UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: M/01 Strojírenství M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin Platnost: od K došlo z několika důvodů ke změně ŠVP český jazyk a literatura. Jedním z důvodů je přizpůsobení předmětu požadavkům státní maturity. ŠVP klade větší důraz na práci s texty a na slohovou a komunikační výchovu, využívá metod kritického myšlení. Druhým z důvodů jsou nové učebnice, které začala škola využívat. Učebnicovou sadu jak pro mluvnici a sloh, tak pro literaturu vydává nakladatelství Didaktis. Pro mluvnici a sloh bude využívaná Komunikace v českém jazyce pro střední školy (publikace je sestavena pro: studenty a učitele na středních odborných školách, obsahuje učivo pro ročník). Pro literaturu jsou zvoleny učebnicové sady Literatura pro x. ročník SŠ učebnice, pracovní sešit zkrácená verze. Zkrácená podoba více zohledňuje hodinovou dotaci na SOŠ, přitom ale stále podává komplexní přehled o vývoji světové i české literatury. Pracovní sešit prohlubuje znalosti o vývoji literární tvorby v daném období, a to prací s literárním textem. Kopíruje strukturu zkrácené verze učebnice, což usnadňuje jeho použití. Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle: Předmět český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání a je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Výrazně ovlivňuje začleňování mladého člověka do společnosti a jeho další osobní a profesní život jednak tím, že kultivuje jeho jazykový projev a přispívá k rozvoji jeho komunikačních dovedností a schopností, jednak tím, že ovlivňuje utváření jeho hodnotové orientace a postojů, a to nejen v oblasti umělecké a kulturní, ale i v oblasti společenské a mezilidské. Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke kultivovanému, plynulému, sdělnému a srozumitelnému jazykovému projevu, ale zároveň se podílí na rozvoji logického myšlení, estetického vzdělání a duchovního života. Obecným cílem je rozvíjet komunikační kompetence žáků a učit je využívat jazyka nejen jako prostředku k dorozumívání, avšak i k přijímání informací a k jejich sdělování na základě jazykových a slohových znalostí s propojením literárně-historického a estetického učiva, neboť k dosažení cíle přispívá také jazyk uměleckého textu a literárně-estetické vzdělávání a naopak. Zejména systematická práce s textem jako rozbor, interpretace prozaického, básnického a dramatického textu různých autorů a jejich porovnávání prohlubuje jazykové znalosti, rozšiřuje a obohacuje slovní zásobu a práci s ní, kultivuje jazykový projev žáka a učí

2 ho rozlišovat umělecký text od kýče, kriticky ho hodnotit, vyjádřit emocionální pocity vyvolané četbou textu vedle racionálního stanoviska. Zároveň systematická a stálá propojenost obou složek, jazykové a umělecké či jazykové a publicistické, se také podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků, na schopnosti srovnávat, hodnotit, vyslovovat vlastní názor. Předmět podporuje rozvoj základních myšlenkových operací, schopnost soustředění, koncentrace, schopnost aplikovat jazykové, literárně-teoretické poznatky do praktického užívání jazyka. Nedílnou součást tvoří estetická složka, obzvláště když žáci nemají na střední škole ani literární seminář či hudební nebo výtvarnou výchovu jako na G, takže pomáhá kultivovat celkový projev žáka technické školy a pěstuje jeho estetické vnímání a cítění, formuje jeho vkus, vede ho i k porozumění kulturního dědictví různých epoch od starověku do současnosti s důrazem na hmotnou kulturu a literaturu českou, a to také v jihočeském regionu (historické památky, památky architektury, sochařství, malby a jejich ochrana). Spolupodílí se na prohlubování jazykových dovedností a znalostí, na výchově ke čtenářství, ke kritickému čtení a k orientaci ve světovém a českém umění, literatuře, na výchově divadelního a filmového diváka, tj. diváka poučeného, nikoliv pouhého konzumenta. Učí žáky rozpoznat projevy manipulace, umět se jí bránit (např. manipulace prostřednictvím médií zaměřených na děti, na dospívající mládež). Vychovává žáky prostřednictvím obou složek předmětu k toleranci vůči jiným etnikům, národům, k odlišnostem (např. k mentálně či fyzicky postiženým lidem) a cvičí je v ovládání různých typů komunikačních situací z hlediska současných požadavků společnosti nejen v ČR, ale v rámci EU a světa. Charakteristika učiva Předmět se skládá ze dvou, respektive tří oblastí, které se vzájemně doplňují a podporují. Jazykové vzdělávání (jazyk a komunikační výchova) rozvíjejí komunikační kompetenci a performanci žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Podílí se rovněž na rozvoji sociální kompetence žáků. K plnění tohoto cíle přispívá i literární výchova a naopak literární vzdělávání a výchova, zvláště práce s uměleckým textem, prohlubují i znalosti jazykové a kultivují jazykový projev žáků. Vyučování předmětu směřuje k dovednosti a schopnosti mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, používat spisovného jazyka jako kodifikované společenské normy, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a s informacemi. Při nácviku komunikačních dovedností lze aplikovat i vědomosti a dovednosti osvojené při analýze literárních textů a opačně - při analýze literárních textů lze prezentovat a procvičovat nejen jazykové, stylistické, literárně-teoretické a literárněhistorické poznatky, ale i komunikační dovednosti a nacvičovat řečové chování v komunikačních situacích. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: - uplatňovat mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; - vyjadřovat se souvisle a s porozuměním; - jasně formulovat své názory, občanské i politické postoje;

3 - chápat důležitost a význam kultury, kultivovaného a osobního projevu pro pracovní a společenské uplatnění; - získávat a kriticky hodnotit, porovnávat získané informace z různých zdrojů a dále je předávat vhodným, odpovídajícím způsobem s ohledem na jejich uživatele; - stále vnímat a chápat jazyk a jazykové projevy jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa; - uplatňovat kulturní, estetická a etická kritéria jako nedílnou součást vlastního životního stylu; - být tolerantní k odlišným estetickým tradicím, cítění, vkusu, zájmům druhých lidí, tj. využívat jazyk, jazykové dovednosti a znalosti nejen ve škole při výuce, ale především denně v praktickém životě. Pojetí výuky Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti prohloubit, rozšířit, posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň a využívat je jako humanizující na socializující nástroj žákovy výchovy a sebevýchovy. Literární vzdělávání kromě četby, rozboru a interpretace uměleckých děl či jejich ukázek vede k celkovému přehledu o klíčových momentech v české a světové literární historii. Předpokládá se, že se žáci seznámí se základní tvorbou autora, byť formou ukázky, s jeho zařazením do literárněhistorického kontextu a jeho přínosem pro dobu, kdy tvořil, a pro další generace. Žáci jsou vedeni ke komunikačním a k esteticky tvořivým aktivitám. Přístup učitele a obsah učiva volit tak, aby u žáka pokud možno převládal zájem o jazyk a snaha být aktivní během vzdělávacího procesu, který je motivován pozitivními emocemi. Užívat moderní strategie ke zvyšování motivace žáka i efektivity, tj. kvality vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod (výkladu, vysvětlování, demonstrace intelektuálních a psychomotorických dovedností, opakování drilových cvičení k posilování paměti, procesu zapamatování) průběžně zavádět a upřednostňovat dle tematického celku: - dialogickou metodu i v novém jazykovém a slohovém učivu; - diskusi; - skupinovou práci (diskusní skupiny, obhajobu, brainstorming, seminární formu s využitím referátů předem připravených za domácí úkol); - samostatnou práci (při studiu literatury, výpisků historicko-literárních, jazykových, ze slohového učiva, při teoretickém a praktickém řešení problému); - metodu řízeného objevování, rozvíjení vynalézavosti, tvořivosti; - metody kritického myšlení (myšlenková mapa, pětilístek, podvojný deník, INSERT, T-graf, třífázový rozhovor atd.); - učení se z textu, vyhledávání a zpracování informací z textu uměleckého, publicistického, ale i odborného; - učení se ze zkušenosti; - samostudium a průběžné domácí úkoly ústní a písemné; - návštěva doporučeného divadelního nebo filmového představení, výstavy, exkurze;

4 - sledování vybraných, doporučených publicistických televizních pořadů vybraných divadelních inscenací, filmů na základě literárních děl, dramat či dokumentů o osobnostech, historických událostech spojené s následnou diskusí o nich ve škole, případně písemným zpracováním dle zadaných úkolů, otázek. Výuku v rámci možností propojovat s reálným prostředím mimo školu na základě předběžné přípravy žáků na pořad, zhlédnutí výstavy, divadelního představení, koncertu, filmového představení v Českých Budějovicích. V oblasti jazykového vzdělávání sumu teoretických poznatků užívat jako východisko k přípravě pro praktický život a celoživotní vzdělávání, tj. vybranými dovednostmi a vědomostmi stále kultivovat jazykové vyjádření a důraz klást na přehlednou a jazykově správnou formulaci myšlenek. V každém ročníku pravidelně dle úrovně třídy, potřeb žáků napsat domácí a školní slohové práce (školní 2, domácí dle zvážení učitele a potřeb třídy, jednotlivého žáka), průběžně písemné procvičování stylistických a pravopisných dovedností. Každý vyučující češtiny dle vybraných děl četby si dále vybere čítankové texty v rámci jednotlivých témat a provede kromě děl četby jejich interpretaci na základě otázek, úkolů a zároveň se zaměří i na jazykové, slohové prostředky, které daný umělecký text obsahuje. Cílem literárních hodin je především rozbor textu, díla v rámci nejnutnějších poznatků daného historického a společenského kontextu. K dosažení aktivního poznání, osvojení díla, textu je nutná individuální domácí práce, příprava, tj. četba děl, textů, samostudium literárních poznatků z učebnice literatury. U jednotlivých tematických celků nejsou závazné počty hodin, jsou jen předpokládané pro zvládnutí učiva, úrovně třídy a jejího prověřování. Možno hodinovou dotaci na výuku příslušného tématu snížit, jsou-li snadno a rychle žáky osvojeny, či naopak zvýšit u náročnějšího tematického celku, jehož učivo činí jisté problémy. Navrhovaný program předpokládá disponibilní hodiny, o které učivo rozšíříme nebo více procvičujeme, či zkrátíme, snížíme za předpokladu zvládnutí učiva, získání potřebných dovedností. Zvýšit hodinovou dotaci či naopak snížit lze jak v jazykové výuce, slohu, tak i v literárně-estetických tématech. Navrhovaný rozpis předpokládá 8-10 disponibilních hodin v I. ročníku, 6-8 ve II. a III. ročníku na procvičování, rozšíření obsahové stránky vzhledem k rychlé proměně vzdělávacích potřeb, růstu nových poznatků v oblasti jazykové a literární vědy. Dle zájmu žáků lze zařadit další tematické celky zde neuvedené. Jazykové vzdělávání je velmi náročné na vzájemnou komunikaci, vytvoření jistých dovedností vedle osvojených poznatků, proto se často doporučuje s výhledem do budoucnosti zvýšení hodinové dotace o 1 hodinu i ve II. a III. ročníku nebo aspoň půlení 1 hodiny, za stávající hodinové dotace je třeba stále propojovat jazykové, slohové a literární hodiny a doplňovat je besedami, rozbory divadelních, filmových představení, přečtených děl, prohlédnutých v rámci exkurse.

5 Hodnocení výsledků žáka Žáky objektivně hodnotit dle klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Ke každému okruhu zařazovat ověřování kontrolními testy, domácími písemnými úkoly. Žákům, kteří nedosáhli uspokojivých výsledků, umožnit další písemné a ústní přezkoušení. Při pololetní a závěrečné klasifikaci vycházet z výsledků písemného a ústního zkoušení, testů, domácích úloh, 1 školní slohové práce za pololetí a domácích slohových prací, referátů, rozborů, zpráv, ale i z celkového přístupu žáka k plnění studijních povinností, z vedení deníku, sešitů, zápisu nejen čítankových textů, přečtených děl nebo jejich interpretace dle předem zadaných otázek a úkolů. Vzhledem k rostoucímu počtu žáků s různými poruchami učení, nejčastěji s dyslexií či dysgrafií, po dohodě s žákem a jeho rodiči na základě odborného vyjádření lékaře z psychologické poradny volit i odlišné metody než u ostatních žáků: prodloužit čas, opakovaně zkoušet žáka i mimo výuku za účasti jiných žáků a v jiném čase než je hodina, pokud je to možné, doporučit nahrávky děl na CD a pracovat s nimi. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Žáci by si měli minimálně na základní úrovni osvojit v hodinách českého jazyka komunikativní kompetence: - schopnost plynule, jasně, souvisle ve větách, souvětích a také přiměřeně se vyjadřovat vzhledem k účelu jednání a vhodně se prezentovat v mluvených a psaných projevech, jak se od nich vyžaduje a očekává; - formulovat přehledně a jazykově správně, srozumitelně a souvisle své myšlenky v ústní i písemné podobě; - aktivně se zapojovat do diskuse, formulovat své názory, postoje, obhajovat je, ale zároveň respektovat názory druhých, nepřerušovat je nevhodně, neskákat jim do řeči; - zpracovávat jednoduché texty na běžná a odborná témata, různé materiály, vždy se snažit dodržovat jazykové i stylistické normy spisovného jazyka a odbornou terminologii; - písemně zaznamenávat údaje především z textů, ale výběrově i od jiných lidí (z přednášek, z porady, z diskuse sledované v televizi, rozhlase, v novinách, na internetu, z besed ); - nejen se vyjadřovat, ale i vystupovat vždy v souladu se zásadami kulturního a kultivovaného projevu a chování; personální kompetence: - naučit se stanovit si krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a priority dle osobních schopností, zájmů, budoucího povolání, pracovní orientace, momentálních životních podmínek v rámci předmětu; - učit se efektivně pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok;

6 sociální kompetence: - trvale pečovat o své duševní a fyzické zdraví; - pracovat ve skupinách 2-5 studentů, malém týmu se podílet na realizaci společného zadání, pracovního úkolu; - podněcovat ostatní v týmu vlastními návrhy, nápady na řešení, přitom nezaujatě zvažovat návrhy a řešení jiných; - naučit se sebekriticky hodnotit svou činnost a přijímat hodnocení svých výsledků, jejich kritiku, adekvátně na ně reagovat, vždy asertivně se k ní vyjádřit; - chápat jazykové a literární vzdělávání jako součást lidské kultury, hledat a vytvářet integrační vazby s ostatními předměty, zejména dějepisem, občanskou naukou, ekologií, s cizími jazyky; - využívat prostředků informačních a komunikačních technologií. Při realizaci průřezových témat OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI nebo ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ budou žáci systematicky vedeni: - ke vhodné míře sebevědomí a schopnosti morálního hodnocení úsudku; - k dovednosti řešit základní existenční otázky, např. hledání práce, jak připravit vlastní prezentaci a jak vyjádřit sebehodnocení; - k dovednosti odolávat myšlenkové manipulaci, hlavně v souvislosti s mediální výchovou a výukou mediální gramotnosti; - k dovednosti diskutovat s lidmi o citlivých a kontroverzních otázkách a nalézat společně kompromis (administrativní a publicistický styl, ale také některé vzory z přečtených děl české a světové literatury, úvahy). Průřezová témata ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE a INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE se do českého jazyka promítnou převážně při práci s informacemi, jejich vyhledávání, zpracování v rámci slohového, administrativního, publicistického stylu, částečně i odborného dialogy, úřední korespondence s cílem připravit žáky na svou verbální, ale i nonverbální komunikaci, prezentaci (např. strukturovaný životopis, žádost o místo, odpověď na inzerát, napsání výpovědi, odvolání, vyplňování formuláře včetně dotazníků, pracovní smlouvy, dohody při jednání se zaměstnavatelem), s cílem připravit žáky k výběrovému řízení včetně úpravy zevnějšku, oblečení a jeho vhodnosti vedle komunikativních dovedností a jazykového vyjadřování. Každý češtinář má určitou míru volnosti v koncipování výuky v hodinách českého jazyka nebo literárních v rámci učební osnovy (UO) a rámcových vzdělávacích plánů (VŠP), které jsou obecné, ale v rozsahu potřebném ke zvládnutí státní maturitní zkoušky. Většina hodin probíhá v učebně, jen vybrané hodiny ve vybraných třídách mimo školu v rámci návštěvy výstavy, divadelního představení, koncertu či filmového představení, případně 1x ročně v rámci exkurse některých tříd.

7 ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ 1. ročník celkem 102 hodin Výsledky vzdělávání a kompetence - pochopí vztah řeči a jazyka - se seznámí s celkovou charakteristikou češtiny - rozpozná stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci - umí na ukázkách rozlišit spisovný jazyk a nespisovné útvary, zvláště obecnou češtinu, dialekty; sociálně a stylově nepříznakové a příznakové jevy - si osvojí pojmy týkající se slovní zásoby, jejího členění a obohacování - si prohlubuje chápání významu slov, především frekventovaných slov přejatých (v oblasti běžného sdělování a sdělování odborného v profesní sféře) - nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak - pracuje se slovníky - uvědomuje si vztah mezi jazykovou správností a jazykovou kulturou - používá zásady správné výslovnosti v mluveném projevu - zdokonaluje se v pravopisu a pracuje s PČR Obsah vzdělávání Jazyková výchova - obecné poučení o jazyce (jazyk a řeč, charakteristika současné čj, složky národního jazyka) - slovní zásoba - jazyková kultura a institucionální péče o ni - zvuková stránka jazyka, hláskosloví - grafická stránka jazyka Počet hodin 25 - si zopakuje, popř. dodatečně osvojí základní poznatky a pojmy ze stylistiky - vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi - rozpozná funkční styl, převažující slohový postup a v typických případech slohový útvar - umí vysvětlit rozdíl mezi psaným a mluveným projevem, mezi monologem a dialogem - posuzuje vhodnost užití jazykových prostředků v konkrétních projevech a stavbu textu - přednese krátký projev - vyjadřuje s věcně správně, jasně a srozumitelně - se zdokonaluje v korespondenci, poznává druhy a struktury dopisů Komunikační a slohová výchova - nauka o slohu (slohotvorní činitelé, postupy, útvary) - funkční styl prostěsdělovací - jednoduché slohové útvary (oznámení, pozvánka, zpráva, přípitek ) - jednoduchý dopis 22

8 - vytvoří jednoduché vyprávění - sleduje kompoziční stránku - využívá prostředky zvyšující napětí a působivost projevu - vyhledává tyto prostředky v uměleckých textech - vytváří základy mezilidské komunikace - vytváří pozitivní komunikaci na základě zpětné vazby, pokládání správných otázek - využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje a rozlišuje postoje neutrální, pozitivní i negativní - umí navázat kontakt a hovořit s osobami různého věku a postavení, - dovede prezentovat sám sebe a naslouchat druhému, - dovede vhodně argumentovat a obhájit své stanovisko, - vyjadřuje se jasně a srozumitelně, - dbá na svůj vzhled a na zvukovou stránku svého projevu, - obrací pozornost k neslovným způsobům vyjadřování a uvědomuje si jejich významnou roli - si osvojí základní prvky etikety - se orientuje v textu - rozumí obsahu textu i jeho částem, dokáže odlišit podstatné a nepodstatné informace - zaznamenává bibliografické údaje - má přehled o knihovnách a jejich službách - zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a kriticky k nim přistupovat - umí vyhledávat pomocí klíčových slov - vypravování - základy komunikace - neverbální komunikace - etiketa Práce s textem a získávání informací: - orientace v textu, získávání a zpracování informací, reprodukce textu - techniky a druhy čtení - práce s knihou - zpracování informací ve formě osnovy, konspektu, výtahu, výpisků - knihovny a jejich služby - práce s internetem - zdroje poučení o jazyce - práce s příručkami pro školu a veřejnost 5 - si vytvoří pozitivní přístup ke knihám a jejich četbě - objasní význam umění pro člověka - rozpozná kvalitní a brakovou literaturu - si vytvoří pozitivní vztah k výtvorům lidstva, charakterizuje jednotlivé umělecké směry - zařadí typická díla do jednotlivých směrů a historických období - vysvětlí, v čem tkví aktuálnost Literatura a ostatní druhy umění: - motivace ke čtenářství - umění jako specifická výpověď o skutečnosti - kulturní hodnoty a vztah k nim - literatura od nejstarších dob k národnímu obrození Starověké orientální literatury. Starověká literatura řecká a římská jako inspirace pro další umělecké směry a díla. Bible a její význam. Řecká mytologie a biblické 25

9 některých děl - respektuje písemné texty a památky hmotné kultury - má úctu ke kulturním hodnotám, aby svým chováním i v budoucnosti přispívali k jejich ochraně - pochopí význam četby (i pro citový život a tvůrčí představivost) - se učí při četbě zhodnotit význam autora a jeho přínos nejen v době vzniku, ale i pro dnešek - diskutuje i o textech dobově velmi vzdálených a pozná přesahy těchto děl do současnosti příběhy v podání současných autorů. Středověká literatura. Křesťanství a vývoj kultury v Evropě. Bible. Staroslověnské písemnictví a latinská literatura. Zakladatel českého dějepisectví Kosmas. Legendy, kroniky, písně, kázání. Humanismus a renesance. Baroko. Dramatické napětí v barokním umění. Světový význam J.A.Komenského Klasicismus, osvícenství a preromantismus Kult rozumu v osvícenství České národní obrození Význam novin. Novočeské divadlo Práce s literárním textem: 25 - rozezná umělecký text od neumělec., uvede jeho charakteristické znaky - vystihne charakteristické znaky různých druhů textů a rozdíly mezi nimi - interpretuje text a debatuje o něm - konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů - při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky - základy literární vědy - literární druhy a žánry a jejich struktura - četba a interpretace literárního textu (kratších ukázek z pracovního sešitu, ale i celých knih v rámci čtenářského deníku) - metody interpretace textu - tvořivé činnosti 2. ročník celkem 68 hodin Výsledky vzdělávání a kompetence Jazyková výchova Obsah vzdělávání Počet hodin 15 - ověří si stav svých znalostí učiva 1. ročníku, zejména pravopisu - zopakuje si základní pojmy týkající se stavby slova - soustředí se na poznání hlavních principů české slovotvorby - pochopí hlavní principy obohacování slovní zásoby - umí vytvořit odvozeniny - osvojí si ustálená pojmenování, a to i souslovná - pozná v textu nesprávně utvořené slovo - určuje slovní druhy v textu - určuje mluvnické kategorie - prakticky si osvojí tvarovou i pravopisnou podobu frekventovaných obtížnějších tvarů jmen - ovládá tvary sloves včetně podmiňovacího způsobu a umí je vhodně užívat - vysvětlí rozdílnost užití různých tvarů v běžném vyjadřování a ve sféře odborné a administrativní - úvodní opakování, hlavní principy pravopisu - slovotvorba - slovní druhy, mluvnické kategorie jmen a sloves - tvarosloví jmen - tvarosloví sloves - neohebné druhy slov a jejich funkce v textu

10 - vyhledá poučení o tvarech v jazykových příručkách (SSČ, PČP) - aplikuje nabyté tvaroslovné poznatky ve svém projevu a pozná odchylky v mluveném i psaném projevu jiných - rozpozná funkční styl - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu - vystihne náležitosti běžně užívaných administrativních útvarů, umí je charakterizovat - sestaví základní projevy administrativního stylu - volí účelně jazykové prostředky - používá normu ČSN pro úpravu úředních písemností - dodržuje požadavky na formální úpravu textu - rozpozná základní principy výstavby publicistického stylu a jednoduché publicistické útvary - sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka ) - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu - rozpozná manipulaci a lživou reklamu, oceňuje její přínos, ale pěstuje si i obranu proti masmediální manipulaci - vhodně používá popisný slohový postup - rozlišuje vnější popis a charakteristiku přímou a nepřímou - sestaví popis pracovního postupu - seznámí se s pracovními návody, technickou zprávou - sestaví líčení Komunikační a slohová výchova - administrativní funkční styl - rysy administrativních písemností, jejich druhy (žádost, životopis, objednávka, plná moc, motivační dopis, reklamace, stížnost) - životopis a motivační dopis v profesní perspektivě - jazyk a styl žurnalistiky - hlavní zpravodajské a publicistické útvary - základní principy výstavby novin - novinové titulky - masmédia - reklama - slohový postup popisný - výstavba popisu - popis subjektivní, statický, dynamický 15 - dovede zjistit potřebné informace z jemu dostupných zdrojů - dovede pracovat s běžnými informačními příručkami - umí sobě i jiným poradit, kde běžné informace získat - umí zvolit vhodný způsob zprostředkování informací - orientuje se v knize, v novinách a časopisech - dovede použít knihovnických služeb - zaznamenává bibliografické údaje Práce s textem a získávání informací: - práce s internetem - zdroje poučení o jazyce - práce s příručkami pro školu a veřejnost - orientace v textu (publicistický, administrativní a umělecký FS) - knihovny a jejich služby 5

11 - si vytvoří pozitivní přístup ke knihám a jejich četbě - má vypěstovánu potřebu samostatné četby a na základě vlastních prožitků dokáže přiblížit oblíbeného autora a dílo - dokáže časově zařadit myšlenkové směry a umělecké styly - umí ukázat promítnutí společenských událostí do tvorby autorů - umí uvést příklady vlivu vědy a techniky na umělecké ztvárnění skutečnosti - zhodnotí význam daného autora a díla pro dobu, ve které tvořil, pro příslušný umělecký směr - vysvětlí, v čem tkví aktuálnost některých děl - vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl i vlastní četby - se orientuje v základních dílech evropského a českého výtvarného umění - umí výrazně číst úryvky z děl a recitovat vybranou poezii, Literatura a ostatní druhy umění: - motivace ke čtenářství - od romantismu k buřičům Romantický postoj ke světu a stylizace romantického hrdiny. Romantismus v ostatních druzích umění. Předpoklady vzniku a umělecké zásady realismu a naturalismu ve světě. Realismus v ostatních druzích umění Romantismus a realismus jako historicky vymezené pojmy. Prolínání romantických a realistických principů v dějinách literatury i u jednotlivých autorů Česká literatura ve letech 19. století. Společenské a politické poměry v české společnosti v tomto období (K. Havlíček Borovský, Božena Němcová, Almanach Máj a jeho představitelé. J. Neruda aj., Novoromantikové kolem Ruchu, Lumíru, Květů). Realismus a naturalismus v české literatuře 80. a 90. let. Historická beletrie. A. Jirásek aj. Vědecký realismus. Kritický realismus. T. G. Masaryk, bratři Mrštíkové. Venkovská próza z regionálního aspektu. Ostatní druhy umění této doby Přelom 19. a 20. století Moderní směry ve světové kultuře a literatuře. Impresionismus, symbolismus, dekadence, secese, prokletí básníci". Česká literatura tohoto období, Česká moderna, anarchismus, vitalismus. Vývoj divadla. 18 Práce s literárním textem: 15 - rozezná umělecký text od neumělec., uvede jeho charakteristické znaky - vystihne charakteristické znaky různých druhů textů a rozdíly mezi nimi - interpretuje text a debatuje o něm - konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů - při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky - základy literární vědy - literární druhy a žánry a jejich struktura - četba a interpretace literárního textu (kratších ukázek z pracovního sešitu, ale i celých knih v rámci čtenářského deníku) - metody interpretace textu - tvořivé činnosti

12 3. ročník celkem 68 hodin Výsledky vzdělávání a kompetence Jazyková výchova Obsah vzdělávání Počet hodin 15 - ověří si stav svých znalostí učiva 2. ročníku, zejména pravopisu - se seznámí s historií vzniku a vývoje osobnostních jmen, s matričními předpisy, prohloubí pravopisné znalosti (zj. zeměpisná jména) - si uvědomí význam ustálených spojení slov - osvojí si významy termínů komunikát, výpověď, věta, větný ekvivalent - ovládá základní poznatky o skladebních dvojicích - poznává a určuje druhy větných členů - si připomene různé možnosti vyjádření konatele děje nebo nositele děje či vlastnosti a různé druhy přísudku - ovládá a uplatňuje principy výstavby věty - vysvětlí principy aktuálního členění věty - prokáže schopnost porozumět zákonitostem stavby vět a výpovědí - rozpozná nepravidelnosti větné stavby a ty, které jsou chybou, dokáže odstranit - posoudí komunikační funkci věty - ovládá pravidla kladení interpunkčních znamének, pochopí jejich vliv na celkový smysl výpovědi - pochopí a analyzuje strukturu textu - užívá prostředky textové návaznosti a soudržnosti - používá vhodné prostředky členění psaného textu - úvodní opakování, hlavní principy pravopisu - pojmenování a slovo (křestní jména, příjmení, místní a pomístní jména, výběr křestních jmen z hlediska psychologického a sociologického) - frazeologie - syntax výpověď a věta - věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty - základní větné členy a způsoby jejich vyjadřování - několikanásobné větné členy a významový poměr mezi nimi, pravidla interpunkce - vztah přístavkový - zvláštnosti ve větném členění - nedostatky ve stavbě výpovědi považované za chybu - stavba složitých souvětí - stavba a tvorba komunikátu, návaznost textu - horizontální a vertikální členění textu, titulek - vyjadřuje se věcně správně, jasně - odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného textu, především popisného a výkladového - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu - objasní obsah textu i jeho částí - zjistí si potřebné informace z dostupných zdrojů a na jejich základě vypracuje výklad a odborný referát Komunikační a slohová výchova - funkční styl odborný - projevy prakticky odborné, jejich základní znaky, postupy a prostředky - stylizační a textová cvičení z oblasti odborné 15

13 - vhodně využívá jednotlivé slohové postupy a základní útvary - popíše druhy a útvary řečnických projevů - umí rozlišit druhy projevů podle jejich zaměření - ovládá techniku mluveného slova - připraví a vhodně prezentuje vlastní jazykový projev (vhodně volí jazyk. prostředky) - argumentuje vhodně a účelně - veřejné mluvené projevy a jejich styl - druhy řečnických projevů - příprava a realizace řečnického vystoupení - dovede zjistit potřebné informace z jemu dostupných zdrojů - dovede pracovat s běžnými informačními příručkami - umí sobě i jiným poradit, kde běžné informace získat - umí zvolit vhodný způsob zprostředkování informací - umí vytvořit odborný referát s citacemi a ostatními náležitostmi - umí pracovat se složitými souvětími - umí najít význam frazému Práce s textem a získávání informací: - orientace v textu, získávání a zpracování informací, reprodukce textu - zpracování informací ve formě osnovy, konspektu, anotace, resumé - bibliografické údaje, citace - práce s internetem - zdroje poučení o jazyce - práce s příručkami pro školu a veřejnost 5 - si vytvoří pozitivní přístup ke knihám a jejich četbě - má vypěstovánu potřebu samostatné četby a na základě vlastních prožitků dokáže přiblížit oblíbeného autora a dílo - dokáže časově zařadit myšlenkové směry a umělecké styly - umí ukázat promítnutí společenských událostí do tvorby autorů - zhodnotí význam daného autora a díla pro dobu, ve které tvořil, pro příslušný umělecký směr - vysvětlí, v čem tkví aktuálnost některých děl - vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl i vlastní četby - se orientuje v základních dílech evropského a českého výtvarného umění - umí výrazně číst úryvky z děl a recitovat vybranou poezii - samostatně vyhledává informace v této oblasti Literatura a ostatní druhy umění: - motivace ke čtenářství - světová a česká literatura od první k druhé světové válce Změny ve společnosti v tomto období První světová válka v naší a světové literatuře Proletářská poezie, poetismus, surrealismus. Ostatní druhy umění této doby Hlavní představitelé světové prózy a dramatu let. Tematická rozmanitost české prózy Pražská německá literatura. Moderní a avantgardní divadlo 18

14 - rozezná umělecký text od neumělec., uvede jeho charakteristické znaky - vystihne charakteristické znaky různých druhů textů a rozdíly mezi nimi - interpretuje text a debatuje o něm - konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů - při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky Práce s literárním textem: - základy literární vědy - literární druhy a žánry a jejich struktura - četba a interpretace literárního textu (kratších ukázek z pracovního sešitu, ale i celých knih v rámci čtenářského deníku) - metody interpretace textu - tvořivé činnosti ročník celkem 90 hodin Výsledky vzdělávání a kompetence Jazyková výchova Obsah vzdělávání Počet hodin 15 - rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty - má přehled o vývoji českého jazyka - rozpozná stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační činnosti - popíše vývoj českého jazyka - orientuje se v soustavě jazyků - uvědomí si příbuznost jazyků na základě podobnosti jevů ve slovní zásobě a v mluvnické stavbě - používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie - v písemném i mluveném projevu využívá poznatky z tvarosloví, skladby - ovládá a uplatňuje základní principy stavby vět a výstavby textu - národní jazyk a jeho útvary - spisovný jazyk a jeho užívání - vrstvy nespisovného jazyka - postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky - vývoj českého jazykového systému - vývojové tendence současné češtiny - hlavní principy českého pravopisu - tvarosloví, slovní zásoba, větná skladba - zopakuje a prohloubí poznatky o funkčních stylech a slohotvorných činitelích - rozpozná hlavní znaky funkčního stylu a typické slohové postupy a útvary - se zamýšlí nad vlastním chováním a chováním jiných lidí, zejména v oblasti řečové, a je schopen je hodnotit - rozpozná hlavní znaky úvahového postupu - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a stavbu vět a větných celků - používá jazykové prostředky typické pro úvahový slohový postup Komunikační a slohová výchova a opakování k maturitní zkoušce - stylová diferenciace češtiny (stylová pří-slušnost jazykových projevů) - chování a řeč, řečové chování a zdvořilost, mužský a ženský způsob komunikace - úvaha a úvahový slohový postup - esejistický styl a esej 25

15 - vhodně prezentuje své myšlenky, umí argumentovat a obhajovat svá stanoviska, polemizovat, kritizovat - je schopen uvažovat o problému z různých úhlů pohledu, zpracovávat úvahové texty a vyjádřit svůj postoj ke skutečnostem - je schopen na ukázce odlišit specifičnost úvahových postupů ve stylu odborném, publicistickém a uměleckém - dokáže odlišit esej od běžného úvahového projevu - vytvoří jednoduchou úvahu, esej - dodržuje grafickou a formální úpravu jednotlivých písemných útvarů - je schopen určit na ukázce slohové postupy - dovede pozorovat své okolí a výsledky svého pozorování vhodnou formou zpracovat - umí na ukázce odlišit rozdíl mezi popisem prostým, odborným, uměleckým a publicistickým - opakování útvarů k maturitě - zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí je vybírat a přistupovat k nim kriticky - samostatně zpracovává informace - pořizuje výpisky a výtah z odborného textu, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů - pořizuje citace - zaznamenává bibliografické údaje Práce s textem a získávání informací, opakování k maturitní zkoušce: - získávání a zpracování informací z textu (hlavně odborného, administrativního a publicistického), jejich třídění a hodnocení - práce s různými příručkami pro školu a veřejnost, zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby 5 - si vytvoří pozitivní přístup ke knihám a jejich četbě - má vypěstovánu potřebu samostatné četby a na základě vlastních prožitků dokáže přiblížit oblíbeného autora a dílo - dokáže časově zařadit myšlenkové směry a umělecké styly - umí ukázat promítnutí společenských událostí do tvorby autorů - zhodnotí význam daného autora a díla pro dobu, ve které tvořil, pro příslušný umělecký směr - vysvětlí, v čem tkví aktuálnost některých děl - vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl i vlastní četby Literatura a ostatní druhy umění: - motivace ke čtenářství - světová a česká literatura druhé poloviny dvacátého století Literární zobrazení války. Existencionalismus. Poezie k tomuto tématu. Vývoj společnosti a kultury v poválečném období jako úvod k následujícím tématům Hlavní představitelé současné české prózy a poezie. Vývoj literatury od socialistické literatury k postmodernismu. Konec století, resp. 25

16 - se orientuje v základních dílech evropského a českého výtvarného umění - umí výrazně číst úryvky z děl a recitovat vybranou poezii, - samostatně vyhledává informace v této oblasti tisíciletí. Srovnání s přelomem 19. a 20. století. Seznámení s některými představiteli světové literatury tohoto období. Beatníci. Básníci s kytarou ve světě a u nás Drama a kinematografie. Válečná tematika a 50. léta. Lyrická dramata. Absurdní drama. Divadla malých forem. Televizní drama. Filmová tvorba. Nejznámější představitelé hudebního dramatu v historii a v současnosti Práce s literárním textem, opakování k maturitní zkoušce: 20 - rozezná umělecký text od neumělec., uvede jeho charakteristické znaky - vystihne charakteristické znaky různých druhů textů a rozdíly mezi nimi - interpretuje text a debatuje o něm - konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů - při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky - základy literární vědy - literární druhy a žánry a jejich struktura - četba a interpretace literárního textu (kratších ukázek z pracovního sešitu, ale i celých knih v rámci čtenářského deníku) - metody interpretace textu - tvořivé činnosti

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více