MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne Č.j.: 34895/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Charakter záměru: Přečerpávací vodní elektrárna Elektrárna Orlík Výměna dvou ze stávajících čtyř průtočných turbín vodní elektrárny Orlík za dvě reverzní turbíny. Podstata změny spočívá ve výměně stávajícího technologického zařízení TG3 a TG4, uložení nové spirály, turbíny a vytvoření generátorové šachty na blocích 3 a 4. Hydraulické parametry průtočného režimu elektrárny se nezmění, neboť zůstávají beze změny její přivaděče situované v tělese hráze. Při čerpadlovém provozu bude převáděno maximálně 2 x cca 140 m 3 /s (při teoretické absolutní účinnosti stroje až 150 m 3 /s) z vyrovnávací nádrže Kamýk do akumulačního prostoru nádrže Orlík. Z hlediska technologických parametrů nové konfigurace strojního zařízení elektrárny je záměr koncipován tak, aby nedošlo k žádné změně, která by vyžadovala úpravy zásad pro hospodaření a manipulaci s vodou v nádržích Orlík a Kamýk ve smyslu stávajících manipulačních řádů. Zavedení čerpadlového režimu vyvolá potřebu prohloubení odpadního koryta VE Orlík v konci vzdutí nádrže Kamýk v délce cca 750 m o průměrně 0,25 m tak, aby vznikl dostatečně kapacitní přítokový kanál s minimální hloubkou 3 m. Kapacita (rozsah) záměru: 2 nové reverzní turbíny: max. výkon turbíny max. příkon turbíny cca 90 MW do 120 MW Umístění: kraj: Středočeský obec: Bohostice, Milešov, Solenice k. ú.: Zbenické Zlákovice, Orlické Zlákovice, Dolní Líšnice Zahájení, ukončení: zahájení stavby: 2014 dokončení stavby: 2017/ 2018

2 Oznamovatel: Zpracovatel oznámení: ČEZ, a.s. Duhová 2/ Praha 4 RNDr. Dalibor Bílek (držitel autorizace dle 19 zákona) Záměr Přečerpávací vodní elektrárna Elektrárna Orlík naplňuje dikci bodu 1.4 (Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, jestliže objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 10 mil. m 3 ) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu, a to jako změna záměru dle 4 odst. 1 písm. b) zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Dle 7 zákona bylo provedeno Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Přečerpávací vodní elektrárna Elektrárna Orlík nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Pro fázi přípravy: 1. Dodržet projektové řešení, tj. umístění záměru do objektu stávající elektrárny. 2. Při další přípravě záměru postupovat tak, aby byl dodržen stávající platný manipulační řád vodních děl vltavské kaskády. 3. Zpracovat studii proveditelnosti navržených opatření ke snížení vlivu změny kolísání hladiny na ekosystém ve VN Kamýk (zřízení 4 5 malých trvalých vodních ploch pod úrovní max. hladiny v nádrži). Tůně by měly být umístěny v manipulačním prostoru VN Kamýk tak, aby při maximálním kolísání hladiny (horních 30 % amplitudy) komunikovaly s vodní plochou nádrže. Tůně musí být alespoň na části plochy dna dostatečně hluboké, aby umožňovaly přežívání organismů vodního sloupce v suchých obdobích a při zámrzu, musí v nich však převažovat mělký litorál (za běžného stavu hladiny), aby docházelo k prohřívání vodního sloupce. Doporučuje se zvolit protáhlý tvar nebo tvar mělkých širokých zálivů. Plocha tůní by měla být alespoň 2-3 ary. Tůně by měly být chráněny proti abrazi vegetačním pokryvem, nikoliv kamenným záhozem. Nedoporučuje se využívání geotextilií. Projektovány by měly být jako bezúdržbové s plánovanou obnovou po letech. Předpokládá se následné spontánní uchycování makrofyt, vytírání ryb a obojživelníků a hojné osidlování bezobratlými. Tůně ve výsledku budou sloužit k dosycování fauny VN Kamýk a také jako drobná refugia. V případě, že by navržená opatření nebylo možné provést, navrhnout jiná opatření, 2

3 která budou negativní vlivy kolísání hladiny kompenzovat (např. instalaci několika plovoucích výtěrových substrátů ukotvených mimo plavební dráhu tak, aby byly vytvořeny vhodné morfologické podmínky pro výtěr ryb). Projednat podmínky realizace navržených a studií proveditelnosti ověřených opatření kompenzující kolísání hladiny VN Kamýk s Povodím Vltavy, státní podnik a s případnými dalšími vlastníky a uživateli dotčených pozemků. 4. Po dohodě s dotčenou obcí Solenice zajistit zpracování příslušné studie a následně projektu takových opatření, kterými bude vyloučeno či alespoň minimalizováno možné znečištění VN Kamýk odpadními vodami z kanalizace (odlehčovací komory) a ČOV Solenice. Navržena by měla být taková opatření, jejichž realizací bude dosaženo zlepšení kvality vypouštěné vody do VN Kamýk, resp. nedojde ke zhoršení kvality odebírané vody z VN Kamýk ani v režimu čerpadlového provozu PVE. 5. Zpracovat rešerši technických možností podpory resaturace vody kyslíkem při provozu turbín. V případě nalezení technicky a ekonomicky schůdného řešení realizovat příslušná opatření. Prověřit rovněž možnost zlepšení kyslíkových poměrů nádrže Kamýk pomocí umělé aerace. 6. V dalším stupni projektové dokumentace upřesnit uložení materiálu z prohrábky koryta pod VD Orlík (cca m 3 ) na projednané a vymezené místo pro ukládání s tím, že uložení do volné krajiny (opuštěné lomy) je vyloučeno. 7. Ověřit možnost realizace opatření, která zajistí ochranu ryb před usmrcováním v turbínách PVE Orlík (např. akustické, světelné aj.). 8. Při zpracování projektové dokumentace záměru v části specifikace množství a druhů odpadů vznikajících při výstavbě a následně provozu záměru dbát na správné označení odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Katalog odpadů ). 9. V další fázi přípravy záměru dbát na to, aby byl v příslušných dokumentech uveden správný počet obyvatel osady Žebrákov (v současné době je trvale hlášených osob v osadě 13). V případě potřeby konzultovat aktuální počet obyvatel se starostou obce Zduchovice. Pro fázi výstavby: 10. Dbát na dobrý technický stav automobilů a stavebních strojů a minimalizovat tak jejich hlučnost, emise do ovzduší a případné úkapy olejů nebo pohonných hmot. 11. Zřídit u výjezdu ze staveniště zpevněnou plochu, která bude využívána pro čištění vozidel vyjíždějících ze stavby. 12. Důsledným čištěním, případně mytím nákladních vozidel a stavební mechanizace před výjezdem ze staveniště minimalizovat znečištění vozovek a následnou prašnost. 13. Minimalizovat chod strojů, zařízení a nákladních automobilů naprázdno. Vypínat motory nákladních vozidel a stavebních mechanismů po dobu, kdy nejsou v provozu (údržba, odstávky, přestávky, atd.). 14. Provádět pravidelnou kontrolu zpevněných komunikací v nejbližším okolí stavby. V případě potřeby zajistit jejich ruční čištění, úklid čistícím vozem anebo mytí kropicím vozem. 3

4 15. Na staveništi neskladovat látky škodlivé vodám (například pohonné hmoty pro stavební stroje). 16. Neprovádět doplňování pohonných hmot nebo výměnu pracovních náplní na staveništi. Pokud bude nutný zásah pojízdné dílny, vytvořit vhodné podmínky pro spolehlivé zachycení úniků pracovních kapalin nebo úkapů pohonných hmot. 17. Na staveništi neprovádět údržbu mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou běžné denní údržby. 18. V případě havarijního úniku ropných látek ze stavebního mechanismu nebo automobilu neprodleně zachytit látku vhodným sorbentem či odtěžit kontaminovanou zeminu a zajistit její odpovídající odstranění. 19. Zabezpečit shromažďovací prostředky na nebezpečný odpad ze stavby tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí. 20. Ve vazbě na závěry studie proveditelnosti (viz podmínka č. 3 závěru zjišťovacího řízení) realizovat navržená opatření ke snížení vlivu změny kolísání hladiny na ekosystém ve VN Kamýk. 21. V dohodě s dotčenou obcí Solenice se finančně podílet na rekonstrukci obecní ČOV a kanalizace ve vazbě na zvoleném řešení dle studie a projektu příslušných opatření (viz podmínka č. 4 závěru zjišťovacího řízení). 22. Ve vazbě na zpracovanou rešerši (dle podmínky č. 5 závěru zjišťovacího řízení) realizovat příslušná opatření ke zlepšení kyslíkových poměrů ve VN Kamýk. Pro fázi provozu: 23. Dodržovat ustanovení provozního řádu PVE, který bude zpracován v souladu s platnou legislativou. 24. Stanovit vhodné rychlosti náběhu turbosoustrojí PVE tak, aby byl umožněn únik ryb a dalších vodních organismů do bezpečné vzdálenosti a byly tak v nejvyšší možné míře omezeny úhyny ryb a dalších vodních organismů v turbínách PVE. V případě možnosti realizování dalších opatření k eliminaci usmrcování ryb v turbínách PVE Orlík (ve vazbě na podmínku č. 7 závěru zjišťovacího řízení) taková opatření realizovat. 25. Z důvodu eliminace vlivu kolísání hladiny na hnízdění ptáků a na líhniště plazů na březích VN Kamýk upravit režim PVE tak (a to i v případě dočasné odstávky PVE), aby v termínu , tj. v době hnízdění a kladení vajec docházelo k pravidelnému využívání maximální běžné amplitudy kolísání hladiny ve VN Kamýk min. jednou za 7 dní. V běžných podmínkách pak zajistit, aby využívané rozpětí kolísání hladiny nebylo v období od do překračováno. 26. V dohodě se správcem VD Orlík a VD Kamýk zvážit možnost provedení monitoringu rybích osádek v předmětných nádržích v několika letech po sobě. Rovněž pak v dohodě se správcem VD Kamýk konzultovat možnost změny charakteru rybářského obhospodařování ze stávajícího kaprového systému na ekologicky cennější a rybářsky atraktivnější pstruhový systém. Odůvodnění: Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty: - Středočeský kraj; - Obec Solenice; 4

5 - Obec Zduchovice; - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; - Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí; - Česká inspekce životního prostředí, OI Praha; - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze; - Povodí Vltavy, státní podnik; - Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků; - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod; Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení dle 23 odst. 9 zákona nebyla obdržena. Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: Středočeský kraj ze dne Se záměrem se souhlasí bez připomínek, nepožaduje se další posuzování podle zákona. Obec Solenice ze dne Uvádí se, že projekt předpokládá i s finanční podporou rekonstrukce ČOV Solenice, která je z doby výstavby VD Orlík. Se záměrem se souhlasí za podmínky, že zhotovitel zajistí takové studie, projekty a realizace opatření, která zajistí bezproblémový provoz ČOV Solenice. Dále je přiloženo Posouzení stavu kanalizace a ČOV Solenice ve vztahu s realizací předmětného záměru s návrhem příslušných opatření (Ing. Jiří Sedláček, Kralupy nad Vltavou dne ). Uvádí se následující. Realizace záměru může vyvolat zpětný tok řeky ve VD Kamýk takovým způsobem, že může přivést vyčištěnou vodu, ale i vody z odlehčovací komory zpět před výústní objekt ČOV a také před sání vody určené pro zásobování pitné vody pro město Příbram. Vzhledem k tomu, že existuje několik řešení problému s odlehčováním vod na přítoku ČOV navrhuje se zpracování studie a následně projektu vybraného opatření. Z textu oznámení záměru je zřejmé, že oznamovatel s finanční podporou ČOV Solenice počítá, uvedená podmínka je respektována a zohledněna v podmínce č. 4 a 21 závěru zjišťovacího řízení. Obec Zduchovice ze dne Se záměrem se souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek. 1) Provedení opatření doporučených zpracovatelem komplexního průzkumu rybí osádky Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrologický ústav, České Budějovice. Z toho opatření ke zlepšení kyslíkových poměrů nádrže Kamýk pomocí umělé aretace se požaduje zahrnout do nákladů projektu. 2) Opravit chybně uvedený údaj o počtu obyvatelstva v osadě Žebrákov, neboť v současné době je v Žebrákově trvale hlášeno 13 osob a v rámci územního plánu je zde schválena výstavba dalších cca 20 rekreačních domů s možností trvalého obývání. Tyto údaje se požadují doplnit. Podmínky jsou respektovány a zohledněny v podmínce č. 5, 9, 22 a 26 závěru zjišťovacího řízení. 5

6 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Z hlediska odpadového hospodářství se uvádí, že odpady Papírové a lepenkové odpady, Plastové obaly, Kovové obaly a Kompozitní obaly jsou podle Katalogu odpadů kategorie ostatní O, nikoliv kategorie O/N, jak je uvedeno v kapitole B.III.3. Odpady tabulka na str. 38 a 39 oznámení záměru. V případě, že odpadní obaly, vyrobené z jakéhokoli materiálu, vykazují nebezpečné vlastnosti, je třeba tyto odpady vykazovat jako odpad Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, kategorie nebezpečný N. Je nutné provést opravu. Vznikající odpady je nutné třídit a přednostně je předávat oprávněným osobám k využití, poté odstranění, a to pouze osobám oprávněným k jejich převzetí dle 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ). Ke kolaudaci objektu musí být předložena řádná evidence odpadů a doložen jejich způsob využití, popř. odstranění. Pokud vytěžené sedimenty z vodních nádrží a vodních toků splňují limitní hodnoty dle přílohy č. 9 k zákonu o odpadech, nejsou odpadem ve smyslu zákona o odpadech. Výše uvedené připomínky požadujeme zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace. Připomínka je zohledněna v podmínce č. 8 závěru zjišťovacího řízení. Z hlediska ochrany přírody a krajiny se uvádí následující. Ze zpracovaného biologického hodnocení včetně zoologických a botanických průzkumů vyplývá, že realizace záměru přinese častější a větší amplitudu kolísání vodní hladiny ve vodním díle Kamýk, v důsledku čehož dojde k odumření trsů zvláště chráněného ohroženého druhu rostliny tařice skalní (Aurinia saxatilis), které v současné době vyrůstají těsně nad hladinou, a znehodnocení části stanoviště tohoto druhu. Negativně dotčeno by mohlo být nejvýše několik desítek trsů tařice skalní, což představuje nepatrný zlomek lokální populace, která je velmi bohatá. Realizace záměru je podmíněna předchozím získáním souhlasné výjimky ze zákazů u zvláště chráněného ohroženého druhu rostliny tařice skalní (Aurinia saxatilis) od příslušného orgánu ochrany přírody. Dále orgán ochrany přírody v souladu s doporučením v biologickém hodnocení požaduje ve fázi provozu PVE k eliminaci uvedeného negativního dopadu kolísání hladiny na zvláště chránění ptáky a plazy realizovat následující zmírňující opatření. Pokud je v daném roce plánován provoz PVE, který byť jen částečně bude probíhat v průběhu vegetačního období tj. od do , bude v termínu prováděna manipulace s hladinou vodní nádrže Kamýk (a to i v případě dočasné odstávky PVE) tak, aby nejméně jednou týdně bylo dosahováno maximální běžné amplitudy hladiny, která nebude za běžného provozu v průběhu vegetačního období již překročena. Období požadované záměrné manipulace lze adekvátně zkrátit, v případě že provoz PVE bude ukončen v tomto období a nebude již znovu ve vegetačním období daného roku obnoven. Časté a pravidelné zaplavování v průběhu dubna a června by mělo plazy a ptáky přimět k umístění snůšek mimo takto ohrožená místa a zamezit následnému zničení jejich snůšek při pohybu hladiny za běžného provozu PVE. V rámci průzkumu bylo pozorováno jen několik migrujících jedinců ropuchy obecné (Bufo bufo). Přestože přímo v nádrži Kamýk nebyl zjištěn výskyt žádných obojživelníků a nádrž ani za současného stavu pro ně nenabízí příliš vhodné podmínky, závěr biologického hodnocení zde jejich přítomnost a v omezené míře případně i jejich rozmnožování zcela nevylučuje. U vodní nádrže Kamýk způsobí provoz PVE poměrně výrazné rozkolísání hladiny oproti nynější situaci, což bude mít negativní dopady na místní byť již nyní značně chudé ekosystémy (rovněž na zvláště chráněné druhy obojživelníků, které mohou být součástí těchto ekosystémů). Orgán ochrany přírody požaduje, aby bylo z důvodu zajištění kompenzace 6

7 dalšího snížení hodnoty vodních a litorálních biotopů vodní nádrže Kamýk navrženo a realizováno několik (optimálně 4-5) trvalých vodních ploch jako refugia pro faunu a flóru. Mělo by se jednat o příbřežní tůně s velikostí 2-3 ary s mělkými partiemi, která umožní vznik vhodných biotopů (litorál, potravní nabídka, teplota vody) také pro vývoj obojživelníků. V případě, že by záměr (i přes přijatá opatření) představoval škodlivý zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha, bude realizace záměru možná pouze za předpokladu získání souhlasné výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů od příslušného orgánu ochrany přírody. Vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru nedojde k dotčení regionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území přírodních rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásem. Připomínka k nutnosti realizace opatření ke zmírnění vlivu kolísání hladiny ve VN Kamýk je zohledněna v podmínce č. 3 a 20 závěru zjišťovacího řízení. Požadavek na provedení opatření k eliminaci negativního vlivu realizace záměru na ptáky a plazy v době hnízdění a snůšek je respektován a uveden jako podmínka č. 25 závěru zjišťovacího řízení. Z hlediska ochrany vod se upozorňuje, že v případě stavebních úprav týkajících se VD Orlík (např. úprava česlí, prohloubení odpadního koryta) je Krajský úřad příslušným stavebním úřadem k vydání stavebního povolení podle 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ). Dále se upozorňuje, že k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku je nutné povolení vodoprávního úřadu podle 14 odst. 1 písm. b) vodního zákona. Doporučuje se ve spolupráci s Povodím Vltavy, státní podnik, začlenit výše uvedený záměr do Plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik v rámci druhého cyklu plánování. Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, ze dne Z hlediska ochrany vod, ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů a odpadového hospodářství nejsou k předmětnému záměru připomínky. Nepožaduje se další posuzování podle zákona. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha, ze dne Z hlediska odpadového hospodářství, ochrany vod a ochrany ovzduší se neuplatňují žádné připomínky. Z hlediska ochrany přírody se s předmětným záměrem souhlasí za předpokladu dodržení navrhovaných opatření k ochraně bioty jak ve vodním toku, tak na pobřeží. Požaduje se upřesnit uložení materiálu z prohrábky cca m 3 na projednané a vymezené místo pro ukládání, ne do volné krajiny (opuštěné lomy). Jinak lze chápat jako nepřímý vliv záměru, který není posouzen a je třeba doplnit v dalších stupních řízení. Dále se požaduje navrhnout a dořešit opatření vedoucí k eliminaci uvedeného jevu (negativní dopad možného prudkého snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě na vodní organismy) v dalších stupních řízení. Požadavek na upřesnění místa k uložení materiálu z prohrábky koryta pod hrází VD Orlík je respektován a uveden jako podmínka č. 6 závěru zjišťovacího řízení. Připomínka k nutnosti navrhnout opatření ke zmírnění vlivu možného snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě na vodní organizmy je zohledněna v podmínce č 5 a 22 závěru zjišťovacího řízení. 7

8 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne K předmětnému záměru se neuplatňují žádné připomínky a nepovažuje se za nutné záměr dále posuzovat podle zákona. Případný negativní vliv jak realizace záměru, tak jeho provozu na odběr vody u Solenic se doporučuje projednat s provozovatelem tohoto zařízení a příslušným vodoprávním úřadem. Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne K předmětnému záměru se neuplatňují žádné připomínky. Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, ze dne Doporučuje se postupovat podle navržených opatření v kapitole D.IV.2 oznámení záměru, která se týkají zejména vytvoření tůní, které omezí dopady kolísání hladiny v nádrži Kamýk na přítomné druhy vodních a na vodu vázaných organismů. Opatření navržená v kapitole D.IV.2 oznámení záměru byla konkretizována, doplněna a převzata jako podmínky závěru zjišťovacího řízení pro fázi výstavby, navržené opatření k eliminaci dopadů kolísání hladiny ve VN Kamýk na vodní a vodu vázané organizmy jsou převzata jako podmínky č. 3 a 20 závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne Konstatuje se, že vliv záměru na ekosystém lze kvantifikovat jako celkově nevýznamný. S velikostí vlivů, které na prostředí vyvíjí současný stav záměru, se lze ztotožnit, nicméně tento stav lze však jen diskutabilně považovat za maximální ekologický potenciál. VN Orlík i VN Kamýk jsou z hlediska Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (RSV) určeny jako silně ovlivněné vodní útvary, u kterých se hodnotí tzv. ekologický potenciál (nikoliv ekologický stav) a vždy musí být zohledněn účel užívání takovýchto vodních útvarů. Technické a technologické řešení a provoz Vltavské kaskády vychází z hlavního účelu vodních děl, který je mj. energetický. Nicméně i u takovýchto typů vodních útvarů je nutné přijímat tzv. zmírňující opatření a není možné smířit se se zakonzervováním současného stavu jako toho nejlepšího, jehož lze dosáhnout. Stávající povolený provoz vodní elektrárny v rámci platného manipulačního řádu umožňující odběr vody a špičkovou výrobu elektrické energie přináší řadu nepříznivých vlivů na biotu osidlující zejména vodní nádrž Kamýk. V souvislosti s RSV nabývá na významnosti snaha vymezit v nádržích jejich maximální ekologický potenciál a postupně vývoj nádrží směrem ke zlepšení ekologického potenciálu směřovat. V tuto chvíli teprve vznikají metodiky hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných vodních útvarů (pro tekoucí i stojaté vody) a není tedy možné hodnotit, v jaké třídě ekologického potenciálu se vodní díla nyní nacházejí (pro účely prvních plánů povodí nebyla tato problematika komplexně řešena). Z výše uvedených důvodů je velmi žádoucí realizovat navržené zbudování několika poříčních tůní, které by stávající (i v budoucnu ještě více ovlivněný) ekosystém posílilo. Vzhledem k morfologii nádrže je riziko, že takovýto záměr nebude možné realizovat, proto je nutné možnost zřízení uvedených refugií ověřit studií proveditelnosti, případně hledat jiné možnosti zmírnění dopadů existence těchto vodních děl. Dále je potřeba trvat na dalším navrženém kompenzačním opatření, což je finanční podpora modernizace ČOV Solenice. A to nejen z hlediska minimalizace rizika ovlivnění odběru pro úpravnu vody vypouštěním odpadních vod z této ČOV, ale také z hlediska celkového zlepšení poměrů ve VN Kamýk (v souladu s požadavky RSV). Pro období realizace záměru bude vypracován havarijní plán v souladu s 39 vodního zákona. 8

9 Uvedené připomínky jsou zohledněny v podmínce 3, 4, 20 a 21 závěru zjišťovacího řízení. V dokumentu je dále uvedeno, že dalším efektem záměru by mohlo být ovlivnění bariérového efektu na hrázi vodního díla Orlík. V současnosti veškerý běžný průtok prochází přes turbíny, pouze při průchodu velkých vod dochází k přepadu vody přelivem. Vtokový objekt do potrubí přivaděčů je opatřen česlemi (štěrbiny o světlosti 140 mm). Významnější poproudové migrace připadají v úvahu zejména u uměle vysazovaného úhoře říčního, u něhož dochází k usmrcování v turbínách již nyní. Je konstatováno, že nelze omezit úhyny ryb instalací jemnozrnných mechanických česlí z důvodu příliš velkého převáděného průtoku vody. Vzhledem ke stupni přípravy záměru se považuje za nutné dále konzultovat tuto problematiku s odborníky, jelikož ochrana ryb před usmrcováním v turbínách vodních elektráren nemusí být realizována pouze česlemi, ale existují i další možnosti (např. akustické, světelné aj.), nicméně jejich realizovatelnost v tomto případě je nutné ověřit. Návrhy opatření pro snížení úmrtnosti úhořů způsobené vlivem turbín vodních elektráren jsou výslovným požadavkem legislativy EU (Nařízení Rady č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního). Připomínka je zohledněna v podmínce č. 7 a 24 závěru zjišťovacího řízení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Nesouhlasné vyjádření příslušný úřad neobdržel, posuzování v celém rozsahu zákona nebylo v žádném vyjádření požadováno. Relevantní připomínky, požadavky a podmínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP413, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r. vrchní ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí, pověřená řízením odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 9

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 8. 7. 2013 Č. j.: 46775/ENV/13 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/4352/13 ZN/906/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195 393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 5. 4. 2011 Č.j.: 25206/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18539/ZP/2013-Čr 13.11.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 12. 6. 2014 Č. j. 36872/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 28. listopadu 2013 Č.j.: 86428/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/1863/14 ZN/48/ŽP/14 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 10. 7. 2012 Č.j. 44940/ENV/12 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 859 fax: 257 280 170 sefl@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz Praha: 2. 11. 2011 Číslo jednací: 182647/2011/KUSK Spisová značka: SZ_182647/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / l. 859 Značka: OŽP/ŠJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 68457/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 12.10.2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 68457/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 12.10.2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role

Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Telefon: 353176311 ústředna, 353176322 starosta, 353 176323- místostarosta ČÍSLO JEDNACÍ.: 1188/2013/NR/Koh VYŘIZUJE: Kohoutová/linka 320 NOVÁ ROLE DNE

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI ", ", MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 10.2013 Č.j.: 71064/ENV113 ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 04.02.2011 Číslo jednací: 202284/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 16. 9. 2009 Č.j.: 69513/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01AHA92* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 142001/2013 Sp. zn.: ŽPZ/33348/2013/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 10. 2013 Č.j.: 71051/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 18. 12. 2013 Číslo jednací: 159428/2013/KUSK Spisová značka SZ_159428/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka: OŽP / HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 22348/2014. Michal Fryš/564 602 504 2. 4. 2014 OZP 320/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací / sp.zn. Vyřizuje/telefon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E7EAV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95423/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19686/2014/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 4. 6. 2012 Č. j.: 44228/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 10. února 2015 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 1153/2015 KUSP 1153/2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 6. 1. 2012 Číslo jednací: 223927/2011/KUSK Spisová značka SZ_223927/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka OŽP/HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr

Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5389/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 24.1.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5389/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 24.1.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19359/ZP/2014-Po 09.12.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19359/ZP/2014-Po 09.12.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19359/ZP/2014-Po 09.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ŽP/9726/13 SPIS. ZN: ZN/2409/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/2444/15 ZN/404/ŽP/15

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/11773/14 ZN/2308/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 10. 2010 Č.j.: 79431/ENV/10 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 51459/2014 Sp. zn.: S-JMK 37909/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. dubna 2014 Č. j.: 24887/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DTI66* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 84730/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17164/2014/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 19.08.2011 Číslo jednací: Spis. značka: 142939/2011/KUSK 142939/2011/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lenka Venclovská / linka 510 Značka: OŽP/Ven ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 31028/2015 V Olomouci dne 30. 3. 2015 SpZn: KÚOK/22331/2015/OŽPZ/7265 Vyřizuje: Mgr. Vojtěch

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 14.12.2012 Číslo jednací: Spis. značka: 160251/2012/KUSK SZ_160251/2012/KUSK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Charakter záměru: Umístění: kraj: Kraj Vysočina obec: Uhelná Příbram kat. území: Petrovice u Uhelné Příbrami

Charakter záměru: Umístění: kraj: Kraj Vysočina obec: Uhelná Příbram kat. území: Petrovice u Uhelné Příbrami KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku: Váš dopis značky/ze Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 2704/ZZ/15-12 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 99242/2011 Sp. zn.: S-JMK 99242/2011 OŽP/Br Vyřizuje: Ing. Lucie Beránková

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 13. 6. 2014 Č. j. 40687/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. března 2007 Ing. Ondřej Skoba KUZL 7234/2007 KUSP 7234/2007

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Y9TTO* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 140745/2011 Sp. zn.: ŽPZ/38618/2011/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/6777/14 ZN/1306/ŽP/14

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více