MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Ostravě dne 30. března 2015 Č. j. 2403/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů před účinností zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Rozšíření závodu DONGHEE 2014 Charakter záměru: Jedná se o rozšíření stávajícího výrobního programu (kovové komponenty pro osobní automobily) o novou výrobu plastových palivových nádrží do osobních automobilů. V areálu společnosti DONGHEE Czech s.r.o. v Českém Těšíně bude vybudována nová dvoustupňová hala s půdorysnými rozměry 110 x 63 m a výškách 11 a 18 m ze železobetonového skeletu se zatepleným obvodovým pláštěm, do které budou umístěny čtyři technologické linky pro výrobu plastových palivových nádrží. Jedná se o technologii lisování termoplastů (polyetylénu) dodávaných ve formě granulátu ve vstřikovacích elektrohydraulických lisech s použitím nejmodernějších postupů zamezujících přehřívání materiálu při lisování. Vstřikovací lisy budou napojeny na elektrickou energii. Součástí každé linky bude také tzv. regrinding - recyklace materiálu. V recyklačním zařízení se případně vadný výrobek a vtokový zbytek materiálu podrtí a vzniklý regranulát bude opětovně použit do výroby. Dále bude vybudována přístavba k nové hale o rozměrech 10 x 30 m a výšce 8 m, ve které budou umístěny sklady, plynová kotelna, sociální zařízení apod. Na ploše před halou budou umístěna tři venkovní nadzemní sila pro skladování granulátu a energetické jednotky pro chlazení vody a výrobu stlačeného vzduchu včetně zpevněných ploch (komunikace, obslužné plochy a parkoviště). Kapacita (rozsah) záměru: Max. kapacita jedné výrobní linky bude ks výrobků za rok. Celková max. kapacita nového provozu (4 vstřikovací elektrohydraulické lisy) bude 1 mil. ks výrobků za rok, což představuje celkovou čistou hmotnost výrobků tun za rok. Realizací záměru bude navýšena doprava o cca 38 nákladních automobilů (NA) a o cca 75 osobních automobilů (OA) za den (ze současných 10 na cca 48

2 NA/den a z 238 na cca 313 OA/den), dále dojde k nárůstu počtu zaměstnanců o 136 (ze současných 487 na 623 zaměstnanců). Provoz bude třísměnný po dobu 5 dní v týdnu. Umístění: kraj: Moravskoslezský obec: Český Těšín k. ú: Český Těšín Oznamovatel: DONGHEE Czech s.r.o., Průmyslová 2060, Český Těšín Zpracovatelka oznámení: RNDr. Věra Tížková (autorizovaná osoba podle 19 zákona) Záměr Rozšíření závodu DONGHEE 2014 naplňuje dikci bodu 7.1 (Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu jako změna záměru podle 4 odst. 1 písm. c) zákona. V souladu s 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX. Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Rozšíření závodu DONGHEE 2014 nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Podmínky pro fázi přípravy záměru: 1. Ohlásit příslušnému správnímu úřadu plánovanou změnu stávajícího zařízení dle 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o integrované prevenci ). 2. Zohlednit plnění ustanovení 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajištěním vyprojektování zařízení pro vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na střechy a zpevněné plochy na základě výsledků hydrogeologického průzkumu. V případě zadržování zpracovat návrh využití srážkových vod pro spotřebu užitkové vody. 3. Zpracovat variantní řešení zdroje pro vytápění včetně posouzení dle 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (včetně možnosti využití obnovitelných zdrojů energie). 2

3 4. V dokumentaci pro následná správní řízení uvést bilanci výkopových zemin včetně způsobu jejich dalšího využití, dále uvést seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a výrobou, a způsob nakládání s nimi. 5. Do dokumentace pro následná správní řízení zapracovat instalaci tlumičů na zdroje hluku na střeše nových objektů v navrženém rozsahu: u 8 plánovaných ventilátorů s akustickým výkonem 75 db instalovat tlumiče snižující hluk o 10 db, u 5 vzduchotechnických jednotek s výkonem 80 db instalovat tlumiče snižující hluk o 15 db. 6. Do dokumentace pro následné správní řízení zapracovat návrh ozelenění střech, které bude plnit funkci odpočinkové zóny a zároveň zpomalovat odtok dešťových vod, a návrh tzv. vertikálního ozelenění stavby. Návrhy předložit před zahájením územního řízení orgánu ochrany přírody Městského úřadu (dále jen MěÚ ) Český Těšín. 7. Do dokumentace pro následné správní řízení zapracovat návrh ozelenění areálu a návrh sadových úprav, který bude projednán s orgánem ochrany přírody MěÚ Český Těšín a který bude zásadním způsobem kompenzovat negativní vliv záměru na obyvatele žijící v okolí. Součástí sadových úprav bude zejména výsadba skupin a clonících pásů stromů doplněných keři. 8. Zpracovat návrh venkovního osvětlení v nové části areálu. Navrhnout takové typy svítidel, které nevyzařují světlo mimo prostory, pro které jsou funkčně určeny, a to obzvláště nad úroveň horizontu. 9. Chemické látky uložené ve stávajícím skladu, který bude v důsledku realizace záměru odstraněn, přemístit do vhodného zabezpečeného prostoru. 10. Aktualizovat havarijní plán ochrany vod a předložit jej ke schválení příslušnému orgánu ochrany vod. Podmínky pro fázi výstavby záměru: 11. Skrýt ornici a odvézt ji na skládku ornice dle dispozic příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Pro ozelenění ploch při dokončení stavby využít podorniční vrstvy. 12. V rámci staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Zajistit, aby o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů byla vedena evidence. Odpady přednostně nabízet k využití v souladu s platnými právními předpisy. 13. Při demolici stávajícího skladu chemikálií zajistit odebrání vzorků (z materiálu svrchní vrstvy podlahy, resp. jímek) a teprve na základě výsledků laboratorních analýz rozhodnout o způsobu nakládání s tímto odpadem; rozsah analýz zvolit na základě druhu nebezpečných chemických látek, které zde byly v době používání skladu uloženy. 14. Dopravní trasy pro dovoz stavebního a technologického materiálu, příp. odvoz výkopových zemin a odpadů směřovat mimo obytnou zástavbu. 15. Odvodnění staveniště zabezpečit tak, aby srážková voda vypouštěná do stávající kanalizace nebyla nadměrně znečištěna. V případě potřeby vybudovat retenční odkalovací jímku. 16. V případě úniku technických kapalin ze stavebních mechanizmů a nákladních vozidel do půdy neprodleně vytěžit znečištěnou zeminu, odvézt ji na vodohospodářsky zabezpečenou plochu a podle rozboru odebraných vzorků s ní dále nakládat. 17. Při stavební činnosti dodržovat povolené hladiny hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vyloučit 3

4 noční provoz na staveništi. Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí zajistit, aby zhotovitel stavebních prací používal především stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde nebude možno zajistit dodržení hlukových hygienických limitů instalovat pasivní ochranu (např. kryty, akustické zástěny apod.) 18. Zajistit, aby dodavatel stavby přijal opatření k maximálnímu omezení vzniku druhotné prašnosti (zejména při provádění zemních prací): a) řádně čistil vozidla vyjíždějící ze staveniště tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zeminou, betonovou směsí apod.; b) odstraňoval případné znečištění veřejných komunikací pravidelně; c) používal u vozidel dopravujících sypké materiály k zakrytí nákladu plachty; d) minimalizoval zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; e) prováděl zemní práce vždy v rozsahu nezbytně nutném; f) v případě nutnosti kropil prostor staveniště, deponie zemin a stavební komunikace. Podmínky pro fázi provozu záměru: 19. V případě, že se prokáže, že jednotlivá drtící zařízení na drcení vadných výrobků a vtokových zbytků jsou zdrojem prachových emisí, zajistit instalaci filtru. 20. V případě manipulace a skladování látek nebezpečných vodám zajistit, aby bylo postupováno v souladu se schváleným havarijním plánem ochrany vod. 21. Nákladní automobilovou dopravu (dovoz surovin a odvoz výrobků) provozovat pouze v denní době (6:00 22:00). 22. Pro zamezení vzniku pachových emisí zajistit, aby provozní teplota v technologických linkách nepřevýšila maximální stanovenou hodnotu. Na základě dosavadních údajů je to 220 C při tlakovém vstřikování v lisech a 255 C při svařování. 23. Vyloučit tónovou složku ve spektrální charakteristice hluku ze vzduchotechnických zařízení. 24. Po naběhnutí plného provozu posuzovaného záměru ověřit hladinu hluku u nejbližších chráněných objektů (obytné domy) v noční době. V případě, že výsledná hodnota překročí hygienické limity, aplikovat vhodná technická nebo provozní opatření. 25. Pravidelně kontrolovat stav (v případě zadržování a odvádění srážkových vod) zařízení pro zadržování srážkových vod a průběžně sledovat jejich znečištění. Záznamy o kontrolách a sledování na požádání předkládat vodoprávnímu úřadu. Odůvodnění: Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty: - Město Český Těšín - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí - Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 4

5 - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ - Arnika Centrum pro podporu občanů - ZO ČSOP CIESZYNIANKA Shrnutí vyjádření a připomínek k oznámení záměru: Město Český Těšín, vyjádření ze dne Ve svém vyjádření požaduje: - zvážit z důvodu povodňových rizik navržené řešení odvádění srážkových vod z rozšířené části závodu do kanalizace, která je následně zaústěna do vodního toku Hrabinka. Toto řešit jiným způsobem, a to vsakováním dešťových vod na pozemku investora s případným bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace. Dále zvážit provedení ozelenění střech, které část dešťových vod pohltí pro svou potřebu. - navržení (instalaci) dostatečného vzduchotechnického zařízení s prachovými a pachovými filtry pro odvětrávání, aby se předcházelo možnému větrání pomocí oken a dveří, a tím k šíření nežádoucího (obtěžujícího) hluku a případného zápachu provozních látek z výroby, které znečišťují ovzduší a obtěžují občany. Dále doporučuje zvážit instalaci tzv. vertikálního ozelenění na budovu závodu, které brání i případnému přehřívání stěn budovy v letních měsících (v zimních měsících opačným způsobem) a tím sníží náklady na chlazení prostor uvnitř závodu. Oznamovatel v rámci vypořádání připomínek konstatuje, že v oznámení záměru v kap. B.II.3. je uvedeno, že k větrání a vytápění výrobní haly budou použity 4 vzduchotechnické jednotky se jmenovitými tepelnými příkony na úrovni 4 x 290 kw (výkon 270 kw). Tento výkon je dostačující pro větrání výrobní haly, větrání okny a dveřmi se tedy nepředpokládá. Z dosavadních informací (uvedených v oznámení a v rozptylové studii) vyplývá, že záměr nebude zdrojem pachových emisí. Pokud se prokáže opak, zajistí provozovatel instalaci filtrů v potřebném rozsahu. - vysadit vhodné dřeviny, jež budou plnit funkci hygienické bariéry, zejména na straně od ul. Sokolovské na pozemku investora (pozemek parc. č. 3006/98, k. ú. Český Těšín) nebo případně na jiném místě po dohodě s městem Český Těšín, neboť území města patří mezi oblasti s nejhorší kvalitou ovzduší ve střední Evropě. Každé navýšení znečišťujících látek v ovzduší a hluku povede ke zhoršení životního prostředí obyvatel v dané lokalitě. - posoudit možnost instalace systému využívajícího solární nebo jiné obnovitelné energie pro energetickou potřebu závodu Donghee Czech s.r.o. Požadavky a doporučení jsou zohledněny v závěru zjišťovacího řízení. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne Z hlediska odpadového hospodářství požaduje: - v dokumentaci pro následná správní řízení bilanci výkopových zemin včetně způsobu jejich dalšího využití (vyjma ornice a podornice - nejedná se o odpady ve smyslu zákona o odpadech); - v dokumentaci pro následná správní řízení seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a výrobou, a způsob nakládání s nimi; - aby oznamovatel v rámci zařízení staveniště vytvořil podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, aby o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů byla vedena evidence a aby odpady byly přednostně nabízeny k využití; - aby s odpady vzniklými z demolice skladu chemikálií bylo nakládáno podle jejich skutečných vlastností. 5

6 Z hlediska integrované prevence konstatuje, že oznamovatel záměru je provozovatelem zařízení, pro které bylo dne pod č. j.: MSK /2009 vydáno integrované povolení pro zařízení Výrobní závod DONGHEE Czech s.r.o. v Českém Těšíně, výroba komponentů pro osobní automobily. Upozorňuje, že na základě této skutečnosti je provozovatel zařízení povinen před realizací záměru Rozšíření závodu DONGHEE 2014 ohlásit příslušnému správnímu úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení dle 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Dále upozorňuje, že do doby vydání změny integrovaného povolení, nelze vydat povolení ke stavbě výše uvedeného záměru, protože změna integrovaného povolení je podkladem pro řízení podle stavebního zákona. Z hlediska ostatních zájmů chráněných v oblasti životního prostředí ve své kompetenci nemá k tomuto oznámení záměru připomínky. Požadavky a upozornění jsou zohledněny v závěru zjišťovacího řízení. Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, vyjádření ze dne Z hlediska ochrany vod uvádí, že realizace uvedeného záměru je možná, pokud bude zajištěna likvidace srážkových vod na pozemku investora a do dešťové kanalizace bude zaústěn pouze bezpečnostní přepad. V současné době existuje celá řada možností nakládání se srážkovými vodami. Jedním z možných řešení je provést ozelenění střech v kombinaci se vsakovacími vrty, galeriemi doplněnými o retenční nádrž s využíváním srážkové vody nebo retenční nádrž fungující jako zasakovací objekt. Požaduje zpracovat hydrogeologický průzkum s posouzením možnosti mělkého i hlubinného zasakování srážkových vod. K výstavbě haly i provozu je nutno zpracovat havarijní plán. Z hlediska ochrany přírody uvádí, že dne pod č. j. MUCT18138/2013 bylo společnosti DONGHEE Czech, s.r.o. uloženo provedení výsadby 20 ks stromů jako kompenzace za odstranění stejného počtu stromů při realizaci Výstavby parkovacích stání pro zaměstnance společnosti DONGHEE Czech s.r.o., v roce Dřeviny měly být vysazeny při realizaci "Odpočinkové zóny pro zaměstnance", tato byla naplánována v letech V místě plánované odpočinkové zóny je nyní navrženo vybudování nové výrobní haly žadatele. Požaduje proto vybudování tzv. zelené střechy na nově navržené hale, která bude sloužit zároveň jako odpočinková zóna pro zaměstnance nebo realizaci výsadby izolační zeleně na pozemcích investora. Požaduje předložit před zahájením územního řízení projekt ozelenění orgánu ochrany přírody MěÚ Český Těšín. Z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje, že je nutno při nakládaní s odpady postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o odpadech ) a pro případnou kontrolu příslušného orgánu archivovat doklady o množství, druhu a způsobu odstranění odpadů z předmětného záměru. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu požaduje: ornici ze skrývek před zahájením stavby odtěžit a odvézt na skládku do Koňákova a pro ozelenění ploch při dokončení stavby využít podorniční vrstvy. Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že technologie (vstřikování plastů do kovových forem) spadá mezi zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší ). Územní a stavební řízení vyžaduje vyřídit závazné stanovisko podle 11 tohoto zákona (u Krajského úřadu Moravskoslezského 6

7 kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a u MěÚ Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí). Ve vyjádření požaduje: - uvést možnosti nebo varianty řešení dodávky tepla a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie např. solární systémy, tepelné čerpadlo včetně objektivního vyhodnocení a vysvětlení, proč se oznamovatel záměru rozhodl navrhnout právě toto řešení. - výrobní prostory větrat přes filtrační jednotky, aby fugitivní emise z technologie neodcházely do vnějšího ovzduší otevřenými okny nebo dveřmi. Oznamovatel uvádí, že k větrání a vytápění výrobní haly budou použity 4 vzduchotechnické jednotky se jmenovitými tepelnými příkony na úrovni 4 x 290 kw (výkon 270 kw). Tento výkon je dostačující pro větrání výrobní haly, větrání okny a dveřmi se nepředpokládá. Z dosavadních informací (uvedených v oznámení a v rozptylové studii) vyplývá, že záměr nebude zdrojem nadměrných prachových a pachových emisí. Pokud se prokáže opak, zajistí provozovatel instalaci filtrů v potřebném rozsahu. - vysadit vhodné dřeviny, jež budou plnit funkci hygienické bariéry, zejména na straně od ul. Sokolovské (doplnit v areálu nebo příp. na jiném místě po dohodě se zdejším orgánem ochrany přírody). Z hlediska ostatních zájmů chráněných v oblasti životního prostředí ve své kompetenci nemá k tomuto oznámení záměru připomínky. Požadavky a doporučení jsou zohledněny v závěru zjišťovacího řízení. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, vyjádření ze dne Nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu dle zákona za předpokladu vypořádání níže uvedených připomínek a jejich zapracování společně s opatřeními stanovenými v kap. D.IV oznámení záměru do podmínek realizace záměru a do dokumentací pro následná správní řízení. Z hlediska integrované prevence upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákona o integrované prevenci s ohledem na prováděné změny v technologii zařízení. Z hlediska ochrany vod konstatuje, že neregulovaným vypouštěním srážkových vod do vod povrchových se zvyšuje riziko povodňových stavů v povodí toku. Požaduje ověřit možnost zasakování srážkových vod ze střech objektů do horninového prostředí místo jejího odvádění kanalizací do řeky. Na základě stávajících informací o geologických a hydrogeologických poměrech zájmového území nelze jednoznačně zasakování srážkových vod vyloučit. Z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje, že dle obdobných technologií se jedná o stacionární zdroj uvedený pod kódem přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, na který se vztahuje povinnost dle 17 odst. 3 písm. a) tohoto zákona a který lze provozovat zdroj v souladu s povolením provozu dle 11 odst. 2 písm. d) stejného zákona. Z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje, že výkopová zemina, pokud bude použita v místě stavby, není odpadem. V případě použití této zeminy na jiném místě se bude jednat o odpad a je třeba postupovat v souladu se zákonem o odpadech. Dále uvádí, že chybí předpokládaná množství vznikajících odpadů ve fázi realizace a provozu záměru. Požadavky jsou zohledněny v závěru zjišťovacího řízení. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná, vyjádření ze dne

8 Ve svém vyjádření uvádí, že oznámení záměru dostatečným způsobem vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako nevýznamný. Proto předložené oznámení akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém rozsahu zákona. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez dalšího komentáře. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, vyjádření ze dne Uvádí, že emise znečišťující ovzduší budou vznikat v období výstavby záměru, dále ze spalovacích zdrojů zajišťujících vytápění prostor a z dopravy, a to emise tuhých znečišťujících látek (TZL), NO x a benzo(a)pyrenu). Spalováním zemního plynu vznikají zejména emise NO x (max. množství cca 250 kg/rok). Dále uvádí, že zpracování plastů na vstřikolisech je zdrojem vyjmenovaným pod kódem dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Upozorňuje, že pro zdroj kódu platí od technická podmínka provozu (za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek). Při tepelném zpracování plastů mohou vznikat emise těkavých organických látek (VOC). Dle vyjádření zpracovatele oznámení záměru je obsah reziduí volných těkavých látek v používaných plastech zanedbatelný a s ohledem na používané zpracovatelské teploty je uvolňování emisí VOC a pachových látek prakticky vyloučeno. Během výrobního procesu budou použity postupy zamezující přehřívání materiálu při lisování a tedy i možnému úniku emisí do pracovního/venkovního prostředí. Dále upozorňuje, že zdrojem emisí mohou být dále TZL z drtičů, které mohou z vnitřních prostor dále unikat do vnějšího ovzduší jako fugitivní emise. Tyto emise nebyly do výpočtů imisních příspěvků zahrnuty. Vzhledem k množství zpracovaného materiálu však lze předpokládat, že tyto emise budou minimální a neovlivní imisní situaci. Upozorňuje však, že drtící zařízení by měla mít instalovaný filtr k eliminaci prachových částic unikajících do prostředí. Oznamovatel uvádí, že drtící zařízení není vybaveno odtahem, umístění filtru se nepředpokládá. Pokud se prokáže, že zařízení je zdrojem prachových emisí, zajistí provozovatel instalaci filtru v potřebném rozsahu. Imisní limity pro denní a roční koncentrace PM 10, pro roční koncentrace PM 2,5 a roční koncentrace benzo(a)pyrenu jsou v lokalitě překračovány již v současné době. Příspěvek posuzovaného záměru ke stávající imisní zátěži je minimální a akceptovatelný. Realizace záměru nezpůsobí výrazné změny v imisní situaci v lokalitě. Vzhledem k tomu, že dochází k překračování výše uvedených imisních limitů, požaduje striktní dodržování opatření z kap. D. IV. (opatření k eliminaci prašnosti). Na závěr vyjádření uvádí, že realizací záměru se kvalita ovzduší významně nezmění. Za předpokladu dodržení veškerých technologických postupů tak, aby bylo zamezeno případnému obtěžování okolí zápachem a za podmínky dodržení všech legislativních požadavků stanovených zákonem č. 201/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy lze považovat záměr za akceptovatelný, a proto nepožaduje jeho další posuzování podle zákona. Relevantní připomínky jsou zohledněny v závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC a IR, vyjádření ze dne Uvádí, že technologie lisování termoplastů (polyetylénu) dodávaných ve formě granulátu sama o sobě nenaplňuje žádnou kategorii přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Problematika integrovaného povolování v oznámení záměru není nikde uvedena. Nicméně stejný provozovatel má vydáno v posuzované lokalitě integrované povolení pro zařízení Výrobní závod DONGHEE Czech s.r.o. v Českém Těšíně, výroba komponentů pro osobní 8

9 automobily, čj. MSK /2009 ze dne , ve znění pozdějších změn. Činnost uvedená v oznámení záměru může za určitých okolností naplňovat definici přímo spojené činnosti podle 2 písm. a) zákona o integrované prevenci a pak by se na ni vztahovala povinnost zahrnutí do stávajícího integrovaného povolení. Upozornění je zohledněno v závěru zjišťovacího řízení. Arnika Centrum pro podporu občanů, vyjádření ze dne Požaduje v dalším stupni projektové dokumentace zpracování návrhu ozelenění celého areálu a sadových úprav, který bude projednán s příslušnými orgány státní správy a konstatuje, že realizace návrhu ozelenění areálu musí zásadním způsobem kompenzovat negativní vliv průmyslové zóny na obyvatele žijící v okolí. Jedná se zejména o kompenzaci následujících faktorů pohody: - vizuální a pocitové narušení faktorů pohody vizuální kontaminace krajinné scény prvky s negativním estetickým projevem a jejich negativní psychické působení na člověka; - akustické narušení faktorů pohody důvodem narušení faktoru pohody je skutečnost, že daný zdroj hluku se stává dominantním v dotčeném území, i když nedosahuje či nepřesahuje mezní hodnoty. Dále požaduje, aby součástí sadových úprav byla zejména výsadba skupin a clonících pásů stromů doplněných keři. Takto provedené sadové úpravy mohou zajistit v průmyslově využívané lokalitě i v širším území s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší základní ekologické a hygienické funkce zeleně, tzn. filtr škodlivých látek v ovzduší, zvlhčování vzduchu a zlepšování jeho kvality z hlediska lidského zdraví, protihlukovou bariéru a vyrovnávání teplotních extrémů. Návrh musí respektovat danou míru využití území a směrný koeficient zeleně, stanovující minimální podíl započítávaných ploch zeleně k vymezené funkční ploše. Dle sdělení odboru územního rozvoje MěÚ Český Těšín není v územním plánu města Český Těšín směrný koeficient zeleně stanoven. Relevantní požadavky jsou zohledněny v závěru zjišťovacího řízení. ZO ČSOP CIESZYNIANKA, vyjádření ze dne Nesouhlasí s navrženým způsobem odvádění dešťových vod do kanalizace a následně do toku Hrabinka a přehrady Hrabina. Požaduje: - provedení hydrogeologického průzkumu s navržením zasakování srážkových vod, tak jak ukládá vodní a stavební zákon. Dále požaduje také zvážení záměru s využitím dešťových vod pro spotřebu užitkové vody např. v toaletách, jako technologickou vodu z důvodu úspory pitné vody. - zpracování projektu výsadby zeleně, která bude eliminovat negativní jevy průmyslové zóny na obyvatele a biotu žijící v okolí. Mělo by se jednat zejména o výsadby stromů, návrh ozelenění střechy jako náhradu za zastavěnou zelenou plochu a zničené potravní zdroje živočichů (ptáků, hmyzu). - skutečné zhodnocení kumulativních vlivů imisní zátěže, nikoliv jen samotného záměru rozšíření závodu DONGHEE. Není např. zohledněn záměr rozšíření závodu Kovona System, kde se předpokládá nárůst produkce. Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že realizace posuzovaného záměru neobsahuje lakovny nebo jiné podobné technologie jako u právního subjektu KOVONA SYSTÉM, a.s. (dále jen KOVONA ) emitující VOC. Kumulativní vliv s KOVONOU může nastat v případě prašných částic souvisejících s navýšením intenzity dopravy. K rozšíření KOVONY došlo v letech 2012 a 2013 a k tomu zpracovatel rozptylové studie uvádí: 9

10 - Pětiletý průměr (PM 10 ) za roky 2007 až 2011: 44,5 µg/m 3 - Pětiletý průměr (PM 10 ) za roky 2008 až 2012: 44,6 µg/m 3 - Pětiletý průměr (PM 10 ) za roky 2009 až 2013: 45,0 µg/m 3 Pokud tedy došlo v období 2012 a 2013 k navýšení emisí, je toto postiženo v imisním pozadí zahrnutém do vyhodnocení rozptylové studie - zde se uvažovalo s hodnotami za roky 2009 až zhodnotit vliv záměru na změnu mezoklimatu dané oblasti: výstavbou zpevněných ploch a haly dojde k prohřívání povrchů, změnám teplotního režimu atd. Toto zhodnotit v kontextu se stávající zástavbou a také v kontextu s dalšími navrhovanými záměry. Oznamovatel konstatuje, že pozorovatelné (měřitelné) vlivy na mezoklima lze v případě posuzovaného záměru vyloučit na základě analogie s obdobnými stavbami. Tento vliv nebyl ani v případě plošně rozsáhlejších staveb spolehlivě prokázán. - návrh instalace a využití obnovitelných zdrojů energie např. solární a fotovoltaické panely na střeše a zdech haly. V regionu zatíženém vysokým znečištěním je nutno počítat s šetrnějšími (obnovitelnými) zdroji energie pro krytí alespoň části spotřeby závodu. - při návrhu venkovního osvětlení vyloučit zbytečné světelné znečištění, návrhem vhodného svítidla předejít vyzařování světla mimo prostory, pro které jsou určeny, omezit dobu a intenzitu svícení v nočních hodinách na nezbytně nutnou např. použitím fotobuněk, použít svítidla, jež nelákají hmyz (který by zde jinak zbytečně hynul ve značných množstvích). Relevantní požadavky jsou zohledněny v závěru zjišťovacího řízení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Relevantní připomínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací záměru. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (http://www. cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV9151, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Ing. Tomislav Střelec, CSc. ředitel odboru výkonu státní správy IX (otisk úředního razítka) Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 10

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01G0KEQ* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 155898/2014 Sp. zn.: ŽPZ/32001/2014/Chro 208.3 V10

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 4. 9. 2015 Č.j.: 62307/ENV/15;1959/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JNVQ7* Čj: MSK 114277/2015 Sp. zn.: ŽPZ/21212/2015/Šub 208.3 V10 Vyřizuje: Ing. Bohumila

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-0412769/2015 Ing. Marie Beranová/236004443 23.04.2015 Č. j. MHMP-0615129/2015/OCP/VI/R-969/Be

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 22.1.2010 Číslo jednací: 179132/2009/KUSK Spisová značka: SZ_179132/2009/KUSK Vyřizuje: Ing. Lucie Merklová, Ph.D. / l. 860 Značka: OŽP/Mer ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č.j.: 3545/ZZ/12 V Karlových Varech dne 19.12.2012 Vyřizuje: Ing. Podlešák/2292 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 8. 2013 Č.j.: 57798/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65,100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65,100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65,100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, V Praze dne 27. 11. 2014 Č.j.: 70608/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 17958/ZP/2014-Čr 28.11.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 12. 2014 Č.j.: 87597/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák Posudek ve smyslu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/4097/15 Spis. zn.: ZN/999/ŽP/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 3 Počet listů příloh: 2 Vyřizuje: Ing. Jiří

Více

Obdrží viz rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015

Obdrží viz rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 8146/ZP/2015 - Po 24.04.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 25101 /ENV/13 Ing. Soukupová/l.2321 11. 4. 2013 Věc: Posuzování

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 5 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/2446/15 ZN/412/ŽP/15

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více