MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne Č.j.: 57798/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Charakter záměru: Polička Svitavy, nové vedení 110 kv Výstavba nového elektrického vedení 2 x 110 kv mezi transformátorovou rozvodnou (dále jen TR ) Polička a TR Svitavy. U Poličky bude vedení navazovat na plánované vedení 2 x 110 kv Hlinsko Polička na rohovém stožáru cca 1 km od TR Polička, ve Svitavách bude vedení ukončeno v blízkosti areálu TR. Kapacita (rozsah) záměru: Celková délka nového vedení bude 19,5 km. Bude se jednat o venkovní (vzdušné) vedení, které bude tvořeno řadou stožárů nesoucí vodiče. Na trase Polička - Svitavy bude umístěno celkem 81 stožárů o výšce m. Zábor ZPF pro vybudování základů stožárů bude cca 500 m 2, zábor PUPFL pro vybudování základů stožárů bude cca 25 m 2. Umístění: kraj: Pardubický obec: Polička, Pomezí, Květná, Vendolí, Svitavy k.ú.: Polička, Pomezí, Květná, Vendolí, Čtyřicet Lánů, Svitavy - Předměstí Zahájení: 2015 Ukončení: 2018 Oznamovatel: Zpracovatel oznámení: ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, Děčín Středisko odpadů Mníšek, s.r.o. Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona) Záměr Polička Svitavy, nové vedení 110 kv naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kv, pokud nepřísluší do kategorie I) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. V souladu s 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným

2 úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI v Hradci Králové. Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Polička Svitavy, nové vedení 110 kv nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Podmínky pro fázi přípravy záměru 1) Upřesnit stožárová místa všech stožárů, stanovit jejich typ a výšku, vymezit přístupové cesty, plochy stavenišť a manipulační plochy. 2) Stožáry vedení umístit tak, aby nestály v ose biokoridorů, ale optimálně co nejdále od osy. 3) Respektovat požadavky vyplývající z existence ochranných pásem vzletového a přistávacího prostoru letiště Polička. 4) Provést pro každé stožárové místo podrobný inženýrsko-hydrogeologický průzkum z důvodu nutnosti správného výpočtu založení stožárů a posouzení možnosti negativního ovlivnění množství a jakosti vod. 5) Respektovat blízkost vodních zdrojů (prameniště Olomoucká a Čtyřicet Lánů, vrty ve Vendolí a Svitavy - Kostelní Luka) a upřesnit lokalizaci stožárových míst a postup výstavby na základě výsledků hydrogeologického průzkumu a podle jím stanovených opatření k eliminaci vlivů na vydatnost a jakost těchto vodních zdrojů. 6) Příjezdové trasy k jednotlivým stožárovým místům vymezit s ohledem na minimalizaci vlivů na obytnou zástavbu a narušení funkcí lesa. 7) Specifikovat všechny zábory pozemků určených k plnění funkce lesa (dále jen PUPFL ) a zemědělského půdního fondu. 8) Minimalizovat rozsah dočasných záborů lesních pozemků zúžením manipulačních pásů, potřebných pro výstavbu vedení a vyloučit umísťování zařízení staveniště v lesních porostech. 9) V přípravě realizace stožárů nového vedení respektovat stávající meliorační systémy dotčených pozemků a zajistit technickým řešením stavby zachování jejich funkčnosti. 10) Stanovit nezbytný rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les a prořezu vzrostlé zeleně a dohodnout jej s místně příslušnými orgány ochrany přírody. 11) Zařízení staveniště navrhnout v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, mimo pozemky se zastoupením nelesních porostů a dřevin a v dostatečné vzdálenosti od břehových hran vodotečí při současném zajištění jejich břehových porostů. 12) Kvantifikovat materiálové a surovinové nároky na provedení stavby včetně nátěrových hmot, které budou v rámci realizace použity. 2

3 13) K nátěru stožárových konstrukcí navrhnout šedomodré či šedozelené odstíny odpovídající převládajícímu pozadí v krajině (např. v otevřené polní krajině použít světlejších odstínů, v lesních průsecích tmavších odstínů). 14) Stanovit množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během stavby, stanovit systém nakládání s odpady (způsob třídění, shromažďování) a určit způsob jejich využití nebo odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ). V maximální míře preferovat využití odpadů jako druhotné suroviny. 15) V případě realizace záměru ve vegetačním, tedy i hnízdním období požádat Krajský úřad Pardubického kraje pro zde prokázané zvláště chráněné druhy živočichů o výjimky z jejich ochranných podmínek dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny ). 16) Pro dobu realizace zajistit biologický dozor, který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Z provádění biologického dozoru vést podrobný deník, ze kterého bude zřejmé, kdy byly prováděny návštěvy území, v jakém období, jaké byly prováděny činnosti. Výsledky zjištěné činností biologického dozoru a zásahy na lokalitách průběžně konzultovat s pracovníky příslušných orgánů ochrany přírody. 17) V případě odkrytí archeologických nálezů při provádění zemních prací informovat příslušný orgán státní památkové péče a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu dle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. 18) V projektové dokumentaci pro stavební povolení předložit příslušné krajské hygienické stanici (Pardubického kraje) podrobný výkres přechodu trasy nového vedení 110 kv přes zástavbu města Svitavy v části Čtyřicet Lánů a výpočet dokládající dosažení limitů pro elektromagnetické pole, stanovených v nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů v místech s možným pobytem osob u tohoto úseku trasy. 19) Doplnit vyhodnocení dopadu záměru na dotčené lesní porosty, tj. zejména zhodnotit vliv plánovaného odlesnění na ohrožení stability okolních porostů proti škodám způsobeným bořivým větrem, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, vliv na vodní režim apod. Dále vyhodnotit, jak je při využití lesních pozemků k jiným účelům než je plnění funkce lesa naplněna povinnost vyplývající z ust. 13 zákona č. 189/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon ), tj. přednostně použít pozemky méně významné z hlediska plnění funkce lesa, a zabránit nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany před ohrožením stability lesního porostu a porostů sousedních. 20) Specifikovat rozsah dotčení PUPFL v souvislosti s umístěním nového vedení a s rozšířením ochranného pásma ve stávajících trasách elektrického vedení, zejména zásah do lesních porostů (kácení). Podmínky pro fázi výstavby záměru 21) Při provádění stavby zajistit dodržení následujících pravidel: a) Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby (ZOV). b) Zajistit pravidelné proškolování zaměstnanců dodavatele stavby v oblasti dodržování ZOV a havarijního plánu. Provádět pravidelnou kontrolu dodržování ZOV a znalosti havarijního plánu. 3

4 c) Kácení dřevin provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze v období vegetačního klidu (cca říjen - březen). Postupovat v souladu s ČSN (Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). d) Zajistit ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními pracemi, které podle doložení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat zachovány. Postupovat v souladu s ČSN , tj. ochránit nadzemní, ale i podzemní části dřevin, které budou v blízkosti stavby. e) Spolupracovat s osobou, která byla určena jako biologický dozor stavby. f) Odpad z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les a ze smýcení lesních porostů během výstavby využít po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně jako palivo (dřevo). g) Maximálně šetrně provádět přístup ke stožárovým místům a vlastní demontáž a montáž stožárových konstrukcí, zejména v lokalitách s trvalým vegetačním krytem. h) Omezit hlukově a dopravně významné práce, pokud probíhají v blízkosti obytných území, na denní dobu a všední dny. i) Na maximální možnou míru omezit pojezdy v dotčených lesních porostech. j) Zajistit dodržování opatření pro zamezení prašných emisí jako jsou např. přeprava sypkých materiálů, čistota komunikací a vozidel, volné skladování sypkých materiálů atd. k) V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací provádět skrápění komunikací a příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost obytné zástavby. l) Manipulaci s vodícími lany (montáž, demontáž u stávajícího vedení) provádět maximálně šetrně ve vztahu ke stávajícímu vegetačnímu krytu. m) V blízkosti vodních toků dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a montážních činností a důsledně šetřit břehové porosty. Nesmí dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod a poškození břehů. n) V údolní nivě vodních toků neskladovat stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky, neznečistit toky a okolní pozemky. Práce natahování nových vodičů přes vodní toky oznámit v dostatečném předstihu nejen správci toku. o) Pracoviště s předpokládanou manipulací s ropnými, případně toxickými látkami (nátěrové hmoty) vybavit prostředky pro zachycování úkapů a úniků těchto látek. p) Průběžně kontrolovat technický stav používaných stavebních a dopravních mechanizmů a jejich vybavení prostředky pro likvidaci případných úniků ropných látek. q) Veškerou údržbu a opravy stavebních a dopravních mechanizmů, včetně doplňování pohonných a mazacích hmot provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům, zásadně mimo obvod stavenišť. Případné zjištěné úniky neprodleně lokalizovat, ohlásit a odborně sanovat. r) V prostoru jednotlivých stožárových míst šetrně skrýt ornici, skrytou orniční vrstvu po ukončení výstavby rozprostřít okolo stožárových míst. s) V rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití vést odpovídající evidenci; vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Výkopovou zeminu použít k terénním úpravám v okolí výstavby stožárů. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky. Pokud mají dotčené obce obecně závaznou vyhláškou upraveno nakládání se stavebním odpadem, je nutno se těmito vyhláškami řídit. 4

5 t) Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního stavu či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto jinak. Přednostně sanovat plochy, které jsou součástí ÚSES. 22) V důsledku prokácení průseku pro elektrovod vzniknou v lesních porostech nové porostní stěny, které budou mít sníženou stabilitu. Na okrajích porostů proto podpořit přirozené zmlazení, zejména listnatých dřevin a vypěstovat potřebný porostní plášť zásadně z původních dřevin nedosahujících výšky vodičů. 23) U sloupů elektrického vedení realizovat opatření proti dosedání větších ptáků na konzoly nad izolátorové závěsy (např. umístit na horní plochy konzol desky s ochrannými tyčemi znemožňující dosedání ptáků). Podmínky pro fázi provozu záměru 24) Při údržbě porostů v ochranném pásmu vedení provádět kácení dřevin pouze v nezbytném rozsahu. Výřez provádět šetrně. 25) Po dohodě s majiteli pozemků udržovat porostní plášť na okrajích porostů. 26) Při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných vodám (viz příloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách )). Zajistit odstranění veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s požadavky zákona o odpadech a souvisejících předpisů. Odůvodnění: Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů: - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, - Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, - Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, - Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod. Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Orgán ochrany přírody upozorňuje na nezbytnost povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných živočichů, a to ale pouze v případě, že celý záměr nebude realizován v mimovegetačním období. Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny k povolení výjimky je krajský úřad. Dále upozorňuje na ustanovení 5a odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny, dle kterého je mimo jiné povinen ten, kdo buduje nadzemní vedení vysokého napětí, jej opatřit ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu konstatuje, že vyjádření může být vydáno až po upřesnění trasy včetně dotčených parcel a mapových podkladů na základě žádosti pořizovatele nebo zpracovatele. Orgán státní správy lesů požaduje doplnit rozsah dotčení PUPFL, zejména zásah do lesních porostů (kácení) a dále požaduje doplnit vyhodnocení dopadu záměru na dotčené lesní porosty (tj. zejména zhodnotit vliv plánovaného odlesnění na ohrožení stability okolních 5

6 porostů proti škodám způsobeným bořivým větrem, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, vliv na vodní režim apod.). Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, ze dne Nemá připomínky, nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, ze dne Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu konstatuje, že je nutné požádat podle ust. 7 ods. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas s trasou vedení. Z hlediska ochrany lesa konstatuje, že je nutné požádat příslušný orgán státní správy lesů o souhlas, vydávaný jako podklad pro rozhodnutí a umístění stavby nebo územní souhlas, dále pak rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, podle 14odst. 2 lesního zákona. Jedná se o upozornění na povinnost vyplývající z platné legislativy. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínky, nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Oddělení ochrany vod nemá připomínky, nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Oddělení odpadového hospodářství nemá připomínky, nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Oddělení ochrany přírody požaduje, aby u sloupů elektrického vedení bylo realizováno opatření proti dosedání větších ptáků na konzoly nad izolátorové závěsy na horní plochy konzol desky s ochrannými tyčemi znemožňující dosedání ptáků. Dále požaduje realizaci ochranných opatření navržených v kapitole D. IV oznámení záměru. Oddělení ochrany lesa konstatuje, že protože v případě realizace dojde pod elektrickým vedením a v jeho ochranném pásmu k výraznému omezení plnění ekologických funkcí lesního porostu, je s ohledem na ochranu lesa významné, aby v průběhu výstavby nedošlo k jakémukoli zasažení lesních porostů mimo plochu, na které budou některé funkce lesa omezeny. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne V projektové dokumentaci pro stavební povolení požaduje předložit KHS podrobný výkres přechodu trasy nového vedení 110 kv přes zástavbu města Svitavy v části Čtyřicet Lánů a výpočet dokládající dosažení limitů pro elektromagnetické pole, stanovených v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v místech s možným pobytem osob u tohoto úseku trasy. Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne Nemá připomínky, nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr 6

7 nemá významný vliv na životní prostředí. Relevantní připomínky dotčených subjektů byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV6155, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Mgr. Jana PIEKNÍKOVÁ, v. r. pověřena dočasným zastupováním při výkonu činností ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 7

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení: KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/8775/15 Spis. zn.: ZN/1795/ŽP/15 Počet listů: 9 Počet příloh: 5 Počet listů příloh: 6 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 11. 8. 2015 Č.j.: 56603/ENV/15;1770/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008f5vu* CRDUX008F5VU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-7/Bj V Praze dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-19978/15/Bj Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU S t a v e b n í ú ř a d Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU S t a v e b n í ú ř a d Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU S t a v e b n í ú ř a d Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou Č.j.: MUKV 20548/2011 VYST V Kralupech n. Vlt., dne 12.7.2011 Spis.zn.: MUKV-S 756/2008 VYST Vyřizuje:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/6933/13 ZN/1493IŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195552 FAX: 377 195393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j.: SpZn: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 48120/2010 S-JMK 48120/2010 OŽP /Vr Ing. Lubomír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01G0KEQ* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 155898/2014 Sp. zn.: ŽPZ/32001/2014/Chro 208.3 V10

Více

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice

SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY... 2 B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU...

Více

*MULNX00GROQ0* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. (veřejná vyhláška)

*MULNX00GROQ0* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. (veřejná vyhláška) *MULNX00GROQ0* *MULNX00GROQ0* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/787/2013/SU/A Louny 24.07.2013 Číslo jednací: MULNCJ 56055/2013

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více