MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Charakter záměru: Fluidní kotle Instalace dvou nových fluidních kotlů K5, K6, které nahradí stávající kotle K3 a K4, do objektu Teplárna provozovatele TERMO INVEST s.r.o. v jihovýchodní části Areálu chemické výroby Kralupy (dále jen ACHVK ). Kotle slouží k výrobě přehřáté páry, která pak slouží v dalších objektech pro výrobu elektrické energie, topné vody pro vytápění ACHVK a města Kralupy nad Vltavou a okolí, a pro technologickou potřebu společností ACHVK. U kotle K1 je palivem zemní plyn, ke kotli je napojena plynová turbína. Kotel K2 není instalován. Kotle K3 a K4 jsou provozovány na těžký topný olej (dále jen TTO ), zemní plyn a topný plyn z FCC (fluidní katalycké krakování) a s pomocným plynným palivem ACO. V rámci ekologizace provozu bude do budoucna zastaven provoz kotlů na těžký topný olej. Nové fluidní kotle budou mít technologické označení K5 a K6. Stávající kotle K3 a K4 zůstanou na svém místě jako rezerva. Technologické uspořádání zařízení Teplárna umožňuje provoz vždy maximálně tří kotlů, předpokládán je provoz kotlů K1+K5+K6. Napojení spalin z nových kotlů K5 a K6 je navrženo do stávajícího komína výšky 160 m (objekt č. 3201). Kapacita záměru: V současné době jsou v provozu 3 kotle K1, K3 a K4. parní výkon 1 kotle 160 t/h tepelný výkon 1 kotle 120,4 MW celkový tepelný výkon kotlů K1, K3 a K4 360 MW Budou instalovány dva kotle K5 a K6 s cirkulující fluidní vrstvou spalující černé uhlí, a to jako náhrada za kotle K3 a K4, které budou ponechány pouze jako rezerva. parní výkon 1 kotle 140 t/h tepelný výkon 1 kotle 107,5 MW celkový tepelný výkon kotlů K5 a K6 215 MW celkový tepelný výkon po realizaci záměru 335,4 MW

2 Umístění: kraj: Středočeský obec: Kralupy nad Vltavou k.ú.: Kralupy nad Vltavou, Lobeček, Chvatěruby Zahájení: 2015 Ukončení: 2017 Oznamovatel: Zpracovatel oznámení: SYNTHOS Kralupy, a.s. O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou Ing. Jana Vohralíková (držitelka autorizace dle 19 zákona) Záměr Fluidní kotle naplňuje dikci bodu bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu, a to jako změna záměru podle ust. 4 odst. 1 písm. b) zákona. V souladu s 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I v Praze. Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Fluidní kotle nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Podmínky pro fázi přípravy záměru: 1. Provoz modernizované teplárny projektovat tak, aby emisní limity byly v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (dále jen BAT ). 2. V dalších fázích projektové dokumentace upřesnit způsob nakládání s odpady z výstavby. 3. V další fázi projektové přípravy počítat s alternativou zaplavení příjezdových silničních komunikací k areálu chemických výrob i části železniční vlečky, a to přesto, že záměr neleží ve vyhlášeném záplavovém území. 4. Aktualizovat stávající havarijní plán. Podmínky pro fázi výstavby záměru: 5. Dodržovat plán organizace výstavby, ve kterém budou uvedeny použité stavební mechanismy, dopravní trasy, skládky výkopové zeminy a stavebního materiálu, způsob nakládání s odpady, plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám a způsob likvidace. 6. Realizaci navrhovaného záměru řešit ve variantě č. 3 (výhledový stav dle BAT, tzn. emisní limity vycházející z návrhu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách - BREF - pro velké spalovací zdroje - aktuální verze z června 2013; zvážit vyhodnocení 2

3 parametrů záměru i ve vztahu k aktuálně dostupnému návrhu dokumentu BREF pro velké spalovací zdroje). 7. Zachovat nejpřísnější výrobní technologie, které budou splňovat kritéria BAT. 8. Z důvodů omezení prašnosti v době výstavby minimalizovat zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách. Při suchém větrném počasí provádět skrápění povrchu staveniště za účelem snížení prašnosti. Omezovat vhodnými technickými prostředky a organizačními opatřeními prašnost při zemních pracích a prašnost ze stavebních mechanizmů a z dopravy (skrápění, čištění vozů, zaplachtování) na stavbě a ze stavby. 9. S ohledem na demolici stávajících objektů provést průzkum stavebních konstrukcí a podloží se zaměřením na možnou kontaminaci ropnými látkami či jinými nebezpečnými látkami. Průzkum musí být vypracován kvalifikovanou osobou a musí obsahovat analytické rozbory odpadů, na základě kterých bude stanoven případný rozsah znečištění a podle nichž budou odpady původcem zařazeny podle jejich skutečných vlastností. 10. Zabezpečit ochranu podzemních a povrchových vod před možným znečištěním. Udržovat zásobu sorpčních materiálů pro případ úniku ropných látek z mechanismů. V případě úniku ropných látek kontaminované zeminy okamžitě odtěžit a odstranit mimo stavbu odpovídajícím způsobem. 11. Všechny mechanismy pohybující se na staveništi udržovat v řádném technickém stavu, kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek a hluku. 12. Obslužná doprava staveniště nesmí být v provozu v noční době od 22 do 6 hod. V noční době omezit pracovní činnost na minimum, tzn. mohou probíhat pouze přípravné práce a nehlučná stavební činnost. 13. Realizaci záměru řešit tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových poměrů dotčeného území. 14. Provoz veškeré nákladní silniční dopravy směřovat mimo obytné lokality města Kralupy nad Vltavou, tj. směrem na dálnici D8, a plán dopravních tras projednat s městem Kralupy nad Vltavou. Nákladní dopravu, která by vedla přes katastrální území Veltrusy, předem projednat s městem Veltrusy. 15. Před uvedením stavby do zkušebního provozu aktualizovat požární a provozní řád (kde budou uvedeny jednotlivé pracovní postupy), plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod a tyto předložit ke schválení před kolaudací stavby. 16. Před uvedením stavby do trvalého provozu provést kontrolní měření hluku z provozu celého areálu v referenčních místech, které ověří splnění podmínky nenavýšení hlukové zátěže okolí. 17. Před zahájením provozu nových kotlů K5 a K6 zrušit stávající spalování TTO vč. navazujících provozů skladování a dopravy TTO. Podmínky pro fázi provozu záměru: 18. Prostřednictvím Ekologického centra předávat městu Kralupy nad Vltavou ve 14 denních intervalech výstupy z emisního monitoringu (zejména v návaznosti na hodnocení rizik imisních škodlivin na veřejné zdraví - suspendovaných částic frakce PM 10 a PM 2,5, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, benzenu, chlorovodíku, fluorovodíku, amoniaku a polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů). 19. Kotle K3, K4, K5 a K6 nikdy neprovozovat současně. Kotle K3 a K4 provozovat výhradně v době odstávky kotlů K5 a K6, a to pouze po nezbytně nutnou dobu odstávky. 3

4 Odůvodnění: Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů: - Středočeský kraj, náměstek hejtmana; - Město Kralupy nad Vltavou, místostarosta; - Město Veltrusy, starosta; - Obec Chvatěruby; - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; - Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí; - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku; - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha; - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší; - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod; - Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů; - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí odd. IPPC a IRZ. Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: Středočeský kraj, náměstek hejtmana, ze dne Souhlasí se záměrem, nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona. Město Kralupy nad Vltavou, místostarosta, ze dne Nepožaduje další posuzování podle zákona za podmínky dodržení níže uvedených požadavků: 1. Provoz modernizované teplárny bude projektován tak, aby emise znečištění z komínů a jejich přepočet na znečištění ovzduší byl v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) a ne pouze v souladu s platnou českou legislativou. 2. Prostřednictvím Ekologického centra budou městu Kralupy nad Vltavou předávány ve 14 denních intervalech výstupy z monitoringu o plnění norem emisních limitů, a to zejména v návaznosti na hodnocení rizik imisních škodlivin na veřejné zdraví - frakce PM 10 a PM 2,5, NO 2, SO 2, benzenu, HCl, fluorovodíku HF, amoniaku NH 3 a PCDD/F. 3. Provoz veškeré nákladní silniční dopravy bude směrován mimo obytné lokality města, tj. směrem na dálnici D8 a plán dopravních tras bude předem předložen ke schválení radě města Kralupy nad Vltavou. 4. V projektové dokumentaci budou navržena taková opatření, aby nedošlo k navýšení hlukové zátěže obyvatelstva v okolí celého areálu. Nenavýšení hlukové zátěže bude zakotveno v závěrech zjišťovacího řízení. Splnění podmínky nenavýšit hlukovou zátěž okolí bude prověřeno v rámci kontrolní působnosti Krajské hygienické stanice a bez tohoto ověření nebude možné zařízení uvést do trvalého provozu. Připomínky č. 1 č. 3 jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Jelikož dle závěru hlukové studie lze z hlediska hlukových vlivů vlastního záměru reálně předpokládat dodržení hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní i noční dobu, není dle příslušného úřadu třeba navrhovat další protihluková opatření. V podmínkách závěru zjišťovacího řízení je tak zohledněna pouze druhá část požadavku č. 4 týkající se provedení kontrolního měření hluku 4

5 z provozu celého areálu v referenčních místech, které ověří splnění podmínky nenavýšení hlukové zátěže okolí. Město Veltrusy, starosta, ze dne Uvádí, že oblast okresu Mělník patří k vysoce zatíženým územím z hlediska znečištění ovzduší. Jedná se o oblast, která je opakovaně zařazována Ministerstvem životního prostředí jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná se navíc o lokalitu se špatnou rozptylovou situací - poloha v říční nivě s častými mlhami bez dostatečného proudění vzduchu. Je zřejmé, že expozice obyvatel zejména prachem či benzo(a)pyrenem je v dané lokalitě významná; v některých případech bylo zjištěno překročení imisního limitu, jak je konstatováno i v oznámení. Dle názoru města Veltrusy přitom nepostačuje deklarovat, že stávající nevyhovující riziko se po realizaci záměru nezmění. Jelikož je dané území již zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, nemůže být realizace záměru, který tomuto stavu (byť třeba jen málo) přitíží, přípustné. Není přitom rozhodné, jak vysoký (či nízký) bude přírůstek zátěže v souvislosti s daným záměrem. Záměr může být odsouhlasen při jistotě, že jeho uskutečnění nejen nepřispěje k současné nadlimitní zátěži, ale i že jeho realizací dojde k poklesu této zátěže tam, kde je nyní nadlimitní. Oznámení dále hodnotí kvalitu ovzduší a vliv na ní v oblasti cca 70 km 2 bez detailnější lokalizace pro město Veltrusy či ostatní obce v rozdělovníku. Z výše uvedených důvodů požaduje: 1) Zachování nejpřísnějších výrobních technologií a emisních limitů, které budou splňovat kritéria tzv. BAT. 2) Aby byla v rámci realizace záměru obnovena resp. vybudována měřící monitorovací imisní stanice na území obce. 3) Aby nákladní doprava související se záměrem, která by vedla přes katastr obce, byla řešena resp. realizována se souhlasem města Veltrusy. Požadavky č. 1 a č. 3 jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. K požadavku č. 2 MŽP uvádí, že povinnost provozovat měřící monitorovací imisní stanici v obci Veltrusy vyplývala z integrovaného povolení spol. Česká rafinérská, a.s. Změnou integrovaného povolení byla ovšem tato povinnost odstraněna. Měřící monitorovací imisní stanice je umístěna na jižním okraji města Veltrusy a vzhledem ke svému umístění není stanice reprezentativní pro území celého města Veltrusy, ale pro oblast přímo zasaženou průmyslovou činností. Pro zhodnocení kvality ovzduší ve městě Veltrusy lze využít průměrů hodnot koncentrací pro čtverec o velikosti 1 km 2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Zpracováním tohoto vyhodnocení je pověřen Český hydrometeorologický ústav. Z vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, ze dne vyplývá, že předmětný záměr má malý vliv na kvalitu ovzduší v zájmovém území, varianta 3 doporučená k realizaci dokonce snižuje imisní koncentrace v lokalitě. Z výše uvedených důvodů a vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší ), neukládá provozovateli povinnost sledovat kvalitu ovzduší, neshledal příslušný úřad výše uvedený požadavek za důvodný, a nebyl proto do podmínek závěru zjišťovacího řízení zahrnut. Obec Chvatěruby, ze dne Nemá námitek. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 5

6 pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o prevenci závažných havárií ) uvádí, že v souladu s tímto zákonem probíhá správní řízení ve věci schválení Bezpečnostního programu pro uvedené zařízení. Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen zákon o integrované prevenci ) upozorňuje, že je nutná změna integrovaného povolení pro uvedené zařízení. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech ), souhlasí s realizací záměru za předpokladu, že při nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby a běžného provozu zařízení bude postupováno v souladu se zákonem. Způsob nakládání s odpady z výstavby požaduje upřesnit v dalších fázích projektové dokumentace. O způsobu nakládání s popelovinami může být rozhodnuto až po jejich vzniku a provedení příslušných rozborů. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, ze dne Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ) uvádí, že v důsledku realizace předmětného záměru nesmí dojít k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových poměrů dotčeného území. Při provádění prací požaduje zabezpečit ochranu podzemní a povrchové vody před možným znečištěním. Na str. 49 oznámení záměru je uvedeno, že záměr neleží ve vyhlášeném záplavovém území. Při povodni v srpnu 2002 došlo k zaplavení příjezdových silničních komunikací k areálu chemických výrob a pravděpodobně i části železniční vlečky, doporučuje při realizaci záměru i s touto alternativou počítat. Pokud jde o zásobník čpavkové vody (str. 95 oznámení), upozorňuje, že čpavková voda je látkou závadnou vodám, ohledně zacházení s ní je nutno respektovat příslušná ustanovení vodního zákona ( 39 odst. 4 až 6). Dále uvádí, že je nutno provést aktualizaci stávajícího havarijního plánu závodu a předložit jí ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu, aby byl schválen nejpozději k povolení užívání předmětné stavby. Z hlediska zákona o ochraně ovzduší upozorňuje, že v oznámení v příloze č. 6. Rozptylová studie, ve stati 2. Použitá metodika výpočtu na str. 4, je uveden odkaz na metodiku SYMOS 97. K samotnému výpočtu je uvedeno, že se jedná o matematický model, dle kterého je možný výpočet pro každý referenční bod základních charakteristik znečištění ovzduší. Dále je zde uvedeno, že vypočtené výsledky nelze interpretovat zcela striktně. Z důvodů výše uvedených uvádí, že by bylo vhodné nainstalovat měřicí zařízení pro měření oxidů dusíku, oxidů síry a polétavého prachu, a to nejlépe ve směru převažujícího proudění větru, tzn. větru západního směrem na město Veltrusy. Měřící stanice by měla mít digitální přenos dat s okamžitým vyhodnocením stupně znečištění ovzduší. Náhled by byl nepřetržitě umožněn přenosem příslušnému pracovníkovi města Kralupy nad Vltavou a ekologickému centru. Tento požadavek nenachází přímou oporu v uvedeném zákoně, ale vedl by k nepřetržitému monitoringu ovzduší a objasnění případných nedorozumění. Příslušný úřad konstatuje, že předběžná analýza rizika skladování a manipulace se čpavkovou vodou je zpracována v samostatné studii, viz Příloha č. 8. oznámení záměru. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 6

7 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku, ze dne Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví konstatuje, že záměr není nutné posoudit podle zákona. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, ze dne Oddělení odpadového hospodářství s ohledem na demolici stávajících objektů navrhuje provedení průzkumu stavebních konstrukcí a podloží se zaměřením na možnou kontaminaci ropnými látkami či jinými nebezpečnými látkami. Průzkum musí být vypracován kvalifikovanou osobou a musí obsahovat analytické rozbory odpadů, na základě kterých bude stanoven případný rozsah znečištění a podle nichž budou odpady původcem zařazeny podle jejich skutečných vlastností. Tuto připomínku požaduje zohlednit v závěru zjišťovacího řízení. Další posuzování záměru podle zákona nepožaduje. Oddělení ochrany vod nemá připomínky. Oddělení ochrany ovzduší nemá připomínky. ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona. Připomínku ze strany odpadového hospodářství však požaduje uvést v závěru zjišťovacího řízení, a tedy zohlednit v následných řízeních. Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne Uvádí, že technologické uspořádání teplárny umožňuje provoz maximálně tří kotlů, je předpokládán současný provoz kotlů K1, K5, K6, současný provoz kotlů K3, K4, K5, K6 oznámení záměru neuvažuje. Doporučuje, aby pokud nebude tento současný provoz kotlů znemožněn, bylo v oznámení záměru s touto eventualitou počítáno. Dále konstatuje, že hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší je zpracováno v rozptylové studii, která je řešena ve třech variantách: varianta 1 (stávající stav podle hodnot dle provozní evidence ), varianta 2 (výhledový stav dle emisních limitů vycházejících z emisní vyhlášky vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší) a varianta 3 (výhledový stav dle BAT, tzn. emisní limity vycházející z návrhu dokumentu BREF pro velké spalovací zdroje - aktuální verze z června 2013). Uvádí, že varianta č. 3 je variantou akceptovatelnou. Také vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno pouze pro variantu 3, tj. pro variantu s nižšími emisními limity, než požaduje platná legislativa. Po celkovém porovnání navrhovaných variant je jednoznačně patrné, že realizace navrhovaného záměru by měla být řešena ve variantě č. 3. Variantu č. 2 z výše uvedených důvodů nedoporučuje. V případě realizace varianty č. 3 a dodržení všech opatření ke snížení prašnosti (uvedených v kapitole D.IV oznámení) považuje záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší za akceptovatelný. Relevantní připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne Nemá připomínek. 7

8 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, ze dne Nemá připomínky. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ, ze dne Z pohledu zákona o integrované prevenci sděluje, že podle informací uvedených v oznámení na str. 23 v kapitole B.I.9. je počítáno se změnou integrovaného povolení. S ohledem na to, že parametry kotlů jednotlivě překračují limity kategorie 1.1 Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, bude plánovaná změna podstatná v souladu s 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. V oznámení v příloze č. 6 Rozptylová studie je provedeno porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). V souvislosti s tím uvádí, že je zpracovávána revize Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF) k velkým spalovacím zařízením. Dokončení procesu revize BREF LCP a schválení tzv. závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení lze předpokládat v roce 2015/2016. V případě schválení Závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení se postupuje podle 14 odst. 4 a 5 zákona o integrované prevenci. Ačkoliv závěry o BAT pro velká spalovací zařízení nejsou ještě závazným dokumentem, doporučuje zvážit vyhodnocení parametrů záměru i ve vztahu k aktuálně dostupnému návrhu, aby budoucí provozovatel nebyl nucen v blízké budoucnosti provádět dodatečné úpravy zařízení či žádat o tzv. výjimku podle 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci. Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle 23 odst. 9 zákona nebyla uplatněna. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Relevantní připomínky, požadavky a podmínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV1150, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 8

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118

Využití odvalového materiálu při realizaci stavby R4 Skalka křižovatka II/118 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 11. 8. 2015 Č.j.: 56603/ENV/15;1770/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení:

R O Z H O D N U T Í. vydává v souladu s 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí závěr zjišťovacího řízení: KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/8775/15 Spis. zn.: ZN/1795/ŽP/15 Počet listů: 9 Počet příloh: 5 Počet listů příloh: 6 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb 1 Dokumentace záměru dle zákona 100/2001

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18. 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/6933/13 ZN/1493IŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195552 FAX: 377 195393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01G0KEQ* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 155898/2014 Sp. zn.: ŽPZ/32001/2014/Chro 208.3 V10

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice

Předání závěru zjišťovacího řízení s ţádostí o zveřejnění - Výstavba výrobní haly EGE Vráto, České Budějovice *KUCBX00GCWUO* KUCBX00GCWUO O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67836/2014/OZZL Sp. zn.: OZZL 63344/2014/savo datum: 28. 11. 2014 vyřizuje:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více