R O Z H O D N U T Í. z a m í t á. O d ů v o d n ě n í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. z a m í t á. O d ů v o d n ě n í"

Transkript

1 V Praze dne Č. j. 309/500/13, 10679/ENV/13 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále jen MŽP, OVSS I), jako věcně příslušný orgán státní správy ve smyslu 19 odst. 2 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jejich ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle 4a odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o žádosti právnické osoby Astur Bohemia s. r. o., V Celnici 1031/4, Praha 1, IČO , ze dne takto: Žádost právnické osoby Astur Bohemia s. r. o., V Celnici 1031/4, Praha 1, IČO , ze dne , o stanovení průzkumného území Mokrsko pro průzkum ložisek vyhrazených nerostů-zlata a nerostů, z nichž je možno vyrábět kovy, podané v zastoupení RNDr. Tomášem Pecharem na základě plné moci ze dne , se ve smyslu 4a odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, z a m í t á. O d ů v o d n ě n í Právnická osoba Astur Bohemia s. r. o., V Celnici 1031/4, Praha 1, IČO , požádala prostřednictvím RNDr. Tomáše Pechara, na základě plné moci ze dne , ve smyslu 4a odst. 1, 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, o stanovení průzkumného území Mokrsko o ploše 1,89 km 2 pro průzkum ložisek vyhrazených nerostů zlata a nerostů, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy. Navržené průzkumné území leží v území obce Chotilsko, k. ú. Prostřední Lhota a částečně k. ú. Sejcká Lhota, v okrese Příbram. Navržené průzkumné území má tvar nepravidelného 24úhelníku s vrcholy určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému JTSK, uvedenými v následujícím přehledu: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, (+420) , 801

2 Vrchol X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stanovení průzkumného území bylo požadováno na dobu 5 let. Č. j. 309/500/13, 10679/ENV/13 V ploše navrženého průzkumného území jsou evidována ložiska Mokrsko B , Mokrsko-východ B a Prostřední Lhota-Čelina B Existují doklady o středověké těžbě, jinak ložiska nebyla těžebně středem zájmu. V 80. letech byly realizovány rozsáhlé průzkumy hrazené ze státního rozpočtu. V roce 1986 byla na podkladě geologických průzkumů, schválených Českým geologickým úřadem, stanovena ochrana ložisek v podobě chráněného území pro ložisko Mokrsko a Čelina. Následný státní geologický a ložiskový průzkum byl v roce 1991 úspěšně zakončen schválením nového výpočtu zásob. V současné době jsou výše uvedená ložiska Mokrsko a Mokrsko-východ chráněna před znemožněním těžby chráněným ložiskovým územím Prostřední Lhota I č a ložisko Prostřední Lhota-Čelina je zabezpečeno chráněným ložiskovým územím Prostřední Lhota-Čelina č Dle žádosti o stanovení průzkumného území je cílem průzkumných prací nový výpočet (přepočet) zásob ložisek zlata včetně aktualizace podmínek využitelnosti: geologické, hydrogeologické a technologické podmínky těžby, úprava rudy, metalurgická studie, předběžná sociálně ekonomická studie, společenský přínos těžby, analýzy životního prostředí lokality (EIA záměru stanovení dobývacího prostoru). Průzkumné práce žadatel popisuje jako rešerši a vyhodnocení stávající dokumentace (první dvouletá etapa prací), chemické analýzy dochovaných vzorků, odběry nových zásekových vzorků v dostupném podzemí, hydrogeologické monitorovací vrty, odběry reprezentativních technologických vzorků a cca jádrových vrtů o hloubce m (druhá etapa prací). Závěrečnou etapou 2

3 3 Č. j. 309/500/13, 10679/ENV/13 průzkumných prací by bylo vyhodnocení všech dat, nový výpočet zásob, modelová studie využití ložiska, ekonomická studie a návrh na stanovení dobývacího prostoru. Případné následné využití ložiska žadatel podrobněji nespecifikoval a uvedl, že Ministerstvo životního prostředí požaduje doplnění v rozsahu, který není možné zpracovat a který zákonem není požadován. Správní orgán si je vědom, že stanovení průzkumného území neumožňuje žadateli vlastní realizaci průzkumných prací, zakládá pouze výhradní právo na průzkum konkrétní (právnické) osobě a následovat by musel projekt geologických prací v rozsahu vyhl. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů, a povinnost řešit střety zájmů ve smyslu 22 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o geologických pracích). Dle ustanovení 4a odst. 6 zákona o geologických pracích je však správní orgán povinen hodnotit a porovnávat veřejné zájmy a zohlednit přitom musí jak vlastní průzkumné práce, tak případné budoucí využití ložiska. Následné zpracování projektu geologických prací podle výše citované vyhlášky č. 369/2004 Sb. a pozdější ev. plán přípravy dobývání nemůže nahradit popis plánovaných prací pro řízení o průzkumném území, neboť vzhledem k uvedené povinnosti správního orgánu posoudit ve smyslu ustanovení 4a odst. 6 zákona o geologických pracích veškeré veřejné zájmy versus zájem na průzkumu a následném využití ložiska musí správní orgán pro objektivní rozhodnutí informacemi o rozsahu a způsobu provádění průzkumných prací i ev. následného využití ložiska disponovat. Požadavkem na doplnění o popis plánovaných prací dal správní orgán žadateli možnost tímto popisem případně eliminovat některá předpokládaná rizika. Ustanovení 4a odst. 6 zákona o geologických pracích určuje jako nezbytnou součást žádosti o stanovení průzkumného území i popis průzkumných prací a následného využití ložiska - viz rozhodnutí ministra životního prostředí č. j. 4862/M/13, 76864/ENV/13 a č. j. 4928/M/13, 78607/ENV/13 ze dne Umožnění vlastní realizace průzkumných prací na podkladě projektu geologických prací již není projednáváno ve správním řízení - i to podporuje nutnost velmi pečlivého zvážení veřejných zájmů správním orgánem již ve fázi řízení o stanovení průzkumného území. Průzkumné práce je všeobecně nutno předpokládat kromě kompletace již existujících dat v podobě terénních technických, laboratorních a technologických prací a závěrečného vyhodnocení. Terénní technické práce v předmětném území by představovaly realizaci jádrových vrtů v desítkách až stovkách ks do udávané hloubky do 300 m z povrchu i z podzemních děl, s následným odběrem vzorků a odebrání technologických vzorků rudního materiálu většího objemu. Vzhledem k existujícímu zrudnění vyznívajícímu v hloubce m lze předpokládat potřebu většího zahloubení vrtů. Případné následné využití ložiska by znamenalo výstavbu otevřeného povrchového dolu i podzemní důlní práce a vybudování provozního zařízení pro úpravu rudniny do podoby předkoncentrátu nebo úpravnu suroviny do konečné podoby. Vzhledem k jemně rozptýlenému zlatu v hornině je nutné rozemletí horniny na velmi malou zrnitost, a následně zlato získávat loužením kyanidy, příp. jinými látkami (brom, chlor). Další variantou je úprava suroviny gravitací a flotací s následným loužením na místě nebo po převozu suroviny na jiné místo. Tato metoda je ztrátovější (méně než 70 % výtěžnosti oproti 90 % u dynamického kyanidového loužení). Zájmové území těsně sousedí s evropsky významnou lokalitou (EVL) Střední Povltaví u Drbákova CZ , vyhlášenou k , a s maloplošným zvláště chráněným

4 územím - přírodní rezervací Vymyšlenská pěšina. V území se vyskytují skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES) a významné krajinné prvky. V území je stanoveno ochranné pásmo vodovodu Prostřední Lhota Mokrsko a ochranné pásmo dosud nevybudované plánované čistírny odpadních vod. Dále je v zájmovém území ochranné pásmo silnice II. třídy a vysokého napětí. Cca 200 m od hranice průzkumného území protéká vodárensky využívaný tok Vltava. Převážná část pozemků v ploše průzkumného území náleží pozemkům určeným k plnění funkce lesa, menší část k využívanému zemědělskému půdnímu fondu. Zájmová plocha je významnou rekreační oblastí, v těsné blízkosti průzkumného území je rekreační a vzdělávací zařízení Finanční správy ČR Smilovice s celoročním provozem a kapacitou cca 200 osob. Lokalitou prochází naučná stezka Zlaté Psí hory, vyhlášená v r a obnovená v r Navržené území průzkumu je územím s archeologickými nálezy (UAN), dle databáze Státního archeologického seznamu České republiky se jedná o UAN kategorie I č /9 a kategorie II č /4. Geologicky je předmětné území tvořeno regionálně metamorfovaným pestrým vulkanosedimentárním komplexem proterozoického stáří jílovským pásmem a granitoidy středočeského plutonu. Nejvýznamnější a nejbohatší je západní část území s ložiskem Mokrsko, které lze řadit k nejvýznamnějším ložiskům zlata v Evropě. Zrudnění je specifického žilníkového typu, jedná se o zónu velkého množství žil a drobných křemenných žilek, mocnou cca 200 m, délky cca 2 km, strmě upadající do hloubky. Hlavní zrudnění se vyskytuje v hloubce m, ale dosahuje až hloubek cca m, přičemž obsah rudy se do hloubky snižuje. Ložisko je menší kovnatosti (cca 1,9 g/t), ale vyššího koeficientu zrudnění a malé variability obsahu Au. Au zrudnění provází výskyt sulfidů, z nichž převládá arzenopyrit. Potenciál zájmového území je cca 130 t zlata. Bilance zásob ložisek ČR udávají k na ložisku Mokrsko-východ t bilančních volných zásob zlatonosné rudy a t bilančních volných zásob suroviny zlato-kov. Ložisko Mokrsko vykazuje t zásob bilančních volných a t nebilančních zásob suroviny zlata-kovu. Ložisko Prostřední Lhota Čelina eviduje t nebilančních zásob suroviny Au-kov a t nebilančních zásob zlatonosné rudy. Ložiska Mokrsko a Mokrsko-východ jsou evidována jako ložiska s nevyřešenými střety zájmů. Z hlediska hydrogeologického se jedná o rajon č Krystalinikum v povodí Střední Vltavy, kde je oběh podzemních vod soustředěn podél strukturních poruch a do zóny zvětralinového rozpojení hornin. ~ Správní orgán si po obdržení žádosti o stanovení průzkumného území Mokrsko ověřil, že v ploše navrženého průzkumného území se nacházejí výhradní ložiska, nalezená za finanční 4

5 5 Č. j. 309/500/13, 10679/ENV/13 prostředky státního rozpočtu, a informace o žádosti proto byla ve smyslu 4a odst. 3 zveřejněna k datu v Obchodním věstníku. Konkurenční žádost nebyla podána a po uplynutí 30 denní lhůty pro možnost jejího podání bylo zahájeno správní řízení o stanovení průzkumného území Mokrsko. Dopisem č. j. 370/500/13, 12799/ENV/13 ze dne si správní orgán vyžádal stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu. Odpověď č. j. 7732/13/31100 ze dne vyjadřovala nesoulad předložené žádosti o stanovení průzkumného území Mokrsko se Surovinovou politikou v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů ČR. Dopisem č. j. 1183/500/13, 37057/ENV/13 ze dne oznámil správní orgán zahájení předmětného řízení známým účastníkům řízení, tj. žadateli a obci Chotilsko, a zároveň vyrozuměl o podané žádosti a možnosti se přihlásit k účasti v řízení příslušné organizační jednotky občanských sdružení (nyní spolky), které byly ve smyslu podmínek stanovených v 70 odst. 2 a 3 zák. č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), oprávněny požadovat o správním řízení informace, tedy občanskému sdružení Brdy nad zlato a Občanskému sdružení Maxima. V zákonem stanovené lhůtě se do řízení přihlásilo občanské sdružení Brdy nad zlato. Občanské sdružení Veselý vrch, které se do řízení přihlásilo dopisem ze dne nebylo v té době oprávněno informaci o správním řízení požadovat, neboť nebylo na MŽP registrováno jako žadatel o informování o relevantních řízeních. Tato skutečnost byla Občanskému sdružení Veselý vrch dopisem č. j. 1440/500/13, 43471/ENV/13 ze dne oznámena. Aktuálně dle stavu následné registrace spolků na MŽP ve smyslu 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo do řízení za účastníka vzato kromě uvedeného Občanského sdružení Veselý vrch také Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera a Ateliér pro životní prostředí zastoupený JUDr. P. Kužvartem. Tato skutečnost byla všem účastníkům řízení oznámena dopisem č. 3014/500/13, 90339/ENV/13 ze dne Dne pod č. j. 1691/500/13, 52424/ENV/13 správní orgán usnesením přerušil správní řízení a současně vyzval žadatele k doplnění následujících záležitostí: podrobný popis průzkumných prací, podrobný popis ev. následného využití ložiska a stanovisko Krajského úřadu ve smyslu 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. V tomto usnesení o přerušení řízení správní orgán nestanovil ve snaze vyjít žadateli vstříc lhůtu a ponechal tak na žadateli coby odborném subjektu určení doby nutné pro vytvoření požadovaných specializovaných expertních podkladů. Doplnění, požadované usnesením ze dne , nebylo správním orgánem obdrženo. Po marném uplynutí období téměř 5 měsíců správní orgán usoudil, že tuto dobu již není možné akceptovat a další průtahy v řízení nejsou možné. Proto byla dopisem ze dne pod č. j. 3083/500/13, 92693/ENV/13 odeslána výzva k doplnění žádosti s usnesením stanovenou lhůtou do Oproti původní výzvě ze dne správní orgán svůj požadavek na doplnění žádosti zredukoval (aplikoval rozhodnutí ministra č. j. 4862/M/13, 76864/ENV/13 a č. j. 4928/M/13, 78607/ENV/13 o rozkladech ve věci analogických stanovení průzkumných území zlata) a požadoval doplnění pouze těch záležitostí, u nichž byla oprávněnost požadavku uvedenými rozhodnutími ministra potvrzena, tj. popis uvažovaných průzkumných prací a popis předpokládaného následného využití ložiska. Dopisem ze dne podala organizace Astur Bohemia s. r. o. proti usnesení ze dne rozklad.

6 Rozhodnutím ministra č. j. 1815/M/14, 31235/ENV/14 ze dne bylo napadené usnesení ze dne zrušeno a řízení o vydání tohoto usnesení bylo zastaveno s odůvodněním, že původní usnesení z o přerušení řízení s nespecifikovanou lhůtou, tj. do doby doplnění žádosti, bylo v době vydání rozkladem napadeného usnesení platné a po dobu přerušení řízení nebylo možné vydávat usnesení dle ustanovení 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ani určovat lhůtu k odstranění nedostatků žádosti dle 45 odst. 2 správního řádu. Dopisem ze dne dále společnost Astur Bohemia s. r. o. předložila stanovisko a návrh, v němž v souladu s 64 odst. 2 správního řádu požadovala přerušení řízení, a to na blíže neurčenou dobu - do doby doplnění organizací. Dne pod č. j. 1421/500/14, 39708/ENV/14 bylo rozhodnuto o zastavení řízení o této žádosti o přerušení řízení do doby doplnění, a to vzhledem k tomu, že žádost o přerušení řízení byla podána v době, kdy předmětné správní řízení o stanovení průzkumného území Mokrsko bylo přerušeno ve smyslu 64 odst. 1 písm. a) správního řádu (a řízení bylo přerušeno i v době vydání usnesení o zastavení) a žádost o přerušení správního řízení ze dne bylo tedy nutno považovat ve smyslu ustanovení 66 odst. 1 písm. b) správního řádu za zjevně právně nepřípustnou. V rozkladu ze dne odvolatel kromě nepřiměřenosti lhůty pro doplnění namítal také, že Ministerstvo životního prostředí požaduje doplnění, které není možné zpracovat, zákonem není požadováno a většinou se jedná o údaje, které jsou předmětem následného projektu geologických prací. Správní orgán si je vědom, že žadateli vzniká pouze exkluzivita k možnosti průzkumu, nikoliv již právo na provádění vlastních prací, jak je však již výše uvedeno, správní orgán je povinen dle 4a odst. 6 zákona o geologických pracích zabývat se porovnáním dotčených veřejných zájmů a zájmu na průzkumu a následném využití ložiska, a proto by měl znát základní představu těžební organizace o charakteru budoucích prací. Povinnost hodnotit způsob následného využití ložiska v této věci vyplývá z 2 odst. 4, 3 a 50 odst. 3 správního řádu a z výkladu citovaného ustanovení 4a odst. 6 zákona o geologických pracích, podaného v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As59/ ze dne a v rozsudku č. j. 7 As 70/ ze dne Již v této fázi musí být zaručeno, že žádný z veřejných zákonem chráněných zájmů nebude opominut. Průzkum nelze posuzovat samoúčelně bez spojení s ev. záměrem těžby. Na podkladě rozhodnutí ministra životního prostředí č. j. 1815/M/14, 31235/ENV/14 ze dne o rozkladu právnické osoby Astur Bohemia s. r. o. ze dne bylo pod č. j. 1419/500/14, 39697/ENV/14 dne vydáno nové usnesení o přerušení předmětného řízení s lhůtou určenou do V návaznosti na toto usnesení bylo správním orgánem obdrženo podání právnické osoby Astur Bohemia s. r. o. ze dne , v němž jsou opakovaně uvedeny již výše uvedené argumenty společnosti, tj. že žádost obsahovala všechny zákonné požadavky a práce nelze v této fázi konkretizovat. Žádost byla upřesněna pouze ve smyslu zpřesnění metody odběru vzorků (tj. dokumentace a nafocení vrtného jádra, jeho půlení pro analýzu a archivaci a vyhodnocení v akreditované mezinárodně certifikované laboratoři) s tím, že další požadované údaje jsou předmětem plánu otvírky a přípravy dobývání. Správní orgán zná posloupnost povolovacích řízení směřujících k vlastní exploataci ložiska, požadoval však specifikaci průzkumných prací a těžebních metod v rámci předmětného řízení, kterou právní subjekt, zabývající se těžební problematikou, žádající o stanovení průzkumného území a vlastnící oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné 6

7 hornickým způsobem, musí alespoň v základních parametrech znát. Správní řízení o stanovení průzkumného území je samostatným řízením, které nepředjímá další kroky. Správní orgán si pro svoji správní úvahu jako jeden z podkladů opatřil vyjádření Městského úřadu Dobříš, městského úřadu Nový Knín, stavební úřad, Archeologického ústavu Akademie věd ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny. Město Dobříš ve své odpovědi č. j. MDOBX0080VKO ze dne vyjadřuje pocit účastníka řízení coby dotčené obce, na jejímž území je návrh průzkumného zemí situován, a připojuje své negativní stanovisko. Město Dobříš však nemohlo být za účastníka řízení přijato z důvodu povinnosti dodržení ustanovení 4a odst. 2 zákona o geologických pracích, který uvádí taxativní výčet všech subjektů, které jsou nebo mohou účastníkem řízení o žádosti o stanovení průzkumného území být. Městský úřad Nový Knín, stavební úřad, ve svém stanovisku č. j. MUNK/1665/2013/STAV-Čer ze dne zásadně nesouhlasí se stanovením předmětného průzkumného území z důvodu rozvíjející se zástavby v souladu s platným územním plánem a rekreačního využití území. Archeologický ústav Akademie věd prostřednictvím pověřeného právního subjektu Syrakus (oprávněná organizace podle 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne ) - dopisem č. j. SYR-012/2014 ze dne upozornil na skutečnost, že předmětné území je ve smyslu zákona č. 20/1987, o památkové péči, územím s archeologickými nálezy. Agentura ochrany přírody a krajiny v dopise č. j /SOPK/14 ze dne shrnuje stručně geologické a ložiskové poměry území a upozorňuje na existenci přírodních hodnot území, včetně výčtu legislativně chráněných území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, na společenský význam oblasti a rizika s tím spojená. Dále si správní orgán opatřil vyjádření orgánu ochrany přírody, příslušného k vydání stanoviska podle 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. Krajského úřadu Středočeského kraje (č. j /2014/KUSK ze dne ), z něhož vyplývá, že nelze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi na EVL CZ Střední Povltaví u Drbákova. Obec Chotilsko coby účastník řízení zaslala své vyjádření dopisem č. j /2013 ze dne , v němž sděluje, že zastupitelstvo obce svým usnesením č. 72/13 na zasedání zastupitelstva dne jednomyslně vyjádřilo zásadní nesouhlas se záměrem provádění průzkumných prací v předmětné lokalitě. Zároveň uvádí, že průzkum byl již v dostatečné míře proveden, což dokládá citací z rozhodnutí ministra životního prostředí o rozkladu žadatele o předmětné průzkumné území z r Apeluje, aby průzkumné území Mokrsko nebylo stanoveno. Následně správní orgán obdržel další stanovisko obce Chotilsko ze dne , podané na podkladě plné moci ze dne JUDr. Helenou Jantačovou. Stanovisko obsahuje žádost o zamítnutí průzkumného území, zdůvodňovanou nesouladem záměru se surovinovou politikou ČR jako dostatečným důvodem pro zamítnutí žádosti. Ustanovení 4 odst. 6 zákona o geologických pracích, však rozpor se surovinovou politikou jako důvod pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území uvádí pouze ve spojení s průzkumem ložiska, nikoliv s jeho dalším využitím, a vzhledem k tomu, že v bodě 2. 5 dokumentu o politice nerostných surovin státu je uveden zájem na vyhledávání a průzkumu ložisek na území ČR těžebními subjekty, není zamítnutí z tohoto pohledu relevantní. Stanovisko znovu argumentuje v minulosti již dostatečně provedeným průzkumem a dále existující ochranou ložiska ve smyslu 16 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění 7

8 pozdějších předpisů, a citací z rozhodnutí obvodního báňského úřadu z r o zajištění ložiska, odůvodněném nezabezpečením podmínek pro hospodárnou a ekologicky přijatelnou těžbu. Správní orgán dále obdržel vyjádření Občanského sdružení Brdy nad zlato ze dne , které klade důraz na šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu nerostného bohatství dle čl. 7 Ústavy ČR, princip předběžné opatrnosti, prozkoumanost ložiska, riziko pro přírodu a krajinu, obavu z dobývání, nesoulad se surovinovou politikou ad. Správní orgán obdržel petici občanů dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. První část petičních archů - petiční archy č. 1 až byla obdržena podáním ze dne , druhá část - petiční archy č podáním ze dne Petice splňovala všechny náležitosti ve smyslu uvedeného zákona o právu petičním. Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera zaslalo ministrovi životního prostředí v prosinci 2013 nesouhlasné sdělení s informací s názvem Zlatý tunel, dále ministr životního prostředí obdržel zamítavé stanovisko starostů obcí Korkyně, Dobříš a Sedlčany ze dne a odmítavý otevřený dopis občanů obce Chotilsko a přilehlých obcí coby výsledek veřejného shromáždění, konaného dne Dopisem č. j. 2261/500/14, 63778/ENV/14 ze dne bylo účastníkům ve smyslu 36 odst. 3 správního řádu oznámeno, že byly shromážděny podklady rozhodnutí a usnesením byla stanovena lhůta pro možnost k nashromážděným podkladům se vyjádřit. Ve stanovené lhůtě nebylo správním orgánem obdrženo žádné podání. Po uplynutí lhůty dne bylo obdrženo podání obce Chotilsko ze dne s informaci o výsledcích místního referenda, konaného ve dnech , s tím, že z 365 oprávněných osob se referenda zúčastnilo 245 osob a z nich 242 souhlasilo, aby obec Chotilsko podnikala veškeré úkony v samostatné působnosti k tomu, aby zabránila jakýmkoliv činnostem, směřujícím k těžbě zlata na území obce Chotilsko. Kromě toho je v dopise znovu citováno vyjádření ze dne ve smyslu nesouladu záměru se surovinovou politikou a prozkoumanosti ložiska. ~ MŽP, OVSS I, jako příslušný orgán státní správy, prostudovalo předloženou žádost a veškerý shromážděný spisový materiál, věc posoudilo a rozhodlo, jak je ve výroku uvedeno, tj. žádost zamítlo ve smyslu 4a odst. 6 zákona o geologických pracích pro převahu dalších veřejných zájmů nad zájmem na průzkumu a následném využití ložiska. K tomuto rozhodnutí vedla správní orgán dále uvedená správní úvaha, vycházející z opatřených podkladů, vyjádření účastníků dle 36 správního řádu a vlastní informovanosti a znalostí. Primárně správní orgán konstatoval, že žadatel je organizací ve smyslu 5a zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění, pro předmětné území v době přijetí předmětné žádosti nebyla uplatněna žádná jiná žádost o stanovení průzkumného území, není zde udělen předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru ani neexistují jiné skutečnosti ve smyslu 4a odst. 5 zákona o geologických pracích, bránící ze zákona stanovení průzkumného území. Dále správní orgán na základě výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob konstatoval bezúhonnost žadatele. 8

9 Z pohledu zabezpečení zákonem chráněných zájmů se jedná o činnost se závažnými střety, a to jak pokud jde o činnost spojenou s průzkumem, tak o činnost spojenou s následným využitím ložiska, tj. s těžbou suroviny. Vážným střetem zájmů je střet s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny. V souladu s 1 a 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), je ochrana přírody a krajiny zásadním veřejným zájmem, kterým se rozumí udržení přírodní rovnováhy v krajině, ochrana všech forem života a přírodních hodnot, šetrné hospodaření s přírodními zdroji, péče o živočichy, rostliny i neživou přírodu, o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a prostupnost krajiny, ochrana územních systémů ekologické stability krajiny, zajišťování a ovlivňování vodního hospodaření v krajině a udržování podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování charakteru vodních toků, ploch a mokřadů. Zájmová oblast je z pohledu ochrany přírody a krajiny oblastí s nadstandardní ekologickou a estetickou hodnotou, její předností je zejména velmi pestrá a bohatá mozaika biotopů. Těžební činností by se bezesporu zasáhlo do této přírodní hodnoty území a byla by narušena zákonem o ochraně přírody a krajiny chráněná území. Navržené průzkumné území na východě těsně sousedí s evropsky významnou lokalitou (EVL) Střední Povltaví u Drbákova CZ , jejímž předmětem ochrany je množství biotopů Natury 2000, zejména následujících: - Evropská suchá vřesoviště - T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) - T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) - T1.1 Mezofilní ovsíkové louky - Středoevropské silikátové sutě - S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů - S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum - L3.1 Hercynské dubohabřiny - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích - L4 Suťové lesy K zajištění udržení příznivého stavu stanovišť byla v částech uvedené EVL vyhlášena zvláště chráněná území. Jedná se o přírodní rezervaci Vymyšlenská pěšina, jejíž 50 m ochranné pásmo do průzkumného území částečně zasahuje. Toto zvláště chráněné území bylo stanoveno zejména k ochraně komplexu přirozených ekosystémů skalnatých svahů s charakteristickou a jedinečnou květenou a zvířenou. Na opačném břehu řeky Vltavy je to pak národní přírodní rezervace Drbákov Albertovy skály. Z plánu péče o předmětnou přírodní rezervaci Vymyšlenská pěšina pro období let vyplývá, že případná těžba zlata by v chráněné lokalitě způsobila destrukci a narušila by celistvost území, byla by ohrožením pro místní ekosystémy a přirozená stanoviště a na chráněná stanoviště by měla vážný negativní ekologický dopad. 9

10 V zájmovém území se vyskytují další prvky přírody a krajiny, které podléhají ochraně podle 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, mající úlohu především k zabezpečení aktuálního přírodního stavu území. V dotčeném území se vyskytuje významný krajinný prvek les, vodní tok a rybník. Využívat významné krajinné prvky lze pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce, což těžba nerostů nezaručuje. V navrženém průzkumném území jsou evidovány prvky územních systémů ekologické stability (ÚSES). Navrženým územím prochází osa nadregionálního biokoridoru Štěchovice Hlubocká obora, sloužící jako biotopy rostlin a živočichů a tvořící územní systém, spojující nadregionální biocentra. Je zde evidováno regionální biocentrum 1381 Vymyšlenská pěšina, Albertovy skály. Předmětná činnost by snížila stupeň ekologické stability uvnitř vymezených ploch biocenter a biokoridorů, změnila by užívání biokoridorů a narušila jejich souvislé propojení coby součásti významné migrační cesty teplomilných a horských druhů rostlin a živočichů. Zásahem do lokality by došlo k narušení prostorově i věkově heterogenního lesního porostu s rozmanitou, přírodě blízkou dřevinnou skladbou a došlo by ke snížení druhové diverzity a snížení početnosti druhů. V dotčené lokalitě je hojné zastoupení mnoha vzácných druhů rostlin (kostřava sivá, bělozářka větvitá, strdivka jednokvětá, ostřice nízká, kručinka barvířská, vřes obecný, metlička křivolaká, řimbaba chocholičnatá, pitulník žlutý, bažanka vytrvalá a mařinka vonná). Je zde potvrzen výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu o ochraně přírody a krajiny (zimostrázek nízký, medovník meduňkolistý, tařice skalní, sleziník červený, mlok skvrnitý, ještěrka zelená, veverka obecná a drobná fauna bezobratlých). Nejen z důvodu odtěžení minimálně části Veselého vrchu by se těžba výrazně negativně projevila na krajinném rázu předmětné lokality - byla by zrušena přírodní, kulturní a historická charakteristika oblasti a zrušen estetický vzhled krajiny. Průzkumné práce a zejména následné využití ložiska by v součtu znamenaly vážný negativní ekologický dopad, devastaci území, narušení celistvosti evropsky významné lokality, snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a narušení přirozeného vývoje vzácných i zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Nelze vyloučit škodlivý vliv zásahu na hodnotné části přírody v dotčené krajině ve smyslu 45i zákona o ochraně přírody a krajiny: podle vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny dle 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny nelze v předmětném území vyloučit významný vliv průzkumných prací samostatně či jinak ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL CZ Celkově by byl poškozen veřejný zájem na zachování přírody a krajiny ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Vážným střetem zájmů je i střet s veřejným zájmem na ochraně vod. Tento zájem je obecně zakotven v ustanovení 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, jehož obsahem je deklarace ochrany povrchových a podzemních vod, stanovení podmínek pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, snižování negativních účinků povodní i sucha a zajištění souladu s právem Evropského společenství, jakož i zajišťování zásobování obyvatelstva pitnou vodou a ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů. 10

11 Zájmová oblast je napojena na vodovodní síť s vodními zdroji v Prostřední Lhotě a v Chotilsku - v území se nachází ochranné pásmo vodovodu Prostřední Lhota-Mokrsko a odbočky vodovodu Chotilsko-Sejcká Lhota. Těsně za hranicí průzkumného území jsou 4 využívané hydrogeologické vrty pro vzdělávací a rekreační zařízení Finanční správy ČR o kapacitě 200 osob, s povolenými odběry více než 1,15 ls -1. V blízkosti navrženého průzkumného území je vodní nádrž Slapy a v těsné blízkosti protéká vodárensky využívaný vodní tok Vltava (záložní zdroj pro Prahu), který nesmí být žádným způsobem jakostně ohrožen. Průzkumné práce a následné využití ložiska by znamenaly změnu reliéfu terénu a likvidaci vegetačního pokryvu, úprava suroviny by vyžadovala potřebu značného množství vody. Vzhledem k hloubce vrtů a předpokládané bázi těžebny, hydraulickým a hydrogeologickým podmínkám, povaze oběhu podzemních vod krystalinika i charakteru terénu může dojít ke komunikaci znečištěných podzemních a povrchových vod a s ohledem na generelní orientaci odtoku směrem k drenážní bázi (toku Vltavy) finálně i k negativnímu ovlivnění jakosti vody ve vodárensky využívaném toku Vltavy. Toto riziko existuje i za předpokladu vybudování účelové čistírny odpadních vod. K zásobování obyvatel pitnou a užitkovou vodou nemohou být z důvodu vysokého obsahu arsenu využívány stávající místní mělké domovní studny. Zlatonosné zrudnění na ložisku je provázeno výskytem sulfidických nerostů s příměsí škodlivého arsenu, zejména arzenopyritu (FeAsS), v množství cca 300 ppm v rudě. Vlivem antropogenní činnosti dochází v oxidačních zónách rudního ložiska k mobilitě toxického arsenu. Vzhledem k tomu, že arzenopyrit vzniká za velmi extrémních podmínek, je jeho krystalická fáze nestabilní a vlivem atmosférického kyslíku, oxidu uhličitého a vody zvětrává, podléhá rychlému rozkladu a uvolňuje se do půdy a podzemních i povrchových vod, kde je závažným polutantem. Při otevření ložiska tedy existuje reálná hrozba uvolnění toxikantů do horninového prostředí, půdy i vody. Negativní, i karcinogenní, vliv arsenu (patřícího dle Nařízení vlády č. 114/1999 Sb. mezi mimořádně toxické kovy a zásadního prvku pro posouzení nezávadnosti pitné vody) na lidský organismus je všeobecně znám: chronická zátěž, poškození nervové soustavy, vliv na funkci štítné žlázy, orgány i pokožku, poškození plodu, destrukce rovnováhy biochemických pochodů. K výše uvedenému procesu oxidace sulfidů dochází i přirozenou, avšak pomalou cestou. Těžební činnost by poskytla podmínky pro uvolňování arsenu a proces by výrazně znásobila. I stávající situace je v předmětné oblasti z pohledu výskytu arsenu problematická a bylo by velmi nebezpečné těžebními nebo průzkumnými zásahy tuto situaci umocnit. Jakýkoliv zásah do ložiska znamená riziko navýšení kontaminace arsenem, které je pro půdu a vodu nepřípustné. To platí obzvláště v povodí vodního útvaru povrchových stojatých vod, kdy zájmové území spadá do povodí vodního útvaru povrchových vod stojatých v kategorii jezero DVL-0095-J, nádrž Slapy na toku Vltava, jehož ekologického potenciálu bylo dosaženo a chemický stav je hodnocen jako vyhovující. Jsou zde evidována 4 místa odběrů povrchových vod určených pro lidskou spotřebu a 7 míst odběrů podzemních vod. Pokud se jedná o podzemní vody, patří zájmová oblast vodnímu útvaru základní vrstvy Krystalinikum v povodí Střední Vltavy mezipovodí Vltavy od soutoku s Vápenickým potokem po Slapy. Tento vodní útvar podzemních vod je hodnocen z hlediska kvantitativního stavu jako vyhovující a z hlediska chemického stavu jako nevyhovující z důvodu plošného znečištění. Je v něm evidováno 12 odběrů podzemních vod pro účely zásobování veřejných vodovodů pitnou vodou. 11

12 12 Č. j. 309/500/13, 10679/ENV/13 Zamítnutí stanovení průzkumného území je v souladu s plánováním v oblasti vod a celoevropsky nastavenou ochranou vod, pro niž je stěžejním závazným dokumentem Rámcová směrnice o vodách (Směrnice č. 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky). Podle této směrnice jsou členské státy Evropské unie povinny vyhodnocovat stav všech vodních útvarů na svém území, a definovat cíle pro podzemní i povrchové vody, představující zamezení vstupu závadných látek do podzemních vod a zajištění ochrany vodních útvarů, odvrácení jakékoliv vzestupné tendence koncentrace závadných látek a dosažení dobrého stavu útvarů do roku Jakékoliv potenciální znečištění a zhoršení stavu vodního útvaru by znamenalo rozpor s mezinárodními závazky ČR a sankce ze strany Evropské unie. Aktuální Státní politika životního prostředí České republiky deklaruje cíle s nejvyšší prioritou v tematické oblasti 1. Ochrana a udržitelné využívání zdrojů pod prioritou č. 1.1 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, mimo jiné i dosažení alespoň dobrého ekologického stavu nebo potenciálu a dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod, dosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a zajištění ochrany vod v chráněných územích vymezených dle Rámcové směrnice o vodách. Záměr v tomto smyslu není v souladu s ustanovením 23a zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, který v rámci přijetí evropské legislativy definuje základní cíle pro ochranu povrchových a podzemních vod coby složky životního prostředí. Zároveň není v souladu s povinností ve smyslu 1 (základní principy vodního práva) a 29 (vyhrazení zdrojů podzemních vod přednostně pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vzhledem k závažnosti rizika ohrožení vod průzkumnými a těžebními pracemi v podobě podmínek pro uvolňování škodlivých látek do horninového prostředí, půdy a vody, upřednostňuje správní orgán zachování současného stavu a svým rozhodnutím tak vylučuje jakoukoliv možnost negativního a nevratného ovlivnění vod. V souladu s veřejným zájmem není realizace záměru ani ve smyslu zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který zájem na ochraně této složky životního prostředí obecně deklaruje v 1 odst. 1: Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší. Průzkumné práce a zejména vlastní těžba suroviny, její úprava, tj. nutnost rozpojení matečné horniny na velmi jemné částice, a následná doprava by byla spojena s rizikem uvolňování většího množství prachových částic, včetně toxických látek (arsen). Záměr by byl výrazným zásahem do pozemků určených k plnění funkcí lesa, specifikovaných zejména jako suťové lesy, doubravy, habrové lesy a bory. Částečně bylo území odlesněno kvůli těžební činnosti v minulosti (90. léta 20. stol.) a lesnické hospodaření zde vyžaduje aplikaci zvlášť uvážlivých a citlivých zásahů. Prioritním zájmem a cílem je zachování vhodných druhů dřevin a podpora prostorové struktury a věkové různorodosti s nepřípustným holosečským způsobem hospodaření. Pěstební opatření musí být obranou před půdní erozí i všemi jejími následky a negativními dopady na plnění všech funkcí lesů, proto není žádoucí provádět odlesnění, znamenající značné riziko eroze a sesuvů půdy a změny vodního režimu i okolních lesních pozemků. V tomto smyslu není záměr v souladu se zákonem č. 289/1995

13 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě vlastní těžby a zejména realizace úpravárenského zařízení a lokalizace prostoru pro těžební rezidua by jistě nezůstalo u nutnosti vynětí lesa jen v rámci plochy požadované v předmětném řízení pro průzkum a lze tak předpokládat navýšení záboru lesa - i to je nutné brát při porovnání veřejných zájmů v úvahu. Stejný předpoklad je nutno uvažovat i v rámci vynětí ze zemědělského půdního fondu, který je součástí průzkumného území. Všechny pozemky náležející k zemědělskému půdnímu fondu zájmového území jsou v současné době řádně intenzivně zemědělsky obhospodařovány. Záměr je v tomto smyslu v rozporu s veřejným zájmem na ochraně zemědělského půdního fondu, jedná se o rozpor s ustanovením 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je jeho zvelebováním a racionálním využíváním zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí, v rozporu s 4 uvedeného zákona, podle něhož je nutno organizaci půdního fondu a hydrologické a odtokové poměry území narušovat co nejméně a pouze v nezbytných případech. Z pohledu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, se jedná o lokalitu s archeologickými nálezy, zajímavými pozůstatky těžby a starými dobývkami, prováděnými od středověku. Státní archeologický seznam ČR uvádí středověké a novověké jádro obce Mokrsko jako UAN kategorie II pod č /4. V k. ú. Prostřední Lhota je evidováno UAN kategorie I č /9 s názvem Podhory, jinak tzv. Psí hory u Čeliny. Jedná se o unikátní lokalitu, dosud nedostatečně prozkoumanou. V jižní části předmětného území byly potvrzeny nálezy starých důlních děl včetně středověké štoly, zbytky dobového zlatorudného mlýna, úlomky středověké keramiky a železné předměty. Výskyt středověkých důlních děl je předpokládán i ve zbytku zájmového území a archeologická lokalita by pro zachování starých důlních děl a možnost dokládat informace o prvním osidlování oblasti měla zůstat zachována. V rámci realizace průzkumných prací v minulosti byla vyražena štola Josef, která je od r využívána Českým vysokým učením technickým, katedrou geotechniky stavební fakulty, jako podzemní laboratoř pro výuku a experimentální činnost související s pozemním stavitelstvím. V r zde vznikl unikátní vědecko-technický park Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef, významné i v mezinárodním měřítku. Na projektu se podílí několik vysokých škol a byly do něho investovány značné pracovní a finanční prostředky, mimo jiné i formou dotace Ministerstva průmyslu a obchodu z Operačního programu Podnikání a inovace. Z pohledu surovinové politiky ČR správní orgán disponuje stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu č. j. 7732/13/31100 ze dne , kde je konstatován nesoulad předložené žádosti o stanovení průzkumného území Mokrsko se Surovinovou politikou v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů ČR s tím, že zlato je uváděno jako drahý kov, představující rezervu pro případné využití v budoucnosti a surovinová politika státu ukládá jednotlivým orgánům státní správy zabezpečit ochranu zásob ložisek zlata a ponechat je jako rezervu pro případné ekologicky vhodné využití budoucími generacemi. Ustanovení 4 odst. 6 zákona o geologických pracích, však rozpor se surovinovou politikou jako důvod pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území uvádí pouze ve spojení s průzkumem 13

14 ložiska, nikoliv s jeho dalším využitím. Vzhledem k tomu, že v bodě 2. 5 uvedeného dokumentu o politice nerostných surovin státu je uveden zájem na vyhledávání a průzkumu ložisek na území ČR těžebními subjekty. Nutno však akceptovat surovinovou politiku jako celek, kdy po ukončení těžby rud v ČR je tato soustředěna na nerudní suroviny, a to i ve smyslu informace v bodě 2. 5 o obecném zájmu na průzkumech. Zlatu jako strategické surovině je věnována výhradní a speciální poznámka o ponechání jeho těžby budoucím generacím. Zamítnutí stanovení předmětného průzkumného území je zcela v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, který je několikrát ve státní surovinové politice zmíněn: Trvale udržitelný rozvoj je takový, který splňuje potřeby současné generace a zároveň neomezuje budoucí generace v jejich potřebách. Využívání neobnovitelných přírodních nerostných surovin zmenšuje jejich zásoby a možnosti využívání budoucími generacemi. Stupeň současného čerpání těchto zdrojů proto musí brát v úvahu jejich vzácnost, úroveň technologií a dostupnost náhradních zdrojů. Trvale udržitelný rozvoj vyžaduje ponechat volbu úplného vyčerpání neobnovitelných zdrojů budoucím generacím. Možnosti těžby i spotřeby prvotních nerostných surovin jsou přednostně určovány reálně existujícími limity území a životního prostředí. Konstatování obecné účelnosti průzkumů nerostných surovin je v tomto dokumentu spojeno se souladem s trvale udržitelným rozvojem. Surovinová politika uvádí, že Využitelnost nerostných zdrojů bude posuzována zejména s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. V kap. 5.2 dokumentu o surovinové politice je dále uvedeno, že získání práva dobývat odpovídá uspořádání decentralistické demokratické společnosti, ve které občané rozhodují o svých záležitostech sami a prostřednictvím obcí a regionů. Na jiném místě je uvedeno, že povolení dobývání nelze dosáhnout bez souhlasu dotčených obcí. Jednoznačně negativní stanovisko zastupitelstva obce Chotilsko, jakožto nejvyššího orgánu obce, voleného občany, proto nelze v rozhodovacím procesu opomenout. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. v 1, 2 a 7 uvádí, že obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem a své záležitosti spravuje samostatně. Správní orgán mimoto shledal, že pro dotčenou obec, její obyvatele i rekreanty již samotné období vedení předmětného správního řízení o stanovení či nestanovení průzkumného území představuje značnou zátěž a nejistotu nepříznivě se projevující na životní pohodě a psychice obyvatel i rekreantů regionu ve smyslu obav z budoucnosti a pochybností při plánování rozvoje oblasti, bydlení a rekreace. Předmětné území a jeho okolí představuje krajinný celek vyznačující se nadprůměrně vysokou estetickou a přírodní hodnotou, k níž přistupuje význam kulturní, historický a rekreační. Záměr v území jedinečném z pohledu přírody a krajiny i sociálních hodnot ve své podstatě předjímá zásadní kolizi s veřejnými zájmy. Jakákoliv průmyslová činnost (navíc nikoliv naléhavě potřebná), nesoucí riziko poškození lokality a jejího okolí je nepřijatelná. Navrhované průzkumné a následné těžební práce by zcela popíraly smysl dosavadních aktivit v péči o území (vyhlášení chráněných území z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny, obnova naučné stezky, důraz na rekreační a turistický význam oblasti v blízkosti Slapského jezera, z velké míry sloužící pro oblast blízkého hlavního města a okolí, rozhledna na Veselém vrchu, budování cyklostezek). Jednalo by se zcela o zrušení rekreační povahy a celkového profitu území vlivem vlastního provozu, dopravy, zrušení místních komunikací a výstavby jiných účelových, hlučnosti, prašnosti, likvidace vegetace a půdy, změny reliéfu, uvolňování toxických sloučenin, ukládání odpadu, dopadů na vodní hospodářství. Následky 14

15 15 Č. j. 309/500/13, 10679/ENV/13 nutno považovat za trvalou degradaci životního prostředí i životní úrovně, ohrožení sociálních vazeb i samotné existence obcí Mokrsko a Sejcká Lhota. Správní orgán zvažoval možnost moderních dobývacích i úpravárenských metod (i jejich případnou realizaci probíhající mimo území ložiska či v jeho podzemí. K rozhodnutí správního orgánu přispívá nedořešený problém nesouladu technologie zpracování suroviny s obsahem mikroskopického zlata na ložisku s genezí předurčenou k nutnosti velmi jemného mletí a loužení na jedné straně a zákonného zákazu kyanidového loužení v ČR na straně druhé. I nekyanidové technologické postupy v každém případě předjímají použití závadných látek a vznik odkaliště. Při využití mechanických metod (gravitace, flotace) s tvorbou předkoncentrátu se znásobuje problém přepravy značného množství materiálu a otázka odklizu velkého objemu nepotřebného materiálu. Přistupuje navíc rozpor s povinností hospodárně využít ložisko podle 30 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, kdy při flotační metodě s loužením výtěžnost nedosáhne 70 %. I když správní orgán při zvažování priorit bral v úvahu pozitiva provedení geologického a ložiskového průzkumu jako takového a jeho přínos z pohledu doplnění informací o využití ložiska, nepovažuje za racionální a smysluplné snahou o zpřesnění informací způsobit destrukci unikátního území s rizikem ohrožení nebo likvidace přírody a krajiny, lesa, půdy, vody a historického významu území. Tato rozvaha je znásobena skutečností, že ložisko bylo v minulosti prozkoumáno do úrovně stanovení ochrany ložiska výhradního nerostu zlata prostřednictvím chráněného ložiskového území a následně doprozkoumáno za vysoké státní finanční prostředky (uváděno cca 300 mil. Kč). Správní orgán jednoznačně dává přednost jiným veřejným zájmům a nadřazuje je zájmu na prozkoumání ložiska a jeho následném využití. I pouhé provádění vlastních průzkumných prací (vrtné práce, přístupové cesty, poškození půdního pokryvu a odstranění porostu), natož vlastní těžební práce, spojené se všemi výše uvedenými riziky by byly výrazným nežádoucím zásahem do oblasti s vysokou přírodní hodnotou s rekreačním využitím. Vzhledem ke kumulaci všech výše popsaných veřejných zájmů, stojících v rozporu se zájmem na průzkumu a následném využití ložiska, rozhodl správní orgán o zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území. Správní řízení o stanovení průzkumného území nepatří mezi nároková a správní orgán v tomto stupni na zákonném podkladě ustanovení 4a odst. 6 zákona o geologických pracích vyjádřil ochotu státu podrobit výhradní ložisko (tj. nerostné bohatství, které je na území a ve vlastnictví České republiky) průzkumným pracím. Přestože surovinová politika ČR hovoří o ponechání ložisek zlata dalším generacím pouze ve smyslu těžby, není smysluplné stanovovat průzkumné území v oblasti s evidovanými a dostatečně prozkoumanými schválenými zásobami - tedy v tomto případě umožnit první krok v řadě povolovacích řízení směřujících k těžbě bez smysluplné návaznosti a cíleného účelu. Správní orgán bral při svém rozhodování na vědomí i další pozitiva záměru, např. uplatnění pracovních sil a ekonomické přínosy - nedospěl však k tomu, že by tato pozitiva jakkoliv převážila drastický zásah do přírodně i jinak hodnotného území. Otázka ekonomického přínosu je - nejen po odečtení hodnoty újmy na přírodních a sociálních hodnotách - diskutabilní. Teprve v době ověřené a nepochybné znalosti nejvhodnějšího technologického postupu bez zátěže území s návaznou státem promyšlenou budoucností v rámci celé ČR lze uvažovat o stanovení průzkumného území. Předmětná ložiska jsou před znemožněním či ztížením budoucího využití chráněna institutem chráněného ložiskového území, nedochází

16 tedy k jakékoliv prodlevě či promarnění příležitosti. Pozitivem může být právě naopak odklad celého procesu směřujícího k získávání strategické suroviny, který by v budoucnu měl proběhnout v rámci jednoznačně dořešených důsledných legislativních pravidel za souhlasů dotčených stran a jednoznačného přínosu pro region i ekonomického efektu pro ČR. Rozhodnutí správního orgánu je založeno na jednotlivých složkových zákonech na ochranu životního prostředí, na obsahu ustanovení 9,11,12 a 13 zákona č. 17/1992, o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (podle nichž je nutno předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nezatěžovat neúnosně území, přičemž přípustná míra znečišťování životního prostředí je dána jednotlivými složkovými zákony s přihlédnutím ke kumulaci vlivů) i na znění zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, podle něhož stát dbá na kulturní dědictví lidu a svědectví jeho dějin, jako činitele životního prostředí a nenahraditelného bohatství státu. Pochybnost o tom, zda k poškození životního prostředí či historického odkazu skutečně dojde, nesmí být důvodem pro odklad opatření k zamezení tohoto poškození. ~ Správní orgán se v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 7 As 59/ při svém rozhodování řídil povinností uloženou mu ustanovením 4a odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, tedy zhodnotil předložený návrh, vymezil všechny dotčené veřejné zájmy a následně tyto posoudil s ohledem na zájem na průzkumu i na ev. budoucím využití ložiska. Na podkladě všech výše uvedených skutečností došel k závěru, že činnost spojená s průzkumem ložiska i navazující využití ložiska je v zásadním rozporu s ochranou veřejných zájmů chráněných podle jednotlivých složkových zákonů na ochranu životního prostředí i ochranu památek a rozhodl, jak je ve výroku uvedeno. Stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum podléhá správnímu poplatku ve výši 2 000,- Kč podle položky č. 60 písm. 2a) přílohy (sazebníku) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek byl uhrazen kolkovou známkou. Originál návrhu a veškeré podklady rozhodnutí jsou uloženy na MŽP, OVSS I, Kodaňská 1441/46, Praha 10. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ve smyslu 152 zák. č. 500/2005 Sb., správní řád, v platném znění, k ministru životního prostředí, prostřednictvím OVSS I MŽP do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy I pracoviště Kodaňská 1441/46, Praha 10 16

17 Rozdělovník RNDr. Tomáš Pechar, Na Výspě 199/2, Praha 4- Hodkovičky (zmocněnec společnosti Astur Bohemia s.r.o.) JUDr. Helena Jantačová, Vysokoškolská 5, Praha 6 Obec Chotilsko, Chotilsko 7, JUDr. Petr Kužvart, Za Zelenou liškou 967, Praha 4 Ateliér pro životní prostředí, Ve Svahu 1, Praha 4 Brdy nad Zlato, Vacíkov 65, Rožmitál pod Tř. Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera, Na Pěkné Vyhlídce 1/687, Praha 6 Občanské sdružení Veselý vrch, Sejcká Lhota 18, Nový Knín Dále obdrží (po nabytí právní moci) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, Praha 10 17

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. z a m í t á. O d ů v o d n ě n í

R O Z H O D N U T Í. z a m í t á. O d ů v o d n ě n í V Praze dne 19. 2. 2015 Č. j. 1502/500/12, 64184/ENV/12 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále jen MŽP, OVSS I), jako věcně příslušný orgán státní správy

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002

Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002 Č.j.: VP/S 40/02-160 V Brně dne 30. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 25. 3. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 20.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 24. 4. 2012 Č.j.: 33377/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Tabulka č. 1 Částky vyplacené v letech 2004 2010 jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žádáno (mil. Kč) Vyplaceno (mil. Kč) Rok ZPF 1 Rybníky PUPFL 2 Celkem ZPF Rybníky PUPFL Celkem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.4.101 CHRÁNĚNÁ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Mgr. Lucie Potočárová Obsah Výskyt vody na Zemi Úkoly vodního hospodářství Nové zdroje podzemní vody Potřebná administrativa Výskyt vody na Zemi

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne. listopadu 2003 Č.j.: 4797/OIP/03/LP ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti

Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti Aktivity proti variantě H4 vysokorychlostní tratě v naší oblasti RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 9.4.2014 Senožaty VRT Ochrana krajiny X Povinnosti státu k ochraně krajiny vyplývají z mezinárodních úmluv a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 24. 7. 2012 Č. j.: 63626/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

RNDr. Petr Rambousek Ing. Josef Godány Ing. Petr Bohdálek Mgr. Jan Buda

RNDr. Petr Rambousek Ing. Josef Godány Ing. Petr Bohdálek Mgr. Jan Buda Vybrané problémové lokality těžby nerostných surovin v Libereckém kraji v souvislosti s jejich plánovaným využíváním (uran, stavební kámen, štěrkopísky ) RNDr. Petr Rambousek Ing. Josef Godány Ing. Petr

Více

ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI

ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Čistírny do kapacity 50 EO Hlavní změny ohlášení

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné plochy a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné

Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné plochy a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné Příloha č. 2. Posouzení rozvojových záměrů Všechny nově navržené zastavitelné a záměry s konkrétním územním průmětem (veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření + ostatní navržené koridory a

Více

Martin Holý Ministerstvo životního prostředí odbor geologie

Martin Holý Ministerstvo životního prostředí odbor geologie Martin Holý Ministerstvo životního prostředí odbor geologie Výpočty zásob výhradních i nevýhradních ložisek a klasifikace prognózních zdrojů (archiv ZZ a VZ /FZ/ ČGS = Geofond) /celkem 2230 ložisek, z

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Magistrát města Přerova

Magistrát města Přerova Magistrát města Přerova Vyhodnocení projednání NÁVRHU ZADÁNÍ 9. změny Územního plánu města Přerova srpen 2016 Určený zastupitel: Pavel Košutek, náměstek primátora Pořizovatel: Odbor koncepce a strategického

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 43529/ENV/15 V Praze dne 25. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více