R O Z H O D N U T Í. z a m í t á. O d ů v o d n ě n í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í. z a m í t á. O d ů v o d n ě n í"

Transkript

1 V Praze dne Č. j. 309/500/13, 10679/ENV/13 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále jen MŽP, OVSS I), jako věcně příslušný orgán státní správy ve smyslu 19 odst. 2 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jejich ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle 4a odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o žádosti právnické osoby Astur Bohemia s. r. o., V Celnici 1031/4, Praha 1, IČO , ze dne takto: Žádost právnické osoby Astur Bohemia s. r. o., V Celnici 1031/4, Praha 1, IČO , ze dne , o stanovení průzkumného území Mokrsko pro průzkum ložisek vyhrazených nerostů-zlata a nerostů, z nichž je možno vyrábět kovy, podané v zastoupení RNDr. Tomášem Pecharem na základě plné moci ze dne , se ve smyslu 4a odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, z a m í t á. O d ů v o d n ě n í Právnická osoba Astur Bohemia s. r. o., V Celnici 1031/4, Praha 1, IČO , požádala prostřednictvím RNDr. Tomáše Pechara, na základě plné moci ze dne , ve smyslu 4a odst. 1, 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, o stanovení průzkumného území Mokrsko o ploše 1,89 km 2 pro průzkum ložisek vyhrazených nerostů zlata a nerostů, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy. Navržené průzkumné území leží v území obce Chotilsko, k. ú. Prostřední Lhota a částečně k. ú. Sejcká Lhota, v okrese Příbram. Navržené průzkumné území má tvar nepravidelného 24úhelníku s vrcholy určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému JTSK, uvedenými v následujícím přehledu: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, (+420) , 801

2 Vrchol X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stanovení průzkumného území bylo požadováno na dobu 5 let. Č. j. 309/500/13, 10679/ENV/13 V ploše navrženého průzkumného území jsou evidována ložiska Mokrsko B , Mokrsko-východ B a Prostřední Lhota-Čelina B Existují doklady o středověké těžbě, jinak ložiska nebyla těžebně středem zájmu. V 80. letech byly realizovány rozsáhlé průzkumy hrazené ze státního rozpočtu. V roce 1986 byla na podkladě geologických průzkumů, schválených Českým geologickým úřadem, stanovena ochrana ložisek v podobě chráněného území pro ložisko Mokrsko a Čelina. Následný státní geologický a ložiskový průzkum byl v roce 1991 úspěšně zakončen schválením nového výpočtu zásob. V současné době jsou výše uvedená ložiska Mokrsko a Mokrsko-východ chráněna před znemožněním těžby chráněným ložiskovým územím Prostřední Lhota I č a ložisko Prostřední Lhota-Čelina je zabezpečeno chráněným ložiskovým územím Prostřední Lhota-Čelina č Dle žádosti o stanovení průzkumného území je cílem průzkumných prací nový výpočet (přepočet) zásob ložisek zlata včetně aktualizace podmínek využitelnosti: geologické, hydrogeologické a technologické podmínky těžby, úprava rudy, metalurgická studie, předběžná sociálně ekonomická studie, společenský přínos těžby, analýzy životního prostředí lokality (EIA záměru stanovení dobývacího prostoru). Průzkumné práce žadatel popisuje jako rešerši a vyhodnocení stávající dokumentace (první dvouletá etapa prací), chemické analýzy dochovaných vzorků, odběry nových zásekových vzorků v dostupném podzemí, hydrogeologické monitorovací vrty, odběry reprezentativních technologických vzorků a cca jádrových vrtů o hloubce m (druhá etapa prací). Závěrečnou etapou 2

3 3 Č. j. 309/500/13, 10679/ENV/13 průzkumných prací by bylo vyhodnocení všech dat, nový výpočet zásob, modelová studie využití ložiska, ekonomická studie a návrh na stanovení dobývacího prostoru. Případné následné využití ložiska žadatel podrobněji nespecifikoval a uvedl, že Ministerstvo životního prostředí požaduje doplnění v rozsahu, který není možné zpracovat a který zákonem není požadován. Správní orgán si je vědom, že stanovení průzkumného území neumožňuje žadateli vlastní realizaci průzkumných prací, zakládá pouze výhradní právo na průzkum konkrétní (právnické) osobě a následovat by musel projekt geologických prací v rozsahu vyhl. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů, a povinnost řešit střety zájmů ve smyslu 22 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o geologických pracích). Dle ustanovení 4a odst. 6 zákona o geologických pracích je však správní orgán povinen hodnotit a porovnávat veřejné zájmy a zohlednit přitom musí jak vlastní průzkumné práce, tak případné budoucí využití ložiska. Následné zpracování projektu geologických prací podle výše citované vyhlášky č. 369/2004 Sb. a pozdější ev. plán přípravy dobývání nemůže nahradit popis plánovaných prací pro řízení o průzkumném území, neboť vzhledem k uvedené povinnosti správního orgánu posoudit ve smyslu ustanovení 4a odst. 6 zákona o geologických pracích veškeré veřejné zájmy versus zájem na průzkumu a následném využití ložiska musí správní orgán pro objektivní rozhodnutí informacemi o rozsahu a způsobu provádění průzkumných prací i ev. následného využití ložiska disponovat. Požadavkem na doplnění o popis plánovaných prací dal správní orgán žadateli možnost tímto popisem případně eliminovat některá předpokládaná rizika. Ustanovení 4a odst. 6 zákona o geologických pracích určuje jako nezbytnou součást žádosti o stanovení průzkumného území i popis průzkumných prací a následného využití ložiska - viz rozhodnutí ministra životního prostředí č. j. 4862/M/13, 76864/ENV/13 a č. j. 4928/M/13, 78607/ENV/13 ze dne Umožnění vlastní realizace průzkumných prací na podkladě projektu geologických prací již není projednáváno ve správním řízení - i to podporuje nutnost velmi pečlivého zvážení veřejných zájmů správním orgánem již ve fázi řízení o stanovení průzkumného území. Průzkumné práce je všeobecně nutno předpokládat kromě kompletace již existujících dat v podobě terénních technických, laboratorních a technologických prací a závěrečného vyhodnocení. Terénní technické práce v předmětném území by představovaly realizaci jádrových vrtů v desítkách až stovkách ks do udávané hloubky do 300 m z povrchu i z podzemních děl, s následným odběrem vzorků a odebrání technologických vzorků rudního materiálu většího objemu. Vzhledem k existujícímu zrudnění vyznívajícímu v hloubce m lze předpokládat potřebu většího zahloubení vrtů. Případné následné využití ložiska by znamenalo výstavbu otevřeného povrchového dolu i podzemní důlní práce a vybudování provozního zařízení pro úpravu rudniny do podoby předkoncentrátu nebo úpravnu suroviny do konečné podoby. Vzhledem k jemně rozptýlenému zlatu v hornině je nutné rozemletí horniny na velmi malou zrnitost, a následně zlato získávat loužením kyanidy, příp. jinými látkami (brom, chlor). Další variantou je úprava suroviny gravitací a flotací s následným loužením na místě nebo po převozu suroviny na jiné místo. Tato metoda je ztrátovější (méně než 70 % výtěžnosti oproti 90 % u dynamického kyanidového loužení). Zájmové území těsně sousedí s evropsky významnou lokalitou (EVL) Střední Povltaví u Drbákova CZ , vyhlášenou k , a s maloplošným zvláště chráněným

4 územím - přírodní rezervací Vymyšlenská pěšina. V území se vyskytují skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES) a významné krajinné prvky. V území je stanoveno ochranné pásmo vodovodu Prostřední Lhota Mokrsko a ochranné pásmo dosud nevybudované plánované čistírny odpadních vod. Dále je v zájmovém území ochranné pásmo silnice II. třídy a vysokého napětí. Cca 200 m od hranice průzkumného území protéká vodárensky využívaný tok Vltava. Převážná část pozemků v ploše průzkumného území náleží pozemkům určeným k plnění funkce lesa, menší část k využívanému zemědělskému půdnímu fondu. Zájmová plocha je významnou rekreační oblastí, v těsné blízkosti průzkumného území je rekreační a vzdělávací zařízení Finanční správy ČR Smilovice s celoročním provozem a kapacitou cca 200 osob. Lokalitou prochází naučná stezka Zlaté Psí hory, vyhlášená v r a obnovená v r Navržené území průzkumu je územím s archeologickými nálezy (UAN), dle databáze Státního archeologického seznamu České republiky se jedná o UAN kategorie I č /9 a kategorie II č /4. Geologicky je předmětné území tvořeno regionálně metamorfovaným pestrým vulkanosedimentárním komplexem proterozoického stáří jílovským pásmem a granitoidy středočeského plutonu. Nejvýznamnější a nejbohatší je západní část území s ložiskem Mokrsko, které lze řadit k nejvýznamnějším ložiskům zlata v Evropě. Zrudnění je specifického žilníkového typu, jedná se o zónu velkého množství žil a drobných křemenných žilek, mocnou cca 200 m, délky cca 2 km, strmě upadající do hloubky. Hlavní zrudnění se vyskytuje v hloubce m, ale dosahuje až hloubek cca m, přičemž obsah rudy se do hloubky snižuje. Ložisko je menší kovnatosti (cca 1,9 g/t), ale vyššího koeficientu zrudnění a malé variability obsahu Au. Au zrudnění provází výskyt sulfidů, z nichž převládá arzenopyrit. Potenciál zájmového území je cca 130 t zlata. Bilance zásob ložisek ČR udávají k na ložisku Mokrsko-východ t bilančních volných zásob zlatonosné rudy a t bilančních volných zásob suroviny zlato-kov. Ložisko Mokrsko vykazuje t zásob bilančních volných a t nebilančních zásob suroviny zlata-kovu. Ložisko Prostřední Lhota Čelina eviduje t nebilančních zásob suroviny Au-kov a t nebilančních zásob zlatonosné rudy. Ložiska Mokrsko a Mokrsko-východ jsou evidována jako ložiska s nevyřešenými střety zájmů. Z hlediska hydrogeologického se jedná o rajon č Krystalinikum v povodí Střední Vltavy, kde je oběh podzemních vod soustředěn podél strukturních poruch a do zóny zvětralinového rozpojení hornin. ~ Správní orgán si po obdržení žádosti o stanovení průzkumného území Mokrsko ověřil, že v ploše navrženého průzkumného území se nacházejí výhradní ložiska, nalezená za finanční 4

5 5 Č. j. 309/500/13, 10679/ENV/13 prostředky státního rozpočtu, a informace o žádosti proto byla ve smyslu 4a odst. 3 zveřejněna k datu v Obchodním věstníku. Konkurenční žádost nebyla podána a po uplynutí 30 denní lhůty pro možnost jejího podání bylo zahájeno správní řízení o stanovení průzkumného území Mokrsko. Dopisem č. j. 370/500/13, 12799/ENV/13 ze dne si správní orgán vyžádal stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu. Odpověď č. j. 7732/13/31100 ze dne vyjadřovala nesoulad předložené žádosti o stanovení průzkumného území Mokrsko se Surovinovou politikou v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů ČR. Dopisem č. j. 1183/500/13, 37057/ENV/13 ze dne oznámil správní orgán zahájení předmětného řízení známým účastníkům řízení, tj. žadateli a obci Chotilsko, a zároveň vyrozuměl o podané žádosti a možnosti se přihlásit k účasti v řízení příslušné organizační jednotky občanských sdružení (nyní spolky), které byly ve smyslu podmínek stanovených v 70 odst. 2 a 3 zák. č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), oprávněny požadovat o správním řízení informace, tedy občanskému sdružení Brdy nad zlato a Občanskému sdružení Maxima. V zákonem stanovené lhůtě se do řízení přihlásilo občanské sdružení Brdy nad zlato. Občanské sdružení Veselý vrch, které se do řízení přihlásilo dopisem ze dne nebylo v té době oprávněno informaci o správním řízení požadovat, neboť nebylo na MŽP registrováno jako žadatel o informování o relevantních řízeních. Tato skutečnost byla Občanskému sdružení Veselý vrch dopisem č. j. 1440/500/13, 43471/ENV/13 ze dne oznámena. Aktuálně dle stavu následné registrace spolků na MŽP ve smyslu 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo do řízení za účastníka vzato kromě uvedeného Občanského sdružení Veselý vrch také Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera a Ateliér pro životní prostředí zastoupený JUDr. P. Kužvartem. Tato skutečnost byla všem účastníkům řízení oznámena dopisem č. 3014/500/13, 90339/ENV/13 ze dne Dne pod č. j. 1691/500/13, 52424/ENV/13 správní orgán usnesením přerušil správní řízení a současně vyzval žadatele k doplnění následujících záležitostí: podrobný popis průzkumných prací, podrobný popis ev. následného využití ložiska a stanovisko Krajského úřadu ve smyslu 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. V tomto usnesení o přerušení řízení správní orgán nestanovil ve snaze vyjít žadateli vstříc lhůtu a ponechal tak na žadateli coby odborném subjektu určení doby nutné pro vytvoření požadovaných specializovaných expertních podkladů. Doplnění, požadované usnesením ze dne , nebylo správním orgánem obdrženo. Po marném uplynutí období téměř 5 měsíců správní orgán usoudil, že tuto dobu již není možné akceptovat a další průtahy v řízení nejsou možné. Proto byla dopisem ze dne pod č. j. 3083/500/13, 92693/ENV/13 odeslána výzva k doplnění žádosti s usnesením stanovenou lhůtou do Oproti původní výzvě ze dne správní orgán svůj požadavek na doplnění žádosti zredukoval (aplikoval rozhodnutí ministra č. j. 4862/M/13, 76864/ENV/13 a č. j. 4928/M/13, 78607/ENV/13 o rozkladech ve věci analogických stanovení průzkumných území zlata) a požadoval doplnění pouze těch záležitostí, u nichž byla oprávněnost požadavku uvedenými rozhodnutími ministra potvrzena, tj. popis uvažovaných průzkumných prací a popis předpokládaného následného využití ložiska. Dopisem ze dne podala organizace Astur Bohemia s. r. o. proti usnesení ze dne rozklad.

6 Rozhodnutím ministra č. j. 1815/M/14, 31235/ENV/14 ze dne bylo napadené usnesení ze dne zrušeno a řízení o vydání tohoto usnesení bylo zastaveno s odůvodněním, že původní usnesení z o přerušení řízení s nespecifikovanou lhůtou, tj. do doby doplnění žádosti, bylo v době vydání rozkladem napadeného usnesení platné a po dobu přerušení řízení nebylo možné vydávat usnesení dle ustanovení 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ani určovat lhůtu k odstranění nedostatků žádosti dle 45 odst. 2 správního řádu. Dopisem ze dne dále společnost Astur Bohemia s. r. o. předložila stanovisko a návrh, v němž v souladu s 64 odst. 2 správního řádu požadovala přerušení řízení, a to na blíže neurčenou dobu - do doby doplnění organizací. Dne pod č. j. 1421/500/14, 39708/ENV/14 bylo rozhodnuto o zastavení řízení o této žádosti o přerušení řízení do doby doplnění, a to vzhledem k tomu, že žádost o přerušení řízení byla podána v době, kdy předmětné správní řízení o stanovení průzkumného území Mokrsko bylo přerušeno ve smyslu 64 odst. 1 písm. a) správního řádu (a řízení bylo přerušeno i v době vydání usnesení o zastavení) a žádost o přerušení správního řízení ze dne bylo tedy nutno považovat ve smyslu ustanovení 66 odst. 1 písm. b) správního řádu za zjevně právně nepřípustnou. V rozkladu ze dne odvolatel kromě nepřiměřenosti lhůty pro doplnění namítal také, že Ministerstvo životního prostředí požaduje doplnění, které není možné zpracovat, zákonem není požadováno a většinou se jedná o údaje, které jsou předmětem následného projektu geologických prací. Správní orgán si je vědom, že žadateli vzniká pouze exkluzivita k možnosti průzkumu, nikoliv již právo na provádění vlastních prací, jak je však již výše uvedeno, správní orgán je povinen dle 4a odst. 6 zákona o geologických pracích zabývat se porovnáním dotčených veřejných zájmů a zájmu na průzkumu a následném využití ložiska, a proto by měl znát základní představu těžební organizace o charakteru budoucích prací. Povinnost hodnotit způsob následného využití ložiska v této věci vyplývá z 2 odst. 4, 3 a 50 odst. 3 správního řádu a z výkladu citovaného ustanovení 4a odst. 6 zákona o geologických pracích, podaného v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As59/ ze dne a v rozsudku č. j. 7 As 70/ ze dne Již v této fázi musí být zaručeno, že žádný z veřejných zákonem chráněných zájmů nebude opominut. Průzkum nelze posuzovat samoúčelně bez spojení s ev. záměrem těžby. Na podkladě rozhodnutí ministra životního prostředí č. j. 1815/M/14, 31235/ENV/14 ze dne o rozkladu právnické osoby Astur Bohemia s. r. o. ze dne bylo pod č. j. 1419/500/14, 39697/ENV/14 dne vydáno nové usnesení o přerušení předmětného řízení s lhůtou určenou do V návaznosti na toto usnesení bylo správním orgánem obdrženo podání právnické osoby Astur Bohemia s. r. o. ze dne , v němž jsou opakovaně uvedeny již výše uvedené argumenty společnosti, tj. že žádost obsahovala všechny zákonné požadavky a práce nelze v této fázi konkretizovat. Žádost byla upřesněna pouze ve smyslu zpřesnění metody odběru vzorků (tj. dokumentace a nafocení vrtného jádra, jeho půlení pro analýzu a archivaci a vyhodnocení v akreditované mezinárodně certifikované laboratoři) s tím, že další požadované údaje jsou předmětem plánu otvírky a přípravy dobývání. Správní orgán zná posloupnost povolovacích řízení směřujících k vlastní exploataci ložiska, požadoval však specifikaci průzkumných prací a těžebních metod v rámci předmětného řízení, kterou právní subjekt, zabývající se těžební problematikou, žádající o stanovení průzkumného území a vlastnící oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné 6

7 hornickým způsobem, musí alespoň v základních parametrech znát. Správní řízení o stanovení průzkumného území je samostatným řízením, které nepředjímá další kroky. Správní orgán si pro svoji správní úvahu jako jeden z podkladů opatřil vyjádření Městského úřadu Dobříš, městského úřadu Nový Knín, stavební úřad, Archeologického ústavu Akademie věd ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny. Město Dobříš ve své odpovědi č. j. MDOBX0080VKO ze dne vyjadřuje pocit účastníka řízení coby dotčené obce, na jejímž území je návrh průzkumného zemí situován, a připojuje své negativní stanovisko. Město Dobříš však nemohlo být za účastníka řízení přijato z důvodu povinnosti dodržení ustanovení 4a odst. 2 zákona o geologických pracích, který uvádí taxativní výčet všech subjektů, které jsou nebo mohou účastníkem řízení o žádosti o stanovení průzkumného území být. Městský úřad Nový Knín, stavební úřad, ve svém stanovisku č. j. MUNK/1665/2013/STAV-Čer ze dne zásadně nesouhlasí se stanovením předmětného průzkumného území z důvodu rozvíjející se zástavby v souladu s platným územním plánem a rekreačního využití území. Archeologický ústav Akademie věd prostřednictvím pověřeného právního subjektu Syrakus (oprávněná organizace podle 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne ) - dopisem č. j. SYR-012/2014 ze dne upozornil na skutečnost, že předmětné území je ve smyslu zákona č. 20/1987, o památkové péči, územím s archeologickými nálezy. Agentura ochrany přírody a krajiny v dopise č. j /SOPK/14 ze dne shrnuje stručně geologické a ložiskové poměry území a upozorňuje na existenci přírodních hodnot území, včetně výčtu legislativně chráněných území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, na společenský význam oblasti a rizika s tím spojená. Dále si správní orgán opatřil vyjádření orgánu ochrany přírody, příslušného k vydání stanoviska podle 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. Krajského úřadu Středočeského kraje (č. j /2014/KUSK ze dne ), z něhož vyplývá, že nelze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi na EVL CZ Střední Povltaví u Drbákova. Obec Chotilsko coby účastník řízení zaslala své vyjádření dopisem č. j /2013 ze dne , v němž sděluje, že zastupitelstvo obce svým usnesením č. 72/13 na zasedání zastupitelstva dne jednomyslně vyjádřilo zásadní nesouhlas se záměrem provádění průzkumných prací v předmětné lokalitě. Zároveň uvádí, že průzkum byl již v dostatečné míře proveden, což dokládá citací z rozhodnutí ministra životního prostředí o rozkladu žadatele o předmětné průzkumné území z r Apeluje, aby průzkumné území Mokrsko nebylo stanoveno. Následně správní orgán obdržel další stanovisko obce Chotilsko ze dne , podané na podkladě plné moci ze dne JUDr. Helenou Jantačovou. Stanovisko obsahuje žádost o zamítnutí průzkumného území, zdůvodňovanou nesouladem záměru se surovinovou politikou ČR jako dostatečným důvodem pro zamítnutí žádosti. Ustanovení 4 odst. 6 zákona o geologických pracích, však rozpor se surovinovou politikou jako důvod pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území uvádí pouze ve spojení s průzkumem ložiska, nikoliv s jeho dalším využitím, a vzhledem k tomu, že v bodě 2. 5 dokumentu o politice nerostných surovin státu je uveden zájem na vyhledávání a průzkumu ložisek na území ČR těžebními subjekty, není zamítnutí z tohoto pohledu relevantní. Stanovisko znovu argumentuje v minulosti již dostatečně provedeným průzkumem a dále existující ochranou ložiska ve smyslu 16 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění 7

8 pozdějších předpisů, a citací z rozhodnutí obvodního báňského úřadu z r o zajištění ložiska, odůvodněném nezabezpečením podmínek pro hospodárnou a ekologicky přijatelnou těžbu. Správní orgán dále obdržel vyjádření Občanského sdružení Brdy nad zlato ze dne , které klade důraz na šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu nerostného bohatství dle čl. 7 Ústavy ČR, princip předběžné opatrnosti, prozkoumanost ložiska, riziko pro přírodu a krajinu, obavu z dobývání, nesoulad se surovinovou politikou ad. Správní orgán obdržel petici občanů dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. První část petičních archů - petiční archy č. 1 až byla obdržena podáním ze dne , druhá část - petiční archy č podáním ze dne Petice splňovala všechny náležitosti ve smyslu uvedeného zákona o právu petičním. Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera zaslalo ministrovi životního prostředí v prosinci 2013 nesouhlasné sdělení s informací s názvem Zlatý tunel, dále ministr životního prostředí obdržel zamítavé stanovisko starostů obcí Korkyně, Dobříš a Sedlčany ze dne a odmítavý otevřený dopis občanů obce Chotilsko a přilehlých obcí coby výsledek veřejného shromáždění, konaného dne Dopisem č. j. 2261/500/14, 63778/ENV/14 ze dne bylo účastníkům ve smyslu 36 odst. 3 správního řádu oznámeno, že byly shromážděny podklady rozhodnutí a usnesením byla stanovena lhůta pro možnost k nashromážděným podkladům se vyjádřit. Ve stanovené lhůtě nebylo správním orgánem obdrženo žádné podání. Po uplynutí lhůty dne bylo obdrženo podání obce Chotilsko ze dne s informaci o výsledcích místního referenda, konaného ve dnech , s tím, že z 365 oprávněných osob se referenda zúčastnilo 245 osob a z nich 242 souhlasilo, aby obec Chotilsko podnikala veškeré úkony v samostatné působnosti k tomu, aby zabránila jakýmkoliv činnostem, směřujícím k těžbě zlata na území obce Chotilsko. Kromě toho je v dopise znovu citováno vyjádření ze dne ve smyslu nesouladu záměru se surovinovou politikou a prozkoumanosti ložiska. ~ MŽP, OVSS I, jako příslušný orgán státní správy, prostudovalo předloženou žádost a veškerý shromážděný spisový materiál, věc posoudilo a rozhodlo, jak je ve výroku uvedeno, tj. žádost zamítlo ve smyslu 4a odst. 6 zákona o geologických pracích pro převahu dalších veřejných zájmů nad zájmem na průzkumu a následném využití ložiska. K tomuto rozhodnutí vedla správní orgán dále uvedená správní úvaha, vycházející z opatřených podkladů, vyjádření účastníků dle 36 správního řádu a vlastní informovanosti a znalostí. Primárně správní orgán konstatoval, že žadatel je organizací ve smyslu 5a zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění, pro předmětné území v době přijetí předmětné žádosti nebyla uplatněna žádná jiná žádost o stanovení průzkumného území, není zde udělen předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru ani neexistují jiné skutečnosti ve smyslu 4a odst. 5 zákona o geologických pracích, bránící ze zákona stanovení průzkumného území. Dále správní orgán na základě výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob konstatoval bezúhonnost žadatele. 8

9 Z pohledu zabezpečení zákonem chráněných zájmů se jedná o činnost se závažnými střety, a to jak pokud jde o činnost spojenou s průzkumem, tak o činnost spojenou s následným využitím ložiska, tj. s těžbou suroviny. Vážným střetem zájmů je střet s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny. V souladu s 1 a 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), je ochrana přírody a krajiny zásadním veřejným zájmem, kterým se rozumí udržení přírodní rovnováhy v krajině, ochrana všech forem života a přírodních hodnot, šetrné hospodaření s přírodními zdroji, péče o živočichy, rostliny i neživou přírodu, o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a prostupnost krajiny, ochrana územních systémů ekologické stability krajiny, zajišťování a ovlivňování vodního hospodaření v krajině a udržování podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování charakteru vodních toků, ploch a mokřadů. Zájmová oblast je z pohledu ochrany přírody a krajiny oblastí s nadstandardní ekologickou a estetickou hodnotou, její předností je zejména velmi pestrá a bohatá mozaika biotopů. Těžební činností by se bezesporu zasáhlo do této přírodní hodnoty území a byla by narušena zákonem o ochraně přírody a krajiny chráněná území. Navržené průzkumné území na východě těsně sousedí s evropsky významnou lokalitou (EVL) Střední Povltaví u Drbákova CZ , jejímž předmětem ochrany je množství biotopů Natury 2000, zejména následujících: - Evropská suchá vřesoviště - T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) - T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) - T1.1 Mezofilní ovsíkové louky - Středoevropské silikátové sutě - S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů - S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum - L3.1 Hercynské dubohabřiny - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích - L4 Suťové lesy K zajištění udržení příznivého stavu stanovišť byla v částech uvedené EVL vyhlášena zvláště chráněná území. Jedná se o přírodní rezervaci Vymyšlenská pěšina, jejíž 50 m ochranné pásmo do průzkumného území částečně zasahuje. Toto zvláště chráněné území bylo stanoveno zejména k ochraně komplexu přirozených ekosystémů skalnatých svahů s charakteristickou a jedinečnou květenou a zvířenou. Na opačném břehu řeky Vltavy je to pak národní přírodní rezervace Drbákov Albertovy skály. Z plánu péče o předmětnou přírodní rezervaci Vymyšlenská pěšina pro období let vyplývá, že případná těžba zlata by v chráněné lokalitě způsobila destrukci a narušila by celistvost území, byla by ohrožením pro místní ekosystémy a přirozená stanoviště a na chráněná stanoviště by měla vážný negativní ekologický dopad. 9

10 V zájmovém území se vyskytují další prvky přírody a krajiny, které podléhají ochraně podle 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, mající úlohu především k zabezpečení aktuálního přírodního stavu území. V dotčeném území se vyskytuje významný krajinný prvek les, vodní tok a rybník. Využívat významné krajinné prvky lze pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce, což těžba nerostů nezaručuje. V navrženém průzkumném území jsou evidovány prvky územních systémů ekologické stability (ÚSES). Navrženým územím prochází osa nadregionálního biokoridoru Štěchovice Hlubocká obora, sloužící jako biotopy rostlin a živočichů a tvořící územní systém, spojující nadregionální biocentra. Je zde evidováno regionální biocentrum 1381 Vymyšlenská pěšina, Albertovy skály. Předmětná činnost by snížila stupeň ekologické stability uvnitř vymezených ploch biocenter a biokoridorů, změnila by užívání biokoridorů a narušila jejich souvislé propojení coby součásti významné migrační cesty teplomilných a horských druhů rostlin a živočichů. Zásahem do lokality by došlo k narušení prostorově i věkově heterogenního lesního porostu s rozmanitou, přírodě blízkou dřevinnou skladbou a došlo by ke snížení druhové diverzity a snížení početnosti druhů. V dotčené lokalitě je hojné zastoupení mnoha vzácných druhů rostlin (kostřava sivá, bělozářka větvitá, strdivka jednokvětá, ostřice nízká, kručinka barvířská, vřes obecný, metlička křivolaká, řimbaba chocholičnatá, pitulník žlutý, bažanka vytrvalá a mařinka vonná). Je zde potvrzen výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu o ochraně přírody a krajiny (zimostrázek nízký, medovník meduňkolistý, tařice skalní, sleziník červený, mlok skvrnitý, ještěrka zelená, veverka obecná a drobná fauna bezobratlých). Nejen z důvodu odtěžení minimálně části Veselého vrchu by se těžba výrazně negativně projevila na krajinném rázu předmětné lokality - byla by zrušena přírodní, kulturní a historická charakteristika oblasti a zrušen estetický vzhled krajiny. Průzkumné práce a zejména následné využití ložiska by v součtu znamenaly vážný negativní ekologický dopad, devastaci území, narušení celistvosti evropsky významné lokality, snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a narušení přirozeného vývoje vzácných i zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Nelze vyloučit škodlivý vliv zásahu na hodnotné části přírody v dotčené krajině ve smyslu 45i zákona o ochraně přírody a krajiny: podle vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny dle 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny nelze v předmětném území vyloučit významný vliv průzkumných prací samostatně či jinak ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL CZ Celkově by byl poškozen veřejný zájem na zachování přírody a krajiny ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Vážným střetem zájmů je i střet s veřejným zájmem na ochraně vod. Tento zájem je obecně zakotven v ustanovení 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, jehož obsahem je deklarace ochrany povrchových a podzemních vod, stanovení podmínek pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, snižování negativních účinků povodní i sucha a zajištění souladu s právem Evropského společenství, jakož i zajišťování zásobování obyvatelstva pitnou vodou a ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů. 10

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTOMLÁTKY Odůvodnění územního plánu Kostomlátky P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad NYMBURK D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec KOSTOMLÁTKY ŽALUDA, projektová

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ

Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ květen 2015 Obsah: Ca. Postup při pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč...2 Cb. Přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 5. 2011 Č.j.: 34374/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Vypořádání připomínek podaných k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Vypořádání připomínek podaných k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje Příloha č. 8 Použité zkratky : Vypořádání připomínek podaných k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje AO... aglomerační okruh PUPFL... pozemky určené k plnění funkcí lesa ČBÚ, OBÚ... Český

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Říjen 2007 OBSAH Strana 1. ÚVOD...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Předkladatel: Pořizovatel změny č. 6 ÚP: Zpracovatel: Městys Kácov Jirsíkova 157, 285 09 Kácov Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 Příloha č. 3 objednatel: pořizovatel: zpracovatel: nadřízený orgán územního plánování: urbanistická koncepce: demografie: dopravní

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Soulad programu s mezinárodními úmluvami a evropskou

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu města Bakov nad Jizerou na

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU H O Š T E J N II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Zábřeh zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk Toman spolupráce:

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŘICE POŘIZOVATEL: Městský úřad Hořice, Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje určený zastupitel Ing. Arch. Martin Pour květen 2014 Návrh zadání územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HORNÍ BRANNÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HORNÍ BRANNÁ Ing. Jiří Klicpera, CSc. Inženýrská Ekologie Znalecké posudky v oborech Vodní hospodářství, Ochrana životního prostředí a Odpady. Hodnocení vlivů staveb, činností a technologií podle zákona 244/1992, 100/2001

Více

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Praha 20. 12. 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Výběr území k zvláštní územní ochraně a stanovení formy ochrany... 3 2.1 Výběr území... 3 2.2 Výběr

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU

ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Čj.: V Peci pod Sněžkou dne 13.12. 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PEC POD SNĚŽKOU Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou, příslušné podle ustanovení 6

Více

VIII. Přílohy podle 34 stavebního zákona ke schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

VIII. Přílohy podle 34 stavebního zákona ke schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR VIII. Přílohy podle 34 stavebního zákona ke schválení Aktualizace 1 Politiky územního rozvoje ČR Materiál pro jednání schůze vlády VIII. Obsah: a) Zpráva o projednání návrhu Aktualizace 1 Politiky územního

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více