MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET"

Transkript

1 MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Bc. Jana Burišková Brno, 2012

2 OBSAH ÚVOD TEORETICKÉ POZNATKY JEDNOTLIVÉ SLOŽKY KS A JEJICH ROZVOJ Diferenciační schopnosti a jejich rozvoj Rovnováhové schopnosti a jejich rozvoj Rytmické schopnosti a jejich rozvoj Orientační schopnosti a jejich rozvoj Reakční schopnosti a jejich rozvoj Schopnost spojování pohybu a její rozvoj Schopnost přestavby pohybu a její rozvoj ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 26

3 ÚVOD Moderní gymnastika patří mezi esteticko-koordinační sporty a je pouze pro ženy. Prošla mnohými změnami od dob, kdy se objevila poprvé na scéně. Změny se týkaly nejen pravidel, ale celkového posunu výkonnostních hranic v tomto sportu. S moderní gymnastikou se může začít už ve 4 letech, kde cvičení bývá spíše hrou. Závodní období začíná děvčatům v 5 nebo 6 letech. Konec je většinou dán zdravotními aspekty nebo dosáhnutím maximálního výkonu, který nemusí být vždy uspokojující. Gymnastky většinou svoji profesionální dráhu ukončují kolem 20 roku a dále pokračují ve funkci trenérů, rozhodčích a předávají své zkušenosti. Pro začínající děvčata je velice důležité rozvíjet nejen kondiční schopnosti, ale také koordinační. Aby byla připravena k nácviku samotných koordinačních schopností, musí mít určitý základ. Musí mít zpevněný svalový korzet a musí být dostatečně protažené a uvolněné. Je tedy nutné zařazovat i prvky zaměřující se na tyto aspekty. Pro cvičení je důležité, aby byly rozvíjeny kondiční schopnosti, které umožňují děvčatům provádět prvky obtížnosti (silové, rychlostní) a vydržet samotný trénink (vytrvalostní). Koordinační schopnosti jsou pak důležité pro zvládnutí samotného výkonu (sestavy), kde můžou děti ukázat jak mají tyto schopnosti zvládnuté (rytmické, rovnováhové, orientační když jezdí na závody do jiných hal, atd ) Velice důležité je v moderní gymnastice tréninkový plán, kde si přesně vymezíme, kdy a jak budeme tyto schopnosti rozvíjet. Je dobré vědět, kdy je pro danou schopnost nejvhodnější doba pro rozvoj tzv. senzitivní období. Tuto práci jsem si vybrala především z důvodu mé práce s dětmi, právě v období, kdy je rozvoj těchto schopností nejdůležitější. 3

4 1. TEORETICKÉ POZNATKY Koordinační schopnosti (dále jen KS) můžeme charakterizovat jako komplex schopností lehce a účelně koordinovat pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby.[7] Úroveň koordinačních schopností závisí na procesech řízení a regulaci pohybu - psychomotorické předpoklady.[7] Komplex koordinačních schopností se skládá z řady dílčích a relativně samostatných podschopností, které jsou v konkrétních motorických projevech vzájemně propojeny. V současné době, mezi autory, kteří koordinační schopnosti rozdělují a definují, není vzájemná jednotnost (např. Čelikovský, Choutka a Dovalil, Roth, Hirtz v současné době se s ním většina autorů ztotožňuje). KS jsou úzce spjaty s řízením pohybu a mohou působit pouze v jednotě s kondičními schopnostmi (projevují se v komplexu) KS jsou tréninkem značně ovlivnitelné Koordinace je součinnost CNS a kosterního svalstva při cílené pohybové činnosti Pohybová koordinace vyjadřuje aspekt silového, časového a prostorového řízení pohybové činnosti (regulace pohybu). KS (dříve obratnostní) umožňují učení se pohybovým dovednostem a ovlivňují jejich projev, kde dominuje přesnost, rychlost a složitost[6] Uplatnění KS můžeme nalézt především při pohybové činnosti s vysokými nároky na řídící činnost nervové soustavy (složitější pohyby, změna pohybů).[1] 4

5 V této oblasti lze pozorovat odlišné nároky sportů na koordinační schopnosti (jednoduchá lokomoce x lokomoce spojená s různou manipulací tenis x moderní gymnastika).[6] KS také ovlivňují technickou přípravu a její efektivitu. Záleží tedy na motorických dovednostech a schopnosti využít jich. Obecné KS se vztahují k provádění určité řady motorických dovedností, ale nevztahují se přímo k požadavkům na sportovní výkon. Jsou základem k rozvoji speciálních KS.[2] Ty už jsou přímo dány rozmanitými požadavky na daný sportovní výkon. Většinou bývají omezeny na jeden sport či sportovní disciplínu a jsou vázané na charakteristickou motorickou dovednost.[2] Obr.1: Vývoj úrovně koordinačních schopností během školní docházky, internetový zdroj [8]. 5

6 Metodické zásady: trénink začít zejména u dětí a mládeže (v etapě základního tréninku), senzitivní období KS je 6-13 let, tedy před pubertou (je tedy dobré začít ve věku 6-8 let i dříve) cvičení koordinace bychom měli zařazovat na začátek tréninkové jednotky, před vytrvalostní a silová cvičení, děti jsou více pozorné, méně unavené a více vnímají pohyby, které se mají naučit na cvičení se zaměřujeme především v přípravném období, snažíme se rozvinout více schopností najednou s ohledem na věk, v předzávodním období již tyto schopnosti pouze zdokonalujeme klademe důraz na opakované řešení situací, ve kterých se sportovec vypořádává s koordinačně náročnou pohybovou činností, aby reakce byly více zautomatizované neustále je zapotřebí rozšiřovat pohybové zkušenosti a vytvářet nové struktury pohybu cvičení provádíme v mnoha obměnách (kotoul na 100 způsobů, změny rytmu, změny na akustický a optický signál) a měnících se podmínkách (kotoul do duchny, žíněnky, kotoul na podlaze, v písku nebo ve vodě aj.) procvičovat kombinace již dříve osvojených a dokonale zvládnutých prvků (gymnastické sestavy, pohybové vazby), aby nedošlo ke vzniku pozdějších chyb cvičení se musí provádět v přiměřené intenzitě a na kvalitativně vysoké úrovni postupovat bychom měli od nejjednodušších ke složitějším cvičením (kotoul,..., přemet), od stálých podmínek k proměnlivým (uvnitř, venku, případně po různých prvcích) cvičení je dobré provádět s dodatečnými informacemi: omezení nebo naopak vyzdvižení funkce jednoho z analyzátorů (cvičení se zavázanýma očima, cvičení složitějších - asymetrických pohybů před zrcadlem) nevyhýbáme se cvičení pod tlakem (časová rychlost, rušící vlivy z okolí, diváci), provádět několik činností současně (výpon a manipulovat s 6

7 náčiním aj.), nebo cvičení po předchozím zatížení (současně pro rozvoj kondice) je vhodné používat různé pomůcky a prostředky (míče, kužely, lana, lavice, balanční pomůcky apod.). [9] Interindividuální rozdíly v KS se projevují v: Správné reakci na podněty k zahájení nebo změně pohybu Výběru efektivních pohybových programů Koordinaci dílčích pohybů a jejich spojování do celků Kontrole pohybů a přizpůsobení pohybů měnícím se podmínkám[4] Optimálně rozvinuté koordinační schopnosti: 1. Napomáhají zrychlit a zefektivnit proces osvojování nových dovedností 2. Dokáží příznivě ovlivnit dříve osvojené dovednosti a zároveň přispívají k jejich stabilizování, zjemňování a zejména k jejich adekvátnímu využití v konkrétních situacích 3. Spoluurčují stupeň využití kondičních schopností např. při rytmické souhře pohybu paží a nohou 4. Ovlivňují estetické pocity, radost a uspokojení z pohybu, koordinované pohyby jsou pak plynulé, mají náležitý rozsah, dynamiku a rytmus působí harmonicky[4] Biologický základ koordinačních schopností 1) Procesy zrání 2) Dozrávání smyslových a receptorových orgánů 3) Stav regulované soustavy[4] 7

8 Mechanismy řízení a regulace pohybu jsou ovlivňovány: Kvalitou nervových drah Druhem a kvalitou analyzátoru Citlivostí receptoru a efektoru[4] Analyzátory, kterými jsou ovlivňovány mechanismy regulace a řízení pohybu, rozlišujeme dvojího typu. Analyzátory I. druhu: a) zrakový: - zraková ostrost, jak statická, tak i dynamická, jsou důležité především pro házení a chytání náčiní a závisí na přesném rozlišení předmětů v klidu a v pohybu - prostorové, neboli hloubkové vidění, je důležité především pro orientaci v prostoru, jak svou, tak i skupinovou b) sluchový: - podmiňuje kvalitu přenosu zadaného pohybového úkolu, přenos zpětné vazby a dalších verbálních informací během pohybu c) vestibulární: - zachycuje polohu a pohyby hlavy v prostoru a je velmi důležitý pro rovnováhovou schopnost d) kinestetický: - zajišťuje rozlišování silových, prostorových a časových parametrů pohybu v CNS e) somatosenzorické: - jedná se o tlakový, dotykový, tepelný "senzor" v kůži (pomocí tlakového senzoru v kůži můžeme např. rozlišovat napětí příslušných svalových partií) 8

9 f) časový: - rozlišovací časoměrná funkce CNS, která je obzvláště důležitá při práci s hudbou Analyzátory II. druhu: - do této kategorie zařazujeme analyzátory, které mají vyšší rozlišovací schopnost a) svalová vřeténka b) Golgiho šlachová tělíska c) Ruffiniho tělíska v kolenním kloubu d) Pacciniho tělíska v kloubních vazech[9] Dělení KS: Koordinační schopnosti zaujímají velký podíl v moderní gymnastice. Je tedy nezbytně nutné, aby byla věnována pozornost nejen kondiční přípravě, ale také právě těmto schopnostem a dovednostem. Mezi KS patří: Diferenciační schopnost Orientační schopnost Rovnováhová schopnost Reakční schopnost Rytmická schopnost Schopnost spojování Schopnost přestavby[7] 9

10 2. JEDNOTLIVÉ SLOŽKY KS A JEJICH ROZVOJ 2.1. Diferenciační schopnosti a jejich rozvoj Schopnost řízení pohybu v prostoru a čase s ohledem na silové požadavky, na základě přesně rozlišené a rozpracované kinestetické informace (přicházející ze svalů, šlach, vazů a kloubních pouzder) a proto je často upřesňována přívlastkem kinestetická. Prostředkem rozvoje kinesteticko-diferenciačních schopností jsou např. cvičení základní a sportovní gymnastiky. V řízení pohybu má zvláštní význam pro tzv. zpětnou vazbu. Souvisí se schopností řízení a regulace pohybu a rozhoduje o ekonomičností, preciznosti, přesnosti, souladu jednotlivých fází pohybu. O těchto schopnostech někdy hovoříme jako o projevech pohybového cítění (specifické aspekty diferenciačních schopností související s vnímáním označujeme jako pocit míče, pocit vzdálenosti, obecně jako pocit těla či pocit pohybu). [7] Cvičení před zrcadlem Pomůcky: šátky, závoje Toto cvičení slouží k osvojení si a zdokonalení pohybu. Cvičení před zrcadlem umožňuje pozorovat vlastní pohyb a na základě zpětné vazby, tím že ho vidíme, můžeme tento pohyb zdokonalit. 10

11 Př. stejné v levé. Klek sedmo, upažit, roh šátku v pravé ruce pomalé vlnovky pravou. To Tyto cviky slouží k uvědomění si pohybu celých paží a můžeme je dělat také ve stoje nebo při chůzi. Obměňovat můžeme i pohyby, které chceme, aby si děti uvědomily (vlnovky, vlnění, kruhy, oblouky, osmy). Šátek by měl kopírovat pohyb paží a vykreslovat daný pohyb). K uvědomění si pohybů dolních končetin vidím za nejlepší způsob baletní přípravu, která by měla být součástí každého tréninku a to již od 6 let Rovnováhové schopnosti a jejich rozvoj Schopnost udržovat celé tělo (event. i vnější objekt) ve stavu rovnováhy, respektive rovnovážný stav obnovovat i při napjatých rovnováhových poměrech a proměnlivých podmínkách prostředí. Rozlišuje se balancování předmětů. rovnováhová schopnost statická, dynamická a Analyzátory, ze kterých se získávají informace, jsou vestibulární, kinestetický (zdůrazňován je význam receptorů krčních svalů), taktilní (četné receptory jsou na plosce nohy) a zrakový. Rovnováha tedy úzce souvisí se zrakovou kontrolou a soustředěním se. Velice záleží také na poloze těžiště (čím se těžiště nachází výše, tím je prvek obtížnější), držení a zpevnění těla. Přidané pohyby a zmenšená plocha opory ještě zvětšují obtížnost. Rovnováhové schopnosti jsou pro moderní gymnastiku velice důležité. Jsou využívány především při obratech, rovnováhách a ohebnostech. Je tedy dobré dbát na jejich rozvoj již v útlém věku.[6] 11

12 Klasické postoje Základem rovnováhových schopností je, aby uměly základní rovnováhové prvky, než začnou s rovnováhami samotnými. Příklady cviků: Výchozí pozice: stoj spojný, upažit - výpon a zpět (můžeme zde obměňovat polohu nebo pohyb paží a polohu dolních končetin, dle baletní přípravy obměna pozic, zavření očí). Výchozí pozice: výpon spatný, vzpažit - dřep (ve výponu), předpažit v pomalém tempu a zpět. Výchozí pozice: stoj spojný, vzpažit - výpon s výdrží na několik dob, opět opakujeme s různými obměnami. 12

13 Výchozí pozice: stoj na levé, pokrčit únožmo pravou špička na kolenu levé, upažit - výpon a zpět, cvik provádíme vždy na obě nohy. Všechny tyto prvky děláme nejdříve u tyče, poté na volnosti (nejlepší variantou pro toto zdokonalení je baletní průprava) 13

14 Těchto kombinací je nespočet, můžeme je kombinovat i s prvky kondiční přípravy například: sto přeskoků přes švihadlo a hned poté výpon obounož či jednonož, vzpažit na půl minuty a opakovat. Důležité je, aby si děti uvědomily, že musí zpevnit celé tělo, musí mít podsazenou pánev, zatažené břicho, zpevněné hýždě, nesmí se dívat do země, ale na nějaký jeden bod v úrovni očí a nedílnou součástí je i správné dýchání. Chůze na po kladině Pomůcky: lavička, kladina Cvičení provádíme v nejnižších polohách a začínáme od nejjednodušších variant. Z nejlehčích variant je možné vybrat chůzi po širší části lavičky, můžeme jich dát i více za sebou. Cviky volíme od nejjednodušších po těžší, začínáme chůzí na celých chodidlech, přidáváme paže v různých rovinách nebo určujeme jejich pohyb (vlnky, osmy, kruhy). Pokud vidíme, že dítěti chůze po širší části nedělá již problém, můžeme zvolit užší část lavičky, kde už bude provádění pohybů těžší a bude vyžadovat více soustředění. Mezi cviky můžeme také zařadit rovnováhy, obraty a poskoky. U těchto prvků, pokud vidíme, že se dítě bojí, zajišťujeme záchranu, aby nedošlo k úrazu. Kontrolou pro nás, že je dítě zpevněné, je že nemá problém se udržet na nářadí a cviky provádí jednoduše. Použití netradičních prvků Pomůcky: bosu, fitball, overball 14

15 Obr.2: bosu, fitball, internetový zdroj [10] Velice zajímavé a pro děti zábavné může být cvičení na netradičních pomůckách, které ne vždy v každém oddíle najdeme. U těchto pomůcek stačí začít nejdříve pouze s postoji samotnými, poté začít s menšími pohyby. Můžeme uplatnit stejné cviky, které provádíme na zemi, v této kombinaci bude udržet rovnováhu složitější. Děti se budou muset zpevnit daleko více, bude to pro ně náročnější, ale na druhou stranu zábavnější. S těmito pomůckami můžeme vymýšlet hry s kombinací rozvoje i jiné schopnosti. Rozestavíme bosu do prostoru, pustíme hudbu a při vypnutí si každý musí na jedno bosu stoupnout. Pokud někdo z bosu v době, kdy hudba nehraje spadne, vypadává. Uděláme dvojice, každá z dvojice má bosu, přičemž cvičenky stojí naproti sobě a snaží se jedna druhou shodit. Opět cvičení ve dvojici, ta stojí naproti sobě. Jedna z dvojice předvede prvek a druhá ho musí zopakovat, cviky si vymýšlí samy. Vyhrává ten, kdo opět nespadne. 15

16 2.3. Rytmické schopnosti a jejich rozvoj Schopnost vystihnout a pohybově vyjádřit rytmus z vnějšku daný, nebo v samotné pohybové činnosti obsažený (časové a dynamické parametry pohybu). V moderní gymnastice je rovněž nutné vnímat změny rytmu a optimálně sladit pořadí činností při technicky náročnějších prvcích. S malými dětmi je zcela nezbytné zařazovat prvky na rozvoj této schopnosti, aby ji měly zažitou. Důležitá je zde schopnost střídat kontrakci a relaxaci svalů. To vede k optimálnímu provedení pohybu a oddálení únavy. Rytmickou schopnost lze členit na schopnost rytmické percepce a schopnost rytmické realizace (schopnost vnímat a rozlišovat rytmické vzorce přijímané akusticky, opticky, taktilně). Rytmus je důležitý pro racionálnost pohybu, zahrnuje jak schopnost pohyb řídit, přizpůsobovat a přeorganizovat (střídat cyklické a acyklické pohyby), tak též schopnost motorické docility. Rytmická schopnost je významně geneticky podmíněna. Nejintenzivnější rozvoj je možný u dívek ve věku 9-11, u chlapců 9-13 let. V 15. roce se rozdíly mezi pohlavími vyrovnávají. Dva aspekty: 1. vnímání akustických (často hudebních), také vizuálních z vnějšku přijímaných rytmů a jejich přetransformování, přenesení do pohybové činnosti. 2. vystižení a představení si rytmu pohybového aktu ve vlastní představě a uplatnění při pohybové činnosti. Každý pohyb má svůj určitý rytmus a jeho nalezení ulehčí provedení tohoto pohybu.[2] 16

17 Vytleskávání určitých dob z taktu Pomůcky: hudební přehrávač, CD s hudbou Dětem pustíme hudbu, vytleskáme jim počet dob, tak aby se je naučily poslouchat, poté jim budeme stanovovat, na kterou dobu mají tlesknout nebo udělat daný pokyn (výpon, podřep). kuželi, ). Další možností je použití rytmických pomůcek nebo jiného náčiní (ťukání Improvizace na různé žánry hudby Pomůcky: hudební přehrávač, CD s různými žánry hudby Skupina dětí se postaví do prostoru, který je přizpůsoben počtu dětí, tak aby měly prostor. Děti se snaží rozpoznat a vyjádřit hudbu tancem, a to jak pohyby, tak postupem času i mimikou v obličeji, která je v MG také důležitá. Dobu, po kterou děti cvičí, si určíme samy dle jejich kondice. Nejprve vybíráme velmi lehké hudby pro snadné vyjádření, dokonce můžeme začít i zpívanými písničkami, kde mohou vyjadřovat slova pohybem. Postupem času se snažíme vybírat hudby, které jsou pro vyjádření složitější a mění tempo. Další možností může být využití pomůcek jako například šátků, rytmických doplňků nebo samotného náčiní. Identifikování výrazných prvků v hudbě a dle toho následné přetváření již nacvičené sestavy Pomůcky: hudební přehrávač, CD s hudbami 17

18 Vybereme jednu hudbu z řady připravených pro toto cvičení. Tuto hudbu pustíme několikrát pro děti, které si individuálně na danou hudbu vymyslí sestavu max. o 6 prvcích. Danou sestavu opakujeme, několikrát dokola, dle schopností dané skupiny popřípadě snížíme počet prvků. Po složení sestavy a nacvičení plynulosti vybereme hudbu s co největší odlišností (čím více odlišná, tím je to pro děti jednodušší). Na tuto hudbu musí děti (čas na přetvoření si opět určíme dle individuálních potřeb) přetvořit svoji nacvičenou sestavu a zacvičit ji tak, aby vyjadřovaný pohyb byl ve spojení s hudbou. Lze zde připustit i jednoduché změny v návaznosti na rozmanitost hudby. Pro složitější variantu můžeme použít hudby s podobnou tématikou, kde bude pro děti složitější vyjádření změny, nebo opět využít pomůcek Orientační schopnosti a jejich rozvoj Schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase, a to vzhledem k definovanému akčnímu poli (tělocvična, závodní plocha) nebo pohybujícímu se objektu (náčiní). Základem této schopnosti je příjem a zpracování informací z analyzátorů (zrakový, sluchový, kinestetický, vestibulární). Jedná se o schopnost dokonalého hodnocení prostorových vztahů respektive schopnost určit a adekvátně změnit postavení a pohyb těla v prostoru. Tato schopnost umožňuje také okamžitou reakci a koordinaci pohybů v souladu s řešeným pohybovým úkolem. 18

19 U některých sportovců se projevuje určitá úroveň anticipace-předvídání. Tato schopnost se utváří v procesu motorického učení od dětského věku, (vzhledem k dominantnímu významu optické-vizuální informace pro pohybové jednání) a je v koordinačně náročných sportech, tedy i v moderní gymnastice, nenahraditelná. Orientační schopnost je možné rozčlenit na další podschopnosti, tj. rychlost orientace, přesnost hodnocení vzdálenosti, přesnost identifikace tvaru, přesnost hodnocení úhlu a komplexní orientace.[7] Zrcadlo Toto cvičení zdokonaluje schopnost zorientovat se v prostoru, rozpoznat a dokázat zrcadlově napodobit pohyby předcvičujícího trenéra nebo dítěte. Cvičení spočívá v uvědomění si zrcadlovosti. Dvojici dětí postavíme naproti sobě, kde jedno z nich bude zaujímat polohy, které musí zrcadlově zopakovat druhé z nich. Po určité době se děti vymění. Sestava Pomůcky: lze použít hudební přehrávač Každé z dětí si vytvoří kratší sestavu, tak na půl minuty (lze s hudbou i bez hudby), dle vlastních schopností a nápaditosti. Tuto sestavu pak musí ukázat na stranu, která jim je zadána. Dobu, kterou jim necháme na přemýšlení, si zvolíme sami dle uvážení. 19

20 Orientace míst Pomůcky: náčiní Děti rozestavíme na místa do různých vzdáleností a směrů, určíme jim směry, kterými budou všechny naráz házet, jakmile uvidíme, že mají prvek dobře zvládnutý, přesuneme každého o jedno místo jinam. Změní se tedy směr i délka cíle, na který mají házet. Takto postupujeme až do poslední výměny, kdy si každý vyzkoušel jiné místo Reakční schopnosti a jejich rozvoj Schopnost zahájit (účelný) pohyb na daný podnět v co nejkratším čase (indikátorem je reakční doba). Často spojena s přizpůsobením a přestavbou pohybu. Délka reakční doby závisí na druhu podnětu, nejdelší je u podnětů optických, nejkratší u taktilních. Rozdíly však jsou malé, řádově desítky milisekund. Záleží na citlivosti receptorů.[7] Hra na figurky Výchozí poloha: stoj spatný Dvojici dětí postavíme naproti sobě. Určíme, které z nich bude začínat a již necháme na něm, jakou další pozici zvolí. Dítě naproti musí v co nejkratší době tento pohyb zopakovat. 20

21 Vnímání zvukového podnětu Pomůcky: hudební přehrávač, CD s hudbou Tato tréninková průprava spočívá na principu opakovaného zapínání a vypínání hudebního doprovodu, kdy jsou děti na tyto změny nuceny okamžitě nebo v co nejkratším časovém úseku reagovat vždy předem určeným způsobem. Pod těmito způsoby si můžeme představit například strnutí v aktuální poloze, ve které se nachází, provedení určitého pohybu nebo zaujmutí nějakého místa. Házení ve dvojici Pomůcky: míč, obruč, další pomůcky (tenisové míčky) Děti stojí naproti sobě ve dvojici, v určité vzdálenosti. Při vyhození jednoho musí druhé provést předem zadaný prvek (například dvojný obrat o 360 stupňů, dřep, skok, tlesknutí) a až poté náčiní chytit Schopnost spojování pohybu a její rozvoj Schopnost navzájem propojovat dílčí pohyby těla (končetin, hlavy, trupu) do prostorově, časově a dynamicky sladěného celkového pohybu, zaměřeného na splnění cíle pohybového jednání. Dominuje při řešení koordinačně náročných úloh, které se ve zvýšené míře vyskytují např. právě v moderní gymnastice. Jedná se tedy o schopnost účelně organizovat pohyby jednotlivých segmentů těla, kombinovat je a spojovat. Organizace musí umožnit 21

22 zakomponování vztahů vzhledem k použitému náčiní, které svým působením obtížnost zvyšují. Projevem schopnosti sdružování je způsobilost např. provádět složité pohyby a současně ovládat náčiní-míč. Kritériem úrovně schopnosti sdružování může být samotná obtížnost pohybového úkolu.[2] Skládačka Pomůcky: hudební přehrávač Dětem zadáme šest prvků a to v pořadí: vlna, výdrž, skok, kroková variace, obrat, vlna. Tyto prvky musí propojit právě v tomto pořadí, tak aby sestava vypadala jako sladěný celek. Je povolené přidat menší spojovací prvky a z daných prvků můžeme určit, který konkrétní mají použít nebo je můžeme nechat si vybrat svůj oblíbený. Hudební doprovod není vyloučen, a můžeme také vyhlásit soutěž o nejlepší sestavu. Taneční kreace Pomůcky: hudební přehrávač Pustíme taneční hudbu, rozestavíme dívky do kroužku. Jedna z nich půjde dovnitř a ukáže nějaký taneční pohyb (může to být i spojení pohybů, které se opakuje). Po chvíli se vymění s jinou dívkou, která bude muset taneční pohyb zopakovat a navázat další svůj. Toto cvičení je zároveň i na paměť, která je taktéž v moderní gymnastice důležitá pro zapamatování si sestavy. A navíc dle nových pravidel, bude v sestavě povinný i taneční krok nebo variace. Proto je dobré i toto procvičovat, aby daný pohyb vypadal uvolněně. 22

23 Spojování jednotlivých částí těla Děti rozestavíme, tak bychom na ně viděli. Nejlépe je postavíme před zrcadlo. Říkáme jim vždy části těla, které chceme, aby byly v pohybu. Př. Hlava pravá ruka trup levá noha Hlava - trup dolní končetiny Levá ruka pravá noha Hlava horní a dolní končetiny Děti si tak budou uvědomovat svoje tělo, jak se kterými částmi těla pracovat a my se podíváme na velice zajímavé pozice, které pro nás budou zábavné Schopnost přestavby pohybu a její rozvoj Schopnost situačně přizpůsobit pohybovou činnost (původní pohybový program) vnějším i vnitřním podmínkám, které člověk v průběhu pohybu vnímá nebo předjímá. Změnu přináší měnící se podmínky. Na základě vnímání nebo anticipace sportovec pokračuje v pohybu jiným způsobem. Schopnost přestavby spočívá i na rychlosti a přesnosti vnímání, na schopnosti anticipace (předvídání) změny. V tomto případě nabývá na důležitosti pohybová zkušenost. Schopnost přestavby je úzce spojena se schopností orientační a reakční.[2] 23

24 Skládačka K tomuto cvičení využijeme již nacvičenou sestavu, kterou si měla děvčata vymyslet viz výše. A začínáme s tím, když vidíme, že sestavu umí dobře a nedělá jim problém navazovat prvky za sebou, aniž by se zasekla. Změníme jim pořadí cviků a dáme jim chvilku na přetvoření. Takhle můžeme vystřídat všechny varianty. Pokud máme hudební doprovod, můžeme hudbu změnit a děvčata budou mít za úkol sestavu přestavět dle svého uvážení. Ruce a nohy Postavíme skupiny dětí ( minimálně po 3), tak aby měly kolem sebe prostor. Vždy jim určíme kolik noh a kolik paží musí zůstat na zemi. Děti pak musí co nejrychleji zareagovat a postavit skupinu tak, aby splňovala podmínky. Jakmile mají všechny skupiny splněné, řekne se jiný počet a skupina musí svůj původní útvar přetvořit. Toto cvičení procvičuje nejenom přemýšlení nad přestavbou, ale i rychlost reakce a kreativitu. Počty volíme dle počtu dětí ve skupině, tak aby to bylo reálné. 24

25 3. ZÁVĚR Koordinační schopnosti hrají v moderní gymnastice velkou roli, a je jen na trenérce, jakým způsobem bude tyto schopnosti rozvíjet. Některé cviky rozvíjejí i více koordinačních schopností najednou a u některých cviků děti ani netuší, že svojí činností danou schopnost rozvíjí. Aby měly tyto cviky účinnost, měli bychom začínat od nejjednodušších nácviků, aby děti správně pochopily důvod, proč toto cvičení vůbec děláme a aby se cvik neminul účinkem. Je důležité je v tomto motivovat a připravovat na tato cvičení i různé hry, které je zároveň pobaví. Je tedy takřka nezbytně nutné je zahrnout do tréninkového plánu. V tomto směru je velká řada možností i s pomůckami, které nejsou pro moderní gymnastiku až tak tradiční. Proto vzbuzují v dětech velkou chuť je vyzkoušet. 25

26 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Literární prameny 1. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol., Fyziologie tělesné zátěže II.-speciální část-1.díl, 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN: PERIČ, T., Sportovní příprava dětí, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN: BLAHUŠ, P. K teorií testování pohybových schopností. 1.vyd. Praha : UK, 1976, 178 s. ISBN: 4. MĚKOTA, K. NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1.vyd. Olomouc : UP, 2005, 175 s. ISBN X 5. MĚKOTA, K. BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. 1.vyd. Praha : Stát.pedag.naklad., 1983, 335 s. 6. HAVEL, Z., HNÍZDIL, J. a kol., Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností. Bratia Sabovci, s.r.o., Zvolen, 2010, 180s. ISBN KOHOUTEK, M., et al. Koordinační schopnosti dětí. Praha: UK, FTVS, 2005, 139s. ISBN X Internetové zdroje:

27 27

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Seminární práce Školení trenérů III. třídy Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Barbora Binhaková Liberec 2014 Obsah Úvod... 3 Obratnost... 4 Oblasti obratnostních schopností... 4 Obratnost a technika pohybu...

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Zápočtové požadavky Docházka Výstup Test (didaktické zásady TV) Seminární práce příprava na hodinu v tělocvičně, seminární práce na zadané téma pro

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

KPMG. Informace k programu soutěží moderní gymnastiky ZPMG a KPMG 2015 úpravy. Oficiální program soutěží KP a ZP vyjde v lednu 2015. KATEGORIE III.

KPMG. Informace k programu soutěží moderní gymnastiky ZPMG a KPMG 2015 úpravy. Oficiální program soutěží KP a ZP vyjde v lednu 2015. KATEGORIE III. Informace k programu soutěží moderní gymnastiky ZPMG a KPMG 2015 úpravy Oficiální program soutěží KP a ZP vyjde v lednu 2015. KATEGORIE III.VTp Startují: ročníky 2004 až 2006 (volná sestava) (povinná sestava)

Více

SPOLEČNÉ SKLADBY pro závodnice kombinovaného a základního programu NA ROK 2014

SPOLEČNÉ SKLADBY pro závodnice kombinovaného a základního programu NA ROK 2014 SPOLEČNÉ SKLADBY pro závodnice kombinovaného a základního programu NA ROK 2014 Platná na období od 1.1. do 31.12.2014 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Společné skladby II. kategorie a vyšší KPMG & ZPMG jsou určeny

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Cvičení s nářadím U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 1. AKROBATICKÁ PŘÍPRAVA a příklady cvičení Akrobatickou přípravu

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. Český atletický svaz ve spolupráci s firmou Jipast a.s. navrhl Sadu pro atletickou přípravku, která obsahuje nářadí a náčiní využitelné v tréninku desetiletých a jedenáctiletých atletů. SADA PRO ATLETICKOU

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Pohybové aktivity ve vodě hry v pohybových programech ve vodě

Pohybové aktivity ve vodě hry v pohybových programech ve vodě Pokorná Jitka učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě hry v pohybových programech ve vodě Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Pohybová hra má ve

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

2. lekce 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA. Cvičební obsah základní gymnastiky

2. lekce 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA. Cvičební obsah základní gymnastiky 2. lekce Tématický plán: Teorie - Základní gymnastika, cvičební obsah, cvičební jednotka Praxe - všestranné kondiční cvičení, příklady kontrolních cviků ZG Doporučená literatura 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA. 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Příloha č. 1 TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA 1. Charakteristika vzdělávacího oboru Doplňující vzdělávací obor Taneční a pohybová výchova (dále jen TPV) poskytuje školám možnost obohatit vzdělávací obsah základního

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Prvky struktura fungování vývoj

Prvky struktura fungování vývoj Lidská motorika specifické znaky Motoriku člověka můžeme ze systémového hlediska zkoumat dvojím způsobem. A: statická rovina umožňuje popsat systém Motoriky, jeho složení a stavbu B: Dynamická rovina projevuje

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

Rozvoj dynamické síly

Rozvoj dynamické síly Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání Školení trenérů moderní gymnastiky II.třídy Rozvoj dynamické síly Závěrečná práce Brno, 2012 Autorka práce: Bc. Vendula

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Klíč k vědění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Pardubice Dubina, E. Košťála 870 Ředitelka školy: Mgr.

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Model tréninkového programu ve veslování žákovských kategorií

Model tréninkového programu ve veslování žákovských kategorií Listopad, 2012 Metodický dopis Model tréninkového programu ve veslování žákovských kategorií Zpracoval: Přemysl Panuška Roční tréninkový plán je pro sportovce a trenéra vodítkem, podle kterého postupují

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více