MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: Č.j /ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Charakter záměru: Hotel Hit rekonstrukce a dostavba Záměrem je rekonstrukce a dostavba stávajícího areálu horského hotelu Hit v Horní Bečvě. V rámci realizace záměru dojde ke zbourání stávajícího skladu a společenského objektu s restaurací, na jehož místě vznikne novostavba (SO 02A) sloužící k ubytování a stravování hotelových hostů. Stávající ubytovací objekt bude kompletně zrekonstruován (SO 02C). Řešení rekonstrukce a dostavby respektuje půdorys stávajících objektů, který doplňuje o objekty vstupní haly (SO 02B), wellness (SO 02D), kryté venkovní stání (SO 03). Součástí realizace záměru bude i výstavba venkovních sportovních a odpočinkových ploch (multifunkční hřiště, hřiště pro beachvolleyball a odpočinkové plochy), stavební úpravy stávajících zpevněných ploch, příjezdové komunikace a sadové úpravy. Vinný sklep a přilehlý altán je integrován do hmoty krytého venkovního stání. Teplo bude zajištěno kombinací nízkoemisního kotle na pevná paliva o výkonu 170 kw a tepelných čerpadel systému země voda, čímž dojde ke zvýšení účinnosti výroby tepla a snížení emisí znečišťujících látek. Vodní hospodářství bude realizováno objekty IO 03.A - kanalizace a ČOV, IO 03.B vnitroareálová kanalizace a IO 03.C retenční nádrž. Záměr je situován ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen CHKO Beskydy ) a ve II. ochranném pásmu Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Beskydy (dále jen CHOPAV Beskydy ). Kapacita (rozsah) záměru: SO 02A: - zastavěná plocha: 256 m 2-2x dvoulůžkový pokoj - 6x dvoulůžkový apartmán

2 SO 02B: - zastavěná plocha: 196 m 2 SO 02C: - zastavěná plocha: 370 m 2-14x jednolůžkový pokoj - 10x dvoulůžkový pokoj - 4x dvoulůžkový apartmán - 1x čtyřlůžkový apartmán SO 02D: - zastavěná plocha: 706 m 2 SO 03: - zastavěná plocha: 645 m 2 - počet parkovacích stání: 19 Celkový počet parkovacích stání: 35 Umístění: kraj: Zlínský obec: Horní Bečva k. ú: Horní Bečva Předpokládaný termín zahájení: 2013 Předpokládaný termín ukončení: 2015 Oznamovatel: RADEAN s.r.o., U Nikolajky 2078/26, Praha 5 - Smíchov Zpracovatel oznámení: Ing. Pavel Ujčík (není autorizovaná osoba) Záměr Hotel Hit rekonstrukce a dostavba naplňuje dikci bodu (Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. V souladu s 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Na základě informací uvedených v oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Hotel Hit rekonstrukce a dostavba nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Pro fázi přípravy záměru: 1. Požádat příslušný vodoprávní úřad o vydání souhlasu dle 17 odst. 1) písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 254/2001 Sb. ), s realizací vrtů pro tepelná čerpadla. 2. Zabezpečit vypracování hydrogeologického posudku pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla, jehož součástí budou návrhy na eliminaci možného negativního ovlivnění podzemních vod. 2

3 3. Zajistit všechna nezbytná povolení k nakládání s vodami potřebná k realizaci záměru. 4. Navrhnout plán monitoringu jakosti a množství relevantních zdrojů vod ve fázi před zahájením vrtných prací, během vrtných prací a ve fázi provozu tepelných čerpadel. 5. Požádat příslušný vodoprávní úřad o stavební povolení vodních děl kanalizace, čistírny odpadních vod (dále jen ČOV ), odlučovače ropných látek a odlučovače tuků. 6. Doložit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územnímu pracovišti Vsetín, že pro krytá umělá koupaliště a sauny a jejich související prostory jsou splněny hygienické požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška MZd ČR č. 238/2011 Sb. ). Pro fázi výstavby záměru: 7. Postupovat při realizaci záměru s co možná největší opatrností ke zdrojům vod a se zohledněním veškerých požadavků na ochranu vod. 8. Provádět monitoring jakosti a množství vody ve stávající vrtané studni (vzdálené cca 41 m od projektovaných vrtů) před zahájením i během vrtných prací na vrtech pro tepelná čerpadla. 9. Zajistit při výstavbě hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla, aby vhodným nepropustným těsněním stvolu vrtu nedošlo k nežádoucímu propojení zvodní a ke kontaminaci podzemní vody infiltrovanou povrchovou vodou nebo únikem nemrznoucí směsi. 10. Dodržovat během vlastní stavby podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě. 11. Provádět výkopy v klimaticky vhodných podmínkách bez prodlení mezi otvírkou výkopu a zapažením, resp. založením konstrukcí, či zabudováním podzemních sítí. 12. Minimalizovat prašnost a znečišťování komunikací kropením a čištěním vozidel před výjezdy na komunikace. 13. Zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném. 14. Organizačně zajistit, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. Minimalizovat zdroje hlučnosti. 15. Na plochách zařízení stavenišť neskladovat látky škodlivé vodám; zařízení staveniště vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek. 16. V případě kontaminace zeminy zajistit její odtěžení a naložit s ní v souladu s příslušnými právními normami a technickými postupy. 17. Zabezpečit dotčené pozemky proti šíření ruderálních druhů rostlin a plevelů. 18. Odpady třídit podle jednotlivých druhů a kategorií; další nakládání s odpady zajistit prostřednictvím oprávněných osob. 19. Dodržet minimální vzdálenost 10 m nejbližšího projektovaného vrtu pro tepelná čerpadla od vodních zdrojů. 3

4 Pro fázi provozu záměru: 20. Zajistit vyhotovení a schválení Plánu opatření pro případy havárie (havarijního plánu ochrany vod). 21. Pravidelně seznamovat všechny dotčené pracovníky s pracovními předpisy hotelu a proškolovat je taktéž v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti a v oblasti požární ochrany. 22. Dodržovat protipožární předpisy, hygienu práce, bezpečnostní předpisy uváděné v jednotlivých závazných ČSN a v technologických postupech pro jednotlivé práce a činnosti. 23. Zajistit pravidelnou údržbu a technické prohlídky (kontroly) elektrických instalací a zařízení, hromosvodů (minimálně 1x za 2 roky, po úderu bleskem okamžitě) a technologických zařízení (minimálně 1x ročně). 24. Používat jako teplonosnou nemrznoucí kapalinu pro hlubinné vrty výhradně přípravek G-SFROST W. 25. Provést, před vlastním naplněním plošného kolektoru hlubinných vrtů nemrznoucí směsí, propláchnutí jednotlivých smyček a tlakovou zkoušku na minimální tlak 5 bar. 26. Po naplnění nemrznoucí směsí upravit tlak v primárním okruhu kolektoru hlubinných vrtů na hodnotu 1 bar. 27. Pravidelně kontrolovat tlak teplonosného média v primárním okruhu tepelných čerpadel. V případě jeho poklesu zastavit chod čerpadel a odstavit provoz kotelny. 28. Zdravotně zabezpečit bazénovou vodu. 29. Veškeré zásobní nádoby na chemikálie pro úpravu bazénové vody osadit do polypropylenových (PP) van, aby bylo zamezeno případnému úniku těchto přípravků do kanalizace. 30. Během zkušebního provozu provádět měření obsahu volného chlóru v dechlorační nádrži před každým vypouštěním bazénových vod do recipientu. 31. Prodloužit dobu dechlorace v případě, že dojde k překročení maximálního požadovaného obsahu volného chlóru u bazénových vod před vypuštěním do recipientu; popř. přijmout jiná opatření tak, aby byla dodržena mezní hodnota znečištění vypouštěných bazénových vod. Odůvodnění: K oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty: - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne a Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, vyjádření ze dne a Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín, vyjádření ze dne Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, vyjádření ze dne a

5 Shrnutí vyjádření a připomínek k oznámení záměru: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ ZLK ) Ve vyjádření ze dne z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemá připomínky. Z hlediska ochrany vod uvádí, že v oznámení je chybně použit termín srážkové odpadní vody, které oznamovatel dále člení na srážkové odpadní vody kontaminované a nekontaminované. Dle 2 zákona č. 254/2001 Sb. jsou srážkové vody vodami povrchovými. Odpadní vody jsou definovány v ustanovení 38 odst. 1 tohoto zákona. Podle této definice je třeba za odpadní vody považovat i vody z wellness a vířivky. Dále není v oznámení řešen vysoký nárůst potřeby pitné vody, který záměr vyžaduje oproti stávajícímu povolenému odběru podzemní vody a není zde řešena kapacita vodního toku, jak z pohledu kvality navrženého vypouštění odpadních vod z ČOV, tak z pohledu navrženého množství vypouštění všech vod vyprodukovaných navrženým záměrem. KÚ ZLK požaduje přepracovat oznámení s ohledem na výše uvedené připomínky. Zpracovatel oznámení zaslal KÚ ZLK požadované doplnění podle uplatněných připomínek (viz níže uvedené doplnění). KÚ ZLK ve vyjádření ze dne konstatuje, že na základě přepracovaných a doplněných podkladů nemá připomínky z hlediska zájmů chráněných ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb. V závěru tohoto vyjádření KÚ ZLK sdělil, že nepožaduje další posuzování záměru v celém rozsahu podle zákona. Doplnění zaslané zpracovatelem oznámení: Vodní hospodářství Srážkové vody Srážkové vody ze sedlových střech objektů SO 02A a SO 02C budou odváděny do kanalizace pro srážkové vody pomocí plechových okapových žlabů a plechového potrubí, které budou na úrovni upraveného terénu zaústěny do lapačů střešních splavenin HL600/2. Objekty SO 02C, SO 02D a SO 03 budou odvodněny střešními vtoky. Srážkový kanalizační svod bude vyveden 1 m před objekt, kde navazuje venkovní kanalizace. Do společné kanalizace pro srážkové a bazénové vody budou svedeny jak srážkové vody nekontaminované, srážkové vody kontaminované (případné ropné látky se zachytí v odlučovači ropných látek s dočišťovací jednotkou), tak i vody bazénové (z wellness a vířivky). Srážkové vody nekontaminované Zpevněné plochy se srážkovými vodami nekontaminovanými (střechy objektů) tvoří cca m 2. Intenzita návrhového deště je uvažována na 122 l/s/ha. Množství vod pak činí: Q = S x i x φ = 0,42 x 122 x 0,9 = 46 l/s. Kanalizace je napojena pomocí příslušné stoky do nově vybudované šachty, která je osazena na stávající kanalizaci, jež je vyústěna do bezejmenného vodního toku. Objekt obsahuje také retenční nádrž (o objemu 90 m 3 ) s regulačním ventilem, do které jsou svedeny hlavní stoky z areálu hotelu. Tento ventil pak redukuje vypouštěné množství vod. Předpokládaný odtok do bezejmenného vodního toku činí 10 l/s. Srážkové vody kontaminované Zpevněné plochy se srážkovými vodami kontaminovanými (případnými úkapy z automobilů) tvoří cca m 2. Intenzita návrhového deště je uvažována na 122 l/s/ha. Množství vod pak činí: Q = S x i x φ = 0,2055 x 122 x 0,9 = 22,5 l/s. Pro srážkové vody s možností kontaminace úkapy ropných látek (z parkoviště a pojízdných ploch) je řešen odlučovač ropných látek (typ DHF 130 E). Za něj se osadí ještě PCU 5

6 (dočišťovací jednotka) pro dosažení potřebného efektu čištění. Koncentrace ropných látek na odtoku pak činí 0,1 mg/l. Kvalita zaolejovaných srážkových vod přítok do odlučovače: mg/l kg/rok ropné látky 30,00 43,16 nerozpuštěné látky 500,00 719,25 Kvalita zaolejovaných srážkových vod odbourané znečištění: mg/l kg/rok ropné látky 29,90 43,01 (odpad z odlučovače) nerozpuštěné látky 400,00 575,40 (kal z odlučovače) Kvalita zaolejovaných srážkových vod odtok z odlučovače: mg/l kg/rok ropné látky 0,10 0,14 nerozpuštěné látky 100,00 143,85 Vody bazénové Do společné kanalizace pro srážkové a bazénové vody budou svedeny i vody bazénové (z wellness a vířivky). Pro vyrovnání odtoku z wellness a vířivky bude osazena dechlorovací nádrž (o objemu 14,28 m 3 ) pro snížení odtoku do bezejmenného vodního toku. V této nádrži dojde ke snížení teploty vody a zdržení bazénových vod minimálně po dobu jednoho dne pro odstranění chlóru na úroveň, která nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Množství vypouštěné bazénové vody z wellness a vířivky činí max. 5,4 m 3 /den, tj. max. 162 m 3 /měsíc, tj. max m 3 /rok. Kvalita odtékající vody z dechlorační nádrže bude splňovat příslušné parametry dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Obsah volného chlóru po dechloraci je garantován na hodnotu 0 mg/l. Odpadní vody splaškové Odpadní vody splaškové budou odváděny splaškovou kanalizací z PP potrubí vně objektu, kde na kanalizační svod bude navazovat venkovní kanalizace. Součástí splaškové kanalizace bude i potrubí odvádějící odpadní kondenzát od klimatizačních jednotek vzduchotechniky. Areál uvažovaného záměru pak bude odkanalizován do bezejmenného vodního toku přes nově vybudovanou čistírnu odpadních vod. Do této typizované ČOV budou svedeny veškeré splaškové přípojky z hotelu, splaškové vody ze sociálních zařízení hotelu a tuková kanalizace po předčištění na odlučovači tuků (typ Lapol 3, určený pro kapacitu kuchyně 300 jídel/den, kapacity 4 l/s). Dále budou do splaškové kanalizace přečerpávány i zachycené nečistoty z proplachu filtrů bazénové technologie. V souvislosti s tím budou do splaškové kanalizace odváděny také vody z čištění, údržby a dezinfekce provozu bazénové technologie a provozu wellness. Při tomto čištění a desinfekci budou používány výhradně schválené přípravky, ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné. V objektu nebude umístěna prádelna. Princip technologie ČOV ČOV sestává ze dvou částí: 1) kalové nádrže s vyrovnávacím prostorem; 2) nádrže, ve které probíhá aktivační proces. Předřazený kalový prostor s integrovaným vyrovnávacím prostorem plní následující funkce: - skladování primárního a sekundárního kalu, 6

7 - zachycení usaditelných částic a plovoucích částic, - vyrovnávání nátoku, - egalizaci vyrovnání výkyvů v koncentracích nátoku. Provoz v nádrži je řízen mikroprocesorem, který řídí provoz dmychadla a rozdělení vzduchu pomocí magnetických ventilů. Díky řídící jednotce je dosahováno spolehlivého čištění s minimalizací nákladů za spotřebovanou energii. Čistírna pracuje na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu, který obsahuje aerobní bakterie. Řídící jednotka automaticky přepíná jednotlivé fáze: 1) nátok do reaktoru, kde se odpadní voda promíchá s aktivovaným kalem, 2) provzdušňování a míchání reaktoru biologické čištění, 3) sedimentace, kdy dojde k oddělení aktivovaného kalu od přečištěné vody, 4) odtah vyčištěné vody a vytvoření akumulačního prostoru pro nátok odpadní vody. Vypouštění splaškových odpadních vod: ubytovací kapacita 59 lůžek personál 4 lůžka počet EO 63 EO Průměrné denní množství: Q d = 9,45 m 3 /den Průměrné hodinové množství: Q h = 0,39 m 3 /h = 0,11 l/s Maximální denní množství: Q max = 16,20 m 3 /den = 0,19 l/s Maximální hodinové množství: Q hmax = 4,25 m 3 /h = 1,18 l/s Měsíční množství: Q m = 152,48 m 3 /měsíc Roční množství: Q r = 1 829,70 m 3 /rok Kvalita splaškových odpadních vod přítok na ČOV g/den mg/l mg/s kg/rok BSK ,00 400,00 43,75 687,96 CHSK 7 560,00 800,00 87, ,95 Nerozpuštěné látky 3 465,00 366,67 40,10 630,63 Kvalita splaškových odpadních vod odtok z ČOV po čištění g/den mg/l mg/s kg/rok BSK 5 75,6 6,00 0,9 20,7 CHSK 378,00 37,00 4,38 137,97 Nerozpuštěné látky 103,95 8,00 4,38 37,94 Nárůst potřeby pitné vody Zdrojem pitné vody bude stávající vrtaná studna. Studna má hloubku 30 m a je vystrojena zárubnicí z PVC DN 150. V rámci rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami (dodatečné povolení stavby) bylo pro tuto studnu vydáno rozhodnutí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru životního prostředí (č.j.: MěÚ/OŽP/2185/2007/VH/Čo-231/2, ze dne ): Průměrný povolený odběr: Maximální povolený odběr: Maximální měsíční povolený odběr: Roční povolený odběr: 0,2 l/s 2 l/s 485 m 3 /měsíc m 3 /rok Potřeba pitné vody: ubytovací kapacita 59 lůžek personál 4 lůžka ekvivalentní počet obyvatel 63 EO Předpokládaná doba napouštění po dobu 2 dní. Průměrné denní množství: Q d = 14,95 m 3 /den 7

8 Průměrné hodinové množství: Maximální denní množství: Maximální hodinové množství: Měsíční množství: Roční množství: Q h = 0,62 m 3 /h = 0,17 l/s Q max = 16,30 m 3 /den = 0,19 l/s Q hmax = 1,77 m 3 /h = 0,49 l/s Q m = 240,68 m 3 /měsíc Q r = 2 888,20 m 3 /rok Stávající povolený odběr (2 900 m 3 /rok) plně pokrývá potřeby uvažovaného záměru (2 888,20 m 3 /rok). Kapacita vodního toku Hydrogeologické údaje o vodoteči Vodní tok: bezejmenná vodoteč (levostranný přítok Rožnovské Bečvy) Číslo hydrologického pořadí: Profil: u areálu hotelu HIT, k.ú. Horní Bečva Plocha povodí: 0,07 km 2 Dlouhodobý průměrný průtok Q a : 1,7 l/s, třída čistoty vodního toku IV. Výpočet zátěže toku Výpočet koncentrace znečištění v toku pod vyústním objektem č. I. (srážková kanalizace) A) regulované vypouštění srážkových a předčištěných vod bazénových z retenční jímky se škrceným odtokem - vody srážkové a bazénové. Průtok v bezejmenném potoce-levostranném přítoku Rožnovské Bečvy, kvalita: číslo hydrologického pořadí: odběrný profil: u hotelu HIT, k. ú. Horní Bečva Q 355 = 0,10 l/s Q a = 1,70 l/s BSK 5 = 3,5 mg/l Odtok z dechlorační jímky bazénové technologie: Q b = 0,06 l/s BSK 5 = 8,0 mg/l Škrcený odtok srážkových vod z retenční jímky: Q b = 10,0 l/s BSK 5 = 2,0 mg/l B) vypouštění předčištěných vod z retenční jímky za bezdeští - vody bazénové Výpočet koncentrace znečištění toku pod vyústním objektem č. II. (splašková kanalizace - ovlivněno výústním objektem č. I) A) odtok z ČOV + vody srážkové a bazénové z výústi č I. Odtok z ČOV 63 EO: Q 24 = 0,11 l/s BSK 5 = 6,0 mg/l B) odtok z ČOV + vody bazénové z výústi č. I. za bezdeští Navržené řešení vyhovuje nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 8

9 a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí Z hlediska ochrany vod konstatuje, že je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad o stavební povolení stavby kanalizace a ČOV, odlučovače ropných látek a odlučovače tuků. Na vrty pro tepelné čerpadlo je nutno požádat o vydání souhlasu dle 17 zákona č. 254/2001 Sb. K žádosti nutno doložit projektovou dokumentaci vypracovanou oprávněnou osobou. Z hlediska ochrany ovzduší nemá připomínky. Požadavky k ochraně vod jsou zahrnuty v podmínce č. 1 a č. 5 závěru zjišťovacího řízení. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno (dále jen ČIŽP OI Brno ) Ve vyjádření ze dne z hlediska ochrany ovzduší nemá připomínky. Z hlediska ochrany vod požaduje oddělení ochrany vod ČIŽP OI Brno předložené oznámení doplnit o podrobnější popis jednotlivých kanalizací, jejich součástí a způsobu zakončení včetně schématického nákresu. Dále požaduje doplnit zdůvodnění vyloučení možnosti napojení předmětného areálu na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Horní Bečva zakončené ČOV. Zpracovatel oznámení zaslal ČIŽP OI Brno požadované doplnění podle uplatněných připomínek včetně podrobného situačního zákresu kanalizační sítě a souvisejících zařízení (viz níže uvedené doplnění). ČIŽP OI Brno ve vyjádření ze dne konstatuje, že na základě tohoto doplnění považuje připomínky z hlediska ochrany vod za vypořádané a nemá k oznámení záměru další připomínky. Doplnění zaslané zpracovatelem oznámení: V rámci jednotlivých větví kanalizace nebude docházet k mísení srážkových vod a nevyčištěných odpadních vod splaškových. Veškeré splaškové odpadní vody budou vedeny přes nově vybudovanou ČOV, kde bude docházet k jejich vyčištění na hodnoty, které vyhovují nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. K nárazovým výkyvům v množství vypouštěných bazénových vod z wellness a vířivky bude zabráněno instalací dechlorační (vyrovnávací) nádrže (objem 14,28 m 3 ) a sekundární retenční nádrže (objem 90 m 3 ). Množství vypouštěné bazénové vody z wellness a vířivky činí max. 5,4 m 3 /den, tj. max. 162 m 3 /měsíc, tj. max m 3 /rok. K vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bude třeba povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Podrobnější popis jednotlivých kanalizací dle schématického nákresu: Členění inženýrských objektů a jejich podobjektů je na základě požadavků příslušného stavebního úřadu. Kanalizace je obecně dělena na splaškovou a společnou kanalizaci pro srážkové a bazénové vody (nedochází k jejich mísení). Kanalizace splašková bude 9

10 zaústěna do bezejmenného stávajícího vodního toku v místě stávající betonové šachty, která v současnosti slouží jako vtokový objekt propustku vodního toku pod stávající komunikací. Odpadní vody splaškové budou odkanalizovány přes nově zbudovanou ČOV. Do této ČOV budou svedeny veškeré splaškové přípojky z hotelu, splaškové vody ze sociálních zařízení hotelu a tuková kanalizace po předčištění na odlučovači tuků. Dále budou do splaškové kanalizace přečerpávány i zachycené nečistoty z proplachu filtrů bazénové technologie. V souvislosti s tím budou do splaškové kanalizace odváděny také vody z čištění, údržby a dezinfekce provozu bazénové technologie a provozu wellness. Při tomto čištění a desinfekci budou používány výhradně schválené přípravky, ekologicky šetrné a zdravotně nezávadné. Společná kanalizace pro srážkové bazénové vody svádí srážkové nekontaminované vody ze střech objektu hotelu, bazénové vody z wellness a vířivky přes dechlorační nádrž. Pro srážkové vody s možností kontaminace případných úkapů z automobilů ze zpevněných ploch je řešen odlučovač ropných látek. IO 03.A Kanalizace a ČOV Popisuje splaškovou kanalizaci od ČOV po zaústění do vodního toku. Dále popisuje srážkovou kanalizaci od vyústění z retenční nádrže po zaústění do stávajícího výústního objektu stávající srážkové kanalizace do vodního toku. IO 03.B Vnitroareálová kanalizace Popisuje splaškovou kanalizaci z objektu hotelu a odlučovače tuků (IO 04.B) po ČOV. Dále popisuje společnou kanalizaci pro srážkové a bazénové vody - srážkovou kanalizaci ze střech objektu hotelu a zpevněných ploch až po retenční nádrž, u bazénových vod (z wellness a vířivky) od dechlorační nádrže po retenční nádrž. Pro srážkové vody s možností kontaminace případných úkapů z automobilů je řešen odlučovač ropných látek (IO 04.A). IO 03.C Retenční nádrž Popisuje řešení retenční zadržovací nádrže. S ohledem na vzdálenost napojení předmětného areálu na kanalizaci obce Horní Bečva je toto napojení ekonomicky a majetkově obtížně realizovatelné. Ukončení oddělené splaškové kanalizace se nachází ve vzdálenosti cca 290 m od objektu hotelu Hit (v místě odbočení k parkovišti hotelu Duo). V případě hypotetického zaústění by bylo možno do této oddělené splaškové kanalizace vypouštět pouze splaškové odpadní vody. Napojení se jeví problematické i z hlediska vzdálenosti napojovacího bodu kanalizace a s tím spojené těžko řešitelné majetkoprávní hledisko vedení případné trasy a také terénní profil případného napojení. Problematické je z hlediska majetkoprávního především vedení trasy přes pozemky SK REALITY a.s. (hotel Duo). V případě trasování alternativní trasou přes pozemky 3337/1, 3365/2, 3365/1, 3888/4 a 3888/1 je zásadně problematický terénní profil (žleb - koryto bezejmenného toku) a na pozemku 3888/1 jeho funkce lesa. Obtížně řešitelnou situaci dokresluje i fakt, že hotel Duo, který má k napojovacímu bodu blíže, není na tuto kanalizaci napojen z důvodů kapacity kanalizačního řadu. Obecní úřad Horní Bečva a Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm (odbor životního prostředí) rovněž shledávají možnost případného napojení předmětného areálu na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Horní Bečva jako problematickou a obtížně realizovatelnou (vzhledem k výše uvedeným důvodům). Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín Nepožaduje další posuzování uvedeného záměru v celém rozsahu zákona s tím, že v dalším stupni řízení podle stavebního zákona požaduje doložit, že pro krytá umělá koupaliště a sauny a jejich související prostory jsou splněny hygienické požadavky stanovené vyhláškou MZd ČR č. 238/2011 Sb. 10

11 Požadavek je zahrnut do podmínky č. 6 závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod (dále jen MŽP OOV ) Ve vyjádření ze dne požaduje MŽP, OOV doplnit informace o množství hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla; o výpočet zátěže bezejmenného toku, do kterého mají být odváděny splaškové odpadní vody a vody srážkové a z jakého důvodu bylo upřednostněno řešení srážkových vod vypouštěním do bezejmenného toku před variantou vsakování srážkových vod; dále o složení vod z wellness včetně popisu technologie k eliminaci chlóru a upřesnění a doplnění opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů v kapitole D.IV. V závěru uvádí, že záměr se nalézá v ochranném pásmu vodních zdrojů a v CHOPAV Beskydy, a proto musí být respektovány podmínky stanovené rozhodnutím příslušného správního úřadu v ochranném pásmu vodního zdroje. Zpracovatel oznámení zaslal MŽP OOV vypořádání připomínek vznesených k oznámení záměru (viz níže uvedené doplnění). MŽP OOV ve vyjádření ze dne k vypořádání připomínek sděluje následující: - vzhledem k realizaci 21 vrtů pro tepelná čerpadla požadavek, aby součástí dalších stupňů projektové dokumentace byl hydrogeologický posudek, jehož součástí budou návrhy na eliminaci možného negativního ovlivnění podzemních vod; - je nutno vhodným nepropustným těsněním stvolu vrtu zajistit, aby nedošlo k nežádoucímu propojení zvodní a ke kontaminaci podzemní vody infiltrovanou povrchovou vodou nebo únikem nemrznoucí směsi z porušených trubic; - součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude plán monitoringu jakosti a množství relevantních okolních vodních zdrojů (studna sloužící k zásobování hotelu vodou, event. další objekty), monitoring bude realizován před zahájením a během vrtných prací a během provozu tepelných čerpadel; - požadavek vypracování havarijního plánu. Tyto požadavky požaduje MŽP OOV zařadit do opatření uvedených v rámci prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů. Dále MŽP OOV upozorňuje, že bezpečnostní list výrobku G-SFROST W vykazuje chyby a nedostatky - nařízení ES 1970/2006, uvedené v záhlaví, se týká stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny, na straně 1 v odstavci 3.2. by mělo být uvedeno, jaká činidla směs obsahuje, na straně 6 v odstavci není učiněn závěr ohledně akutní toxicity složek směsi atd. MŽP OOV v tomto vyjádření konstatuje, že pokud budou zohledněny požadavky uvedené ve vyjádření, souhlasí s vypořádáním a nemá další připomínky. Opět však upozorňuje na umístění záměru v CHOPAV a v ochranném pásmu vodních zdrojů s tím, že je třeba při realizaci záměru postupovat s co možná největší opatrností a se zohledněním veškerých požadavků ochrany vod. Požadavky a upozornění jsou zahrnuty do podmínek č. 2, č. 4, č. 7, č. 9 a č. 20 závěru zjišťovacího řízení. Doplnění zaslané zpracovatelem oznámení Informace o vrtech pro 3 tepelná čerpadla Jako zdroj tepla pro tepelná čerpadla bude na pozemku majitele objektu vybudováno celkem 21 ks vertikálních geothermálních vrtů hloubky 150 m. Vrty budou vystrojeny dvojicí potrubí z vysokohustotních polyetylenových trubek (HDPE) PE 100 SDR 11 průměru 40 x 3,7 mm. 11

12 Na pozemku majitele budou osazeny dvě plně vystrojené plastové jímky. Jedna bude disponovat třinácti vývody, druhá osmi vývody. Jímky budou o půdorysném rozměru x mm, resp mm, hloubky mm. V každé šachtě budou osazeny rozdělovače, uzavírací kohouty a všechny další potřebné armatury. Vně jímky bude vyvedeno celkem 13, resp. 8 dvojic vývodů PE 40 x 3,7 mm pro napojení hlubinných vrtů a dva vývody PE 110 x 6,6 mm pro napojení páteřního vedení. Jímky budou ve vodotěsném provedení. Každý hlubinný vrt bude propojen s příslušnou šachtou horizontálním potrubím průměru 40 x 3,7 mm. Páteřní vedení od jímky se třinácti vývody se provede potrubím průměru 110 x 6,6 mm, od jímky s osmi vývody pak potrubím průměru 90 x 5,4 mm. Do objektu bude páteřní vedení zaústěno od každé jímky samostatně, spojení potrubí bude provedeno až uvnitř objektu. Potrubí musí být do vzdálenosti 2 m od objektu tepelně izolováno. Bude použita kaučuková tepelná izolace tloušťky 19 mm. Takto izolované potrubí bude umístěno do ochranných trubek KG DN 160. Utěsnění prostoru mezi potrubím a chráničkou bude provedeno těsnící přírubou (kompaktním těsněním). V místě osazení těsnící příruby bude vynechána tepelná izolace. Rozdělovače budou opatřeny kulovými kohouty pro naplnění celého plošného kolektoru nemrznoucí směsí. Jedním uzávěrem bude docházet k plnění a druhým k unikání vzduchu. Uzávěry se po naplnění opatří zátkami. Jako plnící směs se použije roztok vody a nemrznoucí kapaliny G-SFROST W v poměru 2 : 1, což bude znamenat nezámrznou teplotu do -11 o C. Roztok bude nutno předem rozmíchat a po naplnění upravit tlak v primárním okruhu na hodnotu 1 bar. Teplonosná nemrznoucí kapalina G-SFROST W je speciální ekologická bezzápachová teplonosná kapalina pro použití v primárních okruzích tepelných čerpadel v blízkosti vodních zdrojů bez škodlivého vlivu na životní prostředí. Jedná se o směs na bázi glycerínu, upraveného speciálními změkčovadly a přídavky pro dosažení požadované nezámrzné teploty. Z důvodu udržení biologické odbouratelnosti v blízkosti vodních zdrojů bude kapalina obsahovat pouze nezbytně nutné množství vhodných inhibitorů. Před vlastním naplněním nemrznoucí směsí bude provedeno propláchnutí jednotlivých smyček a tlaková zkouška tlakem 5 bar. Primární okruh tepelných čerpadel bude vybaven manostatem, napojeným na regulaci kotelny. Ta v případě poklesu tlaku teplonosného média pod určenou mez odstaví provoz kotelny, resp. zastaví chod tepelných čerpadel a upozorní obsluhu na havarijní stav. Referenční stavby Vrty na území Krkonošského národního parku: 1. Malá Úpa parcela č. 297/7 v katastrálním území Dolní Malá Úpa Vrty pro TČ 2 x 100 m, výstroj PE100-RC 2x40x3,7mm, cemento-bentonitová injektáž Vodní zdroj 1 x 65 m, výstroj PVC 125x5mm, obsyp filtrační písek, bentonitová zátka Geologický dozor - RNDr. Svatopluk Šeda Horní Maršov parcela č. 510/4 v katastrálním území Horní Maršov Vrt pro TČ 1 x 102 m, výstroj PE100-RC 2x40x3,7mm, cemento-bentonitová injektáž Geologický dozor Mgr. Hana Tůmová Havarijní plán bude vypracován v dalším stupni projektové dokumentace. Splaškové odpadní vody a vody srážkové - výpočet zátěže toku Hydrogeologické údaje o vodoteči Vodní tok: bezejmenná vodoteč (levostranný přítok Rožnovské Bečvy) Číslo hydrologického pořadí: Profil: u areálu hotelu HIT, k.ú. Horní Bečva 12

13 Plocha povodí: 0,07 km 2 Dlouhodobý průměrný průtok Q a : 1,7 l/s, třída čistoty vodního toku IV Výpočet zátěže toku Výpočet koncentrace znečištění v toku pod vyústním objektem č. I. (srážková kanalizace) A) regulované vypouštění srážkových a předčištěných vod bazénových z retenční jímky se škrceným odtokem - vody srážkové a bazénové. Průtok v bezejmenném potoce-levostranném přítoku Rožnovské Bečvy, kvalita: číslo hydrologického pořadí: odběrný profil: u hotelu HIT, k. ú. Horní Bečva Q 355 = 0,10 l/s Q a = 1,70 l/s BSK 5 = 3,5 mg/l Odtok z dechlorační jímky bazénové technologie: Q b = 0,06 l/s BSK 5 = 8,0 mg/l Škrcený odtok srážkových vod z retenční jímky: Q b = 10,0 l/s BSK 5 = 2,0 mg/l B) vypouštění předčištěných vod z retenční jímky za bezdeští - vody bazénové Výpočet koncentrace znečištění toku pod vyústním objektem č. II. (splašková kanalizace - ovlivněno výústním objektem č. I) A) odtok z ČOV + vody srážkové a bazénové z výústi č I. Odtok z ČOV 63 EO: Q 24 = 0,11 l/s BSK 5 = 6,0 mg/l B) odtok z ČOV + vody bazénové z výústi č I. za bezdeští Navržené řešení vyhovuje nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Hydrogeologické posouzení V zájmové lokalitě se nachází podmenilitové souvrství s převahou šedých, zelenošedých a červených většinou nevápnitých jílovců. Z tohoto důvodu byla upřednostněna varianta vypouštění do bezejmenného vodního toku před variantou vsakování. V listopadu 2012 vypracoval Ing. Miroslav Fiala, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie č. 1406/2001, hydrogeologické posouzení, jehož obsahem je zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů okolí obce Horní Bečva a posouzení případného negativního vlivu odběru tepelné energie z horninového prostředí na množství a kvalitu podzemních vod. Po správní stránce náleží obec Horní Bečva do Zlínského kraje (okres Vsetín). Vlastní lokalita, hotel Hit a přilehlé okolí, se nachází při JV okraji obce (místní část Prostá), 13

14 cca 3,2 km SV od objektu OÚ v Horní Bečvě. Na základní mapě ČR v měřítku 1 : je zájmový prostor zachycen na listu Rožnov pod Radhoštěm. Hydrogeologické poměry - širší zájmové území Po stránce geologické je zájmové území dosti složité. V blízkosti zájmové lokality probíhá hlavní násunová tektonická linie oddělující horniny račanské jednotky magurského flyše od hornin slezské jednotky. Slezská jednotka, vystupující severně od tektonické linie, je v širším okolí zájmového území zastoupena godulskými vrstvami (střídání pískovců a jílovců s převahou pískovců), istebňanskými vrstvami (střídání pískovců a slepenců s polohami tmavě hnědých jílovců) a podmenilitovými vrstvami (převaha jílovců). V blízkosti zájmové lokality je v geologické mapě Rožnov pod Radhoštěm vyznačeno podmenilitové souvrství s převahou šedých, zelenošedých a červených většinou nevápnitých jílovců. Lokálně zde vystupuje pískovcovoslepencový litosom několik desítek metrů mocný ciezkowického pískovce (lom u přehrady). Račanská jednotka (jižně od tektonické linie) je zastoupena především ráztockými vrstvami soláňského souvrství. Jedná se o flyšový vývoj s proměnlivým zastoupením jílovců a drobových pískovců. Při linii nasunutí (pravděpodobně prostor zájmové lokality, nebo blízkého okolí) jsou vymapovány pestré vrstvy předmagurské jednotky (rudohnědé a zelené jílovce), spodní pestré vrstvy soláňského souvrství (převážně rudohnědé a zelené jílovce, místy s polohami arkózových a drobových pískovců) a křivské vrstvy zlínského souvrství (flyšový vývoj s převahou vápnitých jílovců s polohami organodetritických pískovců). Kvartérní pokryv je tvořen svahovými hlínami a sutěmi. Mocnost kvartéru je proměnlivá. Pohybuje se většinou kolem 2,5 4,0 m, místy dosahuje až 10,0 m. Paleogenní, resp. křídové pískovcovo-jílovcové souvrství se vyznačuje pouze puklinovou propustností. Množství podzemní vody je závislé především na četnosti a otevřenosti puklin, jejich vzájemné komunikaci, na poměru hornin propustných (pískovce) k méně propustným (jílovce), v neposlední řadě na množství spadlých srážek, možnosti jejich průsaku do podloží, na velikosti infiltrační plochy a na morfologii terénu a odtokovém činiteli. Další složka určující oběh prostých podzemních vod v puklinovém prostředí je tektonická expozice příslušného místa, to znamená drenáž otevřenými zlomovými trhlinami apod., kde dochází k soustředění oběhu a hromadění podzemních vod. J. Jetel uvádí v publikaci Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát (GÚDŠ Bratislava, 1994) pro jednotlivé vrstvy následující statisticky zjištěné základní hydraulické parametry. Tabulka 1 Parametr Godulské Istebňanské Podmenilitové Křivské vrstvy vrstvy vrstvy vrstvy T (m 2.s -1 ) 6, , , , k (m.s -1 ) 1, , , , q (l.s -1.m -1 ) 0,022-0,085 0,008 0,366 0,011 0,270 0,022 0,176 Kvartérní deluviální pokryv tvoří především krycí vrstvu kolektorským horninám flyše a pro možnost získání významnějšího zdroje nemá prakticky žádný význam. Zvodnění se zpravidla vyskytuje pouze při bázi pokryvu. Tato zvodeň je většinou nespojitá a mnohdy pouze sezónní. Vydatné zdroje lze v deluviálních sutích zachytit pouze v místech pramenních výronů podzemních vod hlubších puklinových kolektorů. 14

15 Popis projektovaných prací V prostoru zájmové lokality (parc. č. 3362/2, 3362/9, k. ú. Horní Bečva) bude provedeno 21 vrtů pro provoz tepelného čerpadla, které bude zásobovat hotel a příslušenství nízkopotenciální energií, která se ve výměníku bude přetvářet na teplo. Vrty budou hluboké 150,0 m. Vrty budou osazeny uzavřeným plastovým výměníkem, který bude naplněn nemrznoucí směsí. Tepelná energie získaná z okolního horninového prostředí bude pomocí těchto kolektorů přivedena do tepelného čerpadla. Po instalaci budou plastové výměníky zatěsněny od počvy vrtu po jeho ústí cementobentonitovou směsí. V místě projektovaného vrtu lze očekávat následující petrografický profil: 0,0 0,3 m hnědá hlína humózní 0,3 3,0 m hnědá hlína jílovito-písčitá 3,0 6,0 m hnědá suť silně hlinitá 6,0 150,0 m flyšové střídání jílovce, prachovce a pískovce s převahou jílovce Hlubší zvodně mohou být zastiženy v puklinových kolektorech skalního podloží (od hloubky cca 20,0 30,0 m). Podle dříve provedeného geofyzikálního průzkumu v prostoru zájmové lokality lze vydatnější vodní zdroje očekávat okolo 70,0 m pod terénem. V hlubších kolektorech paleogenního souvrství je proudění vázáno především na tektonickou predispozici masívu, kde převažují směry SV JZ a JV SZ. Generelní směr proudění případné mělké podzemní vody kvartérního pokryvu je podle morfologie terénu od J k S, tj. do prostoru údolí, kde ve vzdálenosti cca 590 m protéká Rožnovská Bečva. Hydrogeologický rajon: 3221, Flyš v povodí Bečvy. Hydrologicky je zájmová lokalita součástí dílčího povodí Zájmová lokalita je součástí CHKO Beskydy. Hydrogeologické zhodnocení Jak vyplývá z předchozí kapitoly, pro provoz tepelného čerpadla nebude z projektovaných vrtů odebírána podzemní voda. To znamená, že plánované práce nebudou mít negativní vliv na množství podzemních vod v prostoru zájmové lokality. Stvol vrtu bude po celé délce tamponován, čímž nedojde k propojení jednotlivých zvodněných kolektorů, a tím ke změně chemismu jednotlivých zvodní. Z horninového prostředí bude odebírána pouze tepelná energie, čímž může dojít k určitému ochlazení podzemních vod. Skutečný dosah úbytku tepelného gradientu v okolí odběrného vrtu není přesně známý, ale lze předpokládat, že nepřesahuje do vzdálenosti cca 10 m v okolí vrtu. Domnívám se však, že reálný dosah je výrazně menší. Vzhledem k tomu, že při terénní rekognoskaci terénu nebyl v okruhu min. 10 m kolem projektovaných vrtů dokumentován žádný stávající vodní zdroj, z výše uvedeného vyplývá, že provozem plánovaného tepelného čerpadla nedojde ani ke změně fyzikálních vlastností podzemních vod, jímaných v prostoru zájmového lokality. Nejbližší vodní zdroj je 30 m hluboká vrtaná studna na parcele č. 3362/9, která slouží k zásobování hotelu Hit vodou. Od nejbližšího projektovaného vrtu pro tepelná čerpadla je studna vzdálená cca 41 m. Složení vod z wellness a popis technologie k eliminaci chlóru Kvalita odtékající vody z dechlorační nádrže bude splňovat hodnotu biochemického ukazatele BSK 5 = 8 mg/l. Obsah volného chlóru po dechloraci je garantován na hodnotu 0 mg/l. Dechlorační nádrž (objem 14,28 m 3 ) Bazénová voda z wellness a vířivky se v této nádrži pomocí provzdušňování zbaví chloru a poté se vypustí do recipientu pomocí přečerpávacího čerpadla. Čerpadlo se bude ovládat ze strojovny čerpadel. Proces dechlorace provzdušňováním bude ovládán ručně. Po vyprání filtrů obsluha spustí dmychadlo a po nastaveném čase se dmychadlo automaticky vypne. 15

16 Dechlorační jímka bude mít bezpečnostní přepad svedený do srážkové kanalizace. V případě, že bude ve vodoprávním rozhodnutí předepsána max. teplota vypouštěné vody do vodoteče, bude do dechlorační jímky osazeno teplotní čidlo se zobrazením teploty na rozvaděči. Voda se před vypuštěním nechá přirozeně zchladnout. Pokud se toto v závislosti na ročním období a venkovních teplotách nepovede, bude voda ochlazena přes okruh s protiproudým výměníkem. Jako chladící médium bude použita studená voda. Proces dechlorace bude probíhat v tomto pořadí: A) Provzdušnění vody v jímce: - doba provzdušnění, T = 1 h; - výkon provzdušňovacího dmychadla, Q = 226 m 3 /h, 0,15 bar; - obsah volného chlóru max. 0 mg/l. B) Sedimentace provzdušněné vody: - doba sedimentace, T = 4 6 h; - max. koncentrace NL 40 mg/l. C) Vypouštění dechlorované vody: - kalové čerpadlo umístěno 30 cm nad dnem dechlorační jímky; - výkon čerpadla, Q = 12 m 3 /h, H = 6 m. D) Vypouštění kalů: - kalové čerpadlo umístěno ve snížené části 30 cm pod dnem dechlorační nádrže - výkon čerpadla, Q = 12 m 3 /h, H = 6 m. V průběhu zkušebního provozu bude provozovatel provádět měření obsahu volného chlóru před každým vypouštěním do recipientu po dobu minimálně jednoho měsíce. V případě překročení stanoveného obsahu bude prodloužena doba dechlorace, případně se přijmou jiná opatření tak, aby byla dodržena mezní hodnota znečištění vypouštěných vod. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů v kapitole D.IV Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření: Fáze realizace záměru - Během vlastní stavby dodržovat podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě. - Výkopy provádět v klimaticky vhodných podmínkách bez prodlení mezi otvírkou výkopu a zapažením, resp. založením konstrukcí, či zabudováním podzemních sítí. - Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na komunikace. - Zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném. - Celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. - Stavební práce provádět v denní době. Minimalizovat hlučnost stavebních strojů. - Na plochách zařízení stavenišť neskladovat látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; tyto stavební mechanismy vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek. - Případnou kontaminovanou zeminu, zjištěnou při zemních pracích, odtěžit samostatně a naložit s ní v souladu s příslušnými právními normami a technickými postupy. 16

17 - Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů. - Ze strany dodavatele stavby bude zajištěno třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit míšení), řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm); únikem (vylití, rozsypání) či odcizením a odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti. - Dodržet minimální vzdálenost 10 m nejbližšího projektovaného vrtu pro tepelná čerpadla od nejbližšího vodního zdroje. Fáze provozu záměru - Plnit povinnosti provozovatele. Všechny dotčené pracovníky pravidelně seznamovat s danými předpisy a důkladně proškolovat i v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti a v oblasti požární ochrany. - Během provozu dodržovat proti požární předpisy, hygienu práce, bezpečnostní předpisy uváděné v jednotlivých závazných ČSN a v technologických postupech pro jednotlivé práce a činnosti. - Provádět pravidelné údržby a technické prohlídky technologických zařízení a nosných konstrukcí budov. - Provádět pravidelné údržby a revize elektrických zařízení a instalace. - Provádět pravidelné údržby a revize hromosvodu minimálně 1x za 2 roky, po úderu bleskem okamžitě. - Revize a kontroly technologických zařízení provádět minimálně 1x ročně. - Jako teplonosná nemrznoucí kapalina pro hlubinné vrty bude používán výhradně přípravek G-SFROST W. Jedná se o speciální ekologická bezzápachovou teplonosnou kapalinu pro použití v primárních okruzích tepelných čerpadel v blízkosti vodních zdrojů bez škodlivého vlivu na životní prostředí. - Před vlastním naplněním plošného kolektoru hlubinných vrtů nemrznoucí směsí se provede propláchnutí jednotlivých smyček a tlaková zkouška tlakem 5 bar. - Po naplnění nemrznoucí směsí je nutno upravit tlak v primárním okruhu kolektoru hlubinných vrtů na hodnotu 1 bar. - Pravidelně kontrolovat tlak teplonosného média v primárním okruhu tepelných čerpadel. V případě jeho poklesu zastavit chod čerpadel a odstavit provoz kotelny. - Zdravotně zabezpečit bazénovou vodu po stránce bakteriologické. - Veškeré zásobní nádoby na chemikálie pro úpravu bazénové vody osadit do PP van, aby bylo zamezeno případnému úniku těchto přípravků do kanalizace. - V průběhu zkušebního provozu provádět měření obsahu volného chlóru před každým vypouštěním bazénových vod z wellness a vířivky do recipientu po dobu minimálně jednoho měsíce. - V případě překročení stanoveného obsahu volného chlóru u bazénových vod z wellness a vířivky prodloužit dobu dechlorace, popř. přijmout jiná opatření tak, aby byla dodržena mezní hodnota znečištění vypouštění bazénových vod. Respektování podmínek stanovených rozhodnutím v ochranném pásmu vodního zdroje Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 24 odst. 4 se v ochranných pásmech I. a II. stupně vodních zdrojů sloužících pro zásobování pitnou vodou, v ochranných pásmech prvního stupně nebo v užším prozatímním ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů přírodních minerálních vod stolních nesmí umisťovat servisy, opravny a čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladiště, stáčírny, mycí rampy, odpařovací stanice a další stavby, zejména dílny, sklady, nádrže topných olejů, sběrny, skládky, ve kterých dochází 17

18 k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody (např. jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky). Vzhledem k rozsahu a charakteru uvažovaného záměru není předpoklad jakéhokoliv ohrožení vodních zdrojů či jejich ochranných pásem. Podmínky stanovené v rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma budou respektovány. Respektování požadavků ochrany vod podle vodního zákona a podle souvisejících právních předpisů V rámci provozu záměru budou respektovány požadavky ochrany vod podle zákona č. 254/2001 Sb. a podle souvisejících právních předpisů včetně nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací záměru. Všechny oprávněné požadavky, vyplývající z vyjádření dotčených správních úřadů, jsou vypořádány nebo zapracovány do podmínek závěru zjišťovacího řízení, které jsou účinně realizovatelné v rámci navazujících řízení. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV9134, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Ing. Jaroslava HONOVÁ vrchní ředitelka sekce technické ochrany životního prostředí, pověřena řízením odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) v z. Ing. Bc. Jan MARŠÁK, Ph.D., v.r. zástupce ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 18

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ---------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.7.101 OCHRANNÉ

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD JLEMNCE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz Č.j.: PDMUJ 7494/2015 ukládací znak 231.2 V Jilemnici

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 1.2.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 016403/2013/KUSK Spisová značka: SZ_178222/2012/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více