MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne Č.j.: 87597/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Charakter záměru: CTPark Přeštice Předmětem záměru je výstavba dvou samostatně stojících průmyslových hal (PRE1A a PRE1B), které budou sloužit k výrobě plastových dílů pro interiéry automobilů s vestavěnou administrativní částí v PRE1A, vybudování areálových komunikací, parkovišť, ploch a jejich napojení na vyšší komunikační síť a na veškerou potřebnou infrastrukturu. Hala PRE1A bude postavena v I. etapě, následně bude vybudována PRE1B. Cílovým stavem bude spojení obou hal v jeden celek (II. etapa). Kapacita (rozsah) záměru: Plocha výrobní haly PRE1A: m 2 Plocha výrobní haly PRE1B: m 2 Maximální kapacita zařízení: zpracování do t polymerů/rok Kapacita parkovišť: 150 osobních vozidel Umístění: kraj: Plzeňský obec: Přeštice k.ú.: Přeštice Zahájení: 2015 Ukončení: 2015 Oznamovatel: Zpracovatel oznámení: CTP Invest, spol. s r.o. Central Trade Park D1 1571, Humpolec Ing. Stanislav Postbiegl (držitel autorizace dle 19 zákona) Záměr CTPark Přeštice naplňuje dikci bodu 7.1 (Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu a dikci bodu 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Dle 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III v Plzni.

2 Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčeného územního samosprávného celku, dotčených správních úřadů, veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr CTPark Přeštice nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Podmínky pro fázi přípravy záměru: 1. V další fázi projektové dokumentace: a) uvést celkovou zastavěnou plochu záměru po spojení obou hal v jeden celek (2. etapa) b) uvést příkon vzduchotechnických jednotek a kondenzačních kotlů c) uvést charakteristiku použitého filtru (typ, složení, účinnost) a přesný počet a typ užívaných zařízení (vstřikovací lisy, vypěňovací zařízení, vytvrzovací pece) d) v případě požadavku příslušného silničního správního úřadu řešit výjezd a vjezd z Průmyslové ulice na tř. 1. máje 2. Do provozního řádu stanovit povinnost pravidelné výměny filtrů. Podmínky pro fázi výstavby záměru: 3. Stavební práce provádět výhradně v denní době (od 6:00 do 22:00) a mimo dny pracovního klidu. 4. Při stavebních pracích minimalizovat zdroje prašnosti (minimalizace skládek sypkých materiálů, zkrápění povrchu staveniště v suchých dnech, zajištění očištění vozidel před výjezdem ze staveniště, zajištění očisty komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště). 5. Přebytečnou zeminu skladovat tak, aby nedošlo k jejímu eroznímu smyvu na okolní pozemky. 6. Zajistit řádný technický stav stavebních mechanismů a dopravních prostředků z hlediska těsnosti hydraulických a palivových systémů (úniku závadných látek). Údržba a opravy stavebních mechanismů a dopravních prostředků, včetně doplňování pohonných a mazacích hmot, provádět pouze na zabezpečených místech k tomu určených. 7. Kanalizaci odvádějící splaškové vody z jídelny a kuchyně osadit lapákem tuků. 8. Kanalizaci odvádějící srážkové vody z parkoviště vybavit odlučovači lehkých kapalin. 9. Ozelenit nezpevněné plochy. Podmínky pro fázi provozu záměru: 10. Srážkové vody z komunikací a parkovišť, tj. z míst s rizikem kontaminace ropnými látkami, přečišťovat na odlučovači lehkých kapalin, provádět pravidelnou údržbu zařízení. 11. Nebezpečné látky či vodám závadné látky řádně označit, skladovat a manipulovat s nimi v souladu s provozními předpisy. 12. Areál vybavit prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných látek. V případě havárie zabránit jejich vniknutí do kanalizace. 2

3 13. Parkoviště, manipulační plochy i obslužné komunikace udržovat v čistotě. 14. Řádně pečovat o zeleň v areálu. 15. Používat separátor bez obsahu těkavých organických látek (dále jen VOC ). 16. Do vybudování obchvatu města Přeštice využívat pro vjezd i výjezd z areálu pro nákladní dopravu výhradně Průmyslovou ulici, pro osobní dopravu pak nově vybudovanou účelovou komunikaci s výjezdem na tř. 1. máje a Průmyslovou ulici. 17. Provoz organizačně zabezpečit takovým způsobem, který maximálně omezí možnost vzniku negativního ovlivnění životního prostředí a obyvatel v dané lokalitě. 18. Pokud uvedená technologie bude zdrojem zápachu, aplikovat účinnější opatření k eliminaci pachových látek, případně instalovat dodatečné technologie, které zabrání šíření zápachu. 19. Provozem neobtěžovat okolní zástavbu zápachem, opatření proti obtěžování zápachem uvést v provozním řádu zařízení. 20. V případě stížností na obtěžování zápachem řešit s příslušnými úřady účinná opatření k eliminaci pachových látek tak, aby bylo obtěžování zápachem v nejvyšší možné míře minimalizováno. Odůvodnění: Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů: - Město Přeštice; - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí; - Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí; - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni; - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň; - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší; - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod; - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence odd. IPPC a IRZ; - Okresní hospodářská komora Plzeň jih; - Ing. arch. Zuzana Froňková, Přeštice; - Vyjádření občanů města Přeštic (31 podepsaných občanů); - PaedDr. Jitka Duchková, Přeštice; - MUDr. Ivana Froňková, zastupitelka města Přeštic; - Mgr. Blanka Hanzlíková, Přeštice; - František Březina, Přeštice; - Ing. Karel Hajšman, Přeštice; - Vyjádření občanů města Přeštic (7 podepsaných občanů). Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: Město Přeštice ze dne Nepožaduje další posouzení vlivu záměru podle zákona. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 3

4 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ze dne Konstatuje, že v záměru není uveden příkon vzduchotechnických jednotek a kondenzačních kotlů. V případě, že jejich jmenovitý tepelný příkon bude vyšší než 0,3 MW, bude se jednat o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Dalšími vyjmenovanými zdroji znečišťování ovzduší bude zpracování plastů, vypěňování PUR a nanášení adhezivních materiálů. Dále upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší ). Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, ze dne Z hlediska ochrany ovzduší nepožaduje záměr posoudit dle zákona. Pouze upozorňuje, že v oznámení chybí kategorizace zdroje dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší a rozptylová studie nebere v potaz použití filtrů vzhledem k jejich neznámé účinnosti, a proto je ve studii uvažováno, že všechny VOC budou ventilovány do venkovního prostoru. Konstatuje, že v žádném případě nesmí být výroba provozována s přímým výduchem do venkovního prostoru. Dále upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší. Provozovatel zařízení musí dle zákona o ochraně ovzduší požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o vydání závazného stanoviska k umístění a ke stavbě vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Ve vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne k oznámení je kategorizace zdrojů uvedena. Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne Konstatuje, že předmětný záměr je možno z hlediska ochrany veřejného zdraví akceptovat. Při dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru se nepředpokládá zdravotní riziko pro obyvatelstvo. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne Z hlediska ochrany vod upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K oznámení záměru nemá připomínky a nepožaduje jeho posouzení dle zákona. Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že realizací záměru vzniknou nové vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší - výroba plastových dílů na vstřikolisech a výroba PUR dílů, technologie lepení, nanášení adhesivních materiálů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok. Přímotopné jednotky budou nevyjmenovanými zdroji znečišťování ovzduší. K oznámení záměru nemá další připomínky a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona. Z hlediska ochrany přírody k oznámení záměru nemá připomínky a nepožaduje další posouzení podle zákona. Z hlediska odpadového hospodářství k oznámení záměru nemá připomínky a nepožaduje další posouzení podle zákona. Z hlediska ochrany lesa k oznámení záměru nemá připomínky a nepožaduje další posouzení podle zákona. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne V dalších fázích povolovacího procesu požaduje uvést charakteristiku použitého filtru (typ, složení, účinnost) a přesný počet a typ užívaných zařízení jako jsou vstřikovací lisy, vypěňovací 4

5 zařízení, vytvrzovací pece apod. Požaduje, aby v provozních řádech byla zahrnuta povinnost pravidelné výměny filtrů. Vzhledem k relativní blízkosti obytné zástavby a možným emisím zapáchajících látek požaduje dát do závěru zjišťovacího řízení podmínku, že v případě, že tato technologie bude předmětem stížností na zápach, dojde k aplikaci účinnějšího opatření k eliminaci pachových látek, případně k instalaci dodatečných technologií k eliminaci zápachu i v dalších výše uvedených technologických uzlech, pokud budou zdrojem zápachu. Použití separátorů sloužících k vstříknutí do forem k snadnému vyjmutí hotového PUR výrobku (proces vypěňování), je častým zdrojem emisí VOC, pokud je použit separátor na bázi VOC. Preferujeme proto použití separátoru bez obsahu VOC. Jiné připomínky neuplatňuje a za dodržení všech legislativních podmínek stanovených zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy a za předpokladu dodržení opatření k eliminaci prašných částic v kap. D.IV., považuje záměr za akceptovatelný a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona. Připomínky jsou zohledněny v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, ze dne K předmětnému záměru nemá připomínky. Pouze konstatuje, že splaškové odpadní vody budou odváděny do veřejné kanalizace a na městskou čistírnu odpadních vod. Zneškodňování srážkových vod se bude řešit po hydrogeologickém průzkumu, kterým bude posouzena vhodnost zemin pro vsakování srážkových vod. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ, ze dne Konstatuje, že zařízení nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci ). Důvodem jsou zejména výstupy, které již mají charakter konkrétních výrobků a nikoliv suroviny k dalšímu zpracování, není tudíž naplněna definice průmyslové činnosti 4.1 h) výroba organických chemických látek, jako jsou polymery určené jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře Okresní hospodářská komora Plzeň-jih ze dne Komora vítá rozvoj podnikatelských aktivit v rámci své územní působnosti, avšak je zároveň její povinností dbát zásad přiměřenosti, územní efektivity a omezení vzájemného negativního ovlivňování. Vzhledem k výše uvedené zásadě vznáší pochybnosti týkající se dostatečnosti dopravní obslužnosti předmětného záměru. Dopravní obslužnost záměru má být při předpokládané oboustranné kapacitě dopravy 48 těžkých nákladních vozidel a 360 osobních motorových vozidel, zajišťována výhradně ulicí Přemyslova. Problém spatřuje ve stanici Hasičského záchranného sboru v Průmyslové ulici. Existence stanice klade zvýšené nároky na plynulost dopravy v Průmyslové ulici, a to včetně výjezdu na ulici 1. máje. Další problém shledává v již existujících podnikatelských provozovnách v Průmyslové ulici a zejména ve výstavbě výrobny betonových směsí a recyklačního centra Přeštice. V důsledku provozu zmíněné výrobny betonových směsí dojde k podstatnému nárůstu dopravního zatížení Průmyslové ulice. Za zásadní považuje vyřešení výjezdu a vjezdu z Průmyslové ulice na tř. 1. máje. I v současné době se dle místní znalosti jeví stávající dopravní zatížení jako značné. Kromě uvedených dopravně obslužných cílů zmiňuje i sportovní stadion v Průmyslové ulici a taktéž prodejny Penny 5

6 market a Billa s velkokapacitními parkovišti naproti vyústění Průmyslové ulice na ulici 1. máje. Třída 1. máje stále tvoří přímou dopravní spojnici mezi statutárním městem Plzeň a městem Klatovy. Této skutečnosti odpovídá její dopravní zatížení. Požaduje, ať Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) přihlíží k otázce dostatečnosti dopravní obslužnosti záměru. Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Ing. arch. Zuzana Froňková, Přeštice, ze dne Jako zástupce veřejnosti vyjadřuje připomínky ke zjišťovacímu řízení předmětného záměru a zásadně podporuje posouzení tohoto záměru dle zákona. V oznámení je uvedena pouze zastavěná plocha výrobních hal PRE1A a PRE1B. Neuvádí však celkovou zastavěnou plochu po spojení obou hal v jeden provozně provázaný celek. Jedná se o další zastavěnou plochu cca m 2 (25 m x 121 m), tím dojde k navýšení celkové zastavěné plochy záměru na celkových cca m 2. Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Zpochybňuje tvrzení, že poloha záměru umožňuje bezproblémový příjezd a odjezd nákladních vozidel bez průjezdu obytnou zástavbou. Stávající zatížení komunikace I/27 již nyní téměř znemožňuje v dopravních špičkách výjezd z ulice Průmyslová a Dukelská na tř. 1. máje, která je v úseku mezi oběma ulicemi lemována obytnou zástavbou. Před vybudováním plánovaného obchvatu města Přeštice a napojení uvažovaného areálu na tento obchvat, znamená předkládaný záměr zhoršení stávajícího stavu na míru za hranici únosnosti jak pro dopravu automobilovou, tak pěší. Stávající výrobní areál firmy IACG s.r.o., který leží při ulici Hlávkova v jihozápadním sektoru města Přeštice, nabízí ve svém přímém sousedství dostatečně dimenzované plochy pro rozvoj výrobních a skladovacích funkcí (dle platného územního plánu). Vzhledem k perifernímu umístění těchto ploch a přímému napojení těchto rozvojových ploch na plánovaný obchvat města, by toto situování záměru bylo logickým krokem pro situování záměru tohoto rozsahu. V poznámce se zabývá územně plánovací dokumentací města Přeštice. V oznámení je jednoznačně stanoveno, že pro nákladní dopravu bude využívána výhradně Průmyslová ulice a pro osobní dopravu převážně nově vybudovaná účelová komunikace a částečně i Průmyslová ulice, Dukelská ulice tedy nebude využívána. Připomínka ohledně výjezdu aut z Průmyslové ulice na tř. 1. máje je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Z vyjádření Městského úřadu Přeštice, odboru výstavby a územního plánování ze dne (je součástí oznámení - příloha H) vyplývá, že předmětný záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací - Územním plánem sídelního útvaru Přeštice. Toto území je určeno i pro zařízení průmyslu a výroby, která má podstatné rušivé účinky na okolí a kterou proto není možno umísťovat v jiných územích. Město Přeštice s tímto záměrem souhlasí a nepožaduje jeho posouzení dle zákona. Z popsaného řešení nelze jednoznačně určit, zda budou technologická zařízení při severní straně objektu PRE1A součástí hlavního objektu, nebo zda půjde o samostatná zařízení (izolovaná), která budou zároveň nejvýznamnějším zdrojem hluku. Grafická příloha nenaznačuje konečný rozsah zavěšených pultových střech pro krytí manipulačních ramp na severní a jižní straně objektů. Technologická zařízení umístěná při severní straně objektu budou umístěna mimo objekt, jak je patrné zejména z obrázku č. 4 na straně 9 Hlukové studie. S tímto umístěním se počítalo i při výpočtech v Hlukové studii. Pultové střechy - v oznámení jsou užity zjednodušené obrázky záměru, na kterých nejsou pultové stěny zakresleny, i když se s nimi při jižní a severní straně objektů, jak je uvedeno v textu oznámení, počítá. V rámci Hlukové studie se počítalo s horším stavem, tedy s neexistencí pultových střech a tedy volným šířením hluku od zdrojů bez stínění. 6

7 V oznámení nejsou nikde popsány chemické reakce, které budou probíhat na povrchu plastu. V případě, že jsou tyto chemické reakce známy samotnému výrobci (firmě IACG s.r.o.), žádá, aby byly předloženy a důsledně posouzen jejich vliv na zdraví osob. Jedná se o reakci, kdy všechny složky vstupní směsi zreagují na produkt a nevznikají tak vedlejší produkty. Při reakci se uvolňuje oxid uhličitý, který vytváří ve hmotě plynné dutinky, které vytvářejí pěnovou struktur materiálu. Podrobně je toto popsáno ve vyjádření MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence k oznámení ze dne V oznámení je uváděn celkový počet zaměstnanců cca 500, neuvádí však, jestli jde o první, či o cílovou etapu. Neuvádí se žádné požadavky na kvalifikaci zaměstnanců a dále, jaké procento z tohoto počtu by tvořili obyvatelé z Přeštic a blízkého okolí. V souvislosti se stávající strukturou nezaměstnaných osob ve městě (věk, pohlaví, kvalifikace). V oznámení je uvedeno, že předmětné území je po demolici zhutněno a pokryto stavebním recyklátem, přičemž počítá u nezastavěných a nezpevněných ploch pouze s ohumusováním a ozeleněním, bez výměny zeminy v rozsahu nutném pro výsadbu a udržitelnost vysoké zeleně. Jedná se o cílový stav záměru. Požadavky na kvalifikaci a další údaje o zaměstnancích se v procesu posuzování vlivů na životní prostředí neřeší. Dle sdělení zpracovatele oznámení však půjde o dělnické profese, pracovníky do administrativy a vedoucí zaměstnance. Vysoká zeleň bude řádně vysázena do odpovídající půdy. Základní kapacita záměru uvedená v oznámení je tun polymerů ročně. Další surovinové zdroje uvedené v této kapitole však zahrnují i m 2 obalového materiálu. Uvedených tun polymerů bude dodáváno ve formě granulátů a budou dále zpracovávány ve vstřikolisech. Uvedená potřeba m 2 fólií není určena k balení, jedná se o materiály, které budou nalisovány či nalepeny na výlisky (podrobněji popsáno v kapitole B.I.6). Během technologického procesu bude docházet ke skladování a manipulaci s vysoce hořlavými materiály i k manipulaci s plynovými hořáky. Lze předpokládat zvýšené riziko zahoření těchto materiálů. V případě ekologické havárie je ručení a odpovědnost společnosti s ručením omezením (CTP Invest, spol. s r.o., IACG s.r.o.) omezeno určitou upsanou částkou definovanou obchodním zákoníkem. V oznámení záměru v kapitole B.III.5 je tato problematika odpovídajícím způsobem popsána. Nesouhlasí se závěrem Rozptylové studie, že předmětný záměr zásadním způsobem neovlivní stávající imisní zatížení hodnoceného území. Dle Rozptylové studie bude vlivem předmětného záměru zhoršen stav imisí v ploše zahrnující velkou část obytné zástavby, areál mateřské školy v Dukelské ulici (kapacita cca 188 dětí) a zejména sportovní areál na severu výrobní plochy. Před vstupem do tohoto sportovního areálu jsou dokonce dle Rozptylové studie předpokládány nejvyšší imisní koncentrace. Tyto sportovní plochy, stejně jako významná část ploch bydlení i venkovní areál mateřské školy, by měly být dle Rozptylové studie, kromě dalších škodlivin, zatíženy i imisemi benzenu. Dále podrobně popisuje vliv benzenu na lidské zdraví, jako zdroj uvádí encyklopedii Wikipedie. V Rozptylové studii uvedené imisní hodnoty jsou navíc uváděné jako předpokládané roční průměrné koncentrace, maximální krátkodobé koncentrace benzenu (24 hodinové) nejsou uvedeny, zřejmě ani tedy nejsou doložitelné. Rozptylová studie byla zpracována RNDr. Tomášem Bartošem, držitelem autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona o ochraně ovzduší podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studí podle zákona o ochraně ovzduší. Z jejího závěru vyplývá, že nebudou překročeny imisní limity u žádné sledované škodliviny. Nepředpokládá se významná změna imisní zátěže předmětné lokality oproti stávajícímu stavu. To platí i pro benzen. Tyto závěry žádný z dotčených správních úřadů nezpochybnil. V jižní části objektů bude docházet k manipulaci se zkompletovanými výrobky (nakládání do nákladních automobilů). Obytná zástavba podél ulice Dukelské bude zatížena zejména vysoce 7

8 impulsním hlukem z venkovního prostoru manipulačních ramp, při jižní straně objektů při nakládání kovových přepravních kontejnerů na nákladní automobily, a to zejména v nočních hodinách. Hluková studie tento zdroj hluku vůbec nezohledňuje, zohledňuje pouze pojezd vozidel po komunikaci. Oznámení uvádí, že v současné době jsou již na venkovních fasádách obytných objektů na třídě 1. máje překračovány hygienické limity pro hluk na veřejných komunikacích. Realizací tohoto záměru před vybudováním plánovaného obchvatu města dojde k dalšímu zhoršení této situace. V Hlukové studii je uvedeno, že z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích jsou dle výpočtu u obytných objektů podél komunikace tř. 1. máje za současného stavu překračovány stanovené hygienické limity. Z dopravního hlediska se realizací záměru hluková situace v okolí nezmění. Po zprovoznění záměru nedojde k navýšení ekvivalentní hladiny tlaku a tudíž ani ke vzniku nových nadlimitních stavů v posuzovaném území. Tyto závěry žádný z dotčených správních úřadů nezpochybnil. Veškerá těžká kamionová doprava má být vedena pouze Průmyslovou ulicí při severní straně areálu. Hluková studie uvádí, že zájmové území je na dopravní infrastrukturu napojeno ze strany jižní přes komunikaci K Cihelně na komunikaci Dukelská (toto napojení nebude užíváno). Graficky je však toto napojení do ulice K Cihelně uvažováno (jako nově vybudovaná komunikace). Představa, že dojde investorem k vybudování nové komunikace, která však nebude využívána, je zcela nesmyslná. Vzhledem ke stávajícím intenzitám na kapacitně přetížené komunikaci I/27, lze předpokládat, že bez úpravy napojení ulice Průmyslová na I/27 (např. formou okružní křižovatky, semafory), případně bez dalšího napojovacího bodu, nebude napojení výrobního areálu před vybudování obchvatu města umožněno. Ve studii není zohledněna kumulace s dalším záměrem v severozápadní části území při ulici Průmyslová, a to sice výrobny betonových směsí a recyklačního centra Přeštice. Lze se důvodně obávat, že k obsluze výrobního areálu bude sloužit kromě ulice Průmyslové i ulice K Cihelně a ulice Dukelská. S touto zátěží hluková studie nepočítá. V hlukové studii je uvedeno, že na komunikaci Průmyslová byla odborným odhadem stanovena intenzita dopravy do vozidel a do 50 nákladních automobilů za 24 hodin běžného pracovního dne. Tento odhad neodpovídá realitě a je proto velmi zavádějící. Ulice K Cihelně a Dukelská nebudou využívány pro provoz záměru. V hlukové studii jsou tyto ulice zahrnuty (ve stávajícím stavu - obrázek 5 a 6 Hlukové studie) a v budoucím (obrázek 7 a 8 Hlukové studie) vždy se stávající dopravou, aby bylo možné na sebe načíst stávající stav a budoucí provoz. Výjezd osobní dopravy je řešen po již vybudované areálové komunikaci při jižní straně hal a hlukové působení tohoto provozu je uvedeno na obrázcích 9 a 10 Hlukové studie. Ke kapacitě uvedené křižovatky se bude vyjadřovat příslušný silniční správní úřad ve fázi územního a stavebního řízení. Příslušný úřad neobdržel k této problematice od Krajského úřadu Plzeňského kraje ani od Městského úřadu Přeštice žádnou připomínku. Lze tedy dovozovat, že 24 nákladních automobilů denně není taková dopravní zátěž, která by vyvolala potřebu úpravy uvedené křižovatky. Dopravní zátěž ulice Průmyslová byla odborně odhadnuta na základě stávajícího stavu území a činnosti podniků v dané zóně. Není zřejmé, v čem odhad neodpovídá realitě a proč je zavádějící. Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Zásadně nesouhlasí s předmětným záměrem v předloženém rozsahu a důrazně žádá, aby byl záměr posouzen podle zákona, vzhledem k tomu, že v dané lokalitě dojde k radikálním zásahům z hlediska dopravní, hlukové a imisní zátěže oproti stávajícímu stavu. Jak je uvedeno výše, je předmětná stavba v souladu se schváleným územním plánem města Přeštice. Toto území je určeno dokonce i pro zařízení průmyslu a výroby, která má podstatné rušivé účinky na okolí a kterou proto není možno umísťovat v jiných územích. 8

9 Z oznámení, jehož součástí je i Rozptylová studie a Hluková studie vyplývá, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. S tímto závěrem souhlasily i všechny dotčené správní úřady, které se k oznámení vyjádřily a i město Přeštice. Ve svých vyjádřeních přímo uvedly, že nepožadují další posuzování předmětného záměru. Příslušný úřad je přesvědčen, že všechny vlivy na životní prostředí a obyvatele byly řádně vyhodnoceny a vzhledem k výsledku tohoto vyhodnocení nepožaduje, při splnění stanovených podmínek, předmětný záměr posoudit dle zákona. Vyjádření občanů města Přeštice (31 podepsaných občanů) ze dne Uvádějí, že proti záměru byla sepsána petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen petiční zákon ), která byla doručena Městskému úřadu Přeštice. Žádají a navrhují, aby si MŽP vyžádalo od Městského úřadu Přeštice petici, a to včetně podpisových archů, jako důkazní materiál. Petice občanů byla předána na město Přeštice , tedy v době, kdy zjišťovací řízení předmětného záměru ještě nebylo zahájeno. Při vyřizování petic se postupuje dle uvedeného petičního zákona, ne dle zákona. Vzhledem k tomu, že vyjádření, která jsou obsažena v petici, neobdržel příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení, nemůže k nim přihlížet. Dopravní obslužnost má činit 24 příjezdů a odjezdů těžkých kamiónů denně a 360 jízd osobních automobilů. Dle jejich názoru však bude provoz daleko větší. I deklarovaný provoz oznamovatelem je však nepřijatelný. Křižovatka Průmyslové ulice a Dukelské ulice s třídou 1. máje nejsou na takový provoz koncipovány. I stávající stav na třídě 1. máje je nevyhovující. Poblíž obou křižovatek jsou dále obchodní domy Penny market a Billa, taktéž fotbalový stadion a související hřiště. Pokud by se provoz na kterékoliv křižovatce zvýšil o uvedený počet, tak dojde k dopravnímu kolapsu. Jsou toho názoru, že skutečný provoz bude mnohem větší. Deklarovaný provoz nákladních vozidel neodpovídá tomu, že v CTParku má být postaveno 12 nákladových ramp. V záměru není uvedeno, že provoz na komunikacích bude zvýšen nejenom předmětným záměrem, ale i v důsledku výstavby a provozu výrobny betonových směsí a recyklačního centra Přeštice, jejíž výstavba byla již započata. Veškeré materiály do tohoto centra (zejména písek, štěrk, cement) budou dováženy nákladními vozidly, protože železniční vlečka byla zrušena. Záměr dále neřeší situaci Hasičského záchranného sboru. Nastane problém s výjezdem hasičských aut na třídu 1. máje, když dojde k navýšení dopravy v důsledku výstavby obou záměrů. Hasičským vozidlům a vozidlům na třídě 1. máje budou hrozit kolize. Na provoz dalších průmyslových objektů při ulici je uvažováno s provozem vozidel osobních (v tom jsou zahrnuty i dodávky) a 50 nákladních automobilů, což lze považovat za dostatečné. Dopravní zátěž provozu výrobny betonových směsí a recyklačního centra Přeštice se předpokládá v průměru 4 soupravy denně (viz Oznámení tohoto záměru). V případě realizace nového, zatím neznámého záměru, bude muset investor tohoto nového záměru řešit kumulaci stávající a očekávanou. Připomínka týkající se zatížení dopravou je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Dle jejich názoru nepatří zamýšlené výrobní procesy do zastavěné a obydlené části města a dále odkazují na údaje uvedené v oznámení. Dle platného územního plánu města Přeštice je toto území pro tyto aktivity určeno. Nesouhlasí s názorem, že nejsou předpokládány negativní zdravotní vlivy v důsledku realizace záměru a že záměr lze z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší hodnotit jako akceptovatelný. Ke Kartogramu intenzit dopravy uvádějí, že výfukové plyny z vozidel jsou počítány tak, že provoz vozidel bude plynulý. Pokud však budou vozidla jezdit přes křižovatky Průmyslové a Dukelské ulice s ulice tř. 1. máje, pak se budou tvořit velké kolony a emise výfukových plynů budou násobně vyšší. 9

10 Záměr vůbec neřeší křižovatky Průmyslové ulice a ulice tř. 1. máje a Dukelské ulice a ulice tř. 1. máje, které budou nejvíce zatíženy. Dále není vůbec řešena intenzita dopravy na komunikaci tř. 1. máje. Působení dopravy vázané na provoz záměru v součtu s provozem na stávajících komunikacích (i tř. 1. máje) je zahrnuto do výpočtu hlukové studie, viz obrázek č. 5, 6, 7 a 8 Hlukové studie. Intenzita dopravy na tř. 1. máje je řešena, vliv provozu na této komunikaci je patrný z obrázku č. 8 Oznámení a obrázku č. 3 Hlukové studie (jsou zde uvedeny hodnoty se sčítání dopravy, ze kterých vyplývá, že dopravní zátěž ulice 1. máje je vozidel/24 hodin, z toho těžkých motorových vozidel). Připomínka týkající se vlivů záměru na ovzduší je vypořádána viz komentář k vyjádření Ing. arch. Zuzany Froňkové ze dne PaedDr. Jitka Duchková, Přeštice, ze dne Bydlí v Dukelské ulici, která přímo sousedí s průmyslovou zónou. Obává se, že z výroby budou do ovzduší unikat velice škodlivé karcinogenní látky. V bezprostřední blízkosti plánované továrny se nachází fotbalové hřiště, na kterém každodenně trénují dospělí i velké množství dětí. Součástí sportoviště je i dětské hřiště pro nejmenší. Dále s areálem sousedí Dukelská ulice, ve které jsou nejen rodinné domky a bytové jednotky, ale také mateřská škola. Má důvodnou obavu, že se zde zásadním způsobem zhorší ovzduší, které bude velmi negativně ovlivňovat zdraví zde žijících obyvatel a dětí ve školce, a že se chemické látky budou usazovat ve zde pěstovaném ovoci a zelenině. Další velkou obavu má z podstatně zvýšené hladiny hluku, protože výroba má být třísměnná a všechny nakládací rampy mají být umístěny směrem do Dukelské ulice. Jako velký problém dále vidí v tom, že Dukelská ulice by mohla sloužit pro těžkou kamionovou dopravu. Podle plánu by tato doprava měla být vedena pouze Průmyslovou ulicí, která však podle jejího názoru nebude kapacitně stačit, nehledě na její nevhodně napojení na hlavní komunikaci. Průjezd kamionů Dukelskou ulicí by neúměrně zvýšil hladinu hluku. Již aktuální hustota vozidel projíždějící městem zásadním způsobem zhoršuje místní ovzduší. V těsné blízkosti uvažovaného areálu se nacházejí obchody s potravinářským zbožím (Billa, Penny market, řeznictví Zeman), které by podle jejího názoru z hygienických důvodů neměly mít v sousedství výrobu výše zmíněného typu. Podle stávajícího územního plánu sousedí s průmyslovou zónou, ale takto ekologicky nebezpečná výroba do intravilánu města nepatří a měla by být umístěna mimo něj, např. v blízkosti plánovaného obchvatu Přeštic. Za všechny dotčené obyvatele žádá, aby byly důsledně prošetřeny všechny možné dopady uvažované výroby na životní prostředí města Přeštice. Připomínka týkající se napojení záměru na komunikaci je zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Další připomínky jsou vypořádány viz komentář k vyjádření Ing. arch. Zuzany Froňkové ze dne MUDr. Ivana Froňková, zastupitelka města Přeštic, ze dne Konstatuje, že v minulosti bylo obyvatelstvo Přeštic při změně větru vystaveno následnému chemickému pachu pocházejícímu ze stávajících výrobních ploch firmy IACG, s.r.o., Hlávkova ul., Přeštice. Ze závěrů rozptylové studie k předmětnému záměru, kromě jiných škodlivin vyplývá, že se počítá i s imisemi benzenu, tuto možnost považuje za velice nebezpečnou pro obyvatele města. Podle rozptylové studie je předpoklad nejvyšších imisních koncentrací také ve sportovním areálu a imisemi by bylo ohroženo i území obytné zástavby a areál mateřské školy Dukelská. Kromě dalších škodlivých vlivů (vyjmenované jednotlivé vlivy) považuje eventuální ohrožení ovzduší, tím i zdraví obyvatel za klíčové. Dále uvádí, že záměr byl zastupitelstvem schválen den před komunálními volbami ( ) a následně bývalá rada města na svém posledním jednání vydala usnesení, že nepožaduje předmětný záměr posoudit dle zákona. Jako obyvatelka Přeštic žádá, aby proběhlo posouzení tohoto záměru dle zákona. 10

11 Připomínka týkající se znečištění ovzduší je vypořádána viz komentář k vyjádření Ing. arch. Zuzany Froňkové ze dne Připomínka týkající se dne konání jednání rady města není relevantní z hlediska zjišťovacího řízení. Mgr. Blanka Hanzlíková, Přeštice, ze dne Žádá o prošetření ekologických dopadů na životní prostředí ve městě Přeštice. Bydlí v bytovém domě, který bezprostředně sousedí s výstavbou plánovaných objektů. Na prezentaci plánované výstavby sice zástupci garantovali nezávadnost, přesto bude okolí jejího bydliště dotčeno zásadním zvýšením dopravy, hluku a imisemi z továrny. Kolem bytového domu vede též velmi frekventovaná hlavní silnice z Plzně směr Klatovy. Připomínka je vypořádána viz komentář k vyjádření Ing. arch. Zuzany Froňkové ze dne František Březina, Přeštice, ze dne Bydlí v domě na křižovatce ulic Dukelská a tř. 1. máje, už nyní je místo neúnosně zatíženo hlukem a zplodinami projíždějících aut. Za jejich domem se rozkládá průmyslová zóna, kde je plánovaná předmětná výstavba, ve které mají být tepelně zpracovávané plasty. Je přesvědčen, že kvůli této výrobě a následnému značnému nárůstu dopravy (včetně těžké kamionové) by došlo k dalšímu závažnému zhoršení životního prostředí v jejich čtvrti. Proto žádá, aby byl projekt důsledně posouzen podle zákona. Připomínky jsou vypořádány viz komentář k vyjádření Ing. arch. Zuzany Froňkové ze dne Ing. Karel Hajšman, Přeštice, ze dne Bydlí v Dukelské ulici a je si vědom, že dle stávajícího územního plánu Přeštic sousedí s Průmyslovou zónou. Byl však přesvědčen, že budoucí využití tohoto prostoru bude takové, aby byla zachována alespoň současná úroveň životního prostředí. Má důvodnou obavu, že dojde v části města ke zhoršení životního prostředí z těchto důvodů. Při výrobě založené na tepelném zpracování plastů nejde dostatečně zabránit úniku zdraví škodlivých i karcinogenních látek. Hlukové zatížení okolí bude způsobené: - samotným výrobním a technologickým procesem ve výrobní hale i vně ve třech směnách, - dovozem surovin a vnější manipulací s kontejnery a paletami, - expedicí hotových výrobků a s tím souvisejícím provozem vysokozdvižných vozíků, - expedice odpadu a vůbec řešení odpadového hospodářství, - nedostatečně zváženým řešením, aby veškerá kamionová a osobní doprava byla vedena pouze ulicí Průmyslovou a z toho vyplývající nebezpečí využívání komunikace K Cihelně na komunikaci Dukelskou. - další zhoršení neúnosného dopravního a hlukového zatížení tř. 1. máje, - závazný termín na stavbu obchvatu města není stanoven. Expanze výrobních ploch firmy IACG s.r.o. mohlo být realizováno snadněji a bezkonfliktněji při Hlávkově ulici v jejich přímém sousedství v jihozápadní části města. Z výše uvedených důvodů žádá o prověření a posouzení případné realizace připravovaného záměru na životní prostředí města Přeštice. Z oznámení, jehož součástí je i Rozptylová studie a Hluková studie vyplývá, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. S tímto závěrem souhlasily i všechny dotčené správní úřady, které se k oznámení vyjádřily a i město Přeštice. Ve svých vyjádřeních přímo uvedly, že nepožadují další posuzování předmětného záměru. 11

12 Vyjádření občanů města Přeštic (7 podepsaných občanů) ze dne Jako obyvatelé Přeštic a přímí sousedé pozemků, na kterých se má záměr uskutečnit, mají k této výstavbě tyto výhrady: Dopravní obslužnost má být zajištěna kamiony denně, již nyní je dopravní situace v Přešticích velmi komplikovaná, tř. 1. máje je neúnosně vytížená, z vedlejších ulic je často nemožné na ni vjet, tvoří se zde fronty vozidel. Výfukové plyny mají negativní dopad na zdraví lidí a zhuštění dopravy, ke kterému nepochybně dojde, tuto situaci ještě zhorší. Není jisté, že deklarovaný počet 20 kamionů denně firma IAC skutečně dodrží (neoficiální informace je taková, že aby se firmě provoz vyplatil, je nutné naplnit počet kamionů 200 denně). Ne všichni zaměstnanci plánovaného závodu budou místní. IAC s tím počítá, a proto plánuje v areálu vybudovat 150 parkovacích míst, což je další zatížení pro ovzduší Přeštic. Připomínky jsou vypořádány viz komentář k vyjádření Ing. arch. Zuzany Froňkové ze dne V této zóně se nyní buduje betonárka, která bude mít stejnou příjezdovou komunikaci Průmyslovou ulici, ve které sídlí i Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Obávají se, že z důvodu nedostatečnosti této komunikace, zvolí výjezd vozidel z obou provozů do Dukelské ulice, ve které bydlí a ve které je i mateřská škola se zahradou. Obávají se i hluku, který tento provoz (automobilový nebo výrobní) způsobí. Připomínka je vypořádána viz komentář k vyjádření občanů města Přeštice ze dne Technologie zpracování plastů je prezentována jako naprosto nezávadná a nezatěžující zdraví. O tom mají silné pochybnosti. Obyvatelé Přeštice, kteří bydlí v blízkosti současného závodu IAC v Hálkově ulici, si stěžují na silný zápach, jenž je obtěžující, i kdyby byl skutečně zdraví neohrožující. V těsné blízkosti plánované továrny stojí obytné domy, je zde několik dětských hřišť, fotbalové hřiště a mateřská škola. Proto žádají, aby byl důkladně prošetřen vliv plánované výroby na životní prostředí města a na kvalitu života dotčených obyvatel. Připomínka týkající se zápachu je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacích řízení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Relevantní připomínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV3054, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. 12 Ing. Petr SLEZÁK v. r. pověřen dočasným zastupováním při výkonu činností ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 1. 2013 Č.j.: 6457/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 28. listopadu 2013 Č.j.: 86428/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/4352/13 ZN/906/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195 393 E-MAIL: jan.benes@plzensky-kraj.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 13. 6. 2014 Č. j. 40687/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI ", ", MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 10.2013 Č.j.: 71064/ENV113 ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 5. 4. 2011 Č.j.: 25206/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 12. 6. 2014 Č. j. 36872/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 10. 2013 Č.j.: 71051/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 3. 2015 Č.j.: 11838/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 4. 6. 2012 Č. j.: 44228/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 31028/2015 V Olomouci dne 30. 3. 2015 SpZn: KÚOK/22331/2015/OŽPZ/7265 Vyřizuje: Mgr. Vojtěch

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. srpna 2013 Č.j.: 56653/ENV113 ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ŽP/9726/13 SPIS. ZN: ZN/2409/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DTI66* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 84730/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17164/2014/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 16. 9. 2009 Č.j.: 69513/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 2. 2015 Č.j.: 10243/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Y9TTO* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 140745/2011 Sp. zn.: ŽPZ/38618/2011/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 10. února 2015 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 1153/2015 KUSP 1153/2015

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 18. 12. 2013 Číslo jednací: 159428/2013/KUSK Spisová značka SZ_159428/2013/KUSK Vyřizuje: Ing. Jana Hrbková / l. 860 Značka: OŽP / HrJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 51459/2014 Sp. zn.: S-JMK 37909/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18539/ZP/2013-Čr 13.11.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závěr zjišťovacího řízení záměru KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017P33S* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 61720/2013 Sp. zn.: ŽPZ/14057/2013/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00YX2HX* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 182962/2011 Sp. zn.: ŽPZ/43780/2011/Šub 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 7. 2013 Č.j.: 34714/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 4. 9. 2015 Č.j.: 62307/ENV/15;1959/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 6. 2014 Č.j.: 39679/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/1863/14 ZN/48/ŽP/14 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E7EAV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95423/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19686/2014/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí -Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí -Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IZHFL* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 72371/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15225/2015/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 15886/ZP/2014-Čr 27.10.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 2704/ZZ/15-12 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 8. 7. 2013 Č. j.: 46775/ENV/13 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 3. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 68748/2014 KUSP 68748/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 3. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 68748/2014 KUSP 68748/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 3. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 68748/2014 KUSP 68748/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 99242/2011 Sp. zn.: S-JMK 99242/2011 OŽP/Br Vyřizuje: Ing. Lucie Beránková

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/11773/14 ZN/2308/ŽP/14

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/6777/14 ZN/1306/ŽP/14

Více

S D Ě L E N Í. Výrobní a montážní závod automobilových dílů

S D Ě L E N Í. Výrobní a montážní závod automobilových dílů Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Ing. František Hanzlík Polesí 14 463 53 RYNOLTICE VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC /31. 7. 2015 KULK 55966/2015

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 24. 2. 2014 KULK 22916/2014 OŽPZ 188/2014. Mgr. Nevečeřal/404 marek.neveceral@kraj-lbc.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 24. 2. 2014 KULK 22916/2014 OŽPZ 188/2014. Mgr. Nevečeřal/404 marek.neveceral@kraj-lbc. Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 24. 2. 2014 KULK 22916/2014 OŽPZ 188/2014 Mgr. Nevečeřal/404

Více

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Suchý sklad BILLA III. etapa

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Suchý sklad BILLA III. etapa Praha: 19. 11. 2015 Číslo jednací: 150239/2015/KUSK Spisová značka: SZ_131132/2015/KUSK/7 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 79188/2013 Sp. zn.: S-JMK 79188/2013 OŽP/Rich Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 68457/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 12.10.2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 68457/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 12.10.2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

číslo jednací: KUJCK 11475/2011 OZZL/8/Ma datum: 27. 4. 2011 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

číslo jednací: KUJCK 11475/2011 OZZL/8/Ma datum: 27. 4. 2011 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 11475/2011 OZZL/8/Ma datum: 27. 4. 2011 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 v, v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27.6.2013 Č.j.: 44644/ENV /13 ZÁVĚR znšťov ACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 7. 2012 Č.j.: 50394/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 2880/ZZ/15-14 Vyřizuje: Ing. Jandová/307

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP 11230/2015 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. března 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 11230/2015 KUSP

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 10. 7. 2012 Č.j. 44940/ENV/12 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr

Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr Praha: 3.4.2013 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 033022/2013/KUSK Spisová značka: SZ_033022/2013/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŽP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC 15. 8. 2014 KULK 61929/2014 OŽPZ 918/2014 Ing. Slavíková/583

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 92929/2011 Ing. Kozlovská/498

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 92929/2011 Ing. Kozlovská/498 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 92929/2011 Ing. Kozlovská/498 16. ledna 2012 dana.kozlovska@kraj-lbc.cz

Více

Závěr zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje/linka Datum MHMP 2140893/2015/EIA/986/Nov Ing. Novotný/4278 16.12.2015 Sp. zn. Počet listů/příloh

Více

Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role

Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Telefon: 353176311 ústředna, 353176322 starosta, 353 176323- místostarosta ČÍSLO JEDNACÍ.: 1188/2013/NR/Koh VYŘIZUJE: Kohoutová/linka 320 NOVÁ ROLE DNE

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. IC u I.A S K a 1 3 I

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výroba pryžových desek

Výroba pryžových desek V Olomouci dne 23. listopadu 2015 Č.j.: 80747/ENV/15 Sk.zn.: 570/000381/A/10x Vyřizuje: Ing. Kamila Kudelová ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo životního prostředí v rámci své působnosti

Více