Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. Dálnice D47 a životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. Dálnice D47 a životní prostředí"

Transkript

1 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice studijní obor: Dopravní prostředky; KS Petr Frühbauer, 1. ročník Dálnice D47 a životní prostředí semestrální práce předmětu: Životní prostředí a doprava školní rok: 2003/2004, letní semestr Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně, pouze s pomocí uvedené literatury a informačních zdrojů. Poskytuji práci k uveřejnění na webovém serveru Univerzity Pardubice. Anotace: Práce shrnuje dosavadní poznatky o vlivu dálnice D47 na životní prostředí. Dotýká se rovněž legislativy a možných variant tras této důležité stavby. Klíčová slova: 47, D47, dálnice ČR, MŽP ČR, MD ČR, dopravní legislativa

2 1. Obsah 1. OBSAH ÚVOD UMÍSTĚNÍ STAVBY A JEJÍ ZDŮVODNĚNÍ POPIS STAVBY ELIMINACE, KOMPENZACE, PREVENCE A MINIMALIZACE ÚČINKŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIV OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY NA NÁVRH STAVBY OCHRANA VODNÍCH NÁDRŽÍ A VODNÍCH ZDROJŮ OCHRANNÁ VODÁRENSKÁ PÁSMA DROBNÉ VODNÍ ZDROJE - STUDNY PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU ZE STANOVISKA MŽP ČR DLE ZÁKONA Č. 244/1992 SB HLUK EMISE VIBRACE PRAŠNOST ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH POROSTŮ, ÚZEMÍ, OBJEKTŮ A OCHRANNÝCH PÁSEM OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD ODPADY PODMÍNKY PŘI VÝSTAVBĚ NÁVRH TRASY ARGUMENTY PRO A PROTI DÁLNICI D

3 10.1. ARGUMENTY PRO DÁLNICI D ARGUMENTY PROTI DÁLNICI D ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA

4 2. Úvod Jako téma práce jsem zvolil Dálnice D47 a životní prostředí. Má za úkol zhodnotit a shrnout vliv dálnice na toto dnes tak aktuální téma. V úvodních částech se čtenář seznámí se stručným popisem stavby a jejím odůvodněním. Dále jsou popsány varianty trasy s uvedením vlivu na životní prostředí. 3. Umístění stavby a její zdůvodnění Špatné dopravní spojení Ostravsko Karvinska je jeden z důvodů vysoké nezaměstnanosti v tomto regionu, kdy činnost dolů jde do útlumu a propuštění lidé musejí hledat uplatnění v jiném oboru.zde ovšem naráží na jeden základní problém a to na nedostatek zaměstnavatelů, kteří by jim zaměstnání mohli nabídnout. Tento nedostatek investorů lze zdůvodňovat různě, např. nedostatkem kvalifikované pracovní síly či nedostatečným dopravním napojením - především silničním na okolní města a státy. Další důvod nedostatku investorů je uváděna absence průmyslových zón v našem regionu. Tento důvod je dáván do spojitosti především s městem Karviná, kde se vedení města rozhodlo vybudovat novou průmyslovou zónu. Ta měla přitáhnout nové investory, kteří by zajistili pracovní příležitosti. Průmyslová zóna je již hotova a investoři nepřicházejí. Za nejzávažnější důvod, proč do Karviné nechtějí jít podnikat, uvádějí právě špatné dopravní spojení s ostatním světem. Dálnice D47 je součástí evropské dálniční sítě - TEM (transevropské magistrály) umožňující dopravní propojení severských zemí s jižní Evropou a východním Středomořím. Dálnice D47 je rovněž součástí dálniční sítě ČR, která tvoří základní dopravní strukturu komunikací státu. Stavba je též součástí uceleného tahu dálnice D47, který v oblasti Kroměříže navazuje na trasu dálnice D1, a dále je veden směrem na Přerov, Ostravu a Bohumín. Zde na hranicích s Polskem navazuje na plánovanou dálnici Gdaňsk - Katovice. Stavba dálnice D47 se stane významnou součástí dopravního spojení ostravské aglomerace s dálniční sítí České republiky, jež vychází z potřeby zajistit rychlé a kvalitní dopravní připojení této průmyslové oblasti a vytvořit tak podmínky pro další hospodářský a rozvoj celé této oblasti. Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby D4707 Bílovec - Ostrava, Rudná je v souladu s Usnesením vlády ČR č. 631 o rozvoji dálnic a čtyřpruhových komunikací pro motorová vozidla v ČR do roku 2005 ze dne 10. listopadu Stavba D4707 Bílovec - Ostrava, Rudná propojuje stavbu dálnice D4708 Rudná - Hrušov se stavbou D4706 Stachovice - Bílovec. Trasa dálnice v úseku stavby 4707 byla ovlivněna v širším kontextu požadavky na vedení trasy dálnice pooderským koridorem od Bílovce až po hraniční přechod do Polska ve Věřňovicích. Začátkem devadesátých let byla zpracována řada variant trasy dálnice na úrovni dopravních studií, přičemž kritéria pro doporučení výsledných návrhů řešení nebyla pro všechny posuzované varianty jednotná. V roce 1992 byly schváleny a vydány nové právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí, z nichž zcela zásadní význam má zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů staveb na životní prostředí. 4

5 Území zahrnující trasy všech variant dálnice bylo pomocí multikriteriálního (hlediska urbanistická, ochrany přírody, dopravních vztahů a technická) hodnocení, kategorizováno do tří následujících stupňů: - Zvlášť chráněné území I. stupně, kde je vedení trasy dálnice nepřípustné nebo velmi nevhodné. - Zvlášť chráněné území I. a II. stupně, kde je vedení trasy dálnice nevhodné. - Chráněná území II. stupně, kde je vedení trasy dálnice možné s omezeními. - Chráněné území III. stupně nebo území bez ochrany, kde je vedení trasy dálnice možné bez omezení. V této kategorizaci území byla vypracována korekce tras dálnice s cílem provést doporučené změny, případně zpracovat nové varianty trasy tak, aby mohlo být provedeno posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Podkladem pro korekci variant tras dálnice byla sumarizace současného stavu územně plánovací dokumentace obsahující limity využití území a aktuální záměry rozvoje území a byly dále zpracovány Podklady pro určení směrového vedení trasy dálnice D47 z hlediska životního prostředí obsahující veškeré faktory životního prostředí, které by mohly být výstavbou dálnice ovlivněny. Změny tras dálnice D47 ostravské aglomerace byla zpracována na úrovni studie, pro kterou byla v roce 1994 zpracována dokumentace o hodnocení vlivů stavby dálnice D47 na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. Předmětem hodnocení byla trasa dálnice v úseku od Bílovce po hraniční přechod do Polska u Věřňovic. Tento úsek je stavebně rozdělen na čtyři části: - stavba 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná, - stavba 4708 Rudná - Hrušov, - stavba Hrušov - Bohumín, - stavba Bohumín - hraniční přechod do Polska. V následném posudku k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí bylo pro úsek stavby D4707 doporučeno v úseku Velké Albrechtice - Rudná prověřit dvě varianty trasy dálnice D47, které posudek přímo určil. První varianta byla vedena prostorem mezi obcemi Velké Albrechtice a Bravanticemi, dále severně od Bravantic a Josefovic, mezi Klimkovicemi a Hýlovem, Polankou nad Odrou a Janovou s dalším pokračováním směrem k Přemyšovu a k Rudné. Druhá varianta míjela z jihu Bravantice a pokračovala do prostoru mezi obce Josefovice a Jistebník s dalším pokračováním směrem k rozhraní Klimkovic a Polanky nad Odrou. V oblasti Janové se trasy obou variant spojily. Závěry posudku daly podnět ke zpracování předstupně dokumentace pro územní rozhodnutí řešící ve stupni studie doporučené varianty dálnice v úseku Velké Albrechtice - Rudná. Studie kromě technického řešení jednotlivých variant sloužila jako podklad pro zpracování dokumentace hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Kromě doporučených dvou variant vedení trasy dálnice D47, byla ve studii navržena ještě další varianta, která propojovala za Bravanticemi obě předchozí trasy. Následně zpracovaná dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí všech tří variant a posudek této dokumentace vyústily ve vydání Stanoviska MŽP ČR, které pro úsek stavby D4707 doporučilo níže uvedenou kombinaci variant: - km 132,0-135,0 vedení dálnice dle varianty 2, - km 135,0-140,0 vedení dálnice dle varianty 4, - km 140,0-147,0 vedení dálnice dle varianty 1. 5

6 Souhlasné stanovisko MŽP ČR na tuto kombinaci variant bylo vydáno za podmínky, že v prostoru Klimkovic, Václavovic, Janové a Přemyšova bude trasa dálnice vedena tunely nebo jinak zakrytými úseky. Takto stanovená trasa je rozdílná oproti vládou schválenému koridoru dálnice D47 v úseku Velké Albrechtice - hranice Polska tak, jak je zakotven v územním plánu velkého územního plánu celku Ostravské aglomerace, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 447/94. Závazná část tohoto územního plánu byla vyhlášena nařízením vlády č. 185 ze dne Dálnice D47, kategorie D28/120, je z hlediska výkonnostních požadavků velmi kapacitní komunikací, jež dosahuje ročních průměrných denních intenzit až 40 tisíc vozidel. Realizací a následným provozem dálnice bude odlehčeno komunikační síti v tomto regionu, zejména na stávající silnici I/47. Převedení dopravy na dálniční trasu bude mít za následek snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti provozu na stávající silniční síti zejména na úsecích intravilánů měst a obcí. V neposlední řadě snížení intenzity dopravy na komunikační síti bude znamenat rovněž menší hlukovou a emisní zátěž obyvatelstva žijícího podél těchto komunikací a zlepšení životního prostředí. Realizací dálnice dojde k podstatnému zvětšení plynulosti dopravy. Při zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí stavby dálnice D47 byly dodrženy platné ČSN, Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací a podmínky investora stanovené pro tuto stavbu. Při návrhu stavby dálnice byly zohledněny podmínky a požadavky uvedené v posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, jež byly v dokumentaci pro územní rozhodnutí dále upřesněny. Stavba dálnice D4707 Bílovec - Ostrava, Rudná si vyžádá zábor zemědělské půdy různé kvality a v minimálním rozsahu také zábor lesního půdního fondu. 6

7 4. Popis stavby Stavba 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná je první ze tří staveb řešících průchod dálnice D47 územím města Ostravy s pokračováním na území okresu Nový Jičín ve směru na Lipník nad Bečvou. Rozsah stavby dálnice D4707 byl upřesňován a projednáván v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Začátek trasy dálnice, rozhraní staveb D4707 a D470, byl na základě projednání s objednatelem této dokumentace situován do prostoru jižně od obce Bravantice před mimoúrovňovou křižovatku se silnicí I/47. Konec úseku stavby 4707 navazuje na stavbu 4708 před křížením s ulicí Polaneckou a mostním objektem přes tuto komunikaci a trať ČD Ostrava - Přerov, v km 147,677. Stavba 4707 je řešena v trase kombinace variant tak, jak byla dána stanoviskem MŽP ČR. Trasa dálnice od svého počátku prochází východně od obce Bravantice a směřuje do volného prostoru mezi obce Bravantice a Josefovice, které míjí severně. V oblasti Klimkovic dálnice klesá do údolí potoka Polančice a vlastní město Klimkovice obchází po jeho severozápadním a severním okraji. Dále směřuje do prostoru Václavovic, prochází územím mezi Polankou nad Odrou a její částí Janová a oblasti Přemyšova. V prostoru mezi Oderským dolem a plochou Zeleniny Ostrava dálnice stavby 4707 navazuje na stavbu V prostoru Klimkovic je dálnice vedena tunelem délky 1080 m. S ohledem na jeho délku je součástí tohoto objektu celá řada provozních souborů řešících řízení silničního provozu, větrání, osvětlení, bezpečnostní signalizaci, televizní dohled atd. Křížení dálnice s vodními toky a ostatními komunikacemi je řešeno mostními objekty. Na stavbě je situována velká oboustranná odpočívka vybavená čerpacími stanicemi pohonných hmot, motoresty, parkovacími plochami pro osobní a nákladní automobily a autobusy a nezbytné odpočinkové plochy. Součástí stavby jsou přeložky nadzemních a podzemních inženýrských sítí dotčených stavbou dálnice, dálniční systém SOS, stavební objekty týkající se odvodnění trasy dálnice včetně nezbytných retenčních nádrží, nutná protihluková opatření, vegetační úpravy, založení biokoridoru a následné rekultivace. Stavba si vyžádá rovněž demolice rodinných domů a zahradních domků. 5. Eliminace, kompenzace, prevence a minimalizace účinků stavby na životní prostředí Prostorové řešení trasy dálnice D47 ve stavbě 4707 bylo navrženo s ohledem na minimalizaci účinků stavby na životní prostředí tak, aby v maximální možné míře byly eliminovány dopady stavby na okolní stávající a výhledovou zástavbu trvalého bydlení. Tomuto aspektu byl podřízen zejména návrh výškového řešení trasy dálnice. V oblastech kontaktu s rozptýlenou zástavbou okolních obcí je dálnice vedena zářezovými úseky tak, aby již samotný návrh prostorového vedení minimalizoval nutná následná opatření vedoucí k minimalizaci a eliminaci účinků stavby na okolí. Vzhledem k umístění stavby v území s minimální zástavbou trvalého bydlení, která netvoří souvislou zástavbu a vzhledem k rozsahu stavby jsou navržená opatření směřující k eliminaci a minimalizaci účinků stavby na životní prostředí malého rozsahu. Výjimkou na této stavbě dálnice tvoří úsek severozápadně od města Klimkovic, mezi potoky Polančice a Rakovec, kde je situován na trase D47 ražený tunel. Účelem tohoto objektu je 7

8 maximální ochrana stávající okolní zástavby Klimkovic se zřetelem na výhledový rozvoj města ve směru k Hýlovu tak, aby tyto rozvojové plochy nebyly stavbou dálnice blokovány a nedošlo v tomto prostoru k výrazným dělícím účinkům stavby. Návrhem vedení trasy dálnice tunelem značné délky je rovněž výrazně omezen vliv této důležité dopravní tepny na provoz a funkci Státních léčebných lázní Darkov. Dokumentace pro územní rozhodnutí dálnice D47, stavby 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná je zpracována ve variantě doporučené posudkem, na základě kterého bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP ČR o hodnocení vlivů podle 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, č.j. 400/1914/938/OPVŽP/9, ze dne 15. května V tomto stanovisku je uvedeno, že v oblasti Klimkovic, Václavovic, Janové a Přemyšova bude trasa dálnice vedena tunely, případně jinak zakrytými zářezy. Na základě podrobných hlukových a exhalačních studií, které byly podmínkou vydání souhlasného stanoviska MŽP ČR, zpracovaných a v rámci dokumentace územního rozhodnutí stavby dálnice 4707, bylo prokázáno, že tunelové úseky v oblasti Václavovic, Janové a Přemyšova nejsou z hlediska splnění hygienických předpisů nutné a okolní zástavbu lze účinně chránit navrženými protihlukovými clonami. Zakrytý úsek dálnice u Přemyšova, který byl vyvolán rovněž nutností přechodu plánovaného biokoridoru přes trasu dálnice dle řešení v územním plánu, není na základě úpravy jeho vedení nutný. Protihluková opatření jsou navržena, mimo objekt tunelu, formou protihlukových zdí v kombinaci se zelení. Navržená opatření se týkají úseků dálnice u Klimkovic, Václavovic, Přemyšova a Svinova. Svahy komunikací, vnitřní plochy mimoúrovňových křižovatek a mezilehlé pruhy území mezi tělesem dálnice a souběžnými komunikacemi budou osázeny stromy a keři domácího původu nenáročné na půdní a vlahové podmínky a následnou údržbu. Kromě příznivých estetických účinků přispějí navržené vegetační úpravy svahů komunikací k odclonění hluku z dopravy vůči okolí stavby i v úsecích, ve kterých není nutné budovat žádná protihluková opatření. Odvodnění dálnice je řešeno soustavou dešťových kanalizací a silničními příkopy. Dešťová kanalizace je navržena v úsecích, kde to vyžaduje technické řešení komunikací. Povrchová voda z dálničních vozovek bude před vypuštěním do vodoteče předčištěna v retenčních nádržích, které budou zajišťovat zachycení usaditých a plovoucích nečistot. Všechna křížení se stávajícími i plánovanými biokoridory byla v průběhu prací na dokumentaci územního rozhodnutí stavby dálnice zohledněna. Navržené mostní objekty na trase dálnice splňují podmínky orgánů životního prostředí tak, aby nedošlo k narušení těchto biokoridorů a dalších podmínek životního prostředí. 8

9 6. Vliv ochrany přírody a krajiny na návrh stavby Stavba 4707 dálnice D47 byla navržena s ohledem na požadavky a podmínky orgánů ochrany životního prostředí, které byly ke stavbě zohledněny. Sektor stavby 4707 lze charakterizovat jako území s převahou polních ploch s ojedinělým výskytem chráněných území, eventuálně významných krajinných prvků: - Západně od Klimkovic trasa dálnice zasahuje do výběžku přírodního parku Požaha, doposud poměrně málo rekreačně využívaného. Z větší části je trasa dálnice vedena parkem v tunelu. - VKP údolí Polančice. Jedná se o horní tok potoka Polančice, který trasa dálnice překračuje mostním objektem. - VKP Přemyšov. Jedná se o listnatý les s významným bylinným patrem, který trasa dálnice míjí po jeho severním okraji. Dále je trasa ve střetu s některými prvky ÚSES. Jedná se o následující konkrétní střety: km : regionální biocentrum, které nelze považovat za definitivně vymezené vzhledem k tomu, že bylo do prostoru mezi Klimkovicemi a Bravanticemi navrženo z důvodu dodržení maximálně přípustné délky složeného regionálního biokoridoru. km 140,8: místní biokoridor v údolí potoka Polančice, který je funkční a je tvořen potokem a okolními porosty. Trasa dálnice překračuje údolí mostním objektem. km 142,5: místní biokoridor v údolí potoka Rakovec, který je polofunkční a je tvořen lesem a loukou. Trasa dálnice překračuje údolí mostním objektem. km 145: místní biokoridor, polofunkční, který v současné době prochází po orné půdě. V místě křížení s trasou dálnice je přes trasu D47 navržen mostní objekt. km 146,6: regionální biokoridor, nefunkční, který je situován na orné půdě. V průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí stavby 4707 byla trasa tohoto biokoridoru upravena do polohy severně od trasy dálnice a nedochází tak ke křížení s D47. km 147,5: dtto km 146,6. Stavba si vyžádá kácení jak lesní, tak mimolesní zeleně. S ohledem na vedení trasy dálnice v převážné míře po zemědělské půdě bude kácení velmi malého rozsahu. Kácení mimolesní zeleně bude nutné v nezbytném rozsahu podél stávajících silnic, polních cest, melioračních kanálů, potoků a dále pak v oblasti chatové kolonie. Podél stávajících komunikací a v oblasti chatové kolonie je jedná o ovocné stromy, popř. náletové porosty, v údolích potoků je vegetace tvořena vrbovými porosty, porosty olše, bukovými doubravami a skupinami borovice lesní. V minimálním rozsahu bude nutno přistoupit ke kácení lesní zeleně. Jedná se o jednotlivé kontakty stavby se stávajícími remízky v terénních depresích, popř. v údolích vodotečí, které nezasáhla s ohledem na konfiguraci terénu zemědělská činnost. Prostorové řešení trasy dálnice a souvisejících přeložek vedlejších komunikací bylo navrženo s ohledem na úspěšné začlenění stavby do okolní krajiny. Většina trasy dálnice je vedena v zářezových partiích popř. v úsecích nízkých násypů kromě úseků, kde trasa překračuje údolí vodotečí a terénní deprese. V těchto místech jsou navrženy mostní objekty dostatečné délky tak, aby násypové partie komunikací byly minimální. Všechny svahy budou ohumusovány, zatravněny a osázeny vhodnými keři a stromy. 9

10 Rovněž vnitřní plochy mimoúrovňových křižovatek, plochy na velké odpočívce a plochy mezi tělesem dálnice a souběžnými komunikacemi budou doplněny stromy a keři. Navržené vegetační úpravy přispějí k následnému vhodnému začlenění stavby do okolního území tak, aby negativní dopady byly minimalizovány a stavba se stala organickou součástí okolní krajiny. Pro zabezpečení uvolnění staveniště bude nutné provést demolice některých objektů chatové kolonie a rodinné domy v oblasti Václavovic a Janové, které leží v ploše trvalého záboru stavby a jsou tudíž stavbou dálnice přímo dotčeny. V souvislosti se stavbou dálnice a souvisejících přeložek komunikací bude nutné přeložit či upravit dotčené nadzemní a podzemní inženýrské sítě včetně melioračních řadů tak, aby i nadále plnily sovou funkci. V rámci stavby bude provedeno smýcení lesní i mimolesní zeleně. Z ploch trvalého i dočasného záboru bude sejmuta ornice, příp. i podorniční vrstva. Část sejmuté ornice, která bude následně na stavbě využita pro ohumusování a rekultivace bude uložena na mezideponiích (meziskladech). Zbývající přebytečnou ornici bude možno přemístit na zemědělské pozemky v okolí stavby k zesílení orničních vrstev. 7. Ochrana vodních nádrží a vodních zdrojů Veškerá voda spadlá na povrch zpevněné části dálnice je zachytávána, a to buď klasickými příkopy nebo rigoly se svedením vody do kanalizace. Voda není nikde volně rozptylována do terénu, nikde nestéká volně po svazích násypu komunikace. Před zaústěním do recipientní vodoteče je vždy zařízení s čistícím a retenčním účinkem. Dle celkového vodohospodářského řešení trasy jsou na všech výústech navrženy nádrže. Podle hlavního účinku, které od nich očekáváme jsou pojmenovány jako sedimentační a retenční. Všechny nádrže zde navržené mají oba účinky. Nádrže všeobecně co do jejich předčistícího účinku mají za úkol zachytit usaditelné látky povrchového odtoku z dálnice (odpočívky) a tak předčistit vody povrchového odtoku před jejich výtokem do recipientu. Nádrží mají být zachycovány jednak usaditelné látky, jednak látky vzlínající k hladině nebo odstranitelné průtokovým filtrem - nejdůležitější jsou ropné látky. Nádrž zachytí celý objem cisternového vozu při náhodné havárii na svém záchytném území Ochranná vodárenská pásma Zdroje regionálního významu a nadregionálního významu Část stavby prochází po kraji vodárenského pásma ochrany vodního zdroje PLZ Nový Darkov. Podle dokumentace EIA jsou podzemní zdroje statické (uzavřené, neobnovitelné) a nejsou závislé na dotaci ze srážek. Při dodržení běžných bezpečnostních opatření na ochranu vod je při běžném provozu i při stavbě toto vyloučeno. Rovněž havárie na dálnici ohrožující kvalitu vod neznamená zvýšené nebezpečí pro přírodní léčivé zdroje, pokud bude řešena běžnými postupy. Trasa dálnice probíhající 2. PHO nemusí být označena zákazem vjezdu vozidel s nákladem ohrožujícím kvalitu vod Drobné vodní zdroje - studny Podle dokumentace EIA nedojde k výrazným změnám kvality podzemních vod v okolí dálnice. EIA předpokládá, že by obecně mohlo dojít ke kvalitativnímu ovlivnění cca 50 procent vodních zdrojů do vzdálenosti max m od dálnice nad limity ČSN Pitná voda. V pásmu této vzdálenosti však nejsou známé žádné zdroje podzemní vody. Nad 10

11 tuto vzdálenost by mělo být ovlivnění minimální. Co se týká ovlivnění vydatnosti vodních zdrojů je ovlivněn především prostor stavby tunelu Klimkovice. Podle EIA lze očekávat dosah depresního kužele max. do vzdálenosti 200 m. V této zóně nejsou známy žádně studny. 8. Podmínky pro výstavbu ze stanoviska MŽP ČR dle zákona č. 244/1992 Sb. Problematiku jako celek řeší zákon č. 244/1992 Sb. ČNR, o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. Vlivy stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění a užívání, odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění Hluk Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví Hygienické předpisy svazek 37 z roku 1977 Ministerstva zdravotnictví ČSR. Tyto předpisy stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vadávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 59 db(a) pro denní dobu a 40 db(a) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na hluk. Případná kontrolní měření hladin hluku provádějí orgány hygienické služby podle ČSN Metody měření hluku Emise Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů a vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem z obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku zimního posypu, prachu a dalších nečistot přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. Tuto problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. 11

12 8.3. Vibrace Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov Prašnost V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných pásem V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její realizací dojde ke styku s chráněným územím, musí zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně uvedená v dokumentaci pro zhotovovací práce a dbát, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto problematikou souvisejí. Jde zejména o: - Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb. - Vyhlášku MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. - Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. - Zákon ČNR č. 242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech Ochrana povrchových a podzemních vod V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. Na každém křížení se stávající vodotečí bude vybudována provizorní zemní hráz pro zachycení splachů z otevřeného staveniště. V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Staveniště mostů budou odvodněny v případě potřeby při výkopových pracech čerpadlem do vhodného místa, kde se budou vsakovat do terénu. Před zahájením prací bude v oblasti výstavby dálnice proveden monitoring všech zdrojů pitné vody Odpady V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: - č. 238/1991 Sb. o odpadech, - č. 311/1991 Sb. o státní správě, - č. 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství, 12

13 - č. 521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů, - č. 513/1992 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady Podmínky při výstavbě - V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby tak, aby vlivem výstavby nedošlo k překročení limitních ukazatelů kvality životního prostředí. - V případě archeologických a paleontologických nálezů umožnit záchranný archeologický výzkum. - Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice, využita bude částečně ke zpětnému ohumusování svahů kolem dálnice a komunikací a přebytečná ornice bude deponována na místo, které určí smlouva mezi majitelem a investorem. - Vegetační úpravy budou prováděny tak, aby realizace probíhala po celou dobu výstavby. - V případě zásahu do vodního zdroje realizovat okamžitou náhradu (nová studna, napojení na vodovod atd.). - Plochy, které byly dočasně vyjmuty ze ZPF pro účely staveniště a ploch skládek budou rekultivovány a navráceny původnímu účelu. - Bude zabezpečena funkčnost meliorační a závlahové sítě, která by mohla být stavbou narušena. - V průběhu výstavby bude zajištěn odborný dozor geologický a hydrogeologický, stavební zejména se zřetelem na problematiku tunelové stavby a hydrogeologii. 13

14 9. Návrh trasy Návrh doporučené trasy dálnice D47 vychází, kromě hodnocené dokumentace, z poznatků získaných vlastním terénním průzkumem a z připomínek získaných v rámci vyjádření orgánů státní správy, dotčených obcí a veřejnosti. Připomínky, které bylo možné akceptovat, jsou zahrnuty do podmínek realizace. V úvodu této pasáže je třeba poznamenat, že vzhledem k daným územním podmínkám jádra Ostravské aglomerace, vyznačujícím se nedostatkem volně využitelných ploch, představuje každé řešení narušení stávajících funkcí a vazeb (včetně ekologických). Žádné ze všech hodnocených tras (včetně 15 variant) nemůže za těchto podmínek představovat ideální řešení uspokojující všechny dotčené strany. Dosavadní průběh hodnocení plně potvrzuje, že jakákoliv změna trasy motivovaná snahou o vyřešení konkrétního problému okamžitě generuje další často neméně závažné střety v jiném území. Za této situace nemůže doporučená varianta představovat nic jiného než maximální možný kompromis mezi požadavky dopravně technickými a požadavky na ochranu životního prostředí. Ve shodě s dělením trasy na jednotlivé úseky (stavby) je doporučená varianta (trasa - stavba 4707) popsána a zdůvodněná následovně: V rámci tohoto úseku je klíčovou koncepční otázkou průchod dálnice prostorem Polanka - Klimkovice. O zásadní otázku se jedná z tohoto důvodu, že pro překročení Rudné jsou v navazujícím úseku stavby k dispozici pouze dva body, do kterých je nutno dálnici přivést. Vlastní prostor Polanky a Klimkovic představuje území, kde bezkonfliktní průchod trasy prakticky není možný. Kterákoliv trasa, má (teoreticky) na výběr: - průchod CHKO Poodří (východně od železniční trati), - souvisle zastavěné území obcí Polanka a Klimkovice, - prostor mezi lázeňským komplexem a západním okrajem Klimkovic. Předmětem hodnocení byly v tomto případě dvě varianty řešící průchod tímto územím buď po hranici katastrů obou obcí (varianta 2 nízká - hloubený tunel + most, varianta 2 vysoká - pouze most) nebo raženým tunelem západně od Klimkovic (varianta 1). V rámci vyjádření k dokumentaci obě obecní zastupitelstva odmítla tu variantu, která více zasahuje území jejich obce. Za této situace považujeme za rozhodující kritérium pro výběr varianty efekt dělícího účinku stavby. V případě realizace varianty 2 by s největší pravděpodobností území dotčené výstavbou zůstalo trvale nezastavěno (nutné demolice před zahájením výstavby, zastínění dálničním tělesem po dokončení). Šířka vzniklé proluky by však nebyla dána pouze nezbytným rozsahem stavebních prací, ale též navazující zónou, ve které by došlo k podstatnému zvýšení imisní zátěže. Realizace této varianty by nevyhnutelně vedla k trvalému a nezvratnému narušení souvisle zastavěného území, které vzniklo kontinuálním stavebním vývojem obou obcí nebo v lepším případě k degradaci částí přilehlých k dálnici včetně postupných změn sociální skladby obyvatelstva. S vědomím, že varianta 1 je vedena územím se značným významem lázeňství a s přihlédnutím k preferencím ochrany obyvatelstva, klasifikujeme tuto variantu v porovnání s variantou 2 jako přijatelnější z hlediska životního prostředí z následujících důvodů a za uvedených podmínek: - trasa není v kontaktu se souvisle zastavěným územím, 14

15 - výstavba dálnice, byť přestavující určité riziko narušení kvality prostředí, je jevem časově omezeným. Pro projekt organizace výstavby požaduje posudek zpracování zkráceného hodnocení vlivů, ve kterém budou formulovány konkrétní podmínky omezující vliv stavební činnosti na okolí (pracovní doba, využití místních komunikací, deponie materiálu atp.), - dělící efekt dálnice mezi lázeňským komplexem a obcí bude výstavbou tunelu eliminován, vyústění odvětrávacího systému bude řešeno na základě podrobné rozptylové studie s cílem minimalizace dopadů na obec i lázeňské území. - v úsecích dálnice oboustranně navazujících na tunel budou na základě podrobné hlukové studie realizována protihluková opatření, - investor po dohodě s SLL Darkov a orgány obce bude participovat na vhodných kompenzačních opatřeních, zaměřených především na podporu lázeňské funkce území. Po zodpovězení této otázky zbývá vyřešit pouze trasování dálnice v prostoru Bravantic. Varianta 1 prochází západně a varianta 4 východně od obce. V souladu s vyjádřením MěÚ Bílovec, OkÚ Nový Jičín a občanů Bravantic, posudek doporučuje variantu 4. Proti variantě 1 hovoří nutná demolice několika obytných objektů při okraji ekologicky cenného prostoru bravantických rybníků. Doporučená varianta prochází po závětrné straně obce, z větší části skryta v zářezu. Průchod přes oblast soutoku Jamníku a Seziny je řešen estakádou. Z doporučení varianty 4 logicky vyplývá, že úvodní úsek (km ) bude trasován podle varianty 2. Závěrečná část trasy v rámci stavby 4707 (km ) má pak střetové body v průchodu osadami Václavovice, Janová a Přemyšov, přičemž u prvních dvou osad je již předpokládáno řešení formou hloubených tunelů. Posudek akceptuje v tomto případě požadavky obyvatel Přemyšova a formuluje požadavek na umělé zakrytí příslušného úseku. Způsob vyústění odvětrávacích systémů musí minimalizovat vlivy odvětrávaných zplodin na zástavbu. Posudek též požaduje, aby v návaznosti na technické řešení tunelů bylo řešeno i jejich architektonické začlenění do krajiny. 15

16 10. Argumenty pro a proti dálnici D Argumenty pro dálnici D47 Jedním z nezávažnějších problémů, zhoršujících životní prostředí v ostravské aglomeraci, je nedostatečně fungující dopravní systém. Z dopravně inženýrského hlediska je ostravská aglomerace významnou zdrojovou a cílovou oblastí. V souvislosti se vzrůstající automobilizací potřebuje kvalitní komunikační napojení a to nejen na dálniční síť České republiky, ale vzhledem k stále rostoucím dopravním vztahům s Polskem i do katowické aglomerace. V neposlední řadě je pro příznivý podélný profil směřována do oblasti Moravské brány a následně Ostravská transevropská magistrála sever - jih, umožňující propojení jižní a střední Evropy s Baltem. Dlouhodobý záměr výstavby severojižní komunikace mezi Českou republikou a Polskem potvrdila i vláda ČR, která svým usnesením č. 631/1993 vymezila v této poloze dálnici D47; polská strana připravuje na svém území navazující dálnici A1. Vzhledem k vysoké intenzitě využití území ostravské aglomerace není příprava výstavby dálnice touto oblastí jednoduchým úkolem. Ředitelství dálnic Praha, závod Brno, jako organizace odpovědná za výstavbu dálnic ve východní části republiky, použilo ke stanovení nejvhodnějšího koridoru pro vedení dálnice D47 metodu multikriteriálního hodnocení, která zahrnula 20 různých kritérií z oblasti ekologie, ekonomie, územního plánování a dopravního inženýrství. Touto metodou byl ze čtyř možných koridorů průchodu dálnice D47 ostravskou aglomerací vyhodnocen jako nejvhodnější pooderský koridor. Trasu dálnice D47 v oblasti Ostravy byla stabilizována v pooderském koridoru i usnesením vlády ČR ze dne 17. srpna 1994 č. 447, které schválilo územní plán velkého územního celku ostravské aglomerace. V pooderském koridoru byly navrženy základní varianty tras dálnice D47, které vzájemným propojením dílčích částí vytvořily velké množství kombinací vedení trasy dálnice. Celý postup přípravy výstavby dálnice D47 je veden podle platného právního řádu. Dotčené obce mají právo v procesu posuzování podle zákona č. 244/1992 Sb., uplatnit k připravované stavbě svá stanoviska, která mohou svou vahou v závěrečném posuzování přínosů jednotlivých řešení ve vztahu ke ztrátám na hodnotách životního prostředí rozhodnout o výběru definitivní varianty trasy. Případné negativní vlivy však budou prostřednictvím technických opatření sníženy na minimum a v žádném případě nesmí překročit hodnoty stanovené hygienickými předpisy Argumenty proti dálnici D47 Do roku 2025 bude soutěžit o místo na silnicích celého světa již více než 1 miliarda automobilů, které budou příčinou těžkých škod na životním prostředí na kterémkoliv místě zeměkoule. Veškeré naše snahy o zpomalení globálního oteplování bude mařit nárůst emisí oxidu uhličitého. K tomu je nutno přičíst odpovídající nárůst vypouštěných množství oxidu uhelnatého, oxidu dusíku a uhlovodíků, které vytvářejí fotochemický smog. Nejsou to však jen tyto emise, které nám působí starosti. Musíme si uvědomit, že při výrobě každého nového automobilu se spotřebuje množství oceli, plastů, hliníku, pryže a vody. Jedinou cestou nápravy je zajištění potřebných investičních prostředků pro výkonné, prostředí nenarušující technologie a bezpečné dopravní systémy. (Michael Walsh v knize Zachraňme Zemi.) 16

17 Už tento citát vyvrací jeden z argumentů zastánců stavby dálnice, totiž, že je to jediný způsob, jak zvládnout stoupající počty automobilů. V krátkém úryvku myšlenky světového ekologa jsou zachyceny i další negativní vlivy emisí motorových vozidel: ničení lidského zdraví. Když k tomu připočteme hluk, rozbití krajiny, ohrožení kvality povrchových i spodních vod, můžeme se zcela oprávněně prát, proč těleso dálnice D47 je před Ostravskou aglomerací svedeno přímo do obytné zástavby a do těsné blízkosti Chráněné krajiny Poodří? V minulém režimu se vůbec nebral ohled na názory lidí, říká starosta Svinova Jaromír Planka. Důsledky dnes vidíme na každém kroku a musíme je řešit. Pokud se týká našeho obvodu, pak plánovaná trasa zasáhne hustě obydlené územní, které je už dnes zatížené hlukem a emisemi ze silnice Rudná a z dalších komunikací. Musíme k tomu přičíst i dopady provozu železniční tratě Bohumín - Přerov. Situování trasy D47 vůbec nebere ohled na lidi a všechno živé. Dopady této komunikace jsou evidentní a jsou v rozporu s normami pro zdravý život. Občané z těchto lokalit vyjádřili nesouhlas s dálnicí D47 peticemi, které zaslali Magistrátu města Ostravy a Ministerstvu životního prostředí ČR. Podpisů bylo celkem Je jasné, že největší aktivitu projevují občané, kterých se plánovaná stavba přímo dotýká. Lidé nejvíce vnímají hluk. Důsledky působení emisí se dostavují s časovým odstupem, což si občané neuvědomují, a proto si je ani nepřipouštějí. Připomínám, že trasa dálnice naší místní částí Dubí silně zasáhne území ekologické stability, kde se nachází i Národní přírodní rezervace Polanecký les. Proti zdravému rozumu se do tohoto území plánuje provoz, který negativně ovlivní komplexně chápaný život lidí, fauny i flóry. Další obvod města Ostravy, kde trasa dálnice D47 půlí obytnou zástavbu je Polanka nad Odrou. Proti vedení dálnice D47 Ostravou byla vyslovena řada argumentů. Zdá se však, že jejich síla je slabá proti lobbystickým zájmům, za nimiž stojí peníze. Ty jsou hlavním argumentem, a třebaže jsou zakrývány tvrzeními o ekologičnosti stavby a její důležitosti pro rozvoj Ostravy, je jasné, že dostatečně motivují aktivity, které dálnici D47 pooderským koridorem prosazují i na úkor životního prostředí. V souboji s bezohledností peněz zaujímají tyto aspekty podružné místo. Lépe řečeno nejsou brány tak vážně, jak si s ohledem na zcela prokazatelné negativní důsledky zasluhují. Lednové inverze v Ostravě potvrdily nebezpečí ohrožení zdraví lidí a vyvolaly řadu nutných opatření. Zatímco vrstva ozónu v atmosféře povážlivě klesá, ta přízemní naopak stoupá. Projevují se škody, které jsme ve jménu pokroku své Zemi napáchali. Dálnice D47 je rovněž svými zastánci a propagátory prezentována co by další pokrokový čin. Přitom studie, které probíhají ve vysoce rozvinutých západních ekonomikách, prokazují, že vysoké koncentrace přízemního ozónu mohou snižovat funkci plic nejen u osob, které již trpí nepravidelnostmi v dýchání, ale i u těch, které se těší dobrému zdraví. Obdobné důsledky mají i vysoké hladiny oxidu uhelnatého, který pochází z emisí motorových vozidel. Ostatní emise z motorových vozidel, např. oxidy dusíku, přímo poškozují plíce. Vážné zdravotní riziko představují i mnohé toxické stopové kovy, uhlovodíky a kyselé substance obsažené v emisích automobilů. V přehledné zprávě vydané Švédským národním institutem pro enviromentální medicínu se poukazuje na spojení mezi vdechováním výfukových plynů ze vznětových motorů a rakovinou plic. 17

18 11. Závěr Česká nedůslednost nese své neblahé ovoce i v případě dálnice D47. Při studiu této problematiky jsem čerpal z různé odborné literatury a dokumentace. Závěry jsou jednoznačné. V žádném vyspělém a civilizovaném státě dnes už nepostaví podobnou dopravní komunikaci v blízkosti obytné zástavby a v záplavovém území velké řeky. Ostravská trasa, ať už Klimkovická nebo Polanecká ignoruje veškeré zásady nabyté zkušenostmi projektantů dálnic ve vyspělých ekonomikách. Je totiž situována středem Ostravy, dále poddolovaným územím a navíc v záplavovém území hned tří velkých řek: Odry, Opavy a Ostravice. Každá dálnice je zdrojem znečištění a hluku. Je pravda, že moderní motory už neemitují olovo, ale zato velmi karcinogenní aromatické uhlovodíky, oxidy dusíku a další nebezpečné zplodiny. Dálnice D47 navíc ohrozí i chráněnou krajinnou oblast Poodří a její provoz v říční nivě, která je špatně odvětratelná, rovněž přispěje v inverzních obdobích k vytváření smogu a přízemního ozónu. Kumulované důsledky vlivu dálnice včetně hluku na zdraví obyvatel dotčené oblasti budou evidentní a citelné. Existuje vůbec řešení z hlediska komunikačního napojení Ostravska, ale i Těšínska a Třinecka na zbytek republiky a okolní státy? Bezesporu ano, a to v takzvané Mariánsko - Tereziánské trase. Projekt na tuto trasu podle zveřejněných informací existuje a je pro finančně vyčerpanou Českou republiku nejúspornější. Jedná se o povýšení stávající I/48 na rychlostní komunikaci a použití modernizované I/56 jako přivaděčů do velkých měst regionu, což by přesně odpovídalo zvyklostem a zkušenostem západních zemí. 18

19 12. Použitá literatura 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Dálnice D47 Bílovec - Ostrava - Průvodní zpráva. 2. Dálnice D47 - Posudek o hodnocení vlivů na ŽP podle zákona č. 244/1992 Sb. 3. Ředitelství dálnic Praha, závod Brno, Posudek podle zákona č. 244/1992 Sb. na dokumentaci o vlivu dálnice D47 na životní prostředí. 4. Michael Walsh, Zachraňme Zemi. 5. (např.:

20 Petr Frühbauer, 1. ročník Připomínky: Předmět zprávy, název práce a úprava první strany nejsou podle pokynů Drobné formální chyby, neopravené překlepy (žádně apod.) Str. 17 i jinde: Práce měla být psána ODBORNÝM stylem, toto je populární text (...můžeme se zcela oprávněně prát, proč těleso dálnice D47 je před Ostravskou aglomerací svedeno přímo do obytné zástavby a do těsné blízkosti Chráněné krajiny Poodří?, proti zdravému rozumu, neblahé ovoce aj. Citace zdrojů nejsou podle ISO 690! Hodnocení: nezveřejňuje se JM 20

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu

stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu stavba 4704 dálnice D47 Lipník nad Bečvou Bělotín 11/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4704 Lipník nad Bečvou Bělotín je součástí souboru staveb D47 (po zprovoznění součást D1) a je

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky

Příloha č. 3 - Vyhodnocení projednání návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Odry správní území Heřmánky I. POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU v rámci společného jednání o návrhu Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava ze dne 8.9.2010,

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dopravní napojení na silnici I/35 Zpracoval: odbor, oddělení: Irena Weinerová, odd. přípravy

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více