MASARYKOVA UNIVERZITA. Nadaný ţák v prostředí základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Nadaný ţák v prostředí základní školy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Nadaný ţák v prostředí základní školy Diplomová práce Brno 2011 Lucie Janochová

2 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Nadaný ţák v prostředí základní školy Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc. Autor práce: Lucie Janochová

3 BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM JANOCHOVÁ, Lucie. Nadaný žák v prostředí základní školy: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra primární pedagogiky, l. Vedoucí diplomové práce Bohumíra Šmahelová. ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá tématem nadaných ţáků zejména v prostředí základní školy. Definuje nadání, snaţí se jej rozčlenit mezi jednotlivé druhy, ukazuje na vliv inteligence na nadání. Tato práce se také zabývá metodami práce s nadanými dětmi; tyto jedince se snaţí charakterizovat, popsat moţnosti diagnostiky jejich nadání a moţnosti jejich výuky. V praktické části práce popisuje jednoho konkrétního nadaného ţáka a to jak v kontextu jeho rodinného, tak školního prostředí, přičemţ zkoumá jeho školní výsledky v rámci kolektivu celé třídy, kterou v rámci svého vzdělávání navštěvuje. Práce se také snaţí zachytit pohled na nadané jedince ze strany učitelského sboru. ANNOTATION This diploma thesis deals with the talented pupils in the basic school theme. It defines the talent; it separates in its types and it shows the influence of the intelligence on the talent. The thesis also deals methods of the work with the talented pupils. It describes the pupils and the possibilities of their education in the basic school. The thesis describes the specific talented pupil within its practical part. The thesis also tries to find out the teachers view on talented pupils. KLÍČOVÁ SLOVA Nadaní ţáci, nadání, talent, inteligence, tvořivost, základní škola, rodiče KEYWORDS Talented pupils, gifted, basic school, intelligence, creativeness, intellect, parents

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne 1. dubna 2011 Lucie Janochová

5 Na tomto místě bych chtěla velice poděkovat vedoucí práce PaedDr. Bohumíře Šmahelové, CSc. za vedení mé diplomové práce. Všechny rady a připomínky mi pomohly při průběţné úpravě i konečné korekci textu. Děkuji také svému manţelovi Mgr. Petru Janochovi za jeho ochotu, rady a pomoc, které mi poskytl při tvorbě této práce. Velmi si váţím času i energie, které mi při psaní diplomové práce věnoval. Poděkování patří i paní ředitelce základní školy, která byla po celou dobu mého výzkumu velice vstřícná.

6 OBSAH Úvod Základní východiska Nadání versus talent Definice nadání Druhy nadání Vliv inteligence a tvořivosti na nadání Metody práce s nadanými dětmi Identifikace nadaného dítěte Charakteristiky nadaného jedince Diagnostika nadaného dítěte Typologie nadaných dětí Formy výuky nadaných dětí Nadaní ţáci jako téma školsko-politických dokumentů Rámcový vzdělávací program Koncepce péče o mimořádně nadané děti a ţáky Bílá kniha Praktická část Metodologie Výzkumné otázky Metody pouţité při sběru dat a záznamová technika Výzkumný vzorek Anamnéza nadaného ţáka Pavla Dvořáka Prvotní zjišťování nadání Stanovená diagnóza Projevy ţáka během vyučování Metody pouţívané ve vyučování Metody práce v domácím prostředí Mimoškolní aktivity Další oblast zájmu Problémy spojené s nadáním Vztah k společnosti Školní prostředí Měření úrovně tvořivého myšlení Kresebný test kreativity Torranceův test tvořivého myšlení Zkouška zrakové představivosti Didaktický vědomostní test Vědomostní test nadaného ţáka Vědomostní test ţáků s výborným prospěchem Vědomostní test ţáků s průměrným prospěchem Celkové výsledky vědomostního testu testované třídy Shrnutí Dotazník Identifikace nadaného ţáka Dotazník Projevy konkrétního nadaného ţáka Školní vzdělávací program konkrétní školy Závěr Pouţitá literatura Přílohy... 79

7 ÚVOD Téma nadání a talentu ve školním prostředí je vysoce aktuální. Téměř kaţdodenně je sledujeme v médiích, hovoří o něm laická i odborná veřejnost, je přítomné ve školním prostředí. Jiţ během několika praxí, které jsem absolvovala během svého studia, jsem se setkala s několika dětmi, které byly učitelským sborem označovány za nadané, a já jsem k nim proto také tak přistupovala. Jelikoţ mne toto téma zaujalo, snaţila jsem se čerpat informace z nejrůznějších odborných zdrojů, které jsou dostupné. K mému překvapení jsem zjistila, ţe takových zdrojů není mnoho. Třebaţe je téma nadaných dětí aktuální, počet odborných publikací či dalších zdrojů tomu neodpovídá. I proto jsem se rozhodla, ţe téma nadaných dětí bude součástí mé závěrečné diplomové práce. Domnívám se, ţe jejím zpracováním získám nové informace a podněty, které vyuţiji i v budoucnu během vlastní pracovní praxe při výuce. Diplomová práce je navázána na výzkumný záměr řešený na Pedagogické fakultě MU, Speciální potřeby ţáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, číslo MSM Hlavním cílem práce byla anamnéza konkrétního ţáka Pavla Dvořáka 1, který byl identifikován jako nadaný. Byly sledovány a popsány metody, se kterými se s daným ţákem pracuje ve školním i rodinném prostředí. Dílčím cílem bylo srovnání výsledků práce průměrných ţáků s nadaným ţákem. Dále bylo zjišťováno, zda učitelé dokáţí identifikovat nadaného ţáka. Diplomová práce je rozdělena do dvou základních celků na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se zabývám základními východisky spojenými s tématem nadaných dětí v prostředí základní školy i rodiny, vymezovány jsou základní pojmy. Uvedeny jsou různé formy nadání a další základní informace spojené s tímto tématem. Pozornost je rovněţ věnována základním legislativním otázkám v kontextu tématu práce, nahlíţím do Rámcového i školního vzdělávacího programu, který je důleţitým východiskem pro školskou výuku nadaného jedince. 1 Pavel Dvořák je pouze kódové jméno, které je pouţíváno výhradně pro potřeby této práce. Původní jméno bylo změněno v zájmu zachování osobních dat a informací, které tato práce obsahuje. 1

8 Výzkumná část diplomové práce obsahuje výsledky výzkumu, který byl proveden ve školním i rodinném prostředí nadaného ţáka. V rámci této kapitoly je popsána metodologie výzkumu. 2

9 1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA Cílem úvodní kapitoly je vymezení základních východisek tématu. Uvedeno je více definic nadání, jak je uvádí domácí i zahraniční odborná literatura. Pozornost je také věnována různým formám nadání. Snahou je zachytit základní témata, která jsou v kontextu této práce důleţitá. 1.1 Nadání versus talent Odborná literatura vymezuje nadání resp. talent nejrůznějšími způsoby, přičemţ prakticky nelze vysledovat univerzální vymezení těchto pojmů. Zatímco jedni pojmy nadání a talent slučují, druzí je popisují odlišně a vzájemně vymezují. Např. Fořtík, Fořtíková (2007) uvádějí, ţe nadání můţe být chápáno z různého pohledu, přičemţ můţe jít o: 1. kvalitativně osobitý souhrn schopností, které podmiňují úspěšné vykonávání činnosti; 2. všeobecné schopnosti nebo všeobecné prvky schopností, které podmiňují moţnosti člověka, úroveň a vlastnosti jeho činnosti; 3. rozumový potenciál nebo inteligenci; celostní individuální charakteristiku poznávacích moţností a schopností učit se; 4. souhrn vloh, vrozených daností, projev úrovně a vlastností vrozených předpokladů; 5. talent, existenci vnitřních podmínek pro dosahování vynikajících výsledků v činnosti (s. 12). Nadání úzce souvisí s pojmem talent. Talent definujeme jako vysokou úroveň rozvoje schopností, především speciálních. O talentu hovoříme na základě výsledků činnosti člověka, které se vyznačují novostí, originalitou přístupu (Fořtík, Fořtíková, 2007, s. 12). Pojmy nadání a talent odlišuje také Musil. Tvrdí, ţe termín vysoké nadání odkazuje na mimořádné nadání ve více oblastech a pojem talent je na místě, pokud jedinec vyniká jen v jedné oblasti (1989, in Machů, 2006, s. 7). Na rozdíl od toho Gagné hovoří o nadání jako vrozené schopnosti neboli vloze a o talentu jako získané dovednosti díky vlivu okolí (Gagné, 2000, in 3

10 Machů, 2006, s. 7). Stern odlišoval tzv. speciální nadání, které nazýval talent, od všeobecného nadání, které nazýval inteligencí (1967, in Hříbková, 2005, s. 42). H. J. Eysenck a P. T. Barrett předkládají názor, ţe pojem nadání je zpravidla definován třemi způsoby: Pojem je definován vysokým IQ zjištěné z testů inteligence. Na druhém místě se pojem nadání vztahuje ke kreativitě. Pojem kreativita je uţíván dvěma různými způsoby. Chápeme jej jako rys osobnosti nebo jako znak sociálně hodnotného výkonu. Ve třetím případě formulujeme pojem nadání jako vysoký stupeň rozvoje speciálních schopností (Hříbková, 2005, s. 42). Jiní odborníci oba výše zmíněné pojmy slučují, resp. hovoří o nadání a talentu, aby se tak předešlo následným nedorozuměním. Pro potřeby této práce budu chápat pojmy nadání a talent jako synonyma, bez dalšího vymezování. Připojím se tak k Fořtíkovi, Fořtíkové, kteří tyto pojmy označují za synonyma, přičemţ vţdy máme na mysli mimořádně rozumově vybaveného jedince (2007, s. 12). 1.2 Definice nadání Na nadání můţeme nahlíţet z více úhlů a tomu také přizpůsobovat jeho definici. Zajímavý model představují Mönks, Ypenburg (2002), kteří definují nadání prostřednictvím čtyř různých výkladových modelů. Model slouţí ke znázornění skutečných souvislostí a je tudíţ často zjednodušenou reprodukcí komplikovaných záleţitostí. a) Modely založené na schopnostech Vycházejí z domněnky, ţe duševní (intelektuální) schopnosti lze zjistit uţ v časném věku a ţe se v průběhu ţivota podstatně nemění; tj. ţe schopnosti jsou stabilní. b) Modely kognitivních složek Zaměřují se především na procesy zpracovávání informací; zkoumají kvalitativní rozdíly mezi informačními procesy. Ve středu výzkumného zájmu nestojí ani tak konečný produkt, ale cesta k němu. 4

11 c) Modely orientované na výkon Zdůrazňují rozdíl mezi vlohami a realizací vloh. Ne všechno, co v lidech vězí jako vloha nebo moţnost, je převedeno do výkonů. Vloha je však předpokladem pro to, aby někdo podal vynikající výkon. d) Sociokulturně orientované modely Vycházejí z toho, ţe vysoké nadání se můţe realizovat jen za vhodného spolupůsobení faktorů individuálních a sociálních. Zhodnocení zvláštních nebo mimořádných výkonů a vytváření podmínek pro navození zvláštních výkonů je vysokou měrou závislé na politickém pojetí a hospodářských předpokladech (Mönks, Ypenburg, 2002, s ). Takto postavené modely můţeme chápat jako východiska pro konkrétnější dotváření definičního zázemí; vzájemně se překrývají a ovlivňují, vybrané konkrétní definice jen obtíţně můţeme zařadit do jediné skupiny či modelu. Budeme-li hledat konkrétní definici nadání, můţeme se obrátit např. na Pedagogický slovník (2001, s. 131): (Nadání) znamená schopnosti člověka pro takové výkony určitých činností intelektuálního nebo fyzického charakteru, které se mohou jevit jako výjimečné ve srovnání s běţnou populací. Ještě komplexnější definici předkládá Webb (2002, in Machů, 2006): Nadaní jsou identifikovaní profesionálně kvalifikovanými osobami jako děti s přednostmi význačnými pro schopnost vysokého výkonu. Tyto děti vyţadují diferencované vzdělávací programy a sluţby nad rámec běţně poskytovaných klasickým vzdělávacím programem k tomu, aby mohly přispět ke svému prospěchu i uţitku společnosti. Děti schopné vysokého výkonu zahrnují ty, které v celém spektru, nebo v omezené oblasti vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnost. 1.3 Druhy nadání Nadání u dítěte můţeme vysledovat v mnoha oblastech. Chceme-li je konkretizovat, je lepší je zobecnit do několika kategorií. Odborná literatura se většinou shoduje na následujících celcích: 5

12 Intelektové schopnosti zahrnují obecné verbální, početní, prostorové, paměťové schopnosti a faktory uvaţování v rámci základních mentálních funkcí. Kombinace těchto schopností je základem pro další druhy talentů. Specifické akademické vlohy jsou realizací intelektových schopností ve specifických oblastech. Např. matematické nadání, nadání pro přírodní vědy, atd. Kreativní nadání pomáhá jedinci tvořit stále nové nápady a produkty, vymýšlet další vyuţití pro objekty a materiály. Vědecké schopnosti jsou realizací zejména intelektových a kreativních schopností. Dále se člení na technické, matematické, jazykové nadání aj. Vůdcovství ve společnosti je schopnost pro kvalitní mezilidskou komunikaci a vedení osob. Mechanické (zručné) schopnosti jsou úzce spjaty s talentem v umění, vědě i strojírenství. Úspěch spočívá ve schopnosti manipulace, prostorové představivosti a ve vnímání vizuálních vzorů, detailů, podobností a rozdílů. Talent v krásném umění nachází svůj výraz především v umění výtvarném, hudebním, hereckém a tanečním. Psychomotorická schopnost je realizací pohybových vloh. Zahrnuje nadání na různé druhy sportů či umělecké pohybové aktivity (Machů, 2006, s ). Výše uvedené kategorie můţeme konkretizovat odrazem v běţném kaţdodenním ţivotě. Např. intelektové schopnosti nejvíce souvisí se školní úspěšností; kombinací jednotlivých sloţek resp. schopností vzniká základ pro další druhy nadání. Vůdcovství neboli manaţerské schopnosti ve společnosti představuje způsobilost pomáhat skupině dosahovat vytyčených cílů a zkvalitňovat mezilidské vztahy. Je to důleţitá vlastnost pro vedoucí osobnosti v průmyslu i ekonomice, v pracovních skupinách (Fořtík, Fořtíková, 2007, s ). V současné době se setkáváme s různými klasifikacemi nadání. Hříbková klasifikuje nadání na horizontální a vertikální. Horizontální klasifikace. V tomto případě se při klasifikaci setkáváme s členěním nadání podle druhů činností. Jde například o nadání hudební, výtvarné, jazykové, matematické, sportovní. Vertikální klasifikace. Nadání lze rozlišit na podle stupně aktualizace. Členíme ho na latentní (potenciální) a manifestované (aktuální) nadání. Aktuálním 6

13 nadáním se rozumí výkony podávané v současné době. Potenciální nadání umoţní jedinci v budoucnosti dosahování kvalitativně či kvantitativně vyšších výkonů (Hříbková, 2005, s. 48). 1.4 Vliv inteligence a tvořivosti na nadání Inteligence bývá často zaměňována s nadáním či talentem. Většina autorů se dnes jiţ shoduje, ţe nadání nelze posuzovat z pouhého výsledku inteligenčního testu. Odborníci v této oblasti se však domnívají, ţe intelekt tvoří základ pro rozumové nadání (Fořtík, Fořtíková, 2007, s. 13). Všeobecně se za minimální hranici intelektového nadání v našem prostředí povaţuje IQ 130 a výše (Machů, 2006, s. 25). S pojmem inteligence se setkáváme dnes a denně. Různí autoři se na vymezení pojmu inteligence dívají odlišně. L. Terman byl přesvědčen, ţe schopnosti jsou vrozeně dané a není moţno je ovlivňovat učením nebo systematickým cvičením (Hříbková, 2007, s. 12). Myšlenka toho, ţe je nadání vrozené, byla typická pro 1. polovinu 20. století. Během 20. století se zrodilo mnoho definic a vymezení pojmu inteligence. Podle Svobody je inteligence to, co se měří inteligenčními testy (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 88). Youngson se domnívá, ţe definice pojmu inteligence není jednoduchá, jelikoţ na inteligenci je nejzajímavější to, ţe vůbec nevíme, co to je (Youngson, 2000, in Machů, 2006, s. 14). Dodnes je často přijímána Spearmanova definice inteligence jako schopnosti vyvozovat vztahy (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 88). Podle Thurstona existuje mnohočetnost různých inteligencí. Catell rozdělil inteligenci na tzv. fluidní a krystalickou (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 88). Součástí fluidní inteligence jsou biologicky dané dispozice, je tedy jimi podmíněna a projeví se převáţně v neverbálních zkouškách. Krystalickou inteligenci můţe jedinec sám ovlivnit, je podmíněna kulturně a vzdělanostně a je tedy výsledkem výchovy a vzdělání. Gardner tvrdil, ţe existuje sedm typů inteligence, přičemţ různé druhy inteligence jsou vzájemně rovnocenné. 7

14 Logicko matematická inteligence. Takto inteligentní děti se orientují ve světě čísel. Rády počítají aritmetické příklady z hlavy, například výpočet pravděpodobností, vymýšlejí experimenty, řeší matematické hádanky. Jazyková (lingvistická) inteligence. Děti s tímto druhem inteligence jsou citlivé na význam a pořadí slov. Rády vyhledávají informace v novinách, snadno si zapamatují místa, vyprávějí fantastické historky. Baví je čtení dopisů, hrají si se slovy. Prostorová inteligence. Děti vytváří názorná schémata, kreslí přesné podoby lidí. Velmi snadno si pamatují informace vizuálního charakteru, mají výbornou představivost. Tělesně pohybová (kinetická) inteligence. Děti jsou schopny pouţívat tělo k sebevyjadřování, jsou zručné v manipulaci s předměty a mají v oblibě různé pohybové aktivity (plavání, turistika). Musejí být v neustálém pohybu, jsou zručné v manuálních činnostech. Hudební (hudebně rytmická) inteligence. Jedinec vnímá citlivě zvuky okolí, rytmy, tóny. Děti umí často hrát na několik hudebních nástrojů, vynikají ve zpěvu a přesném intonování. Přírodní inteligence. Děti se s oblibou pohybují v přírodě. Zabývají se fyzikou, astronomií, chemií. Mají pozitivní vztah ke zvířatům. Personální inteligence, dělená na interpersonální a intrapersonální. Interpersonální. Děti rády navazují a udrţují mnoho společenských kontaktů. Mají nespočet mimoškolních aktivit, zapojují se do společných prací v týmu. Intrapersonální. Jedinci mají silnou vůli, vyhraněné názory. Rádi se věnují osobním zájmům, nenechají se ovlivnit druhými (Machů, 2006, s ). Sternberg chápe inteligenci jako vícedimenzionální vlastnost a domnívá se, ţe nadání není vrozené. Jeho pojem inteligence se skládá ze tří rozdílných schopností, inteligence komponentové (analytické), zkušenostní a kontextové (praktické). Sternberg zavádí pojem praktická inteligence, coţ je druh inteligence, kterou jedinec vyuţívá v reálném světě především k přizpůsobení a k utváření svého ţivotního prostředí (Machů, 2006, s. 16). Řada autorů (například Piaget) povaţuje 8

15 zvládání nových situací za podstatný znak inteligence (Machů, 2006, s. 18). V současné době se tvořivost nepovaţuje za totéţ co inteligence. Běţné hodnoty inteligence postačují k vysoké úrovni tvořivosti. Vysoká hodnota IQ někdy můţe být překáţkou pro kreativitu (Machů, 2006, str. 18). Pro identifikaci nadaných či mimořádně nadaných dětí můţeme vyuţít skupinově pouţitelné inteligenční testy. Skupinová administrace bývá vyuţívána zejména v pedagogicko-psychologickém poradenství při volbě povolání, k identifikaci dětí, které potřebují speciální péči, nebo při identifikaci dětí mimořádně nadaných (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 127). Jedním z testů, které můţeme pouţít je Test struktury inteligence (TSI). Test je určený především pro profesionální poradenství či identifikaci dětí s vysokým nadáním. Kromě úrovně verbálního, matematicko-logického, neverbálního/technického nadání a verbální paměti lze z profilu usuzovat i na ev. převahu nadání teoretického nad spíše praktickým nebo naopak (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s ). Test je ovšem náročný na rychlost myšlení, coţ by mohlo být překáţkou pro děti, které jsou pečlivější nebo pracují pomalejším tempem. Váňův inteligenční test (VIT) je určen zejména ke skupinovému testování dětí. Celkový skór je dobrým ukazatelem krystalické inteligence, výkon je současně hodně závislý i na rychlosti myšlení. Test obsahuje celkem 7 subtestů: 4 verbální, 2 numerické a 1 neverbální (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 128). Další testy, které můţeme pouţít, jsou například Stavělova orientační zkouška, Orientační test rozumových schopností, Diferenciační testy schopností, Heidelberský inteligenční test, Meiliho Analytický test inteligence. Další zkoušky, které můţeme uplatnit, jsou Ravenovy testy, které patří do skupiny Jednodimenzionálních skupinově vyuţitelných inteligenčních testů. Při řešení Ravenova testu se primárně uplatňují tři základní psychické procesy: vnímání, pozornost a myšlení. Současně hraje do určité míry roli i učení. Testem je tedy hodnocena úroveň myšlenkových operací s konkrétními vizuálně prezentovanými podněty jednoduchými geometrickými obrazci či vzorci, které jsou pro většinu lidí nové, a výsledek je proto minimálně ovlivněn dosavadními zkušenostmi (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 130). Obrázkový inteligenční test je neverbální test, který je tvořen třemi typy úkolů: Eliminace (vyloučení obrázku, který k ostatním logicky nepatří), Řady 9

16 (vyţadující pochopení logické následnosti nebo principu střídání) a Obrázkové analogie (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 135). Metodou hodnocení divergentního myšlení, tj. tvořivého myšlení, jehoţ výsledkem je více variant řešení daného problému, je Torranceův test tvořivého myšlení. U těchto testů lze hodnotit různé aspekty tvořivého myšlení. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 136). Mezi Torranceho testy tvořivého myšlení patří např. kresebná zkouška. Kresebnou zkouškou se měří čtyři dimenze tvořivého myšlení. Jde o plynulost toku nápadů, kterou měříme počtem různých nápadů. Sečteme všechny nakreslené věci, přičemţ jedna kresba můţe vyuţívat jednoho i více krouţků. Další dimenze je pružnost. Znamená počet odlišných kategorií nápadů. Výsledek zjistíme tak, ţe spočítáme, kolik různých kategorií respondent uţil. To znamená, ţe například hlava, obličej nebo tvář patří do jedné kategorie. Měřit můţeme i původnost. Je to odlišnost nápadů od obvyklého a konvečního výběru. Kaţdá kresba bude ohodnocena čísly 0, 1, 2 z hlediska její originality. 0 hodnotíme takové kresby, které nakreslili všichni respondenti. Jestliţe danou kresbu nakreslili pouze někteří, hodnotíme číslem 1. Pokud jde o nápad, který vymyslel pouze jeden ţák, známkujeme číslem 2. Součtem hodnot je skóre původnosti. Čtvrtá dimenze, propracovanost, se objektivně hodnotí s obtíţemi. Propracovanost znamená podrobné vyjádření nápadů. Cílem je zjistit mnoţství podrobností, které jsou obsaţeny v kaţdé kresbě (Fischer, 1997, s. 89). Testy tvořivého myšlení jsou důleţité pro identifikaci dětí s vysokým nadáním. Tvořivost je často povaţována za ukazatele inteligence. Jakákoli jednoduchá definice pojmu tvořivost není snadná. Jedinec, který je tvořivý v jedné konkrétní oblasti, například v cítění rytmu, nemusí být tvořivý a originální ve vymýšlení matematických příkladů. Jiný můţe být tvořivý nepřetrţitě, druhý jen během určitých ţivotních fází. Nikdo není pouze tvořivý, či pouze vysoce nadaný. Z mnoţství výzkumů vyplývá, ţe většina tvořivých osob je také vysoce nadaná. Totéţ však neplatí obráceně: ne všechny vysoce nadané osoby jsou také tvořivé (Mönks, Ypenburg, 2002, s. 27). 10

17 Polovina 20. století je charakteristická humanistickým přístupem k dítěti. Řada pedagogů se shodovala na názoru, ţe shodné IQ u dětí nezaručuje jejich stejný výkon, ale ţe zejména tvořivost a motivace ovlivňuje rozdíly ve výkonu dětí (Hříbková, 2007, s. 14). Někteří autoři povaţují tvořivost za základní sloţku talentu. Tvořivost je povaţována za nejvyšší, specificky lidský způsob řešení problémů (Machů, 2006, s. 17). Pokud chceme posuzovat úroveň tvůrčích schopností, hodnotíme tyto faktory tvůrčího myšlení: Senzitivita schopnost intenzivně vnímat a hodnotit prostředí, citlivost na problémové situace. Fluence plynulost myšlenek a představ, schopnost vyprodukovat na daný podnět velké mnoţství nápadů. Flexibilita pruţnost myšlení, schopnost dívat se na problém z různých úhlů. Originalita schopnost nalézat a formulovat novou myšlenku. Rekonstrukce schopnost přepracovávat to, co bylo jiţ vytvořeno, všimnout si dalších moţných řešení. Elaborace schopnost myšlenku rozvést, dokončit a uskutečnit (Machů, 2006, s. 17). Tvořivost je taková forma lidské činnosti, která přináší něco nového, originálního a současně společensky uţitečného (Hlavsa, in Čačka, 2001, s. 39). Tvořivého jedince můţeme poznat podle jeho určitých specifických vlastností. Pro snadnější orientaci ve výčtu těchto obsaţných a velmi různorodých vlastností se autoři snaţí o zjednodušený model tvořivé osobnosti. Například Perkins znázorňuje model kreativní osobnosti jako šesticípou hvězdu (Dacey, Lennon, 2000, in Machů, 2006, s. 17). Na kaţdém cípu hvězdy stojí charakteristická vlastnost těchto jedinců. Lidé, kteří jsou kreativní, nemusí mít všech šest rysů. Ale čím více jich mají, tím je větší jejich potenciál (Machů, 2006, s. 17). 11

18 2. METODY PRÁCE S NADANÝMI DĚTMI Práce s nadanými dětmi vyţaduje chceme-li jejich potenciál vyuţít a dále rozvinout specifický přístup, a to ve školním i rodinném prostředí. Aby toto bylo moţné, je nutné znát alespoň ty nejdůleţitější charakterické znaky nadaných, správně je identifikovat. Musíme si ovšem také uvědomovat obtíţe, které jsou spojené s nadáním. Tuto kapitolu proto budu věnovat výše uvedeným okolnostem. Zaměřím se na charakterické znaky nadaných dětí, jejich identifikační moţnosti ve školním a rodinném prostředí. 2.1 Identifikace nadaného dítěte Včasná a především správná identifikace nadaného dítěte je klíčovým faktorem pro jeho další rozvoj. Aby bylo moţné nadaného jedince identifikovat, je nutné si uvědomovat základní charakteristiky, kterými nadaní obvykle disponují a na jejichţ základě jedince posuzovat Charakteristiky nadaného jedince Při vyhledávání konkrétních jedinců se mnoho výzkumů soustředilo na specifické rysy osobnosti takových jedinců. Jak ovšem uvádí Machů (2006), hypotéza o přímé souvislosti nadání a určitých osobnostních rysů se však ukázala jako nepodloţená. Místo konkrétních vlastností lze ale rozlišit obecné osobnostní charakteristiky, které jsou pro nadané jedince zpravidla typické. Nadaní nemusí disponovat všemi projevy, ale ani jejich výskyt není zárukou určení talentu. Charakteristiky se mohou objevovat v různých věkových obdobích a jsou patrné při zapojení dítěte do výchovně-vzdělávacího procesu. Např. Laznibatová (2001, in Fořtík, Fořtíková, 2007) popisuje nadané děti ve třech základních oblastech: 12

19 Všeobecné znaky Velká energie, vitalita, široké spektrum zájmů, bohatý slovník, rané čtení, časné schopnosti pouţívat abstraktní pojmy, pochopit význam cizích slov a pouţívat je, zájem o podstatu věcí, vztahů, vynikající paměť a pozornost, celkově nízká unavitelnost v dušeních činnostech, zájem o náročná témata, jako je filozofie, etika náboţenství, a sklony vést diskuze na tato témata. Tvořivé znaky Intelektová hravost, bohatá fantazie a schopnost lehce rozehrát imaginaci, mnoţství originálních nápadů, expresivita v názorech a ve vyjadřování, pruţnost a hravost myšlení, originalita při řešení úloh různého typu, úsilí o jedinečnost a neopakovatelnost nápadů v pracích, úţasná představivost, silně vyvinutý smysl pro estetické cítění a vidění věcí, častá impulsivnost, výbušnost, prudké reakce, emocionální citlivost a zranitelnost. Učební znaky Děti začínají se vším dříve neţ ostatní, rychlé tempo učení, lehké učení a radost z kaţdé intelektové aktivity, bystrost při pozorování, schopnost rozeznat všechny detaily, schopnost vhledu do podstaty problému, tendence ke strukturování problémů, dobré analyticko-syntetické, stejně jako logicko-algoritmické myšlení, zároveň kreativní myšlení, schopnost najít více řešení problémů, neúnavnost při vyhledávání informací, správné zevšeobecňování, schopnost kritického a sebekritického myšlení a perfekcionismus. Obdobných výčtů existuje v odborné literatuře bezpočet a zvolit jeden konkrétní jako ten nejvhodnější je prakticky nemoţné. Odlišný přístup zastává Hříbková (2005), která zobecňuje charakteristicky nadaného jedince jejich sumarizací do několika kategorií kognitivní charakteristiky, nekognitivní charakteristiky, charakteristiky učení. Kognitivní charakteristiky můţeme dále rozdělit na intelektové charakteristicky, tvořivé charakteristiky a paměť. Jedinci, jejichţ nadání by bylo moţné začlenit mezi intelektové charakteristiky, se vyznačují např. tím, ţe při získávání informací samostatně pouţívají encyklopedické zdroje a moderní technologie, zajímají se o vztahy příčiny 13

20 a následku, jsou schopni rozeznat vztahy mezi jevy, rychle zobecňovat. Charakteristický je pro ně bohatý slovník, při hodnocení svých a cizích výsledků činnosti se řídí vlastními kritérii. Tvořivými charakteristikami jsou obdařeni především jedinci, kteří při školních i mimoškolních činnostech projevují intelektuální hravost a zvídavost, jsou schopni přijímat nové informace a vyţadují je, jsou flexibilní v myšlení a dospívají k originálním způsobům řešení různých úkolů, snaţí se hledat svoji vlastní odpověď na danou otázku. Ve třetí subkategorii kognitivních charakteristik paměti se nadaní jedinci vyznačují vynikající pamětí, jsou dobří pozorovatelé a dlouhodobě si zapamatují i drobné detaily, věnují však pozornost zejména věcem a jevům, které je zaujaly. Nekognitivní charakteristiky a projevy se dále člení na motivační charakteristiky, emocionální charakteristiky a sociální charakteristiky. Motivační charakteristiky vystihující nadaného jedince se obvykle vyznačují např. tím, ţe takový jedince zpravidla zdůrazňuje převahu vnitřní motivace před vnější, jeho chování a jednání je často řízeno vědomým cílem. Nebojí se riskovat a vyznačuje se vytrvalostí při vykonávání činností, které jej zajímají. Mezi typické emocionální charakteristiky patří např. zvýšená potřeba emocionální podpory a emocionálního přijetí, citlivost aţ přecitlivělost, impulsivnost a expresivita při obhajování názorů. Takové jedince často přitahuje estetická dimenze věci. Sociální charakteristiky se vyznačují potřebou volnosti a aktivity, vytvářením tlaku na okolí ke zvýšení pozornosti k osobě takového jedince. Ten také často v sociální skupině zaujímá extrémní pozici, má extrémně vysoké nebo nízké sociální dovednosti. Má odvahu k prezentování vlastních názorů, smysl pro humor, kterému však ostatní (např. spoluţáci) nemusejí rozumět. Vyhledává starší děti pro komunikaci a činnosti. Je třeba zdůraznit, ţe na nadání poukazuje zejména současný výskyt několika kognitivních a nekognitivních charakteristik, málokdy pouze jediné a nikdy ne všech. Znamená to, ţe zdaleka není nutné, aby byly přítomny všechny (Hříbková, 2005, s. 96). 14

Příručka pro práci s nadanými žáky

Příručka pro práci s nadanými žáky Příručka pro práci s nadanými žáky Jan Šťáva Magdalena Novotná Miroslav Janda Gabriela Věchtová Jiří Dan Jana Škrabánková Ostrava 2012 Publikace vznikla v rámci projektu OP VK reg. č. CZ.1.07./1.2.00/08.0126

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE o práci s talentovanými žáky na středních školách spoluautorské kolektivní dílo pro projekt Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Vzdělávání a rozvoj talentované

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině Doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. 2010 Skripta

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogická Nadané děti na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. Autor práce: Bc. Monika Dokoupilová

Více

Edukace nadaných dětí a žáků

Edukace nadaných dětí a žáků Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Renata Renata Kovářová Kovářová Iva Iva Klugová Klugová Edukace nadaných dětí a žáků Tato studijní opora je spolufinancována

Více

Petra Růžičková NADANÉ DĚTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky

Petra Růžičková NADANÉ DĚTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Petra Růžičková 4. ročník prezenční studium obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ NADANÉ DĚTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Diplomová práce

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol Bakalářská práce Barbora Janoušková Předškolní a mimoškolní

Více

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová,

Více

Krok za krokem s nadaným žákem. Krok 1. Individuální vzdělávací plán

Krok za krokem s nadaným žákem. Krok 1. Individuální vzdělávací plán Krok za krokem s nadaným žákem Krok 1. Individuální vzdělávací plán 1 Na tvorbě příručky se podílel kolektiv autorů ve složení: PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. Mgr. Ivana Jeřábková PaedDr. Jarmila Ješetická

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE Diagnostika talentovaného žáka DIPLOMOVÁ PRÁCE Marta Šantorová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Léta studia (2006 2014) Vedoucí práce PhDr.

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd. Bakalářská diplomová práce. 2012 Veronika Žďárková

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd. Bakalářská diplomová práce. 2012 Veronika Žďárková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2012 Veronika Žďárková MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Veronika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Mgr. Simona Juřičková

Více

NADANÉ DÍTĚ. Kristýna Vaňková

NADANÉ DÍTĚ. Kristýna Vaňková NADANÉ DÍTĚ Kristýna Vaňková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Podpora nadaných dětí v rodinách je pro odborníky zatím jen krajní záležitostí. Nelze opomíjet důležitost rodiny a pevných rodinných vztahů

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Nadané děti a jejich výchova. Eva Palečková

Nadané děti a jejich výchova. Eva Palečková Nadané děti a jejich výchova Eva Palečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce Nadané děti a jejich výchova se zabývá výchovou a výchovnými problémy nadaných dětí. Úvodní kapitoly jsou věnovány

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. metodika 6

Krok za krokem s nadaným žákem. Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka. metodika 6 Krok za krokem s nadaným žákem Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka 3 8 7 2 9 8 6 3 9 2 4 8 metodika 6 8 5 1 6 5 7 2 6 3 2 6 3 1 9 Rozvíjíme kurikulum pro budoucnost Garantujeme

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Dopravní výchova na základní škole praktické

Dopravní výchova na základní škole praktické MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dopravní výchova na základní škole praktické Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí práce: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Specifické aktivity edukačního procesu podporujícího rozvoj osobnosti ţáka základní školy praktické. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA

Specifické aktivity edukačního procesu podporujícího rozvoj osobnosti ţáka základní školy praktické. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifické aktivity edukačního procesu podporujícího rozvoj osobnosti ţáka základní školy praktické Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy začínajících učitelů

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy začínajících učitelů MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Problémy začínajících učitelů Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor práce: Ing. Bc. Pavlína Pinková Děkuji

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách Magisterská diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Masarykova univerzita. Podpora rozvoje komunikačních dovedností u ţáka s poruchami učení

Masarykova univerzita. Podpora rozvoje komunikačních dovedností u ţáka s poruchami učení Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Podpora rozvoje komunikačních dovedností u ţáka s poruchami učení Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: PhDr. Pavla Sychrová,

Více