MASARYKOVA UNIVERZITA. Nadaný ţák v prostředí základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Nadaný ţák v prostředí základní školy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Nadaný ţák v prostředí základní školy Diplomová práce Brno 2011 Lucie Janochová

2 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Nadaný ţák v prostředí základní školy Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc. Autor práce: Lucie Janochová

3 BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM JANOCHOVÁ, Lucie. Nadaný žák v prostředí základní školy: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra primární pedagogiky, l. Vedoucí diplomové práce Bohumíra Šmahelová. ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá tématem nadaných ţáků zejména v prostředí základní školy. Definuje nadání, snaţí se jej rozčlenit mezi jednotlivé druhy, ukazuje na vliv inteligence na nadání. Tato práce se také zabývá metodami práce s nadanými dětmi; tyto jedince se snaţí charakterizovat, popsat moţnosti diagnostiky jejich nadání a moţnosti jejich výuky. V praktické části práce popisuje jednoho konkrétního nadaného ţáka a to jak v kontextu jeho rodinného, tak školního prostředí, přičemţ zkoumá jeho školní výsledky v rámci kolektivu celé třídy, kterou v rámci svého vzdělávání navštěvuje. Práce se také snaţí zachytit pohled na nadané jedince ze strany učitelského sboru. ANNOTATION This diploma thesis deals with the talented pupils in the basic school theme. It defines the talent; it separates in its types and it shows the influence of the intelligence on the talent. The thesis also deals methods of the work with the talented pupils. It describes the pupils and the possibilities of their education in the basic school. The thesis describes the specific talented pupil within its practical part. The thesis also tries to find out the teachers view on talented pupils. KLÍČOVÁ SLOVA Nadaní ţáci, nadání, talent, inteligence, tvořivost, základní škola, rodiče KEYWORDS Talented pupils, gifted, basic school, intelligence, creativeness, intellect, parents

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne 1. dubna 2011 Lucie Janochová

5 Na tomto místě bych chtěla velice poděkovat vedoucí práce PaedDr. Bohumíře Šmahelové, CSc. za vedení mé diplomové práce. Všechny rady a připomínky mi pomohly při průběţné úpravě i konečné korekci textu. Děkuji také svému manţelovi Mgr. Petru Janochovi za jeho ochotu, rady a pomoc, které mi poskytl při tvorbě této práce. Velmi si váţím času i energie, které mi při psaní diplomové práce věnoval. Poděkování patří i paní ředitelce základní školy, která byla po celou dobu mého výzkumu velice vstřícná.

6 OBSAH Úvod Základní východiska Nadání versus talent Definice nadání Druhy nadání Vliv inteligence a tvořivosti na nadání Metody práce s nadanými dětmi Identifikace nadaného dítěte Charakteristiky nadaného jedince Diagnostika nadaného dítěte Typologie nadaných dětí Formy výuky nadaných dětí Nadaní ţáci jako téma školsko-politických dokumentů Rámcový vzdělávací program Koncepce péče o mimořádně nadané děti a ţáky Bílá kniha Praktická část Metodologie Výzkumné otázky Metody pouţité při sběru dat a záznamová technika Výzkumný vzorek Anamnéza nadaného ţáka Pavla Dvořáka Prvotní zjišťování nadání Stanovená diagnóza Projevy ţáka během vyučování Metody pouţívané ve vyučování Metody práce v domácím prostředí Mimoškolní aktivity Další oblast zájmu Problémy spojené s nadáním Vztah k společnosti Školní prostředí Měření úrovně tvořivého myšlení Kresebný test kreativity Torranceův test tvořivého myšlení Zkouška zrakové představivosti Didaktický vědomostní test Vědomostní test nadaného ţáka Vědomostní test ţáků s výborným prospěchem Vědomostní test ţáků s průměrným prospěchem Celkové výsledky vědomostního testu testované třídy Shrnutí Dotazník Identifikace nadaného ţáka Dotazník Projevy konkrétního nadaného ţáka Školní vzdělávací program konkrétní školy Závěr Pouţitá literatura Přílohy... 79

7 ÚVOD Téma nadání a talentu ve školním prostředí je vysoce aktuální. Téměř kaţdodenně je sledujeme v médiích, hovoří o něm laická i odborná veřejnost, je přítomné ve školním prostředí. Jiţ během několika praxí, které jsem absolvovala během svého studia, jsem se setkala s několika dětmi, které byly učitelským sborem označovány za nadané, a já jsem k nim proto také tak přistupovala. Jelikoţ mne toto téma zaujalo, snaţila jsem se čerpat informace z nejrůznějších odborných zdrojů, které jsou dostupné. K mému překvapení jsem zjistila, ţe takových zdrojů není mnoho. Třebaţe je téma nadaných dětí aktuální, počet odborných publikací či dalších zdrojů tomu neodpovídá. I proto jsem se rozhodla, ţe téma nadaných dětí bude součástí mé závěrečné diplomové práce. Domnívám se, ţe jejím zpracováním získám nové informace a podněty, které vyuţiji i v budoucnu během vlastní pracovní praxe při výuce. Diplomová práce je navázána na výzkumný záměr řešený na Pedagogické fakultě MU, Speciální potřeby ţáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, číslo MSM Hlavním cílem práce byla anamnéza konkrétního ţáka Pavla Dvořáka 1, který byl identifikován jako nadaný. Byly sledovány a popsány metody, se kterými se s daným ţákem pracuje ve školním i rodinném prostředí. Dílčím cílem bylo srovnání výsledků práce průměrných ţáků s nadaným ţákem. Dále bylo zjišťováno, zda učitelé dokáţí identifikovat nadaného ţáka. Diplomová práce je rozdělena do dvou základních celků na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se zabývám základními východisky spojenými s tématem nadaných dětí v prostředí základní školy i rodiny, vymezovány jsou základní pojmy. Uvedeny jsou různé formy nadání a další základní informace spojené s tímto tématem. Pozornost je rovněţ věnována základním legislativním otázkám v kontextu tématu práce, nahlíţím do Rámcového i školního vzdělávacího programu, který je důleţitým východiskem pro školskou výuku nadaného jedince. 1 Pavel Dvořák je pouze kódové jméno, které je pouţíváno výhradně pro potřeby této práce. Původní jméno bylo změněno v zájmu zachování osobních dat a informací, které tato práce obsahuje. 1

8 Výzkumná část diplomové práce obsahuje výsledky výzkumu, který byl proveden ve školním i rodinném prostředí nadaného ţáka. V rámci této kapitoly je popsána metodologie výzkumu. 2

9 1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA Cílem úvodní kapitoly je vymezení základních východisek tématu. Uvedeno je více definic nadání, jak je uvádí domácí i zahraniční odborná literatura. Pozornost je také věnována různým formám nadání. Snahou je zachytit základní témata, která jsou v kontextu této práce důleţitá. 1.1 Nadání versus talent Odborná literatura vymezuje nadání resp. talent nejrůznějšími způsoby, přičemţ prakticky nelze vysledovat univerzální vymezení těchto pojmů. Zatímco jedni pojmy nadání a talent slučují, druzí je popisují odlišně a vzájemně vymezují. Např. Fořtík, Fořtíková (2007) uvádějí, ţe nadání můţe být chápáno z různého pohledu, přičemţ můţe jít o: 1. kvalitativně osobitý souhrn schopností, které podmiňují úspěšné vykonávání činnosti; 2. všeobecné schopnosti nebo všeobecné prvky schopností, které podmiňují moţnosti člověka, úroveň a vlastnosti jeho činnosti; 3. rozumový potenciál nebo inteligenci; celostní individuální charakteristiku poznávacích moţností a schopností učit se; 4. souhrn vloh, vrozených daností, projev úrovně a vlastností vrozených předpokladů; 5. talent, existenci vnitřních podmínek pro dosahování vynikajících výsledků v činnosti (s. 12). Nadání úzce souvisí s pojmem talent. Talent definujeme jako vysokou úroveň rozvoje schopností, především speciálních. O talentu hovoříme na základě výsledků činnosti člověka, které se vyznačují novostí, originalitou přístupu (Fořtík, Fořtíková, 2007, s. 12). Pojmy nadání a talent odlišuje také Musil. Tvrdí, ţe termín vysoké nadání odkazuje na mimořádné nadání ve více oblastech a pojem talent je na místě, pokud jedinec vyniká jen v jedné oblasti (1989, in Machů, 2006, s. 7). Na rozdíl od toho Gagné hovoří o nadání jako vrozené schopnosti neboli vloze a o talentu jako získané dovednosti díky vlivu okolí (Gagné, 2000, in 3

10 Machů, 2006, s. 7). Stern odlišoval tzv. speciální nadání, které nazýval talent, od všeobecného nadání, které nazýval inteligencí (1967, in Hříbková, 2005, s. 42). H. J. Eysenck a P. T. Barrett předkládají názor, ţe pojem nadání je zpravidla definován třemi způsoby: Pojem je definován vysokým IQ zjištěné z testů inteligence. Na druhém místě se pojem nadání vztahuje ke kreativitě. Pojem kreativita je uţíván dvěma různými způsoby. Chápeme jej jako rys osobnosti nebo jako znak sociálně hodnotného výkonu. Ve třetím případě formulujeme pojem nadání jako vysoký stupeň rozvoje speciálních schopností (Hříbková, 2005, s. 42). Jiní odborníci oba výše zmíněné pojmy slučují, resp. hovoří o nadání a talentu, aby se tak předešlo následným nedorozuměním. Pro potřeby této práce budu chápat pojmy nadání a talent jako synonyma, bez dalšího vymezování. Připojím se tak k Fořtíkovi, Fořtíkové, kteří tyto pojmy označují za synonyma, přičemţ vţdy máme na mysli mimořádně rozumově vybaveného jedince (2007, s. 12). 1.2 Definice nadání Na nadání můţeme nahlíţet z více úhlů a tomu také přizpůsobovat jeho definici. Zajímavý model představují Mönks, Ypenburg (2002), kteří definují nadání prostřednictvím čtyř různých výkladových modelů. Model slouţí ke znázornění skutečných souvislostí a je tudíţ často zjednodušenou reprodukcí komplikovaných záleţitostí. a) Modely založené na schopnostech Vycházejí z domněnky, ţe duševní (intelektuální) schopnosti lze zjistit uţ v časném věku a ţe se v průběhu ţivota podstatně nemění; tj. ţe schopnosti jsou stabilní. b) Modely kognitivních složek Zaměřují se především na procesy zpracovávání informací; zkoumají kvalitativní rozdíly mezi informačními procesy. Ve středu výzkumného zájmu nestojí ani tak konečný produkt, ale cesta k němu. 4

11 c) Modely orientované na výkon Zdůrazňují rozdíl mezi vlohami a realizací vloh. Ne všechno, co v lidech vězí jako vloha nebo moţnost, je převedeno do výkonů. Vloha je však předpokladem pro to, aby někdo podal vynikající výkon. d) Sociokulturně orientované modely Vycházejí z toho, ţe vysoké nadání se můţe realizovat jen za vhodného spolupůsobení faktorů individuálních a sociálních. Zhodnocení zvláštních nebo mimořádných výkonů a vytváření podmínek pro navození zvláštních výkonů je vysokou měrou závislé na politickém pojetí a hospodářských předpokladech (Mönks, Ypenburg, 2002, s ). Takto postavené modely můţeme chápat jako východiska pro konkrétnější dotváření definičního zázemí; vzájemně se překrývají a ovlivňují, vybrané konkrétní definice jen obtíţně můţeme zařadit do jediné skupiny či modelu. Budeme-li hledat konkrétní definici nadání, můţeme se obrátit např. na Pedagogický slovník (2001, s. 131): (Nadání) znamená schopnosti člověka pro takové výkony určitých činností intelektuálního nebo fyzického charakteru, které se mohou jevit jako výjimečné ve srovnání s běţnou populací. Ještě komplexnější definici předkládá Webb (2002, in Machů, 2006): Nadaní jsou identifikovaní profesionálně kvalifikovanými osobami jako děti s přednostmi význačnými pro schopnost vysokého výkonu. Tyto děti vyţadují diferencované vzdělávací programy a sluţby nad rámec běţně poskytovaných klasickým vzdělávacím programem k tomu, aby mohly přispět ke svému prospěchu i uţitku společnosti. Děti schopné vysokého výkonu zahrnují ty, které v celém spektru, nebo v omezené oblasti vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnost. 1.3 Druhy nadání Nadání u dítěte můţeme vysledovat v mnoha oblastech. Chceme-li je konkretizovat, je lepší je zobecnit do několika kategorií. Odborná literatura se většinou shoduje na následujících celcích: 5

12 Intelektové schopnosti zahrnují obecné verbální, početní, prostorové, paměťové schopnosti a faktory uvaţování v rámci základních mentálních funkcí. Kombinace těchto schopností je základem pro další druhy talentů. Specifické akademické vlohy jsou realizací intelektových schopností ve specifických oblastech. Např. matematické nadání, nadání pro přírodní vědy, atd. Kreativní nadání pomáhá jedinci tvořit stále nové nápady a produkty, vymýšlet další vyuţití pro objekty a materiály. Vědecké schopnosti jsou realizací zejména intelektových a kreativních schopností. Dále se člení na technické, matematické, jazykové nadání aj. Vůdcovství ve společnosti je schopnost pro kvalitní mezilidskou komunikaci a vedení osob. Mechanické (zručné) schopnosti jsou úzce spjaty s talentem v umění, vědě i strojírenství. Úspěch spočívá ve schopnosti manipulace, prostorové představivosti a ve vnímání vizuálních vzorů, detailů, podobností a rozdílů. Talent v krásném umění nachází svůj výraz především v umění výtvarném, hudebním, hereckém a tanečním. Psychomotorická schopnost je realizací pohybových vloh. Zahrnuje nadání na různé druhy sportů či umělecké pohybové aktivity (Machů, 2006, s ). Výše uvedené kategorie můţeme konkretizovat odrazem v běţném kaţdodenním ţivotě. Např. intelektové schopnosti nejvíce souvisí se školní úspěšností; kombinací jednotlivých sloţek resp. schopností vzniká základ pro další druhy nadání. Vůdcovství neboli manaţerské schopnosti ve společnosti představuje způsobilost pomáhat skupině dosahovat vytyčených cílů a zkvalitňovat mezilidské vztahy. Je to důleţitá vlastnost pro vedoucí osobnosti v průmyslu i ekonomice, v pracovních skupinách (Fořtík, Fořtíková, 2007, s ). V současné době se setkáváme s různými klasifikacemi nadání. Hříbková klasifikuje nadání na horizontální a vertikální. Horizontální klasifikace. V tomto případě se při klasifikaci setkáváme s členěním nadání podle druhů činností. Jde například o nadání hudební, výtvarné, jazykové, matematické, sportovní. Vertikální klasifikace. Nadání lze rozlišit na podle stupně aktualizace. Členíme ho na latentní (potenciální) a manifestované (aktuální) nadání. Aktuálním 6

13 nadáním se rozumí výkony podávané v současné době. Potenciální nadání umoţní jedinci v budoucnosti dosahování kvalitativně či kvantitativně vyšších výkonů (Hříbková, 2005, s. 48). 1.4 Vliv inteligence a tvořivosti na nadání Inteligence bývá často zaměňována s nadáním či talentem. Většina autorů se dnes jiţ shoduje, ţe nadání nelze posuzovat z pouhého výsledku inteligenčního testu. Odborníci v této oblasti se však domnívají, ţe intelekt tvoří základ pro rozumové nadání (Fořtík, Fořtíková, 2007, s. 13). Všeobecně se za minimální hranici intelektového nadání v našem prostředí povaţuje IQ 130 a výše (Machů, 2006, s. 25). S pojmem inteligence se setkáváme dnes a denně. Různí autoři se na vymezení pojmu inteligence dívají odlišně. L. Terman byl přesvědčen, ţe schopnosti jsou vrozeně dané a není moţno je ovlivňovat učením nebo systematickým cvičením (Hříbková, 2007, s. 12). Myšlenka toho, ţe je nadání vrozené, byla typická pro 1. polovinu 20. století. Během 20. století se zrodilo mnoho definic a vymezení pojmu inteligence. Podle Svobody je inteligence to, co se měří inteligenčními testy (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 88). Youngson se domnívá, ţe definice pojmu inteligence není jednoduchá, jelikoţ na inteligenci je nejzajímavější to, ţe vůbec nevíme, co to je (Youngson, 2000, in Machů, 2006, s. 14). Dodnes je často přijímána Spearmanova definice inteligence jako schopnosti vyvozovat vztahy (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 88). Podle Thurstona existuje mnohočetnost různých inteligencí. Catell rozdělil inteligenci na tzv. fluidní a krystalickou (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 88). Součástí fluidní inteligence jsou biologicky dané dispozice, je tedy jimi podmíněna a projeví se převáţně v neverbálních zkouškách. Krystalickou inteligenci můţe jedinec sám ovlivnit, je podmíněna kulturně a vzdělanostně a je tedy výsledkem výchovy a vzdělání. Gardner tvrdil, ţe existuje sedm typů inteligence, přičemţ různé druhy inteligence jsou vzájemně rovnocenné. 7

14 Logicko matematická inteligence. Takto inteligentní děti se orientují ve světě čísel. Rády počítají aritmetické příklady z hlavy, například výpočet pravděpodobností, vymýšlejí experimenty, řeší matematické hádanky. Jazyková (lingvistická) inteligence. Děti s tímto druhem inteligence jsou citlivé na význam a pořadí slov. Rády vyhledávají informace v novinách, snadno si zapamatují místa, vyprávějí fantastické historky. Baví je čtení dopisů, hrají si se slovy. Prostorová inteligence. Děti vytváří názorná schémata, kreslí přesné podoby lidí. Velmi snadno si pamatují informace vizuálního charakteru, mají výbornou představivost. Tělesně pohybová (kinetická) inteligence. Děti jsou schopny pouţívat tělo k sebevyjadřování, jsou zručné v manipulaci s předměty a mají v oblibě různé pohybové aktivity (plavání, turistika). Musejí být v neustálém pohybu, jsou zručné v manuálních činnostech. Hudební (hudebně rytmická) inteligence. Jedinec vnímá citlivě zvuky okolí, rytmy, tóny. Děti umí často hrát na několik hudebních nástrojů, vynikají ve zpěvu a přesném intonování. Přírodní inteligence. Děti se s oblibou pohybují v přírodě. Zabývají se fyzikou, astronomií, chemií. Mají pozitivní vztah ke zvířatům. Personální inteligence, dělená na interpersonální a intrapersonální. Interpersonální. Děti rády navazují a udrţují mnoho společenských kontaktů. Mají nespočet mimoškolních aktivit, zapojují se do společných prací v týmu. Intrapersonální. Jedinci mají silnou vůli, vyhraněné názory. Rádi se věnují osobním zájmům, nenechají se ovlivnit druhými (Machů, 2006, s ). Sternberg chápe inteligenci jako vícedimenzionální vlastnost a domnívá se, ţe nadání není vrozené. Jeho pojem inteligence se skládá ze tří rozdílných schopností, inteligence komponentové (analytické), zkušenostní a kontextové (praktické). Sternberg zavádí pojem praktická inteligence, coţ je druh inteligence, kterou jedinec vyuţívá v reálném světě především k přizpůsobení a k utváření svého ţivotního prostředí (Machů, 2006, s. 16). Řada autorů (například Piaget) povaţuje 8

15 zvládání nových situací za podstatný znak inteligence (Machů, 2006, s. 18). V současné době se tvořivost nepovaţuje za totéţ co inteligence. Běţné hodnoty inteligence postačují k vysoké úrovni tvořivosti. Vysoká hodnota IQ někdy můţe být překáţkou pro kreativitu (Machů, 2006, str. 18). Pro identifikaci nadaných či mimořádně nadaných dětí můţeme vyuţít skupinově pouţitelné inteligenční testy. Skupinová administrace bývá vyuţívána zejména v pedagogicko-psychologickém poradenství při volbě povolání, k identifikaci dětí, které potřebují speciální péči, nebo při identifikaci dětí mimořádně nadaných (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 127). Jedním z testů, které můţeme pouţít je Test struktury inteligence (TSI). Test je určený především pro profesionální poradenství či identifikaci dětí s vysokým nadáním. Kromě úrovně verbálního, matematicko-logického, neverbálního/technického nadání a verbální paměti lze z profilu usuzovat i na ev. převahu nadání teoretického nad spíše praktickým nebo naopak (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s ). Test je ovšem náročný na rychlost myšlení, coţ by mohlo být překáţkou pro děti, které jsou pečlivější nebo pracují pomalejším tempem. Váňův inteligenční test (VIT) je určen zejména ke skupinovému testování dětí. Celkový skór je dobrým ukazatelem krystalické inteligence, výkon je současně hodně závislý i na rychlosti myšlení. Test obsahuje celkem 7 subtestů: 4 verbální, 2 numerické a 1 neverbální (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 128). Další testy, které můţeme pouţít, jsou například Stavělova orientační zkouška, Orientační test rozumových schopností, Diferenciační testy schopností, Heidelberský inteligenční test, Meiliho Analytický test inteligence. Další zkoušky, které můţeme uplatnit, jsou Ravenovy testy, které patří do skupiny Jednodimenzionálních skupinově vyuţitelných inteligenčních testů. Při řešení Ravenova testu se primárně uplatňují tři základní psychické procesy: vnímání, pozornost a myšlení. Současně hraje do určité míry roli i učení. Testem je tedy hodnocena úroveň myšlenkových operací s konkrétními vizuálně prezentovanými podněty jednoduchými geometrickými obrazci či vzorci, které jsou pro většinu lidí nové, a výsledek je proto minimálně ovlivněn dosavadními zkušenostmi (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 130). Obrázkový inteligenční test je neverbální test, který je tvořen třemi typy úkolů: Eliminace (vyloučení obrázku, který k ostatním logicky nepatří), Řady 9

16 (vyţadující pochopení logické následnosti nebo principu střídání) a Obrázkové analogie (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 135). Metodou hodnocení divergentního myšlení, tj. tvořivého myšlení, jehoţ výsledkem je více variant řešení daného problému, je Torranceův test tvořivého myšlení. U těchto testů lze hodnotit různé aspekty tvořivého myšlení. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009, s. 136). Mezi Torranceho testy tvořivého myšlení patří např. kresebná zkouška. Kresebnou zkouškou se měří čtyři dimenze tvořivého myšlení. Jde o plynulost toku nápadů, kterou měříme počtem různých nápadů. Sečteme všechny nakreslené věci, přičemţ jedna kresba můţe vyuţívat jednoho i více krouţků. Další dimenze je pružnost. Znamená počet odlišných kategorií nápadů. Výsledek zjistíme tak, ţe spočítáme, kolik různých kategorií respondent uţil. To znamená, ţe například hlava, obličej nebo tvář patří do jedné kategorie. Měřit můţeme i původnost. Je to odlišnost nápadů od obvyklého a konvečního výběru. Kaţdá kresba bude ohodnocena čísly 0, 1, 2 z hlediska její originality. 0 hodnotíme takové kresby, které nakreslili všichni respondenti. Jestliţe danou kresbu nakreslili pouze někteří, hodnotíme číslem 1. Pokud jde o nápad, který vymyslel pouze jeden ţák, známkujeme číslem 2. Součtem hodnot je skóre původnosti. Čtvrtá dimenze, propracovanost, se objektivně hodnotí s obtíţemi. Propracovanost znamená podrobné vyjádření nápadů. Cílem je zjistit mnoţství podrobností, které jsou obsaţeny v kaţdé kresbě (Fischer, 1997, s. 89). Testy tvořivého myšlení jsou důleţité pro identifikaci dětí s vysokým nadáním. Tvořivost je často povaţována za ukazatele inteligence. Jakákoli jednoduchá definice pojmu tvořivost není snadná. Jedinec, který je tvořivý v jedné konkrétní oblasti, například v cítění rytmu, nemusí být tvořivý a originální ve vymýšlení matematických příkladů. Jiný můţe být tvořivý nepřetrţitě, druhý jen během určitých ţivotních fází. Nikdo není pouze tvořivý, či pouze vysoce nadaný. Z mnoţství výzkumů vyplývá, ţe většina tvořivých osob je také vysoce nadaná. Totéţ však neplatí obráceně: ne všechny vysoce nadané osoby jsou také tvořivé (Mönks, Ypenburg, 2002, s. 27). 10

17 Polovina 20. století je charakteristická humanistickým přístupem k dítěti. Řada pedagogů se shodovala na názoru, ţe shodné IQ u dětí nezaručuje jejich stejný výkon, ale ţe zejména tvořivost a motivace ovlivňuje rozdíly ve výkonu dětí (Hříbková, 2007, s. 14). Někteří autoři povaţují tvořivost za základní sloţku talentu. Tvořivost je povaţována za nejvyšší, specificky lidský způsob řešení problémů (Machů, 2006, s. 17). Pokud chceme posuzovat úroveň tvůrčích schopností, hodnotíme tyto faktory tvůrčího myšlení: Senzitivita schopnost intenzivně vnímat a hodnotit prostředí, citlivost na problémové situace. Fluence plynulost myšlenek a představ, schopnost vyprodukovat na daný podnět velké mnoţství nápadů. Flexibilita pruţnost myšlení, schopnost dívat se na problém z různých úhlů. Originalita schopnost nalézat a formulovat novou myšlenku. Rekonstrukce schopnost přepracovávat to, co bylo jiţ vytvořeno, všimnout si dalších moţných řešení. Elaborace schopnost myšlenku rozvést, dokončit a uskutečnit (Machů, 2006, s. 17). Tvořivost je taková forma lidské činnosti, která přináší něco nového, originálního a současně společensky uţitečného (Hlavsa, in Čačka, 2001, s. 39). Tvořivého jedince můţeme poznat podle jeho určitých specifických vlastností. Pro snadnější orientaci ve výčtu těchto obsaţných a velmi různorodých vlastností se autoři snaţí o zjednodušený model tvořivé osobnosti. Například Perkins znázorňuje model kreativní osobnosti jako šesticípou hvězdu (Dacey, Lennon, 2000, in Machů, 2006, s. 17). Na kaţdém cípu hvězdy stojí charakteristická vlastnost těchto jedinců. Lidé, kteří jsou kreativní, nemusí mít všech šest rysů. Ale čím více jich mají, tím je větší jejich potenciál (Machů, 2006, s. 17). 11

18 2. METODY PRÁCE S NADANÝMI DĚTMI Práce s nadanými dětmi vyţaduje chceme-li jejich potenciál vyuţít a dále rozvinout specifický přístup, a to ve školním i rodinném prostředí. Aby toto bylo moţné, je nutné znát alespoň ty nejdůleţitější charakterické znaky nadaných, správně je identifikovat. Musíme si ovšem také uvědomovat obtíţe, které jsou spojené s nadáním. Tuto kapitolu proto budu věnovat výše uvedeným okolnostem. Zaměřím se na charakterické znaky nadaných dětí, jejich identifikační moţnosti ve školním a rodinném prostředí. 2.1 Identifikace nadaného dítěte Včasná a především správná identifikace nadaného dítěte je klíčovým faktorem pro jeho další rozvoj. Aby bylo moţné nadaného jedince identifikovat, je nutné si uvědomovat základní charakteristiky, kterými nadaní obvykle disponují a na jejichţ základě jedince posuzovat Charakteristiky nadaného jedince Při vyhledávání konkrétních jedinců se mnoho výzkumů soustředilo na specifické rysy osobnosti takových jedinců. Jak ovšem uvádí Machů (2006), hypotéza o přímé souvislosti nadání a určitých osobnostních rysů se však ukázala jako nepodloţená. Místo konkrétních vlastností lze ale rozlišit obecné osobnostní charakteristiky, které jsou pro nadané jedince zpravidla typické. Nadaní nemusí disponovat všemi projevy, ale ani jejich výskyt není zárukou určení talentu. Charakteristiky se mohou objevovat v různých věkových obdobích a jsou patrné při zapojení dítěte do výchovně-vzdělávacího procesu. Např. Laznibatová (2001, in Fořtík, Fořtíková, 2007) popisuje nadané děti ve třech základních oblastech: 12

19 Všeobecné znaky Velká energie, vitalita, široké spektrum zájmů, bohatý slovník, rané čtení, časné schopnosti pouţívat abstraktní pojmy, pochopit význam cizích slov a pouţívat je, zájem o podstatu věcí, vztahů, vynikající paměť a pozornost, celkově nízká unavitelnost v dušeních činnostech, zájem o náročná témata, jako je filozofie, etika náboţenství, a sklony vést diskuze na tato témata. Tvořivé znaky Intelektová hravost, bohatá fantazie a schopnost lehce rozehrát imaginaci, mnoţství originálních nápadů, expresivita v názorech a ve vyjadřování, pruţnost a hravost myšlení, originalita při řešení úloh různého typu, úsilí o jedinečnost a neopakovatelnost nápadů v pracích, úţasná představivost, silně vyvinutý smysl pro estetické cítění a vidění věcí, častá impulsivnost, výbušnost, prudké reakce, emocionální citlivost a zranitelnost. Učební znaky Děti začínají se vším dříve neţ ostatní, rychlé tempo učení, lehké učení a radost z kaţdé intelektové aktivity, bystrost při pozorování, schopnost rozeznat všechny detaily, schopnost vhledu do podstaty problému, tendence ke strukturování problémů, dobré analyticko-syntetické, stejně jako logicko-algoritmické myšlení, zároveň kreativní myšlení, schopnost najít více řešení problémů, neúnavnost při vyhledávání informací, správné zevšeobecňování, schopnost kritického a sebekritického myšlení a perfekcionismus. Obdobných výčtů existuje v odborné literatuře bezpočet a zvolit jeden konkrétní jako ten nejvhodnější je prakticky nemoţné. Odlišný přístup zastává Hříbková (2005), která zobecňuje charakteristicky nadaného jedince jejich sumarizací do několika kategorií kognitivní charakteristiky, nekognitivní charakteristiky, charakteristiky učení. Kognitivní charakteristiky můţeme dále rozdělit na intelektové charakteristicky, tvořivé charakteristiky a paměť. Jedinci, jejichţ nadání by bylo moţné začlenit mezi intelektové charakteristiky, se vyznačují např. tím, ţe při získávání informací samostatně pouţívají encyklopedické zdroje a moderní technologie, zajímají se o vztahy příčiny 13

20 a následku, jsou schopni rozeznat vztahy mezi jevy, rychle zobecňovat. Charakteristický je pro ně bohatý slovník, při hodnocení svých a cizích výsledků činnosti se řídí vlastními kritérii. Tvořivými charakteristikami jsou obdařeni především jedinci, kteří při školních i mimoškolních činnostech projevují intelektuální hravost a zvídavost, jsou schopni přijímat nové informace a vyţadují je, jsou flexibilní v myšlení a dospívají k originálním způsobům řešení různých úkolů, snaţí se hledat svoji vlastní odpověď na danou otázku. Ve třetí subkategorii kognitivních charakteristik paměti se nadaní jedinci vyznačují vynikající pamětí, jsou dobří pozorovatelé a dlouhodobě si zapamatují i drobné detaily, věnují však pozornost zejména věcem a jevům, které je zaujaly. Nekognitivní charakteristiky a projevy se dále člení na motivační charakteristiky, emocionální charakteristiky a sociální charakteristiky. Motivační charakteristiky vystihující nadaného jedince se obvykle vyznačují např. tím, ţe takový jedince zpravidla zdůrazňuje převahu vnitřní motivace před vnější, jeho chování a jednání je často řízeno vědomým cílem. Nebojí se riskovat a vyznačuje se vytrvalostí při vykonávání činností, které jej zajímají. Mezi typické emocionální charakteristiky patří např. zvýšená potřeba emocionální podpory a emocionálního přijetí, citlivost aţ přecitlivělost, impulsivnost a expresivita při obhajování názorů. Takové jedince často přitahuje estetická dimenze věci. Sociální charakteristiky se vyznačují potřebou volnosti a aktivity, vytvářením tlaku na okolí ke zvýšení pozornosti k osobě takového jedince. Ten také často v sociální skupině zaujímá extrémní pozici, má extrémně vysoké nebo nízké sociální dovednosti. Má odvahu k prezentování vlastních názorů, smysl pro humor, kterému však ostatní (např. spoluţáci) nemusejí rozumět. Vyhledává starší děti pro komunikaci a činnosti. Je třeba zdůraznit, ţe na nadání poukazuje zejména současný výskyt několika kognitivních a nekognitivních charakteristik, málokdy pouze jediné a nikdy ne všech. Znamená to, ţe zdaleka není nutné, aby byly přítomny všechny (Hříbková, 2005, s. 96). 14

Nadané dítě, nadaný žák. Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí)

Nadané dítě, nadaný žák. Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí) Nadané dítě, nadaný žák Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí) Kdo jsou nadané děti? Definice nadaného žáka v české literatuře: Žák svými

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Obsah. Definice nadání. Modely nadání. Identifikace nadaných. Legislativa. Nadání v praxi. Problémy nadaných. Nadání v chemii

Obsah. Definice nadání. Modely nadání. Identifikace nadaných. Legislativa. Nadání v praxi. Problémy nadaných. Nadání v chemii Obsah Definice nadání Modely nadání Identifikace nadaných Legislativa Nadání v praxi Problémy nadaných Nadání v chemii PT Didaktika anorganické chemie 2 Definice nadání Jev, na nějž se názory průběžně

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

IVP a následné formy úprav učiva pro mimořádně nadané žáky na 1. a 2. stupni ZŠ PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75 21

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY Pramen: Kalhous, Z., Obst, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc, UP 2003. Kalhous, Z., Obst. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. Pedagogickopsychologická charakteristika ţáka

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice 412 584 468, fax: 412 582 214 e-mail: skola@zs-tgm.cz internet: www.zs-tgm.cz Dodatek k ŠVP č. 1 Školní vzdělávací

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

2. obohacování učiva 3. akceleraci vzdělávání žáka (2) M (dále jen IVP) je ve své podstatě realizací procesu vzdělávání identifikovaného mimořádně nad

2. obohacování učiva 3. akceleraci vzdělávání žáka (2) M (dále jen IVP) je ve své podstatě realizací procesu vzdělávání identifikovaného mimořádně nad ! " # $ % & ' ( ' ) * +, -. ). / +, 0 / 1 2. ( 3 % 4 0 5 + ' 0 3 $ 6 $ " 7. +, % + % 8 & 9 * % : ' * ; ' < 5 = / & / # ' % - 6 * % & 6 5 4 0 % " ) ' / >? @ *. ( " % < A B C? D E F F G H : A %

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat 1 / 5 Nadané děti téma radostné, zajímavé, v poslední době často diskutované. Zejména v souvislosti s tím, jak jim zajistit co nejlepší péči odpovídající jejich předpokladům a nárokům Přestože se této

Více

1. Metodika vlastního hodnocení školy. 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY

1. Metodika vlastního hodnocení školy. 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY 1. Metodika vlastního hodnocení školy 1.1 Oblasti hodnocení 1.1.1 PROGRAM ŠKOLY soulad školního programu s RVP další programová nabídka např. pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, variabilita

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

určité kognitivní (poznávací) schopnosti, které umožňují řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se, zobecňovat apod.

určité kognitivní (poznávací) schopnosti, které umožňují řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se, zobecňovat apod. Inteligence určité kognitivní (poznávací) schopnosti, které umožňují řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se, zobecňovat apod. schopnost efektivně zpracovávat informace, úspěšně se adaptovat v životě

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Vlohy a schopnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Platná legislativní ukotvení podpory mimořádně nadaných žáků, tvorba IVP a současná situace v ČR

Platná legislativní ukotvení podpory mimořádně nadaných žáků, tvorba IVP a současná situace v ČR Platná legislativní ukotvení podpory mimořádně nadaných žáků, tvorba IVP a současná situace v ČR - obsahová analýza strategických legislativních dokumentů a souvisejících předpisů, včetně detailní informace

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac. SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY Prezentace výsledků www.gac.cz TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SBORNÍK VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPNA Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji Reg. č. CZ.1.07/1.2.03/02.

SBORNÍK VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPNA Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji Reg. č. CZ.1.07/1.2.03/02. Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji Reg. č. CZ.1.07/1.2.03/02.0001 SBORNÍK VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 23.-27. SRPNA 2010 ODBORNÉ KEMPY VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NADÁNÍ A TALENT

Více

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ STUDIE

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ STUDIE SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ STUDIE Shrnutí výstupů základní studie zaměřené na analýzu stávající situace v oblasti podpory nadaných a talentovaných žáků a jejich učitelů TURECKO ČESKÁ REPUBLIKA NĚMECKO -

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více