PODLESKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU. květen Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODLESKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU. květen 2012. Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ květen Měsíčník obce Podlesí INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 3 ze dne se zastupitelstvo mimo jiné zabývalo: dopisem hejtmana Středočeského kraje ve věci navrhované změny rozpočtového určení daní pro obce. Blíže viz celé znění dopisu. Čtěte na str. 2 v tomto čísle Podleského zpravodaje. projednalo předložené zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru projednalo výsledky hospodaření mateřské školy za první čtvrtletí letošního roku projednalo předložené protokoly komisí o otevírání obálek s nabídkami na akci Podlesí splašková kanalizace pro rodinné domy Drmlovo Pole 1. a 2. část. V této věci se jedná o výběrové řízení na podlimitní zakázku, jejíž realizace bude finančně zajišťována ze sdružených prostředků občanů. Obec tuto akci pouze zastřešuje. Jako nejvýhodnější komise označily nabídky společnosti Frigosystém s.r.o., Podlesí pro první část a nabídku společnosti P-Tel s.r.o. Příbram pro část druhou. Předpokládaná doba realizace obou částí akce je do konce měsíce října. předloženou nabídku na zpracování územní studie pro lokality BV 2 od společnosti Ivan Plicka Studio s.r.o. Tato nabídka zaujala zastupitelstvo obce nabízenou slevou z ceny. Uložilo proto starostovi podepsat s touto společností smlouvu o dílo na zpracování této studie. na základě požadavku Ministerstva životního prostředí ČR zastupitelstvo obce předjednalo záměr vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále CHKO), které by mělo vzniknout po zrušení Vojenského újezdu Brdy v jeho dnešních hranicích. Zastupitelstvo obce se seznámilo s obsahem materiálu, který vznikl na základě opakovaných požadavků starostů obcí vznesených na předešlých jednání v této věci. Uvedený materiál vysvětluje základní terminologii používanou v tomto odvětví. Zastupitelstvo obce věc diskutovalo. Následně k ní přijalo toto usnesení: Zastupitelstvo obce nepovažuje za správné rušení Vojenského újezdu Brdy. V případě, že dojde k jeho zrušení, požaduje zachování právní stability v tomto území. Přiklání se k takovému způsobu ochrany tohoto území, které zachová stávající stav přírody a krajiny. Z odborného hlediska nemá zastupitelstvo obce vyhraněný názor na to, zda jejich požadavku bude dosaženo vyhlášením CHKO či přírodního parku. Ročník XXII. žádostmi občanů: Ing. Vladimír Míka odstranění stromů, manželé Gažovi připojení na dešťovou kanalizaci v Novém Podlesí, Marcel Forejt možnost využití pozemku p.č. 506 při pořádání triatlonového závodu, Mgr. Kateřiny Stupkové o odprodeji pozemku p.č. 1203/2 informací starosty o dosavadním průběhu jednání s Krajskou správou a údržbou silnic ve věci povolení vstupu do komunikace III/1185 pro akci Splašková kanalizace Nové Podlesí Milan Kříž Malé ohlédnutí za svozem nebezpečného odpadu V sobotu 14. dubna proběhlo jarní kolo sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Ve stejný den provedli členové SDH Podlesí svoz železného šrotu. Vlastní svoz proběhl celkem hladce. Po letech, kdy jsou tyto svozy pravidelně prováděny se dá říci, že odpadu zvolna ubývá. Zdroje začínají pomalu vysychat i tradičním velkododavatelům odpadu. Určitou zásluhu na hladkém průběhu této akce mají všichni ti, kteří nám s tímto svozem přišli pomoct. Pokrač. na straně 2

2 2 Podleský zpravodaj - květen 2012 Mezi stálé pomocníky patří členové TJ Sokol Podlesí, u veterinární stanice držel službu Ruda Dubský. Tradiční překvapení čekalo v den svozu v Novém Podlesí. Zde začali nedočkavci opět navážet odpad již v pátek, a to i přesto, že svozový den byla sobota. Od pátečního odpoledne do sobotního rána kaplička opět zmizela pod hromadou odpadků. Tito nedočkavci tak zcela ignorovali skutečnost, že kaplička je opravena, a že hrozí poškození nové fasády a jejího nátěru. Doma by si o fasádu svého domu pravděpodobně neopřeli ani hrábě. Na fasádu obecní kapličky nahází cokoliv. Na letácích a v Podleském zpravodaji vždy uvádíme den svozu těchto odpadů. Je to především z toho důvodu, že v uvedenou dobu budou přistaveny kontejnery, do kterých se odpad ukládá přímo z vozíků občanů. Každý si svůj odpad uloží sám dle pokynu obsluhy do příslušného kontejneru. Někteří občané si však myslí, že to nějaký sluha udělá za ně. Budeme doufat, že to při podzimním svozu bude lepší. TÉMA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Poslední dobou je často předmětem diskuze s občany požadavek na osazení dopravních značek. Největší zájem je o umístění zákazových značek zákaz zastavení a zákaz stání. Poměrně často jde ruku v ruce se žádostí o umístění značky žádost o udělení výjimky z povinnosti tuto značku respektovat. V praxi to pak vypadá následovně: U nás v ulici parkuje soused u mého plotu, proto tam chci tu značku. Zároveň chci výjimku, abych tam mohl parkovat já. Tak takto to opravdu nejde. Obec v předešlém období nechala zpracovat pasport dopravního značení v obci. Po jeho projednání bylo provedeno vlastní dopravní značení na místních komunikací. Osazeny byly příkazové značky Dej přednost v jízdě, označení křižovatek a dopravní značka Hlavní silnice. Žádné zákazové značky zákaz zastavení a zákaz stání umístěny nebyly. Důvodem této skutečnosti je fakt, že tyto zákazy vyplývají z obecného předpisu. Pokusím se věc znovu vysvětlit. Každý kdo řídí motorové vozidlo musí znát ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který je u veřejnosti častěji znám jako pravidla silničního provozu. Ten v 25 mimo jiné říká, kde smí řidič zastavit a stát. V odstavci 3 tohoto paragrafu je uvedeno, že cituji: při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro oba směry jízdy, konec citátu. Paragraf 27 tohoto zákona taxativně uvádí místa, kde řidič nesmí zastavit a stát vůbec. S ohledem na skutečnost, že místní komunikace nesplňují svoji šíři požadavky zákona, nelze na nich tedy realizovat stání motorových vozidel bez toho, aby nedošlo k porušení ustanovení pravidel silničního provozu. Pokud k tomuto porušení dojde, jedná se o přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Řešení tohoto přestupku je v kompetenci Policie České republiky, na kterou je třeba se v těchto případech obracet. Pro zachování průjezdnosti místních komunikací a udržení bezpečného plynulého provozu je nutné parkovat mimo tyto komunikace, nejlépe pak na svém pozemku. Připomínám, že veřejné zelené plochy nejsou místa určená k parkování. Parkováním na těchto plochách se řidič dopouští opět porušení pravidel silničního provozu. Společenská kronika Jubilanti květen 2012 V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Šíma Miloslav Soukup Jaroslav Stejskal Jiří Humlová Jiřina Kuchařová Helena Korecká Irena Synek Miloslav Jeništová Věra Hrdina Oldřich Rotyková Margita Málek Milan 70 let 79 let 74 let 74 let 77 let 71 let 87 let 75 let 71 let 88 let 79 let ÚMRTÍ V květnu nás opustil: pan Ing. Vladimír Míka ve věku 77 let. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Světlušce Pustějovské za spolupráci při zajištění květinové výzdoby oken obecního úřadu a o péči, kterou dlouhodobě věnuje přípravě této výzdoby. Dopis Davida Ratha obcím Stř. kraje Vážený pane starosto, V Praze 16. března 2012 Vážení zastupitelé, v nedávných dnech jste měli obdržet vyjádření paní Langšádlové - TOP 09 o navrhované změně rozpočtového určení daní pro obce. Paní Langšádlová, nyní místopředsedkyně TOP 09, dříve za Lidovce, sděluje, že TOP 09 chce posílit rozpočty menších a středních obcí. Chci Vás informovat, že tento návrh podporuje i ČSSD. Navíc chci ještě připomenout fakt, že díky vládním škrtům, na návrh pana Kalouska, obdrží obce i kraje do svých rozpočtů o desítky miliard méně než v předchozích letech, zatímco díky růstu DPH nám stoupají náklady. Připadá mi zvláštní, když se někdo holedbá, že chce obcím přidat, přičemž realita je zatím taková, že obcím i krajům peníze ubral. Jen pro náš kraj dělá výpadek příjmu částku okolo 3/4 miliardy na tento rok a nárůst nákladů vzniklý zvýšením DPH nás bude stát okolo 400 mil. ročně. Pro úplnost uvádím, že disponibilní příjmy kraje jsou pod 7 miliard ročně, tudíž výpadek příjmů do našeho rozpočtu je zcela zásadní. Tento fakt by mohl způsobit v příštích letech i zásadní krácení prostředků ve fondech kraje určených právě na rozvoj Středočeských obcí. S pozdravem David Rath

3 Podleský zpravodaj - květen HASIČI OPĚT STAVĚLI MÁJ Členové SDH Podlesí opět po roce zajistili v předvečer Filipojakubské noci postavení máje na podlesské návsi. Máj pak hlídali až do rána 1. května. Viz krátká fotoreportáž. Stážistky posílily dělostřelecký průzkum Žádné připravené ukázky a žádné vodění za ručičku, ale regulérní výcvik ve Vojenském prostoru Brdy s baterií dělostřeleckého průzkumu. Tak v krátkosti vypadal minulý týden šesti studentek z Vojenské střední školy v Moravské Třebové, které u 13. dělostřelecké brigády absolvovaly odbornou stáž. Část seznámení s útvarem byla zkrácena na základní minimum. Vrchní praporčík brigády nadpraporčík Robert Plzák měl totiž o čase, který stážistky stráví v Jincích, jasnou představu. Na jeden týden se stanou součástí výcviku baterie dělostřeleckého průzkumu jako jeho organické příslušnice. Už první den nafasovaly taktickou výstroj, batohy a byly seznámeny s programem. Ráno do jejich výzbroje přibyly už jen samopaly a jednotka vyrazila pod vedením zastupujícího velitele baterie poručíka Radka Vítka do brdských lesů plnit úkoly. Ty začaly pěším přesunem patroly, topografickou přípravou, orientací v terénu a tréninkem v navazování spojení pomocí radiostanic RF 13. Jak přežít v neznámém terénu, stavět improvizované přístřešky pro přenocování nebo se dobře maskovat, bylo naplní výcviku následujících dnů. V něm nechyběla chemická příprava s výcvikem v nasazování ochranných masek OM 90. Aby absolventky 3. ročníku z Moravské Třebové nezapomněly, kde byly na stáži, patřil poslední den hlavnímu palebnému prostředku dělostřelců samo- Pokrač. na straně 4

4 Podleský zpravodaj - květen hybné kanónové houfnici Dana. Jako velitele mě mile překvapil přístup k výcviku, vojenské vystupování a chování a především zájem se něco nového naučit. Dokonce bych si dovedl představit, že by některá z nich byla v mojí jednotce, zhodnotil poručík Radek Vítek týdenní práci nových svěřenkyň. A co na to absolventky výcviku Dana Černá a Kateřina Kroupová? Na začátku nás trochu vyděsil program, ale nakonec to bylo bezva, mnohem lepší než ve škole v lavici. Kolektiv jednotky byl suprový a my jsme si mohly na vlastní kůži vyzkoušet práci vojáka při výcviku. Zájem pokračovat ve studiu na Univerzitě obrany je snem Kateřiny Černé. Naopak její spolužačku Šárku Kroupovou láká praxe u útvaru. Ráda bych jela i do zahraniční mise, nechci tam ale přímo bojovat, ráda bych tam pomáhala druhým, uvedla na závěr Šárka. Text: Foto: kpt. Michal Abrhám por. Radek Vítek VZPOMEŇTE SI S POMNĚNKOU NA ZTRACENÉ DĚTI Letos už podeváté pořádá Sdružení Linka bezpečí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí (25. května) Pomněnkový den, který by měl upozornit na ztracené a pohřešované děti. Každoročně jich česká policie hledá několik tisíc v roce 2011 jich bylo téměř Linka bezpečí přispívá k tomu, aby dětí bez domova bylo co nejméně. Mohou se na ni v případě zmizení anebo útěku obrátit děti i jejich rodiče. Národní centrum bezpečnějšího internetu tuto akci podporuje a alespoň symbolicky (s upozorněním na hrozbu internetových skrytých identit) se zúčastní autorského čtení z knihy Petry Soukupové Zmizet s tématem pohřešovaného dítěte, 25. května v OC Nový Smíchov Praha 5. Linka bezpečí může volajícímu kromě klasického telefonátu s odborným konzultantem Linky bezpečí zprostředkovat konferenční hovor s rodiči nebo jinými dospělými, kteří mohou dítěti nebo dospívajícímu pomoci. Děti, ale i rodiče mohou zanechat vzkaz, který je předán dál. A samozřejmě lze dítě nebo dospívajícího zkontaktovat se zástupci institucí, jako jsou sociální pracovníci, policie nebo záchranná služba. Protože jeden den na pomoc nestačí, probíhá sbírková akce Pomněnkový den celý týden. Letos ve dnech května. Během toto týdne si budou moci lidé zakoupit textilní pomněnky, které navrhla studentka Maxima Velčovského na UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) Julie Šišková, a to buď při doprovodných akcích (Farmářské trhy, autorské čtení) nebo u partnerů akce (IKEA, MAKRO, Česká pojišťovna), jejichž přesný seznam mohou lidé najít na Pomněnka byla vyrobena ve spolupráci s chráněnou dílnou Kopeček občanské sdružení Neratov. Cena pomněnky je 30 Kč. Divadlo bude již tuto neděli na jeden den patřit dětem V neděli 27. května 2012 bude od 9 do 18 hodin příbramské divadlo patřit jenom dětem. V divadle a jeho bezprostředním okolí se bude konat již tradiční slavnost na počest všech dětí. Po zaplacení symbolického vstupného 60 Kč čeká na všechny spousta zábavy a legrace. Program probíhá nejen ve všech prostorách kulturního domu, ale i v jeho okolí. Děti tak mohou podle svého výběru navštívit divadelní pohádky, hudební pořady, různé soutěže, pouťové atrakce, hasičské lanovky, jízdu na koních a mnoho dalšího. Tato společenská událost získává stále na větší popularitě a větším rozsahu a je vyhledávána lidmi ze stále širšího okolí. Oxygen si veze zlato z nominace na Mistrovství Světa Od 18. do 20. května 2012 se ve sportovní hale v Semilech konal nominační závod na Mistrovství Světa ve sportovním aerobiku a fisaf fitness týmech. Tento závod si nemohl nechat ujít ani příbramský Sportklub Oxygen, který si přivezl 4 medaile a nominace na Mistrovství Světa. Zlatou medaili s velkým přehledem vybojoval seniorský tým, který by chtěl na Mistrovství Světa v Holandsku obhájit zlatou příčku již po čtvrté v řadě. Stříbrnou medaili si přivezla děvčata ve věku let a nejmladší závodnice z tohoto klubu, které závodí ve věkové kategorii do 10 let. Bronz vybojovala Kateřina Kryllová ve sportovním aerobiku. Tito závodníci budou startovat i na Mistrovství Evropy, které se koná již za dva týdny v Praze. A je vrcholem jarní sezóny. (red)

5 Podleský zpravodaj - květen Zprávičky ze školičky pro Vás píše Bc. Barbora Tlučhořová UKAŽ, CO UMÍŠ Od Vánoční besídky uběhlo několik měsíců, ale my nelenili a připravovali se na další. Básničky a písničky se naší školkou opět linuly a roztančily nejedno tělo. I předškoláci cítili větší důležitost zkoušek, protože to byla jejich poslední. Čím blíže nám byl ten významný den, tím více jsme museli trénovat a opakovat. S doprovodem k besídce nám opět pomohla paní učitelka na flétničku Petra Křížková se svými žáky Vlaďkou Petráňovou, Klárou Dudkovou a Ondřejem Luksem ze ZUŠ Antonína Dvořáka v Příbrami. Děti ukázaly, že není potřeba pochybovat nad jejich šikovností a besídku, jak se říká, vyšvihli jedna radost :-) Vždyť také potlesk za jejich představení musel být slyšet až za hory :-) má na konci rybníček, 150. A tomu byste nevěřili, mohli jsme si i zastříkat malými i velkými hadicemi. To byla paráda :-) A teď můžeme říct, že kdyby se něco stalo, už víme, co dělat. Vždyť jsme přece šikovní :-) Děkujeme panu Marešovi a celé posádce za super dopoledne. ČARODĚJNICKÝ REJ Ještě nedávno jsme tu měli návštěvu z Bradavic a už tu jsou zase. Kouzla a čáry čarodějnic, i když tak trochu jiné. Jejich upálení se kvapem blíží a tak tu chtěly po sobě zanechat nějaké učedníky. A my měli to štěstí, že nás vybrali. Ale přesto jsme neměli vyhráno. Museli jsme obstát u čarodějné zkoušky. Přeskakovali jsme oheň, házeli pařátem, prolétávali na koštěti pavučinou, učili se čarodějný flus a prd, hledali v trávě překvapení a na závěr jsme museli poslepu ustřihnout odměnu. Možná se budete divit, ale nic pro nás nebyl problém. Vše jsme skvěle zvládli a za odměnu jsem dostali certifikát čarodějů. A teď už se jen schovat, aby nakonec neupálili nás :-) PŘÍCHOD DO ŠKOLKY JE ZA DVEŘMI Možná Vám to ještě nepřijde, ale září tu bude co by dup a do školky přijde mnoho nových dětí. A aby pro ně nebyl přechod od maminky k nám tak neznámý, rozhodli jsme se pro ně uspořádat každou středu adaptační hodinku. Děti se tak budou moci s prostorem školky, hračkami a námi, paní učitelkami více seznámit. Bude pak pro ně vstup mnohem jednodušší, protože je bude čekat známé prostředí. Naše společná hodinka bude plná her, kde nebude chybět ani hygiena a následná svačinka. První středa už je za námi a my už se velmi těšíme na další, které nás sblíží pro budoucí práci. POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!! Nebaví Vás stát u plotny, když venku svítí sluníčko? Raději byste sázeli kytičky, pleli a nebo si jen užívali toho krásného počasí s ledovou kávou v ruce? Máme pro Vás řešení! Přijďte si pro oběd do MŠ Podlesí, kde Vám zaručíme kvalitní, domácí stravu, na které si pochutnají i ti nejmenší. Ceny jsou lidové, 40,- Kč za oběd a radost z jídla k nezaplacení :-) VOLEJTE 150 Hooořííí, hooořííí! Ale ne, nebojte se, nikde nehoří. To mi jen zkoušíme, jak houkají hasiči. V pátek nás přijel navštívit pan Mareš se svou jineckou posádkou. Ukázali nám, jak pracují při autonehodách, či požárech a co k tomu potřebují. A že toho bylo menší hasičské auto a samozřejmě i to veliké, pak hydraulické nůžky, masky se vzduchem, nosítka, která člověka stáhnou, aby nevypadl, gumový polštář, co zvedá auta, kombinézy, pily a samozřejmě hadice a vodní dělo. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí a nějaké jsme si zopakovali. Třeba jaké číslo máme volat v případě potřeby hasičů. Je to přece to, jak ALKA, o.p.s. pomáhají dobrovolníci z projektu Tamjdem 7 dobrovolníků z projektu Tamjdem přijelo pomáhat obecně prospěšné společnosti ALKA. Dobrovolníci pracovali v Kozičíně, kde má sídlo partner organizace JK F CLUB Příbram a kde klienti využívají hiporehabilitaci speciální rehabilitaci pomocí jízdy na koni. Dobrovolníci pomáhali stavět ohrady pro koně, která slouží k pastvě a relaxaci koní, jež se využívají pro hiporehabilitaci pro handicapované klienty. Dále položili na předpřipravený podklad zámkovou dlažbu, čímž vybudovali bezbariérový přístup ke stáji pro vozíčkáře. Projekt Tamjdem nabízí široké veřejnosti trochu jiné příležitosti k trávení volného času. Skupina dobrovolníků s projektem vyjíždí o víkendech na pomoc českým neziskovým organizacím. Seznamují se tak s neziskovým sektorem v ČR, cestují, poznávají nové lidi i sami sebe. Účastníci Tamjdemů jsou noví i zkušení, Češi i cizinci, s různými zájmy a povoláním. Aby víkend nebyl jenom o práci, dává dobrovolníkům příležitost seznámit se s organizacemi a něco zajímavého se naučit, prakticky vyzkoušet. Projekt je realizován sdružením Duha v rámci dobrovolnického programu Trochujinak, který dále nabízí projekty Workcampy a Na dlouho mimo, říká Markéta Votavová, koordinátorka projektu. Účastníci projektu Tamjdem nejenom pracovali, ale také se seznámili s tím jak hiporehabilitace funguje. Zároveň se podívali do Centra péče o handicapované ALKA a seznámili se s tím, jaké služby ALKA, o.p.s. handicapovaným poskytuje. Helena Holánková

6 pl_dd_pl_dd.qxd :40 Stránka 1 pořádá pod záštitou starosty Města Příbram MVDr. Josefa Řiháka den plný her, zábavy a soutěží 27. května hodin generální partner: hlavní partner: mediání partner: Vstupné do areálu divadla 60 Kč pro děti i dospělé platí po celý den na všechny akce a atrakce. NADACE J. A. SLÁDKA Příbramský voříšek 2012 O pohár firmy KRMIVA VANDA Termín: v areálu kynologického klubu ve Starém Podlesí Přihlašování pejsků: hodin Zahájení voříškiády: 9.00 hodin Startovné: 100 Kč Zábava pro celou rodinu! Soutěžit se bude v kategoriích: Bohatá TOMBOLA! Program: ukázky výcviku psů a obran Voříšek SYMPAŤÁK Občerstvení Voříšek ŠIKULA Voříšek ATLET Voříšek NEJVOŘÍŠKOVATĚJŠÍ SPRÁVNÁ DVOJKA PODOBNOST pána a psa Divácký OBLÍBENEC Pěkné ceny pro vítěze všech kategorií a pohár pro hlavního vítěze! Těšíme se na Vás a na Vaše pejsky! Přihlaste se nám em, telefonicky nebo prostě rovnou přijďte! Nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním pejska. Háravé fenky raději nechte doma. Informace: tel p. Flachsová PŘÍBRAMSKÝ VOŘÍŠEK 2012 Vážení přátelé, dovolujeme si vás a vaše psí kamarády pozvat do areálu Kynnologického klubu Příbram - u rybníka Kášák, na 1. ročník Příbramské voříškiády. Jsou zváni všichni voříškové, pejskové bez průkazu původu se svými pánečky, kteří si chtějí užít příjemné nedělní dopoledne a zúčastnit se veselých soutěží, které zvládne naprosto každý pejsek, i nevycvičený. Určitě s sebou přiveďte členy rodiny, známé, přátele, prostě všechny, kdo má pejsky rád. Všichni jste vítáni a věřte, že se vám všem Voříškiáda bude líbit. Více informací najdete na stránkách: Tým Kynologického klubu Příbram PODLESKÝ ZPRAVODAJ Své příspěvky, náměty, připomínky do PZ, zasílejte na novou ovou adresu: Podleský zpravodaj 05/2012. e.č. MK ČR e Sazba: DesignPaja. Uzávěrka příspěvků a inzerce je do posledního dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK 28. října 2013 fotbalový stadion TJ Štěpánov Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek 2/2014 Vážení čtenáři, je mi potěšením Vás přivítat u dalšího čísla našeho Zpravodaje. V tomto vydání Vás budu více než jindy žádat o spolupráci, reakci, nápady nebo jiné aktivní zapojení se do dění v

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA Byla sobota 23. května 2015 ráno a den se pomalu probouzel. Sluníčko se nám schovávalo za mraky, z kterých naštěstí nespadla ani kapka. Vypadalo to, že bude den jako

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Zpravodaj 2 09/2011. www.skolachotyne.cz. Kontakty Základní škola Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy tel.: 482 723 191 mail: skolachotyne@seznam.

Zpravodaj 2 09/2011. www.skolachotyne.cz. Kontakty Základní škola Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy tel.: 482 723 191 mail: skolachotyne@seznam. Zpravodaj 2 09/2011 Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Chotyně 79, 463 34 Hrádek nad Nisou www.skolachotyne.cz Kontakty Základní škola Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy tel.:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 17.5.2011 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá, Ing.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, pí Landecká

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA Červen 2011 Číslo: 5/2011 ZDARMA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu 28. května jsme slavnostně přivítali dva nové občánky obce Dolní Morava, a to Adama Hetflajše narozeného 22. 6. 2010

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní

Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní 24. dubna od 9 do 12 hodin v DC Dráček Seminář na téma: Jak se připravit do práce a zůstat flexibilní Jak se připravit do práce, jak na pohovor a jak vyjednávat se zaměstnavatelem. Jak se vypořádat v rodině

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 OBSAH 7 CASTLES TRIAL 03 CHARAKTER RALLYE 04-05 PRINCIP SETINOVÝCH RALLYE

Více

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0036V8C HZSJX0036V8C prvotní identifikátor ADRESÁT: Starostové a starostky obcí, měst a městysů VYŘIZUJE:

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R VI. ročník Mezinárodní veřejný plavecký závod Český pohár v dálkovém plavaní 31.7. - 1. 8. 2010, od 13.00 hod Lipenská nádrž DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory: programů Evropské územní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou druhé číslo obecního

Více

Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012

Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012 Zápis č. 16/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 23. 3. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní teoreticko-praktický seminář ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY KDY: 7. 2. 2015 (9.30 16.30) KDE: Výcvikové centrum Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici Program:

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016 Stacionární doprava, O.-Bělský Les Parkování motorových vozidel na chodníku, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava a narušování veřejného pořádku, O.-Zábřeh

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Mistrovství republiky bíglů v agility

Mistrovství republiky bíglů v agility Mistrovství republiky bíglů v agility s vloženým závodem Bíglích nadějí a Bíglích veteranů DATUM KONÁNÍ: 9. 10. 11. 2013 MÍSTO KONÁNÍ: Kynologický areál Ratenice (2 km od Peček, 10 km od Poděbrad, 15 km

Více

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města II.ročník otevřené kynologické soutěže,,lipenský SPECIÁL o pohár starosty města Dne 24. a 25. května 2013 v Lipníku nad Bečvou Místo konání soutěže: Soutěž proběhne v areálu kynologického klubu v Lipníku

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více