PODLESKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU. květen Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODLESKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU. květen 2012. Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ květen Měsíčník obce Podlesí INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 3 ze dne se zastupitelstvo mimo jiné zabývalo: dopisem hejtmana Středočeského kraje ve věci navrhované změny rozpočtového určení daní pro obce. Blíže viz celé znění dopisu. Čtěte na str. 2 v tomto čísle Podleského zpravodaje. projednalo předložené zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru projednalo výsledky hospodaření mateřské školy za první čtvrtletí letošního roku projednalo předložené protokoly komisí o otevírání obálek s nabídkami na akci Podlesí splašková kanalizace pro rodinné domy Drmlovo Pole 1. a 2. část. V této věci se jedná o výběrové řízení na podlimitní zakázku, jejíž realizace bude finančně zajišťována ze sdružených prostředků občanů. Obec tuto akci pouze zastřešuje. Jako nejvýhodnější komise označily nabídky společnosti Frigosystém s.r.o., Podlesí pro první část a nabídku společnosti P-Tel s.r.o. Příbram pro část druhou. Předpokládaná doba realizace obou částí akce je do konce měsíce října. předloženou nabídku na zpracování územní studie pro lokality BV 2 od společnosti Ivan Plicka Studio s.r.o. Tato nabídka zaujala zastupitelstvo obce nabízenou slevou z ceny. Uložilo proto starostovi podepsat s touto společností smlouvu o dílo na zpracování této studie. na základě požadavku Ministerstva životního prostředí ČR zastupitelstvo obce předjednalo záměr vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále CHKO), které by mělo vzniknout po zrušení Vojenského újezdu Brdy v jeho dnešních hranicích. Zastupitelstvo obce se seznámilo s obsahem materiálu, který vznikl na základě opakovaných požadavků starostů obcí vznesených na předešlých jednání v této věci. Uvedený materiál vysvětluje základní terminologii používanou v tomto odvětví. Zastupitelstvo obce věc diskutovalo. Následně k ní přijalo toto usnesení: Zastupitelstvo obce nepovažuje za správné rušení Vojenského újezdu Brdy. V případě, že dojde k jeho zrušení, požaduje zachování právní stability v tomto území. Přiklání se k takovému způsobu ochrany tohoto území, které zachová stávající stav přírody a krajiny. Z odborného hlediska nemá zastupitelstvo obce vyhraněný názor na to, zda jejich požadavku bude dosaženo vyhlášením CHKO či přírodního parku. Ročník XXII. žádostmi občanů: Ing. Vladimír Míka odstranění stromů, manželé Gažovi připojení na dešťovou kanalizaci v Novém Podlesí, Marcel Forejt možnost využití pozemku p.č. 506 při pořádání triatlonového závodu, Mgr. Kateřiny Stupkové o odprodeji pozemku p.č. 1203/2 informací starosty o dosavadním průběhu jednání s Krajskou správou a údržbou silnic ve věci povolení vstupu do komunikace III/1185 pro akci Splašková kanalizace Nové Podlesí Milan Kříž Malé ohlédnutí za svozem nebezpečného odpadu V sobotu 14. dubna proběhlo jarní kolo sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Ve stejný den provedli členové SDH Podlesí svoz železného šrotu. Vlastní svoz proběhl celkem hladce. Po letech, kdy jsou tyto svozy pravidelně prováděny se dá říci, že odpadu zvolna ubývá. Zdroje začínají pomalu vysychat i tradičním velkododavatelům odpadu. Určitou zásluhu na hladkém průběhu této akce mají všichni ti, kteří nám s tímto svozem přišli pomoct. Pokrač. na straně 2

2 2 Podleský zpravodaj - květen 2012 Mezi stálé pomocníky patří členové TJ Sokol Podlesí, u veterinární stanice držel službu Ruda Dubský. Tradiční překvapení čekalo v den svozu v Novém Podlesí. Zde začali nedočkavci opět navážet odpad již v pátek, a to i přesto, že svozový den byla sobota. Od pátečního odpoledne do sobotního rána kaplička opět zmizela pod hromadou odpadků. Tito nedočkavci tak zcela ignorovali skutečnost, že kaplička je opravena, a že hrozí poškození nové fasády a jejího nátěru. Doma by si o fasádu svého domu pravděpodobně neopřeli ani hrábě. Na fasádu obecní kapličky nahází cokoliv. Na letácích a v Podleském zpravodaji vždy uvádíme den svozu těchto odpadů. Je to především z toho důvodu, že v uvedenou dobu budou přistaveny kontejnery, do kterých se odpad ukládá přímo z vozíků občanů. Každý si svůj odpad uloží sám dle pokynu obsluhy do příslušného kontejneru. Někteří občané si však myslí, že to nějaký sluha udělá za ně. Budeme doufat, že to při podzimním svozu bude lepší. TÉMA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Poslední dobou je často předmětem diskuze s občany požadavek na osazení dopravních značek. Největší zájem je o umístění zákazových značek zákaz zastavení a zákaz stání. Poměrně často jde ruku v ruce se žádostí o umístění značky žádost o udělení výjimky z povinnosti tuto značku respektovat. V praxi to pak vypadá následovně: U nás v ulici parkuje soused u mého plotu, proto tam chci tu značku. Zároveň chci výjimku, abych tam mohl parkovat já. Tak takto to opravdu nejde. Obec v předešlém období nechala zpracovat pasport dopravního značení v obci. Po jeho projednání bylo provedeno vlastní dopravní značení na místních komunikací. Osazeny byly příkazové značky Dej přednost v jízdě, označení křižovatek a dopravní značka Hlavní silnice. Žádné zákazové značky zákaz zastavení a zákaz stání umístěny nebyly. Důvodem této skutečnosti je fakt, že tyto zákazy vyplývají z obecného předpisu. Pokusím se věc znovu vysvětlit. Každý kdo řídí motorové vozidlo musí znát ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který je u veřejnosti častěji znám jako pravidla silničního provozu. Ten v 25 mimo jiné říká, kde smí řidič zastavit a stát. V odstavci 3 tohoto paragrafu je uvedeno, že cituji: při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro oba směry jízdy, konec citátu. Paragraf 27 tohoto zákona taxativně uvádí místa, kde řidič nesmí zastavit a stát vůbec. S ohledem na skutečnost, že místní komunikace nesplňují svoji šíři požadavky zákona, nelze na nich tedy realizovat stání motorových vozidel bez toho, aby nedošlo k porušení ustanovení pravidel silničního provozu. Pokud k tomuto porušení dojde, jedná se o přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Řešení tohoto přestupku je v kompetenci Policie České republiky, na kterou je třeba se v těchto případech obracet. Pro zachování průjezdnosti místních komunikací a udržení bezpečného plynulého provozu je nutné parkovat mimo tyto komunikace, nejlépe pak na svém pozemku. Připomínám, že veřejné zelené plochy nejsou místa určená k parkování. Parkováním na těchto plochách se řidič dopouští opět porušení pravidel silničního provozu. Společenská kronika Jubilanti květen 2012 V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Šíma Miloslav Soukup Jaroslav Stejskal Jiří Humlová Jiřina Kuchařová Helena Korecká Irena Synek Miloslav Jeništová Věra Hrdina Oldřich Rotyková Margita Málek Milan 70 let 79 let 74 let 74 let 77 let 71 let 87 let 75 let 71 let 88 let 79 let ÚMRTÍ V květnu nás opustil: pan Ing. Vladimír Míka ve věku 77 let. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Světlušce Pustějovské za spolupráci při zajištění květinové výzdoby oken obecního úřadu a o péči, kterou dlouhodobě věnuje přípravě této výzdoby. Dopis Davida Ratha obcím Stř. kraje Vážený pane starosto, V Praze 16. března 2012 Vážení zastupitelé, v nedávných dnech jste měli obdržet vyjádření paní Langšádlové - TOP 09 o navrhované změně rozpočtového určení daní pro obce. Paní Langšádlová, nyní místopředsedkyně TOP 09, dříve za Lidovce, sděluje, že TOP 09 chce posílit rozpočty menších a středních obcí. Chci Vás informovat, že tento návrh podporuje i ČSSD. Navíc chci ještě připomenout fakt, že díky vládním škrtům, na návrh pana Kalouska, obdrží obce i kraje do svých rozpočtů o desítky miliard méně než v předchozích letech, zatímco díky růstu DPH nám stoupají náklady. Připadá mi zvláštní, když se někdo holedbá, že chce obcím přidat, přičemž realita je zatím taková, že obcím i krajům peníze ubral. Jen pro náš kraj dělá výpadek příjmu částku okolo 3/4 miliardy na tento rok a nárůst nákladů vzniklý zvýšením DPH nás bude stát okolo 400 mil. ročně. Pro úplnost uvádím, že disponibilní příjmy kraje jsou pod 7 miliard ročně, tudíž výpadek příjmů do našeho rozpočtu je zcela zásadní. Tento fakt by mohl způsobit v příštích letech i zásadní krácení prostředků ve fondech kraje určených právě na rozvoj Středočeských obcí. S pozdravem David Rath

3 Podleský zpravodaj - květen HASIČI OPĚT STAVĚLI MÁJ Členové SDH Podlesí opět po roce zajistili v předvečer Filipojakubské noci postavení máje na podlesské návsi. Máj pak hlídali až do rána 1. května. Viz krátká fotoreportáž. Stážistky posílily dělostřelecký průzkum Žádné připravené ukázky a žádné vodění za ručičku, ale regulérní výcvik ve Vojenském prostoru Brdy s baterií dělostřeleckého průzkumu. Tak v krátkosti vypadal minulý týden šesti studentek z Vojenské střední školy v Moravské Třebové, které u 13. dělostřelecké brigády absolvovaly odbornou stáž. Část seznámení s útvarem byla zkrácena na základní minimum. Vrchní praporčík brigády nadpraporčík Robert Plzák měl totiž o čase, který stážistky stráví v Jincích, jasnou představu. Na jeden týden se stanou součástí výcviku baterie dělostřeleckého průzkumu jako jeho organické příslušnice. Už první den nafasovaly taktickou výstroj, batohy a byly seznámeny s programem. Ráno do jejich výzbroje přibyly už jen samopaly a jednotka vyrazila pod vedením zastupujícího velitele baterie poručíka Radka Vítka do brdských lesů plnit úkoly. Ty začaly pěším přesunem patroly, topografickou přípravou, orientací v terénu a tréninkem v navazování spojení pomocí radiostanic RF 13. Jak přežít v neznámém terénu, stavět improvizované přístřešky pro přenocování nebo se dobře maskovat, bylo naplní výcviku následujících dnů. V něm nechyběla chemická příprava s výcvikem v nasazování ochranných masek OM 90. Aby absolventky 3. ročníku z Moravské Třebové nezapomněly, kde byly na stáži, patřil poslední den hlavnímu palebnému prostředku dělostřelců samo- Pokrač. na straně 4

4 Podleský zpravodaj - květen hybné kanónové houfnici Dana. Jako velitele mě mile překvapil přístup k výcviku, vojenské vystupování a chování a především zájem se něco nového naučit. Dokonce bych si dovedl představit, že by některá z nich byla v mojí jednotce, zhodnotil poručík Radek Vítek týdenní práci nových svěřenkyň. A co na to absolventky výcviku Dana Černá a Kateřina Kroupová? Na začátku nás trochu vyděsil program, ale nakonec to bylo bezva, mnohem lepší než ve škole v lavici. Kolektiv jednotky byl suprový a my jsme si mohly na vlastní kůži vyzkoušet práci vojáka při výcviku. Zájem pokračovat ve studiu na Univerzitě obrany je snem Kateřiny Černé. Naopak její spolužačku Šárku Kroupovou láká praxe u útvaru. Ráda bych jela i do zahraniční mise, nechci tam ale přímo bojovat, ráda bych tam pomáhala druhým, uvedla na závěr Šárka. Text: Foto: kpt. Michal Abrhám por. Radek Vítek VZPOMEŇTE SI S POMNĚNKOU NA ZTRACENÉ DĚTI Letos už podeváté pořádá Sdružení Linka bezpečí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí (25. května) Pomněnkový den, který by měl upozornit na ztracené a pohřešované děti. Každoročně jich česká policie hledá několik tisíc v roce 2011 jich bylo téměř Linka bezpečí přispívá k tomu, aby dětí bez domova bylo co nejméně. Mohou se na ni v případě zmizení anebo útěku obrátit děti i jejich rodiče. Národní centrum bezpečnějšího internetu tuto akci podporuje a alespoň symbolicky (s upozorněním na hrozbu internetových skrytých identit) se zúčastní autorského čtení z knihy Petry Soukupové Zmizet s tématem pohřešovaného dítěte, 25. května v OC Nový Smíchov Praha 5. Linka bezpečí může volajícímu kromě klasického telefonátu s odborným konzultantem Linky bezpečí zprostředkovat konferenční hovor s rodiči nebo jinými dospělými, kteří mohou dítěti nebo dospívajícímu pomoci. Děti, ale i rodiče mohou zanechat vzkaz, který je předán dál. A samozřejmě lze dítě nebo dospívajícího zkontaktovat se zástupci institucí, jako jsou sociální pracovníci, policie nebo záchranná služba. Protože jeden den na pomoc nestačí, probíhá sbírková akce Pomněnkový den celý týden. Letos ve dnech května. Během toto týdne si budou moci lidé zakoupit textilní pomněnky, které navrhla studentka Maxima Velčovského na UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) Julie Šišková, a to buď při doprovodných akcích (Farmářské trhy, autorské čtení) nebo u partnerů akce (IKEA, MAKRO, Česká pojišťovna), jejichž přesný seznam mohou lidé najít na Pomněnka byla vyrobena ve spolupráci s chráněnou dílnou Kopeček občanské sdružení Neratov. Cena pomněnky je 30 Kč. Divadlo bude již tuto neděli na jeden den patřit dětem V neděli 27. května 2012 bude od 9 do 18 hodin příbramské divadlo patřit jenom dětem. V divadle a jeho bezprostředním okolí se bude konat již tradiční slavnost na počest všech dětí. Po zaplacení symbolického vstupného 60 Kč čeká na všechny spousta zábavy a legrace. Program probíhá nejen ve všech prostorách kulturního domu, ale i v jeho okolí. Děti tak mohou podle svého výběru navštívit divadelní pohádky, hudební pořady, různé soutěže, pouťové atrakce, hasičské lanovky, jízdu na koních a mnoho dalšího. Tato společenská událost získává stále na větší popularitě a větším rozsahu a je vyhledávána lidmi ze stále širšího okolí. Oxygen si veze zlato z nominace na Mistrovství Světa Od 18. do 20. května 2012 se ve sportovní hale v Semilech konal nominační závod na Mistrovství Světa ve sportovním aerobiku a fisaf fitness týmech. Tento závod si nemohl nechat ujít ani příbramský Sportklub Oxygen, který si přivezl 4 medaile a nominace na Mistrovství Světa. Zlatou medaili s velkým přehledem vybojoval seniorský tým, který by chtěl na Mistrovství Světa v Holandsku obhájit zlatou příčku již po čtvrté v řadě. Stříbrnou medaili si přivezla děvčata ve věku let a nejmladší závodnice z tohoto klubu, které závodí ve věkové kategorii do 10 let. Bronz vybojovala Kateřina Kryllová ve sportovním aerobiku. Tito závodníci budou startovat i na Mistrovství Evropy, které se koná již za dva týdny v Praze. A je vrcholem jarní sezóny. (red)

5 Podleský zpravodaj - květen Zprávičky ze školičky pro Vás píše Bc. Barbora Tlučhořová UKAŽ, CO UMÍŠ Od Vánoční besídky uběhlo několik měsíců, ale my nelenili a připravovali se na další. Básničky a písničky se naší školkou opět linuly a roztančily nejedno tělo. I předškoláci cítili větší důležitost zkoušek, protože to byla jejich poslední. Čím blíže nám byl ten významný den, tím více jsme museli trénovat a opakovat. S doprovodem k besídce nám opět pomohla paní učitelka na flétničku Petra Křížková se svými žáky Vlaďkou Petráňovou, Klárou Dudkovou a Ondřejem Luksem ze ZUŠ Antonína Dvořáka v Příbrami. Děti ukázaly, že není potřeba pochybovat nad jejich šikovností a besídku, jak se říká, vyšvihli jedna radost :-) Vždyť také potlesk za jejich představení musel být slyšet až za hory :-) má na konci rybníček, 150. A tomu byste nevěřili, mohli jsme si i zastříkat malými i velkými hadicemi. To byla paráda :-) A teď můžeme říct, že kdyby se něco stalo, už víme, co dělat. Vždyť jsme přece šikovní :-) Děkujeme panu Marešovi a celé posádce za super dopoledne. ČARODĚJNICKÝ REJ Ještě nedávno jsme tu měli návštěvu z Bradavic a už tu jsou zase. Kouzla a čáry čarodějnic, i když tak trochu jiné. Jejich upálení se kvapem blíží a tak tu chtěly po sobě zanechat nějaké učedníky. A my měli to štěstí, že nás vybrali. Ale přesto jsme neměli vyhráno. Museli jsme obstát u čarodějné zkoušky. Přeskakovali jsme oheň, házeli pařátem, prolétávali na koštěti pavučinou, učili se čarodějný flus a prd, hledali v trávě překvapení a na závěr jsme museli poslepu ustřihnout odměnu. Možná se budete divit, ale nic pro nás nebyl problém. Vše jsme skvěle zvládli a za odměnu jsem dostali certifikát čarodějů. A teď už se jen schovat, aby nakonec neupálili nás :-) PŘÍCHOD DO ŠKOLKY JE ZA DVEŘMI Možná Vám to ještě nepřijde, ale září tu bude co by dup a do školky přijde mnoho nových dětí. A aby pro ně nebyl přechod od maminky k nám tak neznámý, rozhodli jsme se pro ně uspořádat každou středu adaptační hodinku. Děti se tak budou moci s prostorem školky, hračkami a námi, paní učitelkami více seznámit. Bude pak pro ně vstup mnohem jednodušší, protože je bude čekat známé prostředí. Naše společná hodinka bude plná her, kde nebude chybět ani hygiena a následná svačinka. První středa už je za námi a my už se velmi těšíme na další, které nás sblíží pro budoucí práci. POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!! Nebaví Vás stát u plotny, když venku svítí sluníčko? Raději byste sázeli kytičky, pleli a nebo si jen užívali toho krásného počasí s ledovou kávou v ruce? Máme pro Vás řešení! Přijďte si pro oběd do MŠ Podlesí, kde Vám zaručíme kvalitní, domácí stravu, na které si pochutnají i ti nejmenší. Ceny jsou lidové, 40,- Kč za oběd a radost z jídla k nezaplacení :-) VOLEJTE 150 Hooořííí, hooořííí! Ale ne, nebojte se, nikde nehoří. To mi jen zkoušíme, jak houkají hasiči. V pátek nás přijel navštívit pan Mareš se svou jineckou posádkou. Ukázali nám, jak pracují při autonehodách, či požárech a co k tomu potřebují. A že toho bylo menší hasičské auto a samozřejmě i to veliké, pak hydraulické nůžky, masky se vzduchem, nosítka, která člověka stáhnou, aby nevypadl, gumový polštář, co zvedá auta, kombinézy, pily a samozřejmě hadice a vodní dělo. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí a nějaké jsme si zopakovali. Třeba jaké číslo máme volat v případě potřeby hasičů. Je to přece to, jak ALKA, o.p.s. pomáhají dobrovolníci z projektu Tamjdem 7 dobrovolníků z projektu Tamjdem přijelo pomáhat obecně prospěšné společnosti ALKA. Dobrovolníci pracovali v Kozičíně, kde má sídlo partner organizace JK F CLUB Příbram a kde klienti využívají hiporehabilitaci speciální rehabilitaci pomocí jízdy na koni. Dobrovolníci pomáhali stavět ohrady pro koně, která slouží k pastvě a relaxaci koní, jež se využívají pro hiporehabilitaci pro handicapované klienty. Dále položili na předpřipravený podklad zámkovou dlažbu, čímž vybudovali bezbariérový přístup ke stáji pro vozíčkáře. Projekt Tamjdem nabízí široké veřejnosti trochu jiné příležitosti k trávení volného času. Skupina dobrovolníků s projektem vyjíždí o víkendech na pomoc českým neziskovým organizacím. Seznamují se tak s neziskovým sektorem v ČR, cestují, poznávají nové lidi i sami sebe. Účastníci Tamjdemů jsou noví i zkušení, Češi i cizinci, s různými zájmy a povoláním. Aby víkend nebyl jenom o práci, dává dobrovolníkům příležitost seznámit se s organizacemi a něco zajímavého se naučit, prakticky vyzkoušet. Projekt je realizován sdružením Duha v rámci dobrovolnického programu Trochujinak, který dále nabízí projekty Workcampy a Na dlouho mimo, říká Markéta Votavová, koordinátorka projektu. Účastníci projektu Tamjdem nejenom pracovali, ale také se seznámili s tím jak hiporehabilitace funguje. Zároveň se podívali do Centra péče o handicapované ALKA a seznámili se s tím, jaké služby ALKA, o.p.s. handicapovaným poskytuje. Helena Holánková

6 pl_dd_pl_dd.qxd :40 Stránka 1 pořádá pod záštitou starosty Města Příbram MVDr. Josefa Řiháka den plný her, zábavy a soutěží 27. května hodin generální partner: hlavní partner: mediání partner: Vstupné do areálu divadla 60 Kč pro děti i dospělé platí po celý den na všechny akce a atrakce. NADACE J. A. SLÁDKA Příbramský voříšek 2012 O pohár firmy KRMIVA VANDA Termín: v areálu kynologického klubu ve Starém Podlesí Přihlašování pejsků: hodin Zahájení voříškiády: 9.00 hodin Startovné: 100 Kč Zábava pro celou rodinu! Soutěžit se bude v kategoriích: Bohatá TOMBOLA! Program: ukázky výcviku psů a obran Voříšek SYMPAŤÁK Občerstvení Voříšek ŠIKULA Voříšek ATLET Voříšek NEJVOŘÍŠKOVATĚJŠÍ SPRÁVNÁ DVOJKA PODOBNOST pána a psa Divácký OBLÍBENEC Pěkné ceny pro vítěze všech kategorií a pohár pro hlavního vítěze! Těšíme se na Vás a na Vaše pejsky! Přihlaste se nám em, telefonicky nebo prostě rovnou přijďte! Nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním pejska. Háravé fenky raději nechte doma. Informace: tel p. Flachsová PŘÍBRAMSKÝ VOŘÍŠEK 2012 Vážení přátelé, dovolujeme si vás a vaše psí kamarády pozvat do areálu Kynnologického klubu Příbram - u rybníka Kášák, na 1. ročník Příbramské voříškiády. Jsou zváni všichni voříškové, pejskové bez průkazu původu se svými pánečky, kteří si chtějí užít příjemné nedělní dopoledne a zúčastnit se veselých soutěží, které zvládne naprosto každý pejsek, i nevycvičený. Určitě s sebou přiveďte členy rodiny, známé, přátele, prostě všechny, kdo má pejsky rád. Všichni jste vítáni a věřte, že se vám všem Voříškiáda bude líbit. Více informací najdete na stránkách: Tým Kynologického klubu Příbram PODLESKÝ ZPRAVODAJ Své příspěvky, náměty, připomínky do PZ, zasílejte na novou ovou adresu: Podleský zpravodaj 05/2012. e.č. MK ČR e Sazba: DesignPaja. Uzávěrka příspěvků a inzerce je do posledního dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

hlučínskénoviny Slavná vila reprezentuje Hlučín více se dočtete na straně 2 ve článku Hlučínsko se představí na výstavě v Praze

hlučínskénoviny Slavná vila reprezentuje Hlučín více se dočtete na straně 2 ve článku Hlučínsko se představí na výstavě v Praze hlučínskénoviny ročník 15 číslo 10 říjen 2010 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Slavná vila reprezentuje Hlučín více se dočtete na straně 2 ve článku

Více

PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015

PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015 PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015 ZPRAVODAJ Vydává obec Podlesí www.obecpodlesi.cz Cena 5 Kč Ročník XXV. ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU Informace z jednání zastupitelstva obce Za uplynulé období se zastupitelstvo obce

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! První měsíc nového školního roku máme za sebou, rytmus všedních dní se ustálil a naše redakce Vám

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Foto M. Maršálek. Květen 2008

Foto M. Maršálek. Květen 2008 Foto M. Maršálek Květen 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 5. Čt Svátek práce 2. 5. Pá 3. 5. So Sběrný dvůr je otevřen KAŽDOU SOBOTU, 10. 5. zavřeno 4. 5. Ne 5. 5. Po kvìten 2008 6. 5. Út Senior

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti!

Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti! Červen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Do Letňan vtrhl punk bavili se dospělí i děti! 2 06 I 2012 INZERCE Zavítejte do Pizzerie DOLCE v Letňanech... Vážení obyvatelé, od srpna rozšiřuje pizeriie

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. Připomínáme podlesské kulturní léto

PODLESKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. Připomínáme podlesské kulturní léto PODLESKÝ ZPRAVODAJ červenec 2013 Měsíčník obce Podlesí www.obecpodlesi.cz Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Ročník XXIII. Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 26. června 2013. Na tomto jednání

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč 510 2012 2012 foto: J. Vyčítal V Letohradě byla otevřena ulička Járy Cimrmana. Letohrad opět patřil biatlonu. Nemohl chybět Michal Šlesingr. 12. 13. 10.

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Volební období je za námi

Volební období je za námi Z obsahu: Poděkování a pár slov na závěr Plnění povolebního prohlášení Kronika města Vratimova 1. října 2014 / číslo 10 zdarma POLICIE ČR Vratimov str. 4 str. 6 str. 14 604 127 288 Volební období je za

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 duben 2010 1. 4. Čt Mateřské centrum od 10.00 hod. Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS (více: KS) 15.30 hod. 2. 4. Pá 3. 4. So Knihovna Jince

Více

kalendář akcí květen 2015

kalendář akcí květen 2015 kalendář akcí květen 2015 1. 5. Pá SVÁTEK PRÁCE 2 od - do hod. více v rubr. 2. 5. So Knihovna otevřená 9.00-12.00 Knihovna 3. 5. Ne 4. 5. Po V květnu zkrácený provoz v knihovně viz rozpis Knihovna (dovolená)

Více

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1 Veltruské listy Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč Milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední číslo Veltruských listů v tomto roce. Začátek prosince zvláštní

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

Vamberecký. zpravodaj

Vamberecký. zpravodaj Vamberecký Podzim. A proč ne předzim? Někdy názvy nemají logiku. Nevím, jak vy, ale já tohle období nemusím. Plískanice, ráno pozdě světlo, večer brzy tma, sluníčko jen občas... A taky je to pro mě finančně

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více