PODLESKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU. květen Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODLESKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU. květen 2012. Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ květen Měsíčník obce Podlesí INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 3 ze dne se zastupitelstvo mimo jiné zabývalo: dopisem hejtmana Středočeského kraje ve věci navrhované změny rozpočtového určení daní pro obce. Blíže viz celé znění dopisu. Čtěte na str. 2 v tomto čísle Podleského zpravodaje. projednalo předložené zápisy o činnosti finančního a kontrolního výboru projednalo výsledky hospodaření mateřské školy za první čtvrtletí letošního roku projednalo předložené protokoly komisí o otevírání obálek s nabídkami na akci Podlesí splašková kanalizace pro rodinné domy Drmlovo Pole 1. a 2. část. V této věci se jedná o výběrové řízení na podlimitní zakázku, jejíž realizace bude finančně zajišťována ze sdružených prostředků občanů. Obec tuto akci pouze zastřešuje. Jako nejvýhodnější komise označily nabídky společnosti Frigosystém s.r.o., Podlesí pro první část a nabídku společnosti P-Tel s.r.o. Příbram pro část druhou. Předpokládaná doba realizace obou částí akce je do konce měsíce října. předloženou nabídku na zpracování územní studie pro lokality BV 2 od společnosti Ivan Plicka Studio s.r.o. Tato nabídka zaujala zastupitelstvo obce nabízenou slevou z ceny. Uložilo proto starostovi podepsat s touto společností smlouvu o dílo na zpracování této studie. na základě požadavku Ministerstva životního prostředí ČR zastupitelstvo obce předjednalo záměr vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále CHKO), které by mělo vzniknout po zrušení Vojenského újezdu Brdy v jeho dnešních hranicích. Zastupitelstvo obce se seznámilo s obsahem materiálu, který vznikl na základě opakovaných požadavků starostů obcí vznesených na předešlých jednání v této věci. Uvedený materiál vysvětluje základní terminologii používanou v tomto odvětví. Zastupitelstvo obce věc diskutovalo. Následně k ní přijalo toto usnesení: Zastupitelstvo obce nepovažuje za správné rušení Vojenského újezdu Brdy. V případě, že dojde k jeho zrušení, požaduje zachování právní stability v tomto území. Přiklání se k takovému způsobu ochrany tohoto území, které zachová stávající stav přírody a krajiny. Z odborného hlediska nemá zastupitelstvo obce vyhraněný názor na to, zda jejich požadavku bude dosaženo vyhlášením CHKO či přírodního parku. Ročník XXII. žádostmi občanů: Ing. Vladimír Míka odstranění stromů, manželé Gažovi připojení na dešťovou kanalizaci v Novém Podlesí, Marcel Forejt možnost využití pozemku p.č. 506 při pořádání triatlonového závodu, Mgr. Kateřiny Stupkové o odprodeji pozemku p.č. 1203/2 informací starosty o dosavadním průběhu jednání s Krajskou správou a údržbou silnic ve věci povolení vstupu do komunikace III/1185 pro akci Splašková kanalizace Nové Podlesí Milan Kříž Malé ohlédnutí za svozem nebezpečného odpadu V sobotu 14. dubna proběhlo jarní kolo sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Ve stejný den provedli členové SDH Podlesí svoz železného šrotu. Vlastní svoz proběhl celkem hladce. Po letech, kdy jsou tyto svozy pravidelně prováděny se dá říci, že odpadu zvolna ubývá. Zdroje začínají pomalu vysychat i tradičním velkododavatelům odpadu. Určitou zásluhu na hladkém průběhu této akce mají všichni ti, kteří nám s tímto svozem přišli pomoct. Pokrač. na straně 2

2 2 Podleský zpravodaj - květen 2012 Mezi stálé pomocníky patří členové TJ Sokol Podlesí, u veterinární stanice držel službu Ruda Dubský. Tradiční překvapení čekalo v den svozu v Novém Podlesí. Zde začali nedočkavci opět navážet odpad již v pátek, a to i přesto, že svozový den byla sobota. Od pátečního odpoledne do sobotního rána kaplička opět zmizela pod hromadou odpadků. Tito nedočkavci tak zcela ignorovali skutečnost, že kaplička je opravena, a že hrozí poškození nové fasády a jejího nátěru. Doma by si o fasádu svého domu pravděpodobně neopřeli ani hrábě. Na fasádu obecní kapličky nahází cokoliv. Na letácích a v Podleském zpravodaji vždy uvádíme den svozu těchto odpadů. Je to především z toho důvodu, že v uvedenou dobu budou přistaveny kontejnery, do kterých se odpad ukládá přímo z vozíků občanů. Každý si svůj odpad uloží sám dle pokynu obsluhy do příslušného kontejneru. Někteří občané si však myslí, že to nějaký sluha udělá za ně. Budeme doufat, že to při podzimním svozu bude lepší. TÉMA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Poslední dobou je často předmětem diskuze s občany požadavek na osazení dopravních značek. Největší zájem je o umístění zákazových značek zákaz zastavení a zákaz stání. Poměrně často jde ruku v ruce se žádostí o umístění značky žádost o udělení výjimky z povinnosti tuto značku respektovat. V praxi to pak vypadá následovně: U nás v ulici parkuje soused u mého plotu, proto tam chci tu značku. Zároveň chci výjimku, abych tam mohl parkovat já. Tak takto to opravdu nejde. Obec v předešlém období nechala zpracovat pasport dopravního značení v obci. Po jeho projednání bylo provedeno vlastní dopravní značení na místních komunikací. Osazeny byly příkazové značky Dej přednost v jízdě, označení křižovatek a dopravní značka Hlavní silnice. Žádné zákazové značky zákaz zastavení a zákaz stání umístěny nebyly. Důvodem této skutečnosti je fakt, že tyto zákazy vyplývají z obecného předpisu. Pokusím se věc znovu vysvětlit. Každý kdo řídí motorové vozidlo musí znát ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který je u veřejnosti častěji znám jako pravidla silničního provozu. Ten v 25 mimo jiné říká, kde smí řidič zastavit a stát. V odstavci 3 tohoto paragrafu je uvedeno, že cituji: při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro každý směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro oba směry jízdy, konec citátu. Paragraf 27 tohoto zákona taxativně uvádí místa, kde řidič nesmí zastavit a stát vůbec. S ohledem na skutečnost, že místní komunikace nesplňují svoji šíři požadavky zákona, nelze na nich tedy realizovat stání motorových vozidel bez toho, aby nedošlo k porušení ustanovení pravidel silničního provozu. Pokud k tomuto porušení dojde, jedná se o přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Řešení tohoto přestupku je v kompetenci Policie České republiky, na kterou je třeba se v těchto případech obracet. Pro zachování průjezdnosti místních komunikací a udržení bezpečného plynulého provozu je nutné parkovat mimo tyto komunikace, nejlépe pak na svém pozemku. Připomínám, že veřejné zelené plochy nejsou místa určená k parkování. Parkováním na těchto plochách se řidič dopouští opět porušení pravidel silničního provozu. Společenská kronika Jubilanti květen 2012 V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Šíma Miloslav Soukup Jaroslav Stejskal Jiří Humlová Jiřina Kuchařová Helena Korecká Irena Synek Miloslav Jeništová Věra Hrdina Oldřich Rotyková Margita Málek Milan 70 let 79 let 74 let 74 let 77 let 71 let 87 let 75 let 71 let 88 let 79 let ÚMRTÍ V květnu nás opustil: pan Ing. Vladimír Míka ve věku 77 let. PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Světlušce Pustějovské za spolupráci při zajištění květinové výzdoby oken obecního úřadu a o péči, kterou dlouhodobě věnuje přípravě této výzdoby. Dopis Davida Ratha obcím Stř. kraje Vážený pane starosto, V Praze 16. března 2012 Vážení zastupitelé, v nedávných dnech jste měli obdržet vyjádření paní Langšádlové - TOP 09 o navrhované změně rozpočtového určení daní pro obce. Paní Langšádlová, nyní místopředsedkyně TOP 09, dříve za Lidovce, sděluje, že TOP 09 chce posílit rozpočty menších a středních obcí. Chci Vás informovat, že tento návrh podporuje i ČSSD. Navíc chci ještě připomenout fakt, že díky vládním škrtům, na návrh pana Kalouska, obdrží obce i kraje do svých rozpočtů o desítky miliard méně než v předchozích letech, zatímco díky růstu DPH nám stoupají náklady. Připadá mi zvláštní, když se někdo holedbá, že chce obcím přidat, přičemž realita je zatím taková, že obcím i krajům peníze ubral. Jen pro náš kraj dělá výpadek příjmu částku okolo 3/4 miliardy na tento rok a nárůst nákladů vzniklý zvýšením DPH nás bude stát okolo 400 mil. ročně. Pro úplnost uvádím, že disponibilní příjmy kraje jsou pod 7 miliard ročně, tudíž výpadek příjmů do našeho rozpočtu je zcela zásadní. Tento fakt by mohl způsobit v příštích letech i zásadní krácení prostředků ve fondech kraje určených právě na rozvoj Středočeských obcí. S pozdravem David Rath

3 Podleský zpravodaj - květen HASIČI OPĚT STAVĚLI MÁJ Členové SDH Podlesí opět po roce zajistili v předvečer Filipojakubské noci postavení máje na podlesské návsi. Máj pak hlídali až do rána 1. května. Viz krátká fotoreportáž. Stážistky posílily dělostřelecký průzkum Žádné připravené ukázky a žádné vodění za ručičku, ale regulérní výcvik ve Vojenském prostoru Brdy s baterií dělostřeleckého průzkumu. Tak v krátkosti vypadal minulý týden šesti studentek z Vojenské střední školy v Moravské Třebové, které u 13. dělostřelecké brigády absolvovaly odbornou stáž. Část seznámení s útvarem byla zkrácena na základní minimum. Vrchní praporčík brigády nadpraporčík Robert Plzák měl totiž o čase, který stážistky stráví v Jincích, jasnou představu. Na jeden týden se stanou součástí výcviku baterie dělostřeleckého průzkumu jako jeho organické příslušnice. Už první den nafasovaly taktickou výstroj, batohy a byly seznámeny s programem. Ráno do jejich výzbroje přibyly už jen samopaly a jednotka vyrazila pod vedením zastupujícího velitele baterie poručíka Radka Vítka do brdských lesů plnit úkoly. Ty začaly pěším přesunem patroly, topografickou přípravou, orientací v terénu a tréninkem v navazování spojení pomocí radiostanic RF 13. Jak přežít v neznámém terénu, stavět improvizované přístřešky pro přenocování nebo se dobře maskovat, bylo naplní výcviku následujících dnů. V něm nechyběla chemická příprava s výcvikem v nasazování ochranných masek OM 90. Aby absolventky 3. ročníku z Moravské Třebové nezapomněly, kde byly na stáži, patřil poslední den hlavnímu palebnému prostředku dělostřelců samo- Pokrač. na straně 4

4 Podleský zpravodaj - květen hybné kanónové houfnici Dana. Jako velitele mě mile překvapil přístup k výcviku, vojenské vystupování a chování a především zájem se něco nového naučit. Dokonce bych si dovedl představit, že by některá z nich byla v mojí jednotce, zhodnotil poručík Radek Vítek týdenní práci nových svěřenkyň. A co na to absolventky výcviku Dana Černá a Kateřina Kroupová? Na začátku nás trochu vyděsil program, ale nakonec to bylo bezva, mnohem lepší než ve škole v lavici. Kolektiv jednotky byl suprový a my jsme si mohly na vlastní kůži vyzkoušet práci vojáka při výcviku. Zájem pokračovat ve studiu na Univerzitě obrany je snem Kateřiny Černé. Naopak její spolužačku Šárku Kroupovou láká praxe u útvaru. Ráda bych jela i do zahraniční mise, nechci tam ale přímo bojovat, ráda bych tam pomáhala druhým, uvedla na závěr Šárka. Text: Foto: kpt. Michal Abrhám por. Radek Vítek VZPOMEŇTE SI S POMNĚNKOU NA ZTRACENÉ DĚTI Letos už podeváté pořádá Sdružení Linka bezpečí u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí (25. května) Pomněnkový den, který by měl upozornit na ztracené a pohřešované děti. Každoročně jich česká policie hledá několik tisíc v roce 2011 jich bylo téměř Linka bezpečí přispívá k tomu, aby dětí bez domova bylo co nejméně. Mohou se na ni v případě zmizení anebo útěku obrátit děti i jejich rodiče. Národní centrum bezpečnějšího internetu tuto akci podporuje a alespoň symbolicky (s upozorněním na hrozbu internetových skrytých identit) se zúčastní autorského čtení z knihy Petry Soukupové Zmizet s tématem pohřešovaného dítěte, 25. května v OC Nový Smíchov Praha 5. Linka bezpečí může volajícímu kromě klasického telefonátu s odborným konzultantem Linky bezpečí zprostředkovat konferenční hovor s rodiči nebo jinými dospělými, kteří mohou dítěti nebo dospívajícímu pomoci. Děti, ale i rodiče mohou zanechat vzkaz, který je předán dál. A samozřejmě lze dítě nebo dospívajícího zkontaktovat se zástupci institucí, jako jsou sociální pracovníci, policie nebo záchranná služba. Protože jeden den na pomoc nestačí, probíhá sbírková akce Pomněnkový den celý týden. Letos ve dnech května. Během toto týdne si budou moci lidé zakoupit textilní pomněnky, které navrhla studentka Maxima Velčovského na UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) Julie Šišková, a to buď při doprovodných akcích (Farmářské trhy, autorské čtení) nebo u partnerů akce (IKEA, MAKRO, Česká pojišťovna), jejichž přesný seznam mohou lidé najít na Pomněnka byla vyrobena ve spolupráci s chráněnou dílnou Kopeček občanské sdružení Neratov. Cena pomněnky je 30 Kč. Divadlo bude již tuto neděli na jeden den patřit dětem V neděli 27. května 2012 bude od 9 do 18 hodin příbramské divadlo patřit jenom dětem. V divadle a jeho bezprostředním okolí se bude konat již tradiční slavnost na počest všech dětí. Po zaplacení symbolického vstupného 60 Kč čeká na všechny spousta zábavy a legrace. Program probíhá nejen ve všech prostorách kulturního domu, ale i v jeho okolí. Děti tak mohou podle svého výběru navštívit divadelní pohádky, hudební pořady, různé soutěže, pouťové atrakce, hasičské lanovky, jízdu na koních a mnoho dalšího. Tato společenská událost získává stále na větší popularitě a větším rozsahu a je vyhledávána lidmi ze stále širšího okolí. Oxygen si veze zlato z nominace na Mistrovství Světa Od 18. do 20. května 2012 se ve sportovní hale v Semilech konal nominační závod na Mistrovství Světa ve sportovním aerobiku a fisaf fitness týmech. Tento závod si nemohl nechat ujít ani příbramský Sportklub Oxygen, který si přivezl 4 medaile a nominace na Mistrovství Světa. Zlatou medaili s velkým přehledem vybojoval seniorský tým, který by chtěl na Mistrovství Světa v Holandsku obhájit zlatou příčku již po čtvrté v řadě. Stříbrnou medaili si přivezla děvčata ve věku let a nejmladší závodnice z tohoto klubu, které závodí ve věkové kategorii do 10 let. Bronz vybojovala Kateřina Kryllová ve sportovním aerobiku. Tito závodníci budou startovat i na Mistrovství Evropy, které se koná již za dva týdny v Praze. A je vrcholem jarní sezóny. (red)

5 Podleský zpravodaj - květen Zprávičky ze školičky pro Vás píše Bc. Barbora Tlučhořová UKAŽ, CO UMÍŠ Od Vánoční besídky uběhlo několik měsíců, ale my nelenili a připravovali se na další. Básničky a písničky se naší školkou opět linuly a roztančily nejedno tělo. I předškoláci cítili větší důležitost zkoušek, protože to byla jejich poslední. Čím blíže nám byl ten významný den, tím více jsme museli trénovat a opakovat. S doprovodem k besídce nám opět pomohla paní učitelka na flétničku Petra Křížková se svými žáky Vlaďkou Petráňovou, Klárou Dudkovou a Ondřejem Luksem ze ZUŠ Antonína Dvořáka v Příbrami. Děti ukázaly, že není potřeba pochybovat nad jejich šikovností a besídku, jak se říká, vyšvihli jedna radost :-) Vždyť také potlesk za jejich představení musel být slyšet až za hory :-) má na konci rybníček, 150. A tomu byste nevěřili, mohli jsme si i zastříkat malými i velkými hadicemi. To byla paráda :-) A teď můžeme říct, že kdyby se něco stalo, už víme, co dělat. Vždyť jsme přece šikovní :-) Děkujeme panu Marešovi a celé posádce za super dopoledne. ČARODĚJNICKÝ REJ Ještě nedávno jsme tu měli návštěvu z Bradavic a už tu jsou zase. Kouzla a čáry čarodějnic, i když tak trochu jiné. Jejich upálení se kvapem blíží a tak tu chtěly po sobě zanechat nějaké učedníky. A my měli to štěstí, že nás vybrali. Ale přesto jsme neměli vyhráno. Museli jsme obstát u čarodějné zkoušky. Přeskakovali jsme oheň, házeli pařátem, prolétávali na koštěti pavučinou, učili se čarodějný flus a prd, hledali v trávě překvapení a na závěr jsme museli poslepu ustřihnout odměnu. Možná se budete divit, ale nic pro nás nebyl problém. Vše jsme skvěle zvládli a za odměnu jsem dostali certifikát čarodějů. A teď už se jen schovat, aby nakonec neupálili nás :-) PŘÍCHOD DO ŠKOLKY JE ZA DVEŘMI Možná Vám to ještě nepřijde, ale září tu bude co by dup a do školky přijde mnoho nových dětí. A aby pro ně nebyl přechod od maminky k nám tak neznámý, rozhodli jsme se pro ně uspořádat každou středu adaptační hodinku. Děti se tak budou moci s prostorem školky, hračkami a námi, paní učitelkami více seznámit. Bude pak pro ně vstup mnohem jednodušší, protože je bude čekat známé prostředí. Naše společná hodinka bude plná her, kde nebude chybět ani hygiena a následná svačinka. První středa už je za námi a my už se velmi těšíme na další, které nás sblíží pro budoucí práci. POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!! Nebaví Vás stát u plotny, když venku svítí sluníčko? Raději byste sázeli kytičky, pleli a nebo si jen užívali toho krásného počasí s ledovou kávou v ruce? Máme pro Vás řešení! Přijďte si pro oběd do MŠ Podlesí, kde Vám zaručíme kvalitní, domácí stravu, na které si pochutnají i ti nejmenší. Ceny jsou lidové, 40,- Kč za oběd a radost z jídla k nezaplacení :-) VOLEJTE 150 Hooořííí, hooořííí! Ale ne, nebojte se, nikde nehoří. To mi jen zkoušíme, jak houkají hasiči. V pátek nás přijel navštívit pan Mareš se svou jineckou posádkou. Ukázali nám, jak pracují při autonehodách, či požárech a co k tomu potřebují. A že toho bylo menší hasičské auto a samozřejmě i to veliké, pak hydraulické nůžky, masky se vzduchem, nosítka, která člověka stáhnou, aby nevypadl, gumový polštář, co zvedá auta, kombinézy, pily a samozřejmě hadice a vodní dělo. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí a nějaké jsme si zopakovali. Třeba jaké číslo máme volat v případě potřeby hasičů. Je to přece to, jak ALKA, o.p.s. pomáhají dobrovolníci z projektu Tamjdem 7 dobrovolníků z projektu Tamjdem přijelo pomáhat obecně prospěšné společnosti ALKA. Dobrovolníci pracovali v Kozičíně, kde má sídlo partner organizace JK F CLUB Příbram a kde klienti využívají hiporehabilitaci speciální rehabilitaci pomocí jízdy na koni. Dobrovolníci pomáhali stavět ohrady pro koně, která slouží k pastvě a relaxaci koní, jež se využívají pro hiporehabilitaci pro handicapované klienty. Dále položili na předpřipravený podklad zámkovou dlažbu, čímž vybudovali bezbariérový přístup ke stáji pro vozíčkáře. Projekt Tamjdem nabízí široké veřejnosti trochu jiné příležitosti k trávení volného času. Skupina dobrovolníků s projektem vyjíždí o víkendech na pomoc českým neziskovým organizacím. Seznamují se tak s neziskovým sektorem v ČR, cestují, poznávají nové lidi i sami sebe. Účastníci Tamjdemů jsou noví i zkušení, Češi i cizinci, s různými zájmy a povoláním. Aby víkend nebyl jenom o práci, dává dobrovolníkům příležitost seznámit se s organizacemi a něco zajímavého se naučit, prakticky vyzkoušet. Projekt je realizován sdružením Duha v rámci dobrovolnického programu Trochujinak, který dále nabízí projekty Workcampy a Na dlouho mimo, říká Markéta Votavová, koordinátorka projektu. Účastníci projektu Tamjdem nejenom pracovali, ale také se seznámili s tím jak hiporehabilitace funguje. Zároveň se podívali do Centra péče o handicapované ALKA a seznámili se s tím, jaké služby ALKA, o.p.s. handicapovaným poskytuje. Helena Holánková

6 pl_dd_pl_dd.qxd :40 Stránka 1 pořádá pod záštitou starosty Města Příbram MVDr. Josefa Řiháka den plný her, zábavy a soutěží 27. května hodin generální partner: hlavní partner: mediání partner: Vstupné do areálu divadla 60 Kč pro děti i dospělé platí po celý den na všechny akce a atrakce. NADACE J. A. SLÁDKA Příbramský voříšek 2012 O pohár firmy KRMIVA VANDA Termín: v areálu kynologického klubu ve Starém Podlesí Přihlašování pejsků: hodin Zahájení voříškiády: 9.00 hodin Startovné: 100 Kč Zábava pro celou rodinu! Soutěžit se bude v kategoriích: Bohatá TOMBOLA! Program: ukázky výcviku psů a obran Voříšek SYMPAŤÁK Občerstvení Voříšek ŠIKULA Voříšek ATLET Voříšek NEJVOŘÍŠKOVATĚJŠÍ SPRÁVNÁ DVOJKA PODOBNOST pána a psa Divácký OBLÍBENEC Pěkné ceny pro vítěze všech kategorií a pohár pro hlavního vítěze! Těšíme se na Vás a na Vaše pejsky! Přihlaste se nám em, telefonicky nebo prostě rovnou přijďte! Nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním pejska. Háravé fenky raději nechte doma. Informace: tel p. Flachsová PŘÍBRAMSKÝ VOŘÍŠEK 2012 Vážení přátelé, dovolujeme si vás a vaše psí kamarády pozvat do areálu Kynnologického klubu Příbram - u rybníka Kášák, na 1. ročník Příbramské voříškiády. Jsou zváni všichni voříškové, pejskové bez průkazu původu se svými pánečky, kteří si chtějí užít příjemné nedělní dopoledne a zúčastnit se veselých soutěží, které zvládne naprosto každý pejsek, i nevycvičený. Určitě s sebou přiveďte členy rodiny, známé, přátele, prostě všechny, kdo má pejsky rád. Všichni jste vítáni a věřte, že se vám všem Voříškiáda bude líbit. Více informací najdete na stránkách: Tým Kynologického klubu Příbram PODLESKÝ ZPRAVODAJ Své příspěvky, náměty, připomínky do PZ, zasílejte na novou ovou adresu: Podleský zpravodaj 05/2012. e.č. MK ČR e Sazba: DesignPaja. Uzávěrka příspěvků a inzerce je do posledního dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov

Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK. 28. října 2013. fotbalový stadion TJ Štěpánov Základní kynologická organizace 048 Štěpánov MEMORIÁL JOSEFA VÁCLAVSKÉHO I. ROČNÍK 28. října 2013 fotbalový stadion TJ Štěpánov Vážení příznivci a přátelé sportovní kynologie, co nejsrdečněji vás zveme

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S ISK VYSOČINA Byla sobota 23. května 2015 ráno a den se pomalu probouzel. Sluníčko se nám schovávalo za mraky, z kterých naštěstí nespadla ani kapka. Vypadalo to, že bude den jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek

Prověřovací cvičení Hasičských jednotek 2/2014 Vážení čtenáři, je mi potěšením Vás přivítat u dalšího čísla našeho Zpravodaje. V tomto vydání Vás budu více než jindy žádat o spolupráci, reakci, nápady nebo jiné aktivní zapojení se do dění v

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 3/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 1.3.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: --------------- Neomluveni:

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, blíží se konec zimního období, nekončí však naše pracovní povinnosti, kterých je na obci dost a dost. Za těch pár měsíců jsme se naplno

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0036V8C HZSJX0036V8C prvotní identifikátor ADRESÁT: Starostové a starostky obcí, měst a městysů VYŘIZUJE:

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města II.ročník otevřené kynologické soutěže,,lipenský SPECIÁL o pohár starosty města Dne 24. a 25. května 2013 v Lipníku nad Bečvou Místo konání soutěže: Soutěž proběhne v areálu kynologického klubu v Lipníku

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov, konaného dne , od 18:30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov, konaného dne , od 18:30 hod. Obec Skuhrov Zastupitelstvo obce Skuhrov Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov, konaného dne 25.2.2015, od 18:30 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 10. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 43. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: Irena Koláčná, místostarostka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 27. 9. 2012 Petice - nezavádění parkovací zóny ve vnitrobloku Rumjancevova Předkládá: Lukáš Martin, náměstek

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zpravodaj 2 09/2011. www.skolachotyne.cz. Kontakty Základní škola Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy tel.: 482 723 191 mail: skolachotyne@seznam.

Zpravodaj 2 09/2011. www.skolachotyne.cz. Kontakty Základní škola Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy tel.: 482 723 191 mail: skolachotyne@seznam. Zpravodaj 2 09/2011 Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Chotyně 79, 463 34 Hrádek nad Nisou www.skolachotyne.cz Kontakty Základní škola Mgr. Petr Kruliš, ředitel školy tel.:

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Šálek s podšálkem T. Navrátilová Šálek s podšálkem ze servisu Krásný porcelán zas letí. Sušenky přizdobí krásnou mísu. Posezení u čaje o třetí.

Šálek s podšálkem T. Navrátilová Šálek s podšálkem ze servisu Krásný porcelán zas letí. Sušenky přizdobí krásnou mísu. Posezení u čaje o třetí. 2013-02 Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně Léto je v plném proudu, teploty vytrvale stoupají, ač se to nezdá, nastal ideální čas na plánování letní dovolené. Kam vyrazit,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA BRNO, Kounicova 67 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA BRNO, Kounicova 67 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 601 67 BRNO, Kounicova 67 Odbor dopravy Č.j.: MMB/ 0440246-1 /2015 Vyřizuje/linka Brno dne Spis. zn.: 5400/OD/MMB/ 0440246-1 /2015 ing. Bielko /542174200 2016-09-12 Zn.: OD/ 0440246-1/

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

JK Bártův dvůr Přeštěnice (MC140) Rozpis jezdeckých závodů ČJF ve všestrannosti září 2016

JK Bártův dvůr Přeštěnice (MC140) Rozpis jezdeckých závodů ČJF ve všestrannosti září 2016 Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz (uzávěrka 1. 9. 2016) 1. Základní ustanovení. 1.1. Základní informace 1.1.1. Kategorie závodů: CNC, CNC-P, CNC-hobby 1.1.2. Číslo závodů ČJF: 924C1 1.1.3. Název

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

MINISTERSTVEM VNITRA - GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR a SDRUŽENÍM HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA POŘÁDAJÍ

MINISTERSTVEM VNITRA - GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR a SDRUŽENÍM HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA POŘÁDAJÍ SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016 Stacionární doprava, O.-Bělský Les Parkování motorových vozidel na chodníku, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava a narušování veřejného pořádku, O.-Zábřeh

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Dotazník obce Morašice

Dotazník obce Morašice Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit, jelikož připravujeme Strategický plán rozvoje obce Morašice pro nejbližší léta i dlouhodobějším horizont a Váš názor na stanovení hlavních směrů rozvoje je

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více