Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Průvodce studenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Průvodce studenta"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Průvodce studenta pro školní rok 2008/2009

2

3 Obsah 1. Základní informace o škole 4 2. Seznam pracovníků školy Studijní plány Harmonogram školního roku 2008/ Praktické informace Statut školy Studijní řád denního studia Profil absolventa Jaboku Možnosti uplatnění absolventa Jaboku Organizace lyžařského kurzu Řád kurzů Organizace absolutorií Metodický pokyn ke psaní semestrálních, ročníkových, absolventských a bakalářských prací. 44 3

4 1. Základní informace o škole Adresa: Salmovská 8, Praha 2 Telefon: , , Fax ; telefon na kolej: IČO: číslo účtu: Volksbank CZ, Praha, Lazarská ul., /6800 Ředitel školy: Mgr. Michael Martinek, Th.D., SDB Zástupce ředitele: Mgr. Marie Ortová Zřizovatel Jaboku: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, provinciál Mgr. František Blaha; tel (sekretariát), Název školy je zkratkou jmen dvou velkých křesťanských pedagogů: Jan Bosko-Jan Amos Komenský, a zároveň připomínkou biblického příběhu o zápasu Jákoba s Bohem u potoka JABOK (Gn 32, 23-33). Poslání školy Zřizovatelem Jaboku jsou Salesiáni Dona Boska (SDB) - řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Jabok si proto klade za cíl vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti, případně církevní pastoraci, a to přednostně pro mládež zdravotně nebo sociálně ohroženou. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu přátelství, laskavosti a rodinné atmosféry. Svůj studijní program nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle. Jabok je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a studium na této škole splňuje minimální standardy předepsané asociací pro vzdělávání sociálních pracovníků. To usnadňuje uplatnění absolventů na trhu práce. Studium Cílem studia na Jaboku je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky na základě vědeckých poznatků a metod. K tomu slouží výuka odborných předmětů včetně systému praxí. Zároveň Jabok vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti a studium přispívá k celostnímu osobnímu rozvoji studentů v rámci křesťanských hodnot. K tomu slouží výuka teologických předmětů, výuka v oblasti výchov a jazyků. Systém výuky i klasifikace vychází z vysokoškolského systému přednášek a seminářů, zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů, seminárních prací a závěrečné (absolventské) práce. Účast na výuce je v prvním semestru povinná ve 4

5 všech předmětech, od druhého semestru podle typu výuky. Důraz se klade na samostatnou práci. Studijní program Jaboku trvá tři roky a je ukončen absolutoriem. Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální pedagogika (DiS.). Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy je studijní program Jaboku koncipován tak, aby měli studenti zároveň možnost studovat obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dohoda mezi Jabokem a UK ETF o spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu pastorační a sociální práce umožňuje studentům Jaboku, aby po splnění podmínek pro přijetí na UK dosáhli vysokoškolského titulu bakalář. Obě instituce tím přispívají k naplňování ekumenické spolupráce církví a poskytováním státem uznané kvalifikace podporují zapojení církví do života společnosti. Studijní obory Studijní obor: sociální pedagogika a teologie Studium je pouze prezenční. Je výrazně zaměřeno na praxi a zahrnuje následující oblasti: sociálně pedagogickou, filosoficko-teologickou a praktickou (metodicky řízená praxe). Absolvent získává titul: diplomovaný specialista v oboru sociální pedagogika (DiS.). Studijní obor: pastorační a sociální práce Studium je realizováno na základě spolupráce Jaboku s UK ETF a je možné jej absolvovat samostatně (prezenční či kombinovanou formou) nebo jej studovat zároveň s oborem sociální pedagogika a teologie. Absolvent získává titul bakalář. Kombinované studium probíhá ve formě přednášek, konzultací a zkoušek v úterý od 17 do hod., případně o sobotách. Praxe Praxe sociálně pedagogická a pastorační v rozsahu 22 týdnů probíhá na různých místech budoucího působení studentů, podle možností i v zahraničí - podmínkou je dostatečná znalost cizího jazyka, hlavně angličtiny nebo němčiny. Praxe probíhá převážně v jednotýdenních až čtyřtýdenních blocích v zařízeních pro různé věkové a sociální skupiny dětí, mládeže i dospělých. Vícedenní kurzy Pro všechny studenty denního studia se na začátku 1. ročníku připravuje povinný seznamovací kurz v přírodě. Ve 2. ročníku všichni absolvují týdenní lyžařský kurz (viz kapitola 10). Nabízeny jsou i další sportovní kurzy, lze se jich zúčastnit nepovinně. Absolutorium Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou, tzv. absolutoriem. Ta se skládá ze závěrečné písemné práce a její obhajoby, ústní zkoušky z profilových předmětů a zkoušky z cizího jazyka. Více viz kapitola 12. 5

6 Nabídka služeb studentům Ubytování: Jabok má vlastní kolej (domov mládeže) s kapacitou 40 ubytovaných. Ostatní mimopražští studenti bydlí v jiných domovech mládeže či soukromě. Kontakt: Anna Voleková, tel , Nadační fond Janua Jabok je dílem solidarity kruhu přátel Jaboku pro podporu studentů v nouzi a poskytuje jim podle svých možností finanční sociální podporu. Kontakt: Anna Voleková, tel , Školní kaplan: Mgr. Josef Glogar, SDB, tel , Školní kaplan nabizí přátelské duchovní doprovázení, pomoc a podporu na cestě životem všem, kteří chtějí. O sdělených informacích mlčí, respektuje svobodné rozhodnutí každého člověka. Liturgickou službou zve všechny do společenství modlitby. Sociální a občanské poradenství poskytuje škola ve spolupráci s Občanskou poradnou Jižní Město, Donovalská 1862, Praha 4. Kontakt: PaedDr. Marie Vorlová, tel , Občanská poradna Jižní Město, tel , Sociální poradenství nabízí studentům informace o možnostech jak mohou řešit nepříznivé sociální situace, popř. zprostředkování dalších odborných služeb. Občanská poradna JM nabízí odborné právní poradenství zaměřené např. na sociální zabezpečení a sociální dávky, pracovně právní, rodinné vztahy, atd. Psychologická poradna: Mgr. Anna Klimešová tel , Psychologická poradna nabízí studentům pomoc při hledání řešení či změny v situaci, kterou vnímají jako neuspokojivou či problematickou. Může se jednat o problémy v komunikaci s učiteli, s klienty či s vedoucími na praxi, o úzkost, ostych, strach, nejistotu, deprese, nespavost, migrény, o zábrany při ústním zkoušení, problémy ve vztazích aj., a to obzvláště pokud nepříznivě zasahují do studia a přípravy na povolání. pracovní hodiny jsou upřesněny na nástěnce ve 2. patře Tutorství Cílem tutorství je usnadnit každému začínajícímu studentovi/studentce 1. ročníku Jaboku orientaci ve studijních povinnostech a možnostech a nabídnout mu/jí pomoc při řešení náročných studijních či osobních situací. Bližší informace studenti získají v prvním týdnu výuky. 6

7 Etické zásady služeb pro studenty Služby studentům zajišťují kvalifikovaní odborní pracovníci vědomi si své profesní odpovědnosti a profesních hranic. Při zajišťování služeb ctí a uznávají jedinečnost každého studenta, podporují a chrání jeho fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu. Služby poskytují na základě vzájemné dohody se studentem. Se studenty jednají tak, aby nebyla dotčena jejich důstojnost a lidská práva, přistupují k nim bez jakékoliv formy diskriminace. O studentech shromažďují pouze informace nezbytně nutné pro poskytování kvalitní služby. Chrání práva studentů na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se vztahují přímo ke studentům nebo jejich rodinám a blízkým. Potřebu sdělovat údaje dalším osobám odůvodňují a žádají studenta o svolení. Uplatnění absolventů v praxi Kvalifikace získaná na Jaboku umožňuje absolventům působit ve státních i nestátních výchovných, sociálních a vzdělávacích institucích (dětské domovy, školní družiny, internáty, zdravotnická, výchovná, nápravná a sociální zařízení atd.) a zapojit se do pastoračního působení církve. Absolventi hledající zaměstnání v oblasti výchovy a sociální práce je podle dosavadních zkušeností zpravidla najdou, a to v institucích církevních i necírkevních. Vysokoškolský titul, který mohou studenti Jaboku získat, jejich pracovní i platové zařazení částečně zlepšuje. Více viz kapitola 9. Přijímání studentů Přihlášky se podávají od 1. února do 30. dubna 2009 elektronickou formou na informačním systému Jabok: is.jabok.cz. Předpokladem přijetí je maturita. Součástí přijímacího řízení je vyplněný formulář přihlášky, písemné testy (test studijních předpokladů, test z českého jazyka, z cizího jazyka, test všeobecných vědomostí), pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče(čky). Příslušnost k nějaké církvi není podmínkou přijetí, nicméně kandidát(ka) musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty. Poplatek za přijímací řízení činí 400,- Kč. Přijímací řízení se koná v červnu. Školné v denním studiu činí 2500,- Kč za semestr (platí se na číslo účtu /6800, variabilní symbol: UČO studenta) Přijetí ke studiu bakalářského oboru Pastorační a sociální práce UK ETF se řídí pravidly Univerzity Karlovy. Den otevřených dveří středa od a od hod. 7

8 2. Seznam pracovníků školy Seznam odpovídá stavu k Kurzívou jsou označeni externí pedagogové. Vedení školy Mgr. Michael Martinek, Th.D. tel ředitel Mgr. Marie Ortová tel zástupkyně ředitele Sekretariát Anna Hradilková cz, tel Katedra sociální pedagogiky PaedDr. Marie Vorlová tel vedoucí katedry Teorie a metody sociální práce, Sociálně pedagogická praxe, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi, Kurs první pomoci Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. cz, tel Sociální politika, Rizikové skupiny Mgr. Marie Ortová tel Pedagogika, Speciální pedagogika, Sociálně pedagogická praxe, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi Mgr. Anna Klimešová tel Obecná a vývojová psychologie, Sociální psychologie, Psychopatologie, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi Mgr. Josef Bernard tel Sociologie, Metody sociálních výzkumů Ing. Marie Kotrbová tel Ekonomika Ing. Mgr. Radomír Kuchař cz, tel Koordinátor praxí, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi PhDr. Vladimír Mašát tel Sociální práce s rodinami, Teorie a metody sociální práce, Supervizní seminář k praxi

9 RNDr. Mgr. Ivana Čihánková tel Projektová práce, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi Mgr. Libor Kučera tel Základy práva Doc. MUDr. Zdeněk Susa Biologie, Zdraví a nemoc Doc. RNDr. Jitka Machová, CSc. Biologie, Zdraví a nemoc Mgr. Martin Jelínek Rizikové skupiny, teorie a metody sociální práce Mgr. Ondřej Klípa Etnické menšiny Mgr. Iva Poláčková tel Sociální politika II Martin Roth Teorie a metody sociální práce, Management sociální práce Katedra filozofie a teologie Ing. Mgr. Ondřej Fischer tel vedoucí katedry Úvod do filozofie, Filozofická antropologie, Dějiny filozofie, Filozofie náboženství Mgr. Petr Jandejsek tel Systematická teologie, Úvod do křesťanství, Úvod do teologie a Bible Mgr. Michael Martinek, Th.D tel Sociální práce církví, Křesťanská sociální etika Doc. ThDr. Ivan O. Štampach tel Religionistika Dr.Ing. Ladislav Heryán tel Biblistika, Sociálně zaměřené biblické texty ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. tel Teologická etika pro praxi PhDr.Zuzana Svobodová, PhD. tel Dějiny filozofie 9

10 Mgr. Kateřina Bauer Teologie a symbol Mgr. PhDr. Marek Matějek Církev a dějiny Mgr. Karel Spal Současná religiozita Katedra jazyků Ing. Iveta Kaňková tel vedoucí katedry Německý jazyk Mgr. Zdeňka Kombercová tel Anglický jazyk, Německý jazyk Mgr. Eva Hernová tel Anglický jazyk Mgr. Michal Pařízek tel Anglický jazyk Katedra výchov Jana Zajícová tel vedoucí katedry Jazykový projev, Úvod do muzikoterapie Mgr. Michal Pařízek tel Sportovní výchova, Kurz plavání, Lyžařský kurz Bc. Pavel Kaplan tel Seznamovací kurz, Zážitková pedagogika Gabriela Tůmová tel Výtvarná výchova, Výtvarná dílna Oddělení rozvoje a zahraničních styků RNDr. Mgr. Ivana Čihánková cz, tel koordinátorka projektů 10

11 Centrum dalšího vzdělávání PhDr.Zuzana Svobodová, PhD. tel vedoucí CDV Bc. Bianka Šimečková tel sekretářka CDV Studijní oddělení Bc Ilona Dohnalová tel úřední hodiny: Po až Čt: Bc. Bianka Šimečková tel ETF UK Knihovna Bc. Eva Cerniňáková tel vedoucí knihovny Mgr. Hana Čížková tel knihovnice Ing. Klára Radoušová tel knihovnice Kolej Anna Voleková tel vedoucí koleje Ekonomický úsek Ing. Marie Kotrbová tel ekonomka 11

12 Vladimír Prokop tel učetní, pokladní Provozní úsek Anna Voleková cz, tel vedoucí provozu Ing. Miroslav Klípa tel správa budov Robert Kraus tel údržbář 12

13 3.Studijní plány 1.ROČNÍK kód ZO kód LO Předmět zimní období letní období J1411/ J1412/ Anglický jazyk I.,II./ J1421 J1422 Německý jazyk I.,II. 0/4 Z 0/4 KZ S1011 S1012 Pedagogika I.,II. Ortová 2/0 Z 2/0 Z,Zk S1021 S1022 Speciální pedagogika I.,II. Ortová 2/0 Z 2/0 Zk S1031 S1032 Sociologie I.,II. Bernard 2/0 2/0 Z,Zk S104 Obecná a vývojová psychologie Klimešová 2/0 Zk S105 Sociální psychologie Klimešová 2/0 KZ S1061 S1062 Biologie I.,II. Machová, Susa 2/0 Z 2/0 Zk S107 Úvod do sociální práce Dočkal 1/1 KZ S108 Metodika studia Ortová 0/1 Z S1091 S1092 Metod.a superviz.seminář k praxi I.,II. Kuchař, Ortová, M.Klípa 0/1 Z 0/1 Z S1101 S1102 Sociálně pedagogická praxe I.,II. Kuchař, Ortová, M.Klípa 1 týden Z 3 týdny Z S111 S111 Kurz první pomoci Vorlová 3/0 třída A Z 3/0 třída B Z T121 Úvod do křesťanství Jandejsek 1/1 Z T122 Úvod do teologie a Bible Jandejsek,Heryán 2/0 Zk T123 Úvod do filozofie Fischer 1/1 Z,Zk V1611 V1612 Jazykový projev I.,II. Zajícová 0/2 Z 0/2 KZ 13

14 V1621 V1622 Sportovní výchova I.,II. Pařízek 0/2 Z 0/2 Z V163 Seznamovací kurz Kaplan 1 týden Z V1641/ V1642/ Výtvarná výchova I.,II./ Úvod do V1651 V1652 Muzikoterapie I.,II. Tůmová/Zajícová 0/2 Z 0/2 KZ Celkem 26(29) 25(28) 6 Zk 2.ROČNÍK kód ZO kód LO Předmět zimní období letní období J2411/ J2412/ Anglický jazyk III.,IV./ J2421 J2422 Německý jazyk III.,IV. 0/4 Z 0/4 KZ S201 Psychopatologie Klimešová 2/0 Zk S202 Poradenství v sociální práci Mašát 2/0 Zk S2031 S2032 Základy práva I.,II. Kučera 2/0 Z 2/0 Zk S2041 S2042 Rizikové skupiny I.,II. Dočkal, Jelínek 2/0 Z 2/0 Zk S2051 S2052 Teorie a metody sociální práce I.,II. Vorlová, Roth, Jelínek 2/0 Z 2/0 Zk S206 Sociální politika I. Dočkal, Poláčková 2/0 KZ S207 Metody sociálních výzkumů Bernard 1/1 KZ S208 Ekonomika Kotrbová 2/0 Zk S213 Projektová práce Čihánková 2/0 Z S2091 S2092 Metod.a superv.seminář k praxi III.,IV 0/1 Z 0/1 Z S2101 S2102 Sociálně pedagogická praxe III.,IV. 3 týdny Z 3 týdny Z 14

15 S211 Prázdninová praxe Kuchař 2 týdny Z S212 Průběžná praxe Kuchař 40 hodin Z T223 Etika pro sociální práci Fischer 2/0 Zk T225 Biblistika I. Heryán 2/0 Zk T227 Systematická teologie Jandejsek 2/0 Zk T228 Filozofická antropologie Fischer 1/1 Z,Zk S281/ Vybrané kapitoly z pedagogiky/ T282 Církevní dějiny Roth,Ortová/Matějek 1/1 Z T283/ Filozofie náboženství/ T284 Spirituální teologie Fischer/Milfait 1/1 Z V261 Kurz plavání Pařízek 0/1 Z V262 Lyžařský kurz Pařízek 1 týden Z Výběrové předměty 0/6 0/6 Celkem 28 4 Zk 29 5 Zk 3.ROČNÍK kód ZO kód LO Předmět zimní období letní období C3501 C3502 Dipl.seminář a met.vedení práce I.,II. 0/1 Z 0/1 Z J3411/ 32412/ Anglický jazyk V.,VI./ J3422 Německý jazyk V.,VI. 0/3 Z 0/3 KZ S3051 S3052 Teorie a metody sociální práce II.,IV. Vorlová 2/0 Z 2/0 Zk S301 Sociální práce s rodinami Mašát 2/0 KZ S3061 S3062 Sociální politika II.,III. Dočkal, Poláčková 2/0 KZ 2/0 Zk 15

16 S302 Etnické menšiny O.Klípa 1/1 KZ S309 Bloková praxe Kuchař 4 týdny Z S310 Praxe k absolutoriu 2 týdny Z S311 Prázdninová praxe Kuchař 2 týdny Z S3121 S3122 Supervize k blokové praxi I.,II. 0/1 0/1 Z T227 Systematická teologie I. Jandejsek 2/0 Zk T228 Filozofická antropologie Fischer 1/1 Z,Zk T322 Teologická etika pro praxi Milfait 2/0 Zk T323 Křesťanská sociální etika Martinek 2/0 KZ T325 Praktická teologie I. Martinek 1/1 Zk T533/ Teologie a symbol/ S381 Mezioborový přístup k sociální práci Bauer/Vorlová 0/2 Z T383/ Sociálně zaměřené biblické texty/ T384 Současná religiozita Heryán/Spal 0/2 Z Výběrové předměty 0/6 0/4 Celkem 25 2 Zk 19 2 Zk 16

17 4. Harmonogram školního roku 2007/2008 Stručný přehled zahájení školního roku odevzdání absolventských prací seznamovací kurz 1. ročníku 1.skupina seznamovací kurz 1. ročníku 2.skupina od bakalářské zkoušky Zahradní slavnost od absolutorium podzimní prázdniny Vánoční hvězda odevzdání absolventských prací vánoční prázdniny studijní volno od absolutorium od bakalářské zkoušky zahájení letního semestru den otevřených dveří lyžařský kurz 2. ročníku velikonoční prázdniny odevzdání absolventských prací studijní volno od absolutorium 17

18 Harmonogram zimního období 2008/2009 čj.2008/289/st týden datum 1.ročník 2.ročník 3.ročník poznámky zahájení výuky, zápisy sezn.kurz bakalářské zkoušky zahradní slavnost praxe absolutoria (od.ap 1.9.) podzimní prázdniny praxe A praxe praxe B praxe praxe praxe státní svátek praxe praxe Vánoční hvězda vánoční prázdniny vánoční prázdniny studijní volno studijní volno absolutoria (od.ap 8.12.) studijní volno bakalářské zkoušky celkem týdnů výuka praxe seznamov. kurz 1 zkoušky

19 Harmonogram letního období 2008/2009 čj.2008/289/st týden datum 1.ročník 2.ročník 3.ročník poznámky praxe A praxe B lyžař.kurz 11.2.Den otevřených dveří praxe praxe A praxe B praxe praxe praxe Velikonoční prázdniny praxe praxe praxe A pá 1.5. stát.svátek praxe B pá 8.5. stát svátek stud.volno stud.volno studijní volno stud.volno přjímací zk. Jabok přípr.na studijní volno abs. přijímací zk. ETF studijní volno absolutoria od. AP studijní volno celkem týdnů výuka praxe lyžařský kurz 1 zkoušky vč.absolut. 19

20 5. Praktické informace Knihovna Jabok Kontakt: Tel Informace o knihovně a poskytovaných službách: Otevírací doba: Pondělí 9:00 13:00 13:30 17:30 Úterý 13:30 17:30 Středa 9:00 13:00 Čtvrtek 13:30 17:30 Pátek Zavřeno (V době prázdnin Jaboku a v době státem uznaných svátků je knihovna zavřená.) Přihlášení do knihovny: Registrační poplatek na školní rok činí 50 Kč. Při registraci je nutné předložit osobní doklady a doklad o studiu. Katalog knihovny: Webový přístup ke katalogu: Čtenářské konto: Výpůjčky: Je možné vypůjčit si 30 dokumentů současně. Výpůjční lhůta dokumentů je 28 dní, tuto lhůtu je možné třikrát prodloužit, není-li dokument rezervován jiným čtenářem. Prodloužení výpůjčky je možné před uplynutím výpůjční doby a to osobně, telefonicky, em nebo na adrese: Studijní materiály ke stažení: Elektronické knihy a databáze dostupné na Jaboku: 20

21 Databáze jsou dostupné pouze z počítačů Jaboku, přístup k nim je ze stránek knihovny (http://www.jabok.cuni.cz/knihovna/baze.php) Ebrary kvalitní elektronické knihy z oblasti sociální práce, psychologie a příbuzných oborů, převážně v angličtině, část také v němčině. Nabízena je možnost strojového překladu do některých jazyků a také další zajímavé interaktivní nástroje pro práci s textem a citacemi. Gale Virtual Reference Library - Soubor anglických elektronických encyklopedií s podrobně zpracovanými hesly a propracovanými možnostmi vyhledávání. Encyklopedie pokrývají oblast sociologie, sociální práce, psychologie, pedagogiky, filosofie, teologie a religionistiky. Vyhledané dokumenty je možné strojově přeložit do němčiny. K dispozici je také anglický výkladový slovník s uvedenou výslovností. EBSCO - Databáze zahraničních článků z periodik, zpřístupňující bibliografické údaje, abstrakty, recenze, příp. plné texty. Databáze zahrnuje více než tři tisíce časopisů. Propracované možnosti vyhledávání. Nabízí i vizualizaci vyhledávání. Jazyk: angličtina. ProQuest - Databáze zpřístupňující bibliografické záznamy a plné texty z více než 8000 zahraničních periodických tiskovin. Propracované možnosti vyhledávání, jazyk: angličtina. Jazykové slovníky online - Dostupné slovníky: Angličtina (anglický obecný slovník, anglický technický slovník, anglický lékařský slovník, anglický ekonomicko-právní slovník, anglický chemicko-technologický slovník), němčina (německý obecný slovník, německý technický slovník, německý lékařský slovník, německý ekonomicko-právní slovník) Dále polština, ruština, italština, španělština, latina Oxford Reference Online - Soubor anglických referenčních encyklopedií, pokrývající široké spektrum oborů. Odkazy na další knihovny a informační zdroje: Důležitá telefonní čísla Lékařská služba první pomoci: (po-čt , pá , so ne svátky nepřetržitě): Praha 1, Palackého 5/720, tel.: Celopražská zubní pohotovost (po-pá , so ne svátky nepřetržitě): Praha 1, Palackého 5, tel.: Praktický smluvní lékař Jaboku: MUDr. Cyril Mucha Vítězné nám. 9, Praha 6 tel.: , Policie Místní oddělení P2 Nové Město, Vyšehradská hlášení krádeží apod.: akutní tísňové volání: operační Praha 2 když je obsazeno, volat: (toto je pohotovější spojení než policie 158 nebo městská policie 156) Hasiči tel. 150 Záchranná služba tel

22 Čajovna Pro milovníky nápoje, vonícího dálkami a posezení s dobrými lidmi v klidném, pohodovém prostředí. Čajovník: Matěj Hilský, 3. ročník Studentský klub v suterénu školní budovy. Jedno z míst neformálního setkávání studentů při zvučné hudbě, zábavě a něčem dobrém k pití... Kontakt: Monika Musilová, 3. ročník Hudební zkušebna Možnost využití místnosti a základní aparatury pro zkoušky a koncerty hudebních skupin i jednotlivců z řad studentů Jaboku. Informace: Jožka Glogar, Kaple Prostor pro společné slavení i osobní tichou meditaci k duchovnímu občerstvení poskytuje moderní školní kaple v podkroví. Aktuální rozpis bohoslužeb a dalších akcí najdete u kaple nebo na nástěnce v průchodu školy. Spolupracující instituce UK, Evangelická teologická fakulta Černá 9, Praha 1. Studijní oddělení pro bakalářský studijní obor. Markéta Hackerová, Jabok Nadační fond Janua Jabok Získává prostředky a přijímá dary na podporu studentů v sociální nouzi. Podporuje studující formou jednorázové i pravidelné finanční výpomoci, poskytuje příspěvky na školné, zahraniční akce, lyžařské zájezdy a akce pořádané studenty. Žádosti o podporu podávají studenti správní radě nadačního fondu. Předsedkyně: Anna Voleková, tel.: , číslo účtu: /

23 6. Statut školské právnické osoby JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, Praha 2 Identifikační číslo: JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (dále jen škola nebo Jabok ) byl zřízen Salesiánskou provincií Praha jako církevní organizace zřizovací listinou vydanou dne ve znění pozdějších dokumentů, podle 57b zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol ve znění pozdějších předpisů, a podle 1 vyhlášky č. 452/1991 Sb. o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství. Rozhodnutím Ministerstva školství ČR ze dne a znovu ze dne byl Jabok zařazen do sítě škol a školských zařízení jako církevní škola se studijním oborem Sociální pedagogika a teologie. Ve smyslu ustanovení 187 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) došlo na základě zřizovací listiny ze dne ke změně právní formy právnické osoby vykonávající činnost školy Jabok na školskou právnickou osobu, která byla zapsána do rejstříku školských právnických osob MŠMT dne K témuž dni byl zapsán do školského rejstříku MŠMT nový název školy, který zní: JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. II. Zřizovatel a jeho závazky vůči škole Zřizovatelem školské právnické osoby Jabok je Salesiánská provincie Praha se sídlem v Praze 8, Kobyliské nám. 1, IČ Salesiánská provincie Praha je církevní organizace, která sdružuje a reprezentuje členy řeholní společnosti Salesiánů dona Boska na území České republiky a je ode dne zaregistrována v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury ČR pod č. 8/2-29/1994. Jejím statutárním orgánem je provinciál. Zřizovatel pravidelně sleduje činnost školy poskytuje jí podporu ideovou, personální, finanční i materiální. Podporuje spolupráci mezi Jabokem a středisky mládeže a dalšími zařízeními provincie. Své úkoly vůči škole plní zřizovatel prostřednictvím ředitele a rady školské právnické osoby. 23

24 III. Činnost Školská právnická osoba Jabok vykonává druh činnosti školy: vyšší odborná škola a druh činnosti školského zařízení: školská výchovná a ubytovací zařízení, typ: domov mládeže. Škola poskytuje vyšší odborné vzdělání v křesťanském a salesiánském duchu v oboru sociální práce, sociální pedagogika a teologie. Zároveň usiluje o všestranný rozvoj studujících i pracovníků školy. Vzdělávací program Jaboku respektuje minimální standardy vzdělávání sociálních pracovníků stanovené Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Vzdělávací program Sociální pedagogika a teologie (kód N/02) v rámci oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika (kód N/) byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne (čj / ) s platností do 31. května Škola také realizuje různé programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků pro účely zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, na základě akreditace MŠMT ze dne (čj /05-25) s platností do Domov mládeže nabízí ubytování studentům Jaboku za cenu zohledňující jejich sociální situaci v rámci zákonných směrnic. Součástí programu školy jsou i různé akce nad rámec výuky společenské, náboženské, sportovní, kulturní a jiné. Ty poskytují prostor pro tvůrčí činnost studujících, pro rozvoj jejich osobnosti a praktických dovedností. V rámci svých možností škola vykonává doplňkovou činnost. IV. Orgány školské právnické osoby Orgány školské právnické osoby Jabok jsou ředitel a rada školské právnické osoby. a) Ředitel Statutárním orgánem školy i školské právnické osoby je ředitel, který je oprávněn jednat ve všech záležitostech školy a má povinnosti z těchto vztahů vyplývající. Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel provinciál Salesiánské provincie Praha na návrh rady školské právnické osoby, dle 131 odst. 3 školského zákona. Ředitel se samostatně podepisuje jménem školské právnické osoby ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci statutárního orgánu školské právnické osoby. Ředitel zodpovídá zřizovateli a radě školské právnické osoby za řízení školy v souladu se zákonnými předpisy a s ustanoveními tohoto Statutu, za realizaci studijních programů akreditovaných MŠMT a za vytváření salesiánského výchovného prostředí v duchu křesťanských hodnot. K zajištění těchto úkolů vydává organizační, pracovní a studijní řád a další vnitřní směrnice, zřizuje poradní orgány ředitele školy, zejména jmenuje své zástupce. Ve své činnosti respektuje kán Kodexu kanonického práva. Ředitel podle ustanovení 131 odst. školského zákona: 24

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY

ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZŘIZOVATELSKÁ SMLOUVA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY Společnost: VÍTKOVICE, a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sídlo: Ruská 2887/101, Ostrava-Vítkovice, PSČ

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7 odst. 3, 23 odst. 3, 26 odst. 4, 103, 105 odst. 5 a 123 odst. 5 zákona

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015

VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015 VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015 konz. datum 1. ročník 2. ročník 1. 2.9. 2. 9.9. 3. 16.9. 4. 5. 10. 21.10. 11. 4.11. 12. 11.11. 13. 18.11. 14. 15. 20.9. 6. 23.9. 7. 30.9. 8. 7.10.

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

Rozvrh kombinované studium Jabok 2016/2017. datum 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Rozvrh kombinované studium Jabok 2016/2017. datum 1. ročník 2. ročník 3. ročník datum. ročník. ročník 3. ročník. 9. čtvrtek! 3. 9. 0. 9. 4. 9. 7. 9. 4. 0.. 0. 8. 0. Rozvrh kombinované studium Jabok 06/07 Zápis a úvod do studia Ortová V0 Zdraví a nemoc T30 Dějiny filosofického a teologického

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY společnosti Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle C 251340, se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r.

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. v. r. Kód: Druh: Název: SD/05/2016 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ Článek I Typ a forma studia 1) Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., v. r.

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., Mgr. Libor Marek, Ph.D. doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., v. r. Kód: Druh: Název: SD/03/2014 SMĚRNICE DĚKANKY Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání:

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání

Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání Článek 1 Úloha školy 1.1 Škola realizuje právo občana na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání, jako mají všichni občané splňující podmínky k přijetí

Více