Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Průvodce studenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Průvodce studenta"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Průvodce studenta pro školní rok 2008/2009

2

3 Obsah 1. Základní informace o škole 4 2. Seznam pracovníků školy Studijní plány Harmonogram školního roku 2008/ Praktické informace Statut školy Studijní řád denního studia Profil absolventa Jaboku Možnosti uplatnění absolventa Jaboku Organizace lyžařského kurzu Řád kurzů Organizace absolutorií Metodický pokyn ke psaní semestrálních, ročníkových, absolventských a bakalářských prací. 44 3

4 1. Základní informace o škole Adresa: Salmovská 8, Praha 2 Telefon: , , Fax ; telefon na kolej: IČO: číslo účtu: Volksbank CZ, Praha, Lazarská ul., /6800 Ředitel školy: Mgr. Michael Martinek, Th.D., SDB Zástupce ředitele: Mgr. Marie Ortová Zřizovatel Jaboku: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, provinciál Mgr. František Blaha; tel (sekretariát), Název školy je zkratkou jmen dvou velkých křesťanských pedagogů: Jan Bosko-Jan Amos Komenský, a zároveň připomínkou biblického příběhu o zápasu Jákoba s Bohem u potoka JABOK (Gn 32, 23-33). Poslání školy Zřizovatelem Jaboku jsou Salesiáni Dona Boska (SDB) - řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Jabok si proto klade za cíl vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti, případně církevní pastoraci, a to přednostně pro mládež zdravotně nebo sociálně ohroženou. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu přátelství, laskavosti a rodinné atmosféry. Svůj studijní program nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle. Jabok je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a studium na této škole splňuje minimální standardy předepsané asociací pro vzdělávání sociálních pracovníků. To usnadňuje uplatnění absolventů na trhu práce. Studium Cílem studia na Jaboku je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky na základě vědeckých poznatků a metod. K tomu slouží výuka odborných předmětů včetně systému praxí. Zároveň Jabok vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti a studium přispívá k celostnímu osobnímu rozvoji studentů v rámci křesťanských hodnot. K tomu slouží výuka teologických předmětů, výuka v oblasti výchov a jazyků. Systém výuky i klasifikace vychází z vysokoškolského systému přednášek a seminářů, zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů, seminárních prací a závěrečné (absolventské) práce. Účast na výuce je v prvním semestru povinná ve 4

5 všech předmětech, od druhého semestru podle typu výuky. Důraz se klade na samostatnou práci. Studijní program Jaboku trvá tři roky a je ukončen absolutoriem. Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální pedagogika (DiS.). Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy je studijní program Jaboku koncipován tak, aby měli studenti zároveň možnost studovat obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dohoda mezi Jabokem a UK ETF o spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu pastorační a sociální práce umožňuje studentům Jaboku, aby po splnění podmínek pro přijetí na UK dosáhli vysokoškolského titulu bakalář. Obě instituce tím přispívají k naplňování ekumenické spolupráce církví a poskytováním státem uznané kvalifikace podporují zapojení církví do života společnosti. Studijní obory Studijní obor: sociální pedagogika a teologie Studium je pouze prezenční. Je výrazně zaměřeno na praxi a zahrnuje následující oblasti: sociálně pedagogickou, filosoficko-teologickou a praktickou (metodicky řízená praxe). Absolvent získává titul: diplomovaný specialista v oboru sociální pedagogika (DiS.). Studijní obor: pastorační a sociální práce Studium je realizováno na základě spolupráce Jaboku s UK ETF a je možné jej absolvovat samostatně (prezenční či kombinovanou formou) nebo jej studovat zároveň s oborem sociální pedagogika a teologie. Absolvent získává titul bakalář. Kombinované studium probíhá ve formě přednášek, konzultací a zkoušek v úterý od 17 do hod., případně o sobotách. Praxe Praxe sociálně pedagogická a pastorační v rozsahu 22 týdnů probíhá na různých místech budoucího působení studentů, podle možností i v zahraničí - podmínkou je dostatečná znalost cizího jazyka, hlavně angličtiny nebo němčiny. Praxe probíhá převážně v jednotýdenních až čtyřtýdenních blocích v zařízeních pro různé věkové a sociální skupiny dětí, mládeže i dospělých. Vícedenní kurzy Pro všechny studenty denního studia se na začátku 1. ročníku připravuje povinný seznamovací kurz v přírodě. Ve 2. ročníku všichni absolvují týdenní lyžařský kurz (viz kapitola 10). Nabízeny jsou i další sportovní kurzy, lze se jich zúčastnit nepovinně. Absolutorium Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou, tzv. absolutoriem. Ta se skládá ze závěrečné písemné práce a její obhajoby, ústní zkoušky z profilových předmětů a zkoušky z cizího jazyka. Více viz kapitola 12. 5

6 Nabídka služeb studentům Ubytování: Jabok má vlastní kolej (domov mládeže) s kapacitou 40 ubytovaných. Ostatní mimopražští studenti bydlí v jiných domovech mládeže či soukromě. Kontakt: Anna Voleková, tel , Nadační fond Janua Jabok je dílem solidarity kruhu přátel Jaboku pro podporu studentů v nouzi a poskytuje jim podle svých možností finanční sociální podporu. Kontakt: Anna Voleková, tel , Školní kaplan: Mgr. Josef Glogar, SDB, tel , Školní kaplan nabizí přátelské duchovní doprovázení, pomoc a podporu na cestě životem všem, kteří chtějí. O sdělených informacích mlčí, respektuje svobodné rozhodnutí každého člověka. Liturgickou službou zve všechny do společenství modlitby. Sociální a občanské poradenství poskytuje škola ve spolupráci s Občanskou poradnou Jižní Město, Donovalská 1862, Praha 4. Kontakt: PaedDr. Marie Vorlová, tel , Občanská poradna Jižní Město, tel , Sociální poradenství nabízí studentům informace o možnostech jak mohou řešit nepříznivé sociální situace, popř. zprostředkování dalších odborných služeb. Občanská poradna JM nabízí odborné právní poradenství zaměřené např. na sociální zabezpečení a sociální dávky, pracovně právní, rodinné vztahy, atd. Psychologická poradna: Mgr. Anna Klimešová tel , Psychologická poradna nabízí studentům pomoc při hledání řešení či změny v situaci, kterou vnímají jako neuspokojivou či problematickou. Může se jednat o problémy v komunikaci s učiteli, s klienty či s vedoucími na praxi, o úzkost, ostych, strach, nejistotu, deprese, nespavost, migrény, o zábrany při ústním zkoušení, problémy ve vztazích aj., a to obzvláště pokud nepříznivě zasahují do studia a přípravy na povolání. pracovní hodiny jsou upřesněny na nástěnce ve 2. patře Tutorství Cílem tutorství je usnadnit každému začínajícímu studentovi/studentce 1. ročníku Jaboku orientaci ve studijních povinnostech a možnostech a nabídnout mu/jí pomoc při řešení náročných studijních či osobních situací. Bližší informace studenti získají v prvním týdnu výuky. 6

7 Etické zásady služeb pro studenty Služby studentům zajišťují kvalifikovaní odborní pracovníci vědomi si své profesní odpovědnosti a profesních hranic. Při zajišťování služeb ctí a uznávají jedinečnost každého studenta, podporují a chrání jeho fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu. Služby poskytují na základě vzájemné dohody se studentem. Se studenty jednají tak, aby nebyla dotčena jejich důstojnost a lidská práva, přistupují k nim bez jakékoliv formy diskriminace. O studentech shromažďují pouze informace nezbytně nutné pro poskytování kvalitní služby. Chrání práva studentů na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se vztahují přímo ke studentům nebo jejich rodinám a blízkým. Potřebu sdělovat údaje dalším osobám odůvodňují a žádají studenta o svolení. Uplatnění absolventů v praxi Kvalifikace získaná na Jaboku umožňuje absolventům působit ve státních i nestátních výchovných, sociálních a vzdělávacích institucích (dětské domovy, školní družiny, internáty, zdravotnická, výchovná, nápravná a sociální zařízení atd.) a zapojit se do pastoračního působení církve. Absolventi hledající zaměstnání v oblasti výchovy a sociální práce je podle dosavadních zkušeností zpravidla najdou, a to v institucích církevních i necírkevních. Vysokoškolský titul, který mohou studenti Jaboku získat, jejich pracovní i platové zařazení částečně zlepšuje. Více viz kapitola 9. Přijímání studentů Přihlášky se podávají od 1. února do 30. dubna 2009 elektronickou formou na informačním systému Jabok: is.jabok.cz. Předpokladem přijetí je maturita. Součástí přijímacího řízení je vyplněný formulář přihlášky, písemné testy (test studijních předpokladů, test z českého jazyka, z cizího jazyka, test všeobecných vědomostí), pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče(čky). Příslušnost k nějaké církvi není podmínkou přijetí, nicméně kandidát(ka) musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty. Poplatek za přijímací řízení činí 400,- Kč. Přijímací řízení se koná v červnu. Školné v denním studiu činí 2500,- Kč za semestr (platí se na číslo účtu /6800, variabilní symbol: UČO studenta) Přijetí ke studiu bakalářského oboru Pastorační a sociální práce UK ETF se řídí pravidly Univerzity Karlovy. Den otevřených dveří středa od a od hod. 7

8 2. Seznam pracovníků školy Seznam odpovídá stavu k Kurzívou jsou označeni externí pedagogové. Vedení školy Mgr. Michael Martinek, Th.D. tel ředitel Mgr. Marie Ortová tel zástupkyně ředitele Sekretariát Anna Hradilková cz, tel Katedra sociální pedagogiky PaedDr. Marie Vorlová tel vedoucí katedry Teorie a metody sociální práce, Sociálně pedagogická praxe, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi, Kurs první pomoci Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. cz, tel Sociální politika, Rizikové skupiny Mgr. Marie Ortová tel Pedagogika, Speciální pedagogika, Sociálně pedagogická praxe, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi Mgr. Anna Klimešová tel Obecná a vývojová psychologie, Sociální psychologie, Psychopatologie, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi Mgr. Josef Bernard tel Sociologie, Metody sociálních výzkumů Ing. Marie Kotrbová tel Ekonomika Ing. Mgr. Radomír Kuchař cz, tel Koordinátor praxí, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi PhDr. Vladimír Mašát tel Sociální práce s rodinami, Teorie a metody sociální práce, Supervizní seminář k praxi

9 RNDr. Mgr. Ivana Čihánková tel Projektová práce, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi Mgr. Libor Kučera tel Základy práva Doc. MUDr. Zdeněk Susa Biologie, Zdraví a nemoc Doc. RNDr. Jitka Machová, CSc. Biologie, Zdraví a nemoc Mgr. Martin Jelínek Rizikové skupiny, teorie a metody sociální práce Mgr. Ondřej Klípa Etnické menšiny Mgr. Iva Poláčková tel Sociální politika II Martin Roth Teorie a metody sociální práce, Management sociální práce Katedra filozofie a teologie Ing. Mgr. Ondřej Fischer tel vedoucí katedry Úvod do filozofie, Filozofická antropologie, Dějiny filozofie, Filozofie náboženství Mgr. Petr Jandejsek tel Systematická teologie, Úvod do křesťanství, Úvod do teologie a Bible Mgr. Michael Martinek, Th.D tel Sociální práce církví, Křesťanská sociální etika Doc. ThDr. Ivan O. Štampach tel Religionistika Dr.Ing. Ladislav Heryán tel Biblistika, Sociálně zaměřené biblické texty ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. tel Teologická etika pro praxi PhDr.Zuzana Svobodová, PhD. tel Dějiny filozofie 9

10 Mgr. Kateřina Bauer Teologie a symbol Mgr. PhDr. Marek Matějek Církev a dějiny Mgr. Karel Spal Současná religiozita Katedra jazyků Ing. Iveta Kaňková tel vedoucí katedry Německý jazyk Mgr. Zdeňka Kombercová tel Anglický jazyk, Německý jazyk Mgr. Eva Hernová tel Anglický jazyk Mgr. Michal Pařízek tel Anglický jazyk Katedra výchov Jana Zajícová tel vedoucí katedry Jazykový projev, Úvod do muzikoterapie Mgr. Michal Pařízek tel Sportovní výchova, Kurz plavání, Lyžařský kurz Bc. Pavel Kaplan tel Seznamovací kurz, Zážitková pedagogika Gabriela Tůmová tel Výtvarná výchova, Výtvarná dílna Oddělení rozvoje a zahraničních styků RNDr. Mgr. Ivana Čihánková cz, tel koordinátorka projektů 10

11 Centrum dalšího vzdělávání PhDr.Zuzana Svobodová, PhD. tel vedoucí CDV Bc. Bianka Šimečková tel sekretářka CDV Studijní oddělení Bc Ilona Dohnalová tel úřední hodiny: Po až Čt: Bc. Bianka Šimečková tel ETF UK Knihovna Bc. Eva Cerniňáková tel vedoucí knihovny Mgr. Hana Čížková tel knihovnice Ing. Klára Radoušová tel knihovnice Kolej Anna Voleková tel vedoucí koleje Ekonomický úsek Ing. Marie Kotrbová tel ekonomka 11

12 Vladimír Prokop tel učetní, pokladní Provozní úsek Anna Voleková cz, tel vedoucí provozu Ing. Miroslav Klípa tel správa budov Robert Kraus tel údržbář 12

13 3.Studijní plány 1.ROČNÍK kód ZO kód LO Předmět zimní období letní období J1411/ J1412/ Anglický jazyk I.,II./ J1421 J1422 Německý jazyk I.,II. 0/4 Z 0/4 KZ S1011 S1012 Pedagogika I.,II. Ortová 2/0 Z 2/0 Z,Zk S1021 S1022 Speciální pedagogika I.,II. Ortová 2/0 Z 2/0 Zk S1031 S1032 Sociologie I.,II. Bernard 2/0 2/0 Z,Zk S104 Obecná a vývojová psychologie Klimešová 2/0 Zk S105 Sociální psychologie Klimešová 2/0 KZ S1061 S1062 Biologie I.,II. Machová, Susa 2/0 Z 2/0 Zk S107 Úvod do sociální práce Dočkal 1/1 KZ S108 Metodika studia Ortová 0/1 Z S1091 S1092 Metod.a superviz.seminář k praxi I.,II. Kuchař, Ortová, M.Klípa 0/1 Z 0/1 Z S1101 S1102 Sociálně pedagogická praxe I.,II. Kuchař, Ortová, M.Klípa 1 týden Z 3 týdny Z S111 S111 Kurz první pomoci Vorlová 3/0 třída A Z 3/0 třída B Z T121 Úvod do křesťanství Jandejsek 1/1 Z T122 Úvod do teologie a Bible Jandejsek,Heryán 2/0 Zk T123 Úvod do filozofie Fischer 1/1 Z,Zk V1611 V1612 Jazykový projev I.,II. Zajícová 0/2 Z 0/2 KZ 13

14 V1621 V1622 Sportovní výchova I.,II. Pařízek 0/2 Z 0/2 Z V163 Seznamovací kurz Kaplan 1 týden Z V1641/ V1642/ Výtvarná výchova I.,II./ Úvod do V1651 V1652 Muzikoterapie I.,II. Tůmová/Zajícová 0/2 Z 0/2 KZ Celkem 26(29) 25(28) 6 Zk 2.ROČNÍK kód ZO kód LO Předmět zimní období letní období J2411/ J2412/ Anglický jazyk III.,IV./ J2421 J2422 Německý jazyk III.,IV. 0/4 Z 0/4 KZ S201 Psychopatologie Klimešová 2/0 Zk S202 Poradenství v sociální práci Mašát 2/0 Zk S2031 S2032 Základy práva I.,II. Kučera 2/0 Z 2/0 Zk S2041 S2042 Rizikové skupiny I.,II. Dočkal, Jelínek 2/0 Z 2/0 Zk S2051 S2052 Teorie a metody sociální práce I.,II. Vorlová, Roth, Jelínek 2/0 Z 2/0 Zk S206 Sociální politika I. Dočkal, Poláčková 2/0 KZ S207 Metody sociálních výzkumů Bernard 1/1 KZ S208 Ekonomika Kotrbová 2/0 Zk S213 Projektová práce Čihánková 2/0 Z S2091 S2092 Metod.a superv.seminář k praxi III.,IV 0/1 Z 0/1 Z S2101 S2102 Sociálně pedagogická praxe III.,IV. 3 týdny Z 3 týdny Z 14

15 S211 Prázdninová praxe Kuchař 2 týdny Z S212 Průběžná praxe Kuchař 40 hodin Z T223 Etika pro sociální práci Fischer 2/0 Zk T225 Biblistika I. Heryán 2/0 Zk T227 Systematická teologie Jandejsek 2/0 Zk T228 Filozofická antropologie Fischer 1/1 Z,Zk S281/ Vybrané kapitoly z pedagogiky/ T282 Církevní dějiny Roth,Ortová/Matějek 1/1 Z T283/ Filozofie náboženství/ T284 Spirituální teologie Fischer/Milfait 1/1 Z V261 Kurz plavání Pařízek 0/1 Z V262 Lyžařský kurz Pařízek 1 týden Z Výběrové předměty 0/6 0/6 Celkem 28 4 Zk 29 5 Zk 3.ROČNÍK kód ZO kód LO Předmět zimní období letní období C3501 C3502 Dipl.seminář a met.vedení práce I.,II. 0/1 Z 0/1 Z J3411/ 32412/ Anglický jazyk V.,VI./ J3422 Německý jazyk V.,VI. 0/3 Z 0/3 KZ S3051 S3052 Teorie a metody sociální práce II.,IV. Vorlová 2/0 Z 2/0 Zk S301 Sociální práce s rodinami Mašát 2/0 KZ S3061 S3062 Sociální politika II.,III. Dočkal, Poláčková 2/0 KZ 2/0 Zk 15

16 S302 Etnické menšiny O.Klípa 1/1 KZ S309 Bloková praxe Kuchař 4 týdny Z S310 Praxe k absolutoriu 2 týdny Z S311 Prázdninová praxe Kuchař 2 týdny Z S3121 S3122 Supervize k blokové praxi I.,II. 0/1 0/1 Z T227 Systematická teologie I. Jandejsek 2/0 Zk T228 Filozofická antropologie Fischer 1/1 Z,Zk T322 Teologická etika pro praxi Milfait 2/0 Zk T323 Křesťanská sociální etika Martinek 2/0 KZ T325 Praktická teologie I. Martinek 1/1 Zk T533/ Teologie a symbol/ S381 Mezioborový přístup k sociální práci Bauer/Vorlová 0/2 Z T383/ Sociálně zaměřené biblické texty/ T384 Současná religiozita Heryán/Spal 0/2 Z Výběrové předměty 0/6 0/4 Celkem 25 2 Zk 19 2 Zk 16

17 4. Harmonogram školního roku 2007/2008 Stručný přehled zahájení školního roku odevzdání absolventských prací seznamovací kurz 1. ročníku 1.skupina seznamovací kurz 1. ročníku 2.skupina od bakalářské zkoušky Zahradní slavnost od absolutorium podzimní prázdniny Vánoční hvězda odevzdání absolventských prací vánoční prázdniny studijní volno od absolutorium od bakalářské zkoušky zahájení letního semestru den otevřených dveří lyžařský kurz 2. ročníku velikonoční prázdniny odevzdání absolventských prací studijní volno od absolutorium 17

18 Harmonogram zimního období 2008/2009 čj.2008/289/st týden datum 1.ročník 2.ročník 3.ročník poznámky zahájení výuky, zápisy sezn.kurz bakalářské zkoušky zahradní slavnost praxe absolutoria (od.ap 1.9.) podzimní prázdniny praxe A praxe praxe B praxe praxe praxe státní svátek praxe praxe Vánoční hvězda vánoční prázdniny vánoční prázdniny studijní volno studijní volno absolutoria (od.ap 8.12.) studijní volno bakalářské zkoušky celkem týdnů výuka praxe seznamov. kurz 1 zkoušky

19 Harmonogram letního období 2008/2009 čj.2008/289/st týden datum 1.ročník 2.ročník 3.ročník poznámky praxe A praxe B lyžař.kurz 11.2.Den otevřených dveří praxe praxe A praxe B praxe praxe praxe Velikonoční prázdniny praxe praxe praxe A pá 1.5. stát.svátek praxe B pá 8.5. stát svátek stud.volno stud.volno studijní volno stud.volno přjímací zk. Jabok přípr.na studijní volno abs. přijímací zk. ETF studijní volno absolutoria od. AP studijní volno celkem týdnů výuka praxe lyžařský kurz 1 zkoušky vč.absolut. 19

20 5. Praktické informace Knihovna Jabok Kontakt: Tel Informace o knihovně a poskytovaných službách: Otevírací doba: Pondělí 9:00 13:00 13:30 17:30 Úterý 13:30 17:30 Středa 9:00 13:00 Čtvrtek 13:30 17:30 Pátek Zavřeno (V době prázdnin Jaboku a v době státem uznaných svátků je knihovna zavřená.) Přihlášení do knihovny: Registrační poplatek na školní rok činí 50 Kč. Při registraci je nutné předložit osobní doklady a doklad o studiu. Katalog knihovny: Webový přístup ke katalogu: Čtenářské konto: Výpůjčky: Je možné vypůjčit si 30 dokumentů současně. Výpůjční lhůta dokumentů je 28 dní, tuto lhůtu je možné třikrát prodloužit, není-li dokument rezervován jiným čtenářem. Prodloužení výpůjčky je možné před uplynutím výpůjční doby a to osobně, telefonicky, em nebo na adrese: Studijní materiály ke stažení: Elektronické knihy a databáze dostupné na Jaboku: 20

21 Databáze jsou dostupné pouze z počítačů Jaboku, přístup k nim je ze stránek knihovny ( Ebrary kvalitní elektronické knihy z oblasti sociální práce, psychologie a příbuzných oborů, převážně v angličtině, část také v němčině. Nabízena je možnost strojového překladu do některých jazyků a také další zajímavé interaktivní nástroje pro práci s textem a citacemi. Gale Virtual Reference Library - Soubor anglických elektronických encyklopedií s podrobně zpracovanými hesly a propracovanými možnostmi vyhledávání. Encyklopedie pokrývají oblast sociologie, sociální práce, psychologie, pedagogiky, filosofie, teologie a religionistiky. Vyhledané dokumenty je možné strojově přeložit do němčiny. K dispozici je také anglický výkladový slovník s uvedenou výslovností. EBSCO - Databáze zahraničních článků z periodik, zpřístupňující bibliografické údaje, abstrakty, recenze, příp. plné texty. Databáze zahrnuje více než tři tisíce časopisů. Propracované možnosti vyhledávání. Nabízí i vizualizaci vyhledávání. Jazyk: angličtina. ProQuest - Databáze zpřístupňující bibliografické záznamy a plné texty z více než 8000 zahraničních periodických tiskovin. Propracované možnosti vyhledávání, jazyk: angličtina. Jazykové slovníky online - Dostupné slovníky: Angličtina (anglický obecný slovník, anglický technický slovník, anglický lékařský slovník, anglický ekonomicko-právní slovník, anglický chemicko-technologický slovník), němčina (německý obecný slovník, německý technický slovník, německý lékařský slovník, německý ekonomicko-právní slovník) Dále polština, ruština, italština, španělština, latina Oxford Reference Online - Soubor anglických referenčních encyklopedií, pokrývající široké spektrum oborů. Odkazy na další knihovny a informační zdroje: Důležitá telefonní čísla Lékařská služba první pomoci: (po-čt , pá , so ne svátky nepřetržitě): Praha 1, Palackého 5/720, tel.: Celopražská zubní pohotovost (po-pá , so ne svátky nepřetržitě): Praha 1, Palackého 5, tel.: Praktický smluvní lékař Jaboku: MUDr. Cyril Mucha Vítězné nám. 9, Praha 6 tel.: , Policie Místní oddělení P2 Nové Město, Vyšehradská hlášení krádeží apod.: akutní tísňové volání: operační Praha 2 když je obsazeno, volat: (toto je pohotovější spojení než policie 158 nebo městská policie 156) Hasiči tel. 150 Záchranná služba tel

22 Čajovna Pro milovníky nápoje, vonícího dálkami a posezení s dobrými lidmi v klidném, pohodovém prostředí. Čajovník: Matěj Hilský, 3. ročník Studentský klub v suterénu školní budovy. Jedno z míst neformálního setkávání studentů při zvučné hudbě, zábavě a něčem dobrém k pití... Kontakt: Monika Musilová, 3. ročník Hudební zkušebna Možnost využití místnosti a základní aparatury pro zkoušky a koncerty hudebních skupin i jednotlivců z řad studentů Jaboku. Informace: Jožka Glogar, Kaple Prostor pro společné slavení i osobní tichou meditaci k duchovnímu občerstvení poskytuje moderní školní kaple v podkroví. Aktuální rozpis bohoslužeb a dalších akcí najdete u kaple nebo na nástěnce v průchodu školy. Spolupracující instituce UK, Evangelická teologická fakulta Černá 9, Praha 1. Studijní oddělení pro bakalářský studijní obor. Markéta Hackerová, Jabok Nadační fond Janua Jabok Získává prostředky a přijímá dary na podporu studentů v sociální nouzi. Podporuje studující formou jednorázové i pravidelné finanční výpomoci, poskytuje příspěvky na školné, zahraniční akce, lyžařské zájezdy a akce pořádané studenty. Žádosti o podporu podávají studenti správní radě nadačního fondu. Předsedkyně: Anna Voleková, tel.: , číslo účtu: /

23 6. Statut školské právnické osoby JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, Praha 2 Identifikační číslo: JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (dále jen škola nebo Jabok ) byl zřízen Salesiánskou provincií Praha jako církevní organizace zřizovací listinou vydanou dne ve znění pozdějších dokumentů, podle 57b zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol ve znění pozdějších předpisů, a podle 1 vyhlášky č. 452/1991 Sb. o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství. Rozhodnutím Ministerstva školství ČR ze dne a znovu ze dne byl Jabok zařazen do sítě škol a školských zařízení jako církevní škola se studijním oborem Sociální pedagogika a teologie. Ve smyslu ustanovení 187 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) došlo na základě zřizovací listiny ze dne ke změně právní formy právnické osoby vykonávající činnost školy Jabok na školskou právnickou osobu, která byla zapsána do rejstříku školských právnických osob MŠMT dne K témuž dni byl zapsán do školského rejstříku MŠMT nový název školy, který zní: JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. II. Zřizovatel a jeho závazky vůči škole Zřizovatelem školské právnické osoby Jabok je Salesiánská provincie Praha se sídlem v Praze 8, Kobyliské nám. 1, IČ Salesiánská provincie Praha je církevní organizace, která sdružuje a reprezentuje členy řeholní společnosti Salesiánů dona Boska na území České republiky a je ode dne zaregistrována v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury ČR pod č. 8/2-29/1994. Jejím statutárním orgánem je provinciál. Zřizovatel pravidelně sleduje činnost školy poskytuje jí podporu ideovou, personální, finanční i materiální. Podporuje spolupráci mezi Jabokem a středisky mládeže a dalšími zařízeními provincie. Své úkoly vůči škole plní zřizovatel prostřednictvím ředitele a rady školské právnické osoby. 23

24 III. Činnost Školská právnická osoba Jabok vykonává druh činnosti školy: vyšší odborná škola a druh činnosti školského zařízení: školská výchovná a ubytovací zařízení, typ: domov mládeže. Škola poskytuje vyšší odborné vzdělání v křesťanském a salesiánském duchu v oboru sociální práce, sociální pedagogika a teologie. Zároveň usiluje o všestranný rozvoj studujících i pracovníků školy. Vzdělávací program Jaboku respektuje minimální standardy vzdělávání sociálních pracovníků stanovené Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Vzdělávací program Sociální pedagogika a teologie (kód N/02) v rámci oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika (kód N/) byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne (čj / ) s platností do 31. května Škola také realizuje různé programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků pro účely zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, na základě akreditace MŠMT ze dne (čj /05-25) s platností do Domov mládeže nabízí ubytování studentům Jaboku za cenu zohledňující jejich sociální situaci v rámci zákonných směrnic. Součástí programu školy jsou i různé akce nad rámec výuky společenské, náboženské, sportovní, kulturní a jiné. Ty poskytují prostor pro tvůrčí činnost studujících, pro rozvoj jejich osobnosti a praktických dovedností. V rámci svých možností škola vykonává doplňkovou činnost. IV. Orgány školské právnické osoby Orgány školské právnické osoby Jabok jsou ředitel a rada školské právnické osoby. a) Ředitel Statutárním orgánem školy i školské právnické osoby je ředitel, který je oprávněn jednat ve všech záležitostech školy a má povinnosti z těchto vztahů vyplývající. Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel provinciál Salesiánské provincie Praha na návrh rady školské právnické osoby, dle 131 odst. 3 školského zákona. Ředitel se samostatně podepisuje jménem školské právnické osoby ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci statutárního orgánu školské právnické osoby. Ředitel zodpovídá zřizovateli a radě školské právnické osoby za řízení školy v souladu se zákonnými předpisy a s ustanoveními tohoto Statutu, za realizaci studijních programů akreditovaných MŠMT a za vytváření salesiánského výchovného prostředí v duchu křesťanských hodnot. K zajištění těchto úkolů vydává organizační, pracovní a studijní řád a další vnitřní směrnice, zřizuje poradní orgány ředitele školy, zejména jmenuje své zástupce. Ve své činnosti respektuje kán Kodexu kanonického práva. Ředitel podle ustanovení 131 odst. školského zákona: 24

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Studijní a zkušební řád. Část I. Obecná ustanovení

Studijní a zkušební řád. Část I. Obecná ustanovení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Studijní a zkušební řád Evangelické teologické fakulty Akademický senát Evangelické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010 1. Obecná část Název: Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Adresa: Salmovská 8/1538, 120 00 Praha 2 Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více