Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Průvodce studenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Průvodce studenta"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Průvodce studenta pro školní rok 2008/2009

2

3 Obsah 1. Základní informace o škole 4 2. Seznam pracovníků školy Studijní plány Harmonogram školního roku 2008/ Praktické informace Statut školy Studijní řád denního studia Profil absolventa Jaboku Možnosti uplatnění absolventa Jaboku Organizace lyžařského kurzu Řád kurzů Organizace absolutorií Metodický pokyn ke psaní semestrálních, ročníkových, absolventských a bakalářských prací. 44 3

4 1. Základní informace o škole Adresa: Salmovská 8, Praha 2 Telefon: , , Fax ; telefon na kolej: IČO: číslo účtu: Volksbank CZ, Praha, Lazarská ul., /6800 Ředitel školy: Mgr. Michael Martinek, Th.D., SDB Zástupce ředitele: Mgr. Marie Ortová Zřizovatel Jaboku: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, provinciál Mgr. František Blaha; tel (sekretariát), Název školy je zkratkou jmen dvou velkých křesťanských pedagogů: Jan Bosko-Jan Amos Komenský, a zároveň připomínkou biblického příběhu o zápasu Jákoba s Bohem u potoka JABOK (Gn 32, 23-33). Poslání školy Zřizovatelem Jaboku jsou Salesiáni Dona Boska (SDB) - řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Jabok si proto klade za cíl vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti, případně církevní pastoraci, a to přednostně pro mládež zdravotně nebo sociálně ohroženou. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu přátelství, laskavosti a rodinné atmosféry. Svůj studijní program nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle. Jabok je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a studium na této škole splňuje minimální standardy předepsané asociací pro vzdělávání sociálních pracovníků. To usnadňuje uplatnění absolventů na trhu práce. Studium Cílem studia na Jaboku je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky na základě vědeckých poznatků a metod. K tomu slouží výuka odborných předmětů včetně systému praxí. Zároveň Jabok vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti a studium přispívá k celostnímu osobnímu rozvoji studentů v rámci křesťanských hodnot. K tomu slouží výuka teologických předmětů, výuka v oblasti výchov a jazyků. Systém výuky i klasifikace vychází z vysokoškolského systému přednášek a seminářů, zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů, seminárních prací a závěrečné (absolventské) práce. Účast na výuce je v prvním semestru povinná ve 4

5 všech předmětech, od druhého semestru podle typu výuky. Důraz se klade na samostatnou práci. Studijní program Jaboku trvá tři roky a je ukončen absolutoriem. Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru sociální pedagogika (DiS.). Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy je studijní program Jaboku koncipován tak, aby měli studenti zároveň možnost studovat obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dohoda mezi Jabokem a UK ETF o spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu pastorační a sociální práce umožňuje studentům Jaboku, aby po splnění podmínek pro přijetí na UK dosáhli vysokoškolského titulu bakalář. Obě instituce tím přispívají k naplňování ekumenické spolupráce církví a poskytováním státem uznané kvalifikace podporují zapojení církví do života společnosti. Studijní obory Studijní obor: sociální pedagogika a teologie Studium je pouze prezenční. Je výrazně zaměřeno na praxi a zahrnuje následující oblasti: sociálně pedagogickou, filosoficko-teologickou a praktickou (metodicky řízená praxe). Absolvent získává titul: diplomovaný specialista v oboru sociální pedagogika (DiS.). Studijní obor: pastorační a sociální práce Studium je realizováno na základě spolupráce Jaboku s UK ETF a je možné jej absolvovat samostatně (prezenční či kombinovanou formou) nebo jej studovat zároveň s oborem sociální pedagogika a teologie. Absolvent získává titul bakalář. Kombinované studium probíhá ve formě přednášek, konzultací a zkoušek v úterý od 17 do hod., případně o sobotách. Praxe Praxe sociálně pedagogická a pastorační v rozsahu 22 týdnů probíhá na různých místech budoucího působení studentů, podle možností i v zahraničí - podmínkou je dostatečná znalost cizího jazyka, hlavně angličtiny nebo němčiny. Praxe probíhá převážně v jednotýdenních až čtyřtýdenních blocích v zařízeních pro různé věkové a sociální skupiny dětí, mládeže i dospělých. Vícedenní kurzy Pro všechny studenty denního studia se na začátku 1. ročníku připravuje povinný seznamovací kurz v přírodě. Ve 2. ročníku všichni absolvují týdenní lyžařský kurz (viz kapitola 10). Nabízeny jsou i další sportovní kurzy, lze se jich zúčastnit nepovinně. Absolutorium Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou, tzv. absolutoriem. Ta se skládá ze závěrečné písemné práce a její obhajoby, ústní zkoušky z profilových předmětů a zkoušky z cizího jazyka. Více viz kapitola 12. 5

6 Nabídka služeb studentům Ubytování: Jabok má vlastní kolej (domov mládeže) s kapacitou 40 ubytovaných. Ostatní mimopražští studenti bydlí v jiných domovech mládeže či soukromě. Kontakt: Anna Voleková, tel , Nadační fond Janua Jabok je dílem solidarity kruhu přátel Jaboku pro podporu studentů v nouzi a poskytuje jim podle svých možností finanční sociální podporu. Kontakt: Anna Voleková, tel , Školní kaplan: Mgr. Josef Glogar, SDB, tel , Školní kaplan nabizí přátelské duchovní doprovázení, pomoc a podporu na cestě životem všem, kteří chtějí. O sdělených informacích mlčí, respektuje svobodné rozhodnutí každého člověka. Liturgickou službou zve všechny do společenství modlitby. Sociální a občanské poradenství poskytuje škola ve spolupráci s Občanskou poradnou Jižní Město, Donovalská 1862, Praha 4. Kontakt: PaedDr. Marie Vorlová, tel , Občanská poradna Jižní Město, tel , Sociální poradenství nabízí studentům informace o možnostech jak mohou řešit nepříznivé sociální situace, popř. zprostředkování dalších odborných služeb. Občanská poradna JM nabízí odborné právní poradenství zaměřené např. na sociální zabezpečení a sociální dávky, pracovně právní, rodinné vztahy, atd. Psychologická poradna: Mgr. Anna Klimešová tel , Psychologická poradna nabízí studentům pomoc při hledání řešení či změny v situaci, kterou vnímají jako neuspokojivou či problematickou. Může se jednat o problémy v komunikaci s učiteli, s klienty či s vedoucími na praxi, o úzkost, ostych, strach, nejistotu, deprese, nespavost, migrény, o zábrany při ústním zkoušení, problémy ve vztazích aj., a to obzvláště pokud nepříznivě zasahují do studia a přípravy na povolání. pracovní hodiny jsou upřesněny na nástěnce ve 2. patře Tutorství Cílem tutorství je usnadnit každému začínajícímu studentovi/studentce 1. ročníku Jaboku orientaci ve studijních povinnostech a možnostech a nabídnout mu/jí pomoc při řešení náročných studijních či osobních situací. Bližší informace studenti získají v prvním týdnu výuky. 6

7 Etické zásady služeb pro studenty Služby studentům zajišťují kvalifikovaní odborní pracovníci vědomi si své profesní odpovědnosti a profesních hranic. Při zajišťování služeb ctí a uznávají jedinečnost každého studenta, podporují a chrání jeho fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu. Služby poskytují na základě vzájemné dohody se studentem. Se studenty jednají tak, aby nebyla dotčena jejich důstojnost a lidská práva, přistupují k nim bez jakékoliv formy diskriminace. O studentech shromažďují pouze informace nezbytně nutné pro poskytování kvalitní služby. Chrání práva studentů na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se vztahují přímo ke studentům nebo jejich rodinám a blízkým. Potřebu sdělovat údaje dalším osobám odůvodňují a žádají studenta o svolení. Uplatnění absolventů v praxi Kvalifikace získaná na Jaboku umožňuje absolventům působit ve státních i nestátních výchovných, sociálních a vzdělávacích institucích (dětské domovy, školní družiny, internáty, zdravotnická, výchovná, nápravná a sociální zařízení atd.) a zapojit se do pastoračního působení církve. Absolventi hledající zaměstnání v oblasti výchovy a sociální práce je podle dosavadních zkušeností zpravidla najdou, a to v institucích církevních i necírkevních. Vysokoškolský titul, který mohou studenti Jaboku získat, jejich pracovní i platové zařazení částečně zlepšuje. Více viz kapitola 9. Přijímání studentů Přihlášky se podávají od 1. února do 30. dubna 2009 elektronickou formou na informačním systému Jabok: is.jabok.cz. Předpokladem přijetí je maturita. Součástí přijímacího řízení je vyplněný formulář přihlášky, písemné testy (test studijních předpokladů, test z českého jazyka, z cizího jazyka, test všeobecných vědomostí), pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče(čky). Příslušnost k nějaké církvi není podmínkou přijetí, nicméně kandidát(ka) musí souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty. Poplatek za přijímací řízení činí 400,- Kč. Přijímací řízení se koná v červnu. Školné v denním studiu činí 2500,- Kč za semestr (platí se na číslo účtu /6800, variabilní symbol: UČO studenta) Přijetí ke studiu bakalářského oboru Pastorační a sociální práce UK ETF se řídí pravidly Univerzity Karlovy. Den otevřených dveří středa od a od hod. 7

8 2. Seznam pracovníků školy Seznam odpovídá stavu k Kurzívou jsou označeni externí pedagogové. Vedení školy Mgr. Michael Martinek, Th.D. tel ředitel Mgr. Marie Ortová tel zástupkyně ředitele Sekretariát Anna Hradilková cz, tel Katedra sociální pedagogiky PaedDr. Marie Vorlová tel vedoucí katedry Teorie a metody sociální práce, Sociálně pedagogická praxe, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi, Kurs první pomoci Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. cz, tel Sociální politika, Rizikové skupiny Mgr. Marie Ortová tel Pedagogika, Speciální pedagogika, Sociálně pedagogická praxe, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi Mgr. Anna Klimešová tel Obecná a vývojová psychologie, Sociální psychologie, Psychopatologie, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi Mgr. Josef Bernard tel Sociologie, Metody sociálních výzkumů Ing. Marie Kotrbová tel Ekonomika Ing. Mgr. Radomír Kuchař cz, tel Koordinátor praxí, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi PhDr. Vladimír Mašát tel Sociální práce s rodinami, Teorie a metody sociální práce, Supervizní seminář k praxi

9 RNDr. Mgr. Ivana Čihánková tel Projektová práce, Metodický a supervizní seminář k praxi, Supervize k blokové praxi Mgr. Libor Kučera tel Základy práva Doc. MUDr. Zdeněk Susa Biologie, Zdraví a nemoc Doc. RNDr. Jitka Machová, CSc. Biologie, Zdraví a nemoc Mgr. Martin Jelínek Rizikové skupiny, teorie a metody sociální práce Mgr. Ondřej Klípa Etnické menšiny Mgr. Iva Poláčková tel Sociální politika II Martin Roth Teorie a metody sociální práce, Management sociální práce Katedra filozofie a teologie Ing. Mgr. Ondřej Fischer tel vedoucí katedry Úvod do filozofie, Filozofická antropologie, Dějiny filozofie, Filozofie náboženství Mgr. Petr Jandejsek tel Systematická teologie, Úvod do křesťanství, Úvod do teologie a Bible Mgr. Michael Martinek, Th.D tel Sociální práce církví, Křesťanská sociální etika Doc. ThDr. Ivan O. Štampach tel Religionistika Dr.Ing. Ladislav Heryán tel Biblistika, Sociálně zaměřené biblické texty ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. tel Teologická etika pro praxi PhDr.Zuzana Svobodová, PhD. tel Dějiny filozofie 9

10 Mgr. Kateřina Bauer Teologie a symbol Mgr. PhDr. Marek Matějek Církev a dějiny Mgr. Karel Spal Současná religiozita Katedra jazyků Ing. Iveta Kaňková tel vedoucí katedry Německý jazyk Mgr. Zdeňka Kombercová tel Anglický jazyk, Německý jazyk Mgr. Eva Hernová tel Anglický jazyk Mgr. Michal Pařízek tel Anglický jazyk Katedra výchov Jana Zajícová tel vedoucí katedry Jazykový projev, Úvod do muzikoterapie Mgr. Michal Pařízek tel Sportovní výchova, Kurz plavání, Lyžařský kurz Bc. Pavel Kaplan tel Seznamovací kurz, Zážitková pedagogika Gabriela Tůmová tel Výtvarná výchova, Výtvarná dílna Oddělení rozvoje a zahraničních styků RNDr. Mgr. Ivana Čihánková cz, tel koordinátorka projektů 10

11 Centrum dalšího vzdělávání PhDr.Zuzana Svobodová, PhD. tel vedoucí CDV Bc. Bianka Šimečková tel sekretářka CDV Studijní oddělení Bc Ilona Dohnalová tel úřední hodiny: Po až Čt: Bc. Bianka Šimečková tel ETF UK Knihovna Bc. Eva Cerniňáková tel vedoucí knihovny Mgr. Hana Čížková tel knihovnice Ing. Klára Radoušová tel knihovnice Kolej Anna Voleková tel vedoucí koleje Ekonomický úsek Ing. Marie Kotrbová tel ekonomka 11

12 Vladimír Prokop tel učetní, pokladní Provozní úsek Anna Voleková cz, tel vedoucí provozu Ing. Miroslav Klípa tel správa budov Robert Kraus tel údržbář 12

13 3.Studijní plány 1.ROČNÍK kód ZO kód LO Předmět zimní období letní období J1411/ J1412/ Anglický jazyk I.,II./ J1421 J1422 Německý jazyk I.,II. 0/4 Z 0/4 KZ S1011 S1012 Pedagogika I.,II. Ortová 2/0 Z 2/0 Z,Zk S1021 S1022 Speciální pedagogika I.,II. Ortová 2/0 Z 2/0 Zk S1031 S1032 Sociologie I.,II. Bernard 2/0 2/0 Z,Zk S104 Obecná a vývojová psychologie Klimešová 2/0 Zk S105 Sociální psychologie Klimešová 2/0 KZ S1061 S1062 Biologie I.,II. Machová, Susa 2/0 Z 2/0 Zk S107 Úvod do sociální práce Dočkal 1/1 KZ S108 Metodika studia Ortová 0/1 Z S1091 S1092 Metod.a superviz.seminář k praxi I.,II. Kuchař, Ortová, M.Klípa 0/1 Z 0/1 Z S1101 S1102 Sociálně pedagogická praxe I.,II. Kuchař, Ortová, M.Klípa 1 týden Z 3 týdny Z S111 S111 Kurz první pomoci Vorlová 3/0 třída A Z 3/0 třída B Z T121 Úvod do křesťanství Jandejsek 1/1 Z T122 Úvod do teologie a Bible Jandejsek,Heryán 2/0 Zk T123 Úvod do filozofie Fischer 1/1 Z,Zk V1611 V1612 Jazykový projev I.,II. Zajícová 0/2 Z 0/2 KZ 13

14 V1621 V1622 Sportovní výchova I.,II. Pařízek 0/2 Z 0/2 Z V163 Seznamovací kurz Kaplan 1 týden Z V1641/ V1642/ Výtvarná výchova I.,II./ Úvod do V1651 V1652 Muzikoterapie I.,II. Tůmová/Zajícová 0/2 Z 0/2 KZ Celkem 26(29) 25(28) 6 Zk 2.ROČNÍK kód ZO kód LO Předmět zimní období letní období J2411/ J2412/ Anglický jazyk III.,IV./ J2421 J2422 Německý jazyk III.,IV. 0/4 Z 0/4 KZ S201 Psychopatologie Klimešová 2/0 Zk S202 Poradenství v sociální práci Mašát 2/0 Zk S2031 S2032 Základy práva I.,II. Kučera 2/0 Z 2/0 Zk S2041 S2042 Rizikové skupiny I.,II. Dočkal, Jelínek 2/0 Z 2/0 Zk S2051 S2052 Teorie a metody sociální práce I.,II. Vorlová, Roth, Jelínek 2/0 Z 2/0 Zk S206 Sociální politika I. Dočkal, Poláčková 2/0 KZ S207 Metody sociálních výzkumů Bernard 1/1 KZ S208 Ekonomika Kotrbová 2/0 Zk S213 Projektová práce Čihánková 2/0 Z S2091 S2092 Metod.a superv.seminář k praxi III.,IV 0/1 Z 0/1 Z S2101 S2102 Sociálně pedagogická praxe III.,IV. 3 týdny Z 3 týdny Z 14

15 S211 Prázdninová praxe Kuchař 2 týdny Z S212 Průběžná praxe Kuchař 40 hodin Z T223 Etika pro sociální práci Fischer 2/0 Zk T225 Biblistika I. Heryán 2/0 Zk T227 Systematická teologie Jandejsek 2/0 Zk T228 Filozofická antropologie Fischer 1/1 Z,Zk S281/ Vybrané kapitoly z pedagogiky/ T282 Církevní dějiny Roth,Ortová/Matějek 1/1 Z T283/ Filozofie náboženství/ T284 Spirituální teologie Fischer/Milfait 1/1 Z V261 Kurz plavání Pařízek 0/1 Z V262 Lyžařský kurz Pařízek 1 týden Z Výběrové předměty 0/6 0/6 Celkem 28 4 Zk 29 5 Zk 3.ROČNÍK kód ZO kód LO Předmět zimní období letní období C3501 C3502 Dipl.seminář a met.vedení práce I.,II. 0/1 Z 0/1 Z J3411/ 32412/ Anglický jazyk V.,VI./ J3422 Německý jazyk V.,VI. 0/3 Z 0/3 KZ S3051 S3052 Teorie a metody sociální práce II.,IV. Vorlová 2/0 Z 2/0 Zk S301 Sociální práce s rodinami Mašát 2/0 KZ S3061 S3062 Sociální politika II.,III. Dočkal, Poláčková 2/0 KZ 2/0 Zk 15

16 S302 Etnické menšiny O.Klípa 1/1 KZ S309 Bloková praxe Kuchař 4 týdny Z S310 Praxe k absolutoriu 2 týdny Z S311 Prázdninová praxe Kuchař 2 týdny Z S3121 S3122 Supervize k blokové praxi I.,II. 0/1 0/1 Z T227 Systematická teologie I. Jandejsek 2/0 Zk T228 Filozofická antropologie Fischer 1/1 Z,Zk T322 Teologická etika pro praxi Milfait 2/0 Zk T323 Křesťanská sociální etika Martinek 2/0 KZ T325 Praktická teologie I. Martinek 1/1 Zk T533/ Teologie a symbol/ S381 Mezioborový přístup k sociální práci Bauer/Vorlová 0/2 Z T383/ Sociálně zaměřené biblické texty/ T384 Současná religiozita Heryán/Spal 0/2 Z Výběrové předměty 0/6 0/4 Celkem 25 2 Zk 19 2 Zk 16

17 4. Harmonogram školního roku 2007/2008 Stručný přehled zahájení školního roku odevzdání absolventských prací seznamovací kurz 1. ročníku 1.skupina seznamovací kurz 1. ročníku 2.skupina od bakalářské zkoušky Zahradní slavnost od absolutorium podzimní prázdniny Vánoční hvězda odevzdání absolventských prací vánoční prázdniny studijní volno od absolutorium od bakalářské zkoušky zahájení letního semestru den otevřených dveří lyžařský kurz 2. ročníku velikonoční prázdniny odevzdání absolventských prací studijní volno od absolutorium 17

18 Harmonogram zimního období 2008/2009 čj.2008/289/st týden datum 1.ročník 2.ročník 3.ročník poznámky zahájení výuky, zápisy sezn.kurz bakalářské zkoušky zahradní slavnost praxe absolutoria (od.ap 1.9.) podzimní prázdniny praxe A praxe praxe B praxe praxe praxe státní svátek praxe praxe Vánoční hvězda vánoční prázdniny vánoční prázdniny studijní volno studijní volno absolutoria (od.ap 8.12.) studijní volno bakalářské zkoušky celkem týdnů výuka praxe seznamov. kurz 1 zkoušky

19 Harmonogram letního období 2008/2009 čj.2008/289/st týden datum 1.ročník 2.ročník 3.ročník poznámky praxe A praxe B lyžař.kurz 11.2.Den otevřených dveří praxe praxe A praxe B praxe praxe praxe Velikonoční prázdniny praxe praxe praxe A pá 1.5. stát.svátek praxe B pá 8.5. stát svátek stud.volno stud.volno studijní volno stud.volno přjímací zk. Jabok přípr.na studijní volno abs. přijímací zk. ETF studijní volno absolutoria od. AP studijní volno celkem týdnů výuka praxe lyžařský kurz 1 zkoušky vč.absolut. 19

20 5. Praktické informace Knihovna Jabok Kontakt: Tel Informace o knihovně a poskytovaných službách: Otevírací doba: Pondělí 9:00 13:00 13:30 17:30 Úterý 13:30 17:30 Středa 9:00 13:00 Čtvrtek 13:30 17:30 Pátek Zavřeno (V době prázdnin Jaboku a v době státem uznaných svátků je knihovna zavřená.) Přihlášení do knihovny: Registrační poplatek na školní rok činí 50 Kč. Při registraci je nutné předložit osobní doklady a doklad o studiu. Katalog knihovny: Webový přístup ke katalogu: Čtenářské konto: Výpůjčky: Je možné vypůjčit si 30 dokumentů současně. Výpůjční lhůta dokumentů je 28 dní, tuto lhůtu je možné třikrát prodloužit, není-li dokument rezervován jiným čtenářem. Prodloužení výpůjčky je možné před uplynutím výpůjční doby a to osobně, telefonicky, em nebo na adrese: Studijní materiály ke stažení: Elektronické knihy a databáze dostupné na Jaboku: 20

21 Databáze jsou dostupné pouze z počítačů Jaboku, přístup k nim je ze stránek knihovny (http://www.jabok.cuni.cz/knihovna/baze.php) Ebrary kvalitní elektronické knihy z oblasti sociální práce, psychologie a příbuzných oborů, převážně v angličtině, část také v němčině. Nabízena je možnost strojového překladu do některých jazyků a také další zajímavé interaktivní nástroje pro práci s textem a citacemi. Gale Virtual Reference Library - Soubor anglických elektronických encyklopedií s podrobně zpracovanými hesly a propracovanými možnostmi vyhledávání. Encyklopedie pokrývají oblast sociologie, sociální práce, psychologie, pedagogiky, filosofie, teologie a religionistiky. Vyhledané dokumenty je možné strojově přeložit do němčiny. K dispozici je také anglický výkladový slovník s uvedenou výslovností. EBSCO - Databáze zahraničních článků z periodik, zpřístupňující bibliografické údaje, abstrakty, recenze, příp. plné texty. Databáze zahrnuje více než tři tisíce časopisů. Propracované možnosti vyhledávání. Nabízí i vizualizaci vyhledávání. Jazyk: angličtina. ProQuest - Databáze zpřístupňující bibliografické záznamy a plné texty z více než 8000 zahraničních periodických tiskovin. Propracované možnosti vyhledávání, jazyk: angličtina. Jazykové slovníky online - Dostupné slovníky: Angličtina (anglický obecný slovník, anglický technický slovník, anglický lékařský slovník, anglický ekonomicko-právní slovník, anglický chemicko-technologický slovník), němčina (německý obecný slovník, německý technický slovník, německý lékařský slovník, německý ekonomicko-právní slovník) Dále polština, ruština, italština, španělština, latina Oxford Reference Online - Soubor anglických referenčních encyklopedií, pokrývající široké spektrum oborů. Odkazy na další knihovny a informační zdroje: Důležitá telefonní čísla Lékařská služba první pomoci: (po-čt , pá , so ne svátky nepřetržitě): Praha 1, Palackého 5/720, tel.: Celopražská zubní pohotovost (po-pá , so ne svátky nepřetržitě): Praha 1, Palackého 5, tel.: Praktický smluvní lékař Jaboku: MUDr. Cyril Mucha Vítězné nám. 9, Praha 6 tel.: , Policie Místní oddělení P2 Nové Město, Vyšehradská hlášení krádeží apod.: akutní tísňové volání: operační Praha 2 když je obsazeno, volat: (toto je pohotovější spojení než policie 158 nebo městská policie 156) Hasiči tel. 150 Záchranná služba tel

22 Čajovna Pro milovníky nápoje, vonícího dálkami a posezení s dobrými lidmi v klidném, pohodovém prostředí. Čajovník: Matěj Hilský, 3. ročník Studentský klub v suterénu školní budovy. Jedno z míst neformálního setkávání studentů při zvučné hudbě, zábavě a něčem dobrém k pití... Kontakt: Monika Musilová, 3. ročník Hudební zkušebna Možnost využití místnosti a základní aparatury pro zkoušky a koncerty hudebních skupin i jednotlivců z řad studentů Jaboku. Informace: Jožka Glogar, Kaple Prostor pro společné slavení i osobní tichou meditaci k duchovnímu občerstvení poskytuje moderní školní kaple v podkroví. Aktuální rozpis bohoslužeb a dalších akcí najdete u kaple nebo na nástěnce v průchodu školy. Spolupracující instituce UK, Evangelická teologická fakulta Černá 9, Praha 1. Studijní oddělení pro bakalářský studijní obor. Markéta Hackerová, Jabok Nadační fond Janua Jabok Získává prostředky a přijímá dary na podporu studentů v sociální nouzi. Podporuje studující formou jednorázové i pravidelné finanční výpomoci, poskytuje příspěvky na školné, zahraniční akce, lyžařské zájezdy a akce pořádané studenty. Žádosti o podporu podávají studenti správní radě nadačního fondu. Předsedkyně: Anna Voleková, tel.: , číslo účtu: /

23 6. Statut školské právnické osoby JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, Praha 2 Identifikační číslo: JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (dále jen škola nebo Jabok ) byl zřízen Salesiánskou provincií Praha jako církevní organizace zřizovací listinou vydanou dne ve znění pozdějších dokumentů, podle 57b zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol ve znění pozdějších předpisů, a podle 1 vyhlášky č. 452/1991 Sb. o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství. Rozhodnutím Ministerstva školství ČR ze dne a znovu ze dne byl Jabok zařazen do sítě škol a školských zařízení jako církevní škola se studijním oborem Sociální pedagogika a teologie. Ve smyslu ustanovení 187 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon ) došlo na základě zřizovací listiny ze dne ke změně právní formy právnické osoby vykonávající činnost školy Jabok na školskou právnickou osobu, která byla zapsána do rejstříku školských právnických osob MŠMT dne K témuž dni byl zapsán do školského rejstříku MŠMT nový název školy, který zní: JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. II. Zřizovatel a jeho závazky vůči škole Zřizovatelem školské právnické osoby Jabok je Salesiánská provincie Praha se sídlem v Praze 8, Kobyliské nám. 1, IČ Salesiánská provincie Praha je církevní organizace, která sdružuje a reprezentuje členy řeholní společnosti Salesiánů dona Boska na území České republiky a je ode dne zaregistrována v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury ČR pod č. 8/2-29/1994. Jejím statutárním orgánem je provinciál. Zřizovatel pravidelně sleduje činnost školy poskytuje jí podporu ideovou, personální, finanční i materiální. Podporuje spolupráci mezi Jabokem a středisky mládeže a dalšími zařízeními provincie. Své úkoly vůči škole plní zřizovatel prostřednictvím ředitele a rady školské právnické osoby. 23

24 III. Činnost Školská právnická osoba Jabok vykonává druh činnosti školy: vyšší odborná škola a druh činnosti školského zařízení: školská výchovná a ubytovací zařízení, typ: domov mládeže. Škola poskytuje vyšší odborné vzdělání v křesťanském a salesiánském duchu v oboru sociální práce, sociální pedagogika a teologie. Zároveň usiluje o všestranný rozvoj studujících i pracovníků školy. Vzdělávací program Jaboku respektuje minimální standardy vzdělávání sociálních pracovníků stanovené Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Vzdělávací program Sociální pedagogika a teologie (kód N/02) v rámci oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika (kód N/) byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne (čj / ) s platností do 31. května Škola také realizuje různé programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků pro účely zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících, na základě akreditace MŠMT ze dne (čj /05-25) s platností do Domov mládeže nabízí ubytování studentům Jaboku za cenu zohledňující jejich sociální situaci v rámci zákonných směrnic. Součástí programu školy jsou i různé akce nad rámec výuky společenské, náboženské, sportovní, kulturní a jiné. Ty poskytují prostor pro tvůrčí činnost studujících, pro rozvoj jejich osobnosti a praktických dovedností. V rámci svých možností škola vykonává doplňkovou činnost. IV. Orgány školské právnické osoby Orgány školské právnické osoby Jabok jsou ředitel a rada školské právnické osoby. a) Ředitel Statutárním orgánem školy i školské právnické osoby je ředitel, který je oprávněn jednat ve všech záležitostech školy a má povinnosti z těchto vztahů vyplývající. Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel provinciál Salesiánské provincie Praha na návrh rady školské právnické osoby, dle 131 odst. 3 školského zákona. Ředitel se samostatně podepisuje jménem školské právnické osoby ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci statutárního orgánu školské právnické osoby. Ředitel zodpovídá zřizovateli a radě školské právnické osoby za řízení školy v souladu se zákonnými předpisy a s ustanoveními tohoto Statutu, za realizaci studijních programů akreditovaných MŠMT a za vytváření salesiánského výchovného prostředí v duchu křesťanských hodnot. K zajištění těchto úkolů vydává organizační, pracovní a studijní řád a další vnitřní směrnice, zřizuje poradní orgány ředitele školy, zejména jmenuje své zástupce. Ve své činnosti respektuje kán Kodexu kanonického práva. Ředitel podle ustanovení 131 odst. školského zákona: 24

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015

VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015 VOŠ Jabok Plán výuky kombinovaného studia šk. r. 2014/2015 konz. datum 1. ročník 2. ročník 1. 2.9. 2. 9.9. 3. 16.9. 4. 5. 10. 21.10. 11. 4.11. 12. 11.11. 13. 18.11. 14. 15. 20.9. 6. 23.9. 7. 30.9. 8. 7.10.

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více