Hornoslezská vysoká škola obchodní Studijní řád. STUDIJNÍ ŘÁD Příloha Usnesení Senátu vysoké školy č. 1 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hornoslezská vysoká škola obchodní Studijní řád. STUDIJNÍ ŘÁD Příloha Usnesení Senátu vysoké školy č. 1 ze dne 30.4.2015"

Transkript

1 STUDIJNÍ ŘÁD Příloha Usnesení Senátu vysoké školy č. 1 ze dne Katovice dne:

2 OBSAH: ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 ORGANIZACE STUDIA... 4 PRÁVA STUDENTA... 5 POVINNOSTI STUDENTA... 6 VÝUKA... 6 ODBORNÁ PRAXE... 8 SPECIALIZACE... 9 KLASIFIKAČNÍ STUPNICE A PRŮMĚR... 9 EVROPSKÝ SYSTÉM TRANSFERU A AKUMULACE KREDITŮ (ECTS)... 9 PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU A ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY INDIVIDUÁLNÍ ROZVRH ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ ZÁPOČET PŘEDTERMÍNY ZKOUŠEK ZKOUŠKA VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ABSOLVOVÁNÍ SEMESTRU POVOLENÍ PŘÍSTUPU KE ZKOUŠCE PODMÍNĚNÝ ZÁPIS KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKA POSLEDNÍ SEMESTR STUDIA DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PŘESTUP Z JINÉ VYSOKÉ ŠKOLY UZNÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ABSOLVOVANÝCH STUDENTEM ROZDÍLOVÉ PŘEDMĚTY POTVRZENÍ EFEKTŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDIUM PODLE INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU STUDIUM PODLE INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU STUDIUM A CVIČENÍ PROBÍHAJÍCÍ V CIZÍM JAZYCE VYŠKRTNUTÍ ZE SEZNAMU STUDENTŮ OBNOVENÍ STUDIA PŘERUŠENÍ STUDIA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 1. Hornoslezská vysoká škola obchodní se sídlem v Katovicích (HVŠO)je neveřejná vysoká škola poskytující vzdělávací služby podle zákona Polské republiky ze dne 27. června 2005 Zákon o vysokých školách (dále jen Zákon). 2. Vysokou školu řídí rektor, který je orgánem nadřízeným pro studenty a pracovníky vysoké školy. 3. Tento řád je závazný pro akademickou obec vysoké školy. 4. Řád je platný i pro osoby, které nejsou studenty školy, ale absolvují za zvláštních podmínek předměty ze vzdělávací nabídky vysoké školy. 5. Řád se nevztahuje na účastníky doktorského studia, studenty podiplomového vzdělávání a účastníky kurzů a školení prováděných vysokou školou. 6. Student je povinen dodržovat ustanovení stanov tohoto studijního řádu, nařízení rektora a dalších orgánů vysoké školy a ustanovení smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb, včetně ustanovení vyplývajících z Finančního řádu, jenž je nedílnou součástí smlouvy. 7. Jedinými zástupci studentů jsou orgány studentské samosprávy Základní organizační jednotkou vysoké školy je fakulta řízená děkanem. 2. Fakulta realizuje vzdělávací proces v daném studijním oboru a stupni studia v souladu s platnou akreditací Děkan rozhoduje v rámci pravomocí daných studijním řádem ve studijních záležitostech, které na základě Zákona, stanov vysoké školy nebo smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb nejsou vyhrazeny do působnosti jiných orgánů vysoké školy. 2. Děkan dohlíží na správnou realizaci vzdělávacích programů poskytovaných fakultou. 3. Rektor dohlíží na nábor studentů, na vzdělávací proces a na další záležitosti spojené s realizací studia na vysoké škole Vysoká škola vzdělává studenty v rámci prezenční nebo kombinované formy studia. 2. Základní formou vzdělávání na vysoké škole je kombinovaná forma studia. 3. Studium dle odst. 1, probíhá jako: 1) studium I. stupně (bakalářské nebo inženýrské); 2) studium II. stupně (navazující magisterské studium); 3) jednooborové magisterské studium Vysoká škola poskytuje vzdělávací služby na těchto úrovních studia: 1) studium I. stupně trvající od 6 do 8 semestrů končí získáním profesního titulu bakaláře ( licencjat )nebo inženýra, přičemž bakalářské studium trvá minimálně 6 semestrů a inženýrské studium trvá minimálne 7 semestrů, 2) studium II. stupně (navazující) trvající od 3 do 4 semestrů, končí získáním profesního titulu magistra nebo magistra inženýra, 3) jednooborové magisterské studium trvající od 9 do 10 semestrů, končí získáním profesního titulu magistra nebo magistra inženýra. 2. Dobu trvání studia stanoví Akademický senát vysoké školy při zohlednění platných studijních programů jednotlivých studijních oborů a formy studia, dále při zohlednění dodatečných požadavků souvisejících se získáním profesního titulu bakaláře, inženýra, magistra nebo magistra inženýra a profesního oprávnění, zejména v případě profesí podlehájících zvláštní právní úpravě Studentem vysoké školy se stává osoba, která byla přijata na vysokou školu v rámci přijímacího 3

4 řízení, uzavřela s vysokou školou smlouvu o poskytování vzdělávacích služeb, byla imatrikulována a provedla slib ve znění stanoveném Akademickým senátem. 2. Studentem vysoké školy smí být cizinec. Přijetí cizinců ke studiu na vysoké škole probíhá podle zvláštních vnitřních předpisů. Pro cizince přijaté ke studiu vysoká škola pořádá výuku polštiny. 3. Mimořádně nadaní studenti středních a vyšších odborných škol se mohou účastnit činností zahrnutých v daném studijním programu, který se shoduje s jejich schopnostmi a zájmy, a to na základě jejich písemné žádosti a se souhlasem děkana fakulty a na doporučení ředitele školy. V případě neplnoletých studentů je nutný souhlas rodičů nebo jejich právních opatrovníků. 4. Studenti, o kterých hovoří ustanovení 3, se mohou účastnit výuky a rovněž činností studentských vědeckých kol. 5. Děkan, který vydal pozitivní rozhodnutí ve věci přijetí talentovaného studenta do daného předmětu, určí učitele, jehož výuky se má student účastnit. 6. Studenti dle ust. 3 získají zápočet podle pravidel tohoto řádu. 7. Po ukončení výuky děkan vydá studentovi dle ust. 3 doklad na základě písemné informace vyučujícího předmětu obsahující počet hodin, vzdělávací efekty a v případě předmětu, který končí zkouškou, údajů týkajících se této zkoušky. 8. V případě přijetí studentů dle ust. 3 ke studiu na vysoké škole může vyučující předmětu uvolnit studenta z povinnosti účasti a zápočtu z předcházející započtené výuky, pokud nenastaly změny ve vzdělávacích efektech získaných v rámci jejich realizace. 9. Po imatrikulaci, složení slibu a podepsání smlouvy je studentu vystavena studentský průkaz a je mu umožněn přístup k individuálnímu studentskému účtu v informačním systému školy. 10. Dokumentem potvrzujícím status studenta je studentský průkaz. 11. Studentský průkaz mohou používat studenti do dne ukončení studia, pozastavení studia nebo do vyškrtnutí ze seznamu studentů. Absolventi studia prvního stupně pak do 31. října roku, kdy ukončili tato studia. 12. Ztrátu nebo poškození studentského průkazu je student povinen písemně oznámit děkanovi fakulty s uvedením okolností ztráty nebo poškození. 13. Osoba vyškrtnutá ze seznamu studentů je povinna studentský průkaz odevzdat na studijním oddělení. 14. Veškerá korespondence se studentem, o které se hovoří ve studijním řádu, může být realizována také prostřednictvím individuálního studentského účtu v informačním systému školy Vysoká škola poskytuje vzdělávací služby placenou formou. 2. Výše, pravidla a termíny pro úhradu poplatků stanoví zvláštní vnitřní předpisy, zejména Finanční řád vysoké školy, jenž je nedílnou součástí smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb. 3. Podrobné podmínky a pravidla poskytování finanční výpomoci studentům stanoví zvláštní vnitřní předpisy. 4. Orgány vysoké školy činí takové kroky, aby byly zajištěny stejné podmínky realizace procesu vzdělávání rovněž pro osoby zdravotně postižené. Je přihlédnuto k druhu a způsobu postižení, specifikům daného oboru studia a veškerá výuka je přizpůsobena jejich individuálním možnostem. ORGANIZACE STUDIA 8 1. Akademický rok začiná 1. října a končí 30. září v následujícím kalendářním roce. 2. Akademický rok se člení na 2 semestry tj. zimní semestr (od 1. října do 28./29. února) a letní (od 1. března do 30. září). 3. Akademický rok zahrnuje období výuky, zápočtové a zkouškové období, prázdniny a období svátků. Pokud studijní program obsahuje praxi, soustředění i terénní výuku, tyto mohou být organizovány v období prázdnin. 4. Prvním semestrem studia může být jak zimní, tak letní semestr. 5. Rektor je oprávněn pro jednotlivé studijní obory a jednotlivé stupně studia nebo v jednotlivých organizačnich jednotkách vysoké školy stanovit jinou formu rozvržení akademického roku. 4

5 9 1. Rozvržení akademického roku určuje rektor při zohlednění pravidla, že jak na prezenční, tak na kombinované formě studia se v rámci rozvržení akademického roku přepokládají v letních měsících prázdniny v délce min. 4 týdny. 2. Rektor informuje akademickou obec o rozvržení akademického roku nejpozději jeden měsíc před jeho zahájením, a to způsobem uplatňovaným na vysoké škole. 3. Rektor je oprávněn změnit stanovené rozvržení akademického roku. 4. Rektor je ze závažných důvodů oprávněn vyhlásit studijní volno, tj. rektorské volno Studium probíhá podle studijních plánů a studijních programů stanovených pro jednotlivé studijní obory v souladu s ustanoveními Zákona o vysokých školách, ustanoveními nařízení ministra národního vzdělávání Polské republiky, ustanoveními Stanov vysoké školy a nařízeními rektora vydanými na základě tohoto Studijního řádu nebo Stanov vysoké školy. 2. Studijní plán zahrnuje soubor předmětů a odborných praxí, jejich hodinový rozsah, formy výuky, povinné zkoušky a zápočty a dále kredity ECTS přiřazené za tyto zkoušky a zápočty. 3. Student absolvuje studium podle vzdělávacího programu platného v daném akademickém roce, ve kterém započal studium. To se nevztahuje na studenta, který přestoupil z jiné vysoké školy nebo na studenta, který si prodloužil délku studia z důvodu opakování semestru, udělené dovolené nebo jiných přerušení studia. 4. Studijní plány a studijní programy pro jednotlivé studijní obory zveřejňuje děkan nejpozději týden před zahájením výuky na internetové stránce školy. 5. Průběh studia je zaznamenáván v informačním systému vysoké školy. 6. Rozvrhy hodin se zveřejňují nejpozději jeden týden před začátkem semestru, tj. zveřejněním na příslušných webových stránkách vysoké školy. 7. Vysoká škola je oprávněna poskytovat vzdělávací služby při využití metod a postupů dálkové výuky, včetně e- learningové formy. PRÁVA STUDENTA Student má právo: 1) získávat znalosti a rozvíjet vlastní zájmy v oblasti vědy, kultury a sportu, 2) sdružovat se ve studentských organizacích, zejména ve studentských vědeckých kroužcích, a účastnit se vědecké činnosti vedené na vysoké škole, 3) získávat ocenění a vyznamenání, 4) získávat finanční výpomoc podle pravidel stanovených zvláštním vnitřním předpisem, 5) získát zdravotní pojištení podle pravidel stanovených zvláštním právním předpisem, 6) pořádat studentské aktivity, 7) pod dohledem pracovníků vysoké školy využívat studijní prostory, zařízení a technické prostředky vysoké školy, 8) využívat pomoci akademických pracovníků a příslušných orgánů vysoké školy ve věcech souvisejících s plněním studijního a výchovného programu vysoké školy, 9) orgány vysoké školy, akademičtí pracovníci a správní pracovníci ve styku se studentem musí respektovat jeho lidskou důstojnost a jednat s nim jak se samostatným jedincem. 2. Zdravotně postižený student je oprávněn žádat o: 1) změnu podmínek účasti ve výuce a forem zápočtu předmětu, 2) stanovení individuálních podmínek využívání knihovny, 3) souhlas vyučujícího s nahráváním přednášek po předchozím podání prohlášení o ochraně autorských práv a využití nahraných materiálů výhradně pro osobní účely, 4) pomoc v získání studijních materiálů nezbytných pro studium, 5) změnu jazykové skupiny lépe odpovídající jeho jazykovým dovednostem, 6) přizpůsobení výuky tělesné výchovy druhu a stupni zdravotního postižení, 7) možnost využívat dodatečná zařízení (např. zvětšovací přístroj, diktafon) a zapojení do studijního procesu třetích osob (např. tlumočník znakového jazyka, asistent). 5

6 3. Zdravotně postižený student je oprávněn ke vjezdu a parkování v areálu vysoké školy. 4. Postup dle odst. 2 je uplatňován výhradně podle možností vysoké školy. 5. Podmínkou využití postupu dle odst. 2 je předložení potvrzení o zdravotním postižení vydané příslušným orgánem. 6. O udělení zvýhodnění a zproštění dle odst. 2 rozhoduje děkan. 7. Práva studenta pozbývají platnost: a) dnem, kdy nabylo platnosti vyškrtnutí ze seznamu studentů; b) dnem, kdy nabylo platnost rozhodnutí disciplinární komise vysoké školy o vyloučení studenta za studia; c) dnem složení závěrečné diplomové zkoušky; d) dnem, kdy nabyla platnost žádost studenta o vypovězení smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb. POVINNOSTI STUDENTA Student je povinen systematicky získávat znalosti a dovednosti podle studijního plánu a studijního programu, projevovat správný etický postoj a jednat v souladu se zněním slibu, se Studijním řádem a s platnými vnitřními předpisy vysoké školy. 2. Student je povinen zejména: 1) dodržovat platné vnitřní předpisy vysoké školy, 2) účastnit se povinných forem výuky podle studijního plánu, 3) přistoupit k absolvování předmětu zápočtem a zkouškou, 4) dodržovat dobré mravy akademické obce, 5) dbát o dobrou pověst studenta a o dobré jméno vysoké školy, 6) nejednat v neprospěch vysoké školy, ostatních studentů, absolventů a ostatních členů akademické obce, 7) dodržovat finanční podmínky výuky stanovené ve Finančním řádu, jenž je nedílnou součástí smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb, 8) dodržovat pravidla oblékání, aby jeho oděv odpovídal povaze vysoké školy jako místa výkonu práce a výuky a aby zobrazoval vztah studenta k vykonávané práci a jeho respekt vůči ostatním členům akademické obce. 3. Studentům pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek se zakazuje pobývat v prostorách vysoké školy a účastnit se výuky pod hrozbou zahájení disciplinárního řízení. 4. Student je povinen neprodleně písemně informovat děkana fakulty o změně svého rodinného stavu, příjmení, adresy trvaleho pobytu a adresy pro doručování písemností. 5. Student, který během výuky bude nebo je vystaven působení škodlivých, obtěžujících nebo zdraví škodlivých faktorů je povinen se podrobit lékařskému vyšetření a získat příslušné potvrzení o schopnosti pokračování ve výuce. Formu potvrzení určuje zvláštní vnitřní předpis. 6. Děkan je oprávněn určit formy výuky, ve kterých je účast podmíněna účiněním prevenčních opatření (např. uzavření pojištění, ochranné očkování). 7. Student nese odpovědnost za věcné škody způsobené vysoké škole. 8. Za jednání v rozporu se studentským slibem, dalšími předpisy platnými na vysoké škole a za činy v rozporu s dobrými mravy se student zodpovídá před disciplinární komisí. 9. Disciplinárními tresty jsou: a) napomenutí; b) důtka; c) důtka s výstrahou; d) vyloučení ze studia. 10. Pravidla a způsob vedení disciplinárního řízení se řídí ustanoveními Zákona a předpisů vydaných na jeho základě. VÝUKA Přednášet a zkoušet jsou oprávněni akademičtí pracovníci s akademickým titulem minimálně 6

7 doktor. 2. V odůvodněných případech je Rada fakulty oprávněna pověřit přednášením a zkoušením akademického pracovníka, který je zaměstnán ve funkci asistenta nebo přednášejícího a který disponuje rozsáhlými odbornými zkušenostmi v daném oboru Na první přednášce je vyučující povinen předložit studentům plán výuky předmětu a podmínky udělení zápočtu, včetně počtu kreditů ECTS přiřazených danému předmětu, a také sdělit povolený počet absencí při povinné výuce. V případě předmětů, které končí zkouškou, zkoušející informuje studenty o rozsahu a formě zkoušky. 2. Nahrávání a pořizování audiovizuálních záznamů přednášek je možné pouze se souhlasem vyučujícího Student je povinen účastnit se výuky stanovené studijním plánem uskutečňované ve formě cvičení, konverzačních cvičení, jazykových kurzů, laboratorních cvičení, seminářů, soustředění a kurzů tělesné výchovy, dále je povinen ve stanovených termínech získávat zápočty z předmětů a vykonávat zkoušky, a také plnit jiné povinnosti související s výukou stanovené studijním programem. 2. Rektor na žádost děkana je oprávněn stanovit předměty nebo formy výuky, na kterých je účast studenta povinná, a stanovit podmínky jejich zápočtu se zřetelem na to, že: 1) účast na povinných formách výuky je podmínkou připuštění studenta ke klasifikaci (zápočtu/zkoušce), 2) v případě, že z důvodu příliš velkého počtu absencí na povinných formách výuky nelze studentovi udělit zápočet, student nebude připušten ke klasifikaci (zápočtu/zkoušky) a děkan je oprávněn na žádost studenta nařídit opakování předmětu/semestru/roku. 16 Během samostatného studia a prohlubování znalostí je student povinen podle zvláštních právních předpisů respektovat autorská práva patřící autorům knih, učebnic, skript a jiných děl Student je v rámci studia na vysoké škole se souhlasem děkana vyjádřeným formou správního rozhodutí oprávněn: 1) změnit formu studia (prezenční/kombinovaná), 2) změnit fakultu, 3) změnit studijní obor nebo specializaci, 4) změnit stupeň studia, 5) studovat v zahraničí v rámci mezinárodních programů a získat zápočet této doby studia na mateřské fakultě podle pravidel stanovených zvláštními vnitřními předpisy. 2. Při rozhodování o skutečnostech uvedených v odst. 1 bude přihlédnuto k dosavadnímu průběhu studia studenta. 3. Děkan ve svém rozhodnutí určuje detailní podmínky dle pravidel přestupu a uznávání předmětů. 4. Nesplní- li student podmínky stanovené v tomto rozhodnutí, děkan je oprávněn vyškrtnout studenta ze seznamu studentů Student vysoké školy, který splnil všechny povinnosti související s průběhem studia ve svém základním studijním oboru, je oprávněn za souhlasu děkanů příslušných fakult, studovat na vysoké škole : 1) další specializaci ve stejném studijním oboru, přičemž musí předložit dvě diplomové práce (každá z oblasti jiné specializace); 2) v dalším studijním oboru; pravidla a režim zahájení studia v dalším studijním oboru určuje děkan příslušný pro tento studijní obor; 7

8 3) další předměty v jiných studijních oborech podle pravidel stanovených děkanem. 2. Podmínky započtení předmětů uvedených v odst. 1 bod 1), 2), 3) jsou stejné jako při studiu povinného předmětu, kredity ECTS získané při zápočtu těchto předmětů nejsou započítávány do výsledků studia základního studijního oboru. 3. Předměty, které nejsou součástí programu studia a kredity ECTS takto získané, jsou zapisovány do dodatku k diplomu jako fakultativní předměty a kredity ECTS. 4. Neplní- li student povinnosti související se studiem ve svém základním studijním oboru, je děkan oprávněn zrušit souhlas s jeho studiem v dalším studijním oboru nebo s další specializací v rámci základního studijního oboru. 5. Finanční podmínky předmětů realizovaných podle ust. 1 body 1), 2), 3) se stanoví v rozhodnutí děkana. 19 Student jiné vysoké školy je oprávněn: 1) studovat na vysoké škole v dalším studijním oboru, byl- li přijat ke studiu na vysoké škole v rámci přijímacího řízení, jehož pravidla určuje rektor, 2) za podmínek stanovených děkanem studovat podle možnosti fakulty vybrané předměty vyučované na vysoké škole. ODBORNÁ PRAXE Studijní plán a studijní program může stanovit povinnost absolvovat odbornou praxi. 2. Program odborné praxe, dobu její trvání a způsob absolvování stanoví Program výuky při zohlednění platných právních předpisů. 3. Student je povinen získat zápočet z odborné praxe nejpozději do konce posledního semestru studia, přičemž další předpisy týkající se odborné praxe mohou stanovit jiný termín pro zápočet odborné praxe. 4. Podmínkou získání zápočtu z odborné praxe je její absolvování ve stanoveném rozsahu, termínu a místě. 5. Zápočet odborné praxe probíhá na základě deníku odborné praxe nebo zprávy z odborné praxe potvrzené vedoucím organizační složky, kde student absolvuje odbornou praxi, nebo potvrzené pracovníkem této organizační složky školícím studenta. Zápočet odborné praxe uděluje děkan zápisem do potvrzení o zápočtu odborné praxe. 6. Jako odbornou praxi lze započíst také: 1) práci studenta během letních prázdnin v tuzemsku nebo v zahraničí, splňuje- li povaha vykonávané práce požadavky studijního programu, 2) účast studenta na vědeckém soustředění, jehož program se shoduje s programem odborné praxe, 3) jinou tuzemskou nebo zahraniční odbornou praxi. 7. Nezískání zápočtu z povinné odborné praxe má stejný význam jako nezískání zápočtu z jiného povinného předmětu. 8. Student, který neabsolvoval odbornou praxi nebo její část požadovanou na základě studijního plánu ve stanoveném rozsahu, místě a termínu, byl disciplinárně vyloučen z odborné praxe kvůli porušení předpisů BOZP nebo z jiných důvodů na straně studenta, přerušil praxi vlastním zaviněním, nepodal zprávu z praxe nebo nepředložil deník odborné praxe s potvrzením absolvování praxe od vedoucího organizační složky, kde probíhala praxe, je povinen praxi opakovat. 9. Podrobná pravidla a způsob absolvování odborné praxe a udělování zápočtu za tuto praxi stanoví Karta předmětu nebo Řád odborných praxí. 10. Neabsolvovaní odborné praxe prodlužuje plánovaný termín ukončení studia. 11. Student, který neabsolvoval všechny povinné odborné praxe dle studijního plánu, nebude připuštěn k závěrečné zkoušce. 21 Finanční pravidla absolvování odborné praxe, terénních cvičení atd. stanoví Finanční řád, jenž je 8

9 nedílnou součástí Smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb. SPECIALIZACE Studenti studují v rámci konkrétních studijních oborů. 2. Děkan rozděluje studenty do studijních oborů podle podaných žádostí. Dále při zohlednění kapacity fakulty a počtu přihlášených studentů je rozděluje do konkrétních specializací. 3. V případě, že se v souladu se studijním plánem a studijním programem k ukončení studia vyžaduje ukončení specializace, student si vybírá specializaci v semestru předcházejícím zahájení specializace nebo v jiném termínu stanoveném rektorem. 4. Podmínky, pravidla a termíny výěru specializace stanoví rektor nařízením. 5. Studentu, který ve stanoveném termínu nedodrží povinnost vybrat si specializaci, bude na základě rozhodnutí děkana přidělena specializace, kterou si zvolila většina studentů. 6. Specializace bude otevřena, zvolí- li si ji alespoň 25 studentů (děkanská skupina). V případě, že se nesestaví děkanská skupina, bude otevřena specializace, kterou si zvolila většina studentů. V souladu s pravidly stanovenými ve Finančním řádu je vysoká škola oprávněna otevřít dodatečnou specializaci. 7. Otevření specializace zvolené studenty stanovuje rektor v usnesení. KLASIFIKAČNÍ STUPNICE A PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA Při zápočtech a zkouškách se používá tato klasifikační stupnice: ZNÁMKA ZNÁMKA OZNAČENÍ slovy číselně výborně (5,0) A velmi dobře (4,5) B dobře (4,0) C uspokojivě (3,5) D vyhovující (3,0) E nevyhovující (2,0) F 2. Průměr známek z průběhu studia se počítá z absolvovaných (ověřených) semestrů při zohlednění všech známek z klasifikovaných zápočtů a zkoušek v souladu se studijním plánem a studijním programem včetně známek nevyhovující. 3. Průměr známek z průběhu studia se počítá následovně: Průměr známek = Ʃ!"á$%&!"!š#$%!ř#$%ě'ů (aritmetický průměr)!"č$%!"á$%& EVROPSKÝ SYSTÉM TRANSFERU A AKUMULACE KREDITŮ (ECTS) Vysoká škola uplatňuje metodu hodnocení výsledků studenta podle Evropského systému transferu a akumulace kreditů (ECTS) podle pravidel stanovených Řádem přiznávání kreditů ECTS na HVŠO. 2. Předmětům zahrnutým do studijního plánu jsou přiřazeny kredity ECTS. 3. Kredity ECTS jsou číselné hodnoty odpovídající objemu samostatné práce, kterou je student povinen vynaložit, aby získal zápočet z jednotlivých předmětů. Každá kreditová hodnota je odrazem objemu samostatné práce, kterou je student povinen vynaložit, aby získal zápočet z konkrétního předmětu v oblasti znalostí, schopností a společenských dovedností. Objem práce 9

10 zahrnuje jak práci studenta ve výuce na vysoké škole za účasti vyučujícího, tak jeho vlastní samostatnou práci. 4. Při stanovení počtu kreditů přiřazených danému předmětu vysoká škola zohledňuje všechny formy výuky, zejména přednášky, cvičení, konverzační cvičení, laboratorní cvičení, semináře, semestrální práce a také zkoušky a jiné formy zápočtu nebo individuální práce studenta. 60 kreditů ECTS odráží objem samostatné práce, kterou student musí vynaložit, aby ukončil úspěšně celý akademický rok; za každý semestr lze získat průměrně 30 kreditů ECTS. 1. Minimální počet kreditů pro ukončení: 25 1) studia prvního stupně (bakalářského): 180 kreditů ECTS, 2) studia prvního stupně (inženýrského): 210 kreditů ECTS, 3) studia druhého stupně: 120kreditů ECTS, 4) jednolitého magisterského studia: 300 kreditů ECTS. 2. Pro ukončení semestru musí student získat 30 kreditů ECTS a splnit požadavky stanovené studijním plánem Kredity se poskytují v souvislosti s absolvováním předmětu, tzn. s úspěšným ukončením všech forem jeho výuky. 2. Jednotlivé semestry končí na základě akumulace získaných kreditů ECTS. PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU A ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY Základním obdobím pro hodnocení dosažených studijních výsledků studenta je semestr. V odůvodněných případech je děkan oprávněn stanovit odlišné období, na které se přimeřeně vztahují předpisy týkající se semestrů. 2. Podmínkou absolvování semestru je získání kladných známek ze všech zápočtů a zkoušek požadovaných studijním plánem a získání požadovaného množství kreditů ECTS. 3. Průběh studia je na vysoké škole zaznamenáván do Elektronické karty průběžných výsledků studenta. 4. Ihned po ukončení zkouškového období je Elektronická karta průběžných výsledků studenta předložena k podpisu děkana fakulty. 5. Zápočtové a zkouškové období se člení na řádné období a opravné období podle harmonogramu zápočtového a zkouškového období. 6. Student je povinen absolvovat semestr ke konci opravného období. 7. Způsob získavání zápočtů a konání zkoušek určuje studijní plán, studijní program a vyučující. 8. V případě, kdy výuku předmětu provádí dva nebo více učitelů, zápočet uděluje ten z nich, koho určí děkan. 9. Během zápočtového a zkouškového období je student povinen se prokázat identifikačním dokladem s fotografií. 10. Zápočty a zkoušky probíhají podle zásady, že student odpovídá na kladené otázky v přítomnosti osoby, která uděluje zápočet/ zkoušku a aspoň další jedné osoby (např. dalšího studenta). 11. V zápočtovém a zkouškovém období má student právo na dva termíny absolvování zápočtu a zkoušky. Jestliže nezíská kladnou známku ze zápočtu nebo ze zkoušky ve druhém termínu, znamená to nezapočtení předmětu v daném zkouškovém období. INDIVIDUÁLNÍ ROZVRH ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ V odůvodněných případech děkan na základě písemné žádosti studenta podané před řádným termínem zápočtu/zkoušky stanoveným v harmonogramu zkouškového období, je 10

11 oprávněn udělit studentu souhlas s termínem zápočtu/zkoušky dohodnutým individuálně s vyučujícím udělujícím zápočet/ zkoušku, který je závazný pro studenta a který připadá na zkouškové období. 2. V případě udělení individuálního rozvrhu zkouškového období, ustanovení týkající se zápočtů a zkoušek platí přiměřeně. ZÁPOČET Zápočet uděluje vedoucí pedagog předmětu. 2. Pedagog má povinnost ověření totožnosti studenta a jeho oprávnění přistoupit k zápočtu předmětu. 3. Student je povinen potvrdit účast na zápočtu vlastnoručním podpisem na prezenční listině. 4. Podmínkou započtení předmětu je obdržení kladné známky ze zápočtového kolokvia nebo známky za práci v souvislosti s programem výuky (např. projekty, prezentace, referáty, kontrolní testy atd.) a za aktivní účast studenta ve výuce. 5. Pro daný studijní obor je vysoká škola oprávněna stanovit zvláštní požadavky týkající se docházky, jejichž nesplnění vede k tomu, že student nebude připuštěn k zápočtu nebo nebude klasifikován z daného předmětu. 6. Udělení zápočtu předmětů ukončených úspěšně na jiné vysoké škole vyžaduje souhlas vyučujícího daného předmětu na vysoké škole. 7. Student je povinen získat zápočet z daného předmětu nejpozději do posledního dne konání tohoto předmětu. V případě, že student v tomto termínu nezíská zápočet, je oprávněn toto učinit pouze v jednom opravném termínu stanoveném pro tento předmět ve zkouškovém období. 8. Před přistoupením k zápočtu v opravném termínu je student oprávněn za podmínek stanovených ve Finančním řádu využít placené konzultace s vyučujícím daného předmětu, během kterých je oprávněn přistoupit k zápočtu v termínu stanoveném harmonogramem zkouškového období. V případě, že během konzultací poskytovaných ve zkouškovém období student obdrží kladnou známku ze zápočtu, tato známka se považuje ze známku ze zápočtu získanou v opravném termínu. V případě, že během konzultací poskytovaných ve zkouškovém období student neobdrží kladnou známku ze zápočtu, je dále oprávněn přistoupit k zápočtu v opravném termínu stanoveném v harmonogramu zkouškového období. 9. Nebude- li studentu udělen zápočet v daném zkouškovém období, student obdrží známku nevyhovující ze zápočtu a nebude mu umožněno přistoupit ke zkoušce z tohoto předmětu ve zkouškovém období. 10. Zápočet předmětu se hodnotí známkou. Zápočet z odborných praxí (terénních cvičení, workshopů atd.), tělesné výchovy a informatiky se nemusí hodnotit známkou, stanoví- li tak usnesení Akademického senátu. Zápis započteno (zkratka: zap. ) se nezapočítává do průměru známek z průběhu studia, nestanoví- li jinak usnesení Akademického senátu. 11. Zápočet uděluje vyučující předmětu nebo ve výjimečných případech jiná osoba pověřená děkanem. 12. Neomluvená nepřítomnost na zápočtu vede ke ztrátě jednoho termínu. 13. Zápočet z předmětu potvrzuje vyučující zápisem do elektronické karty dosažených semestrálních výsledků studenta nebo v zápočtových či zkouškových protokolech. ZKOUŠKY V PŘEDTERMÍNU 30 Zkoušející za souhlasu děkana a po dohodě se studenty - je oprávněn vypsat zkoušku před zahájením zkouškového období (tzv. zkouška v předtermínu ) za podmínky, že předměty se konaly v plném rozsahu a vyučující udělil studentu zápočet. Pro studenty, kteří přistoupí ke zkoušce v předtermínu, se takto stanovený termín považuje za první řádný termín. Stanovení předtermínové zkoušky nezprošťuje zkoušejícího povinnosti stanovit první termín zkoušky ve zkouškovém období. 11

12 ZKOUŠKA Zkouška je ověřením úrovně osvojení si efektů vzdělávání stanovených v Kartě předmětu. 2. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je započtení všech forem výuky daného předmětu. Při přistoupení studenta ke zkoušce bez zápočtu se postupuje stejně jako při neomluvené absenci na zkoušce v určeném termínu. 3. Pedagog má povinnost ověření totožnosti studenta a jeho oprávnění přistoupit ke zkoušce. 4. Student je povinen potvrdit účast na zápočtu vlastnoručním podpisem na prezenční listině. 5. Termín zkouškového období musí být ohlášen nejpozději dva týdny před jeho zahájením dle organizačních zásad akademického roku a to při dodržení zásady, že dvě zkoušky studentů jednoho semestru se nemohou konat ve stejném termínu. 6. Student ve zkouškovém období je oprávněn přistoupit ke zkoušce ve dvou termínech: řádném a opravném. 7. Řádný termín zkoušky se stanoví během zkouškového období. Opravný termín zkoušky se stanoví během opravného období. Opravný termín lze stanovit ne dříve než 10 dnů od vyhlášení výsledků zkoušky konané v řádném termínu. 8. Zkoušející je povinen studentům oznámit délku trvání zkoušky. V oprávněných případech může být tento čas prodloužen. 9. Před přistoupením ke zkoušce v opravném termínu je student oprávněn využít, za podmínek stanovených ve Finančním řádu, placené konzultace s vyučujcím daného předmětu, během kterých je oprávněn přistoupit ke zkoušce v opravném termínu stanoveném harmonogramem zkouškového období. V případě, že během konzultací poskytovaných v zkouškovém období student obdrží kladnou známku ze zkoušky, tato známka se považuje ze známku ze zkoušky získanou v opravném termínu. V případě, že během konzultací poskytovaných ve zkouškovém období student nedostane kladnou známku ze zkoušky, je dále oprávněn přistoupit ke zkoušce v opravném termínu stanoveném v harmonogramu zkouškového období. 10. Student, který v řádném termínu zkoušky obdržel známku nevyhovující nebo nepřistoupil ke zkoušce v řádném termínu, je oprávněn přistoupit ke zkoušce v opravném termínu stanoveným v harmonogramu zkouškového období. 11. Při pozním příchodu (překračujícím 15 min.) studenta na zkoušku je postupováno stejně jako při neomluvené absenci studenta u zkoušky. 12. Neomluvená absence studenta na zkoušce ve stanoveném řádném nebo opravném termínu má za následek odnětí práva přistoupit ke zkoušce. 13. Neomluvená absence studenta na zkoušce (odnětí práva přistoupit ke zkoušce) se zapisuje grafickým znakem X, který se počítá jako nulová hodnota a nezapočítává se do průměru známek z průběhu studia. 14. Mobilní telefony musí být v době konání zkoušky vypnuté. Při nedodržení tohoto zákazu je zkouška přerušena a je považována za nevykonanou. 15. Možnost využívání pomocných materiálů a zařízení určuje zkoušející. 16. V době trvání zkoušky má student zakázáno opouštět místnost. Ve výjimečných případech může za souhlasu zkoušejícího student místnost opustit, musí však u zkoušejícího zanechat zkouškový test. 17. V případě, že je zjištěna nesamostatná práce studenta na zkouškovém testu nebo je jinak narušován řádný průběh zkoušky, zkoušející zkoušku tomuto studentu přeruší a zkouška je považována za nevykonanou. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ Výsledky zápočtů a zkoušek se zveřejňují na individuálním studentském účtu v informačním systému školy do 10 dnů od vykonání zápočtu nebo zkoušky. 2. Po vyhlášení výsledku písemného zápočtu nebo písemné zkoušky má student právo nahlédnout do zápočtové nebo zkouškové práce nejpozději do dvou týdnů ode dne vyhlášení výsledku zápočtu/zkoušky. 3. Známky ze zkoušek se zapisují do elektronické evidence o dosažených semestrálních výsledcích 12

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI. Obecná ustanovení

STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI. Obecná ustanovení STUDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY HUMANITAS V SOSNOWCI Obecná ustanovení 1 1. K přijetí ke studiu na Vysokou školu Humanitas (dále je VŠH) v Sosnowci dochází v okamžiku imatrikulace a složení slavnostního slibu,

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE.2006 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Studijní řád AMU Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) obsahuje

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY č.j.: 1473/2011/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. 9. 2011 Školní řád VOŠ, verze platná od 1.9. 2011 1 Obsah Čl. 1 Organizace vzdělávání... 3 Čl. 2 Přijímací řízení... 3 Čl. 3 Zápis

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ Část první Základní ustanovení Článek 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STUDIJNÍ PROGRAM V y š š í o d b o r n é s t u d i u m Z a h r a d n í a k r a j i n n á t v o r b a 2013/2014 Srpen 2013 Vydáno jen pro vnitřní potřebu školy. Studijní

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová Strana: 1 Změna: Počet příloh: Škola: ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické č. j.: 10/2013 Školní rok: 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Jiřina Uhrová, zástupkyně ředitelky školy Schválila: PhDr. Ivana

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 4 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (1. 11. 2012) Zpracoval: právní oddělení Předkladatel:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více