Ministerstvo životního prost edí vrátilo dokumentaci EIA na rozší ení letišt Prahy Ruzyn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo životního prost edí vrátilo dokumentaci EIA na rozší ení letišt Prahy Ruzyn"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 3 / 2008 Rozšíření letiště - Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně (dále jen proces EIA ) Ministerstvo životního prostředí vrátilo dokumentaci EIA na rozšíření letiště Prahy Ruzyně o paralelní dráhu RWY O6R/24L k dopracování investorovi. Na MŽP ČR bylo posláno cca 600 vyjádření, podnětů a připomínek k záměru letiště. Znění dopisu otiskujeme: A/ REKAPITULACE PROCESU EIA Dne 11. srpna 2005 obdrželo Ministerstvo životního prostředí oznámení záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Následně bylo oznámení záměru rozesláno dne 31. srpna 2005 dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Proběhlo zjišťovací řízení podle 7 citovaného zákona a dne 2. prosince 2005 byl vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že předložené oznámení není možné uznat za dokumentaci a dále byly stanoveny požadavky na zpracování dokumentace vlivů předmětného záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace EIA ). Dne 12. prosince 2007 obdrželo Ministerstvo životního prostředí dokumentaci EIA, zpracovanou dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu. Dokumentace EIA byla dne 17. prosince 2007 rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Dopisem ze dne 13. února 2008 byla dokumentace EIA, včetně neskenovaných kopií všech podání v elektronické podobě, které Ministerstvo životního prostředí ke dni 13. února 2008 obdrželo, zaslána zpracovateli posudku. K předložené dokumentaci záměru obdrželo Ministerstvo životního prostředí velké množství vyjádření, podnětů a připomínek, které obsahují oprávněné žádosti na informace, které je nezbytné do dokumentace záměru doplnit. Ve vazbě na znění 9 odst. 5 citovaného zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat, je nutné tuto dokumentaci doplnit tak, aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje, na základě kterých vyhodnotí velikost a významnost vlivů tohoto záměru na životní prostředí a následně aby mohl navrhnout Ministerstvu životního prostředí stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. B/ POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE EIA Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a na základě doporučení zpracovatele posudku Vám jako příslušný úřad vracíme dle 9 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Dokumentaci EIA k doplnění. Dokumentaci EIA je třeba doplnit na základě veškerých relevantních připomínek a požadavků obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci EIA posuzovaného záměru. Doplnění dokumentace bude zahrnovat zejména následující informace a aspekty: 1. Jednoznačně stanovit maximální kapacitu a limity záměru, ke kterým se bude vztahovat celé posouzení vlivů záměru na životní prostředí (variantně při využívání různých kombinací vzletových a přistávacích drah, včetně technicky max. možného leteckého provozu na drahách 06L/24L + 13/31). Stanovit maximální únosnost území (se zřetelem na specifiku pražského prostředí značně zasaženého negativními vlivy dopravy, omezenou kapacitu komunikační sítě Hl. m. Prahy, vysokou koncentraci obyvatel žijících již nyní v negativně zatíženém životním prostředí a další významné charakteristiky území) ve vazbě na kapacitu letiště a s ohledem na ostatní funkce v území a na jejím základě stanovit meze pro růst letiště, stanovit a vyhodnotit maximální možný rozvoj letiště, včetně časového předpokladu. Provést vyhodnocení minimálně k roku 2020.

2 strana 2 2. Prověřit a doložit - varianty umístění plánované přistávací a vzletové dráhy, - variantu přesunu nákladní dopravy (Cargo) a tranzitní přepravy na jiné letiště, - variantu přeměny stávajícího letiště Ruzyně na letiště městského typu ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES. 3. Vyhodnotit kumulativní vliv navazující i generovaní dopravy, související s posuzovaným záměrem (např. realizace dopravního napojení kolejovou dopravou, napojení na Pražský silniční okruh, dopravní zatížení v prostoru D8, R6 a D5 a další). Zohlednit nárůst jak individuální a veřejné dopravy, tak dopravní obslužnosti logistického systému v návaznosti na maximální plánované pohyby. 4. Posoudit a provést měření emisí a imisí z letecké dopravy, včetně vlivů organických škodlivin, PM 10, NO 2 a zápachu, při standardním provozu na dráhách, při motorových zkouškách i pojezdech letadel. Přepracovat rozptylovou studii ve smyslu jejího zpřehlednění, odstranění nejasností a nekonzistentností (uvedených např. ve vyjádření Magistrátu Hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí). 5. Zdůvodnit volbu metodiky modelu pro výpočet hluku z plánovaného záměru. Ve vyhodnocení hlukové zátěže pro maximální kapacitu záměru uplatnit známé strategické kroky akčního plánu. Prověřit modelování hlukové zátěže s využitím konfigurace terénu, včetně zvažované realizace zemního valu mezi letištěm a obcemi dotčenými záměrem. Prověřit množství obyvatel (stávajících i ve výhledu) dotčených nadlimitním hlukem a jejich míru zasažení zejména školská zařízení a další. 6. Provést aktuální chemickou analýzu vzorků a půd (případně rostlin) v prostoru přistávacího a vzletového koridoru letiště ve vazbě na případný obsah organických látek z pohonných hmot z leteckého provozu. 7. Uvést podrobnější popis problematiky odvádění dešťových vod. Prověřit kapacitu retenčních nádrží a poldrů pro ochranu okolních obcí např. při opakovaných přívalových srážkách (především problematika Kopaninského potoka a další). 8. Provést podrobnější analýzu environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech. 9. Prověřit možné trasy pro přepravu materiálu, přemisťovaného v rámci výstavby nové vzletové a přistávací dráhy. 10. Uvést množství a způsob nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě a provozu vzletové a přistávací dráhy (včetně objemu zemních prací). 11. Vypořádat a doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních k dokumentaci záměru, jejichž naskenované kopie Vám v elektronické podobě v příloze zasíláme. C/ ZÁVĚR Na základě výše uvedeného požadujeme jako příslušný úřad dle 9 odst. 5. zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. doplnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Doplněná dokumentace musí zohlednit a vypořádat veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci EIA (viz příloha) a zejména se musí zaměřit na výše zmíněné oblasti. Počet dopracovaných dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí bude před jejich předložením stanoven po dohodě s Ministerstvem životního prostředí. Veškerá podání k výše uvedenému záměru, která byla do dnešního dne Ministerstvem životního prostředí přijata, jsou v souladu s výše uvedeným, předána oznamovateli záměru k jejich vypořádání a zapracování do doplněné dokumentace. Do naskenovaných kopií obdržených vyjádření lze také nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru MZP090 v sekci dokumentace, oznámení o vrácení dokumentace. Ing. Jaroslava HONOVÁ ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

3 strana 3 Zprávy ze školy Přestože je již druhé pololetí v plném proudu, ještě se vrátíme ke čtvrtku 31.ledna, kdy se rozdávalo pololetní vysvědčení. Pro prvňáčky to bylo vůbec první vysvědčení v jejich životě, pro osmáky a deváťáky zase jedno z rozhodujících pro jejich další budoucnost a ani ostatním žákům nebyl tento den lhostejný, protože jejich zájem, snaha a znalosti se promítly do hodnocení na vysvědčení. Chtěli jsme, aby tento den nezůstal zapomenut a byl pro děti výjimečný a proto učitelé vybrali netradiční místa a program pro předávání pololetního vysvědčení. Děti z 1. a 2.třídy dostaly svá vysvědčení ve Staroměstské mostecké věži, třeťáci a čtvrťáci v Muzeu hraček na Pražském hradě, děti z páté třídy si tuto událost zpestřily karnevalem, žáci 6. a 7.třídy se vypravili do Roztockého zámku a deváťáci převzali vysvědčení a závěrečná výstupní hodnocení v Divoké Šárce. Potom následovaly jednodenní pololetní prázdniny, na které navázal lyžařský výcvikový kurz, kterého se zúčastnili žáci 7.ročníku a další zájemci z 2.stupně. 6.února proběhl náhradní termín zápisu do první třídy. Letos jsme zapsali rekordní počet dětí v září by mělo nastoupit 25 nových žáčků. Velmi nás těší velký zájem o naši školu a věříme, že tento trend bude pokračovat. 19. února žáci 6. a 7.třídy navštívili výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho doba, aby si obohatili výuku dějepisu. Měsíc březen zahájili žáci 1.stupně návštěvou výstavy prací výtvarného kroužku naší mateřské školy, která byla v hasičské zbrojnici. Děti obdivovaly velmi zdařilé práce svých mladších kamarádů, které vytvořili pod vedením paní Zavadilové. 12. března pak předškoláci na oplátku navštívili 1.třídu a prvňáčci jim předvedli co všechno už umí. Žáci 9.třídy navštívili Národní muzeum a zhlédli velmi zajímavé výstavy Dinosauři z Argentiny a Stopy lidí, v 7.třídě proběhlo testování znalostí z matematiky a českého jazyka společností SCIO. Od 17. března probíhá ve škole měsíční praxe studentek posledního ročníku Pedagogické fakulty University Karlovy pod vedením našich zkušených učitelek 1. a 2.třídy Jaroslavy Mikolášové a Zuzany Semmlerové. Skvěle naši školu reprezentoval pěvecký sbor vedený paní učitelkou Jaroslavou Tomajkovou, který vystupoval v rámci velikonočních trhů na Staroměstském náměstí a velmi se líbil návštěvníkům akce. Dobré jméno školy také hájili žáci 5.třídy při matematické soutěži Šikula a Tereza Kounovská z 9.třídy při Olympiádě z českého jazyka (výsledky Olympiády z ČJ zatím neznáme). Matematická soutěž byla úspěchem našich žáků ze 74 zúčastněných se Anežka Iblová umístila na 8.místě, Benjamin Hejl na 20.místě a Kryštof Knapp na 31.místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. V dubnu čeká děti z 1.a 2.třídy společný pobyt na škole v přírodě a všechny rodiče třídní schůzky KRPŠ, které proběhnou od 18 hodin. Na nich budou informováni o prospěchu a chování svých dětí za 3.čtvrtletí. Pondělí 21. dubna bude rozhodující pro žáky 9.třídy, protože se koná 1.kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Přejeme jim hodně úspěchů. Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy

4 strana 4 Mateřská škola od Vánoc do Velikonoc Milí čtenáři. Přinášíme vám další ohlédnutí za děním v mateřské škole. Dne se dveře MŠ otevřely pro širokou veřejnost. Nejen rodiče a děti, ale i babičky a dědečkové tak měli možnost nahlédnout do naší mateřinky. Den otevřených dveří byl také jedním ze dvou dnů, kdy se konal i zápis do MŠ. Potvrdilo se nám, že počet zájemců o naši mateřskou školu je veliký. Jen k zápisu se dostavilo 46 dětí z Lysolaj, Horoměřic, Suchdola, Velkých Přílep a Statenic. Školka se tak na dva dny proměnila v jedno velké mraveniště. Množství zájemců nás velmi potěšilo, zároveň nás však uvedlo do rozpaků, jelikož počet volných míst je bohužel omezen. Zájemcům o MŠ bychom rádi připomněli, že přihlášku je nutné odnést osobně do MŠ a to nebo Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí svého dítěte do MŠ se rodiče dozví v MŠ. Zároveň připomínáme, že veškerá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budou vycházet z podmínek stanovených zřizovatelem ZŠ a MŠ Lysolaje. Rádi bychom vás také seznámili s akcemi, které jsme od Vánoc pořádali. Jako každoročně i letos jste mohli vidět náš masopustní průvod masek. Z kulturních akcí bychom rádi zmínili návštěvu divadla LaLa a dále show Jiřího Helekala, kdy jsme se s dětmi velmi příjemně bavili. Dále jsme v průběhu zimy s dětmi navštívili muzeum čokolády v centru Prahy. V čerstvé paměti pak máme Velikonoční průvod Lysolajemi spojený s velikonoční nadílkou. O velmi zdařilé výstavě prací výtvarného kroužku našich dětí pod vedením paní Zavadilové jste se mohli dozvědět již v minulém čísle zpravodaje. Pěvecký kroužek dětí si pod vedením paní učitelky Hany Chylové připravil další Zpívání pro rodiče. Pro naše předškoláky pak byla zážitkem návštěva 1. třídy ZŠ. Závěrem se s námi podívejte, jaké další akce plánujeme na nejbližší období. Bude to návštěva hasičské zbrojnice v depu Hostivař pod vedením pana Zapletala. Chystáme se také na celodenní výlet do Plzně do muzea dinosaurů. Poté přijde na řadu již tradiční Slavnost květů. Dále plánujeme výlet do hvězdárny na Petříně. Nezapomeneme ani na Den dětí, který bude spojen s nejrůznějšími soutěžemi. Plánujeme také pozvat další divadla. Rozloučení se školním rokem se chystáme oslavit společně s rodiči u táboráku. Jana Šnajdrová, vedoucí učitelka MŠ Školní lyžařský kurz 2008 Vážení příznivci lyžařského sportu, až se jaro zeptá, co jsme dělali v zimě, my mu klidně odpovíme lyžovali. Máme za sebou další lyžařský kurz, který jsme absolvovali ve zdraví, v pohodě a bez ztrát na životech. Tentokrát jsme vyjeli za sněhem do Janova nad Nisou, kde nás vzali pod křídla v penzionu U Kačáka a opravdu příkladně se o nás starali. Nemohu nepodotknout, že umění místní paní kuchařky ve mně ještě nyní vyvolává Pavlovův reflex. To jen na okraj a teď k samotnému kurzu. Konečný stav dětí se kterým jsme se vydali na hory, byl 19. Před odjezdem nám dvě děti onemocněly. Škoda. Byli jsme na ně tři: Daniela Benešová (vedoucí kurzu, instruktor), Michal Hevák (instruktor, zdravotník) a Barbora Hynková (asistent). I přes občasnou nepřízeň počasí a nic moc sněhové podmínky můžeme říci, že jsme si nakonec docela pěkně zalyžovali a každý měl dostatek možností vylepšit své lyžařské dovednosti. Největší pokrok za týden udělali ti, kteří na začátku kurzu stáli poprvé na lyžích a na konci již bez problémů sjížděli modré a červené sjezdovky. Docházeli jsme do ski areálu Bedřichov, kde je svah zasněžován technickým sněhem, takže dopolední výcvik probíhal na krásně upravené sjezdovce. Odpoledne už to bylo horší, jelikož sníh byl těžký a mokrý. Přesto myslím, že program byl dostatečně bohatý. Dopřáli jsme dětem krásný zážitek z večerního lyžování, kdy osvětlená sjezdovka tam byla téměř jen pro nás, vydali jsme se na výlet do Jablonce a měli jsme zajímavou přednášku letitého a stále aktivního člena Horské služby. Mezi nejvíce ceněné zážitky však patřila návštěva bobové dráhy, kde nejen dětské sebevědomí dorostlo do takové výše, že mnohý usínal s přesvědčením, že na další zimní olympiádě to těm břídilům natře. Poslední den, den loučení a odjezdu jsme byli odměněni nádherným počasím a skvělou lyžovačkou, která důstojně zakončila náš pobyt. Pak následoval jen návrat do náručí nedočkavých maminek a tatínků. Sourozence nezmiňuji, mám dvě dcery, takže vím, jak toto funguje Co říci závěrem? Bylo to prima. Daniela Benešová, vedoucí kurzu

5 strana 5 Zápis z 15. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomni: 8 zastupitelů, tj. 89 %, schůze usnášeníschopná Program: Pořadí bodů navrženého programu bylo se souhlasem zastupitelů změněno. Zastupitelé se dohodli na časovém omezení každého projednávaného bodu programu na 20 min Pro: 8 1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Ověřovateli zvoleni P. Šoltys, P. Vaško Paní starostka M. Jandová přivítala přítomné zastupitele, asistentku pana senátora Schwarzenberga paní Lucii Weitzovou a hosty občany Lysolají. 2) Kontrola minulého zápisu Všechny body zápisu jsou splněny nebo jako samostatné body projednávaného programu 3) Studie Zátiší urbanistická studie zástavby Společnost AG Development, a. s., vlastník pozemků 412/1, 420/2, 421, 422, 491/2, 491/5, 497/2 vše v k. ú. Lysolaje, žádá o úpravu kódu míry využití dotčeného území z B na D. Studie, kterou zpracovali 4A Architekti s. r. o. byla prezentována autory na minulém zasedání. Ve studii je počítáno i s pozemky parc. 500/1-8, 560, 499 a 420/1 ve vlastnictví MČ Lysolaje. Rozhodnutí ZMČ bylo odloženo na další zasedání, kde ing.arch.zavadil předloží srovnávací výpočet KPP a KZ k okolní zástavbě. Pro: 8 Občanské sdružení Zdravé Lysolaje předložilo MZ nesouhlasné vyjádření ke zvýšení koeficientu míry využití území, které by dle jejich názoru bylo podmíněno schválením změny územního plánu. Bylo vysvětleno, že úprava kódu míry využití území nepodléhá změně ÚPn. Funkční využití pozemků bude odpovídat požadavkům ÚPn. 4) Podklady pro podněty MČ k novému územnímu plánu hl. m. Prahy platnému od r Ing. arch. Zavadil podal vstupní informaci o rozpracovanosti Podkladů pro podněty k novému ÚPn hl.m.prahy, ve kterém je třeba definovat : rozvojové plochy MČ terénní uspořádání zeleně - vytvoření uceleného systému systém dopravní napojení Lysolají na městský okruh vymezení současných Lysolají propojení Lysolají pěšími cestami a cyklistickými stezkami zapracování dílčích změn zapracování vydaných ÚR využití pozemků nynějších zahrádkářských osad 5) Silniční okruh, stavba 518 Ruzyně Suchdol Stavební odbor Magistrátu hl. m. Prahy oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně Suchdol a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby.oznámení zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání na pondělí dne 10. března 2008 v 9:00 hod. na MHMP bylo vyvěšeno na úřední desce ÚMČ a na webových stránkách od do Zastupitelstvo MČ souhlasí s umístěním stavby, stanovisko MČ bude obsahovat připomínku o absenci napojení Lysolají na městský okruh a žádost o podání vysvětlení vlivu výdechového komínu tunelu Suchdol SO 709 v km 0,3 na životní prostředí, neboť z převládajících severozápadních větrů je zřejmý směr proudění na Lysolaje. Páni Krulich, Brettl a Fryč z občanského sdružení Zdravé Lysolaje vyjádřili nesouhlas se stavbou MO, trasa J. Občanskému sdružení bylo doporučeno, aby při správních řízeních vystupovalo samostatně 6) Sportovní areál ubytovací a správní objekt 1.etapy realizace sportovního areálu Lysolaje MČ obdržela dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení 1.etapy realizace sportovního areálu a žádost o vyjádření pro územní souhlas k oplocení pozemku parc.č.454/30 a části pozemku parc.č. 456/2 v k.ú.lysolaje. MZ souhlasí s trvalým uložením IS na pozemcích parc.č. 547/1 a parc.č. 472/1 v k.ú.lysolaje. MČ vyjádřilo k dokumentaci 1.etapy realizace souhlas a pověřilo starostku k jednání ve věci zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru bývalé pískovny ul.sportovců Pro: 8 7) Lokalita Výhledy III. - komunikace, odvodnění Ekospol a.s. žádá o projednání darovací smlouvy v Zastupitelstvu MČ Praha Lysolaje týkající se pozemků 514/1, 514/69 v k. ú. Lysolaje a díla komunikace včetně odvodnění umístěné na pozemcích parc. č. 514/69, 514/1, 514/66, 513/3 v k. ú. Lysolaje, dále parc.č. 395, 396, 512/1 v k.ú. Sedlec. MČ nesouhlasí s darovací smlouvou, jejímž předmětem jsou komunikace a odvodnění lokality Výhledy III. Darovací smlouva bude projednána s

6 strana 6 ředitelem OSM MHMP a vyrozuměna bude společnost Ekospol a.s. Pro: 8 8) Různé P. Šoltys informoval o plánovaném programu Slavnosti květů, která se bude konat 17. května 2008, starostka požádá MHMP o souhlas s pořádáním akce v předpolí CHP Housle se koná brigáda - úklid obce Proxima Bohemia, spol.s.r.o. - vydavatelství místopisného tisku připravuje k vydání publikaci Praha hlavní město České republiky a nabídla naší MČ možnost prezentace na jednu A4 stránku v uvedené publikaci vč.foto ve 14.hod se koná velikonoční výtvarná dílna v místní hasičárně podrobnosti budou uvedeny na plakátku na uvedenou akci Schůze skončila ve 23,15 hod Příští schůze: Zapsala: Irena Skopcová Ověřovatelé: P.Šoltys, P.Vaško Marcela Jandová, starostka Životní jubilea únor + březen Stanislava Stehlíková let Marie Lomská let Milan Janda let Miluška Lávičková let Stanislava Stehlíková Milan Janda Marie Lomská Miluška Lávičková Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Dotazy na starostku 1. Počasí již lákalo k návštěvě dětského hřiště, ale to bylo stále zavřené, proč? Dětské hřiště nebylo možné otevřít do doby výměny veškerého písku, ať v pískovišti tak i kolem herních prvků. Problém nastal s jeho dodávkou. Laik by řekl, že písek není problém, ale dětská hřiště musí mít certifikovaný písek na hraní, a ten nám po dlouhé době byla schopna dodat až firma Jena. Dětem i jejich rodičům se omlouvám. Oficiální otevření hřiště je 1. dubna Zároveň chci ale upozornit na množství koček, které se zabydlely na dětském hřišti, a které bude třeba nechat odchytit, neboť by určitě nikdo z nás nechtěl, aby naše děti byly nuceny hrát si v kočičích výkalech. Kontejnery Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude v úterý : ul. Lysolajské údolí u čp. 18/35 ul. Hřebenová u čp. 181

7 strana 7 Karneval v hasičárně Milí spoluobčané, dne 8. února 2008 se konal v místní hasičárně dětský karneval, který organizovali členové Sboru dobrovolných hasičů. Snažili jsme se vytvořit dětem příjemné odpoledne spojené s několika zábavnými hrami za sladké ceny s diskotékou. Doufáme, že se nám to alespoň trochu povedlo a děti se odreagovaly a zpříjemnily si sobotní odpoledne. Na závěr karnevalu jsme vybírali nejzdařilejší masky. Byla to velmi těžká práce, protože všem dětem to moc slušelo, takže naše rozhodování vůbec nebylo jednoduché. Neoceněné děti byly alespoň obdarovány malou sladkostí v podobě čokolády a omalovánkami s hasičskou tématikou. Děti měly ze sladké odměny velkou radost. A o to nám šlo především. Chceme poděkovat všem, kteří nás svou návštěvou podpořili, a věříme, že se karneval líbil. Sbor dobrovolných hasičů Lysolaje Velikonoční výtvarná dílna Stalo se u nás téměř tradicí, že se před svátky jara a pak před vánočními svátky scházejí rodiče se svými dětmi, aby si samy vyrobili ozdoby do svých příbytků. A malovat vajíčka barvou nebo je zdobit ubrouskovou metodou, zasadit si osení, ozdobit slaměný cop či udělat krásnou slepičku, to všechno děti baví. Děti nejen pracují, ale čas si najdou i na hraní a rodiče si rádi popovídají se svými vrstevníky. Stručně shrnuto - kdo přišel, jistě nelitoval nedělního odpoledne, protože velikonoční dílna se povedla. Terezie Kořínková Jarní úklid se v naší MČ uskuteční v sobotu 12.. dubna Sraz dobrovolných účastníků je v 8:00 hod u samoobsluhy. Zajištěny budou pracovní pomůcky a občerstvení. S sebou je třeba vzít jen dobrou náladu. Součástí úklidu bude i sběr železného šrotu, který zabezpečí naši hasiči. Těšíme se na Vás ÚMČ Praha Lysolaje

8 TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ DĚTI A MLÁDEŽ potřebuješ pomoc? nevíš si rady? posmívají se Ti? zavolej bezplatnou linku Rodiče postižených dětí narodilo se Vám postižené dítě? nevíte si rady? potřebujete se poradit? nevíte na jakou dávku máte nárok? potřebujete osobní asistenci? potřebujete vhodnou kompenzační pomůcku? Provozuje: PROSAZ - Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením Kodymova 2526, Praha 5, IČ: Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: www. praha-lysolaje.cz vychází: v nákladu 620 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť

!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 4 / 2008 Slovo starostky Vážení spoluobčané, právě prožíváme nejhezčí období roku. Je tu dlouho očekávané jaro a to je v Lysolajích moc pěkné. Všude plno

Více

Když jarní květy září a slunce náhle plá, tak příroda svou náruč každému otvírá.

Když jarní květy září a slunce náhle plá, tak příroda svou náruč každému otvírá. Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 3 / 2009 Když jarní květy září a slunce náhle plá, tak příroda svou náruč každému otvírá. Krásné velikonoční svátky, bohatou b pomlázku a jarní dny plné

Více

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 6 / 2007 KONEC ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok se nám nachýlil ke svému závěru, a tak je jistě vhodné se na chvíli zastavit a ohlédnout se zpět. Abychom mohli

Více

Začátek roku 2010. hydrometeorologů moc optimistické nejsou.

Začátek roku 2010. hydrometeorologů moc optimistické nejsou. LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník MČ Praha Lysolaje 1/2010 SLOVO STAROSTKY Začátek roku 2010 Prožíváme společně jednu z nejkrutějších zim za poslední období. Sníh a mráz udeřil nejen na horách, ale i v nížinách.

Více

Libuš a Písnice. Foto: Helena Böhmová, archiv ÚMČ Praha-Libuš, Ilona Kiliánková, Blanka Chýlová, ÚRM hl. m. Prahy, archiv FSC Libuš

Libuš a Písnice. Foto: Helena Böhmová, archiv ÚMČ Praha-Libuš, Ilona Kiliánková, Blanka Chýlová, ÚRM hl. m. Prahy, archiv FSC Libuš 4 Libuš a Písnice 2013 OTEVÍRÁ SE HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ LIBUŠSKÁ ŠKOLA OSLAVÍ 80 LET VÝSLEDKY ANKETY O VOLNÉM ČASE SENIORŮ ŽIVÁ VODA PRO VŠECHNY 23. DUBNA BEZPLATNÝ POČÍTAČOVÝ KURZ 1 2 3 5 4 6 1 Děti z MŠ Lojovická

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Ďáblický. červenec srpen 2014

Ďáblický. červenec srpen 2014 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2014 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Práce s mládeží...3 Ze zápisníku starosty...4 Končící volební

Více

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 1 / 2007 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsme na začátku roku 2007, začínáme sedmý rok třetího tisíciletí. Ale jaká bude sedmička pro nás a pro naši zem, tedy letošek?

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 4 / 2007 ROZKVETLÉ LYSOLAJSKÉ STRÁNĚ. JARNÍ ÚKLID OBCE Tak jako v minulých letech se konal jarní úklid obce s cílem pomoci přírodě na začátku každého jara.

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi číslo 5 ročník 25 červen 2015 ZDARMA Tour de Feminin rychlostní premie Mikulášovice 9.7. 2015 Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi Mávnutí stylovým praporkem symbolicky odstartovalo letošní Nožířské

Více

HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER...

HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER... 4 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER... Duben je ve znamení Dnů Země. Foto z loňského

Více

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek............................ 2 Zapojení se do Zpravodaje.....................................

Více

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD LIBUŠ A PÍSNICE 3 2015 POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD 1 2 3 4 5 1 Veřejná diskuse

Více

ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2

ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách............................... 2 Změna v redakci Zpravodaje....................................

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2 0 1 0

LIBUŠ A PÍSNICE 2 0 1 0 10 LIBUŠ A PÍSNICE 2010 1 Libušští hasiči uspořádali výlet pro seniory do jižních Čech. 2 Berušky z MŠ Mezi Domy na první vyjížďce na kolech. 3 Z přednáškové činnost Mateřského centra Kuřátko Děti a zdravá

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Libuš a Písnice. Foto: Kryštof Štafl, archiv ZŠ Meteorologická, archiv MC Kuřátko a Marie Štaflová

Libuš a Písnice. Foto: Kryštof Štafl, archiv ZŠ Meteorologická, archiv MC Kuřátko a Marie Štaflová 4 Libuš a Písnice 2 0 1 2 VOZIDLO BUDOUCNOSTI NA LIBUŠI JARMARK BUDE 12. KVĚTNA V BRITÁNII SE NIKDO NESTYDÍ SPORTOVAT O HLUKU ZE SILNIČNÍHO OKRUHU POTŘETÍ ZDRAVÁ VÝŽIVA VE STÁŘÍ 1 MČ Praha-Libuš nabídla

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice září 2011 Obsah... Zprávy z Rady...2 Léto a úředníci...3 Od září v mateřském centru...4 Začal nový školní rok...5 Rozšiřování skládky Ďáblice příběh bez konce?...6

Více

SUCHDO L SKÉ. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 18. května Posudek o vlivech záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště

SUCHDO L SKÉ. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 18. května Posudek o vlivech záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště SUCHDO L SKÉ 32011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Hra bez pravidel str. 4 Nová ředitelka ZŠ M. Alše str. 6 Důchodové změny str. 10 stojí za zapsání sobota 11. 6.

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více