Ministerstvo životního prost edí vrátilo dokumentaci EIA na rozší ení letišt Prahy Ruzyn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo životního prost edí vrátilo dokumentaci EIA na rozší ení letišt Prahy Ruzyn"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 3 / 2008 Rozšíření letiště - Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně (dále jen proces EIA ) Ministerstvo životního prostředí vrátilo dokumentaci EIA na rozšíření letiště Prahy Ruzyně o paralelní dráhu RWY O6R/24L k dopracování investorovi. Na MŽP ČR bylo posláno cca 600 vyjádření, podnětů a připomínek k záměru letiště. Znění dopisu otiskujeme: A/ REKAPITULACE PROCESU EIA Dne 11. srpna 2005 obdrželo Ministerstvo životního prostředí oznámení záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Následně bylo oznámení záměru rozesláno dne 31. srpna 2005 dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Proběhlo zjišťovací řízení podle 7 citovaného zákona a dne 2. prosince 2005 byl vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že předložené oznámení není možné uznat za dokumentaci a dále byly stanoveny požadavky na zpracování dokumentace vlivů předmětného záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace EIA ). Dne 12. prosince 2007 obdrželo Ministerstvo životního prostředí dokumentaci EIA, zpracovanou dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu. Dokumentace EIA byla dne 17. prosince 2007 rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Dopisem ze dne 13. února 2008 byla dokumentace EIA, včetně neskenovaných kopií všech podání v elektronické podobě, které Ministerstvo životního prostředí ke dni 13. února 2008 obdrželo, zaslána zpracovateli posudku. K předložené dokumentaci záměru obdrželo Ministerstvo životního prostředí velké množství vyjádření, podnětů a připomínek, které obsahují oprávněné žádosti na informace, které je nezbytné do dokumentace záměru doplnit. Ve vazbě na znění 9 odst. 5 citovaného zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat, je nutné tuto dokumentaci doplnit tak, aby zpracovatel posudku měl k dispozici veškeré údaje, na základě kterých vyhodnotí velikost a významnost vlivů tohoto záměru na životní prostředí a následně aby mohl navrhnout Ministerstvu životního prostředí stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. B/ POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE EIA Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a na základě doporučení zpracovatele posudku Vám jako příslušný úřad vracíme dle 9 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Dokumentaci EIA k doplnění. Dokumentaci EIA je třeba doplnit na základě veškerých relevantních připomínek a požadavků obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci EIA posuzovaného záměru. Doplnění dokumentace bude zahrnovat zejména následující informace a aspekty: 1. Jednoznačně stanovit maximální kapacitu a limity záměru, ke kterým se bude vztahovat celé posouzení vlivů záměru na životní prostředí (variantně při využívání různých kombinací vzletových a přistávacích drah, včetně technicky max. možného leteckého provozu na drahách 06L/24L + 13/31). Stanovit maximální únosnost území (se zřetelem na specifiku pražského prostředí značně zasaženého negativními vlivy dopravy, omezenou kapacitu komunikační sítě Hl. m. Prahy, vysokou koncentraci obyvatel žijících již nyní v negativně zatíženém životním prostředí a další významné charakteristiky území) ve vazbě na kapacitu letiště a s ohledem na ostatní funkce v území a na jejím základě stanovit meze pro růst letiště, stanovit a vyhodnotit maximální možný rozvoj letiště, včetně časového předpokladu. Provést vyhodnocení minimálně k roku 2020.

2 strana 2 2. Prověřit a doložit - varianty umístění plánované přistávací a vzletové dráhy, - variantu přesunu nákladní dopravy (Cargo) a tranzitní přepravy na jiné letiště, - variantu přeměny stávajícího letiště Ruzyně na letiště městského typu ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES. 3. Vyhodnotit kumulativní vliv navazující i generovaní dopravy, související s posuzovaným záměrem (např. realizace dopravního napojení kolejovou dopravou, napojení na Pražský silniční okruh, dopravní zatížení v prostoru D8, R6 a D5 a další). Zohlednit nárůst jak individuální a veřejné dopravy, tak dopravní obslužnosti logistického systému v návaznosti na maximální plánované pohyby. 4. Posoudit a provést měření emisí a imisí z letecké dopravy, včetně vlivů organických škodlivin, PM 10, NO 2 a zápachu, při standardním provozu na dráhách, při motorových zkouškách i pojezdech letadel. Přepracovat rozptylovou studii ve smyslu jejího zpřehlednění, odstranění nejasností a nekonzistentností (uvedených např. ve vyjádření Magistrátu Hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí). 5. Zdůvodnit volbu metodiky modelu pro výpočet hluku z plánovaného záměru. Ve vyhodnocení hlukové zátěže pro maximální kapacitu záměru uplatnit známé strategické kroky akčního plánu. Prověřit modelování hlukové zátěže s využitím konfigurace terénu, včetně zvažované realizace zemního valu mezi letištěm a obcemi dotčenými záměrem. Prověřit množství obyvatel (stávajících i ve výhledu) dotčených nadlimitním hlukem a jejich míru zasažení zejména školská zařízení a další. 6. Provést aktuální chemickou analýzu vzorků a půd (případně rostlin) v prostoru přistávacího a vzletového koridoru letiště ve vazbě na případný obsah organických látek z pohonných hmot z leteckého provozu. 7. Uvést podrobnější popis problematiky odvádění dešťových vod. Prověřit kapacitu retenčních nádrží a poldrů pro ochranu okolních obcí např. při opakovaných přívalových srážkách (především problematika Kopaninského potoka a další). 8. Provést podrobnější analýzu environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech. 9. Prověřit možné trasy pro přepravu materiálu, přemisťovaného v rámci výstavby nové vzletové a přistávací dráhy. 10. Uvést množství a způsob nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě a provozu vzletové a přistávací dráhy (včetně objemu zemních prací). 11. Vypořádat a doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních k dokumentaci záměru, jejichž naskenované kopie Vám v elektronické podobě v příloze zasíláme. C/ ZÁVĚR Na základě výše uvedeného požadujeme jako příslušný úřad dle 9 odst. 5. zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. doplnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Doplněná dokumentace musí zohlednit a vypořádat veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci EIA (viz příloha) a zejména se musí zaměřit na výše zmíněné oblasti. Počet dopracovaných dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí bude před jejich předložením stanoven po dohodě s Ministerstvem životního prostředí. Veškerá podání k výše uvedenému záměru, která byla do dnešního dne Ministerstvem životního prostředí přijata, jsou v souladu s výše uvedeným, předána oznamovateli záměru k jejich vypořádání a zapracování do doplněné dokumentace. Do naskenovaných kopií obdržených vyjádření lze také nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru MZP090 v sekci dokumentace, oznámení o vrácení dokumentace. Ing. Jaroslava HONOVÁ ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

3 strana 3 Zprávy ze školy Přestože je již druhé pololetí v plném proudu, ještě se vrátíme ke čtvrtku 31.ledna, kdy se rozdávalo pololetní vysvědčení. Pro prvňáčky to bylo vůbec první vysvědčení v jejich životě, pro osmáky a deváťáky zase jedno z rozhodujících pro jejich další budoucnost a ani ostatním žákům nebyl tento den lhostejný, protože jejich zájem, snaha a znalosti se promítly do hodnocení na vysvědčení. Chtěli jsme, aby tento den nezůstal zapomenut a byl pro děti výjimečný a proto učitelé vybrali netradiční místa a program pro předávání pololetního vysvědčení. Děti z 1. a 2.třídy dostaly svá vysvědčení ve Staroměstské mostecké věži, třeťáci a čtvrťáci v Muzeu hraček na Pražském hradě, děti z páté třídy si tuto událost zpestřily karnevalem, žáci 6. a 7.třídy se vypravili do Roztockého zámku a deváťáci převzali vysvědčení a závěrečná výstupní hodnocení v Divoké Šárce. Potom následovaly jednodenní pololetní prázdniny, na které navázal lyžařský výcvikový kurz, kterého se zúčastnili žáci 7.ročníku a další zájemci z 2.stupně. 6.února proběhl náhradní termín zápisu do první třídy. Letos jsme zapsali rekordní počet dětí v září by mělo nastoupit 25 nových žáčků. Velmi nás těší velký zájem o naši školu a věříme, že tento trend bude pokračovat. 19. února žáci 6. a 7.třídy navštívili výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho doba, aby si obohatili výuku dějepisu. Měsíc březen zahájili žáci 1.stupně návštěvou výstavy prací výtvarného kroužku naší mateřské školy, která byla v hasičské zbrojnici. Děti obdivovaly velmi zdařilé práce svých mladších kamarádů, které vytvořili pod vedením paní Zavadilové. 12. března pak předškoláci na oplátku navštívili 1.třídu a prvňáčci jim předvedli co všechno už umí. Žáci 9.třídy navštívili Národní muzeum a zhlédli velmi zajímavé výstavy Dinosauři z Argentiny a Stopy lidí, v 7.třídě proběhlo testování znalostí z matematiky a českého jazyka společností SCIO. Od 17. března probíhá ve škole měsíční praxe studentek posledního ročníku Pedagogické fakulty University Karlovy pod vedením našich zkušených učitelek 1. a 2.třídy Jaroslavy Mikolášové a Zuzany Semmlerové. Skvěle naši školu reprezentoval pěvecký sbor vedený paní učitelkou Jaroslavou Tomajkovou, který vystupoval v rámci velikonočních trhů na Staroměstském náměstí a velmi se líbil návštěvníkům akce. Dobré jméno školy také hájili žáci 5.třídy při matematické soutěži Šikula a Tereza Kounovská z 9.třídy při Olympiádě z českého jazyka (výsledky Olympiády z ČJ zatím neznáme). Matematická soutěž byla úspěchem našich žáků ze 74 zúčastněných se Anežka Iblová umístila na 8.místě, Benjamin Hejl na 20.místě a Kryštof Knapp na 31.místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. V dubnu čeká děti z 1.a 2.třídy společný pobyt na škole v přírodě a všechny rodiče třídní schůzky KRPŠ, které proběhnou od 18 hodin. Na nich budou informováni o prospěchu a chování svých dětí za 3.čtvrtletí. Pondělí 21. dubna bude rozhodující pro žáky 9.třídy, protože se koná 1.kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Přejeme jim hodně úspěchů. Dana Lukášová a Michal Hevák, vedení školy

4 strana 4 Mateřská škola od Vánoc do Velikonoc Milí čtenáři. Přinášíme vám další ohlédnutí za děním v mateřské škole. Dne se dveře MŠ otevřely pro širokou veřejnost. Nejen rodiče a děti, ale i babičky a dědečkové tak měli možnost nahlédnout do naší mateřinky. Den otevřených dveří byl také jedním ze dvou dnů, kdy se konal i zápis do MŠ. Potvrdilo se nám, že počet zájemců o naši mateřskou školu je veliký. Jen k zápisu se dostavilo 46 dětí z Lysolaj, Horoměřic, Suchdola, Velkých Přílep a Statenic. Školka se tak na dva dny proměnila v jedno velké mraveniště. Množství zájemců nás velmi potěšilo, zároveň nás však uvedlo do rozpaků, jelikož počet volných míst je bohužel omezen. Zájemcům o MŠ bychom rádi připomněli, že přihlášku je nutné odnést osobně do MŠ a to nebo Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí svého dítěte do MŠ se rodiče dozví v MŠ. Zároveň připomínáme, že veškerá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budou vycházet z podmínek stanovených zřizovatelem ZŠ a MŠ Lysolaje. Rádi bychom vás také seznámili s akcemi, které jsme od Vánoc pořádali. Jako každoročně i letos jste mohli vidět náš masopustní průvod masek. Z kulturních akcí bychom rádi zmínili návštěvu divadla LaLa a dále show Jiřího Helekala, kdy jsme se s dětmi velmi příjemně bavili. Dále jsme v průběhu zimy s dětmi navštívili muzeum čokolády v centru Prahy. V čerstvé paměti pak máme Velikonoční průvod Lysolajemi spojený s velikonoční nadílkou. O velmi zdařilé výstavě prací výtvarného kroužku našich dětí pod vedením paní Zavadilové jste se mohli dozvědět již v minulém čísle zpravodaje. Pěvecký kroužek dětí si pod vedením paní učitelky Hany Chylové připravil další Zpívání pro rodiče. Pro naše předškoláky pak byla zážitkem návštěva 1. třídy ZŠ. Závěrem se s námi podívejte, jaké další akce plánujeme na nejbližší období. Bude to návštěva hasičské zbrojnice v depu Hostivař pod vedením pana Zapletala. Chystáme se také na celodenní výlet do Plzně do muzea dinosaurů. Poté přijde na řadu již tradiční Slavnost květů. Dále plánujeme výlet do hvězdárny na Petříně. Nezapomeneme ani na Den dětí, který bude spojen s nejrůznějšími soutěžemi. Plánujeme také pozvat další divadla. Rozloučení se školním rokem se chystáme oslavit společně s rodiči u táboráku. Jana Šnajdrová, vedoucí učitelka MŠ Školní lyžařský kurz 2008 Vážení příznivci lyžařského sportu, až se jaro zeptá, co jsme dělali v zimě, my mu klidně odpovíme lyžovali. Máme za sebou další lyžařský kurz, který jsme absolvovali ve zdraví, v pohodě a bez ztrát na životech. Tentokrát jsme vyjeli za sněhem do Janova nad Nisou, kde nás vzali pod křídla v penzionu U Kačáka a opravdu příkladně se o nás starali. Nemohu nepodotknout, že umění místní paní kuchařky ve mně ještě nyní vyvolává Pavlovův reflex. To jen na okraj a teď k samotnému kurzu. Konečný stav dětí se kterým jsme se vydali na hory, byl 19. Před odjezdem nám dvě děti onemocněly. Škoda. Byli jsme na ně tři: Daniela Benešová (vedoucí kurzu, instruktor), Michal Hevák (instruktor, zdravotník) a Barbora Hynková (asistent). I přes občasnou nepřízeň počasí a nic moc sněhové podmínky můžeme říci, že jsme si nakonec docela pěkně zalyžovali a každý měl dostatek možností vylepšit své lyžařské dovednosti. Největší pokrok za týden udělali ti, kteří na začátku kurzu stáli poprvé na lyžích a na konci již bez problémů sjížděli modré a červené sjezdovky. Docházeli jsme do ski areálu Bedřichov, kde je svah zasněžován technickým sněhem, takže dopolední výcvik probíhal na krásně upravené sjezdovce. Odpoledne už to bylo horší, jelikož sníh byl těžký a mokrý. Přesto myslím, že program byl dostatečně bohatý. Dopřáli jsme dětem krásný zážitek z večerního lyžování, kdy osvětlená sjezdovka tam byla téměř jen pro nás, vydali jsme se na výlet do Jablonce a měli jsme zajímavou přednášku letitého a stále aktivního člena Horské služby. Mezi nejvíce ceněné zážitky však patřila návštěva bobové dráhy, kde nejen dětské sebevědomí dorostlo do takové výše, že mnohý usínal s přesvědčením, že na další zimní olympiádě to těm břídilům natře. Poslední den, den loučení a odjezdu jsme byli odměněni nádherným počasím a skvělou lyžovačkou, která důstojně zakončila náš pobyt. Pak následoval jen návrat do náručí nedočkavých maminek a tatínků. Sourozence nezmiňuji, mám dvě dcery, takže vím, jak toto funguje Co říci závěrem? Bylo to prima. Daniela Benešová, vedoucí kurzu

5 strana 5 Zápis z 15. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomni: 8 zastupitelů, tj. 89 %, schůze usnášeníschopná Program: Pořadí bodů navrženého programu bylo se souhlasem zastupitelů změněno. Zastupitelé se dohodli na časovém omezení každého projednávaného bodu programu na 20 min Pro: 8 1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Ověřovateli zvoleni P. Šoltys, P. Vaško Paní starostka M. Jandová přivítala přítomné zastupitele, asistentku pana senátora Schwarzenberga paní Lucii Weitzovou a hosty občany Lysolají. 2) Kontrola minulého zápisu Všechny body zápisu jsou splněny nebo jako samostatné body projednávaného programu 3) Studie Zátiší urbanistická studie zástavby Společnost AG Development, a. s., vlastník pozemků 412/1, 420/2, 421, 422, 491/2, 491/5, 497/2 vše v k. ú. Lysolaje, žádá o úpravu kódu míry využití dotčeného území z B na D. Studie, kterou zpracovali 4A Architekti s. r. o. byla prezentována autory na minulém zasedání. Ve studii je počítáno i s pozemky parc. 500/1-8, 560, 499 a 420/1 ve vlastnictví MČ Lysolaje. Rozhodnutí ZMČ bylo odloženo na další zasedání, kde ing.arch.zavadil předloží srovnávací výpočet KPP a KZ k okolní zástavbě. Pro: 8 Občanské sdružení Zdravé Lysolaje předložilo MZ nesouhlasné vyjádření ke zvýšení koeficientu míry využití území, které by dle jejich názoru bylo podmíněno schválením změny územního plánu. Bylo vysvětleno, že úprava kódu míry využití území nepodléhá změně ÚPn. Funkční využití pozemků bude odpovídat požadavkům ÚPn. 4) Podklady pro podněty MČ k novému územnímu plánu hl. m. Prahy platnému od r Ing. arch. Zavadil podal vstupní informaci o rozpracovanosti Podkladů pro podněty k novému ÚPn hl.m.prahy, ve kterém je třeba definovat : rozvojové plochy MČ terénní uspořádání zeleně - vytvoření uceleného systému systém dopravní napojení Lysolají na městský okruh vymezení současných Lysolají propojení Lysolají pěšími cestami a cyklistickými stezkami zapracování dílčích změn zapracování vydaných ÚR využití pozemků nynějších zahrádkářských osad 5) Silniční okruh, stavba 518 Ruzyně Suchdol Stavební odbor Magistrátu hl. m. Prahy oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně Suchdol a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby.oznámení zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání na pondělí dne 10. března 2008 v 9:00 hod. na MHMP bylo vyvěšeno na úřední desce ÚMČ a na webových stránkách od do Zastupitelstvo MČ souhlasí s umístěním stavby, stanovisko MČ bude obsahovat připomínku o absenci napojení Lysolají na městský okruh a žádost o podání vysvětlení vlivu výdechového komínu tunelu Suchdol SO 709 v km 0,3 na životní prostředí, neboť z převládajících severozápadních větrů je zřejmý směr proudění na Lysolaje. Páni Krulich, Brettl a Fryč z občanského sdružení Zdravé Lysolaje vyjádřili nesouhlas se stavbou MO, trasa J. Občanskému sdružení bylo doporučeno, aby při správních řízeních vystupovalo samostatně 6) Sportovní areál ubytovací a správní objekt 1.etapy realizace sportovního areálu Lysolaje MČ obdržela dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení 1.etapy realizace sportovního areálu a žádost o vyjádření pro územní souhlas k oplocení pozemku parc.č.454/30 a části pozemku parc.č. 456/2 v k.ú.lysolaje. MZ souhlasí s trvalým uložením IS na pozemcích parc.č. 547/1 a parc.č. 472/1 v k.ú.lysolaje. MČ vyjádřilo k dokumentaci 1.etapy realizace souhlas a pověřilo starostku k jednání ve věci zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru bývalé pískovny ul.sportovců Pro: 8 7) Lokalita Výhledy III. - komunikace, odvodnění Ekospol a.s. žádá o projednání darovací smlouvy v Zastupitelstvu MČ Praha Lysolaje týkající se pozemků 514/1, 514/69 v k. ú. Lysolaje a díla komunikace včetně odvodnění umístěné na pozemcích parc. č. 514/69, 514/1, 514/66, 513/3 v k. ú. Lysolaje, dále parc.č. 395, 396, 512/1 v k.ú. Sedlec. MČ nesouhlasí s darovací smlouvou, jejímž předmětem jsou komunikace a odvodnění lokality Výhledy III. Darovací smlouva bude projednána s

6 strana 6 ředitelem OSM MHMP a vyrozuměna bude společnost Ekospol a.s. Pro: 8 8) Různé P. Šoltys informoval o plánovaném programu Slavnosti květů, která se bude konat 17. května 2008, starostka požádá MHMP o souhlas s pořádáním akce v předpolí CHP Housle se koná brigáda - úklid obce Proxima Bohemia, spol.s.r.o. - vydavatelství místopisného tisku připravuje k vydání publikaci Praha hlavní město České republiky a nabídla naší MČ možnost prezentace na jednu A4 stránku v uvedené publikaci vč.foto ve 14.hod se koná velikonoční výtvarná dílna v místní hasičárně podrobnosti budou uvedeny na plakátku na uvedenou akci Schůze skončila ve 23,15 hod Příští schůze: Zapsala: Irena Skopcová Ověřovatelé: P.Šoltys, P.Vaško Marcela Jandová, starostka Životní jubilea únor + březen Stanislava Stehlíková let Marie Lomská let Milan Janda let Miluška Lávičková let Stanislava Stehlíková Milan Janda Marie Lomská Miluška Lávičková Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Dotazy na starostku 1. Počasí již lákalo k návštěvě dětského hřiště, ale to bylo stále zavřené, proč? Dětské hřiště nebylo možné otevřít do doby výměny veškerého písku, ať v pískovišti tak i kolem herních prvků. Problém nastal s jeho dodávkou. Laik by řekl, že písek není problém, ale dětská hřiště musí mít certifikovaný písek na hraní, a ten nám po dlouhé době byla schopna dodat až firma Jena. Dětem i jejich rodičům se omlouvám. Oficiální otevření hřiště je 1. dubna Zároveň chci ale upozornit na množství koček, které se zabydlely na dětském hřišti, a které bude třeba nechat odchytit, neboť by určitě nikdo z nás nechtěl, aby naše děti byly nuceny hrát si v kočičích výkalech. Kontejnery Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude v úterý : ul. Lysolajské údolí u čp. 18/35 ul. Hřebenová u čp. 181

7 strana 7 Karneval v hasičárně Milí spoluobčané, dne 8. února 2008 se konal v místní hasičárně dětský karneval, který organizovali členové Sboru dobrovolných hasičů. Snažili jsme se vytvořit dětem příjemné odpoledne spojené s několika zábavnými hrami za sladké ceny s diskotékou. Doufáme, že se nám to alespoň trochu povedlo a děti se odreagovaly a zpříjemnily si sobotní odpoledne. Na závěr karnevalu jsme vybírali nejzdařilejší masky. Byla to velmi těžká práce, protože všem dětem to moc slušelo, takže naše rozhodování vůbec nebylo jednoduché. Neoceněné děti byly alespoň obdarovány malou sladkostí v podobě čokolády a omalovánkami s hasičskou tématikou. Děti měly ze sladké odměny velkou radost. A o to nám šlo především. Chceme poděkovat všem, kteří nás svou návštěvou podpořili, a věříme, že se karneval líbil. Sbor dobrovolných hasičů Lysolaje Velikonoční výtvarná dílna Stalo se u nás téměř tradicí, že se před svátky jara a pak před vánočními svátky scházejí rodiče se svými dětmi, aby si samy vyrobili ozdoby do svých příbytků. A malovat vajíčka barvou nebo je zdobit ubrouskovou metodou, zasadit si osení, ozdobit slaměný cop či udělat krásnou slepičku, to všechno děti baví. Děti nejen pracují, ale čas si najdou i na hraní a rodiče si rádi popovídají se svými vrstevníky. Stručně shrnuto - kdo přišel, jistě nelitoval nedělního odpoledne, protože velikonoční dílna se povedla. Terezie Kořínková Jarní úklid se v naší MČ uskuteční v sobotu 12.. dubna Sraz dobrovolných účastníků je v 8:00 hod u samoobsluhy. Zajištěny budou pracovní pomůcky a občerstvení. S sebou je třeba vzít jen dobrou náladu. Součástí úklidu bude i sběr železného šrotu, který zabezpečí naši hasiči. Těšíme se na Vás ÚMČ Praha Lysolaje

8 TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ DĚTI A MLÁDEŽ potřebuješ pomoc? nevíš si rady? posmívají se Ti? zavolej bezplatnou linku Rodiče postižených dětí narodilo se Vám postižené dítě? nevíte si rady? potřebujete se poradit? nevíte na jakou dávku máte nárok? potřebujete osobní asistenci? potřebujete vhodnou kompenzační pomůcku? Provozuje: PROSAZ - Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením Kodymova 2526, Praha 5, IČ: Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: www. praha-lysolaje.cz vychází: v nákladu 620 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 Signature Not Verified Digitally signed by Ing. Jaroslava Honová Date: 2011.10.26 15:53:21 CEST MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 8. 7. 2011 Č.j.:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Zastupitelstvo MČ schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vaníček Vilém, Ing. Alinčová Lenka bere na vědomí ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 8. 7. 2013 Č. j.: 46775/ENV/13 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 2. února 2015 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 72429/2014 KUSP 72429/2014

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 9. 2013 Místo jednání: Malá zasedací místnost ÚMČ Praha 21, 1. patro Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora Nepřítomní:

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 6. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6750/2010 OV 05 V Uhříněvsi dne: 21.12.2010 Sp.zn: MC22 2111/2007 OV 05 k.ú. Hájek u Uhříněvsi, Královice,

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18539/ZP/2013-Čr 13.11.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Stávající objekt spalovny

Stávající objekt spalovny Stávající objekt spalovny V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775 Tento zchátralý objekt, který původně sloužil jako spalovna čistírenských kalů z BČOV

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více