ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014"

Transkript

1 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek ul. 28. října Příbram Příbram Z-01-ŘP-sp ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014

2 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014 Zpracoval: Kontroloval: Schválil: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. (Úvod, kap. 1 a 2, Závěr) vedoucí oddělení ekologie Ing. Radek Bican (Kap. 1, 3, 4, 6, 7 ) vedoucí střediska monitoringu Ing. Libuše Klierová (Kap. 1) technický pracovník Ing. Monika Dropová (Kap. 1 a 5) technický pracovník Radek Jandák (Kap. 1) Bc. Jiří Havlena (Kap. 3, 4) technický pracovník Ing. Vratislav Řehoř, Ph.D. náměstek pro ekologii a likvidační práce Ing. Václav Plojhar ředitel o. z. SUL Příbram Datum: Výtisk číslo: 1 Stránka 2 celkem 167

3 Rozdělovník Držitel Funkce, VOÚ, VOJ nebo organizace Titul, Jméno, Příjmení Výtisk č. vedoucí odboru ekologie DIAMO, s. p. Stráž pod Ralskem vedoucí oddělení ekologie o. z. SUL Příbram Ing. Pavel Vostarek 1 Mgr. Petr Brůček, Ph.D. 2 Fotografie na titulní straně: Poloprovozní zkouška čištění důlních vod bývalé výsypky lomu Hájek, září 2014 Stránka 3 celkem 167

4 OBSAH ÚVOD... 6 POJMY, ZKRATKY, DEFINICE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Pitná voda Externí zdroje Provozní voda Odpadní voda PŘÍBRAM KUTNÁ HORA MYDLOVARY Důlní voda ČDV PŘÍBRAM I (š. č. 11) ČDV PŘÍBRAM II (š. č. 19) PROUDKOVICKÁ ŠTOLA KRAHULOV NUČICE DĚDIČNÁ ŠTOLA ČDV ZADNÍ CHODOV ČDV OKROUHLÁ RADOUŇ ČDV HORNÍ SLAVKOV VÍTKOV II ČDV KUTNÁ HORA VRCHOSLAV ŠTOLA 5. KVĚTEN MOLDAVA KRASLICE - ROTAVA KRASLICE - ŠTOLA HRANIČÁŘ KRASLICE - DŮL JERONÝM V ABERTAMECH STŘÍBRO - ŠTOLA PROKOP STŘÍBRO ŠTOLA DLOUHÝ TAH STŘÍBRO ŠTOLA MICHAEL STŘÍBRO DĚDIČNÁ ŠTOLA MILÍKOV MYDLOVARY LOM HÁJEK Odkaliště a laguny Monitoring okolí povrchové vody Přehled činnosti na úseku nakládání s vodami Realizované akce a opatření Kontroly Shrnutí HYDROGEOLOGIE Charakteristika hydrogeologických a hydrologických poměrů Monitorovací systémy Monitoring podzemních vod Monitoring povrchových vod Výsledky monitoringu Podzemní vody Povrchové vody Shrnutí OVZDUŠÍ Emise ze stacionárních zdrojů Spalovací stacionární zdroje Plnění emisních limitů Emise a poplatky ze stacionárních zdrojů Emise z jiných stacionárních zdrojů Stránka 4 celkem 167

5 3.2.1 Jiné stacionární zdroje Plnění emisních limitů Emise a poplatky z jiných stacionárních zdrojů Imise Prašný spad Prašnost Radionuklidy Radon Dávkový příkon záření gama (příkon fotonového dávkového ekvivalentu) Uran v prašném spadu Radium v prašném spadu Měření hluku Přehled činnosti na úseku ochrany ovzduší Realizované akce a opatření Kontroly Náhrada škod způsobených exhalacemi Shrnutí KONTAMINACE MÍST A BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Kontaminace půdy Kontaminace biologického materiálu Shrnutí ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Produkce a nakládání s odpady Provozovny Produkce odpadů Zařízení a sklady nebezpečných odpadů Náklady a výnosy Přehled činnosti na úseku odpadového hospodářství Podnikání v oblasti nakládání s odpady Realizované akce a opatření Kontroly Shrnutí NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM Úložná místa Odvaly Odkaliště Těžební odpad a materiály související s hornickou činností Shrnutí SANACE A REKULTIVACE ZÁVĚR Stránka 5 celkem 167

6 ÚVOD Monitoring životního prostředí byl v roce 2014 prováděn v souladu s: Programem monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany - SPP-SUL _V8_R0 (schválen rozhodnutím RC Kamenná SÚJB Praha, č. j. SÚJB/RCKA/26935/2013 ze dne ), V závěru roku 2014 byla podána žádost o schválení dílčích změn ve výše uvedeném programu, přičemž monitorování dle schválených změn bylo zahájeno od Programem monitorování ostatních veličin a parametrů v životním prostředí" SPP-SUL V6-R1 s platností od Ve zprávě je popsán stav všech složek životního prostředí, které byly v roce 2014 sledovány o. z. SUL Příbram, včetně používaných sanačních technologií s důrazem na provedené změny, výsledky kontrolní činnosti a plánovaná opatření. Zvláštní pozornost je přitom věnována čištění odkalištních vod a rekultivačním pracem. Hodnocení stavu životního prostředí je založeno zejména na porovnání výsledků monitoringu s referenčními, limitními a dříve zjišťovanými hodnotami se zaměřením na objasnění příčin změn v roce 2014 a vývojových trendů za uplynulých 5 i více let, ve vazbě na průběh a efektivnost sanačních prací. Zpráva je koncipována jako záznam Z-01-ŘP-sp podle osnovy uvedené v řídicím postupu systému managementu organizace ŘP-sp Monitoring životního a pracovního prostředí, a je určena zejména pro vedoucí zaměstnance státního podniku DIAMO a orgány státního odborného dozoru a státní správy. Stránka 6 celkem 167

7 Pojmy, zkratky, definice AC automobilová cisterna A M,Ra hmotnostní aktivita radia (Bq.g -1 resp. Bq.kg -1 ) A M,Ra hmotnostní aktivita uranu radia (Bq.kg -1 ) A M,238U hmotnostní aktivita uranu 238 (Bq.kg -1 ) AN DV akumulační nádrž drenážních vod AN KV akumulační nádrž odkalištních vod AN akumulační nádrž A S,Ra aktivita radia v prašném spadu (Bq.m -2 za 30 dní) C S,U koncentrace uranu v prašném spadu (mg.m -2 za 30 dní) ČDV čistírna důlních vod ČHÚ český hydrometeorologický ústav ČIA český institut pro akreditaci ČOV čistírna odpadních vod ČS čerpací stanice ČSDV čerpací stanice drenážních vod DC2 označení vzorku drenážní vody odkaliště K IV/C2 DC3 označení vzorku drenážní vody odkaliště K IV/C1Z-východ DC4 označení vzorku drenážní vody odkaliště K IV/C1F a K IV/E DD označení vzorku drenážní vody odkaliště K IV/D a K IV/R DHM dlouhodobý hmotný majetek DIOS DIAMO iformační ojektový systém DO označení vzorku drenážní vody odkaliště K III DVH dolomitické vápenaté hnojivo EMY elektrárna Mydlovary K IV/C1Z-západ ISPOP Integrovaný systém plnění ochlašovacích povinností v oblasti ŽP KAD označení vzorku drenážní vody odkaliště K I LOV likvidace odkalištních vod MAPE název bývalé chemické úpravny uranových rud v Mydlovarech MP MŽP metodický pokyn Ministerstva životního prostředí PCB polychlorované bifenyly PČS pevná čerpací stanice PLČS plovoucí čerpací stanice PM Program monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany PRLP Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary PV pitná voda RAS rozpuštěné anorganické soli RKL rozkyselovací linka RSL screeningové hodnoty koncentrací chemických látek v jednotlivých složkách životního prostředí SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany TLD termoluminiscenční dozimetr TZL tuhé znečišťující látky USEPA Agentura pro ochranu životního prostředí VLJ označení vzorku vyčištěné vody čerpané do řeky Vltavy VÚ vyšetřovací úroveň ZÚ zásahová úroveň Stránka 7 celkem 167

8 1 NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 1.1 Pitná voda Externí zdroje PŘÍBRAM Provozy DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram byly v roce 2014 zásobovány pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Vodohospodářskou infrastrukturu města Příbrami provozuje VEOLIA voda 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10. Jedná se o následující odběrná místa: Tabulka č. 1-1 Odběrné místo OM číslo Vysoká Pec č. p. 47 Řimbaba Provoz Příbram, š. č p. Bouška ČDV š. č Wastech, a. s Provoz Příbram, š. č. 11, 11A ČDV š. č Příbram VII/184 sídlo o. z. SUL Archiv š. č Příbram VI - Husova Příbram VI-31, archiv RD Z přípojky pro Provoz Příbram š. č. 16 Háje byl zásobován areál bývalé firmy IDOS s. r. o. Praha, š. č. 16 nyní p. Bouška. Z přípojky pro ČDV š. č. 19 byl zásobován rovněž areál š. č. 19 firmy WASTECH a. s., areál úpravny bývalých RD, Příbram VI, Husova 256 pronájem firmou KOSTA Příbram s. r. o. Z hlavní přípojky vodovodního řádu určeného pro ředitelství o. z. SUL (Příbram VII-184) jsou zásobovány také firmy STAVUS, a. s. (kantýna a kuchyň) a PTÁČEK Reality a. s., Praha 4. Množství odebrané pitné vody z veřejné vodovodní sítě v roce 2014 činilo m 3. Tabulka č. 1-2 Odběrné místo OM číslo m 3 /rok Vodné (Kč bez DPH) Vysoká Pec 47 důl Řimbaba (pronájem spolku Řimbaba k ) ,40 Provoz Příbram, š. č p.bouška ,76 Provoz Příbram, š. č. 11, 11A ,16 ČDV š.č ,96 ČDV š.č.19 + Wastech ,36 Příbram VII/184 ředitelství o. z.sul ,10 Archiv š. č ,98 Příbram VI - Husova ,06 Příbram VI-31, archiv RD ,52 Celkem: ,3 Stránka 8 celkem 167

9 Z celkového množství bylo ostatními firmami odebráno (m 3 /rok): 1. p. Bouška, š. č STAVUS, a. s PTÁČEK Reality a. s WASTECH a. s KOSTA Příbram, s. r. o Spolek Řimbaba Celkem m 3 /rok Množství odebrané pitné vody pro potřeby o. z. SUL: m 3 /rok, vodné ,64 Kč. ZADNÍ CHODOV V roce 2014 byla oblast zásobována pitnou vodou z hlavního přivaděče Broumov Zadní Chodov, který je ve správě splečnosti Vodoservis Planá s. r. o. Celkem bylo odebráno m 3. Vodné činilo Kč. OKROUHLÁ RADOUŇ Areál je napojen na veřejnou vodovodní síť. Celková spotřeba v roce 2014 činila 401 m 3. Vodné za rok 2014 dosáhlo výše Kč. HORNÍ SLAVKOV V roce 2012 došlo k poškození vodovodní přípojky. Voda pro hygienické potřeby byla v roce 2014 dodávána v cisterně a pitná voda v barelech. Od listopadu 2014 byl odběr z vodovodního řádu obnoven. Celková spotřeba činila 26 m 3. Vodné dosáhlo výše 814,58 Kč. KUTNÁ HORA Provoz čistírny důlních vod umístěný v areálu dolu Kaňk je zásobován pitnou vodou z městského vodovodního řádu. Celkem bylo spotřebováno m 3 pitné vody. Vodné v roce 2014 činilo ,25 Kč. MYDLOVARY Dodavatelem pitné vody do objektů bývalé úpravny U-rud MAPE Mydlovary je ČEVAK a. s. České Budějovice. Odběrová místa vybavená vrtulkovými (fakturačními) vodoměry jsou umístěna na čtyřech odbočkách z veřejného vodovodu. Celkem bylo z výše uvedených míst odebráno m 3 vod, tj. o 11 m 3 více než v roce Spotřeba ve vlastních objektech činila 462 m 3, tj. o 29 m 3 méně než v předcházejícím roce. Ztráty činily 3 m 3. V roce 2014 byla mezi ostatními odběrateli společnost JH Rent a. s. Celková spotřeba 558 m 3 vody byla na základě smlouvy vyfakturována. Za odebranou vodu pro vlastní spotřebu bylo zaplaceno pouze vodné ve výši 28,65 Kč/m 3. Zásobování pitnou vodou nebylo narušeno žádnou mimořádnou událostí 1.2 Provozní voda PŘÍBRAM Jedná se o vltavskou vodu dodávanou firmou VEOLIA voda 1. SčV, a. s., ze které je vyráběna užitková voda pro hygienické potřeby na vodárně Háje š. č. 16. Voda je využívána na provozech DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram, v areálu ECOINVEST PŘÍBRAM, s. r. o. a ve Věznici Příbram. Část užitkové vody je dle potřeby používána k plnění požárních bazénů, ke zkrápění komunikací a v areálu společnosti ECOINVEST PŘÍBRAM s. r. o. také k výrobě tepla. Množství provozní vody odebrané z vodovodní sítě v roce 2014 (m 3 ): Stránka 9 celkem 167

10 OM č (š. č. 16, vodárna) OM č (š. č. 16 požární bazén) Celkem: m 3 Z tohoto množství činil odběr ostatními firmami (m 3 ): Věznice Příbram Bytíz ECOINVEST s. r. o Plnění požárního bazénu Dubenec Celkem: m 3 Spotřeba provozní vody na provozech o. z. SUL: 455 m 3 /rok. Vodné: ,9 Kč. V roce 2014 bylo odebráno m 3 vod z Drásovské nádrže pro využití v technologii na ČDV II. ZADNÍ CHODOV Jako provozní voda je pro průplachy filtrů a přípravu chemických roztoků používána vyčištěná důlní voda. V roce 2014 však nebyla využívána, protože ČDV byla provozována pouze v pohotovostním režimu. OKROUHLÁ RADOUŇ Pro přípravu roztoků chloridu barnatého se používá dekontaminovaná důlní voda. HORNÍ SLAVKOV Pro přípravu chemických roztoků (vápenné mléko, roztok chloridu barnatého) je používána vyčištěná důlní voda KUTNÁ HORA Vyčištěná důlní voda byla zčásti využívána v technologickém procesu. Jednalo se o filtrát z kalolisu, který sloužil pro přípravu vápenného mléka z důvodu nižšího obsahu síranových iontů. V současné době se pro přípravu vápenného mléka používá pitná voda. Vyčištěná důlní voda se spotřebovává na oplachy v rámci technologie. MYDLOVARY K provozním účelům - na protiprašné postřiky a čištění komunikací v okolí rekultivovaných odkališť - byla v roce 2014 používána pouze důlní voda z prostoru K IV/C3Z. 1.3 Odpadní voda PŘÍBRAM Odpadní vody jsou odváděny kanalizačním sběračem se zaústěním na městskou ČOV, která je ve správě VEOLIA voda 1. SčV, a. s. Odštěpný závod SUL v oblasti Příbram žádné čistící stanice odpadních vod neprovozuje. Spotřeba a stočné - pitná voda: m 3 /rok ,35 Kč Spotřeba a stočné - provozní voda: 0 m 3 /rok 0,0 Kč Spotřeba a stočné - srážkové vody: 930 m 3 /rok ,50 Kč Množství odpadních vod celkem: m 3 /rok. Stočné: ,85 Kč. Sledovaný profil: Splaškové vody š. č. 15, ID 099 Stránka 10 celkem 167

11 Poznámka: Vzorek 3 neodebrán profil bez přítoku (dne 10.2., 19.8., ). Tabulka č. 1-3 Sledovaný profil: Splaškové vody z areálu š. č. 11 ID 127 Ukazatel Jednotka Počet vzorků Minimum Maximum Průměr UNAT mg.l ,063 0,501 0,1926 Ra mbq.l -1 5 < ,6 RL105 mg.l NL mg.l ph - 2 7,6 8,0 7,80 NEL mg.l ,2 3,0 2,60 BSK5 mg O2.l ,5 CHSKMn mg O2.l ,0 52,7 36,85 Sledované odběrové místo: Splaškové vody j. č. 16 ID 131 Poznámka: Vzorek 3x neodebrán profil bez přítoku (dne 10.2., 19.8., ) KUTNÁ HORA Odpadní voda je vypouštěna ze sociálního zařízení na ČOV dle platného rozhodnutí zn /2009/ZPR/02, a dále je odváděna společně s vyčištěnou důlní vodou do toku Šífovka. Tabulka č. 1-4 Výpustný profil: ČOV Kutná Hora Platné vodoprávní rozhodnutí MěU Kutná Hora č. j /2009/ZPR/02 ze dne Stanovené parametry Dosažená skutečnost Ukazatel Jednotka Bilanční hodnota Jednotka Počet vzorků Min. Max. Průměr Počet překročení Bilanční hodnota Jednotka Q rok NL BSK5 max. 0,5 0,017 m 70 p 30 m 60 p 30 CHSK Cr m 170 p 120 l.s m 3.rok m 3.rok 1 mg.l -1 0,0164 t.rok ,2 21,6 10,6 0 0,0024 t.rok -1 mg.l -1 0,0164 t.rok ,3 14,0 6,0 0 0,0014 t.rok -1 mg.l -1 0,0657 t.rok ,0 56,3 30,0 0 0,0068 t.rok MYDLOVARY Voda z odkališť bývalé úpravny MAPE Od roku 2002 je v PRLP Mydlovary uplatňován nový způsob likvidace odkalištních vod, který je založen na čištění volných, popř. drenážních vod odkaliště K IV a K I alkalizací v nádrži AN DV a řízeném vypouštění takto vyčištěné vody do řeky Vltavy, mimo ČDV. Při uplatňování této metody byla ČDV až do využívána k chemickému čištění pouze menších částí odkalištních vod, převážně drenážní vody odkaliště K I se zvýšeným obsahem dusitanů a uranu. Provozní zkušenosti však ukázaly, že tyto složky lze při vhodné manipulaci s vodami účinně odstranit s využitím biochemických a fyzikálně-chemických procesů přímo v odkalištích bez chemického čištění v ČDV. Stránka 11 celkem 167

12 Z tohoto důvodu byla větší část strojního zařízení v ČDV k odstavena a v dalším období (včetně celého roku 2014) uplatněna výlučně nová technologie likvidace vod založená na dále uvedených operacích: a) čerpání odkalištních vod do nádrže AN DV b) čištění odkalištních vod alkalizací v nádrži AN DV c) vypouštění vyčištěné odkalištní vody do řeky Vltavy Blokové, technologické schéma likvidace vod v roce 2014 je včetně objemové bilance znázorněno na Obr. č Stránka 12 celkem 167

13 Obrázek č. 1-1 Blokové schéma a objemová bilance likvidace odkalištních vod v roce 2014 Vstup odkalištních a drenážních vod do procesu ČDV PLČS K IV/E K IV/C1Z ha K IV/R K IV/C2 Studna K IV/C2 K IV/E ČSDV C ČSDV C ČSDV C1 ČSDV C DVH 807,73 t ČSDV C4 ČSDV K I AN KV 17 ha ČS AN KV zál. čerpadla AN DV 8 ha ČS AN DV jímka ČDV Vltava K III ČDV - čistírna drenážních vod AN KV - - akumulační nádrž odkalištních vod AN ČDV - akumulační nádrž bývalé čistírny drenážních vod DVH - dolomitické vápenaté hnojivo AN DV- - akumulační nádrž drenážních vod Stránka 13 celkem 167

14 a) Čerpání odkalištních vod do nádrží AN KV a AN DV Veškeré drenážní vody z odkaliště K I byly v roce 2014 čerpány do nádrže AN KV v celkovém množství m 3. Drenážní voda z ČSDV C1 byla čerpána do nádrže AN KV v množství m 3. Drenážní vody z ostatních ČSDV byly čerpány do AN KV v celkovém množství m 3 z ČSDV C4 a m 3 z ČSDV C5. Do odkaliště KIV/R bylo odčerpáno celkem m 3 z ČSDV C2. Z ČSDV C3 bylo celkem m 3 odčerpáno do odkaliště K IV/C1Z. Vypouštění starých zásob vody z AN DV do řeky Vltavy bylo ukončeno dne Okamžitě bylo zahájeno napouštění AN DV homogenizovanou vodou z AN KV. Plnění nádrže AN DV bylo ukončeno a bylo načerpáno cca 218 tis. m 3 vody k alkalizaci a následnému dočištění před zahájením dalšího vypouštění do řeky Vltavy. b) Alkalizace vody v nádrži AN DV V roce 2014 bylo použito technické řešení alkalizace vody v AN DV jako v předešlých letech. Dolomitické vápenaté hnojivo (DVH) bylo nadávkováno v množství 807,73 t. DVH bylo dopravováno jako volně ložené v automobilové cisterně. Do nádrže AN DV bylo dávkováno pomocí vodního ejektoru, do kterého byla voda přiváděna přímo z čerpadla pevné čerpací stanice AN KV a jednoho záložního čerpadla ponořeného v AN KV a výstřik z ejektoru byl nasměrován do přítoku z dalšího záložního čerpadla ponořeného v AN KV, Tím bylo zajištěno roznášení DVH rovnoměrně po celé AN DV a byl zamezeno nekontrolovanému rozprášení DVH mimo vodní hladinu AN DV. Dávkování DVH probíhalo v období až Voda v AN DV byla promíchávána a provzdušňována proudnicí z plovoucí čerpací stanice a dvěma válcovými kesenery. Nejvyšší dosažené ph bylo v AN DV zjištěno dne hodnota 10,5. Měrná spotřeba DVH na 1 m 3 vypuštěné vody činila v roce ,04 kg. Přehled o spotřebě DVH od roku 2002 podává Tabulka č Tabulka č. 1-5 Vývoj spotřeby DVH při alkalizaci vody v nádrži AN DV Spotřeba DVH/vápno Max. ph Období t kg/m 3 v AN DV Doba alkalizace (počet dnů/etap) ,7 6,48 8,8 130/ ,0 4,02 10,6 24/ ,1 2,74 9,7 22/ ,1 2,80 10,4 39/ ,9 1,62 9,4 26/ ,6 1,77 9,4 43/ ,31 2,65 9,7 66/ ,41 2,75 10,4 26/ ,88 1,94 9,9 14/ ,71 2,97 10,27 43/ ,61 5,38 10,22 33/ ,83/248,78 1,33/0,86 10,14 32/ ,73 3,03 10,5 22/1 Spotřeba DVH dosáhla v roce 2014 obdobné úrovně jako v roce Vypouštění nově vyčištěné vody bylo zahájeno a celková odstávka potřebná k dočištění vody činila 48 dnů. ph vody před vypouštěním činilo 8,96 a nemuselo být upravováno pomocí rozkyselování. Stránka 14 celkem 167

15 c) Vypouštění vyčištěné odkalištní vody do řeky Vltavy Rozhodnutí umožňuje vypouštět měsíčně max. 36 tis. m 3, ročně 350 tis. m 3 vody. Při průtoku vody ve Vltavě větším než 13 m 3 /s lze vodu vypouštět bez omezení (max. 13,5 l/s), při průtoku menším než 13 m 3 /s je nutno výkon čerpání snížit na úroveň povoleného ředění (poměr cca 1:1.000) upraveno změnou povolení k vypouštění od VIII/2014. Průtok ve Vltavě je sledován na internetu s četností každý den (v 7:00 hod.) včetně sobot, nedělí a svátků. V průběhu roku 2014 bylo čerpání omezováno v celkovém počtu 142 dnů. Toto omezení představuje v celkovém ročním vypouštění deficit cca m 3. V roce 2014 bylo přes nepříznivé hodnoty průtoku ve Vltavě vypuštěno m 3 vody s průměrným průtokem 35,128 m 3 /hod, tj. 9,76 l/s. Přehled o složení vyčištěné odkalištní vody čerpané z nádrže AN DV do Vltavy podává Tab. č Stránka 15 celkem 167

16 Tabulka č. 1-6 Vyčištěná odkalištní voda čerpaná do řeky Vltavy v roce 2014 (vzorek VLJ - ID 207) Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014 Datum RL 550 NL 105 CHSK- ph SO 4 N-NO 3 N-NH 4 N-NO 2 HCO 3 Ra U Mg Cr mg/l mg/l mg/l - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Bq/l mg/l mg/l ,9 8, < 10 0,153 0,708 < 0,04 < 0, < 2 14,8 8, < 10 0,203 0,765 40,3 < 0,04 < 0,03 81, ,0 8, < 10 0,274 0,758 46,4 < 0,04 0,034 83, ,0 8, < 10 0,284 0,751 45,1 81, ,4 7, < 10 0,325 0,827 45,8 83, ,5 8, < 10 0,334 0,785 47,6 < 0,024 0,024 84, ,5 8, < 10 0,327 0,753 51,2 < 0,012 0,029 85, < 2 18,0 8, < 10 0,285 0, < 0,017 0, < 2 12,6 8, < 10 0,293 0,913 47,6 < 0,018 0, ,1 8, < 10 0,050 0,020 67,1 < 0,021 0, (ADV) ,5 9, < 10 0,382 0,457 14,6 0,020 0,036 58, (ADV) ,4 9, < 10 0,579 0, ,024 0,049 73, < 2 23,6 8, < 10 0,464 0,672 34,2 0,013 0,037 62,8 (ADV) ,1 8, < 10 0,917 0, ,017 0,038 62, ,2 8, < 10 0,836 0,912 36,6 0,025 0,035 61, ,6 8, < 10 0,266 0,610 30,5 0,035 0,035 77, ,2 8, < 10 0,163 0, ,031 0, ,9 8, < 10 0,150 0,626 39,7 < 0,023 0, ,1 9, < 10 0,084 0,631 23,8 < 0,012 0,037 63, ,0 8, < 10 0,108 0,547 37,8 0,019 0,037 74, <2 21,0 8, < 10 0,135 0,629 36,6 0,039 0,033 65, ,3 8, < 10 0,103 0,700 34,2 0,019 0,034 68, ,7 8, < 10 0,144 0,686 43,3 0,045 0,036 74, ,6 8, < 10 0,124 0,723 43,9 < 0,022 0,028 97, ,8 8, < 10 0,17 0,716 45,1 0,019 0,033 74,7 Emisní limit p ,2 0,2 Emisní limit m ,5 0,5 0,3 Stránka 16 celkem 167

17 V souladu s vodoprávním rozhodnutím byly ve vypouštěné odpadní vodě s četností 2x za rok monitorovány i další složky, pro které nejsou stanoveny emisní limity (viz dále uvedená tabulka). Obsah vybraných složek v odpadní vodě vypouštěné do řeky Vltavy v roce 2014 (mg/l) Datum P celk. Fe celk. F AOX <0,01 0,024 0,73 0, <0,01 0,069 0,71 0, <0, Ø <0,01 0,093 0,7 0,082 Z výsledků je zřejmé, že při vypouštění v roce 2014 nebyly emisní limity povolené vodoprávním rozhodnutím překročeny. Bilance vypuštěného znečištění do řeky Vltavy za rok 2014 je uvedena v Tab. č Z výsledků je zřejmé, že bilanční limity vodoprávního rozhodnutí byly dodrženy. Tabulka č. 1-7 Bilance vypuštěného znečištění v roce 2014 Výpusť: odkaliště bývalé úpravny U-rud v Mydlovarech Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KUJCK 9223/2011 OZZL/3/Ryb. Dosažená skutečnost Ukazatel Stanovené parametry Bilance [l/s], [mg/l], [m 3 /rok], [t/rok], [Bq/l] [MBq/rok] Počet vzorků Min. Max. Průměr Počet překročení Bilanční hodnota [m 3 /rok], [t/rok], [MBq/rok] Objem 13, ,34 13,47 9, RAS SO N-NO3 35 3,4 21 <10 <10 <10 0 1,32 N-NH4 30 3,0 21 0,05 0,917 0, ,0646 UNAT 0,2 0, ,024 0,06 0, ,0086 Ra 0, <0,012 0,045 0, ,04 NL 15 1, ,82 0 0,63 Mn 1 0, ,0361 0,142 0, ,0235 N-NO2 6 1,2 21 0,02 0,958 0, ,1861 CHSKCr ,4 32,5 20, ,5 ph ,87 9,06 8, Poznámka: Max. kapacita odpadního potrubí do Vltavy: 13,5 l/s Celková doba vypouštění: hod. Počet vzorků pro objem vyznačuje počet dní, ve kterých byla odpadní voda vypouštěna. Za vypouštěné znečištění bylo podle zákona č. 254/01 Sb. v roce 2014 zaplaceno celkem Kč. Z toho Kč za vypouštění RAS (RL 550 o C) a Kč za objem vypuštěné vody. Průměrná koncentrace RAS ve výši mg/l je oproti předchozímu roku o 61 mg/l vyšší. Přehled o efektivnosti likvidace odkalištních vod v letech podává Tabulka č Stránka 17 celkem 167

18 Tabulka č. 1-8 Efektivnost likvidace odkalištních vod v letech Období Objem vypuštěné odkalištní vody (tis. m 3 ) Celkové náklady na čištění (Kč/m 3 ) Počet překročení emisních limitů Podíl vody vyčištěné v AN DV (%) , , , , , , Měrné náklady na 1 m 3 vypouštěné vody činily 22,78 Kč. Tento ukazatel je ovlivněn zejména mzdovými náklady, druhem a množstvím použitého alkalického činidla a průtokem ve Vltavě, a tím i případným sníženým množstvím vypouštěné vyčištěné vody. 1.4 Důlní voda ČDV PŘÍBRAM I (š. č. 11) Ve sledovaném období byly čištěny na ČDV I povrchové vody bezejmenné vodoteče v oblasti Bytíz a odkalištní vody. Do odkaliště I Bytíz bylo v roce 2014 vyčerpáno z jámy č. 11A celkem m 3 důlních vod a m 3 povrchových vod bezejmenné vodoteče. Technologie ČDV se skládá ze stupně čiření, z pískové a ionexové filtrace. Tabulka č. 1-9 ČDV Příbram I: Spotřeba chemikálií rok 2014 Chemikálie Chlorid barnatý Síran hlinitý Průmyslová sůl Hydroxid sodný tuhý tekutý Soda Kyselina chlorovodíková Ionex Celkem 404 kg kg kg kg kg - - Tabulka č Sledovaný profil: ČDV š. č. 11 vstup ID 257 Ukazatel Jednotka Počet vzorků Minimum Maximum Průměr UNAT mg.l ,04 7,35 5,364 Ra mbq. l ,4 Podmínky a způsob vypouštění čištěných důlních vod z ČDV Příbram I (š. č. 11) jsou stanoveny rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje č. j /2012/KUSK ze dne s platností do a rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. j. SÚJB/RCKA/26038/2008 ze dne s platností do Stránka 18 celkem 167

19 Graf č. 1-1 ČDV Příbram I (š.č.11)- Výstup Unat. mg/l Graf č ,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, ČDV Příbram I (š.č.11)- Výstup Ra mbq/l Zhodnocení ročního provozu V roce 2014 nebylo na výpustním profilu zaznamenáno překročení hodnoty p a m. Všechny stanovené limity byly dodrženy. Stránka 19 celkem 167

20 Tabulka č Výpustní profil: ČDV Příbram I (š. č. 11) výstup ID 121 Platné vodohospodářské rozhodnutí KÚ SK č. j /2012/kusk ze dne ; rozhodnutí SÚJB: č. j.sujb/rcka/26038/2008 Dosažená skutečnost ze dne Stanovené parametry Ukazatel Jednotka Q rok U NAT Ra RAS NL Ø 30,0 max. 40,0 VÚ 0,4 ZÚ 0,5 VÚ 150 ZÚ 200 "p" 5000 "m" 6000 "p" 30 "m" 40 Bilanční hodnota Jednotka Počet vzorků Min. Max. Průměr Počet překročení Bilanční hodnota Jednotka l.s m 3.rok -1 25, m 3.rok -1 mg.l -1 - t.rok <0,030 0,398 0, ,1270 t.rok -1 mbq.l -1 - MBq.rok < ,6 0 45,76 MBq.rok -1 mg.l t.rok , ,19 t.rok -1 mg.l -1 33,1 t.rok <4,0 <4,0 0,0 0 0 t.rok -1 ph ,8 8,2 7, SO 4 2- Fe Cu Cl - "p" 3000 "m" 4000 "p" 5,0 "m" 6,0 "p" 0,2 "m" 0,4 "p" 800 "m" 900 mg.l t.rok , ,12 t.rok -1 mg.l -1 5,5 t.rok <0,100 0,276 0, ,082 t.rok -1 mg.l -1 0,22 t.rok -1 8 <0,028 <0,030 0,0 0 0,0 t.rok -1 mg.l t.rok , ,61 t.rok ČDV PŘÍBRAM II (š. č. 19) Na ČDV II š. č. 19 byly čištěny čerpané důlní vody v množství m 3. Ostatní průsakové vody z odvalů jsou trvale zapouštěny do podzemí ložiska pomocí hydrovrtů nebo vybudovaných drénů (odval j. č. 11A, 19, 9, 15, 2). Technologie ČDV se skládá ze stupně čiření, z pískové a ionexové filtrace. Tabulka č ČDV Příbram II: Spotřeba chemikálií rok 2014 Chemikálie Chlorid barnatý Průmysl. sůl Hydroxid sodný (kap.) Vápenný hydrát Soda Kyselina chlorovodíková Ionex Praestol Antispumin Celkem kg kg kg kg kg kg kg 590 kg Tabulka č Sledovaný profil: ČDV Příbram II, š. č. 19 vstup ID 400 Ukazatel Jednotka Počet vzorků Minimum Maximum Průměr UNAT mg.l ,68 5,21 4,562 Ra mbq. l ,2 RL mg.l ,8 NL mg.l ,0 ph ,4 7,9 7,63 SO4 2- mg.l Fe mg.l ,18 49,1 10,285 As mg.l ,177 1,111 0,4749 Cl- mg.l , ,64 Podmínky a způsob vypouštění čištěných důlních vod z ČDV Příbram II (š. č. 19) jsou stanoveny rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje č. j /2009/KUSK Stránka 20 celkem 167

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a B2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu sídel obce Žihobce Bílenice, Kadešice Rozsedly Vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2005

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oblastní inspektorát Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 Obsah Oblastní inspektorát Ústí nad Labem...1 Výroční zpráva za rok 2005...1 Obsah...1 1 Úvod...2 2 Charakteristika

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, rozhodnutí vlády ze dne 21.července 1999, kterým ministři jednoznačně

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

(konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP)

(konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP) Hodnocení dopadů SPOLCHEMIE GROUP na životní prostředí v roce 2013 (konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP) Obsah 1. Úvod... 3 2. Ochrana ovzduší... 3 2.1. Zdroje znečišťování

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

Zpráva o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí 2006 2007

Zpráva o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí 2006 2007 Zpráva o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí 2006 2007 údaje k 30.9.2007 1 SLOVO ÚVODEM 1.1. 2005 se společnost Kovohutě Příbram, a.s transformovala na Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. s kontinuálním

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN Č.j.: ORVZŽP 20/2008 VÝTISK ČÍSLO: 1 POČET STRAN: 129 MAPY: 1 PŘÍLOHY: 4 CD: 1 VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN DIAMO, s. p., o. z. TÚU, Stráž pod Ralskem Obsah : A. Informační část B. Operativní část C. Plány konkrétních

Více

RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA

RAVOS, s.r.o. Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA Rakovnická vodohospodářská společnost ROČNÍ ZPRÁVA RAKOVNÍK 2015 1. ÚVOD... 3 2. VODOVODY... 3 2.1. ZDROJE A ÚPRAVNY VODY... 5 2.2. VODOVODNÍ SÍŤ... 7 2.3. ÚDRŽBA A OPRAVY... 8 2.4. KVALITA DODÁVANÉ VODY...

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Kanalizační řád Hlučín. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA. HLUČÍN Aktualizace. Prosinec/2011. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Dodatek č. 3 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Prosinec/2011 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Strana 1 OBSAH 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Oznamovatel Zpracovatel dokumentace ČEZ, a. s. SCES - Group, spol. s r. o. prosinec 2008

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č. inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK 400 76 ÚSTÍ NAD LABEM

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK 400 76 ÚSTÍ NAD LABEM PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK 400 76 ÚSTÍ NAD LABEM PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK 400 76 ÚSTÍ NAD LABEM Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra

Více