ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014"

Transkript

1 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek ul. 28. října Příbram Příbram Z-01-ŘP-sp ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014

2 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014 Zpracoval: Kontroloval: Schválil: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. (Úvod, kap. 1 a 2, Závěr) vedoucí oddělení ekologie Ing. Radek Bican (Kap. 1, 3, 4, 6, 7 ) vedoucí střediska monitoringu Ing. Libuše Klierová (Kap. 1) technický pracovník Ing. Monika Dropová (Kap. 1 a 5) technický pracovník Radek Jandák (Kap. 1) Bc. Jiří Havlena (Kap. 3, 4) technický pracovník Ing. Vratislav Řehoř, Ph.D. náměstek pro ekologii a likvidační práce Ing. Václav Plojhar ředitel o. z. SUL Příbram Datum: Výtisk číslo: 1 Stránka 2 celkem 167

3 Rozdělovník Držitel Funkce, VOÚ, VOJ nebo organizace Titul, Jméno, Příjmení Výtisk č. vedoucí odboru ekologie DIAMO, s. p. Stráž pod Ralskem vedoucí oddělení ekologie o. z. SUL Příbram Ing. Pavel Vostarek 1 Mgr. Petr Brůček, Ph.D. 2 Fotografie na titulní straně: Poloprovozní zkouška čištění důlních vod bývalé výsypky lomu Hájek, září 2014 Stránka 3 celkem 167

4 OBSAH ÚVOD... 6 POJMY, ZKRATKY, DEFINICE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Pitná voda Externí zdroje Provozní voda Odpadní voda PŘÍBRAM KUTNÁ HORA MYDLOVARY Důlní voda ČDV PŘÍBRAM I (š. č. 11) ČDV PŘÍBRAM II (š. č. 19) PROUDKOVICKÁ ŠTOLA KRAHULOV NUČICE DĚDIČNÁ ŠTOLA ČDV ZADNÍ CHODOV ČDV OKROUHLÁ RADOUŇ ČDV HORNÍ SLAVKOV VÍTKOV II ČDV KUTNÁ HORA VRCHOSLAV ŠTOLA 5. KVĚTEN MOLDAVA KRASLICE - ROTAVA KRASLICE - ŠTOLA HRANIČÁŘ KRASLICE - DŮL JERONÝM V ABERTAMECH STŘÍBRO - ŠTOLA PROKOP STŘÍBRO ŠTOLA DLOUHÝ TAH STŘÍBRO ŠTOLA MICHAEL STŘÍBRO DĚDIČNÁ ŠTOLA MILÍKOV MYDLOVARY LOM HÁJEK Odkaliště a laguny Monitoring okolí povrchové vody Přehled činnosti na úseku nakládání s vodami Realizované akce a opatření Kontroly Shrnutí HYDROGEOLOGIE Charakteristika hydrogeologických a hydrologických poměrů Monitorovací systémy Monitoring podzemních vod Monitoring povrchových vod Výsledky monitoringu Podzemní vody Povrchové vody Shrnutí OVZDUŠÍ Emise ze stacionárních zdrojů Spalovací stacionární zdroje Plnění emisních limitů Emise a poplatky ze stacionárních zdrojů Emise z jiných stacionárních zdrojů Stránka 4 celkem 167

5 3.2.1 Jiné stacionární zdroje Plnění emisních limitů Emise a poplatky z jiných stacionárních zdrojů Imise Prašný spad Prašnost Radionuklidy Radon Dávkový příkon záření gama (příkon fotonového dávkového ekvivalentu) Uran v prašném spadu Radium v prašném spadu Měření hluku Přehled činnosti na úseku ochrany ovzduší Realizované akce a opatření Kontroly Náhrada škod způsobených exhalacemi Shrnutí KONTAMINACE MÍST A BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Kontaminace půdy Kontaminace biologického materiálu Shrnutí ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Produkce a nakládání s odpady Provozovny Produkce odpadů Zařízení a sklady nebezpečných odpadů Náklady a výnosy Přehled činnosti na úseku odpadového hospodářství Podnikání v oblasti nakládání s odpady Realizované akce a opatření Kontroly Shrnutí NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM Úložná místa Odvaly Odkaliště Těžební odpad a materiály související s hornickou činností Shrnutí SANACE A REKULTIVACE ZÁVĚR Stránka 5 celkem 167

6 ÚVOD Monitoring životního prostředí byl v roce 2014 prováděn v souladu s: Programem monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany - SPP-SUL _V8_R0 (schválen rozhodnutím RC Kamenná SÚJB Praha, č. j. SÚJB/RCKA/26935/2013 ze dne ), V závěru roku 2014 byla podána žádost o schválení dílčích změn ve výše uvedeném programu, přičemž monitorování dle schválených změn bylo zahájeno od Programem monitorování ostatních veličin a parametrů v životním prostředí" SPP-SUL V6-R1 s platností od Ve zprávě je popsán stav všech složek životního prostředí, které byly v roce 2014 sledovány o. z. SUL Příbram, včetně používaných sanačních technologií s důrazem na provedené změny, výsledky kontrolní činnosti a plánovaná opatření. Zvláštní pozornost je přitom věnována čištění odkalištních vod a rekultivačním pracem. Hodnocení stavu životního prostředí je založeno zejména na porovnání výsledků monitoringu s referenčními, limitními a dříve zjišťovanými hodnotami se zaměřením na objasnění příčin změn v roce 2014 a vývojových trendů za uplynulých 5 i více let, ve vazbě na průběh a efektivnost sanačních prací. Zpráva je koncipována jako záznam Z-01-ŘP-sp podle osnovy uvedené v řídicím postupu systému managementu organizace ŘP-sp Monitoring životního a pracovního prostředí, a je určena zejména pro vedoucí zaměstnance státního podniku DIAMO a orgány státního odborného dozoru a státní správy. Stránka 6 celkem 167

7 Pojmy, zkratky, definice AC automobilová cisterna A M,Ra hmotnostní aktivita radia (Bq.g -1 resp. Bq.kg -1 ) A M,Ra hmotnostní aktivita uranu radia (Bq.kg -1 ) A M,238U hmotnostní aktivita uranu 238 (Bq.kg -1 ) AN DV akumulační nádrž drenážních vod AN KV akumulační nádrž odkalištních vod AN akumulační nádrž A S,Ra aktivita radia v prašném spadu (Bq.m -2 za 30 dní) C S,U koncentrace uranu v prašném spadu (mg.m -2 za 30 dní) ČDV čistírna důlních vod ČHÚ český hydrometeorologický ústav ČIA český institut pro akreditaci ČOV čistírna odpadních vod ČS čerpací stanice ČSDV čerpací stanice drenážních vod DC2 označení vzorku drenážní vody odkaliště K IV/C2 DC3 označení vzorku drenážní vody odkaliště K IV/C1Z-východ DC4 označení vzorku drenážní vody odkaliště K IV/C1F a K IV/E DD označení vzorku drenážní vody odkaliště K IV/D a K IV/R DHM dlouhodobý hmotný majetek DIOS DIAMO iformační ojektový systém DO označení vzorku drenážní vody odkaliště K III DVH dolomitické vápenaté hnojivo EMY elektrárna Mydlovary K IV/C1Z-západ ISPOP Integrovaný systém plnění ochlašovacích povinností v oblasti ŽP KAD označení vzorku drenážní vody odkaliště K I LOV likvidace odkalištních vod MAPE název bývalé chemické úpravny uranových rud v Mydlovarech MP MŽP metodický pokyn Ministerstva životního prostředí PCB polychlorované bifenyly PČS pevná čerpací stanice PLČS plovoucí čerpací stanice PM Program monitorování veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany PRLP Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary PV pitná voda RAS rozpuštěné anorganické soli RKL rozkyselovací linka RSL screeningové hodnoty koncentrací chemických látek v jednotlivých složkách životního prostředí SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany TLD termoluminiscenční dozimetr TZL tuhé znečišťující látky USEPA Agentura pro ochranu životního prostředí VLJ označení vzorku vyčištěné vody čerpané do řeky Vltavy VÚ vyšetřovací úroveň ZÚ zásahová úroveň Stránka 7 celkem 167

8 1 NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 1.1 Pitná voda Externí zdroje PŘÍBRAM Provozy DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram byly v roce 2014 zásobovány pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Vodohospodářskou infrastrukturu města Příbrami provozuje VEOLIA voda 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10. Jedná se o následující odběrná místa: Tabulka č. 1-1 Odběrné místo OM číslo Vysoká Pec č. p. 47 Řimbaba Provoz Příbram, š. č p. Bouška ČDV š. č Wastech, a. s Provoz Příbram, š. č. 11, 11A ČDV š. č Příbram VII/184 sídlo o. z. SUL Archiv š. č Příbram VI - Husova Příbram VI-31, archiv RD Z přípojky pro Provoz Příbram š. č. 16 Háje byl zásobován areál bývalé firmy IDOS s. r. o. Praha, š. č. 16 nyní p. Bouška. Z přípojky pro ČDV š. č. 19 byl zásobován rovněž areál š. č. 19 firmy WASTECH a. s., areál úpravny bývalých RD, Příbram VI, Husova 256 pronájem firmou KOSTA Příbram s. r. o. Z hlavní přípojky vodovodního řádu určeného pro ředitelství o. z. SUL (Příbram VII-184) jsou zásobovány také firmy STAVUS, a. s. (kantýna a kuchyň) a PTÁČEK Reality a. s., Praha 4. Množství odebrané pitné vody z veřejné vodovodní sítě v roce 2014 činilo m 3. Tabulka č. 1-2 Odběrné místo OM číslo m 3 /rok Vodné (Kč bez DPH) Vysoká Pec 47 důl Řimbaba (pronájem spolku Řimbaba k ) ,40 Provoz Příbram, š. č p.bouška ,76 Provoz Příbram, š. č. 11, 11A ,16 ČDV š.č ,96 ČDV š.č.19 + Wastech ,36 Příbram VII/184 ředitelství o. z.sul ,10 Archiv š. č ,98 Příbram VI - Husova ,06 Příbram VI-31, archiv RD ,52 Celkem: ,3 Stránka 8 celkem 167

9 Z celkového množství bylo ostatními firmami odebráno (m 3 /rok): 1. p. Bouška, š. č STAVUS, a. s PTÁČEK Reality a. s WASTECH a. s KOSTA Příbram, s. r. o Spolek Řimbaba Celkem m 3 /rok Množství odebrané pitné vody pro potřeby o. z. SUL: m 3 /rok, vodné ,64 Kč. ZADNÍ CHODOV V roce 2014 byla oblast zásobována pitnou vodou z hlavního přivaděče Broumov Zadní Chodov, který je ve správě splečnosti Vodoservis Planá s. r. o. Celkem bylo odebráno m 3. Vodné činilo Kč. OKROUHLÁ RADOUŇ Areál je napojen na veřejnou vodovodní síť. Celková spotřeba v roce 2014 činila 401 m 3. Vodné za rok 2014 dosáhlo výše Kč. HORNÍ SLAVKOV V roce 2012 došlo k poškození vodovodní přípojky. Voda pro hygienické potřeby byla v roce 2014 dodávána v cisterně a pitná voda v barelech. Od listopadu 2014 byl odběr z vodovodního řádu obnoven. Celková spotřeba činila 26 m 3. Vodné dosáhlo výše 814,58 Kč. KUTNÁ HORA Provoz čistírny důlních vod umístěný v areálu dolu Kaňk je zásobován pitnou vodou z městského vodovodního řádu. Celkem bylo spotřebováno m 3 pitné vody. Vodné v roce 2014 činilo ,25 Kč. MYDLOVARY Dodavatelem pitné vody do objektů bývalé úpravny U-rud MAPE Mydlovary je ČEVAK a. s. České Budějovice. Odběrová místa vybavená vrtulkovými (fakturačními) vodoměry jsou umístěna na čtyřech odbočkách z veřejného vodovodu. Celkem bylo z výše uvedených míst odebráno m 3 vod, tj. o 11 m 3 více než v roce Spotřeba ve vlastních objektech činila 462 m 3, tj. o 29 m 3 méně než v předcházejícím roce. Ztráty činily 3 m 3. V roce 2014 byla mezi ostatními odběrateli společnost JH Rent a. s. Celková spotřeba 558 m 3 vody byla na základě smlouvy vyfakturována. Za odebranou vodu pro vlastní spotřebu bylo zaplaceno pouze vodné ve výši 28,65 Kč/m 3. Zásobování pitnou vodou nebylo narušeno žádnou mimořádnou událostí 1.2 Provozní voda PŘÍBRAM Jedná se o vltavskou vodu dodávanou firmou VEOLIA voda 1. SčV, a. s., ze které je vyráběna užitková voda pro hygienické potřeby na vodárně Háje š. č. 16. Voda je využívána na provozech DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram, v areálu ECOINVEST PŘÍBRAM, s. r. o. a ve Věznici Příbram. Část užitkové vody je dle potřeby používána k plnění požárních bazénů, ke zkrápění komunikací a v areálu společnosti ECOINVEST PŘÍBRAM s. r. o. také k výrobě tepla. Množství provozní vody odebrané z vodovodní sítě v roce 2014 (m 3 ): Stránka 9 celkem 167

10 OM č (š. č. 16, vodárna) OM č (š. č. 16 požární bazén) Celkem: m 3 Z tohoto množství činil odběr ostatními firmami (m 3 ): Věznice Příbram Bytíz ECOINVEST s. r. o Plnění požárního bazénu Dubenec Celkem: m 3 Spotřeba provozní vody na provozech o. z. SUL: 455 m 3 /rok. Vodné: ,9 Kč. V roce 2014 bylo odebráno m 3 vod z Drásovské nádrže pro využití v technologii na ČDV II. ZADNÍ CHODOV Jako provozní voda je pro průplachy filtrů a přípravu chemických roztoků používána vyčištěná důlní voda. V roce 2014 však nebyla využívána, protože ČDV byla provozována pouze v pohotovostním režimu. OKROUHLÁ RADOUŇ Pro přípravu roztoků chloridu barnatého se používá dekontaminovaná důlní voda. HORNÍ SLAVKOV Pro přípravu chemických roztoků (vápenné mléko, roztok chloridu barnatého) je používána vyčištěná důlní voda KUTNÁ HORA Vyčištěná důlní voda byla zčásti využívána v technologickém procesu. Jednalo se o filtrát z kalolisu, který sloužil pro přípravu vápenného mléka z důvodu nižšího obsahu síranových iontů. V současné době se pro přípravu vápenného mléka používá pitná voda. Vyčištěná důlní voda se spotřebovává na oplachy v rámci technologie. MYDLOVARY K provozním účelům - na protiprašné postřiky a čištění komunikací v okolí rekultivovaných odkališť - byla v roce 2014 používána pouze důlní voda z prostoru K IV/C3Z. 1.3 Odpadní voda PŘÍBRAM Odpadní vody jsou odváděny kanalizačním sběračem se zaústěním na městskou ČOV, která je ve správě VEOLIA voda 1. SčV, a. s. Odštěpný závod SUL v oblasti Příbram žádné čistící stanice odpadních vod neprovozuje. Spotřeba a stočné - pitná voda: m 3 /rok ,35 Kč Spotřeba a stočné - provozní voda: 0 m 3 /rok 0,0 Kč Spotřeba a stočné - srážkové vody: 930 m 3 /rok ,50 Kč Množství odpadních vod celkem: m 3 /rok. Stočné: ,85 Kč. Sledovaný profil: Splaškové vody š. č. 15, ID 099 Stránka 10 celkem 167

11 Poznámka: Vzorek 3 neodebrán profil bez přítoku (dne 10.2., 19.8., ). Tabulka č. 1-3 Sledovaný profil: Splaškové vody z areálu š. č. 11 ID 127 Ukazatel Jednotka Počet vzorků Minimum Maximum Průměr UNAT mg.l ,063 0,501 0,1926 Ra mbq.l -1 5 < ,6 RL105 mg.l NL mg.l ph - 2 7,6 8,0 7,80 NEL mg.l ,2 3,0 2,60 BSK5 mg O2.l ,5 CHSKMn mg O2.l ,0 52,7 36,85 Sledované odběrové místo: Splaškové vody j. č. 16 ID 131 Poznámka: Vzorek 3x neodebrán profil bez přítoku (dne 10.2., 19.8., ) KUTNÁ HORA Odpadní voda je vypouštěna ze sociálního zařízení na ČOV dle platného rozhodnutí zn /2009/ZPR/02, a dále je odváděna společně s vyčištěnou důlní vodou do toku Šífovka. Tabulka č. 1-4 Výpustný profil: ČOV Kutná Hora Platné vodoprávní rozhodnutí MěU Kutná Hora č. j /2009/ZPR/02 ze dne Stanovené parametry Dosažená skutečnost Ukazatel Jednotka Bilanční hodnota Jednotka Počet vzorků Min. Max. Průměr Počet překročení Bilanční hodnota Jednotka Q rok NL BSK5 max. 0,5 0,017 m 70 p 30 m 60 p 30 CHSK Cr m 170 p 120 l.s m 3.rok m 3.rok 1 mg.l -1 0,0164 t.rok ,2 21,6 10,6 0 0,0024 t.rok -1 mg.l -1 0,0164 t.rok ,3 14,0 6,0 0 0,0014 t.rok -1 mg.l -1 0,0657 t.rok ,0 56,3 30,0 0 0,0068 t.rok MYDLOVARY Voda z odkališť bývalé úpravny MAPE Od roku 2002 je v PRLP Mydlovary uplatňován nový způsob likvidace odkalištních vod, který je založen na čištění volných, popř. drenážních vod odkaliště K IV a K I alkalizací v nádrži AN DV a řízeném vypouštění takto vyčištěné vody do řeky Vltavy, mimo ČDV. Při uplatňování této metody byla ČDV až do využívána k chemickému čištění pouze menších částí odkalištních vod, převážně drenážní vody odkaliště K I se zvýšeným obsahem dusitanů a uranu. Provozní zkušenosti však ukázaly, že tyto složky lze při vhodné manipulaci s vodami účinně odstranit s využitím biochemických a fyzikálně-chemických procesů přímo v odkalištích bez chemického čištění v ČDV. Stránka 11 celkem 167

12 Z tohoto důvodu byla větší část strojního zařízení v ČDV k odstavena a v dalším období (včetně celého roku 2014) uplatněna výlučně nová technologie likvidace vod založená na dále uvedených operacích: a) čerpání odkalištních vod do nádrže AN DV b) čištění odkalištních vod alkalizací v nádrži AN DV c) vypouštění vyčištěné odkalištní vody do řeky Vltavy Blokové, technologické schéma likvidace vod v roce 2014 je včetně objemové bilance znázorněno na Obr. č Stránka 12 celkem 167

13 Obrázek č. 1-1 Blokové schéma a objemová bilance likvidace odkalištních vod v roce 2014 Vstup odkalištních a drenážních vod do procesu ČDV PLČS K IV/E K IV/C1Z ha K IV/R K IV/C2 Studna K IV/C2 K IV/E ČSDV C ČSDV C ČSDV C1 ČSDV C DVH 807,73 t ČSDV C4 ČSDV K I AN KV 17 ha ČS AN KV zál. čerpadla AN DV 8 ha ČS AN DV jímka ČDV Vltava K III ČDV - čistírna drenážních vod AN KV - - akumulační nádrž odkalištních vod AN ČDV - akumulační nádrž bývalé čistírny drenážních vod DVH - dolomitické vápenaté hnojivo AN DV- - akumulační nádrž drenážních vod Stránka 13 celkem 167

14 a) Čerpání odkalištních vod do nádrží AN KV a AN DV Veškeré drenážní vody z odkaliště K I byly v roce 2014 čerpány do nádrže AN KV v celkovém množství m 3. Drenážní voda z ČSDV C1 byla čerpána do nádrže AN KV v množství m 3. Drenážní vody z ostatních ČSDV byly čerpány do AN KV v celkovém množství m 3 z ČSDV C4 a m 3 z ČSDV C5. Do odkaliště KIV/R bylo odčerpáno celkem m 3 z ČSDV C2. Z ČSDV C3 bylo celkem m 3 odčerpáno do odkaliště K IV/C1Z. Vypouštění starých zásob vody z AN DV do řeky Vltavy bylo ukončeno dne Okamžitě bylo zahájeno napouštění AN DV homogenizovanou vodou z AN KV. Plnění nádrže AN DV bylo ukončeno a bylo načerpáno cca 218 tis. m 3 vody k alkalizaci a následnému dočištění před zahájením dalšího vypouštění do řeky Vltavy. b) Alkalizace vody v nádrži AN DV V roce 2014 bylo použito technické řešení alkalizace vody v AN DV jako v předešlých letech. Dolomitické vápenaté hnojivo (DVH) bylo nadávkováno v množství 807,73 t. DVH bylo dopravováno jako volně ložené v automobilové cisterně. Do nádrže AN DV bylo dávkováno pomocí vodního ejektoru, do kterého byla voda přiváděna přímo z čerpadla pevné čerpací stanice AN KV a jednoho záložního čerpadla ponořeného v AN KV a výstřik z ejektoru byl nasměrován do přítoku z dalšího záložního čerpadla ponořeného v AN KV, Tím bylo zajištěno roznášení DVH rovnoměrně po celé AN DV a byl zamezeno nekontrolovanému rozprášení DVH mimo vodní hladinu AN DV. Dávkování DVH probíhalo v období až Voda v AN DV byla promíchávána a provzdušňována proudnicí z plovoucí čerpací stanice a dvěma válcovými kesenery. Nejvyšší dosažené ph bylo v AN DV zjištěno dne hodnota 10,5. Měrná spotřeba DVH na 1 m 3 vypuštěné vody činila v roce ,04 kg. Přehled o spotřebě DVH od roku 2002 podává Tabulka č Tabulka č. 1-5 Vývoj spotřeby DVH při alkalizaci vody v nádrži AN DV Spotřeba DVH/vápno Max. ph Období t kg/m 3 v AN DV Doba alkalizace (počet dnů/etap) ,7 6,48 8,8 130/ ,0 4,02 10,6 24/ ,1 2,74 9,7 22/ ,1 2,80 10,4 39/ ,9 1,62 9,4 26/ ,6 1,77 9,4 43/ ,31 2,65 9,7 66/ ,41 2,75 10,4 26/ ,88 1,94 9,9 14/ ,71 2,97 10,27 43/ ,61 5,38 10,22 33/ ,83/248,78 1,33/0,86 10,14 32/ ,73 3,03 10,5 22/1 Spotřeba DVH dosáhla v roce 2014 obdobné úrovně jako v roce Vypouštění nově vyčištěné vody bylo zahájeno a celková odstávka potřebná k dočištění vody činila 48 dnů. ph vody před vypouštěním činilo 8,96 a nemuselo být upravováno pomocí rozkyselování. Stránka 14 celkem 167

15 c) Vypouštění vyčištěné odkalištní vody do řeky Vltavy Rozhodnutí umožňuje vypouštět měsíčně max. 36 tis. m 3, ročně 350 tis. m 3 vody. Při průtoku vody ve Vltavě větším než 13 m 3 /s lze vodu vypouštět bez omezení (max. 13,5 l/s), při průtoku menším než 13 m 3 /s je nutno výkon čerpání snížit na úroveň povoleného ředění (poměr cca 1:1.000) upraveno změnou povolení k vypouštění od VIII/2014. Průtok ve Vltavě je sledován na internetu s četností každý den (v 7:00 hod.) včetně sobot, nedělí a svátků. V průběhu roku 2014 bylo čerpání omezováno v celkovém počtu 142 dnů. Toto omezení představuje v celkovém ročním vypouštění deficit cca m 3. V roce 2014 bylo přes nepříznivé hodnoty průtoku ve Vltavě vypuštěno m 3 vody s průměrným průtokem 35,128 m 3 /hod, tj. 9,76 l/s. Přehled o složení vyčištěné odkalištní vody čerpané z nádrže AN DV do Vltavy podává Tab. č Stránka 15 celkem 167

16 Tabulka č. 1-6 Vyčištěná odkalištní voda čerpaná do řeky Vltavy v roce 2014 (vzorek VLJ - ID 207) Zpráva o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2014 Datum RL 550 NL 105 CHSK- ph SO 4 N-NO 3 N-NH 4 N-NO 2 HCO 3 Ra U Mg Cr mg/l mg/l mg/l - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Bq/l mg/l mg/l ,9 8, < 10 0,153 0,708 < 0,04 < 0, < 2 14,8 8, < 10 0,203 0,765 40,3 < 0,04 < 0,03 81, ,0 8, < 10 0,274 0,758 46,4 < 0,04 0,034 83, ,0 8, < 10 0,284 0,751 45,1 81, ,4 7, < 10 0,325 0,827 45,8 83, ,5 8, < 10 0,334 0,785 47,6 < 0,024 0,024 84, ,5 8, < 10 0,327 0,753 51,2 < 0,012 0,029 85, < 2 18,0 8, < 10 0,285 0, < 0,017 0, < 2 12,6 8, < 10 0,293 0,913 47,6 < 0,018 0, ,1 8, < 10 0,050 0,020 67,1 < 0,021 0, (ADV) ,5 9, < 10 0,382 0,457 14,6 0,020 0,036 58, (ADV) ,4 9, < 10 0,579 0, ,024 0,049 73, < 2 23,6 8, < 10 0,464 0,672 34,2 0,013 0,037 62,8 (ADV) ,1 8, < 10 0,917 0, ,017 0,038 62, ,2 8, < 10 0,836 0,912 36,6 0,025 0,035 61, ,6 8, < 10 0,266 0,610 30,5 0,035 0,035 77, ,2 8, < 10 0,163 0, ,031 0, ,9 8, < 10 0,150 0,626 39,7 < 0,023 0, ,1 9, < 10 0,084 0,631 23,8 < 0,012 0,037 63, ,0 8, < 10 0,108 0,547 37,8 0,019 0,037 74, <2 21,0 8, < 10 0,135 0,629 36,6 0,039 0,033 65, ,3 8, < 10 0,103 0,700 34,2 0,019 0,034 68, ,7 8, < 10 0,144 0,686 43,3 0,045 0,036 74, ,6 8, < 10 0,124 0,723 43,9 < 0,022 0,028 97, ,8 8, < 10 0,17 0,716 45,1 0,019 0,033 74,7 Emisní limit p ,2 0,2 Emisní limit m ,5 0,5 0,3 Stránka 16 celkem 167

17 V souladu s vodoprávním rozhodnutím byly ve vypouštěné odpadní vodě s četností 2x za rok monitorovány i další složky, pro které nejsou stanoveny emisní limity (viz dále uvedená tabulka). Obsah vybraných složek v odpadní vodě vypouštěné do řeky Vltavy v roce 2014 (mg/l) Datum P celk. Fe celk. F AOX <0,01 0,024 0,73 0, <0,01 0,069 0,71 0, <0, Ø <0,01 0,093 0,7 0,082 Z výsledků je zřejmé, že při vypouštění v roce 2014 nebyly emisní limity povolené vodoprávním rozhodnutím překročeny. Bilance vypuštěného znečištění do řeky Vltavy za rok 2014 je uvedena v Tab. č Z výsledků je zřejmé, že bilanční limity vodoprávního rozhodnutí byly dodrženy. Tabulka č. 1-7 Bilance vypuštěného znečištění v roce 2014 Výpusť: odkaliště bývalé úpravny U-rud v Mydlovarech Platné vodoprávní rozhodnutí č. j. KUJCK 9223/2011 OZZL/3/Ryb. Dosažená skutečnost Ukazatel Stanovené parametry Bilance [l/s], [mg/l], [m 3 /rok], [t/rok], [Bq/l] [MBq/rok] Počet vzorků Min. Max. Průměr Počet překročení Bilanční hodnota [m 3 /rok], [t/rok], [MBq/rok] Objem 13, ,34 13,47 9, RAS SO N-NO3 35 3,4 21 <10 <10 <10 0 1,32 N-NH4 30 3,0 21 0,05 0,917 0, ,0646 UNAT 0,2 0, ,024 0,06 0, ,0086 Ra 0, <0,012 0,045 0, ,04 NL 15 1, ,82 0 0,63 Mn 1 0, ,0361 0,142 0, ,0235 N-NO2 6 1,2 21 0,02 0,958 0, ,1861 CHSKCr ,4 32,5 20, ,5 ph ,87 9,06 8, Poznámka: Max. kapacita odpadního potrubí do Vltavy: 13,5 l/s Celková doba vypouštění: hod. Počet vzorků pro objem vyznačuje počet dní, ve kterých byla odpadní voda vypouštěna. Za vypouštěné znečištění bylo podle zákona č. 254/01 Sb. v roce 2014 zaplaceno celkem Kč. Z toho Kč za vypouštění RAS (RL 550 o C) a Kč za objem vypuštěné vody. Průměrná koncentrace RAS ve výši mg/l je oproti předchozímu roku o 61 mg/l vyšší. Přehled o efektivnosti likvidace odkalištních vod v letech podává Tabulka č Stránka 17 celkem 167

18 Tabulka č. 1-8 Efektivnost likvidace odkalištních vod v letech Období Objem vypuštěné odkalištní vody (tis. m 3 ) Celkové náklady na čištění (Kč/m 3 ) Počet překročení emisních limitů Podíl vody vyčištěné v AN DV (%) , , , , , , Měrné náklady na 1 m 3 vypouštěné vody činily 22,78 Kč. Tento ukazatel je ovlivněn zejména mzdovými náklady, druhem a množstvím použitého alkalického činidla a průtokem ve Vltavě, a tím i případným sníženým množstvím vypouštěné vyčištěné vody. 1.4 Důlní voda ČDV PŘÍBRAM I (š. č. 11) Ve sledovaném období byly čištěny na ČDV I povrchové vody bezejmenné vodoteče v oblasti Bytíz a odkalištní vody. Do odkaliště I Bytíz bylo v roce 2014 vyčerpáno z jámy č. 11A celkem m 3 důlních vod a m 3 povrchových vod bezejmenné vodoteče. Technologie ČDV se skládá ze stupně čiření, z pískové a ionexové filtrace. Tabulka č. 1-9 ČDV Příbram I: Spotřeba chemikálií rok 2014 Chemikálie Chlorid barnatý Síran hlinitý Průmyslová sůl Hydroxid sodný tuhý tekutý Soda Kyselina chlorovodíková Ionex Celkem 404 kg kg kg kg kg - - Tabulka č Sledovaný profil: ČDV š. č. 11 vstup ID 257 Ukazatel Jednotka Počet vzorků Minimum Maximum Průměr UNAT mg.l ,04 7,35 5,364 Ra mbq. l ,4 Podmínky a způsob vypouštění čištěných důlních vod z ČDV Příbram I (š. č. 11) jsou stanoveny rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje č. j /2012/KUSK ze dne s platností do a rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. j. SÚJB/RCKA/26038/2008 ze dne s platností do Stránka 18 celkem 167

19 Graf č. 1-1 ČDV Příbram I (š.č.11)- Výstup Unat. mg/l Graf č ,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, ČDV Příbram I (š.č.11)- Výstup Ra mbq/l Zhodnocení ročního provozu V roce 2014 nebylo na výpustním profilu zaznamenáno překročení hodnoty p a m. Všechny stanovené limity byly dodrženy. Stránka 19 celkem 167

20 Tabulka č Výpustní profil: ČDV Příbram I (š. č. 11) výstup ID 121 Platné vodohospodářské rozhodnutí KÚ SK č. j /2012/kusk ze dne ; rozhodnutí SÚJB: č. j.sujb/rcka/26038/2008 Dosažená skutečnost ze dne Stanovené parametry Ukazatel Jednotka Q rok U NAT Ra RAS NL Ø 30,0 max. 40,0 VÚ 0,4 ZÚ 0,5 VÚ 150 ZÚ 200 "p" 5000 "m" 6000 "p" 30 "m" 40 Bilanční hodnota Jednotka Počet vzorků Min. Max. Průměr Počet překročení Bilanční hodnota Jednotka l.s m 3.rok -1 25, m 3.rok -1 mg.l -1 - t.rok <0,030 0,398 0, ,1270 t.rok -1 mbq.l -1 - MBq.rok < ,6 0 45,76 MBq.rok -1 mg.l t.rok , ,19 t.rok -1 mg.l -1 33,1 t.rok <4,0 <4,0 0,0 0 0 t.rok -1 ph ,8 8,2 7, SO 4 2- Fe Cu Cl - "p" 3000 "m" 4000 "p" 5,0 "m" 6,0 "p" 0,2 "m" 0,4 "p" 800 "m" 900 mg.l t.rok , ,12 t.rok -1 mg.l -1 5,5 t.rok <0,100 0,276 0, ,082 t.rok -1 mg.l -1 0,22 t.rok -1 8 <0,028 <0,030 0,0 0 0,0 t.rok -1 mg.l t.rok , ,61 t.rok ČDV PŘÍBRAM II (š. č. 19) Na ČDV II š. č. 19 byly čištěny čerpané důlní vody v množství m 3. Ostatní průsakové vody z odvalů jsou trvale zapouštěny do podzemí ložiska pomocí hydrovrtů nebo vybudovaných drénů (odval j. č. 11A, 19, 9, 15, 2). Technologie ČDV se skládá ze stupně čiření, z pískové a ionexové filtrace. Tabulka č ČDV Příbram II: Spotřeba chemikálií rok 2014 Chemikálie Chlorid barnatý Průmysl. sůl Hydroxid sodný (kap.) Vápenný hydrát Soda Kyselina chlorovodíková Ionex Praestol Antispumin Celkem kg kg kg kg kg kg kg 590 kg Tabulka č Sledovaný profil: ČDV Příbram II, š. č. 19 vstup ID 400 Ukazatel Jednotka Počet vzorků Minimum Maximum Průměr UNAT mg.l ,68 5,21 4,562 Ra mbq. l ,2 RL mg.l ,8 NL mg.l ,0 ph ,4 7,9 7,63 SO4 2- mg.l Fe mg.l ,18 49,1 10,285 As mg.l ,177 1,111 0,4749 Cl- mg.l , ,64 Podmínky a způsob vypouštění čištěných důlních vod z ČDV Příbram II (š. č. 19) jsou stanoveny rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje č. j /2009/KUSK Stránka 20 celkem 167

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2011

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2011 DIAMO, státní podnik odštěpný závod SUL 261 13 Příbram Příbram 15.03.2012 Z-01-ŘP-sp-22-01 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2011 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2012

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2012 DIAMO, státní podnik odštěpný závod SUL 261 13 Příbram Příbram 15.03.2013 Z-01-ŘP-sp-22-01 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2012 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MONITORINGU A STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. za rok 2008

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MONITORINGU A STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. za rok 2008 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH MONITORINGU A STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zpracovalo: oddělení ekologie Předkládá: Ing. Vratislav Řehoř náměstek pro ekologii a likvidační práce Schvaluje: Ing. Václav Plojhar

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2015

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. SUL za rok 2015 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek ul. 28. října 184 261 13 Příbram Příbram 15.03.2016 Z-01-ŘP-sp-22-01 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o.

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary ZPRÁVA

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary ZPRÁVA DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Provoz rekultivací a likvidačních prací Mydlovary --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 12. 03. 2013 Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2012 ZPRÁVA o

Více

ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU

ZPRÁVA. za rok 2006. o výsledcích monitoringu. a stavu složek životního prostředí. Oddělení geologického o. z. TÚU DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí za rok 2006 Zpracoval: kolektiv autorů Oddělení geologického o. z. TÚU Oddělení

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2014

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2014 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 51 Dolní Rožínka Dolní Rožínka 10. 03. 2015 Z01ŘPsp2201 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2014 ZPRÁVA o

Více

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV

VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV VÝVOJ CHARAKTERU DŮLNÍCH VOD ZATOPENÉHO LOŽISKA ZADNÍ CHODOV 1) Karel LUSK, DIAMO, s. p., Máchova 21, 471 27 Stráž pod Ralskem, e-mail: lusk@diamo.cz 2) Milan VŠETEČKA,DIAMO, s. p., Máchova 21, 471 27

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí v oblasti PRLP Mydlovary za rok 2009

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí v oblasti PRLP Mydlovary za rok 2009 DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek ul. 28 října 184 261 13 Příbram Mydlovary 28. 02. 2010 Z-01-ŘP-sp-22-01 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí v

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 06 83 (21) (pv 4508-83) do (Bi) (51) ínt. Cl. 3 G 21 F 9/04 ÚŘAD

Více

Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU

Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU Zlatohorská ložisková struktura je součástí devonského vulkanosedimentárního komplexu epizonálně metamorfovaných hornin vrbenské série.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

ZPRÁVA. o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí odštěpného závodu GEAM za rok 2008

ZPRÁVA. o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí odštěpného závodu GEAM za rok 2008 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 592 5 Dolní Rožínka Z-0-ŘP-sp-22-0 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí odštěpného závodu GEAM za rok 2008 Zpracoval : kolektiv zaměstnanců

Více

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY VODOVODNÍ ŘADY Identifikační číslo provozní evidence: 5203-633968-00277819-1/1-28818334 Název provozního celku: Vodovod Název: Město Forma právnická osoba 499320171 Název rozhodujícího majetku: 5203-633968-00277819-1/1

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ PO KRYSTALIZACI KAMENCE V PROCESU SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU

ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ PO KRYSTALIZACI KAMENCE V PROCESU SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ PO KRYSTALIZACI KAMENCE V PROCESU SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU Jiří CHARVÁT DIAMO, s. p., o. z. TÚU, odd. matematického modelování, Máchova 201, 471 27

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den 29.7.2014

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den 29.7.2014 SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 4. kontrolní den 29.7.2014 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací

Více

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. TÚU za rok 2012

ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. TÚU za rok 2012 DIAMO, státní podnik o. z. Těžba a úprava uranu Pod Vinicí 84 471 27 Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem 29. 3. 2013 Z-01-ŘP-sp-22-01 ZPRÁVA o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Stajiště trvale bydlící. Pavlov trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Pavlov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 206 Kód obce PRVKUK 0612.005.206.00 Kód obce (IČOB) 11841 (587681) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61053 Název POU Třešť Členění

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Struktura databáze Kompletní popis. Svazek:

Struktura databáze Kompletní popis. Svazek: Svazek: 5 Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 APLIKACE KE SPRÁVĚ A EVIDENCI VYBRANÝCH ÚDAJŮ Z MAJETKOVÉ A PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ Kompletní popis (12.2007) OBSAH 1 ÚVOD 2

Více

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Žirovnice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Žirovnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 437 Kód obce PRVKUK 0613.010.437.00 Kód obce (IČOB) 19715 (549231) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61103 Název POU Počátky

Více

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

Kód obce UIR: 17841. Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.064.01 Kód obce UIR: 17841 Název obce: VELKÁ JESENICE 1. VELKÁ JESENICE číslo obce: IČZÚJ 574562 část obce (základní sídelní jednotka): Velká Jesenice Podklady: Dotazník k PRVK

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

*MULNX00M8NBB* ROZHODNUTÍ. Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

*MULNX00M8NBB* ROZHODNUTÍ. Mírové náměstí 35, 440 23 Louny *MULNX00M8NBB* *MULNX00M8NBB* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/6966/2015/SU/BL Louny 20.07.2015 Číslo jednací: MULNCJ

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m..

Bohdalec. Obec Bohdalec se nachází jižně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 548 581 m n.m.. A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Bohdalec Číslo obce PRVK: 682 Kód obce PRVK: 0615.015.682.00 Kód obce (IČOB): 00602 (595284) Číslo ORP3 (ČSÚ): 015 (6115) Název ORP3: Žďár nad Sázavou

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU

PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU OBEC Z Á B O Ř Í okr. Strakonice Provozní řád vodovodu 1 ================== Obec Z Á BO Ř Í, okr. Strakonice Základní údaje Vlastník vodovodu: Obec Záboří, okr. Strakonice IČO: 252

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Způsoby likvidace domovních odpadních vod Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Herálec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 058 Kód obce PRVK: 0611.002.058.00 Kód obce (IČOB): 03829 (568678) Číslo ORP3 (ČSÚ): 002 (6102) Název ORP3: Havlíčkův Brod Kód

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU

MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU KOHOUT P. ECOCHEM, analytické centrum Praha, Dolejškova

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

1. TEPLICE NAD METUJÍ

1. TEPLICE NAD METUJÍ 1 Kód obce PRVK: 3605.5201.062.01 Kód obce UIR: 16639 Název obce: TEPLICE NAD METUJÍ 1. TEPLICE NAD METUJÍ číslo obce: IČZÚJ 574538 část obce (základní sídelní jednotka): Teplice nad Metují, Dolní Teplice,

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

8. Vodní dílo STANOVICE

8. Vodní dílo STANOVICE 8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice

Více

Sledování aktivity tritia v hydrosféře v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Hana Bílková, Dagmar Fuchsová SÚJB RC Brno Litomyšl 10.-11. 5.

Sledování aktivity tritia v hydrosféře v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Hana Bílková, Dagmar Fuchsová SÚJB RC Brno Litomyšl 10.-11. 5. Sledování aktivity tritia v hydrosféře v okolí jaderné elektrárny Dukovany Hana Bílková, Dagmar Fuchsová SÚJB RC Brno Litomyšl 10.-11. 5.2007 Legislativní požadavky Zákon č. 18/1997 Sb. Atomový zákon -

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Plzeň, 9.11.2010 Historie kanalizační sítě města Plzně první písemné záznamy o kanalizaci města Plzně pochází z přelomu 16. a 17. století podrobnější

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sušice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sušice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_047_01_15979 Název obce: Sušice Kód obce (IČOB): 518026 (518026) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Boč. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.1.2 Název obce: Stráž nad Ohří Kód obce (IČOB): 15644 (555584) Číslo ORP3

Více

PROBLEMATIKA LIKVIDACE. Ing. Jaroslav Hedbávný www.vodarenska.cz

PROBLEMATIKA LIKVIDACE. Ing. Jaroslav Hedbávný www.vodarenska.cz VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč PROBLEMATIKA LIKVIDACE VODÁRENSKÝCH A ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V PROVOZNÍ PRAXI Ing. Jaroslav Hedbávný www.vodarenska.cz ZÁKLADNÍÚDAJE

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Suchdol. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Suchdol Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7103_020_01_15912 Název obce: Suchdol Kód obce (IČOB): 590088 (590088) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1554 (7103)

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

Kód obce UIR: 15854. číslo obce: IČZÚJ 574481 část obce (základní sídelní jednotka): Studnice, Bakov, Na Pastvišti, Řešetova Lhota

Kód obce UIR: 15854. číslo obce: IČZÚJ 574481 část obce (základní sídelní jednotka): Studnice, Bakov, Na Pastvišti, Řešetova Lhota 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.058.01 1. STUDNICE Kód obce UIR: 15854 Název obce: STUDNICE číslo obce: IČZÚJ 574481 část obce (základní sídelní jednotka): Studnice, Bakov, Na Pastvišti, Řešetova Lhota Podklady:

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity Č. j.: KULK/2685/2003 1. Ochrana ovzduší a emisní limity Emisní limity nejsou stanoveny. Zařízení je zdrojem fugitivních emisí. V daném případě se upouští od měření emisí znečišťujících látek, protože

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. KARVINÁ - Sovinec Rekultivovaná skládka TKO, monitoring Závěrečná zpráva, 2012 Číslo zakázky Účel Katastrální území Kraj Objednatel 2010 0116S sledování kvality podzemní a povrchové

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody Závěrečné zhodnocení, 2013 Číslo zakázky Účel Etapa Katastrální území Kraj Objednatel sledování kvality podzemní a povrchové vody XVII.

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více