Jiřina Stejskalová. Spolupráce škol s úřady práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiřina Stejskalová. Spolupráce škol s úřady práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Jiřina Stejskalová Obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku III. ročník kombinované studium Spolupráce škol s úřady práce Cooperation school with job center Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. Olomouc 2011

2 Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouţila jen uvedených pramenů a literatury. V Přerově dne Jiřina Stejskalová

3 Poděkování: Děkuji především vedoucí mé bakalářské práce paní doc. PhDr. Michaele Prášilové, Ph.D., za vedení bakalářské práce.

4 OBSAH Úvod... 5 TEORETICKÁ ČÁST Charakteristika úřadu práce Sluţby Úřadu práce Informační poradenské středisko Střední odborná škola a orientace jejích absolventů na trhu práce Absolvent střední odborné školy Výchovný poradce na střední odborné škole Praktická část průzkumné šetření Příprava a realizace Průběh průzkumného šetření Rozhovor s poradkyní Úřadu práce Anketa vyhodnocení výsledků ankety Shrnutí výsledků průzkumného šetření Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh... 36

5 ÚVOD Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na spolupráci středních škol s úřady práce. Toto téma jsem si zvolila, protoţe se mi součinnost těchto institucí jeví jako smysluplná. Kladu si otázku, jaká je tedy šíře jejich spolupráce, zajímá mne také, zda přednášky zaměřené na budoucí volbu zaměstnání, pořádané úřadem práce, jsou pro studenty přínosné při jejich rozhodování. Hlavním cílem této práce je popsat činnosti pořádané úřadem práce pro studenty středních škol a zjistit názor studentů na přínosnost jedné z jimi absolvovaných aktivit. Bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou částí. První je teoretická, jejímţ cílem je vysvětlit úlohu středních škol i úřadů práce jako pomocníků studentům při volbě povolání. Tuto teoretickou část jsem zpracovala na základě analýzy dostupných teoretických zdrojů a také navázáním komunikace s úřadem práce a školami v dané lokalitě. V první kapitole se zde zaměřuji na úlohu úřadu práce jako pomocníka při vstupu absolventů střední odborné školy na trh práce. Je popisováno, co úřad práce je a jaké sluţby nabízí absolventům středních škol. Dále je ve druhé kapitole vysvětleno, jak škola prostřednictvím výchovného poradce zprostředkovává studentům potřebné poznatky o volbě zaměstnání. Zabývám se zde také otázkou, jak můţe být výchovný poradce přínosem v různých nesnázích, se kterými se můţeme setkat při hledání práce. Praktická část je zacílena na zjištění názoru studentů 4. ročníku konkrétní odborné střední školy na akci absolvovanou na daném úřadu práce. Tato část má dvě kapitoly a popisuje aktivity pořádané konkrétním úřadem práce pro studenty odborných středních škol. U jedné z aktivit jsem provedla průzkum, který zjišťuje názor studentů 4. ročníku odborné střední školy na přínosnost absolvované akce z hlediska pomoci při nástupu do zaměstnání. Přínos práce shledávám v získání zpětné vazby o činnostech úřadu práce z hlediska budoucích absolventů středních škol. Jako metody práce jsem zvolila analýzu teoretických zdrojů a popis, v praktické části práce anketu, rozhovor a pozorování. 5

6 I. TEORETICKÁ ČÁST 6

7 1 CHARAKTERISTIKA ÚŘADU PRÁCE Úřad práce je státní instituce. Její hlavní činnost je poskytování informací z odvětví pracovního trhu nejen v České republice, ale také v Evropské unii, evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst. Spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, ale jeho působnost se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých pobočkách po celé České republice. 1 V České republiky úřad práce ustanovuje zákon č. 73/2011 Sb. Jeho účinnost je od Datem platnosti se zrušují původní úřady práce zřízené podle zákona o zaměstnanosti. Veškeré úkoly v odvětví zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a dalších přebírá úřad práce České republiky. Úřad práce je správním orgánem s celostátní účinností a je účetní veličinou. Náleţí mu identifikační číslo Jeho hlavním sídlem je Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, Praha Úřad práce je organizačně členěn na hlavní ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou totoţné s územím krajů podle zákona č. 347/1997 Sb. Krajské pobočky se dále třídí na kontaktní pracoviště. Reorganizací prvotních úřadů práce a jejich kontaktních míst se vyvinula kontaktní pracoviště. 3 Všechny úřady práce mají své hlavní pobočky a vedlejší pobočky. Kaţdý kraj má pod sebou velká města, ve kterých jsou hlavní úřady práce. V České republice máme patnáct krajů a z toho 77 hlavních poboček plus vedlejší pobočky. Většina krajů má pod sebou minimálně jedno velké město s hlavním úřadem a vedlejšími pobočkami. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí jednání úřadu práce. Hlavou úřadu práce je ředitel. Během jeho jmenování a zrušení se řídí určitým právním předpisem. Kompetence k úřadu práce je pro uchazeče dána trvalým pobytem, ostatní příslušnost je dána funkcí 1 Úřad práce. Přístup z: 2 Srov. O Úřadu práce České republiky. Přístup z: 3 Srov. Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, 2. 7

8 výkonu práce. Úřad práce umoţňuje poradenské, informační a jiné sluţby, uděluje příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti (můţeme tu uvést např. rekvalifikace, vytváření vhodných pracovních míst). Hlavně vyplácí podporu v nezaměstnanosti. Všechny úřady práce po celé ČR mají povinnost se řídit zákony dané státem. Zájemci o zaměstnání jsou lidé (např. zaměstnanci, podnikatelé, studenti, důchodci, ţeny na mateřské dovolené apod.), kteří mají zájem o zaměstnání a nemůţou být na úřadu práce vedeni jako ţadatelé o zaměstnání. Pracovníci na úřadech práce jsou podle zákona povinni zajistit stejné, neboli rovné zacházení se všemi fyzickými osobami, které chtějí uplatnit právo na zaměstnání. 4 Pokud úřad práce určí, mohou být některé úkony vůči němu dosahovány prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce můţe naopak sám některé operace činit prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. K zajištění spolupráce na trhu práce vytváří úřad práce podle potřeby poradní shromáţdění sloţené zejména ze zástupců odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, druţstevních orgánů, organizací zdravotně postiţených a územních samosprávných celků. Účelem poradních sborů je sladění při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozmachu lidských zdrojů v kompetentním správním obvodu. Konzultativní sbory se vyjadřují zejména k poskytování příspěvků zaměstnavatelům v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, programům rekvalifikace, organizaci poradenské činnosti, opatřením na podporu přímého zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a ke kolektivnímu propouštění. Úkoly v oblastech zaměstnanosti, chránění zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a dalších zabezpečuje úřad práce prostřednictvím generálního ředitelství a krajských poboček. Generální ředitelství hlavně zajišťuje z mnoha jiných udělování a odnímání povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání. 5 4 Srov. Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. 1, 2, 3, 4, 7a. 5 Srov. O Úřadu práce České republiky. Přístup z: 8

9 1.1 Sluţby Úřadu práce Všechny úřady práce po celé České republice poskytují sluţby, které jsou spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání. Také vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při účastnění se na rekvalifikaci. U zájemců o zaměstnání, jejichţ dosaţené vzdělání není dostatečné nebo obor jejich vzdělání neodpovídá potřebám trhu práce. Jejich dosaţená kvalifikace není ţádaná, můţe úřad práce zabezpečit rekvalifikaci, pokud to vyţaduje jejich uplatnění na trhu práce, můţe také poskytnout příspěvek na zařízení společensky prospěšného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Také můţou poskytnout překlenovací příspěvek při vzniku samostatné výdělečné činnosti. 6 Uchazečům o zaměstnání můţe také úřad práce zařídit rekvalifikaci, pokud to vyţaduje trh práce. Všem občanům poskytuje informační sluţby v oblasti pracovních moţností, obzvláště informace o volných pracovních místech v celé České republice a také zemích EU. Dále informuje o situacích na trhu práce v celé České republice a zemích EU o podmínkách zaměstnávání v cizí zemi a o moţnostech dalšího vzdělávání apod. Poskytuje informační sluţby buď individuálně, nebo skupinově pro správnou volbu povolání, moţnost volby při rekvalifikaci, zprostředkovává vhodné zaměstnání, a připravuje osoby se zdravotním postiţením na práci. Také úřad práce zabezpečuje a podporuje projekty a opatření v oblasti trhu práce, včetně účasti na mezinárodních programech a projektech. Provádí kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, povoluje výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte, kontroluje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením, zabezpečuje mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, přijímá a zajišťuje vyřízení stíţností občanů. Úřady práce jsou zcela bezplatné. Úřady práce jsou povinny sdělit zájemci o zaměstnání a uchazeči o zaměstnání jeho základní práva a povinnosti, 6 Srov. Jaké sluţby a komu nabízí Úřad práce. In Úřady práce. Přístup z: 9

10 jeţ z tohoto vztahu vyplynou. Hlavní základní rady a poučení uchazeči o zaměstnání by měl předloţit úřad práce. 7 Úřad práce napomáhá studentům a absolventům pomocí Informačního poradenského střediska Informační poradenské středisko Informační a poradenské středisko (dále IPS) sídlí při kaţdém úřadu práce. Poskytuje aktuální informace o moţnostech středních a vysokých škol, studijních a učebních oborech v regionu a v celé ČR. Dále o podmínkách a průběhu přijímacího řízení, o nárocích a poţadavcích na jednotlivá povolání, o moţnostech uplatnění absolventů v jednotlivých oborech v praxi a o situaci na trhu práce v regionu a v celé ČR. IPS poskytuje sluţby ţákům základních a zvláštních škol, studentům a absolventům, rodičovské veřejnosti, školským zařízením a dalším zájemcům. IPS umoţňuje díky počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v celé ČR, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném (tedy myslíme pomaturitním) a vysokoškolském studiu. IPS umoţňuje ke zhlédnutí krátké informativní videofilmy, které dokládají obrazem i slovem základní pracovní činnosti individuálních profesí, včetně příkladů konkrétního pracovního prostředí. V profesiogramech detailně popisuje jednotlivé profese s výčtem pracovních činností, pouţívaných pracovních prostředků a popisem pracovního prostředí. IPS má k dispozici počítačový program pro samoobsluţné testování profesních zájmů v závislosti na povolání a příslušném vzdělání. Tento program vyuţívají zájemci při individuálním i skupinovém poradenství. IPS pořádá besedy pro ţáky základních a zvláštních škol k volbě studijního nebo učebního oboru. Tyto besedy probíhají buďto přímo ve škole, nebo ţáci přijedou na příslušný úřad práce. V takovém případě je součástí besedy taktéţ činnost v tzv. Impuls klubu, kde jsou se ţáky procházena některá z následujících témat: sebehodnocení, postoj k učení, znám opravdu sám sebe, shoduje se moje sebehodnocení s názorem mých rodičů, umím pouţívat čas, co mohu a nemohu změnit sám u sebe a u ostatních, časová perspektiva v mém ţivotě, stanovování dlouhodobých 7 Srov. Úřady práce. Přístup z: 10

11 a krátkodobých cílů apod. Dále organizuje IPS besedy pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání a trhu práce, obeznámení s činností úřadu práce a moţnostech následujícího studia. 8 Průvodce světem povolání Hlavní z cílů programu: navrhnout klientovi různé postupy pro volbu povolání vycházející z různých výběrových hledisek, včetně moţnosti vyhledávat povolání vzájemně příbuzná, poskytnout o kaţdém povolání stručnou a výstiţnou textovou informaci, u většiny povolání prezentovat klientovi hlavní pracovní činnosti na barevných fotografiích, u vybraných povolání ozřejmit některé činnosti prostřednictvím zvukových dialogů, dát klientovi praktické rady jak se ucházet o zaměstnání, jak vytvořit ţivotopis, a hlavně, jak uspět u přijímacího pohovoru, pomoci klientovi, který chce své povolání přetvořit, nabídnout mu moţnosti příbuzného povolání, navrhnout rady a instrukce těm, kteří chtějí soukromě podnikat, nezaměstnaným pomoci při řešení problémů vyplývajících z jejich situace. 9 Nejdůleţitější podstatou celého programu je mezinárodní zdrojová databáze povolání vyvinutá z českého projektu po dosaţení konsensu všech partnerských zemí. Podmnoţinou této databáze jsou individuální národní verze (v současné době 9 partnerských zemí), 8 Srov. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Přístup z: 9 Srov. O programu Průvodce světem povolání. Přístup z: 11

12 které zahrnují pouze povolání relevantní pro danou zemi. Nastavení mezinárodní databáze umoţňuje její uspořádání pro další země a to i dále po skončení projektu. 10 Uţivatelskou nadstavbu k dané databázi povolání představují moduly "Volba povolání" a "Absolvent". Modul "Volba povolání" obsahuje osm nestejných postupů volby, aby si klient mohl vybrat ten, který vyhovuje právě jemu. U jednotlivých povolání klientovi umoţní heslovité charakteristiky nebo fotografie nejdůleţitějších pracovních činností, někdy i nahrávky prototypových pracovních dialogů. Odkáţe ho na příbuzná povolání včetně specifikace toho, v čem jsou příbuzná povolání shodná a v čem se odlišují. Modul se speciálně poskytuje zdravotně postiţeným. Modul "Absolvent" poskytuje pomoc při získávání zaměstnání, i s napsáním ţivotopisu a přípravy na pohovor u zaměstnavatele. Dále umoţňuje vyhledávat příbuzná povolání a zahrnuje doporučení pro soukromé podnikání. Jeho další součástí je i speciální submodul pro nezaměstnané. Program je pro všechny uţivatele přístupný jako jedna mezinárodní aplikace a devět národních aplikací. Mezinárodní aplikace zároveň slouţí jako mezinárodní zdrojová verze programu v angličtině. Národní aplikace jsou jejími podmnoţinami s případnými národními rozšířeními, s tím, ţe většina náplně programu je pro všechny národní aplikace společná. Program dále také zahrnuje instruktáţní modul pro poradce. 11 Dále mohou uţivatelé vyuţít i s programem portál "Career navigator?". Obsahuje hlavně podstatné webové odkazy rozdělené do tří sekcí kariérové testování, moţnosti dalšího vzdělávání a zvláště především moţnosti zaměstnání Srov. O programu Průvodce světem povolání. Přístup z: 11 Srov. O programu Průvodce světem povolání. Přístup z: 12 Srov. O programu Průvodce světem povolání. Přístup z: 12

13 2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A ORIENTACE JEJÍCH ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE Střední škola pokračuje po absolvování devátého ročníku povinné školní docházky, tj. po deváté třídě základní školy nebo po absolvování příslušného ročníku gymnázia nebo konzervatoře. Střední školy v České republice poskytují buď všeobecné střední vzdělání, či odborné střední vzdělání. Všeobecné střední vzdělání zabezpečují na úrovni kompletního středního vzdělání gymnázia. Odborné střední vzdělání zajišťují buď střední odborná učiliště (střední odborné vzdělání) nebo střední odborné školy (úplné střední odborné vzdělání). 13 V 90. letech provází české střední odborné školství linie velkých strukturálních proměn. Příčin je hned několik. Hlavním indikátorem přeměn se hlavně stala hospodářská, sociální a politická transformace v České republice po roce Politicko-právní transformace se ukázaly v decentralizaci řízení a rozhodování středních škol. Proměny hodnot ve společnosti opět přispěly k demografickým změnám, které v dřívějšku ovlivnily a nyní postihují školství. V neposlední řadě taktéţ dlouhodobě probíhaly strukturální změny ekonomiky a jejích oblastí, coţ se nevyhnutelně muselo odrazit v odborném školství, které je pevně spjato s potřebami trhu práce a s technologickým zázemím podniků jako zaměstnavatelů. V současnosti všechny reformy a změny ve středním odborném školství cílí k nastavení co nejoptimálnější soustavy středních škol z hlediska nabízené a realizované vzdělávací nabídky tak, aby odpovídala potřebám a obzvláště poţadavkům trhu práce v regionálním i celostátním měřítku. Zřizovatelem většiny středních škol je kraj. Klasifikace podle krajů vychází z platného teritoriálního členění. Všechny školy jsou vedeny v kraji, kde má oficiální sídlo její ředitelství. Jelikoţ v roce 1998 zatím samosprávné krajské celky neexistovaly, byly školy začleněny do krajů posléze, 13 Střední školy. Přístup z: 13

14 buď podle okresu působnosti, nebo podle přičlenění do kraje v pozdějších letech. Moţnosti v oblasti forem vzdělávání se také rozšířily s novým školským zákonem. 14 Kromě denní a kombinované formy vzdělávání bylo umoţněno ve středním školství vyučovat taktéţ ve formě dálkové, večerní a distanční, které se předtím souhrnně označovaly jako studium při zaměstnání. Střední školy rozdělujeme dle druhu na gymnázia, konzervatoře, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Dále se školy člení podle typů (např. střední průmyslová škola, lesnická škola, střední zdravotnická škola, střední průmyslová škola, ). 15 Střední školu studenti ukončí maturitní zkouškou a střední odbornou školu, výučním listem a osvědčením. Obory vzdělávání Pro kaţdý obor vzdělání školský zákon zakotvil změnu v oblasti vzdělávacích programů a zároveň proběhla redukce počtu oborů na cca 275 šířeji koncipovaných oborů. Pro nově koncipované, komplexnější obory vzdělání, byly Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy postupně vydány rámcové vzdělávací programy, podle kterých si jednotlivé školy zpracovávají své školní vzdělávací programy. 16 Doposud se vyučuje přibliţně 600 oborů a v řadě případů jde o poměrně těsnou specializaci. Nejdůleţitějším a hlavním cílem probíhajících změn ve školství je kromě jiného, také poskytnout ţákům takové vzdělání, které by jim umoţnilo širší uplatnění na trhu práce. Proto byly úzce zaměřené obory spojeny do širších celků a pro tyto obory byly v Národním ústavu odborného vzdělávání utvořeny rámcové 14 Srov. SKÁCELOVÁ, P., VOJTĚCH, J. Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve škoních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09. Praha: NUOV, str 3, 4, Srov. SKÁCELOVÁ, P., VOJTĚCH, J. Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve škoních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09. Praha: NUOV, str Srov. Nové nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávní. Přístup z: Rámcové vzdělávací programy. Přístup z: 14

15 vzdělávací programy. Tyto představují vlastně objednávku státu, která vymezuje poţadované znalosti a dovednosti. Tyto poţadavky musejí školy dodrţet při přípravě svých vlastních osnov. Současně ale získaly významnou volnost v tom, jaké pojetí si zvolí. Měly by přitom brát hlavně v úvahu okolnosti v regionu, schopnosti ţáků či poţadavky zaměstnavatelů. Je kupříkladu moţné, aby kromě rozvinutého základu nabízely i určitou specializaci, coţ můţe být třeba jejich dřívější úzký obor (např. obkladač, který se stal součástí oboru zedník). Můţou se ale také rozhodnout pro širší obor bez specializace. Z toho plyne, ţe se obsah vzdělání v jednom oboru můţe u různých škol odlišovat Absolvent střední odborné školy Jde o zaměstnance, který vchází do pracovního poměru na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliţe celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) dvou let, přičemţ se do této doby nezapočítává doba vojenské základní (náhradní) sluţby nebo civilní sluţby nahrazující tuto sluţbu, a doba mateřské nebo rodičovské dovolené 18. Absolvent by měl při volbě povolání vycházet ze svých dosaţených schopností, zájmů a dovedností. Měly by dobře prezentovat jeho dosaţené školní výsledky. Početné mnoţství informací absolvent získá v informačním poradenském středisku. Absolvent střední školy se po absolvování studia a sloţení závěrečných zkoušek, tedy maturity nebo závěrečných zkoušek, dostává na trh práce a častokrát máme moţnost vypozorovat, ţe přes vysoké odhodlání pracovat a budovat kariéru, nejsou absolventi dostatečně připraveni na hledání práce a na moţnosti, jak práci najít. Především praxe a praktické znalosti jsou největším problémem absolventa obzvláště střední školy. Praxe je často značně sporadická a mnohdy jde o praxi, která nesouvisí s budoucím zaměřením pracovního uplatnění a pracovní kariéry. Absolventi vysokých škol jsou pro trh práce připraveni o poznání lépe, jelikoţ jejich pracovní zkušenosti jsou bohatší a často také v oblastech a oborech, ve kterých chtějí absolventi rozvíjet vlastní pracovní dráhu. Obdobně jako v předchozím 17 Srov. Obory vzdělání se také reformují. Přístup z: 18 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,

16 odstavci platí, ţe absolvent střední školy má daleko méně konkrétní představy o orientaci svého budoucího pracovního uplatnění a pracovní kariéry. Je patrné, ţe po absolvování maturitní zkoušky v osmnácti nebo devatenácti letech, má absolvent omezenější přehled neţ absolvent vysoké školy. Podstatným rozdílem je i postup studia na střední a vysoké škole. Studium na vysoké škole poskytuje daleko větší časovou i regionální flexibilitu a získávání pracovních zkušeností je jednodušší nejen u českých zaměstnavatelů, ale i například v zahraničí, kde je moţné naučit se navíc cizí jazyk. Další nepopiratelnou výhodou vysokoškolského a univerzitního studia, a tím i absolventů těchto škol, je práce na plánech, diplomové práce nebo práce bakalářské, které jiţ spojují teoretickou stránku a praktickou, zaměřenou na konkrétní případy a jednotlivé firmy a zaměstnavatele. Co se týče mzdových poţadavků, můţeme zde vysledovat jednu z největších předností absolventů středních škol. Po dokončení studia jsou mzdové nebo platové poţadavky absolventa relativně racionální, nejsou vysoké a pro zaměstnavatele jistě akceptovatelné. Absolvent často přijme nabídku i za menší mzdu, kdyţ vidí pravděpodobnost profesního růstu i kariérového postupu. Další z výhod absolventů na trhu práce je paradoxně jejich nezkušenost a nevědomost určitých pracovních postupů. Jde o fakt, který je určitým opozitem na rozdíl od nedostatku zkušeností. Vyskytují se i společnosti, které dávají přednost nezkušeným absolventům, kteří nemají naprosto ţádné nekvalitní pracovní návyky, a díky tomu se velmi dobře přizpůsobí organizační kultuře i pracovní poţadavků zaměstnavatele. 19 Absolventi mají veliké mnoţství moţností po svém studiu na střední škole. Po ukončení studia mohou například: pokračovat v dalším studiu, vstoupit do pracovního procesu, podnikat, sehnat krátkodobé zaměstnání, zaevidovat se na úřadu práce jako nezaměstnaný, vyjet do zahraničí jako au-pair nebo jiné zaměstnání. 19 Srov. Absolvent a trh práce. Přístup z: 16

17 o Au-pair můţe dělat jak chlapec, tak dívka, kteří se rozhodli vycestovat do ciziny k cizí rodině na hlídání dětí, za účelem práce, nebo zdokonalení se v jazyce. Absolvent musí splnit věkovou hranici od let, měl by být svobodný, bezdětný, měl by mít minimální znalosti daného jazyka, nezbytná je ochota a přizpůsobivost při včlenění se do rodiny a hlídání dětí. Jedná se o dlouhodobé pobyty, kde má absolvent moţnost poznat kulturu dané země a jejich zvyklosti. Tato volba jim můţe dopomoci při další volbě povolání. 20 Tyto moţnosti nemusí vyhovovat kaţdému. Absolvent by měl při svém rozhodování také vědět, co je statut studenta. Dále studentům na střední škole můţe pomoci výchovný poradce Výchovný poradce na střední odborné škole Hlavní náplň práce výchovného poradce je především stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Výchovný poradce se rovněţ zabývá problémy vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadmíru aţ mimořádně nadaných, včetně moţnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. 21 Jednotlivé úkoly výchovného poradce Výchovný poradce plní jednotlivé odpovídající úkoly. Všechny jeho úkoly jsou vázány na specifické podmínky školy. Pro uskutečňování úkolů výchovného poradenství je stanovena na škole funkce výchovného poradce. Napomáhá řešit pedagogickopsychologické problémy ţáků, spolupracuje s jejich rodiči a ţáky při výběru profesionální orientace. Informuje rodiče o moţnosti vyuţití sluţeb pedagogicko-psychologických poraden či jiných odborných pracovišť. Zajišťuje informační servis o moţnostech 20 Srov. TOMANDL, A. et al. Než zaklepete u zaměstnavatele. Praha: MPSV ČR, 2002, s Srov. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 17

18 pokračování ve studiu po ukončení příslušného oboru na SOŠ a SOU. Projednává agendu s přihláškami ţáků na vysoké školy, popřípadě vyšší odborné školy apod. 22 Výchovný poradce napomáhá studenům, při řešení volby zaměstnání a další volbě studia. Spolupracuje s poradci z Informačního poradenského střediska o dalších moţnostech studentovy volby. 22 Srov. Náplně práce výchovných poradců. Přístup z: 18

19 II. PRAKTICKÁ ČÁST 19

20 3 PRŮZKUMNÉ ŠETŘENÍ V teoretické části jsem objasnila, co jsou to úřady práce a jaké poskytují sluţby pro občany, v další z kapitol jsem hovořila o střední odborné škole a absolventech. V návaznosti na teoretickou část se praktická část práce zaměřuje na objasnění toho, jaký názor mají studenti vybrané střední odborné školy na aktivitu, kterou pro ně pořádá úřad práce za účelem jejich lepší orientace na trhu práce a s ním souvisejícími skutečnostmi. 3.1 Příprava a realizace Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je zjistit názor studentů 4. ročníku zdravotnické střední školy na akci absolvovanou na úřadu práce. Na problematiku jsem nahlíţela v souvislostech s vyuţitím následujících výzkumných otázek: 1. Z jakého důvodu se studenti účastní přednášky úřadu práce? 2. Jsou studenti na přednášku nějakým způsobem připravováni ve škole? 3. Mají studenti nějaké jasné plány toho, co budou dělat po ukončení střední školy? 4. Jaká očekávání studenti od přednášky na úřadu práce mají? 5. Povaţují studenti přednášku úřadu práce v nějakém směru za přínosnou? Proto jsem stanovila dílčí cíle, a to: 1. Zjistit, co vede studenty k účasti na přednášce pořádané úřadem práce. 2. Zmapovat, zda a jak škola studenty na tuto přednášku připravuje. 3. Zjistit, zda studenti v posledním ročníku střední školy plánují svou budoucnost. 4. Popsat, jaká očekávání mají studenti od přednášky na úřadu práce. 5. Objasnit, povaţují-li studenti absolvovanou přednášku za přínos. 20

21 Při naplňování cíle budu postupovat podle předem připraveného postupu. Připravím si otázky na rozhovor s poradkyní z úřadu práce a anketu pro studenty s otázkami na pořádanou aktivitu. Otázky na rozhovor s poradkyní z úřadu práce. 1. Kdo iniciuje přednášku? 2. Kdo sjednává přednášky? 3. Jak probíhá sjednání? 4. Jsou ţáci ve škole připravováni na přednášku úřadu práce? 5. Vyţaduje úřad práce přípravu? 6. Kdy se začalo s přednáškami? 7. Jakou máte s přednáškami zkušenost? 8. Kolik bylo loni přednášek pro střední odborné školy? 9. Které školy chodí? 10. Mají školy povinnou přednášku? Pro zjištění potřebných informací od studentů jsem zvolila metodu ankety, kde se studenti mohli volně vyjadřovat k daným otázkám. Na začátku jsem jim sdělila, ţe se jedná o anonymní vyplnění anketního formuláře. K šetření jsem pouţila 5 uzavřených a otevřených otázek, které jsem jednoduše a srozumitelně formulovala: 1. Proč jste šli na tuto přednášku úřadu práce? 2. Připravovali Vás ve škole na tuto přednášku? Pokud ano, jak? 3. Máte nějaký jasný plán po ukončení střední školy? 4. Co jste očekávali od dnešní návštěvy? 5. Povaţujete tuto aktivitu za přínosnou? 21

22 Náhled na anketní formulář se nachází v příloze (příloha PII). 3.2 Průběh průzkumného šetření Úřad práce, kde byl prováděn průzkum pro tuto práci, se nachází v okrese Přerov. Tento úřad práce nabízí stejné prostředky a sluţby, jako všechny ostatní úřady práce v celé České republice. Také aktivity pro studenty se od jiných úřadů práce neliší. Kaţdá střední škola má volnou moţnost se rozhodnout, zda chce spolupracovat s úřadem práce. Záleţí na výchovných poradcích a jejich potřebách při pomáhání studentům s přípravou do zaměstnání. Pokud si výchovný poradce neví rady s pomocí absolventům, obrátí se o pomoc na úřad práce a prodiskutuje svůj problém s poradcem. Poradce radí jak samotným rodičům při pomoci svým dětem tak třídním učitelům a ředitelům s různými problémy s dětmi ve škole. Informace o budoucím zaměstnání poskytuje Informační a poradenské středisko. Úřad práce nabízí studentům přednášky ve spolupráci se školou. Mohou sem chodit i sami rodiče s dětmi, kteří mají zájem zjistit informace pro vstup do budoucího zaměstnání svých dětí. V Informačním a poradenském středisku Úřadu práce, kde byl prováděn průzkum, proběhlo v průběhu měsíce ledna aţ května 2010 celkem 41 přednášek pro studenty SŠ, SOU, OU a praktických škol, kterých se zúčastnilo celkem 810 účastníků. V měsících září aţ prosinec 2010 proběhlo celkem 32 přednášek pro ţáky základních škol v počtu 687 zúčastněných ţáků a 2 besedy pro studenty SŠ v počtu 51 studentů. Jedná se o přednášky, kde se studenti dozvědí o svých moţnostech po řádném ukončení střední školy. V březnu 2011 jsem se účastnila přednášky o budoucí volbě povolání na úřadu práce v okolí svého bydliště. Po domluvě se školou a přednášející jsem měla povoleno být pozorovatelem přednášky. Studenti byli pro účely průzkumu vybráni náhodně dle domluvy s poradkyní z Informačního poradenského střediska. Jednalo se o studenty 4. ročníku zdravotnické školy v Přerově. 22

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2

Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 Formulář pro Státní dotaci Ţ Á D O S T p r o r o k 2 0 1 2 N e i n v e s t i č n í státní dotace Vyplní ţadatel pro jednu z uvedených variant Oficiální ţádost podávána na vyhlášený PROGRAM č. : * III.

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Adresa školy: Praha 1, Panská

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Nápověda Portálu Ostravské univerzity

Nápověda Portálu Ostravské univerzity Nápověda Portálu Ostravské univerzity PORTÁL OSTRAVSKÉ UNIVERZITY CO PORTÁL OBSAHUJE? Úvod Moje stránka Provoz a služby Informační systémy Dokumenty Fakulty a ústavy Součásti OU Činnosti OU Fórum ODKAZY

Více

Závěrečná hodnoticí zpráva

Závěrečná hodnoticí zpráva Ţivot je hra, ve které chcete vyhrávat Číslo projektu: CZ..17/.1.00/3505 Závěrečná hodnoticí zpráva 1. Vyhodnocení aktivit Číslo aktivity: 1 Název klíčové aktivity: Organizační zajištění a příprava projektu

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015 Kavárnička pro rodiče Volba povolání 2014-2015 Vážení rodiče, vítám Vás na dnešní informační schůzce, věnované Volbě povolání Dnes se dozvíte důležité informace, které Vám pomohou snadněji zvládnout období

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého studijního programu. Všichni uchazeči budou seřazeni

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno Co se dozvíte? Jaká informační média a materiály

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Asociace výchovných poradců, o. s. Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička

Asociace výchovných poradců, o. s. Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička Asociace výchovných poradců, o. s. Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička www.asociacevp.cz Anketa mezi výchovnými poradci základních a středních škol na téma Informační a poradenská střediska úřadů práce

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele

Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele Vzdělávání odborných učitelů středních zahradnických škol Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele Ing. Zdeněk Nachlinger Přednáška na setkání s řediteli a zástupci zahradnických škol

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více