Jiřina Stejskalová. Spolupráce škol s úřady práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiřina Stejskalová. Spolupráce škol s úřady práce"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Jiřina Stejskalová Obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku III. ročník kombinované studium Spolupráce škol s úřady práce Cooperation school with job center Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. Olomouc 2011

2 Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouţila jen uvedených pramenů a literatury. V Přerově dne Jiřina Stejskalová

3 Poděkování: Děkuji především vedoucí mé bakalářské práce paní doc. PhDr. Michaele Prášilové, Ph.D., za vedení bakalářské práce.

4 OBSAH Úvod... 5 TEORETICKÁ ČÁST Charakteristika úřadu práce Sluţby Úřadu práce Informační poradenské středisko Střední odborná škola a orientace jejích absolventů na trhu práce Absolvent střední odborné školy Výchovný poradce na střední odborné škole Praktická část průzkumné šetření Příprava a realizace Průběh průzkumného šetření Rozhovor s poradkyní Úřadu práce Anketa vyhodnocení výsledků ankety Shrnutí výsledků průzkumného šetření Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh... 36

5 ÚVOD Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na spolupráci středních škol s úřady práce. Toto téma jsem si zvolila, protoţe se mi součinnost těchto institucí jeví jako smysluplná. Kladu si otázku, jaká je tedy šíře jejich spolupráce, zajímá mne také, zda přednášky zaměřené na budoucí volbu zaměstnání, pořádané úřadem práce, jsou pro studenty přínosné při jejich rozhodování. Hlavním cílem této práce je popsat činnosti pořádané úřadem práce pro studenty středních škol a zjistit názor studentů na přínosnost jedné z jimi absolvovaných aktivit. Bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou částí. První je teoretická, jejímţ cílem je vysvětlit úlohu středních škol i úřadů práce jako pomocníků studentům při volbě povolání. Tuto teoretickou část jsem zpracovala na základě analýzy dostupných teoretických zdrojů a také navázáním komunikace s úřadem práce a školami v dané lokalitě. V první kapitole se zde zaměřuji na úlohu úřadu práce jako pomocníka při vstupu absolventů střední odborné školy na trh práce. Je popisováno, co úřad práce je a jaké sluţby nabízí absolventům středních škol. Dále je ve druhé kapitole vysvětleno, jak škola prostřednictvím výchovného poradce zprostředkovává studentům potřebné poznatky o volbě zaměstnání. Zabývám se zde také otázkou, jak můţe být výchovný poradce přínosem v různých nesnázích, se kterými se můţeme setkat při hledání práce. Praktická část je zacílena na zjištění názoru studentů 4. ročníku konkrétní odborné střední školy na akci absolvovanou na daném úřadu práce. Tato část má dvě kapitoly a popisuje aktivity pořádané konkrétním úřadem práce pro studenty odborných středních škol. U jedné z aktivit jsem provedla průzkum, který zjišťuje názor studentů 4. ročníku odborné střední školy na přínosnost absolvované akce z hlediska pomoci při nástupu do zaměstnání. Přínos práce shledávám v získání zpětné vazby o činnostech úřadu práce z hlediska budoucích absolventů středních škol. Jako metody práce jsem zvolila analýzu teoretických zdrojů a popis, v praktické části práce anketu, rozhovor a pozorování. 5

6 I. TEORETICKÁ ČÁST 6

7 1 CHARAKTERISTIKA ÚŘADU PRÁCE Úřad práce je státní instituce. Její hlavní činnost je poskytování informací z odvětví pracovního trhu nejen v České republice, ale také v Evropské unii, evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst. Spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, ale jeho působnost se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých pobočkách po celé České republice. 1 V České republiky úřad práce ustanovuje zákon č. 73/2011 Sb. Jeho účinnost je od Datem platnosti se zrušují původní úřady práce zřízené podle zákona o zaměstnanosti. Veškeré úkoly v odvětví zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a dalších přebírá úřad práce České republiky. Úřad práce je správním orgánem s celostátní účinností a je účetní veličinou. Náleţí mu identifikační číslo Jeho hlavním sídlem je Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, Praha Úřad práce je organizačně členěn na hlavní ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou totoţné s územím krajů podle zákona č. 347/1997 Sb. Krajské pobočky se dále třídí na kontaktní pracoviště. Reorganizací prvotních úřadů práce a jejich kontaktních míst se vyvinula kontaktní pracoviště. 3 Všechny úřady práce mají své hlavní pobočky a vedlejší pobočky. Kaţdý kraj má pod sebou velká města, ve kterých jsou hlavní úřady práce. V České republice máme patnáct krajů a z toho 77 hlavních poboček plus vedlejší pobočky. Většina krajů má pod sebou minimálně jedno velké město s hlavním úřadem a vedlejšími pobočkami. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí jednání úřadu práce. Hlavou úřadu práce je ředitel. Během jeho jmenování a zrušení se řídí určitým právním předpisem. Kompetence k úřadu práce je pro uchazeče dána trvalým pobytem, ostatní příslušnost je dána funkcí 1 Úřad práce. Přístup z: 2 Srov. O Úřadu práce České republiky. Přístup z: 3 Srov. Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, 2. 7

8 výkonu práce. Úřad práce umoţňuje poradenské, informační a jiné sluţby, uděluje příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti (můţeme tu uvést např. rekvalifikace, vytváření vhodných pracovních míst). Hlavně vyplácí podporu v nezaměstnanosti. Všechny úřady práce po celé ČR mají povinnost se řídit zákony dané státem. Zájemci o zaměstnání jsou lidé (např. zaměstnanci, podnikatelé, studenti, důchodci, ţeny na mateřské dovolené apod.), kteří mají zájem o zaměstnání a nemůţou být na úřadu práce vedeni jako ţadatelé o zaměstnání. Pracovníci na úřadech práce jsou podle zákona povinni zajistit stejné, neboli rovné zacházení se všemi fyzickými osobami, které chtějí uplatnit právo na zaměstnání. 4 Pokud úřad práce určí, mohou být některé úkony vůči němu dosahovány prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce můţe naopak sám některé operace činit prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. K zajištění spolupráce na trhu práce vytváří úřad práce podle potřeby poradní shromáţdění sloţené zejména ze zástupců odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, druţstevních orgánů, organizací zdravotně postiţených a územních samosprávných celků. Účelem poradních sborů je sladění při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozmachu lidských zdrojů v kompetentním správním obvodu. Konzultativní sbory se vyjadřují zejména k poskytování příspěvků zaměstnavatelům v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, programům rekvalifikace, organizaci poradenské činnosti, opatřením na podporu přímého zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a ke kolektivnímu propouštění. Úkoly v oblastech zaměstnanosti, chránění zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a dalších zabezpečuje úřad práce prostřednictvím generálního ředitelství a krajských poboček. Generální ředitelství hlavně zajišťuje z mnoha jiných udělování a odnímání povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání. 5 4 Srov. Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. 1, 2, 3, 4, 7a. 5 Srov. O Úřadu práce České republiky. Přístup z: 8

9 1.1 Sluţby Úřadu práce Všechny úřady práce po celé České republice poskytují sluţby, které jsou spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání. Také vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při účastnění se na rekvalifikaci. U zájemců o zaměstnání, jejichţ dosaţené vzdělání není dostatečné nebo obor jejich vzdělání neodpovídá potřebám trhu práce. Jejich dosaţená kvalifikace není ţádaná, můţe úřad práce zabezpečit rekvalifikaci, pokud to vyţaduje jejich uplatnění na trhu práce, můţe také poskytnout příspěvek na zařízení společensky prospěšného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Také můţou poskytnout překlenovací příspěvek při vzniku samostatné výdělečné činnosti. 6 Uchazečům o zaměstnání můţe také úřad práce zařídit rekvalifikaci, pokud to vyţaduje trh práce. Všem občanům poskytuje informační sluţby v oblasti pracovních moţností, obzvláště informace o volných pracovních místech v celé České republice a také zemích EU. Dále informuje o situacích na trhu práce v celé České republice a zemích EU o podmínkách zaměstnávání v cizí zemi a o moţnostech dalšího vzdělávání apod. Poskytuje informační sluţby buď individuálně, nebo skupinově pro správnou volbu povolání, moţnost volby při rekvalifikaci, zprostředkovává vhodné zaměstnání, a připravuje osoby se zdravotním postiţením na práci. Také úřad práce zabezpečuje a podporuje projekty a opatření v oblasti trhu práce, včetně účasti na mezinárodních programech a projektech. Provádí kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, povoluje výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte, kontroluje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením, zabezpečuje mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, přijímá a zajišťuje vyřízení stíţností občanů. Úřady práce jsou zcela bezplatné. Úřady práce jsou povinny sdělit zájemci o zaměstnání a uchazeči o zaměstnání jeho základní práva a povinnosti, 6 Srov. Jaké sluţby a komu nabízí Úřad práce. In Úřady práce. Přístup z: 9

10 jeţ z tohoto vztahu vyplynou. Hlavní základní rady a poučení uchazeči o zaměstnání by měl předloţit úřad práce. 7 Úřad práce napomáhá studentům a absolventům pomocí Informačního poradenského střediska Informační poradenské středisko Informační a poradenské středisko (dále IPS) sídlí při kaţdém úřadu práce. Poskytuje aktuální informace o moţnostech středních a vysokých škol, studijních a učebních oborech v regionu a v celé ČR. Dále o podmínkách a průběhu přijímacího řízení, o nárocích a poţadavcích na jednotlivá povolání, o moţnostech uplatnění absolventů v jednotlivých oborech v praxi a o situaci na trhu práce v regionu a v celé ČR. IPS poskytuje sluţby ţákům základních a zvláštních škol, studentům a absolventům, rodičovské veřejnosti, školským zařízením a dalším zájemcům. IPS umoţňuje díky počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v celé ČR, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném (tedy myslíme pomaturitním) a vysokoškolském studiu. IPS umoţňuje ke zhlédnutí krátké informativní videofilmy, které dokládají obrazem i slovem základní pracovní činnosti individuálních profesí, včetně příkladů konkrétního pracovního prostředí. V profesiogramech detailně popisuje jednotlivé profese s výčtem pracovních činností, pouţívaných pracovních prostředků a popisem pracovního prostředí. IPS má k dispozici počítačový program pro samoobsluţné testování profesních zájmů v závislosti na povolání a příslušném vzdělání. Tento program vyuţívají zájemci při individuálním i skupinovém poradenství. IPS pořádá besedy pro ţáky základních a zvláštních škol k volbě studijního nebo učebního oboru. Tyto besedy probíhají buďto přímo ve škole, nebo ţáci přijedou na příslušný úřad práce. V takovém případě je součástí besedy taktéţ činnost v tzv. Impuls klubu, kde jsou se ţáky procházena některá z následujících témat: sebehodnocení, postoj k učení, znám opravdu sám sebe, shoduje se moje sebehodnocení s názorem mých rodičů, umím pouţívat čas, co mohu a nemohu změnit sám u sebe a u ostatních, časová perspektiva v mém ţivotě, stanovování dlouhodobých 7 Srov. Úřady práce. Přístup z: 10

11 a krátkodobých cílů apod. Dále organizuje IPS besedy pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání a trhu práce, obeznámení s činností úřadu práce a moţnostech následujícího studia. 8 Průvodce světem povolání Hlavní z cílů programu: navrhnout klientovi různé postupy pro volbu povolání vycházející z různých výběrových hledisek, včetně moţnosti vyhledávat povolání vzájemně příbuzná, poskytnout o kaţdém povolání stručnou a výstiţnou textovou informaci, u většiny povolání prezentovat klientovi hlavní pracovní činnosti na barevných fotografiích, u vybraných povolání ozřejmit některé činnosti prostřednictvím zvukových dialogů, dát klientovi praktické rady jak se ucházet o zaměstnání, jak vytvořit ţivotopis, a hlavně, jak uspět u přijímacího pohovoru, pomoci klientovi, který chce své povolání přetvořit, nabídnout mu moţnosti příbuzného povolání, navrhnout rady a instrukce těm, kteří chtějí soukromě podnikat, nezaměstnaným pomoci při řešení problémů vyplývajících z jejich situace. 9 Nejdůleţitější podstatou celého programu je mezinárodní zdrojová databáze povolání vyvinutá z českého projektu po dosaţení konsensu všech partnerských zemí. Podmnoţinou této databáze jsou individuální národní verze (v současné době 9 partnerských zemí), 8 Srov. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Přístup z: 9 Srov. O programu Průvodce světem povolání. Přístup z: 11

12 které zahrnují pouze povolání relevantní pro danou zemi. Nastavení mezinárodní databáze umoţňuje její uspořádání pro další země a to i dále po skončení projektu. 10 Uţivatelskou nadstavbu k dané databázi povolání představují moduly "Volba povolání" a "Absolvent". Modul "Volba povolání" obsahuje osm nestejných postupů volby, aby si klient mohl vybrat ten, který vyhovuje právě jemu. U jednotlivých povolání klientovi umoţní heslovité charakteristiky nebo fotografie nejdůleţitějších pracovních činností, někdy i nahrávky prototypových pracovních dialogů. Odkáţe ho na příbuzná povolání včetně specifikace toho, v čem jsou příbuzná povolání shodná a v čem se odlišují. Modul se speciálně poskytuje zdravotně postiţeným. Modul "Absolvent" poskytuje pomoc při získávání zaměstnání, i s napsáním ţivotopisu a přípravy na pohovor u zaměstnavatele. Dále umoţňuje vyhledávat příbuzná povolání a zahrnuje doporučení pro soukromé podnikání. Jeho další součástí je i speciální submodul pro nezaměstnané. Program je pro všechny uţivatele přístupný jako jedna mezinárodní aplikace a devět národních aplikací. Mezinárodní aplikace zároveň slouţí jako mezinárodní zdrojová verze programu v angličtině. Národní aplikace jsou jejími podmnoţinami s případnými národními rozšířeními, s tím, ţe většina náplně programu je pro všechny národní aplikace společná. Program dále také zahrnuje instruktáţní modul pro poradce. 11 Dále mohou uţivatelé vyuţít i s programem portál "Career navigator?". Obsahuje hlavně podstatné webové odkazy rozdělené do tří sekcí kariérové testování, moţnosti dalšího vzdělávání a zvláště především moţnosti zaměstnání Srov. O programu Průvodce světem povolání. Přístup z: 11 Srov. O programu Průvodce světem povolání. Přístup z: 12 Srov. O programu Průvodce světem povolání. Přístup z: 12

13 2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A ORIENTACE JEJÍCH ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE Střední škola pokračuje po absolvování devátého ročníku povinné školní docházky, tj. po deváté třídě základní školy nebo po absolvování příslušného ročníku gymnázia nebo konzervatoře. Střední školy v České republice poskytují buď všeobecné střední vzdělání, či odborné střední vzdělání. Všeobecné střední vzdělání zabezpečují na úrovni kompletního středního vzdělání gymnázia. Odborné střední vzdělání zajišťují buď střední odborná učiliště (střední odborné vzdělání) nebo střední odborné školy (úplné střední odborné vzdělání). 13 V 90. letech provází české střední odborné školství linie velkých strukturálních proměn. Příčin je hned několik. Hlavním indikátorem přeměn se hlavně stala hospodářská, sociální a politická transformace v České republice po roce Politicko-právní transformace se ukázaly v decentralizaci řízení a rozhodování středních škol. Proměny hodnot ve společnosti opět přispěly k demografickým změnám, které v dřívějšku ovlivnily a nyní postihují školství. V neposlední řadě taktéţ dlouhodobě probíhaly strukturální změny ekonomiky a jejích oblastí, coţ se nevyhnutelně muselo odrazit v odborném školství, které je pevně spjato s potřebami trhu práce a s technologickým zázemím podniků jako zaměstnavatelů. V současnosti všechny reformy a změny ve středním odborném školství cílí k nastavení co nejoptimálnější soustavy středních škol z hlediska nabízené a realizované vzdělávací nabídky tak, aby odpovídala potřebám a obzvláště poţadavkům trhu práce v regionálním i celostátním měřítku. Zřizovatelem většiny středních škol je kraj. Klasifikace podle krajů vychází z platného teritoriálního členění. Všechny školy jsou vedeny v kraji, kde má oficiální sídlo její ředitelství. Jelikoţ v roce 1998 zatím samosprávné krajské celky neexistovaly, byly školy začleněny do krajů posléze, 13 Střední školy. Přístup z: 13

14 buď podle okresu působnosti, nebo podle přičlenění do kraje v pozdějších letech. Moţnosti v oblasti forem vzdělávání se také rozšířily s novým školským zákonem. 14 Kromě denní a kombinované formy vzdělávání bylo umoţněno ve středním školství vyučovat taktéţ ve formě dálkové, večerní a distanční, které se předtím souhrnně označovaly jako studium při zaměstnání. Střední školy rozdělujeme dle druhu na gymnázia, konzervatoře, střední odborné školy a střední odborná učiliště. Dále se školy člení podle typů (např. střední průmyslová škola, lesnická škola, střední zdravotnická škola, střední průmyslová škola, ). 15 Střední školu studenti ukončí maturitní zkouškou a střední odbornou školu, výučním listem a osvědčením. Obory vzdělávání Pro kaţdý obor vzdělání školský zákon zakotvil změnu v oblasti vzdělávacích programů a zároveň proběhla redukce počtu oborů na cca 275 šířeji koncipovaných oborů. Pro nově koncipované, komplexnější obory vzdělání, byly Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy postupně vydány rámcové vzdělávací programy, podle kterých si jednotlivé školy zpracovávají své školní vzdělávací programy. 16 Doposud se vyučuje přibliţně 600 oborů a v řadě případů jde o poměrně těsnou specializaci. Nejdůleţitějším a hlavním cílem probíhajících změn ve školství je kromě jiného, také poskytnout ţákům takové vzdělání, které by jim umoţnilo širší uplatnění na trhu práce. Proto byly úzce zaměřené obory spojeny do širších celků a pro tyto obory byly v Národním ústavu odborného vzdělávání utvořeny rámcové 14 Srov. SKÁCELOVÁ, P., VOJTĚCH, J. Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve škoních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09. Praha: NUOV, str 3, 4, Srov. SKÁCELOVÁ, P., VOJTĚCH, J. Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve škoních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09. Praha: NUOV, str Srov. Nové nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávní. Přístup z: Rámcové vzdělávací programy. Přístup z: 14

15 vzdělávací programy. Tyto představují vlastně objednávku státu, která vymezuje poţadované znalosti a dovednosti. Tyto poţadavky musejí školy dodrţet při přípravě svých vlastních osnov. Současně ale získaly významnou volnost v tom, jaké pojetí si zvolí. Měly by přitom brát hlavně v úvahu okolnosti v regionu, schopnosti ţáků či poţadavky zaměstnavatelů. Je kupříkladu moţné, aby kromě rozvinutého základu nabízely i určitou specializaci, coţ můţe být třeba jejich dřívější úzký obor (např. obkladač, který se stal součástí oboru zedník). Můţou se ale také rozhodnout pro širší obor bez specializace. Z toho plyne, ţe se obsah vzdělání v jednom oboru můţe u různých škol odlišovat Absolvent střední odborné školy Jde o zaměstnance, který vchází do pracovního poměru na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliţe celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) dvou let, přičemţ se do této doby nezapočítává doba vojenské základní (náhradní) sluţby nebo civilní sluţby nahrazující tuto sluţbu, a doba mateřské nebo rodičovské dovolené 18. Absolvent by měl při volbě povolání vycházet ze svých dosaţených schopností, zájmů a dovedností. Měly by dobře prezentovat jeho dosaţené školní výsledky. Početné mnoţství informací absolvent získá v informačním poradenském středisku. Absolvent střední školy se po absolvování studia a sloţení závěrečných zkoušek, tedy maturity nebo závěrečných zkoušek, dostává na trh práce a častokrát máme moţnost vypozorovat, ţe přes vysoké odhodlání pracovat a budovat kariéru, nejsou absolventi dostatečně připraveni na hledání práce a na moţnosti, jak práci najít. Především praxe a praktické znalosti jsou největším problémem absolventa obzvláště střední školy. Praxe je často značně sporadická a mnohdy jde o praxi, která nesouvisí s budoucím zaměřením pracovního uplatnění a pracovní kariéry. Absolventi vysokých škol jsou pro trh práce připraveni o poznání lépe, jelikoţ jejich pracovní zkušenosti jsou bohatší a často také v oblastech a oborech, ve kterých chtějí absolventi rozvíjet vlastní pracovní dráhu. Obdobně jako v předchozím 17 Srov. Obory vzdělání se také reformují. Přístup z: 18 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,

16 odstavci platí, ţe absolvent střední školy má daleko méně konkrétní představy o orientaci svého budoucího pracovního uplatnění a pracovní kariéry. Je patrné, ţe po absolvování maturitní zkoušky v osmnácti nebo devatenácti letech, má absolvent omezenější přehled neţ absolvent vysoké školy. Podstatným rozdílem je i postup studia na střední a vysoké škole. Studium na vysoké škole poskytuje daleko větší časovou i regionální flexibilitu a získávání pracovních zkušeností je jednodušší nejen u českých zaměstnavatelů, ale i například v zahraničí, kde je moţné naučit se navíc cizí jazyk. Další nepopiratelnou výhodou vysokoškolského a univerzitního studia, a tím i absolventů těchto škol, je práce na plánech, diplomové práce nebo práce bakalářské, které jiţ spojují teoretickou stránku a praktickou, zaměřenou na konkrétní případy a jednotlivé firmy a zaměstnavatele. Co se týče mzdových poţadavků, můţeme zde vysledovat jednu z největších předností absolventů středních škol. Po dokončení studia jsou mzdové nebo platové poţadavky absolventa relativně racionální, nejsou vysoké a pro zaměstnavatele jistě akceptovatelné. Absolvent často přijme nabídku i za menší mzdu, kdyţ vidí pravděpodobnost profesního růstu i kariérového postupu. Další z výhod absolventů na trhu práce je paradoxně jejich nezkušenost a nevědomost určitých pracovních postupů. Jde o fakt, který je určitým opozitem na rozdíl od nedostatku zkušeností. Vyskytují se i společnosti, které dávají přednost nezkušeným absolventům, kteří nemají naprosto ţádné nekvalitní pracovní návyky, a díky tomu se velmi dobře přizpůsobí organizační kultuře i pracovní poţadavků zaměstnavatele. 19 Absolventi mají veliké mnoţství moţností po svém studiu na střední škole. Po ukončení studia mohou například: pokračovat v dalším studiu, vstoupit do pracovního procesu, podnikat, sehnat krátkodobé zaměstnání, zaevidovat se na úřadu práce jako nezaměstnaný, vyjet do zahraničí jako au-pair nebo jiné zaměstnání. 19 Srov. Absolvent a trh práce. Přístup z: 16

17 o Au-pair můţe dělat jak chlapec, tak dívka, kteří se rozhodli vycestovat do ciziny k cizí rodině na hlídání dětí, za účelem práce, nebo zdokonalení se v jazyce. Absolvent musí splnit věkovou hranici od let, měl by být svobodný, bezdětný, měl by mít minimální znalosti daného jazyka, nezbytná je ochota a přizpůsobivost při včlenění se do rodiny a hlídání dětí. Jedná se o dlouhodobé pobyty, kde má absolvent moţnost poznat kulturu dané země a jejich zvyklosti. Tato volba jim můţe dopomoci při další volbě povolání. 20 Tyto moţnosti nemusí vyhovovat kaţdému. Absolvent by měl při svém rozhodování také vědět, co je statut studenta. Dále studentům na střední škole můţe pomoci výchovný poradce Výchovný poradce na střední odborné škole Hlavní náplň práce výchovného poradce je především stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Výchovný poradce se rovněţ zabývá problémy vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadmíru aţ mimořádně nadaných, včetně moţnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. 21 Jednotlivé úkoly výchovného poradce Výchovný poradce plní jednotlivé odpovídající úkoly. Všechny jeho úkoly jsou vázány na specifické podmínky školy. Pro uskutečňování úkolů výchovného poradenství je stanovena na škole funkce výchovného poradce. Napomáhá řešit pedagogickopsychologické problémy ţáků, spolupracuje s jejich rodiči a ţáky při výběru profesionální orientace. Informuje rodiče o moţnosti vyuţití sluţeb pedagogicko-psychologických poraden či jiných odborných pracovišť. Zajišťuje informační servis o moţnostech 20 Srov. TOMANDL, A. et al. Než zaklepete u zaměstnavatele. Praha: MPSV ČR, 2002, s Srov. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 17

18 pokračování ve studiu po ukončení příslušného oboru na SOŠ a SOU. Projednává agendu s přihláškami ţáků na vysoké školy, popřípadě vyšší odborné školy apod. 22 Výchovný poradce napomáhá studenům, při řešení volby zaměstnání a další volbě studia. Spolupracuje s poradci z Informačního poradenského střediska o dalších moţnostech studentovy volby. 22 Srov. Náplně práce výchovných poradců. Přístup z: 18

19 II. PRAKTICKÁ ČÁST 19

20 3 PRŮZKUMNÉ ŠETŘENÍ V teoretické části jsem objasnila, co jsou to úřady práce a jaké poskytují sluţby pro občany, v další z kapitol jsem hovořila o střední odborné škole a absolventech. V návaznosti na teoretickou část se praktická část práce zaměřuje na objasnění toho, jaký názor mají studenti vybrané střední odborné školy na aktivitu, kterou pro ně pořádá úřad práce za účelem jejich lepší orientace na trhu práce a s ním souvisejícími skutečnostmi. 3.1 Příprava a realizace Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je zjistit názor studentů 4. ročníku zdravotnické střední školy na akci absolvovanou na úřadu práce. Na problematiku jsem nahlíţela v souvislostech s vyuţitím následujících výzkumných otázek: 1. Z jakého důvodu se studenti účastní přednášky úřadu práce? 2. Jsou studenti na přednášku nějakým způsobem připravováni ve škole? 3. Mají studenti nějaké jasné plány toho, co budou dělat po ukončení střední školy? 4. Jaká očekávání studenti od přednášky na úřadu práce mají? 5. Povaţují studenti přednášku úřadu práce v nějakém směru za přínosnou? Proto jsem stanovila dílčí cíle, a to: 1. Zjistit, co vede studenty k účasti na přednášce pořádané úřadem práce. 2. Zmapovat, zda a jak škola studenty na tuto přednášku připravuje. 3. Zjistit, zda studenti v posledním ročníku střední školy plánují svou budoucnost. 4. Popsat, jaká očekávání mají studenti od přednášky na úřadu práce. 5. Objasnit, povaţují-li studenti absolvovanou přednášku za přínos. 20

21 Při naplňování cíle budu postupovat podle předem připraveného postupu. Připravím si otázky na rozhovor s poradkyní z úřadu práce a anketu pro studenty s otázkami na pořádanou aktivitu. Otázky na rozhovor s poradkyní z úřadu práce. 1. Kdo iniciuje přednášku? 2. Kdo sjednává přednášky? 3. Jak probíhá sjednání? 4. Jsou ţáci ve škole připravováni na přednášku úřadu práce? 5. Vyţaduje úřad práce přípravu? 6. Kdy se začalo s přednáškami? 7. Jakou máte s přednáškami zkušenost? 8. Kolik bylo loni přednášek pro střední odborné školy? 9. Které školy chodí? 10. Mají školy povinnou přednášku? Pro zjištění potřebných informací od studentů jsem zvolila metodu ankety, kde se studenti mohli volně vyjadřovat k daným otázkám. Na začátku jsem jim sdělila, ţe se jedná o anonymní vyplnění anketního formuláře. K šetření jsem pouţila 5 uzavřených a otevřených otázek, které jsem jednoduše a srozumitelně formulovala: 1. Proč jste šli na tuto přednášku úřadu práce? 2. Připravovali Vás ve škole na tuto přednášku? Pokud ano, jak? 3. Máte nějaký jasný plán po ukončení střední školy? 4. Co jste očekávali od dnešní návštěvy? 5. Povaţujete tuto aktivitu za přínosnou? 21

22 Náhled na anketní formulář se nachází v příloze (příloha PII). 3.2 Průběh průzkumného šetření Úřad práce, kde byl prováděn průzkum pro tuto práci, se nachází v okrese Přerov. Tento úřad práce nabízí stejné prostředky a sluţby, jako všechny ostatní úřady práce v celé České republice. Také aktivity pro studenty se od jiných úřadů práce neliší. Kaţdá střední škola má volnou moţnost se rozhodnout, zda chce spolupracovat s úřadem práce. Záleţí na výchovných poradcích a jejich potřebách při pomáhání studentům s přípravou do zaměstnání. Pokud si výchovný poradce neví rady s pomocí absolventům, obrátí se o pomoc na úřad práce a prodiskutuje svůj problém s poradcem. Poradce radí jak samotným rodičům při pomoci svým dětem tak třídním učitelům a ředitelům s různými problémy s dětmi ve škole. Informace o budoucím zaměstnání poskytuje Informační a poradenské středisko. Úřad práce nabízí studentům přednášky ve spolupráci se školou. Mohou sem chodit i sami rodiče s dětmi, kteří mají zájem zjistit informace pro vstup do budoucího zaměstnání svých dětí. V Informačním a poradenském středisku Úřadu práce, kde byl prováděn průzkum, proběhlo v průběhu měsíce ledna aţ května 2010 celkem 41 přednášek pro studenty SŠ, SOU, OU a praktických škol, kterých se zúčastnilo celkem 810 účastníků. V měsících září aţ prosinec 2010 proběhlo celkem 32 přednášek pro ţáky základních škol v počtu 687 zúčastněných ţáků a 2 besedy pro studenty SŠ v počtu 51 studentů. Jedná se o přednášky, kde se studenti dozvědí o svých moţnostech po řádném ukončení střední školy. V březnu 2011 jsem se účastnila přednášky o budoucí volbě povolání na úřadu práce v okolí svého bydliště. Po domluvě se školou a přednášející jsem měla povoleno být pozorovatelem přednášky. Studenti byli pro účely průzkumu vybráni náhodně dle domluvy s poradkyní z Informačního poradenského střediska. Jednalo se o studenty 4. ročníku zdravotnické školy v Přerově. 22

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

PROBLEMATIKA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ V OKRESE PŘEROV, ZAMĚŘENÁ KONKRÉTNĚ NA SPŠ a SOUs HRANICE

PROBLEMATIKA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ V OKRESE PŘEROV, ZAMĚŘENÁ KONKRÉTNĚ NA SPŠ a SOUs HRANICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Roman Páral VI. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika správní činnost PROBLEMATIKA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ V OKRESE

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Vybrané právní aspekty pracovního práva

Vybrané právní aspekty pracovního práva Vybrané právní aspekty pracovního práva Mgr. Petra Koutná, advokátka Mgr. Kateřina Slušná, advokátka AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. Zlín 27. 2. 2012 Základní principy pracovního práva Pracovní poměr

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

A Formální vzdělávání

A Formální vzdělávání Formální je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla školách. Jeho funkce, cíle, obsah, organizační formy a způsoby hodnocení jsou vymezeny právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe navazujících

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1 Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE úvodní informace + cvičení 1 19. září 2013 Základní informace vyučující: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. cvičící: Mgr. Pavlína Zrůstová, Mgr. Martin Erlebach přednáška:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI

REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0111.docx

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

RESTART v Olomouckém kraji

RESTART v Olomouckém kraji RESTART v Olomouckém kraji CZ.1.04/1.2.00/37.00006 Závěrečná konference 13. března 2013 Olomouc Ing. Josef Šváb manažer projektu Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

Více