Diskuse k aktuálním otázkám bakalá ského studia sociologie a sociální politiky. Odpov vedení institutu student m bakalá ského studia na jejich otev

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskuse k aktuálním otázkám bakalá ského studia sociologie a sociální politiky. Odpov vedení institutu student m bakalá ského studia na jejich otev"

Transkript

1 Odpověď vedení institutu studentům bakalářského studia na jejich otevřený dopis str.1 Úvod a) Velmi odpovědně jsme prostudovali samostatně i v pracovních skupinách Vaše podněty a dříve, než jsme přistoupili k jejich věcnému rozboru a konkrétním odpovědím, jsme si sami pro sebe řadu věcí ujasnili. I v tomto ohledu Vaše psaní splnilo pozitivní roli. Dříve než se věcně a zčásti polemicky (ve snaze vysvětlit některé ne zcela jednoznačně srozumitelné věci) k Vašemu textu vyjádříme, rádi bychom ocenili dvě nezanedbatelné přednosti Vašeho materiálu - kromě toho, že upozorňuje na to, co Vás pálí, činí tak formou navýsost slušnou a jazykem mimořádně kultivovaným. Již tyto dvě okolnosti samy o sobě usnadňují komunikaci, která bude, jak doufáme, probíhat k prospěchu Vás studentů i nás, kteří plníme své pedagogické povinnosti jako lidé, někdy dobře, někdy ne zcela...ba co více, Vaše podněty přispějí k restrukturaci výuky pro novou akreditaci oboru Váš podíl na změně bude tedy nezanedbatelný, podaří-li se nám udržet kooperativní, věcný a diskusní tón. Doufáme v to všichni. b) Smyslem sociologického studia je poskytnout budoucím sociologům výkladové modely společenského světa (tj. teorie) a naučit je užívat nástroje ke zkoumání tohoto světa (tj. metody). Váš názor a zkušenost, že se vám této výuky dostává odděleně, není příliš vzdálen od názorů a zkušeností celé řady renomovaných sociologů světového formátu, kteří opakovaně kritizují jedny i druhé sociology, že nedokáží sblížit svá hlediska a svou praxi v provozování své vědní disciplíny. Podle těchto kritiků jedni věnují svou pozornost teoriím a přehlížejí výzkumnou praxi s jejími úskalími a druzí se soustřeďují na empirický výzkum a slabou stránkou jejich výzkumné praxe jsou teoretické základy a teoretická zobecnění jejich zkoumání. Jen ti opravdu nejlepší dokázali své teorie podrobit tlaku empirického zjišťování a zobecnit své výzkumné výsledky do podoby teorií. Že všechna empirická zjištění nemohou hned získat podobu sociologických teorií a že všechny teorie nejsou bezprostředně testovatelné, o tom vás patrně nemusíme přesvědčovat. Přitom sociologie zdaleka není jediným oborem, který je za toto oddělování kritizován. Správně zdůrazňujete tvořivost a rozvoj interpretačních schopností. Právě to jsou, spolu s vnímavým čtením vědeckých monografií i odborných časopiseckých článků, nikoli jen učebnic, nejspolehlivější cesty k tomu, abyste v co nejkratším čase vyplnili prostor mezi teoriemi a metodami. Tento prostor zdaleka není prázdný. Výsledky konkrétní badatelské práce sociologů je však téměř nezvladatelné přednášet bakalářským studentům v prvních semestrech studia. Jsme nuceni vás, s co možná nejméně mentorským tónem, vybídnout k trpělivosti. Abyste mohli porozumět cestě od empirických poznatků k sociologickým teoriím nebo od sociologických teorií k empirickým poznatkům, vyzbrojte se v těchto prvních obdobích svého studia pokud možno co nejzevrubnějšími znalostmi z výbavy teoretika i empirického sociologa abyste se na doktorandské nebo již na magisterské úrovni studia mohli takto vyzbrojeni pustit do opravdu náročné práce do rozboru výzkumné dílny špičkových světových i českých sociologů a abyste mohli zasvěceně sledovat, o čem je vlastně řeč. My vám zároveň slíbíme, že vám podle svých sil necháme nahlížet do výzkumné dílny sociologů, že vám budeme nabízet podíl na výzkumné práci a že vám zprostředkujeme doporučení, kde můžete najít ty realizace badatelských aktivit, které dokázaly skloubit teoretická východiska s empirickým bádáním a poté se jim podařilo: empirická čísla o společnosti povýšit na momenty zákona či míry (volná parafráze G.W.F. Hegela z jeho Vědy o logice ), tj. vynasnažíme se vám doporučit četbu sociologických prací, v nichž najdete jak společnost, tak teorie, a také výsledky ověřování těchto teorií, tedy dostatečně zobecněné výsledky sociologických bádání. c) Proměna statutu sociologických znalostí a dovedností Předmět sociologie měnící se společnost je devizou (společné rámování všech věd) i prokletím sociologie. Chce se, abychom věděli všechno, což ale také znamená nic. Sociologická znalost společnosti zahrnuje jak znalost zdrojů dat týkajících se sociálních jevů a souvislostí, tak znalost teorií a metod, v jejichž světle se tyto jevy a souvislosti jeví jako pozoruhodné. Význam druhého typu znalosti prudce roste, protože manipulace se skutečností daty, poznatky a jejich interpretacemi se stává důležitým mocenským nástrojem i zdrojem obohacení. Sociologické dovednosti mají dvojí uplatnění:

2 Odpověď vedení institutu studentům bakalářského studia na jejich otevřený dopis str.2 Při dělání sociologie a sociální politiky v rámci disciplíny a to se dramaticky mění s rostoucími investicemi do vědy a scientometrií; Při dělání sociologie a sociální politiky v rámci praktického uplatnění sociologických poznatků při řešení společenských problémů. Platí, že rozvinutí sociologických dovedností "děláním sociologie a sociální politiky v rámci disciplíny" dává zatím nejlepší záruku, že si student během studia osvojí i výbavu dovedností, které mu dovolí formulovat společenské problémy tak, aby byly za jeho účasti přiměřeně řešitelné. K bezprostřednímu praktickému uplatnění má z povahy věci blíže sociální politika. d) Nová dělba práce mezi učiteli a studenty Máme-li uspět v evropské konkurenci, musíme nejen respektovat proměnu statutu sociologických znalostí a dovedností, ale také musíme postupně prosazovat novou dělbu mezi učiteli a studenty: složka samostudia musí být při studiu výrazně posilována. Samostudium se stává obecně nejen v sociologii hlavní složkou vysokoškolského vzdělání. Studenti by si měli být vědomi, že nesou za své sociologické vzdělání odpovědnost. Mohou více či méně rozvíjet svůj zájem, číst knihy i časopisy, chodit na přednášky i mimo sociologii, účastnit se diskusních fór institutu, vstupovat se svými názory do veřejného prostoru atd. Uvažovaná odpovědnost zahrnuji i tlak na učitele, aby byli jejich dobrými průvodci a trenéry, i vědomí, že vědění je moc. Vedené studium tvoří protějšek a doplněk samostudia: učitelé mají studenty vést k tomu, aby byli schopni se sami vést při získávání vědění o společnosti. e) Zlepšení komunikace mezi studenty a učiteli považujeme právě tak jako vy za důležité praktické vyústění vaší iniciativy. Tato komunikace může kromě tradičních (plénum ISS jako setkání členů akademické obce institutu) nabývat i dalších forem, například: Tématicky sevřená diskusní setkání učitelů a studentů k určitému tématu (jak je navrženo v bodě 4. první odpovědi vedení ISS na vaši iniciativu ze ) Ustavení společných task forces pracovních skupin, pověřených vypracováním podkladů pro specifická rozhodnutí (podoba částí studijních programů, zlepšení webových stranek institutu etc). f) Aby tato komunikace mohla vyústit i do legitimních doporučení, je žádoucí, aby se studentská komunita lépe spravovala především, abyste si ze svého středu vybrali své reprezentanty (například za úrovně studia, za ročníky či za obojí), kterým delegujete odpovědnost za vyjadřování vašeho společného zájmu. Na jiných institutech (IPS, IMS) už se takové samosprávné studentské organizace zavedly. Usnadnilo to komunikaci i rozhodování - ke spokojenosti obou stran. Vedení ISS je připraveno takovouto vaši snahu podpořit, organizační odpovědnost za přípravu takové platformy je však na vás. Odpovědi na otázky studentů: 1) Čekáte v budoucnu zlepšení finančních podmínek na ISS? Ad 1) Finanční podmínky ISS se již výrazně zlepšily díky výzkumnému záměru. Peníze jsou ovšem vázány na badatelskou činnost v rámci zvýšených úvazku. Zlepšení finančních podmínek je možné dosáhnout třemi způsoby: a) změnou pravidel financování vysokoškolského studia (MŠMT nebo vláda) to nečekáme; b) další zlepšení lze očekávat s postupným nárůstem studentů na bakalářském i magisterském stupni; c) pokud se podaří dohodnout s fakultou další dvouoborová studia a kombinované studium, lze očekávat posílení rozpočtu na výuku.

3 Odpověď vedení institutu studentům bakalářského studia na jejich otevřený dopis str.3 2) Plánujete nějaké další předměty věnované přítomným společenským dějům a vývojovým trendům? Ad 2) Ano, obě katedry plánují takové kurzy. Je otázkou, jaký jim dát status a co se stane, když některé jiné kurzy vyřadíme. Souhlasíme s vámi: na bakalářském stupni studia nemáte dostatek příležitostí k rozsáhlejšímu studiu přítomných společenských dějů a vývojových trendů. Vede nás to k úvaze zařadit do bakalářského programu nový předmět či předměty, které by: a) vycházely z identifikace problémů soudobých společností; b) seznamovaly vás se způsoby, jak se s nimi ve společenské praxi zasvěceně vyrovnávat c) činily tak mimo jiné i nabídkou případových studií, ilustrujících tyto fenomény na konkrétních příkladech. Této spíše aplikační poloze odpovídají svým pojetím především sociologie sociálních problémů a veřejná a sociální politika. Aktuální společenské procesy je možné sledovat na třech úrovních domácí, evropské a celosvětové. Jsme si vědomi, že přednášek na tato témata je proporcionálně málo nebo vůbec absentují. Uvažujeme zejména o podstatném doplnění struktury kurzů o témata globalizačních procesů a jejich nezamýšlených důsledků, rizikové společnosti a obecně koncepcí a výkladů jevů spojovaných s tzv. postmoderní společností. Výklady by měly kombinovat interpretaci existujících výkladů (bez respektování dosavadního vědění se v žádném oboru nedá pokračovat) s empirickými daty (faktografickými údaji o sociálních proměnách v nejširším smyslu). Dále uvažujeme o doplnění evropského rozměru našeho postavení ve světě a o větší důraz na analýzu procesů probíhajících v dnešní české společnosti. Zařazení nových kurzů samo o sobě ale mnoho neřeší: nutno vycházet také z předpokladu, že informace aktivně vyhledáváte, že sledujete (pro orientaci i konkrétní vědění) sociologické časopisy (minimálně náš, slovenský a aspoň dva zahraniční), že některá data vyhledáváte v databázích, která zpřístupňuje i naše jinonická knihovna atd. 3) Proč jsou ve výuce teorie tak málo aplikovány na děje v konkrétních společnostech a na konkrétní lidská jednání? Ad 3) Pojem výuka teorie není úplně jasný, protože zahrnuje minimálně tři soubory disciplín dějiny sociologie, současnou sociologii a systematickou sociologii. Pokud jde o dějiny, je jasně vyloženo, že slouží jako komunikační a informativní základ, který se na žádné fakultě nedá obejít. Výklad soudobé sociologie se dělí na klasickou modernu a postmodernu. U některých koncepcí je možné vazbu na realitu posílit, u některých je to obtížné například Luhmann si myslí, že vypovídá o současné společnosti, ale valně srozumitelný není. Diskuse by se musela vést o relevanci studia toho či onoho autora. Jinak je tomu se systematickou sociologií, která má dimenzi pojmovou (základem každé vědy je její specifický jazyk) a věcnou. Pokud jde o pojmy (citovaná věta prof. Pospíšila patří ke standardní výbavě každé žertovné knihy o sociologii) - bez nich se sociologicky o společnosti nedá nic podstatného říci na straně jedné a nelze vést diskusi v rámci sociologické komunity. Na druhé straně omezit samoúčelnost některých výkladů je možné, budeme o tom vážně přemýšlet. Testování sociologických teorií se nemůže týkat (a v praxi také netýká) teorií všech stupňů obecnosti. U těch teorií, jejichž důsledky jsme schopni testovat, nejde většinou o to testovat, zda teorie platí nebo neplatí, ale zpravidla jde o to rozhodnout, která z teorií by mohla mít přednost při vysvětlení toho či onoho společenského jevu. To, co lze provést při testování teorií, je mnohonásobně obtížnější provádět při jejich výkladu. Existují kurzy, jejichž cílem je sledovat postupné obohacování teoretického aparátu daného speciálního segmentu sociologického bádání a zároveň sledovat metody a výsledky testování těchto teorií a ověřování poznatků. Takové kurzy vyžadují nesmírně velkou studijní zátěž (četbu cizojazyčných teoretických statí z hodiny na hodinu), intenzívní metodologickou přípravu (studium náročných [zpravidla mnohorozměrných statistických] metod vyžadujících netriviální matematické znalosti) a nebývají proto zařazovány do výuky bakalářského stupně. Pokud nechcete skončit jako většina českých novinářů, kteří kde co komentují, aniž by měli představu co to vlastně komentují, musíte se naučit řemeslo. Také se nejprve učíte řídit auto a teprve pak s ním jezdíte. Cesta k sociologické řemeslnosti vede mezi jiným přes výuku teorií, metod, dějin atp. Teprve pak můžete začít zkoumat naši či jakoukoliv jinou společnost anebo skromněji společenské (kulturní) chování jednotlivců.

4 Odpověď vedení institutu studentům bakalářského studia na jejich otevřený dopis str.4 4) Proč se učíme metody aniž bychom měli kontakt s jejich přínosem pro poznání přítomné společnosti? Ad 4) Viz bod 3. Při výuce vždy záleží i na názorech (a letoře) učitele, který se snaží, aby učil jak nejlépe umí. Zkuste se s ním konkrétně domluvit pokud to nebude odporovat jeho učebnímu plánu, třeba si dá říci a nějakými konkrétními příklady Vám šedou teorii zpestří. Metody se vyučují. Výsledky výzkumů jsou publikovány. Například na mezinárodních konferencích jsou metodické inovace a teoretické problémy předmětem vystoupení (panel) a výsledky výzkumných bádání jsou sdělovány formou vystavení textu, grafů, tabulek a diskusemi k nim (poster). Ve výuce metod budeme více odkazovat na zajímavé výsledky výzkumů formou bibliografických odkazů. Studenti sami, a to sledováním Sociologického časopisu, nově vycházejících knížek, pracovních sešitů Sociologického ústavu AV ČR a pracovních sešitů CESES, nyní také Pražských sociálně-vědních studií FSV UK, a dále zahraničních časopisů, databází i internetových stránek, mohou získávat velmi solidní přehled o poznávání přítomné společnosti (s využitím v metodických kurzech právě probíraných metod). Dalším zdrojem zkušenosti s metodami výzkumu jsou nejrůznější formy praktické výuky, počínaje třemi semestry analytických a kvalitativních praktik v bakalářském studiu a dále ve výzkumných kolokviích, které jsou nedílnou součástí všech magisterských specializací a podobně jsou řešeny v magisterském studiu veřejné a sociální politiky. Výzkumná praxe je zatím povinnou součástí jedné z magisterských specializací a praxe ve veřejné správě je povinnou součástí magisterského studia veřejné a sociální politiky. 5) Proč jsou metody a teorie vyučovány zcela odděleně? 9) Uvažujete o založení předmětu, který by učil interpretovat výsledky výzkumů s ohledem na další fakta a souvislosti? Ad 5) a zároveň ad 9) a zároveň k vaší širší analýze situace Velkým nedostatkem veřejného diskursu o problémech české společnosti tak, jak probíhá především v médiích, je povrchnost soudů o příčinách a povaze sociálních problémů, o motivech aktérů, o cestách nápravy. Těší nás váš zájem o to, co se v české a s českou společností děje, ale znepokojilo nás vaše konstatování, že poznání konkrétní společnosti se u studentů ISS neliší od úrovně poznání dosažené jakýmkoli vrstevníkem, který čte noviny. Abychom dostáli své odpovědnosti pedagogické, musíme vás právě proto nejprve seznámit s teoretickými koncepty, perspektivami a poznávacími nástroji, které vám umožní těmto problémům porozumět s pomocí dostupného instrumentária našich disciplín lépe než řadovému občanovi. Prosíme vás proto o větší trpělivost: dobrá znalost společnosti je náročný, stupňovitý a v zásadě nikdy nekončící proces a vy se zatím nacházíte spíše na jeho začátku. Spojení metod a teorie je tradičně obtížným problémem. Obvykle se nejprve učí odděleně a na vyšších stupních studia se propojují. Váš podnět by měl vést k tomuto kroku. Obvykle jde o řadu: teorie problém (téma) výzkum metoda. Teoretický sociolog by měl mít schopnost ukázat, jak se určité teoretické systémy váží na konkrétní problémy (konkrétní společnosti v čase), případně kdy a jak bylo určité teoretické téma empiricky zkoumáno (ověřováno). To ne vždycky jde. Obecně platí, že teoretické systémy pozitivistické jsou vázány na analytické výzkumné paradigma, fenomenologické či etnometodologické teorie na tzv. kvalitativní výzkum. Oddělené vyučování v první fázi je funkční, vzájemné propojování by ale mělo následovat. Výuka teorií a metod ve vzájemné spojitosti patří k nejobtížnějším partiím sociologie. Bývá i na renomovaných univerzitách (pokud je vyučována) předmětem až doktorandských seminářů a pokročilého magisterského studia. Příkladem jsou semináře, které vedli P.F. Lazarsfeld a R.K.Merton na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a obdobné doktorandské semináře vedené P.F. Lazarsfeldem a jeho francouzskými kolegy na Pařížské Sorbonně. Ve vyšších ročnících studia úlohu propojování teorie a výzkumu částečně sehrávají magisterská výzkumná kolokvia. 6) Domníváte se, že výuka na ISS dostatečně rozvíjí tvořivé schopnosti studentů? 7) Plánujete zvětšení prostoru ve výuce určeného k rozvoji interpretačních schopností studentů? Ad 6) a ad7)

5 Odpověď vedení institutu studentům bakalářského studia na jejich otevřený dopis str.5 Nedomníváme. Právě nyní chystáme jistou přestavbu jejímž výsledkem by měly být větší nároky na Vás tím míníme např. samostudium literatury což by mělo automaticky přispět k většímu rozvoji Vašich tvořivých schopností. Kontrolu budeme provádět čtením Vašich esejů, recenzí, rozprav atp. Otázka je sugestivní: asi jste přesvědčeni, že nerozvíjí, je tedy naší povinností přemýšlet nad obsahem tvořivých schopností a potom se pokusit uvést věc do života. Je tvořivým aktem schopnost napsat samostatně anotaci, recenzi, studii, záznam pozorování každodenní události? Je tvořivým aktem schopnost jazykově korektně a věcně správně odpovědět na otázky kladené sociologům třebas novináři? Je tvořivým aktem sehrát sociodrama s rozdělenými rolemi a hájit protichůdná stanoviska? Jestliže toto jsou tvořivé akty, pak vám leccos dlužíme. Bylo by dobré, kdybyste sami rozvinuli svou představu o kreativitě v rámci oboru. Pojem interpretační schopnost je dvojznačný: týká se buď textů (což je obvyklejší) nebo reality (což je specificky sociologické). Pokud máte dojem, že je nutné interpretační schopnosti rozvíjet, bylo by třeba si v diskusi vyjasnit, jakými metodickými prostředky postupovat. Záleží na studentech. Řada přednášek, plus praktika, plus výzkumná kolokvia v magisterském studiu, plus seminář obecné postupy při psaní studií je ukončena seminární prací (pracemi). Zde je studentům dáno otevřené pole pro jejich tvořivý přístup. Studenti magisterského studia se v kolokviích přímo podílejí na výzkumném záměru ISS. Rozvoj tvořivých schopností studentů je podmíněn nejen výukou ale i zájmy studentů a mírou a zaměřením jejich aktivity. Velmi tvůrčí byly mnohdy individuální projekty zpracovávané vašimi nedávnými předchůdci - studenty prvních ročníků bakalářského studia v rámci cvičení k analytickým metodám výzkumu. Je patrně velká škoda, že s osmdesáti studenty není v našich silách dovést k realizaci osmdesát projektů tak jako se čtyřiceti studenty dříve jejich čtyřicet projektů. Tato složka výuky vyžaduje mimo znalostí teorie a metod značnou výzkumnou zkušenost a není možno ji svěřit komukoliv. Je mimořádně časově náročná. Zeptejte se svých kolegů z vyšších ročníků, v kolik hodin odcházeli z individuálních (čtyřhodinových) večerních konzultací Mgr. Jiřího Remra a jeho spolupracovníků. Rozvoji interpretačních schopností studentů, pokud pojmu rozumíme stejně, jsou věnována analytická i kvalitativní praktika ve druhém a třetím ročníku bakalářského studia (počínaje čtvrtým semestrem) i bakalářský seminář a práce na bakalářské práci a později v magisterském programu výzkumná kolokvia, diplomový seminář a práce na diplomové práci. Také analýza dat (třetí semestr statistiky) slouží tomuto cíli. 8) Plánujete zvýšit počet seminářů a rozšířit tak prostor pro diskusi? Ad 8) Semináře jsou velmi nákladné, protože při počtu ca. 80 studentů v ročníku to znamená vést 5 seminářů po 16 účastnících a to jen pro jeden tématický seminář. Nemá smysl, aby měl seminář více jak 15 až 20 účastníků při větším počtu polovina přítomných spí anebo nedává pozor. Počet seminářů tedy nechceme navyšovat, ale uvažujeme o alternativních cestách, které by Vám umožnily cvičit se v rozpravě a diskusi. Koncepce výuky sociologie vytvořená v roce 1990 počítala s 35 studenty sociologie v bakalářském studiu. Postupné zvyšování počtu studentů bakalářského studia, k němuž jsme byli donuceni modelem financování výuky (až na osmdesát studentů v posledních letech) znamenalo zvyšování počtu asistentů pro zabezpečování těchto seminářů. Krize nastala v momentě, kdy univerzitní pravidla zrušila povinnost doktorandů vyučovat tyto kurzy. Jako reakci na toto rozhodnutí jsme začali hledat řešení. Váš ročník je shodou okolností první, který to postihlo. V bakalářském studiu (nikoli v magisterském) jsme snížili (po vzoru jiných institutů, fakult a vysokých škol) počty předmětů, v nichž je přednáška doplněna cvičením nebo seminářem. K diskusím je možno využívat i jiné formy studentských aktivit. Na našem institutu jsou pravidelně pořádány sociologické úterky, CESES pořádá Dílny budoucnosti. Masarykova česká sociologická společnost již několik let opakovaně vybízí studenty aby se zapojili do její činnosti (v mnoha sekcích). Řada z vašich pedagogů odborně vyrostla právě v seminářích pořádaných sekcemi Sociologické společnosti v letech, kdy odborná diskuse na fakultách neměla své místo. Ad 9) viz ad 5)

6 Odpověď vedení institutu studentům bakalářského studia na jejich otevřený dopis str.6 10) Myslíte si, že by sociolog měl mít solidní historický přehled? Ad 10) Ano, jsme o tom přesvědčeni. Musí vědět, jaké chyby dělali jeho oboroví předci a co se jim naopak vyplatilo dělat. Totéž platí obecně o historických souvislostech - žádná společnost (a kultura) nežije jen z dneška. Znalost historie a dějinných souvislostí (někdy se mluví o tradicích) mnohdy pomůže dořešit/vyřešit současný palčivý problém. Je otázka, nakolik má student se solidním historickým věděním (aspoň faktografickým) přicházet ze střední školy a nakolik je má získávat až během vysokoškolského studia. 12) Uvažuje se o založení sociologického dějepisu sledujícího českou modernitu? 13) Uvažuje se o založení sociologického dějepisu sledujícího světový vývoj v druhé polovině 20. století? Ad 12) a zároveň ad 13) Vztah sociologie a historie je vztahem dvou sobě si blízkých disciplín, zabývajících se v zásadě stejnými fenomény společnostmi - s užitím různých poznávacích perspektiv, rámců, metod i časových horizontů. Povinností dobrého sociologa je ovládat základy historického přístupu a naopak; totéž ale platí přinejmenším i pro vztah k politologii a ekonomii. Rozsah všech těchto disciplín je dnes takový, že formát bakalářských programů neumožňuje ani jednomu z nich nabídnout více než skromné nahlédnutí do kuchyně těch ostatních. Naše univerzita vytváří velký prostor pro osobní iniciativu těch z vás, kteří cítí, že se ve svém odborném růstu potřebují právě s historií seznámit podrobněji (například návštěvou vybraných kursů na IPS či IMS FSV nebo na FF UK). Vzhledem k náročnosti kontaktní výuky se nabízí jedna pomocná varianta řešení: čtěte knížky a články z oblasti historie. Obor mezinárodní vztahy, také pěstovaný na naší fakultě, včetně periodik, která obhospodařuje, částečně mapuje světový vývoj v druhé polovině 20.století. Vycházejí české monografie k dílčím tématům z pera historiků a politologů, méně již sociologů, další knížky jsou překládány. Sociologický dějepis sledující českou modernitu je snad již ve stádiu svého zrodu. Mám na mysli práce Pavla Machonina ( Česká společnost a sociologické poznání ), Miloslava Petruska (četné doslovy ke knížkám vydavatelství SLON) a Miloše Havelky ( Dějiny a smysl, Spor o smysl českých dějin ). Českého Ulricha Becka však bohužel zatím nemáme. 11) Domníváte se, že se sociolog při snaze o porozumění dnešní české společnosti může obejít bez znalosti atmosféry komunistické společnosti? Ad 11) Zprostředkování této atmosféry považujeme za velmi obtížné. Svědčí o tom příklady setkání s levicovými intelektuály západních zemí po listopadu, kterým se nám nepodařilo naši zkušenost ani sdělit, natož je přesvědčit o její reálnosti a relevanci. Svědčí o tom i velmi čerstvá zkušenost z výuky konceptu měření v kontextu moderní historie české společnosti a české sociologie na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Naprosto jednoznačně formulované stanovisko učitele o roli Karla Berky, Jana Řeháka a dalších při bojích o sociologické měření vnímali někteří magisterští studenti (bohužel) jen pragmatickým úhlem pohledu potřebné metodiky pro řešení praktických úloh analýzy dat. Takže možná první stručná odpověď nemůže se obejít (při řešení některých otázek) a může se obejít (při řešení jiných viz. například skvělá analýza režimního zvratu v roce 1989 z pera Timothy Gartona Ashe). Pokud bychom měli uvažovat o zvláštním kurzu, problém je ve způsobu zařazení tohoto tématu: existují pamětníci (ve vaší terminologii socializovaní za komunistického režimu ), historici - specialisté i sociologové - analytici. Uvítali bychom, kdyby se vaše představa konkretizovala možná, že samostatný kurz o komunistické minulosti by byl užitečný, sociologicky závažnější by byl kurz komparativní pohled na totalitní režimy se zvláštním zřetelem k československému vývoji. Jde totiž o to, že právě v tom, jak se neodpovědně směšují různé typy společensko ekonomických a politických systémů, spočívá vážný problém: bude dobré vaší iniciativy využít.

7 Odpověď vedení institutu studentům bakalářského studia na jejich otevřený dopis str.7 14) Uvažuje se o sociologicky orientovaných základech filozofie, resp. epistemologie? Ad 14) V letním semestru 2005/2006 vypisuje katedra sociologie volitelný kurz Mgr. Tomáše Holečka PhD. "Filosofické otázky společenských věd" (SM461). Kurz je sice koncipován pro magisterské studenty, ale studijní pravidla umožňují navštěvovat jej po dohodě s vyučujícím i pokročilým bakalářským studentům. Uvažujeme i o tom, že by se restrukturoval první semestr bakalářského studia s tím, že by se zařadil kurz uvedení do sociologie (tradiční název) nebo epistemologie sociálních věd (soudobý frankofonní název), případně obecněji filozofie a sociologie vědy (soudobý anglosaský název). Jednotlivá pojetí se v detailech liší, podstatný obsah je identický. Se základy filozofie je potíž. Filozofie se většinou redukuje na dějiny filozofie v té věci ostatně je u nás taky informační vakuum (je obtížné nevědět nic o sociální filozofii antiky, renesance, ranného novověku). V tomto ohledu by snad pomohla návštěva přednášek jiných institutů. Systematická filozofie je naopak příliš složitě diferencovaná než aby se mohla přednést v jednom semestru. Tento váš podnět budeme konzultovat s filozofy a pokusíme se navrhnout takový sylabus, který by nebyl přetížen příliš detailními filozofickými problémy, ale který by naopak poskytoval vhled do filozofických předpokladů každého vědění (nejen sociologického). 15) Uvažujete o sestavení zcela konkrétního a transparentního profilu absolventa a jeho znalostí a schopností? Ad 15) Ano, uvažujeme a nejen uvažujeme. Zpracováváme již několik měsíců (v době výuky je to obtížné) přehled výstupních požadavků na úrovni bakalářského a magisterského studia, který by zahrnoval a) soubor literatury, se kterou by se student měl povinně seznámit, b) soubor dovedností ( skills ) pro praktické využití sociologického vědění a jeho uplatnění v praktické sociální politice, c) přehled tematických celků, které zahrnou (mimo jiné) zkušební požadavky. Profil absolventa je velmi diskutabilní pojem. I v mnohem jednoznačněji definovaných oborech než je košatá sociologie neví absolvent předem, co bude dělat, čím se bude v rámci svého povolání zabývat. Student sociologie získává mnoho znalostí a zkušeností aplikovatelných v celé řadě oblastí života společnosti. Představa o profilu absolventa nebude tedy ani konkrétní ani transparentní ve smyslu jednotlivých povolání. Nejen metody a kuchařky, ale i dovednosti a metodologické přístupy a navíc také etické principy výzkumné práce, výzkumnická skepse a určitě modely světa (tedy teorie) to vše je součástí profilu absolventa, to vše přispívá k jeho uplatnění v dnešním světě. O tom, že profil absolventa není jednoznačný pojem, svědčí mimo jiné i reakce našeho pana děkana doc. Jana Ámose Víška, který, inspirován vaším dopisem, vyzval k diskusi na toto téma na úrovni celé Univerzity Karlovy. 16) Jaké kroky budou podniknuty ke snížení počtu překrývajících se předmětů? 17) Z jakých důvodů byl Základům výzkumu přidán seminář, přestože se zjevně kryje s jinými předměty? Ad 16) a zároveň ad 17) Překrývání předmětů je problém, na který by se slušelo upozornit vyučující, kterých se to týká, okamžitě. Ze sylabů kurzů často nelze toto překrývání odhalit a tato věc patří jednoznačně k záležitostem, v nichž jsou vyučující naprosto odevzdáni do rukou studentů, kteří je buď upozorní nebo je nechají v nevědomosti, jak je jejich kurz užitečný. V mnoha případech je navíc velmi nesnadné najít arbitra, který by rozhodl, co je překrývání a co je aplikace obecných pravidel v konkrétních případech zkoumání společnosti, tedy paradoxně právě ten druh výukových činností, který po nás požadujete. Vnímaví vyučující se základní zpětnou vazbu mohou dozvědět z hodnocení studentů.

8 Odpověď vedení institutu studentům bakalářského studia na jejich otevřený dopis str.8 Na vaše konkrétní připomínky a dotazy lze odpovědět takto: Kurz Metody a metodologie sociologického výzkumu bude v letošním školním roce učit PhDr. Pavel Kuchař, CSc., kurz má nový sylabus a je koncipován více směrem k otázkám obecné sociologické metodologie. Problém překrývání tedy odpadne. Kurz Základy praktického výzkumu je náhradou za výše zmíněné individuální výzkumné projekty. Ve své původní podobě možná právě tento kurz odpovídal na volání studentů po dotyku metody se sociálním světem. Kurz zbavený své individuální formy musí jakoby znovu probírat stejnou látku, zatímco dříve byl aplikací. Má však, nebo by jistě měl mít, spíše podobu praktického semináře, v němž se dozvídáte a v němž si vyzkoušíte, jak prakticky provádět jednotlivé výzkumné operace, o nichž jste obecně teoreticky slyšeli v prvním semestru. Jsou to tedy ty tolik žádané skills, které nelze procvičit na přednášce. Kurz Úvod do empirického sociologického výzkumu tak, jak jej absolvoval váš ročník, byly unikátním pokusem zvládnout tento předmět úsporným způsobem bez cvičení. Stalo se tak v nouzové situaci, kdy pro čtyři paralelní dvouhodinová cvičení akreditovaná v tomto kurzu nebylo možno zajistit vyučující. Náročnost kontroly studijních povinností jediným vyučujícím a množství povinností vázaných k jediné dvouhodinové přednášce (5 konspektů z četby, seminární práce, průběžný test a závěrečný test) patrně způsobily, že po této náročné průpravě student ve druhém semestru považoval již všechno, s čím se pak setkal v kurzu: Základy praktického výzkumu, za probrané. Letošní rozhodnutí vrátit alespoň částečně cvičení k tomuto úvodnímu kurzu bylo tedy krokem směrem zpět ke schválené akreditaci. Dvě cvičící se letos již našly, čtyři ne. Cvičení z uvedeného kurzu se nekryjí z žádným z dalších kurzů. Studenti v nich prezentovali výsledky své četby cizojazyčných metodologických textů. 18) Jaké vážnosti se těší hodnocení kurzů u vyučujících? Ad 18) Hodnocení kurzů vyučující využívají jako zrcadlo svých pedagogických úspěchů ve velmi rozdílné míře. Snaha vyučujících mít oblíbený kurz se projevuje jen jako jeden z efektů tohoto hodnocení. Spíše působí snaha nebýt hodnocen mezi nejhoršími. Studentské hodnocení jistě rozdělí kurzy na bezproblémové a na kurzy s problémy. Nejlépe je, když vyučující sám upraví v dalším roce kurz na základě připomínek studentů. Tato úprava bude většinou ku prospěchu výuky i studentů. Některé skutečnosti však stojí za zamyšlení. Provedete-li si analýzu hodnocení kurzů, dojdete ke zjištění, že studenti jednotlivých studijních oborů mají odlišná měřítka. Náročnější v hodnocení jsou také zahraniční studenti oproti studentům českým. Dále zjistíte, že kurzy navštěvované menším počtem studentů bývají často hodnoceny lépe než kurzy hromadné. Pokud ovšem hromadný kurz není lákadlem bez přísného zkoušení (na druhé straně je hromadný kurz pro sto padesát lidí mimořádně náročný psychicky i fyzicky na učitele a udržet pozornost studentů je samo o sobě vynikajícím výkonem bez ohledu na konečné hodnocení). Kurzy náročné jsou v celkovém průměru hodnoceny hůře než kurzy snadné. Samo celkové hodnocení kurzu je tvořeno součtem bodů za velmi rozdílné charakteristiky kurzu. S obtížemi standardizace i s dalšími zmíněnými problémovými stránkami hodnocení souhlasil v diskusi i autor testů Michal Osuský. Máme tedy dělat všechny kurzy snadnější? Máme být méně nároční při zkoušení? Přes uvedená omezení je však studentské hodnocení kurzů velmi cenným nástrojem, zatím především pro pedagogy, které nabádá ke zlepšení vlastního kurzu. 24.ledna 2006 Autorský kolektiv vedení ISS: J.Balon, P.Háva, H.Jeřábek, J.Kabele, J. Kandert, M.Petrusek, M.Potůček, M.Tuček

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie dolezala@vse.cz INFORUM 2010: 16. konference

Více

Sociologické problémy současného světa

Sociologické problémy současného světa Sociologické problémy současného světa Školní rok 2005/2006 letní semestr Přednášející: Prof. Ing. František Zich, DrSc Cíl předmětu: Seznámit studenty s problematikou otevřených aktuálních otázek soudobého

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 1.hodina. Úvod. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 1.hodina. Úvod. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 1.hodina Úvod Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 2008/2009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Organizační uspořádání podmínek k realizaci obsahu výuky při použití různých metod výuky a výukových prostředků Klasifikace org.

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Šárka Zapletalová Ostrava 2011 Název: Obchodní ání Autoři: Šárka Zapletalová Vydání: první, 20111 Počet stran: 18 Tisk: Vysoká škola

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce

Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU Platný pro obory Andragogika, Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství, Učitelství pedagogiky pro SŠ od akademického

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: ÚVOD DO STUDIA ADIKTOLOGIE Vyučující: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. Číslo předmětu: 1268 Semestr: 1. (1. ročník, zimní) Čas: Pátek

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář 1 Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář Cílem Diplomového semináře je poskytnout studujícím v

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011 Název: Oborová specializace 1 Autoři: Andrea Kolková Vydání: první, 20111 Počet stran:

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

STIPENDIJNÍ PROGRAM MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA. SMĚRNICE DĚKANA č. 5/2014

STIPENDIJNÍ PROGRAM MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA. SMĚRNICE DĚKANA č. 5/2014 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 5/2014 kterou se v souladu s čl. 3 Stipendijního řádu Masarykovy univerzity vyhlašuje STIPENDIJNÍ PROGRAM Den vydání: 24. 07. 2014 Platnost: 24.

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK

Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK 1. Přijímací zkouška k doktorskému studiu 2. Náplň a organizace doktorského studia 1. Přijímací zkouška k doktorskému

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D.

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Osnova Cíl a metodika práce Web Life Style Komparace edukačních konceptů Cíl a metodika práce Autoři deduktivně vybírají klíčové rozdíly vzdělávání v

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EU I.

ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EU I. ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EU I. Akademický rok 2014/2015 (zimní semestr) Vedení předmětu: JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.. Email: robert.zbiral@upol.cz Konzultační hodiny: viz stránky katedry Během semestru

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Projektově orientované studium. Základní principy Project Based Learning (PBL)

Projektově orientované studium. Základní principy Project Based Learning (PBL) (PBL) Časování Student musí dostat informace ve chvíli, kdy je na ně připraven Informace nesmí být dána studentovi předem Moment předání informace je klíčový z hlediska zapamatování Informace musí být

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Rámcový studijní plán studijní program Sociologie studijní obor Veřejná a sociální politika

Rámcový studijní plán studijní program Sociologie studijní obor Veřejná a sociální politika Rámcový studijní plán studijní program Sociologie studijní obor Veřejná a sociální politika čtyřleté studium Oborová rada: FSV UK, Institut sociologických studií, katedra veřejné a sociální politiky Předseda:

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více