NÁRODNÍ ZPRÁVA O PROVEDITELNOSTI A IMPLEMENTACI FTB PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ ZPRÁVA O PROVEDITELNOSTI A IMPLEMENTACI FTB PROJEKTU"

Transkript

1 NAJÍT TOHO NEJLEPŠÍHO LLP PL-LEONARDO-LMP WP2 Srovnávací analýza požadavků NÁRODNÍ ZPRÁVA O PROVEDITELNOSTI A IMPLEMENTACI FTB PROJEKTU Výstup č. D2.1 NÁRODNÍ ZPRÁVA - ČESKÁ REPUBLIKA INSTITUT INPRO, a.s. Datum:

2 Shrnutí Tento dokument byl vytvořen jakožto pracovní podkladový materiál pro potřeby pracovního týmu projektu nazvaného Find the Best (akronym FTB), který je realizován v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci, konkrétně se jedná o program Multilaterálních projektů/vývoje inovací. Dokument je primárně určen auditoriu projektového týmu, jakožto podkladový materiál pro vytvoření souhrnné zprávy mapující výchozí pozice v dané oblasti a formování všech následujících činností projektu v oblasti vývoje ICT nástroje. Náborový proces pracovníků do státní správy (a to zejména v ústředních orgánech) je v současné době v České republice vysoce nevyhovující. Celý systém je nastaven tak, že podporuje vysokou míru fluktuace a loajalitu vůči nadřízeným politikům spíš než odbornost a nezávislost. Vedoucí úředníci jsou pod silným politickým vlivem, protože mohou být kdykoli odvoláni z funkce bez udání důvodu. Ochrana státních zaměstnanců proti nežádoucím politickým vlivům je nulová a neexistují ani žádná pravidla pro kariérní postup. Dalším kritickým prvkem je pak problematika odměňování, kdy o skutečném platu úředníka rozhodují nadřízení prostřednictvím osobního ohodnocení, které může dosahovat až 100% platového tarifu a jednorázových odměn. Situace v případě samosprávy (municipalit) je sice nepoměrně lepší, ale i zde nejsou všechny náborové procesy plně transparentní a systémové. Autoři kolektiv autorů společnosti INSTITUT INPRO, a.s.

3 Obsah: Shrnutí... 2 Autoři... 2 Obsah:... 3 Část I Umístění obce ve struktuře veřejné správy... 4 Obec ve struktuře veřejné správy... 4 Část II Vnímání obce - vnitřní pohled a názory společnosti Vnímání veřejné správy a její práce Transparentnost pracovních postupů Část III Náborový proces v obci Obecné informace Definování potřeb náboru Nábor Implementace na pracovišti Část IV Osvědčené postupy a kritické prvky Část V Očekávání a návrhy změn k identifikovanému procesu náboru Použitá literatura... 32

4 Část I Pozice obce ve struktuře veřejné správy Obec ve struktuře veřejné správy 1 Veřejnou správu pro účely tohoto dokumentu a současně v kontextu specifik České republiky chápeme jednak jako správu území, státu, kraje, obce; dále pak jako správu věcí, ke kterým má veřejnost vlastnická práva; správu veřejných záležitostí; správu veřejných financí a v neposlední řadě jako správu užívání veřejných objektů a zařízení. Veřejná správa se principiálně v České republice skládá z následujících složek: 1. státní správy, 2. samosprávy, 3. ostatní veřejné správy. (1) Státní správa Státní správou rozumíme v celkovém kontextu České republiky takovou činnost státu, která je prováděná buď přímo státními orgány, nebo jinými orgány, na které stát výkon státní správy v určitém rozsahu přenesl. Ve státní správě platí hierarchické uspořádání, tj. vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Státní správu principiálně vykonávají: a. ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni s působností pro celý stát. Jedná se v kontextu českého právního řádu o složku státní moci, která vykonává správu na věcně vymezeném úseku fungování společnosti. Jde o správní úřad, který stojí na vrcholu správní hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad, ale zpravidla vláda. Současně platný kompetenční zákon v České republice (zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů) rozlišuje ústřední orgány státní správy podle toho, zda v jejich čele je člen vlády či nikoliv, tzn., jedná se tedy o: jednotlivá ministerstva: Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo obrany Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti další ústřední orgány státní správy (jedná se o ústřední orgány, v jejichž čele nestojí člen vlády ČR. Předsedu Českého statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedy ostatních úřadů jmenuje a odvolává vláda České republiky.) Jde zejména o následující orgány: Úřad vlády České republiky, Národní bezpečnostní úřad, Český telekomunikační úřad, 1

5 Úřad průmyslového vlastnictví, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služba, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech, jakož i úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích. Při své činnosti se řídí ústavními zákony, zákony a usneseními vlády. V okruhu své působnosti zpracovávají koncepce rozvoje a řešení stěžejních otázek, připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů a za svá odvětví předkládají podklady potřebné pro sestavení návrhu státního rozpočtu Česka. Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě jiné ústřední orgány státní správy, pokud se týkají okruhu jejich působnosti. Činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy řídí, kontroluje a sjednocuje vláda, která jako svůj poradní orgán zřizuje Legislativní radu. V jejím čele stojí člen vlády. b. územní orgány státní správy s místní působností. Jedná se o orgány státní správy, které se rozvíjejí v linii jak horizontální tak vertikální. Po stránce organizační jde o přenášení úkolů na podřízené složky, které se mohou vytvářet za účelem určitého plnění úkolu (jedná se např. o kontaktní místa v systému státní sociální podpory.) Charakteristika správních úřadů nižší úrovně je následující: jde o orgány státní správy zřizované zákonem, jde o orgány s vlastní působností a pravomocí podřízenost ústřednímu orgánu státní správy a to se shodným oborem působnosti pokrývajícím celé území státu a v neposlední řadě se jedná zpravidla o územně strukturované orgány státní správy. c. ostatní státní orgány (např. státní fondy apod.). d. jiné subjekty oprávněné k výkonu veřejné správy, jimž stát veřejnou moc deleguje nebo propůjčuje (např. stanice technické kontroly, veřejná stráž). (2) Samospráva Samosprávou v našich podmínkách běžně rozumíme výkon veřejné správy (přenesené působnosti) samosprávnými veřejnoprávními korporacemi. Samospráva může být zájmová (profesní) nebo územní. a. V případě zájmové samosprávy se jedná se o takový druh samosprávy, kdy právo na samostatné rozhodování o vlastních záležitostech je svěřeno i subjektům, které spojuje určitý společný zájem. V České republice se jedná například o následující organizace: Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Exekutorská komora České republiky, Notářská komora České republiky, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora či Česká stomatologická komora. Za zájmovou samosprávou je třeba považovat v našem kontextu i školní samosprávu, jejímž prostřednictvím se na řízení školy podílejí žáci a jejich rodiče. b. Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, který je nadán právem sám rozhodovat o svých záležitostech. V České republice jsou obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě (hlava první: čl. 8, hlava sedmá: čl ) 2 a dále je podrobněji vymezeno zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, 3 a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. 4 Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány,

6 jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy. Obrázek 1 Struktura krajů v České republice Obrázek 2 Struktura okresů v České republice (3) Ostatní veřejná správa

7 Zejména instituce s právní subjektivitou (Všeobecná zdravotní pojišťovna, ČNB, Česká televize, Česká tisková kancelář apod.) Obec v České republice V kontextu předmětu a zaměření řešeného projektu je z výše uvedeného nejpodstatnější problematika územní samosprávy a z toho konkrétně problematika obcí, jakožto základních samosprávných jednotek v České republice. Obce jako samosprávné jednotky vznikly v rámci reforem v roce 1850, kdy byla zákonem ze 17. března 1849 zrušena dosavadní panství a vrchnostenské zřízení a nejnižší jednotkou správy se staly obce. Po druhé světové válce a za komunistického režimu v souvislosti se zřízením národních výborů obce ztratily faktickou právní subjektivitu, třebaže i nadále existovaly formálně volené obecní orgány. Postavení obcí definoval československý ústavní zákon o národních výborech (12/1954 Sb.) a zákon o národních výborech, 13/1954 Sb., později 65/1960 Sb. a 69/1967 Sb. Podle 2 odst. 4 zákona č. 13/1954 Sb., 13 odst. 6 zákona č. 65/1960 Sb. a podle 9 zákona č. 69/1967 Sb. mohl být rozhodnutím nadřízeného (zpočátku krajského, později okresního) národního výboru zřízen jeden společný Městský národní výbor (MNV) pro několik obcí. Podle zákona z roku 1954 rozhodoval krajský národní výbor, který byl povinen zjistit stanovisko zúčastněných obcí. Novější zákony umožňovaly takové rozhodnutí pouze na návrh dotčených Městských národních výborů a se souhlasem obyvatel (1960) či se souhlasem občanů (1967). Obce sloučené pod společný MNV zůstávaly teoreticky i nadále obcemi, fakticky však později byl považován za obec celý správní obvod MNV, což však vzhledem k neexistenci právní subjektivity obcí byl pouze terminologický problém. Zákonem ČNR č. 49/1982 Sb. byl novelizován 9 zákona o obcích tak, že krajský národní výbor mohl určit některé obce jako tzv. střediskové obce, tedy obce, jejichž místní národní výbor měl tzv. rozšířenou působnost, a to i pro blízké obce, které střediskovými obcemi nebyly. Zákonem České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), byla ke dni voleb obnovena právní subjektivita obcí a byla rozlišena samostatná a přenesená působnost obcí. Obcemi jsou podle tohoto zákona územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí jeho účinnosti, a obce nově vzniklé podle tohoto zákona. Práva a povinnosti místních a městských národních výborů přešly ke dni nabytí účinnosti zákona na obce, v nichž měly tyto národní výbory sídlo. Obcemi přidruženými pod společný MNV se sídlem v jiné obci se zákon č. 367/1990 Sb. speciálně nezabývá a nezmiňuje je. Další změny přinesl nový zákon o obcích, 128/2000 Sb. Zatímco zákon z roku 1990 definoval obec jako územní celek, zákon z roku 2000 jako územní samosprávné společenství občanů, tvořící územní celek. Postavení Prahy jako obce je upraveno samostatným zákonem. Typy obcí V dalším textu postupujeme od popisu obcí s nejmenším počtem obyvatel k největšímu. Menší obce tvořené zpravidla jednou nebo několika vesnicemi a přilehlým územím se nazývají v Česku prostě obcemi. Z hlediska státní správy se obce, které jsou pověřené širší působností státní správy, označují jako obec s pověřeným obecním úřadem (neoficiálně též obec II. stupně, často jde o města), obce s ještě větším rozsahem působnosti - obec s rozšířenou působností (někdy se neoficiálně označuje jako obec III. stupně nebo jako malý okres, ve všech případech jde o města).

8 Obrázek 3 Struktura obcí s rozšířenou působností v České republice Historický titul městys (městec, městečko) souvisel původně s právem pořádat týdenní a dobytčí trhy. Kolem roku 1950 se přestal používat, od roku 2006 byl obnoven. Město je titul udělovaný za stanovených podmínek (například počet obyvatel alespoň 3000) předsedou Poslanecké sněmovny. Historicky udělený titul města může být uznán i u obcí s nižším počtem obyvatel (například Výsluní má pouhých 200 obyvatel). V Česku je v současné době celkem 602 měst 5. Město může sestávat z více původních měst nebo může zahrnovat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi. Statutární město je město, jemuž tento status přiznává zákon. Takové město může vlastní vyhláškou zvanou statut města zřídit městské části nebo městské obvody a přenést na ně části svých kompetencí. Občas se i jejich městské části a obvody označují chybně jako obce, přestože jimi nejsou. V České republice je v současné době 26 statutárních měst 6. Krajské město je město, které je podle zákona sídlem kraje. Vzhledem k tomu, že v České republice souběžně existují dva druhy krajského členění (územní a samosprávné), existují i dva typy krajských měst, přičemž část těchto měst je krajským městem v obou významech. Obdobně okresní město je podle zákona sídlem okresu, třebaže okres již není korporací, ale pouze územím. Hlavní město je status přiznaný zvláštním zákonem pouze Praze. De facto je Praha svého druhu statutárním městem. Praha je obcí, ale nevztahuje se na ni obecný zákon o obcích a zároveň má i postavení kraje. V minulosti v určitém období neměla Praha status ani obce ani kraje, ale byla zvláštní územní a správní jednotkou, přičemž některé okrajové části Prahy, připojené v letech , byly i po připojení k Praze označovány jako obce. Nyní jsou městskými částmi. Česká republika se ze samosprávního hlediska dělí na 14 krajů, 76 okresů, 602 měst a obcí. 7 5 údaje k 26. březnu 2011 podle Sčítání lidu, domů a bytů údaje k 26. březnu 2011 podle Sčítání lidu, domů a bytů

9 Základní údaje o krajích - počty územních a správních jednotek stav k Kód kraje Název kraje Okresy Obce s rozšířenou působností Obce s pověřeným obecním úřadem Obce /včetně vojenských újezdů/ Městské obvody, městské části Části obce Části obce díly Výměra v km 2 Počet obyvatel CZ010 Hlavní město Praha x x x CZ020 Středočeský kraj CZ031 Jihočeský kraj CZ032 Plzeňský kraj CZ041 Karlovarský kraj CZ042 Ústecký kraj CZ051 Liberecký kraj CZ052 Královéhradecký kraj CZ053 Pardubický kraj CZ063 Vysočina CZ064 Jihomoravský kraj CZ071 Olomoucký kraj CZ072 Zlínský kraj CZ080 Moravskoslezský kraj Česká republika Organizační struktura obce Další text se bude týkat organizační struktury obce v českém státoprávním uspořádání a pravomoc jejích orgánů. Tyto orgány jsou principiálně čtyři: zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad. 1. Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce je jediným z orgánů obce, jenž je ústavně zakotven. Má přímou demokratickou legitimitu, která je dána tím, že si jej sami občané obce zvolili. Z předchozího tedy vyplývá, že zastupitelstvo je hlavním orgánem obce, který je nadřazen všem ostatním orgánům. Zastupitelstvo obce je voleno na dobu čtyř let občany obce, jenž musí disponovat volebním právem, tedy být starší 18 let. Volby do zastupitelstev v České republice vyhlašuje prezident republiky, a jeho rozhodnutí musí být publikováno ve sbírce zákonů. Důležité je upozornit v této souvislosti na neslučitelnost funkce člena zastupitelstva s následujícími funkcemi: zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu, státního zaměstnance zařazeného do finančního úřadu pokud se působnost tohoto úřadu vztahuje na území příslušné obce a pokud vykonává státní, jenž se týká působnosti zastupitelstva. funkci vykonávanou zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu na území příslušné obce či města, včetně všech městských částí. Inkompatibilita nebrání v kandidatuře ani v ujmutí se funkce, nýbrž je zde pak povinnost do tří dnů od ustavující schůze neslučitelnou funkci složit. A do tří měsíců je nutné předložit důkaz o tom, že neslučitelný důvod již pominul. Zastupitelstvo má nejméně 5 a nejvíce 55 členů. Jejich počet se stanoví nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do obecních zastupitelstev. Počet členů zastupitelstev se odvíjí a je stanoven podle počtu obyvatel obce. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením k okamžiku ukončení hlasování. Na prvním

10 zasedání skládá slib do rukou předsedajícího o věrnosti České republice. Mandát člena zastupitelstva je reprezentativní, není tudíž vázán žádnými příkazy ani občanů ani politických stran. Zastupitelstvo obce rozhoduje v samostatné působnosti. Ve věcech, které spadají do přenesené působnosti, rozhoduje pouze, stanoví-li tak zákon. V samostatné působnosti například zastupitelstvo může například schvalovat program rozvoje obce, schvalovat územní plán obce, zřizovat či rušit příspěvkové organizace, zřizovat peněžní fondy obce, vydávat obecně závazné vyhlášky obce či vyhlašovat místní referenda. Zastupitelstvo v přenesené působnosti vydává nařízení obce v těch obcích, kde není zřízena rada obce. Dále se zastupitelstvo obce schází dle potřeby obce a vyžadují-li to naléhavé skutečnosti. Anebo nejméně jednou za tři měsíce v těch obcích tam, kde se volí rada obce, anebo jednou za dva měsíce tam, kde se rada obce nevolí. Zastupitelstvo obce může být za určitých okolností rozpuštěno, touto pravomocí disponuje pouze ministerstvo vnitra, a to za zákonem daných podmínek, pokud se zastupitelstvo nesejde po dobu delší šesti měsíců, nebo pokud nerespektuje výsledky místního referenda a tento nedostatek neodstraní do doby uplynutí dvou měsíců. Proti rozhodnutí se zastupitelstvo obce může odvolat k soudu. 2. Rada obce Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon se rada zodpovídá zastupitelstvu. V oblasti přenesené působnosti radě přísluší rozhodovat, pouze za podmínky, že tak stanoví zákon. Členy rady obce jsou starosta, místostarosta a radní. Tvoří jí nejméně pět a nejvýše jedenáct členů. Jejich počet musí být vždy lichý a nesmí nikdy přesáhnout jednu třetinu členů obecního zastupitelstva. Tzn., že rada obce se nevolí v těch obcích, jejž nemají alespoň patnáct členů zastupitelstva. V takovém případě plní funkci rady starosta s výjimkami, které jsou vyhrazeny zastupitelstvu obce. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů a schází se na základě svolání starosty podle toho, jak to vyžadují okolnosti. Schůze rady obce bývají neveřejné a bývá z nich vždy vyhotoven zápis, který následně podepisuje starosta a místostarosta. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. Vůči právnickým osobám obce plní funkci zakladatele či zřizovatele. Dále pak vydává nařízení obce, projednává návrhy, připomínky a podněty zastupitelstva, a také stanovuje rozdělení pravomocí v obecním úřadě, má na starosti například přezkum opatření, jež byla přijata v rámci samostatné působnosti obce obecním úřadem a komisemi. 3. Starosta obce Starosta zastupuje obec navenek, nemá však povahu statutárního orgánu právnické osoby. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva nebo rady, může starosta učinit až po jejich schválení, jinak mají za následek jejich absolutní neplatnost. Starosta i místostarosta jsou voleni zastupitelstvem obce z řad jejích členů. Za výkon své funkce jsou odpovědni zastupitelstvu. Mezi starostovy úkoly patří primárně jmenovávat a odvolávat tajemníka obecního úřadu, a stanovovat mu plat za výkon jeho funkce. Dále pak starosta zodpovídá za včasné dojednání přezkumu hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, a uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce. Pouze on může žádat participaci Policie ČR při zabezpečování veřejného pořádku, dále informuje o chodu obce veřejnost. Jedna z nejdůležitějších činností starosty je svolávání a řízení zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje za součinnosti ověřovatelů zápisy z jednání, dále pak starosta obce spolu s místostarostou obce či jiným radním podepisují právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva a rady. 4. Obecní úřad Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci obce, kteří jsou zařazeni do obecního úřadu. Dále se pak může obecní úřad dělit na různé odbory či oddělení podle rozhodnutí rady obce.

11 Mezi nejdůležitější úkoly obecního úřadu v samostatné působnosti patří ty, které mu uloží rada a zastupitelstvo. V přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou těch věcí, jež patři do kompetence zastupitelstva, rady a dalších orgánů obce. Obecní úřad má též povinnost v obci zřídit na frekventovaném místě, nejčastěji v blízkosti obecního úřadu, úřední desku, kde vyvěšuje všechny důležité zprávy, jež se týkají obce a jejího fungování. Dále je povinen disponovat aktuální Sbírkou zákonů, jež musí být k dispozici každému občanu k nahlédnutí v úředních hodinách, a též disponovat Věstníkem právních předpisů kraje. Dále pak v rámci obecního úřadu působí tajemník, který plní úkoly, jenž jsou mu dány zastupitelstvem či radou anebo plynou z jeho pracovní náplně. Dále jsou součástí zastupitelstev různé výbory zastupitelstva, a to například výbory kontrolní či finanční. Dále pak komise, a to komise přestupková, pro výchovu a vzdělání atd. Struktura průměrné obce (5.000 obyvatel): Obrázek 4 - Organizační struktura města - Mníšek pod Brdy 8 8

12 Působnost obce Obec spravuje své záležitosti samostatně v samostatné působnosti. V zákonem stanovených případech vykonávají orgány obce rovněž státní správu. V těchto případech hovoříme o výkonu přenesené působnosti výkonu státní správy delegované státem formou zákona na orgány základních územních samosprávných celků. Samostatná působnost obcí je vymezena v zákonech příkladným výčtem (jedná se o činnosti jako např. správa vlastního majetku, vytváření a realizování rozpočtu, zřizování a rušení příspěvkových organizací, právnických osob a obecní policie, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o vyhlášení místního referenda, pojmenovávání části obcí i ulic a dalších veřejných prostranství a udělování a odnímání čestného občanství). Dále do samostatné působnosti spadají činnosti jako péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi, především uspokojováním potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Obec spravuje samostatně záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům, a záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Pokud zákon nestanoví, zda se jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost, platí, že jde o samostatnou působnost. Toto rozlišení je nutné z procesních i z finančních důvodů.

13 Část II Vnímání obce - vnitřní pohled a názory společnosti Vnímání veřejné správy a její práce V oblasti hodnocení celkového vnímání státní správy a vykonávání práce pro ni veřejností vycházíme z textu dokumentu Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby s podtitulem Strategie realizace Smart Administration v období vypracovaného pro vládu ČR v roce Právě situační analýza obsažená v tomto dokumentu poskytuje výstižný obrázek stavu České republiky, který je bez výraznějších zlepšení platný i pro současnost (rok 2013). Pro větší přehlednost jsou jednotlivé problémy, se kterými se v Česká republika potýká, rozděleny do několika skupin (ty se mohou navzájem prolínat). (1) Lidské zdroje a. Státní správa není považována za atraktivního zaměstnavatele a na trhu práce není konkurenceschopná. b. Úroveň řízení lidských zdrojů se liší na jednotlivých úřadech, neexistuje centrální metodika. c. V praxi se neuplatňuje jednotný systém výběru a přijímání pracovníků, toto je v pravomoci jednotlivých manažerů. d. Systém odměňování je zastaralý, nezohledňuje výkonnost, zvýhodňuje délesloužící zaměstnance, neobsahuje dostatečné motivační prvky a je dlouhodobě podfinancován. e. Není kladen dostatečný důraz na průběžné vzdělávání. Neexistuje systém řízení znalostí. (2) Finance a efektivita jejich vynakládání a. Rozpočtování není orientováno programově. b. Není důsledně aplikován systém kontroly efektivity vynakládání přidělených prostředků. c. Není zavedena povinnost vyhodnocování nákladů, které přinesou předkládané návrhy. d. Současný systém rozpočtování neobsahuje podněty pro úsporu nákladů. (3) Regulace a proces její tvorby a. Právní řád je nestabilní, nadměrně složitý a roztříštěný, některá ustanovení si vzájemně odporují, dochází k častým změnám a novelizacím, neexistuje jasná koncepce jako základ tvorby právních předpisů. b. Připravovaná regulace není posuzována z hlediska nezbytnosti, nejsou srovnávány dopady, které přinese, s užitky. c. Existující regulace přináší nadměrnou zátěž, a to jak administrativní, tak i finanční a kapitálovou. d. Úprava procesu tvorby předpisů se soustředí pouze na formální aspekty procesu, navíc není často dodržována. e. Právní řád není schopen pružně reagovat na měnící se podmínky. f. Proces tvorby regulace není otevřen pro zapojení dotčených subjektů. g. Je uplatňován princip legislativního optimismu není dostatečně využíváno alternativních prostředků regulace. Nevyhovující systém implementace práva ES/EU. (4) Informační a komunikační technologie a. Neefektivní využívání ICT. b. Neexistence jednotné komunikační infrastruktury. c. Nepropojenost jednotlivých registrů, z toho plynoucí neschopnost vzájemné výměny dat mezi orgány státní správy. d. Nedostatečná vybavenost orgánů státní správy informačními technologiemi. e. Nízká počítačová gramotnost zaměstnanců ve státní správě. 9

14 (5) Řízení a. Nedostatečná úroveň komunikace a koordinace mezi orgány státní správy. b. Neexistence metodických postupů pro strategické řízení, neprovázanost strategických materiálů s rozpočty, neprovázanost základních programových dokumentů vlády s dalšími strategickými materiály. c. Velmi omezená aplikace metod řízení kvality, jako např. CAF, EFQM, benchmarking apod. d. Velmi omezená aplikace metod projektového řízení, řízení podle cílů apod. e. Nízká podpora vzdělávání managementu na všech úrovních řízení. f. Výrazné zatížení orgánů ústřední státní správy operativou. g. Nedostatečná definice odpovědnosti za kvalitu výstupů. Profesionalizace a inovace ve státní správě v ČR Základním a nejpodstatnějším prvkem pro umožnění zásadní profesionalizace státní správy v České republice je dlouhodobě připravovaná zákonná norma upravující postavení úředníků v rámci systému správy věcí veřejných (Zákon o státní službě). Česká republika je totiž bohužel poslední evropskou zemí, která podobnou normu nemá, byť ji evropská pravidla vyžadují. Ze strany Evropské komise dokonce České republice hrozí, že pokud zákon neschválí do konce letošního roku (2013), přijde o dotace z Evropských fondů. Situace je v této oblasti opravdu tristní a celkový stav řízení věcí veřejných odpovídá neexistenci takto zásadní legislativní normy. Očekávání od schválení této normy jsou proto velká. Norma by měla vyzdvihnout zodpovědné úředníky tak, aby je o místo nemohla připravit politická libovůle, nýbrž jen a pouze jejich špatná práce. Aktuální návrh zákona má za cíl státní správu zprofesionalizovat, k čemuž má mimo jiné napomoci povinné vyhlašování výběrových řízení na úřednická místa a odpolitizování státní správy, v rámci kterého zákon například zakazuje vedoucím úředníkům vykonávat funkce v politických stranách a hnutích. Příklad některých úspěšných ICT projektů realizovaných v rámci strategie Smart Administration : (a) Projekt CzechPOINT 10 Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CzechPOINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. CzechPOINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data ne občan. Cílem projektu CzechPOINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. (b) Projekt Datové schránky 11 Datové schránky jsou informačním systémem veřejné správy. Datové schránky zásadně mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Tento způsob komunikace - prostřednictvím Datových schránek - nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a právnickým osobám jsou datové schránky zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti. Cílem projektu

15 informačního systému datových schránek je efektivnější - tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa. (c) Projekt Digitalizace soudů Projekt Racionalizace práce a výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace administrativních procesů Digitalizace soudů je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je racionalizace administrativních procesů soudů a státních zastupitelství prostřednictvím využití moderních technologií. Jde o celkové zlepšení výkonnosti administrace činností soudů a státních zastupitelství, zlepšení výkonnosti soudů po předchozím zvýšení kapacity dokumentačního potenciálu a optimalizace využívání kapacity lidských zdrojů na soudech a státních zastupitelstvech s podporou technologie pro přepis hlasového záznamu. (d) Projekt egoncentrum.cz Úlohou egoncentra zřízeného Ministerstvem Vnitra je koordinovat informovanost ústřední státní správy a územních samosprávných celků v oblasti další modernizace veřejné správy a egovernmentu pro přechodné období 2013 a nové programovací období Forma webového portálu zajišťuje pružnost při distribuci informací k cílovým uživatelům v jednotlivých oblastech elektronizace veřejné správy. Transparentnost pracovních postupů Bohužel musíme konstatovat, že co se týká běžné praxe aplikované v podmínkách České republiky, korupce se stala systémovou součástí politiky a nástrojem privatizace veřejné moci. I přesto, že státní správa má obecně k dispozici dostatek prostředků i lidských zdrojů, jsou úředníci ve všech ohledech závislí na politickém vedení svých institucí. Státní správu charakterizuje individuální i kolektivní neodpovědnost. Přístup k informacím se obecně zlepšuje, nicméně existují výjimky představující politicky citlivé informace, které je třeba pracně získávat, často zdlouhavou soudní cestou. Jak již bylo řečeno, Česká republika má dostatek prostředků na zajištění kvalitní státní správy i dostatek kvalifikovaných osob, které by ji mohly vykonávat. Právní rámec ovšem nezajišťuje tolik potřebnou stabilitu pro jejich činnost, celý systém je nastaven tak, že podporuje vysokou míru fluktuace a loajalitu vůči nadřízeným politikům spíš než odbornost a nezávislost. Vedoucí úředníci jsou pod silným politickým vlivem, protože mohou být kdykoli odvoláni z funkce bez udání důvodu. Na politickém uvážení závisí také faktická odpovědnost úředníků za protiprávní jednání nebo způsobenou škodu. Logickým důsledkem je, že státní správa funguje dobře tam, kde je politická vůle, aby fungovala, a naopak selhává v oblastech, kde tato vůle (z jakéhokoli důvodu) chybí. V těchto oblastech se úředníci uchylují k formalismu nebo na svou odpovědnost rezignují zcela a důležitá rozhodnutí delegují mimo státní správu. Typickým příkladem takové oblasti jsou veřejné zakázky, které jsou často zadávány netransparentním způsobem, a v mnoha případech lze úspěšně pochybovat také o jejich účelnosti a hospodárnosti. Veřejnost nemá navzdory kvalitní právní úpravě k dispozici dostatek informací o tom, jak státní správa ve skutečnosti funguje, a nemá k ní tím pádem důvěru. Spolupráce úřadů s ostatními aktéry na protikorupčních aktivitách selhává částečně proto, že těmto aktivitám chybí jasná koncovka v podobě schválených zákonů a systémových změn, částečně proto, že státní správa je při prosazování změn plně ve vleku politické reprezentace a zásadní změny není schopna a v některých případech ani ochotna prosadit na úrovni vlády a parlamentu. Ve Studii národní integrity, kterou v roce 2011 zpracovala Transparency International Česká republika 12, dosáhla státní správa v bodovém ohodnocení 42 bodů ze 100 možných. Dopadla tedy jen o dva body lépe než státní zastupitelství, které se ve studii umístilo nejhůře. V průřezovém hodnocení je v rámci této studie státní správa charakterizována lapidárně závislost spojená s neodpovědností. 12

16 Obrázek 5 - Hodnocení integrity státní správy, převzato ze Studie národní integrity 2011 Transparency International konstatuje, že stav státní správy neumožňuje úspěšnou implementaci žádoucích změn v české společnosti, nezaručuje efektivní vynakládání veřejných prostředků a výrazně ohrožuje efektivní čerpání strukturálních fondů EU v současnosti i do budoucna. Nefunkčnost státní správy (a dalších sektorů, jako např. justice) podemílá víru veřejnosti v to, že státní správa jedná nestranně, hospodárně a ve veřejném zájmu, což zpětně narušuje samé základy demokratického právního státu. Modernizace státní správy je nezbytná a pro dlouhodobé zájmy české společnosti klíčová. Modernizaci přitom nelze chápat jako pouhé změny v legislativě nebo vnitřních procesech. Je třeba provést takové kroky, které změní chápání této instituce: změní státní správu ve státní službu. Tyto kroky musí začít u personální politiky, a to shora dolů, nikoliv naopak, jak tomu bylo při každé dosavadní reformě. Ochrana státních zaměstnanců proti nežádoucím politickým vlivům je nulová a neexistují ani žádná pravidla pro kariérní postup. Přijetí legislativy, která by uceleně upravovala postavení státních úředníků, bylo jednou z podmínek vstupu České republiky do Evropské unie. Tento požadavek byl formálně splněn v dubnu 2002, kdy byl přijat zákon o státní službě. Uvedená norma ovšem do dnešního dne nenabyla plně účinnosti a vztah státních zaměstnanců a státu se nadále řídí zákoníkem práce, který je koncipován primárně pro soukromou sféru. Zákoník práce poskytuje poměrně dobrou ochranu řadovým zaměstnancům, kteří mohou být propuštěni pouze ze zákonných důvodů. Vedoucí pracovníky, jejichž funkce vzniká jmenováním, může ovšem bez udání důvodu odvolat ten, kdo je jmenuje. V rámci státní správy se tato možnost vztahuje na všechny ředitele sekcí a odborů i vedoucí jednotlivých oddělení. Výjimkou jsou vedoucí interního auditu, které lze odvolat pouze se souhlasem ministra financí (u ústředních úřadů) nebo se souhlasem vedoucího nadřízeného úřadu (u ostatních orgánů státní správy). Vzhledem k libovůli při obsazování vedoucích míst nelze fakticky hovořit ani o regulaci kariérního postupu. Dalším nestabilním prvkem je odměňování úředníků. Platový základ je sice pevně stanoven a

17 mírně roste v závislosti na délce praxe, o skutečném platu úředníka ovšem rozhodují nadřízení prostřednictvím osobního ohodnocení, které může dosahovat až 100% platového tarifu a jednorázových odměn. Na osobní ohodnocení ani odměny přitom není právní nárok. Ani tato pravidla ovšem neplatí plošně, od roku 2011 jsou na odpovědnějších místech ve státní správě povoleny tzv. smluvní platy, které se tabulkami neřídí vůbec, a existuje také zákonná možnost vyloučit vnitřním předpisem automatické navyšování platu s ohledem na délku praxe. Zavedená praxe v České republice vypadá tak, že se změnou politické reprezentace se obměňuje velké množství úředníků na vedoucích pozicích a i tehdy, kdy ke změnám fakticky nedojde, mohou tímto způsobem politici na úředníky vytvářet nežádoucí tlak. Výběrová řízení na uvolněná místa nejsou pravidlem a je v kompetenci každého úřadu, zda a jakým způsobem budou probíhat. Neexistují tedy jednotná pravidla pro průběh výběrového řízení ani centrální místo, kde by se uchazeči o volných místech ve státní správě dozvěděli. K největším personálním otřesům dochází tehdy, když se do vlády a následně na ministerstva dostane bývalá opozice, o něco menší otřesy následují poté, co dojde jen k výměně ministra v rámci koaliční vlády, a nejmenší otřesy vyvolá výměna ministra z téže politické strany. Jestliže se dá současný neblahý stav nějakým způsobem zvrátit, je to pouze a jenom přijetím a následnou důslednou implementací takového kvalitního služebního zákona, prostřednictvím kterého bude moci proběhnout zásadní odstranění přímého i nepřímého vlivu politické reprezentace na úřednictvo.

18 Část III Náborový proces v obci Obecné informace Náborový proces nových zaměstnanců se řídí zákonem 312/2002Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků, který upravuje pracovní poměr úředníků samosprávných celků a jejich vzdělávání. Současně se samozřejmě na pracovně právní vztahy úředníků vztahuje i zákoník práce. Jestliže budeme hovořit o meziregionálních rozdílech v legislativních opatřeních tak ty mezi jednotlivým územně samosprávnými celky zjištěny, všechny územně samosprávnými celky se řídí striktně výše uvedenými zákony. Vymezení základních pojmů v rámci zákona 312/2002Sb.: (1) Územním samosprávným celkem v České republice je obec a kraj a pro účely tohoto zákona též hlavní město Praha, město, statutární město a městská část hlavního města Prahy. (2) Úřadem se pro účely tohoto zákona rozumí obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, magistrát územně členěného statutárního města, úřad městského obvodu nebo úřad městské části územně členěného statutárního města, krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy. (3) Správními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů. (4) Úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy. (5) Vedoucím úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí úředník, který je vedoucím zaměstnancem /vedoucím oddělení, vedoucím odboru, tajemníkem, ředitelem/. (6) U vedoucích úředníků se zakládá pracovní poměr jmenováním. Jmenování provede vedoucí úřadu /starosta, primátor/. (7) Vedoucím úřadu se pro účely tohoto zákona rozumí vedoucí úředník, který vykonává funkci tajemníka obecního úřadu, tajemníka magistrátu statutárního města, tajemníka úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, ředitele krajského úřadu, ředitele Magistrátu hlavního města Prahy nebo tajemníka úřadu městské části hlavního města Prahy. (8) V obcích, městských obvodech a městských částech, kde není funkce tajemníka zřízena nebo kde není tajemník ustanoven, plní úkoly vedoucího úřadu podle tohoto zákona starosta. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka v ČR jsou dané zákonem a jsou to: (1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk, tj. češtinu a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. (2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

19 (3) Pracovní smlouvu k výkonu činnosti úředníka lze uzavřít jen s fyzickou osobou, která splňuje předpoklady podle odstavce 1; pro jmenování vedoucího úřadu a jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem č.451/1991sb. Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu jsou: (1) Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady dle zákona a má nejméně tříletou praxi: a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. (2) Délka praxe podle odstavce 1 musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce. Náborový proces nových zaměstnanců musí probíhat na základě veřejné výzvy či výběrového řízení. Veřejná výzva se používá při náboru úředníka a řídí se následujícími pravidly: (1) Uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o uzavření pracovní smlouvy (dále jen "zájemce") musí předcházet veřejná výzva k přihlášení zájemců pro pracovní poměr na dobu neurčitu. (2) Veřejná výzva musí obsahovat: a) název územního samosprávného celku, b) druh práce a místo výkonu práce, c) zákonné předpoklady, d) jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat, e) výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce, f) platovou třídu odpovídající druhu práce, g) lhůtu pro podání přihlášky, h) místo a způsob podání přihlášky, a i) adresu, na kterou se přihláška odesílá. (3) Zájemce podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájemce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce. (4) K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

20 (5) Veřejná výzva se vyvěsí na úřední desce úřadu nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro podání přihlášek zájemců a současně se zveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup; za splnění této povinnosti odpovídá vedoucí úřadu. (6) Nemá-li přihláška stanovené náležitosti nebo nejsou-li k ní připojeny požadované doklady, vedoucí úřadu vyzve zájemce, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil. (7) Do 15 dnů od uzavření pracovní smlouvy se zájemcem na základě veřejné výzvy nebo od rozhodnutí, že s žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva, vedoucí úřadu pořídí o posouzení a hodnocení zájemců zprávu, která obsahuje a) přehled zájemců, b) seznam zájemců vyřazených, protože nesplňovali předpoklady a podmínky stanovené ve veřejné výzvě nebo nedoplnili náležitosti přihlášky nebo požadované doklady v dodatečné lhůtě, c) stručný popis způsobu hodnocení zájemců, d) označení zájemce, se kterým byla uzavřena pracovní smlouva, nebo sdělení, že s žádným ze zájemců nebyla uzavřena pracovní smlouva. Vedoucí úřadu je povinen umožnit nahlédnout do zprávy všem zájemcům. (8) Pracovní smlouvu lze uzavřít pouze se zájemcem, který splňuje předpoklady a podmínky stanovené ve veřejné výzvě a podal úplnou přihlášku, předložil občanský průkaz nebo doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, a další doklady. Výběrové řízení se používá při náboru vedoucích úředníků a dle zákona má následující pravidla: (1) Výběrové řízení je podmínkou pro: a) jmenování do funkce vedoucího úřadu a vedoucího úředníka, b) vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka zařazeného v krajském úřadě, v Magistrátu hlavního města Prahy, v obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v pověřeném obecním úřadě, v úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, kterému je svěřen výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu. (2) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (dále jen "oznámení") obsahuje obdobné údaje jako u veřejné výzvy. Vyhlašuje-li se výběrové řízení na funkci, do níž lze jmenovat pouze fyzickou osobu, která splňuje specifické předpoklady, uvedou se v oznámení i tyto předpoklady. Splnění těchto předpokladů se prokazuje zájemcem čestným prohlášením. (3) Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu oznámením na úřední desce úřadu územního samosprávného celku nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů o jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo uchazečů o přijetí do pracovního poměru úředníka a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jde-li o výběrové řízení na funkci vedoucího úřadu, vyhlašuje oznámení hejtman, primátor nebo starosta. (4) Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul uchazeče, b) datum a místo narození uchazeče, c) státní příslušnost uchazeče, d) místo trvalého pobytu uchazeče,

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková II Práva člena zastupitelstva obce Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová Organizace veřejné správy II Olga Pouperová Organizace VS přehled: Státní správa vykonávána přímo subjektem stát Státní správa vykonávána nepřímo Samospráva subjektem veřejnoprávní korporace odlišné od

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada Č. j.: 03481-1/2016-ERU

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 2. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 29.

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23. 12. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 75 (1) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, pokud

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Pojem ústřední správa Odvozen od rozsahu působnosti Opozitum pojmu územní V literatuře se objevuje

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2017 v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení

Více

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 1 / 76 Verze: Datum vydání: 2.0 13. 10. 2010 STRATEGICKÉ PROGRAMY MV ČR STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY STRATEGIE SMART ADMINISTRATION

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) 319 10. funkční období 319 Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (Navazuje na sněmovní tisk č. 609 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. srpna 2016

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Praha: 30. září 2015 Č.j.: MV-141989-2/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

I. Návrh. 4. V 57 odst. 3 za slova mezinárodní organizaci vložit slova, na vysoké škole.

I. Návrh. 4. V 57 odst. 3 za slova mezinárodní organizaci vložit slova, na vysoké škole. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Zákon o obcích č.128/2000 Sb.

Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Zákon o obcích č.128/2000 Sb. Rozdělení na 3 části: část první: 8 hlav Část první: Hlava první: Obecná ustanovení Postavení obcí Občané obce Území obce a jeho změny Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 270 Metodický pokyn ke sběru dat k systemizaci ministerstev, dalších ústředních správních úřadů a ostatních správních úřadů Pro účely

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada ředitel Odboru koordinace a regionálních kanceláří (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 +NBCTY1143XHY+ Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Žižkov Č.j. ABS 4238/2016 R V Praze dne 20. května 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného vedoucí

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd. 3004 Finanční a platové. Datum: 9. ledna 207 PID: MFCR6XYPQC Č. j.: MF-46332/206/3005-2

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Rada města Sezemice podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Statut komisí Rady města

Více