NÁRODNÍ ZPRÁVA O PROVEDITELNOSTI A IMPLEMENTACI FTB PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ ZPRÁVA O PROVEDITELNOSTI A IMPLEMENTACI FTB PROJEKTU"

Transkript

1 NAJÍT TOHO NEJLEPŠÍHO LLP PL-LEONARDO-LMP WP2 Srovnávací analýza požadavků NÁRODNÍ ZPRÁVA O PROVEDITELNOSTI A IMPLEMENTACI FTB PROJEKTU Výstup č. D2.1 NÁRODNÍ ZPRÁVA - ČESKÁ REPUBLIKA INSTITUT INPRO, a.s. Datum:

2 Shrnutí Tento dokument byl vytvořen jakožto pracovní podkladový materiál pro potřeby pracovního týmu projektu nazvaného Find the Best (akronym FTB), který je realizován v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci, konkrétně se jedná o program Multilaterálních projektů/vývoje inovací. Dokument je primárně určen auditoriu projektového týmu, jakožto podkladový materiál pro vytvoření souhrnné zprávy mapující výchozí pozice v dané oblasti a formování všech následujících činností projektu v oblasti vývoje ICT nástroje. Náborový proces pracovníků do státní správy (a to zejména v ústředních orgánech) je v současné době v České republice vysoce nevyhovující. Celý systém je nastaven tak, že podporuje vysokou míru fluktuace a loajalitu vůči nadřízeným politikům spíš než odbornost a nezávislost. Vedoucí úředníci jsou pod silným politickým vlivem, protože mohou být kdykoli odvoláni z funkce bez udání důvodu. Ochrana státních zaměstnanců proti nežádoucím politickým vlivům je nulová a neexistují ani žádná pravidla pro kariérní postup. Dalším kritickým prvkem je pak problematika odměňování, kdy o skutečném platu úředníka rozhodují nadřízení prostřednictvím osobního ohodnocení, které může dosahovat až 100% platového tarifu a jednorázových odměn. Situace v případě samosprávy (municipalit) je sice nepoměrně lepší, ale i zde nejsou všechny náborové procesy plně transparentní a systémové. Autoři kolektiv autorů společnosti INSTITUT INPRO, a.s.

3 Obsah: Shrnutí... 2 Autoři... 2 Obsah:... 3 Část I Umístění obce ve struktuře veřejné správy... 4 Obec ve struktuře veřejné správy... 4 Část II Vnímání obce - vnitřní pohled a názory společnosti Vnímání veřejné správy a její práce Transparentnost pracovních postupů Část III Náborový proces v obci Obecné informace Definování potřeb náboru Nábor Implementace na pracovišti Část IV Osvědčené postupy a kritické prvky Část V Očekávání a návrhy změn k identifikovanému procesu náboru Použitá literatura... 32

4 Část I Pozice obce ve struktuře veřejné správy Obec ve struktuře veřejné správy 1 Veřejnou správu pro účely tohoto dokumentu a současně v kontextu specifik České republiky chápeme jednak jako správu území, státu, kraje, obce; dále pak jako správu věcí, ke kterým má veřejnost vlastnická práva; správu veřejných záležitostí; správu veřejných financí a v neposlední řadě jako správu užívání veřejných objektů a zařízení. Veřejná správa se principiálně v České republice skládá z následujících složek: 1. státní správy, 2. samosprávy, 3. ostatní veřejné správy. (1) Státní správa Státní správou rozumíme v celkovém kontextu České republiky takovou činnost státu, která je prováděná buď přímo státními orgány, nebo jinými orgány, na které stát výkon státní správy v určitém rozsahu přenesl. Ve státní správě platí hierarchické uspořádání, tj. vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Státní správu principiálně vykonávají: a. ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni s působností pro celý stát. Jedná se v kontextu českého právního řádu o složku státní moci, která vykonává správu na věcně vymezeném úseku fungování společnosti. Jde o správní úřad, který stojí na vrcholu správní hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad, ale zpravidla vláda. Současně platný kompetenční zákon v České republice (zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů) rozlišuje ústřední orgány státní správy podle toho, zda v jejich čele je člen vlády či nikoliv, tzn., jedná se tedy o: jednotlivá ministerstva: Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo obrany Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo dopravy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti další ústřední orgány státní správy (jedná se o ústřední orgány, v jejichž čele nestojí člen vlády ČR. Předsedu Českého statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedy ostatních úřadů jmenuje a odvolává vláda České republiky.) Jde zejména o následující orgány: Úřad vlády České republiky, Národní bezpečnostní úřad, Český telekomunikační úřad, 1

5 Úřad průmyslového vlastnictví, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služba, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech, jakož i úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích. Při své činnosti se řídí ústavními zákony, zákony a usneseními vlády. V okruhu své působnosti zpracovávají koncepce rozvoje a řešení stěžejních otázek, připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů a za svá odvětví předkládají podklady potřebné pro sestavení návrhu státního rozpočtu Česka. Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě jiné ústřední orgány státní správy, pokud se týkají okruhu jejich působnosti. Činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy řídí, kontroluje a sjednocuje vláda, která jako svůj poradní orgán zřizuje Legislativní radu. V jejím čele stojí člen vlády. b. územní orgány státní správy s místní působností. Jedná se o orgány státní správy, které se rozvíjejí v linii jak horizontální tak vertikální. Po stránce organizační jde o přenášení úkolů na podřízené složky, které se mohou vytvářet za účelem určitého plnění úkolu (jedná se např. o kontaktní místa v systému státní sociální podpory.) Charakteristika správních úřadů nižší úrovně je následující: jde o orgány státní správy zřizované zákonem, jde o orgány s vlastní působností a pravomocí podřízenost ústřednímu orgánu státní správy a to se shodným oborem působnosti pokrývajícím celé území státu a v neposlední řadě se jedná zpravidla o územně strukturované orgány státní správy. c. ostatní státní orgány (např. státní fondy apod.). d. jiné subjekty oprávněné k výkonu veřejné správy, jimž stát veřejnou moc deleguje nebo propůjčuje (např. stanice technické kontroly, veřejná stráž). (2) Samospráva Samosprávou v našich podmínkách běžně rozumíme výkon veřejné správy (přenesené působnosti) samosprávnými veřejnoprávními korporacemi. Samospráva může být zájmová (profesní) nebo územní. a. V případě zájmové samosprávy se jedná se o takový druh samosprávy, kdy právo na samostatné rozhodování o vlastních záležitostech je svěřeno i subjektům, které spojuje určitý společný zájem. V České republice se jedná například o následující organizace: Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Exekutorská komora České republiky, Notářská komora České republiky, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora či Česká stomatologická komora. Za zájmovou samosprávou je třeba považovat v našem kontextu i školní samosprávu, jejímž prostřednictvím se na řízení školy podílejí žáci a jejich rodiče. b. Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, který je nadán právem sám rozhodovat o svých záležitostech. V České republice jsou obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě (hlava první: čl. 8, hlava sedmá: čl ) 2 a dále je podrobněji vymezeno zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, 3 a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. 4 Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány,

6 jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy. Obrázek 1 Struktura krajů v České republice Obrázek 2 Struktura okresů v České republice (3) Ostatní veřejná správa

7 Zejména instituce s právní subjektivitou (Všeobecná zdravotní pojišťovna, ČNB, Česká televize, Česká tisková kancelář apod.) Obec v České republice V kontextu předmětu a zaměření řešeného projektu je z výše uvedeného nejpodstatnější problematika územní samosprávy a z toho konkrétně problematika obcí, jakožto základních samosprávných jednotek v České republice. Obce jako samosprávné jednotky vznikly v rámci reforem v roce 1850, kdy byla zákonem ze 17. března 1849 zrušena dosavadní panství a vrchnostenské zřízení a nejnižší jednotkou správy se staly obce. Po druhé světové válce a za komunistického režimu v souvislosti se zřízením národních výborů obce ztratily faktickou právní subjektivitu, třebaže i nadále existovaly formálně volené obecní orgány. Postavení obcí definoval československý ústavní zákon o národních výborech (12/1954 Sb.) a zákon o národních výborech, 13/1954 Sb., později 65/1960 Sb. a 69/1967 Sb. Podle 2 odst. 4 zákona č. 13/1954 Sb., 13 odst. 6 zákona č. 65/1960 Sb. a podle 9 zákona č. 69/1967 Sb. mohl být rozhodnutím nadřízeného (zpočátku krajského, později okresního) národního výboru zřízen jeden společný Městský národní výbor (MNV) pro několik obcí. Podle zákona z roku 1954 rozhodoval krajský národní výbor, který byl povinen zjistit stanovisko zúčastněných obcí. Novější zákony umožňovaly takové rozhodnutí pouze na návrh dotčených Městských národních výborů a se souhlasem obyvatel (1960) či se souhlasem občanů (1967). Obce sloučené pod společný MNV zůstávaly teoreticky i nadále obcemi, fakticky však později byl považován za obec celý správní obvod MNV, což však vzhledem k neexistenci právní subjektivity obcí byl pouze terminologický problém. Zákonem ČNR č. 49/1982 Sb. byl novelizován 9 zákona o obcích tak, že krajský národní výbor mohl určit některé obce jako tzv. střediskové obce, tedy obce, jejichž místní národní výbor měl tzv. rozšířenou působnost, a to i pro blízké obce, které střediskovými obcemi nebyly. Zákonem České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), byla ke dni voleb obnovena právní subjektivita obcí a byla rozlišena samostatná a přenesená působnost obcí. Obcemi jsou podle tohoto zákona územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí jeho účinnosti, a obce nově vzniklé podle tohoto zákona. Práva a povinnosti místních a městských národních výborů přešly ke dni nabytí účinnosti zákona na obce, v nichž měly tyto národní výbory sídlo. Obcemi přidruženými pod společný MNV se sídlem v jiné obci se zákon č. 367/1990 Sb. speciálně nezabývá a nezmiňuje je. Další změny přinesl nový zákon o obcích, 128/2000 Sb. Zatímco zákon z roku 1990 definoval obec jako územní celek, zákon z roku 2000 jako územní samosprávné společenství občanů, tvořící územní celek. Postavení Prahy jako obce je upraveno samostatným zákonem. Typy obcí V dalším textu postupujeme od popisu obcí s nejmenším počtem obyvatel k největšímu. Menší obce tvořené zpravidla jednou nebo několika vesnicemi a přilehlým územím se nazývají v Česku prostě obcemi. Z hlediska státní správy se obce, které jsou pověřené širší působností státní správy, označují jako obec s pověřeným obecním úřadem (neoficiálně též obec II. stupně, často jde o města), obce s ještě větším rozsahem působnosti - obec s rozšířenou působností (někdy se neoficiálně označuje jako obec III. stupně nebo jako malý okres, ve všech případech jde o města).

8 Obrázek 3 Struktura obcí s rozšířenou působností v České republice Historický titul městys (městec, městečko) souvisel původně s právem pořádat týdenní a dobytčí trhy. Kolem roku 1950 se přestal používat, od roku 2006 byl obnoven. Město je titul udělovaný za stanovených podmínek (například počet obyvatel alespoň 3000) předsedou Poslanecké sněmovny. Historicky udělený titul města může být uznán i u obcí s nižším počtem obyvatel (například Výsluní má pouhých 200 obyvatel). V Česku je v současné době celkem 602 měst 5. Město může sestávat z více původních měst nebo může zahrnovat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi. Statutární město je město, jemuž tento status přiznává zákon. Takové město může vlastní vyhláškou zvanou statut města zřídit městské části nebo městské obvody a přenést na ně části svých kompetencí. Občas se i jejich městské části a obvody označují chybně jako obce, přestože jimi nejsou. V České republice je v současné době 26 statutárních měst 6. Krajské město je město, které je podle zákona sídlem kraje. Vzhledem k tomu, že v České republice souběžně existují dva druhy krajského členění (územní a samosprávné), existují i dva typy krajských měst, přičemž část těchto měst je krajským městem v obou významech. Obdobně okresní město je podle zákona sídlem okresu, třebaže okres již není korporací, ale pouze územím. Hlavní město je status přiznaný zvláštním zákonem pouze Praze. De facto je Praha svého druhu statutárním městem. Praha je obcí, ale nevztahuje se na ni obecný zákon o obcích a zároveň má i postavení kraje. V minulosti v určitém období neměla Praha status ani obce ani kraje, ale byla zvláštní územní a správní jednotkou, přičemž některé okrajové části Prahy, připojené v letech , byly i po připojení k Praze označovány jako obce. Nyní jsou městskými částmi. Česká republika se ze samosprávního hlediska dělí na 14 krajů, 76 okresů, 602 měst a obcí. 7 5 údaje k 26. březnu 2011 podle Sčítání lidu, domů a bytů údaje k 26. březnu 2011 podle Sčítání lidu, domů a bytů

9 Základní údaje o krajích - počty územních a správních jednotek stav k Kód kraje Název kraje Okresy Obce s rozšířenou působností Obce s pověřeným obecním úřadem Obce /včetně vojenských újezdů/ Městské obvody, městské části Části obce Části obce díly Výměra v km 2 Počet obyvatel CZ010 Hlavní město Praha x x x CZ020 Středočeský kraj CZ031 Jihočeský kraj CZ032 Plzeňský kraj CZ041 Karlovarský kraj CZ042 Ústecký kraj CZ051 Liberecký kraj CZ052 Královéhradecký kraj CZ053 Pardubický kraj CZ063 Vysočina CZ064 Jihomoravský kraj CZ071 Olomoucký kraj CZ072 Zlínský kraj CZ080 Moravskoslezský kraj Česká republika Organizační struktura obce Další text se bude týkat organizační struktury obce v českém státoprávním uspořádání a pravomoc jejích orgánů. Tyto orgány jsou principiálně čtyři: zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad. 1. Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce je jediným z orgánů obce, jenž je ústavně zakotven. Má přímou demokratickou legitimitu, která je dána tím, že si jej sami občané obce zvolili. Z předchozího tedy vyplývá, že zastupitelstvo je hlavním orgánem obce, který je nadřazen všem ostatním orgánům. Zastupitelstvo obce je voleno na dobu čtyř let občany obce, jenž musí disponovat volebním právem, tedy být starší 18 let. Volby do zastupitelstev v České republice vyhlašuje prezident republiky, a jeho rozhodnutí musí být publikováno ve sbírce zákonů. Důležité je upozornit v této souvislosti na neslučitelnost funkce člena zastupitelstva s následujícími funkcemi: zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu, státního zaměstnance zařazeného do finančního úřadu pokud se působnost tohoto úřadu vztahuje na území příslušné obce a pokud vykonává státní, jenž se týká působnosti zastupitelstva. funkci vykonávanou zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu na území příslušné obce či města, včetně všech městských částí. Inkompatibilita nebrání v kandidatuře ani v ujmutí se funkce, nýbrž je zde pak povinnost do tří dnů od ustavující schůze neslučitelnou funkci složit. A do tří měsíců je nutné předložit důkaz o tom, že neslučitelný důvod již pominul. Zastupitelstvo má nejméně 5 a nejvíce 55 členů. Jejich počet se stanoví nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do obecních zastupitelstev. Počet členů zastupitelstev se odvíjí a je stanoven podle počtu obyvatel obce. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením k okamžiku ukončení hlasování. Na prvním

10 zasedání skládá slib do rukou předsedajícího o věrnosti České republice. Mandát člena zastupitelstva je reprezentativní, není tudíž vázán žádnými příkazy ani občanů ani politických stran. Zastupitelstvo obce rozhoduje v samostatné působnosti. Ve věcech, které spadají do přenesené působnosti, rozhoduje pouze, stanoví-li tak zákon. V samostatné působnosti například zastupitelstvo může například schvalovat program rozvoje obce, schvalovat územní plán obce, zřizovat či rušit příspěvkové organizace, zřizovat peněžní fondy obce, vydávat obecně závazné vyhlášky obce či vyhlašovat místní referenda. Zastupitelstvo v přenesené působnosti vydává nařízení obce v těch obcích, kde není zřízena rada obce. Dále se zastupitelstvo obce schází dle potřeby obce a vyžadují-li to naléhavé skutečnosti. Anebo nejméně jednou za tři měsíce v těch obcích tam, kde se volí rada obce, anebo jednou za dva měsíce tam, kde se rada obce nevolí. Zastupitelstvo obce může být za určitých okolností rozpuštěno, touto pravomocí disponuje pouze ministerstvo vnitra, a to za zákonem daných podmínek, pokud se zastupitelstvo nesejde po dobu delší šesti měsíců, nebo pokud nerespektuje výsledky místního referenda a tento nedostatek neodstraní do doby uplynutí dvou měsíců. Proti rozhodnutí se zastupitelstvo obce může odvolat k soudu. 2. Rada obce Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon se rada zodpovídá zastupitelstvu. V oblasti přenesené působnosti radě přísluší rozhodovat, pouze za podmínky, že tak stanoví zákon. Členy rady obce jsou starosta, místostarosta a radní. Tvoří jí nejméně pět a nejvýše jedenáct členů. Jejich počet musí být vždy lichý a nesmí nikdy přesáhnout jednu třetinu členů obecního zastupitelstva. Tzn., že rada obce se nevolí v těch obcích, jejž nemají alespoň patnáct členů zastupitelstva. V takovém případě plní funkci rady starosta s výjimkami, které jsou vyhrazeny zastupitelstvu obce. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů a schází se na základě svolání starosty podle toho, jak to vyžadují okolnosti. Schůze rady obce bývají neveřejné a bývá z nich vždy vyhotoven zápis, který následně podepisuje starosta a místostarosta. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. Vůči právnickým osobám obce plní funkci zakladatele či zřizovatele. Dále pak vydává nařízení obce, projednává návrhy, připomínky a podněty zastupitelstva, a také stanovuje rozdělení pravomocí v obecním úřadě, má na starosti například přezkum opatření, jež byla přijata v rámci samostatné působnosti obce obecním úřadem a komisemi. 3. Starosta obce Starosta zastupuje obec navenek, nemá však povahu statutárního orgánu právnické osoby. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva nebo rady, může starosta učinit až po jejich schválení, jinak mají za následek jejich absolutní neplatnost. Starosta i místostarosta jsou voleni zastupitelstvem obce z řad jejích členů. Za výkon své funkce jsou odpovědni zastupitelstvu. Mezi starostovy úkoly patří primárně jmenovávat a odvolávat tajemníka obecního úřadu, a stanovovat mu plat za výkon jeho funkce. Dále pak starosta zodpovídá za včasné dojednání přezkumu hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, a uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce. Pouze on může žádat participaci Policie ČR při zabezpečování veřejného pořádku, dále informuje o chodu obce veřejnost. Jedna z nejdůležitějších činností starosty je svolávání a řízení zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje za součinnosti ověřovatelů zápisy z jednání, dále pak starosta obce spolu s místostarostou obce či jiným radním podepisují právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva a rady. 4. Obecní úřad Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci obce, kteří jsou zařazeni do obecního úřadu. Dále se pak může obecní úřad dělit na různé odbory či oddělení podle rozhodnutí rady obce.

11 Mezi nejdůležitější úkoly obecního úřadu v samostatné působnosti patří ty, které mu uloží rada a zastupitelstvo. V přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou těch věcí, jež patři do kompetence zastupitelstva, rady a dalších orgánů obce. Obecní úřad má též povinnost v obci zřídit na frekventovaném místě, nejčastěji v blízkosti obecního úřadu, úřední desku, kde vyvěšuje všechny důležité zprávy, jež se týkají obce a jejího fungování. Dále je povinen disponovat aktuální Sbírkou zákonů, jež musí být k dispozici každému občanu k nahlédnutí v úředních hodinách, a též disponovat Věstníkem právních předpisů kraje. Dále pak v rámci obecního úřadu působí tajemník, který plní úkoly, jenž jsou mu dány zastupitelstvem či radou anebo plynou z jeho pracovní náplně. Dále jsou součástí zastupitelstev různé výbory zastupitelstva, a to například výbory kontrolní či finanční. Dále pak komise, a to komise přestupková, pro výchovu a vzdělání atd. Struktura průměrné obce (5.000 obyvatel): Obrázek 4 - Organizační struktura města - Mníšek pod Brdy 8 8

12 Působnost obce Obec spravuje své záležitosti samostatně v samostatné působnosti. V zákonem stanovených případech vykonávají orgány obce rovněž státní správu. V těchto případech hovoříme o výkonu přenesené působnosti výkonu státní správy delegované státem formou zákona na orgány základních územních samosprávných celků. Samostatná působnost obcí je vymezena v zákonech příkladným výčtem (jedná se o činnosti jako např. správa vlastního majetku, vytváření a realizování rozpočtu, zřizování a rušení příspěvkových organizací, právnických osob a obecní policie, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o vyhlášení místního referenda, pojmenovávání části obcí i ulic a dalších veřejných prostranství a udělování a odnímání čestného občanství). Dále do samostatné působnosti spadají činnosti jako péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi, především uspokojováním potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Obec spravuje samostatně záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům, a záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Pokud zákon nestanoví, zda se jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost, platí, že jde o samostatnou působnost. Toto rozlišení je nutné z procesních i z finančních důvodů.

13 Část II Vnímání obce - vnitřní pohled a názory společnosti Vnímání veřejné správy a její práce V oblasti hodnocení celkového vnímání státní správy a vykonávání práce pro ni veřejností vycházíme z textu dokumentu Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby s podtitulem Strategie realizace Smart Administration v období vypracovaného pro vládu ČR v roce Právě situační analýza obsažená v tomto dokumentu poskytuje výstižný obrázek stavu České republiky, který je bez výraznějších zlepšení platný i pro současnost (rok 2013). Pro větší přehlednost jsou jednotlivé problémy, se kterými se v Česká republika potýká, rozděleny do několika skupin (ty se mohou navzájem prolínat). (1) Lidské zdroje a. Státní správa není považována za atraktivního zaměstnavatele a na trhu práce není konkurenceschopná. b. Úroveň řízení lidských zdrojů se liší na jednotlivých úřadech, neexistuje centrální metodika. c. V praxi se neuplatňuje jednotný systém výběru a přijímání pracovníků, toto je v pravomoci jednotlivých manažerů. d. Systém odměňování je zastaralý, nezohledňuje výkonnost, zvýhodňuje délesloužící zaměstnance, neobsahuje dostatečné motivační prvky a je dlouhodobě podfinancován. e. Není kladen dostatečný důraz na průběžné vzdělávání. Neexistuje systém řízení znalostí. (2) Finance a efektivita jejich vynakládání a. Rozpočtování není orientováno programově. b. Není důsledně aplikován systém kontroly efektivity vynakládání přidělených prostředků. c. Není zavedena povinnost vyhodnocování nákladů, které přinesou předkládané návrhy. d. Současný systém rozpočtování neobsahuje podněty pro úsporu nákladů. (3) Regulace a proces její tvorby a. Právní řád je nestabilní, nadměrně složitý a roztříštěný, některá ustanovení si vzájemně odporují, dochází k častým změnám a novelizacím, neexistuje jasná koncepce jako základ tvorby právních předpisů. b. Připravovaná regulace není posuzována z hlediska nezbytnosti, nejsou srovnávány dopady, které přinese, s užitky. c. Existující regulace přináší nadměrnou zátěž, a to jak administrativní, tak i finanční a kapitálovou. d. Úprava procesu tvorby předpisů se soustředí pouze na formální aspekty procesu, navíc není často dodržována. e. Právní řád není schopen pružně reagovat na měnící se podmínky. f. Proces tvorby regulace není otevřen pro zapojení dotčených subjektů. g. Je uplatňován princip legislativního optimismu není dostatečně využíváno alternativních prostředků regulace. Nevyhovující systém implementace práva ES/EU. (4) Informační a komunikační technologie a. Neefektivní využívání ICT. b. Neexistence jednotné komunikační infrastruktury. c. Nepropojenost jednotlivých registrů, z toho plynoucí neschopnost vzájemné výměny dat mezi orgány státní správy. d. Nedostatečná vybavenost orgánů státní správy informačními technologiemi. e. Nízká počítačová gramotnost zaměstnanců ve státní správě. 9

14 (5) Řízení a. Nedostatečná úroveň komunikace a koordinace mezi orgány státní správy. b. Neexistence metodických postupů pro strategické řízení, neprovázanost strategických materiálů s rozpočty, neprovázanost základních programových dokumentů vlády s dalšími strategickými materiály. c. Velmi omezená aplikace metod řízení kvality, jako např. CAF, EFQM, benchmarking apod. d. Velmi omezená aplikace metod projektového řízení, řízení podle cílů apod. e. Nízká podpora vzdělávání managementu na všech úrovních řízení. f. Výrazné zatížení orgánů ústřední státní správy operativou. g. Nedostatečná definice odpovědnosti za kvalitu výstupů. Profesionalizace a inovace ve státní správě v ČR Základním a nejpodstatnějším prvkem pro umožnění zásadní profesionalizace státní správy v České republice je dlouhodobě připravovaná zákonná norma upravující postavení úředníků v rámci systému správy věcí veřejných (Zákon o státní službě). Česká republika je totiž bohužel poslední evropskou zemí, která podobnou normu nemá, byť ji evropská pravidla vyžadují. Ze strany Evropské komise dokonce České republice hrozí, že pokud zákon neschválí do konce letošního roku (2013), přijde o dotace z Evropských fondů. Situace je v této oblasti opravdu tristní a celkový stav řízení věcí veřejných odpovídá neexistenci takto zásadní legislativní normy. Očekávání od schválení této normy jsou proto velká. Norma by měla vyzdvihnout zodpovědné úředníky tak, aby je o místo nemohla připravit politická libovůle, nýbrž jen a pouze jejich špatná práce. Aktuální návrh zákona má za cíl státní správu zprofesionalizovat, k čemuž má mimo jiné napomoci povinné vyhlašování výběrových řízení na úřednická místa a odpolitizování státní správy, v rámci kterého zákon například zakazuje vedoucím úředníkům vykonávat funkce v politických stranách a hnutích. Příklad některých úspěšných ICT projektů realizovaných v rámci strategie Smart Administration : (a) Projekt CzechPOINT 10 Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CzechPOINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. CzechPOINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data ne občan. Cílem projektu CzechPOINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. (b) Projekt Datové schránky 11 Datové schránky jsou informačním systémem veřejné správy. Datové schránky zásadně mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Tento způsob komunikace - prostřednictvím Datových schránek - nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a právnickým osobám jsou datové schránky zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti. Cílem projektu

15 informačního systému datových schránek je efektivnější - tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa. (c) Projekt Digitalizace soudů Projekt Racionalizace práce a výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace administrativních procesů Digitalizace soudů je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je racionalizace administrativních procesů soudů a státních zastupitelství prostřednictvím využití moderních technologií. Jde o celkové zlepšení výkonnosti administrace činností soudů a státních zastupitelství, zlepšení výkonnosti soudů po předchozím zvýšení kapacity dokumentačního potenciálu a optimalizace využívání kapacity lidských zdrojů na soudech a státních zastupitelstvech s podporou technologie pro přepis hlasového záznamu. (d) Projekt egoncentrum.cz Úlohou egoncentra zřízeného Ministerstvem Vnitra je koordinovat informovanost ústřední státní správy a územních samosprávných celků v oblasti další modernizace veřejné správy a egovernmentu pro přechodné období 2013 a nové programovací období Forma webového portálu zajišťuje pružnost při distribuci informací k cílovým uživatelům v jednotlivých oblastech elektronizace veřejné správy. Transparentnost pracovních postupů Bohužel musíme konstatovat, že co se týká běžné praxe aplikované v podmínkách České republiky, korupce se stala systémovou součástí politiky a nástrojem privatizace veřejné moci. I přesto, že státní správa má obecně k dispozici dostatek prostředků i lidských zdrojů, jsou úředníci ve všech ohledech závislí na politickém vedení svých institucí. Státní správu charakterizuje individuální i kolektivní neodpovědnost. Přístup k informacím se obecně zlepšuje, nicméně existují výjimky představující politicky citlivé informace, které je třeba pracně získávat, často zdlouhavou soudní cestou. Jak již bylo řečeno, Česká republika má dostatek prostředků na zajištění kvalitní státní správy i dostatek kvalifikovaných osob, které by ji mohly vykonávat. Právní rámec ovšem nezajišťuje tolik potřebnou stabilitu pro jejich činnost, celý systém je nastaven tak, že podporuje vysokou míru fluktuace a loajalitu vůči nadřízeným politikům spíš než odbornost a nezávislost. Vedoucí úředníci jsou pod silným politickým vlivem, protože mohou být kdykoli odvoláni z funkce bez udání důvodu. Na politickém uvážení závisí také faktická odpovědnost úředníků za protiprávní jednání nebo způsobenou škodu. Logickým důsledkem je, že státní správa funguje dobře tam, kde je politická vůle, aby fungovala, a naopak selhává v oblastech, kde tato vůle (z jakéhokoli důvodu) chybí. V těchto oblastech se úředníci uchylují k formalismu nebo na svou odpovědnost rezignují zcela a důležitá rozhodnutí delegují mimo státní správu. Typickým příkladem takové oblasti jsou veřejné zakázky, které jsou často zadávány netransparentním způsobem, a v mnoha případech lze úspěšně pochybovat také o jejich účelnosti a hospodárnosti. Veřejnost nemá navzdory kvalitní právní úpravě k dispozici dostatek informací o tom, jak státní správa ve skutečnosti funguje, a nemá k ní tím pádem důvěru. Spolupráce úřadů s ostatními aktéry na protikorupčních aktivitách selhává částečně proto, že těmto aktivitám chybí jasná koncovka v podobě schválených zákonů a systémových změn, částečně proto, že státní správa je při prosazování změn plně ve vleku politické reprezentace a zásadní změny není schopna a v některých případech ani ochotna prosadit na úrovni vlády a parlamentu. Ve Studii národní integrity, kterou v roce 2011 zpracovala Transparency International Česká republika 12, dosáhla státní správa v bodovém ohodnocení 42 bodů ze 100 možných. Dopadla tedy jen o dva body lépe než státní zastupitelství, které se ve studii umístilo nejhůře. V průřezovém hodnocení je v rámci této studie státní správa charakterizována lapidárně závislost spojená s neodpovědností. 12

16 Obrázek 5 - Hodnocení integrity státní správy, převzato ze Studie národní integrity 2011 Transparency International konstatuje, že stav státní správy neumožňuje úspěšnou implementaci žádoucích změn v české společnosti, nezaručuje efektivní vynakládání veřejných prostředků a výrazně ohrožuje efektivní čerpání strukturálních fondů EU v současnosti i do budoucna. Nefunkčnost státní správy (a dalších sektorů, jako např. justice) podemílá víru veřejnosti v to, že státní správa jedná nestranně, hospodárně a ve veřejném zájmu, což zpětně narušuje samé základy demokratického právního státu. Modernizace státní správy je nezbytná a pro dlouhodobé zájmy české společnosti klíčová. Modernizaci přitom nelze chápat jako pouhé změny v legislativě nebo vnitřních procesech. Je třeba provést takové kroky, které změní chápání této instituce: změní státní správu ve státní službu. Tyto kroky musí začít u personální politiky, a to shora dolů, nikoliv naopak, jak tomu bylo při každé dosavadní reformě. Ochrana státních zaměstnanců proti nežádoucím politickým vlivům je nulová a neexistují ani žádná pravidla pro kariérní postup. Přijetí legislativy, která by uceleně upravovala postavení státních úředníků, bylo jednou z podmínek vstupu České republiky do Evropské unie. Tento požadavek byl formálně splněn v dubnu 2002, kdy byl přijat zákon o státní službě. Uvedená norma ovšem do dnešního dne nenabyla plně účinnosti a vztah státních zaměstnanců a státu se nadále řídí zákoníkem práce, který je koncipován primárně pro soukromou sféru. Zákoník práce poskytuje poměrně dobrou ochranu řadovým zaměstnancům, kteří mohou být propuštěni pouze ze zákonných důvodů. Vedoucí pracovníky, jejichž funkce vzniká jmenováním, může ovšem bez udání důvodu odvolat ten, kdo je jmenuje. V rámci státní správy se tato možnost vztahuje na všechny ředitele sekcí a odborů i vedoucí jednotlivých oddělení. Výjimkou jsou vedoucí interního auditu, které lze odvolat pouze se souhlasem ministra financí (u ústředních úřadů) nebo se souhlasem vedoucího nadřízeného úřadu (u ostatních orgánů státní správy). Vzhledem k libovůli při obsazování vedoucích míst nelze fakticky hovořit ani o regulaci kariérního postupu. Dalším nestabilním prvkem je odměňování úředníků. Platový základ je sice pevně stanoven a

17 mírně roste v závislosti na délce praxe, o skutečném platu úředníka ovšem rozhodují nadřízení prostřednictvím osobního ohodnocení, které může dosahovat až 100% platového tarifu a jednorázových odměn. Na osobní ohodnocení ani odměny přitom není právní nárok. Ani tato pravidla ovšem neplatí plošně, od roku 2011 jsou na odpovědnějších místech ve státní správě povoleny tzv. smluvní platy, které se tabulkami neřídí vůbec, a existuje také zákonná možnost vyloučit vnitřním předpisem automatické navyšování platu s ohledem na délku praxe. Zavedená praxe v České republice vypadá tak, že se změnou politické reprezentace se obměňuje velké množství úředníků na vedoucích pozicích a i tehdy, kdy ke změnám fakticky nedojde, mohou tímto způsobem politici na úředníky vytvářet nežádoucí tlak. Výběrová řízení na uvolněná místa nejsou pravidlem a je v kompetenci každého úřadu, zda a jakým způsobem budou probíhat. Neexistují tedy jednotná pravidla pro průběh výběrového řízení ani centrální místo, kde by se uchazeči o volných místech ve státní správě dozvěděli. K největším personálním otřesům dochází tehdy, když se do vlády a následně na ministerstva dostane bývalá opozice, o něco menší otřesy následují poté, co dojde jen k výměně ministra v rámci koaliční vlády, a nejmenší otřesy vyvolá výměna ministra z téže politické strany. Jestliže se dá současný neblahý stav nějakým způsobem zvrátit, je to pouze a jenom přijetím a následnou důslednou implementací takového kvalitního služebního zákona, prostřednictvím kterého bude moci proběhnout zásadní odstranění přímého i nepřímého vlivu politické reprezentace na úřednictvo.

18 Část III Náborový proces v obci Obecné informace Náborový proces nových zaměstnanců se řídí zákonem 312/2002Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků, který upravuje pracovní poměr úředníků samosprávných celků a jejich vzdělávání. Současně se samozřejmě na pracovně právní vztahy úředníků vztahuje i zákoník práce. Jestliže budeme hovořit o meziregionálních rozdílech v legislativních opatřeních tak ty mezi jednotlivým územně samosprávnými celky zjištěny, všechny územně samosprávnými celky se řídí striktně výše uvedenými zákony. Vymezení základních pojmů v rámci zákona 312/2002Sb.: (1) Územním samosprávným celkem v České republice je obec a kraj a pro účely tohoto zákona též hlavní město Praha, město, statutární město a městská část hlavního města Prahy. (2) Úřadem se pro účely tohoto zákona rozumí obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, magistrát územně členěného statutárního města, úřad městského obvodu nebo úřad městské části územně členěného statutárního města, krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy. (3) Správními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů. (4) Úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy. (5) Vedoucím úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí úředník, který je vedoucím zaměstnancem /vedoucím oddělení, vedoucím odboru, tajemníkem, ředitelem/. (6) U vedoucích úředníků se zakládá pracovní poměr jmenováním. Jmenování provede vedoucí úřadu /starosta, primátor/. (7) Vedoucím úřadu se pro účely tohoto zákona rozumí vedoucí úředník, který vykonává funkci tajemníka obecního úřadu, tajemníka magistrátu statutárního města, tajemníka úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, ředitele krajského úřadu, ředitele Magistrátu hlavního města Prahy nebo tajemníka úřadu městské části hlavního města Prahy. (8) V obcích, městských obvodech a městských částech, kde není funkce tajemníka zřízena nebo kde není tajemník ustanoven, plní úkoly vedoucího úřadu podle tohoto zákona starosta. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka v ČR jsou dané zákonem a jsou to: (1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk, tj. češtinu a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. (2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

19 (3) Pracovní smlouvu k výkonu činnosti úředníka lze uzavřít jen s fyzickou osobou, která splňuje předpoklady podle odstavce 1; pro jmenování vedoucího úřadu a jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem č.451/1991sb. Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu jsou: (1) Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady dle zákona a má nejméně tříletou praxi: a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. (2) Délka praxe podle odstavce 1 musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce. Náborový proces nových zaměstnanců musí probíhat na základě veřejné výzvy či výběrového řízení. Veřejná výzva se používá při náboru úředníka a řídí se následujícími pravidly: (1) Uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o uzavření pracovní smlouvy (dále jen "zájemce") musí předcházet veřejná výzva k přihlášení zájemců pro pracovní poměr na dobu neurčitu. (2) Veřejná výzva musí obsahovat: a) název územního samosprávného celku, b) druh práce a místo výkonu práce, c) zákonné předpoklady, d) jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat, e) výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce, f) platovou třídu odpovídající druhu práce, g) lhůtu pro podání přihlášky, h) místo a způsob podání přihlášky, a i) adresu, na kterou se přihláška odesílá. (3) Zájemce podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájemce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce. (4) K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

20 (5) Veřejná výzva se vyvěsí na úřední desce úřadu nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro podání přihlášek zájemců a současně se zveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup; za splnění této povinnosti odpovídá vedoucí úřadu. (6) Nemá-li přihláška stanovené náležitosti nebo nejsou-li k ní připojeny požadované doklady, vedoucí úřadu vyzve zájemce, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil. (7) Do 15 dnů od uzavření pracovní smlouvy se zájemcem na základě veřejné výzvy nebo od rozhodnutí, že s žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva, vedoucí úřadu pořídí o posouzení a hodnocení zájemců zprávu, která obsahuje a) přehled zájemců, b) seznam zájemců vyřazených, protože nesplňovali předpoklady a podmínky stanovené ve veřejné výzvě nebo nedoplnili náležitosti přihlášky nebo požadované doklady v dodatečné lhůtě, c) stručný popis způsobu hodnocení zájemců, d) označení zájemce, se kterým byla uzavřena pracovní smlouva, nebo sdělení, že s žádným ze zájemců nebyla uzavřena pracovní smlouva. Vedoucí úřadu je povinen umožnit nahlédnout do zprávy všem zájemcům. (8) Pracovní smlouvu lze uzavřít pouze se zájemcem, který splňuje předpoklady a podmínky stanovené ve veřejné výzvě a podal úplnou přihlášku, předložil občanský průkaz nebo doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, a další doklady. Výběrové řízení se používá při náboru vedoucích úředníků a dle zákona má následující pravidla: (1) Výběrové řízení je podmínkou pro: a) jmenování do funkce vedoucího úřadu a vedoucího úředníka, b) vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka zařazeného v krajském úřadě, v Magistrátu hlavního města Prahy, v obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v pověřeném obecním úřadě, v úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, kterému je svěřen výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu. (2) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (dále jen "oznámení") obsahuje obdobné údaje jako u veřejné výzvy. Vyhlašuje-li se výběrové řízení na funkci, do níž lze jmenovat pouze fyzickou osobu, která splňuje specifické předpoklady, uvedou se v oznámení i tyto předpoklady. Splnění těchto předpokladů se prokazuje zájemcem čestným prohlášením. (3) Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu oznámením na úřední desce úřadu územního samosprávného celku nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů o jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo uchazečů o přijetí do pracovního poměru úředníka a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jde-li o výběrové řízení na funkci vedoucího úřadu, vyhlašuje oznámení hejtman, primátor nebo starosta. (4) Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku. Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno, příjmení a titul uchazeče, b) datum a místo narození uchazeče, c) státní příslušnost uchazeče, d) místo trvalého pobytu uchazeče,

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Veřejná správa. Principy. Oblasti. Sociální správa

Veřejná správa. Principy. Oblasti. Sociální správa Veřejná správa Principy Oblasti Sociální správa Správa je lidská činnost, jejímž smyslem a podstatou je zabezpečování výkonu a řízení určitých záležitostí, přičemž toto jednání je charakteristické určitou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER 1 Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost HANA POLÁKOVÁ Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl pedagogický pracovník v průběhu

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Zákon o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo vnitra Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Základní právní předpisy pro kontrolu od 1.1.2014 Procesní úprava: zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více