CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným maturitním předmětem určeným všem žákům rčníku (primy ktávy). Výstupy RVP ZV jsu realizvány v primě až kvartě, vzdělávací bsah vyššíh gymnázia (kvinta ktáva) vychází z RVP GV. ČASOVÉ VYMEZENÍ Hdinvá dtace v jedntlivých rčnících dpvídá učebnímu plánu (tj. prima kvarta ). V jedné hdině týdně se třída dělí na skupiny. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vzdělávací bsah předmětu Český jazyk a literatura má kmplexní charakter, ale pr větší přehlednst je na nižším stupni gymnázia rzdělen d tří vzájemně prpjených slžek: Jazykvá výchva Kmunikační a slhvá výchva Literární výchva, na vyšším stupni gymnázia d dvu slžek: Jazyk a jazykvá kmunikace Literární kmunikace. Sučástí výuky předmětu Český jazyk a literatura jsu i návštěvy divadelních a filmvých představení, knihven, výstav, muzeí, galerií apd. REALIZOVANÁ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA V rámci předmětu Český jazyk a literatura jsu realizvány některé tematické kruhy průřezvých témat Mediální výchva, Výchva demkratickéh bčana, Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech, Osbnstní a sciální výchva, Envirnmentální výchva a Multikulturní výchva. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V hdinách předmětu Český jazyk a literatura jsu pr rzvíjení a utváření klíčvých kmpetencí využívány zejména následující pstupy: učitel vede žáky k práci s různými typy textů; na základě získaných pznatků prvádějí žáci analýzu, učí se zbecňvat a frmulvat závěry učitel zadává k diskusi takvá témata, v nichž žáci tevřeně vyjadřují svůj názr pdpřený lgickými argumenty a učí se tlervat mínění jiných učitel rganizuje pr žáky pravidelné návštěvy divadelních a filmvých představení, seznamuje je s nejnvějším děním v kultuře Čj - 1

2 žáci se učí pracvat s různými zdrji infrmací (slvníky, encyklpedie, jazykvé příručky, internet ), učí se infrmace třídit a spjvat je d širších významvých celků učitel vede vhdným výběrem témat i literárních ukázek žáky k tmu, aby při interpretaci textů a při psaní slhvých prací uplatňvali nejen základní myšlenkvé perace, ale i fantazii a kreativitu učitel vede žáky k tmu, aby při diskusích na dbrné téma, ppř. při tvrbě slhvých prací dbrnéh stylu využívali pznatky či znalsti z jiných brů žáci se prstřednictvím literárních děl, filmů a besed s představiteli kulturníh živta seznamují se živtem v cizích zemích; jsu vedeni k tleranci, tevřensti a k pzitivnímu vnímání jiných etnických, kulturních a mrálních hdnt učitel mtivuje žáky k účasti v předmětvých sutěžích a lympiádách (literární a recitační sutěže, lympiáda v českém jazyce ) KLÍČOVÉ KOMPETENCE V rámci předmětu Český jazyk a literatura jsu žáci vedeni k rzvíjení následujících klíčvých kmpetencí: kmpetence k učení žák se učí pracvat s dbrnu literaturu, je veden k samstatné práci a k samstatnému učení, ke kritickému hdncení různých zdrjů infrmací kmpetence k řešení prblémů žák je veden k samstatnému řešení prblémů, nikliv jen k pasivnímu přejímání cizích názrů kmpetence kmunikativní žák se učí vyjadřvat kultivvaně, jazykvě správně, výstižně a srzumitelně s hledem na kmunikační záměr prjevu; dkáže důvdňvat své názry, bhajvat své pstje, účelně argumentvat kmpetence sciální a persnální žák se učí pracvat ve skupině, respektvat druhé, je veden k přejímání zdpvědnsti za svu práci kmpetence bčanské žák se učí tleranci v přijímání názrů druhých, v respektvání jiných kultur Čj - 2

3 Český jazyk - jazykvá výchva prima Očekávané výstupy z RVP Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby Žák: - pchpí význam jazyka a řeči jak drzumívacíh prstředku mezi lidmi - rzlišuje česká a běžně užívaná cizí slva - chápe rzdíl mezi zvukvu a písemnu pdbu slva - rzlišuje části slva - dkáže pracvat se slvníky a Pravidly českéh pravpisu Žák: - rzlišuje spisvný a nespisvný jazyk -vyhledává slva z blasti nářečí, slangu, argtu -pracuje s jazykvými příručkami, zejména s PČP,SSČ - spisvně vyslvuje česká a běžně užívaná cizí slva - vysvětluje rzdíly mezi zvukvu a písemnu pdbu slva - správně intnuje - definuje spdbu znělsti, samstatně pracuje s PČP,SSČ - rzlišuje slva příbuzná - rientuje se v dvzvání slv - zvládá pravpis lexikální, slvtvrný a mrflgický - správně vyslvuje suhláskvé skupiny - pírá se práci s PČP, SSČ jazykvá nrma Obecné výklady českém jazyce - řeč a jazyk - jazyk nárdní a jeh útvary - jazykvěda a její slžky - jazykvé příručky Zvukvá stránka jazyka - spisvná a nespisvná výslvnst - hláskslví, znělé a neznělé hlásky, spdba znělsti - zvukvá stránka slva - zvukvá stránka věty Stavba slva a pravpis -slvtvrný základ, předpna, přípna, kncvka - slva příbuzná - stavba slva - hláskvé změny při dvzvání - předpny s,z,vz a předlžky s, z - vyjmenvaná slva MKV kulturní dlišnsti Občanská výchva reginální zvyky a tradice, histrická území OV samstatnst při práci s jazykvými příručkami - rzvj kmunikačních schpnstí Čj - 3

4 - správně třídí slvní druhy - pužívá spisvné tvary slv - naučí se rzlišvat slvní druhy - sklňuje pdle vzrů pdst. jména, příd. jména, zájmena, číslvky - rzlišuje jména vlastní a becná - tvří správné tvary příd. jmen, jmenné tvary příd. jmen - vyhledává v textu zájmena a vysvětluje jejich funkci - vyhledává v textu číslvky, vládá jejich pravpis - tvří a určuje slvesné tvary - aplikuje pravidla pravpisu v kncvkách jmen a slves a ve vyjmenvaných slvech Tvarslví, slvní druhy Pdstatná jména mluv. kategrie - pdst. jm. knkrétní, abstraktní - pdst. jm. hrmadná, pmnžná, látkvá - pdst. jm. becná a vlastní - sklňvání vlastních jmen sbních a místních - pravpis pdstatných jmen Přídavná jména druhy -sklňvání a stupňvání - jmenné tvary příd. jmen - pravpis příd. jmen Zájmena druhy - sklňvání zájmena já - sklňvání zájmen pdle vzrů ten, náš - pravpis zájmen Číslvky druhy - čtení a psaní číslvek - sklňvání číslvek základních Slvesa mluvnické kategrie /sba, čísl, čas, způsb/ - pdmiňvací způsb přítmný a minulý MKV- uvědmvání si vlastní identity, ale i vnímání druhéh člvěka /učiv- vlastní jména/ Zeměpis místpis, /vlastní názvy zeměpisné/ OSV- kmunikační dvednsti - samstatnst při práci s textem Čj - 4

5 - rientuje se v textu a rzlišuje větnu stavbu větu jednduchu a suvětí - dkáže spjit věty d suvětí - vyhledává v textu větu jednduchu a určuje část pdmětnu a přísudkvu - znázrní graficky stavbu věty jednduché - aplikuje základ. zásady výstavby věty - rzlišuje a dvede určit pdle algritmu statní větné členy - spjuje věty d suvětí nejčastějšími spj. výrazy - aplikuje v písem. prjevu znalsti syntaktickéh pravpisu shda přísudku s pdmětem Skladba - základní větné členy - pdmět vyjádřený, nevyjádřený, všebecný - druhy přísudku - shda přísudku s pdmětem -rzvíjející větné členy /přívlastek, předmět, příslvečné určení/ - věta jednduchá a suvětí OSV- rzvíjení kmunikačních dvednstí a tvřivsti - cvičení pzrnsti - rzvíjení pznávacích schpnstí MV interpretace a stavba mediálních sdělení Čj - 5

6 Český jazyk - kmunikační a slhvá výchva prima Očekávané výstupy z RVP Žák: Šklní výstupy Žák: Učiv Přesahy a vazby - učí se výstižně drzumívat a tvřivě pracvat s textem - je schpen nalézt a vystihnut pdstatu ppisvaných předmětů a jevů - učí se splupracvat a kmunikvat při tvrbě textů - nachází principy časvé pslupnsti ve vypravvání - uceleně reprdukuje text - dkáže pužít bhatší jazykvé prstředky - vypracuje snvu frmu hesel a vět - dlišuje spisvné a nespisvné prjevy - učí se správnému písemnému prjevu a práci s textem - využívá znalsti jazykvé nrmě - rzlišuje druhy a funkce ppisu - vlí vhdné jazykvé prstředky a pstup při zpracvání ppisu - využívá dsavadních pznatků jazyce a stylu - rzlišuje zprávu a známení - dlišuje fakta d názrů a hdncení - vytváří jednduchý inzerát, bjednávku, zprávu, známení - pkuší se frmulvat hlavní myšlenky textu - učí se splupracvat a kmunikvat při tvrbě textů Vypravvání - dějvá pslupnst při vypravvání - snva vypravvání - jazykvé prstředky ve vypravvání - přímá řeč ve vypravvání Ppis - statický ppis /p. předmětu, sby/ - dynamický ppis /p. děje, p. pracvníh pstupu/ Jednduché kmunikační žánry - vzkaz, inzerát, bjednávka - zpráva, známení OSV - kreativita - kmunikační dvednsti - mezilidské vztahy OSV - kreativita MV v případě ptřeby tvrba mediálníh sdělení Bilgie, fyzika ppis pkusu OSV zaujímá pstj k daným infrmacím -mezilidské vztahy MV vnímání mediálníh sdělení a kritické čtení - žák se zapjuje d mediální kmunikace a kmunikace s úřady Čj - 6

7 - získá schpnst rzlišit pdstatné a nepdstatné infrmace v textu - učí se uspřádat infrmace v písemné kmunikaci - vyjadřuje vlastními slvy myšlenky textu - využívá základy studijníh čtení vyhledává klíčvá slva, frmuluje hlavní myšlenky - vytváří snvu, výpisky neb výtah z přečtenéh textu - napíše sukrmý dpis - svjí si zásady psaní dpisu úředníh - rzvíjí písemný prjev, využívá vhdné jazykvé prstředky Práce s učebním textem - výtah - výpisky - Dpis - dpis sbní - dpis úřední Na základě výběru textů psilvat mezipředmětvé vztahy, např. s dějepisem, fyziku, bilgií, lze rzvíjet i envirnmentální výchvu OSV - mezilidské vztahy - kmunikace - pravidla chvání Čj - 7

8 Český jazyk - literární výchva prima Očekávané výstupy z RVP Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby Žák - čte s przuměním przaické i básnické texty různých epch i uměleckých směrů. - rientuje se v textu, rzlišuje pdstatné a méně pdstatné infrmace. - rzlišuje základní literární druhy a hlavní žánry. - reprdukuje přečtený text ústně i písemně, vyjadřuje djmy z pvinné i vlastní četby, převypráví text vlastními slvy - žák je schpen pdle návdných tázek jednduchéh rzbru textu - vytvří snvu a reprdukuje pdle ní text - hdntí pstavy a jejich jednání - určí hlavní myšlenku textu - dlží své tvrzení ukázku z textu a vyjadřuje svůj pstj k textu a) analytické a pržitkvé čtení jednduchá interpretace tematicky řazených textů prvnávání různéh zpracvání námětu u různých autrů, jeh shrnutí a samstatná mluvená i psaná reprdukce textu výrazné hlasité čtení a přednes b) základy literární terie - základní literární druhy - vybrané literární žánry mýty, báje, pvěsti, bajka, píseň, pvídka, balada, rmance, rmán - ÚLS a její znaky - vybrané básnické prstředky (metafra, persnifikace..) Osbnstní a sciální výchva sbnstní rzvj (Němcvá, Seifert, Jirásek, Čapek ) mrální rzvj (Erben Bible, biblické příběhy, bajky), sciální rzvj (Neruda, Pláček..) Výchva demkratickéh bčana (Fglar ) Envirnmentální výchva vztah člvěka a živtníh prstředí (Těsnhlídek, Augusta ) Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech (Petiška, Olbracht ) Multikulturní výchva: multikulturalita (Marc Pl, H.B. Stwevá) c) základy literární histrie - základní infrmace autrech ukázek /nárdnst, dba, tematické zaměření tvrby, nejznámější díl/a - literatura nárdní a světvá - časvá pslupnst/puze nejznámější směry, autři, díla/ Čj - 8

9 Český jazyk - jazykvá výchva sekunda správně třídí slvní druhy, tvří spisvné tvary slv a vědmě jich pužívá ve vhdné kmunikační situaci zvládá správné tvary pdvjnéh čísla při užívání ve větě v textu pzná tvary vztažných zájmen a umí rzeznat stylizační rzdíl mezi KTERÝ a JENŽ a rzhdnut správné aplikaci v textu tvary slv typu či, uši, ruce, nhy sklňvání a užívání zájmen vztažných Osbnstní a sciální výchva (prbíhá průběžně celý rk) samstatně pracuje s Pravidly českéh pravpisu, se Slvníkem spisvné češtiny a s dalšími slvníky a příručkami zvládá slžitější slvesné tvary s pmcí užití Slvníku spis. češtiny neb Pravidel pravpisu chápe významvý rzdíl mezi činným a trpným slves. rdem a dvede je prakticky užívat rzeznává příslvečné spřežky d jiných slvních druhů a zvládá jejich pravpis umí stupňvat přídavná jména i příslvce přítmné tvary slves 1.,3.,4. třídy příčestí minulé slves 2.třídy slvesný rd činný a trpný (pisný i zvratný) druhy příslvcí a příslvečné spřežky stupňvání příslvcí v písemném prjevu zvládá pravpis lexikální, slvtvrný, mrflgický i syntaktický ve větě jednduché i suvětí zvládá pravpis předlžek S a Z umí správně zvlit buď předlžku slabičnu, neb neslabičnu, zárveň pracuje s jejich přízvučnstí rzeznává spjky, chápe jejich význam ve větě a na tm základě určuje spjky pdřadicí a suřadicí, v suvislsti s tím dvede užít interpunkční znaménka pzná významvý rzdíl mezi částicemi a jinými slvními druhy pzná funkci citslvcí ve výpvědi a dvede zdůvdnit jejich stylisticku platnst zvládne základy pravpisu při předlžky pjící se s 2. a 7. pádem pužití slabičné a neslabičné předlžky spjky suřadicí a pdřadicí částice a jejich funkce ve větě pužívání citslvcí Čj - 9

10 psaní velkých písmen prhlubuje pravpis y/i chápe rzdíl mezi suslvím a slvem, dvjím významem slv, pznává praktické rzdíly mezi spisvným a nespisvným suslvím dkáže zfrmulvat a vysvětlit významy slv mnhznačných, pzná a sám vytváří metafry uvědmuje si vnitřní suvislsti přenesených pjmenvání vytváří synnyma a prakticky bhacuje svůj slvní prjev písemný i mluvený, zárveň chápe rzdílnu stylisticku platnst synnym chápe rzdíl mezi mnhznačným slvem a hmnymem bhatí si slvní zásbu některé dbrné výrazy a cizí slva psaní velkých písmen ve jménech vlastních věcný význam slv, suslví a rčení slva jednznačná a mnhznačná přenesená pjmenvání metnymie a metafra synnyma a jejich pužití hmnyma rzlišuje a příklady v textu dkládá nejdůležitější způsby bhacvání slvní zásby, zvládá zásady tvření českých slv, rzpznává přenesená pjmenvání, zvláště ve frazémech chápe jazyk jak neustále se vyvíjející prces a sám je schpen tvřit některá slva dvzváním, přechylváním, zkracváním umí tereticky rzeznat a prakticky užívat věty jednčlenné, dvjčlenné a větné ekvivalenty a využívat jich ve vlastní tvrbě rzeznává základní a rzvíjející větné členy, dkáže je pjmenvat, tvřit a správně umístit ve větě slvní zásba a způsby jejíh bhacvání dvzvání pmcí předpn a přípn skládání a přechylvání slva zkratkvá a zkratky větná stavba věty jednčlenné, dvjčlenné, větné ekvivalenty druhy vět pdle funkce Čj - 10

11 rzlišuje významvé vztahy gramatických jedntek ve větě a v suvětí rzeznává vedlejší věty, nahrazuje je větnými členy a napak chápe pravpisné suvislsti shda pdmětu s přísudkem, interpunkce dkáže prpjit dsavadní znalsti mluvnici, nechápe učiv jak samstatné, vytržené celky, lgicky dvede zdůvdnit smysl prbírané látky a prakticky ji aplikvat druhy přísudků druhy pdmětů rzvíjející větné členy větné členy něklikanásbné druhy vedlejších vět shda pdmětu s přísudkem tvření vět stavba textu Čj - 11

12 Český jazyk - kmunikační a slhvá výchva sekunda rzlišuje subjektivní a bjektivní sdělení a kmunikační záměr partnera v hvru dvede reagvat na sdělvané skutečnsti a lgicky sestylizvat dpvěď vypravvání ústní, písemné Mediální výchva Tvrba mediálníh sdělení (pzvánka) Osbnstní a sciální výchva Osbnstní rzvj, Sciální rzvj, Mrální rzvj drzumívá se kultivvaně, výstižně, jazykvými prstředky vhdnými pr danu kmunikační situaci naučí se tlervat názry druhéh svjí si zásady kultivvanéh prjevu učí se hdntit a bhajvat svá tvrzení imprvizvaný rzhvr Envirnmentální výchva Vztah člvěka k prstředí dlišuje spisvný a nespisvný prjev a vhdně užívá spisvné jazykvé prstředky vzhledem ke svému kmunikačnímu záměru dkáže reprdukvat jednduchý příběh ústně i písemně s využitím znalstí z mluvnice dvede imprvizvat jednduchý příběh na dané téma učí se frmulvat myšlenky, vyjadřvat se abstraktními pjmy rzšiřuje slvní zásbu knižní výrazy a brazná pjmenvání ppis uměleckých děl líčení charakteristika Multikulturní výchva Lidské vztahy, Etnický půvd, Multikulturalita, Princip sciálníh smíru a slidarity Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Objevujeme Evrpu a svět využívá základy studijníh čtení vyhledá klíčvá slva, frmuluje hlavní myšlenky textu, vytvří výtah z přečtenéh textu umí dlišit důležité infrmace, najít a zfrmulvat myšlenku textu rientuje se v textu dbrném, dkáže nalézt neznámé infrmace v patřičném slvníku ppis pracvníh pstupu užití dbrných názvů v ppisu uspřádá infrmace v textu s hledem na jeh účel, vytvří kherentní text s ddržváním pravidel mezivětnéh navazvání živtpis žádst pzvánka výtah Čj - 12

13 využívá pznatků jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému prjevu a k tvřivé práci s textem neb i k vlastnímu tvřivému psaní na základě svých dispzic a sbních zájmů Čj - 13

14 Český jazyk - literární výchva sekunda Očekávané výstupy z RVP ZV Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby Žák: Čte s przuměním przaické i básnické texty různých epch i uměleckých směrů. Orientuje se v textu, rzlišuje pdstatné a krajvé infrmace. Uceleně reprdukuje přečtený text, frmuluje ústně i písemně djmy z četby, vlastními slvy interpretuje myšlenky díla. Rzlišuje základní literární druhy a hlavní žánry. Jednduše ppisuje strukturu literárníh díla. Žák: u epických textů : rzčlení text pdle snvy vytvří snvu reprdukuje text pdle snvy rzlišuje stručnu a pdrbnu reprdukci textu hdntí pstavy a jejich jednání určí hlavní myšlenku textu pmcí tázek prvede jednduchý bsahvý i frmální rzbr textu dlží své tvrzení citátem z textu vyjadřuje svůj pstj k textu u lyrických textů: určí námět a hlavní myšlenku textu vyhledá hlavní mtiv/y chápe hlavní rzdíly mezi pezií a prózu rzlišuje běžné a básnické vyjádření výrazně čte a pdle svých mžnstí i recituje naučí se nazpaměť vybrané úryvky przaické i básnické a) analytické a pržitkvé čtení jednduchá interpretace tematicky řazených textů prvnávání různéh zpracvání tématu vyhledávání pžadvaných infrmací, jejich shrnutí a samstatná reprdukce výrazný přednes a recitace vybraných textů b) základy literární terie struktura literárníh díla epika lyrika drama zvukvé prstředky verše některé literární žánry /phádka klasická i mderní, pvěst, pvídka, rmán, rmance, / c) základy literární histrie základní infrmace autrech ukázek /nárdnst, dba, tematické zaměření tvrby, nejznámější díl / literatura nárdní a světvá časvá pslupnst/puze nejznámější směry, autři, díla/ na literárních textech Osbnstní a sciální výchva/ sciální, mrální i sbnstní rzvj/ Výchva demkratickéh bčana/splečnst a škla, bčan a stát, principy demkratickéh rzhdvání/ Multikulturní výchva/kulturní diference, lidské vztahy, princip sciálníh smíru a slidarity/ Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech/bjevujeme Evrpu a svět, základy evrpské vzdělansti/ Envirnmentální výchva/člvěk a přírda, pdmínky živta, člvěk a živtní prstředí/ Mediální výchva/kritické čtení, rzdíl mezi literárním a mediálním sdělením/ uvědmuje si znaky některých lit. žánrů Čj - 14

15 Český jazyk - jazykvá výchva, kmunikační a slhvá výchva tercie čekávané výstupy z RVPZV šklní výstupy učiv přesahy a vazby žák v suvislsti se vzájemným stykem lidí ve splečnsti si uvědmí smysl existence jazyka a řeči chápe jazykvé změny jak stále prbíhající prces, drážející civilizační vývj správně třídí slvní druhy, pužívá spisvné tvary slv a vhdně je aplikuje pdle kmunikační situace, dkáže pracvat se slvníky a Pravidly českéh pravpisu a vyhledávat v nich slžitější jevy žák -chápe pjem nárdní jazyk, spisvný a nespisvný jazyk, nářečí a příbuznst jazyků slvanských svjí si pdstatu slvtvrby a sučasné tendence bhacvání slvní zásby, upevňuje schpnsti rzpznávat spisvné a nespisvné vyjadřvání przumí cizím slvům a dkáže je nahradit českými naučí se rzlišvat základní slvní druhy pchpí kategrie jmennéh čísla včetně tvarů duálvých dkáže rzpznat rzdíly při užívání různých slvesných tvarů rientuje se ve znalsti rtgrafie včetně základních pravidel interpunkce becné výklady českém jazyce (útvary jazyka, jazykvá kultura, slvanské jazyky) nauka slvní zásbě a tvření slv,slva přejatá- výslvnst a pravpis tvarslví - nepravidelnst sklňvání, sklňvání přejatých slv včetně vlastních, zájmen týž/tentýž, slvesné kategrie a využití různých slvesných tvarů, pravpis kncvek jmen a slves sbnstní rzvjkultivvanst prjevu D- příbuznst indevrpských a slvanských jazyků Z- blasti sídlené uvedeným etnikem multikulturní výchva -význam studia cizích jazyků sbnstní výchva- vedení k samstatnsti při vyhledávání infrmací v SSČ Z- návaznst na sklňvání místních jmen cizíh půvdu rzpzná funkci větnéh ekvivalentu v uměleckém textu naučí se vhdně užívat jedntlivých typů ekvivalentu a vět pchpí význam základních a rzvíjejících větných členů dkáže samstatně frmulvat různé druhy vět jednduchých větný ekvivalent, věta jednčlenná a dvjčlenná zápr základní, rzvíjející a něklikanásbné větné členy sbnstní výchva- schpnst asertivní kmunikace sbnstní výchva- rzvj lgickéh myšlení /např. u druhů přívlastku/ naučí se vyhledávat něklikanásbné větné členy, správně pužívat suřadná spjení rzšíří si znalsti v blasti pravpisu ve shdě a interpunkci významvý pměr mezi něklikanásbnými vět. členy Čj - 15

16 čekávané výstupy z RVPZV šklní výstupy učiv přesahy a vazby dvede vhdně pužívat jedntlivé typy vedlejších vět v suvětí je schpný tvřit slžitější větné knstrukce nalézá vhdné hdntící výrazy, chápe a pužívá frazelgická spjení pchpí pdstatu přenesených pjmenvání učí se c nejpřesněji ppsat jev, využívat dbrné výrazy rzlišuje pdstatné a nepdstatné infrmace v textu věkvě přiměřeném prhlubí si znalsti vztazích mezi větnými členy pchpí rzdíl mezi hlavní a vedlejší větu rzvíjí si znalsti interpunkce dkáže aplikvat pznatky skladbě uvědmuje si sémantický rzdíl mezi jedntlivými druhy spjení, prhlubuje znalst interpunkce naučí se rzpznávat charakteristiku vnější a vnitřní, přímu a nepřímu, pužívat adekvátní jazykvé prstředky rzpzná znaky subjektivníh ppisu, vyhledá umělecké prstředky uvědmí si strukturu útvaru, užívat příčinné, důsledkvé vztahy a jmenné vyjadřvání, uvědmí si rzdíl mezi výkladem a ppisem pchpí rzdíl mezi citací/výpiskem, snvu a výtahem infrmace grafické znázrnění stavby věty jednduché suvětí pdřadné, druhy vět vedlejších a jejich suřadné spjení tvření vět, textvá skladba suvětí suřadné, významvé pměry mezi hlavními větami charakteristika literárních pstav líčení výklad výtah rzvj prstrvéh myšlení rzvj kritickéh myšlení sbnstní výchva - rzvj vnímání envirnmentální výchva vazba na všechny dbrné předměty, zájmvu či prfesní rientaci prhlubuje rzumvé schpnsti při práci s textem, rzvíjí analytické myšlení získá schpnst subjektivníh psuzení prblému a jeh frmulvání rzpzná rzdíl mezi výkladem a úvahu z hlediska výstavby textu, účasti autrva subjektu i vlby jazykvých prstředků upevní si znalsti rzdílech mezi funkčními styly, jazykem mluveným a psaným úvaha shrnutí učiva slhu sbnstní výchva- vede k zaujímání pstjů vůči aktuálním jevům Čj - 16

17 Český jazyk literární výchva tercie Očekávané výstupy z RVP ZV Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby - žák rzumí významu a smyslu literárníh textu - frmuluje ústně i písemně djmy z četby, názry na diskutvané prblémy, hlavní myšlenky textu - vytváří si pzitivní vztah k literatuře, chápe ji jak významnéh pmcníka při získávání živtních hdnt - rzpznává základní rysy výraznéh individuálníh stylu autra - přiřazuje literární text k literárnímu druhu, charakterizuje jedntlivé literární útvary (balada, epigram, afrismus, snet, nvela, pvídka, lyrické básně pdle bsahu ) - rzlišuje základní literární směry (rmantismus, realismus), uvádí jejich významné představitele v české a světvé literatuře - rientuje se ve struktuře literárníh textu - ppisuje výrazné prvky jazyka literárníh díla - tvří pdle svých schpnstí a na základě svjených znalstí základů literární terie pkus vlastní literární text - žák je schpen pdle návdných tázek jednduchéh rzbru textu ve všech plánech - má pvědmí chrnlgickém řazení nejvýznamnějších uměleckých směrů, autrů, děl v literatuře 19. stl. - chápe hlavní rzdíly mezi rmantismem a realismem - je schpen výraznéh přednesu textu, dle mžnstí recitace s patrným przuměním textu Čj - 17 a) Analytické a pržitkvé čtení: - jednduchá interpretace tematicky řazených textů - sledvání shd a rzdílů ve zpracvání pdbnéh námětu u různých autrů -shrnutí a samstatná reprdukce -výrazný přednes b) Základy literární terie - základní literární druhy - některé literární útvary (snet, balada, bajka, epitaf, epigram, kaligram, fiktivní dpis, nvela, pvídka, sudnička, sciencefictin ) - pučení divadle a jeh prstředcích - satira a její prstředky - humr, jeh typy - základní pstupy v řazení mtivů (pakvání, kntrast, gradace, paralelismus) - zvukvé prstředky verše - ÚLS, její znaky a frma, hlasvá metda - základní básnické prstředky (brazná vyjádření, figury) c) Základy literární histrie - nejstarší památky světvé literatury - vybrané památky starší české Osbnstní a sciální výchva: sbnstní rzvj (např. Mliere, Mácha, Mrgenstern, Nezval, Hrubín ), sciální rzvj (např. Dickens, Villn, Bezruč, Čechv ), mrální rzvj (biblické příběhy, bajky ) Výchva demkratickéh bčana: principy demkracie (např. Havlíček Brvský ) Envirnmentální výchva: lidské aktivity a prblémy živtníh prstředí(science-fictin), vztah člvěka k prstředí (přírdní lyrika stará čínská, starčeská, Mácha, Seifert ) Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech: bjevujeme Evrpu a svět (význ. autři a díla svět. literatury d nejstarších db, přesahy, nadčasvst urč. témat) Multikulturní výchva: multikulturalita (L. C. Rsten )

18 Čj - 18 literatury - nejznámější památky světvé renesanční literatury - vývj ve světvé a české literatuře 19. stl. d rmantismu k realismu - vývjvé tendence v mderní pezii (dada, petismus)

19 Český jazyk jazykvá výchva Očekávané výstupy z RVP ZV kvarta Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby (mezipředmětvé vztahy, průřezvá témata) Žák: spisvně vyslvuje česká a běžně užívaná cizí slva rzlišuje a příklady z textu dkládá nejdůležitější způsby bhacvání slvní zásby a zásady tvření českých slv, rzpznává přenesená pjmenvání, zvláště ve frazémech, samstatně pracuje se Slvníkem spisvné češtiny a s dalšími slvníky a příručkami Žák: - pchpí zásady správné výslvnsti samhlásek, suhlásek a suhláskvých skupin dmácích slva specifik slv cizích - uplatní pravidla přízvuku a větné meldii v praxi - bhatí si individuální slvní zásbu - przumí běžně užívaným zkratkám a slvům zkratkvým a přejatým - seznámí se s jazykvými slvníky a příručkami a naučí se v nich rientvat Zvukvá stránka jazyka - hlásky, suhlásky, spdba znělsti,slva neslabičná - přízvuk - větná meldie - výslvnst slv přejatých Slvní zásba a význam slva - význam slva, synnyma, antnyma, hmnyma - význam základní, druhtný a brazný - slva dmácí a mezinárdní Tvření slv - stavba slva, dvzvání, skládání a zkracvání slv - bhacvání slvní zásby Cj výslvnst a pravpis cizích slv, pravidla kladení přízvuku, hláskvý systém OSV rzvj individuální slvní zásby, dvednsti v práci se slvníky, získání schpnsti dbré kmunikace a pravpisně správnéh písemnéh vyjadřvání, rzvj lgickéh myšlení správně třídí slvní druhy, tvří spisvné tvary slv a vědmě jich pužívá ve vhdné kmunikační situaci - upevní si dvednsti rzlišvání slvních druhů, přiřazvání k vzrům a tvření správných tvarů jmen - získá pučení pr sklňvání Tvarslví -slvní druhy, slva hebná, nehebná, pdstatná jména knkrétní, abstraktní, pmnžná, hrmadná, látkvá becných jmen přejatých a cizích vlastních jmen - prcvičí si prbrané slvesné tvary,svjí si tvary přechdníků, jejich užívání i stylisticku platnst - pdstatná jména becná a vlastní - sklňvání cizích vlastních jmen - přídavná jména a jejich druhy - stupňvání přídavných jmen - druhy zájmen a číslvek - slvesa a jejich tvary Čj - 19

20 využívá znalsti jazykvé nrmě při tvrbě vhdných jazykvých prjevů pdle kmunikační situace, samstatně pracuje s Pravidly českéh pravpisu a v písemném prjevu zvládá pravpis lexikální, slvtvrný a mrflgický rzlišuje významvé vztahy gramatických jedntek ve větě jednduché a v suvětí, v písemné prjevu zvládá pravpis syntaktický ve větě jednduché a v suvětí - ddržuje zásady a pravidla českéh pravpisu při psaní pravpisných cvičení i v samstatných písemných prjevech, na základě znalsti nrmy vybírá vhdné jazykvé prstředky pdle kmunikační situace - chápe rzdíly ve stavbě věty a suvětí - určuje větné členy - rzeznává a uvádí příklady shdy, řízensti a přimykání - rzeznává větu jednčlennu, dvjčlennu a větný ekvivalent - zvládá pravidla interpunkce u různých typů přívlastků, rzlišuje dplněk d příslvečnéh určení - rzlišuje věty hlavní a vedlejší, řídící a závislé - určuje typ suvětí a druhy vedlejších vět, rzliší přísudkvé a dplňkvé vedlejší věty a pměr suřadně spjených vět a větných členů - vládá pravpis přímé řeči - určí samstatný větný člen Pravpis - lexikální a tvarslvný Pravpis - syntaktický Skladba -větné členy - věta jednduchá a suvětí - shda, řízenst, přimykání - věty dvjčlenné a jednčlenné - větný ekvivalent - přívlastek těsný, vlný, přístavek - dplněk - věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá - suvětí suřadné a pdřadné, slžité suvětí - druhy vedlejších vět - druhy významvéh pměru mezi suřadně spjenými větami neb větnými členy - samstatný větný člen - řeč přímá, nepřímá - přádek slv Čj - 20

21 Český jazyk kmunikační a slhvá výchva kvarta Očekávané výstupy z RVP ZV Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby Žák: rzpznává manipulativní kmunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický pstj drzumívá se kultivvaně, výstižně, jazykvými prstředky vhdnými pr danu kmunikační situaci Žák: - rzpznává jedntlivé publicistické útvary v denním tisku - dkáže určit specifika těcht útvarů vzhledem k výběru faktů a k jejich cíli - rzliší jedntlivé funkční styly a dkáže aplikvat tyt znalsti při tvrbě kratších útvarů - publicistické útvary - funkční styly prstěsdělvací, dbrný, umělecký, administrativní (tiskpisy, živtpis) OSV rientace v dbrném textu, vnímavst k prjevům v médiích, získání kritickéh dstupu, praktické dvednsti při vyplňvání tiskpisů a tvrbě vlastníh živtpisu, výchva k vytváření vlastních pstjů a k aktivní účasti na splečenském dění F, D, Bi využití dbrných textů v mluveném prjevu připraveném i imprvizvaném vhdně užívá verbálních, nnverbálních i paralingválních prstředků řeči využívá základy studijníh čtení vyhledává klíčvá slva, vytvří výtah z přečtenéh textu - zvládá základní řečnické útvary - vzhledem k zaměření prslvu vlí vhdné stylistické prstředky, - dkáže frmulvat tázku, řídit jednduchu diskusi a shrnut její hlavní myšlenky - dkáže se rientvat v jednduchém výkladu, pstihne stavbu ve frmě výtahu, dkáže si pznamenat pdstatné infrmace ze slyšenéh textu - prslv, diskuse - jednduchý výklad Čj - 21

22 využívá pznatků jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému prjevu a k tvřivé práci s textem neb i k vlastnímu tvřivému psaní - dkáže vytvřit vlastní slhvé prjevy na základě znalsti prbraných útvarů a kmpzičních pstupů (dliší charakteristiku d ppisu, vytvří ppis pracvníh pstupu a prstý statický ppis, pchpí základní dějvé slžky vypravvání, různé způsby jejich řazení, svjí si jim dpvídající jazykvé prstředky, vytvří úvahu) - ppis, vypravvání, jednduchá úvaha Čj - 22

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více