CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným maturitním předmětem určeným všem žákům rčníku (primy ktávy). Výstupy RVP ZV jsu realizvány v primě až kvartě, vzdělávací bsah vyššíh gymnázia (kvinta ktáva) vychází z RVP GV. ČASOVÉ VYMEZENÍ Hdinvá dtace v jedntlivých rčnících dpvídá učebnímu plánu (tj. prima kvarta ). V jedné hdině týdně se třída dělí na skupiny. ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vzdělávací bsah předmětu Český jazyk a literatura má kmplexní charakter, ale pr větší přehlednst je na nižším stupni gymnázia rzdělen d tří vzájemně prpjených slžek: Jazykvá výchva Kmunikační a slhvá výchva Literární výchva, na vyšším stupni gymnázia d dvu slžek: Jazyk a jazykvá kmunikace Literární kmunikace. Sučástí výuky předmětu Český jazyk a literatura jsu i návštěvy divadelních a filmvých představení, knihven, výstav, muzeí, galerií apd. REALIZOVANÁ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA V rámci předmětu Český jazyk a literatura jsu realizvány některé tematické kruhy průřezvých témat Mediální výchva, Výchva demkratickéh bčana, Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech, Osbnstní a sciální výchva, Envirnmentální výchva a Multikulturní výchva. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V hdinách předmětu Český jazyk a literatura jsu pr rzvíjení a utváření klíčvých kmpetencí využívány zejména následující pstupy: učitel vede žáky k práci s různými typy textů; na základě získaných pznatků prvádějí žáci analýzu, učí se zbecňvat a frmulvat závěry učitel zadává k diskusi takvá témata, v nichž žáci tevřeně vyjadřují svůj názr pdpřený lgickými argumenty a učí se tlervat mínění jiných učitel rganizuje pr žáky pravidelné návštěvy divadelních a filmvých představení, seznamuje je s nejnvějším děním v kultuře Čj - 1

2 žáci se učí pracvat s různými zdrji infrmací (slvníky, encyklpedie, jazykvé příručky, internet ), učí se infrmace třídit a spjvat je d širších významvých celků učitel vede vhdným výběrem témat i literárních ukázek žáky k tmu, aby při interpretaci textů a při psaní slhvých prací uplatňvali nejen základní myšlenkvé perace, ale i fantazii a kreativitu učitel vede žáky k tmu, aby při diskusích na dbrné téma, ppř. při tvrbě slhvých prací dbrnéh stylu využívali pznatky či znalsti z jiných brů žáci se prstřednictvím literárních děl, filmů a besed s představiteli kulturníh živta seznamují se živtem v cizích zemích; jsu vedeni k tleranci, tevřensti a k pzitivnímu vnímání jiných etnických, kulturních a mrálních hdnt učitel mtivuje žáky k účasti v předmětvých sutěžích a lympiádách (literární a recitační sutěže, lympiáda v českém jazyce ) KLÍČOVÉ KOMPETENCE V rámci předmětu Český jazyk a literatura jsu žáci vedeni k rzvíjení následujících klíčvých kmpetencí: kmpetence k učení žák se učí pracvat s dbrnu literaturu, je veden k samstatné práci a k samstatnému učení, ke kritickému hdncení různých zdrjů infrmací kmpetence k řešení prblémů žák je veden k samstatnému řešení prblémů, nikliv jen k pasivnímu přejímání cizích názrů kmpetence kmunikativní žák se učí vyjadřvat kultivvaně, jazykvě správně, výstižně a srzumitelně s hledem na kmunikační záměr prjevu; dkáže důvdňvat své názry, bhajvat své pstje, účelně argumentvat kmpetence sciální a persnální žák se učí pracvat ve skupině, respektvat druhé, je veden k přejímání zdpvědnsti za svu práci kmpetence bčanské žák se učí tleranci v přijímání názrů druhých, v respektvání jiných kultur Čj - 2

3 Český jazyk - jazykvá výchva prima Očekávané výstupy z RVP Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby Žák: - pchpí význam jazyka a řeči jak drzumívacíh prstředku mezi lidmi - rzlišuje česká a běžně užívaná cizí slva - chápe rzdíl mezi zvukvu a písemnu pdbu slva - rzlišuje části slva - dkáže pracvat se slvníky a Pravidly českéh pravpisu Žák: - rzlišuje spisvný a nespisvný jazyk -vyhledává slva z blasti nářečí, slangu, argtu -pracuje s jazykvými příručkami, zejména s PČP,SSČ - spisvně vyslvuje česká a běžně užívaná cizí slva - vysvětluje rzdíly mezi zvukvu a písemnu pdbu slva - správně intnuje - definuje spdbu znělsti, samstatně pracuje s PČP,SSČ - rzlišuje slva příbuzná - rientuje se v dvzvání slv - zvládá pravpis lexikální, slvtvrný a mrflgický - správně vyslvuje suhláskvé skupiny - pírá se práci s PČP, SSČ jazykvá nrma Obecné výklady českém jazyce - řeč a jazyk - jazyk nárdní a jeh útvary - jazykvěda a její slžky - jazykvé příručky Zvukvá stránka jazyka - spisvná a nespisvná výslvnst - hláskslví, znělé a neznělé hlásky, spdba znělsti - zvukvá stránka slva - zvukvá stránka věty Stavba slva a pravpis -slvtvrný základ, předpna, přípna, kncvka - slva příbuzná - stavba slva - hláskvé změny při dvzvání - předpny s,z,vz a předlžky s, z - vyjmenvaná slva MKV kulturní dlišnsti Občanská výchva reginální zvyky a tradice, histrická území OV samstatnst při práci s jazykvými příručkami - rzvj kmunikačních schpnstí Čj - 3

4 - správně třídí slvní druhy - pužívá spisvné tvary slv - naučí se rzlišvat slvní druhy - sklňuje pdle vzrů pdst. jména, příd. jména, zájmena, číslvky - rzlišuje jména vlastní a becná - tvří správné tvary příd. jmen, jmenné tvary příd. jmen - vyhledává v textu zájmena a vysvětluje jejich funkci - vyhledává v textu číslvky, vládá jejich pravpis - tvří a určuje slvesné tvary - aplikuje pravidla pravpisu v kncvkách jmen a slves a ve vyjmenvaných slvech Tvarslví, slvní druhy Pdstatná jména mluv. kategrie - pdst. jm. knkrétní, abstraktní - pdst. jm. hrmadná, pmnžná, látkvá - pdst. jm. becná a vlastní - sklňvání vlastních jmen sbních a místních - pravpis pdstatných jmen Přídavná jména druhy -sklňvání a stupňvání - jmenné tvary příd. jmen - pravpis příd. jmen Zájmena druhy - sklňvání zájmena já - sklňvání zájmen pdle vzrů ten, náš - pravpis zájmen Číslvky druhy - čtení a psaní číslvek - sklňvání číslvek základních Slvesa mluvnické kategrie /sba, čísl, čas, způsb/ - pdmiňvací způsb přítmný a minulý MKV- uvědmvání si vlastní identity, ale i vnímání druhéh člvěka /učiv- vlastní jména/ Zeměpis místpis, /vlastní názvy zeměpisné/ OSV- kmunikační dvednsti - samstatnst při práci s textem Čj - 4

5 - rientuje se v textu a rzlišuje větnu stavbu větu jednduchu a suvětí - dkáže spjit věty d suvětí - vyhledává v textu větu jednduchu a určuje část pdmětnu a přísudkvu - znázrní graficky stavbu věty jednduché - aplikuje základ. zásady výstavby věty - rzlišuje a dvede určit pdle algritmu statní větné členy - spjuje věty d suvětí nejčastějšími spj. výrazy - aplikuje v písem. prjevu znalsti syntaktickéh pravpisu shda přísudku s pdmětem Skladba - základní větné členy - pdmět vyjádřený, nevyjádřený, všebecný - druhy přísudku - shda přísudku s pdmětem -rzvíjející větné členy /přívlastek, předmět, příslvečné určení/ - věta jednduchá a suvětí OSV- rzvíjení kmunikačních dvednstí a tvřivsti - cvičení pzrnsti - rzvíjení pznávacích schpnstí MV interpretace a stavba mediálních sdělení Čj - 5

6 Český jazyk - kmunikační a slhvá výchva prima Očekávané výstupy z RVP Žák: Šklní výstupy Žák: Učiv Přesahy a vazby - učí se výstižně drzumívat a tvřivě pracvat s textem - je schpen nalézt a vystihnut pdstatu ppisvaných předmětů a jevů - učí se splupracvat a kmunikvat při tvrbě textů - nachází principy časvé pslupnsti ve vypravvání - uceleně reprdukuje text - dkáže pužít bhatší jazykvé prstředky - vypracuje snvu frmu hesel a vět - dlišuje spisvné a nespisvné prjevy - učí se správnému písemnému prjevu a práci s textem - využívá znalsti jazykvé nrmě - rzlišuje druhy a funkce ppisu - vlí vhdné jazykvé prstředky a pstup při zpracvání ppisu - využívá dsavadních pznatků jazyce a stylu - rzlišuje zprávu a známení - dlišuje fakta d názrů a hdncení - vytváří jednduchý inzerát, bjednávku, zprávu, známení - pkuší se frmulvat hlavní myšlenky textu - učí se splupracvat a kmunikvat při tvrbě textů Vypravvání - dějvá pslupnst při vypravvání - snva vypravvání - jazykvé prstředky ve vypravvání - přímá řeč ve vypravvání Ppis - statický ppis /p. předmětu, sby/ - dynamický ppis /p. děje, p. pracvníh pstupu/ Jednduché kmunikační žánry - vzkaz, inzerát, bjednávka - zpráva, známení OSV - kreativita - kmunikační dvednsti - mezilidské vztahy OSV - kreativita MV v případě ptřeby tvrba mediálníh sdělení Bilgie, fyzika ppis pkusu OSV zaujímá pstj k daným infrmacím -mezilidské vztahy MV vnímání mediálníh sdělení a kritické čtení - žák se zapjuje d mediální kmunikace a kmunikace s úřady Čj - 6

7 - získá schpnst rzlišit pdstatné a nepdstatné infrmace v textu - učí se uspřádat infrmace v písemné kmunikaci - vyjadřuje vlastními slvy myšlenky textu - využívá základy studijníh čtení vyhledává klíčvá slva, frmuluje hlavní myšlenky - vytváří snvu, výpisky neb výtah z přečtenéh textu - napíše sukrmý dpis - svjí si zásady psaní dpisu úředníh - rzvíjí písemný prjev, využívá vhdné jazykvé prstředky Práce s učebním textem - výtah - výpisky - Dpis - dpis sbní - dpis úřední Na základě výběru textů psilvat mezipředmětvé vztahy, např. s dějepisem, fyziku, bilgií, lze rzvíjet i envirnmentální výchvu OSV - mezilidské vztahy - kmunikace - pravidla chvání Čj - 7

8 Český jazyk - literární výchva prima Očekávané výstupy z RVP Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby Žák - čte s przuměním przaické i básnické texty různých epch i uměleckých směrů. - rientuje se v textu, rzlišuje pdstatné a méně pdstatné infrmace. - rzlišuje základní literární druhy a hlavní žánry. - reprdukuje přečtený text ústně i písemně, vyjadřuje djmy z pvinné i vlastní četby, převypráví text vlastními slvy - žák je schpen pdle návdných tázek jednduchéh rzbru textu - vytvří snvu a reprdukuje pdle ní text - hdntí pstavy a jejich jednání - určí hlavní myšlenku textu - dlží své tvrzení ukázku z textu a vyjadřuje svůj pstj k textu a) analytické a pržitkvé čtení jednduchá interpretace tematicky řazených textů prvnávání různéh zpracvání námětu u různých autrů, jeh shrnutí a samstatná mluvená i psaná reprdukce textu výrazné hlasité čtení a přednes b) základy literární terie - základní literární druhy - vybrané literární žánry mýty, báje, pvěsti, bajka, píseň, pvídka, balada, rmance, rmán - ÚLS a její znaky - vybrané básnické prstředky (metafra, persnifikace..) Osbnstní a sciální výchva sbnstní rzvj (Němcvá, Seifert, Jirásek, Čapek ) mrální rzvj (Erben Bible, biblické příběhy, bajky), sciální rzvj (Neruda, Pláček..) Výchva demkratickéh bčana (Fglar ) Envirnmentální výchva vztah člvěka a živtníh prstředí (Těsnhlídek, Augusta ) Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech (Petiška, Olbracht ) Multikulturní výchva: multikulturalita (Marc Pl, H.B. Stwevá) c) základy literární histrie - základní infrmace autrech ukázek /nárdnst, dba, tematické zaměření tvrby, nejznámější díl/a - literatura nárdní a světvá - časvá pslupnst/puze nejznámější směry, autři, díla/ Čj - 8

9 Český jazyk - jazykvá výchva sekunda správně třídí slvní druhy, tvří spisvné tvary slv a vědmě jich pužívá ve vhdné kmunikační situaci zvládá správné tvary pdvjnéh čísla při užívání ve větě v textu pzná tvary vztažných zájmen a umí rzeznat stylizační rzdíl mezi KTERÝ a JENŽ a rzhdnut správné aplikaci v textu tvary slv typu či, uši, ruce, nhy sklňvání a užívání zájmen vztažných Osbnstní a sciální výchva (prbíhá průběžně celý rk) samstatně pracuje s Pravidly českéh pravpisu, se Slvníkem spisvné češtiny a s dalšími slvníky a příručkami zvládá slžitější slvesné tvary s pmcí užití Slvníku spis. češtiny neb Pravidel pravpisu chápe významvý rzdíl mezi činným a trpným slves. rdem a dvede je prakticky užívat rzeznává příslvečné spřežky d jiných slvních druhů a zvládá jejich pravpis umí stupňvat přídavná jména i příslvce přítmné tvary slves 1.,3.,4. třídy příčestí minulé slves 2.třídy slvesný rd činný a trpný (pisný i zvratný) druhy příslvcí a příslvečné spřežky stupňvání příslvcí v písemném prjevu zvládá pravpis lexikální, slvtvrný, mrflgický i syntaktický ve větě jednduché i suvětí zvládá pravpis předlžek S a Z umí správně zvlit buď předlžku slabičnu, neb neslabičnu, zárveň pracuje s jejich přízvučnstí rzeznává spjky, chápe jejich význam ve větě a na tm základě určuje spjky pdřadicí a suřadicí, v suvislsti s tím dvede užít interpunkční znaménka pzná významvý rzdíl mezi částicemi a jinými slvními druhy pzná funkci citslvcí ve výpvědi a dvede zdůvdnit jejich stylisticku platnst zvládne základy pravpisu při předlžky pjící se s 2. a 7. pádem pužití slabičné a neslabičné předlžky spjky suřadicí a pdřadicí částice a jejich funkce ve větě pužívání citslvcí Čj - 9

10 psaní velkých písmen prhlubuje pravpis y/i chápe rzdíl mezi suslvím a slvem, dvjím významem slv, pznává praktické rzdíly mezi spisvným a nespisvným suslvím dkáže zfrmulvat a vysvětlit významy slv mnhznačných, pzná a sám vytváří metafry uvědmuje si vnitřní suvislsti přenesených pjmenvání vytváří synnyma a prakticky bhacuje svůj slvní prjev písemný i mluvený, zárveň chápe rzdílnu stylisticku platnst synnym chápe rzdíl mezi mnhznačným slvem a hmnymem bhatí si slvní zásbu některé dbrné výrazy a cizí slva psaní velkých písmen ve jménech vlastních věcný význam slv, suslví a rčení slva jednznačná a mnhznačná přenesená pjmenvání metnymie a metafra synnyma a jejich pužití hmnyma rzlišuje a příklady v textu dkládá nejdůležitější způsby bhacvání slvní zásby, zvládá zásady tvření českých slv, rzpznává přenesená pjmenvání, zvláště ve frazémech chápe jazyk jak neustále se vyvíjející prces a sám je schpen tvřit některá slva dvzváním, přechylváním, zkracváním umí tereticky rzeznat a prakticky užívat věty jednčlenné, dvjčlenné a větné ekvivalenty a využívat jich ve vlastní tvrbě rzeznává základní a rzvíjející větné členy, dkáže je pjmenvat, tvřit a správně umístit ve větě slvní zásba a způsby jejíh bhacvání dvzvání pmcí předpn a přípn skládání a přechylvání slva zkratkvá a zkratky větná stavba věty jednčlenné, dvjčlenné, větné ekvivalenty druhy vět pdle funkce Čj - 10

11 rzlišuje významvé vztahy gramatických jedntek ve větě a v suvětí rzeznává vedlejší věty, nahrazuje je větnými členy a napak chápe pravpisné suvislsti shda pdmětu s přísudkem, interpunkce dkáže prpjit dsavadní znalsti mluvnici, nechápe učiv jak samstatné, vytržené celky, lgicky dvede zdůvdnit smysl prbírané látky a prakticky ji aplikvat druhy přísudků druhy pdmětů rzvíjející větné členy větné členy něklikanásbné druhy vedlejších vět shda pdmětu s přísudkem tvření vět stavba textu Čj - 11

12 Český jazyk - kmunikační a slhvá výchva sekunda rzlišuje subjektivní a bjektivní sdělení a kmunikační záměr partnera v hvru dvede reagvat na sdělvané skutečnsti a lgicky sestylizvat dpvěď vypravvání ústní, písemné Mediální výchva Tvrba mediálníh sdělení (pzvánka) Osbnstní a sciální výchva Osbnstní rzvj, Sciální rzvj, Mrální rzvj drzumívá se kultivvaně, výstižně, jazykvými prstředky vhdnými pr danu kmunikační situaci naučí se tlervat názry druhéh svjí si zásady kultivvanéh prjevu učí se hdntit a bhajvat svá tvrzení imprvizvaný rzhvr Envirnmentální výchva Vztah člvěka k prstředí dlišuje spisvný a nespisvný prjev a vhdně užívá spisvné jazykvé prstředky vzhledem ke svému kmunikačnímu záměru dkáže reprdukvat jednduchý příběh ústně i písemně s využitím znalstí z mluvnice dvede imprvizvat jednduchý příběh na dané téma učí se frmulvat myšlenky, vyjadřvat se abstraktními pjmy rzšiřuje slvní zásbu knižní výrazy a brazná pjmenvání ppis uměleckých děl líčení charakteristika Multikulturní výchva Lidské vztahy, Etnický půvd, Multikulturalita, Princip sciálníh smíru a slidarity Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech Objevujeme Evrpu a svět využívá základy studijníh čtení vyhledá klíčvá slva, frmuluje hlavní myšlenky textu, vytvří výtah z přečtenéh textu umí dlišit důležité infrmace, najít a zfrmulvat myšlenku textu rientuje se v textu dbrném, dkáže nalézt neznámé infrmace v patřičném slvníku ppis pracvníh pstupu užití dbrných názvů v ppisu uspřádá infrmace v textu s hledem na jeh účel, vytvří kherentní text s ddržváním pravidel mezivětnéh navazvání živtpis žádst pzvánka výtah Čj - 12

13 využívá pznatků jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému prjevu a k tvřivé práci s textem neb i k vlastnímu tvřivému psaní na základě svých dispzic a sbních zájmů Čj - 13

14 Český jazyk - literární výchva sekunda Očekávané výstupy z RVP ZV Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby Žák: Čte s przuměním przaické i básnické texty různých epch i uměleckých směrů. Orientuje se v textu, rzlišuje pdstatné a krajvé infrmace. Uceleně reprdukuje přečtený text, frmuluje ústně i písemně djmy z četby, vlastními slvy interpretuje myšlenky díla. Rzlišuje základní literární druhy a hlavní žánry. Jednduše ppisuje strukturu literárníh díla. Žák: u epických textů : rzčlení text pdle snvy vytvří snvu reprdukuje text pdle snvy rzlišuje stručnu a pdrbnu reprdukci textu hdntí pstavy a jejich jednání určí hlavní myšlenku textu pmcí tázek prvede jednduchý bsahvý i frmální rzbr textu dlží své tvrzení citátem z textu vyjadřuje svůj pstj k textu u lyrických textů: určí námět a hlavní myšlenku textu vyhledá hlavní mtiv/y chápe hlavní rzdíly mezi pezií a prózu rzlišuje běžné a básnické vyjádření výrazně čte a pdle svých mžnstí i recituje naučí se nazpaměť vybrané úryvky przaické i básnické a) analytické a pržitkvé čtení jednduchá interpretace tematicky řazených textů prvnávání různéh zpracvání tématu vyhledávání pžadvaných infrmací, jejich shrnutí a samstatná reprdukce výrazný přednes a recitace vybraných textů b) základy literární terie struktura literárníh díla epika lyrika drama zvukvé prstředky verše některé literární žánry /phádka klasická i mderní, pvěst, pvídka, rmán, rmance, / c) základy literární histrie základní infrmace autrech ukázek /nárdnst, dba, tematické zaměření tvrby, nejznámější díl / literatura nárdní a světvá časvá pslupnst/puze nejznámější směry, autři, díla/ na literárních textech Osbnstní a sciální výchva/ sciální, mrální i sbnstní rzvj/ Výchva demkratickéh bčana/splečnst a škla, bčan a stát, principy demkratickéh rzhdvání/ Multikulturní výchva/kulturní diference, lidské vztahy, princip sciálníh smíru a slidarity/ Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech/bjevujeme Evrpu a svět, základy evrpské vzdělansti/ Envirnmentální výchva/člvěk a přírda, pdmínky živta, člvěk a živtní prstředí/ Mediální výchva/kritické čtení, rzdíl mezi literárním a mediálním sdělením/ uvědmuje si znaky některých lit. žánrů Čj - 14

15 Český jazyk - jazykvá výchva, kmunikační a slhvá výchva tercie čekávané výstupy z RVPZV šklní výstupy učiv přesahy a vazby žák v suvislsti se vzájemným stykem lidí ve splečnsti si uvědmí smysl existence jazyka a řeči chápe jazykvé změny jak stále prbíhající prces, drážející civilizační vývj správně třídí slvní druhy, pužívá spisvné tvary slv a vhdně je aplikuje pdle kmunikační situace, dkáže pracvat se slvníky a Pravidly českéh pravpisu a vyhledávat v nich slžitější jevy žák -chápe pjem nárdní jazyk, spisvný a nespisvný jazyk, nářečí a příbuznst jazyků slvanských svjí si pdstatu slvtvrby a sučasné tendence bhacvání slvní zásby, upevňuje schpnsti rzpznávat spisvné a nespisvné vyjadřvání przumí cizím slvům a dkáže je nahradit českými naučí se rzlišvat základní slvní druhy pchpí kategrie jmennéh čísla včetně tvarů duálvých dkáže rzpznat rzdíly při užívání různých slvesných tvarů rientuje se ve znalsti rtgrafie včetně základních pravidel interpunkce becné výklady českém jazyce (útvary jazyka, jazykvá kultura, slvanské jazyky) nauka slvní zásbě a tvření slv,slva přejatá- výslvnst a pravpis tvarslví - nepravidelnst sklňvání, sklňvání přejatých slv včetně vlastních, zájmen týž/tentýž, slvesné kategrie a využití různých slvesných tvarů, pravpis kncvek jmen a slves sbnstní rzvjkultivvanst prjevu D- příbuznst indevrpských a slvanských jazyků Z- blasti sídlené uvedeným etnikem multikulturní výchva -význam studia cizích jazyků sbnstní výchva- vedení k samstatnsti při vyhledávání infrmací v SSČ Z- návaznst na sklňvání místních jmen cizíh půvdu rzpzná funkci větnéh ekvivalentu v uměleckém textu naučí se vhdně užívat jedntlivých typů ekvivalentu a vět pchpí význam základních a rzvíjejících větných členů dkáže samstatně frmulvat různé druhy vět jednduchých větný ekvivalent, věta jednčlenná a dvjčlenná zápr základní, rzvíjející a něklikanásbné větné členy sbnstní výchva- schpnst asertivní kmunikace sbnstní výchva- rzvj lgickéh myšlení /např. u druhů přívlastku/ naučí se vyhledávat něklikanásbné větné členy, správně pužívat suřadná spjení rzšíří si znalsti v blasti pravpisu ve shdě a interpunkci významvý pměr mezi něklikanásbnými vět. členy Čj - 15

16 čekávané výstupy z RVPZV šklní výstupy učiv přesahy a vazby dvede vhdně pužívat jedntlivé typy vedlejších vět v suvětí je schpný tvřit slžitější větné knstrukce nalézá vhdné hdntící výrazy, chápe a pužívá frazelgická spjení pchpí pdstatu přenesených pjmenvání učí se c nejpřesněji ppsat jev, využívat dbrné výrazy rzlišuje pdstatné a nepdstatné infrmace v textu věkvě přiměřeném prhlubí si znalsti vztazích mezi větnými členy pchpí rzdíl mezi hlavní a vedlejší větu rzvíjí si znalsti interpunkce dkáže aplikvat pznatky skladbě uvědmuje si sémantický rzdíl mezi jedntlivými druhy spjení, prhlubuje znalst interpunkce naučí se rzpznávat charakteristiku vnější a vnitřní, přímu a nepřímu, pužívat adekvátní jazykvé prstředky rzpzná znaky subjektivníh ppisu, vyhledá umělecké prstředky uvědmí si strukturu útvaru, užívat příčinné, důsledkvé vztahy a jmenné vyjadřvání, uvědmí si rzdíl mezi výkladem a ppisem pchpí rzdíl mezi citací/výpiskem, snvu a výtahem infrmace grafické znázrnění stavby věty jednduché suvětí pdřadné, druhy vět vedlejších a jejich suřadné spjení tvření vět, textvá skladba suvětí suřadné, významvé pměry mezi hlavními větami charakteristika literárních pstav líčení výklad výtah rzvj prstrvéh myšlení rzvj kritickéh myšlení sbnstní výchva - rzvj vnímání envirnmentální výchva vazba na všechny dbrné předměty, zájmvu či prfesní rientaci prhlubuje rzumvé schpnsti při práci s textem, rzvíjí analytické myšlení získá schpnst subjektivníh psuzení prblému a jeh frmulvání rzpzná rzdíl mezi výkladem a úvahu z hlediska výstavby textu, účasti autrva subjektu i vlby jazykvých prstředků upevní si znalsti rzdílech mezi funkčními styly, jazykem mluveným a psaným úvaha shrnutí učiva slhu sbnstní výchva- vede k zaujímání pstjů vůči aktuálním jevům Čj - 16

17 Český jazyk literární výchva tercie Očekávané výstupy z RVP ZV Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby - žák rzumí významu a smyslu literárníh textu - frmuluje ústně i písemně djmy z četby, názry na diskutvané prblémy, hlavní myšlenky textu - vytváří si pzitivní vztah k literatuře, chápe ji jak významnéh pmcníka při získávání živtních hdnt - rzpznává základní rysy výraznéh individuálníh stylu autra - přiřazuje literární text k literárnímu druhu, charakterizuje jedntlivé literární útvary (balada, epigram, afrismus, snet, nvela, pvídka, lyrické básně pdle bsahu ) - rzlišuje základní literární směry (rmantismus, realismus), uvádí jejich významné představitele v české a světvé literatuře - rientuje se ve struktuře literárníh textu - ppisuje výrazné prvky jazyka literárníh díla - tvří pdle svých schpnstí a na základě svjených znalstí základů literární terie pkus vlastní literární text - žák je schpen pdle návdných tázek jednduchéh rzbru textu ve všech plánech - má pvědmí chrnlgickém řazení nejvýznamnějších uměleckých směrů, autrů, děl v literatuře 19. stl. - chápe hlavní rzdíly mezi rmantismem a realismem - je schpen výraznéh přednesu textu, dle mžnstí recitace s patrným przuměním textu Čj - 17 a) Analytické a pržitkvé čtení: - jednduchá interpretace tematicky řazených textů - sledvání shd a rzdílů ve zpracvání pdbnéh námětu u různých autrů -shrnutí a samstatná reprdukce -výrazný přednes b) Základy literární terie - základní literární druhy - některé literární útvary (snet, balada, bajka, epitaf, epigram, kaligram, fiktivní dpis, nvela, pvídka, sudnička, sciencefictin ) - pučení divadle a jeh prstředcích - satira a její prstředky - humr, jeh typy - základní pstupy v řazení mtivů (pakvání, kntrast, gradace, paralelismus) - zvukvé prstředky verše - ÚLS, její znaky a frma, hlasvá metda - základní básnické prstředky (brazná vyjádření, figury) c) Základy literární histrie - nejstarší památky světvé literatury - vybrané památky starší české Osbnstní a sciální výchva: sbnstní rzvj (např. Mliere, Mácha, Mrgenstern, Nezval, Hrubín ), sciální rzvj (např. Dickens, Villn, Bezruč, Čechv ), mrální rzvj (biblické příběhy, bajky ) Výchva demkratickéh bčana: principy demkracie (např. Havlíček Brvský ) Envirnmentální výchva: lidské aktivity a prblémy živtníh prstředí(science-fictin), vztah člvěka k prstředí (přírdní lyrika stará čínská, starčeská, Mácha, Seifert ) Výchva k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech: bjevujeme Evrpu a svět (význ. autři a díla svět. literatury d nejstarších db, přesahy, nadčasvst urč. témat) Multikulturní výchva: multikulturalita (L. C. Rsten )

18 Čj - 18 literatury - nejznámější památky světvé renesanční literatury - vývj ve světvé a české literatuře 19. stl. d rmantismu k realismu - vývjvé tendence v mderní pezii (dada, petismus)

19 Český jazyk jazykvá výchva Očekávané výstupy z RVP ZV kvarta Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby (mezipředmětvé vztahy, průřezvá témata) Žák: spisvně vyslvuje česká a běžně užívaná cizí slva rzlišuje a příklady z textu dkládá nejdůležitější způsby bhacvání slvní zásby a zásady tvření českých slv, rzpznává přenesená pjmenvání, zvláště ve frazémech, samstatně pracuje se Slvníkem spisvné češtiny a s dalšími slvníky a příručkami Žák: - pchpí zásady správné výslvnsti samhlásek, suhlásek a suhláskvých skupin dmácích slva specifik slv cizích - uplatní pravidla přízvuku a větné meldii v praxi - bhatí si individuální slvní zásbu - przumí běžně užívaným zkratkám a slvům zkratkvým a přejatým - seznámí se s jazykvými slvníky a příručkami a naučí se v nich rientvat Zvukvá stránka jazyka - hlásky, suhlásky, spdba znělsti,slva neslabičná - přízvuk - větná meldie - výslvnst slv přejatých Slvní zásba a význam slva - význam slva, synnyma, antnyma, hmnyma - význam základní, druhtný a brazný - slva dmácí a mezinárdní Tvření slv - stavba slva, dvzvání, skládání a zkracvání slv - bhacvání slvní zásby Cj výslvnst a pravpis cizích slv, pravidla kladení přízvuku, hláskvý systém OSV rzvj individuální slvní zásby, dvednsti v práci se slvníky, získání schpnsti dbré kmunikace a pravpisně správnéh písemnéh vyjadřvání, rzvj lgickéh myšlení správně třídí slvní druhy, tvří spisvné tvary slv a vědmě jich pužívá ve vhdné kmunikační situaci - upevní si dvednsti rzlišvání slvních druhů, přiřazvání k vzrům a tvření správných tvarů jmen - získá pučení pr sklňvání Tvarslví -slvní druhy, slva hebná, nehebná, pdstatná jména knkrétní, abstraktní, pmnžná, hrmadná, látkvá becných jmen přejatých a cizích vlastních jmen - prcvičí si prbrané slvesné tvary,svjí si tvary přechdníků, jejich užívání i stylisticku platnst - pdstatná jména becná a vlastní - sklňvání cizích vlastních jmen - přídavná jména a jejich druhy - stupňvání přídavných jmen - druhy zájmen a číslvek - slvesa a jejich tvary Čj - 19

20 využívá znalsti jazykvé nrmě při tvrbě vhdných jazykvých prjevů pdle kmunikační situace, samstatně pracuje s Pravidly českéh pravpisu a v písemném prjevu zvládá pravpis lexikální, slvtvrný a mrflgický rzlišuje významvé vztahy gramatických jedntek ve větě jednduché a v suvětí, v písemné prjevu zvládá pravpis syntaktický ve větě jednduché a v suvětí - ddržuje zásady a pravidla českéh pravpisu při psaní pravpisných cvičení i v samstatných písemných prjevech, na základě znalsti nrmy vybírá vhdné jazykvé prstředky pdle kmunikační situace - chápe rzdíly ve stavbě věty a suvětí - určuje větné členy - rzeznává a uvádí příklady shdy, řízensti a přimykání - rzeznává větu jednčlennu, dvjčlennu a větný ekvivalent - zvládá pravidla interpunkce u různých typů přívlastků, rzlišuje dplněk d příslvečnéh určení - rzlišuje věty hlavní a vedlejší, řídící a závislé - určuje typ suvětí a druhy vedlejších vět, rzliší přísudkvé a dplňkvé vedlejší věty a pměr suřadně spjených vět a větných členů - vládá pravpis přímé řeči - určí samstatný větný člen Pravpis - lexikální a tvarslvný Pravpis - syntaktický Skladba -větné členy - věta jednduchá a suvětí - shda, řízenst, přimykání - věty dvjčlenné a jednčlenné - větný ekvivalent - přívlastek těsný, vlný, přístavek - dplněk - věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá - suvětí suřadné a pdřadné, slžité suvětí - druhy vedlejších vět - druhy významvéh pměru mezi suřadně spjenými větami neb větnými členy - samstatný větný člen - řeč přímá, nepřímá - přádek slv Čj - 20

21 Český jazyk kmunikační a slhvá výchva kvarta Očekávané výstupy z RVP ZV Šklní výstupy Učiv Přesahy a vazby Žák: rzpznává manipulativní kmunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický pstj drzumívá se kultivvaně, výstižně, jazykvými prstředky vhdnými pr danu kmunikační situaci Žák: - rzpznává jedntlivé publicistické útvary v denním tisku - dkáže určit specifika těcht útvarů vzhledem k výběru faktů a k jejich cíli - rzliší jedntlivé funkční styly a dkáže aplikvat tyt znalsti při tvrbě kratších útvarů - publicistické útvary - funkční styly prstěsdělvací, dbrný, umělecký, administrativní (tiskpisy, živtpis) OSV rientace v dbrném textu, vnímavst k prjevům v médiích, získání kritickéh dstupu, praktické dvednsti při vyplňvání tiskpisů a tvrbě vlastníh živtpisu, výchva k vytváření vlastních pstjů a k aktivní účasti na splečenském dění F, D, Bi využití dbrných textů v mluveném prjevu připraveném i imprvizvaném vhdně užívá verbálních, nnverbálních i paralingválních prstředků řeči využívá základy studijníh čtení vyhledává klíčvá slva, vytvří výtah z přečtenéh textu - zvládá základní řečnické útvary - vzhledem k zaměření prslvu vlí vhdné stylistické prstředky, - dkáže frmulvat tázku, řídit jednduchu diskusi a shrnut její hlavní myšlenky - dkáže se rientvat v jednduchém výkladu, pstihne stavbu ve frmě výtahu, dkáže si pznamenat pdstatné infrmace ze slyšenéh textu - prslv, diskuse - jednduchý výklad Čj - 21

22 využívá pznatků jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému prjevu a k tvřivé práci s textem neb i k vlastnímu tvřivému psaní - dkáže vytvřit vlastní slhvé prjevy na základě znalsti prbraných útvarů a kmpzičních pstupů (dliší charakteristiku d ppisu, vytvří ppis pracvníh pstupu a prstý statický ppis, pchpí základní dějvé slžky vypravvání, různé způsby jejich řazení, svjí si jim dpvídající jazykvé prstředky, vytvří úvahu) - ppis, vypravvání, jednduchá úvaha Čj - 22

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách 0 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta filzfická Diplmvá práce Prvnání šklních vzdělávacích prgramů s RVP na knkrétně specifikvaných šklách Mnika Vítkvá Plzeň 2012 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Angličtina 5 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Prject English III (U1-U4) celkem 448 slvíček Intrductin 37 slvíček Unit 1.1 21 slvíček Unit 1.2 26 slvíček Unit 1.3 14 slvíček

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více