Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010"

Transkript

1 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období V Brn

2 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb. Podkladem pro zpracování dlouhodobého zámru RaVŠ je Dlouhodobý zámr vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti pro oblast vysokých škol na období , zveejnný MŠMT v srpnu Formální uspoádání je provedeno v souladu s rámcovou osnovou vydanou MŠMT. Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy za období vychází z dlouhodobého zámru MŠMT R na toto období a v nm stanovených priorit. Souasn zohleduje výsledky posouzení systému soukromého vysokého školství v R. Primárním dlouhodobým (strategickým) cílem Rašínovy vysoké školy pro období je konstituovat stabilní, vysoce kvalifikovanou vzdlávací instituci, poskytující vysokoškolské vzdlání, s pevným a nezastupitelným místem na trhu vysokoškolského vzdlání. K naplnní strategického cíle je nezbytné: - nabídnout 2-3 profesn zamené bakaláské studijní programy a pokusit se o akreditaci jednoho magisterského nadstavbového studijního programu s cílem získat okolo 600 student v cílovém stavu, - stabilizovat garann pevný, vysoce kvalifikovaný akademický sbor, který bude zárukou vysoké kvality poskytovaného vzdlání a svého perspektivního rstu, - realizovat zámry priority stanovené Dlouhodobým zámrem MŠMT R, - rozvinout perspektivní formy celoživotního vzdlávání, získat pro n akreditace a realizovat je s vysokou profesionalitou na trhu vzdlávání, resp. celoživotního uení, - pokraovat v budování a zkvalitnní materiálního, knihovnického a informaního zabezpeení student. Východiskem dlouhodobého zámru RaVŠ jsou zejména pasáže Dlouhodobého zámru MŠMT, které se týkají základních obecných cíl a priorit a dále soukromých škol. V Dlouhodobém zámru MŠMT se uvádí : Dlouhodobý zámr ministerstva se zamuje pedevším na zvýšení kvality akademických inností, kultivaci akademického prostedí a zapojení vysokých škol do mezinárodní spolupráce ve vzdlávání a výzkumu a vývoji, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti vysokých škol. Uvedené innosti budou podporovány zejména prostednictvím rozvojových program a pedpokládá se rovnž podstatná podpora z prostedk fond Evropské unie. Cílem ministerstva je vytvoit konkurenceschopný, bohat diverzifikovaný systém, který plní všechny ti základní funkce vysokých škol. V oblasti vzdlávání umožuje rozvinout a realizovat potenciál lidí, dokáže adekvátn pipravit mladé lidi pro trh práce a zajistit jejich zamstnatelnost v dlouhodobé asové perspektiv, vychovává aktivní obany se zájmem rozvíjet demokratickou spolenost, podporuje v absolventech touhu po dalším vzdlávání a získávání nových poznatk po celý život a dokáže dále rozvíjet poznání v celém širokém spektru obor. V oblasti výzkumu a vývoje v souasné dob vzrstá úloha vysokých škol; od vysokých škol se stále více oekává, že budou vytváet kvalitní podmínky pro rozvoj špikového výzkumu a vývoje a že souasn budou schopny výsledky výzkumu a vývoje 2

3 zprostedkovávat nebo pímo aplikovat v praxi a využívat je tak jako významný zdroj spoleenských inovací. Tetí významnou oblastí innosti vysokých škol je jejich úzká spolupráce s hospodáskou sférou (podniky, zamstnavateli a dalšími odbrateli), spoluvytváení inovaních a technologických klastr a zapojení se do rozvoje celého regionu, ve kterém vysoká škola psobí (tzv. servisní funkce). Priority stanovené MŠMT R pro období : 1) Internacionalizace. 2) Kvalita akademických inností. 3) Kvalita a kultura akademického života. Promítají se zejména do: - zabezpeení vysokoškolského vzdlání v odpovídajícím rozsahu, struktue a kvalitativní úrovni v pímé a nezastupitelné vazb na vdecké, výzkumné, vývojové a tvrí innosti; - všech vnitních a vnjších aktivit vysokých škol týkajících se rozvoje lidských zdroj i spoluvytváení a rozvoje spolenosti založené na znalostech, otevenosti a hodnotových principech. Ad 1) Internacionalizace : - dostatené množství studia v cizích jazycích, - jazykové vybavení student, akademických i administrativních pracovník, - mezinárodní vzdlávací programy, - mobilita student a akademických pracovník, - spolené studijní programy, - dsledné zavádní ECTS, - mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Ad 2) Kvalita akademických inností : - kvalifikaní a vková struktura akademických pracovník a její vývoj, - prostupnost systému, rozšíení pístupu ke vzdlávání, celoživotní vzdlávání (kombinované a distanní formy studia), - rovné píležitosti ke vzdlávání a poradenství, - zamstnanost absolvent, spolupráce s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odbratelskou sférou, - rozvoj výzkumu a vývoje na VŠ a posílení vazby mezi vzdlávací a výzkumnou inností, - zajišování kvality inností realizovaných na VŠ. Ad 3) Kvalita a kultura akademického života : - rovné píležitosti pro znevýhodnné skupiny student (zdravotn postižení), - partnerství mezi studenty a akademickými pracovníky, - kultura vzdlávacího a výzkumného procesu, - spolupráce VŠ s absolventy, - ubytovací a stravovací služby. Hodnocení sektoru soukromých vysokých škol Silné stránky : spokojenost student s volbou dané soukromé vysoké školy a s individuálním pístupem ke studentm, kteí astji vystupují v roli zákazníka, v pípad nespokojenosti vtší kritinost student, 3

4 pružné pizpsobování obsahu studia potebám píslušné odborné praxe, a to bez pítže respektování zvyklostí, se kterými se lze setkat na fakultách tradiních vysokých škol, efektivní a rychlé využívání vlastních finanních prostedk na prostorové, technické a informaní zajištní studia, výraznjší zastoupení odborník z praxe pi výuce prakticky orientovaných bakaláských studijních program; možnost získat i pední odborníky, avšak pevážn jako externí spolupracovníky. Slabé stránky : vysoký poet vzniklých institucí, asto s malým potem student, neexistující nebo jen dílí systémy vlastního hodnocení, asto omezené na úrove dotazník pro studenty, nedostatek sebekritinosti a snaha co nejdíve dosáhnout akreditace magisterského stupn, relativn nízký poet student, projevující se zvlášt ve spojení s tvrí inností (pouze ty instituce, které mají alespo 600 student, jsou schopny vytváet podmínky i pro tvrí innost), zamení pedevším na kombinovanou formu studia neposkytuje dostatené zázemí pro vytvoení vysokoškolského klimatu, snaha získat co nejvíce student i na úkor kapacitních a personálních možností dané instituce (dislokovaná pracovišt mimo sídlo školy pi minimálních personálních rezervách), rozvoj personálního zajištní zamený pedevším na externí spolupracovníky, kteí se omezují pouze na vlastní vzdlávací innost, nedostatená akademická kvalifikace interních akademických pracovník. Píležitosti : pružná tvorba nových studijních program, pedevším bakaláských, podle situace na trhu práce, cílené zamení soukromých vysokých škol na tvrí innost, pružné pizpsobení organizaní struktury konkrétním podmínkám a vývoji, motivace interních akademických pracovník ke zvyšování akademického vzdlání, rozvoj neformální mezinárodní spolupráce s odpovídajícími vzdlávacími institucemi, zamení na získávání grant ESF a dalších resortních grant, rozvoj placené i neplacené formy celoživotního vzdlávání, v. získávání resortních akreditací pro rzné rekvalifikaní a další kurzy (nap. pro veejnou správu). Rizika : pokraující kvantitativní rozvoj pevážn malých škol s malými poty student, nedostatek motivace akademických pracovník k získání další kvalifikace i dalšího vzdlávání jak ve svém oboru, tak v oblasti metodicko-pedagogické, nedostatek tvrí innosti, negativní vliv klesajícího demografického vývoje na možnost výbru student, zabezpeení dostatené úrovn kvalifikace u absolvent, kteí si za vzdlání platí. 4

5 Postavení a poslání RaVŠ Rašínova vysoká škola vznikla na základ rozhodnutí MŠMT R ze dne 27. íjna 2003, pod.j.: / , jako škola neuniverzitního typu s bakaláským studijním programem EKONOMIKA A INSOLVENCE a studijním oborem Krizový management s prezenní formou studia. Je zapsána jako spolenost s ruením omezeným v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Brn oddíl C, vložka Rašínova vysoká škola rozvine spolupráci se subjekty terciální sféry zamenými do oblastí blízkých studijním programm školy a subjekty, které se mohou stát pínosem pro výchovn vzdlávací proces na RaVŠ. V souasné dob se orientujeme na spolupráci se spoleností Akademie o.p.s., Komorou správc pro krizové ízení a insolvenci v R. Budeme usilovat o užší spolupráci s Trenianskou univerzitou Alexandra Dubeka v Trenín. Zapojení do celostátních a regionálních aktivit budeme uskuteovat pedevším v oblasti celoživotního vzdlávání v rámci program RLZ a dalších. V souasné dob má RaVŠ udlenu akreditaci na realizaci kurzu Správce konkurzní podstaty j /04-20/327. Ministerstvo vnitra udlilo RaVŠ akreditaci pro následující vzdlávací programy : vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk spolený modul pro obecnou ást, íslo akreditace: AK I./VEPO-75/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk. Modul pro zvláštní ást. Krizový management, íslo: AK I./VEPO-76/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk, modul pro zvláštní ást Krizový management (insolvence), íslo: AK I./VEPO- 77/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti ešení insolvence, íslo akreditace: AK I./PV-866/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti krizového ízení, íslo akreditace: AK I./PV-819/2005. V akademickém roce 2005/2006 Rašínova vysoká škola dále realizuje tysemestrální Specializaní studium výchovný poradce. Probíhá monitorování možností zapojení student do program mezinárodní spolupráce vysokých škol a zahraniní mobility student. Zástupci naší vysoké školy se zúastují seminá vnovaných této problematice. Naplování cíl z hlediska poslání RaVŠ Rašínova vysoká škola úspšn ukonila svj první akademický rok. V roce 2005 prokázala, že je schopna zvládnout proces vysokoškolského vzdlávání po organizaní i odborné stránce na dobré úrovni. Byly vytvoeny potebné základy pro rozvoj vdeckovýzkumné a tvrí práce na škole. Zámrem Rašínovy vysoké školy je prosadit se na poli institucí poskytujících vysokoškolské vzdlávání, získat poet student, který by umožnil škole rozšíit vdeckopedagogický sbor o uitele stedního vku a mladé uitele a vytvoit tak pedpoklady pro perspektivní personální politiku. 5

6 Dále chceme rozšíit možnosti studia o další obory a studijní programy. Zahájit práce na magisterském studijním programu tak, aby v roce 2007 mohl být pedložen k akreditaci. Aktivn se zapojíme do tvorby politiky vysokoškolského vzdlávání. Dalším úkolem je rozvinutí úsilí o mezinárodní spolupráci se zahraniními vysokými školami a výzkumnými pracovišti. 2. VYUŽITÍ INTELEKTRUÁLNÍHO POTENCIÁLU MLADÉ GENERACE Studijní program uskuteovala škola v eském jazyce. V 1. roníku studia je zapsáno 76 student Ve 2. roníku studia je zapsáno 54 student Rašínovu vysokou školu navštvuje 130 student ádného studia Škola svým zamením poítá s tím, že ji mohou navštvovat i zdravotn handicapovaní uchazei. Celá budova školy je bezbariérová. Handicapovaní studenti mohou studovat podle individuálních studijních plán. Pístup na RaVŠ je umožnn podle statutu a vnitních pedpis všem, bez jakýchkoli diskriminaních opatení, po splnní podmínek pro pijetí. V souasné dob existuje na RaVŠ jeden studijní program. Poítáme však v píštích letech s akreditací dalších studijních program a obor studia. 3. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE Kontakt s úady práce v oblasti celoživotního a rekvalifikaního vzdlávání pln využíváme a budeme využívat pro monitorování trhu práce. Výsledk monitoringu využijeme pro analýzu poptávky trhu práce jejíž výsledky odrazíme v inovaci existujících studijních program a v tvorb nových studijních program s cílem zvýšit pravdpodobnost uplatnní našich absolvent. Na RaVŠ zavádíme poradenství v oblastech : konkurz a vyrovnání, vznik a zánik podnikatelských subjekt, výchovný poradce. Za preferenní obory z hlediska uplatnní absolvent budeme i nadále považovat mezioborovost, zejména pak kombinace : ekonomika a právo; ekonomika a management (krizové ízení, ízení stravovacích provoz) apod. 4. STUDIJNÍ PROGRAMY A VZDLÁVÁNÍ RaVŠ se zamuje na vytvoení systému profesn orientovaného právnekonomického vzdlávání, zejména pro oblast krizového managementu. V programu je vyjáden optimální pomr mezi teoretickou orientací studijního programu a mezi jeho na praxi zamenými ekonomickými, právními, manažerskými a informaními prvky. 6

7 Studium na RaVŠ umožuje získat základní znalosti a dovednosti potebné pro výkon profese a absolventm zajišuje další celoživotní vzdlávání. Tím vytváí pedpoklady pro jejich stálý osobní a kariérní rozvoj. Potebná praxe student bhem studia je zabezpeena ve spolupráci se spoleností Akademie o.p.s., Komorou správc majetku a likvidátor a Agenturou MIKA. Škola v uplynulém období nerealizovala spolený studijní program s žádnou vyšší odbornou školou. Na RaVŠ je zaveden kreditní systém. Poet kredit za studium nutný ke státní závrené zkoušce je CELOŽIVOTNÍ VZDLÁVÁNÍ V rámci program celoživotního vzdlávání RaVŠ realizuje za úplatu specializaní, rekvalifikaní nebo inovaní kurzy. V roce 2004 získala akreditaci MŠMT na realizaci kurzu Správce konkurzní podstaty j /04-20/327. Ministerstvo vnitra udlilo akreditaci: vzdlávací instituci Rašínova vysoká škola s.r.o, íslo akreditace: AK I./I-192/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk spolený modul pro obecnou ást, íslo akreditace: AK I./VEPO-75/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk. Modul pro zvláštní ást. Krizový management, íslo: AK I./VEPO-76/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk, modul pro zvláštní ást Krizový management (insolvence), íslo: AK I./VEPO- 77/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti ešení insolvence, íslo akreditace: AK I./PV-866/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti krizového ízení, íslo akreditace: AK I./PV-819/2005. V akademickém roce 2005/2006 Rašínova vysoká škola dále realizuje tysemestrální Specializaní studium výchovný poradce. Probíhá monitorování možností zapojení student do program mezinárodní spolupráce vysokých škol a zahraniní mobility student. Zástupci naší vysoké školy se zúastují seminá vnovaných této problematice. Celoživotní uení je na Rašínov vysoké škole realizováno od poátku jejího vzniku. Je považováno za nedílnou souást školy a adekvátn této skutenosti bude v nadcházejícím období rozvíjeno. V oblasti celoživotního uení budou preferovány dva základní pístupy: - kombinované studium, - odborný trénink. 7

8 Z hlediska forem: - kombinované vzdlávací programy, které budou souástí celoživotního vzdlávání a budou v maximální míe podporovány informaními technologiemi (e-learning) a elektronickou komunikací, - krátkodobé úelové vzdlávací kurzy, pizpsobené potebám jednotlivých organizací, vetn veejné správy, - speciální kvalifikaní kurzy pro veejnou správu a státní orgány, - rekvalifikaní kurzy, jejichž absolvování umožní úastníkm vyšší zamstnatelnost a adaptabilitu na trhu práce. Rašínova vysoká škola již v souasné dob vytvoila podmínky a realizuje: - rekvalifikaní program pro pracovní innost Správce konkurzní podstaty, - tysemestrální Doplující pedagogicko psychologické studium, - tysemestrální Specializaní studium pro výchovné poradce, pro poteby MV R: 1) Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk - modul pro obecnou ást. 2) Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk - modul pro zvláštní ást. Krizový management. 3) Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk - modul pro zvláštní ást. Krizový management ( insolvence). 4) Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti krizového ízení. 5) Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti ešení insolvence. Pro uvedená tysemestrální studia bude Rašínova vysoká škola v prbhu roku 2006 žádat o akreditaci MŠMT R. Oblast celoživotního uení bude pružn reagovat na vývoj poptávky v piznaných, resp. akreditovaných oblastech jak z hlediska jeho realizace, tak i z hlediska jeho nabídky. 6. INFORMANÍ TECHNOLOGIE Aktuální stav výpoetní techniky, informaních a komunikaních technologií: Škola má k dispozici jednu uebnu výpoetní techniky s 15 poítai Pentium HD 4300 MB, RAM DIMM 64 MB SDRAM 100MHz a jednu uebnu s 13 poítai Intel Celeron HD 40 GB, DD RAM 256 MB. Zakoupený software MS Windows XP, MS Office 2000 Standard a MS Office Všechny PC jsou vzájemn propojeny sítí. Pevné pipojení k internetu je poskytováno v nesdíleném pásmu s penosovou rychlostí pístupové linky 512kb/s. Souástí ueben jsou tiskárny, skener, dataprojektory. Dále je pro studenty k dispozici studovna s volným pístupem, vybavená 12 poítai se softwarem MS Windows 98, napojenými na internet, s nainstalovaným programem ASPI, výukovým programem nmeckého a anglického jazyka. Pro poteby výuky mimo PC uebny jsou využívány 3 notebooky a penosný dataprojektor, televize, videopehráva, digitální fotoaparát, videokamera a zptné projektory. Dalších 9 poíta je umístno v kanceláích zamstnanc. 8

9 7. VÝZKUMNÁ A TVRÍ INNOST Výzkumná innost Rašínovy vysoké školy bude smrována k pstovanému a rozvíjenému studijnímu programu (studijním programm). Akademití pracovníci školy pi svém pedchozím psobení na vysokých školách byli a doposud jsou zodpovdnými ešiteli státních a resortních výzkumných úkol, ešiteli mezinárodních vdeckých a výzkumných projekt, nositeli projekt GAR a garanty v doktorských studijních programech. Postupn bude tato innost penášena na Rašínovu vysokou školu. Cílem Rašínovy vysoké školy ve vdecko-výzkumné oblasti bude zejména prostednictvím získaných grant pomoci v ešení teoretických problém, které signalizuje komerní a krizová praxe po vstupu na jednotný evropský trh. Za tím úelem se bude uplatovat: - navazování co nejužší spolupráce s renomovanými vdeckovýzkumnými a pedagogickými pracovišti (vytváení vdeckých tým) k ešení aktuálních i perspektivních úkol teorie a praxe, - prohlubování spolupráce se zahraniními školami a institucemi, - spolupoádání a poádání pravidelných vdeckých konferencí zamených tématicky na aktuální problémy evropského rozmru, - vydávání vdecké a odborné literatury, urené nejen studentm, ale i co nejširší odborné veejnosti, - zintenzivnní vdecké a tvrí innosti student a jejich zapojení do organizovaných soutží. 8. AKADEMITÍ PRACOVNÍCI RaVŠ Vzhledem k vytyeným cílm a prioritám Dlouhodobého zámru Rašínovy vysoké školy bude u realizovaných akreditovaných inností ešeno: - doplnní, resp. zmny garant studijního programu (studijních program) tak, aby garanti v prbhu trvání platnosti akreditace byli na Rašínov vysoké škole v hlavním pracovním pomru a nepesáhli 65. rok vku. Toto opatení se týká jak souasn piznané akreditace, tak plánovaného podání žádosti o další, v pedchozí stati uvedené, akreditace studijních program. Cílem Rašínovy vysoké školy v Brn je postupný další rozvoj personálního zabezpeení se zamením na: obsazení funkcí vedoucích kateder garanty studijního programu (studijních program) v hlavním pracovním pomru, v požadované kvalifikaní a vkové struktue, rozšíení potu akademických pracovník v hlavním pracovním pomru, které by vytváelo pedpoklady pro piznání akreditace magisterského programu Ekonomika a insolvence, obor Krizový management (cílový stav pro rok 2008 je 10 akademických pracovník v hlavním pracovním pomru) jak z hlediska vdeckých hodností a titul, tak z hlediska vku. 9

10 9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti spolupráce školy v rámci evropského prostoru jsou prozatím omezené a je nezbytné je zaít systematicky vytváet. Akademití pracovníci jsou do rzných forem mezinárodní úasti zapojeni, zpravidla však s vazbou na pedchozí pracovišt. Tyto vazby se na Rašínov vysoké škole penášejí postupn. Cílem Rašínovy vysoké školy v této oblasti je postupná integrace tchto vazeb a jejich následná integrace do sít evropských vysokých škol a vdeckopedagogických pracoviš. Za tímto úelem se bude uplatovat: - navazování spolupráce s prestižními soukromými i veejnými vdeckopedagogickými pracovišti v Evrop, - výmna odborné literatury a intenzivní spolupráce s vdeckými knihovnami v Evrop, - pravidelná úast akademických pracovník, spolupoadatelství a poadatelství mezinárodních vdeckých konferencí, - pravidelné nebo alespo píležitostné pednášky zahraniních odborník na Rašínov vysoké škole a pednášky zamstnanc školy na zahraniních školách, - získání zkušeností akademických pracovník Rašínovy vysoké školy na základ reciprocity na zahraniních fakultách, - zvážení možnosti rozšíení studia zahraniních student. 10. ÍZENÍ RaVŠ ízení RaVŠ je uskuteováno v organizaním systému, jehož jednotlivé prvky a základní vazby mezi nimi jsou znázornny na Organizaním schématu školy v píloze. 1. Základním dokumentem pro ídící pracovníky je zák.. 111/1999 Sb. o vysokých školách ve znní dalších pedpis a další souvztažná legislativa. Dále to jsou vnitní pedpisy a dokumenty Rašínovy vysoké školy, které jsou každoron podrobovány analýze a inovovány v souladu s platnou legislativou a pedkládány MŠMT k odsouhlasení. 11. FINANCOVÁNÍ RaVŠ RaVŠ neobdržela dotaci na svou innost od MŠMT ani jiných orgán státní správy. Financování probíhá v souladu s obchodním zákoníkem a pedpisy souvisejícími. 12. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ ZABEZPEENÍ Škola má pronajaté prostory od externího subjektu, který zajišuje veškerou údržbu a obnovu objektu. Knihovnicko-informaní zázemí Rašínovy vysoké školy se postupn buduje a bude vždy nedílnou souástí rozvoje školy. Je vybudován základ knihovny a studovna vybavená poítai pipojenými na internet, které jsou studentm bezplatn k dispozici. 10

11 Knihovní fondy se postupn budují. Dlouhodobá koncepce budování knihovny je postavena na dvou základních prioritách. Jednotlivé pedmty jsou a budou zabezpeovány studijními materiály jak klasickými (skripta, uebnice, studijní texty), tak i s využitím elektronické cesty. Rašínova vysoká škola v Brn má možnost vydávat i své publikace. V rámci finanního plánu školy je stanovena pevná finanní ástka, která je pravideln využívána k nákupu potebné literatury pro knihovnu školy. Uvedený proces nelze nikdy považovat za uzavený, je možno konstatovat, že proces dlouhodobého budování systému knihovnicko-informaního zabezpeení je zajištn. Rašínova vysoká škola nemá vlastní ubytovací kapacity. Ubytování student je ešeno kombinací dvou existujících možností: - smluvní ubytování, - privátní ubytování. Smluvn je zabezpeeno 30 lžek v hotelu IMPS (v míst dislokace školy). Zámrem Rašínovy vysoké školy je tuto kapacitu dále rozšiovat. Stravování student je zabezpeeno v restauraci Moravia dislokované v hotelu IMPS (v míst dislokace školy). Ubytování i stravování student je na velmi dobré úrovni a není dvod (pokud je kapacitn dostaující) je mnit. Poskytování informaních a poradenských služeb bude v Rašínov vysoké škole rozvíjeno postupn, na základ zájmu student. V roce 2007 bude tato problematika upesnna v aktualizaci dlouhodobého zámru rozvoje školy. II. PRIORITY DLOUHODOBÉHO ZÁMRU Nabídnout 2-3 profesn zamené bakaláské studijní programy a pokusit se o akreditaci jednoho magisterského nadstavbového studijního programu s cílem získat okolo 600 student v cílovém stavu, stabilizovat garann pevný, vysoce kvalifikovaný akademický sbor, který bude zárukou vysoké kvality poskytovaného vzdlání a bude zabezpeovat svj perspektivní rst, realizovat zámry priority stanovené Dlouhodobým zámrem MŠMT R, rozvinout perspektivní formy celoživotního vzdlávání, získat pro n akreditace a realizovat je s vysokou profesionalitou na trhu vzdlávání, resp. celoživotního uení, pokraovat v budování a zkvalitnní materiálního, knihovnického a informaního zabezpeení student, dbát na internacionalizaci rozsahu vzdlávání a úsilí smovat rovnž na možnost zahájení vdecké a výzkumné práce, pispt k vytváení hodnotových princip a zajistit vynikající kvalitu akademických inností a kulturu akademického života. 11

12 ZÁVR Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období je základním koncepním a ídícím dokumentem školy. Vychází z dlouhodobého zámru MŠMT R sledujícího a vytyujícího základní celospoleenské trendy. Dokument vytyuje hlavní smry budování a rozvoje Rašínovy vysoké školy a je tak základem pro plánování. Je dokumentem živým, podléhajícím vývoji. Je každoron upesován a aktualizován. Jeho správné koncipování a realizace je podmínkou úspšné existence školy a jejího úspšného uplatnní na trhu vysokoškolského vzdlávání. V Brn dne 27. íjna 2005 prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. Píloha. 1 Organizaní struktura Rašínovy vysoké školy 12

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více