Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010"

Transkript

1 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období V Brn

2 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb. Podkladem pro zpracování dlouhodobého zámru RaVŠ je Dlouhodobý zámr vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti pro oblast vysokých škol na období , zveejnný MŠMT v srpnu Formální uspoádání je provedeno v souladu s rámcovou osnovou vydanou MŠMT. Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy za období vychází z dlouhodobého zámru MŠMT R na toto období a v nm stanovených priorit. Souasn zohleduje výsledky posouzení systému soukromého vysokého školství v R. Primárním dlouhodobým (strategickým) cílem Rašínovy vysoké školy pro období je konstituovat stabilní, vysoce kvalifikovanou vzdlávací instituci, poskytující vysokoškolské vzdlání, s pevným a nezastupitelným místem na trhu vysokoškolského vzdlání. K naplnní strategického cíle je nezbytné: - nabídnout 2-3 profesn zamené bakaláské studijní programy a pokusit se o akreditaci jednoho magisterského nadstavbového studijního programu s cílem získat okolo 600 student v cílovém stavu, - stabilizovat garann pevný, vysoce kvalifikovaný akademický sbor, který bude zárukou vysoké kvality poskytovaného vzdlání a svého perspektivního rstu, - realizovat zámry priority stanovené Dlouhodobým zámrem MŠMT R, - rozvinout perspektivní formy celoživotního vzdlávání, získat pro n akreditace a realizovat je s vysokou profesionalitou na trhu vzdlávání, resp. celoživotního uení, - pokraovat v budování a zkvalitnní materiálního, knihovnického a informaního zabezpeení student. Východiskem dlouhodobého zámru RaVŠ jsou zejména pasáže Dlouhodobého zámru MŠMT, které se týkají základních obecných cíl a priorit a dále soukromých škol. V Dlouhodobém zámru MŠMT se uvádí : Dlouhodobý zámr ministerstva se zamuje pedevším na zvýšení kvality akademických inností, kultivaci akademického prostedí a zapojení vysokých škol do mezinárodní spolupráce ve vzdlávání a výzkumu a vývoji, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti vysokých škol. Uvedené innosti budou podporovány zejména prostednictvím rozvojových program a pedpokládá se rovnž podstatná podpora z prostedk fond Evropské unie. Cílem ministerstva je vytvoit konkurenceschopný, bohat diverzifikovaný systém, který plní všechny ti základní funkce vysokých škol. V oblasti vzdlávání umožuje rozvinout a realizovat potenciál lidí, dokáže adekvátn pipravit mladé lidi pro trh práce a zajistit jejich zamstnatelnost v dlouhodobé asové perspektiv, vychovává aktivní obany se zájmem rozvíjet demokratickou spolenost, podporuje v absolventech touhu po dalším vzdlávání a získávání nových poznatk po celý život a dokáže dále rozvíjet poznání v celém širokém spektru obor. V oblasti výzkumu a vývoje v souasné dob vzrstá úloha vysokých škol; od vysokých škol se stále více oekává, že budou vytváet kvalitní podmínky pro rozvoj špikového výzkumu a vývoje a že souasn budou schopny výsledky výzkumu a vývoje 2

3 zprostedkovávat nebo pímo aplikovat v praxi a využívat je tak jako významný zdroj spoleenských inovací. Tetí významnou oblastí innosti vysokých škol je jejich úzká spolupráce s hospodáskou sférou (podniky, zamstnavateli a dalšími odbrateli), spoluvytváení inovaních a technologických klastr a zapojení se do rozvoje celého regionu, ve kterém vysoká škola psobí (tzv. servisní funkce). Priority stanovené MŠMT R pro období : 1) Internacionalizace. 2) Kvalita akademických inností. 3) Kvalita a kultura akademického života. Promítají se zejména do: - zabezpeení vysokoškolského vzdlání v odpovídajícím rozsahu, struktue a kvalitativní úrovni v pímé a nezastupitelné vazb na vdecké, výzkumné, vývojové a tvrí innosti; - všech vnitních a vnjších aktivit vysokých škol týkajících se rozvoje lidských zdroj i spoluvytváení a rozvoje spolenosti založené na znalostech, otevenosti a hodnotových principech. Ad 1) Internacionalizace : - dostatené množství studia v cizích jazycích, - jazykové vybavení student, akademických i administrativních pracovník, - mezinárodní vzdlávací programy, - mobilita student a akademických pracovník, - spolené studijní programy, - dsledné zavádní ECTS, - mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Ad 2) Kvalita akademických inností : - kvalifikaní a vková struktura akademických pracovník a její vývoj, - prostupnost systému, rozšíení pístupu ke vzdlávání, celoživotní vzdlávání (kombinované a distanní formy studia), - rovné píležitosti ke vzdlávání a poradenství, - zamstnanost absolvent, spolupráce s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odbratelskou sférou, - rozvoj výzkumu a vývoje na VŠ a posílení vazby mezi vzdlávací a výzkumnou inností, - zajišování kvality inností realizovaných na VŠ. Ad 3) Kvalita a kultura akademického života : - rovné píležitosti pro znevýhodnné skupiny student (zdravotn postižení), - partnerství mezi studenty a akademickými pracovníky, - kultura vzdlávacího a výzkumného procesu, - spolupráce VŠ s absolventy, - ubytovací a stravovací služby. Hodnocení sektoru soukromých vysokých škol Silné stránky : spokojenost student s volbou dané soukromé vysoké školy a s individuálním pístupem ke studentm, kteí astji vystupují v roli zákazníka, v pípad nespokojenosti vtší kritinost student, 3

4 pružné pizpsobování obsahu studia potebám píslušné odborné praxe, a to bez pítže respektování zvyklostí, se kterými se lze setkat na fakultách tradiních vysokých škol, efektivní a rychlé využívání vlastních finanních prostedk na prostorové, technické a informaní zajištní studia, výraznjší zastoupení odborník z praxe pi výuce prakticky orientovaných bakaláských studijních program; možnost získat i pední odborníky, avšak pevážn jako externí spolupracovníky. Slabé stránky : vysoký poet vzniklých institucí, asto s malým potem student, neexistující nebo jen dílí systémy vlastního hodnocení, asto omezené na úrove dotazník pro studenty, nedostatek sebekritinosti a snaha co nejdíve dosáhnout akreditace magisterského stupn, relativn nízký poet student, projevující se zvlášt ve spojení s tvrí inností (pouze ty instituce, které mají alespo 600 student, jsou schopny vytváet podmínky i pro tvrí innost), zamení pedevším na kombinovanou formu studia neposkytuje dostatené zázemí pro vytvoení vysokoškolského klimatu, snaha získat co nejvíce student i na úkor kapacitních a personálních možností dané instituce (dislokovaná pracovišt mimo sídlo školy pi minimálních personálních rezervách), rozvoj personálního zajištní zamený pedevším na externí spolupracovníky, kteí se omezují pouze na vlastní vzdlávací innost, nedostatená akademická kvalifikace interních akademických pracovník. Píležitosti : pružná tvorba nových studijních program, pedevším bakaláských, podle situace na trhu práce, cílené zamení soukromých vysokých škol na tvrí innost, pružné pizpsobení organizaní struktury konkrétním podmínkám a vývoji, motivace interních akademických pracovník ke zvyšování akademického vzdlání, rozvoj neformální mezinárodní spolupráce s odpovídajícími vzdlávacími institucemi, zamení na získávání grant ESF a dalších resortních grant, rozvoj placené i neplacené formy celoživotního vzdlávání, v. získávání resortních akreditací pro rzné rekvalifikaní a další kurzy (nap. pro veejnou správu). Rizika : pokraující kvantitativní rozvoj pevážn malých škol s malými poty student, nedostatek motivace akademických pracovník k získání další kvalifikace i dalšího vzdlávání jak ve svém oboru, tak v oblasti metodicko-pedagogické, nedostatek tvrí innosti, negativní vliv klesajícího demografického vývoje na možnost výbru student, zabezpeení dostatené úrovn kvalifikace u absolvent, kteí si za vzdlání platí. 4

5 Postavení a poslání RaVŠ Rašínova vysoká škola vznikla na základ rozhodnutí MŠMT R ze dne 27. íjna 2003, pod.j.: / , jako škola neuniverzitního typu s bakaláským studijním programem EKONOMIKA A INSOLVENCE a studijním oborem Krizový management s prezenní formou studia. Je zapsána jako spolenost s ruením omezeným v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Brn oddíl C, vložka Rašínova vysoká škola rozvine spolupráci se subjekty terciální sféry zamenými do oblastí blízkých studijním programm školy a subjekty, které se mohou stát pínosem pro výchovn vzdlávací proces na RaVŠ. V souasné dob se orientujeme na spolupráci se spoleností Akademie o.p.s., Komorou správc pro krizové ízení a insolvenci v R. Budeme usilovat o užší spolupráci s Trenianskou univerzitou Alexandra Dubeka v Trenín. Zapojení do celostátních a regionálních aktivit budeme uskuteovat pedevším v oblasti celoživotního vzdlávání v rámci program RLZ a dalších. V souasné dob má RaVŠ udlenu akreditaci na realizaci kurzu Správce konkurzní podstaty j /04-20/327. Ministerstvo vnitra udlilo RaVŠ akreditaci pro následující vzdlávací programy : vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk spolený modul pro obecnou ást, íslo akreditace: AK I./VEPO-75/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk. Modul pro zvláštní ást. Krizový management, íslo: AK I./VEPO-76/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk, modul pro zvláštní ást Krizový management (insolvence), íslo: AK I./VEPO- 77/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti ešení insolvence, íslo akreditace: AK I./PV-866/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti krizového ízení, íslo akreditace: AK I./PV-819/2005. V akademickém roce 2005/2006 Rašínova vysoká škola dále realizuje tysemestrální Specializaní studium výchovný poradce. Probíhá monitorování možností zapojení student do program mezinárodní spolupráce vysokých škol a zahraniní mobility student. Zástupci naší vysoké školy se zúastují seminá vnovaných této problematice. Naplování cíl z hlediska poslání RaVŠ Rašínova vysoká škola úspšn ukonila svj první akademický rok. V roce 2005 prokázala, že je schopna zvládnout proces vysokoškolského vzdlávání po organizaní i odborné stránce na dobré úrovni. Byly vytvoeny potebné základy pro rozvoj vdeckovýzkumné a tvrí práce na škole. Zámrem Rašínovy vysoké školy je prosadit se na poli institucí poskytujících vysokoškolské vzdlávání, získat poet student, který by umožnil škole rozšíit vdeckopedagogický sbor o uitele stedního vku a mladé uitele a vytvoit tak pedpoklady pro perspektivní personální politiku. 5

6 Dále chceme rozšíit možnosti studia o další obory a studijní programy. Zahájit práce na magisterském studijním programu tak, aby v roce 2007 mohl být pedložen k akreditaci. Aktivn se zapojíme do tvorby politiky vysokoškolského vzdlávání. Dalším úkolem je rozvinutí úsilí o mezinárodní spolupráci se zahraniními vysokými školami a výzkumnými pracovišti. 2. VYUŽITÍ INTELEKTRUÁLNÍHO POTENCIÁLU MLADÉ GENERACE Studijní program uskuteovala škola v eském jazyce. V 1. roníku studia je zapsáno 76 student Ve 2. roníku studia je zapsáno 54 student Rašínovu vysokou školu navštvuje 130 student ádného studia Škola svým zamením poítá s tím, že ji mohou navštvovat i zdravotn handicapovaní uchazei. Celá budova školy je bezbariérová. Handicapovaní studenti mohou studovat podle individuálních studijních plán. Pístup na RaVŠ je umožnn podle statutu a vnitních pedpis všem, bez jakýchkoli diskriminaních opatení, po splnní podmínek pro pijetí. V souasné dob existuje na RaVŠ jeden studijní program. Poítáme však v píštích letech s akreditací dalších studijních program a obor studia. 3. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE Kontakt s úady práce v oblasti celoživotního a rekvalifikaního vzdlávání pln využíváme a budeme využívat pro monitorování trhu práce. Výsledk monitoringu využijeme pro analýzu poptávky trhu práce jejíž výsledky odrazíme v inovaci existujících studijních program a v tvorb nových studijních program s cílem zvýšit pravdpodobnost uplatnní našich absolvent. Na RaVŠ zavádíme poradenství v oblastech : konkurz a vyrovnání, vznik a zánik podnikatelských subjekt, výchovný poradce. Za preferenní obory z hlediska uplatnní absolvent budeme i nadále považovat mezioborovost, zejména pak kombinace : ekonomika a právo; ekonomika a management (krizové ízení, ízení stravovacích provoz) apod. 4. STUDIJNÍ PROGRAMY A VZDLÁVÁNÍ RaVŠ se zamuje na vytvoení systému profesn orientovaného právnekonomického vzdlávání, zejména pro oblast krizového managementu. V programu je vyjáden optimální pomr mezi teoretickou orientací studijního programu a mezi jeho na praxi zamenými ekonomickými, právními, manažerskými a informaními prvky. 6

7 Studium na RaVŠ umožuje získat základní znalosti a dovednosti potebné pro výkon profese a absolventm zajišuje další celoživotní vzdlávání. Tím vytváí pedpoklady pro jejich stálý osobní a kariérní rozvoj. Potebná praxe student bhem studia je zabezpeena ve spolupráci se spoleností Akademie o.p.s., Komorou správc majetku a likvidátor a Agenturou MIKA. Škola v uplynulém období nerealizovala spolený studijní program s žádnou vyšší odbornou školou. Na RaVŠ je zaveden kreditní systém. Poet kredit za studium nutný ke státní závrené zkoušce je CELOŽIVOTNÍ VZDLÁVÁNÍ V rámci program celoživotního vzdlávání RaVŠ realizuje za úplatu specializaní, rekvalifikaní nebo inovaní kurzy. V roce 2004 získala akreditaci MŠMT na realizaci kurzu Správce konkurzní podstaty j /04-20/327. Ministerstvo vnitra udlilo akreditaci: vzdlávací instituci Rašínova vysoká škola s.r.o, íslo akreditace: AK I./I-192/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk spolený modul pro obecnou ást, íslo akreditace: AK I./VEPO-75/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk. Modul pro zvláštní ást. Krizový management, íslo: AK I./VEPO-76/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk, modul pro zvláštní ást Krizový management (insolvence), íslo: AK I./VEPO- 77/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti ešení insolvence, íslo akreditace: AK I./PV-866/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti krizového ízení, íslo akreditace: AK I./PV-819/2005. V akademickém roce 2005/2006 Rašínova vysoká škola dále realizuje tysemestrální Specializaní studium výchovný poradce. Probíhá monitorování možností zapojení student do program mezinárodní spolupráce vysokých škol a zahraniní mobility student. Zástupci naší vysoké školy se zúastují seminá vnovaných této problematice. Celoživotní uení je na Rašínov vysoké škole realizováno od poátku jejího vzniku. Je považováno za nedílnou souást školy a adekvátn této skutenosti bude v nadcházejícím období rozvíjeno. V oblasti celoživotního uení budou preferovány dva základní pístupy: - kombinované studium, - odborný trénink. 7

8 Z hlediska forem: - kombinované vzdlávací programy, které budou souástí celoživotního vzdlávání a budou v maximální míe podporovány informaními technologiemi (e-learning) a elektronickou komunikací, - krátkodobé úelové vzdlávací kurzy, pizpsobené potebám jednotlivých organizací, vetn veejné správy, - speciální kvalifikaní kurzy pro veejnou správu a státní orgány, - rekvalifikaní kurzy, jejichž absolvování umožní úastníkm vyšší zamstnatelnost a adaptabilitu na trhu práce. Rašínova vysoká škola již v souasné dob vytvoila podmínky a realizuje: - rekvalifikaní program pro pracovní innost Správce konkurzní podstaty, - tysemestrální Doplující pedagogicko psychologické studium, - tysemestrální Specializaní studium pro výchovné poradce, pro poteby MV R: 1) Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk - modul pro obecnou ást. 2) Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk - modul pro zvláštní ást. Krizový management. 3) Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk - modul pro zvláštní ást. Krizový management ( insolvence). 4) Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti krizového ízení. 5) Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti ešení insolvence. Pro uvedená tysemestrální studia bude Rašínova vysoká škola v prbhu roku 2006 žádat o akreditaci MŠMT R. Oblast celoživotního uení bude pružn reagovat na vývoj poptávky v piznaných, resp. akreditovaných oblastech jak z hlediska jeho realizace, tak i z hlediska jeho nabídky. 6. INFORMANÍ TECHNOLOGIE Aktuální stav výpoetní techniky, informaních a komunikaních technologií: Škola má k dispozici jednu uebnu výpoetní techniky s 15 poítai Pentium HD 4300 MB, RAM DIMM 64 MB SDRAM 100MHz a jednu uebnu s 13 poítai Intel Celeron HD 40 GB, DD RAM 256 MB. Zakoupený software MS Windows XP, MS Office 2000 Standard a MS Office Všechny PC jsou vzájemn propojeny sítí. Pevné pipojení k internetu je poskytováno v nesdíleném pásmu s penosovou rychlostí pístupové linky 512kb/s. Souástí ueben jsou tiskárny, skener, dataprojektory. Dále je pro studenty k dispozici studovna s volným pístupem, vybavená 12 poítai se softwarem MS Windows 98, napojenými na internet, s nainstalovaným programem ASPI, výukovým programem nmeckého a anglického jazyka. Pro poteby výuky mimo PC uebny jsou využívány 3 notebooky a penosný dataprojektor, televize, videopehráva, digitální fotoaparát, videokamera a zptné projektory. Dalších 9 poíta je umístno v kanceláích zamstnanc. 8

9 7. VÝZKUMNÁ A TVRÍ INNOST Výzkumná innost Rašínovy vysoké školy bude smrována k pstovanému a rozvíjenému studijnímu programu (studijním programm). Akademití pracovníci školy pi svém pedchozím psobení na vysokých školách byli a doposud jsou zodpovdnými ešiteli státních a resortních výzkumných úkol, ešiteli mezinárodních vdeckých a výzkumných projekt, nositeli projekt GAR a garanty v doktorských studijních programech. Postupn bude tato innost penášena na Rašínovu vysokou školu. Cílem Rašínovy vysoké školy ve vdecko-výzkumné oblasti bude zejména prostednictvím získaných grant pomoci v ešení teoretických problém, které signalizuje komerní a krizová praxe po vstupu na jednotný evropský trh. Za tím úelem se bude uplatovat: - navazování co nejužší spolupráce s renomovanými vdeckovýzkumnými a pedagogickými pracovišti (vytváení vdeckých tým) k ešení aktuálních i perspektivních úkol teorie a praxe, - prohlubování spolupráce se zahraniními školami a institucemi, - spolupoádání a poádání pravidelných vdeckých konferencí zamených tématicky na aktuální problémy evropského rozmru, - vydávání vdecké a odborné literatury, urené nejen studentm, ale i co nejširší odborné veejnosti, - zintenzivnní vdecké a tvrí innosti student a jejich zapojení do organizovaných soutží. 8. AKADEMITÍ PRACOVNÍCI RaVŠ Vzhledem k vytyeným cílm a prioritám Dlouhodobého zámru Rašínovy vysoké školy bude u realizovaných akreditovaných inností ešeno: - doplnní, resp. zmny garant studijního programu (studijních program) tak, aby garanti v prbhu trvání platnosti akreditace byli na Rašínov vysoké škole v hlavním pracovním pomru a nepesáhli 65. rok vku. Toto opatení se týká jak souasn piznané akreditace, tak plánovaného podání žádosti o další, v pedchozí stati uvedené, akreditace studijních program. Cílem Rašínovy vysoké školy v Brn je postupný další rozvoj personálního zabezpeení se zamením na: obsazení funkcí vedoucích kateder garanty studijního programu (studijních program) v hlavním pracovním pomru, v požadované kvalifikaní a vkové struktue, rozšíení potu akademických pracovník v hlavním pracovním pomru, které by vytváelo pedpoklady pro piznání akreditace magisterského programu Ekonomika a insolvence, obor Krizový management (cílový stav pro rok 2008 je 10 akademických pracovník v hlavním pracovním pomru) jak z hlediska vdeckých hodností a titul, tak z hlediska vku. 9

10 9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti spolupráce školy v rámci evropského prostoru jsou prozatím omezené a je nezbytné je zaít systematicky vytváet. Akademití pracovníci jsou do rzných forem mezinárodní úasti zapojeni, zpravidla však s vazbou na pedchozí pracovišt. Tyto vazby se na Rašínov vysoké škole penášejí postupn. Cílem Rašínovy vysoké školy v této oblasti je postupná integrace tchto vazeb a jejich následná integrace do sít evropských vysokých škol a vdeckopedagogických pracoviš. Za tímto úelem se bude uplatovat: - navazování spolupráce s prestižními soukromými i veejnými vdeckopedagogickými pracovišti v Evrop, - výmna odborné literatury a intenzivní spolupráce s vdeckými knihovnami v Evrop, - pravidelná úast akademických pracovník, spolupoadatelství a poadatelství mezinárodních vdeckých konferencí, - pravidelné nebo alespo píležitostné pednášky zahraniních odborník na Rašínov vysoké škole a pednášky zamstnanc školy na zahraniních školách, - získání zkušeností akademických pracovník Rašínovy vysoké školy na základ reciprocity na zahraniních fakultách, - zvážení možnosti rozšíení studia zahraniních student. 10. ÍZENÍ RaVŠ ízení RaVŠ je uskuteováno v organizaním systému, jehož jednotlivé prvky a základní vazby mezi nimi jsou znázornny na Organizaním schématu školy v píloze. 1. Základním dokumentem pro ídící pracovníky je zák.. 111/1999 Sb. o vysokých školách ve znní dalších pedpis a další souvztažná legislativa. Dále to jsou vnitní pedpisy a dokumenty Rašínovy vysoké školy, které jsou každoron podrobovány analýze a inovovány v souladu s platnou legislativou a pedkládány MŠMT k odsouhlasení. 11. FINANCOVÁNÍ RaVŠ RaVŠ neobdržela dotaci na svou innost od MŠMT ani jiných orgán státní správy. Financování probíhá v souladu s obchodním zákoníkem a pedpisy souvisejícími. 12. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ ZABEZPEENÍ Škola má pronajaté prostory od externího subjektu, který zajišuje veškerou údržbu a obnovu objektu. Knihovnicko-informaní zázemí Rašínovy vysoké školy se postupn buduje a bude vždy nedílnou souástí rozvoje školy. Je vybudován základ knihovny a studovna vybavená poítai pipojenými na internet, které jsou studentm bezplatn k dispozici. 10

11 Knihovní fondy se postupn budují. Dlouhodobá koncepce budování knihovny je postavena na dvou základních prioritách. Jednotlivé pedmty jsou a budou zabezpeovány studijními materiály jak klasickými (skripta, uebnice, studijní texty), tak i s využitím elektronické cesty. Rašínova vysoká škola v Brn má možnost vydávat i své publikace. V rámci finanního plánu školy je stanovena pevná finanní ástka, která je pravideln využívána k nákupu potebné literatury pro knihovnu školy. Uvedený proces nelze nikdy považovat za uzavený, je možno konstatovat, že proces dlouhodobého budování systému knihovnicko-informaního zabezpeení je zajištn. Rašínova vysoká škola nemá vlastní ubytovací kapacity. Ubytování student je ešeno kombinací dvou existujících možností: - smluvní ubytování, - privátní ubytování. Smluvn je zabezpeeno 30 lžek v hotelu IMPS (v míst dislokace školy). Zámrem Rašínovy vysoké školy je tuto kapacitu dále rozšiovat. Stravování student je zabezpeeno v restauraci Moravia dislokované v hotelu IMPS (v míst dislokace školy). Ubytování i stravování student je na velmi dobré úrovni a není dvod (pokud je kapacitn dostaující) je mnit. Poskytování informaních a poradenských služeb bude v Rašínov vysoké škole rozvíjeno postupn, na základ zájmu student. V roce 2007 bude tato problematika upesnna v aktualizaci dlouhodobého zámru rozvoje školy. II. PRIORITY DLOUHODOBÉHO ZÁMRU Nabídnout 2-3 profesn zamené bakaláské studijní programy a pokusit se o akreditaci jednoho magisterského nadstavbového studijního programu s cílem získat okolo 600 student v cílovém stavu, stabilizovat garann pevný, vysoce kvalifikovaný akademický sbor, který bude zárukou vysoké kvality poskytovaného vzdlání a bude zabezpeovat svj perspektivní rst, realizovat zámry priority stanovené Dlouhodobým zámrem MŠMT R, rozvinout perspektivní formy celoživotního vzdlávání, získat pro n akreditace a realizovat je s vysokou profesionalitou na trhu vzdlávání, resp. celoživotního uení, pokraovat v budování a zkvalitnní materiálního, knihovnického a informaního zabezpeení student, dbát na internacionalizaci rozsahu vzdlávání a úsilí smovat rovnž na možnost zahájení vdecké a výzkumné práce, pispt k vytváení hodnotových princip a zajistit vynikající kvalitu akademických inností a kulturu akademického života. 11

12 ZÁVR Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období je základním koncepním a ídícím dokumentem školy. Vychází z dlouhodobého zámru MŠMT R sledujícího a vytyujícího základní celospoleenské trendy. Dokument vytyuje hlavní smry budování a rozvoje Rašínovy vysoké školy a je tak základem pro plánování. Je dokumentem živým, podléhajícím vývoji. Je každoron upesován a aktualizován. Jeho správné koncipování a realizace je podmínkou úspšné existence školy a jejího úspšného uplatnní na trhu vysokoškolského vzdlávání. V Brn dne 27. íjna 2005 prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. Píloha. 1 Organizaní struktura Rašínovy vysoké školy 12

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007 Brno, kvten 2008 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné

Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné Rozsah platnosti dokumentu: VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Fakulta stavební http://fast.vsb.cz/ Název: Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné innosti Typ dokumentu: íslo dokumentu:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou psobností poádá konferenci AKNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. AKTUÁLNÍÍ OTÁZKY SOCIIÁLNÍÍ PRÁCE A SOCIIÁLNÍÍ PEDAGOGIIKY

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více