Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010"

Transkript

1 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období V Brn

2 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb. Podkladem pro zpracování dlouhodobého zámru RaVŠ je Dlouhodobý zámr vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti pro oblast vysokých škol na období , zveejnný MŠMT v srpnu Formální uspoádání je provedeno v souladu s rámcovou osnovou vydanou MŠMT. Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy za období vychází z dlouhodobého zámru MŠMT R na toto období a v nm stanovených priorit. Souasn zohleduje výsledky posouzení systému soukromého vysokého školství v R. Primárním dlouhodobým (strategickým) cílem Rašínovy vysoké školy pro období je konstituovat stabilní, vysoce kvalifikovanou vzdlávací instituci, poskytující vysokoškolské vzdlání, s pevným a nezastupitelným místem na trhu vysokoškolského vzdlání. K naplnní strategického cíle je nezbytné: - nabídnout 2-3 profesn zamené bakaláské studijní programy a pokusit se o akreditaci jednoho magisterského nadstavbového studijního programu s cílem získat okolo 600 student v cílovém stavu, - stabilizovat garann pevný, vysoce kvalifikovaný akademický sbor, který bude zárukou vysoké kvality poskytovaného vzdlání a svého perspektivního rstu, - realizovat zámry priority stanovené Dlouhodobým zámrem MŠMT R, - rozvinout perspektivní formy celoživotního vzdlávání, získat pro n akreditace a realizovat je s vysokou profesionalitou na trhu vzdlávání, resp. celoživotního uení, - pokraovat v budování a zkvalitnní materiálního, knihovnického a informaního zabezpeení student. Východiskem dlouhodobého zámru RaVŠ jsou zejména pasáže Dlouhodobého zámru MŠMT, které se týkají základních obecných cíl a priorit a dále soukromých škol. V Dlouhodobém zámru MŠMT se uvádí : Dlouhodobý zámr ministerstva se zamuje pedevším na zvýšení kvality akademických inností, kultivaci akademického prostedí a zapojení vysokých škol do mezinárodní spolupráce ve vzdlávání a výzkumu a vývoji, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti vysokých škol. Uvedené innosti budou podporovány zejména prostednictvím rozvojových program a pedpokládá se rovnž podstatná podpora z prostedk fond Evropské unie. Cílem ministerstva je vytvoit konkurenceschopný, bohat diverzifikovaný systém, který plní všechny ti základní funkce vysokých škol. V oblasti vzdlávání umožuje rozvinout a realizovat potenciál lidí, dokáže adekvátn pipravit mladé lidi pro trh práce a zajistit jejich zamstnatelnost v dlouhodobé asové perspektiv, vychovává aktivní obany se zájmem rozvíjet demokratickou spolenost, podporuje v absolventech touhu po dalším vzdlávání a získávání nových poznatk po celý život a dokáže dále rozvíjet poznání v celém širokém spektru obor. V oblasti výzkumu a vývoje v souasné dob vzrstá úloha vysokých škol; od vysokých škol se stále více oekává, že budou vytváet kvalitní podmínky pro rozvoj špikového výzkumu a vývoje a že souasn budou schopny výsledky výzkumu a vývoje 2

3 zprostedkovávat nebo pímo aplikovat v praxi a využívat je tak jako významný zdroj spoleenských inovací. Tetí významnou oblastí innosti vysokých škol je jejich úzká spolupráce s hospodáskou sférou (podniky, zamstnavateli a dalšími odbrateli), spoluvytváení inovaních a technologických klastr a zapojení se do rozvoje celého regionu, ve kterém vysoká škola psobí (tzv. servisní funkce). Priority stanovené MŠMT R pro období : 1) Internacionalizace. 2) Kvalita akademických inností. 3) Kvalita a kultura akademického života. Promítají se zejména do: - zabezpeení vysokoškolského vzdlání v odpovídajícím rozsahu, struktue a kvalitativní úrovni v pímé a nezastupitelné vazb na vdecké, výzkumné, vývojové a tvrí innosti; - všech vnitních a vnjších aktivit vysokých škol týkajících se rozvoje lidských zdroj i spoluvytváení a rozvoje spolenosti založené na znalostech, otevenosti a hodnotových principech. Ad 1) Internacionalizace : - dostatené množství studia v cizích jazycích, - jazykové vybavení student, akademických i administrativních pracovník, - mezinárodní vzdlávací programy, - mobilita student a akademických pracovník, - spolené studijní programy, - dsledné zavádní ECTS, - mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Ad 2) Kvalita akademických inností : - kvalifikaní a vková struktura akademických pracovník a její vývoj, - prostupnost systému, rozšíení pístupu ke vzdlávání, celoživotní vzdlávání (kombinované a distanní formy studia), - rovné píležitosti ke vzdlávání a poradenství, - zamstnanost absolvent, spolupráce s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odbratelskou sférou, - rozvoj výzkumu a vývoje na VŠ a posílení vazby mezi vzdlávací a výzkumnou inností, - zajišování kvality inností realizovaných na VŠ. Ad 3) Kvalita a kultura akademického života : - rovné píležitosti pro znevýhodnné skupiny student (zdravotn postižení), - partnerství mezi studenty a akademickými pracovníky, - kultura vzdlávacího a výzkumného procesu, - spolupráce VŠ s absolventy, - ubytovací a stravovací služby. Hodnocení sektoru soukromých vysokých škol Silné stránky : spokojenost student s volbou dané soukromé vysoké školy a s individuálním pístupem ke studentm, kteí astji vystupují v roli zákazníka, v pípad nespokojenosti vtší kritinost student, 3

4 pružné pizpsobování obsahu studia potebám píslušné odborné praxe, a to bez pítže respektování zvyklostí, se kterými se lze setkat na fakultách tradiních vysokých škol, efektivní a rychlé využívání vlastních finanních prostedk na prostorové, technické a informaní zajištní studia, výraznjší zastoupení odborník z praxe pi výuce prakticky orientovaných bakaláských studijních program; možnost získat i pední odborníky, avšak pevážn jako externí spolupracovníky. Slabé stránky : vysoký poet vzniklých institucí, asto s malým potem student, neexistující nebo jen dílí systémy vlastního hodnocení, asto omezené na úrove dotazník pro studenty, nedostatek sebekritinosti a snaha co nejdíve dosáhnout akreditace magisterského stupn, relativn nízký poet student, projevující se zvlášt ve spojení s tvrí inností (pouze ty instituce, které mají alespo 600 student, jsou schopny vytváet podmínky i pro tvrí innost), zamení pedevším na kombinovanou formu studia neposkytuje dostatené zázemí pro vytvoení vysokoškolského klimatu, snaha získat co nejvíce student i na úkor kapacitních a personálních možností dané instituce (dislokovaná pracovišt mimo sídlo školy pi minimálních personálních rezervách), rozvoj personálního zajištní zamený pedevším na externí spolupracovníky, kteí se omezují pouze na vlastní vzdlávací innost, nedostatená akademická kvalifikace interních akademických pracovník. Píležitosti : pružná tvorba nových studijních program, pedevším bakaláských, podle situace na trhu práce, cílené zamení soukromých vysokých škol na tvrí innost, pružné pizpsobení organizaní struktury konkrétním podmínkám a vývoji, motivace interních akademických pracovník ke zvyšování akademického vzdlání, rozvoj neformální mezinárodní spolupráce s odpovídajícími vzdlávacími institucemi, zamení na získávání grant ESF a dalších resortních grant, rozvoj placené i neplacené formy celoživotního vzdlávání, v. získávání resortních akreditací pro rzné rekvalifikaní a další kurzy (nap. pro veejnou správu). Rizika : pokraující kvantitativní rozvoj pevážn malých škol s malými poty student, nedostatek motivace akademických pracovník k získání další kvalifikace i dalšího vzdlávání jak ve svém oboru, tak v oblasti metodicko-pedagogické, nedostatek tvrí innosti, negativní vliv klesajícího demografického vývoje na možnost výbru student, zabezpeení dostatené úrovn kvalifikace u absolvent, kteí si za vzdlání platí. 4

5 Postavení a poslání RaVŠ Rašínova vysoká škola vznikla na základ rozhodnutí MŠMT R ze dne 27. íjna 2003, pod.j.: / , jako škola neuniverzitního typu s bakaláským studijním programem EKONOMIKA A INSOLVENCE a studijním oborem Krizový management s prezenní formou studia. Je zapsána jako spolenost s ruením omezeným v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Brn oddíl C, vložka Rašínova vysoká škola rozvine spolupráci se subjekty terciální sféry zamenými do oblastí blízkých studijním programm školy a subjekty, které se mohou stát pínosem pro výchovn vzdlávací proces na RaVŠ. V souasné dob se orientujeme na spolupráci se spoleností Akademie o.p.s., Komorou správc pro krizové ízení a insolvenci v R. Budeme usilovat o užší spolupráci s Trenianskou univerzitou Alexandra Dubeka v Trenín. Zapojení do celostátních a regionálních aktivit budeme uskuteovat pedevším v oblasti celoživotního vzdlávání v rámci program RLZ a dalších. V souasné dob má RaVŠ udlenu akreditaci na realizaci kurzu Správce konkurzní podstaty j /04-20/327. Ministerstvo vnitra udlilo RaVŠ akreditaci pro následující vzdlávací programy : vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk spolený modul pro obecnou ást, íslo akreditace: AK I./VEPO-75/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk. Modul pro zvláštní ást. Krizový management, íslo: AK I./VEPO-76/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk, modul pro zvláštní ást Krizový management (insolvence), íslo: AK I./VEPO- 77/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti ešení insolvence, íslo akreditace: AK I./PV-866/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti krizového ízení, íslo akreditace: AK I./PV-819/2005. V akademickém roce 2005/2006 Rašínova vysoká škola dále realizuje tysemestrální Specializaní studium výchovný poradce. Probíhá monitorování možností zapojení student do program mezinárodní spolupráce vysokých škol a zahraniní mobility student. Zástupci naší vysoké školy se zúastují seminá vnovaných této problematice. Naplování cíl z hlediska poslání RaVŠ Rašínova vysoká škola úspšn ukonila svj první akademický rok. V roce 2005 prokázala, že je schopna zvládnout proces vysokoškolského vzdlávání po organizaní i odborné stránce na dobré úrovni. Byly vytvoeny potebné základy pro rozvoj vdeckovýzkumné a tvrí práce na škole. Zámrem Rašínovy vysoké školy je prosadit se na poli institucí poskytujících vysokoškolské vzdlávání, získat poet student, který by umožnil škole rozšíit vdeckopedagogický sbor o uitele stedního vku a mladé uitele a vytvoit tak pedpoklady pro perspektivní personální politiku. 5

6 Dále chceme rozšíit možnosti studia o další obory a studijní programy. Zahájit práce na magisterském studijním programu tak, aby v roce 2007 mohl být pedložen k akreditaci. Aktivn se zapojíme do tvorby politiky vysokoškolského vzdlávání. Dalším úkolem je rozvinutí úsilí o mezinárodní spolupráci se zahraniními vysokými školami a výzkumnými pracovišti. 2. VYUŽITÍ INTELEKTRUÁLNÍHO POTENCIÁLU MLADÉ GENERACE Studijní program uskuteovala škola v eském jazyce. V 1. roníku studia je zapsáno 76 student Ve 2. roníku studia je zapsáno 54 student Rašínovu vysokou školu navštvuje 130 student ádného studia Škola svým zamením poítá s tím, že ji mohou navštvovat i zdravotn handicapovaní uchazei. Celá budova školy je bezbariérová. Handicapovaní studenti mohou studovat podle individuálních studijních plán. Pístup na RaVŠ je umožnn podle statutu a vnitních pedpis všem, bez jakýchkoli diskriminaních opatení, po splnní podmínek pro pijetí. V souasné dob existuje na RaVŠ jeden studijní program. Poítáme však v píštích letech s akreditací dalších studijních program a obor studia. 3. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE Kontakt s úady práce v oblasti celoživotního a rekvalifikaního vzdlávání pln využíváme a budeme využívat pro monitorování trhu práce. Výsledk monitoringu využijeme pro analýzu poptávky trhu práce jejíž výsledky odrazíme v inovaci existujících studijních program a v tvorb nových studijních program s cílem zvýšit pravdpodobnost uplatnní našich absolvent. Na RaVŠ zavádíme poradenství v oblastech : konkurz a vyrovnání, vznik a zánik podnikatelských subjekt, výchovný poradce. Za preferenní obory z hlediska uplatnní absolvent budeme i nadále považovat mezioborovost, zejména pak kombinace : ekonomika a právo; ekonomika a management (krizové ízení, ízení stravovacích provoz) apod. 4. STUDIJNÍ PROGRAMY A VZDLÁVÁNÍ RaVŠ se zamuje na vytvoení systému profesn orientovaného právnekonomického vzdlávání, zejména pro oblast krizového managementu. V programu je vyjáden optimální pomr mezi teoretickou orientací studijního programu a mezi jeho na praxi zamenými ekonomickými, právními, manažerskými a informaními prvky. 6

7 Studium na RaVŠ umožuje získat základní znalosti a dovednosti potebné pro výkon profese a absolventm zajišuje další celoživotní vzdlávání. Tím vytváí pedpoklady pro jejich stálý osobní a kariérní rozvoj. Potebná praxe student bhem studia je zabezpeena ve spolupráci se spoleností Akademie o.p.s., Komorou správc majetku a likvidátor a Agenturou MIKA. Škola v uplynulém období nerealizovala spolený studijní program s žádnou vyšší odbornou školou. Na RaVŠ je zaveden kreditní systém. Poet kredit za studium nutný ke státní závrené zkoušce je CELOŽIVOTNÍ VZDLÁVÁNÍ V rámci program celoživotního vzdlávání RaVŠ realizuje za úplatu specializaní, rekvalifikaní nebo inovaní kurzy. V roce 2004 získala akreditaci MŠMT na realizaci kurzu Správce konkurzní podstaty j /04-20/327. Ministerstvo vnitra udlilo akreditaci: vzdlávací instituci Rašínova vysoká škola s.r.o, íslo akreditace: AK I./I-192/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk spolený modul pro obecnou ást, íslo akreditace: AK I./VEPO-75/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk. Modul pro zvláštní ást. Krizový management, íslo: AK I./VEPO-76/2005, vzdlávacímu programu Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk, modul pro zvláštní ást Krizový management (insolvence), íslo: AK I./VEPO- 77/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti ešení insolvence, íslo akreditace: AK I./PV-866/2005, vzdlávacímu programu Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti krizového ízení, íslo akreditace: AK I./PV-819/2005. V akademickém roce 2005/2006 Rašínova vysoká škola dále realizuje tysemestrální Specializaní studium výchovný poradce. Probíhá monitorování možností zapojení student do program mezinárodní spolupráce vysokých škol a zahraniní mobility student. Zástupci naší vysoké školy se zúastují seminá vnovaných této problematice. Celoživotní uení je na Rašínov vysoké škole realizováno od poátku jejího vzniku. Je považováno za nedílnou souást školy a adekvátn této skutenosti bude v nadcházejícím období rozvíjeno. V oblasti celoživotního uení budou preferovány dva základní pístupy: - kombinované studium, - odborný trénink. 7

8 Z hlediska forem: - kombinované vzdlávací programy, které budou souástí celoživotního vzdlávání a budou v maximální míe podporovány informaními technologiemi (e-learning) a elektronickou komunikací, - krátkodobé úelové vzdlávací kurzy, pizpsobené potebám jednotlivých organizací, vetn veejné správy, - speciální kvalifikaní kurzy pro veejnou správu a státní orgány, - rekvalifikaní kurzy, jejichž absolvování umožní úastníkm vyšší zamstnatelnost a adaptabilitu na trhu práce. Rašínova vysoká škola již v souasné dob vytvoila podmínky a realizuje: - rekvalifikaní program pro pracovní innost Správce konkurzní podstaty, - tysemestrální Doplující pedagogicko psychologické studium, - tysemestrální Specializaní studium pro výchovné poradce, pro poteby MV R: 1) Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk - modul pro obecnou ást. 2) Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk - modul pro zvláštní ást. Krizový management. 3) Vzdlávání vedoucích úedník územních samosprávných celk - modul pro zvláštní ást. Krizový management ( insolvence). 4) Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti krizového ízení. 5) Prbžné vzdlávání úedník územních samosprávných celk v oblasti ešení insolvence. Pro uvedená tysemestrální studia bude Rašínova vysoká škola v prbhu roku 2006 žádat o akreditaci MŠMT R. Oblast celoživotního uení bude pružn reagovat na vývoj poptávky v piznaných, resp. akreditovaných oblastech jak z hlediska jeho realizace, tak i z hlediska jeho nabídky. 6. INFORMANÍ TECHNOLOGIE Aktuální stav výpoetní techniky, informaních a komunikaních technologií: Škola má k dispozici jednu uebnu výpoetní techniky s 15 poítai Pentium HD 4300 MB, RAM DIMM 64 MB SDRAM 100MHz a jednu uebnu s 13 poítai Intel Celeron HD 40 GB, DD RAM 256 MB. Zakoupený software MS Windows XP, MS Office 2000 Standard a MS Office Všechny PC jsou vzájemn propojeny sítí. Pevné pipojení k internetu je poskytováno v nesdíleném pásmu s penosovou rychlostí pístupové linky 512kb/s. Souástí ueben jsou tiskárny, skener, dataprojektory. Dále je pro studenty k dispozici studovna s volným pístupem, vybavená 12 poítai se softwarem MS Windows 98, napojenými na internet, s nainstalovaným programem ASPI, výukovým programem nmeckého a anglického jazyka. Pro poteby výuky mimo PC uebny jsou využívány 3 notebooky a penosný dataprojektor, televize, videopehráva, digitální fotoaparát, videokamera a zptné projektory. Dalších 9 poíta je umístno v kanceláích zamstnanc. 8

9 7. VÝZKUMNÁ A TVRÍ INNOST Výzkumná innost Rašínovy vysoké školy bude smrována k pstovanému a rozvíjenému studijnímu programu (studijním programm). Akademití pracovníci školy pi svém pedchozím psobení na vysokých školách byli a doposud jsou zodpovdnými ešiteli státních a resortních výzkumných úkol, ešiteli mezinárodních vdeckých a výzkumných projekt, nositeli projekt GAR a garanty v doktorských studijních programech. Postupn bude tato innost penášena na Rašínovu vysokou školu. Cílem Rašínovy vysoké školy ve vdecko-výzkumné oblasti bude zejména prostednictvím získaných grant pomoci v ešení teoretických problém, které signalizuje komerní a krizová praxe po vstupu na jednotný evropský trh. Za tím úelem se bude uplatovat: - navazování co nejužší spolupráce s renomovanými vdeckovýzkumnými a pedagogickými pracovišti (vytváení vdeckých tým) k ešení aktuálních i perspektivních úkol teorie a praxe, - prohlubování spolupráce se zahraniními školami a institucemi, - spolupoádání a poádání pravidelných vdeckých konferencí zamených tématicky na aktuální problémy evropského rozmru, - vydávání vdecké a odborné literatury, urené nejen studentm, ale i co nejširší odborné veejnosti, - zintenzivnní vdecké a tvrí innosti student a jejich zapojení do organizovaných soutží. 8. AKADEMITÍ PRACOVNÍCI RaVŠ Vzhledem k vytyeným cílm a prioritám Dlouhodobého zámru Rašínovy vysoké školy bude u realizovaných akreditovaných inností ešeno: - doplnní, resp. zmny garant studijního programu (studijních program) tak, aby garanti v prbhu trvání platnosti akreditace byli na Rašínov vysoké škole v hlavním pracovním pomru a nepesáhli 65. rok vku. Toto opatení se týká jak souasn piznané akreditace, tak plánovaného podání žádosti o další, v pedchozí stati uvedené, akreditace studijních program. Cílem Rašínovy vysoké školy v Brn je postupný další rozvoj personálního zabezpeení se zamením na: obsazení funkcí vedoucích kateder garanty studijního programu (studijních program) v hlavním pracovním pomru, v požadované kvalifikaní a vkové struktue, rozšíení potu akademických pracovník v hlavním pracovním pomru, které by vytváelo pedpoklady pro piznání akreditace magisterského programu Ekonomika a insolvence, obor Krizový management (cílový stav pro rok 2008 je 10 akademických pracovník v hlavním pracovním pomru) jak z hlediska vdeckých hodností a titul, tak z hlediska vku. 9

10 9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti spolupráce školy v rámci evropského prostoru jsou prozatím omezené a je nezbytné je zaít systematicky vytváet. Akademití pracovníci jsou do rzných forem mezinárodní úasti zapojeni, zpravidla však s vazbou na pedchozí pracovišt. Tyto vazby se na Rašínov vysoké škole penášejí postupn. Cílem Rašínovy vysoké školy v této oblasti je postupná integrace tchto vazeb a jejich následná integrace do sít evropských vysokých škol a vdeckopedagogických pracoviš. Za tímto úelem se bude uplatovat: - navazování spolupráce s prestižními soukromými i veejnými vdeckopedagogickými pracovišti v Evrop, - výmna odborné literatury a intenzivní spolupráce s vdeckými knihovnami v Evrop, - pravidelná úast akademických pracovník, spolupoadatelství a poadatelství mezinárodních vdeckých konferencí, - pravidelné nebo alespo píležitostné pednášky zahraniních odborník na Rašínov vysoké škole a pednášky zamstnanc školy na zahraniních školách, - získání zkušeností akademických pracovník Rašínovy vysoké školy na základ reciprocity na zahraniních fakultách, - zvážení možnosti rozšíení studia zahraniních student. 10. ÍZENÍ RaVŠ ízení RaVŠ je uskuteováno v organizaním systému, jehož jednotlivé prvky a základní vazby mezi nimi jsou znázornny na Organizaním schématu školy v píloze. 1. Základním dokumentem pro ídící pracovníky je zák.. 111/1999 Sb. o vysokých školách ve znní dalších pedpis a další souvztažná legislativa. Dále to jsou vnitní pedpisy a dokumenty Rašínovy vysoké školy, které jsou každoron podrobovány analýze a inovovány v souladu s platnou legislativou a pedkládány MŠMT k odsouhlasení. 11. FINANCOVÁNÍ RaVŠ RaVŠ neobdržela dotaci na svou innost od MŠMT ani jiných orgán státní správy. Financování probíhá v souladu s obchodním zákoníkem a pedpisy souvisejícími. 12. MATERIÁLNÍ A PROSTOROVÉ ZABEZPEENÍ Škola má pronajaté prostory od externího subjektu, který zajišuje veškerou údržbu a obnovu objektu. Knihovnicko-informaní zázemí Rašínovy vysoké školy se postupn buduje a bude vždy nedílnou souástí rozvoje školy. Je vybudován základ knihovny a studovna vybavená poítai pipojenými na internet, které jsou studentm bezplatn k dispozici. 10

11 Knihovní fondy se postupn budují. Dlouhodobá koncepce budování knihovny je postavena na dvou základních prioritách. Jednotlivé pedmty jsou a budou zabezpeovány studijními materiály jak klasickými (skripta, uebnice, studijní texty), tak i s využitím elektronické cesty. Rašínova vysoká škola v Brn má možnost vydávat i své publikace. V rámci finanního plánu školy je stanovena pevná finanní ástka, která je pravideln využívána k nákupu potebné literatury pro knihovnu školy. Uvedený proces nelze nikdy považovat za uzavený, je možno konstatovat, že proces dlouhodobého budování systému knihovnicko-informaního zabezpeení je zajištn. Rašínova vysoká škola nemá vlastní ubytovací kapacity. Ubytování student je ešeno kombinací dvou existujících možností: - smluvní ubytování, - privátní ubytování. Smluvn je zabezpeeno 30 lžek v hotelu IMPS (v míst dislokace školy). Zámrem Rašínovy vysoké školy je tuto kapacitu dále rozšiovat. Stravování student je zabezpeeno v restauraci Moravia dislokované v hotelu IMPS (v míst dislokace školy). Ubytování i stravování student je na velmi dobré úrovni a není dvod (pokud je kapacitn dostaující) je mnit. Poskytování informaních a poradenských služeb bude v Rašínov vysoké škole rozvíjeno postupn, na základ zájmu student. V roce 2007 bude tato problematika upesnna v aktualizaci dlouhodobého zámru rozvoje školy. II. PRIORITY DLOUHODOBÉHO ZÁMRU Nabídnout 2-3 profesn zamené bakaláské studijní programy a pokusit se o akreditaci jednoho magisterského nadstavbového studijního programu s cílem získat okolo 600 student v cílovém stavu, stabilizovat garann pevný, vysoce kvalifikovaný akademický sbor, který bude zárukou vysoké kvality poskytovaného vzdlání a bude zabezpeovat svj perspektivní rst, realizovat zámry priority stanovené Dlouhodobým zámrem MŠMT R, rozvinout perspektivní formy celoživotního vzdlávání, získat pro n akreditace a realizovat je s vysokou profesionalitou na trhu vzdlávání, resp. celoživotního uení, pokraovat v budování a zkvalitnní materiálního, knihovnického a informaního zabezpeení student, dbát na internacionalizaci rozsahu vzdlávání a úsilí smovat rovnž na možnost zahájení vdecké a výzkumné práce, pispt k vytváení hodnotových princip a zajistit vynikající kvalitu akademických inností a kulturu akademického života. 11

12 ZÁVR Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období je základním koncepním a ídícím dokumentem školy. Vychází z dlouhodobého zámru MŠMT R sledujícího a vytyujícího základní celospoleenské trendy. Dokument vytyuje hlavní smry budování a rozvoje Rašínovy vysoké školy a je tak základem pro plánování. Je dokumentem živým, podléhajícím vývoji. Je každoron upesován a aktualizován. Jeho správné koncipování a realizace je podmínkou úspšné existence školy a jejího úspšného uplatnní na trhu vysokoškolského vzdlávání. V Brn dne 27. íjna 2005 prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. Píloha. 1 Organizaní struktura Rašínovy vysoké školy 12

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2006 Brno, kvten 2007 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2007 Brno, kvten 2008 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., I: 26275619; - ve zkratce RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský;

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje výbrové ízení na dodávku výpoetní techniky v rámci realizace projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

DOPLNK. Aktualizace Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti VUT v Praze pro rok 2007

DOPLNK. Aktualizace Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti VUT v Praze pro rok 2007 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DOPLNK Aktualizace Dlouhodobého zámru vzdlávací a vdecké, výzkumné, vývojové, umlecké a další tvrí innosti VUT v Praze pro rok 2007 Praha, záí 2006 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné

Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné Rozsah platnosti dokumentu: VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Fakulta stavební http://fast.vsb.cz/ Název: Dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké a výzkumné innosti Typ dokumentu: íslo dokumentu:

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

!!"# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz

!!# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz !"!#$#!"%$& '(%%$&$$%!") !!"# $%&' ()$#**(+*'%,'(%-./ kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz Ing. Vladislav Milerski pedseda správní rady; 604 261 721; milerski@horak-ist.cz

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou psobností poádá konferenci AKNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. AKTUÁLNÍÍ OTÁZKY SOCIIÁLNÍÍ PRÁCE A SOCIIÁLNÍÍ PEDAGOGIIKY

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více