Výběr z obsahu čísla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr z obsahu čísla"

Transkript

1 27. ledna 2005 Ročník XI. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Při slavnostním otevření tělocvičny ZŠ Podharť přestřihli pásku ministr pro místní rozvoj Ing. Jiří Paroubek a generální ředitel firmy BAK a. s. Jaroslav Rufer. Foto: A. Jäger Slavnostní otevření nové přístavby a tělocvičny ZŠ Podharť Dne 6. ledna 2005 proběhlo slavnostní otevření nové přístavby hlavního vstupu a tělocvičny ZŠ Podharť. Tato slavnostní událost se uskutečnila za účasti ministra pro místní rozvoj Ing. Jiřího Paroubka, poslanců parlamentu ČR Ing. Hany Orgoníkové a Mgr. Robina Böhnische, náměstků hejtmana Královéhradeckého kraje Helmuta Dohnálka a Ing. Rostislava Všetečky. Na úvod si připravily malé kulturní vystoupení žákyně ZŠ Podharť Veronika Pavelková a Kateřina Karešová. Následně bylo předáno slovo čestným hostům a významným aktérům této investiční akce ministru pro místní rozvoj Ing. Jiřímu Paroubkovi, který pochválil kvalitu odvedené práce a vyzdvihl nutnost podpory sportu a mládeže. Dále promluvili Ing. Hana Orgoníková, Helmut Dohnálek a ředitel ZŠ Podharť Mgr. Karel Fliegr. Na závěr bylo předáno slovo starostovi Města Dvůr Králové nad Labem Ing. Jiřímu Rainovi. Poté následovalo slavnostní přestřihnutí pásky, o které se postarali ministr pro místní rozvoj Ing. Paroubek, starosta města Ing. Rain a generální ředitel firmy BAK a. s. Jaroslav Rufer. Křest tělocvičny provedli žáci ZŠ Podharť svým freestyle vystoupením. Na závěr si všichni účastníci mohli prohlédnout tělocvičnu, výstavu fotografií z průběhu stavby a prezentační film o ZŠ Podharť. Rekonstrukce Základní školy Podharť ve Dvoře Králové nad Labem započala v březnu Tato akce byla rozdělena do tří etap. První stavba v celkovém nákladu 19 mil. Kč (dotace 13,1 mil.kč) obsahovala realizaci objektů Stravovacího pavilonu, budovy odborných učeben a doprovodných objektů. Na konci roku 2003 byla zahájena příprava realizace druhé stavby, která obsahovala rekonstrukci Tělocvičny a hlavního vstupu. Stavba v celkovém nákladu více než 22 mil. Kč je financována 14 mil. Kč ze státního rozpočtu a 8 mil. Kč z vlastních prostředků města. Pro rok 2005 připravuje Město Dvůr Králové nad Labem realizace třetí etapy. Obsahuje rekonstrukci stávající budovy základní školy s obnovou veškerých instalací. Vše záleží na získání dotace ze státních prostředků. Irena Ságnerová, odborný referent ŠKS Výběr z obsahu čísla Odbory MěÚ informují Placení místního poplatku ze psů Veletrh Regiontour a GO v Brně Informace z královédvorských škol Společenská kronika Sport Příloha Královédvroské KdeCo Pásku při slavnostním otevření MC Žirafa přestřihli Ing. Jiří Rain a Mgr. Rut Kolínská Foto: A. Jäger Mateřské centrum Žirafa Dne 13. ledna prožilo MC Žirafa svůj velký den. Konalo se slavnostní zahájení jeho provozu. Zavítal mezi nás vzácný host, paní Mgr. Rut Kolínská, držitelka ocenění Žena Evropy 2003 a zakladatelka mateřských center v ČR. Věnovala nám certifikát Společnost přátelská rodině a společně s panem starostou Ing. Jiřím Rainem přestřihla pásku před vchodem do MC. Slavnostního zahájení se zúčastnila celá řada hostí a našich sponzorů, od kterých jsme dostali plno krásných dárků. Při občerstvení všichni shlédli alespoň část našich činností s dětmi., prohlédli si nové prostory, výtvory dětí a kroniku. V úžasné atmosféře jsme všichni strávili krásný den. Pro nové zájemce uvádíme přehled činností v MC: Otevřeno denně 9-12 hod. Po - zpívánky Út - cvičeníčko, výtvarka St - pohádková středa klub miminko Čt - malovánky, patlánky Pá - volná herna Bližší informace o centru získáte na tel p. Karbanová. Také velmi děkujeme dalším sponzorům: Paní Devotiová ADA, JEDNOTA, p. Kubíková Zlatnictví 2+1, MASO Korda, Masna Flégl, Nestlé, OK Foto Milan Lhoták, Pamela Radostná, Pekárna Vít a vnuk, PEKO Česká Skalice, Mir. Pleskot Klempířství, Potraviny Šnytrová, Restaurace U Slunce, p. Štěpánek Galanterie, TIBA, VILMA cukrárna U lázní, Vinotéka Goldšmíd, Zdeněk Šedivý, p. Franc opravy praček a p. Fabián ofsetová tiskárna. Dana Bohutínská strana 1

2 Výběrová řízení o úřednících na MěÚ Dvůr Králové n/l v roce 2004 V loňském roce se na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem uskutečnilo podle příslušných ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění celkem 17 výběrových řízení. Pro srovnání pouze uvádím, že v roce 2003 se uskutečnilo celkem 18 výběrových řízení na obsazení pracovních pozic na městském úřadě. Po provedených výběrových řízení byl Radou města Dvůr Králové nad Labem, na základě návrhu starosty města, do funkce vedoucího Samostatného oddělení kontroly a interního auditu jmenován Ing. Oldřich Horký. Rovněž po provedeném řízení, avšak na návrh tajemnice městského úřadu, byl Nabídka volného nebytového prostoru Město Dvůr Králové nad Labem, zastoupené majetkoprávním odborem, nabízí k pronájmu volný nebytový prostor v čp. 115 v ul. Palackého ve Dvoře Králové nad Labem (bývalá prodejna dětského zboží). Nebytový prostor má výměru cca 130 m 2. Min. cena pronájmu činí 800 Kč/m 2 /rok, kritéria výběru jsou nabízená cena za pronájem a využití nebytového prostoru. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. K sepsání nájemní smlouvy a předání nebytového prostoru dojde po zaplacení kauce, představující výši 4 měsíčních nájmů vč. záloh na služby. Bližší informace o pronájmu získáte na Majetkoprávním odboru městského úřadu, na tel. č , sl. Němečková nebo můžete využít ovou adresu Petra Němečková, majetkoprávní odbor Informace k průběhu oprav nájemních smluv na byty V březnovém čísle roku 2004 jsme Vás informovali o skutečnosti, že Město Dvůr Králové nad Labem připravuje nové nájemní smlouvy na byty, u kterých bylo zjištěno, že obsahují závažné nedostatky. Jednalo se zejména o špatný název pronajímatele, nájemní smlouva je uzavřena pouze s jedním z manželů, nájemní smlouva obsahuje špatné jméno nebo rodné číslo nájemce nebo že nájemce bytu (jeden z nájemců bytu) se z bytu trvale odstěhoval či zemřel. Majetkoprávní odbor začal postupně od nejnižších čísel popisných vyzývat stávající nájemníky k podpisu nových smluv. Do dnešního dne se podařilo takto opravit v 5. vlnách schválených radou města nájemní smlouvy u 22 domů. Posledním číslem popisným, u kterého byly opravy nájemních smluv provedeny, bylo čp v ul. Heydukova. V nejbližších dnech obdrží pozvánky k podpisu nových nájemních smluv nájemníci z domů s číslem popisným následujícím po čp Během tohoto roku bychom rádi celou akci dokončili. Prozatím jsme se téměř ve všech případech setkali s pochopením nájemců, proč se tyto opravy provádějí. Děkujeme jim tímto za spolupráci a věříme, že i nájemci, které podpis nové nájemní smlouvy teprve čeká, pochopí výše uvedené důvody a po naší výzvě se dostaví k podpisu nové nájemní smlouvy. Petra Němečková, majetkoprávní odbor Poplatky za znečišťování ovzduší Provozovatelé středních a malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen zákon ) povinni platit poplatky za znečišťování ovzduší. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor životního prostředí jako příslušný orgán obce s rozšířenou působností, rozhoduje o poplatcích za střední zdroje znečišťování ovzduší. O poplatcích strana 2 Radou města Dvůr Králové nad Labem do funkce vedoucího Samostatného oddělení kanceláře starosty města jmenován Mgr. Dušan Kubica. Výběrovým řízením byla také obsazena pracovní pozice právníka, kterou počínaje dnem vykonává Mgr. Alena Petirová. Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo výběrová řízení na obsazení pracovních míst úředníků, a to na úseku Městského informačního centra, na úseku Programu obnovy venkova a stavebního úřadu, na úseku vodního hospodářství, na úseku kultury a vnějších vztahů, na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a dále na úseku silniční dopravy. Město Dvůr Králové nad Labem vypisovalo výběrová řízení jak pro pracovní poměry na dobu neurčitou, tak také pro pracovní poměry na dobu za malé zdroje znečišťování rozhoduje orgán příslušné obce, na jejímž území se malý zdroj nachází, tzn. že každá okolní obec (Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, atd.) si řeší poplatky za malé zdroje sama. Provozovatelé středních zdrojů jsou povinni vypočítat poplatek a tento výpočet oznámit příslušnému správnímu úřadu do Vzory formulářů pro předání Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší podle 19 odst. 10 zákona a Souhrnné provozní evidence podle 13 odst. 5 zákona si lze vyzvednout na MěÚ, odboru ŽP, nám. T. G. M. 59 (nad Městskou policií), č. dveří 12 nebo stáhnout z internetu na adrese případně o ně zažádat em na adrese Provozovatelé malých zpoplatněných zdrojů jsou povinni do zaslat podklady pro stanovení výše poplatku příslušnému obecnímu úřadu. Roční hlášení produkce odpadů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů ukládá původcům odpadů i obcím podat v termínu do hlášení o produkci odpadů za rok Podle citovaného zákona se jedná o fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které v minulém roce při své činnosti vyprodukovali nebo nakládali s více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t ostatního odpadu. Formuláře pro hlášení jsou uvedeny v přílohách č. 20 (pro podnikatele) a 21 (pro obce) vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. V případě, že Vám tato povinnost vznikne, musíte ohlásit všechny Vámi vyprodukované odpady, u obcí také odpady nebezpečné z mobilních svozů. Hlášení se podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Vzhledem k elektronickému zpracování dat Vás žádáme o správné a úplné vyplnění tohoto hlášení hlavně v těch údajích, které správní orgán za Vás doplnit nemůže. Odbor životního prostředí jako orgán obce s rozšířenou působností nabízí v této oblasti odpadového hospodářství metodickou pomoc vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, mimo úřední dny pouze po telefonické dohodě s příslušným pracovníkem. Ing. Ivan Spielberger, Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Územní plán a jeho změny Územní plán města je jeden z typů tzv. územně plánovací dokumentace, která stanoví urbanistickou koncepci. Územní plán se zpracovává zpravidla pro celé území obce, v rámci tohoto území přiřazuje funkce jednotlivým plochám, když stanoví vymezení vhodných, nevhodných, popř. podmíněně vhodných způsobů jejich funkčního využití. určitou; v takových případech se jednalo o zástupy za mateřskou či rodičovskou dovolenou anebo za úředníka, který je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Město některá výběrová řízení zrušilo v důsledku přijatých organizačních změn (zrušení funkčního a pracovního místa, které bylo poptáváno), další výběrová řízení zrušilo na základě doporučení výběrové komise a opětovně je vypsalo. Nastaly také případy, kdy se nepřihlásil s nabídkou žádný uchazeč. Výběrová řízení na obsazení míst úředníků jsou vyhlašována také v letošním roce. Jejich texty mohou zájemci nalézt na úřední desce městského úřadu, na adrese a také v nabídce zveřejňované na Úřadu práce, kde jsou pravidelně publikována. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ Odbory Městského s úřadu informují Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Proces pořizování územně plánovací dokumentace je vpravdě soustavnou činností, nekonečným procesem, neboť i potřeby účastníků v tomto procesu podléhají určitému vývoji. Své opodstatnění tak nalézají i změny územního plánu. Konkrétně v minulém roce byly dokončeny dvě změny územního plánu Města Dvůr Králové nad Labem: změna č. 3 se záměrem Oceán a kontinent a změna č. 5 se záměry Významné rozvojové plochy ve směru na Zboží a Rozšíření městského jádra při rohu ulic J. Hory a Legionářská. Za zmínku stojí i skutečnost, že Zastupitelstvem města byl schválen návrh zadání změny č. 4 územního plánu. Tato změna představuje desítky záměrů s převažujícími novými plochami pro rodinné bydlení. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele závěrečného stupně (návrh změny č. 4). Po zpracování návrhu bude tento projednán s příslušnými orgány státní správy a následně předložen Zastupitelstvu města ke schválení. V nedávné době (na podkladě rozhodnutí Zastupitelstva města ) byly také zahájeny práce na změně č. 6, když jejím předmětem je záměr přípravy území pro vlastní městskou ČOV mezi Labem a Hartským potokem. Ing. Martin Rudolf, vedoucí odboru VÚP Upozornění k placení místního poplatku ze psů v roce 2005 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Odbor rozpočtu a financí upozorňuje všechny poplatníky, kteří platí výše uvedený poplatek ze psů na následující: Poplatek je splatný nejpozději k 31. březnu nečiní-li více jak 400 Kč ročně. Činí-li víc jak 400 Kč ročně, pak je splatný ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. března, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek ze psů je možné zaplatit na centrální pokladně městského úřadu nebo převodem na účet č.: /0300 vedený u ČSOB a. s. ve Dvoře Králové nad Labem s uvedením příslušného variabilního symbolu. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší tří měsíců života. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. Zanikne-li poplatková povinnost (úhyn psa, darování nebo prodej), poplatek se platí i za ještě započatý kalendářní měsíc. Do 15 dnů je poplatník povinen oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti i zánik poplatkové povinnosti, tzn. veškeré změny, které se týkají poplatku ze psů (i povinnost rodiny oznámit úmrtí držitele psa). Po dobu 1 roku je od poplatku osvobozen pes převzatý z Městského útulku pro psy, pokud nejde o původního držitele psa. Ing. Martin Plecháč, vedoucí odboru RAF

3 Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Dne nabyl účinnosti nový školský zákon č. 561/2004 Sb. Dle tohoto zákona výši úplaty za vzdělávání v mateřských školách (příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol) stanovuje ředitel mateřské školy. Ředitel mateřské školy zároveň rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost o prominutí úplaty se proto již nepodává Odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, ale přímo ředitelce příslušné mateřské školy, kterou dítě navštěvuje. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte se sociálním znevýhodněním, který tuto skutečnost musí prokázat ředitelce mateřské školy. Bláhová Milena, odbor ŠKS Komunitní plánování sociálních služeb Dne se uskutečnila schůze pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb, která se zabývá problematikou neorganizované mládeže. Hlavním programem bylo seznámení se s projektem Farní charity Nízkoprahové zařízení Střelka. Schůze se zúčastnili kromě členů pracovní skupiny, která je tvořena zástupci Města Dvůr Králové n. L., obcí a poskytovateli sociálních služeb, také někteří ředitelé a pedagogičtí pracovníci základních škol ze Dvora Králové n. L. a ředitel nízkoprahového zařízení v Jaroměři Bc. Jan Syrový. Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) je jednou z priorit komunitního plánování sociálních služeb. Zmíněná priorita vzešla z dotazníkového průzkumu, kterého se měli možnost účastnit všichni občané královédvorského regionu starší 18 let v říjnu roku K potřebnosti uvedeného zařízení se kladně vyjádřili členové pracovní skupiny a ředitelé základních škol ve Dvoře Králové n. L. Uvedenou potřebu zřídit ve Dvoře Králové n. L. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vzala na vědomí Rada města Dvůr Králové n. L. Zařízení tohoto typu jsou zaměřena na děti Veletrh Regiontour a GO v Brně Ve dnech se na brněnském výstavišti konal již 15. mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO a 14. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Regiontour. I naše město Dvůr Králové nad Labem se tohoto uznávaného veletrhu zúčastnilo a vystavovalo zde společně se zoologickou zahradou na stánku sdružení Východní Čechy, které celou expozici organizovalo. V této expozici se prezentovalo více než 50 spoluvystavovatelů a nechyběla města jako Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř, Adršpach a další. Cílem naší účasti na veletrhu je seznámit širokou veřejnost, ale i odbornou veřejnost s možnostmi využití volného času v našem městě a okolí. Pro tento účel byl vytvořen nový propagační materiál (skládačka) s povídáním o městě a nový katalog služeb s nabídkou ubytování, stravování a dalšími důležitými informacemi pro návštěvníky. Velký zájem byl nejen o propagační materiály města, ale také o informace týkající se zoologické zahrady. Letos podle statistik brněnský veletrh navštívilo okolo 37 tisíc návštěvníků, což je důkazem toho, že má smysl se těchto veletrhů účastnit a dostat se tak do podvědomí široké veřejnosti. Jana Vítová, Městské informační centrum a mládež, které nemají zájem o organizované aktivity (zájmové kroužky a jinou organizovanou činnost) nebo nemohou z nějakých důvodů (např. pro nedostatek finančních prostředků v rodině, nedostatečné předpoklady k vykonávání určité činnosti aj.) provozovat činnost, o kterou by jinak zájem měly. NZDM je chápáno především jako ochrana před sociálně patologickými jevy u dětí a mládeže mezi něž patří kriminalita, zneužívání návykových látek, násilí, diskriminace, záškoláctví a související problematika. K získání klientů slouží atraktivní nabídka volnočasových aktivit, které jak zdůraznil Bc. Syrový, jsou pouze prostředkem k získání klientů. Primárním cílem je poskytování sociálních služeb, které zajišťují již zmíněnou prevenci sociálně patologických jevů. Nezbytné k této činnosti je poskytnutí chráněného prostoru s cílem zlepšit kvalitu života cílové skupiny, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci za pomoci odborných pracovníků zařízení. Základní myšlenkou nízkoprahového zařízení Střelka je vytvoření prostředí, kam by bezplatně mohli zájemci přicházet ve svém volném čase. Především děti z patologických a sociálně slabých rodin, špatně se adaptující v systematicky probíhajících zájmových kroužcích a družinách. V zařízení jim budou nabídnuty konkrétní aktivity k vyplnění volného času, ale také bude pečováno o alespoň částečné nahrazení nedostatků plynoucích z chybějících rodinných vztahů tak, aby se v dětech tyto vztahy vytvořily a mohly se v budoucnu rozvíjet. Zařízení se bude nacházet v prostorách římskokatolické fary, část zaměstnanců budou řádové sestry. Účastníci schůze zastávají názor, že umístění NZDM na faře a účast řádových sester by mohla působit jako bariéra pro vstup některých potencionálních klientů. Nepodaří se tak získat ty, pro které je NZDM určeno, čímž se sníží využitelnost, efektivnost a hospodárnost této sociální služby. Farní charita zváží, zda-li by nebylo vhodnější zřídit ve výše uvedených prostorách volnočasový klub, který by nebyl vázán principy nízkoprahovosti. Tím by byla i nadále otevřena možnost vzniku nízkoprahového zařízení v takové podobě, která by splňovala všechny principy nízkoprahovosti. Kateřina Pištorová, odbor ŠKS Zvýšení životního minima Nařízením vlády č. 664/2004 ze dne došlo s platností od ke zvýšení částek životního minima a tím následně také k úpravě dávek sociální péče příspěvku na výživu dítěte, příspěvku při péči o blízkou osobu, dávek poskytovaných z důvodu sociální potřebnosti občanů. Tyto dávky jsou upraveny dle následujících částek: 1) Částka životního minima, která se považuje za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních potřeb občana: jde-li o dítě do 6 let Kč jde-li o dítě od 6 do 10 let Kč jde-li o dítě od 10 do 15 let Kč jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let Kč ostatní Kč 2) Částka životního minima, která se považuje za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost: jde-li o jednotlivce Kč žijí-li v domácnosti 2 osoby Kč žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby Kč žije-li v domácnosti 5 nebo více osob Kč Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu je upraven na výši Kč při péči o jednu osobu. Při péči o dvě osoby je upraven na částku Kč. Občané, kteří jsou v evidenci sociálně potřebných a pobírají dávku sociální péče vyplácenou Městským úřadem Dvůr Králové, Odborem školství, kultury a sociálních věcí, jsou povinni neprodleně, nejpozději však do , doložit na výše citovaný úřad oznámení o zvýšení výplaty dávek státní sociální podpory rodičovského příspěvku, přídavků na děti, sociálního příplatku, příspěvku na bydlení apod. Pokud jim oznámení o zvýšení dávek státní sociální podpory nebudou doručena, mají možnost si je vyzvednout na Úřadu práce, referátu státní sociální podpory, kontaktní místo Dvůr Králové nad Labem, J. Hory 33 u příslušných pracovnic, které jim tyto dávky vyplácejí. Pokud občané nesplní svou zákonnou povinnost a nedoloží oznámení o zvýšení dávek státní sociální podpory do , bude jim výplata dávky sociální péče v únoru zastavena a popřípadě následně i odejmuta. Zuzana Bittnerová, odbor ŠKS Pracovnice Městského informačního centra reprezentovaly naše město na veletrhu Regiontour a GO. Foto: S. Motlová strana 3

4 Péče o historické centrum města Zastupitelstvo města na svém zasedání 16. prosince 2004 přijalo aktualizovaný Program regenerace městské památkové zóny, který stanovil další postup ochrany tohoto území a navrhl konkrétní nemovité objekty k obnově v časovém horizontu do roku Zpracovatelem dokumentu a jeho předkladatelem radě a zastupitelstvu města byl odbor školství, kultury a sociálních věcí, který je od pověřen výkonem státní správy ochrany kulturních památek v regionu. Historické jádro Města Dvůr Králové nad Ladem je, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, chráněno již od formou památkové zóny, prohlášené Vyhláškou Vč KNV ze dne Dnes můžeme konstatovat, že zřízení městské památkové zóny (dále MPZ) ve Dvoře Králové nad Labem bylo v kontextu roku 1989, doby společenských změn, jednou z prvních porevolučních legislativních změn ve městě a vyústěním projevené vůle jeho občanů. Péče o MPZ byla od jejího vzniku v kompetenci Odboru rozvoje, investic a územního plánování MěÚ, než v roce 2000 přešla pod Odbor správy majetku města. V roce 1995 byl zpracován a zastupitelstvem města schválen Program regenerace MPZ, který mj. navrhl do roku 2004 k obnově 23 objektů s odhadem nákladů ve výši 84 mil. Kč. Finančními zdroji pro realizaci navržených akcí měl být rozpočet města (42,5 mil. Kč) a státní podpora z fondu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR (26,5 mil. Kč). Dále se odhadovalo, že fyzické a právnické osoby vynaloží na obnovu svých objektů 11,5 mil. Kč a církve 2,8 mil. Kč. Z důvodu podstatně omezenějších finančních zdrojů byla realizována jen asi třetina z návrhů. Např. Město Dvůr Králové nad Labem od roku 1998 vynaložilo na obnovu objektů (čp budovy MěÚ, čp. 1 - staré radnice, čp fary, čp brány Kohoutova dvora a odvodnění špýcharu, aj.) téměř 11 mil. Kč a přitom využilo státní dotaci ve výši téměř 6 mil. Kč. Obnovu svých objektů v MPZ realizovali v uplynulém období i soukromí vlastníci. Výši jimi vynaložených prostředků ale MěÚ nezná, pouze může konstatovat, že státní prostředky z fondu regenerace čerpat nemohli. Existence Programu regenerace MPZ, územního plánu města a aktivní činnost pracovní skupiny pro regeneraci MPZ jsou podmínkami pro získání státní dotace z prostředků uvedeného fondu, který je od roku 1993 součástí státního rozpočtu. Blíže viz. přiložená tabulka. Z výše uvedeného plyne, že jedním z důvodů zpracování a přijetí aktualizace Programu regenerace MPZ je právě zajištění přístupu Města ke státní finanční podpoře i v příštích letech. Zvláště, když od roku 2006 Město plánuje finančně podpořit i soukromé fyzické osoby, které jsou vlastníky nemovitostí zapsaných v Ústředním rejstříku kulturních památek Ministerstva kultury ČR a ležících v MPZ. U těchto vlastníků fond definuje finanční podíly: min. 10 % z rozpočtu Města, min. 40 % z prostředků vlastníka či uživatele a max. 50 % z prostředků fondu. Město v aktualizovaném Programu regenerace MPZ proto vyjadřuje vůli svůj desetiprocentní podíl hradit. To by mělo vytvořit podmínky např. k obnovení kvalitních secesních fasád obytných budov Libušina čp. 1100, Libušina čp a Jiráskova čp Též by takto mohly být obnoveny fasády některých budov na náměstí T. G. Masaryka. Na období 2005 až 2010 je v aktualizovaném Programu regenerace MPZ plánováno 27 akcí s odhadem nákladů téměř 79 mil. Kč, kde by měl podíl státního fondu činit téměř 21 mil. Kč. K těm nejvýznamnějším plánovaným akcím patří rekonstrukce muzea čp. 530, obnova fasád budov čp. 57 a čp. 83 na náměstí T. G. Masaryka a čp. 72 v Revoluční ulici, rekonstrukce budovy čp. 828 na náměstí Odboje (kina) i čp. 2 a čp. 59 na náměstí T. G. Masaryka. Rekonstrukce budovy čp. 59 by měla být spojena s rekonstrukcí průčelí dle stavu z přelomu 19. a 20. století. Dále je plánováno zajištění zpracování studie parteru náměstí T. G. Masaryka s realizací navrženého mobiliáře. Plánované přemístění kašny se sochou Záboje zpět na původní místo na náměstí T. G. Masaryka má vazbu na 150. výročí jejího odhalení, (památným dnem bylo 29. září 1857). V plánu je též obnova zbytků městského fortifikačního systému, restaurování Mariánského sousoší aj. Nové úkoly byly též stanoveny v oblasti legislativní, kde se zejména jedná o právní (zákonné) zajištění rozšíření MPZ o tzv. ochranné pásmo, které je definováno v územním plánu města a které prodlouží chráněné území MPZ o plochu ohraničenou ulicemi Jiráskova, Nerudova, Zeyerova, Hlávkova a Kotkova na severu historického centra. Legislativně neméně významné bude i stanovení podmínek pro stavební činnost v MPZ, stanovení tzv. regulativu, formou obecně závazné vyhlášky Města. Návrh tohoto dokumentu již aktualizace Programu regenerace obsahuje. Obdobná vyhláška by také měla regulovat umísťování reklam na objektech a veřejných prostranstvích. Úkolem souvisejícím s aktualizací Programu regenerace MPZ je i podpoření veškeré osvětové činnosti zaměřené na historii města a ochranu jeho kulturního dědictví. Nedocenitelnou službu v této oblasti vykonávají zejména pan Jan Schwarz svým Vlastivědným čtením a pan Pavel Janoušek, kronikář města. Tabulka finančních prostředků vyčleněných státním rozpočtem na regeneraci historických center měst a výše jejich čerpání naším městem: Rok: Objem finančních prostředků st. fondu regenerace v mil. Kč: Objem finančních prostředků určených MP městu v mil. Kč: *) *) **) ,01 1,275 2,4 1,457 0,58 0,39 1,037 0,5 0,6? *) Po restrikcích státního rozpočtu (tzv. balíčcích ) 292,5, resp. 302,4 mil. Kč **) Prostředky přiděloval Královéhradecký kraj z účelové dotace 12,78 mil. Kč přidělené MP Pozn.:O uvedený objem financí fondu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR se dělí 40 měst s městskými památkovými rezervacemi a 253 měst s městskými památkovými zónami. Ing. Ivana Holubcová, odbor ŠKS NEBOJTE SE ZMĚNY S rokem 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon. Změna, která se v praxi projeví nejdříve, se týká způsobu přijímání na střední školy. Protože se blíží doba podávání přihlášek a informace na toto téma ve sdělovacích prostředcích se někdy téměř blížily šíření poplašné zprávy, chtěl bych seznámit zejména rodiče budoucích středoškoláků se svým pohledem na tuto problematiku. Poplach vyvolává hlavně možnost podat jen jednu přihlášku ke studiu na střední škole. Podíváme-li se na věc podrobněji, dojdeme brzy k závěru, že se tím oproti minulosti mnoho nemění. Většina přihlášených bývala totiž přijata již v prvním kole, protože kapacita středních škol je v současnosti značná, dokonce až nadbytečná. Tito žáci vyplňovali druhou přihlášku zcela zbytečně. Školy byly vyhláškou nucené nechat na druhé kolo volné alespoň jedno místo, i když měly velký nadbytek kvalitních uchazečů. Pokud se někdo nedostal na zvolenou školu v prvním kole a na druhou přihlášku uvedl také značně žádanou školu, jeho šance na přijetí ve druhém kole přijímacího řízení proto rozhodně nebyly velké. Nakonec slabším žákům stejně nezbývalo, než se v jakémsi neoficiálním třetím kole porozhlédnout po škole méně žádané, na níž ještě zbyla volná místa. Dnes mohou školy naplnit svou kapacitu hned v prvním kole, aniž riskují, že volná místa doplní ve druhém kole horšími uchazeči. Změnu musí hodnotit kladně také ochránci přírody, protože se ušetří mnoho papíru za většinou zbytečně vyplňované druhé přihlášky, školám navíc ubude část administrativy. S dvěma přihláškami se taktizovalo například tak, že na obou byla uvedena stejná škola. Pokud dotyčný nebyl v prvním kole přijat, protože se mu přijímací zkoušky nepovedly, získal zkušenosti a na stejné škole se u zkoušek za měsíc objevil znovu. Protože charakter zkoušek bývá stejný i v dalším kole a navíc po prvním neúspěchu využil žák získaný čas k intenzivnější přípravě, byl obvykle na druhý pokus úspěšnější a jeho přijetí reálné. Jak taktizovat v nových podmínkách? Především je nutno doporučit důkladnou přípravu hned na první termín přijímacích zkoušek. Pokud to nevyjde a na této škole zůstanou volná místa pro druhé kolo přijímacího řízení, je rozumné využít výše uvedené taktiky. Hned v příloze rozhodnutí o nepřijetí totiž škola poskytne informaci o počtu volných míst pro druhý termín a z výše uvedených důvodů je rozumné vyplnit druhou přihlášku opět na tuto školu. Počet termínů přijímacího řízení není omezen, postupně se tak zaplňují volná místa na středních školách, o něž je menší zájem. Je tedy málo pravděpodobné, že by se žák na střední školu nedostal, i když bude muset samozřejmě trochu ze svých nároků slevit. Jak to bývá na naší škole? Do prvního kola se k nám hlásí obvykle 30 až 40 uchazečů, kapacita třídy je 30 studentů. Pravděpodobnost přijetí je tedy značná. Konkrétně v loňském roce jsme měli v prvním termínu jen 30 přihlášených. Z nich bylo přijato pouze 22, protože zbylých osm u přijímacích zkoušek neprospělo. Druhého kola se ze 33 přihlášených zúčastnilo jen osm (ostatní již byli přijati v prvním kole), z nichž čtyři u nás absolvovali přijímací zkoušky v obou termínech. Podobnou situaci lze očekávat i letos. Domnívám se proto, že rodiče žáků 9. tříd základních škol nemusí být letos určitě nervóznější, než bývali v letech minulých. Vše, co bylo uvedeno, se týká přijímání žáků 9. tříd základních škol do čtyřletého středoškolského studia. Na naši školu přijímáme také žáky ze 7. tříd ZŠ do šestiletého gymnázia. Pro tyto uchazeče se v přijímací proceduře nic nemění. RNDr. Vladimír Hušek, gymnázium strana 4

5 INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Soutěžila o Zlatý oříšek Žákyně 9. A třídy ZŠ R. A. Dvorského Pavlína Vobořilová patří mezi nejlepší žáky školy. V loňském školním roce si velmi dobře vedla při reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích. V Biologické olympiádě, kategorie C postoupila do krajského kola, kde získala krásné 8. místo. Ještě lépe si Pavlína vedla v soutěži v poznávání živočichů a rostlin, ve které na okresní úrovni nenašla žádného přemožitele a i v krajském kole obsadila 1. místo. Za své úspěchy byla nominována do celostátní soutěže Českého rozhlasu Zlatý oříšek a postoupila do užšího finále 30 nejlepších dětí z celé republiky. Vyhodnocení této soutěže jste mnozí mohli vidět v televizním přenosu na Nový rok. Pavlína sice nakonec Zlatý oříšek nezískala, přesto jí patří poděkování za vzorné reprezentování školy i Města Dvůr Králové n. L. Mgr. Renata Tauchmanová, ředitelka R. A. Dvorského Překvapení pod stromečkem K letošním Vánocům dostali žáci 5. května nečekaný a luxusní dárek - keramickou vypalovací pec. Na škole pracuje již řadu let pod vedením zkušených vychovatelek kroužek keramiky. O práci v něm mají děti mimořádný zájem. Vždyť vytvořit z kusu beztvaré hlíny vázičku, hrneček či nějakou figurku tak láká. Bez nadsázky se dá říci, že na 1. stupni není mezi žáky jediné dítě, které by nezkusilo vlastníma rukama zhotovit v keramickém kroužku nějakou věcičku. Do výroby keramických předmětů se mnohdy zapojují společně s dětmi i rodiče. Škola postupně zařídila a vybavila malou keramickou dílničku, zakoupila hrnčířský kruh. Na vypalovací pec ale nebyly peníze, a tak se výrobky musely vozit vypalovat jinam. Situace se nečekaně změnila v listopadu loňského roku. Tehdy pan Christian Kazmirowski zastupující firmu RATH žárotechnika, spol. s.r.o. se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem nabídl škole, že pro keramický kroužek jeho firma zakoupí elektrickou komorovou pec a daruje ji škole. A nezůstalo jen u slov. Těsně před vánočními prázdninami byla vypalovací keramická pec přivezena a škole předána. Pod stromečkem tak žáci 5. května našli dárek, o jakém se ani neodvažovali snít, vždyť hodnota velkorysého daru činí Kč. Děkujeme. Mgr. Hana Šturmová, ředitelka ZŠ 5. května ZŠ Komenského obdarovala Městský psí útulek V prosinci loňského roku uspořádali paní učitelky a žáci ZŠ Komenského vánoční besídku, při které na vstupném získali 600 Kč. Tuto částku se rozhodli věnovat Městskému psímu útulku. Částku přišli převzít také členové Pejskařského kroužku, kteří s sebou do tělocvičny, kde se besídka konala, přivedli 3 psy, které si mohly přítomné děti pohladit. Finanční dar jsme převzali z rukou paní učitelky Jonešové a zároveň jsme všechny děti i rodiče pozvali na Den otevřených dveří na Štědrý den a nabídli jsme rodinám možnost vyvenčení pejska z útulku. Z darovaných peněz jsme opuštěným psům zakoupili granule a pamlsky a zpříjemnili jim tak sváteční dny konce roku. Učitelkám i dětem ze ZŠ Komenského děkujeme. Daniela Hoblová Školicí středisko PCstorm pořádá počítačový kurz pro začátečníky a mírně pokročilé. Obsah kurzu - Windows, programy Office, práce s digitálním fotoaparátem, vypalování a zálohování dat, Internet a e mail. Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách od 17 do 20 hodin a to vždy v pondělí a středu. Začátek: Délka kurzu: 21 hodin. Absolventi obdrží certifikát. Cena kurzu: 1990 Kč Kontakt: , , Pavlína Vobořilová byla za své úspěchy nominována do celostátní soutěže Českého rozhlasu Zlatý oříšek. Foto: ZŠ R. A. Dvorského Advent v ZŠ Komenského Adventní doba na naší škole začíná pořádáním tradiční mikulášské nadílky. Mikuláše s jeho doprovodem již po dvanácté uvítaly v prostorách Zábavního centra Zálabí děti z celého města. V pestrém karnevalovém reji v rytmu disko, při napjatém sledování tomboly a hojném pojídání cukroví, které napekly maminky, odpoledne uteklo jako voda. Za utržené peníze škola nakoupila drobné pomůcky pro žáky prvního stupně. Ale to nebyla jediná akce před Vánocemi. Učitelky l. stupně připravily s žáky Vánoční zpívání. Ve vyzdobené tělocvičně děti zpívaly koledy, doprovázeli je malí hudebníci, kdo z diváků chtěl, tak se přidal. Byl to velice milý, sváteční náladou provoněný podvečer, který vyvrcholil příchodem tří psů a jejich velitelek z místního útulku. Rozhodli jsme se totiž, že výtěžek z prodeje novoročenek /600Kč/, které vyrobili naši žáci a prodávali je právě na zmíněné akci, věnujeme psímu útulku, aby se i jeho obyvatelé měli o Vánocích dobře. Radost a pohodu rozdával i náš pěvecký sbor, vedený paní ředitelkou Pojarovou a profesorkou Flídrovou, na koncertech v kostele v Bílé Třemešné a v Domově sv. Josefa v Žirči. Vrcholem jeho vystoupení byla úžasně znějící Tučapského Andělská mše. Poslední den před prázdninami jsme se již tradičně sešli v tělocvičně na Vánoční laťce, což je soutěž ve skoku vysokém. Za mohutného povzbuzování a velmi temperamentního moderování pana učitele Bugara nakonec zvítězili: mladší žákyně: Andrea Šedivá 6. A výkonem 135 cm mladší žáci: Jirka Mencl - 6. B 140 cm starší žákyně: Tereza Šestáková - 9. A 130 cm starší žáci: Tomáš Langer 9. A 160 cm V přestávce mezi jednotlivými kategoriemi proběhla i soutěž v páce a tu vyhráli: Andrea Godárová ze 7. třídy a Tomáš Langer. Pohodu svátků každému z nás jistě narušila tragédie v jihovýchodní Asii. Abychom alespoň trochu pomohli zmírnit následky této katastrofy, rozhodli jsme se věnovat peníze ze sběru kaštanů a starého papíru a z dobrovolné sbírky mezi žáky a učiteli na konto humanitární organizace Adra. Děkujeme všem učitelům, kteří přispěli k pěkné vánoční atmosféře, všem, kterým nebyl lhostejný osud obyvatel postižených oblastí, a přejeme jim i Vám úspěšný rok 2005 Mgr. Jaroslava Jebousková, ZŠ Komenského Noviny královédvorské radnice Odbor školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem upozorňuje rodiče budoucích prvňáčků, že se v měsíci únoru uskuteční v základních školách ve Dvoře Králové nad Labem zápisy dětí do prvních tříd základních škol ve středu 9. února 2005 od 13,00 hodin do 18,00 hodin ve čtvrtek 10. února 2005 od 12,00 hodin do 15,00 hodin Zápis se týká dětí, narozených v období od do a dětí, které v předešlém školním roce měly odloženou docházku. Děti, narozené od do , budou zapsány pouze na základě podané písemné žádosti svého zákonného zástupce řediteli příslušné školy. Rodiče, kteří naopak žádají o odložení školní docházky svého dítěte, musí řediteli příslušné školy podat písemnou žádost včetně doporučujícího posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře. K zápisu je nutné se dostavit společně s dítětem a předložit: rodný list dítěte občanský průkaz rodičů Mgr. Edita Vaňková, místostarostka Do nového roku na lyžích vyjeli žáci 7. B ZŠ Schulzovy sady. Hned první týden strávili na lyžařském kurzu v Krkonoších. A jaké dojmy zanechal pobyt v žácích a učitelích? Jak vás přivítaly Jánské Lázně? Učitelka: S otevřenou náručí. David: Pro mlhu jsme je neviděli a do rána jsme prosili o sníh. Dělalo vám stravování na chatě Protěž radost? Vedoucí: Velkou, ženám matkám vždy chutná jinými připravené jídlo a umyté nádobí. Šárka: Řízky byly tlusté na prst, pohár chutnal skvěle a číšník byl fešák. Jaký moment vám utkvěl ze sjezdařského výcviku? Instruktor: Úžasná změna, první den - nelyžaři, poslední den jeli všichni závody. Jitka: Čekání na vleku (a na Evu) nás naučilo trpělivosti. Kudy jste jezdili na běžkách? Horský vůdce: Túru přes Černou horu poprvé děti jely přes tři hodiny, podruhé to zvládly jen za dvě. Jasné zlepšení. Honza: Závějemi, lesem, cestou necestou pěšky za prchající lyží. Jaké výsledky přinesly závěrečné závody? Rozhodčí: Překvapivé, favorité vypadli v prvním kole, téměř jako ve světovém poháru. Kristýna: Zasloužené, zvítězila odvaha, pozornost a trpělivost. Byli jste spokojeni s ubytováním? Učitelka: Kdo dnes bydlí přímo pod sjezdovkou? Honza: Báli jsme se sami na pokojích, proto jsme se rádi shromažďovali na jediném, po večerce ( neprošlo to). Jak jste vyplňovali dlouhé zimní večery? Instruktoři: Odpočinkem, čerpáním sil na další den. Viktor: Tancem, hrami, zábavou. A jak hodnotí děti své vedoucí? Jiří = pohoda, Ivana = nezdolnost, Kateřina = zábava. Prostě báječný týden! Podobnou atmosféru při řadě dalších školních akcí mohou nejmenší školáci zažít, pokud přijdou 9. a 10. února 2005 k zápisu do 1. třídy na ZŠ Schulzovy sady. Mgr. Ivan Jugl, ZŠ Sch. sady strana 5

6 Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města Dodatečně uveřejňujeme za říjen 2004 narozené občánky Filipa Jahnátka a Daniela Enge. V listopadu 2004 se nám narodili tito občánci: Barbora Hejnová, Anna Bulínová, Anna Mádlová, Eliška Němečková, Kateřina Kubíčková, Jakub Janeček, Matyáš Jaroš a Tomáš Jania. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V prosinci uzavřely manželství v obřadní síni Staré radnice tyto páry: Zdeněk Strnad a Bohumila Mayerová Milan Šulc a Jaroslava Koudelková Jan Engelmann a Martina Bosáková v Hankově domě: Libor Slezák a Lenka Krausová Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Pavel Veselý Mária Adamčíková Evžen Ryba Anna Jarkovská Lidmila Kühnelová Drahuše Rumlerová Anna Jůzová Lumír Švitorka Michal Jenčík Irma Klejšmídová Marie Nedvídková Simona Vykouřilová, matrikářka Schůzka spolků V pondělí se v 16 hod. v zasedací místnosti starosty Městského úřadu (1. patro) uskuteční schůzka pro zástupce spolků a zájmových organizací. Program: Finanční příspěvky z rozpočtu města na rok 2005 Den spolků v roce 2005 Všichni jste srdečně zváni Poděkování za Tříkrálovou sbírku Farní charita touto cestou děkuje všem dárcům, koledníkům a jejich rodičům i všem pomocníkům za zdárný průběh sbírky. Bez obětavé píle koledníků a dobrovolníků by se Tříkrálová sbírka nemohla uskutečnit. Vedle již tradičních koledníků se koledování zúčastnili i skauti a skautky z 3. oddílu místní organizace. Nemůžeme dostatečně poděkovat všem těm, jenž projevili ochotu a obdařili naše krále vlídným slovem i příspěvkem. V průběhu sbírky se projevila upřímná solidarita lidí podpořit snahu Charity zmírňovat lidské utrpení, zejména pod vlivem přírodní katastrofy v jižní Asii. V průběhu sbírky bylo rozhodnuto o navýšení podílu (o 10%) z Tříkrálové sbírky na zahraniční pomoc do jižní Asie. Česká katolická charita již poslala okamžitou pomoc v podobě trvanlivých potravin, hygienických prostředků, stanů a přikrývek. Dále se bude zaměřovat na dlouhodobé projekty obnovu bydlení a podporu konkrétních rodin. Vybrané peníze budou použity ve spolupráci s mezinárodní federací národních charit Caritas Internationalis. Díky štědrosti dárců na území města a okolí byla vybrána částka ve výši Kč, což je nejvíce za dobu organizování sbírky. Ještě jednou upřímné poděkování za Vaši pomoc. strana 6 Ing. Zdeněk Bartoš, ředitel Farní charity Milí přátelé a příznivci Domova sv. Josefa, jak se již stalo tradicí, chtěli bychom vás s příchodem nového roku částečně informovat o životě a dění v DSJ v Žirči. V březnu loňského roku jsme otevřeli třetí oddělení určené pro krátkodobé bydlení. Tímto krokem chceme pomoci zvláště rodinám, které o nemocné ještě pečují a potřebují znovu nabrat sílu. Celková kapacita DSJ se tak rozrostla na konečných 42 lůžek. Dále se nám s pomocí Ministerstva zdravotnictví a mnoha sponzorů podařilo vybavit Domov mimo jiné několika vanami pro vodoléčbu a vybudovat zázemí pro rehabilitaci. Součástí areálu DSJ je také park sloužící nejen našim klientům, ale také všem obyvatelům obce a ostatním návštěvníkům. V současnosti dochází za podpory Státního fondu životního prostředí k rekonstrukci zeleně, za pomoci ZŠ Strž, která získala peníze z nadace Partnerství z projektu Otevřené zahrady, dochází k opravě části plotu sousedící se zahradou školy. Během podzimu loňského roku jsme zrekonstruovali nádvoří DSJ, a to za podpory Nadace O. F., několika soukromých dárců a Královéhradeckého kraje, který finanční podporou umožnil také opravu střechy a fasády. Od léta 2004 probíhá celková rekonstrukce zahradního domku, v němž se uskutečňuje projekt Chráněného bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé děti s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. V rámci této aktivity podpořené Evropskou unií z programu Phare nabídneme dvěma rodinám možnost ubytování v zahradním domku a tím tak umožníme rodině další společné soužití, které již není v domácím prostředí možné. Rádi bychom Vás také informovali o benefičních aktivitách Domova svatého Josefa v roce 2004 a o využití finančních prostředků, které jsme takto od Vás obdrželi: Milí přátelé, za všechny dary Vám upřímně děkujeme spolu se všemi lidmi nemocnými nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou, o něž v Domově svatého Josefa pečujeme. Doufáme, že nám i nadále zachováte svou přízeň a podporu, bez které bychom nemohli o nemocné pečovat v takovém rozsahu. Přejeme Vám úspěšný rok, pevné zdraví a Boží požehnání. Název akce Výtěžek Tříkrálová sbírka Jaroměř ,- Naděje pro Josefa prodej benefičních pohlednic ,- Svatoanenské slavnosti Žireč a Nadace Divoké husy ,- Benefiční koncert ONDRÁŠ a Nadace Divoké husy ,- Celkem Kč Využití:Transportní a zvedací zařízení, Zkvalitnění péče o naše klienty, Parapodium -rehabilitační přístroj, Nepřímotopný zásobníkový ohřívač Mgr. et Mgr. Lukáš Holub, vedoucí DSJ v Žirči Ministerstvo informatiky ČR pořádá Národní program počítačové gramotnosti Základy práce s počítačem 3 dvouhodinové kurzy v odpoledních hodinách kurzy se konají: Dvůr Králové nad Labem, nám. Republiky 101, (bývalý Strojtex) tel , Účastníci hradí pouze 100 Kč za kurz. Přihlášky: tel (po-pá, 8-17) osobně na uvedené adrese Foto: M. Bažant Kynologická organizace 138 připravuje výcvik psů malých plemen Pes je pes, ať je velký nebo malý, a s každým psem lze trochu cvičit. Každý čtvrtek od 17 do 18 hodin bude prostor našeho cvičiště vyhrazen pouze pro psy malých plemen. Jak bude takový výcvik probíhat? Hodinu zahájíme socializací psů což je volné pobíhání a vzájemné seznamování našich čtyřnohých přátel. Pak budou následovat cviky základní poslušnosti: chůze na vodítku, přivolání psa, povely sedni, lehni, vstaň a odložení psa. Na závěr cvičení bude překonávání překážek agility, vhodných pro malá plemena. S výcvikem začínáme ve čtvrtek 31. března a první turnus (duben, květen) proběhne zdarma. Scházet se budeme za každého počasí. V případě souvislého deště máme pro ty nejmenší, a jistě trochu choulostivé pejsky, zastřešený prostor, kde je možno cvičit. Informace na tel: , Více informací o našem klubu najdete na naší vývěsce na bráně a webových stránkách Jitka Šenkýřová Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové n. L. Adresa organizace: Benešovo nábřeží 1067, Dvůr Králové n/l, Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Kontakt: tel , fax Kontaktní osoba: Zdeněk Hojný - ředitel střediska Dorkas Syrovátková - vrchní sestra Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Přehled poskytovaných služeb: pečovatelská služba služby v denním centru pro seniory trvalé pobyty v Domově Diakonie přechodné pobyty v Domově Diakonie Pečovatelská služba a služby v denním centru jsou určeny pro seniory a osoby se zdravotním postižením ze Dvora Králové n. L. a z obcí v jeho správním obvodu. Služby Domova Diakonie jsou určeny pro seniory ze Dvora Králové n. L. a z obcí ve správním obvodu. Součástí domova je také oddělení se zvýšenou péčí, které je určeno seniorům postiženým Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Služby na tomto oddělení mohou využít senioři žijící trvale na území Královéhradeckého kraje. Na tomto oddělení je rovněž poskytována péče seniorům při přechodných pobytech. Kateřina Pištorová, odbor ŠKS

7 : Lednové číslo soutěže Znáte své město? představuje budova Římskokatolické Farnosti. Na budově bylo provedeno 5 změn. Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Stačí jen 4 z 5 změn (retuší) zakroužkovat, obrázek s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihnout a vhodit do osudí v Městském informační centru na náměstí T. G. Masaryka. Losování proběhne Výherce, pokud budou souhlasit, uveřejníme v příštím vydání. 1. cena - Dvě vstupenky na divadelní předstaení do Hankova domu. 2. cena - Videokazeta o Dvoře Králové + pexeso 3. cena - Kniha Královny a věnná města +pexeso Z 53 tiketů v osudí nesprávně označilo změny 5 soutěžících. Výherci jsou: 3. místo - puzzle Josef Gürtler, El. Krásnohorské místo - kniha Hana Zollmanová, Kollárova místo - videokazeta Marie Brodská, Žireč 28 Ceny pro vítěze jsou připraveny k vyzvednutí v Městském informačním centru. Výhercům blahopřejeme! Martin Záruba, oddělení TAJ Řešení z minulého čísla: prostřední okno v přízemí muzea, prostřední socha nad vjezdem, přidané malé oválné okno, soška čuček Noviny královédvorské radnice Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Mladší přípravka ovládla domácí turnaj Parádního úspěchu dosáhli nejmladší vyznavači kulatého míče. Ve sportovní hale ZŠ Strž se v neděli 9. ledna uskutečnil kvalitně obsazený turnaj a na jeho konci se z vítězství radovali svěřenci trenérů Martina Kazdy a Martina Teubera. Do Dvora Králové zavítalo hned devět týmů a ty byly společně s domácím kolektivem rozděleny do dvou skupin. V áčku byl velkým favoritem SK Hradec Králové a svoji úlohu také potvrdil prvním místem. Hodně se věřilo také Olympii Hradec, která je jediným týmem, který se dostal na podzim před naše hráče v krajském přeboru mladších přípravek. Olympia ale úlohu nezvládla a hradečtí mladíci se museli sklonit před borci z Náchoda-Deštné. Na dalších příčkách skončily AFK Chrudim a Nové Město. Skupinu B ovládli nadšeně bojující fotbalisté Dvora Králové. Ti sice nejprve remizovali 1:1 s Lázněmi Bělohrad, v dalších zápasech už ale nenechali nic náhodě. Všechny soupeře porazili shodně 1:0 a již v těchto duelech se prosadil gólman Vláďa Matula, jenž také zásluhou svých bojujících spoluhráčů udržel třikrát čisté konto. Dvůr porazil Rozkoš Česká Skalice, Teslu Pardubice a v zápase o první místo ve skupině také FK Trutnov. Souboje v semifinále ovládli fotbalisté z podkrkonoší. Nejprve Trutnováci nečekaně zdolali áčko Hradce 2:1 a poté dominovali v utkání s Náchodem také dvorské hvězdy, když svému soupeři nedali výsledkem 2:0 žádnou šanci. Finále tak přineslo opakování souboje ze skupiny B a navíc nelítostný duel mezi dvěma okresními rivaly. Dvoráci nechtěli pokazit skvěle odehraný turnaj. To se jim podařilo a vítězstvím 2:0 dosáhli zaslouženého úspěchu. Za své výsledky obdrželi domácí mladíci krásný pohár a diplom, úspěch v dobře zorganizovaném turnaji navíc zpestřilo vyhlášení nejlepších jednotlivců, mezi kterými nechyběl s pouhým jedním inkasovaným gólem brankář Vladimír Matula. Věřme, že se našim talentovaným hráčům bude dařit i nadále a lednový úspěch nebude v tomto roce jejich posledním. Tomáš Otradovský Prvenství na mistrovství ČR v ricochetu V době od se v Jindřichově Hradci konalo mistrovství ČR v ricochetu seniorů. Zúčastnilo se celkem 22 hráčů z celé republiky. V kategorii nad 40 let zvítězil Karel Lukáč z klubu Sport World Dvůr Králové nad Labem. Úspěch tohoto klubu potvrdil ještě 4. místem Daniel Hofmann. Sport World Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje dotační program podpory a rozvoje sportu na rok 2005 Uzávěrka přihlášek je Finanční příspěvky budou vyplaceny až po schválení rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem Podrobnější informace včetně formulářů lze získat na Odboru školství, kultury a sociálních věcí (náměstí T. G. Masaryka 38, 2. patro). Formuláře jsou rovněž k dispozici v Městském informačním centru a na internetových stránkách v rubrice Městský úřad. Irena Ságnerová, odbor ŠKS, tel Foto: Sport World Horní řada: Martin Kazda trenér, Josef Ruprich, Tomáš Lánský, Marek Janeba, Vojtěch Klust, Martin Franc, Jan Rutrle, Jakub Petr, Martin Teuber trenér. Dolní řada: David Machek, Martin Teuber, Matyáš Kazda, Štěpán Sedláček, gólman Vladimír Matula. Foto: oddíl kopané strana 7

8 Textová inzerce: Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle. Příspěvky jsou přijímány výhradně na ové adrese Jejich součástí musí být jméno autora včetně kontaktu. Autor odpovídá za věcnou i jazykovou správnost. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky bez uvedení jména nezveřejnit. NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Irena Ságnerová DiS. Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrka příštího vydání je strana 8

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Vizovice, okres Zlín Palackého nám. 888 763 12 Vizovice Směrnice č. 5 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : 1. Úvodní ustanovení 2. Plátci

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více