Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s."

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2006/2007

2 Obsah Obsah: Obsah...2 Úvodní slovo rektora...3 Organizace VŠMIE...5 Informace o VŠMIE...7 e-teaching Harmonogram akademického roku...13 Kreditní systém...14 Přijímací řízení, registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem...16 Profil absolventa...20 Přehled oborů v bakalářském studijním programu prezenčního studia...25 Aplikovaná informatika...25 Manažerská informatika Manažerská ekonomika...39 Kombinované studium...44 Přehled oborů v bakalářském studijním programu kombinovaného studia...47 Aplikovaná informatika...47 Manažerská ekonomika...57 Kurzy celoživotního vzdělávání...62 Abecední seznam předmětů...63 Knihovní a výpůjční řád...80 Řad používání počítačových učeben...82 Vnitřní předpisy VŠMIE...83 Statut VŠMIE...83 Jednací řád akademické rady...89 Studijní a zkušební řád...90 Stipendijní řád...97 Disciplinární řád

3 Úvodní slovo rektora Vážené kolegyně a kolegové, prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v lednu 2002 Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky (dále jen VŠMIE) státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Rozhodnutím z 30. prosince 2005 MŠMT prodloužilo akreditaci bakalářského programu Ekonomika a management do 30. prosince 2011, a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, při které je většina výuky uskutečňována distančně (dálkově) a pouze zbývající část prezenčně. Při reakreditaci studijního programu byl modernizován obsah studia zařazením předmětů, reagujících především na vývoj v oblasti informatiky. Původní obor Manažerská informatika byl přejmenován na Aplikovanou informatiku. V rámci tohoto oboru je možné se od 2. ročníku rozhodnout buď pro specializaci Management ICT, ve které je kladen zvýšený důraz na řízení projektů v oblasti ICT, vývoj software a manažerské dovednosti, nebo pro specializaci Informační technologie, která je orientována více technicky, náplní je především programování, databáze, problematika počítačových sítí a distribuovaných systémů. Rovněž u oboru Manažerská ekonomika došlo k jeho modernizaci zařazením nových předmětů a úpravou rozsahu výuky. V obou oborech byly též posíleny předměty, které doplňují portfolio studentů o soft skills. I když u oboru Aplikovaná informatika je kladen větší důraz na informatické předměty a v oboru Manažerská ekonomika na problematiku podnikové a manažerské ekonomiky, lze přesto konstatovat, že znalosti absolventů z obou těchto problémových oblastí jsou zastoupeny v takové šířce, jaká není obsažena v žádném standardně nabízeném programu na jiných vysokých školách. To pro absolventy VŠMIE vytváří optimální předpoklady pro uplatnění v praxi na výkonných pozicích i v nižších řídících funkcích v soukromých, družstevních i státních podnicích a organizacích výrobní i nevýrobní sféry. O prezenční studium budou mít zájem především ti, kteří nepředpokládají, že budou při studiu zaměstnáni, ale i tuto formu studia je možné absolvovat při zaměstnání. Tuto možnost podporuje rozvrh přednášek a cvičení i kreditní systém studia. U kombinovaného studia výuka probíhá formou čtyř 1-2 denních soustředění za semestr, konaných zpravidla v pátek a v sobotu. Standardní délka studia je 3 roky, studium je však možné rozložit až na pět let studia. 3

4 Úvodní slovo rektora VŠMIE nabízí rovněž kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, které se uskutečňují na základě stejných osnov a dalších studijních požadavků jako předměty v řádném studiu. To umožňuje, aby po případném pozdějším přijetí posluchače do uceleného studia mu mohly být uznány předměty, které získal během tohoto celoživotního vzdělávání. Pro zájemce, kteří po absolvování bakalářského programu VŠMIE chtějí studovat na některé jiné vysoké škole (např. na VŠE) v navazujícím magisterském studiu, je v rámci volitelných bloků připraven soubor předmětů, jejichž absolvování studenty připraví na přijímací zkoušky na toto studium vedoucí k dosažení titulu Ing. Zvažujeme možnost, aby se i VŠMIE ucházela o akreditaci magisterského studia. Zárukou kvality výuky jsou zkušený pedagogický sbor, jehož profesoři, docenti i odborní asistenti mají dlouholeté zkušenosti s pedagogickým působením na takových vysokých školách, jako je VŠE, Západočeská univerzita apod. a vybavení školy moderním technologickým zázemím. Vysoká kvalifikace učitelů umožnila, aby VŠMIE převzala odpovědnost za program aplikovaného výzkumu, do jehož řešení jsou podle míry svých schopností zapojováni i posluchači školy. Naší přidanou hodnotou je především důraz na informační technologie a jejich využití v každodenní praxi i ve výuce. Tuto snahu podporuje i náš projekt eteachingu v jehož rámci mohou studenti získat ke studiu vlastní Tablet PC. Doufám, že Vám tato publikace přinese dostatek informací o VŠMIE a jejím studijním programu. Pokud přesto budete mít zájem získat o některých otázkách více informací, můžete nás kdykoli kontaktovat. Praha leden 2006 prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Rektor VŠMIE 4

5 Organizace VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vltavská 14/585, Praha 5, PSČ IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7345 Registrace MŠMT vydaná pod č.j.: / Studijní program: Ekonomika a management (62-08-R) Vedení VŠMIE rektor: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prorektor: doc. Ing. Jiří Beck, CSc. kvestor: Radek Řechka Orgány VŠMIE Poznámka: Údaje týkající se organizační struktury VŠMIE najdete též ve vnitřních předpisech VŠMIE a na internetových stránkách Představenstvo Dozorčí rada Jan Hrabánek (předseda předst avenstva) ( ) Ing. Vlastimil Čejp (místopředseda představenstva) Ing. Vladimír Kovář (do ) Ing. Martin Klíma (předseda dozorčí rady) Radek Řechka Mgr. Dana Sobotová Akademická rada prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Ing. Vlastimil Čejp RNDr. Edita Kopincová, CSc. PaedDr. Božena Květoňová, CSc. doc. Ing. Jaromír Makovec, CSc. RNDr. Oldřich Petránek Ing. Valentin Sigmund Mgr. Dana Sobotová Ing. Miroslav Hübner Ing. Pavel Mikan prof. Ing. František Ková ř, CSc. Ing. Jan Vlk RNDr. Škaloud Miroslav doc. Ing. Jiří Volf, CSc. 5

6 Organizace VŠMIE Katedry Katedra informatiky (KIT) Vedoucí: RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Katedra ekonomiky (KEK) Vedoucí: doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Katedra doprovodných předmětů (KDP) Vedoucí: Mgr. Vojtěch Mašek, Ph. D. Knihovna a reprografické středisko Ing. Jozef Hrušovský Studijní oddělení Mgr. Lenka Fryčová Kateřina Jonášová Počítačové laboratoře RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Kontakty Adresa: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vltavská 14/585 Praha Zelená linka: Telefon: Fax: internet: Bankovní spojení: ebanka, a.s., Václavské náměstí 43, Praha 1 číslo účtu: /2400 6

7 Informace o VŠMIE Informace o Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. VŠMIE se nachází v Praze 5 Smíchově naproti Smíchovskému pivovaru, cca 100 m od stanice metra Anděl (viz. mapa): Dopravní spojení - Metro, trasa B, Anděl výstup směr Na Knížecí - Tramvaj, zastávka Anděl 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20 - Autobus, zastávka Na Knížecí: 104, 120, 123, 130, 137, 167, 191, 197, 217, meziměstské autobusy končící na zastávce Na Knížecí Budova VŠMIE 7

8 Informace o VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. nabízí tříleté bakalářské studium ve dvou oborech: Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika. Oba obory jsou zaměřené na informatiku a ekonomiku, v každém je však kladen důraz na jednu z těchto dvou oblastí. V rámci oboru Aplikovaná informatika si studenti volí jednu ze dvou specializací: Informační technologie a Management ICT. Obory studijního programu Aplikovaná informatika Manažerská ekonomika 8

9 Informace o VŠMIE Specializace Informační technologie je zaměřena více technicky a ke klíčovým tématům patří: Metodiky vývoje a implementace software, UML Programovací jazyky Java, C, C++, C# Softwarové platformy:.net, J2EE, J2SE Databázové platformy: Oracle, MS SQL, PostgreSQL Počítačové sítě, Internet, TCI/IP, správa serverů, Windows, Linux Specializace Management ICT je zaměřena více na řídící činnosti v oblasti ICT a ke klíčovým tématům patří: Řízení podniku v informační společnosti Business analýza Projektové řízení Doménové a business modelování, UML Systémy e-crm, ERP Klíčová témata v oblasti výuky ekonomiky: manažerská ekonomika: základní propočty efektivnosti podnikových činností finanční, nákladové a manažerské účetnictví: zjišťování a vyhodnocování ekonomických informací v podniku controlling: metody zjišťování a odstraňování rezerv marketing: zásady úspěšného prodeje výrobků podnikání na Internetu: e-obchody, elektronické bankovnictví, marketing na Internetu. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A TVŮRČÍ ČINNOST VŠMIE VŠMIE a její pracovníci se účastní celé řady různých grantů a projektů. Nabízí také možnost zapojení studentům na řešení aktuální projektů na jednotlivých katedrách. Vývojová a ostatní tvůrčí činnost: zpracování grantových projektů MŠMT, MPO, EU a dalších zadavatelů zahrnující i mezinárodní spolupráci; příprava počítačových programů, algoritmů a aplikací pro praxi, včetně orgánů státní správy, školství, malých a středních podniků a individuálních podnikatelů; zpracování marketingových studií pro podnikatelské subjekty; ověřování a další prohlubování vybraných manažerských metod a nástrojů (např. metody balanced scorecard, analýzy portfolia apod.); využívání informačních technologií v e-businessu a e-bankovnictví zpracování stanovisek, dobrozdání, expertních a oponentních posudků pro soukromé i veřejné subjekty. 9

10 Informace o VŠMIE Certifikace VŠMIE Škola dbá na odbornou způsobilost svých pracovníků i na kvalitu programu a sepětí s odbornou praxí. V závěru roku 2005 VŠMIE získala akreditaci Cisco Academy od společnosti Cisco systems. Vyučující si kromě akademického vzdělání doplňují různě certifikace jako napr. ECDL, SUN Certified Java programmer atp. 10

11 Informace o VŠMIE MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ VŠMIE počítačové laboratoře; školní počítačová síť s připojením na internet, možnost i bezdrátového připojení; počítačová projekční technika; knihovna s automatizovaným knihovním systémem; školní integrovaný informační systém: - elektronická nástěnka; - školní internetové stránky; - elektronické indexy; - on-line a off-line konference; - elektronické publikace 11

12 e-teaching e-teaching, aneb výuka budoucnosti VŠMIE a Hewlett-Packard nabízí všem studentům revoluční možnost využít při studiu těch nejmodernějších technologií z oblasti IT. Mnoho škol dnes nabízí pro své studenty výukové materiály, knihy a podklady k přednáškám v elektronické podobě. Naše škola jde ale dál. Všichni studenti mají možnost využít speciální nabídky dotovaného přenosného zařízení HP Compaq tc4200 Tablet PC. S tímto zařízením jsou studenti neustále připojeni k Internetu a mohou tak i mimo počítačové laboratoře využívat prostředků, které jim školní počítačová síť nabízí. Díky specifickým vlastnostem Tablet - PC si mohou studenti dělat poznámky tužkou na displeji přímo do stažených prezentací, dokumentů tabulek apod. Okomentované materiály pak mohou snadno sdílet s ostatními studenty a mohou si tak snadno vyměňovat poznatky nabyté při výuce. S uvedenými technologiemi samozřejmě drží krok i školní informační systém školy, který má několik modulů. Z pohledu e-teachingu je asi nejzajímavější část se zveřejněnými podklady ke studiu. Snahou všech vyučujících je v informačním systému školy zveřejňovat maximum informací tak, aby mohli studenti plně využívat možností, které jim zařízení nabízí. V budoucnu by měly být všechny knihy, skripta a i další literatura převedeny do elektronické podoby a dány studentům k dispozici. Poté bude stačit studentovi místo "stohu" knih jedno tenké mobilní zařízení. Aby bylo toto zařízení dostupné, nabízí ho VŠMIE svým studentům v ceně již od 99,- Kč. VŠMIE tak nabízí naprosto jedinečný způsob studia. S využitím nejmodernějších technologií a za bezkonkurenční cenu! V akademickém roce 2006/2007 platí následující podmínky: Podmínkou získání Tablet PC je zaplacení školného na dobu celého studia (tj. 3 roky) a dotované ceny: - pro studenty prezenčního studia: 99,- Kč - pro studenty kombinovaného studia: 6 999,- Kč 12

13 Harmonogram akademického roku Harmonogram akademického roku 2006/2007 Výuka v akademickém roce 2006/2007 trvá 26 týdnů, zkouškové období 15 týdnů a prázdniny 9 týdnů. Zimní semestr (ZS): Výuka v zimním semestru a Zkouškové období zimního semestru Zimní prázdniny Letní semestr (LS): Výuka v letním semestru Zkouškové období letního semestru a Letní prázdniny Organizovaný zápis do zimního semestru pro 1. ročník prezenčního studia od 17:00 a kombinovaného studia Zápis do semestru lze učinit výjimečně i individuálně nejpozději první den výuky (ZS , LS ) Zápis předmětů příslušného semestru a registrace studijních povinností za minulý semestr nejpozději do konce prvního týdne výuky (ZS , LS ) Výuka v kombinovaném studiu probíhá formou soustředí přibližně 1x za měsíc, obvykle jsou 4 soustředění. Termín prvního soustředění v zimním semestru je a v letním semestru Zápis do semestru kombinovaného studia probíhá vždy na prvním soustředění. 13

14 Kreditní systém Vysokoškolské studium na VŠMIE Kontrola studia (kreditní systém) Pro kontrolu průběhu studia je použit kreditní systém (ECTS - European Credit Transfer Systém). Znamená to tedy, že studium není ukončeno po absolvování určitého počtu let, ale po získání předepsaného počtu a složení zkoušek různého typu. Minimální délka studia je šest semestrů. Tento systém je založen na principech, které jsou definovány následovně: každý předmět je kromě počtu týdenních hodin výuky ohodnocen i počtem ; kredit vyjadřuje míru studentovy zátěže, především z hlediska přípravy během semestru; jeden kredit odpovídá jedné šedesátině průměrné roční zátěže průměrného studenta; úspěšným ukončením předmětu (zápočtem, zkouškou popř. obojím) získá student počet přiřazených danému předmětu; pro úspěšné ukončení studia nebo jeho části je zapotřebí získat stanovený počet ve stanovené skladbě a návaznosti v souladu s akreditovaným studijním programem a studijním řádem; pokud student předmět úspěšně neuzavřel zápočtem nebo zkouškou, může si ho znovu zapsat; předměty studované kombinovanou formou jsou doplněny povinnými materiály, které student musí zpracovat v průběhu semestru, ve kterém si předměty zapsal. Po vypracování povinných materiálů z daného předmětu student absolvuje zápočet (formou písemných testů nebo ústní kontroly) nebo zkoušku, jimiž se zakončuje studium jednotlivých předmětů v prezenční i kombinované formě studia. Student získává kredity za: předměty, které si zapsal a z nichž získal zápočet nebo složil zkoušku; vykonanou odbornou praxi; bakalářský projekt a seminář k bakalářskému projektu; uznané studijní výsledky získané na jiné vysoké škole. 14

15 Kreditní systém Kredity získané za zapsané předměty jsou nezávislé na známce a odpovídají minimálně průměrnému týdennímu počtu hodin předmětu, maximálně jeho dvojnásobku a zohledňují náročnost každého předmětu. Pro možnost úspěšně ukončit studium musí student získat minimálně 180 v předepsané struktuře. Kredity, které student získává, se během celého studia sčítají. Pro zápis do dalšího roku studia musí mít minimálně určitý počet. Minimální a doporučené hodnoty jsou stanoveny takto: rok studia Standardní počet při zápisu minimální počet pro zápis Podmínkou zápisu do třetího roku studia je úspěšné vykonání minimálně jedné souborné zkoušky, podmínkou pro studium delší, než je standardní doba studia (4. a 5. rok studia), je úspěšné vykonání minimálně dvou souborných zkoušek. Pokud student nesplnil některý z požadavků pro zápis a požádal o povolení podmíněného zápisu před ukončením termínu pro řádné zápisy, může mu prorektor povolit podmíněný zápis. Rozhodnutí o povolení podmíněného zápisu může obsahovat podmínky, na jejichž kontrolovatelné splnění může být vázáno setrvání studenta ve studiu v dalších semestrech. Podmíněný zápis lze povolit témuž studentovi nejvýše dvakrát během studia příslušného studijního programu. 1 Standardní délka studia je 3 roky, studium je však možné prodloužit až na 5 let 15

16 Přijímací řízení, registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem Přijímací řízení Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné přihlášky VŠMIE. Přihlášku je nutné podat nejdéle jeden den před konáním přijímacího řízení. Přihlášku lze stáhnout na internetových stránkách školy nebo je možno použít standardní formulář SEVT. Přihlášku je nutné vyplnit a poslat poštou nebo předat na studijním oddělení školy spolu s ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Na přihlášce se nevyžaduje potvrzení lékaře ani známky ze střední školy. Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč (resp. 400,- Kč viz dále). Přihlásit se lze také elektronickou formou (http://www.vsmie.cz/eprihlaska), v tomto případě vyplníte formulář přímo na školních internetových stránkách. Formulář Vám vygeneruje zkrácenou přihlášku, kterou zašlete poštou nebo přinesete s sebou na přijímací řízení. Poplatek za elektronické poslání přihlášky je snížen na 400,- Kč. Přihlášky zasílejte na adresu: VŠMIE, Vltavská 14/585, Praha 5, Poplatek za přijímací řízení lze zaplatit převodem na účet: ebanka, a.s. číslo účtu /2400, variabilní symbol 1, konstantní symbol 308, specifický symbol: rodné číslo, 9ti nebo 10ti místné bez lomítka, u cizinců číslo pasu, hotově u přijímacích zkoušek nebo poštou. K přijímacímu řízení si přineste průkaz totožnosti, psací potřeby, potvrzení o platbě a ověřenou kopii maturitního vysvědčení, příp. originál a obyčejnou kopii, kterou si VŠMIE ověří na místě sama. Aktuální informace o přijímacím řízení najdete na včetně termínů, kdy se koná. Přijímací řízení probíhá pouze formou ústního pohovu, jehož obsahem je vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia a případně projednání uzavírané smlouvy o studiu. Pokud budete chtít nastoupit ke studiu, je třeba uzavřít písemnou smlouvu a následně do pěti pracovních dnů uhradit poplatky spojené se studiem prvního semestru. Všechny formality včetně platby je možné vyřídit najednou v den konání přijímacího řízení. V odůvodněných případech a za předpokladu kapacitních možností školy může být vypsán další náhradní termín přijímacího řízení. 16

17 Přijímací řízení, registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem Zápis do studia Studentem se uchazeč stává zápisem do studia. Podmínkou zápisu je přijetí ke studiu a zaplacení poplatku za studium na daný semestr, příp. podepsání úvěrové smlouvy s bankou. K zápisu do studia je uchazeč povinen se dostavit osobně a to v termínu stanoveném VŠMIE. Je samozřejmé, že studenti VŠMIE mají statut studenta jako na veřejných vysokých školách (tedy např. zdravotní a sociální pojištění za ně platí stát, mají nárok na studentské slevy atd.). Prezenční forma Školné od ,- Kč za semestr. Poplatky spojené se studiem Standardní výše školného je sjednána ve smlouvě o studiu. Poplatky činí v prvních šesti semestrech studia ,- Kč za každý semestr, v sedmém a vyšších semestrech je pak cena snížena na 9.900,- Kč. Platbu školného je nutné provést vždy nejpozději v den zápisu do příslušného semestru. Platbu je možné provést bankovním převodem, případně v hotovosti. Konkrétní termíny stanoví smlouva o studiu, kde je možné ve výjimečných případech přizpůsobit systém platby možnostem studenta. Na žádost studenta může škola vystavit i daňový doklad (fakturu). Slevy na školném v prezenční formě studia Pro včas platící studenty jsou možné následující slevy: Možnost snížit svoje školné z původních ,- Kč na částku ,- Kč za jeden semestr. Jedinou podmínkou je včasné a řádné zaplacení. Pokud zaplatíte za zimní semestr 2006/2007 ve standardním termínu - tj. do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy (do data zápisu pro stávající studenty) základní školné ,- Kč a nejpozději do dvou měsíců od 1. dne výuky v semestru zaplatíte za následující semestr (tj. do ), stačí doplatit jen částku ,- Kč. Vaše roční školné bude tedy nižší o 6.200,- Kč! Pro ty z Vás, kteří chtějí a mohou využít možnosti půjčky u našeho partnera - u pobočky Komerční banky na Andělu, ale i pro ostatní, v jejichž možnostech je zaplatit celé školné najednou, jsme připravili navíc i slevu právě pro případ 17

18 Přijímací řízení, registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem platby školného za celé studium najednou. Sleva je ve výši ,- Kč a cena jednoho semestru studia tak činí ,- Kč, za celé studium tedy zaplatíte jen ,- Kč! Podobně jako v předchozím případě je třeba zaplatit základní školné (32.000,- Kč) nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Zbytek je pak třeba uhradit do dvou měsíců od 1. dne výuky (opět do ). Kombinovaná forma Školné od ,- Kč za semestr. Standardní výše školného je sjednána ve smlouvě o studiu. Poplatky činí v prvních šesti semestrech studia ,- Kč za každý semestr, v sedmém a vyšších semestrech je pak cena snížena na 7.900,- Kč. Platbu školného je nutné provést vždy nejpozději v den zápisu do příslušného semestru. Platbu je možné provést bankovním převodem, případně v hotovosti. Konkrétní termíny stanoví smlouva o studiu, kde je možné ve výjimečných případech přizpůsobit systém platby možnostem studenta. Na žádost studenta může škola vystavit i daňový doklad (fakturu). Slevy na školném v kombinované formě studia Pro včas platící studenty jsou možné následující slevy: Možnost snížit svoje školné z původních ,- Kč na částku ,- Kč za jeden semestr. Jedinou podmínkou je včasné a řádné zaplacení. Pokud zaplatíte za zimní semestr 2006/2007 ve standardním termínu - tj. do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy (do data zápisu pro stávající studenty) základní školné ,- Kč a nejpozději do dvou měsíců od 1. dne výuky v semestru (tj. do ) zaplatíte za následující semestr, stačí doplatit jen částku ,- Kč. Vaše roční školné bude tedy nižší o 4.800,- Kč! Pro ty z Vás, v jejichž možnostech je zaplatit celé školné najednou, jsme připravili navíc i slevu právě pro případ platby školného za celé studium najednou. Sleva je ve výši ,- Kč a cena jednoho semestru studia tak činí ,- Kč, za celé studium tedy zaplatíte jen ,- Kč! Podobně jako v předchozím případě je třeba zaplatit základní školné (24.990,- Kč) nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Zbytek je pak třeba uhradit do dvou měsíců od 1. dne výuky (do ). 18

19 Přijímací řízení, registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem Celoživotní vzdělávání V programech celoživotního vzdělávání je výše poplatku stanovena na 1.100,- Kč za jeden zapsaný kredit. Pro absolventy školy je poplatek snížen o 50%, tj. na 550,- Kč za jeden kredit. Studium cizinců Cizinci jsou přijímáni za stejných podmínek jako občané České republiky. Vysvědčení o maturitní zkoušce v jejich zemi musí být nostrifikováno. O nostrifikaci uchazeči žádají dle místa bydliště na Krajském úřadu, v Praze na Magistrátu. Sídlo pražského úřadu: Učňovská 1/100, v Praze 9 na Jarově. 19

20 Profil absolventa Profil absolventa oboru Aplikovaná informatika Všeobecné znalosti absolventovi umožňují, aby pochopil podstatu způsobu vývoje informačních systémů a využívání informačních a komunikačních technologií v rozhodovacích procesech či ekonomických analýzách. Ke všeobecným znalostem patří také prohloubení znalostí u nejméně dvou světových jazyků a soft-skills schopností. Odborné znalosti a dovednosti - Absolvent získá dobré ekonomické, technické, obchodní, legislativní a organizační znalosti, schopnost podílet se na formulaci strategie a vize v oblasti projekce a konstrukce informačních systémů. Absolvent má dále dobré analytické schopnosti a znalosti metodik vývoje software, metodiky Rational Unified Process, technik a nástrojů pro pokrytí hlavních disciplín metodik vývoje software. Jedná se zejména o disciplíny návrhu, implementace, testování a nasazení informačních systémů. Absolvent je schopen vidět problémy v širším kontextu v hospodářském a mezinárodním prostředí. Primárně je zaměřen a má všechny odborné znalosti v oblasti návrhu softwarové architektury enterprise informačních systémů, návrhu implementačních řešení a algoritmů. Absolvent dokáže programovat v technologiích Java či MS.NET včetně efektivního používání vývojových či jiných nástrojů určených pro danou technologii a jednotlivé disciplíny projekce a konstrukce. Je schopen navrhovat, dokumentovat a efektivně spravovat datové základny včetně databázových systémů. Jako řídící pracovník má dobré předpoklady pro řízení pracovních týmů a má dobré komunikační schopnosti. Získané dovednosti a vědomosti, schopnost citu pro trh, předvídání změn v poptávce a nabídce, ale také v moderních technologických trendech a schopnost prezentovat vlastní řešení či společnost umožňují velmi dobrou komunikaci s obchodními či technologickými partnery. Speciální znalosti a dovednosti - Absolventi budou tyto znalosti a dovednosti získávat především prostřednictvím volitelných bloků případně volitelných předmětů. Volbou výběrových bloků si studenti v rámci tohoto oboru vybírají svoji specializaci v oblasti Informačních technologií: Volitelný blok Hardware umožňuje získání speciálních znalostí v oblasti elektronických systémů. V návaznosti na to pak student získá znalosti hardwarových zařízení, a to jak vlastních výpočetních systémů, tak i jejich periferních zařízení. Současně student získá znalosti v oblasti ochrany a bezpečnosti dat spočívající mimojiné v přehledu o antivirové ochraně ICT prostředků, metodách a způsobech kódování dat, kryptografie a další. 20

21 Profil absolventa Volitelný blok ICT infrastruktura má umožnit získat speciální znalosti v oblasti analýzy provozních parametrů sítě, udržování technického vybavení a komunikačních cest. Student aktivně dokáže používat a administrovat nejužívanější operační systémy jakými jsou Linux či síťové operační systémy společnosti Microsoft. Po absolvování tohoto volitelného bloku student bude připraven na složení zkoušek nutných pro certifikaci CISCO Academy, případně další firemní certifikace MCP apod. Blok Vývoj a administrace databází umožňuje studentovi získat znalosti v oblasti administrace, konfigurace či ladění databázových systémů Microsoft SQL Server a Oracle. Současně vedle těchto znalostí student získá přehled o typech či druzích hardwarových komponent, typech serverů či dalších prvků používaných při enterprise řešení informačních systémů. V oblasti Managementu ICT jsou nabízeny bloky: Blok Řízení projektů umožňuje hlubší poznání problematiky řízení projektů zabývajících se projekcí a implementací informačních systémů zejména v komerční sféře. Student dokáže aktivně aplikovat manažerské metody v oblasti plánování, organizování, kontrole či vedení lidí. Zároveň získá znalosti týkající se disciplíny řízení projektu v souladu se standardy projektového řízení. Student absolvováním tohoto volitelného bloku získá přípravu k možnosti certifikace projektového manažera dle International Project Management Association uznávaného v Evropské unii. Volitelný blok Business analýza má umožnit získat speciální znalosti v oblasti analýzy, use-case specifikace enterprise informačních systémů či business modelování podnikových procesů. Student se naučí aktivně aplikovat analytické vzory při analýze informačního systémů či efektivně používat CASE nástroje v průběhu analýzy či business modelování. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Absolvent oboru Aplikovaná informatika je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi v základních oblastech projekce a konstrukce informačních systémů či administrace ICT prostředí firmy. Absolvent nalezne uplatnění jako implementační specialista, konzultant, softwarový architekt, programátor, správce sítě, databázový administrátor, ředitel projektu, analytik, business architekt, vedoucí týmu či systémový integrátor. Skladbu předmětů a jejich časový plán si může student individuálně přizpůsobit svým potřebám, odbornému profilu i časovým možnostem a to jednak výběrem 21

22 Profil absolventa volitelných bloků, cizího jazyka a zaměřením bakalářské práce a odborné praxe, ale také využitím pravidel kreditního systému pro časové rozložení výuky. Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání: Absolvent oboru Aplikovaná informatika je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi pro působení na pozicích jako implementační specialista, konzultant, softwarový architekt, programátor, správce sítě, databázový administrátor, ředitel projektu, analytik, business architekt, vedoucí týmu či systémový integrátor v informatických společnostech, IT odděleních bank, pojišťoven, velkých obchodních řetězců a obdobných firem. 22

23 Profil absolventa Profil absolventa oboru Manažerská ekonomika Všeobecné znalosti umožňují studentovi, aby pochopil principy fungování podniku v tržní ekonomice. Kromě obecných ekonomických otázek charakterizujících trh a specifika tržního prostředí se výuka zaměřuje na základní problematiku právních vztahů a základních kvantitativních metod, umožňujících aplikaci získaných teoretických postupů při řešení praktických otázek. Ke všeobecným znalostem patří i získání resp. prohloubení znalostí u nejméně dvou světových jazyků a soft-skills schopností. Odborné znalosti zahrnují poznatky ze všech rozhodujících činností podniku (výrobní, odbytové, inovační, investiční, nákupní a kontrolní), s jejichž pomocí jsou absolventi schopni zvládat konkrétní úkoly v podmínkách jak individuálního podnikání tak i v podnikovém prostředí. Mezi tyto okruhy patří založení podniku včetně sestavení zakladatelského rozpočtu, zjišťování jeho efektivnosti, řízení cash flow, jednání s bankami o poskytnutí úvěru, stanovení ceny apod. Úspěšné zvládnutí těchto požadavků je umožněno dobrou znalostí informačních technik, předpokladů pro jejich používání, metod zjišťování informací, zásad a konkrétních metod využití informačních technik v podnikání. Speciální znalosti a dovednosti studenti získávají prostřednictvím volitelných bloků. Blok Ekonomika průmyslového podniku umožňuje hlubší poznání problematiky průmyslové výroby a jejího řízení včetně inovačních procesů. Současně tento blok umožňuje přípravu na přijímací zkoušky na magisterské studium na ekonomicky zaměřených vysokých školách, jako je např. VŠE.Volitelný blok Ekonomika a finance veřejného sektoru má umožnit získat základní znalosti o systému územní správy a samosprávy, o zásadách získávání finančních zdrojů a efektivním hospodařením s nimi, o základních oblastech rozvoje obcí, měst a regionů a přípravě podkladů z finanční oblasti pro přípravu projektů jejich dalšího rozvoje. Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Absolvent oboru Manažerská ekonomika je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi pro působení na referentských místech, nižších a po získání odpovídající praxe i na středních řídících funkcích především v oblastech finančního řízení, marketingu, rozborové činnosti, controllingu, účetnictví atd. 23

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma.... 4 Kolegium rektora...

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2005 VŠMIE květen 2004 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) Vltavská 14/585, 150 00

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 Praha 2009 Vydal MATFYZPRESS vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři,

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři, Ú V O D E M Před více jak třiceti lety napsal německý sociolog Georg Picht knihu Die deutsche Bildungskatastrophe, v níž zhodnotil význam vzdělávacích aktivit a svůj rozbor, s ohledem na vysokoškolské

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016

Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016 Bakalářské studijní programy 2015/2016 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2015/2016 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701 email: studijni@pef.mendelu.cz

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více