Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s."

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2006/2007

2 Obsah Obsah: Obsah...2 Úvodní slovo rektora...3 Organizace VŠMIE...5 Informace o VŠMIE...7 e-teaching Harmonogram akademického roku...13 Kreditní systém...14 Přijímací řízení, registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem...16 Profil absolventa...20 Přehled oborů v bakalářském studijním programu prezenčního studia...25 Aplikovaná informatika...25 Manažerská informatika Manažerská ekonomika...39 Kombinované studium...44 Přehled oborů v bakalářském studijním programu kombinovaného studia...47 Aplikovaná informatika...47 Manažerská ekonomika...57 Kurzy celoživotního vzdělávání...62 Abecední seznam předmětů...63 Knihovní a výpůjční řád...80 Řad používání počítačových učeben...82 Vnitřní předpisy VŠMIE...83 Statut VŠMIE...83 Jednací řád akademické rady...89 Studijní a zkušební řád...90 Stipendijní řád...97 Disciplinární řád

3 Úvodní slovo rektora Vážené kolegyně a kolegové, prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo v lednu 2002 Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky (dále jen VŠMIE) státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Rozhodnutím z 30. prosince 2005 MŠMT prodloužilo akreditaci bakalářského programu Ekonomika a management do 30. prosince 2011, a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia, při které je většina výuky uskutečňována distančně (dálkově) a pouze zbývající část prezenčně. Při reakreditaci studijního programu byl modernizován obsah studia zařazením předmětů, reagujících především na vývoj v oblasti informatiky. Původní obor Manažerská informatika byl přejmenován na Aplikovanou informatiku. V rámci tohoto oboru je možné se od 2. ročníku rozhodnout buď pro specializaci Management ICT, ve které je kladen zvýšený důraz na řízení projektů v oblasti ICT, vývoj software a manažerské dovednosti, nebo pro specializaci Informační technologie, která je orientována více technicky, náplní je především programování, databáze, problematika počítačových sítí a distribuovaných systémů. Rovněž u oboru Manažerská ekonomika došlo k jeho modernizaci zařazením nových předmětů a úpravou rozsahu výuky. V obou oborech byly též posíleny předměty, které doplňují portfolio studentů o soft skills. I když u oboru Aplikovaná informatika je kladen větší důraz na informatické předměty a v oboru Manažerská ekonomika na problematiku podnikové a manažerské ekonomiky, lze přesto konstatovat, že znalosti absolventů z obou těchto problémových oblastí jsou zastoupeny v takové šířce, jaká není obsažena v žádném standardně nabízeném programu na jiných vysokých školách. To pro absolventy VŠMIE vytváří optimální předpoklady pro uplatnění v praxi na výkonných pozicích i v nižších řídících funkcích v soukromých, družstevních i státních podnicích a organizacích výrobní i nevýrobní sféry. O prezenční studium budou mít zájem především ti, kteří nepředpokládají, že budou při studiu zaměstnáni, ale i tuto formu studia je možné absolvovat při zaměstnání. Tuto možnost podporuje rozvrh přednášek a cvičení i kreditní systém studia. U kombinovaného studia výuka probíhá formou čtyř 1-2 denních soustředění za semestr, konaných zpravidla v pátek a v sobotu. Standardní délka studia je 3 roky, studium je však možné rozložit až na pět let studia. 3

4 Úvodní slovo rektora VŠMIE nabízí rovněž kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, které se uskutečňují na základě stejných osnov a dalších studijních požadavků jako předměty v řádném studiu. To umožňuje, aby po případném pozdějším přijetí posluchače do uceleného studia mu mohly být uznány předměty, které získal během tohoto celoživotního vzdělávání. Pro zájemce, kteří po absolvování bakalářského programu VŠMIE chtějí studovat na některé jiné vysoké škole (např. na VŠE) v navazujícím magisterském studiu, je v rámci volitelných bloků připraven soubor předmětů, jejichž absolvování studenty připraví na přijímací zkoušky na toto studium vedoucí k dosažení titulu Ing. Zvažujeme možnost, aby se i VŠMIE ucházela o akreditaci magisterského studia. Zárukou kvality výuky jsou zkušený pedagogický sbor, jehož profesoři, docenti i odborní asistenti mají dlouholeté zkušenosti s pedagogickým působením na takových vysokých školách, jako je VŠE, Západočeská univerzita apod. a vybavení školy moderním technologickým zázemím. Vysoká kvalifikace učitelů umožnila, aby VŠMIE převzala odpovědnost za program aplikovaného výzkumu, do jehož řešení jsou podle míry svých schopností zapojováni i posluchači školy. Naší přidanou hodnotou je především důraz na informační technologie a jejich využití v každodenní praxi i ve výuce. Tuto snahu podporuje i náš projekt eteachingu v jehož rámci mohou studenti získat ke studiu vlastní Tablet PC. Doufám, že Vám tato publikace přinese dostatek informací o VŠMIE a jejím studijním programu. Pokud přesto budete mít zájem získat o některých otázkách více informací, můžete nás kdykoli kontaktovat. Praha leden 2006 prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Rektor VŠMIE 4

5 Organizace VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vltavská 14/585, Praha 5, PSČ IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7345 Registrace MŠMT vydaná pod č.j.: / Studijní program: Ekonomika a management (62-08-R) Vedení VŠMIE rektor: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prorektor: doc. Ing. Jiří Beck, CSc. kvestor: Radek Řechka Orgány VŠMIE Poznámka: Údaje týkající se organizační struktury VŠMIE najdete též ve vnitřních předpisech VŠMIE a na internetových stránkách Představenstvo Dozorčí rada Jan Hrabánek (předseda předst avenstva) ( ) Ing. Vlastimil Čejp (místopředseda představenstva) Ing. Vladimír Kovář (do ) Ing. Martin Klíma (předseda dozorčí rady) Radek Řechka Mgr. Dana Sobotová Akademická rada prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Ing. Vlastimil Čejp RNDr. Edita Kopincová, CSc. PaedDr. Božena Květoňová, CSc. doc. Ing. Jaromír Makovec, CSc. RNDr. Oldřich Petránek Ing. Valentin Sigmund Mgr. Dana Sobotová Ing. Miroslav Hübner Ing. Pavel Mikan prof. Ing. František Ková ř, CSc. Ing. Jan Vlk RNDr. Škaloud Miroslav doc. Ing. Jiří Volf, CSc. 5

6 Organizace VŠMIE Katedry Katedra informatiky (KIT) Vedoucí: RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Katedra ekonomiky (KEK) Vedoucí: doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Katedra doprovodných předmětů (KDP) Vedoucí: Mgr. Vojtěch Mašek, Ph. D. Knihovna a reprografické středisko Ing. Jozef Hrušovský Studijní oddělení Mgr. Lenka Fryčová Kateřina Jonášová Počítačové laboratoře RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Kontakty Adresa: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vltavská 14/585 Praha Zelená linka: Telefon: Fax: internet: Bankovní spojení: ebanka, a.s., Václavské náměstí 43, Praha 1 číslo účtu: /2400 6

7 Informace o VŠMIE Informace o Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. VŠMIE se nachází v Praze 5 Smíchově naproti Smíchovskému pivovaru, cca 100 m od stanice metra Anděl (viz. mapa): Dopravní spojení - Metro, trasa B, Anděl výstup směr Na Knížecí - Tramvaj, zastávka Anděl 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20 - Autobus, zastávka Na Knížecí: 104, 120, 123, 130, 137, 167, 191, 197, 217, meziměstské autobusy končící na zastávce Na Knížecí Budova VŠMIE 7

8 Informace o VŠMIE Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. nabízí tříleté bakalářské studium ve dvou oborech: Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika. Oba obory jsou zaměřené na informatiku a ekonomiku, v každém je však kladen důraz na jednu z těchto dvou oblastí. V rámci oboru Aplikovaná informatika si studenti volí jednu ze dvou specializací: Informační technologie a Management ICT. Obory studijního programu Aplikovaná informatika Manažerská ekonomika 8

9 Informace o VŠMIE Specializace Informační technologie je zaměřena více technicky a ke klíčovým tématům patří: Metodiky vývoje a implementace software, UML Programovací jazyky Java, C, C++, C# Softwarové platformy:.net, J2EE, J2SE Databázové platformy: Oracle, MS SQL, PostgreSQL Počítačové sítě, Internet, TCI/IP, správa serverů, Windows, Linux Specializace Management ICT je zaměřena více na řídící činnosti v oblasti ICT a ke klíčovým tématům patří: Řízení podniku v informační společnosti Business analýza Projektové řízení Doménové a business modelování, UML Systémy e-crm, ERP Klíčová témata v oblasti výuky ekonomiky: manažerská ekonomika: základní propočty efektivnosti podnikových činností finanční, nákladové a manažerské účetnictví: zjišťování a vyhodnocování ekonomických informací v podniku controlling: metody zjišťování a odstraňování rezerv marketing: zásady úspěšného prodeje výrobků podnikání na Internetu: e-obchody, elektronické bankovnictví, marketing na Internetu. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A TVŮRČÍ ČINNOST VŠMIE VŠMIE a její pracovníci se účastní celé řady různých grantů a projektů. Nabízí také možnost zapojení studentům na řešení aktuální projektů na jednotlivých katedrách. Vývojová a ostatní tvůrčí činnost: zpracování grantových projektů MŠMT, MPO, EU a dalších zadavatelů zahrnující i mezinárodní spolupráci; příprava počítačových programů, algoritmů a aplikací pro praxi, včetně orgánů státní správy, školství, malých a středních podniků a individuálních podnikatelů; zpracování marketingových studií pro podnikatelské subjekty; ověřování a další prohlubování vybraných manažerských metod a nástrojů (např. metody balanced scorecard, analýzy portfolia apod.); využívání informačních technologií v e-businessu a e-bankovnictví zpracování stanovisek, dobrozdání, expertních a oponentních posudků pro soukromé i veřejné subjekty. 9

10 Informace o VŠMIE Certifikace VŠMIE Škola dbá na odbornou způsobilost svých pracovníků i na kvalitu programu a sepětí s odbornou praxí. V závěru roku 2005 VŠMIE získala akreditaci Cisco Academy od společnosti Cisco systems. Vyučující si kromě akademického vzdělání doplňují různě certifikace jako napr. ECDL, SUN Certified Java programmer atp. 10

11 Informace o VŠMIE MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ VŠMIE počítačové laboratoře; školní počítačová síť s připojením na internet, možnost i bezdrátového připojení; počítačová projekční technika; knihovna s automatizovaným knihovním systémem; školní integrovaný informační systém: - elektronická nástěnka; - školní internetové stránky; - elektronické indexy; - on-line a off-line konference; - elektronické publikace 11

12 e-teaching e-teaching, aneb výuka budoucnosti VŠMIE a Hewlett-Packard nabízí všem studentům revoluční možnost využít při studiu těch nejmodernějších technologií z oblasti IT. Mnoho škol dnes nabízí pro své studenty výukové materiály, knihy a podklady k přednáškám v elektronické podobě. Naše škola jde ale dál. Všichni studenti mají možnost využít speciální nabídky dotovaného přenosného zařízení HP Compaq tc4200 Tablet PC. S tímto zařízením jsou studenti neustále připojeni k Internetu a mohou tak i mimo počítačové laboratoře využívat prostředků, které jim školní počítačová síť nabízí. Díky specifickým vlastnostem Tablet - PC si mohou studenti dělat poznámky tužkou na displeji přímo do stažených prezentací, dokumentů tabulek apod. Okomentované materiály pak mohou snadno sdílet s ostatními studenty a mohou si tak snadno vyměňovat poznatky nabyté při výuce. S uvedenými technologiemi samozřejmě drží krok i školní informační systém školy, který má několik modulů. Z pohledu e-teachingu je asi nejzajímavější část se zveřejněnými podklady ke studiu. Snahou všech vyučujících je v informačním systému školy zveřejňovat maximum informací tak, aby mohli studenti plně využívat možností, které jim zařízení nabízí. V budoucnu by měly být všechny knihy, skripta a i další literatura převedeny do elektronické podoby a dány studentům k dispozici. Poté bude stačit studentovi místo "stohu" knih jedno tenké mobilní zařízení. Aby bylo toto zařízení dostupné, nabízí ho VŠMIE svým studentům v ceně již od 99,- Kč. VŠMIE tak nabízí naprosto jedinečný způsob studia. S využitím nejmodernějších technologií a za bezkonkurenční cenu! V akademickém roce 2006/2007 platí následující podmínky: Podmínkou získání Tablet PC je zaplacení školného na dobu celého studia (tj. 3 roky) a dotované ceny: - pro studenty prezenčního studia: 99,- Kč - pro studenty kombinovaného studia: 6 999,- Kč 12

13 Harmonogram akademického roku Harmonogram akademického roku 2006/2007 Výuka v akademickém roce 2006/2007 trvá 26 týdnů, zkouškové období 15 týdnů a prázdniny 9 týdnů. Zimní semestr (ZS): Výuka v zimním semestru a Zkouškové období zimního semestru Zimní prázdniny Letní semestr (LS): Výuka v letním semestru Zkouškové období letního semestru a Letní prázdniny Organizovaný zápis do zimního semestru pro 1. ročník prezenčního studia od 17:00 a kombinovaného studia Zápis do semestru lze učinit výjimečně i individuálně nejpozději první den výuky (ZS , LS ) Zápis předmětů příslušného semestru a registrace studijních povinností za minulý semestr nejpozději do konce prvního týdne výuky (ZS , LS ) Výuka v kombinovaném studiu probíhá formou soustředí přibližně 1x za měsíc, obvykle jsou 4 soustředění. Termín prvního soustředění v zimním semestru je a v letním semestru Zápis do semestru kombinovaného studia probíhá vždy na prvním soustředění. 13

14 Kreditní systém Vysokoškolské studium na VŠMIE Kontrola studia (kreditní systém) Pro kontrolu průběhu studia je použit kreditní systém (ECTS - European Credit Transfer Systém). Znamená to tedy, že studium není ukončeno po absolvování určitého počtu let, ale po získání předepsaného počtu a složení zkoušek různého typu. Minimální délka studia je šest semestrů. Tento systém je založen na principech, které jsou definovány následovně: každý předmět je kromě počtu týdenních hodin výuky ohodnocen i počtem ; kredit vyjadřuje míru studentovy zátěže, především z hlediska přípravy během semestru; jeden kredit odpovídá jedné šedesátině průměrné roční zátěže průměrného studenta; úspěšným ukončením předmětu (zápočtem, zkouškou popř. obojím) získá student počet přiřazených danému předmětu; pro úspěšné ukončení studia nebo jeho části je zapotřebí získat stanovený počet ve stanovené skladbě a návaznosti v souladu s akreditovaným studijním programem a studijním řádem; pokud student předmět úspěšně neuzavřel zápočtem nebo zkouškou, může si ho znovu zapsat; předměty studované kombinovanou formou jsou doplněny povinnými materiály, které student musí zpracovat v průběhu semestru, ve kterém si předměty zapsal. Po vypracování povinných materiálů z daného předmětu student absolvuje zápočet (formou písemných testů nebo ústní kontroly) nebo zkoušku, jimiž se zakončuje studium jednotlivých předmětů v prezenční i kombinované formě studia. Student získává kredity za: předměty, které si zapsal a z nichž získal zápočet nebo složil zkoušku; vykonanou odbornou praxi; bakalářský projekt a seminář k bakalářskému projektu; uznané studijní výsledky získané na jiné vysoké škole. 14

15 Kreditní systém Kredity získané za zapsané předměty jsou nezávislé na známce a odpovídají minimálně průměrnému týdennímu počtu hodin předmětu, maximálně jeho dvojnásobku a zohledňují náročnost každého předmětu. Pro možnost úspěšně ukončit studium musí student získat minimálně 180 v předepsané struktuře. Kredity, které student získává, se během celého studia sčítají. Pro zápis do dalšího roku studia musí mít minimálně určitý počet. Minimální a doporučené hodnoty jsou stanoveny takto: rok studia Standardní počet při zápisu minimální počet pro zápis Podmínkou zápisu do třetího roku studia je úspěšné vykonání minimálně jedné souborné zkoušky, podmínkou pro studium delší, než je standardní doba studia (4. a 5. rok studia), je úspěšné vykonání minimálně dvou souborných zkoušek. Pokud student nesplnil některý z požadavků pro zápis a požádal o povolení podmíněného zápisu před ukončením termínu pro řádné zápisy, může mu prorektor povolit podmíněný zápis. Rozhodnutí o povolení podmíněného zápisu může obsahovat podmínky, na jejichž kontrolovatelné splnění může být vázáno setrvání studenta ve studiu v dalších semestrech. Podmíněný zápis lze povolit témuž studentovi nejvýše dvakrát během studia příslušného studijního programu. 1 Standardní délka studia je 3 roky, studium je však možné prodloužit až na 5 let 15

16 Přijímací řízení, registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem Přijímací řízení Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Přijímací řízení se zahajuje doručením písemné přihlášky VŠMIE. Přihlášku je nutné podat nejdéle jeden den před konáním přijímacího řízení. Přihlášku lze stáhnout na internetových stránkách školy nebo je možno použít standardní formulář SEVT. Přihlášku je nutné vyplnit a poslat poštou nebo předat na studijním oddělení školy spolu s ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Na přihlášce se nevyžaduje potvrzení lékaře ani známky ze střední školy. Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč (resp. 400,- Kč viz dále). Přihlásit se lze také elektronickou formou (http://www.vsmie.cz/eprihlaska), v tomto případě vyplníte formulář přímo na školních internetových stránkách. Formulář Vám vygeneruje zkrácenou přihlášku, kterou zašlete poštou nebo přinesete s sebou na přijímací řízení. Poplatek za elektronické poslání přihlášky je snížen na 400,- Kč. Přihlášky zasílejte na adresu: VŠMIE, Vltavská 14/585, Praha 5, Poplatek za přijímací řízení lze zaplatit převodem na účet: ebanka, a.s. číslo účtu /2400, variabilní symbol 1, konstantní symbol 308, specifický symbol: rodné číslo, 9ti nebo 10ti místné bez lomítka, u cizinců číslo pasu, hotově u přijímacích zkoušek nebo poštou. K přijímacímu řízení si přineste průkaz totožnosti, psací potřeby, potvrzení o platbě a ověřenou kopii maturitního vysvědčení, příp. originál a obyčejnou kopii, kterou si VŠMIE ověří na místě sama. Aktuální informace o přijímacím řízení najdete na včetně termínů, kdy se koná. Přijímací řízení probíhá pouze formou ústního pohovu, jehož obsahem je vzájemné ujasnění požadavků a nároků v průběhu studia a případně projednání uzavírané smlouvy o studiu. Pokud budete chtít nastoupit ke studiu, je třeba uzavřít písemnou smlouvu a následně do pěti pracovních dnů uhradit poplatky spojené se studiem prvního semestru. Všechny formality včetně platby je možné vyřídit najednou v den konání přijímacího řízení. V odůvodněných případech a za předpokladu kapacitních možností školy může být vypsán další náhradní termín přijímacího řízení. 16

17 Přijímací řízení, registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem Zápis do studia Studentem se uchazeč stává zápisem do studia. Podmínkou zápisu je přijetí ke studiu a zaplacení poplatku za studium na daný semestr, příp. podepsání úvěrové smlouvy s bankou. K zápisu do studia je uchazeč povinen se dostavit osobně a to v termínu stanoveném VŠMIE. Je samozřejmé, že studenti VŠMIE mají statut studenta jako na veřejných vysokých školách (tedy např. zdravotní a sociální pojištění za ně platí stát, mají nárok na studentské slevy atd.). Prezenční forma Školné od ,- Kč za semestr. Poplatky spojené se studiem Standardní výše školného je sjednána ve smlouvě o studiu. Poplatky činí v prvních šesti semestrech studia ,- Kč za každý semestr, v sedmém a vyšších semestrech je pak cena snížena na 9.900,- Kč. Platbu školného je nutné provést vždy nejpozději v den zápisu do příslušného semestru. Platbu je možné provést bankovním převodem, případně v hotovosti. Konkrétní termíny stanoví smlouva o studiu, kde je možné ve výjimečných případech přizpůsobit systém platby možnostem studenta. Na žádost studenta může škola vystavit i daňový doklad (fakturu). Slevy na školném v prezenční formě studia Pro včas platící studenty jsou možné následující slevy: Možnost snížit svoje školné z původních ,- Kč na částku ,- Kč za jeden semestr. Jedinou podmínkou je včasné a řádné zaplacení. Pokud zaplatíte za zimní semestr 2006/2007 ve standardním termínu - tj. do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy (do data zápisu pro stávající studenty) základní školné ,- Kč a nejpozději do dvou měsíců od 1. dne výuky v semestru zaplatíte za následující semestr (tj. do ), stačí doplatit jen částku ,- Kč. Vaše roční školné bude tedy nižší o 6.200,- Kč! Pro ty z Vás, kteří chtějí a mohou využít možnosti půjčky u našeho partnera - u pobočky Komerční banky na Andělu, ale i pro ostatní, v jejichž možnostech je zaplatit celé školné najednou, jsme připravili navíc i slevu právě pro případ 17

18 Přijímací řízení, registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem platby školného za celé studium najednou. Sleva je ve výši ,- Kč a cena jednoho semestru studia tak činí ,- Kč, za celé studium tedy zaplatíte jen ,- Kč! Podobně jako v předchozím případě je třeba zaplatit základní školné (32.000,- Kč) nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Zbytek je pak třeba uhradit do dvou měsíců od 1. dne výuky (opět do ). Kombinovaná forma Školné od ,- Kč za semestr. Standardní výše školného je sjednána ve smlouvě o studiu. Poplatky činí v prvních šesti semestrech studia ,- Kč za každý semestr, v sedmém a vyšších semestrech je pak cena snížena na 7.900,- Kč. Platbu školného je nutné provést vždy nejpozději v den zápisu do příslušného semestru. Platbu je možné provést bankovním převodem, případně v hotovosti. Konkrétní termíny stanoví smlouva o studiu, kde je možné ve výjimečných případech přizpůsobit systém platby možnostem studenta. Na žádost studenta může škola vystavit i daňový doklad (fakturu). Slevy na školném v kombinované formě studia Pro včas platící studenty jsou možné následující slevy: Možnost snížit svoje školné z původních ,- Kč na částku ,- Kč za jeden semestr. Jedinou podmínkou je včasné a řádné zaplacení. Pokud zaplatíte za zimní semestr 2006/2007 ve standardním termínu - tj. do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy (do data zápisu pro stávající studenty) základní školné ,- Kč a nejpozději do dvou měsíců od 1. dne výuky v semestru (tj. do ) zaplatíte za následující semestr, stačí doplatit jen částku ,- Kč. Vaše roční školné bude tedy nižší o 4.800,- Kč! Pro ty z Vás, v jejichž možnostech je zaplatit celé školné najednou, jsme připravili navíc i slevu právě pro případ platby školného za celé studium najednou. Sleva je ve výši ,- Kč a cena jednoho semestru studia tak činí ,- Kč, za celé studium tedy zaplatíte jen ,- Kč! Podobně jako v předchozím případě je třeba zaplatit základní školné (24.990,- Kč) nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Zbytek je pak třeba uhradit do dvou měsíců od 1. dne výuky (do ). 18

19 Přijímací řízení, registrace, zápisy a poplatky spojené se studiem Celoživotní vzdělávání V programech celoživotního vzdělávání je výše poplatku stanovena na 1.100,- Kč za jeden zapsaný kredit. Pro absolventy školy je poplatek snížen o 50%, tj. na 550,- Kč za jeden kredit. Studium cizinců Cizinci jsou přijímáni za stejných podmínek jako občané České republiky. Vysvědčení o maturitní zkoušce v jejich zemi musí být nostrifikováno. O nostrifikaci uchazeči žádají dle místa bydliště na Krajském úřadu, v Praze na Magistrátu. Sídlo pražského úřadu: Učňovská 1/100, v Praze 9 na Jarově. 19

20 Profil absolventa Profil absolventa oboru Aplikovaná informatika Všeobecné znalosti absolventovi umožňují, aby pochopil podstatu způsobu vývoje informačních systémů a využívání informačních a komunikačních technologií v rozhodovacích procesech či ekonomických analýzách. Ke všeobecným znalostem patří také prohloubení znalostí u nejméně dvou světových jazyků a soft-skills schopností. Odborné znalosti a dovednosti - Absolvent získá dobré ekonomické, technické, obchodní, legislativní a organizační znalosti, schopnost podílet se na formulaci strategie a vize v oblasti projekce a konstrukce informačních systémů. Absolvent má dále dobré analytické schopnosti a znalosti metodik vývoje software, metodiky Rational Unified Process, technik a nástrojů pro pokrytí hlavních disciplín metodik vývoje software. Jedná se zejména o disciplíny návrhu, implementace, testování a nasazení informačních systémů. Absolvent je schopen vidět problémy v širším kontextu v hospodářském a mezinárodním prostředí. Primárně je zaměřen a má všechny odborné znalosti v oblasti návrhu softwarové architektury enterprise informačních systémů, návrhu implementačních řešení a algoritmů. Absolvent dokáže programovat v technologiích Java či MS.NET včetně efektivního používání vývojových či jiných nástrojů určených pro danou technologii a jednotlivé disciplíny projekce a konstrukce. Je schopen navrhovat, dokumentovat a efektivně spravovat datové základny včetně databázových systémů. Jako řídící pracovník má dobré předpoklady pro řízení pracovních týmů a má dobré komunikační schopnosti. Získané dovednosti a vědomosti, schopnost citu pro trh, předvídání změn v poptávce a nabídce, ale také v moderních technologických trendech a schopnost prezentovat vlastní řešení či společnost umožňují velmi dobrou komunikaci s obchodními či technologickými partnery. Speciální znalosti a dovednosti - Absolventi budou tyto znalosti a dovednosti získávat především prostřednictvím volitelných bloků případně volitelných předmětů. Volbou výběrových bloků si studenti v rámci tohoto oboru vybírají svoji specializaci v oblasti Informačních technologií: Volitelný blok Hardware umožňuje získání speciálních znalostí v oblasti elektronických systémů. V návaznosti na to pak student získá znalosti hardwarových zařízení, a to jak vlastních výpočetních systémů, tak i jejich periferních zařízení. Současně student získá znalosti v oblasti ochrany a bezpečnosti dat spočívající mimojiné v přehledu o antivirové ochraně ICT prostředků, metodách a způsobech kódování dat, kryptografie a další. 20

21 Profil absolventa Volitelný blok ICT infrastruktura má umožnit získat speciální znalosti v oblasti analýzy provozních parametrů sítě, udržování technického vybavení a komunikačních cest. Student aktivně dokáže používat a administrovat nejužívanější operační systémy jakými jsou Linux či síťové operační systémy společnosti Microsoft. Po absolvování tohoto volitelného bloku student bude připraven na složení zkoušek nutných pro certifikaci CISCO Academy, případně další firemní certifikace MCP apod. Blok Vývoj a administrace databází umožňuje studentovi získat znalosti v oblasti administrace, konfigurace či ladění databázových systémů Microsoft SQL Server a Oracle. Současně vedle těchto znalostí student získá přehled o typech či druzích hardwarových komponent, typech serverů či dalších prvků používaných při enterprise řešení informačních systémů. V oblasti Managementu ICT jsou nabízeny bloky: Blok Řízení projektů umožňuje hlubší poznání problematiky řízení projektů zabývajících se projekcí a implementací informačních systémů zejména v komerční sféře. Student dokáže aktivně aplikovat manažerské metody v oblasti plánování, organizování, kontrole či vedení lidí. Zároveň získá znalosti týkající se disciplíny řízení projektu v souladu se standardy projektového řízení. Student absolvováním tohoto volitelného bloku získá přípravu k možnosti certifikace projektového manažera dle International Project Management Association uznávaného v Evropské unii. Volitelný blok Business analýza má umožnit získat speciální znalosti v oblasti analýzy, use-case specifikace enterprise informačních systémů či business modelování podnikových procesů. Student se naučí aktivně aplikovat analytické vzory při analýze informačního systémů či efektivně používat CASE nástroje v průběhu analýzy či business modelování. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Absolvent oboru Aplikovaná informatika je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi v základních oblastech projekce a konstrukce informačních systémů či administrace ICT prostředí firmy. Absolvent nalezne uplatnění jako implementační specialista, konzultant, softwarový architekt, programátor, správce sítě, databázový administrátor, ředitel projektu, analytik, business architekt, vedoucí týmu či systémový integrátor. Skladbu předmětů a jejich časový plán si může student individuálně přizpůsobit svým potřebám, odbornému profilu i časovým možnostem a to jednak výběrem 21

22 Profil absolventa volitelných bloků, cizího jazyka a zaměřením bakalářské práce a odborné praxe, ale také využitím pravidel kreditního systému pro časové rozložení výuky. Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání: Absolvent oboru Aplikovaná informatika je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi pro působení na pozicích jako implementační specialista, konzultant, softwarový architekt, programátor, správce sítě, databázový administrátor, ředitel projektu, analytik, business architekt, vedoucí týmu či systémový integrátor v informatických společnostech, IT odděleních bank, pojišťoven, velkých obchodních řetězců a obdobných firem. 22

23 Profil absolventa Profil absolventa oboru Manažerská ekonomika Všeobecné znalosti umožňují studentovi, aby pochopil principy fungování podniku v tržní ekonomice. Kromě obecných ekonomických otázek charakterizujících trh a specifika tržního prostředí se výuka zaměřuje na základní problematiku právních vztahů a základních kvantitativních metod, umožňujících aplikaci získaných teoretických postupů při řešení praktických otázek. Ke všeobecným znalostem patří i získání resp. prohloubení znalostí u nejméně dvou světových jazyků a soft-skills schopností. Odborné znalosti zahrnují poznatky ze všech rozhodujících činností podniku (výrobní, odbytové, inovační, investiční, nákupní a kontrolní), s jejichž pomocí jsou absolventi schopni zvládat konkrétní úkoly v podmínkách jak individuálního podnikání tak i v podnikovém prostředí. Mezi tyto okruhy patří založení podniku včetně sestavení zakladatelského rozpočtu, zjišťování jeho efektivnosti, řízení cash flow, jednání s bankami o poskytnutí úvěru, stanovení ceny apod. Úspěšné zvládnutí těchto požadavků je umožněno dobrou znalostí informačních technik, předpokladů pro jejich používání, metod zjišťování informací, zásad a konkrétních metod využití informačních technik v podnikání. Speciální znalosti a dovednosti studenti získávají prostřednictvím volitelných bloků. Blok Ekonomika průmyslového podniku umožňuje hlubší poznání problematiky průmyslové výroby a jejího řízení včetně inovačních procesů. Současně tento blok umožňuje přípravu na přijímací zkoušky na magisterské studium na ekonomicky zaměřených vysokých školách, jako je např. VŠE.Volitelný blok Ekonomika a finance veřejného sektoru má umožnit získat základní znalosti o systému územní správy a samosprávy, o zásadách získávání finančních zdrojů a efektivním hospodařením s nimi, o základních oblastech rozvoje obcí, měst a regionů a přípravě podkladů z finanční oblasti pro přípravu projektů jejich dalšího rozvoje. Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Absolvent oboru Manažerská ekonomika je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi pro působení na referentských místech, nižších a po získání odpovídající praxe i na středních řídících funkcích především v oblastech finančního řízení, marketingu, rozborové činnosti, controllingu, účetnictví atd. 23

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. září 2011 Studijní program pro rok 2011/2012 1 Obsah: Obsah...2 Úvodní slovo rektora...4 Informace o VŠMIE...7 Obory studijních programů...16 Přijímací

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011.

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 1 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 2 Získaná hodnocení v oblasti vzdělávacího

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8.

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8. Dodatek č. 1 Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více