Výsledky hlasování podle volebních stran. Hlasy. abs. v % 2 Komunistická strana Èech a Moravy ,00 11, VIZE ,50 5,50 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky hlasování podle volebních stran. Hlasy. abs. v % 2 Komunistická strana Èech a Moravy 14 743 11,00 11,00 2 3 4 VIZE 7 371 5,50 5,50 1"

Transkript

1 PROSINEC ROČNÍK 8 Jak bylo voleno do mìstského zastupitelstva Ve dnech probìhly volby do zastupitelstva mìsta. Pøedchozí zastupitelstvo stanovilo poèet èlenù na jedenadvacet a budou mít ètyøleté funkèní období. O slo ení mìstského zastupitelstva mohl rozhodovat svým hlasem ka dý obèan, který splòoval podmínky stanovené zákonem, tedy dosáhl vìku nejménì 18 let a v den voleb byl pøihlášen k trvalému pobytu ve mìstì. Svùj hlas mohl také dát obèan jiného státu, jen musel splòovat kromì uvedených podmínek také podmínku podle mezinárodní úmluvy, kterou je náš stát vázán a která byla vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv. Mìsto Strakonice mìlo 28 volebních okrskù. Kandidovalo 8 politických stran, co bylo 162 osob, z toho 111 mu ù (tj. 68,52 %) a 51 en (tj. 31,48 %). Podle vìkové struktury kandidovalo nejvíce lidí ve vìku 60 a více let (23,46 %) a naopak nejménì ve vìku do 19 let (0,62 %). Nejvíce mu ù kandidovalo ve vìku 60 a více let, en ve vìku let. Prùmìrný vìk kandidátù byl 49,51 let. Nejstaršímu bylo 76 let (kandidát za Komunistickou stranu Èech a Moravy) a nejmladšímu 18 let (kandidát za 4 VIZE). K volebním urnám pøišlo více ne šest tisíc devìt set oprávnìných volièù, tj. 36,53 %. Celkem bylo platných hlasù. Nejvíce hlasù získala Obèanská demokratická strana, druhé místo obsadila Èeská strana sociálnì demokratická, tøetí Komunistická strana Èech a Moravy, dále pak Volba pro mìsto, Køes anská demokratická unie Èeskoslovenská strana lidová, Volba pro budoucnost, 4 VIZE a Nestraníci (viz ní e uvedená tabulka). Dle zákona o obcích se musí konat ustanovující zastupitelstvo do 15 dnù od zveøejnìní výsledkù voleb. Uskuteènilo se v pondìlí v domì kultury za pøítomnosti dvaceti zvolených zastupitelù mìsta (viz tabulka na str. 2). Jedenadvacátá zvolená zastupitelka pí Zdeòka Tomšovicová (ÈSSD) byla pro nemoc omluvena. Bìhem jednání odešel Mgr. Emanuel Pavelka. Tajnou volbou byl zvolen starosta mìsta Ing. Pavel Vondrys (ODS), který získal 16 hlasù, dále pak dva místostarostové Ing. Karel Vlasák (ODS) s 14 hlasy a PhDr. Ivana Øíhová (KDU ÈSL) s 16 hlasy a ètyøi radní MUDr. Jiøí Chod (KDU ÈSL), Ing. Pavel Pavel (ODS), Mgr. Ivana Parkosová (Volba pro budoucnost) a Marie iláková (ODS). Výsledky hlasování podle volebních stran Ustavující zastupitelstvo mìsta Strakonice na svém zasedání dne Foto: Robert Malota Vá ení spoluobèané, v minulém mìsíci se po probìhlých komunálních volbách konalo ustavující zasedání zastupitelstva mìsta. Bylo zvoleno nové vedení radnice a rada mìsta na pøíští ètyøi roky (jména jsou uvedena v hlavním èlánku Zpravodaje). Chtìl bych vyjádøit pøání, aby novì zvolení èlenové zastupitelstva hledali potøebnou shodu pøi øešení problémù mìsta a daøilo se jim v dy nalézat to nejlepší východisko. Souèasnì mi dovolte, abych vám s blí- ícím se obdobím Vánoc popøál klidné pro- ití vánoèních svátkù, hodnì elánu, zdraví a štìstí do nového roku, a se nám daøí uskuteènit všechna pøání a pøedsevzetí, které si do nadcházejícího roku 2007 dáváme. Ing. Pavel Vondrys, starosta mìsta A co závìrem dodat? Snad jen popøát všem zastupitelùm, radním a vedení mìsta mnoho elánu, osobní i pracovní úspìchy, abychom za ètyøi roky, a budeme hodnotit volební období, mohli všichni øíci: Byl vykonán velký kus práce. Redakce Zpravodaje Kandidátní listina Hlasy abs. v % Pøepoètené procento platných hlasù Poèet mandátù Poèet èlenù v RM 1 Obèanská demokratická strana ,65 35, Komunistická strana Èech a Moravy ,00 11, VIZE ,50 5, Nestraníci ,73 6, Èeská strana sociálnì demokratická ,35 17, Volba pro mìsto ,20 10, Volba pro budoucnost ,26 6, Køes anská demokratická unie - Ès. str. lid ,30 9,30 2 2

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE PROSINEC 2006 ODS hlasù Ing. Pavel Vondrys hlasù Ing. Pavel Pavel hlasù Marie iláková hlasù Ing. Karel Vlasák hlasù Eva Rabová hlasù Jitka Krýzová hlasù Ing. Karel Šíp hlasù Mgr. M. Køiváèková hlasù Slo ení mìstského zastupitelstva pro období ÈSSD hlasù Zdeòka Tomšovicová hlasù Mgr. Emanuel Pavelka hlasù Ing. Ludìk Joza hlasù Mgr. Jar. Cháberová hlasù KSÈM hlasù Milada Vlasáková 942 hlasù Václav Šrámek 939 hlasù Volba pro mìsto hlasù MUDr. Josef Vávra hlasù Josef Štrébl hlasù KDU-ÈSL hlasù PhDr. Ivana Øíhová hlasù MUDr. Jiøí Chod hlasù Volba pro budoucnost hlasù 4 VIZE hlasù Mgr. Ivana Parkosová Ing. Hana Roudnická 781 hlasù 786 hlasù Nestraníci hlasù MUDr. M. Gregora hlasù Nabídka volného bytu obsazovaného dle pravidel pro byty nad 50 m 2 (usnesení RM è. 11/2006, è. 12/2006) 1+1, 988/Strakonice I, ul. Ellerova bytová jednotka I. kategorie o velikosti 1+1, è.b.j. 32, v 2. podla í domu èp. 988 ul. Ellerova ve Strakonicích I Rozmìry: pokoj 15,84 m 2, kuchyò 15,84 m 2, pøedsíò 9,30 m 2, spoj. chodba 10,60 m 2, WC 1,07 m 2, sprchový kout 0,95 m 2, balkon 3,10 m 2, chodba pod uzavøením 4,56 m 2 Celkem plocha: 61,26 m 2 Celkem mìsíèní nájemné bez slu eb: 2.068,- Kè (dvojnásobek základního nájemného: 2.015,- Kè, vybavení bytu: 53,- Kè) 1+1, 988/Strakonice I, ul. Ellerova bytová jednotka I. kategorie o velikosti 1+1, è.b.j. 12, v 5. podla í domu èp. 988 ul. Ellerova ve Strakonicích I Rozmìry: pokoj 15,80 m 2, kuchyò 15,80 m 2, pøedsíò 9,30 m 2, chodba 5,40 m 2, WC 1,00 m 2, sprchový kout 0,90 m 2, balkon 6,10 m 2 Celkem plocha: 54,30 m 2 Celkem mìsíèní nájemné bez slu eb: 1.783,- Kè (dvojnásobek základního nájemného: 1.730,- Kè, vybavení bytu: 53,- Kè) Bli ší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Z jednání rady města Zkrášlení Bavorovy ulice Na svém 160. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na zpracování architektonické studie úprav prostoru po demolici a pøilehlých pozemkù v ulici Bavorova, kdy na prvním místì je Ing. arch. Jan Rampich s cenou ,- Kè. Foto: Archiv MìÚ Bli ší informace naleznete v záøijovém Zpravodaji Zasedala kulturní komise Na svém 160. jednání dne rada mìsta souhlasila s prezentací mìsta: v katalogu Rodinná dovolená na 1/4 strany A4, v knize Špalíèek turistických zajímavostí Èeska 1/2 na strany, v katalogu cestovního ruchu Relax na 1/2 strany A4 a v publikaci Èeské kuriozity. Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením neinvestièní dotace ve výši 8.000,- Kè pro DDM Strakonice na zajištìní akcí poøádaných v období záøí prosinec Na svém 162. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením neinvestièní dotace ve výši ,- Kè pro Dìtský folklorní soubor Prácheòáèek u pøíle itosti oslav 25. výroèí èinnosti. Digitální interaktivní mapa mìsta Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila se zadáním digitální interaktivní mapy mìsta, s uzavøením smlouvy o dílo a licenèní smlouvy na výše zmínìné s firmou PLANstudio, spol. s r. o., Praha. Digitální interaktivní mapa bude umístìna na internetových doménách vlastnìných mìstem Strakonice. Bude vytvoøena v mìøítku 1:10 000, ve tøech jazykových mutacích (èeština, angliètina, nìmèina). Bude obsahovat: podrobnou mapu mìsta vèetnì jeho èástí s mo ností zvìtšování, zmenšování a posouvání mapy, mapu ulic a èísel popisných, modul vyhledávání objektù vèetnì významných památek mìsta (po zadání konkrétního objektu ve vyhledávacím menu bude šipkou oznaèen objekt na mapì, dále se otevøe nové okno s informacemi o objektu text, foto popø. odkaz na další internetové stránky), ortofotomapu. Instalace kamerového systému u ZŠ Dukelská Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila se zakoupením a instalací webové kamery AXIS 207/MPEG-4 na monitorování hlavního vchodu školy a prostoru sportovištì školy. Nákup hraèek do mateøských škol Na svém 161. jednání dne rada mìsta schválila èástku ,- Kè pro osm mateøských škol na nákup hraèek. Rozdìlení sportovních pøíspìvkù Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením neinvestièní dotace ve výši: 1.500,- Kè pro TJ Dra ejov na ceny pøi akcích poøádaných jednotou; 5.000,- Kè pro HC Strakonice na uspoøádání mezinárodního turnaje O pohár Romana Turka; 3.000,- Kè pro TJ ÈZ Strakonice oddílu házené na ceny pøi turnajích poøádaných od záøí do prosince 2006; 1.000,- Kè pro TJ ÈZ Strakonice nohejbalovému oddílu na ceny pøi okresním turnaji trojic; ,- Kè pro TJ Fezko Strakonice oddílu vodního póla na startovné v pohárech mistrù evropských zemí; 5.000,- Kè pro Sportovní klub policie Strakonice na úèast ve svìtových hrách policistù a hasièù v australské Adelaid. Autobusové pøístøešky Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila s uzavøením dodatku è. 3 ke smlouvì o dílo v souvislosti s realizací stavby autobusových pøístøeškù na území mìsta Strakonice ul. Šumavská a sídlištì Mír.

3 PROSINEC 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Zvukový informaèní nosiè Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila s pronájmem èásti pozemku p.è. 1337/1 v k. ú. Strakonice (lokalita u kostela sv. Markéty) za úèelem umístìní zvukového informaèního nosièe firmì Daruma, s. r. o. V prùbìhu pøíštího roku bude u kostela sv. Markéty nainstalován zvukový informaèní panel DARUMA CITY VOICE, na kterém bude umístìn orientaèní plán mìsta s integrovanou mapou okolí, rejstøíkem ulic, státními institucemi a nejvýznamnìjšími historickými objekty spoleènì s jejich fotografiemi a informacemi. Pøi navolení urèeného èísla na ovládací klávesnici bude zájemce provázet mluvené slovo v èeském, anglickém a nìmeckém jazyce a také bude vybrané místo lokalizováno v plánu mìsta anebo okolí svìtelnou signalizací. Zeptejte se svého mìstského úøadu Na oficiálních internetových stránkách mìsta Strakonice portál Obèan, a na internetových stránkách Mìstského úøadu Strakonice byla vytvoøena sekce Dotazy, námìty, pøipomínky, která se nachází v pravé horní èásti stránek v rubrice Informace. V této sekci mají obèané mo nost napsat své dotazy a pøipomínky adresované vedení radnice èi pracovníkùm mìstského úøadu. Dle slov tajemníka mìstského úøadu Ing. Jana Tùmy bylo tak uèinìno ve snaze zlepšit informovanost veøejnosti, napø. o èinnosti mìstského úøadu, o tom, co se pøipravuje, jaký bude zámìr mìsta do budoucnosti a jiné. Na jednotlivé dotazy bude stejnou cestou odpovìzeno pøíslušnými pracovníky mìstského úøadu nebo vedením mìsta. Zmìny v rozpoètu Na svém 162. jednání dne rada mìsta schválila zmìny v rozpoètu o: RO è. 77 ve výši ,- Kè pro ZŠ Dukelská na opravu uèebny výpoèetní techniky po havárii topení; RO è. 78 ve výši ,- Kè pro MŠ Lidická na teplo; RO è. 79 ve výši ,- Kè dotace KÚ Jihoèeský kraj základním školám ve Strakonicích na pomùcky a uèebnice; RO è. 81 ve výši ,- Kè na údr bu zelenì ve mìstì; RO è. 82 ve výši ,- Kè na nákup tøí mobilních zásobníkù na posypové materiály pro zimní údr bu mìsta; RO è. 89 ve výši ,- Kè na poøízení mobilního kamerového bodu. Další kroky ke zlepšení kvality pitné vody Na svém 162. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výzvy o zakázku v souvislosti s tvorbou a kalibrací matematického modelu a základní studie kvality vody ve vodovodní síti mìsta a s uzavøením smlouvy o dílo se spoleèností DHI Hydroinform, a. s., Praha, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Více informací získáte v øíjnovém Zpravodaji Pojištìní majetku mìsta Na svém 162. jednání dne rada mìsta souhlasila se stanoviskem komise, která vyhodnotila nabídky uchazeèù a souhlasila s uzavøením pøedmìtné pojistné smlouvy s Generali Pojiš ovnou, a. s., na dobu neurèitou. Dne probìhlo výbìrové øízení na smlouvu o pojištìní majetku mìsta i organizací mìstem zøizovaných vèetnì odpovìdnosti za škodu na dobu neurèitou. Do výbìrového øízení se pøihlásily tyto pojiš- ovny: Generali Pojiš ovna, a. s., ÈSOB Pojiš ovna, a. s., Kooperativa pojiš ovna, a. s., a Èeská pojiš ovna, a. s. Výbìrová komise pøi kontrole úplnosti nabídek zjistila, e ÈSOB Pojiš ovna, a. s., Kooperativa pojiš ovna, a. s., Èeská pojiš ovna, a. s., mìly vá né nedostatky v nabídkách, a proto byly vyøazeny. Vítìzem se stala Generali Pojiš ovna, a. s., která splnila všechny podmínky stanovené ve výzvì a v zákonech. Severní dopravní pùloblouk Na svém 162. jednání dne rada mìsta souhlasila s dopracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci Silnice I/22 Strakonice firmou ZESA, s. r. o., pøièem pøedmìtem dopracování bude projektová dokumentace pro územní rozhodnutí øešící pøevedení uva ované místní komunikace do lokality Na Vinici pøes hlavní plánované pøelo ky silnice I/22 ve Strakonicích variantou pøekrytý záøez za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Øeditelství silnic a dálnic ÈR, správa Èeské Budìjovice, zadalo na ádost mìsta Strakonice u projekèní kanceláøe ZESA, s. r. o., vypracování zjednodušené studie, která se zabývá mo nostmi pøevedení uva ované místní komunikace (MK) do lokality Na Vinici pøes hlavní trasu plánované pøelo ky silnice I/22 ve Strakonicích. Uva ovaná MK na Vinici by nahradila pùvodnì zamýšlenou lávku pro pìší. Zaèátek místní komunikace je v prostoru ulic Šmidingerova, Plánkova a Dubského, pøièem je navr ena jako plynulé pokraèování ulice Šmidingerova. Trasa je vedena zhruba v trase stávající vyjeté polní cesty a je smìrovì navedena na trasu další plánované komunikace, která má být souèástí dopravního systému lokality Na Vinici. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ. Mìš anský pivovar Strakonice dìkuje všem svým zákazníkùm za pøízeò v roce 2006 a spolu se svými výrobky pøeje hodnì zdraví a štìstí do nového roku. OZNÁMENÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE, INSTITUCE Na oficiálních stránkách mìsta Strakonice portál Obèan, anebo na internetových stránkách mìstského úøadu naleznete novì informaèní servis Zdravého mìsta. Mù ete zde najít informace o akcích, semináøích a grantech, které poskytuje Asociace Zdravých mìst Èeské republiky. STØEDNÍ ŠKOLA ØEMESEL A SLU EB STRAKONICE Zvolenská 934, Strakonice, Tel.: nabízí Studium ve ètyøletém oboru (maturita, popø. i výuèní list v oboru obrábìè kovù) Mechanik seøizovaè Studium ve tøíletých oborech (výuèní list) Obrábìè kovù Nástrojaø Zámeèník Automechanik Klempíø strojírenská výroba Elektrikáø slaboproud, silnoproud Zedník + osvìdèení pro práce se sádrokartonem Kuchaø kuchaøka Èíšník servírka Kadeøník kadeønice Aran ér aran érka Absolventi výše uvedených tøíletých uèebních oborù mohou pokraèovat v nástavbovém studiu a získat maturitu. Práce ve zdravotnických a sociálních zaøízeních peèovatelské práce (pro áky ze speciálních škol) Podmínkou pøijetí ke studiu je ukonèení povinné školní docházky. Informace získáte na adrese

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE PROSINEC 2006 Mìstská policie Strakonice Mìsíc øíjen zaèal pro nás trochu netradiènì. Ze zimního stadionu v ulici Na Køemelce uniká èpavek. Takovouto zprávu obdr el dne v odpoledních hodinách velitel smìny na stálé slu bì. Poprvé toti došlo na území mìsta ke konání taktického cvièení všech slo ek integrovaného záchranného systému. Vedle Hasièù Strakonice, dobrovolných hasièù, rychlé záchranné slu by a Policie ÈR se cvièení, jeho garantem byl profesionální hasièský útvar, zúèastnily i hlídky mìstské policie. Cílem bylo sladit èinnost všech výše jmenovaných slo ek v reálných podmínkách, co se dle rozhodèích podaøilo. Spoleènì s Policií ÈR jsme zamìøili jako ka doroènì svou hlídkovou èinnost do prostorù høbitova, abychom zamezili zejména drobným kráde- ím v souvislosti s vyšším poètem návštìvníkù, pøipomínajících si Památku zesnulých. Proto e se vyskytuje v prostorech parkoviš u supermarketù obtì ování obèanù rùznými skupinkami obyvatelstva, zaèali jsme i tomuto problému vìnovat vìtší pozornost ji v tomto mìsíci. Pøed vánoèními svátky samozøejmì poèítáme spoleènì s kolegy z Policie ÈR s pravidelnými kontrolami nejen v okolí všech nákupních center ve Strakonicích, ale i v centru mìsta. Mù eme si však pomoci i sami. Staèí, e nebudeme penì enky nechávat bez dozoru v nákupních košících, e nebudeme mít na rameni otevøenou kabelku, ze které bude vykukovat penì enka, e nebudeme dra ší zbo í nechávat bez dozoru viditelnì na pøedním sedadle svého vozu. Prostì to tìm, kteøí by chtìli vyu ít pøedvánoèních zmatkù, nebudeme nikterak ulehèovat. Bìhem mìsíce øíjna øešili strá níci mìstské policie více ne osm set událostí. V pìti pøípadech jsme pøedávali událost na Policii ÈR jako podezøení z páchání trestné èinnosti, ve tøech pøípadech se jednalo o øidièe, kteøí pøed jízdou po ili alkohol. Na úseku veøejného poøádku èi na úseku proti alkoholismu bylo odhaleno a následnì doøešeno tøiatøicet pøestupkù. V oblasti dopravy jsme jich pak zaznamenali 346. Na základì ádosti èi stí nosti vyjí dìly na místo naše hlídky ve sto padesáti ètyøech pøípadech. Ke statistikám pøispívá i práce na kamerovém systému svými pìtadvaceti událostmi. V øešení je v souèasné dobì deset vozidel, které jsou u nás zaøazeny do škatulky vrak èi potencionální vrak. Zejména na technické slu by bylo ohlášeno více ne padesát komunikaèních závad. V kotcích se prostøídalo patnáct psù. Nìkteré události øešené v mìsíci øíjnu: V brzkých ranních hodinách bylo dne oznámeno na linku tísòového volání MP (156), e ulicí Hrnèíøskou jede vozidlo, které narazilo do zaparkovaného automobilu. Hlídka zastihla ji v ulici Èelakovského vùz s øidièkou pod vlivem alkoholu. Událost øešila Policie ÈR. Tého dne veèer pøi ukonèení strakonické pouti najel se svým vozidlem jeden ze stánkaøù do auta, do kterého ji uklízeli zbo í majitelé stánku sousedního. Jeliko byl øidiè zjevnì posilnìn alkoholem, pøivolali strá níci na místo opìt hlídku Policie ÈR. Pøestupkové komisi bude muset vysvìtlit své jednání pìtadvacetiletý mladík z Volynì, který krátce pøed ètvrtou hodinou ranní dne nejprve kopal na Palackého námìstí do pøenosné dopravní znaèky a poté rozkopl skøíòku, ve které byl umístìn jídelní lístek hotelu Bílá rù e. Jeliko byl pøestupce v podnapilém stavu a odmítal cokoli na místì øešit, oznámili strá níci jeho chování pøíslušnému správnímu orgánu. Šestnáctiletý mladík byl dne krátce po pùl druhé hodinì noèní kontrolován hlídkou mìstské policie, proto e ho kamerový systém zachytil s igelitovým sáèkem na oblièeji. V sáèku strá níci zjistili toluen, mladík byl pøedán rodièùm. Dne odpoledne kontrolovala v ulici Tovární hlídka mìstské policie øidièe vozidla s rozbitým èelním sklem. Øidiè se nevešel do viaduktu z ulice Komenského do ulice Tovární. Do nemocnice na odbìr krve jej dopravila pøivolaná hlídka Policie ÈR. Mu e, který se dne v odpoledních hodinách obna oval pøed dìvèaty v ulici Zvolenské, pøedvedli na Policii ÈR strá níci mìstské policie. Vzhledem k tomu, e se nejednalo o první podobné jednání, bylo jeho chování dále konzultováno s pracovnicemi sociálního odboru Mìstského úøadu ve Strakonicích. Dne ve hodin našli strá níci v ulici Chelèického na chodníku mladíka s šestnáctiletou dívkou z Prachaticka. Oba byli v silnì podnapilém stavu, u dìvèete bylo namìøeno orientaèní dechovou zkouškou 3,3 promile. Jeliko dívka nebyla schopna chùze, pøivolali strá níci na místo RZS. Lékaø dìvèe na místì prohlédl a poté pøevezl na internát, kam si pro dceru pøijeli rodièe. Po domluvì s Policií ÈR byl celý pøípad pøedán jako podezøení ze spáchání trestného èinu na úseku podávání alkoholických nápojù mláde i. Na základì oznámení byl dne ve veèerních hodinách pøisti en šestapadesátiletý mu ze Strakonic pøi kácení stromù bez povolení. Celá událost byla pøedána odboru ivotního prostøedí MÚ Strakonice. Na slu ebnu mìstské policie se dne odpoledne dostavil mu z Kašperských Hor, který na Podskalí nalezl klíèky od vozidla tovární znaèky Opel. Jeliko si všiml na parkovišti u pivovaru zaparkovaného vozidla té e znaèky, provedli jsme ji pouze lustraci vozidla a klíèky byly pøedány majitelce. Nálezci patøí nejen náš, ale i majitelèin dík. Dne bìhem kontroly prostor strakonických nádra í byl nalezen na zemi mu, který silnì krvácel z nosu a úst. Strá níci zjistili, e zde došlo k napadení mezi bezdomovci. Zranìnému byla pøivolána RZS, útoèník byl pøedán Policii ÈR. Dne bylo krátce pøed šestou hodinou ranní oznámeno na linku tísòového volání, e na sídlišti 1. máje teèe po vozovce voda. Hlídka mìstské policie zjistila, e prasklo potrubí, na místo byli pøivoláni Hasièi Strakonice, kteøí vodu odèerpali, a pak zástupci technických slu eb zajistili opravu potrubí. Kontrolu dvou mu ù slovenské národnosti provedli dne v dopoledních hodinách strá níci mìstské policie v ulici Podskalská. Ti obtì ovali prodejem rùzného zbo í kolemjdoucí a doslova je nutili ke koupi napø. holicích strojkù, parfumerie, náramkù èi dalekohledù. V této souvislosti se obracím na všechny obèany, aby kdykoli vás bude nìkdo obtì ovat jakýmkoli poulièním prodejem, neváhejte a zavolejte na naši linku tísòového volání 156 (zdarma i z mobilních telefonù). Rvaèku mezi dvìma mladými mu i na Velkém námìstí zaregistroval dne kolem pùl tøetí v noci strá ník pracující s kamerovým systémem. Jeliko domlouvání na jednoho z mu ù neplatilo, pøišli na øadu ze strany mìstské policie donucovací prostøedky. Poté si oba kohouty pøevzala k doøešení hlídka OO PÈR ve Strakonicích. Do léèebny do Èeských Budìjovic musela být pøevezena hlídkou Policie ÈR ena z Pøíbrami, která byla nalezena dne ve veèerních hodinách le ící na vozovce v ulici U Sv. Markéty. ena jak hlídce bezpeènostní agentury King Cobra, tak i strá níkùm stále tvrdila, e chce spáchat sebevra du. Za rušení noèního klidu byla udìlena dne bloková pokuta šestnáctiletému mladíkovi. Ten se krátce po pùlnoci bavil tím, e v ulici 5. kvìtna odpaloval dìlobuchy. Jeho jednání však neuniklo strá níkùm díky kamerovému systému. Dne krátce po jedné hodinì noèní vzbudil pozornost v ulici Písecké øidiè továrního vozidla Toyota, který usedl za volant po po ití alkoholu. Vzhledem k tomu, e øidiè u sebe nemìl ádný doklad toto nosti, byl pøedveden na OO PÈR. Orientaèní dechová zkouška potvrdila u dvaatøicetiletého mu e z Protivína 1,3 promile alkoholu. Všem obèanùm chci popøát krásný prosincový mìsíc, nikým a nièím nerušené, klidné a pohodové pro ití vánoèních svátkù, veselého Silvestra a úspìšný rok Milan Michálek, velitel strá níkù mìstské policie Prevence kriminality pro školní rok V mìsíci øíjnu zahájila mìstská policie ji tøetí roèník soutì e Putování s Bubem. Oproti pøedchozím letùm dojde letos k podstatné zmìnì. Soutì bude probíhat ve tøech kolech, kterých se však zúèastní místo vybraných ákù celá tøída. V prvním, zimním kole byla vyhlášena soutì o nejhezèí kreslené èi malované dílo na téma Mìstská policie oèima nás dìtí. Pøed slavnostní vernisá í vybere odborná porota ze všech dìl to nejvydaøenìjší a bìhem jarní výstavy bude moci obrazy zhlédnout i široká veøejnost. Slo ky záchranného integrovaného systému, jejich práce a souèinnost budou tématem druhého, jarního kola. Po praktických ukázkách probìhne mezi soutì ícími test právì na toto téma. Na místì uvidíme, jak si dìti poradí napø. se základy první pomoci èi s telefonickým oznámením dopravní nehody apod. Tøetí, letní kolo bychom rádi pojali sportovnì. Zruènost pøi driblingu, kopy èi hody na cíl a pøetahování lanem mezi dru stvy, to jsou disciplíny ke sportovní soutì i jako stvoøené. Ka dé kolo soutì e bude mít svého vítìze, celý roèník pak vítìze celkového. Šampioni obdr í za své výkony maskota celé soutì e a samozøejmì na nì èeká i spousta zajímavých cen. Bìhem školního roku budou opìt probíhat v rámci prevence pøednášky na základních školách, jako novinku plánujeme pøednášky i pro støedoškoláky. Jana Janoutová, mana erka prevence kriminality MP SKIBUSem na hory! Linky SKIBUSù zaènou jezdit ze Strakonic do ly aøského areálu Kašperské Hory od poloviny prosince pravidelnì ka dou støedu, pátek a nedìli v hodin na veèerní ly ování a ka dou sobotu v 8.00 hodin na denní ly ování. Zastávka SKIBUSu bude ve Strakonicích u plaveckého bazénu. Více informací na internetových stránkách anebo na infolince

5 PROSINEC 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na prosinec 2006 Pátek 1. prosince a nedìle 3.prosince ADVENTNÍ TRHY Tradièní vánoèní trhy na nádvoøí strakonického hradu a na Palackého námìstí. Budou vám pøedvedeny tradièní výrobky a øemesla. Poøádají: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Mìstské kulturní støedisko Strakonice, Skupina historického šermu Markýz ze Strakonic a mìsto Strakonice Nedìle 3. prosince M. Kment: ÈERTIMLÝN Pohádka LS Radost. Dùm kultury a hod. Støeda 6. prosince Divadelní pøedplatné Divadelní spoleènost HÁTA Francis Offo: PRÁZDNINY SNÙ Komedie s detektivní zápletkou Prázdniny snù je plná rafinovanosti, vtipu, pøekvapení, ale i velké lidskosti. Jacgues Perthuis a jeho ena Dominique pøijí dí brzy ráno do vily na Azurové pobøe í, kterou si s pøáteli pronajali. Vilu dobøe znají, a tak jsou pøesvìdèeni, e zde jejich dovolenou nemù e nic nepøedvídatelného rušit. Nicménì se na jejich hlavy sesype bìhem dvou hodin po jejich pøíjezdu celá øada neuvìøitelných katastrof, které je vtáhnou do bláznivého dobrodru ství, jaké si jen mohli tì ko pøedstavit. Hrají: Ivana Andrlová (Olga elenská), Vladislav Beneš (Marcel Vašinka), Ernesto Èekan (Michal Jagelka), Vladimír Èech (Zbyšek Pantùèek), Petr Pospíchal, Lucie Zedníèková (Jana Zenáhlíková), Milena Dvorská (Jana Šulcová), Kristýna Jetenská (Hana Kusnjerová). Dùm kultury hod. Ètvrtek 7. prosince BÁJEÈNÁ ZEMÌ FRANTIŠKA JOSEFA Nový hudebnì zábavný program, úèinkují populární humorista Josef Alois Náhlovský a osobnost folkové scény František Nedvìd. Dùm kultury hod. Nedìle 10. prosince VÁNOÈNÍ NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU K poslechu a tanci hraje Hlubocké trio z Hluboké nad Vltavou. Zábavné odpoledne nejen pro døíve narozené. Dùm kultury hod. Úterý 12 prosince VÁNOÈNÍ KONCERT ZUŠ Dùm kultury hod., hod. Støeda 13. prosince NA NÁVŠTÌVÌ U HUDEBNÍ SKUPINY OVER SIGHT Kino U Mravenèí skály hod. Ètvrtek 14. prosince VEÈERY NEJEN PRO ENY MUDr. Jan Cimický, CSc. Tentokrát na téma Vánoce a rodinné vztahy. Dùm kultury hod. Sobota 16. prosince VÁNOÈNÍ KONCERT PRÁCHEÒÁÈEK Dùm kultury hod. Nedìle 17. prosince J. Køešnièka: SNÌHOVÁ KRÁLOVNA Pohádka LS Radost. Dùm kultury a hod. Úterý 19. prosince VÁNOÈNÍ KONCERT PÌVECKÝCH SBORÙ Dìtský pìvecký sbor ZŠ Jezárka, Komorní sbor ZŠ Jezárka, Dìtský pìvecký sbor ZUŠ Strakonice, Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice. Dùm kultury hod. Støeda 20. prosince KPH CEREMONY OF CAROLS VÁNOCE S BONI PUERI Náš nejlepší èeský chlapecký sbor Boni Pueri vyslal do svìta nový vánoèní program. Na koncertì zazní nejkrásnìjší koledy z celého svìta. Kostel sv. Markéty hod. Pátek 22. prosince KONCERT SKUPIN WOHNOUT A VYPSANÁ FIXA Dùm kultury hod. Nedìle 31. prosince SILVESTROVSKÁ TANEÈNÍ ZÁBAVA se skupinou SKY LINE a diskotékou Karla Pekárka. Dùm kultury hod. Pøipravujeme na leden 2007: Pátek 5. ledna Maturitní ples Euroškola Strakonice Pátek 12. ledna Maturitní ples Euroškola Strakonice Nedìle 14. ledna Nedìlní odpoledne s písnièkou Pondìlí 15. ledna ètvrtek 18. ledna Arazím z Fidlovaèky aneb Setkání s Tomášem Töpferem Ètvrtek 18. ledna Veèery nejen pro eny Sobota 20. ledna Dáda Patrasová zábavný poøad pro dìti Úterý 23. ledna Divadelní pøedplatné Divadlo UNGELT Friedrich Dürrenmatt: PLAY STRINDBERG Støeda 24. ledna Na návštìvì u strakonických muzikálù Pátek 26. ledna Reprezentaèní ples mìsta Strakonice

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE PROSINEC 2006 KINO OKO STRAKONICE Pátek 1. nedìle 3. prosince POZOR!!! pouze od hod. USA, drama, titulky doporuèená pøístupnost: od 12 let SPREJEØI Vstupné 60,- Kè Pøíbìh o sprejerech, výtvarných vášních, pøátelství a vlastních ivotech. Re ie: Benjamin Morgan Hrají: Lane Garrison, Brian Bumam, Luis Saquar ad. Atypfilm Pátek 1. nedìle 3. prosince POZOR!!! pouze od hod. USA, drama, titulky, 102 doporuèená pøístupnost: od 18 let SHORTBUS Vstupné 60,- Kè Film se pokouší oèistit a uvolnit náš sexuální ivot, jen je èasto obestøen negativním zabarvením a znevá en pornografií. Re ie: John Cameron Mitchell Hrají: Raphael Barker, Lindsay Beamish, Bitch ad. Atypfilm Pondìlí 4. støeda 6. prosince POZOR!!! pouze od hod. Dánsko/Francie, animovaný dobrodru ný, doporuèená pøístupnost: všem èeský dabing, 78 Vstupné 60,- Kè ASTERIX A VIKINGOVÉ V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právì pøijel Znièehonix, šéfùv synovec! Re ie: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller SPI Pondìlí 4. støeda 6. prosince POZOR!!! pouze od hod. USA, komedie/drama/fantasy, titulky, 85 doporuèená pøístupnost: všem KLIK IVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Vstupné 70,- Kè ivot mi øídí dálkové ovládání. Re ie: Frank Coraci Hrají: Adam Sandler, Kate Beckinsale, David Hasselhoff ad. Falcon Ètvrtek 7. prosince od a hod. USA, taneèní, titulky, 100 doporuèená pøístupnost: všem LET S DANCE Vstupné 60,- Kè Ka dý si zaslou í šanci následovat své sny, ale nìkteøí lidé mají šanci jen jednu. Re ie: Anne Fletcher Hrají: Channing Tatum, Jenna Dewan, Rachel Griffits ad. SPI Pátek 8. sobota 9. prosince od a hod. Austrálie, drama/romantický, titulky, 108 doporuèená pøístupnost: od 15 let CANDY Vstupné 65,- Kè Velká láska plná drog! Re ie: Neil Armfield Hrají: Abbie Cornish, Heath Ledger, Paul Blackwell ad. Falcon Nedìle 10. pondìlí 11. prosince od a hod. Kanada/Velká Británie, doporuèená pøístupnost: od 12 let èerná komedie/sci-fi, titulky, 122 Vstupné: 65,- Kè KRAJINA PØÍLIVU Optimistický i neskuteèný, humorný i napínavý takový je film Krajina pøílivu, který je oslavou nespoutaných schopností dìtské fantazie. Re ie: Terry Gilliam Hrají: Jodelle Ferland, Jeff Bridges, Jennifer Tilly ad. Falcon Úterý 12. støeda 13. prosince od a hod. Španìlsko,èerná komedie, titulky, 122 doporuèená pøístupnost: od 15 let VOLVER Vstupné 65,- Kè Kdy duchové tanèí tango... Re ie: Pedro Almodóvar Hrají: Penélope Cruz, Carmen Maura, Chus Lempreave, Lola Dueòas ad. Falcon Ètvrtek 14. pátek 15. prosince od a hod. Ji ní Korea, drama/psychologický, titulky, 104 doporuèená pøístupnost: od 15 let SAMARITÁNKA Vstupné 70,- Kè Dvì studentky si vydìlávají na cestu do Evropy prostitucí... Re ie: Kim Ki-duk Hrají: Yeo-reum Han, Ji-min Kwak, Eol Lee ad. Aerofilms Sobota 16. støeda 20. prosince od a hod. ÈR, èerná komedie, 104 doporuèená pøístupnost: od 12 let RO/C/K PODVRA ÁKÙ Vstupné 70,- Kè Jsou mladí, jsou sebevìdomí, jsou drzí a jsou bez penìz. Re ie: Karel Janák Hrají: Vojta Kotek, Jiøí Mádl, Martin Písaøík, Hrají: Michael Beran, Klára Jandová ad. Falcon Ètvrtek 21. pátek 22. prosince POZOR!!! pouze od a hod. USA, animovaný rodinný, èeský dabing, 89 doporuèená pøístupnost: všem MRAVENÈÍ POLEPŠOVNA Vstupné 65,- Kè Staèí kapièka kouzelného lektvaru, z chlapce je kluèíèek velikosti mraveneèka a jeho pøevýchova na správného mravence se srdcem na pravém místì a se smyslem pro týmovou práci mù e zaèít. Re ie: John A. Davis Warnerbros Ètvrtek 21. pátek 22. prosince USA, drama/thriller, titulky, 103 V PASTI Hayley je chytrá ètrnáctiletá holka. Ale i chytré holky dìlají chyby Re ie: David Slade Hrají: Patrick Wilson, Ellen Page, Hrají: Sandra Oh, Jennifer Holmes ad. POZOR!!! pouze od hod. doporuèená pøístupnost: od 15 let Vstupné: 65,- Kè Palace Pictures POZOR!!! pouze od od hod. doporuèená pøístupnost: všem Vstupné: 50,- Kè Sobota 23. prosince ÈR, animovaný, 108 BÁJEÈNÁ SHOW Film je kombinací unikátních animaèních technik a atraktivních speciálních efektù. Na kouzelném koberci se slétávají významní herci ze zvíøecí øíše, aby si jako ka dý rok nadìlili filmové ceny. Re ie: Vladimír Mráz Sobota 23. prosince Slovensko, dokument, 65 TAJEMNÉ MAMBERAMO Irian Jaya díky své pøírodní a politické nedostupnosti je posledním místem, kde mù e civilizovaný èlovìk ještì za ít dotyk s primitivním svìtem. Re ie: Pavol Barabáš Atypfilm POZOR!!! pouze od hod. doporuèená pøístupnost: všem Vstupné: 50,- Kè Atypfilm Pondìlí 25. úterý 26. prosince POZOR!!! pouze v hod. USA, animovaný rodinný/komedie, doporuèená pøístupnost: všem èeský dabing, 83 Vstupné 55,- Kè ZA PLOTEM Další animovaný film z dílny, která stvoøila Shreka. Pøišlo jaro a zvíøátka se probrala ze zimního spánku Re ie: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick Bontonfilm Pondìlí 25. úterý 26. prosince POZOR!!! pouze od hod. USA/Velká Británie/Itálie, doporuèená pøístupnost: od 12 let romantická komedie, titulky, 93 Vstupné: 60,- Kè VÌJÍØ LADY WINDERMEROVÉ Pokušení, sex, skandály.. Ka dý svatý má minulost. Ka dý høíšník má budoucnost. Helen Hunt a Scarlett Johansson v romantické komedii podle pøedlohy Oscara Wilda. Re ie: Mike Barker Hrají: Helen Hunt, Scarlett Johansson, Milena Vukotiè ad. Blue Sky films Støeda 27. pátek 29. prosince od a hod. USA/Velká Británie, doporuèená pøístupnost: od 12 let akèní/dobrodru ný/thriller, 147 Vstupné: 70,- Kè CASINO ROYALE Daniel Craig jako nový James Bond 007 ve filmu Casino Royale. Re ie: Martin Campbell Hrají: Daniel Craig, Eva Greed, Mads Mikkelsen ad. Falcon Sobota 30. prosince od a hod. ÈR, drama, 65 doporuèená pøístupnost: všem TA KA Vstupné: 60,- Kè O velkém trápení tøináctiletého Filipa. Re ie: Jiøí Vanýsek Hrají: Jakub Kleèka, Igor Bareš, Luboš Veselý, Václav Svoboda ad. Atypfilm KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY TEL.: Pondìlí 4. prosince od hod. USA/Francie, poetický, titulky, 141 doporuèená pøístupnost: od 12 let ARIZONA DREAM Vstupné 40,- a 50,- Kè Hrdina fantaskního pøíbìhu Alex si spokojenì ije v New Yorku a øíká o sobì, e rozumí rybám. Kdy se vrací do rodného arizonského malomìsta na strýcovu svatbu, jeho ivot vezme po tì ké kocovinì za své. Re ie: Emir Kusturica Hrají: Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Hrají: Lili Taylor, Paulina Porizkova ad. AÈFK Pondìlí 18. prosince od 20,00 hod. Norsko, komedie, titulky, 95 doporuèená pøístupnost: od 12 let POVÍDKY Z KUCHYNÌ Vstupné 55,- Kè Vynaleznou Švédové dokonalou kuchyò? Norská absurdní komedie. Re ie: Bent Hamer Hrají:. J. Calmeyer, T. Nosrtrom, B. Floberg ad. Artcam* Zmìna programu vyhrazena.

7 PROSINEC 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA vyhodnocení Literární a výtvarné soutì e o cenu prof. Antonína Voráèka (na hradním nádvoøí v obøadní síni v 10,00 hod.) Vánoèní zvyky besedy pro ZŠ a MŠ (termíny podle po adavkù škol) () Èajovna Inspirace a Šmidingerova knihovna ve Strakonicích vás srdeènì zve na ZELENÉ VEÈERY Koná se 1. prosincovou støedu od 18 hod. v Èajovnì Inspirace v hotelu Bavor ve Strakonicích. Pojïte si s námi posedìt u zeleného èaje a povídat si o zelené pøírodì. V pøíjemném prostøedí èajovny vás èekají filmy, dokumenty, ètení o pøírodì, ohleduplném zpùsobu ivota vùèi pøírodì a nejen to. () DAPHNE ÈR Institut aplikované ekologie a Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, knihovna s poradnou zamìøenou na ivotní prostøedí vás srdeènì zvou na výstavu STOPY LIDSKÉHO HOSPODAØENÍ V KRAJINÌ Koná se od do , pondìlí a pátek (kromì úterý) 8 18 hod. v Šmidingerovì knihovnì, Husova ul. 380, Strakonice Pøijïte se podívat na fotografickou exkurzi po kulturní krajinì. Sna í se pomocí komentovaných fotografií obyèejné krajiny odpovìdìt na následující otázky: Jak moc je naše krajina pozmìnìna lidským hospodaøením? Kde všude mù eme vidìt stopy vyu ívání krajiny, kdy jí procházíme? Lze krajinu dlouhodobì vyu ívat a pøitom ji zachovat zdravou? Výstava je souèástí aktivit Krajské sítì environmentálních center KRASEC a je podpoøena z prostøedkù evropského sociálního fondu v ÈR a ministerstva ivotního prostøedí. () Šmidingerova knihovna poøádá ve spolupráci s ÈSOP v uèebnì Gymnázia Strakonice pøednášku vedoucího odboru ivotního prostøedí MìÚ Strakonice Ing. Jaroslava Brù ka na téma ZELEÒ VE STRAKONICÍCH A JEJÍ ÚDR BA Koná se v úterý od 17,00 hod. MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH Stálé expozice muzea s gotickou vì í Rumpál jsou uzavøeny VÝSTAVY: VÝSTAVNÍ SÍNÌ V HRADU 25. listopadu 30. prosince, kapitulní síò strakonického hradu. VÁNOCE V EVROPÌ Vánoèní zastavení ve vybraných evropských zemích. Výstava pøipravená pod záštitou vicehejtmana Jihoèeského kraje MUDr. Vladimíra Pavelky. Souèástí výstavy bude i pøehlídka vánoèních stromkù ZŠ a MŠ v regionu a velký pohyblivý betlém Františka Malého. Otevøeno dennì 9 16 hod., soboty, nedìle a svátky hod., Štìdrý den zavøeno. KULTURNÍ PROSTOR MRAVENÈÍ SKÁLA Hudební, filmový a divadelní klub a galerie Kosmonautù 1266, Strakonice Tel.: , PROGRAM NA PROSINEC 2006 Pá od 18,30 hod. ONDØEJ A VÁNOCE koncert & literatura Pozor: koncert se koná v kostele sv. Markéty na Palackého námìstí! So od 20 hod. ACOUSTIC IMPACT (Tábor) koncert Po od 20 hod. ARIZONA DREAM filmový klub Pá od 19 hod. MICHAL PÌCHOUÈEK PØÁTELSKÝ FILM So od 20 hod. ATLANTIC CABLE (Kanada/Bosna) koncert Ne od 16 hod. TONDA NOVOTNÝ & MARKA MÍKOVÁ HUSY NA TAHU divadlo pro dìti Èt od 19 hod. ZBYNÌK HEJDA NA PODZIM VEÈER DOUTNÁ literatura Pá od 19 hod. TYSON COSBY PAINTINGS zahájení výstavy Pá od 20 hod. MARK MULHOLLAND (Skotsko) koncert Po od 20 hod. POVÍDKY Z KUCHYNÌ filmový klub So od 20 hod. PAUL BATTO JR. (Slovinsko/Maïarsko) koncert Pá od 19 hod. ROMAN SZPUK SILENTIO PRO SMÍŠENÝ SBOR literatura...a ještì: Do probíhá výstava fotografií Radka a Zdeòka Kvìtoòových PORNOSHIFTY. PLÁN AKCÍ NA PROSINEC Mikulášská výstava zvíøátek (od 15,00 hod. CEV na Podskalí) Krajské kolo v basketbalu dívek SŠ (od 9,00 hod. ve sportovní hale) Florbal soutì MŠMT pro ZŠ (od 8,00 hod. ve sport. hale) Vánoèní besídka krou kù DDM (od 15,00 hod. v sále DDM Na Ohradì) Strom pro zvíøátka zdobení stromù pro ptáèky a veverky (od 15,00 hod. v CEV na Podskalí) Vánoèní posezení pro pracovníky a pøátele DDM (od 17,00 hod. Na Ohradì) Na leden pøipravujeme: Mami, tati, jdeme na ples! II. ples DDM v sobotu (v sále DDM Na Ohradì) Dùm dìtí a mláde e pøeje všem dìtem krásné Vánoce a hodnì milých dárkù pod stromeèkem! 9. prosince v hod., kostel sv. Markéty CHARITATIVNÍ KONCERT Výtì ek bude vìnován Dìtskému centru Jihoèeského kraje ve Strakonicích. Koncert se koná za podpory ÈSOB, a. s., poboèka Strakonice prosince ADVENTNÍ TRHY 9. roèník øemeslných trhù na nádvoøí strakonického hradu a na Palackého námìstí. Zámecká galerie je z dùvodu rekonstrukce uzavøena. Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: ,

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE PROSINEC 2006 STARZ STRAKONICE PROSINEC 2006 Ve ètvrtek 21. prosince se uskuteèní na plaveckém stadionu Vánoèní cena v plavání, její souèástí je otevøený závod (kdo pøijde a splní podmínky, plave) Plave celá rodina (plave se štafeta 3 x 25 m dru stev slo ených z rodinných pøíslušníkù, kde alespoò jeden èlen musí být o generaci mladší nebo starší ne ostatní). Všichni zamìstnanci STARZ Strakonice pøejí souèasným i budoucím návštìvníkùm našich sportovních zaøízení klidné pro ití svátkù vánoèních a v novém roce zdraví a pohodu. M. Walter, vedoucí provozu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V PROSINCI 2006 Krytý bazén: PO (kondièní plavání) x ÚT ST * o x ( x; x) (kondièní plavání) ÈT ( x) PÁ ( x) ( x) (kondièní plavání) SO NE Vysvìtlivky: x polovina bazénu Vysvìtlivky: o plavání pro tìhotné Vysvìtlivky: * plavání pro dùchodce Zmìna programu vyhrazena! Aktuální program v páteèních Listech Strakonicka, na infolince nebo na webu: PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE SAUNA zavøeno eny mu i spoleèná eny mu i zavøeno STARZ Strakonice Na Køemelce 512, Strakonice FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT PÁ SO NE SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE tvorba tréninkù a tréninkových plánù mo nost vyu ití slu eb osobního trenéra ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE KURZY PRO NEPLAVCE Pondìlí, ètvrtek hod. pro dìti od 5 let Zmìny programù vyhrazeny! VÝJIMKY: KRYTÝ BAZÉN SO : ÈT : x PÁ ÚT : zavøeno ST SO : NE PO : zavøeno ÚT : ; FITNESS PLAVECKÝ STADION ÈT : ; PÁ ÚT : zavøeno ST SO : NE PO : zavøeno SAUNA ÈT : PÁ ÚT : zavøeno VEØEJNÉ BRUSLENÍ Úterý , , : rodièe + dìti do 10 let : spoleèné

9 PROSINEC 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 Mediální partner mìsta Strakonice JÓGA PRO ZEŠTÍHLENÍ pod vedením ALENY PILNÉ (uèitelky jógy) Tøímìsíèní kurz vám pomù e získat vaši ideální váhu postavu, sebevìdomí a vnitøní harmonii Zaèínáme 9. ledna 2007 Pøihlášky na tel.: , mobil: Poèet míst omezen! Zpracování úèetnictví, DPH, mezd, daòových pøiznání vèetnì zpracování podkladù k úvìrùm. Tel.: PORADENSTVÍ PÉÈE O PLE, LÍÈENÍ, TRVALÁ ÚPRAVA VÁHY Vhodné i pro vyšší nadváhu. Bezplatná konzultace na telefonním èísle: Oddíl Husot Strakonice poøádá VÁNOÈNÍ TURNAJ ve ŠPRTCI Kdy: 16. prosince 2006 Kde: v klubovnì Husotu, sraz pøed Komerèní bankou Kategorie: Dívky do 12 let Chlapci do 12 let Dívky do 15 let Chlapci do 15 let Všechny tyto kategorie se sejdou v 9,00 hod. Šest nejlepších postupuje do odpolední hlavní soutì e Elite. HLAVNÍ SOUTÌ ELITE Sraz bude v 14,00 hod. Soutì í hráèi bez rozdílu vìku. Startovné: 10,- Kè. Hrací kameny a hokejky je mo no zapùjèit za vlo né 50,- Kè, které bude po zpìtném pøedání vráceno. Informace: tel.: (p. Hankovec), Dopravní firma se sídlem ve Strakonicích pøijme PROVOZNÍHO TECHNIKA Po adujeme: SŠ, VŠ technického zamìøení praxi ve vedení kolektivu u ivatelská znalost PC jazykové znalosti výhodou bydlištì: Strakonice a blízké okolí Nabízíme: práci na HPP odpovídající finanèní ohodnocení podnikové stravování Další informace: Mgr. Leona Jarošová Tel.: Mob.: Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice zve CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROU KU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice è. p. 108, a to ka dou støedu od 16,00 do 17,00 hodin. PØIJÏTE, MÁME JEŠTÌ VOLNÁ MÍSTA. Sportování dìtí je zamìøeno na všechny míèové hry a všestranný pohybový rozvoj. Cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na tel.: , mobil: Bli ší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici è. p. 108.

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE PROSINEC 2006 Vzácní a ohro ení ptáci Strakonicka (15) Kdy tento èlánek píši, je ještì krásný podzim (babí léto). A ho budete vy èíst, bude ji zima. Naši pøezimující ptáci zaèínají mít po podzimním období hojnosti nedostatek potravy. V pøírodì je vše zaøízeno tak, aby jeden druh pøi hledání potravy neomezoval druhý. Na pøilo eném obrázku, který jsem pou il z ornitologické pøíruèky z roku 1977, je vidìt, jak vodní ptáci sbírají potravu v rùzných vrstvách dle svých mo ností. Potápìní ptákù za potravou: zleva kachna plovavá, lyska, kachna potápivá, labu, potápka roháè. Tato rovnováha však platí v pøírodì, ve které nedošlo k velkým zmìnám. V souèasných rybnících se s nimi ji nesetkáme, proto e potrava pro vodní ptactvo tam ádná není, a proto tam ádní vodní ptáci ne ijí. Zaèínající zima však omezuje mno ství potravy všem pøezimujícím druhùm ptákù. Øada druhù se spojuje do hejn a hledají potravu spoleènì a zároveò se v hejnu cítí bezpeènìji. Vídáme v zimì v pøírodì hejna havranù, strnadù, èí kù, èeèetek, nezamrzlá voda spojuje kachny. Nìkdy se však tvoøí hejna, kde je zastoupeno více druhù. U nás mù eme vidìt hejna spojující hlavnì sýkory, jako sýkoru koòadru, sýkoru modøinku, vzácnì sýkoru uhelníèka, u nás èasto sýkoru babku a kolem Strakonic uvidíme i krásnou sýkoru mlynaøíka dlouhoocasého. V tìchto hejnech sýkor bývají zastoupeni i šoupálci. Sýkory vytrvale probírají øady køovisek, aleje starých stromù apod. Kdy vidíme takové hejno a zjistíme smìr jeho pohybu, staèí ho pøedbìhnout a zùstat v klidu stát. A najednou máte kolem sebe nìkolik druhù ptákù, kteøí probírají ka dou vìtvièku a ka dou skulinu v kùøe. Jak však jde zima dále, potravy stále ubývá. A tady mohou všichni pøátelé ptactva hodnì pomoci pøikrmováním vhodnými krmivy. Kritická situace nastane, kdy stromy, keøe i trávu pokryje ledovka. Staèí i malé krmítko na okno nebo balkon. Pøi vhodném a pestrém krmivu uvidíte, co druhù ptákù do krmítka pøijde, a ka dý pøítel pøírody bude mít z této návštìvy radost. Vìnujme svým ptaèím kamarádùm trochu svého èasu a pomozme jim. Ivan Jana Rozkvetlá okna Strakonic První kolo soutì e je za námi. Porota hodnotí na 300 oken s letní kvìtinovou výzdobou. Pro velký zájem o výzdobu oken bude udìleno 10 prvních, 10 druhých a 10 tøetích cen (a to v dy po pìti pro rodinné domy a po pìti pro paneláková okna). Od øíjna probíhá soutì mateøských a základních škol ve zdobení oken, která vyvrcholí v prosinci zdobením vánoèních stromkù. Od do probíhá druhé kolo soutì- e Rozkvetlá okna Strakonic, tentokrát pro adventní a vánoèní výzdobu. Upozoròujeme! Vzhledem k rùznorodosti pou ívaných prvkù ( ivé rostliny, adventní vìnce, dekoraèní koše a truhlíky, ale i vánoèní osvìtlení) nelze mapovat výzdobu mìsta stejným zpùsobem jako u letních oken. Prosíme všechny, kteøí se soutì e chtìjí zúèastnit, aby posílali fotografie svých oken s výzdobou na adresu MìÚ Strakonice, odbor ivotního prostøedí, Velké námìstí 2, Strakonice nebo elektronicky na a to nejpozdìji do K fotografii nezapomeòte doplnit své jméno a adresu. Dìkujeme za váš zájem o krásnìjší mìsto. Mgr. Jaroslava Mrùzková, odbor ivotního prostøedí Štafetu pøevzala Kromìøí U je tomu více ne rok, kdy ve Strakonicích skonèil ekologicko osvìtový projekt Rok stromu. Ji v jeho prùbìhu zaznívaly hlasy, které usilovaly o pokraèování a pøedání strakonického nápadu dalším mìstùm, popø. obcím v rámci Èeské republiky. Tyto hlasy byly vyslyšeny a bìhem uplynulého roku hledal odbor ivotního prostøedí formu, jakým zpùsobem pøedat svùj nápad dalším pokraèovatelùm. Projekt opustil hranice našeho regionu ji v dobì svého konání, a to bylo formou rùzných pøednášek nebo setkání s kolegy z oboru na rùzných úrovních a na rùzných místech republiky, kde byl projekt prezentován a kde mnoho subjektù nabízelo roli pokraèovatele. Konkrétní podoba se však zaèala rýsovat a po semináøi o mìstské zeleni, který se konal v Liberci, kde byl promítán film z produkce Petra Vachlera o památných stromech Strakonicka. Projektu si povšimla brnìnská nadace Partnerství strom ivota, která mimo jiné ka doroènì vyhlašuje soutì o nejkrásnìjší památný strom v Èeské republice, a nabídla mìstu Strakonice pøevzít projekt pod svùj patronát. Bìhem uplynulého roku probìhla celá øada jednání, jejich výsledkem je projekt Mìsto stromù, který je obsahovì toto ný s naším pùvodním Rokem stromu, a mìsto Strakonice je spoleènì s nadací Partnerství v Brnì spoluvyhlašovatelem. V pøedveèer celosvìtového dne stromù, který pøipadá na 20. øíjna, došlo v brnìnském obchodním a spoleèensko-kulturním centru Vaòkovka k slavnostnímu pøedání štafety v podobì sklenìného stromu z rukou strakonického starosty Ing. Pavla Vondryse mìstu Kromìøí. Za Kromìøí pøebrala cenu jeho místostarostka paní MUDr. Olga Sehnalová. Slavnostní pøedání štafety v podobì sklenìného stromu. Foto: Archiv MìÚ Mimo jiné i pøipomnìla, e spolupráce obou mìst na úseku péèe o zeleò má starší koøeny, ne si mnozí myslíme. V Kromìøí i, podobnì jako ve Strakonicích, vznikl v roce 1885 Okrašlovací a zalesòovací spolek, který postupnì vytváøel ozelenìní mìsta. V roce 1904 tento spolek získal od arcibiskupství pozemky v místní lokalitì Barboøina (5 ha a 20 arù poskytlo arcibiskupství olomoucké), arcibiskup Bauer pak vìnoval 100 keøù, 2300 sazenic smrkù a jedlí, hrabì Jaroslav Thun 1000 smrkù a 1000 bukù, lesní správa Bystøice pod Hostýnem 160 lip a ze Strakonic pøišlo smrkù. Pro Strakonice je pøíjemná i skuteènost, e štafetu vèetnì námi vytvoøeného programu pøebírá taková zahradnická velmoc, jakou je mìsto Kromìøí, jeho arcibiskupský palác a zahrady jsou zapsány v národním a kulturním dìdictví UNESCO. Strakonicko i celý Jihoèeský kraj mìl tento veèer ještì jedno elízko v ohni. Byla jím Slanická lípa, která se dostala do u šího finále Strom roku a spolu s dalšími jedenácti stromy se ucházela o co nejlepší umístìní v soutì i, její výsledky byly vyhlášeny v rámci tohoto slavnostního veèera. Nic však neubralo na její kráse, kdy se neumístila v èele soutì e (obsadila osmé místo). Ba naopak strakonický region byl na této akci celonárodního významu velmi dobøe reprezentován a mìsto Strakonice má na úseku péèe o zeleò u odborné veøejnosti ji øadu let dobré jméno a akce tohoto druhu to jenom potvrdila. Za odbor ivotního prostøedí Ing. Jaroslav Brù ek

11 PROSINEC 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 DÌTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR PRÁCHEÒÁÈEK a ŠVANDOVA DUDÁCKÁ MUZIKA vás srdeènì zvou na své VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ Bude se konat v sobotu dne 16. prosince 2006 od 19,30 hod. v Mìstském domì kultury Strakonice. Více ne 50 úèinkujících se vám v novì ladìném vánoèním programu pokusí zpestøit pøedvánoèní èas, abyste odcházeli v té správné vánoèní pohodì. Základní umìlecká škola Strakonice, Kochana z Prachové 263 Tel./fax: Zahájení adventních trhù fanfárou trubaèù v pátek v 16 hodin Vystoupení dudácké muziky ZUŠ v kostele sv. Markéty v nedìli od 16 hodin pøi Slavnostním zahájení adventu Vystoupení dudácké muziky ZUŠ v 15 hodin v domì s peèovatelskou slu bou Zkrácený program vánoèního koncertu ZUŠ pro áky ZŠ od 10 hodin ve velkém sále MìDK Vánoèní koncert ákù od 18 hodin ve velkém sále MìDK pro rodièe a veøejnost Koncert komorních souborù ákù školy v kapli Domova dùchodcù v Lidické ulici v 15 hodin Vystoupení dìtského pìveckého sboru na velkém koncertì sborù ve velkém sále MìDK od 18 hodin Mìsto Strakonice si vás dovoluje pozvat na NOVOROÈNÍ OHÒOSTROJ Uskuteèní se 1. ledna 2007 od 18,00 hod. nad øekou Otavou u strakonického hradu. Sokolovna Strakonice Plesová sezona Zaèátek akcí v dy od 20,00 hod. Rok Maturitní ples SPŠ 4. OT Strakonice Silvestr 2006 (hraje Taneèní orchestr SCÉNA p. Jùzka) Rok Ples myslivecký Ples OU 4. MS Ples Technických slu eb Strakonice Ples ZZN Ples maškarní TJ Sokol Ples rybáøský Ples hasièský Ples Øetízkárny ÈZ Opìt po roce se pøiblí ily Vánoce a s nimi i èas adventu. Doufáme, e pøedvánoèní èas pro vás nebude èasem shonu a stresu. S peèením ani uklízením vám sice nepomù eme, ale dojdou-li vám pøi shánìní vánoèních dárkù nápady, nezapomeòte se zastavit v našem informaèním centru. Zde vám nabídneme dárky témìø pro všechny vìkové kategorie. Mezi novinkami mù ete najít napøíklad DVD Rok stromu, které vzniklo v rámci projektu Rok stromu a realizovalo jej v loòském roce mìsto Strakonice. Kromì velkého výbìru upomínkových pøedmìtù mìsta nabízíme také mnoho knih regionální literatury, novì knihu Karla Klostermanna Vzpomínky na Šumavu, hudební nosièe k dudáckým festivalùm nebo obrázky èi hrneèky se strakonickými motivy. Pokud si u nás nic nevyberete, mù ete si alespoò prohlédnout soutì ní výtvory soutì e Dudácké vánoce, které budou vystaveny ve foyer mìstského informaèního centra do konce prosince. Tìšíme se na vaši návštìvu a pøejeme vám krásné pro ití svátkù vánoèních a úspìšný rok Za MIC Strakonice Mgr. Lucie Kadaòová Mateøské centrum Beruška Strakonice Tel.: (S. Halamová) Tel.: (R. Drnková) web: PROSINEC 2006 Otevøeno ka dý všední den od 9.00 do hod. Pravidelný program Po 9.30 Cvièení pro maminky s dìtmi od 1,5 roku Út Vyhrazeno pro dìti maminek z PC kurzu pro veøejnost uzavøeno St 9.30 Zábavièky pro dìtièky od 1,5 roku Angliètina pro nejmenší od 3 rokù Èt 9.30 Hrátky s batolátky od 0 a 1,5roku Barvínek výtvarka pro dìti od 3 let (Ne)šikovné ruce tvoøení pro maminky Pá 9.30 Výtvarný a hravý program pro dìti od 2 let Mimo pravidelný program je pøipraveno: St od 9,30 Setkání s Mikulášem od 18,00 Zdobení vánoèních perníèkù pod vedením Jaroslavy Kubové. Úèast mo ná i s dìtmi. Omezený poèet úèastníkù nutno nahlásit zájem na tel.: pouze pro nahlášené Èt od 20,00 Vánoèní pøání, papír a ozdoby vede Eva Tkadleèková Ne od 17,00 Adventní koncert vystoupí Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice pod vedením Marcely Mikové, dìti z MC Beruška a další. St od 9,30 Vánoèní setkání v MC pøipravují: Eva a Hynek Tkadleèkovi Èt od 20,00 Zdobení trièek malování dle pøedlohy, šablonování, savování, tiskání a mo ná i batikování. Trièka i barvy budou k dispozici. Vede Eva Tkadleèková Od pátku a do pondìlí zavøeno. Maminky a dìti se mohou v MC setkat se svým individuálním programem nutná tel. dohoda.

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE PROSINEC 2006 Rekonstrukce strakonického hradu spolufinancovaná ze strukturálních fondù EU v rámci programu SROP se v prosinci ji pomalu nachýlí ke svému úplnému závìru. Vra me se ale ještì o kousek zpìt a pøipomeòme si krátce, co pøinesl mìsíc listopad. Z venkovních prací byly ji dokonèeny fasády na objektech knihovny i ve smìru z II. hradního nádvoøí; poslední týden v listopadu bylo definitivnì demontováno lešení, aby byl umo nìn klidný a pohodový prùbìh adventních trhù. Dále byly zrealizovány nezbytné opravy støech a osazeny nové okapy. Nejintenzivnìji se však stále pracuje v interiérech knihovny. Finální úpravy se doèkal i nový park u letního kina, kde byly v prùbìhu listopadu vysazeny vzrostlé stromy (jeøáby, ginkgo biloba) i drobnìjší keøovité porosty; dále byla dokonèena realizace rozsáhlé skalky u zadní strany zahradního domku a osazen mobiliáø (lavièky, odpadkové koše). Na jaøe budou ještì zkultivovány centrální volné plochy a na nich zalo eny U letního kina vzniká nový park vhodný pro klidné a pohodové posezení. Foto: Archiv MìÚ nové trávníky. Ve Strakonicích tak vznikne další velmi pøíjemné zákoutí vhodné pro klidné a nerušené posezení. Dne probìhlo další setkání se zástupcem Zoologické zahrady Ohrada v Hluboké nad Vltavou, která je partnerem a odborným garantem projektu Hradní safari. Na jednání byly nastínìny dílèí kroky, které bude ještì nutné podniknout, abychom na jaøe pøíštího roku skuteènì mohli v hradním pøíkopì obdivovat ivá zvíøátka. Bìhem listopadu byl ji v pøedstihu dokonèen nový døevìný pøístøešek urèený pro krmení zvìøe a ze sousedícího zahradního domku pøiveden zdroj vody. V prùbìhu zimního období bude vyèištìn razantní hradní pøíkop od náletù, ponechány budou jen skuteènì kvalitní vzrostlé stromy. Po konzultaci se zoologem Mgr. Ivanem Kubátem bude pøipraven jednoduchý projekt zahrnující další drobné úpravy hradního pøíkopu, které budou smìøovány k tomu, aby pobyt zvíøat zde byl co nejpøíjemnìjší a nejpøirozenìjší. Jeho pøedmìtem bude zejména vybudování druhého pøístøešku, jednoduchého oplocení, které bude chránit jak veøejnost pøed zvíøaty, tak naopak i zvíøata a souèasnì bude umo òovat urèitý omezený kontakt lidí se zvíøaty (krmení, pohlazení). Další souèástí projektu bude pøíprava napájecího systému (napájeèka, pøípadnì malé jezírko vèetnì zpevnìných okolních ploch) a bezpeènostní úpravy pøíkopu zamezující útìku zvíøat. Opìt byla prodiskutována otázka, jaký druh zvíøat bude pro deponování do pøíkopu strakonického hradu optimální. Jako nejpøíhodnìjší se jeví nìkterý z druhù daòkù nebo speciální druh ovce, tzv. OVCE DOMÁCÍ OUESSANTSKÁ (Ovis aries). Jedná se o nejmenší plemeno ovce domácí na svìtì, které dosahuje výšky maximálnì 50 cm. Zvláštní název je odvozen od jediného místa výskytu, a tím je ostrov Ouessant u nejzápadnìjšího výbì ku pobøe í Bretanì ve Francii. Poèítá se nejprve s vysazením nìkolika kusù od obou druhù a následnì, a se nauèíme o zvíøata na hradì peèovat a ít s nimi, budeme Hradní safari postupnì rozšiøovat. V souvislosti s dokonèováním druhé etapy rekonstrukcí na hradì i dalšími plánovanými investicemi je stále èastìji otevírána také problematika systematické péèe o hradní areál. Pracovní skupinou pro obnovu hradu bylo proto doporuèeno zøídit funkci správce kastelána hradního komplexu. Na toto téma bude v nejbli ších mìsících probíhat ivá diskuse, nebo jednou z podmínek, kterou musí splnit projekty spolufinancované ze zdrojù EU, je rovnì podpora zamìstnanosti v regionu a vytvoøení nových pracovních míst. Závìrem ještì malé upozornìní pro pravidelné ètenáøe této rubriky. Vzhledem k tomu, e lednové èíslo Zpravodaje mìsta Strakonice vychází v døívìjším termínu, ne je obvyklé, další informace o postupu prací a dìní na hradì pøineseme a v únorovém èísle. Ing. Eva Krausová odbor rozvoje MìÚ Strakonice Místo topolù by byly u kaplièky vhodnìjší lípy Vá ení ètenáøi, nabízíme mo nost reklamy a inzerce v našem Zpravodaji za cenu 15,- Kè/cm 2 kdy políèka inzerce jsou rozdìlena do rozmìrù: 20 cm x 14 cm za cenu 4.200,- Kè, 10 cm x 14 cm za cenu 2.100,- Kè, 10 cm x 7 cm za cenu 1.050,- Kè, 10 cm x 3,5 cm za cenu 525,- Kè. Bli ší informace vám poskytne Lucie Šnajdrová odbor školství a CR (tel.: , Protokol sepsaný v zasedací síni obecního domu èp: 2 v Strakonicích dne 2. dubna VII. Volné návrhy. Èlen pan Matìj Kus oznamuje, e zemøela velevá ená cho slovutného našeho èestného èlena pana Doktora Františka Ladislava Riegra, e stála v dy v popøedí kdy se týkalo podpory humáních úèelù jako i vlasti a èiní slušný návrh by se projevila telegrafický soustrast obecního zástupitelstva Strakonického. Èlen pan Karel Markes který podobný návrh soucitu projeviti chtìl a se k nìmu pøihlásil pøipojuje se také k nìmu. ad VII. Povstáním se sedadel byla projevená èest památce zvìènìle velevá ené choti èestného mìš- ana našeho, slovutného pana Doktora Františka Ladislava Riegra a usneseno zaslati i hned telegram soustrasti. IX. Èlen pan Matìj Kus oznamuje, e pøednesla Anna Brušáková vdova a František Brušák ádost stran odstranìní topolù u kaplièky Fišerovic a nahra ení jich lípami, e však topoly ty stojeji na obecním pozemku a navrhuje aby obec svým èasem sama topoly ty odstranit dala a lípami je nahradila. Brušákova (døíve Fišerovic) kaplièka u Radomyšlské ulice. Foto: Archiv MìÚ ad IX. S návrhem tím souhlas projeven. Opsáno bez úprav. Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, Reg. è. MK ÈR E Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice.

13 Francouzská vánoční pohlednice. Vánoce Nejrozšířenější svátky na světě mají mnoho podob, ale jedinou společnou historii. Při tradičních oslavách Vánoc si dnes jen málokdo uvědomí, že tyto svátky byly zavedeny v našich zemích až ve 4. století našeho letopočtu. Přesný den Kristova narození nebyl nikdy stanoven. Ještě na konci 3. století slavili křesťané jeho narození v rozdílné dny, a to až do roku 354 našeho letopočtu, kdy papež Julius I. upřesnil datum na 25. prosinec, který pak přijala většina západních církví. Křesťanům se podařilo nahradit pohanský svátek Nepřemožitelného slunce za oslavu pro ně jediného a pravého slunce, Ježíše Krista. Křesťanská církev položila důraz na narození Ježíše Krista. Předvánoční přípravné období v délce čtyř týdnů označila jako advent. Lidé očekávali příchod Spasitele. Mše, nazývané roráty, byly uváděny slovy: Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého. Otevři se, země, a vypuč Spasitele. Během adventu se nekonaly žádné taneční zábavy, dokonce ani svatby, lidé měli držet přísný půst. Byl to čas dlouhých večerů, kdy se při společné práci i odpočinku našla chvíle na vyprávění různých příběhů o nadpřirozených bytostech a tajuplných událostech. Domácnosti byly vyzdobeny adventními věnci nebo korunami se čtyřmi svícemi po obvodu a pátou uprostřed. Pro každou adventní neděli jedna svíce, prostřední pak pro dny vánoční. Během těchto čtyř týdnů byly slaveny další svátky. Pojďme se nyní prostřednictvím našeho Zpravodaje podívat do některých zemí Evropy, jak tam slaví největší a nejslavnější křesťanské svátky roku. Naše vánoční putování připomene především tradice méně známé nebo takové, které si zachovaly svůj místní kolorit. Německo Vánoce a zvyky v Německu jsou v mnohém podobné českým, ale mnohem zdobnější a honosnější. Již o první adventní neděli se v německých domácnostech objevují adventní věnce se svíčkami a děti dostávají adventní kalendáře s obrázky zimních krajinek, postaviček a čokoládovými bonbony. Na mnoha místech začínají vyhlášené řemeslné vánoční trhy. Nejznámějším je slavný trh v Norimberku, zahajovaný prologem zlatě oděné dívky znázorňující německého Ježíška Christkind. Prvním poslem blížících se Vánoc je svatý Mikuláš. Přichází v předvečer 6. prosince, ale dárky nechává v předem připravených, nablýskaných dětských botičkách nebo v punčochách až ráno o svém svátku. Na vánoční nadílku si stejně jako u nás musí děti počkat do Štědrého večera. V Německu nerozdává dárky jen Ježíšek, ale i vánoční duch jménem Weihnachtsmann, často zobrazován jako starý muž s bílým plnovousem, v tmavém kabátě s kapucí a s ranečkem plným dárků. K německým Vánocům patří bohatě ozdobený stromeček (velká většina vánočních ozdob se zrodila právě v Německu), který tu má dávnou tradici. Oblíbené jsou i staré betlémy. Nejproslavenější v Německu byly jesličky zhotovované v Tyrolsku. V Německu se udržuje hodně různých vánočních zvyků. Neobvyklou tradici dodržují například v Bavorsku: po tři čtvrtky před Štědrým dnem chodí od vesnice k vesnici zpěváci, kteří klepou na dveře a házejí hrách na okna. Noc klepání má věřícím připomenout smutek Marie a Josefa, když unavení a ztrápení nemohli najít v Betlémě útulek v lidských příbytcích a museli se spokojit s pohostinstvím chléva. Schwarzenberská pyramida, německé Krušnohoří. Zvláštní tradice najdete v německém Krušnohoří. Vánoce se zde vždy nesly v duchu hornických tradic a oslava světla jako podobenství zbožnosti a znovuzrození po vykonané práci byla jejich hlavní náplní. Už kolem roku

14 1800 zdobili krušnohorští horalé své vánoční světnice svícny a pyramidami. Ve druhé polovině 19. století se Vánoce stále více stávaly rodinným svátkem a také stále více lidovým svátkem světel. To přineslo i změnu v sortimentu tamější hračkářské výroby. Vedle obvyklých hraček začaly vznikat i vánoční předměty, které nacházely odbyt na místních trzích. Brzy se okna mnoha domů ozdobila světlonoši v podobě andělů a havířů, brzy patřili voňavě kouřící mužíčci a louskáčky v podobě postav k typickým ozdobám Vánoc. Ke krušnohorským Vánocům patří již několik staletí vůně kadidla. Ručně vyráběné františky z těsta z mletého dřevěného uhlí, jemných bukových pilin, bramborového škrobu a vonných přísad se vyráběly v Krušných horách už před rokem Rozrůstající se (zlo)zvyk kouření dýmky byl možná pro výrobce hraček podnětem k tomu, že františka vydávajícího voňavý kouř postavil do dřevěné vysoustružené figurky. První dřevěné figurky kouřníků s pažemi, nohama a obličeji modelovanými z papírové masy jsou připisovány heidelberskému soustružníkovi Ferdinandu Frohsovi kolem roku Bafající kouřník s dýmkou v ústech se vedle postaviček znázorňujících Turka nebo dráteníka stal především obrazem dobrosrdečného vesničana. Další atrakcí Krušnohoří se staly velké vánoční pyramidy. Když se ve městech a vesnicích před adventem pyramidy stavějí, začínají pro zdejší obyvatele vánoční oslavy plné shonu a veselí, vína a vánočních štol, opečených párečků a zpěvu. V průběhu adventu se každoročně pořádají tzv. pyramidové jízdy lidé za večerního soumraku objíždějí všechna tradiční místa a obdivují krásu jednotlivých staveb. Při tomto vánočním putování nesmí být opomenut Mauersberg vesnička světýlek (každé okno zde září jasným světlem vánočních oblouků i svíček). Anglie Tradiční anglické Vánoce začínají v okamžiku, kdy člen královské rodiny zažehne za zpěvu vánočních koled a písní obrovskou vánoční jedli na londýnském Trafalgarském náměstí (strom svítí od počátku adventu až do Tří králů). Lidé zdobí své domácnosti větvičkami cesmíny, břečťanu a jmelí. V oknech se objevují slaměné ozdoby a panenky, všude se zavěšují různé girlandy, velmi často zhotovené z papíru, a nesmí chybět ani zavěšená kytice jmelí (pod kterou se pak mohou krást polibky). Hlavní vánoční svátek připadá na 25. prosinec. Štědrý den je věnován hektické přípravě hlavních oslav peče se cukroví, balí dárky a zdobí vánoční stromečky. V podvečer se rodina schází u svátečně prostřeného stolu, ale jídelníček je skromný (hrachová polévka a teplá šunka). Potom se všichni usadí u vánočního stromku a vypráví vánoční příběhy a legendy. Anglické vánoční crackers. Anglická pohlednice. Dárky v Anglii nosí Father Christmas a naděluje je do punčošek zavěšených na krbu (přichází totiž komínem). První svátek vánoční (Christmas Day) začíná rozbalováním dárků. V poledne se rodina schází ke svátečnímu obědu. Na stole nesmí chybět vánoční craker, který při rozbalování (nebo když se o něj dva přetahují) vydá třaskavý zvuk. Překvapení uvnitř se většinou skládá z nějakého vtípku, hlavolamu a složené papírové čepice různých tvarů, kterou si hned každý musí nasadit na hlavu. Celý oběd, obvykle První vánoční pohlednice pochází z Anglie. trvající až do pozdních odpoledních hodin, se nese v duchu rozverného veselí (veselé oslavy připomínají vzdálenou minulost lidových vánočních veselic, které byly pro celou ostrovní zemi typické až do příchodu puritánů na britské území). Hlavním chodem sváteční hostiny je pečený krocan (někdy husa) plněný kaštanovou nádivkou, ale vrcholným okamžik přichází při flambování pravého anglického vánočního pudinku. S napětím pak každý zkoumá svůj dílek, zda náhodou neukrývá stříbrnou minci, která by svému

15 novému majiteli zajistila štěstí na celý následující rok. Praví zastánci vánočních tradic končí sváteční hostinu popíjením horkého svařeného vína ( wasail bowl ) spojeného s pojídáním teplých koláčů. Druhý svátek vánoční 25. prosinec je v Anglii nazýván Boxing Day. Název je odvozován od staré tradice, podle které lidé v kostelích vhazovali své milodary do krabic, které pak byly darovány chudým a potřebným. Francie Francouzské vánoční tradice a zvyky mají své zvláštnosti podle regionů existují velké rozdíly například mezi severní Bretaní a jižním krajem Provence. Společným jmenovatelem jsou však vánoční mše, dobré jídlo a obliba stavění jesliček. Na Štědrý den se strojí stromečky, pod které se často umísťují větší či menší jesličky. Večer se schází celá rodina u slavnostní večeře, kdy se podává le reveillon. Menu se skládá z ústřic, klobásek, vína, pečené šunky, salátů, ovoce a sladkostí. Na venkově se připravuje pečený krocan s kaštanovou nebo lanýžovou pastou. Francouzi si také rádi dopřávají škeble, kaviár nebo třeba žabí stehýnka a nesmí chybět ani sýrová tabule. Jako desert se často servíruje tzv. Kristův chléb ozdobený cukrovou pěnou. Po večeři děti staví ke krbu boty nebo zavěšují punčochy, do kterých jim během noci nadělí dárky bíle oděný Pere Noël (Otec Vánoc). Dárky však nejsou o francouzských Vánocích to nejdůležitější, nejdůležitější je dobré jídlo a pití. Celé svátky se nesou v duchu jedné velké hostiny. Santons Tradice stavění jesliček ve Francii se zrodila na jihu, v Provence. Na konci 13. století do této oblasti přišli první františkáni a po vzoru svého zakladatele Františka z Assisi začali znázorňovat scénu zrození pomocí figur zlacených soch, vyřezávaných ze dřeva. Až do 16. století, kdy již stavění betlémů bylo rozšířeno do celé Francie, často za pomoci hrajících skutečných postav, bylo hlavním Nosička levandule. cílem učit a názorně ukázat počátky Kristova života. (Nejstarší dochovaný betlém se nachází v Saint Maximin ve Var a obsahuje osm zlacených dřevěných soch.) První rodinné jesličky se objevily až na konci 18. století. Skleněné odlívané figurky (vyráběné v Nevers) byly aranžovány do dřevěných nebo kartonových krabic s přední skleněnou stěnou. Byly však velmi drahé, a tak je brzy nahradily levnější voskové figurky (řádové sestry z Villeneuve-les-Avignon byly známé svou produkcí voskových figurek) nebo z chlebového těsta (typické pro Marseille). V době francouzské revoluce byly zavírány kostely a stavění jesliček se přesunulo do domácností. První hliněné figurky pro rodinný betlém vytvořil Jean-Louis Lagnel ( ). Od této doby se datuje obrovský věhlas provensálských betlémů. Figurky se nazývají Santons v překladu malí svatí. Oblečení většiny figurek odpovídá 18. století, výjimkou jsou klasická roucha svaté Rodiny a tří králů. Každá postavička má svůj vlastní charakter i roli, kterou sehrává v kouzelném světě betlémů. Svým popisným zobrazením podávají pestrý přehled tradičních řemesel, oblečení, místních postaviček i typického způsobu života. Severské Vánoce s mrazivou zimou, spoustou třpytivého sněhu a nezaměnitelným světlem mají ze všech evropských vánočních tradic nejblíže k legendám a mystice pohanského světa. Postavy a postavičky, zvyky i pověry spojené s Vánocemi mají mnoho podob. A tak například dárky přináší pod stromeček ve Švédsku Jultomte červený skřítek, nebo dokonce vánoční kozel, v Norsku trpaslík Nisse, ve Finsku veliký Ukko a historicky nejmladší Santa Claus je jakýmsi propojením všech těchto postav. Mnoho symbolů a různých pověr je spojeno i s vánoční dekorací zelené větvičky, jmelí, slaměné hvězdy, adventní věnce, svíce a další mají svá poslání, svou určitou roli. Dánsko Počátkem vánočních svátků se v Dánsku, tak jako v jiných zemích, všude objevu jí adventní věnce. Čtyři hořící svíčky si vykládají Dánové jako symboly čtyř období lidského života dětství, mládí, dospělosti a stáří. Vánoce jsou v Dánsku ale spojeny především s dárky a nikdy se na nich Dánský stromek nešetřilo. Při pravují s vyplétanými srdíčky. se s několikaměsíčním předstihem a Dánové dělají s nákupy dárků velké tajnosti. Podle starého obyčeje totiž musí být každý balíček pro obdarovaného velkým překvapením. Lidé v Dánsku věří, že čím větší překvapení, tím šťastnější budoucnost je čeká. Dárek by měl být také vtipný a poukazovat na některou ctnost nebo charakterovou vadu, a aby bylo napětí při rozbalování větší, často jsou dárky v několika do sebe zapadajících krabicích a balené do mnoha vrstev vánočního papíru. Drobné dárečky a cukroví se věší na větve vánočního stromečku, který nechybí v žádné domácnosti. Nejoblíbenější je živý smrček. V posledních Vyplétané srdíčko H. Ch. Andersena. letech si získal na oblibě také zvyk kupovat malé jehličnánky v květináčích, o Vánocích je ozdobit a na jaře slavnostně zasadit ve volné přírodě, v lese nebo na speciálně vyhrazeném místě v městském parku. Častou ozdobou na stromku je typicky dánská papírová ozdoba Julehjertet vánoční srdce. Tradice zdobení vánočních stromků papírovými proplétanými ozdobami v podobě srdíček se

16 v Dánsku udržuje po mnoho generací. I dnes, v silné konkurenci ostatních typů ozdob, jsou k vidění vánoční stromečky s těmito papírovými ozdobami. Některé z nich jsou děděné z generace na generaci jiné výsledkem ruční práce z masově vyráběných předloh dle starých i novějších vzorů. Norsko V Norsku nosí dětem dárky trpaslík Nisse. Poznáte ho podle typické červené pletené čepice a dlouhých bílých vousů. Nosí kalhoty ke kolenům, ručně pletené punčochy, norský svetr a těžký kožešinový kabát, aby se v kruté Norské zimě nenachladil. Je to veselý a šťastný trpaslík, ale umí být také přísný. Nisse se Norský trpaslík Nisse. objevuje s pytlem dárků uprostřed štědrovečerního hodování. Nikdy neodmítne skleničku něčeho ostřejšího a vůbec mu nevadí, že špička jeho nosu připomíná červenou pivoňku. V mnoha rodinách se pro něj připravuje čestné místo u stolu a na noc má ustlanou postel. Norové vědí, že je dobré s Nissem vycházet, jinak si mohou přivolat spoustu problémů. Trolové trpaslíci z Norska. Švédsko Vánoční oslavy v podstatě začínají již 13. prosince svátkem svaté Lucie. Den nebo dva (ne více) před Štědrým dnem přinášejí domů Švédové vánoční stromky. Zdobí je tradičním způsobem nejčastěji však ozdobami ze slámy. Zvláštností jsou papírové řetězy se švédskými vlaječkami. Slavnostní večeře se podává na Štědrý večer. Švédská Lucie. K bohatému menu, zvanému Smor gasbord patří šunka, rosol s vepřovými nožičkami, lutfisk (speciálně upravená ryba) a nezbytná rýžová kaše, ve které bývá ukrytá mandle (kdo ji najde, dostane dárek). Rýžová kaše se také ponechává na stole pro Ježíška (ve Švédsku postava zv. Jultomte). Ráno na první svátek vánoční cho dí celé Švédská vánoční pohlednice. rodiny do kostela. Neobvyklá je celková doba trvání švédských vánočních oslav. Vánoční čas končí až 14. ledna na svátek sv. Canuta (dánský král, 11. stol.). Typickou vánoční ozdobou ve Švédsku jsou figurky kozlů pletených ze slámy. Původně byl kozel symbolem ďábla, který doprovázel sv. Mikuláše. Postupně se však jeho poslání měnilo někdy v 18. století mu lidé začínali přisuzovat dobré skutky a z ďábla se postupně stal vánoční kozel, který nosil dětem o Vánocích dárky. Na Štědrý večer se vypráví legenda o lakomém starém kozlovi, který odmítl darovat Ježíškovi chlupy na teplou přikrývku. Za trest musí o Vánocích v největších mrazech chodit dům od domu a roznášet dětem dárky. Finsko Pro Finy je hlavním svátkem Štědrý den, který začíná tradiční snídaní s rýžovou kaší se skořicí. Přesně ve 12 hodin v poledne je v Turku, nejstarším městě Finska, vyhlášen tzv. Mír Vánoc (tato tradice se udržela ve Finsku nepřetržitě od dob středověku až dodnes) a tímto okamžikem pro všechny Finy vánoční oslavy začínají. Na Štědrý večer při západu slunce chodí celé rodiny do kostela na mši a pak zapalují světýlka na hrobech. Častou součástí oslav je i typická finská sauna, která znamená sváteční očistu těla i mysli. Po štědrovečerní večeři je očekáván příchod Santy, který přichází osobně. Santa Claus žije za polárním kruhem v oblasti Lapland v nejsevernější části Finska. Daleko od všech měst v horské vesničce poblíž Rovaniemi se nachází i Santova hora Korvatunturi hora Ucho, na jejímž vrcholu jsou tři uši, kterými Santa slyší přání všech dětí na světě. Santa jezdí s dárky na saních tažených statným sobem Rudolfem, zv. Red Nose (červený nos). S balením dárků mu pomáhají malí skřítkové elfové. Jsou ale rodiny, kde se stále věří, že dárky roznáší veliký Ukko. Právě oslavu vánočních svátků v některých evropských zemích si za ústřední téma své letošní vánoční výstavy vybralo i Muzeum středního Pootaví. Výše uvedené povídání je zároveň malou ukázkou i pozvánkou na výstavu, která bude otevřena až do 30. prosince 2006 v kapitulní síni strakonického hradu (viz str. 7). Vánoční přílohu Zpravodaje připravil kolektiv pracovníků Muzea středního Pootaví pod vedením autorky výstavy Jany Šilhanové. Foto: Archiv MSP. () Krásné a pohodové prožití svátků vánočních a vše dobré do nového roku přeje redakční rada Zpravodaje.

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Program: 5/A Zadání změny č. 34 územního plánu sídelního útvaru Strakonice změny funkčního

Program: 5/A Zadání změny č. 34 územního plánu sídelního útvaru Strakonice změny funkčního - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem Èíslo 1 5. 2. 2010 Byly ukonèeny práce na projektech rekonstrukce a pøístavby základní a mateøské školy. V rámci zmiòované rekonstrukce je plánováno ve školce pøistavit jednu tøídu s pøíslušenstvím, rozšíøit

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

RadaobceVidèe berenavìdomí

RadaobceVidèe berenavìdomí RadaobceVidèe berenavìdomí 75/07 - plnìníusneseníè. 6/2007zeschùzeradyobcedne8.3.2007a mimoøádnéschùzedne21.3.200776/07 -informaciozrušenépracovní cestìstarostekdoitálie 77/07 - informaci o probíhajících

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Omluveni: ing. Šíp, ing. Joza. Program:

Omluveni: ing. Šíp, ing. Joza. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program:

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

2. Schválení přijetí daru ZŠ J. z Poděbrad

2. Schválení přijetí daru ZŠ J. z Poděbrad - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

2. Majetkové záležitosti. 1) Č.p. 220, Velké náměstí / bývalý bufet Koflík / Usnesení č. 545/2007 (19/2)

2. Majetkové záležitosti. 1) Č.p. 220, Velké náměstí / bývalý bufet Koflík / Usnesení č. 545/2007 (19/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 19. jednání Rady města

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Cyklostezky v našem mìstì

Cyklostezky v našem mìstì LISTOPAD 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Cyklostezky v našem mìstì Sí cyklostezek by se mìla stát v budoucnosti souèástí dopravního systému mìsta s návazností na regionální cyklistické trasy. Výhodami

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více