Výsledky hlasování podle volebních stran. Hlasy. abs. v % 2 Komunistická strana Èech a Moravy ,00 11, VIZE ,50 5,50 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky hlasování podle volebních stran. Hlasy. abs. v % 2 Komunistická strana Èech a Moravy 14 743 11,00 11,00 2 3 4 VIZE 7 371 5,50 5,50 1"

Transkript

1 PROSINEC ROČNÍK 8 Jak bylo voleno do mìstského zastupitelstva Ve dnech probìhly volby do zastupitelstva mìsta. Pøedchozí zastupitelstvo stanovilo poèet èlenù na jedenadvacet a budou mít ètyøleté funkèní období. O slo ení mìstského zastupitelstva mohl rozhodovat svým hlasem ka dý obèan, který splòoval podmínky stanovené zákonem, tedy dosáhl vìku nejménì 18 let a v den voleb byl pøihlášen k trvalému pobytu ve mìstì. Svùj hlas mohl také dát obèan jiného státu, jen musel splòovat kromì uvedených podmínek také podmínku podle mezinárodní úmluvy, kterou je náš stát vázán a která byla vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv. Mìsto Strakonice mìlo 28 volebních okrskù. Kandidovalo 8 politických stran, co bylo 162 osob, z toho 111 mu ù (tj. 68,52 %) a 51 en (tj. 31,48 %). Podle vìkové struktury kandidovalo nejvíce lidí ve vìku 60 a více let (23,46 %) a naopak nejménì ve vìku do 19 let (0,62 %). Nejvíce mu ù kandidovalo ve vìku 60 a více let, en ve vìku let. Prùmìrný vìk kandidátù byl 49,51 let. Nejstaršímu bylo 76 let (kandidát za Komunistickou stranu Èech a Moravy) a nejmladšímu 18 let (kandidát za 4 VIZE). K volebním urnám pøišlo více ne šest tisíc devìt set oprávnìných volièù, tj. 36,53 %. Celkem bylo platných hlasù. Nejvíce hlasù získala Obèanská demokratická strana, druhé místo obsadila Èeská strana sociálnì demokratická, tøetí Komunistická strana Èech a Moravy, dále pak Volba pro mìsto, Køes anská demokratická unie Èeskoslovenská strana lidová, Volba pro budoucnost, 4 VIZE a Nestraníci (viz ní e uvedená tabulka). Dle zákona o obcích se musí konat ustanovující zastupitelstvo do 15 dnù od zveøejnìní výsledkù voleb. Uskuteènilo se v pondìlí v domì kultury za pøítomnosti dvaceti zvolených zastupitelù mìsta (viz tabulka na str. 2). Jedenadvacátá zvolená zastupitelka pí Zdeòka Tomšovicová (ÈSSD) byla pro nemoc omluvena. Bìhem jednání odešel Mgr. Emanuel Pavelka. Tajnou volbou byl zvolen starosta mìsta Ing. Pavel Vondrys (ODS), který získal 16 hlasù, dále pak dva místostarostové Ing. Karel Vlasák (ODS) s 14 hlasy a PhDr. Ivana Øíhová (KDU ÈSL) s 16 hlasy a ètyøi radní MUDr. Jiøí Chod (KDU ÈSL), Ing. Pavel Pavel (ODS), Mgr. Ivana Parkosová (Volba pro budoucnost) a Marie iláková (ODS). Výsledky hlasování podle volebních stran Ustavující zastupitelstvo mìsta Strakonice na svém zasedání dne Foto: Robert Malota Vá ení spoluobèané, v minulém mìsíci se po probìhlých komunálních volbách konalo ustavující zasedání zastupitelstva mìsta. Bylo zvoleno nové vedení radnice a rada mìsta na pøíští ètyøi roky (jména jsou uvedena v hlavním èlánku Zpravodaje). Chtìl bych vyjádøit pøání, aby novì zvolení èlenové zastupitelstva hledali potøebnou shodu pøi øešení problémù mìsta a daøilo se jim v dy nalézat to nejlepší východisko. Souèasnì mi dovolte, abych vám s blí- ícím se obdobím Vánoc popøál klidné pro- ití vánoèních svátkù, hodnì elánu, zdraví a štìstí do nového roku, a se nám daøí uskuteènit všechna pøání a pøedsevzetí, které si do nadcházejícího roku 2007 dáváme. Ing. Pavel Vondrys, starosta mìsta A co závìrem dodat? Snad jen popøát všem zastupitelùm, radním a vedení mìsta mnoho elánu, osobní i pracovní úspìchy, abychom za ètyøi roky, a budeme hodnotit volební období, mohli všichni øíci: Byl vykonán velký kus práce. Redakce Zpravodaje Kandidátní listina Hlasy abs. v % Pøepoètené procento platných hlasù Poèet mandátù Poèet èlenù v RM 1 Obèanská demokratická strana ,65 35, Komunistická strana Èech a Moravy ,00 11, VIZE ,50 5, Nestraníci ,73 6, Èeská strana sociálnì demokratická ,35 17, Volba pro mìsto ,20 10, Volba pro budoucnost ,26 6, Køes anská demokratická unie - Ès. str. lid ,30 9,30 2 2

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE PROSINEC 2006 ODS hlasù Ing. Pavel Vondrys hlasù Ing. Pavel Pavel hlasù Marie iláková hlasù Ing. Karel Vlasák hlasù Eva Rabová hlasù Jitka Krýzová hlasù Ing. Karel Šíp hlasù Mgr. M. Køiváèková hlasù Slo ení mìstského zastupitelstva pro období ÈSSD hlasù Zdeòka Tomšovicová hlasù Mgr. Emanuel Pavelka hlasù Ing. Ludìk Joza hlasù Mgr. Jar. Cháberová hlasù KSÈM hlasù Milada Vlasáková 942 hlasù Václav Šrámek 939 hlasù Volba pro mìsto hlasù MUDr. Josef Vávra hlasù Josef Štrébl hlasù KDU-ÈSL hlasù PhDr. Ivana Øíhová hlasù MUDr. Jiøí Chod hlasù Volba pro budoucnost hlasù 4 VIZE hlasù Mgr. Ivana Parkosová Ing. Hana Roudnická 781 hlasù 786 hlasù Nestraníci hlasù MUDr. M. Gregora hlasù Nabídka volného bytu obsazovaného dle pravidel pro byty nad 50 m 2 (usnesení RM è. 11/2006, è. 12/2006) 1+1, 988/Strakonice I, ul. Ellerova bytová jednotka I. kategorie o velikosti 1+1, è.b.j. 32, v 2. podla í domu èp. 988 ul. Ellerova ve Strakonicích I Rozmìry: pokoj 15,84 m 2, kuchyò 15,84 m 2, pøedsíò 9,30 m 2, spoj. chodba 10,60 m 2, WC 1,07 m 2, sprchový kout 0,95 m 2, balkon 3,10 m 2, chodba pod uzavøením 4,56 m 2 Celkem plocha: 61,26 m 2 Celkem mìsíèní nájemné bez slu eb: 2.068,- Kè (dvojnásobek základního nájemného: 2.015,- Kè, vybavení bytu: 53,- Kè) 1+1, 988/Strakonice I, ul. Ellerova bytová jednotka I. kategorie o velikosti 1+1, è.b.j. 12, v 5. podla í domu èp. 988 ul. Ellerova ve Strakonicích I Rozmìry: pokoj 15,80 m 2, kuchyò 15,80 m 2, pøedsíò 9,30 m 2, chodba 5,40 m 2, WC 1,00 m 2, sprchový kout 0,90 m 2, balkon 6,10 m 2 Celkem plocha: 54,30 m 2 Celkem mìsíèní nájemné bez slu eb: 1.783,- Kè (dvojnásobek základního nájemného: 1.730,- Kè, vybavení bytu: 53,- Kè) Bli ší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Z jednání rady města Zkrášlení Bavorovy ulice Na svém 160. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na zpracování architektonické studie úprav prostoru po demolici a pøilehlých pozemkù v ulici Bavorova, kdy na prvním místì je Ing. arch. Jan Rampich s cenou ,- Kè. Foto: Archiv MìÚ Bli ší informace naleznete v záøijovém Zpravodaji Zasedala kulturní komise Na svém 160. jednání dne rada mìsta souhlasila s prezentací mìsta: v katalogu Rodinná dovolená na 1/4 strany A4, v knize Špalíèek turistických zajímavostí Èeska 1/2 na strany, v katalogu cestovního ruchu Relax na 1/2 strany A4 a v publikaci Èeské kuriozity. Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením neinvestièní dotace ve výši 8.000,- Kè pro DDM Strakonice na zajištìní akcí poøádaných v období záøí prosinec Na svém 162. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením neinvestièní dotace ve výši ,- Kè pro Dìtský folklorní soubor Prácheòáèek u pøíle itosti oslav 25. výroèí èinnosti. Digitální interaktivní mapa mìsta Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila se zadáním digitální interaktivní mapy mìsta, s uzavøením smlouvy o dílo a licenèní smlouvy na výše zmínìné s firmou PLANstudio, spol. s r. o., Praha. Digitální interaktivní mapa bude umístìna na internetových doménách vlastnìných mìstem Strakonice. Bude vytvoøena v mìøítku 1:10 000, ve tøech jazykových mutacích (èeština, angliètina, nìmèina). Bude obsahovat: podrobnou mapu mìsta vèetnì jeho èástí s mo ností zvìtšování, zmenšování a posouvání mapy, mapu ulic a èísel popisných, modul vyhledávání objektù vèetnì významných památek mìsta (po zadání konkrétního objektu ve vyhledávacím menu bude šipkou oznaèen objekt na mapì, dále se otevøe nové okno s informacemi o objektu text, foto popø. odkaz na další internetové stránky), ortofotomapu. Instalace kamerového systému u ZŠ Dukelská Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila se zakoupením a instalací webové kamery AXIS 207/MPEG-4 na monitorování hlavního vchodu školy a prostoru sportovištì školy. Nákup hraèek do mateøských škol Na svém 161. jednání dne rada mìsta schválila èástku ,- Kè pro osm mateøských škol na nákup hraèek. Rozdìlení sportovních pøíspìvkù Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením neinvestièní dotace ve výši: 1.500,- Kè pro TJ Dra ejov na ceny pøi akcích poøádaných jednotou; 5.000,- Kè pro HC Strakonice na uspoøádání mezinárodního turnaje O pohár Romana Turka; 3.000,- Kè pro TJ ÈZ Strakonice oddílu házené na ceny pøi turnajích poøádaných od záøí do prosince 2006; 1.000,- Kè pro TJ ÈZ Strakonice nohejbalovému oddílu na ceny pøi okresním turnaji trojic; ,- Kè pro TJ Fezko Strakonice oddílu vodního póla na startovné v pohárech mistrù evropských zemí; 5.000,- Kè pro Sportovní klub policie Strakonice na úèast ve svìtových hrách policistù a hasièù v australské Adelaid. Autobusové pøístøešky Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila s uzavøením dodatku è. 3 ke smlouvì o dílo v souvislosti s realizací stavby autobusových pøístøeškù na území mìsta Strakonice ul. Šumavská a sídlištì Mír.

3 PROSINEC 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Zvukový informaèní nosiè Na svém 161. jednání dne rada mìsta souhlasila s pronájmem èásti pozemku p.è. 1337/1 v k. ú. Strakonice (lokalita u kostela sv. Markéty) za úèelem umístìní zvukového informaèního nosièe firmì Daruma, s. r. o. V prùbìhu pøíštího roku bude u kostela sv. Markéty nainstalován zvukový informaèní panel DARUMA CITY VOICE, na kterém bude umístìn orientaèní plán mìsta s integrovanou mapou okolí, rejstøíkem ulic, státními institucemi a nejvýznamnìjšími historickými objekty spoleènì s jejich fotografiemi a informacemi. Pøi navolení urèeného èísla na ovládací klávesnici bude zájemce provázet mluvené slovo v èeském, anglickém a nìmeckém jazyce a také bude vybrané místo lokalizováno v plánu mìsta anebo okolí svìtelnou signalizací. Zeptejte se svého mìstského úøadu Na oficiálních internetových stránkách mìsta Strakonice portál Obèan, a na internetových stránkách Mìstského úøadu Strakonice byla vytvoøena sekce Dotazy, námìty, pøipomínky, která se nachází v pravé horní èásti stránek v rubrice Informace. V této sekci mají obèané mo nost napsat své dotazy a pøipomínky adresované vedení radnice èi pracovníkùm mìstského úøadu. Dle slov tajemníka mìstského úøadu Ing. Jana Tùmy bylo tak uèinìno ve snaze zlepšit informovanost veøejnosti, napø. o èinnosti mìstského úøadu, o tom, co se pøipravuje, jaký bude zámìr mìsta do budoucnosti a jiné. Na jednotlivé dotazy bude stejnou cestou odpovìzeno pøíslušnými pracovníky mìstského úøadu nebo vedením mìsta. Zmìny v rozpoètu Na svém 162. jednání dne rada mìsta schválila zmìny v rozpoètu o: RO è. 77 ve výši ,- Kè pro ZŠ Dukelská na opravu uèebny výpoèetní techniky po havárii topení; RO è. 78 ve výši ,- Kè pro MŠ Lidická na teplo; RO è. 79 ve výši ,- Kè dotace KÚ Jihoèeský kraj základním školám ve Strakonicích na pomùcky a uèebnice; RO è. 81 ve výši ,- Kè na údr bu zelenì ve mìstì; RO è. 82 ve výši ,- Kè na nákup tøí mobilních zásobníkù na posypové materiály pro zimní údr bu mìsta; RO è. 89 ve výši ,- Kè na poøízení mobilního kamerového bodu. Další kroky ke zlepšení kvality pitné vody Na svém 162. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výzvy o zakázku v souvislosti s tvorbou a kalibrací matematického modelu a základní studie kvality vody ve vodovodní síti mìsta a s uzavøením smlouvy o dílo se spoleèností DHI Hydroinform, a. s., Praha, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Více informací získáte v øíjnovém Zpravodaji Pojištìní majetku mìsta Na svém 162. jednání dne rada mìsta souhlasila se stanoviskem komise, která vyhodnotila nabídky uchazeèù a souhlasila s uzavøením pøedmìtné pojistné smlouvy s Generali Pojiš ovnou, a. s., na dobu neurèitou. Dne probìhlo výbìrové øízení na smlouvu o pojištìní majetku mìsta i organizací mìstem zøizovaných vèetnì odpovìdnosti za škodu na dobu neurèitou. Do výbìrového øízení se pøihlásily tyto pojiš- ovny: Generali Pojiš ovna, a. s., ÈSOB Pojiš ovna, a. s., Kooperativa pojiš ovna, a. s., a Èeská pojiš ovna, a. s. Výbìrová komise pøi kontrole úplnosti nabídek zjistila, e ÈSOB Pojiš ovna, a. s., Kooperativa pojiš ovna, a. s., Èeská pojiš ovna, a. s., mìly vá né nedostatky v nabídkách, a proto byly vyøazeny. Vítìzem se stala Generali Pojiš ovna, a. s., která splnila všechny podmínky stanovené ve výzvì a v zákonech. Severní dopravní pùloblouk Na svém 162. jednání dne rada mìsta souhlasila s dopracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci Silnice I/22 Strakonice firmou ZESA, s. r. o., pøièem pøedmìtem dopracování bude projektová dokumentace pro územní rozhodnutí øešící pøevedení uva ované místní komunikace do lokality Na Vinici pøes hlavní plánované pøelo ky silnice I/22 ve Strakonicích variantou pøekrytý záøez za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Øeditelství silnic a dálnic ÈR, správa Èeské Budìjovice, zadalo na ádost mìsta Strakonice u projekèní kanceláøe ZESA, s. r. o., vypracování zjednodušené studie, která se zabývá mo nostmi pøevedení uva ované místní komunikace (MK) do lokality Na Vinici pøes hlavní trasu plánované pøelo ky silnice I/22 ve Strakonicích. Uva ovaná MK na Vinici by nahradila pùvodnì zamýšlenou lávku pro pìší. Zaèátek místní komunikace je v prostoru ulic Šmidingerova, Plánkova a Dubského, pøièem je navr ena jako plynulé pokraèování ulice Šmidingerova. Trasa je vedena zhruba v trase stávající vyjeté polní cesty a je smìrovì navedena na trasu další plánované komunikace, která má být souèástí dopravního systému lokality Na Vinici. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ. Mìš anský pivovar Strakonice dìkuje všem svým zákazníkùm za pøízeò v roce 2006 a spolu se svými výrobky pøeje hodnì zdraví a štìstí do nového roku. OZNÁMENÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE, INSTITUCE Na oficiálních stránkách mìsta Strakonice portál Obèan, anebo na internetových stránkách mìstského úøadu naleznete novì informaèní servis Zdravého mìsta. Mù ete zde najít informace o akcích, semináøích a grantech, které poskytuje Asociace Zdravých mìst Èeské republiky. STØEDNÍ ŠKOLA ØEMESEL A SLU EB STRAKONICE Zvolenská 934, Strakonice, Tel.: nabízí Studium ve ètyøletém oboru (maturita, popø. i výuèní list v oboru obrábìè kovù) Mechanik seøizovaè Studium ve tøíletých oborech (výuèní list) Obrábìè kovù Nástrojaø Zámeèník Automechanik Klempíø strojírenská výroba Elektrikáø slaboproud, silnoproud Zedník + osvìdèení pro práce se sádrokartonem Kuchaø kuchaøka Èíšník servírka Kadeøník kadeønice Aran ér aran érka Absolventi výše uvedených tøíletých uèebních oborù mohou pokraèovat v nástavbovém studiu a získat maturitu. Práce ve zdravotnických a sociálních zaøízeních peèovatelské práce (pro áky ze speciálních škol) Podmínkou pøijetí ke studiu je ukonèení povinné školní docházky. Informace získáte na adrese

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE PROSINEC 2006 Mìstská policie Strakonice Mìsíc øíjen zaèal pro nás trochu netradiènì. Ze zimního stadionu v ulici Na Køemelce uniká èpavek. Takovouto zprávu obdr el dne v odpoledních hodinách velitel smìny na stálé slu bì. Poprvé toti došlo na území mìsta ke konání taktického cvièení všech slo ek integrovaného záchranného systému. Vedle Hasièù Strakonice, dobrovolných hasièù, rychlé záchranné slu by a Policie ÈR se cvièení, jeho garantem byl profesionální hasièský útvar, zúèastnily i hlídky mìstské policie. Cílem bylo sladit èinnost všech výše jmenovaných slo ek v reálných podmínkách, co se dle rozhodèích podaøilo. Spoleènì s Policií ÈR jsme zamìøili jako ka doroènì svou hlídkovou èinnost do prostorù høbitova, abychom zamezili zejména drobným kráde- ím v souvislosti s vyšším poètem návštìvníkù, pøipomínajících si Památku zesnulých. Proto e se vyskytuje v prostorech parkoviš u supermarketù obtì ování obèanù rùznými skupinkami obyvatelstva, zaèali jsme i tomuto problému vìnovat vìtší pozornost ji v tomto mìsíci. Pøed vánoèními svátky samozøejmì poèítáme spoleènì s kolegy z Policie ÈR s pravidelnými kontrolami nejen v okolí všech nákupních center ve Strakonicích, ale i v centru mìsta. Mù eme si však pomoci i sami. Staèí, e nebudeme penì enky nechávat bez dozoru v nákupních košících, e nebudeme mít na rameni otevøenou kabelku, ze které bude vykukovat penì enka, e nebudeme dra ší zbo í nechávat bez dozoru viditelnì na pøedním sedadle svého vozu. Prostì to tìm, kteøí by chtìli vyu ít pøedvánoèních zmatkù, nebudeme nikterak ulehèovat. Bìhem mìsíce øíjna øešili strá níci mìstské policie více ne osm set událostí. V pìti pøípadech jsme pøedávali událost na Policii ÈR jako podezøení z páchání trestné èinnosti, ve tøech pøípadech se jednalo o øidièe, kteøí pøed jízdou po ili alkohol. Na úseku veøejného poøádku èi na úseku proti alkoholismu bylo odhaleno a následnì doøešeno tøiatøicet pøestupkù. V oblasti dopravy jsme jich pak zaznamenali 346. Na základì ádosti èi stí nosti vyjí dìly na místo naše hlídky ve sto padesáti ètyøech pøípadech. Ke statistikám pøispívá i práce na kamerovém systému svými pìtadvaceti událostmi. V øešení je v souèasné dobì deset vozidel, které jsou u nás zaøazeny do škatulky vrak èi potencionální vrak. Zejména na technické slu by bylo ohlášeno více ne padesát komunikaèních závad. V kotcích se prostøídalo patnáct psù. Nìkteré události øešené v mìsíci øíjnu: V brzkých ranních hodinách bylo dne oznámeno na linku tísòového volání MP (156), e ulicí Hrnèíøskou jede vozidlo, které narazilo do zaparkovaného automobilu. Hlídka zastihla ji v ulici Èelakovského vùz s øidièkou pod vlivem alkoholu. Událost øešila Policie ÈR. Tého dne veèer pøi ukonèení strakonické pouti najel se svým vozidlem jeden ze stánkaøù do auta, do kterého ji uklízeli zbo í majitelé stánku sousedního. Jeliko byl øidiè zjevnì posilnìn alkoholem, pøivolali strá níci na místo opìt hlídku Policie ÈR. Pøestupkové komisi bude muset vysvìtlit své jednání pìtadvacetiletý mladík z Volynì, který krátce pøed ètvrtou hodinou ranní dne nejprve kopal na Palackého námìstí do pøenosné dopravní znaèky a poté rozkopl skøíòku, ve které byl umístìn jídelní lístek hotelu Bílá rù e. Jeliko byl pøestupce v podnapilém stavu a odmítal cokoli na místì øešit, oznámili strá níci jeho chování pøíslušnému správnímu orgánu. Šestnáctiletý mladík byl dne krátce po pùl druhé hodinì noèní kontrolován hlídkou mìstské policie, proto e ho kamerový systém zachytil s igelitovým sáèkem na oblièeji. V sáèku strá níci zjistili toluen, mladík byl pøedán rodièùm. Dne odpoledne kontrolovala v ulici Tovární hlídka mìstské policie øidièe vozidla s rozbitým èelním sklem. Øidiè se nevešel do viaduktu z ulice Komenského do ulice Tovární. Do nemocnice na odbìr krve jej dopravila pøivolaná hlídka Policie ÈR. Mu e, který se dne v odpoledních hodinách obna oval pøed dìvèaty v ulici Zvolenské, pøedvedli na Policii ÈR strá níci mìstské policie. Vzhledem k tomu, e se nejednalo o první podobné jednání, bylo jeho chování dále konzultováno s pracovnicemi sociálního odboru Mìstského úøadu ve Strakonicích. Dne ve hodin našli strá níci v ulici Chelèického na chodníku mladíka s šestnáctiletou dívkou z Prachaticka. Oba byli v silnì podnapilém stavu, u dìvèete bylo namìøeno orientaèní dechovou zkouškou 3,3 promile. Jeliko dívka nebyla schopna chùze, pøivolali strá níci na místo RZS. Lékaø dìvèe na místì prohlédl a poté pøevezl na internát, kam si pro dceru pøijeli rodièe. Po domluvì s Policií ÈR byl celý pøípad pøedán jako podezøení ze spáchání trestného èinu na úseku podávání alkoholických nápojù mláde i. Na základì oznámení byl dne ve veèerních hodinách pøisti en šestapadesátiletý mu ze Strakonic pøi kácení stromù bez povolení. Celá událost byla pøedána odboru ivotního prostøedí MÚ Strakonice. Na slu ebnu mìstské policie se dne odpoledne dostavil mu z Kašperských Hor, který na Podskalí nalezl klíèky od vozidla tovární znaèky Opel. Jeliko si všiml na parkovišti u pivovaru zaparkovaného vozidla té e znaèky, provedli jsme ji pouze lustraci vozidla a klíèky byly pøedány majitelce. Nálezci patøí nejen náš, ale i majitelèin dík. Dne bìhem kontroly prostor strakonických nádra í byl nalezen na zemi mu, který silnì krvácel z nosu a úst. Strá níci zjistili, e zde došlo k napadení mezi bezdomovci. Zranìnému byla pøivolána RZS, útoèník byl pøedán Policii ÈR. Dne bylo krátce pøed šestou hodinou ranní oznámeno na linku tísòového volání, e na sídlišti 1. máje teèe po vozovce voda. Hlídka mìstské policie zjistila, e prasklo potrubí, na místo byli pøivoláni Hasièi Strakonice, kteøí vodu odèerpali, a pak zástupci technických slu eb zajistili opravu potrubí. Kontrolu dvou mu ù slovenské národnosti provedli dne v dopoledních hodinách strá níci mìstské policie v ulici Podskalská. Ti obtì ovali prodejem rùzného zbo í kolemjdoucí a doslova je nutili ke koupi napø. holicích strojkù, parfumerie, náramkù èi dalekohledù. V této souvislosti se obracím na všechny obèany, aby kdykoli vás bude nìkdo obtì ovat jakýmkoli poulièním prodejem, neváhejte a zavolejte na naši linku tísòového volání 156 (zdarma i z mobilních telefonù). Rvaèku mezi dvìma mladými mu i na Velkém námìstí zaregistroval dne kolem pùl tøetí v noci strá ník pracující s kamerovým systémem. Jeliko domlouvání na jednoho z mu ù neplatilo, pøišli na øadu ze strany mìstské policie donucovací prostøedky. Poté si oba kohouty pøevzala k doøešení hlídka OO PÈR ve Strakonicích. Do léèebny do Èeských Budìjovic musela být pøevezena hlídkou Policie ÈR ena z Pøíbrami, která byla nalezena dne ve veèerních hodinách le ící na vozovce v ulici U Sv. Markéty. ena jak hlídce bezpeènostní agentury King Cobra, tak i strá níkùm stále tvrdila, e chce spáchat sebevra du. Za rušení noèního klidu byla udìlena dne bloková pokuta šestnáctiletému mladíkovi. Ten se krátce po pùlnoci bavil tím, e v ulici 5. kvìtna odpaloval dìlobuchy. Jeho jednání však neuniklo strá níkùm díky kamerovému systému. Dne krátce po jedné hodinì noèní vzbudil pozornost v ulici Písecké øidiè továrního vozidla Toyota, který usedl za volant po po ití alkoholu. Vzhledem k tomu, e øidiè u sebe nemìl ádný doklad toto nosti, byl pøedveden na OO PÈR. Orientaèní dechová zkouška potvrdila u dvaatøicetiletého mu e z Protivína 1,3 promile alkoholu. Všem obèanùm chci popøát krásný prosincový mìsíc, nikým a nièím nerušené, klidné a pohodové pro ití vánoèních svátkù, veselého Silvestra a úspìšný rok Milan Michálek, velitel strá níkù mìstské policie Prevence kriminality pro školní rok V mìsíci øíjnu zahájila mìstská policie ji tøetí roèník soutì e Putování s Bubem. Oproti pøedchozím letùm dojde letos k podstatné zmìnì. Soutì bude probíhat ve tøech kolech, kterých se však zúèastní místo vybraných ákù celá tøída. V prvním, zimním kole byla vyhlášena soutì o nejhezèí kreslené èi malované dílo na téma Mìstská policie oèima nás dìtí. Pøed slavnostní vernisá í vybere odborná porota ze všech dìl to nejvydaøenìjší a bìhem jarní výstavy bude moci obrazy zhlédnout i široká veøejnost. Slo ky záchranného integrovaného systému, jejich práce a souèinnost budou tématem druhého, jarního kola. Po praktických ukázkách probìhne mezi soutì ícími test právì na toto téma. Na místì uvidíme, jak si dìti poradí napø. se základy první pomoci èi s telefonickým oznámením dopravní nehody apod. Tøetí, letní kolo bychom rádi pojali sportovnì. Zruènost pøi driblingu, kopy èi hody na cíl a pøetahování lanem mezi dru stvy, to jsou disciplíny ke sportovní soutì i jako stvoøené. Ka dé kolo soutì e bude mít svého vítìze, celý roèník pak vítìze celkového. Šampioni obdr í za své výkony maskota celé soutì e a samozøejmì na nì èeká i spousta zajímavých cen. Bìhem školního roku budou opìt probíhat v rámci prevence pøednášky na základních školách, jako novinku plánujeme pøednášky i pro støedoškoláky. Jana Janoutová, mana erka prevence kriminality MP SKIBUSem na hory! Linky SKIBUSù zaènou jezdit ze Strakonic do ly aøského areálu Kašperské Hory od poloviny prosince pravidelnì ka dou støedu, pátek a nedìli v hodin na veèerní ly ování a ka dou sobotu v 8.00 hodin na denní ly ování. Zastávka SKIBUSu bude ve Strakonicích u plaveckého bazénu. Více informací na internetových stránkách anebo na infolince

5 PROSINEC 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na prosinec 2006 Pátek 1. prosince a nedìle 3.prosince ADVENTNÍ TRHY Tradièní vánoèní trhy na nádvoøí strakonického hradu a na Palackého námìstí. Budou vám pøedvedeny tradièní výrobky a øemesla. Poøádají: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Mìstské kulturní støedisko Strakonice, Skupina historického šermu Markýz ze Strakonic a mìsto Strakonice Nedìle 3. prosince M. Kment: ÈERTIMLÝN Pohádka LS Radost. Dùm kultury a hod. Støeda 6. prosince Divadelní pøedplatné Divadelní spoleènost HÁTA Francis Offo: PRÁZDNINY SNÙ Komedie s detektivní zápletkou Prázdniny snù je plná rafinovanosti, vtipu, pøekvapení, ale i velké lidskosti. Jacgues Perthuis a jeho ena Dominique pøijí dí brzy ráno do vily na Azurové pobøe í, kterou si s pøáteli pronajali. Vilu dobøe znají, a tak jsou pøesvìdèeni, e zde jejich dovolenou nemù e nic nepøedvídatelného rušit. Nicménì se na jejich hlavy sesype bìhem dvou hodin po jejich pøíjezdu celá øada neuvìøitelných katastrof, které je vtáhnou do bláznivého dobrodru ství, jaké si jen mohli tì ko pøedstavit. Hrají: Ivana Andrlová (Olga elenská), Vladislav Beneš (Marcel Vašinka), Ernesto Èekan (Michal Jagelka), Vladimír Èech (Zbyšek Pantùèek), Petr Pospíchal, Lucie Zedníèková (Jana Zenáhlíková), Milena Dvorská (Jana Šulcová), Kristýna Jetenská (Hana Kusnjerová). Dùm kultury hod. Ètvrtek 7. prosince BÁJEÈNÁ ZEMÌ FRANTIŠKA JOSEFA Nový hudebnì zábavný program, úèinkují populární humorista Josef Alois Náhlovský a osobnost folkové scény František Nedvìd. Dùm kultury hod. Nedìle 10. prosince VÁNOÈNÍ NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU K poslechu a tanci hraje Hlubocké trio z Hluboké nad Vltavou. Zábavné odpoledne nejen pro døíve narozené. Dùm kultury hod. Úterý 12 prosince VÁNOÈNÍ KONCERT ZUŠ Dùm kultury hod., hod. Støeda 13. prosince NA NÁVŠTÌVÌ U HUDEBNÍ SKUPINY OVER SIGHT Kino U Mravenèí skály hod. Ètvrtek 14. prosince VEÈERY NEJEN PRO ENY MUDr. Jan Cimický, CSc. Tentokrát na téma Vánoce a rodinné vztahy. Dùm kultury hod. Sobota 16. prosince VÁNOÈNÍ KONCERT PRÁCHEÒÁÈEK Dùm kultury hod. Nedìle 17. prosince J. Køešnièka: SNÌHOVÁ KRÁLOVNA Pohádka LS Radost. Dùm kultury a hod. Úterý 19. prosince VÁNOÈNÍ KONCERT PÌVECKÝCH SBORÙ Dìtský pìvecký sbor ZŠ Jezárka, Komorní sbor ZŠ Jezárka, Dìtský pìvecký sbor ZUŠ Strakonice, Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice. Dùm kultury hod. Støeda 20. prosince KPH CEREMONY OF CAROLS VÁNOCE S BONI PUERI Náš nejlepší èeský chlapecký sbor Boni Pueri vyslal do svìta nový vánoèní program. Na koncertì zazní nejkrásnìjší koledy z celého svìta. Kostel sv. Markéty hod. Pátek 22. prosince KONCERT SKUPIN WOHNOUT A VYPSANÁ FIXA Dùm kultury hod. Nedìle 31. prosince SILVESTROVSKÁ TANEÈNÍ ZÁBAVA se skupinou SKY LINE a diskotékou Karla Pekárka. Dùm kultury hod. Pøipravujeme na leden 2007: Pátek 5. ledna Maturitní ples Euroškola Strakonice Pátek 12. ledna Maturitní ples Euroškola Strakonice Nedìle 14. ledna Nedìlní odpoledne s písnièkou Pondìlí 15. ledna ètvrtek 18. ledna Arazím z Fidlovaèky aneb Setkání s Tomášem Töpferem Ètvrtek 18. ledna Veèery nejen pro eny Sobota 20. ledna Dáda Patrasová zábavný poøad pro dìti Úterý 23. ledna Divadelní pøedplatné Divadlo UNGELT Friedrich Dürrenmatt: PLAY STRINDBERG Støeda 24. ledna Na návštìvì u strakonických muzikálù Pátek 26. ledna Reprezentaèní ples mìsta Strakonice

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE PROSINEC 2006 KINO OKO STRAKONICE Pátek 1. nedìle 3. prosince POZOR!!! pouze od hod. USA, drama, titulky doporuèená pøístupnost: od 12 let SPREJEØI Vstupné 60,- Kè Pøíbìh o sprejerech, výtvarných vášních, pøátelství a vlastních ivotech. Re ie: Benjamin Morgan Hrají: Lane Garrison, Brian Bumam, Luis Saquar ad. Atypfilm Pátek 1. nedìle 3. prosince POZOR!!! pouze od hod. USA, drama, titulky, 102 doporuèená pøístupnost: od 18 let SHORTBUS Vstupné 60,- Kè Film se pokouší oèistit a uvolnit náš sexuální ivot, jen je èasto obestøen negativním zabarvením a znevá en pornografií. Re ie: John Cameron Mitchell Hrají: Raphael Barker, Lindsay Beamish, Bitch ad. Atypfilm Pondìlí 4. støeda 6. prosince POZOR!!! pouze od hod. Dánsko/Francie, animovaný dobrodru ný, doporuèená pøístupnost: všem èeský dabing, 78 Vstupné 60,- Kè ASTERIX A VIKINGOVÉ V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právì pøijel Znièehonix, šéfùv synovec! Re ie: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller SPI Pondìlí 4. støeda 6. prosince POZOR!!! pouze od hod. USA, komedie/drama/fantasy, titulky, 85 doporuèená pøístupnost: všem KLIK IVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Vstupné 70,- Kè ivot mi øídí dálkové ovládání. Re ie: Frank Coraci Hrají: Adam Sandler, Kate Beckinsale, David Hasselhoff ad. Falcon Ètvrtek 7. prosince od a hod. USA, taneèní, titulky, 100 doporuèená pøístupnost: všem LET S DANCE Vstupné 60,- Kè Ka dý si zaslou í šanci následovat své sny, ale nìkteøí lidé mají šanci jen jednu. Re ie: Anne Fletcher Hrají: Channing Tatum, Jenna Dewan, Rachel Griffits ad. SPI Pátek 8. sobota 9. prosince od a hod. Austrálie, drama/romantický, titulky, 108 doporuèená pøístupnost: od 15 let CANDY Vstupné 65,- Kè Velká láska plná drog! Re ie: Neil Armfield Hrají: Abbie Cornish, Heath Ledger, Paul Blackwell ad. Falcon Nedìle 10. pondìlí 11. prosince od a hod. Kanada/Velká Británie, doporuèená pøístupnost: od 12 let èerná komedie/sci-fi, titulky, 122 Vstupné: 65,- Kè KRAJINA PØÍLIVU Optimistický i neskuteèný, humorný i napínavý takový je film Krajina pøílivu, který je oslavou nespoutaných schopností dìtské fantazie. Re ie: Terry Gilliam Hrají: Jodelle Ferland, Jeff Bridges, Jennifer Tilly ad. Falcon Úterý 12. støeda 13. prosince od a hod. Španìlsko,èerná komedie, titulky, 122 doporuèená pøístupnost: od 15 let VOLVER Vstupné 65,- Kè Kdy duchové tanèí tango... Re ie: Pedro Almodóvar Hrají: Penélope Cruz, Carmen Maura, Chus Lempreave, Lola Dueòas ad. Falcon Ètvrtek 14. pátek 15. prosince od a hod. Ji ní Korea, drama/psychologický, titulky, 104 doporuèená pøístupnost: od 15 let SAMARITÁNKA Vstupné 70,- Kè Dvì studentky si vydìlávají na cestu do Evropy prostitucí... Re ie: Kim Ki-duk Hrají: Yeo-reum Han, Ji-min Kwak, Eol Lee ad. Aerofilms Sobota 16. støeda 20. prosince od a hod. ÈR, èerná komedie, 104 doporuèená pøístupnost: od 12 let RO/C/K PODVRA ÁKÙ Vstupné 70,- Kè Jsou mladí, jsou sebevìdomí, jsou drzí a jsou bez penìz. Re ie: Karel Janák Hrají: Vojta Kotek, Jiøí Mádl, Martin Písaøík, Hrají: Michael Beran, Klára Jandová ad. Falcon Ètvrtek 21. pátek 22. prosince POZOR!!! pouze od a hod. USA, animovaný rodinný, èeský dabing, 89 doporuèená pøístupnost: všem MRAVENÈÍ POLEPŠOVNA Vstupné 65,- Kè Staèí kapièka kouzelného lektvaru, z chlapce je kluèíèek velikosti mraveneèka a jeho pøevýchova na správného mravence se srdcem na pravém místì a se smyslem pro týmovou práci mù e zaèít. Re ie: John A. Davis Warnerbros Ètvrtek 21. pátek 22. prosince USA, drama/thriller, titulky, 103 V PASTI Hayley je chytrá ètrnáctiletá holka. Ale i chytré holky dìlají chyby Re ie: David Slade Hrají: Patrick Wilson, Ellen Page, Hrají: Sandra Oh, Jennifer Holmes ad. POZOR!!! pouze od hod. doporuèená pøístupnost: od 15 let Vstupné: 65,- Kè Palace Pictures POZOR!!! pouze od od hod. doporuèená pøístupnost: všem Vstupné: 50,- Kè Sobota 23. prosince ÈR, animovaný, 108 BÁJEÈNÁ SHOW Film je kombinací unikátních animaèních technik a atraktivních speciálních efektù. Na kouzelném koberci se slétávají významní herci ze zvíøecí øíše, aby si jako ka dý rok nadìlili filmové ceny. Re ie: Vladimír Mráz Sobota 23. prosince Slovensko, dokument, 65 TAJEMNÉ MAMBERAMO Irian Jaya díky své pøírodní a politické nedostupnosti je posledním místem, kde mù e civilizovaný èlovìk ještì za ít dotyk s primitivním svìtem. Re ie: Pavol Barabáš Atypfilm POZOR!!! pouze od hod. doporuèená pøístupnost: všem Vstupné: 50,- Kè Atypfilm Pondìlí 25. úterý 26. prosince POZOR!!! pouze v hod. USA, animovaný rodinný/komedie, doporuèená pøístupnost: všem èeský dabing, 83 Vstupné 55,- Kè ZA PLOTEM Další animovaný film z dílny, která stvoøila Shreka. Pøišlo jaro a zvíøátka se probrala ze zimního spánku Re ie: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick Bontonfilm Pondìlí 25. úterý 26. prosince POZOR!!! pouze od hod. USA/Velká Británie/Itálie, doporuèená pøístupnost: od 12 let romantická komedie, titulky, 93 Vstupné: 60,- Kè VÌJÍØ LADY WINDERMEROVÉ Pokušení, sex, skandály.. Ka dý svatý má minulost. Ka dý høíšník má budoucnost. Helen Hunt a Scarlett Johansson v romantické komedii podle pøedlohy Oscara Wilda. Re ie: Mike Barker Hrají: Helen Hunt, Scarlett Johansson, Milena Vukotiè ad. Blue Sky films Støeda 27. pátek 29. prosince od a hod. USA/Velká Británie, doporuèená pøístupnost: od 12 let akèní/dobrodru ný/thriller, 147 Vstupné: 70,- Kè CASINO ROYALE Daniel Craig jako nový James Bond 007 ve filmu Casino Royale. Re ie: Martin Campbell Hrají: Daniel Craig, Eva Greed, Mads Mikkelsen ad. Falcon Sobota 30. prosince od a hod. ÈR, drama, 65 doporuèená pøístupnost: všem TA KA Vstupné: 60,- Kè O velkém trápení tøináctiletého Filipa. Re ie: Jiøí Vanýsek Hrají: Jakub Kleèka, Igor Bareš, Luboš Veselý, Václav Svoboda ad. Atypfilm KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY TEL.: Pondìlí 4. prosince od hod. USA/Francie, poetický, titulky, 141 doporuèená pøístupnost: od 12 let ARIZONA DREAM Vstupné 40,- a 50,- Kè Hrdina fantaskního pøíbìhu Alex si spokojenì ije v New Yorku a øíká o sobì, e rozumí rybám. Kdy se vrací do rodného arizonského malomìsta na strýcovu svatbu, jeho ivot vezme po tì ké kocovinì za své. Re ie: Emir Kusturica Hrají: Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Hrají: Lili Taylor, Paulina Porizkova ad. AÈFK Pondìlí 18. prosince od 20,00 hod. Norsko, komedie, titulky, 95 doporuèená pøístupnost: od 12 let POVÍDKY Z KUCHYNÌ Vstupné 55,- Kè Vynaleznou Švédové dokonalou kuchyò? Norská absurdní komedie. Re ie: Bent Hamer Hrají:. J. Calmeyer, T. Nosrtrom, B. Floberg ad. Artcam* Zmìna programu vyhrazena.

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA DUBEN 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jistì jste si všimli, e ve Strakonicích pøibývá letní kvìtinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytù i rodinných domkù. Lidé si nejen zkrášlují

Více

SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ

SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ Sbìrný dvùr v Tovární ulici. Foto: Archiv MìÚ Sdìlujeme obèanùm, e v souvislosti se zvìtšením sbìrného dvora v Tovární ulici a s pøípravou nového sbìrného dvora

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE

ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE KAMPAÒ DNY ZDRAVÍ (4. 17. ØÍJNA 2007) Dny zdraví patøí mezi jednu z pìti základních celostátních komunitních kampaní, které Národní sí Zdravých mìst Èeské republiky poøádá ve svých

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Historie úpravny vody v Hajské

Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny

Více

Povodně budou brzy minulostí

Povodně budou brzy minulostí Třiïte nápojové kartony str. 4 Černá kuchyně poprvé otevřena str. 10 Letošní záplavy uā øádnì potrápily Moravu, nám se zatím naštìstí dosud vyhýbají. Sledování rozbìsnìných vodních āivlù na televizní obrazovce

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 Rekonstrukce Velkého náměstí pokračuje Rekonstrukce (revitalizace) centra mìsta pokraèuje i v letošním roce.

Více

HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM

HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM Silák Zekon na strakonickém hradì. Foto: Archiv MìÚ První srpnový víkend bude strakonický hrad patøit devátému roèníku oblíbených historických slavností, jehoā poøadatelé jsou

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech 15. 16. 10.

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více