HCR/GIP/02/02 7. května 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HCR/GIP/02/02 7. května 2002"

Transkript

1 HCR/GIP/02/02 7. května 2002 UNHCR Doporučení z oblasti mezinárodní ochrany Pronásledování související s příslušností k určitému pohlaví v kontextu článku 1A, odst. 2 Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 a/nebo jejího Protokolu z roku 1967 UNHCR vydává toho doporučení na základě svého mandátu stanoveného Statutem Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a článku 35 Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 a/nebo jeho Protokolu z roku Tato doporučení doplňují Příručku postupů a kritérií UNHCR pro přiznání postavení uprchlíka podle Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 a jejího Protokolu z roku 1967 (nové vydání, Ženeva, leden 1992). Nahrazují také memorandum IOM/132/1989-FOM/110/1989: Příslušnost k určité sociální skupině (UNHCR, Ženeva, 12. prosince 1989) a jsou výsledkem druhého kola Konzultací o mezinárodní ochraně, které se touto otázkou zabývalo na setkání odborníků v San Remu v září Tato doporučení mají pomoci vládám, právním poradcům, osobám rozhodujícím v azylovém řízení a soudcům i pracovníkům UNHCR v oblasti právní interpretace. 1

2 Pronásledování související s příslušností k určitému pohlaví v kontextu článku 1A, odst. 2 Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 a/nebo jejího Protokolu z roku 1967 I. ÚVOD 1. Pronásledování související s příslušností k určitému pohlaví je termín, který nemá žádný právnický význam per se. Je používán spíše ve vztahu k různým typům azylových žádostí, při jejichž posuzování je příslušnost k určitému pohlaví relevantním faktorem. Náš dokument se soustředí na interpretaci definice uprchlíka obsažené v článku 1A, odst. 2 Úmluvy o postavení uprchlíka z roku 1951 (dále jen Úmluva z roku 1951 ) z pohledu příslušnosti k určitému pohlaví a navrhuje také konkrétní procedurální praxi tak, aby byla azylovým žádostem žen v azylovém řízení věnována patřičná pozornost. 2. Obecně přijímaným principem je, že pro zajištění přesného posouzení azylové žádosti je třeba definici uprchlíka interpretovat s vědomím možné dimenze příslušnosti k určitému pohlaví. Tento přístup schválilo Valné shromáždění i Výkonný výbor programu UNHCR Abychom správně porozuměli charakteru pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví, musíme přesněji definovat a rozlišovat termíny souvislost s příslušností k určitému pohlaví a pohlaví. Termín souvislost s příslušností k určitému pohlaví označuje vztah mezi muži a ženami, sociálně či kulturně konstruovanou a definovanou identitu, postavení, roli a zodpovědnost připisované jednomu či druhému pohlaví; pohlaví na druhé straně je biologická determinace. Souvislost s příslušností k určitému pohlaví není statická či vrozená, ale získává sociální a kulturní význam během času. Žádosti související s příslušností k určitému pohlaví mohou podávat ženy i muži, i když kvůli způsobu, jakým se toto pronásledování děje, je častěji podávají ženy. V některých případech může mít pohlaví žadatele při posuzování azylové žádosti velký význam a je nutné mu při posuzování případu věnovat pozornost. Jindy však nemusí mít azylové žádosti žen nic společného s jejich příslušností k určitému pohlaví. Mezi žádosti, kde je souvislost s příslušností k určitému pohlaví relevantní, patří typicky (ale nejen) případy sexuálního násilí, rodinného/domácího násilí, nucené plánované rodičovství, ženská obřízka, tresty za překročení sociálních zvyklostí a diskriminace homosexuálů. 4. Takováto interpretace Úmluvy z roku 1951 neznamená, že všechny ženy mají automaticky nárok na přiznání postavení uprchlíka. Každý žadatel o azyl musí ukázat, že má opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému názoru. 1 Výkonný výbor ve svém Závěru č. 87(n) z října 1999 ocenil zvláštní úsilí států zapracovat dimenzi příslušnosti k určitému pohlaví do azylových postupů, nařízení a praxe a vyzval státy, UNHCR a další zainteresované strany, aby podpořily širší uznání názoru, že pronásledování může souviset s příslušností k určitému pohlaví či být realizováno prostřednictvím sexuálního násilí. Výkonný výbor také vyzval UNHCR a další orgány, aby budovaly, podporovaly a realizovaly směrnice, pravidla a školicí programy v azylové oblasti tak, aby se postupy zohledňující dimenzi příslušnosti k určitému pohlaví staly běžnou součástí azylové problematiky a aby zvýšily zodpovědnost za realizaci těchto postupů. Viz také Závěr Výkonného výboru č. 39: Refugee Women and International Protection, 1985, č. 73: Refugee Protection and Sexual Violence, 1993, č. 77(g): General Conclusion on International Protection, 1995, č. 79(o): General Conclusion on International Protection, 1996 a č. 81(t): General Conclusion on International Protection,

3 II. ANALÝZA PODSTATY ŽÁDOSTI A. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5. V minulosti byla definice uprchlíka interpretována prostřednictvím zkušeností mužů a to znamenalo, že mnohé žádosti žen nebo homosexuálů byly odmítány. V posledním desetiletí však analýza a chápání výrazů souvislost s příslušností k určitému pohlaví a pohlaví v uprchlické judikatuře (a ve státní praxi obecně i v akademických pracích) výrazně pokročily. Tento vývoj probíhal paralelně s (a byl podporován) vývojem mezinárodních lidskoprávních norem 2 i vývojem v dalších souvisejících oblastech (včetně jurisprudence Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Rwandu a Římského statutu Mezinárodního soudního dvora). V této souvislosti je třeba uvědomit si, že porušování mezinárodní legislativy v oblasti lidských práv a norem nemůže být ospravedlněno historickými, tradičními, náboženskými nebo kulturními důvody. 6. Přestože příslušnost k určitému pohlaví není v definici uprchlíka specificky zmiňována, je obecně uznáváno, že tato souvislost může ovlivnit (nebo dokonce určovat) typ pronásledování, způsobené újmy či motivy takovéhoto jednání. Správná interpretace definice uprchlíka se vztahuje i na žádosti související s příslušností k určitému pohlaví. Není tedy zapotřebí přidávat k definici z Úmluvy další důvod Při aplikaci kritérií uprchlické definice během azylového řízení je důležité přistupovat k posuzování případu komplexně a zohlednit všechny relevantní okolnosti případu. Je velmi důležité udělat si úplný obrázek o osobnosti žadatele, o jeho původu a osobních zkušenostech, provést analýzu a získat aktuální informace o historických, zeměpisných a kulturně specifických podmínkách panujících v jeho zemi původu. Generalizování o ženách a mužích není užitečné a může vést k přehlédnutí zásadních a v daném případě relevantních rozdílů. 8. Níže diskutované prvky definice vyžadují citlivou interpretaci v souvislosti s příslušností k určitému pohlaví. Ostatní kritéria (např. pobyt mimo zemi původu) zůstávají samozřejmě nadále relevantní pro komplexní posouzení každého případu. V celém tomto dokumentu označuje termín žena i nezletilé dítě ženského pohlaví. B. OPODSTATNĚNÁ OBAVA Z PRONÁSLEDOVÁNÍ 9. Co přesně znamená opodstatněná obava z pronásledování závisí na konkrétních okolnostech každého individuálního případu. Přestože muži i ženy mohou být postiženi stejným způsobem, mohou být pronásledováni i způsobem specifickým pro své pohlaví. Mezinárodní legislativa v oblasti lidských práv a mezinárodní trestní právo jasně označuje určité jednání jako porušování mezinárodní práva (např. sexuální násilí) a charakterizuje je jako závažné zneužívání rovnající se 2 K užitečným textům patří Všeobecná deklarace lidských práva z roku 1946, Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech z roku 1966, Mezinárodní úmluva o ekonomických, sociálních a kulturních právech z roku 1966, Úmluva o politických právech žen z roku 1953, Úmluva proti mučení a dalšímu krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení či trestu z roku 1984, Úmluva o právech dítěte z roku 1989 a zejména Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979 a Deklarace o odstranění násilí na ženách z roku Mezi relevantní regionální nástroje patří Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách z roku 1950, Americká úmluva o lidských právech z roku 1969 a Africká charta lidských práv z roku Viz Summary Conclusions Gender-Related Persecution, Global Consultations on International Protection. San Remo Expert Roundtable, září 2001, č. 1 a 3 ( Summary Conclusions Gender Related Persecution ). 3

4 pronásledování. 4 Mezinárodní legislativa tedy může rozhodčím orgánům pomoci rozhodnout o perzekučním charakteru určitého jednání. Není pochyb o tom, že znásilnění a jiné formy násilí souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví (např. násilí kvůli věnu, ženská obřízka, domácí násilí a obchod se ženami 5 ) způsobují velké utrpení a bolest (psychickou i fyzickou); toto násilí bývá užíváno jako forma pronásledování - ať se ho dopouští stát nebo soukromé osoby). 10. Rozhodnutí o perzekučním charakteru zákona je velmi zásadní pro posouzení některých žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví. To platí zejména uvážíme-li skutečnost, že relevantní zákony často vycházejí z tradičních či kulturních norem nebo praxe, která nemusí být nutně v souladu s mezinárodní legislativou v oblasti lidských práv. Ve všech případech však musí žadatel ukázat, že jeho opodstatněná obava z pronásledování vznikla v důsledku aplikace tohoto zákona. Tak by tomu nebylo například v případě perzekučního zákona, který již není v praxi realizován. 11. I když některé státy určité formy perzekučního jednání formálně zakázaly (např. ženskou obřízku), mohou v praxi takové jednání nadále přehlížet/tolerovat nebo se jim nemusí dařit jej efektivně zastavit. V takovém případě se tato praxe i nadále rovná pronásledování. Samotné přijetí zákona, který má určitému jednání zabránit nebo jej odsoudit, nestačí pro rozhodnutí o neopodstatněnosti azylové žádosti. 12. Pokud je postih nebo trest za nedodržení nebo porušení určitého zákona či pravidel nepřiměřeně tvrdý a souvisí s příslušností k určitému pohlaví, rovná se pronásledování. 6 I když je zákon obecně platný, okolnosti postihu nebo trestu nesmí být natolik tvrdé, aby byly nepřiměřené cíli zákona. Tvrdý postih žen, které porušením zákona překračují sociální normy společnosti, se tedy může rovnat pronásledování. 13. I v případě, že účel zákonů či pravidel je ospravedlnitelný, realizace zákona vedoucí k výrazně předpojatému postihu osob se může rovnat pronásledování. Plánované rodičovství, například, je obecně přijímanou reakcí na tlaky v oblasti populačního vývoje. Realizace takovéto politiky prostřednictvím nucených potratů a sterilizací je však porušením zákonů v oblasti základních lidských práv. Takové postupy jsou (i přes realizaci v kontextu legitimního zákona) považovány za závažné porušování práv a mohou být pronásledováním. Diskriminace rovnající se pronásledování 14. Přestože platí, že pouhá diskriminace sama o sobě pronásledováním není, může se kumulace takové diskriminace nebo diskriminačního jednání rovnat pronásledování a může opodstatňovat poskytnutí mezinárodní ochrany. O pronásledování by se jednalo například, pokud by diskriminační opatření dotyčnou osoby výrazně poškodila (např. závažné omezení práva zajistit si živobytí, práva praktikovat vlastní náboženství nebo práva na přístup ke vzdělání 7 ). 4 Viz Příručka UNHCR, odstavec Viz níže, odstavec Osoby prchající před trestním stíháním nebo trestem za přestupek proti zvykovému právu normálně uprchlíky nejsou; toto rozlišení se však může stírat v případě nepřiměřeně tvrdého trestu za porušení legitimního zákona. Viz Příručka UNHCR, odstavec 56 a Viz Příručka UNHCR, odstavec 54. 4

5 15. U žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví je také důležité provést analýzu forem diskriminace v případě státu, který jedinci neposkytuje ochranu proti určitým typů újmy. Pokud stát neposkytne osobě určitá práva nebo ochranu před závažným zneužíváním, potom se diskriminace v oblasti poskytování ochrany vedoucí k beztrestnému způsobení závažné újmy může rovnat pronásledování. V tomto kontextu mohou být analyzovány především případy domácího násilí nebo újmy z důvodu odlišné sexuální orientace. Pronásledování kvůli sexuální orientaci jedince 16. Azylové žádosti související s odlišnou sexuální orientací v sobě také zahrnují prvek související s příslušností k určitému pohlaví. Žadatelova sexualita nebo sexuální praktiky mohou být v azylovém řízení relevantní, pokud se žadatel nebo žadatelka stali cílem perzekučního (i diskriminačního) jednání kvůli své sexualitě nebo sexuálním praktikám. V mnoha takových případech se žadatel odmítl podřídit své sociálně či kulturně definované roli nebo očekávání připisovanému mu podle jeho/jejího pohlaví. Žádosti tohoto typu podávají nejčastěji homosexuálové, transsexuálové nebo transvestité, kteří se setkávají s extrémním nepřátelstvím veřejnosti, násilím, poškozováním nebo závažnou/kumulativní diskriminací. 17. Je-li homosexualita v určité společnosti nelegální, může se uvalení závažných trestních postihů za homosexuální chování rovnat pronásledování podobně jako v případě žen odmítajících nosit v některých společenstvích závoj. I v případě, že homosexuální chování není trestným činem, může být žadatelova žádost oprávněná pokud stát přehlíží nebo toleruje diskriminační praxi nebo újmu způsobovanou žadateli nebo pokud není schopen žadatele proti takovéto újmě ochránit. Obchod s lidmi za účelem nucené prostituce/sexuálního vykořisťování jako forma pronásledování Některé ženy a děti, které se staly obětí obchodu s lidmi, mohou mít právo na přiznání postavení uprchlíka podle Úmluvy z roku Násilný nebo podvodný nábor žen či dětí za účelem nucené prostituce nebo sexuálního vykořisťování je formou násilí souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví jež může vést dokonce i ke smrti. Může být považováno za formu mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení. Jeho součástí bývá také závažné omezení svobody pohybu ženy (únos, vězení a/nebo konfiskace cestovního dokladu či dokladu totožnosti). Kromě toho hrozí ženám či dětem závažná újma v případě jejich útěku a/nebo návratu například odveta obchodníků s lidmi, reálná možnost nového prodeje, závažná ostrakizace nebo diskriminace ze strany společnosti. V individuálních případech se může prodání osoby za účelem nucené prostituce nebo sexuálního vykořisťování stát základem pro podání azylové žádosti (není-li stát schopen nebo ochoten poskytnout proti takovémuto jednání nebo hrozbě tohoto jednání ochranu). 9 8 Pro účely tohoto dokumentu je termín obchod s lidmi definován v souladu s článkem 3 Protokolu OSN pro prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zejména ženami a dětmi (UN Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) doplňující Úmluvu OSN o boji proti organizovanému zločinu z roku Článek 3, odst. 1 stanoví, že obchodování s lidmi je nábor, přeprava, přechovávání nebo přijímání osob na základě hrozeb či užití síly či jiné formy nátlaku, únosu, podvodu, klamu, zneužití moci nebo zranitelného postavení nebo poskytnutím či přijetím plateb nebo výhod pro zajištění souhlasu osoby mající moc nad jinou osobou za účelem vykořisťování. Vykořisťováním je využívání jiných pro prostituci nebo jiné formy sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo služby, otroctví nebo otrocké praktiky, nevolnictví nebo odběr orgánů. 9 V některých případech se obchod s lidmi za jiným účelem může také rovnat pronásledování. 5

6 Původci pronásledování 19. Definice uprchlíka poskytuje prostor pro uznání státních i nestátních původců pronásledování. Přestože pronásledování se nejčastěji dopouštějí úřady země, může být závažné diskriminační jednání páchané místní populací nebo jednotlivci také považováno za pronásledování, je-li takové jednání vědomě tolerováno úřady nebo odmítají-li úřady či nejsou-li schopny nabídnout efektivní ochranu. 10 Příčinná souvislost ( z důvodu ) 20. Opodstatněná obava z pronásledování se musí týkat jednoho z důvodů obsažených v Úmluvě. To znamená, že k pronásledování musí docházet z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo kvůli politickému názoru. Konvenční důvod musí být relevantním faktorem, přestože nemusí být důvodem jediným a dominantním. V mnoha jurisdikcích musí být explicitně stanovena příčinná souvislost ( z důvodu ) - např. v některých státech se zvykovým právem - zatímco v jiných zemích není příčinnost vnímána jako zvláštní otázka, ale je součástí komplexní definice uprchlíka. V mnoha žádostech souvisejících s příslušností k určitému pohlaví je pro rozhodčí orgán problémem ani ne tak rozhodnutí o vhodném konvenčním důvodu jako rozhodnutí o příčinné souvislosti: že opodstatněná obava z pronásledování nastala na základě tohoto důvodu. Pokud státní či nestátní původce pronásledování žadateli o azyl jeden z důvodů obsažených v Úmluvě přisuzuje, postačuje i to pro ustavení požadované příčinné souvislosti mezi důvodem a pronásledováním. 21. V případech, kde riziko pronásledování hrozí ze strany nestátních původců (např. manžel, partner nebo jiný nestátní činitel) v souvislosti s některým z konvenčních důvodů, je příčinná souvislost stanovena, ať už absence státní ochrany s Úmluvou souvisí či nesouvisí. V jiných případech, kdy riziko pronásledování ze strany nestátních původců s důvody uvedenými v Úmluvě nesouvisí, avšak neschopnost či neochota státu poskytnout ochranu s těmito důvody souvisí, je příčinná souvislost stanovena také. 11 D. KONVENČNÍ DŮVODY 22. Citlivá interpretace každého z konvenčních důvodů v souvislosti s příslušností k určitému pohlaví je důležitá při rozhodování o tom, zda konkrétní žadatel splňuje kritéria definice uprchlíka. V mnoha případech může žadatel čelit pronásledování kvůli jemu připisovaným či u něj předpokládaným důvodům (stanoveným v Úmluvě). V mnoha společenstvích jsou politické názory ženy, její rasa, národnost, náboženství nebo sociální svazky vnímány jako identické s těmi, jež zastávají její mužští příbuzní nebo členové jejího společenství. 23. Je také důležité uvědomit si, že v mnoha případech žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví může být obava z pronásledování založena na jednom nebo více konvenčních důvodech. Žádost o azyl založená na překročení sociálních nebo náboženských norem může být posouzena jako související s náboženskými či politickými názory nebo s příslušností k určité sociální skupině. Od žadatele není požadována přesná kvalifikace důvodu jeho opodstatněné obavy z pronásledování. 10 Viz Příručka UNHCR, odstavec Viz Summary Conclusions Gender-Related Persecution, č. 6. 6

7 Rasa 24. Pro účely definice uprchlíka se termín rasa vztahuje na všechny typy etnických skupin, které jsou jako rasa běžně označovány. 12 Pronásledování z důvodu rasové příslušnosti může mít různý charakter podle toho, zda se jedná o muže či o ženu. Pronásledovatel se například může rozhodnout zničit etnickou identitu a/nebo prosperitu nějaké rasové skupiny zabíjením, mrzačením nebo vězněním mužů a ženy může vnímat jako zprostředkovatelky etnické či rasové identity a pronásledovat je jiným způsobem například prostřednictvím sexuálního násilí nebo kontroly reprodukce. Náboženství 25. V některých státech stanovuje náboženství ženám a mužům určitý způsob chování. Pokud se žena nechová v souladu s rolí jí předepsanou a je v důsledku toho potrestána, může mít opodstatněnou obavu z pronásledování z důvodu náboženského přesvědčení. Nedodržování předepsaného způsobu chování může být vnímáno jako důkaz, že žena zastává nepřijatelné náboženské názory bez ohledu na to, čemu skutečně věří. Ženě může hrozit újma kvůli jejímu odmítání zastávat určitý názor, praktikovat předepsané náboženství nebo podřídit své chování pravidlům předepsaného náboženství. 26. V případě žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví dochází nutně k překrývání politických a náboženských důvodů, zejména v oblasti připisovaných politických názorů. Náboženské zásady mohou od ženy vyžadovat určitý typ chování a jednání opačné může být vnímáno jako důkaz nepřijatelných politických názorů. V některých společnostech souvisí požadavky na chování žen se státním/oficiálním náboženstvím. Státní úřady nebo jiní původci pronásledování mohou vnímat nedodržování této role ženou jako praktikování nebo zastávání určitého náboženského přesvědčení. Nepodřízení se může být zároveň interpretováno jako zastávání nepřijatelných politických názorů ohrožujících základní strukturu určité politické moci. To platí zejména ve společnostech, kde existuje těsné spojení mezi náboženskými a státními institucemi, zákony a doktrínami. Národnost 27. Národnost zde neznamená státní občanství. Znamená příslušnost k nějaké etnické nebo lingvistické skupině a může se někdy překrývat s výrazem rasa. 13 Přestože fakt pronásledování na základě národnosti (stejně jako v případě rasy) se nemění podle toho, zda se jedná o muže či ženu, v mnoha případech může forma pronásledování záviset na příslušnosti k určitému pohlaví (nejčastěji se jedná o sexuální násilí namířené proti ženám a dívkám). 12 Viz Příručka UNHCR, odstavec Viz Příručka UNHCR, odstavec 74. 7

8 Příslušnost k určité sociální skupině Žádosti související s příslušností k určitému pohlaví jsou často analyzovány v rámci tohoto konvenčního důvodu a proto je řádné pochopení tohoto termínu nesmírně důležité. V některých případech však důraz kladený na sociální skupinu vedl k tomu, že byly přehlíženy i jiné možné důvody (např. náboženské/politické přesvědčení). Interpretace tohoto důvodu však nemůže znamenat, že by se ostatní důvody uvedené v Úmluvě staly nadbytečnými. 29. Platí, že určitá sociální skupina je skupina osob sdílejících společnou charakteristiku jinou než hrozbu pronásledování nebo skupina osob, které daná společnost jako skupinu vnímá. Společná charakteristika bývá často vrozená, nezměnitelná nebo má jinak zásadní význam pro lidskou identitu, svědomí nebo lidská práva. 30. Z toho vyplývá, že příslušnost k určitému pohlaví může spadat do kategorie sociální skupina, jelikož ženy jsou jasným příkladem sociální podskupiny definované vrozenou a nezměnitelnou charakteristikou a je s nimi často zacházeno jinak než s muži. 15 Jejich charakteristiky je identifikují jako skupinu v rámci společnosti, což je v některých zemích vystavuje jinému zacházení a standardům. 16 Teto definice se vztahuje také na homosexuály, transsexuály nebo transvestity. 31. Při odmítání uznání žen jako určité sociální skupiny je někdy užívána jako argument velikost této skupiny. Tento argument je neopodstatněný, jelikož ani jiné konvenční důvody nejsou omezeny otázkou velikosti. Stejně tak by neměl existovat požadavek soudržnosti určité sociální skupiny nebo nutnosti dobrovolného sdružování členů této skupiny, 17 nebo požadavek, že pronásledování musí hrozit všem členům této skupiny. 18 Je obecně přijímanou skutečností, že daná skupina by měla být identifikovatelná nezávisle na faktu pronásledování, avšak diskriminace či pronásledování mohou být za určitých okolností relevantními faktory při stanovování viditelnosti skupiny. 19 Politické přesvědčení 32. U tohoto důvodu musí žadatel ukázat, že má opodstatněnou obavu z pronásledování kvůli zastávání určitých politických názorů (většinou odlišných od názorů vládních nebo od názoru určité části společnosti) nebo kvůli názorům jemu připisovaným. Termín politický názor by měl být chápán v širokém slova smyslu a měl by zahrnovat jakýkoliv názor na jakoukoliv otázku na státní či vládní aparát, politiku nebo společnost. Takovým názorem může být třeba názor na role obou pohlaví. Může sem patřit také nekonformní jednání vedoucí k pronásledování kvůli přisuzovaným politickým názorům. V tomto smyslu neexistuje politické nebo 14 Více informací najdete v dokumentu Doporučení UNHCR v oblasti poskytování mezinárodní ochrany: Příslušnost k určité sociální skupině (UNHCR Guidelines on International Protection: Membership of particular social group within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention a/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees), HCR/GIP/0202, 7. května 2002). 15 Viz Summary Conclusions Gender-related Persecution, č Viz také Executive Committee Conclusion č. 39, Refugee Women and International Protection z roku 1985: Státy... mohou přijmout interpretaci, že žadatelky o azyl, jimž hrozí tvrdé nebo nelidské zacházení kvůli tomu, že porušily sociální pravidla společnosti ve které žijí, mohou být považovány za určitou sociální skupinu ve smyslu článku 1A, odst. 2 Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951, 17 Viz Summary Conclusions Membership of a Particular Social Group, Global Consultations on International Protection, San Remo Expert Roundtable, září 2001, č Viz Summary Conclusions Membership of a Particular Social Group, tamtéž, č Viz Summary Conclusions Membership of a Particular Group, tamtéž, č. 6. 8

9 apolitické jednání charakter jednání by měl určovat kontext případu. Azylová žádost založená na zastávání určitého politického názoru však předpokládá, že žadatel zastává, nebo mu jsou přisuzovány, kritické názory (kritika politiky, tradic nebo metod) netolerované úřady nebo společností. Předpokládá také, že takovéto názory se donesly, nebo by se mohly donést, úřadům nebo příslušné části společnosti anebo by mohly být žadateli připisovány. Není vždy nutné, aby takový názor byl skutečně vyjádřen nebo aby k nějaké újmě či formě diskriminace/pronásledování již došlo. Test opodstatněného strachu z pronásledování by byl založen na posouzení následků, které by hrozily žadateli s určitými dispozicemi pokud by se vrátil. 33. Obraz politického uprchlíka jako někoho, kdo prchá před pronásledováním kvůli svému přímému zapojení do politické činnosti, neodpovídá vždy realitě zkušeností žen v některých společnostech. Ženy se do vysokých politických aktivit zapojují méně často než muži a působí spíše na nižší úrovni, což odráží rozložení rolí obou pohlaví. Žena může například pracovat jako ošetřovatelka nemocných rebelů, může se aktivně účastnit náboru sympatizantů nebo připravovat/rozšiřovat letáky. Ženám jsou také často přičítány politické názory jejich rodinných příslušníků nebo jejich mužských příbuzných a mohou se stát cílem pronásledování kvůli aktivitám svého mužského příbuzného. Takové případy je možné posoudit jako pronásledování na základě připisovaných politických názorů nebo jako pronásledování kvůli členství v určité sociální skupině (kterou je její rodina ). Při posuzování žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví musí být zváženy všechny tyto faktory. 34. V případě žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví je důležité uvědomit si, že neúčast žen v určitých aktivitách (např. poskytování potravin vládním vojákům apod.) může být pronásledovateli vnímána jako zastávání nepřátelských politických názorů. III. PROCEDURÁLNÍ OTÁZKY Osoby podávající žádost související s příslušností k určitému pohlaví (a zejména oběti mučení nebo traumatických zkušeností) potřebují přátelské prostředí, ve kterém si mohou být jisty důvěrností informací poskytnutých v rámci azylového řízení. Někteří žadatelé/žadatelky se kvůli hanbě pociťované za to, co se jim stalo, nebo kvůli prožitému traumatu mohou zdráhat vypovědět plný obsah prožitého nebo hrozícího pronásledování. Mohou pociťovat obavu z osob v úředním postavení nebo se mohou obávat odmítnutí a/nebo odvety své rodiny či komunity Tato část Doporučení je založena na cenných informacích poskytnutých různými státy a činiteli, včetně následujících dokumentů: Consideration for Asylum Officers Adjudicating Asylum Claims from Women (Immigration and Naturalization Service, USA, 26. května 1995), Refugee and Humanitarian Visa Applicant: Guidelines on Gender Issues for Decision Makers (Department of Immigration and Humanitarian Affairs, Austrálie, červenec 1996), (dále jen Australian Guidelines on Gender Issues for Decision Makers ), Guideline 4 on Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related Persecution: Update (Immigration and Refugee Board, Kanada, 13. listopadu 1996), Position on Asylum Seeking and Refugee Women (European Council on Refugees and Exiles, prosinec 1997) (dále jen ECRE Position on Asylum Seeking and Refugee Women ), Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the UK (Refugee Women s Legal Group, červenec 1998) (dále jen Refugee Women s Group Gender Guidelines ), Gender Guidelines for Asylum Determination (National Consortium on Refugee Affairs, Jižní Afrika, 1999), Asylum Gender Guidelines (Immigration Appellate Authority, Velká Británie, listopad 2000) a Gender-Based Persecution: Guidelines for the investigation and evaluation of the needs of women for protection (Migration Board, Legal Practice Division, Švédsko, 28. března 2001). 21 Viz také Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response (UNHCR Geneva, 1995) a Prevention and Response to Sexual and Gender-Based Violence in Refugee Situations (Report of Inter-Agency Lessons Learned Conference Proceedings květen 2001, Ženeva). 9

10 36. Na základě výše uvedeného by při posuzování azylových žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví mělo být zohledněno následující: (i) Pohovor se žadatelkami o azyl by měl probíhat bez přítomnosti mužských rodinných příslušníků tak, aby bylo zajištěno, že budou moci plně prezentovat svůj případ. Mělo by jim být vysvětleno, že mohou mít svou vlastní platnou azylovou žádost. (ii) Je velmi důležité, aby veškeré informace o azylovém řízení, přístup k azylovému řízení a k odpovídající právní pomoci probíhal v jazyce, kterému žadatel/žadatelka rozumí. (iii) Žadatelé by měli být informováni o možnosti mít jako osobu vedoucí pohovor a jako tlumočníka osobu stejného pohlaví 22 a v případě žadatelek o azyl by tlumočníkem měla být automaticky žena. Osoby vedoucí pohovor a tlumočníci by měli vhodně reagovat na citlivé kulturní/náboženské otázky a na osobnostní faktory (věk, úroveň vzdělání). (iv) Otevřené a uklidňující prostředí je často zásadní pro nastolení důvěry mezi osobou vedoucí pohovor a žadatelem a mělo by napomáhat plnému objasnění někdy citlivých osobních informací. Místnost pro vedení pohovoru by měla být vybavena tak, aby podporovala diskusi, pomáhala navodit pocit důvěry a snižovala možnost vnímání nevyváženého poměru sil. (v) Osoba vedoucí pohovor i tlumočník by se měli žadateli představit, vysvětlit úlohu každé přítomné osoby a přesný účel pohovoru. 23 Žadatel by si měl být jist, že jeho žádost bude posouzena v naprosté důvěrnosti a že jím poskytnuté informace nebudou sděleny členům rodiny. Osoba vedoucí pohovor může také upozornit, že není odborníkem v oblasti práce s traumatem. (vi) Osoba vedoucí pohovor by se během pohovoru měla chovat neutrálně, objektivně a přistupovat k žadateli s porozuměním; měla by se vyvarovat gest či neverbálních signálů, jež mohou být vnímány jako zastrašující, nevhodné či kulturně necitlivé. Osoba vedoucí pohovor by měla žadateli umožnit prezentovat svůj případ s minimálním počtem přerušení. (vii) Součástí každého pohovoru v rámci azylového řízení by měly být jak otázky s otevřeným koncem, tak i specificky cílené otázky. Ženy zapojené do nepřímých politických aktivit nebo ženy, jimž je připisován určitý politický názor, často nepodají během pohovoru relevantní informace kvůli charakteru otázek soustřeďujících se příliš na mužské aktivity. Žadatelky si někdy nedají do souvislosti otázky o mučení s typem újmy, které se obávají (např. znásilnění, sexuální zneužití, ženská obřízka, násilí kvůli obraně cti rodiny, nucený sňatek atd.). (viii) Zejména v případě obětí sexuálního násilí a jiných forem traumatu může být nutné uspořádat ještě druhý nebo několik dalších pohovorů, aby bylo možné získat si důvěru a shromáždit všechny nutné informace. Osoby vedoucí pohovor by měly vstřícně reagovat na traumata/emoce a měly by zastavit pohovor v případě, že se žadatel/žadatelka dostane do přílišného emocionálního stresu. (ix) Zdá-li se, že určitý případ by mohl souviset s pronásledováním kvůli příslušnosti k určitému pohlaví, je nutné se na pohovor odpovídajícím způsobem připravit. To pomůže nastolit mezi osobou vedoucí pohovor a žadatelem atmosféru důvěry, umožní kladení správných otázek a zvládnutí všech problémů, které se během pohovoru mohou objevit. 22 Viz také Závěr Výkonného výboru č. 64, Refugee Women and International Protection, 1990,(a)(iii): Poskytnout pro vedení pohovoru v azylovém řízení (kdykoliv je to nutné) vyškolené pracovnice a zajistit žadatelkám o azyl vhodný přístup k azylovému řízení i když jsou doprovázeny mužskými příbuznými. 23 Tamtéž, odst

11 (x) Je nutné shromažďovat informace o zemích původu související s žádostmi žen například postavení žen v oblasti legislativní, v oblasti politických práv, sociálních a ekonomických práv, kulturních a sociálních norem a informace o postizích hrozících lidem, kteří takovéto normy poruší, informace o rozšíření takovýchto tradičních praktik, výskyt a forma zpráv o násilí páchaném na ženách, ochrana poskytovaná ženám, postihy osob dopouštějících se násilí na ženách a rizika hrozící ženě v případě návratu do její země poté, co podala v jiné zemi žádost o azyl. (xi) Typ a úroveň informací poskytnutých během výpovědi o zkušenostech žadatelky by neměly mít vliv na posouzení její důvěryhodnosti. Osoby vedoucí pohovor a rozhodčí v azylových případech by měli vědět, že kulturní rozdíly a traumata mohou v chování žadatele o azyl hrát velkou, dokonce určující roli. V některých případech může být vhodné snažit se získat objektivní psychologické nebo lékařské důkazy. Není nutné zjistit přesné podrobnosti o samotném aktu znásilnění nebo sexuálního útoku, je nutné soustředit se spíše na události před a po útoku, na související okolnosti, podrobnosti a motivaci pachatelů (například použití střelné zbraně, slova nebo věty pachatelů, typ útoku, kde a jak k útoku došlo, popis pachatelů - vojáci nebo civilisté - atd.). Někdy je nutné uvědomit si, že žena nemusí znát důvody útoku na ni. (xii) V případě potřeby by měla existovat možnost psycho-sociálního poradenství a další služby. Zkušenosti ukazují, že je dobré jsou-li žadatelům před a po pohovoru k dispozici školení psycho-sociální poradci. Průkaznost 37. Pro uznání žádosti o azyl jako opodstatněné není zapotřebí žádného dokumentárního důkazu; informace o praxi existující v příslušné zemi původu však mohou při posuzování některých případů pomoci. Je důležité uvědomit si, že ve vztahu k žádostem souvisejícím s příslušností k určitému pohlaví nemusí existovat tradiční formy dokumentace užívané při posuzování jiných azylových žádostí. Statistická data nebo zprávy o výskytu sexuálního násilí prostě nemusí existovat (kvůli nedostatečnému počtu ohlášených případů, neexistenci trestního stíhání apod.). V takových případech mohou pomoci alternativní zdroje informace například písemné či ústní výpovědi žen nacházejících se v podobných situacích, zprávy nevládních nebo mezinárodních organizací nebo jiné nezávislé průzkumy. IV. REALIZAČNÍ METODY 38. Podle příslušného právního prostředí převládají mezi státy obecně dva typy přístupu k aplikaci uprchlického práva (a zejména interpretace definice uprchlíka) v kontextu žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví. Některé státy začlenily do svého právního systému interpretační směrnice a/nebo legislativní procedurální záruky, jiné daly přednost stanovení postupů a směrnic pro rozhodčí orgány. UNHCR vyzývá státy, které tak dosud neučinily, aby zajistily citlivou interpretaci uprchlické legislativy a pravidel v oblasti žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví a je připraveno poskytnout v této oblasti státům potřebnou pomoc. 11

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl. Materiál UNHCR z roku 1997

Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl. Materiál UNHCR z roku 1997 Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl Materiál UNHCR z roku 1997 SHRNUTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. MEZINÁRODNÍ STANDARTY 3. DEFINICE 3.1 Dítě bez doprovodu 3.2 Dítě doprovázené

Více

Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte

Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte Český překlad byl zajištěn díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Children s High Level Group a pražské kanceláře UNHCR.

Více

Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu

Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu 2008 Poděkování Děkujeme kolegům z UNHCR pracujícím v terénu, kteří se podíleli na přípravě tohoto textu a dále kolegům

Více

A N A L Ý Z A: POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE

A N A L Ý Z A: POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A N A L Ý Z A POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Gabriela Kopuletá Organizace pro pomoc uprchlíkům 2009 Tato analýza vznikla v rámci projektu Na startu, podpořený

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Azs 36/2010-274 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové, JUDr.

Více

Legislativní ochrana obětí trestných činů před druhotnou viktimizací a práva obětí na soukromí během trestního řízení

Legislativní ochrana obětí trestných činů před druhotnou viktimizací a práva obětí na soukromí během trestního řízení Legislativní ochrana obětí trestných činů před druhotnou viktimizací a práva obětí na soukromí během trestního řízení Právní analýza a návrhy systémových změn Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

Diskriminace, její hodnocení a dokazování prostřednictvím statistických údajů v České republice

Diskriminace, její hodnocení a dokazování prostřednictvím statistických údajů v České republice Diskriminace, její hodnocení a dokazování prostřednictvím statistických údajů v České republice OBSAH Proč tato publikace? 3 Úvod 4 Co je to diskriminace vymezení pojmů 6 Přímá diskriminace 6 Nepřímá diskriminace

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164

Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164 Integrace znevýhodněných skupin obyvatel se zaměřením na ženy-migrantky PŘÍRUČKA LEKTORA 1/164 Obsah Obsah... 2 Základní myšlenka kurzu... 4 Strukturovaný rozpis školení... 5 Lekce 1: Úvod... 6 Program

Více

Předmluva. UNHCR Praha Květen 2008. UNHCR_presidleni.indd 1 19.9.2008 13:20:16

Předmluva. UNHCR Praha Květen 2008. UNHCR_presidleni.indd 1 19.9.2008 13:20:16 Předmluva Hlavním posláním Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), agentury OSN založené jejím Valným shromážděním před více než 50 lety, byla a nadále zůstává ochrana práv uprchlíků a dodržování

Více

PORADNÍ VÝBOR PRO RÁMCOVOU ÚMLUVU O OCHRANĚ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

PORADNÍ VÝBOR PRO RÁMCOVOU ÚMLUVU O OCHRANĚ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN Strasbourg, 2. března 2006 ACFC/25DOC(2006)002 PORADNÍ VÝBOR PRO RÁMCOVOU ÚMLUVU O OCHRANĚ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN Komentář o vzdělávání podle Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Obsah: Shrnutí...2

Více

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ Mezinárodní odborný seminář PRAHA - SPIRITKA, 2. a 3. 12. 2002 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tento

Více

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Partneři: ILA INA SSAI - IPA 1/104 Příručka lektora Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v

Více

Capacity Building of Civil Society dealing with Anti-Discrimination

Capacity Building of Civil Society dealing with Anti-Discrimination Capacity Building of Civil Society dealing with Anti-Discrimination Training Manual Human European Consultancy in partnership with the Migration Policy Group September 2005 An initiative funded by the

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2013 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 4 3. Mezinárodní dimenze lidských práv... 5 3.1. OSN...

Více

Stav dodržování základních práv v Evropské unii 2004 2008

Stav dodržování základních práv v Evropské unii 2004 2008 SLOŽKA gue/ngl Stav dodržování základních práv v Evropské unii 2004 2008 USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZE DNE 14. LEDNA 2009 O STAVU DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRÁV V EVROPSKÉ UNII V LETECH 2004 2008 ZPRAVODAJ:

Více

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obchodování s lidmi Některé problematické

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ZA ÚČELEM PRACOVNÍHO VYKOŘISŤOVÁNÍ V TEORII A PRAXI

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ZA ÚČELEM PRACOVNÍHO VYKOŘISŤOVÁNÍ V TEORII A PRAXI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ZA ÚČELEM PRACOVNÍHO VYKOŘISŤOVÁNÍ V TEORII A PRAXI Vít Střítecký, Daniel Topinka et al. With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European

Více

Přístup ke spravedlnosti pro děti s mentálním postižením: souhrnná zpráva projektu 1

Přístup ke spravedlnosti pro děti s mentálním postižením: souhrnná zpráva projektu 1 Foto: UNICEF/NYHQ2011-1060/Holt Přístup ke spravedlnosti pro děti s mentálním postižením: souhrnná zpráva projektu 1 Přístup ke spravedlnosti pro děti s mentálním postižením: souhrnná zpráva projektu 2015

Více

Světová zpráva o OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 2012

Světová zpráva o OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 2012 INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Světová zpráva o OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 2012 Překlad: Aspena, s.r.o. Praha 2013 1 Tato publikace byla přeložena z anglického originálu Global Report on Trafficking

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem BUDOVÁNÍ EVROPY PRO DĚTI A S DĚTMI

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem BUDOVÁNÍ EVROPY PRO DĚTI A S DĚTMI Tyto pokyny tvoří nedílnou součást strategie Rady Evropy v oblasti práv dětí a jejího programu Budování Evropy pro děti a s dětmi. V členských státech se plánuje řada činností v oblasti podpory, spolupráce

Více

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE Evropská migrační síť 2009 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 4 3. Mezinárodní dimenze lidských práv... 5 3.1. OSN...

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Vláda vzala strategii na vědomí usnesením vlády ze dne 3. září 2008 č. 1139. OBSAH OBSAH 2 1. ÚVOD 3 2. SVĚTOVÁ ZPRÁVA O NÁSILÍ NA DĚTECH

Více