HCR/GIP/02/02 7. května 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HCR/GIP/02/02 7. května 2002"

Transkript

1 HCR/GIP/02/02 7. května 2002 UNHCR Doporučení z oblasti mezinárodní ochrany Pronásledování související s příslušností k určitému pohlaví v kontextu článku 1A, odst. 2 Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 a/nebo jejího Protokolu z roku 1967 UNHCR vydává toho doporučení na základě svého mandátu stanoveného Statutem Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a článku 35 Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 a/nebo jeho Protokolu z roku Tato doporučení doplňují Příručku postupů a kritérií UNHCR pro přiznání postavení uprchlíka podle Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 a jejího Protokolu z roku 1967 (nové vydání, Ženeva, leden 1992). Nahrazují také memorandum IOM/132/1989-FOM/110/1989: Příslušnost k určité sociální skupině (UNHCR, Ženeva, 12. prosince 1989) a jsou výsledkem druhého kola Konzultací o mezinárodní ochraně, které se touto otázkou zabývalo na setkání odborníků v San Remu v září Tato doporučení mají pomoci vládám, právním poradcům, osobám rozhodujícím v azylovém řízení a soudcům i pracovníkům UNHCR v oblasti právní interpretace. 1

2 Pronásledování související s příslušností k určitému pohlaví v kontextu článku 1A, odst. 2 Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 a/nebo jejího Protokolu z roku 1967 I. ÚVOD 1. Pronásledování související s příslušností k určitému pohlaví je termín, který nemá žádný právnický význam per se. Je používán spíše ve vztahu k různým typům azylových žádostí, při jejichž posuzování je příslušnost k určitému pohlaví relevantním faktorem. Náš dokument se soustředí na interpretaci definice uprchlíka obsažené v článku 1A, odst. 2 Úmluvy o postavení uprchlíka z roku 1951 (dále jen Úmluva z roku 1951 ) z pohledu příslušnosti k určitému pohlaví a navrhuje také konkrétní procedurální praxi tak, aby byla azylovým žádostem žen v azylovém řízení věnována patřičná pozornost. 2. Obecně přijímaným principem je, že pro zajištění přesného posouzení azylové žádosti je třeba definici uprchlíka interpretovat s vědomím možné dimenze příslušnosti k určitému pohlaví. Tento přístup schválilo Valné shromáždění i Výkonný výbor programu UNHCR Abychom správně porozuměli charakteru pronásledování souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví, musíme přesněji definovat a rozlišovat termíny souvislost s příslušností k určitému pohlaví a pohlaví. Termín souvislost s příslušností k určitému pohlaví označuje vztah mezi muži a ženami, sociálně či kulturně konstruovanou a definovanou identitu, postavení, roli a zodpovědnost připisované jednomu či druhému pohlaví; pohlaví na druhé straně je biologická determinace. Souvislost s příslušností k určitému pohlaví není statická či vrozená, ale získává sociální a kulturní význam během času. Žádosti související s příslušností k určitému pohlaví mohou podávat ženy i muži, i když kvůli způsobu, jakým se toto pronásledování děje, je častěji podávají ženy. V některých případech může mít pohlaví žadatele při posuzování azylové žádosti velký význam a je nutné mu při posuzování případu věnovat pozornost. Jindy však nemusí mít azylové žádosti žen nic společného s jejich příslušností k určitému pohlaví. Mezi žádosti, kde je souvislost s příslušností k určitému pohlaví relevantní, patří typicky (ale nejen) případy sexuálního násilí, rodinného/domácího násilí, nucené plánované rodičovství, ženská obřízka, tresty za překročení sociálních zvyklostí a diskriminace homosexuálů. 4. Takováto interpretace Úmluvy z roku 1951 neznamená, že všechny ženy mají automaticky nárok na přiznání postavení uprchlíka. Každý žadatel o azyl musí ukázat, že má opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému názoru. 1 Výkonný výbor ve svém Závěru č. 87(n) z října 1999 ocenil zvláštní úsilí států zapracovat dimenzi příslušnosti k určitému pohlaví do azylových postupů, nařízení a praxe a vyzval státy, UNHCR a další zainteresované strany, aby podpořily širší uznání názoru, že pronásledování může souviset s příslušností k určitému pohlaví či být realizováno prostřednictvím sexuálního násilí. Výkonný výbor také vyzval UNHCR a další orgány, aby budovaly, podporovaly a realizovaly směrnice, pravidla a školicí programy v azylové oblasti tak, aby se postupy zohledňující dimenzi příslušnosti k určitému pohlaví staly běžnou součástí azylové problematiky a aby zvýšily zodpovědnost za realizaci těchto postupů. Viz také Závěr Výkonného výboru č. 39: Refugee Women and International Protection, 1985, č. 73: Refugee Protection and Sexual Violence, 1993, č. 77(g): General Conclusion on International Protection, 1995, č. 79(o): General Conclusion on International Protection, 1996 a č. 81(t): General Conclusion on International Protection,

3 II. ANALÝZA PODSTATY ŽÁDOSTI A. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5. V minulosti byla definice uprchlíka interpretována prostřednictvím zkušeností mužů a to znamenalo, že mnohé žádosti žen nebo homosexuálů byly odmítány. V posledním desetiletí však analýza a chápání výrazů souvislost s příslušností k určitému pohlaví a pohlaví v uprchlické judikatuře (a ve státní praxi obecně i v akademických pracích) výrazně pokročily. Tento vývoj probíhal paralelně s (a byl podporován) vývojem mezinárodních lidskoprávních norem 2 i vývojem v dalších souvisejících oblastech (včetně jurisprudence Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Rwandu a Římského statutu Mezinárodního soudního dvora). V této souvislosti je třeba uvědomit si, že porušování mezinárodní legislativy v oblasti lidských práv a norem nemůže být ospravedlněno historickými, tradičními, náboženskými nebo kulturními důvody. 6. Přestože příslušnost k určitému pohlaví není v definici uprchlíka specificky zmiňována, je obecně uznáváno, že tato souvislost může ovlivnit (nebo dokonce určovat) typ pronásledování, způsobené újmy či motivy takovéhoto jednání. Správná interpretace definice uprchlíka se vztahuje i na žádosti související s příslušností k určitému pohlaví. Není tedy zapotřebí přidávat k definici z Úmluvy další důvod Při aplikaci kritérií uprchlické definice během azylového řízení je důležité přistupovat k posuzování případu komplexně a zohlednit všechny relevantní okolnosti případu. Je velmi důležité udělat si úplný obrázek o osobnosti žadatele, o jeho původu a osobních zkušenostech, provést analýzu a získat aktuální informace o historických, zeměpisných a kulturně specifických podmínkách panujících v jeho zemi původu. Generalizování o ženách a mužích není užitečné a může vést k přehlédnutí zásadních a v daném případě relevantních rozdílů. 8. Níže diskutované prvky definice vyžadují citlivou interpretaci v souvislosti s příslušností k určitému pohlaví. Ostatní kritéria (např. pobyt mimo zemi původu) zůstávají samozřejmě nadále relevantní pro komplexní posouzení každého případu. V celém tomto dokumentu označuje termín žena i nezletilé dítě ženského pohlaví. B. OPODSTATNĚNÁ OBAVA Z PRONÁSLEDOVÁNÍ 9. Co přesně znamená opodstatněná obava z pronásledování závisí na konkrétních okolnostech každého individuálního případu. Přestože muži i ženy mohou být postiženi stejným způsobem, mohou být pronásledováni i způsobem specifickým pro své pohlaví. Mezinárodní legislativa v oblasti lidských práv a mezinárodní trestní právo jasně označuje určité jednání jako porušování mezinárodní práva (např. sexuální násilí) a charakterizuje je jako závažné zneužívání rovnající se 2 K užitečným textům patří Všeobecná deklarace lidských práva z roku 1946, Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech z roku 1966, Mezinárodní úmluva o ekonomických, sociálních a kulturních právech z roku 1966, Úmluva o politických právech žen z roku 1953, Úmluva proti mučení a dalšímu krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení či trestu z roku 1984, Úmluva o právech dítěte z roku 1989 a zejména Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979 a Deklarace o odstranění násilí na ženách z roku Mezi relevantní regionální nástroje patří Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách z roku 1950, Americká úmluva o lidských právech z roku 1969 a Africká charta lidských práv z roku Viz Summary Conclusions Gender-Related Persecution, Global Consultations on International Protection. San Remo Expert Roundtable, září 2001, č. 1 a 3 ( Summary Conclusions Gender Related Persecution ). 3

4 pronásledování. 4 Mezinárodní legislativa tedy může rozhodčím orgánům pomoci rozhodnout o perzekučním charakteru určitého jednání. Není pochyb o tom, že znásilnění a jiné formy násilí souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví (např. násilí kvůli věnu, ženská obřízka, domácí násilí a obchod se ženami 5 ) způsobují velké utrpení a bolest (psychickou i fyzickou); toto násilí bývá užíváno jako forma pronásledování - ať se ho dopouští stát nebo soukromé osoby). 10. Rozhodnutí o perzekučním charakteru zákona je velmi zásadní pro posouzení některých žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví. To platí zejména uvážíme-li skutečnost, že relevantní zákony často vycházejí z tradičních či kulturních norem nebo praxe, která nemusí být nutně v souladu s mezinárodní legislativou v oblasti lidských práv. Ve všech případech však musí žadatel ukázat, že jeho opodstatněná obava z pronásledování vznikla v důsledku aplikace tohoto zákona. Tak by tomu nebylo například v případě perzekučního zákona, který již není v praxi realizován. 11. I když některé státy určité formy perzekučního jednání formálně zakázaly (např. ženskou obřízku), mohou v praxi takové jednání nadále přehlížet/tolerovat nebo se jim nemusí dařit jej efektivně zastavit. V takovém případě se tato praxe i nadále rovná pronásledování. Samotné přijetí zákona, který má určitému jednání zabránit nebo jej odsoudit, nestačí pro rozhodnutí o neopodstatněnosti azylové žádosti. 12. Pokud je postih nebo trest za nedodržení nebo porušení určitého zákona či pravidel nepřiměřeně tvrdý a souvisí s příslušností k určitému pohlaví, rovná se pronásledování. 6 I když je zákon obecně platný, okolnosti postihu nebo trestu nesmí být natolik tvrdé, aby byly nepřiměřené cíli zákona. Tvrdý postih žen, které porušením zákona překračují sociální normy společnosti, se tedy může rovnat pronásledování. 13. I v případě, že účel zákonů či pravidel je ospravedlnitelný, realizace zákona vedoucí k výrazně předpojatému postihu osob se může rovnat pronásledování. Plánované rodičovství, například, je obecně přijímanou reakcí na tlaky v oblasti populačního vývoje. Realizace takovéto politiky prostřednictvím nucených potratů a sterilizací je však porušením zákonů v oblasti základních lidských práv. Takové postupy jsou (i přes realizaci v kontextu legitimního zákona) považovány za závažné porušování práv a mohou být pronásledováním. Diskriminace rovnající se pronásledování 14. Přestože platí, že pouhá diskriminace sama o sobě pronásledováním není, může se kumulace takové diskriminace nebo diskriminačního jednání rovnat pronásledování a může opodstatňovat poskytnutí mezinárodní ochrany. O pronásledování by se jednalo například, pokud by diskriminační opatření dotyčnou osoby výrazně poškodila (např. závažné omezení práva zajistit si živobytí, práva praktikovat vlastní náboženství nebo práva na přístup ke vzdělání 7 ). 4 Viz Příručka UNHCR, odstavec Viz níže, odstavec Osoby prchající před trestním stíháním nebo trestem za přestupek proti zvykovému právu normálně uprchlíky nejsou; toto rozlišení se však může stírat v případě nepřiměřeně tvrdého trestu za porušení legitimního zákona. Viz Příručka UNHCR, odstavec 56 a Viz Příručka UNHCR, odstavec 54. 4

5 15. U žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví je také důležité provést analýzu forem diskriminace v případě státu, který jedinci neposkytuje ochranu proti určitým typů újmy. Pokud stát neposkytne osobě určitá práva nebo ochranu před závažným zneužíváním, potom se diskriminace v oblasti poskytování ochrany vedoucí k beztrestnému způsobení závažné újmy může rovnat pronásledování. V tomto kontextu mohou být analyzovány především případy domácího násilí nebo újmy z důvodu odlišné sexuální orientace. Pronásledování kvůli sexuální orientaci jedince 16. Azylové žádosti související s odlišnou sexuální orientací v sobě také zahrnují prvek související s příslušností k určitému pohlaví. Žadatelova sexualita nebo sexuální praktiky mohou být v azylovém řízení relevantní, pokud se žadatel nebo žadatelka stali cílem perzekučního (i diskriminačního) jednání kvůli své sexualitě nebo sexuálním praktikám. V mnoha takových případech se žadatel odmítl podřídit své sociálně či kulturně definované roli nebo očekávání připisovanému mu podle jeho/jejího pohlaví. Žádosti tohoto typu podávají nejčastěji homosexuálové, transsexuálové nebo transvestité, kteří se setkávají s extrémním nepřátelstvím veřejnosti, násilím, poškozováním nebo závažnou/kumulativní diskriminací. 17. Je-li homosexualita v určité společnosti nelegální, může se uvalení závažných trestních postihů za homosexuální chování rovnat pronásledování podobně jako v případě žen odmítajících nosit v některých společenstvích závoj. I v případě, že homosexuální chování není trestným činem, může být žadatelova žádost oprávněná pokud stát přehlíží nebo toleruje diskriminační praxi nebo újmu způsobovanou žadateli nebo pokud není schopen žadatele proti takovéto újmě ochránit. Obchod s lidmi za účelem nucené prostituce/sexuálního vykořisťování jako forma pronásledování Některé ženy a děti, které se staly obětí obchodu s lidmi, mohou mít právo na přiznání postavení uprchlíka podle Úmluvy z roku Násilný nebo podvodný nábor žen či dětí za účelem nucené prostituce nebo sexuálního vykořisťování je formou násilí souvisejícího s příslušností k určitému pohlaví jež může vést dokonce i ke smrti. Může být považováno za formu mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení. Jeho součástí bývá také závažné omezení svobody pohybu ženy (únos, vězení a/nebo konfiskace cestovního dokladu či dokladu totožnosti). Kromě toho hrozí ženám či dětem závažná újma v případě jejich útěku a/nebo návratu například odveta obchodníků s lidmi, reálná možnost nového prodeje, závažná ostrakizace nebo diskriminace ze strany společnosti. V individuálních případech se může prodání osoby za účelem nucené prostituce nebo sexuálního vykořisťování stát základem pro podání azylové žádosti (není-li stát schopen nebo ochoten poskytnout proti takovémuto jednání nebo hrozbě tohoto jednání ochranu). 9 8 Pro účely tohoto dokumentu je termín obchod s lidmi definován v souladu s článkem 3 Protokolu OSN pro prevenci, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zejména ženami a dětmi (UN Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) doplňující Úmluvu OSN o boji proti organizovanému zločinu z roku Článek 3, odst. 1 stanoví, že obchodování s lidmi je nábor, přeprava, přechovávání nebo přijímání osob na základě hrozeb či užití síly či jiné formy nátlaku, únosu, podvodu, klamu, zneužití moci nebo zranitelného postavení nebo poskytnutím či přijetím plateb nebo výhod pro zajištění souhlasu osoby mající moc nad jinou osobou za účelem vykořisťování. Vykořisťováním je využívání jiných pro prostituci nebo jiné formy sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo služby, otroctví nebo otrocké praktiky, nevolnictví nebo odběr orgánů. 9 V některých případech se obchod s lidmi za jiným účelem může také rovnat pronásledování. 5

6 Původci pronásledování 19. Definice uprchlíka poskytuje prostor pro uznání státních i nestátních původců pronásledování. Přestože pronásledování se nejčastěji dopouštějí úřady země, může být závažné diskriminační jednání páchané místní populací nebo jednotlivci také považováno za pronásledování, je-li takové jednání vědomě tolerováno úřady nebo odmítají-li úřady či nejsou-li schopny nabídnout efektivní ochranu. 10 Příčinná souvislost ( z důvodu ) 20. Opodstatněná obava z pronásledování se musí týkat jednoho z důvodů obsažených v Úmluvě. To znamená, že k pronásledování musí docházet z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo kvůli politickému názoru. Konvenční důvod musí být relevantním faktorem, přestože nemusí být důvodem jediným a dominantním. V mnoha jurisdikcích musí být explicitně stanovena příčinná souvislost ( z důvodu ) - např. v některých státech se zvykovým právem - zatímco v jiných zemích není příčinnost vnímána jako zvláštní otázka, ale je součástí komplexní definice uprchlíka. V mnoha žádostech souvisejících s příslušností k určitému pohlaví je pro rozhodčí orgán problémem ani ne tak rozhodnutí o vhodném konvenčním důvodu jako rozhodnutí o příčinné souvislosti: že opodstatněná obava z pronásledování nastala na základě tohoto důvodu. Pokud státní či nestátní původce pronásledování žadateli o azyl jeden z důvodů obsažených v Úmluvě přisuzuje, postačuje i to pro ustavení požadované příčinné souvislosti mezi důvodem a pronásledováním. 21. V případech, kde riziko pronásledování hrozí ze strany nestátních původců (např. manžel, partner nebo jiný nestátní činitel) v souvislosti s některým z konvenčních důvodů, je příčinná souvislost stanovena, ať už absence státní ochrany s Úmluvou souvisí či nesouvisí. V jiných případech, kdy riziko pronásledování ze strany nestátních původců s důvody uvedenými v Úmluvě nesouvisí, avšak neschopnost či neochota státu poskytnout ochranu s těmito důvody souvisí, je příčinná souvislost stanovena také. 11 D. KONVENČNÍ DŮVODY 22. Citlivá interpretace každého z konvenčních důvodů v souvislosti s příslušností k určitému pohlaví je důležitá při rozhodování o tom, zda konkrétní žadatel splňuje kritéria definice uprchlíka. V mnoha případech může žadatel čelit pronásledování kvůli jemu připisovaným či u něj předpokládaným důvodům (stanoveným v Úmluvě). V mnoha společenstvích jsou politické názory ženy, její rasa, národnost, náboženství nebo sociální svazky vnímány jako identické s těmi, jež zastávají její mužští příbuzní nebo členové jejího společenství. 23. Je také důležité uvědomit si, že v mnoha případech žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví může být obava z pronásledování založena na jednom nebo více konvenčních důvodech. Žádost o azyl založená na překročení sociálních nebo náboženských norem může být posouzena jako související s náboženskými či politickými názory nebo s příslušností k určité sociální skupině. Od žadatele není požadována přesná kvalifikace důvodu jeho opodstatněné obavy z pronásledování. 10 Viz Příručka UNHCR, odstavec Viz Summary Conclusions Gender-Related Persecution, č. 6. 6

7 Rasa 24. Pro účely definice uprchlíka se termín rasa vztahuje na všechny typy etnických skupin, které jsou jako rasa běžně označovány. 12 Pronásledování z důvodu rasové příslušnosti může mít různý charakter podle toho, zda se jedná o muže či o ženu. Pronásledovatel se například může rozhodnout zničit etnickou identitu a/nebo prosperitu nějaké rasové skupiny zabíjením, mrzačením nebo vězněním mužů a ženy může vnímat jako zprostředkovatelky etnické či rasové identity a pronásledovat je jiným způsobem například prostřednictvím sexuálního násilí nebo kontroly reprodukce. Náboženství 25. V některých státech stanovuje náboženství ženám a mužům určitý způsob chování. Pokud se žena nechová v souladu s rolí jí předepsanou a je v důsledku toho potrestána, může mít opodstatněnou obavu z pronásledování z důvodu náboženského přesvědčení. Nedodržování předepsaného způsobu chování může být vnímáno jako důkaz, že žena zastává nepřijatelné náboženské názory bez ohledu na to, čemu skutečně věří. Ženě může hrozit újma kvůli jejímu odmítání zastávat určitý názor, praktikovat předepsané náboženství nebo podřídit své chování pravidlům předepsaného náboženství. 26. V případě žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví dochází nutně k překrývání politických a náboženských důvodů, zejména v oblasti připisovaných politických názorů. Náboženské zásady mohou od ženy vyžadovat určitý typ chování a jednání opačné může být vnímáno jako důkaz nepřijatelných politických názorů. V některých společnostech souvisí požadavky na chování žen se státním/oficiálním náboženstvím. Státní úřady nebo jiní původci pronásledování mohou vnímat nedodržování této role ženou jako praktikování nebo zastávání určitého náboženského přesvědčení. Nepodřízení se může být zároveň interpretováno jako zastávání nepřijatelných politických názorů ohrožujících základní strukturu určité politické moci. To platí zejména ve společnostech, kde existuje těsné spojení mezi náboženskými a státními institucemi, zákony a doktrínami. Národnost 27. Národnost zde neznamená státní občanství. Znamená příslušnost k nějaké etnické nebo lingvistické skupině a může se někdy překrývat s výrazem rasa. 13 Přestože fakt pronásledování na základě národnosti (stejně jako v případě rasy) se nemění podle toho, zda se jedná o muže či ženu, v mnoha případech může forma pronásledování záviset na příslušnosti k určitému pohlaví (nejčastěji se jedná o sexuální násilí namířené proti ženám a dívkám). 12 Viz Příručka UNHCR, odstavec Viz Příručka UNHCR, odstavec 74. 7

8 Příslušnost k určité sociální skupině Žádosti související s příslušností k určitému pohlaví jsou často analyzovány v rámci tohoto konvenčního důvodu a proto je řádné pochopení tohoto termínu nesmírně důležité. V některých případech však důraz kladený na sociální skupinu vedl k tomu, že byly přehlíženy i jiné možné důvody (např. náboženské/politické přesvědčení). Interpretace tohoto důvodu však nemůže znamenat, že by se ostatní důvody uvedené v Úmluvě staly nadbytečnými. 29. Platí, že určitá sociální skupina je skupina osob sdílejících společnou charakteristiku jinou než hrozbu pronásledování nebo skupina osob, které daná společnost jako skupinu vnímá. Společná charakteristika bývá často vrozená, nezměnitelná nebo má jinak zásadní význam pro lidskou identitu, svědomí nebo lidská práva. 30. Z toho vyplývá, že příslušnost k určitému pohlaví může spadat do kategorie sociální skupina, jelikož ženy jsou jasným příkladem sociální podskupiny definované vrozenou a nezměnitelnou charakteristikou a je s nimi často zacházeno jinak než s muži. 15 Jejich charakteristiky je identifikují jako skupinu v rámci společnosti, což je v některých zemích vystavuje jinému zacházení a standardům. 16 Teto definice se vztahuje také na homosexuály, transsexuály nebo transvestity. 31. Při odmítání uznání žen jako určité sociální skupiny je někdy užívána jako argument velikost této skupiny. Tento argument je neopodstatněný, jelikož ani jiné konvenční důvody nejsou omezeny otázkou velikosti. Stejně tak by neměl existovat požadavek soudržnosti určité sociální skupiny nebo nutnosti dobrovolného sdružování členů této skupiny, 17 nebo požadavek, že pronásledování musí hrozit všem členům této skupiny. 18 Je obecně přijímanou skutečností, že daná skupina by měla být identifikovatelná nezávisle na faktu pronásledování, avšak diskriminace či pronásledování mohou být za určitých okolností relevantními faktory při stanovování viditelnosti skupiny. 19 Politické přesvědčení 32. U tohoto důvodu musí žadatel ukázat, že má opodstatněnou obavu z pronásledování kvůli zastávání určitých politických názorů (většinou odlišných od názorů vládních nebo od názoru určité části společnosti) nebo kvůli názorům jemu připisovaným. Termín politický názor by měl být chápán v širokém slova smyslu a měl by zahrnovat jakýkoliv názor na jakoukoliv otázku na státní či vládní aparát, politiku nebo společnost. Takovým názorem může být třeba názor na role obou pohlaví. Může sem patřit také nekonformní jednání vedoucí k pronásledování kvůli přisuzovaným politickým názorům. V tomto smyslu neexistuje politické nebo 14 Více informací najdete v dokumentu Doporučení UNHCR v oblasti poskytování mezinárodní ochrany: Příslušnost k určité sociální skupině (UNHCR Guidelines on International Protection: Membership of particular social group within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention a/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees), HCR/GIP/0202, 7. května 2002). 15 Viz Summary Conclusions Gender-related Persecution, č Viz také Executive Committee Conclusion č. 39, Refugee Women and International Protection z roku 1985: Státy... mohou přijmout interpretaci, že žadatelky o azyl, jimž hrozí tvrdé nebo nelidské zacházení kvůli tomu, že porušily sociální pravidla společnosti ve které žijí, mohou být považovány za určitou sociální skupinu ve smyslu článku 1A, odst. 2 Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951, 17 Viz Summary Conclusions Membership of a Particular Social Group, Global Consultations on International Protection, San Remo Expert Roundtable, září 2001, č Viz Summary Conclusions Membership of a Particular Social Group, tamtéž, č Viz Summary Conclusions Membership of a Particular Group, tamtéž, č. 6. 8

9 apolitické jednání charakter jednání by měl určovat kontext případu. Azylová žádost založená na zastávání určitého politického názoru však předpokládá, že žadatel zastává, nebo mu jsou přisuzovány, kritické názory (kritika politiky, tradic nebo metod) netolerované úřady nebo společností. Předpokládá také, že takovéto názory se donesly, nebo by se mohly donést, úřadům nebo příslušné části společnosti anebo by mohly být žadateli připisovány. Není vždy nutné, aby takový názor byl skutečně vyjádřen nebo aby k nějaké újmě či formě diskriminace/pronásledování již došlo. Test opodstatněného strachu z pronásledování by byl založen na posouzení následků, které by hrozily žadateli s určitými dispozicemi pokud by se vrátil. 33. Obraz politického uprchlíka jako někoho, kdo prchá před pronásledováním kvůli svému přímému zapojení do politické činnosti, neodpovídá vždy realitě zkušeností žen v některých společnostech. Ženy se do vysokých politických aktivit zapojují méně často než muži a působí spíše na nižší úrovni, což odráží rozložení rolí obou pohlaví. Žena může například pracovat jako ošetřovatelka nemocných rebelů, může se aktivně účastnit náboru sympatizantů nebo připravovat/rozšiřovat letáky. Ženám jsou také často přičítány politické názory jejich rodinných příslušníků nebo jejich mužských příbuzných a mohou se stát cílem pronásledování kvůli aktivitám svého mužského příbuzného. Takové případy je možné posoudit jako pronásledování na základě připisovaných politických názorů nebo jako pronásledování kvůli členství v určité sociální skupině (kterou je její rodina ). Při posuzování žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví musí být zváženy všechny tyto faktory. 34. V případě žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví je důležité uvědomit si, že neúčast žen v určitých aktivitách (např. poskytování potravin vládním vojákům apod.) může být pronásledovateli vnímána jako zastávání nepřátelských politických názorů. III. PROCEDURÁLNÍ OTÁZKY Osoby podávající žádost související s příslušností k určitému pohlaví (a zejména oběti mučení nebo traumatických zkušeností) potřebují přátelské prostředí, ve kterém si mohou být jisty důvěrností informací poskytnutých v rámci azylového řízení. Někteří žadatelé/žadatelky se kvůli hanbě pociťované za to, co se jim stalo, nebo kvůli prožitému traumatu mohou zdráhat vypovědět plný obsah prožitého nebo hrozícího pronásledování. Mohou pociťovat obavu z osob v úředním postavení nebo se mohou obávat odmítnutí a/nebo odvety své rodiny či komunity Tato část Doporučení je založena na cenných informacích poskytnutých různými státy a činiteli, včetně následujících dokumentů: Consideration for Asylum Officers Adjudicating Asylum Claims from Women (Immigration and Naturalization Service, USA, 26. května 1995), Refugee and Humanitarian Visa Applicant: Guidelines on Gender Issues for Decision Makers (Department of Immigration and Humanitarian Affairs, Austrálie, červenec 1996), (dále jen Australian Guidelines on Gender Issues for Decision Makers ), Guideline 4 on Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related Persecution: Update (Immigration and Refugee Board, Kanada, 13. listopadu 1996), Position on Asylum Seeking and Refugee Women (European Council on Refugees and Exiles, prosinec 1997) (dále jen ECRE Position on Asylum Seeking and Refugee Women ), Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the UK (Refugee Women s Legal Group, červenec 1998) (dále jen Refugee Women s Group Gender Guidelines ), Gender Guidelines for Asylum Determination (National Consortium on Refugee Affairs, Jižní Afrika, 1999), Asylum Gender Guidelines (Immigration Appellate Authority, Velká Británie, listopad 2000) a Gender-Based Persecution: Guidelines for the investigation and evaluation of the needs of women for protection (Migration Board, Legal Practice Division, Švédsko, 28. března 2001). 21 Viz také Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response (UNHCR Geneva, 1995) a Prevention and Response to Sexual and Gender-Based Violence in Refugee Situations (Report of Inter-Agency Lessons Learned Conference Proceedings květen 2001, Ženeva). 9

10 36. Na základě výše uvedeného by při posuzování azylových žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví mělo být zohledněno následující: (i) Pohovor se žadatelkami o azyl by měl probíhat bez přítomnosti mužských rodinných příslušníků tak, aby bylo zajištěno, že budou moci plně prezentovat svůj případ. Mělo by jim být vysvětleno, že mohou mít svou vlastní platnou azylovou žádost. (ii) Je velmi důležité, aby veškeré informace o azylovém řízení, přístup k azylovému řízení a k odpovídající právní pomoci probíhal v jazyce, kterému žadatel/žadatelka rozumí. (iii) Žadatelé by měli být informováni o možnosti mít jako osobu vedoucí pohovor a jako tlumočníka osobu stejného pohlaví 22 a v případě žadatelek o azyl by tlumočníkem měla být automaticky žena. Osoby vedoucí pohovor a tlumočníci by měli vhodně reagovat na citlivé kulturní/náboženské otázky a na osobnostní faktory (věk, úroveň vzdělání). (iv) Otevřené a uklidňující prostředí je často zásadní pro nastolení důvěry mezi osobou vedoucí pohovor a žadatelem a mělo by napomáhat plnému objasnění někdy citlivých osobních informací. Místnost pro vedení pohovoru by měla být vybavena tak, aby podporovala diskusi, pomáhala navodit pocit důvěry a snižovala možnost vnímání nevyváženého poměru sil. (v) Osoba vedoucí pohovor i tlumočník by se měli žadateli představit, vysvětlit úlohu každé přítomné osoby a přesný účel pohovoru. 23 Žadatel by si měl být jist, že jeho žádost bude posouzena v naprosté důvěrnosti a že jím poskytnuté informace nebudou sděleny členům rodiny. Osoba vedoucí pohovor může také upozornit, že není odborníkem v oblasti práce s traumatem. (vi) Osoba vedoucí pohovor by se během pohovoru měla chovat neutrálně, objektivně a přistupovat k žadateli s porozuměním; měla by se vyvarovat gest či neverbálních signálů, jež mohou být vnímány jako zastrašující, nevhodné či kulturně necitlivé. Osoba vedoucí pohovor by měla žadateli umožnit prezentovat svůj případ s minimálním počtem přerušení. (vii) Součástí každého pohovoru v rámci azylového řízení by měly být jak otázky s otevřeným koncem, tak i specificky cílené otázky. Ženy zapojené do nepřímých politických aktivit nebo ženy, jimž je připisován určitý politický názor, často nepodají během pohovoru relevantní informace kvůli charakteru otázek soustřeďujících se příliš na mužské aktivity. Žadatelky si někdy nedají do souvislosti otázky o mučení s typem újmy, které se obávají (např. znásilnění, sexuální zneužití, ženská obřízka, násilí kvůli obraně cti rodiny, nucený sňatek atd.). (viii) Zejména v případě obětí sexuálního násilí a jiných forem traumatu může být nutné uspořádat ještě druhý nebo několik dalších pohovorů, aby bylo možné získat si důvěru a shromáždit všechny nutné informace. Osoby vedoucí pohovor by měly vstřícně reagovat na traumata/emoce a měly by zastavit pohovor v případě, že se žadatel/žadatelka dostane do přílišného emocionálního stresu. (ix) Zdá-li se, že určitý případ by mohl souviset s pronásledováním kvůli příslušnosti k určitému pohlaví, je nutné se na pohovor odpovídajícím způsobem připravit. To pomůže nastolit mezi osobou vedoucí pohovor a žadatelem atmosféru důvěry, umožní kladení správných otázek a zvládnutí všech problémů, které se během pohovoru mohou objevit. 22 Viz také Závěr Výkonného výboru č. 64, Refugee Women and International Protection, 1990,(a)(iii): Poskytnout pro vedení pohovoru v azylovém řízení (kdykoliv je to nutné) vyškolené pracovnice a zajistit žadatelkám o azyl vhodný přístup k azylovému řízení i když jsou doprovázeny mužskými příbuznými. 23 Tamtéž, odst

11 (x) Je nutné shromažďovat informace o zemích původu související s žádostmi žen například postavení žen v oblasti legislativní, v oblasti politických práv, sociálních a ekonomických práv, kulturních a sociálních norem a informace o postizích hrozících lidem, kteří takovéto normy poruší, informace o rozšíření takovýchto tradičních praktik, výskyt a forma zpráv o násilí páchaném na ženách, ochrana poskytovaná ženám, postihy osob dopouštějících se násilí na ženách a rizika hrozící ženě v případě návratu do její země poté, co podala v jiné zemi žádost o azyl. (xi) Typ a úroveň informací poskytnutých během výpovědi o zkušenostech žadatelky by neměly mít vliv na posouzení její důvěryhodnosti. Osoby vedoucí pohovor a rozhodčí v azylových případech by měli vědět, že kulturní rozdíly a traumata mohou v chování žadatele o azyl hrát velkou, dokonce určující roli. V některých případech může být vhodné snažit se získat objektivní psychologické nebo lékařské důkazy. Není nutné zjistit přesné podrobnosti o samotném aktu znásilnění nebo sexuálního útoku, je nutné soustředit se spíše na události před a po útoku, na související okolnosti, podrobnosti a motivaci pachatelů (například použití střelné zbraně, slova nebo věty pachatelů, typ útoku, kde a jak k útoku došlo, popis pachatelů - vojáci nebo civilisté - atd.). Někdy je nutné uvědomit si, že žena nemusí znát důvody útoku na ni. (xii) V případě potřeby by měla existovat možnost psycho-sociálního poradenství a další služby. Zkušenosti ukazují, že je dobré jsou-li žadatelům před a po pohovoru k dispozici školení psycho-sociální poradci. Průkaznost 37. Pro uznání žádosti o azyl jako opodstatněné není zapotřebí žádného dokumentárního důkazu; informace o praxi existující v příslušné zemi původu však mohou při posuzování některých případů pomoci. Je důležité uvědomit si, že ve vztahu k žádostem souvisejícím s příslušností k určitému pohlaví nemusí existovat tradiční formy dokumentace užívané při posuzování jiných azylových žádostí. Statistická data nebo zprávy o výskytu sexuálního násilí prostě nemusí existovat (kvůli nedostatečnému počtu ohlášených případů, neexistenci trestního stíhání apod.). V takových případech mohou pomoci alternativní zdroje informace například písemné či ústní výpovědi žen nacházejících se v podobných situacích, zprávy nevládních nebo mezinárodních organizací nebo jiné nezávislé průzkumy. IV. REALIZAČNÍ METODY 38. Podle příslušného právního prostředí převládají mezi státy obecně dva typy přístupu k aplikaci uprchlického práva (a zejména interpretace definice uprchlíka) v kontextu žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví. Některé státy začlenily do svého právního systému interpretační směrnice a/nebo legislativní procedurální záruky, jiné daly přednost stanovení postupů a směrnic pro rozhodčí orgány. UNHCR vyzývá státy, které tak dosud neučinily, aby zajistily citlivou interpretaci uprchlické legislativy a pravidel v oblasti žádostí souvisejících s příslušností k určitému pohlaví a je připraveno poskytnout v této oblasti státům potřebnou pomoc. 11

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Připomínky UNHCR ke směrnici Rady o minimálních standardech pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka

Připomínky UNHCR ke směrnici Rady o minimálních standardech pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka Připomínky UNHCR ke směrnici Rady o minimálních standardech pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka únor 2006 Následující předběžné připomínky Úřadu Vysokého komisaře

Více

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)] Organizace spojených národů A/RES/60/147 Valné shromáždění Určení: obecné 21. března 2006 Šedesáté zasedání Bod pořadu jednání 71(a) Rezoluce přijatá Valným shromážděním [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl. Materiál UNHCR z roku 1997

Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl. Materiál UNHCR z roku 1997 Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl Materiál UNHCR z roku 1997 SHRNUTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. MEZINÁRODNÍ STANDARTY 3. DEFINICE 3.1 Dítě bez doprovodu 3.2 Dítě doprovázené

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Patronka Rady pro lidská práva

Patronka Rady pro lidská práva Patronka Rady pro lidská práva Ing. Kateřina SEQUENSOVÁ Velvyslankyně Stálé mise při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě JMÉNO AUTORA: DATUM: 17.12.2011 LUDVÍK EGER Úvod Lidská práva ve vnitrostátních

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Martina Štěpánková Slovo diskriminace je v poslední době slovem poměrně často používaným. Avšak co přesně se tímto pojmem míní a jak jej dále definuje zákon,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi Evropský soud pro lidská práva Otázky a Odpovědi Otázky a Odpovědi Co je Evropský soud pro lidská práva? Otázky a odpovědi byly vypracovány kanceláří Soudu. Předkládaný dokument nezavazuje Soud. Je určen

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexuální obtěžování na pracovišti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 101/2005-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Poznámky UNHCR k testování DNA za účelem stanovení rodinných vztahů u uprchlíků

Poznámky UNHCR k testování DNA za účelem stanovení rodinných vztahů u uprchlíků Poznámky UNHCR k testování DNA za účelem stanovení rodinných vztahů u uprchlíků I. Úvod 1. V současné době se členské státy stále více uchylují k testování DNA 1 pro stanovení rodinných vztahů, na jejichž

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Série evropských dohod (CEST) - č. 205. Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům

Série evropských dohod (CEST) - č. 205. Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům Série evropských dohod (CEST) - č. 205 Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům Tromsø, 18. června 2009 2 CETS 205 Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům, 18.6.2009 Preambule Členské

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí POZNÁMKA NA ÚVOD Version 1.1 Tento dokument je nutné považovat spíše za soubor důležitých

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včas kasační stížnost.

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včas kasační stížnost. 4 Azs 80/2008-51 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jaroslava

Více