Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní BAKALÁSKÁ PRÁCE 2009 Petra Koutská

2 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Personalistika spolenosti Partners For Life Planning Petra Koutská Bakaláská práce 2009

3 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁSKÉ PRÁCE (PROJEKTU, UMLECKÉHO DÍLA, UMLECKÉHO VÝKONU) Jméno a píjmení: Studijní program: Studijní obor: Petra KOUTSKÁ B6208 Ekonomika a management Management podniku - Management malých a stedních podnik Název tématu: Personalistika spolenosti Partners For Life Planning Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Úvod l. Základní pojmy personalistiky 2. Charakteristika spolenosti Partners For Life Planning 3. Personální systém spolenosti Partners For Life Planning 4. Doporuení a návrhy 5. Závr 6. Literatura 7. Pílohy

4 Rozsah grafických prací: Rozsah pracovní zprávy: Forma zpracování bakaláské práce: cca 30 stran tištná/elektronická Seznam odborné literatury: [1 ]Bláha,J.Personalistika pro malé a stední firmy.brno:computer Press, s.ISBN [2] Foot,M.Personalistika.Praha: Computer Press, s.ISBN [3]Hájek,L.Moderní personalistika:záruka prosperity podniku.praha:práce, s.isbn x [4] Martin,D.Personalistika od A do Z.1.vydání.Brno:Computer Press, s.isbn [5] Novotný,R.Odmování a personalistika.ostrava:mirago, s.isbn [6]Stýblo,J.Moderní personalis- tika:trendy,inspirace,výzvy.praha:grada, s.isbn Vedoucí bakaláské práce: Datum zadání bakaláské práce: Termín odevzdání bakaláské práce: Ing. Kateina Jirásková Ústav ekonomiky a managementu V Pardubicích dne 3. ervence ervna kvtna 2009 L.S. doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. dkanka Ing. Marcela Kožená, Ph.D. vedoucí ústavu V Pardubicích dne 3. ervence 2008 V Pardubicích dne 3. ervence 2008

5 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skuteností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavení licenní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávnna ode mne požadovat pimený píspvek na úhradu náklad, které na vytvoení díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutené výše. Souhlasím s prezenním zpístupnním své práce v Univerzitní knihovn. V Pardubicích dne Petra Koutská

6 Podkování Na tomto míst bych ráda podkovala vedoucí mé bakaláské práce, Ing. Katein Jiráskové, za odbornou pomoc, nezištn vnovaný as a ochotu, kterou mi projevila v prbhu zpracování práce. Dále bych ráda podkovala Ing. Karlovi Šaterovi Ph. D., který byl vedoucím mé bakaláské práce od , a to pedevším za metodické vedení pi zpracování práce. Dále chci podkovat Míše Kosové za poskytování cenných pipomínek týkajících se formální úpravy práce.

7 ANOTACE Bakaláská práce se zabývá studiem personálních inností ve finann poradenské spolenosti, v eské spolenosti Partners For Life Planning a.s. Cílem této práce je metodou analýzy zjistit stav, prbh a kvalitu personální agendy ve spolenosti Partners For Life Planning a.s a navrhnout jistá doporuení k jejich zlepšení. KLÍOVÁ SLOVA personalistika, finanní poradenství, portfolio, management TITLE Human resources management of company Partners For Life Planning ANNOTATION The diploma paper studies human resources functions of a financial advisory company, a case of a Czech company, the Partners for Life Planning AS. The objektive of the paper is to analyze the level of human resources functions in the company. The functions and processes within the human resources department are being identified and analyzed and certain improvements proposed. KEYWORDS human resources management, financial consultancy, portfolio, management

8 SEZNAM OBRÁZK A TABULEK Obrázek 1: Kivka vitality Obrázek 2: Cash-flow kvadrant Obrázek 3: Finanní pyramida Obrázek 4: Finanní trh Tabulka 1: Validita metod výbru pracovník podle M. Smithe

9 OBSAH ÚVOD PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Pojem personální práce a personální innost Hlavní aktivity personálního managementu Vytváení pracovních míst Analýza pracovních míst Získávání pracovník Výbr pracovník Pijímání pracovník Hodnocení pracovník Vzdlávání a rozvoj pracovník Motivace pracovník Odmování pracovník PERSONALISTIKA VE SPOLENOSTI PARTNERS FOR LIFE PLANNING Základní informace o spolenosti Partners Finanní poradenství jinak Klíové osobnosti Portfolio Pro pracovat práv v této organizaci? Vize spolenosti Partners For Life Planning a.s Personalistika Vytváení pracovních míst Analýza pracovního místa Získávání pracovník Výbr pracovník...31

10 Pijímání pracovník Zaškolovací systém Vzdlávací systém Kariérní rst Hodnocení pracovník Motivace spolupracovník Systém odmování Zajištní kvality firmy...47 ZÁVR...48

11 ÚVOD Domnívám se, že vtšina lidí není píliš finann gramotná. Jist se mezi námi najdou lidé, kteí sledují dní na finanních trzích, tou pravideln ekonomické asopisy nebo napíklad investují své peníze do fond i akcií. Avšak ze své zkušenosti vím, že lidé nesnášejí vystávání dlouhých front v bankách nebo hádání se na pojiš ovnách, aby jim proplatili škodnou událost. Proto sleduji, že postupem asu stále více roste význam tzv. finanního poradenství. Finanním poradenstvím se na eském trhu zabývá mnoho spoleností nap. OVB, AWD, Broker Consulting, Fincentrum, Kapitol, ZFP, Datalife, Partners For Life Planning atd. Je velmi dležité vybrat si tu správnou spolenost, jelikož každá z tchto organizací si pod pojmem finanní poradenství pedstavuje nco jiného. Oslovila jsem nkolik spoleností, které jsem si hrub zanalyzovala. Mým cílem bylo zjistit, ím se služby dané firmy liší od ostatních spoleností. Dalším zdrojem informací byly televizní poady nap. erné ovce, Krotitelé dluh a rzné lánky v tisku a na internetu. Výsledky hrubé analýzy: Na spolenosti OVB se mi nelíbí jejich nechu vyvíjet exkluzivní produkty, nabízejí jen to, co má trh, což je velmi málo. Dále zde neexistují pevn stanovená povyšovací kritéria, povyšuje jednoduše pouze editel. Cílem finanního poradce je uzavít s klientem njakou smlouvu a neexistuje již žádný následný servis i pée o klienty. Organizace AWD má v porovnání s konkurencí velmi drahé produkty a nereálný kariérový plán. Spolenost je známá tzv. vymýváním mozk. Pokud se chce lovk stát finanním poradcem, musí ihned ukonit stávající povolání a následují 2 msíce intenzivního školení. Za každého pivedeného lovka dostane poradce finanní odmnu. Broker Consulting se vyznauje tím, že odejít z této spolenosti je velmi obtížné ba tém nemožné, což také o nem vypovídá. Svou velikostí je to velmi malá firmika. Doménou spolenosti Fincentrum je petahování lidí z jiných poradenských organizací. Velkým mínusem je také neexistence jakéhokoli zaškolovacího systému.

12 Organizace Kapitol se nezabývá ani hypotékami ani investicemi. Spolupracuje pouze s pojiš ovnami. Spolenost ZFP je založena na samospotebitelském systému. Tato instituce na m zapsobila dojmem, že kariéra tu sice je možná, ale pouze pro talenty, kteí oblbnou cizí lidi. Firma Datalife je srovnatelná se spoleností Kapitol. Dle mého názoru se jeví nejvíce kvalitní spolenost Partners For Life Planning a.s., kde jsem na první pohled neobjevila žádné závažné nedostatky. Firma má velmi propracovaný zaškolovací systém, nabízí exkluzivní produkty, má velmi reálný kariérový plán. Proto se ve své bakaláské práci chci vnovat práv této spolenosti. Konkrétn se zamím na personalistiku. Nebo personální práce je velmi dležitou oblastí. Každý podnik, každá firma pracuje s lidmi, s personálem. A práv lidé rozhodují, stanovují cíle, navrhují, vyrábjí a prodávají výrobky. Jsou tedy tvoivým a nejcennjším prvkem v každé organizaci, nepostradatelní pro její úspšnost a výkonnost. A tak je v zájmu kterékoliv organizace vnovat nemalou pozornost práv personalistice a schopnosti efektivn ídit lidské zdroje. Cílem této práce je metodou analýzy zjistit stav, prbh a kvalitu personální agendy ve spolenosti Partners For Life Planning a.s a navrhnout nutné zmny k náprav.

13 1. PERSONÁLNÍ MANAGEMENT 1.1. Pojem personální práce a personální innost Personální práce (personalistika) tvoí tu ást ízení organizace, která se zamuje na vše, co se týká lovka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho inností, výsledk jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkm a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovnž jeho osobní uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. 1 Co je úkolem personální práce? Hlavním úkolem ízení každé firmy je, aby plnila své cíle, byla výkonná, konkurenceschopná a úspšná na trhu, dosahovala žádoucího zisku a aby se její výkon a postavení na trhu neustále zlepšovaly. Tomuto úkolu samozejm slouží i personální práce tím, že: hledá nejvhodnjší spojení lovka s pracovními úkoly a neustále toto spojení vylauje; usiluje o optimální využívání pracovník; formuje pracovní skupiny, usiluje o efektivní zpsob vedení lidí a zdravé mezilidské vztahy; zajiš uje personální a sociální rozvoj pracovník; dbá na to, aby se dodržovaly všechny zákony týkající se oblasti práce, zamstnávání lidí a lidských práv. 2 Úkoly ízení lidských zdroj nacházejí svj konkrétní výraz v tzv. personálních innostech (službách, funkcích). Personální innosti pedstavují výkonnou ást personální práce. 3 1 Mohelská, H., Rošický, S., Šabatová, M. Personální management:aplikaní systematický pehled. Hradec Králové:Gaudeamus, s.ISBN ,str. 8 2 Koubek,J.Personální práce v malých a stedních firmách.3vyd.praha:grada, s.isbn ,str Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN , str. 20

14 1.2. Hlavní aktivity personálního managementu 1. vytváení pracovních míst; 2. analýza pracovních míst; 3. získávání pracovník; 4. výbr pracovník; 5. pijímání pracovník; 6. hodnocení pracovník; 7. vzdlávání a rozvoj pracovník; 8. motivace pracovník; 9. odmování pracovník Vytváení pracovních míst Vytváení pracovních míst bylo definováno Davisem (1966) jako: Specifikace obsahu, metod a vztah pracovního místa za úelem uspokojení technologických a organizaních požadavk a rovnž sociálních a osobních požadavk držitele pracovního místa. Vytváení pracovních míst má dva cíle: za prvé, uspokojit požadavky organizace na produktivitu, efektivní funknost inností a kvalitu výrobk nebo služeb a za druhé, uspokojit poteby jedince týkající se jeho zájm, úkol a úspch. Je jasné, že tyto cíle jsou vzájemn propojené a že obecným cílem vytváení pracovních míst je propojit poteby jedinc s potebami organizace. 4 Proces vytváení pracovních míst mívá obvykle následující podobu 1. Stanovení výrobních cíl i cíl innosti firmy. 2. Rozložení tchto cíl do jednotlivých pracovních úkol. 3. Stanovení potebného rozsahu jednotlivých pracovních úkol. 4. Rozbor technických a organizaních podmínek. 5. Stanovení standardního postupu pi plnní jednotlivých pracovních úkol s ohledem na technické a organizaní podmínky. 4 Armstrong, M. Personální management. Praha: Grada, s.ISBN , str. 375

15 6. Stanovení náronosti a požadavk jednotlivých pracovních úkol na schopnosti pracovníka. 7. Stanovení standardní asové náronosti jednotlivých pracovních úkol za daných technických a organizaních podmínek. 8. Porovnání náronosti pracovních úkol s kapacitou a dalšími charakteristikami pracovník, kteí by je mli vykonávat. 9. S ohledem na požadovaný rozsah pracovních úkol stanovit potebné množství každého typu pracovního místa. 5 Každá zmna v cílech a pracovních úkolech firmy, každá zmna v používané technice i technologii, každá organizaní zmna, rst firmy, obtížnost získávání pracovník na uritá pracovní místa, asté odchody pracovník z uritých pracovních míst, poteba zlepšit pracovní podmínky pracovník, uinit práci rozmanitjší a zajímavjší, šitou na míru konkrétnímu pracovníkovi atd., si mohou vyžádat zmnu designu pracovních míst, tedy jejich redesign. Z tohoto a dalších dvod je nezbytné u každého pracovního místa dkladn znát povahu práce, její podmínky i požadavky na pracovníka. Tomu slouží analýza pracovních míst Analýza pracovních míst Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním míst a tím vytváí i pedstavu o pracovníkovi, který by ml na pracovním míst pracovat. Analýza pracovních míst pedstavuje proces zjiš ování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách, odpovdnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává a dalších souvislostí pracovních míst. 7 Analýza pracovního místa poskytuje tyto informace o pracovním míst: celkový úel - pro pracovní místo existuje; obsah - povaha a šíe práce; 5 Koubek,J.Personální práce v malých a stedních firmách.3vyd.praha:grada, s.isbn ,str.42 6 Koubek,J.Personální práce v malých a stedních firmách.3vyd.praha:grada, s.isbn ,str.43 7 Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha:Linde, s.ISBN , str. 120

16 zodpovdnost - výsledky nebo výstupy, za které držitel pracovního místa zodpovídá; kritéria výkonu - kritéria, mítka nebo ukazatele, které umožují zhodnotit, nakolik je práce vykonávána uspokojiv; organizaní faktory - vztahy podízenost, resp. nadízenosti; motivující faktory - zvláštní rysy práce, které mohou motivovat nebo demotivovat; faktory osobního rozvoje vyhlídka na postup a kariéru a píležitost získat nové dovednosti nebo odbornost; faktory prostedí nap. pracovní podmínky Získávání pracovník Získávání pracovník je innost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci pilákala dostatené množství odpovídajících uchaze o tato místa, a to s pimenými náklady a v žádoucím termínu. Spoívá tedy v rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdroj, informování o volných pracovních místech v organizaci, nabízení tchto volných pracovních míst, v jednání s uchazei, v získávání pimených informací o uchazeích a v organizaním a administrativním zajištní všech tchto inností. 9 V procesu získávání pracovník proti sob stojí dv strany: na jedné stran je podnik se svojí potebou pracovních sil, na druhé stran jsou to potenciální uchazei o práci, tedy osoby hledající vhodné zamstnání. Mezi tmito osobami mohou být i stávající zamstnanci podniku, kteí bu mají sami zájem o zmnu pracovního místa v rámci podniku, nebo jsou ze svého dosavadního pracovního místa uvolování v souvislosti s úsporami pracovních sil i organizaními zmnami v podniku. 10 Podnik mže obsahovat volná pracovní místa jak z vnitních zdroj, tak z vnjších zdroj pracovních sil. 8 Armstrong, M. Personální management. Praha:Grada, s.ISBN , str Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN , str Koubek,J.,Huttlová,E.,Hrabtová,E.Personální ízení.praha:vysoká škola ekonomická, s.isbn ,str.57

17 Vnitní zdroje pracovních sil tvoí: pracovní síly uspoené v dsledku technického rozvoje; pracovní síly uvolované v souvislosti s ukonením njaké výroby i jinými organizaními zmnami; pracovníci, kteí dozráli k tomu, aby mohli vykonávat náronjší práci, než jakou vykonávají na stávajícím míst; pracovníci, kteí jsou sice úeln využiti na stávajícím pracovním míst, mají však z njakých dvod zájem pejít na uvolnné i nov vytvoené pracovní místo v jiné ásti podniku. 11 Vnjší zdroje pracovních sil tvoí: volné pracovní síly na trhu práce; erství absolventi škol i jiných institucí pipravujících mládež na povolání; zamstnanci jiných organizací, kteí jsou rozhodnuti zmnit zamstnavatele, nebo je nabídka našeho podniku k tomuto rozhodnutí pivede. Doplkovými vnjšími zdroji mohou být: ženy v domácnosti; dchodci; studenti. 12 V organizacích, ve kterých si pracovní požadavky žádají stále schopnjší pracovníky, kdy je dostatek pracovník nestálý a lidský kapitál se stal poslední konkurenní výhodou, dosáhla odpovdnost manažera za vasné a efektivní získávání a formování podnikové pracovní síly (staffing) nové úrovn celopodnikového významu Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN , str Koubek,J.,Huttlová,E.,Hrabtová,E.Personální ízení.praha:vysoká škola ekonomická, s.isbn ,str Walker, A. Moderní personální management. Praha:Grada, s.ISBN ,str. 42

18 Výbr pracovník Úkolem výbru pracovník je rozpoznat, který z uchaze o práci v organizaci, shromáždných bhem procesu získávání pracovník a prošlých pedvýbrem, bude pravdpodobn nejlépe vyhovovat nejen požadavkm obsazovaného pracovního místa, ale pispje i k vytváení zdravých mezilidských vztah v pracovním týmu a organizaci, je schopen akceptovat hodnoty týmu a organizace a pispívat k vytváení žádoucí týmové a organizaní kultury a v neposlední ad je pravdpodobné, že bude mít dlouhodobjší perspektivu zamstnání v organizaci, a už vzhledem k tomu, že má schopnosti, které bude organizace dlouhodob potebovat, nebo je dostaten flexibilní a má rozvojový potenciál pro to, aby se pizpsobil pedpokládaným zmnám na pracovním míst, v týmu i v organizaci. 14 Postup 1. Zkoumání dotazník a jiných dokument pedložených uchazeem. 2. Pedbžný pohovor, mající doplnit nkteré skutenosti obsažené v dotazníku a písemných dokumentech. 3. Testování uchaze pomocí tzv. test pracovní zpsobilosti (spíše doplková metoda výbru). 4. Výbrový pohovor. 5. Zkoumání referencí. 6. Lékaské vyšetení. 7. Rozhodnutí o výbru konkrétního uchazee. 8. Informování uchaze o rozhodnutí. 15 Aby se co nejvíce zvýšila pravdpodobnost výbru opravdu toho nejlepšího, je nutné souasn používat více metod výbru, soustavn zkoumat validitu a spolehlivost tchto metod a snažit se rozhodovat nejen na základ odbornosti uchazee, ale také na základ jeho osobnosti a dalších znak Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha:Linde, s.ISBN ,str Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN , str Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha:Linde, s.ISBN ,str. 222

19 Validita metody výbru pracovník Díve, než se rozhodneme pro njakou metodu výbru pracovník, mli bychom mít uritou pedstavu o její validit (platnosti, vhodnosti). Vzhledem k tomu, že v malých a stedních firmách asi nebudou podmínky pro vlastní zkoumání této validity, mohou nám jako vodítko posloužit výsledky výzkum, které se uskutenily v 70. a 80. letech minulého století ve Velké Británii. Validita byla poítána pomocí korelaního koeficientu mezi skóre, kterého jedinec dosáhl pi aplikaci dané metody, a skóre, kterého dosáhl pi hodnocení svého pracovního výkonu a pracovního chování. Za validní metody výbru pracovník jsou považovány ty, u nichž výše zmínný korelaní koeficient dosáhl alespo hodnoty 0,40. Tabulka 1: Validita metod výbru pracovník podle M. Smithe Metoda výbru Validita Reference 0,13 Nestrukturovaný pohovor 0,31 Test osobnosti 0,38 Životopisné údaje 0,40 Test schopností 0,54 Ukázka práce 0,55 Strukturovaný pohovor 0,62 Zdroj: Koubek, J.Personální práce v malých a stedních firmách.3vyd.praha: Grada, s.ISBN , str. 109 Z tabulky je zejmé, že jako nejvhodnjší metoda výbru se jeví dobe pipravený strukturovaný pohovor, ukázka práce a njaký test schopností. Na druhé stran u nás módní testy osobnosti nedopadají práv nejlépe a už vbec nevhodnou metodou výbru je grafologie (rozbor písma za úelem posouzení osobnosti lovka) Koubek,J.Personální práce v malých a stedních firmách.3vyd.praha:grada, s.isbn ,str

20 Pijímání pracovník Pijímání pracovník pedstavuje ada procedur, které následují poté, co vybraný uchaze o zamstnání je informován o tom, že byl vybrán a akceptuje nabídku zamstnání v organizaci, a koní bhem dne nástupu pracovníka do zamstnání. Zásady pijímání pracovník: 1. Nejdležitjší formální náležitostí pijímání pracovník je vypracování a podepsání pracovní smlouvy. 2. V prbhu vypracovávání pracovní smlouvy by ml mít pracovník, jehož se smlouva týká, možnost seznámit se s návrhem organizace a vyjádit se k nmu. 3. Dále pracovník personálního útvaru ústn seznámí nového pracovníka s právy a povinnostmi vyplývajícími z pracovního pomru v organizaci, zodpoví pípadné dotazy pracovníka. 4. Po podpisu pracovní smlouvy dojde k zaazení pracovníka do personální evidence. 5. Nezbytnou souástí pijímání pracovníka je uvedení na pracovišt. 6. V dalším kroku bezprostední nadízený seznámí pracovníka s ostatními pracovníky dané organizaní jednotky (nap. oddlení). 7. Bezprostední nadízený i jím povený pracovník poskytnou novému pracovníkovi informace o sociáln hygienických podmínkách práce (šatny, umývárny, možnost oberstvení atd.). 8. Na závr celé procedury je pracovník zaveden na místo, kde bude vykonávat svou práci, je mu pidleno a pedáno nezbytné zaízení potebné k výkonu práce i nezbytný materiál, jsou mu pidleny první pracovní úkoly Hodnocení pracovník Je to v podstat posouzení závažnosti uritého pedmtu, jevu, plánované nebo uskuteované innosti, dále zjištní, zda posuzovaná skutenost je i není ve shod s pedem vytyeným cílem Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN , str Mayerová,M.,Ržika,J.Moderní personální management. Jinoany:H&H, s.ISBN X, str. 83

21 Jestliže je hodnocení správn provádno, mže se stát cenným pomocníkem pro rozvoj kvalifikace pracovník, plánování jejich kariéry, motivaci i pro jejich odmování. Výsledky hodnocení mohou v neposlední ad posloužit i k odhalování pracovních rezerv, cest jak a kde zvyšovat výkonnost, ke zlepšení systému ízení práce s lidmi, zejména jejich stimulace a motivace. 20 Jako píklad bych chtla uvést hodnocení pracovník firmy GE pod vedením bývalého generálního editele Jacka Welche. Jeho pístup k hodnocení zamstnanc firmy m velice zaujal. Jack Welch tápal pi hledání nejlepšího zpsobu, jak hodnotit zamstnance. Nakonec našel jeden, který ml velký úspch. Nazval ho kivkou vitality. Každý rok požádal všechny podniky GE, aby klasifikovaly leny vedení podnik. Základní koncepcí bylo, že piml vedoucí svých podnik, aby diferencovali své zamstnance. Museli urit, o kterých lidech ve své organizaci si myslí, že patí k 20 procentm nejlepších, 70 procentm vitáln stedních a konen k 10 procentm nejhorších. Jestliže bylo ve vedení podniku 20 lidí, chtl z nich znát tyi nejlepší a dva nejhorší jejich jména, postavení a výši platu. Zbývajících trnáct patilo k tm stedním. Ti, kdo pracovali špatn, museli vtšinou odejít. Obrázek 1: Kivka vitality Zdroj: Welch, J., Byrne, J. Rovnou k vci. Praha: Pragma, s.ISBN , str Stýblo,J.Personální management. Praha:Grada, s.ISBN ,str. 297

22 Výsledkem diferenciace je tídní na hráe kategorie A, B a C. K lidem skupiny A patí ti, kdo jsou naplnni nadšením, jsou odhodlaní usilovat, aby se vci daly do pohybu, jsou oteveni myšlenkám picházejícím odkudkoli a mají ped sebou spoustu cest. Jsou schopni nabíjet energií nejen sebe, ale všechny, s nimiž jsou ve styku. Díky nim je podnikání souasn produktivní i zábavné. Mají to, emu íkáme tyi nezbytné vlastnosti dobrých vedoucích spolenosti GE : velmi vysokou energetickou úrove, schopnost dodávat energii i druhým, rozhodnost v obtížných rozhodnutích a konen trvalou výkonnost a schopnost plnit sliby. Tyto tyi nezbytnosti musí být doprovázeny nadšením. Práv nadšení oddluje kategorie A a B. Lidé skupiny B jsou tžištm spolenosti a jsou klíoví pro provozní úspch. Pracovník kategorie C nedokáže práci udlat dobe. Lidé tipu C jsou spíš nervózní než nabití energií. Místo toho, aby podávali výkon, pešlapují na míst. Kivka vitality je dynamický zpsob roztídní pracovník na skupiny A, B a C. Zaazování zamstnanc do sí ového grafu nutí manažery pistupovat k tvrdým rozhodnutím. Kivka vitality musí být podporována systémem odmn: zvýšení platu, možnost získání zamstnaneckých akcií a povýšení Vzdlávání a rozvoj pracovník Jedním z hlavních úkol personální práce je optimáln spojovat pracovníka s jeho pracovními úkoly a zárove zajistit, aby byl nejen schopen a pipraven plnit tradiní úkoly svého povolání i zamstnání, ale aby byl schopen a pipraven plnit úkoly nové a náronjší. Z toho ovšem vyplývá, že formování flexibilních a na zmny pipravených pracovník pomocí organizací zabezpeovaného vzdlávání a rozvoje je v úsilí o pežití organizace jednou z nejdležitjších aktivit a je i významným zdrojem konkurenních výhod. Organizace, která nabízí svým souasným i potenciálním pracovníkm píležitost ke vzdlávání a rozvoji, si tím vytváí dobrou zamstnavatelskou povst a tím i píznivjší podmínky pro získávání a stabilizaci motivovaných a organizaci oddaných pracovník. 21 Welch,J.,Byrne,J.Rovnou k vci. Praha:Pragma, s.ISBN ,str

23 Konkrétní dvody vyvolávající nutnost vzdlávání a rozvoje pracovník organizace: zmny trhu; zvýšená promnlivost podnikatelského prostedí; povaha a vývojové tendence trhu práce; zmna sortimentu výrobk nebo služeb; zmna techniky a technologie; nutnost snižovat náklady; organizaní zmny a zmny ve zpsobu ízení; zmny hodnotových orientací lidí; nutnost zvyšovat kvalitu výrobk nebo služeb; orientace na kvalitu pracovního života. 22 V moderních organizacích, ve kterých pouhé udržení souasné úrovn pracovního výkonu a produktivity vyžaduje neustále rozšiování a prohlubování kvalifikace pracovník, odpovdnost manažer za vzdlávání a rozvoj pracovník významn vzrostla Motivace pracovník Dobrý pracovník musí nejen umt pracovat, ale musí také chtít pracovat. Organizace jako celek mže nabízet prostedí, v nmž lze dosáhnout vysoké míry motivace pomocí stimul a odmn, uspokojující práce a píležitostí ke vzdlání a rstu. Ale poád to jsou manažei, kdo musí hrát hlavní úlohu a musí využívat své dovednosti motivovat, aby dosáhli toho, že lidé budou ze sebe vydávat to nejlepší, a kdo musí dobe využívat motivující procesy nabízené organizací. Bývají rozlišovány dv skupiny motiv k práci:!"#$%& '()* Walker, A. Moderní personální management. Praha:Grada, s.ISBN ,str. 44 Motivy, které souvisí s prací samotnou, tzv. motivace intinsická: o poteba innosti vbec; o poteba kontaktu s druhými lidmi; o poteba výkonu;

24 o touha po moci; o poteba smyslu života a seberealizace. Motivy, které leží mimo vlastní práci, tzv. motivace extrinsická: o poteba penz; o poteba jistoty; o poteba potvrzení vlastní dležitosti; o poteba sociálních kontakt; o poteba sounáležitosti, partnerského vztahu. 24 Existují dva základní zpsoby motivace: odmna a trest. Pokud zamstnanci splují úkoly, které se od nich vyžadují, získávají odmnu, po které touží peníze, uznání, profesní postup, dležit znjící tituly apod. Jestliže naopak nevykonají, co se od nich oekává, jsou potrestáni napomenutím, snížení platu, pesunem na jinou práci i propuštním Odmování pracovník Odmování v moderním ízení lidských zdroj neznamená pouze mzdu nebo plat, pop. jiné formy penžní odmny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odmování je mnohem širší. Zahrnuje povýšení, formální uznání a také zamstnanecké výhody poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze z titulu pracovního pomru nebo jiného vztahu, na jehož základ pracovník pro organizaci pracuje. 25 Úkoly systému odmování: 1. Pilákat potebný poet a potebnou kvalitu uchaze o zamstnání v organizaci. 2. Stabilizovat žádoucí pracovníky. 3. Odmovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenost a schopnosti. 24 Bedrnová, E., Nový, I. Psychologie a sociologie ízení, Management Press Mohelská, H., Rošický, S., Šabatová, M. Personální management:aplikaní systematický pehled. Hradec Králové:Gaudeamus, s.ISBN ,str. 52

25 4. V ziskových organizacích napomoci k dosažení konkurenceschopného postavení na trhu. 5. Povaha systému, jeho náklady a asová náronost musejí být racionální, pimené možnostem organizace a potebám dalších personálních inností. 6. Být zamstnanci akceptován. 7. Hrát pozitivní roli v motivování pracovník, vést je k tomu, aby pracovali podle svých nejlepších schopností. 8. Být v souladu s veejnými zájmy a právními normami. 9. Poskytovat pracovníkm píležitost k realizaci rozumných aspirací pi dodržování zásad nestrannosti a rovnosti. 10. Sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovník. 11. Zajistit, aby náklady práce mohly být vhodným zpsobem kontrolovány, zejména s ohledem na ostatní náklady a s ohledem na píjmy. 26 Existuje mnoho faktor, které ovlivují odmování pracovní síly. Výbr systému odmování však zamstnancm naznauje, které hodnoty a cíle považuje organizace za dležité. Je mnoho variant systém odmování: asová mzda; individuální úkolová mzda; skupinová úkolová mzda; mená denní práce; celopodnikové systémy odmování; podíl na zisku; mzda odrážející výkon nebo odmování podle výkonu. Odmování podle výkonu nebo zásluh Jde o individualistický pístup, který preferuje diferencované odmování lidí, a to podle jejich úrovn výkonu nebo kompetence. 26 Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN ,str. 267

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Studijní opora: Management lidských zdroj. Obsah:

Studijní opora: Management lidských zdroj. Obsah: 2008 Studijní opora: Management lidských zdroj Obsah: 1. Úvod 1.1. Cíle a obsah pedmtu Management lidských zdroj 1.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 1.3. Prameny (základní a rozšiující literatura) 2.

Více

EDICE STUDIJNÍ TEXTY VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

EDICE STUDIJNÍ TEXTY VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U 2008 EDICE STUDIJNÍ TEXTY VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Rozvoj lidských zdroj 0.1. Cíle a obsah pedmtu Rozvoj lidských zdroj 0.2.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více