Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní BAKALÁSKÁ PRÁCE 2009 Petra Koutská

2 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Personalistika spolenosti Partners For Life Planning Petra Koutská Bakaláská práce 2009

3 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁSKÉ PRÁCE (PROJEKTU, UMLECKÉHO DÍLA, UMLECKÉHO VÝKONU) Jméno a píjmení: Studijní program: Studijní obor: Petra KOUTSKÁ B6208 Ekonomika a management Management podniku - Management malých a stedních podnik Název tématu: Personalistika spolenosti Partners For Life Planning Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Úvod l. Základní pojmy personalistiky 2. Charakteristika spolenosti Partners For Life Planning 3. Personální systém spolenosti Partners For Life Planning 4. Doporuení a návrhy 5. Závr 6. Literatura 7. Pílohy

4 Rozsah grafických prací: Rozsah pracovní zprávy: Forma zpracování bakaláské práce: cca 30 stran tištná/elektronická Seznam odborné literatury: [1 ]Bláha,J.Personalistika pro malé a stední firmy.brno:computer Press, s.ISBN [2] Foot,M.Personalistika.Praha: Computer Press, s.ISBN [3]Hájek,L.Moderní personalistika:záruka prosperity podniku.praha:práce, s.isbn x [4] Martin,D.Personalistika od A do Z.1.vydání.Brno:Computer Press, s.isbn [5] Novotný,R.Odmování a personalistika.ostrava:mirago, s.isbn [6]Stýblo,J.Moderní personalis- tika:trendy,inspirace,výzvy.praha:grada, s.isbn Vedoucí bakaláské práce: Datum zadání bakaláské práce: Termín odevzdání bakaláské práce: Ing. Kateina Jirásková Ústav ekonomiky a managementu V Pardubicích dne 3. ervence ervna kvtna 2009 L.S. doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. dkanka Ing. Marcela Kožená, Ph.D. vedoucí ústavu V Pardubicích dne 3. ervence 2008 V Pardubicích dne 3. ervence 2008

5 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skuteností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavení licenní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávnna ode mne požadovat pimený píspvek na úhradu náklad, které na vytvoení díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutené výše. Souhlasím s prezenním zpístupnním své práce v Univerzitní knihovn. V Pardubicích dne Petra Koutská

6 Podkování Na tomto míst bych ráda podkovala vedoucí mé bakaláské práce, Ing. Katein Jiráskové, za odbornou pomoc, nezištn vnovaný as a ochotu, kterou mi projevila v prbhu zpracování práce. Dále bych ráda podkovala Ing. Karlovi Šaterovi Ph. D., který byl vedoucím mé bakaláské práce od , a to pedevším za metodické vedení pi zpracování práce. Dále chci podkovat Míše Kosové za poskytování cenných pipomínek týkajících se formální úpravy práce.

7 ANOTACE Bakaláská práce se zabývá studiem personálních inností ve finann poradenské spolenosti, v eské spolenosti Partners For Life Planning a.s. Cílem této práce je metodou analýzy zjistit stav, prbh a kvalitu personální agendy ve spolenosti Partners For Life Planning a.s a navrhnout jistá doporuení k jejich zlepšení. KLÍOVÁ SLOVA personalistika, finanní poradenství, portfolio, management TITLE Human resources management of company Partners For Life Planning ANNOTATION The diploma paper studies human resources functions of a financial advisory company, a case of a Czech company, the Partners for Life Planning AS. The objektive of the paper is to analyze the level of human resources functions in the company. The functions and processes within the human resources department are being identified and analyzed and certain improvements proposed. KEYWORDS human resources management, financial consultancy, portfolio, management

8 SEZNAM OBRÁZK A TABULEK Obrázek 1: Kivka vitality Obrázek 2: Cash-flow kvadrant Obrázek 3: Finanní pyramida Obrázek 4: Finanní trh Tabulka 1: Validita metod výbru pracovník podle M. Smithe

9 OBSAH ÚVOD PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Pojem personální práce a personální innost Hlavní aktivity personálního managementu Vytváení pracovních míst Analýza pracovních míst Získávání pracovník Výbr pracovník Pijímání pracovník Hodnocení pracovník Vzdlávání a rozvoj pracovník Motivace pracovník Odmování pracovník PERSONALISTIKA VE SPOLENOSTI PARTNERS FOR LIFE PLANNING Základní informace o spolenosti Partners Finanní poradenství jinak Klíové osobnosti Portfolio Pro pracovat práv v této organizaci? Vize spolenosti Partners For Life Planning a.s Personalistika Vytváení pracovních míst Analýza pracovního místa Získávání pracovník Výbr pracovník...31

10 Pijímání pracovník Zaškolovací systém Vzdlávací systém Kariérní rst Hodnocení pracovník Motivace spolupracovník Systém odmování Zajištní kvality firmy...47 ZÁVR...48

11 ÚVOD Domnívám se, že vtšina lidí není píliš finann gramotná. Jist se mezi námi najdou lidé, kteí sledují dní na finanních trzích, tou pravideln ekonomické asopisy nebo napíklad investují své peníze do fond i akcií. Avšak ze své zkušenosti vím, že lidé nesnášejí vystávání dlouhých front v bankách nebo hádání se na pojiš ovnách, aby jim proplatili škodnou událost. Proto sleduji, že postupem asu stále více roste význam tzv. finanního poradenství. Finanním poradenstvím se na eském trhu zabývá mnoho spoleností nap. OVB, AWD, Broker Consulting, Fincentrum, Kapitol, ZFP, Datalife, Partners For Life Planning atd. Je velmi dležité vybrat si tu správnou spolenost, jelikož každá z tchto organizací si pod pojmem finanní poradenství pedstavuje nco jiného. Oslovila jsem nkolik spoleností, které jsem si hrub zanalyzovala. Mým cílem bylo zjistit, ím se služby dané firmy liší od ostatních spoleností. Dalším zdrojem informací byly televizní poady nap. erné ovce, Krotitelé dluh a rzné lánky v tisku a na internetu. Výsledky hrubé analýzy: Na spolenosti OVB se mi nelíbí jejich nechu vyvíjet exkluzivní produkty, nabízejí jen to, co má trh, což je velmi málo. Dále zde neexistují pevn stanovená povyšovací kritéria, povyšuje jednoduše pouze editel. Cílem finanního poradce je uzavít s klientem njakou smlouvu a neexistuje již žádný následný servis i pée o klienty. Organizace AWD má v porovnání s konkurencí velmi drahé produkty a nereálný kariérový plán. Spolenost je známá tzv. vymýváním mozk. Pokud se chce lovk stát finanním poradcem, musí ihned ukonit stávající povolání a následují 2 msíce intenzivního školení. Za každého pivedeného lovka dostane poradce finanní odmnu. Broker Consulting se vyznauje tím, že odejít z této spolenosti je velmi obtížné ba tém nemožné, což také o nem vypovídá. Svou velikostí je to velmi malá firmika. Doménou spolenosti Fincentrum je petahování lidí z jiných poradenských organizací. Velkým mínusem je také neexistence jakéhokoli zaškolovacího systému.

12 Organizace Kapitol se nezabývá ani hypotékami ani investicemi. Spolupracuje pouze s pojiš ovnami. Spolenost ZFP je založena na samospotebitelském systému. Tato instituce na m zapsobila dojmem, že kariéra tu sice je možná, ale pouze pro talenty, kteí oblbnou cizí lidi. Firma Datalife je srovnatelná se spoleností Kapitol. Dle mého názoru se jeví nejvíce kvalitní spolenost Partners For Life Planning a.s., kde jsem na první pohled neobjevila žádné závažné nedostatky. Firma má velmi propracovaný zaškolovací systém, nabízí exkluzivní produkty, má velmi reálný kariérový plán. Proto se ve své bakaláské práci chci vnovat práv této spolenosti. Konkrétn se zamím na personalistiku. Nebo personální práce je velmi dležitou oblastí. Každý podnik, každá firma pracuje s lidmi, s personálem. A práv lidé rozhodují, stanovují cíle, navrhují, vyrábjí a prodávají výrobky. Jsou tedy tvoivým a nejcennjším prvkem v každé organizaci, nepostradatelní pro její úspšnost a výkonnost. A tak je v zájmu kterékoliv organizace vnovat nemalou pozornost práv personalistice a schopnosti efektivn ídit lidské zdroje. Cílem této práce je metodou analýzy zjistit stav, prbh a kvalitu personální agendy ve spolenosti Partners For Life Planning a.s a navrhnout nutné zmny k náprav.

13 1. PERSONÁLNÍ MANAGEMENT 1.1. Pojem personální práce a personální innost Personální práce (personalistika) tvoí tu ást ízení organizace, která se zamuje na vše, co se týká lovka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho inností, výsledk jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkm a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovnž jeho osobní uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. 1 Co je úkolem personální práce? Hlavním úkolem ízení každé firmy je, aby plnila své cíle, byla výkonná, konkurenceschopná a úspšná na trhu, dosahovala žádoucího zisku a aby se její výkon a postavení na trhu neustále zlepšovaly. Tomuto úkolu samozejm slouží i personální práce tím, že: hledá nejvhodnjší spojení lovka s pracovními úkoly a neustále toto spojení vylauje; usiluje o optimální využívání pracovník; formuje pracovní skupiny, usiluje o efektivní zpsob vedení lidí a zdravé mezilidské vztahy; zajiš uje personální a sociální rozvoj pracovník; dbá na to, aby se dodržovaly všechny zákony týkající se oblasti práce, zamstnávání lidí a lidských práv. 2 Úkoly ízení lidských zdroj nacházejí svj konkrétní výraz v tzv. personálních innostech (službách, funkcích). Personální innosti pedstavují výkonnou ást personální práce. 3 1 Mohelská, H., Rošický, S., Šabatová, M. Personální management:aplikaní systematický pehled. Hradec Králové:Gaudeamus, s.ISBN ,str. 8 2 Koubek,J.Personální práce v malých a stedních firmách.3vyd.praha:grada, s.isbn ,str Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN , str. 20

14 1.2. Hlavní aktivity personálního managementu 1. vytváení pracovních míst; 2. analýza pracovních míst; 3. získávání pracovník; 4. výbr pracovník; 5. pijímání pracovník; 6. hodnocení pracovník; 7. vzdlávání a rozvoj pracovník; 8. motivace pracovník; 9. odmování pracovník Vytváení pracovních míst Vytváení pracovních míst bylo definováno Davisem (1966) jako: Specifikace obsahu, metod a vztah pracovního místa za úelem uspokojení technologických a organizaních požadavk a rovnž sociálních a osobních požadavk držitele pracovního místa. Vytváení pracovních míst má dva cíle: za prvé, uspokojit požadavky organizace na produktivitu, efektivní funknost inností a kvalitu výrobk nebo služeb a za druhé, uspokojit poteby jedince týkající se jeho zájm, úkol a úspch. Je jasné, že tyto cíle jsou vzájemn propojené a že obecným cílem vytváení pracovních míst je propojit poteby jedinc s potebami organizace. 4 Proces vytváení pracovních míst mívá obvykle následující podobu 1. Stanovení výrobních cíl i cíl innosti firmy. 2. Rozložení tchto cíl do jednotlivých pracovních úkol. 3. Stanovení potebného rozsahu jednotlivých pracovních úkol. 4. Rozbor technických a organizaních podmínek. 5. Stanovení standardního postupu pi plnní jednotlivých pracovních úkol s ohledem na technické a organizaní podmínky. 4 Armstrong, M. Personální management. Praha: Grada, s.ISBN , str. 375

15 6. Stanovení náronosti a požadavk jednotlivých pracovních úkol na schopnosti pracovníka. 7. Stanovení standardní asové náronosti jednotlivých pracovních úkol za daných technických a organizaních podmínek. 8. Porovnání náronosti pracovních úkol s kapacitou a dalšími charakteristikami pracovník, kteí by je mli vykonávat. 9. S ohledem na požadovaný rozsah pracovních úkol stanovit potebné množství každého typu pracovního místa. 5 Každá zmna v cílech a pracovních úkolech firmy, každá zmna v používané technice i technologii, každá organizaní zmna, rst firmy, obtížnost získávání pracovník na uritá pracovní místa, asté odchody pracovník z uritých pracovních míst, poteba zlepšit pracovní podmínky pracovník, uinit práci rozmanitjší a zajímavjší, šitou na míru konkrétnímu pracovníkovi atd., si mohou vyžádat zmnu designu pracovních míst, tedy jejich redesign. Z tohoto a dalších dvod je nezbytné u každého pracovního místa dkladn znát povahu práce, její podmínky i požadavky na pracovníka. Tomu slouží analýza pracovních míst Analýza pracovních míst Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním míst a tím vytváí i pedstavu o pracovníkovi, který by ml na pracovním míst pracovat. Analýza pracovních míst pedstavuje proces zjiš ování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách, odpovdnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává a dalších souvislostí pracovních míst. 7 Analýza pracovního místa poskytuje tyto informace o pracovním míst: celkový úel - pro pracovní místo existuje; obsah - povaha a šíe práce; 5 Koubek,J.Personální práce v malých a stedních firmách.3vyd.praha:grada, s.isbn ,str.42 6 Koubek,J.Personální práce v malých a stedních firmách.3vyd.praha:grada, s.isbn ,str.43 7 Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha:Linde, s.ISBN , str. 120

16 zodpovdnost - výsledky nebo výstupy, za které držitel pracovního místa zodpovídá; kritéria výkonu - kritéria, mítka nebo ukazatele, které umožují zhodnotit, nakolik je práce vykonávána uspokojiv; organizaní faktory - vztahy podízenost, resp. nadízenosti; motivující faktory - zvláštní rysy práce, které mohou motivovat nebo demotivovat; faktory osobního rozvoje vyhlídka na postup a kariéru a píležitost získat nové dovednosti nebo odbornost; faktory prostedí nap. pracovní podmínky Získávání pracovník Získávání pracovník je innost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci pilákala dostatené množství odpovídajících uchaze o tato místa, a to s pimenými náklady a v žádoucím termínu. Spoívá tedy v rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdroj, informování o volných pracovních místech v organizaci, nabízení tchto volných pracovních míst, v jednání s uchazei, v získávání pimených informací o uchazeích a v organizaním a administrativním zajištní všech tchto inností. 9 V procesu získávání pracovník proti sob stojí dv strany: na jedné stran je podnik se svojí potebou pracovních sil, na druhé stran jsou to potenciální uchazei o práci, tedy osoby hledající vhodné zamstnání. Mezi tmito osobami mohou být i stávající zamstnanci podniku, kteí bu mají sami zájem o zmnu pracovního místa v rámci podniku, nebo jsou ze svého dosavadního pracovního místa uvolování v souvislosti s úsporami pracovních sil i organizaními zmnami v podniku. 10 Podnik mže obsahovat volná pracovní místa jak z vnitních zdroj, tak z vnjších zdroj pracovních sil. 8 Armstrong, M. Personální management. Praha:Grada, s.ISBN , str Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN , str Koubek,J.,Huttlová,E.,Hrabtová,E.Personální ízení.praha:vysoká škola ekonomická, s.isbn ,str.57

17 Vnitní zdroje pracovních sil tvoí: pracovní síly uspoené v dsledku technického rozvoje; pracovní síly uvolované v souvislosti s ukonením njaké výroby i jinými organizaními zmnami; pracovníci, kteí dozráli k tomu, aby mohli vykonávat náronjší práci, než jakou vykonávají na stávajícím míst; pracovníci, kteí jsou sice úeln využiti na stávajícím pracovním míst, mají však z njakých dvod zájem pejít na uvolnné i nov vytvoené pracovní místo v jiné ásti podniku. 11 Vnjší zdroje pracovních sil tvoí: volné pracovní síly na trhu práce; erství absolventi škol i jiných institucí pipravujících mládež na povolání; zamstnanci jiných organizací, kteí jsou rozhodnuti zmnit zamstnavatele, nebo je nabídka našeho podniku k tomuto rozhodnutí pivede. Doplkovými vnjšími zdroji mohou být: ženy v domácnosti; dchodci; studenti. 12 V organizacích, ve kterých si pracovní požadavky žádají stále schopnjší pracovníky, kdy je dostatek pracovník nestálý a lidský kapitál se stal poslední konkurenní výhodou, dosáhla odpovdnost manažera za vasné a efektivní získávání a formování podnikové pracovní síly (staffing) nové úrovn celopodnikového významu Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN , str Koubek,J.,Huttlová,E.,Hrabtová,E.Personální ízení.praha:vysoká škola ekonomická, s.isbn ,str Walker, A. Moderní personální management. Praha:Grada, s.ISBN ,str. 42

18 Výbr pracovník Úkolem výbru pracovník je rozpoznat, který z uchaze o práci v organizaci, shromáždných bhem procesu získávání pracovník a prošlých pedvýbrem, bude pravdpodobn nejlépe vyhovovat nejen požadavkm obsazovaného pracovního místa, ale pispje i k vytváení zdravých mezilidských vztah v pracovním týmu a organizaci, je schopen akceptovat hodnoty týmu a organizace a pispívat k vytváení žádoucí týmové a organizaní kultury a v neposlední ad je pravdpodobné, že bude mít dlouhodobjší perspektivu zamstnání v organizaci, a už vzhledem k tomu, že má schopnosti, které bude organizace dlouhodob potebovat, nebo je dostaten flexibilní a má rozvojový potenciál pro to, aby se pizpsobil pedpokládaným zmnám na pracovním míst, v týmu i v organizaci. 14 Postup 1. Zkoumání dotazník a jiných dokument pedložených uchazeem. 2. Pedbžný pohovor, mající doplnit nkteré skutenosti obsažené v dotazníku a písemných dokumentech. 3. Testování uchaze pomocí tzv. test pracovní zpsobilosti (spíše doplková metoda výbru). 4. Výbrový pohovor. 5. Zkoumání referencí. 6. Lékaské vyšetení. 7. Rozhodnutí o výbru konkrétního uchazee. 8. Informování uchaze o rozhodnutí. 15 Aby se co nejvíce zvýšila pravdpodobnost výbru opravdu toho nejlepšího, je nutné souasn používat více metod výbru, soustavn zkoumat validitu a spolehlivost tchto metod a snažit se rozhodovat nejen na základ odbornosti uchazee, ale také na základ jeho osobnosti a dalších znak Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha:Linde, s.ISBN ,str Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN , str Koubek, J. ABC praktické personalistiky. Praha:Linde, s.ISBN ,str. 222

19 Validita metody výbru pracovník Díve, než se rozhodneme pro njakou metodu výbru pracovník, mli bychom mít uritou pedstavu o její validit (platnosti, vhodnosti). Vzhledem k tomu, že v malých a stedních firmách asi nebudou podmínky pro vlastní zkoumání této validity, mohou nám jako vodítko posloužit výsledky výzkum, které se uskutenily v 70. a 80. letech minulého století ve Velké Británii. Validita byla poítána pomocí korelaního koeficientu mezi skóre, kterého jedinec dosáhl pi aplikaci dané metody, a skóre, kterého dosáhl pi hodnocení svého pracovního výkonu a pracovního chování. Za validní metody výbru pracovník jsou považovány ty, u nichž výše zmínný korelaní koeficient dosáhl alespo hodnoty 0,40. Tabulka 1: Validita metod výbru pracovník podle M. Smithe Metoda výbru Validita Reference 0,13 Nestrukturovaný pohovor 0,31 Test osobnosti 0,38 Životopisné údaje 0,40 Test schopností 0,54 Ukázka práce 0,55 Strukturovaný pohovor 0,62 Zdroj: Koubek, J.Personální práce v malých a stedních firmách.3vyd.praha: Grada, s.ISBN , str. 109 Z tabulky je zejmé, že jako nejvhodnjší metoda výbru se jeví dobe pipravený strukturovaný pohovor, ukázka práce a njaký test schopností. Na druhé stran u nás módní testy osobnosti nedopadají práv nejlépe a už vbec nevhodnou metodou výbru je grafologie (rozbor písma za úelem posouzení osobnosti lovka) Koubek,J.Personální práce v malých a stedních firmách.3vyd.praha:grada, s.isbn ,str

20 Pijímání pracovník Pijímání pracovník pedstavuje ada procedur, které následují poté, co vybraný uchaze o zamstnání je informován o tom, že byl vybrán a akceptuje nabídku zamstnání v organizaci, a koní bhem dne nástupu pracovníka do zamstnání. Zásady pijímání pracovník: 1. Nejdležitjší formální náležitostí pijímání pracovník je vypracování a podepsání pracovní smlouvy. 2. V prbhu vypracovávání pracovní smlouvy by ml mít pracovník, jehož se smlouva týká, možnost seznámit se s návrhem organizace a vyjádit se k nmu. 3. Dále pracovník personálního útvaru ústn seznámí nového pracovníka s právy a povinnostmi vyplývajícími z pracovního pomru v organizaci, zodpoví pípadné dotazy pracovníka. 4. Po podpisu pracovní smlouvy dojde k zaazení pracovníka do personální evidence. 5. Nezbytnou souástí pijímání pracovníka je uvedení na pracovišt. 6. V dalším kroku bezprostední nadízený seznámí pracovníka s ostatními pracovníky dané organizaní jednotky (nap. oddlení). 7. Bezprostední nadízený i jím povený pracovník poskytnou novému pracovníkovi informace o sociáln hygienických podmínkách práce (šatny, umývárny, možnost oberstvení atd.). 8. Na závr celé procedury je pracovník zaveden na místo, kde bude vykonávat svou práci, je mu pidleno a pedáno nezbytné zaízení potebné k výkonu práce i nezbytný materiál, jsou mu pidleny první pracovní úkoly Hodnocení pracovník Je to v podstat posouzení závažnosti uritého pedmtu, jevu, plánované nebo uskuteované innosti, dále zjištní, zda posuzovaná skutenost je i není ve shod s pedem vytyeným cílem Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN , str Mayerová,M.,Ržika,J.Moderní personální management. Jinoany:H&H, s.ISBN X, str. 83

21 Jestliže je hodnocení správn provádno, mže se stát cenným pomocníkem pro rozvoj kvalifikace pracovník, plánování jejich kariéry, motivaci i pro jejich odmování. Výsledky hodnocení mohou v neposlední ad posloužit i k odhalování pracovních rezerv, cest jak a kde zvyšovat výkonnost, ke zlepšení systému ízení práce s lidmi, zejména jejich stimulace a motivace. 20 Jako píklad bych chtla uvést hodnocení pracovník firmy GE pod vedením bývalého generálního editele Jacka Welche. Jeho pístup k hodnocení zamstnanc firmy m velice zaujal. Jack Welch tápal pi hledání nejlepšího zpsobu, jak hodnotit zamstnance. Nakonec našel jeden, který ml velký úspch. Nazval ho kivkou vitality. Každý rok požádal všechny podniky GE, aby klasifikovaly leny vedení podnik. Základní koncepcí bylo, že piml vedoucí svých podnik, aby diferencovali své zamstnance. Museli urit, o kterých lidech ve své organizaci si myslí, že patí k 20 procentm nejlepších, 70 procentm vitáln stedních a konen k 10 procentm nejhorších. Jestliže bylo ve vedení podniku 20 lidí, chtl z nich znát tyi nejlepší a dva nejhorší jejich jména, postavení a výši platu. Zbývajících trnáct patilo k tm stedním. Ti, kdo pracovali špatn, museli vtšinou odejít. Obrázek 1: Kivka vitality Zdroj: Welch, J., Byrne, J. Rovnou k vci. Praha: Pragma, s.ISBN , str Stýblo,J.Personální management. Praha:Grada, s.ISBN ,str. 297

22 Výsledkem diferenciace je tídní na hráe kategorie A, B a C. K lidem skupiny A patí ti, kdo jsou naplnni nadšením, jsou odhodlaní usilovat, aby se vci daly do pohybu, jsou oteveni myšlenkám picházejícím odkudkoli a mají ped sebou spoustu cest. Jsou schopni nabíjet energií nejen sebe, ale všechny, s nimiž jsou ve styku. Díky nim je podnikání souasn produktivní i zábavné. Mají to, emu íkáme tyi nezbytné vlastnosti dobrých vedoucích spolenosti GE : velmi vysokou energetickou úrove, schopnost dodávat energii i druhým, rozhodnost v obtížných rozhodnutích a konen trvalou výkonnost a schopnost plnit sliby. Tyto tyi nezbytnosti musí být doprovázeny nadšením. Práv nadšení oddluje kategorie A a B. Lidé skupiny B jsou tžištm spolenosti a jsou klíoví pro provozní úspch. Pracovník kategorie C nedokáže práci udlat dobe. Lidé tipu C jsou spíš nervózní než nabití energií. Místo toho, aby podávali výkon, pešlapují na míst. Kivka vitality je dynamický zpsob roztídní pracovník na skupiny A, B a C. Zaazování zamstnanc do sí ového grafu nutí manažery pistupovat k tvrdým rozhodnutím. Kivka vitality musí být podporována systémem odmn: zvýšení platu, možnost získání zamstnaneckých akcií a povýšení Vzdlávání a rozvoj pracovník Jedním z hlavních úkol personální práce je optimáln spojovat pracovníka s jeho pracovními úkoly a zárove zajistit, aby byl nejen schopen a pipraven plnit tradiní úkoly svého povolání i zamstnání, ale aby byl schopen a pipraven plnit úkoly nové a náronjší. Z toho ovšem vyplývá, že formování flexibilních a na zmny pipravených pracovník pomocí organizací zabezpeovaného vzdlávání a rozvoje je v úsilí o pežití organizace jednou z nejdležitjších aktivit a je i významným zdrojem konkurenních výhod. Organizace, která nabízí svým souasným i potenciálním pracovníkm píležitost ke vzdlávání a rozvoji, si tím vytváí dobrou zamstnavatelskou povst a tím i píznivjší podmínky pro získávání a stabilizaci motivovaných a organizaci oddaných pracovník. 21 Welch,J.,Byrne,J.Rovnou k vci. Praha:Pragma, s.ISBN ,str

23 Konkrétní dvody vyvolávající nutnost vzdlávání a rozvoje pracovník organizace: zmny trhu; zvýšená promnlivost podnikatelského prostedí; povaha a vývojové tendence trhu práce; zmna sortimentu výrobk nebo služeb; zmna techniky a technologie; nutnost snižovat náklady; organizaní zmny a zmny ve zpsobu ízení; zmny hodnotových orientací lidí; nutnost zvyšovat kvalitu výrobk nebo služeb; orientace na kvalitu pracovního života. 22 V moderních organizacích, ve kterých pouhé udržení souasné úrovn pracovního výkonu a produktivity vyžaduje neustále rozšiování a prohlubování kvalifikace pracovník, odpovdnost manažer za vzdlávání a rozvoj pracovník významn vzrostla Motivace pracovník Dobrý pracovník musí nejen umt pracovat, ale musí také chtít pracovat. Organizace jako celek mže nabízet prostedí, v nmž lze dosáhnout vysoké míry motivace pomocí stimul a odmn, uspokojující práce a píležitostí ke vzdlání a rstu. Ale poád to jsou manažei, kdo musí hrát hlavní úlohu a musí využívat své dovednosti motivovat, aby dosáhli toho, že lidé budou ze sebe vydávat to nejlepší, a kdo musí dobe využívat motivující procesy nabízené organizací. Bývají rozlišovány dv skupiny motiv k práci:!"#$%& '()* Walker, A. Moderní personální management. Praha:Grada, s.ISBN ,str. 44 Motivy, které souvisí s prací samotnou, tzv. motivace intinsická: o poteba innosti vbec; o poteba kontaktu s druhými lidmi; o poteba výkonu;

24 o touha po moci; o poteba smyslu života a seberealizace. Motivy, které leží mimo vlastní práci, tzv. motivace extrinsická: o poteba penz; o poteba jistoty; o poteba potvrzení vlastní dležitosti; o poteba sociálních kontakt; o poteba sounáležitosti, partnerského vztahu. 24 Existují dva základní zpsoby motivace: odmna a trest. Pokud zamstnanci splují úkoly, které se od nich vyžadují, získávají odmnu, po které touží peníze, uznání, profesní postup, dležit znjící tituly apod. Jestliže naopak nevykonají, co se od nich oekává, jsou potrestáni napomenutím, snížení platu, pesunem na jinou práci i propuštním Odmování pracovník Odmování v moderním ízení lidských zdroj neznamená pouze mzdu nebo plat, pop. jiné formy penžní odmny, které poskytuje organizace pracovníkovi jako kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odmování je mnohem širší. Zahrnuje povýšení, formální uznání a také zamstnanecké výhody poskytované organizací pracovníkovi nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze z titulu pracovního pomru nebo jiného vztahu, na jehož základ pracovník pro organizaci pracuje. 25 Úkoly systému odmování: 1. Pilákat potebný poet a potebnou kvalitu uchaze o zamstnání v organizaci. 2. Stabilizovat žádoucí pracovníky. 3. Odmovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenost a schopnosti. 24 Bedrnová, E., Nový, I. Psychologie a sociologie ízení, Management Press Mohelská, H., Rošický, S., Šabatová, M. Personální management:aplikaní systematický pehled. Hradec Králové:Gaudeamus, s.ISBN ,str. 52

25 4. V ziskových organizacích napomoci k dosažení konkurenceschopného postavení na trhu. 5. Povaha systému, jeho náklady a asová náronost musejí být racionální, pimené možnostem organizace a potebám dalších personálních inností. 6. Být zamstnanci akceptován. 7. Hrát pozitivní roli v motivování pracovník, vést je k tomu, aby pracovali podle svých nejlepších schopností. 8. Být v souladu s veejnými zájmy a právními normami. 9. Poskytovat pracovníkm píležitost k realizaci rozumných aspirací pi dodržování zásad nestrannosti a rovnosti. 10. Sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovník. 11. Zajistit, aby náklady práce mohly být vhodným zpsobem kontrolovány, zejména s ohledem na ostatní náklady a s ohledem na píjmy. 26 Existuje mnoho faktor, které ovlivují odmování pracovní síly. Výbr systému odmování však zamstnancm naznauje, které hodnoty a cíle považuje organizace za dležité. Je mnoho variant systém odmování: asová mzda; individuální úkolová mzda; skupinová úkolová mzda; mená denní práce; celopodnikové systémy odmování; podíl na zisku; mzda odrážející výkon nebo odmování podle výkonu. Odmování podle výkonu nebo zásluh Jde o individualistický pístup, který preferuje diferencované odmování lidí, a to podle jejich úrovn výkonu nebo kompetence. 26 Koubek,J.ízení lidských zdroj:základy moderní personalistiky. Praha:Management Press, s.ISBN ,str. 267

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Studijní opora: Management lidských zdroj. Obsah:

Studijní opora: Management lidských zdroj. Obsah: 2008 Studijní opora: Management lidských zdroj Obsah: 1. Úvod 1.1. Cíle a obsah pedmtu Management lidských zdroj 1.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 1.3. Prameny (základní a rozšiující literatura) 2.

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výbrového ízení na zakázku do 800 000,-K NÁZEV ZAKÁZKY: Výbrové ízení na dodavatele jazykového a manažerského vzdlávání. 1. Zadavatel Název/obchodní firma

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

EDICE STUDIJNÍ TEXTY VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

EDICE STUDIJNÍ TEXTY VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U 2008 EDICE STUDIJNÍ TEXTY VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Rozvoj lidských zdroj 0.1. Cíle a obsah pedmtu Rozvoj lidských zdroj 0.2.

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více