VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI TAJEMNÍKA V INSTITUCI VEŘEJNÉ SPRÁVY METODOU POHOVORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI TAJEMNÍKA V INSTITUCI VEŘEJNÉ SPRÁVY METODOU POHOVORU"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI TAJEMNÍKA V INSTITUCI VEŘEJNÉ SPRÁVY METODOU POHOVORU Bakalářská diplomová práce Naděžda Smékalová Vedoucí práce: Mgr. David Surý OLOMOUC 2012

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila V Olomouci Naděžda Smékalová 2

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji svému vedoucímu bakalářské práce, Mgr. Davidovi Surému, za odborné vedení této práce, za přínosné a cenné rady, připomínky, náměty a povzbuzující slova. 3

4 OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Způsoby výběrového řízení TAJEMNÍK Status tajemníka Náplň práce tajemníka VOLBA KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR TAJEMNÍKA Kritérium formální Kritérium zákonné Kritérium osobnostních dovedností Kritérium sociálních dovedností Kritérium manažerských dovedností 27 4 POHOVOR JAKO NÁSTROJ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Cíl pohovoru Prvky výběrového řízení před vlastním pohovorem Příprava výběrového pohovoru Předvýběr uchazečů Třídění uchazečů Konstrukce otázek Všeobecné návody otázek u pohovoru Zlatá pravidla při kladení otázek SCÉNÁŘ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zahájení výběrového řízení Fáze před výběrovým pohovorem Fáze během výběrového pohovoru Ústní část Písemná část Fáze po skončení výběrového pohovoru Fáze po skončení celého výběrového řízení. 58 ZÁVĚR 60 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.. 62 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 66 SEZNAM PŘÍLOH 67 4

5 Úvod MOTTO: Já vím, že si myslíte, že bych měl být dobrý znalec lidí. Věřte mi, že takový člověk neexistuje. Jsou jenom lidé, kteří rozhodují o lidech dobře, a to znamená pomalu, nebo lidé, kteří rozhodují o lidech špatně, a pak se pohodlně kají. Udělali jsme méně chyb ne proto, že bychom uměli odhadnout lidi nějak lépe, ale protože jsme byli svědomití. Rozhodování o lidech je tím nejdůležitějším. Každý si myslí, že společnost má lepší lidi, ale to jsou plané řeči. Jediná věc, kterou můžete udělat, je umístit lidi na to správné místo a pak vám odvedou pořádnou práci. 1 Alfred Pritchard Sloan Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit scénář celého výběrového řízení na pozici tajemníka v instituci veřejné správy a to od počáteční fáze výběrového řízení až po jeho ukončení. Stěžejní částí scénáře výběrového řízení je metoda pohovoru jako nástroje samotného výběrového řízení na pozici tajemníka. K tomuto hlavnímu cíli se váží následující dílčí cíle: na základě charakteristik výběrového řízení a náplně práce tajemníka vybrat a popsat základní požadavky na uchazeče podle dostupné literatury, v našem případě rozšířené o požadavky dané zákonem; zvolit vhodná kritéria výběru uchazeče jako východisko pro tvorbu konkrétního scénáře výběrového pohovoru; popsat konkrétní prvky důležité pro konstrukci pohovoru jako metody výběrového řízení a začlenit tyto prvky do samotného scénáře výběrového pohovoru. Bakalářská práce je tedy vytvoření takového scénáře, který zároveň sumarizuje teoretické poznatky výběrového řízení a metodu pohovoru aplikované na pozici tajemníka. Jsme si vědomi celé škály požadavků a námětů při realizaci výběrového řízení, my se však zaměřujeme, pro účely této bakalářské práce, pouze na ty, z našeho pohledu nejvhodnější. Scénář výběrového pohovoru obsahuje konkrétní úkoly pro uchazeče, které jsou rozčleněny na ústní otázky a na písemná cvičení. K daným úkolům je připraveno 1 Motto. Dostupné na WWW. [cit ]. 5

6 vyhodnocení, které ukazuje na míru splněných požadavků uchazeče a které rozhoduje o tom, zda bude daný uchazeč na pozici přijat. Bakalářská práce obsahuje i přílohy, které s výběrovým pohovorem souvisejí, tj. např. požadavky na uchazeče, formuláře, tiskopisy, tabulku pořadí úkolů ve scénáři i tabulku formuláře celkového hodnocení pro jednotlivého uchazeče. V této bakalářské práci chceme druhotně poukázat i na to, že výběr vhodného uchazeče by neměl směřovat k posuzování toho, jak je uchazeč v oblasti zkušený v rámci odpracovaných let ani, zda je adekvátně kvalifikovaný na základě náplně práce, kterou vykonává nebo vykonával na základě svého vzdělání. Chceme zdůraznit, že vhodný uchazeč by měl být vhodný z hlediska svých schopností a dovedností, které jsou zárukou jeho optimálního výkonu, protože i člověk s letitou praxí nemusí ještě odvádět adekvátní výsledky. Klade se tedy důraz na manažerské, osobnostní a sociální schopnosti a dovednosti, které může rozvíjet, nikoliv na soupis certifikací dané vzděláním. Je zřejmé, že schopnosti a dovednosti jsou podmínkou pro vzdělání, kvalifikaci a zkušenosti, ale v praxi výběrových řízení se nemusejí tyto schopnosti a dovednosti projevit. Proto by se podle našeho názoru měly výběrové pohovory zaměřovat na dovednosti, které lze ověřit. Výběrové řízení by mělo tak být tvořeno a proloženo praktickými úlohami, i když již samotná komunikace může prozrazovat uchazečův potenciál. Další požadavky, důležité pro danou profesi, může uchazeč získat v rámci zkušební doby, kdy se začleňuje do pracovního procesu. Kdyby se uchazeč přijal pouze formálně, tedy na základě doručených písemností, jako je životopis, motivační dopis, soupis vzdělanostních certifikátů a dalších požadovaných dokladů, bez možnosti osobního kontaktu a celého procesu výběrového pohovoru, nebo kdyby tento pohovor byl podceněn, mohl by nastat pozdější problém s dlouhavým zapracováním uchazeče v praxi. Sám uchazeč by se potom mohl jednak potýkat s nedostačujícími schopnostmi a dovednostmi, které by mu neumožnili další rozvoj, ale mohl by i vážně ohrozit nebo omezit fungování takové instituce. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli prověřit uchazeče praktickými úlohami v rovině ústní i písemné se zaměřením na dovednosti osobnostní, sociální a manažerské. 6

7 1 CHARAKTERISTIKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Výběrová řízení jsou důležitým krokem obou stran, tedy uchazeče i zaměstnavatele. O tom se zmiňuje i Koubek, když říká, že výběr je oboustranná záležitost, organizace si sice vybírá pracovníka, ale pracovník si zároveň vybírá organizaci. 2 Každý z těchto stran se na výběrové řízení připravuje jiným způsobem. Výběrová řízení mohou mít různý charakter. Záleží na tom, co je předmětem výběrového řízení. Je mnoho výběrových řízení, která jsou zaměřena na technický, materiální či jiný směr a často je označujeme jako výběrová řízení (tender) na nějakou zakázku. My se však budeme zabývat výběrovým řízením zaměřeným na lidské zdroje. Výběrová řízení zaměřena na lidské zdroje jsou součástí náplně práce zejména personálních útvarů, které se v průběhu let různě pojmenovávaly. Z historie víme, že v 80 a 90 letech dvacátého století se tyto útvary ve velkých organizacích proměňovaly na oddělení lidských zdrojů nebo řízení lidských zdrojů. Dnes tyto útvary nebo oddělení začínají být vnímány jako jeden z managementu organizace. Tento management je nutno však rozlišit ještě podle jejího hlavního zaměření a kompetencí a to zejména na personální management a management lidských zdrojů. Koubek se přiklání k důležitosti managementu lidských zdrojů, o kterém říká, že: Řízení lidských zdrojů je rozhodujícím nástrojem zvyšování výkonnosti, konkurenceschopnosti a tedy ekonomické úspěšnosti podniku. 3 Podobný vztah vyjadřuje například i Hroník, když říká, že: Výkonnost firmy je dána výkonností procesů a výkonností lidí. 4 Rozdíl mezi oběma managementy přesně popisuje Dědina a Odcházel, kteří poukazují na to, že personální management pomíjí komunikaci se zaměstnanci, kolektivní vyjednávání, organizační změny, ochranu zdraví a bezpečnost (a zaměřuje se pouze na nábor, výběr, uvedení, vzdělávání, ohodnocení, plánování kariéry, ukončování atd.). Zatím co management lidských zdrojů tyto aspekty bere v úvahu a stává se tím i členem TOP managementu celé organizace. 5 I když jsou oba managementy od sebe v něčem rozdílné, 2 Srov.: KOUBEK, J. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2000, s KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press s. r. o., 2007, s HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s Srov.: DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s

8 oba se zabývají výběrem svých zaměstnanců a mohou mít při výběru zrovna tak i rozdílné způsoby. 1.1 Způsoby výběrového řízení Z vyjmenovaných aspektů personální činnosti, uvedených v předchozí kapitole, bude naše zaměření směřovat do konkrétní oblasti a to na získání pracovníka, na funkci tajemníka v instituci veřejné správy. Získávání pracovníků je personální činnost, jejímž úkolem je zabezpečit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství vhodných uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (v čase). Získávání pracovníků společně s navazujícím výběrem pracovníků je klíčovou fází formování pracovní síly organizace (staffingu) a do značné míry rozhoduje o tom, jaké pracovníky bude mít organizace k dispozici. Jinými slovy řečeno, rozhoduje o tom, zda realizace cílů organizace bude zajištěna potřebnou pracovní silou. Moderní získávání pracovníků klade důraz na to, aby organizace získala nejen pracovní sílu, ale i duši a srdce pracovníka, aby to byl člověk schopný spojit své životní cíle s cíli organizace, byl jí oddán a ochotný se angažovat v jejím každodenním životě, přispívat k jejímu rozvoji a dobře ji reprezentovat na veřejnosti během pracovních i mimopracovních aktivit. 6 Proto se i my v naší práci musíme na výběrové řízení důkladně připravit, musíme zvažovat několik faktů a dokonce se můžeme potýkat i s několika problémy, které musíme vyřešit nebo posoudit. Klíčovým problémem výběru pracovníků je posuzování míry vhodnosti každého z uchazečů pro obsazované pracovní místo. Problém spočívá v tom, že posuzujeme pracovní způsobilost člověka, tedy jeho znalosti, dovednosti a další vlastnosti, které jsou zpravidla kvalitativními a tudíž neměřitelnými charakteristikami nebo charakteristikami měřitelnými jen do jisté míry. Je proto nutné, uchylovat se k určitým klasifikacím, tedy např. k třídění uchazečů do skupin podle předem dohodnutých kritérií a používat metody výběru (jinými slovy metody posuzování pracovní způsobilosti uchazeče) těmto kritériím odpovídajících. Při výběru pracovníků si tedy musíme stále uvědomovat, že pracujeme s těžko uchopitelnými skutečnostmi, a že k posuzování uchazeče nelze přistupovat 6 KOUBEK, J. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2000, s

9 mechanicky a na základě nějaké šablony. 7 I když ještě dnes můžeme být svědky takového prvního výběru, o kterém se zmiňuje Matějka s Vidlařem, kteří říkají, že: Velmi často se lze setkat se situací, kdy vstupním přijímacím pohovorem je pověřena sekretářka či asistentka ředitele společnosti, a ten se plně spoléhá na její prvotní síto. 8 V takovém případě, jde ale zejména o malé firmy, které nemají pracovníky, kteří se zabývají personální činností, nebo nemají dostatek finančních prostředků na to, aby si tyto služby nechali provést jinými firmami, které se výběrovým řízením zabývají. Znovu je třeba zdůraznit, že neexistuje žádná absolutně spolehlivá metoda výběru pracovníků, i když některé metody se tak tváří, nebo jsou tak dokonce z komerčních či jiných zájmů prezentovány. 9 To potvrzuje i Kociánová, která říká, že: Žádná univerzální a nejlepší metoda výběru pracovníků neexistuje, v praxi se osvědčuje kombinace více metod. 10 Mnohé firmy si za tímto účelem začínají sami zpracovávat takzvané kompetenční modely, které jsou upraveny na jejich požadavky a specifikace. Slovo kompetence vzniklo z latinského výrazu competere, jeho význam můžeme přeložit jako být příslušný, 11 nebo jako pravomoc. 12 Hroník se zaměřuje spíše na všeobecný výklad, když uvádí, že kompetenční model obsahuje jednotlivé kompetence, které jsou uspořádané podle určitého klíče, a dodává, že: Tento klíč otevírá dveře různými směry. 13 Těmito tvrzeními nebo pohledy bychom se mohli inspirovat při tvorbě našeho výběrového řízení na funkci tajemníka v instituci veřejné správy a zapracovat do něj i praktická cvičení. Protože s některými požadovanými dovednostmi, znalostmi a schopnostmi by se opravdu dalo polemizovat, zda je výběrová komise může vůbec objektivně posoudit hned při výběru uchazeče, jako například flexibilita, odolnost vůči stresu, umění jednat s lidmi, ochota se vzdělávat, smysl pro 7 KOUBEK, J. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2000, s MATĚJKA, M., VIDLAŘ, P. Vše o přijímacím pohovoru: jak poznat druhou stranu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2002, s KOUBEK, J. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2000, s KOCIÁNOVÁ R. Personální činnosti. 1. vyd. Praha: Mowshe s. r. o., 2007, s REJZEK, J. Český etymologický slovník. 1. vyd. Voznice: Leda. 2001, s HOLUB, J., LYER, S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 1978, s HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1 vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s

10 týmovou práci a podobně, můžeme se snažit takový klíč pro tyto aspekty najít, třeba v podobě simulačních otázek. Zaměstnavatel zvažuje během pohovoru ještě jeden ohled. Mnozí kandidáti mohou mít přiměřenou kvalifikaci, praxi a osobnost ve vztahu k volnému místu. Co ještě může být mezi tím nejlepším kandidátem a ostatními? Mohou-li kandidáti ukázat, že přemýšleli o volném pracovním místě, zejména, že zvážili svůj přínos a způsob, jakým by měla být tato práce vykonávána, určitě udělají dojem. 14 Jedním z takových dobrých dojmů může být i to, že uchazeč dotahuje všechny úkoly až do konečného vyřešení a přitom může motivovat a zapojovat do procesu i jiné zaměstnance. Mezi vlastnostmi, které zaměstnavatelé požadují, patří flexibilita; péče a vstřícnost ke klientům, zákazníkům a kolegům; radost práce v týmu; upravený vzhled; chuť vzít na sebe zodpovědnost za řízení lidí nebo projektů; mít pozitivní přístup v případě potíží nebo změn a projevovat nadšení pro práci. 15 Všechny tyto vlastnosti jsou vhodným vodítkem i pro volbu našich kritérií při sestavování výběrového řízení. Další způsob výběrového řízení poukazuje na to, že výběrové řízení si může organizace provést sama nebo si zprostředkuje agenturu (headhuntingové služby), assessment centra, která se výběrem zaměstnanců rovněž zabývají. Takové agentury se zaměřují hlavně na výběr zaměstnanců se středním a vysokoškolským vzděláním. S agenturou se také může organizace domluvit i na tom, zda tyto služby poskytne komplet, tzv. na klíč nebo provede jen dílčí práce. 16 Někteří manažeři personálních oddělení dokonce využívají pro výběrová řízení i služeb grafologů, neboť jsou přesvědčeni, že grafologie přináší cenné výsledky. Grafologie interpretuje osobnost člověka pomocí analýzy ručně psaných písmen. 17 Výběrová řízení mohou být tedy prováděna různými způsoby, jako například připravenými testy personálním útvarem nebo psychologickými testy, dále může být výběr proveden na základě zpracovaného projektu či koncepce nebo je prováděn pohovorem. My jsme zvolili metodu pohovoru. Tento pohovor jsme se rozhodli provést sami, neboť k tomu 14 CORFIELD, R. Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor. 1. vyd. Brno: Computer Press a. s., 2005, s CORFIELD, R. Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor. 1. vyd. Brno: Computer Press a. s., 2005, s Srov.: VAJNER, L. Výběr pracovníků do týmu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s Srov.: HODGSON, S. Psychologické a jiné výběrové testy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s. 14,

11 máme několik důvodů. Jednak je to důvod finanční. K dalším důvodům patří i to, že úřad má svého personalistu, který vytvoří scénář pohovoru podle našich specifických požadavků. Jedním z neposledních důvodů je také ten, že chceme mít osobní kontakt s uchazeči, kteří se mohou stát našimi zaměstnanci, kolegy. Vzhledem k tomu, že se budeme zabývat výběrovým řízením na získání pracovníka na funkci tajemníka, uvedeme v další kapitole náležitosti, které jsou s touto pozicí spojeny, jedná se zejména o legislativní rámec a z něj vyplývající náplň práce. 11

12 2 TAJEMNÍK Funkce tajemníka se zřizuje povinně v obcích s pověřeným obecním úřadem a také v obcích s rozšířenou působností. Tajemník se stává zaměstnancem tohoto úřadu na základě výběrového řízení, kterému předcházela veřejná výzva a do funkce je uveden, podle 103 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích, teprve až jmenováním starosty po předchozím odsouhlasení ředitele krajského úřadu. Bez souhlasu krajského ředitele je jmenování neplatné. Veřejná výzva obsahuje: název územního samosprávného celku; druh práce a místo výkonu práce; předpoklady podle 4; jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat; výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce; platovou třídu odpovídající druhu práce; lhůtu pro podání přihlášky; místo a způsob podání přihlášky, a adresu, na kterou se přihláška odesílá; Zájemce podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis zájemce. 12

13 K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Veřejná výzva se vyvěsí na úřední desce úřadu nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro podání přihlášek zájemců a současně se zveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za splnění této povinnosti odpovídá vedoucí úřadu. 18 Zaměstnávat nějakého občana v této funkci bez výběrového řízení by bylo nezákonné. Tajemník nesmí podle ustanovení 110 odst. 6 zákona o obcích, vykonávat funkce v politických stranách a hnutích. Při zasedání zastupitelstva má hlasovací právo pouze s hlasem poradním. 19 Funkce tajemníka je povolání a zastupuje určitý úřední status. 2.1 Status tajemníka Status tajemníka spočívá v plnění své role ve funkci vedoucího úředníka podle 2 odst. 7 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Zákon dále stanoví, jaké jsou základní předpoklady úředníka. Většina z nich je ukotveny v 4 zákona 312/2002 Sb., je to občan ČR, nebo cizinec, který má na území ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, způsobilý, bezúhonný, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem. 20 V organizační struktuře, kterou mohou různé úřady znázorňovat různými způsoby je postavení tajemníka následující. Pro názornou ukázku nám poslouží organizační schéma 18 Srov.: Zákon 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 19 Srov.: Hlas poradní. Dostupné na WWW. [cit ]. 20 Poznámka.: Celou stať o Tajemníkovi srovnej se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 13

14 městského úřadu Ostrov, která je veřejně dostupná na webové stránce uvedeného úřadu a znázorňuje postavení tajemníka v hierarchii úřadu, viz schéma č. 1. Schéma č. 1: Organizační struktura Zdroj: webová stránka MěÚ Ostrov Náplň práce tajemníka Tajemník plní mnoho různorodých úkolů. Mnohé vyplývají z operační činnosti úřadu a většina vyplývá přímo ze zákona. Například podle 110 odst. 4 zákona 128/2000 Sb. vyplývají pro funkci tajemník úřadu tyto následující zákonné povinnosti: Odstavec (4) Tajemník obecního úřadu: a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, 21 Organizační struktura MěÚ Ostrov. Dostupné na WWW. [cit ]. 14

15 d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce. 22 Paragraf 21 odst. 6 zákona 312/2002 Sb. dále stanoví, že: Vedoucí úředník, který řídí úředníky vykonávající správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem, prokazuje zvláštní odbornou způsobilost z obecné části a ze zvláštní části alespoň pro jednu ze správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, vykonávaných jím řízenými úředníky, určenou vedoucím úřadu. 23 Kromě zákonem stanovených činnosti zajišťuje tajemník ještě spoustu dalších operativních, každodenních úkolů, které však souvisí s těmito zákonnými povinnostmi a každý úřad si je specifikuje jinak, ale v podstatě všichni vykovávají stejné nebo podobné činnosti. Zde uvádíme dva příklady. První ukázka náplně práce je z MěÚ Hronov: podle pokynů starosty zabezpečuje plnění usnesení a dalších rozhodnutí rady města a zastupitelstva města a rozhodnutí porady vedení, ukládá jejich plnění vedoucím odborů a dalším zaměstnancům, kontroluje jejich plnění; zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů; plní úkoly zaměstnavatele, podle zvláštních předpisů uzavírá a ukončuje pracovní poměr se všemi zaměstnanci města zařazenými v úřadu a stanovuje jim plat; řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu; řídí a koordinuje činnost jednotlivých odborů prostřednictvím jejich vedoucích, přímo řídí odbor organizační a vnitřních věcí; 22 Zákon 128/2000 Sb., Zákon o obci. 23 Zákon 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 15

16 organizuje zpravidla jedenkrát týdně poradu vedení úřadu, které se zúčastňují starosta, místostarosta, vedoucí úřadu a vedoucí odborů; sleduje, kontroluje, zabezpečuje plnění usnesení rady města a zastupitelstva města; řídí a kontroluje činnost organizačních složek prostřednictvím jejich vedoucích; zajišťuje agendu spojenou s výkonem trestu obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací; plní úkoly správce podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů; koordinuje styk zaměstnanců úřadu s médii a poskytuje médiím informace za úřad; vydává spisový řád, skartační plán, pracovní řád a vnitřní směrnice úřadu; 24 Druhou ukázku poskytla paní tajemnice z MěÚ XY: každodenní rutinní pracovní povinností tajemníka úřadu by měla být operativní kontrola plnění zadaných úkolů vyplývající zejména z usnesení rady a zastupitelstva, popřípadě z porady vedení; každodenní kontrola řídících činností vedoucích odborů/oddělení; řešení personálních a pracovněprávních záležitostí; plnění operativních úkolů souvisejících s výkonem státní správy na MěÚ; kontrola přípravy podkladů pro jednání orgánů města; sledování rozpočtu mezd a OON atd.; 25 Jak je vidět, některé úřady se, z pohledu informací, více otevírají veřejnosti a jiní jsou zase stručnější. Všichni však musí plnit úkoly, které jsou jim jako tajemníkům nastaveny. Tyto úkoly mají pro občany, jako laiky, velmi všeobecný charakter. I pod těmi více upřesňujícími úkoly je ještě spousta dalších konkrétnějších, operativních, každodenních úkolů. Pro jejich zvládnutí musí mít tajemník určité předpoklady. Zda tyto předpoklady 24 Náplň práce tajemníka. Dostupné na WWW. [cit ]. 25 Poznámka.: [cit ]. Informace sdělila tajemnice MěÚ XY v Olomouckém kraji (anonymita zachována). 16

17 má, či nemá, se pokoušíme zjistit nebo odhalit z výběrového pohovoru. Domníváme, že i na základě tohoto hrubého výčtu pracovní náplně lze specificky zvolit vhodnou volbu kritérií, která nás nasměrují na výběr uchazeče. Naprosto přesné znění náplně práce není však nikde striktně veřejně uvedeno a proto je důležité vycházet přímo ze zákona. Z toho důvodu jsou zde uvedené dvě ukázky k porovnání. 17

18 3 VOLBA KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR TAJEMNÍKA Organizace, které prostřednictvím svých zástupců, provádějí výběrové pohovory, by si měla připravovat svá kritéria. Zejména taková, která usnadní objektivnější zkoumání znalostí i odpovědí uchazečů na požadovaná místa. Vzhledem k tomu, že funkce tajemníka je činnost ve veřejné správě, zajímají nás kritéria, která jsou pro tuto funkci nezbytná, a na základě nich potom zkoumáme, do jaké míry jimi uchazeč disponuje a na jaké úrovni. Existuje literatura, v níž autoři, například Mühleisen, Oberhuberer, Lojda, označují požadavky pro výběr pracovníků po terminologické stránce různě. Tito autoři hovoří tedy buď o schopnostech, nebo dovednostech, jindy o způsobilostech či kompetencích nebo komplexněji hovoří také o kompetenčních modelech. Také existuje nejednotnost v klasifikaci konkrétních požadavků pod příslušnou kategorii skupiny těchto požadavků, například Mühleisen s Oberhuberem zařazují kreativitu do komunikačních měkkých dovedností, 26 Lojda zařazuje asertivitu do manažerských dovedností. 27 Není naším úkolem posuzovat správnost užívání různých pojmů, pouze se chceme inspirovat některými požadavky pro volbu kritérií pro náš výběr tajemníka. Z tohoto důvodu také rezignujeme na obsahové třídění jednotlivých pojmů. Na základě výše uvedeného bychom měli sledovat například sociální dovednosti, interpersonální dovednosti, komunikativní dovednosti, koncepční a analytické dovednosti, dovednosti týmové spolupráce i osobnostní dovednosti a podobně. Vajner například ukazuje na to, jak lze takové aspekty chování uchazeče při výběrovém řízení určit nebo poznat a popisuje je ve svém modelu způsobilosti. 28 Zároveň nabízí i pestrou škálu těchto různých ukazatelů v jednotlivých dovednostech a schopnostech, ze které je možno čerpat a přitom nemusí být vždy nezbytně nutné využívání všech najednou, ale vybrat si pouze ty, které budou příhodné pro daný pohovor. Jeho nabízený model způsobilostí se zaměřuje na mnoho atributů, které mohou být okamžitě použitelné pro mnoho profesí. Model popisuje: 26 Srov.: MÜHLEISEN, S., OBERHUBER, N. Komunikační a jiné měkké dovednosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., Srov.: LOJDA, J. Manažérské dovednosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2011, s Srov.: VAJNER, L. Výběr pracovníků do týmu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s

19 Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti charakterizuje verbální, písemná i vizuální (neverbální) komunikace, prezentace, argumentace, moderování, mediace. Sledujeme neverbální komunikaci, například mimiku, oční kontakt, gestikulaci, proxemiku (udržování vzdálenosti při komunikaci), polohy (vsedě, vstoje), intonaci a sílu hlasu atd. To vše poznáme podle: Komunikuje přímým a otevřeným způsobem. Sděluje týmu všechny informace potřebné k jejich práci. Své nápady prezentuje jednoduše, konkrétně a srozumitelně. Efektivně vede porady. Efektivně využívá verbální, písemné a vizuální sdělení k informování druhých. Vedení lidí Je zběhlý v manažerských pohovorech (přijímání, motivační, hodnotící, propouštěcí). Poznáme podle: Přiděluje ostatním dosažitelné cíle. Umí se rozhodnout. Užívá situační styly řízení (autoritativní, participační, delegování, koučování). Umí rozhodovat. Dokáže přidělovat zodpovědnosti i pravomoci. Sociální dovednosti Má rozvinutou emoční a sociální inteligenci (zná svoje emoce a umí je ovládat; je si vědom své motivace; má rozvinutou empatii vcítění se do druhých; aktivně vyhledává kontakt s druhými lidmi. Poznáme podle: 19

20 Umí řešit konflikty s lidmi adekvátním způsobem. Má rozvinutou sociální percepci umí odhadnout osobnost člověka v krátké době. Je si vědom mnoha vlivů, které na hodnocení působí (podobnost někomu; sympatie; antipatie; haló efekty; nálepky). Organizace práce a času Organizace práce a času je schopnost sebe řízení a disciplíny jedince a zároveň schopnost zacházet optimálně s různými zdroji (materiálními, lidskými, časovými). Je to také schopnost podléhat či nepodléhat různým stresovým situacím. Dalšími pojmy z této oblasti jsou například priority, schopnost rychle se rozhodovat, uznalost projektového řízení obecně řízení času. Sledujeme, zda poslal včas životopis? Přišel pozdě na pohovor? Omluvil se? Jak stíhá práci i soukromé záležitosti. Při výběrových řízení si můžeme také všímat, zda se drží tématu a zbytečně neodbočuje, zda v daném vyhrazeném čase sdělil všechny podstatné informace. Můžeme se ho zeptat na časový snímek dne jak probíhá jeho běžný den v práci. Poznáme to podle: Umí si dobře zorganizovat čas. Řídí se prioritami. Zná, podporuje a sděluje vize. Dokáže odhadnout příležitosti a rychle přechází do akce. Dodržuje termíny. Dokáže efektivně sladit jednotlivé aktivity. Týmová spolupráce Týmová spolupráce je schopnost pracovat s ostatními, komunikovat s nimi, domluvit se s nimi, vnímat nejen své potřeby, ale i potřeby druhých. Sledujeme, zda se kandidát chová vstřícně, naslouchá a udržuje oční kontakt. Také zda odpovídá na otázky, 20

21 na které chceme slyšet odpovědi. Neskáče do řeči. Nechová se povýšeně ani poníženě. Můžeme odhadnout, jakou roli v týmu zastával (vyhledávač zdrojů, realizátor, dohazovač atd.) A to poznáme podle: Uvědomuje si výhody a nevýhody týmové spolupráce. Zná principy fungování efektivního týmu. Umí sestavit tým na základě týmových rolí. Umí technicky moderování a vedení týmu. Využívá synergie týmu. Je týmovým hráčem. Analytické dovednosti Analytické dovednosti jsou schopnosti logického myšlení, schopnost rozčlenit celek na smysluplné části při vědomí celku. Člověk s analytickými schopnostmi má rozvinutý smysl pro detail a logiku posloupnosti. Je to schopnost z částí sestavit celek. Sledujeme - V pracovním životopise si můžeme všímat jeho struktury, členění na části, celkové úpravy, dodržování standardních úprav (například poslední zaměstnání je napsáno jako první). Celkově by na nás měl pracovní životopis působit svojí přehledností a dobře dávkovanou informovaností. Kandidát mluví k věci, dávkuje informace přiměřeně a v rozsahu, který je adekvátní situaci. Dokáže vystihnout podstatné ze své pracovní zkušenosti. Zbytečně dopodrobna nepopisuje situace, které s předmětem rozhovoru nesouvisejí. Má připraven seznam otázek. Jeho otázky jsou také jasné, stručné, výstižné a k věci. Dále poznáme podle: Má dostatečnou intelektovou kapacitu. Je schopen analyticko-syntetického myšlení. Umí pracovat s detaily při vědomí celku. Je schopen logického myšlení. Umí používat matematické a statistické nástroje. 21

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Č.j.: MF-46354/2015/3002-2 Datum: 22. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více