VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI TAJEMNÍKA V INSTITUCI VEŘEJNÉ SPRÁVY METODOU POHOVORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI TAJEMNÍKA V INSTITUCI VEŘEJNÉ SPRÁVY METODOU POHOVORU"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI TAJEMNÍKA V INSTITUCI VEŘEJNÉ SPRÁVY METODOU POHOVORU Bakalářská diplomová práce Naděžda Smékalová Vedoucí práce: Mgr. David Surý OLOMOUC 2012

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila V Olomouci Naděžda Smékalová 2

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji svému vedoucímu bakalářské práce, Mgr. Davidovi Surému, za odborné vedení této práce, za přínosné a cenné rady, připomínky, náměty a povzbuzující slova. 3

4 OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Způsoby výběrového řízení TAJEMNÍK Status tajemníka Náplň práce tajemníka VOLBA KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR TAJEMNÍKA Kritérium formální Kritérium zákonné Kritérium osobnostních dovedností Kritérium sociálních dovedností Kritérium manažerských dovedností 27 4 POHOVOR JAKO NÁSTROJ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Cíl pohovoru Prvky výběrového řízení před vlastním pohovorem Příprava výběrového pohovoru Předvýběr uchazečů Třídění uchazečů Konstrukce otázek Všeobecné návody otázek u pohovoru Zlatá pravidla při kladení otázek SCÉNÁŘ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zahájení výběrového řízení Fáze před výběrovým pohovorem Fáze během výběrového pohovoru Ústní část Písemná část Fáze po skončení výběrového pohovoru Fáze po skončení celého výběrového řízení. 58 ZÁVĚR 60 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.. 62 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 66 SEZNAM PŘÍLOH 67 4

5 Úvod MOTTO: Já vím, že si myslíte, že bych měl být dobrý znalec lidí. Věřte mi, že takový člověk neexistuje. Jsou jenom lidé, kteří rozhodují o lidech dobře, a to znamená pomalu, nebo lidé, kteří rozhodují o lidech špatně, a pak se pohodlně kají. Udělali jsme méně chyb ne proto, že bychom uměli odhadnout lidi nějak lépe, ale protože jsme byli svědomití. Rozhodování o lidech je tím nejdůležitějším. Každý si myslí, že společnost má lepší lidi, ale to jsou plané řeči. Jediná věc, kterou můžete udělat, je umístit lidi na to správné místo a pak vám odvedou pořádnou práci. 1 Alfred Pritchard Sloan Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit scénář celého výběrového řízení na pozici tajemníka v instituci veřejné správy a to od počáteční fáze výběrového řízení až po jeho ukončení. Stěžejní částí scénáře výběrového řízení je metoda pohovoru jako nástroje samotného výběrového řízení na pozici tajemníka. K tomuto hlavnímu cíli se váží následující dílčí cíle: na základě charakteristik výběrového řízení a náplně práce tajemníka vybrat a popsat základní požadavky na uchazeče podle dostupné literatury, v našem případě rozšířené o požadavky dané zákonem; zvolit vhodná kritéria výběru uchazeče jako východisko pro tvorbu konkrétního scénáře výběrového pohovoru; popsat konkrétní prvky důležité pro konstrukci pohovoru jako metody výběrového řízení a začlenit tyto prvky do samotného scénáře výběrového pohovoru. Bakalářská práce je tedy vytvoření takového scénáře, který zároveň sumarizuje teoretické poznatky výběrového řízení a metodu pohovoru aplikované na pozici tajemníka. Jsme si vědomi celé škály požadavků a námětů při realizaci výběrového řízení, my se však zaměřujeme, pro účely této bakalářské práce, pouze na ty, z našeho pohledu nejvhodnější. Scénář výběrového pohovoru obsahuje konkrétní úkoly pro uchazeče, které jsou rozčleněny na ústní otázky a na písemná cvičení. K daným úkolům je připraveno 1 Motto. Dostupné na WWW. [cit ]. 5

6 vyhodnocení, které ukazuje na míru splněných požadavků uchazeče a které rozhoduje o tom, zda bude daný uchazeč na pozici přijat. Bakalářská práce obsahuje i přílohy, které s výběrovým pohovorem souvisejí, tj. např. požadavky na uchazeče, formuláře, tiskopisy, tabulku pořadí úkolů ve scénáři i tabulku formuláře celkového hodnocení pro jednotlivého uchazeče. V této bakalářské práci chceme druhotně poukázat i na to, že výběr vhodného uchazeče by neměl směřovat k posuzování toho, jak je uchazeč v oblasti zkušený v rámci odpracovaných let ani, zda je adekvátně kvalifikovaný na základě náplně práce, kterou vykonává nebo vykonával na základě svého vzdělání. Chceme zdůraznit, že vhodný uchazeč by měl být vhodný z hlediska svých schopností a dovedností, které jsou zárukou jeho optimálního výkonu, protože i člověk s letitou praxí nemusí ještě odvádět adekvátní výsledky. Klade se tedy důraz na manažerské, osobnostní a sociální schopnosti a dovednosti, které může rozvíjet, nikoliv na soupis certifikací dané vzděláním. Je zřejmé, že schopnosti a dovednosti jsou podmínkou pro vzdělání, kvalifikaci a zkušenosti, ale v praxi výběrových řízení se nemusejí tyto schopnosti a dovednosti projevit. Proto by se podle našeho názoru měly výběrové pohovory zaměřovat na dovednosti, které lze ověřit. Výběrové řízení by mělo tak být tvořeno a proloženo praktickými úlohami, i když již samotná komunikace může prozrazovat uchazečův potenciál. Další požadavky, důležité pro danou profesi, může uchazeč získat v rámci zkušební doby, kdy se začleňuje do pracovního procesu. Kdyby se uchazeč přijal pouze formálně, tedy na základě doručených písemností, jako je životopis, motivační dopis, soupis vzdělanostních certifikátů a dalších požadovaných dokladů, bez možnosti osobního kontaktu a celého procesu výběrového pohovoru, nebo kdyby tento pohovor byl podceněn, mohl by nastat pozdější problém s dlouhavým zapracováním uchazeče v praxi. Sám uchazeč by se potom mohl jednak potýkat s nedostačujícími schopnostmi a dovednostmi, které by mu neumožnili další rozvoj, ale mohl by i vážně ohrozit nebo omezit fungování takové instituce. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli prověřit uchazeče praktickými úlohami v rovině ústní i písemné se zaměřením na dovednosti osobnostní, sociální a manažerské. 6

7 1 CHARAKTERISTIKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Výběrová řízení jsou důležitým krokem obou stran, tedy uchazeče i zaměstnavatele. O tom se zmiňuje i Koubek, když říká, že výběr je oboustranná záležitost, organizace si sice vybírá pracovníka, ale pracovník si zároveň vybírá organizaci. 2 Každý z těchto stran se na výběrové řízení připravuje jiným způsobem. Výběrová řízení mohou mít různý charakter. Záleží na tom, co je předmětem výběrového řízení. Je mnoho výběrových řízení, která jsou zaměřena na technický, materiální či jiný směr a často je označujeme jako výběrová řízení (tender) na nějakou zakázku. My se však budeme zabývat výběrovým řízením zaměřeným na lidské zdroje. Výběrová řízení zaměřena na lidské zdroje jsou součástí náplně práce zejména personálních útvarů, které se v průběhu let různě pojmenovávaly. Z historie víme, že v 80 a 90 letech dvacátého století se tyto útvary ve velkých organizacích proměňovaly na oddělení lidských zdrojů nebo řízení lidských zdrojů. Dnes tyto útvary nebo oddělení začínají být vnímány jako jeden z managementu organizace. Tento management je nutno však rozlišit ještě podle jejího hlavního zaměření a kompetencí a to zejména na personální management a management lidských zdrojů. Koubek se přiklání k důležitosti managementu lidských zdrojů, o kterém říká, že: Řízení lidských zdrojů je rozhodujícím nástrojem zvyšování výkonnosti, konkurenceschopnosti a tedy ekonomické úspěšnosti podniku. 3 Podobný vztah vyjadřuje například i Hroník, když říká, že: Výkonnost firmy je dána výkonností procesů a výkonností lidí. 4 Rozdíl mezi oběma managementy přesně popisuje Dědina a Odcházel, kteří poukazují na to, že personální management pomíjí komunikaci se zaměstnanci, kolektivní vyjednávání, organizační změny, ochranu zdraví a bezpečnost (a zaměřuje se pouze na nábor, výběr, uvedení, vzdělávání, ohodnocení, plánování kariéry, ukončování atd.). Zatím co management lidských zdrojů tyto aspekty bere v úvahu a stává se tím i členem TOP managementu celé organizace. 5 I když jsou oba managementy od sebe v něčem rozdílné, 2 Srov.: KOUBEK, J. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde nakladatelství s.r.o., 2000, s KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press s. r. o., 2007, s HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s Srov.: DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s

8 oba se zabývají výběrem svých zaměstnanců a mohou mít při výběru zrovna tak i rozdílné způsoby. 1.1 Způsoby výběrového řízení Z vyjmenovaných aspektů personální činnosti, uvedených v předchozí kapitole, bude naše zaměření směřovat do konkrétní oblasti a to na získání pracovníka, na funkci tajemníka v instituci veřejné správy. Získávání pracovníků je personální činnost, jejímž úkolem je zabezpečit, aby volná pracovní místa v organizaci přilákala dostatečné množství vhodných uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (v čase). Získávání pracovníků společně s navazujícím výběrem pracovníků je klíčovou fází formování pracovní síly organizace (staffingu) a do značné míry rozhoduje o tom, jaké pracovníky bude mít organizace k dispozici. Jinými slovy řečeno, rozhoduje o tom, zda realizace cílů organizace bude zajištěna potřebnou pracovní silou. Moderní získávání pracovníků klade důraz na to, aby organizace získala nejen pracovní sílu, ale i duši a srdce pracovníka, aby to byl člověk schopný spojit své životní cíle s cíli organizace, byl jí oddán a ochotný se angažovat v jejím každodenním životě, přispívat k jejímu rozvoji a dobře ji reprezentovat na veřejnosti během pracovních i mimopracovních aktivit. 6 Proto se i my v naší práci musíme na výběrové řízení důkladně připravit, musíme zvažovat několik faktů a dokonce se můžeme potýkat i s několika problémy, které musíme vyřešit nebo posoudit. Klíčovým problémem výběru pracovníků je posuzování míry vhodnosti každého z uchazečů pro obsazované pracovní místo. Problém spočívá v tom, že posuzujeme pracovní způsobilost člověka, tedy jeho znalosti, dovednosti a další vlastnosti, které jsou zpravidla kvalitativními a tudíž neměřitelnými charakteristikami nebo charakteristikami měřitelnými jen do jisté míry. Je proto nutné, uchylovat se k určitým klasifikacím, tedy např. k třídění uchazečů do skupin podle předem dohodnutých kritérií a používat metody výběru (jinými slovy metody posuzování pracovní způsobilosti uchazeče) těmto kritériím odpovídajících. Při výběru pracovníků si tedy musíme stále uvědomovat, že pracujeme s těžko uchopitelnými skutečnostmi, a že k posuzování uchazeče nelze přistupovat 6 KOUBEK, J. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2000, s

9 mechanicky a na základě nějaké šablony. 7 I když ještě dnes můžeme být svědky takového prvního výběru, o kterém se zmiňuje Matějka s Vidlařem, kteří říkají, že: Velmi často se lze setkat se situací, kdy vstupním přijímacím pohovorem je pověřena sekretářka či asistentka ředitele společnosti, a ten se plně spoléhá na její prvotní síto. 8 V takovém případě, jde ale zejména o malé firmy, které nemají pracovníky, kteří se zabývají personální činností, nebo nemají dostatek finančních prostředků na to, aby si tyto služby nechali provést jinými firmami, které se výběrovým řízením zabývají. Znovu je třeba zdůraznit, že neexistuje žádná absolutně spolehlivá metoda výběru pracovníků, i když některé metody se tak tváří, nebo jsou tak dokonce z komerčních či jiných zájmů prezentovány. 9 To potvrzuje i Kociánová, která říká, že: Žádná univerzální a nejlepší metoda výběru pracovníků neexistuje, v praxi se osvědčuje kombinace více metod. 10 Mnohé firmy si za tímto účelem začínají sami zpracovávat takzvané kompetenční modely, které jsou upraveny na jejich požadavky a specifikace. Slovo kompetence vzniklo z latinského výrazu competere, jeho význam můžeme přeložit jako být příslušný, 11 nebo jako pravomoc. 12 Hroník se zaměřuje spíše na všeobecný výklad, když uvádí, že kompetenční model obsahuje jednotlivé kompetence, které jsou uspořádané podle určitého klíče, a dodává, že: Tento klíč otevírá dveře různými směry. 13 Těmito tvrzeními nebo pohledy bychom se mohli inspirovat při tvorbě našeho výběrového řízení na funkci tajemníka v instituci veřejné správy a zapracovat do něj i praktická cvičení. Protože s některými požadovanými dovednostmi, znalostmi a schopnostmi by se opravdu dalo polemizovat, zda je výběrová komise může vůbec objektivně posoudit hned při výběru uchazeče, jako například flexibilita, odolnost vůči stresu, umění jednat s lidmi, ochota se vzdělávat, smysl pro 7 KOUBEK, J. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2000, s MATĚJKA, M., VIDLAŘ, P. Vše o přijímacím pohovoru: jak poznat druhou stranu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2002, s KOUBEK, J. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2000, s KOCIÁNOVÁ R. Personální činnosti. 1. vyd. Praha: Mowshe s. r. o., 2007, s REJZEK, J. Český etymologický slovník. 1. vyd. Voznice: Leda. 2001, s HOLUB, J., LYER, S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 1978, s HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1 vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s

10 týmovou práci a podobně, můžeme se snažit takový klíč pro tyto aspekty najít, třeba v podobě simulačních otázek. Zaměstnavatel zvažuje během pohovoru ještě jeden ohled. Mnozí kandidáti mohou mít přiměřenou kvalifikaci, praxi a osobnost ve vztahu k volnému místu. Co ještě může být mezi tím nejlepším kandidátem a ostatními? Mohou-li kandidáti ukázat, že přemýšleli o volném pracovním místě, zejména, že zvážili svůj přínos a způsob, jakým by měla být tato práce vykonávána, určitě udělají dojem. 14 Jedním z takových dobrých dojmů může být i to, že uchazeč dotahuje všechny úkoly až do konečného vyřešení a přitom může motivovat a zapojovat do procesu i jiné zaměstnance. Mezi vlastnostmi, které zaměstnavatelé požadují, patří flexibilita; péče a vstřícnost ke klientům, zákazníkům a kolegům; radost práce v týmu; upravený vzhled; chuť vzít na sebe zodpovědnost za řízení lidí nebo projektů; mít pozitivní přístup v případě potíží nebo změn a projevovat nadšení pro práci. 15 Všechny tyto vlastnosti jsou vhodným vodítkem i pro volbu našich kritérií při sestavování výběrového řízení. Další způsob výběrového řízení poukazuje na to, že výběrové řízení si může organizace provést sama nebo si zprostředkuje agenturu (headhuntingové služby), assessment centra, která se výběrem zaměstnanců rovněž zabývají. Takové agentury se zaměřují hlavně na výběr zaměstnanců se středním a vysokoškolským vzděláním. S agenturou se také může organizace domluvit i na tom, zda tyto služby poskytne komplet, tzv. na klíč nebo provede jen dílčí práce. 16 Někteří manažeři personálních oddělení dokonce využívají pro výběrová řízení i služeb grafologů, neboť jsou přesvědčeni, že grafologie přináší cenné výsledky. Grafologie interpretuje osobnost člověka pomocí analýzy ručně psaných písmen. 17 Výběrová řízení mohou být tedy prováděna různými způsoby, jako například připravenými testy personálním útvarem nebo psychologickými testy, dále může být výběr proveden na základě zpracovaného projektu či koncepce nebo je prováděn pohovorem. My jsme zvolili metodu pohovoru. Tento pohovor jsme se rozhodli provést sami, neboť k tomu 14 CORFIELD, R. Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor. 1. vyd. Brno: Computer Press a. s., 2005, s CORFIELD, R. Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor. 1. vyd. Brno: Computer Press a. s., 2005, s Srov.: VAJNER, L. Výběr pracovníků do týmu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s Srov.: HODGSON, S. Psychologické a jiné výběrové testy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s. 14,

11 máme několik důvodů. Jednak je to důvod finanční. K dalším důvodům patří i to, že úřad má svého personalistu, který vytvoří scénář pohovoru podle našich specifických požadavků. Jedním z neposledních důvodů je také ten, že chceme mít osobní kontakt s uchazeči, kteří se mohou stát našimi zaměstnanci, kolegy. Vzhledem k tomu, že se budeme zabývat výběrovým řízením na získání pracovníka na funkci tajemníka, uvedeme v další kapitole náležitosti, které jsou s touto pozicí spojeny, jedná se zejména o legislativní rámec a z něj vyplývající náplň práce. 11

12 2 TAJEMNÍK Funkce tajemníka se zřizuje povinně v obcích s pověřeným obecním úřadem a také v obcích s rozšířenou působností. Tajemník se stává zaměstnancem tohoto úřadu na základě výběrového řízení, kterému předcházela veřejná výzva a do funkce je uveden, podle 103 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., zákona o obcích, teprve až jmenováním starosty po předchozím odsouhlasení ředitele krajského úřadu. Bez souhlasu krajského ředitele je jmenování neplatné. Veřejná výzva obsahuje: název územního samosprávného celku; druh práce a místo výkonu práce; předpoklady podle 4; jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat; výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce; platovou třídu odpovídající druhu práce; lhůtu pro podání přihlášky; místo a způsob podání přihlášky, a adresu, na kterou se přihláška odesílá; Zájemce podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis zájemce. 12

13 K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Veřejná výzva se vyvěsí na úřední desce úřadu nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro podání přihlášek zájemců a současně se zveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za splnění této povinnosti odpovídá vedoucí úřadu. 18 Zaměstnávat nějakého občana v této funkci bez výběrového řízení by bylo nezákonné. Tajemník nesmí podle ustanovení 110 odst. 6 zákona o obcích, vykonávat funkce v politických stranách a hnutích. Při zasedání zastupitelstva má hlasovací právo pouze s hlasem poradním. 19 Funkce tajemníka je povolání a zastupuje určitý úřední status. 2.1 Status tajemníka Status tajemníka spočívá v plnění své role ve funkci vedoucího úředníka podle 2 odst. 7 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Zákon dále stanoví, jaké jsou základní předpoklady úředníka. Většina z nich je ukotveny v 4 zákona 312/2002 Sb., je to občan ČR, nebo cizinec, který má na území ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, způsobilý, bezúhonný, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem. 20 V organizační struktuře, kterou mohou různé úřady znázorňovat různými způsoby je postavení tajemníka následující. Pro názornou ukázku nám poslouží organizační schéma 18 Srov.: Zákon 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 19 Srov.: Hlas poradní. Dostupné na WWW. [cit ]. 20 Poznámka.: Celou stať o Tajemníkovi srovnej se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 13

14 městského úřadu Ostrov, která je veřejně dostupná na webové stránce uvedeného úřadu a znázorňuje postavení tajemníka v hierarchii úřadu, viz schéma č. 1. Schéma č. 1: Organizační struktura Zdroj: webová stránka MěÚ Ostrov Náplň práce tajemníka Tajemník plní mnoho různorodých úkolů. Mnohé vyplývají z operační činnosti úřadu a většina vyplývá přímo ze zákona. Například podle 110 odst. 4 zákona 128/2000 Sb. vyplývají pro funkci tajemník úřadu tyto následující zákonné povinnosti: Odstavec (4) Tajemník obecního úřadu: a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, 21 Organizační struktura MěÚ Ostrov. Dostupné na WWW. [cit ]. 14

15 d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce. 22 Paragraf 21 odst. 6 zákona 312/2002 Sb. dále stanoví, že: Vedoucí úředník, který řídí úředníky vykonávající správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem, prokazuje zvláštní odbornou způsobilost z obecné části a ze zvláštní části alespoň pro jednu ze správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, vykonávaných jím řízenými úředníky, určenou vedoucím úřadu. 23 Kromě zákonem stanovených činnosti zajišťuje tajemník ještě spoustu dalších operativních, každodenních úkolů, které však souvisí s těmito zákonnými povinnostmi a každý úřad si je specifikuje jinak, ale v podstatě všichni vykovávají stejné nebo podobné činnosti. Zde uvádíme dva příklady. První ukázka náplně práce je z MěÚ Hronov: podle pokynů starosty zabezpečuje plnění usnesení a dalších rozhodnutí rady města a zastupitelstva města a rozhodnutí porady vedení, ukládá jejich plnění vedoucím odborů a dalším zaměstnancům, kontroluje jejich plnění; zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů; plní úkoly zaměstnavatele, podle zvláštních předpisů uzavírá a ukončuje pracovní poměr se všemi zaměstnanci města zařazenými v úřadu a stanovuje jim plat; řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu; řídí a koordinuje činnost jednotlivých odborů prostřednictvím jejich vedoucích, přímo řídí odbor organizační a vnitřních věcí; 22 Zákon 128/2000 Sb., Zákon o obci. 23 Zákon 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 15

16 organizuje zpravidla jedenkrát týdně poradu vedení úřadu, které se zúčastňují starosta, místostarosta, vedoucí úřadu a vedoucí odborů; sleduje, kontroluje, zabezpečuje plnění usnesení rady města a zastupitelstva města; řídí a kontroluje činnost organizačních složek prostřednictvím jejich vedoucích; zajišťuje agendu spojenou s výkonem trestu obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací; plní úkoly správce podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů; koordinuje styk zaměstnanců úřadu s médii a poskytuje médiím informace za úřad; vydává spisový řád, skartační plán, pracovní řád a vnitřní směrnice úřadu; 24 Druhou ukázku poskytla paní tajemnice z MěÚ XY: každodenní rutinní pracovní povinností tajemníka úřadu by měla být operativní kontrola plnění zadaných úkolů vyplývající zejména z usnesení rady a zastupitelstva, popřípadě z porady vedení; každodenní kontrola řídících činností vedoucích odborů/oddělení; řešení personálních a pracovněprávních záležitostí; plnění operativních úkolů souvisejících s výkonem státní správy na MěÚ; kontrola přípravy podkladů pro jednání orgánů města; sledování rozpočtu mezd a OON atd.; 25 Jak je vidět, některé úřady se, z pohledu informací, více otevírají veřejnosti a jiní jsou zase stručnější. Všichni však musí plnit úkoly, které jsou jim jako tajemníkům nastaveny. Tyto úkoly mají pro občany, jako laiky, velmi všeobecný charakter. I pod těmi více upřesňujícími úkoly je ještě spousta dalších konkrétnějších, operativních, každodenních úkolů. Pro jejich zvládnutí musí mít tajemník určité předpoklady. Zda tyto předpoklady 24 Náplň práce tajemníka. Dostupné na WWW. [cit ]. 25 Poznámka.: [cit ]. Informace sdělila tajemnice MěÚ XY v Olomouckém kraji (anonymita zachována). 16

17 má, či nemá, se pokoušíme zjistit nebo odhalit z výběrového pohovoru. Domníváme, že i na základě tohoto hrubého výčtu pracovní náplně lze specificky zvolit vhodnou volbu kritérií, která nás nasměrují na výběr uchazeče. Naprosto přesné znění náplně práce není však nikde striktně veřejně uvedeno a proto je důležité vycházet přímo ze zákona. Z toho důvodu jsou zde uvedené dvě ukázky k porovnání. 17

18 3 VOLBA KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR TAJEMNÍKA Organizace, které prostřednictvím svých zástupců, provádějí výběrové pohovory, by si měla připravovat svá kritéria. Zejména taková, která usnadní objektivnější zkoumání znalostí i odpovědí uchazečů na požadovaná místa. Vzhledem k tomu, že funkce tajemníka je činnost ve veřejné správě, zajímají nás kritéria, která jsou pro tuto funkci nezbytná, a na základě nich potom zkoumáme, do jaké míry jimi uchazeč disponuje a na jaké úrovni. Existuje literatura, v níž autoři, například Mühleisen, Oberhuberer, Lojda, označují požadavky pro výběr pracovníků po terminologické stránce různě. Tito autoři hovoří tedy buď o schopnostech, nebo dovednostech, jindy o způsobilostech či kompetencích nebo komplexněji hovoří také o kompetenčních modelech. Také existuje nejednotnost v klasifikaci konkrétních požadavků pod příslušnou kategorii skupiny těchto požadavků, například Mühleisen s Oberhuberem zařazují kreativitu do komunikačních měkkých dovedností, 26 Lojda zařazuje asertivitu do manažerských dovedností. 27 Není naším úkolem posuzovat správnost užívání různých pojmů, pouze se chceme inspirovat některými požadavky pro volbu kritérií pro náš výběr tajemníka. Z tohoto důvodu také rezignujeme na obsahové třídění jednotlivých pojmů. Na základě výše uvedeného bychom měli sledovat například sociální dovednosti, interpersonální dovednosti, komunikativní dovednosti, koncepční a analytické dovednosti, dovednosti týmové spolupráce i osobnostní dovednosti a podobně. Vajner například ukazuje na to, jak lze takové aspekty chování uchazeče při výběrovém řízení určit nebo poznat a popisuje je ve svém modelu způsobilosti. 28 Zároveň nabízí i pestrou škálu těchto různých ukazatelů v jednotlivých dovednostech a schopnostech, ze které je možno čerpat a přitom nemusí být vždy nezbytně nutné využívání všech najednou, ale vybrat si pouze ty, které budou příhodné pro daný pohovor. Jeho nabízený model způsobilostí se zaměřuje na mnoho atributů, které mohou být okamžitě použitelné pro mnoho profesí. Model popisuje: 26 Srov.: MÜHLEISEN, S., OBERHUBER, N. Komunikační a jiné měkké dovednosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., Srov.: LOJDA, J. Manažérské dovednosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2011, s Srov.: VAJNER, L. Výběr pracovníků do týmu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2007, s

19 Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti charakterizuje verbální, písemná i vizuální (neverbální) komunikace, prezentace, argumentace, moderování, mediace. Sledujeme neverbální komunikaci, například mimiku, oční kontakt, gestikulaci, proxemiku (udržování vzdálenosti při komunikaci), polohy (vsedě, vstoje), intonaci a sílu hlasu atd. To vše poznáme podle: Komunikuje přímým a otevřeným způsobem. Sděluje týmu všechny informace potřebné k jejich práci. Své nápady prezentuje jednoduše, konkrétně a srozumitelně. Efektivně vede porady. Efektivně využívá verbální, písemné a vizuální sdělení k informování druhých. Vedení lidí Je zběhlý v manažerských pohovorech (přijímání, motivační, hodnotící, propouštěcí). Poznáme podle: Přiděluje ostatním dosažitelné cíle. Umí se rozhodnout. Užívá situační styly řízení (autoritativní, participační, delegování, koučování). Umí rozhodovat. Dokáže přidělovat zodpovědnosti i pravomoci. Sociální dovednosti Má rozvinutou emoční a sociální inteligenci (zná svoje emoce a umí je ovládat; je si vědom své motivace; má rozvinutou empatii vcítění se do druhých; aktivně vyhledává kontakt s druhými lidmi. Poznáme podle: 19

20 Umí řešit konflikty s lidmi adekvátním způsobem. Má rozvinutou sociální percepci umí odhadnout osobnost člověka v krátké době. Je si vědom mnoha vlivů, které na hodnocení působí (podobnost někomu; sympatie; antipatie; haló efekty; nálepky). Organizace práce a času Organizace práce a času je schopnost sebe řízení a disciplíny jedince a zároveň schopnost zacházet optimálně s různými zdroji (materiálními, lidskými, časovými). Je to také schopnost podléhat či nepodléhat různým stresovým situacím. Dalšími pojmy z této oblasti jsou například priority, schopnost rychle se rozhodovat, uznalost projektového řízení obecně řízení času. Sledujeme, zda poslal včas životopis? Přišel pozdě na pohovor? Omluvil se? Jak stíhá práci i soukromé záležitosti. Při výběrových řízení si můžeme také všímat, zda se drží tématu a zbytečně neodbočuje, zda v daném vyhrazeném čase sdělil všechny podstatné informace. Můžeme se ho zeptat na časový snímek dne jak probíhá jeho běžný den v práci. Poznáme to podle: Umí si dobře zorganizovat čas. Řídí se prioritami. Zná, podporuje a sděluje vize. Dokáže odhadnout příležitosti a rychle přechází do akce. Dodržuje termíny. Dokáže efektivně sladit jednotlivé aktivity. Týmová spolupráce Týmová spolupráce je schopnost pracovat s ostatními, komunikovat s nimi, domluvit se s nimi, vnímat nejen své potřeby, ale i potřeby druhých. Sledujeme, zda se kandidát chová vstřícně, naslouchá a udržuje oční kontakt. Také zda odpovídá na otázky, 20

21 na které chceme slyšet odpovědi. Neskáče do řeči. Nechová se povýšeně ani poníženě. Můžeme odhadnout, jakou roli v týmu zastával (vyhledávač zdrojů, realizátor, dohazovač atd.) A to poznáme podle: Uvědomuje si výhody a nevýhody týmové spolupráce. Zná principy fungování efektivního týmu. Umí sestavit tým na základě týmových rolí. Umí technicky moderování a vedení týmu. Využívá synergie týmu. Je týmovým hráčem. Analytické dovednosti Analytické dovednosti jsou schopnosti logického myšlení, schopnost rozčlenit celek na smysluplné části při vědomí celku. Člověk s analytickými schopnostmi má rozvinutý smysl pro detail a logiku posloupnosti. Je to schopnost z částí sestavit celek. Sledujeme - V pracovním životopise si můžeme všímat jeho struktury, členění na části, celkové úpravy, dodržování standardních úprav (například poslední zaměstnání je napsáno jako první). Celkově by na nás měl pracovní životopis působit svojí přehledností a dobře dávkovanou informovaností. Kandidát mluví k věci, dávkuje informace přiměřeně a v rozsahu, který je adekvátní situaci. Dokáže vystihnout podstatné ze své pracovní zkušenosti. Zbytečně dopodrobna nepopisuje situace, které s předmětem rozhovoru nesouvisejí. Má připraven seznam otázek. Jeho otázky jsou také jasné, stručné, výstižné a k věci. Dále poznáme podle: Má dostatečnou intelektovou kapacitu. Je schopen analyticko-syntetického myšlení. Umí pracovat s detaily při vědomí celku. Je schopen logického myšlení. Umí používat matematické a statistické nástroje. 21

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Institut celoživotního vzdělávání ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV EMPLOYEES RECRUITMENT IN AN ALLOWANCE ORGANIZATION

Více

Získávání a výběr pracovníků

Získávání a výběr pracovníků UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Získávání a výběr pracovníků Recruitment and selection of workers Bakalářská diplomová práce Martina Kočová Vedoucí

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

PERSONÁLNÍ MINIMUM. VÝSTUP Z PROJEKTU Aktivita č. 2 - Zlepšení personálního řízení na MěÚ. Název projektu:

PERSONÁLNÍ MINIMUM. VÝSTUP Z PROJEKTU Aktivita č. 2 - Zlepšení personálního řízení na MěÚ. Název projektu: M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 PERSONÁLNÍ

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Proces adaptace a vedení nových zaměstnanců

Proces adaptace a vedení nových zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Proces adaptace a vedení nových zaměstnanců Od výběru přes profilování až k průběžnému koučinku Diplomová práce Autor: Bc. Zuzana

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Vzdělávání a rozvoj manažerů

Vzdělávání a rozvoj manažerů Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vzdělávání a rozvoj manažerů Bakalářská práce Autor: Pavel Kchol Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová

Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová Analýza systému vyhledávání, výběru a příjmu pracovníků ve firmě Automechanika, a. s. Romana Meisselová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je věnována problematice vyhledávání, výběru a

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Analýza vybraných problémů vzdělávací organizace. Jana Straňáková

Analýza vybraných problémů vzdělávací organizace. Jana Straňáková Analýza vybraných problémů vzdělávací organizace Jana Straňáková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problémy vzdělávací organizace. Teoretická část je věnována vymezení jednotlivých

Více

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Metodický materiál k vzdělávacímu programu GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Autor: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. Datum vydání: srpen 2011 Jméno účastníka: Obsah Klíčové kompetence a jejich rozvoj... 4 Klíčové kompetence

Více

Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu)

Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu) Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu) Výstup z projektu podpory jakosti č. 2/9/2005 Autoři publikace: František Krontorád, Milan Trčka Národní informační středisko

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA . PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.3 Nábor a výběr zaměstnanců Tento sešit se zabývá výběrem zaměstnanců, požadavkem na jejich znalosti a schopnosti, na problematiku získávání nových pracovníků, jejich

Více