ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduň"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduň podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona ZADAVATEL: Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3/162, Praha 1 Malá Strana, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, Ostrava Přívoz IČ:

2 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI, DALŠÍ INFORMACE ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY PLNĚNÍ HODNOCENÍ ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ LHŮTA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE SEZNAM PŘÍLOH

3 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o zadavateli, další informace 1.1. Základní údaje název: Národní památkový ústav sídlo: Valdštejnské náměstí 3/162, Praha 1 Malá Strana, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, Ostrava Přívoz IČ: DIČ: CZ Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s tímto zadávacím řízením je Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, PhD. et PhD., ředitel NPÚ, ú. o. p. v Ostravě 1.2. Kontaktní osoby zadavatele Kontaktní osoba ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing. Zuzana Miklasová, tel.č.: , fax: , mobil: , e mail: kontaktní osoba je pověřena také k příjímání případných námitek dodavatelů, zájemců a uchazečů o veřejnou zakázku dle 110 zákona. 2. Účel a předmět veřejné zakázky 2.1. Účel veřejné zakázky Účelem předmětné veřejné zakázky je realizace nového návštěvnického centra a památkové obnovy sýpky jako součásti zámeckého areálu státního zámku Raduň. Z pochopitelných důvodů nelze vrátit tomuto objektu jeho původní funkci hospodářské budovy, přesto je nezbytně nutné respektovat a zachovat jeho autenticitu. Objekt sýpky bude po rekonstrukci sloužit jako provozní a expoziční zázemí pro návštěvníky zámku. Veřejná zakázka bude spolufinancována ze státního rozpočtu SMVS Program rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních kulturních zařízení Klasifikace předmětu veřejné zakázky V souladu s ustanovením 47 zákona zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem: Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): Stavební práce Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 3

4 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace Střešní práce a jiné specializované stavební práce Chodníky a jiné zpevněné plochy Stavební práce pro elektrické vedení 2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení 13 a násl. zákona činí , Kč bez DPH, tj , Kč vč. DPH. V souladu s podmínkami poskytovatele dotace zadavatel nepředpokládá, že by nabídková cena uchazeče překročila stanovenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. V případě, že budou nabídkové ceny uchazečů převyšovat předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit veřejnou zakázku z důvodu nedostatku finančních zdrojů vyhrazených pro finanční krytí veřejné zakázky Předmět plnění veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení rekonstrukce objektu Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduň, dle projektové dokumentace zpracované v květnu 2010 společností Architektonická kancelář I.D.E.A. s.r.o., Ondříčkova 24, Opava, IČ , která je součástí této zadávací dokumentace a vydaným stavebním povolením Magistrátem města Opavy, odbor výstavby č.j. MMOP 23754/2011 ze dne a v souladu s vydaným závazným stanoviskem Magistrátu města Opavy, odborem hlavního architekta a ÚP, oddělením památkové péče č.j. MMOP 95384/2010/21977/2010/HAUP ze dne Realizací stavebních prací dojde k památkové obnově a rekonstrukci těchto stavebních konstrukcí: nové nosné konstrukce podlahy 1.NP, základové konstrukce pro vestavbu provozně technického zázemí a vyzdění těchto vestaveb, realizace dvou nových schodišťových ramen spojujících 1. a 2. NP, opravy vnitřních omítek, včetně doplnění chybějících, repase a doplnění vnějších dřevěných žaluzií, výroba a osazení nových vstupních dveří, osazení nového systému zasklení všech okenních otvorů vč. vikýřů, pokládka nové střešní krytiny z dřevěných šindelů, vnitřní rozvod zdravotechniky splašková kanalizace, rozvod vody, elektroinstalace vč. osvětlení, fasáda, přípojky elektro NN, slaboproud, vodovod, dešťová a splašková kanalizace vč. odpadní jímky, drenáže, přístupový chodník a terénní úpravy v okolí objektu, přípojka splaškové kanalizace z objektu zámku, zařízení staveniště, zajištění příslušných správních řízení nutných pro realizaci stavby, 4

5 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace Největší rozsah stavebních prací bude spojen s odstraněním statických poruch objektu a sanací dřevěných konstrukcí sýpky. Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty : Objekt: SO 01 Stavební část, ZTI vč. přípojek a elektroinstalace Objekt: SO 02 Terénní úpravy, chodníky a zpevněné plochy Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž: (i) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, (ii) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude li potřebné, (iii) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude li potřebné, (iv) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude li potřebné, (v) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), (vi) zajištění vytýčení obvodu staveniště, (vii) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou li potřebné, (viii) zajištění koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění pro fázi realizace stavby včetně zahrnutí nákladů na jeho činnost do ceny díla. Zhotovitel veškeré tyto práce, dodávky a činnosti zahrne do nabídkové ceny. (ix) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude li potřebné, (x) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 5

6 (xi) (xii) Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, (xiii) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, (xiv) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, (xv) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, (xvi) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, (xvii) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, (xviii) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla, (xix) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména s předpisy upravujícími provádění stavebních děl, a v souladu s podmínkami vyjádřenými v závazných stanoviscích a rozhodnutích příslušných a dotčených orgánů a organizací, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kriteria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu předmětu veřejné zakázky V rámci plnění zhotovitel zajistí rovněž označení staveniště v souladu s právními předpisy Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky včetně požadovaného množství je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování další realizační anebo výrobní dokumentace, zajistí ji vybraný dodavatel na své náklady. 6

7 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace 3. Doba plnění veřejné zakázky Vybraný dodavatel zahájí realizaci veřejné zakázky bezprostředně po předání staveniště. Dodavatel se v návrhu smlouvy o dílo zaváže realizovat dílo ve lhůtě do a nejpozději poslední den této lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl detailní předpokládaný časový harmonogram postupu prací při realizaci veřejné zakázky (dále jen harmonogram výstavby ). 4. Místo plnění veřejné zakázky 4.1. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je objekt Sýpky v areálu státního zámku Raduň, k. ú. Raduň, parc.č. 692, 689, 690, 693, 696, 698, Zámecká 67, Raduň. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se uskuteční dne v hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před hlavním vstupem do objektu Státního zámku Raduň, Zámecká 67, Raduň. Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci uchazeče. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců uchazeče. 5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci Kvalifikaci splní dodavatel, který ve smyslu ustanovení 50 zákona prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních požadavků (předpokladů). Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, Způsob prokázání splnění: Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je li 7

8 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace Základní kvalifikační předpoklady splňuje Způsob prokázání splnění: dodavatel: kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 8 statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží, jde li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatel doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v Prohlášení dodavatele, z něhož

9 e) f) Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace Základní kvalifikační předpoklady splňuje Způsob prokázání splnění: dodavatel: posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření dle zvláštních právních předpisů; pokud vykonává dodavatel tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na takovou osobu (viz požadovaná odborná způsobilost dále u profesních kvalifikačních předpokladů dle písm. c); jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Potvrzení příslušného finančního úřadu. Prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Potvrzení od příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení, příp. úřadu dle právního řádu země sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Prohlášení dodavatele či přímo konkrétně odborně způsobilé osoby (osob), z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele l) který, má li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií Seznam statutárních orgánů/ členů definovaných v tomto kvalifikačním předpokladu Aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% 9

10 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace Základní kvalifikační předpoklady splňuje Způsob prokázání splnění: dodavatel: vyšším než 10% Splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu písm. a) až j) (viz výše) může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s 127 odst. 1 a 4 zákona Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením: a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Způsob prokázání splnění: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Doklady o oprávnění k podnikání (živnostenský list, výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývající v plném rozsahu předmět této veřejné zakázky c) Dokladu (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tzn. předložení osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, na úrovni autorizovaného inženýra pro obor pozemní stavby, a to ve vztahu nejméně k 1 osobě. Osvědčení o odborné způsobilosti příslušné osoby dle uvedených právních norem. 10

11 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace Splnění profesních kvalifikačních předpokladů Způsob prokázání splnění: prokáže dodavatel předložením: Splnění profesních kvalifikačních předpokladů může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s 127 odst. 1 a 4 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 zákona Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: Kvalifikační předpoklad a) Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě; Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání Limit pojistného plnění ve smyslu ust. 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, nesmí být nižší než 15 mil. Kč. Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, z níž bude vyplývat splnění požadavku zadavatele. b) Údaj o obratu dodavatele za stavební práce dosaženém v posledních 3 účetních obdobích; V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli společně jako společná nabídka podle 51 odst. 6 zákona, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v rámci takového sdružení (konsorcia). Tato skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše min. 15 mil. Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem v rámci sdružení. Možnost sčítání výše pojistných částek jednotlivých členů sdružení zadavatel nepřipouští. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud předloží doklad, z něhož bude zřejmé, že jeho obrat za stavební práce v žádném z posledních 3 uzavřených účetních období nebyl nižší než , Kč/ každé účetní období. Dodavatel předloží čestné prohlášení ve formě tabulky, z něhož bude vyplývat splnění požadavku zadavatele. Ust. 55 odst. 1 písm. c) zákona týkající se dodavatele, který vznikl později, tímto není dotčeno. 11

12 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: Kvalifikační předpoklad a) seznam stavebních prací (staveb) provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení (reference) objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za provedení příslušných prací. Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje u dokladované osoby předložit profesní životopis, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele včetně zkušenosti ve funkci stavbyvedoucího; čestné prohlášení příslušné osoby, z něhož bude Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu stavebních prací minimálně 6 významných zakázek na stavební práce obdobného charakteru (tzn. obnova krovu, střechy, střešního a obvodového pláště) u kterých cena zakázky činila min Kč bez DPH realizované dodavatelem, které provedl v posledních 3 letech a které jsou v současnosti již zrealizovány, uvede jejich rozsah a dobu plnění (seznam referenčních zakázek). Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatele, to je osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z těchto 6 významných zakázek je uchazeč povinen dále doložit alespoň: 3 zakázky na stavební práce obdobného charakteru (tzn. památková obnova krovu, střechy, střešního a obvodového pláště) historických budov. Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikace osoby, která bude odpovědná za provedení stavebních prací, tj. osoby ve funkci stavbyvedoucí tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v úrovni min. autorizovaného technika v oboru Pozemní stavby a osvědčení koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.,zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací minimálně 3 staveb (historických objektů), jejichž minimální finanční objem (stavební náklady) byl , Kč bez DPH za stavbu. 12

13 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace Kvalifikační předpoklad Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání vyplývat pracovněprávní či jiný vztah této osoby k dodavateli; a doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na odbornou způsobilost osoby, tj. originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 6. Společná ustanovení ke kvalifikaci 6.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob Nevyplývá li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není li povinnost, jejíž splnění má být v 13

14 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písmene b) až d) zákona (tj. profesní, ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis z obchodního rejstříku subdodavatele a čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Podíl veškerých subdodávek nesmí být vyšší než 30 % z objemu stavebních nákladů předmětu plnění veřejné zakázky Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky Má li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to 14

15 Veřejná zakázka Památková obnova sýpky v areálu státního zámku Raduňʺ Zadávací dokumentace po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení 60 odst. 1 zákona vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 7. Obchodní a platební podmínky 7.1. Uchazeč je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy Pro účely zpracování návrhu smlouvy použije uchazeč přílohu č. 2 této zadávací dokumentace Obchodní podmínky, představující závazný návrh smlouvy. Uchazeč doplní předpokládané údaje do návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat přílohy k návrhu smlouvy, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá Uchazeč je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé dále povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu zhotovitele (tj. nahrazení zkratky zhotovitel zkratkou zhotovitelé ), a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy Podává li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k návrhu smlouvy také smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito 15

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA IČ, TDS a koordinátor BOZP v rámci projektů Modernizace,

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

A. Výzva pro uchazeče

A. Výzva pro uchazeče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/15.00857 HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních

Více

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Modernizace místních komunikací v obci Babice V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení: Otevřené řízení Veřejná zakázka: Veřejná zakázka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komunální služby pro Ústí nad Labem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komunální služby pro Ústí nad Labem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Komunální služby pro Ústí nad Labem ev.

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže

Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Zavedení jednotného ekonomického informačního

Více

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více