Příručka projektu Competence Coach (Kompetentní kouč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka projektu Competence Coach (Kompetentní kouč)"

Transkript

1 Příručka projektu Competence Coach (Kompetentní kouč) Leonardo da Vinci Přenos inovací Č. DE/08/LLP-LdV/TOI/147138/ DE2-LEO Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

2 Úvod Tato příručka je jedním z hlavních výsledků projektu Kompetentní kouč jako součást Leonardo da Vinci, Přenosu inovací. Tento projekt je založen na projektech LdV Exemplo a Third age guidance cílené pro zlepšení profesionálního výkonu vedoucích pracovníků a k rozvíjení dovedností a vlastností učitelů, trenérů a lektorů pro jejich odbornou vzdělávací přípravu. Celkem 8 partnerů ze sedmi evropských zemí reprezentují instituce, které se věnují profesnímu poradenství a poradenství pro ženy, sestávajících z tréninků Kompetentní kouč pro trenéry a kouče pracujících na poli odborného vzdělávání. Tento cvičný program Kompetentní kouč by měl těmto vedoucím pracovním pomoci provádět změny v jejich profesním životě a ve vzdělání, pomoci těm, kteří postrádají kvalifikace a méně nadaným dospělým ve vzdělávání skrze akreditaci předešlého či experimentálního učení a zvýšit zaměstnatelnost klientů. Při rozvíjení kurikula byl brán zvláštní zřetel na cílovou skupinu ohroženou společenským vyčleněním. Tento kurz se skládá z šesti modulů, které nabízí odlišné postupy a metody na různé aspekty tématu koučování. Zatímco první modul představuje souhrnný úvod do problematiky a poskytuje základní informace o koučování a koučových sezeních, druhý modul se zabývá vlastnostmi klientů a nástroji pro vytvoření profilu jejich kompetencí. Třetí modul se věnuje výzvám a následkům procesů změn pro klienta a kouče. Cílovou skupinou jsou lidé ohroženi vyčleněním ze společnosti a na tuto je zaměřen modul čtvrtý, zatímco pátý modul je soustředěn na poradenství a vedení s podporou informačních technologií pro znevýhodněné osoby. Poslední modul zkoumá aspekty koučování u různých kultur. Každý modul přináší úvodní část poskytující základní informace a rady pro trénink i kurikulum s časovými údaji a odkazy na cvičné listy. Dohromady tak všech 6 modulů tvoří celý kurz pro trenéry na poli odborné vzdělávací přípravy. Na tyto dokumenty může být také pohlíženo jako na nabídky, návrhy, stejně jako na zásobu užitečných praktických nástrojů ze které si mohou trenéři a koučové vybírat. Tento cvičný kurz byl otestován v pilotní fázi v každé zemi pod vedením odborníků. Jejich zpětná vazba byla integrována do konečné verze v kurikulu. Pro více informací o projektu Kompetentní kouč v rámci Leonardo da Vinci, partnerského konsorcia, cvičného kurzu, prosím navštivte webové stránky projektu

3 Obsah Modul 1: Koučování ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Modul 2: Hodnocení kompetencí ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Modul 3: Management změn ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Modul 4: Koučování pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Modul 5: Poradenství a vedení s podporou ICT- Informačních technologií ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Modul 6: Koučování u různých kultur ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Dotazník pro kouče účastníky kurzu Autoři modulů Literatura

4 M o dul 1: Koučování 1.1 ÚVOD Tip pro lektora ke kroku 1 Představení skupiny a kurzu, Přehled cílů a obsahu (30 min) Seznamovací kolečko, ve kterém se všichni účastníci představí a vysvětlí svůj vztah k poradenství a zájem o něj. Představení každého účastníka by nemělo trvat dél než minutu. Vizualizace s pomocí flipchartu může být prospěšná. Představte obsah lekce. Jednotlivé kroky by měly být zobrazeny na flipchartu. Schéma: Vítejte v kurzu Vedení poradenského rozhovoru pomocí kladení správných otázek Datum / místo / lektor Schéma: Jmenuji se Můj vztah k tématu je Můj zájem o téma je Tip pro lektora ke kroku 2 Definice koučování (30 min) 1. Brainstorming Skupinová diskuze na téma koučování ( Co víte o koučování?) (10 min) 2. Práce ve skupině ( 10 min) Úkol: po shlédnutí filmu vytvořit definici koučování a) Krátký film Jak se provádí koučování (3.47 min) FCDA7F; b) Vytvoření definice koučování c) Prezentace; 3. Prezentace definicí (10 min) 3.1 Definice koučování a výrazy z různých zemí účastnících se projektu: - určitý typ podpory (CZ) - nějaký druh podpory (GR) - profesionální podpora a vedení (UK) - doprovázení (FR) - koučování je podporování, cesta k úspěchu (LT) - osobní/individuální podpora (f-bb/de) - zvláštní typ poradenství(ttg/de) 4

5 3.2. Definice koučování v projektu Competence Coach Kouč je kvalifikovaný odborník, který poskytuje vzdělávací a poradenské služby skrze stále pokračující vztah s klienty, k dosažení jejich cílů, jak vzdělávacích tak odborných. Poskytuje klientům zvláště psychologickou podporu, orientaci v možnostech vzdělání, profesním poradenství a podněcování k zaměstnání Další výrazy pro koučování Koučování znamená, že díky osobní a důvěrné asistenci vykonáváte co nejlepší výkon a jste vyzýváni, podněcováni a vedeni ke svému růstu. V podstatě je vám dopomáháno dosáhnout sebe-aktualizaci bodu, v němž nejen, že se pravdivě rozpoznáte, ale skrze toto poznání budete vlastnit pocity uspokojení a pochopení člověka, kterého objevíte. Koučování je v zásadě konverzace je to dialog mezi vámi a vaším koučem. Uvnitř produktivního a na výsledky zaměřeného kontextu jste při koučování zapojen ke zpřístupnění toho, co již víte. Ve skutečnosti znáte odpovědi na vaše otázky jak položené tak nepoložené. Váš kouč vám poskytuje nezbytnou asistenci a podporu, pobízí vás k hledání a nalézání odpovědí; vede vás k pokládání si správných otázek a potýkání se s odpověďmi. ( Gerard O Donovan Tip pro lektora ke kroku 3 - Historie koučování (10 Min.) Vstup trenéra Praxe koučování má své kořeny ve sportu, odsud tedy jméno kouč. Koučování není novou disciplínou, která byla najednou objevena. Koučování je pravděpodobně stejně staré jako první soutěž v hodu oštěpem v době kamenné. Koučování bylo vždy všude pro lidi přirozenou součástí života. Užívají jej milióny skvělých rodičů, kteří své děti nepodmíněně milují a své potřeby kladou stranou aby mohli zcela věřit v potenciál svých dětí a podporovat je, povzbuzovat a vychovávat k tomu být skvělými. Je užíváno také stovkami tisíců skvělých obchodních vůdců, kteří upřímně znají, jak své lidi rozvíjet ne zneužitím své moci, ale vírou v ně, povzbuzováním, podporováním a poskytováním spíše pozitivní zpětné vazby nežli té negativní a také ujištěním, že se o sebe mohou postarat. Vývoj koučování jako disciplíny Koučování je přinejmenším ve své přítomné formě relativně novou disciplínou. Vývoj koučování jako populární profese má své počátky ve Spojených státech v pozdních 80. letech. V roce 1979 Timothy Gallwey (narozen 1938 v San Franciscu, Kalifornie) vydal knihu The Inner Game of Tennis ( Vnitřní tenisový zápas).spojuje v ní prvky humanistické psychologie, Buddhistické filozofie, sportovní psychologie a nápady jak programovat nevědomí. Jeho kniha měla velký vliv a startuje koučování. Pokračovatel v Gallweyových teoriích byl Thomas Leonard, který v roce 1988 začal učit na kurzech nazývaných Design your Life ( Navrhni si svůj život), brzy po té co založil College for Life Planning ( Univerzitu na plánování života). V roce 1994 založil International Coach Federation (ICF) Mezinárodní Federaci Koučů. Během 90. let se koučování ve Spojených 5

6 Státech rychle rozmáhá a brzy se tyto myšlenky šíří do Evropy. V roce 1999 byla ve Velké Británii založena Coaching Academy - Akademie koučování, pak v roce 2000 European Coaching Institute Evropský Institut Koučování. ( O Connor& Latex, 2007) Tip pro lektora ke kroku 4 Hlavní postupy/teorie (evropského) koučování(30 Min.) Metoda experta. Účastníci jsou rozděleni do tří skupin. Každá skupina dostane text s odděleným postupem, který je červený a diskutují ve skupině. Po té jsou vytvořeny nové skupiny podle principu: ve skupině jsou opět 3 lidé ( jedna osoba z každé předchozí skupiny). Každá osoba prezentuje teorii diskutovanou v předchozí skupině. Užijte pracovní list 1,2 a 3! Tip pro lektora ke kroku 5 Realizace koučových pohovorů (15 min) Přehled a metodika: Poradenství a koučování jsou typy konzultací. Koučování rozšiřuje možnosti, které koučovaný může využít při řešení obtížných situací a umožňuje mu/jí rozvinout taková řešení, která může sám/sama realizovat. Tato část kurzu vám představí koučování jako nástroj pro svépomoc. - Kouč je poradcem - Koučovaný je člověk, který hledá osobní a profesní radu a vedení. Přístupy a rysy koučování Koučové nemohou pomoci. Jsou pouhými průvodci a jako takoví jsou užiteční v případě, kdy jde o hledání nových způsobů řešení problémů. Mohou pozitivně změnit pohled koučovaných na věc a pomoct jim tak nalézt nové perspektivy. Kouč by se měl opírat o profesní standardy a stále se zdokonalovat. Co by měl kouč umět v základních oblastech: (Přehled uveden v této tabulce) 6

7 Empatie a autentičnost Vcítit se do problému koučovaného a pozorně mu naslouchat Popsat vlastní pohled a pocity Vytvořit atmosféru důvěry a ochoty k diskusi. Zdroje Důvěřovat ve vlastní sílu koučovaného Hledat a mobilizovat silné stránky koučovaného Nepředepisovat řešení Nestrannost a nepředpojatost Uvědomovat si vlastní roli kouče Žádné skryté záměry Optimismus Pokud nebylo nalezeno řešení, neznamená to, že jsem špatný kouč. Díky tomu, že jsem optimista, mohu leccos také pozitivně ovlivnit Respekt vůči koučovanému a jeho problémům Neposuzovat problém Přijímat koučovaného a jeho problém Zodpovědnost zůstává na koučovaném Zodpovědnost za a realizace řešení zůstává na koučovaném Problémy a strasti zůstávají u koučovaného Rovnováha a vymezení hranic Dodržování dohod Jasná dohoda o měřitelných cílích koučování Transparentnost: co je dosažitelné a co ne Postoje a základní chápání systémového poradenství a koučování: Popište různé postoje a metody koučů a koučovaných Poradce se účastní jako odborník a poskytuje rady a tipy. Jeho pozice je často řídicí. Základní postoj: jsem odborník a vím, co dělat. Tazatel se snaží odhalit problém koučovaného kladením specifických otázek. Díky těmto otázkám se koučovaný bude na problém schopen podívat z různých úhlů a přijde tak na nové nápady a přístupy, které mohou být ve spolupráci s koučem dále rozvíjeny. Základní postoj: Neznám správné řešení, ale jsem odborníkem na hledání různých možností spolu s koučovaným. Schéma: Problém koučovaného Kouč jako tazatel Kouč jako tazatel 7

8 Problém se ke koučovanému vrací ve formě zpětné vazby. Schéma: Problém koučovaného Kouč jako tazatel Kouč jako tazatel Koučovaný vidí problém a formuluje jej. Problém se ke kouči dostává na základě zájmu. Schéma: Postoje kouče Empatie a autentičnost Zdroje Nestrannost a nezaujatost Respekt vůči koučovanému a jeho problémům Zodpovědnost zůstává na člověku, který problém předkládá Orientace na dohodu Optimismus Tip pro lektora ke kroku 6 Řešení výchozích situací v koučování (15 min) Spolu se skupinou se pokusit charakterizovat psychické rozpoložení koučovaného a kouče ve výchozích situacích, např. při prvním kontaktu (strach, očekávání) Uspokojit základní potřeby obou stran při první schůzce Schéma: Co si při prvním kontaktu myslí koučovaný? 8

9 Schéma: Co si při prvním kontaktu myslí kouč? Schéma: Koučovaný při rozhovoru potřebuje: Orientaci Důvěru Diskrétnost Tip pro lektora ke kroku 7 Diagram průběhu koučování/rozhovoru (10 min) Schéma: Začátek Rámec, pravidla, situsituace O co se jedná? Dohoda Problém, cíl Čeho bychom zde dnes měli dosáhnout? Závěr shrnutí přehled dohoda Jaké bude pokračování? Zkoumání Analýza kontextu Hypotézy, záměr Otázky o současnosti, minulosti, budoucnosti Řešení Význam, rizika a postranní efekty Scénář strategie Jak by to mohlo fungovat? Schéma pro krok 7.1: Začátek rozhovoru 1. fáze (10 min) Specifikace důvodu koučování Jak je navázán kontakt? Trvání koučování Cena koučování Diskrétnost Koučovaný, nikoli kouč je zodpovědný za řešení. Kouč je zodpovědný za průběh a strukturu rozhovoru a jeho řízení 9

10 Tip pro lektora ke kroku sestavení dohody (smlouvy) 2. fáze ( 15 min) K dalším krokům je možno přistoupit až po vyjasnění a dohodnutí cílů a průběhu koučování. Kontrakt, jako společná dohoda, slouží jako nástroj pro orientaci v procesu koučování. Důvody pro uzavírání smluv v poradenství Smlouva zapojuje koučovaného do poradenského procesu (partnerství změny) Smlouva orientuje energii zapojených stran směrem k cílům Smlouva pokládá základy poradenství Smlouva odhaluje skryté zájmy/problémy a umožňuje práci s nimi Smlouva omezuje složitost situace Smlouva stanovuje jasný průběh rozhovoru Smlouvy představují dohody mezi koučem a koučovaným o cílích a postupech v procesu koučování. Otázky k formulování smlouvy Co je vaším zájmem/problémem? O čem byste chtěl dnes hovořit? Čeho byste chtěl v tomto rozhovoru dosáhnout? Tip pro lektora ke kroku 8 cvičení: hraní rolí (45 min) Účastníci si procvičí jak začít rozhovor a jak si vyjasnit podmínky smlouvy na základě vlastních problémů, otázek nebo cílů, kterých chtějí dosáhnout, Různé role jsou určené skupinou (kouč, koučovaný, pozorovatel) Hraní rolí trvá asi 10 minut. Po každém cvičení kouč získá zpětnou vazbu ze strany koučovaného a pozorovatele. Otázky a zkušenosti jsou vyměňovány v plénu. Schéma ke cvičení: hraní rolí Pozorovatel Kouč Koučovaný Schéma: Zpětná vazba ke cvičení hraní rolí Které faktory ovlivňovaly atmosféru rozhovoru? Které body byly vyjasněny ve smlouvě? Jak si kouč při rozhovoru vedl? 10

11 Tip pro lektora ke kroku 9 Zkoumání - 3. fáze (30 min) Během fáze zkoumání problému kouč přijímá různé perspektivy a pokládá koučovanému otázky o problému a jeho pohledech na něj. Takto může kouč získat základní informace o tom, jak se kouč na problém dívá. Pomocí aplikace různých technik rozhovoru je problém koučovaného rozebrán z různých stran. Funkce otázek Shromáždit informace Vyvolat reflexi Ukázat zájem, navázat kontakt Schéma pro fázi 3 Zkoumání: Kdo má zájem na vyřešení problému a kdo ne? Kdo bude zvýhodněn, pokud se problém nevyřeší? Jak dlouho Koho se problém týká? (lidé, organizace) Jaké byly S jakým výsledkem? Kladením otázek identifikujeme téma/problémy Co se přesně Objevuje se problém vždy? Kdy ano, kdy ne a proč? Co se stane, když se problém nevyřeší? Jaké jsou dopady problému? Jak dalece problém ovlivňuje mezilidské vztahy? Jaké jsou možné Co je příčinou těchto příčin? Tip pro lektora ke kroku 10 Hraní rolí Zkoumání (45 min) Hraní rolí jako cvičení v 3 členné skupině Diskuze Shromažďování a reflektování zkušeností s dotazovací technikou, shromažďování/odpovídání na dotazy účastníků Tip pro lektora ke kroku 11 Hledání / vymýšlení řešení - 4. fáze (15 min) Během fáze zkoumání jsou tvořeny nové přístupy. Ve fázi hledání řešení jsou řešení zkoumána z pohledu realizovatelnosti. (Schéma:) 11

12 Kontrola řešení Jak dalece odpovídají návrhy řešení tomu, co bylo dohodnuto ve smlouvě? Co koučovanému pomůže realizovat řešení? Co koučovanému brání v realizaci řešení? Tip pro lektora ke kroku 12 - Závěr poradenského rozhovoru 5. fáze (20 min) V poslední fázi kouč shrnuje závěry. Kouč a koučovaný se dohodnou na následujících krocích. Tip po lektora ke kroku 13 Zpětná vazba na průběh tréninku (15 min) Diskuze 12

13 1.2 KURIKULUM Modul 1: Koučování Kroky Obsah a cíle Metody/nástroje Učební výstup Potřebný čas přílohy 1 Představení skupiny a kurzu Přehled cílů a obsahu Několik možných metod: Představení skupiny metodou pohlednic: Každý účastník si vybere pohlednici z balíčku a představí se (jméno a 2 věty o sobě, které mají spojitost s obrázkem na pohlednici). 2 Definice koučování Brainstorming ve skupině na téma koučování, sledování videa a práce ve skupinách V závislosti na velikosti skupiny: min. 40 min. 3 Historie koučování Krátká přednáška 20 min. 4 Hlavní přístupy/ (evropské) teorie koučování 5 Přehled a metodika - vstup Předchozí znalost tématu a očekávání Postoje a základní informace o systémovém poradenství a koučování 6 Řešení výchozích situací v koučování Odborné metody 40 min. Pracovní listy 1,2,3 Vstup lektora Obsah učební jednotky 20 Příručka Diskuse Nástěnka, flipchart Vstup lektora Diskuse Rozdíl mezi tazatelem a poradcem 15 Nástěnka, příručka Vstup a diskuse v plénu Pochopení vstupní psychologické situaci 15 Nástěnka, 12

14 Kroky Obsah a cíle Metody/nástroje Učební výstup Potřebný čas přílohy První dojmy První dohody 7 Průběh koučování Vstup lektora Diskuse 7.1 Fáze 1: Zahájení Vstup lektora Zahájení rozhovoru 7.2 Fáze 2: Sestavení dohody (smlouvy) Vstup lektora Diskuse 8 Cvičení: hraní rolí Hraní rolí ve skupinách o třech osobách Diskuse 9 Fáze 3: zkoumání Vstup lektora Diskuse koučovaného a kouče flipchart První dohoda s koučovaným Vhodné zahájení konverzace Ilustrace pěti fází rozhovoru 10 Nástěnka, flipchart, příručka 20 Nástěnka, flipchart, příručka Zdůraznění základního významu vyjasnění podmínek smlouvy pro koučování Techniky vedení rozhovoru Shromáždění a reflexe zkušeností z průběhu rozhovorů Shromáždění a diskuse o dalších otázkách Funkce otázek Seznámení s technikami rozhovoru 15 Nástěnka, flipchart, příručka 45 Příručka 30 Pracovní listy nástěnka, příručka 10 Cvičení: hraní rolí Hraní rolí ve skupinách o třech osobách Diskuse Shromáždění a reflexe dosavadních zkušeností s technikami dotazování Shromáždění otázek a jejich probrání v plénu 45 13

15 Kroky Obsah a cíle Metody/nástroje Učební výstup Potřebný čas přílohy 11 Fáze 4: Hledání / vymýšlení řešení 12 Fáze 5: Uzavření poradenského rozhovoru 13 Zpětná vazba ke vzdělávacímu kurzu/lekci Vstup lektora Diskuse Vstup lektora Diskuse Analýza možných řešení a scénářů Rizika a postranní efekty možných řešení Jak plánovat závěr Jak navrhnout dohody Poskytování zpětné vazby k poradenskému rozhovoru Diskuse Nástěnka, flipchart 14

16 1.3 PŘÍLOHY M o dul 1: Koučování Modul 1: Pracovní list 1 Přečtěte si text a diskutujte o hlavní myšlence ve skupině, připravte se na její prezentaci druhým ve skupině! Transakční Analýza Transakční analýza je sociální psychologie rozvinuta Erikem Bernem (narozeným v roce 1910 v Montrealu, Quebec, Kanada, zemřel v roce 1970). Více než poslední 4 desetiletí jeho teorie vyvíjela možnosti její aplikace do psychoterapie, poradenství, vzdělávání a organizačního rozvoje. Psychoterapie Transakční analýza je velikou pomůckou pro zdraví člověka. V psychoterapii transakční analýza využívá osvojení si určitých změn, po kterých člověk touží a zahrnuje dospělého jak klienta tak lékaře utřídit chování, emoce a myšlenky, které brání plnému rozvoji lidského potenciálu. Poradenství Poradci, kteří využívají transakční analýzu pracují smluvně na řešení problémů tady a teď. Soustřeďují se na vytváření takového jednání, které vyřeší problém produktivním způsobem. Učení a vzdělávání Transakční analýza ( TA) je praktická psychologie učení, která nabízí způsob převést filozofii učení a principy do každodenní praxe. Koncepty TA poskytují pružný a kreativní postup k pochopení toho, jak lidé fungují a spojení mezi lidským chováním, učením a vzděláváním. Učit jak učitele tak studenty je proces posílení, zvýšení efektivních metod interakce a vzájemného poznání. Klíčem filozofických konceptů, které podepírají vzdělávací TA je: Úspěšní vzdělavatelé nabízí empatické přijetí všech lidských bytostí jako lidi společné s ohledem pro jejich důstojnost. Tyto kvality jsou srdcem úspěšných vztahů při učení. Lidé v jakémkoli věku a kdykoliv se mohou učit přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí a činy. Na obtíže při vzdělávání může být poukázáno efektivně ve spojení s ochotou a v rámci související teorie, která má smysl pro přítomné zúčastněné. Proces vzdělávací TA je smluvní, takže všechny zúčastěné strany vědí, na čem stojí a jaká je dohoda, vytvořená pro které účely. Během procesu jsou myšlenky a metody TA užívány otevřeně tak, aby podporovaly zasvěcenou spolupráci a bylo možné sdílet moc mezi všemi stranami. TA může být užita k poukázání na důležité problémy v: Počátečním a dále probíhajícím vzdělávání učitele V institucionálním prostředí a kultuře Vývojových a vzdělávacích potřebách Budování sebeúcty Rodičovské výchově 15

17 Motivaci studenta Morálce personálu a zdraví učitele Bloky v učení a ve výuce Management chování Především je vzdělávací TA neocenitelná tím, že lidem pomáhá ku prospěchu a podpoře zdravého a efektivního učení ve velmi širokém kontextu. Organizační Transakční analýza je silným nástrojem v rukou organizačně vývojových specialistů. Během uvedení základních konceptů transakční analýzy a jejím užitím jako základní teorie k zajištění cílů klientů, staví organizačně vývojoví specialisté na společné strategii se kterou poukazují na potřeby organizace a stavbě funkčních vztahů, stejně jako na eliminování chování, které je organizačně nefunkční. 16

18 Modul 1: Pracovní list 2 Přečtěte si text a diskutujte o hlavní myšlence ve skupině, připravte se na její prezentaci druhým ve skupině! Systematické koučování: Emoce a vztahy Koučování není lékařství, psychoterapie ani poradenství. Systematické koučování zahrnuje systematické myšlení, úspěšné koučování a zdravé koučování se znaleckým modelováním. Systematické koučování pomáhá řešit problémy ve vztazích a jejich následky! Zkoumá a mění váš život, vaše emoce a vaše vztahy! Řeší vaše osobní, emocionální a rodinné problémy Odstraní problémy ve vztazích, které se projevují jako fyzické nebo duševní onemocnění Systematické koučování & Duševní zdraví Systematické koučování poskytuje také emocionální podporu během obtížných situací ( chronické dušení onemocnění) a pomáhá přátelům nebo rodině postiženého. Systematické koučování & Psychoterapie Jste členem mnoha lidských systémů ( vaše rodina, práce, společenství, země atd.) Jeden ze způsobů jak můžete řešit problémy je změnou vašich postojů a interakcí s příslušným systémem. Systémový kouč nebo terapeut posuzuje osobní problémy jako odrážení systému. Soustředěním se na vzory vztahů, může systémový kouč nalézt řešení, která jsou doslova za hranicí představivosti členů systému. Trápení Vaše trápení může být obecně popsáno jako zakoušená psychologická krize. Vaše trápení může vznikat jako následek usilování o nesmyslné cíle; jste-li v neuspokojivém vztahu nebo svědkem zneužití či destrukce. Systémové koučování vám může pomoci vytvořením smyslu pro vaše trápení po kontrolu a jeho zmenšení. Systémové koučování & Psychosomatické onemocnění Systémové koučování zkoumá přínos symptomu onemocnění s cílem udržování výhod takovým způsobem, že se symptomy stávají postradatelné. Příklady výhod jsou: Symptom, který vás chrání od provádění něčeho, co nechcete (např. Nemohu jít do své práce, kterou nesnáším, protože jsem nemocen. ) Symptom, který způsobuje, že děláte to, co chcete, ale bez symptomu byste nedělali (např. Odpočívám pouze, když jsem nemocen. ) Symptom, který způsobí, že někdo udělá něco, co by jinak neudělal (např. Můj partner je ke mně hodný pouze, když mi není dobře. ) Symptom je přijat jako trest (např. Zasloužím si mít tento problém. ) 17

19 Modul 1: Pracovní list 3 Přečtěte si text a diskutujte o hlavní myšlence ve skupině, připravte se na její prezentaci druhým ve skupině! Co to je psychoanalýza? Psychoanalýza je vysoce mocná forma intenzívní psychoterapie. Cílem psychoanalýzy je pomoci jedinci se hlouběji pochopit, být k sobě více vnímavým a trpělivě provádět osobní změny. Například, analýza může být velmi užitečná v překonávání dlouhodobých obtíží s určením a usilováním o cíle v pracovním životě, při depresi, úzkosti, závazcích, při autoritě, v milujících vztazích, pracovních omezeních, rozhodování, identitě, důvěrnosti, prosazování, nízkém sebevědomí, překážkách při psaní a sebevyjádření, stejně jako další trvalé znaky špatně se adaptujícího chování. Analýza se obvykle provádí 4-5x týdně v průběhu několika let s cílem usnadnění stálé změny osobnosti. Jak se analýza provádí? Cílem psychoanalýzy je učinit nevědomé vědomým. To znamená, pomoci jedinci si uvědomit své motivace skryté za myšlením, pocity a chováním, které byly dříve skryté. Jedinci jsou požádání o to, sdílet co možná nejvíce mohou ze svého vnitřního života. Sebezkoumání je povzbuzováno mnoha způsoby. Jedinec je podněcován k tomu, aby řekl cokoliv, co mu přijde na mysl, bez ohledu na společenské konvence. Toto je nazýváno jako volná asociace. Zikmund Freud tvrdil, že sny jsou vznešenou cestou do podvědomí a poskytují další vchod do nevědomí. Sny mohou být velmi užitečnou pomůckou v uvědomění si některé nevědomé motivace a pocity. Role analytika je objasnit a interpretovat, ne provádět soudy. Obecně, lidé se v práci potýkají se třemi typy životních konfliktů. What do I want to do with my life? ( Co bych chtěl/a v životě dokázat?) How do I go about pursuing my goals? ( Jak usiluji o své cíle?) How do I galvanize myself to get started? ( Jak se povzbuzuji k tomu, začít?) Pro některé lidi je odpověď na tyto otázky jasná. Sami se dobře znají. Vědí, co mají rádi a co ne, znají i své silné stránky a omezení. Vědí, co chtějí a jejich sebevědomí je dostatečně pevné na to, že jsou schopni houževnatě usilovat o své životní cíle. Jiní však mají méně jasno a méně sebedůvěry. Ale i oni by mohli využít spoustu rad z knih na toto téma a podporu rodiny, přátel, pro své úsilí si ujasnit odpovědi na tyto otázky. Přesto ne každý, si je schopen sám odpovědět. Ve skutečnosti někteří lidé nikdy nenaleznou potěšitelnou a prospěšnou kariéru. A někteří nikdy nedosáhnou svých finančních cílů. Z větší části však, a se správnou pomocí může být řada konfliktů v kariéře vyřešena. 18

20 Modul 1: Pracovní list 4 Funkce otázek v koučování Otázky plodí nápady. Nástroji kouče jsou otázky směřující k: Získání představy o situaci s cílem vyvinout hypotézy a zaměřit se na ně Analýze problému z různých podlehl a nalezení nových perspektiv a hodnocení s koučovaným Změnit dosavadní způsob uvažování koučovaného Navázání kontaktu, ustavení vztahu a ukázání zájmu o problém koučovaného Poukázat na složitost záležitosti v případě, že koučovaný problém vidí příliš černobíle Záležitost zjednodušit v případě, že koučovaný přináší stále více a více aspektů a informací a není se proto možné soustředit na dohodnuté téma. Přivést do vnitřního světa koučovaného nové myšlenky ( nasadit brouka do hlavy ) Kontrolovat hypotézy, které se zdají být při rozhovoru pro koučovaného podstatné. Dotknout se provokativních témat (tabu) a udělat je tak tvárnými Příklady otázek, které mohou být pokládány ve fázi zkoumání: Otázky týkající se konkrétního problému (situace) "Popište situaci, kterou považujete za problematikou. Pojmenujte problém jednou větou. Určete, co pro vás dělá tuto situaci tak obtížnou. Kdy, kde a jak často se to stává? Popište chování lidí, kterých se to týká. Otázky, týkající se pořadí událostí v dané situaci "Popište konkrétní pořadí událostí." "Kdo dělá co?" "Co se stane, když udělá?" Otázky, týkající se prostředí a lidí, kterých se situace týká "Koho se to týká...?" "Kdo je ještě zapojen...?" Otázky, týkající se hodnot a interpretací "Jak byste vysvětlit, že...?" "Jak by ostatní vysvětlili, že...?" "Proč je to takto...?" "Co si myslí o příčinách ostatní...?" Otázky, týkající se pocitů a vnímání "Jak se v dané situaci cítíte?" "Jak se cítí ostatní, kterých se to týká?" "Co si ostatní myslí o vašich pocitech" "Co si o situaci myslíte...?" "Co si myslí ostatní o...? Otázky, týkající se smyslu problému (současnost) "Kdo má z problému zisk...?" 19

21 "Kdo bude zvýhodněn, pokud se nic nezmění...?" Otázky, týkající se původu problému (minulosti) "Odkdy?" "Co představuje zlomové body v celém problému...?" "Jak to začalo a jak to bude pokračovat...?" Otázky, týkající se budoucích možností (budoucnost) "Jak si myslíte, že bude situace vypadat za rok / několik let? Co se stane, pokud se nic nezmění? Otázky, týkající se oblastí, stojících mimo problém. "Kdy se problém nevyskytuje...?" "Kdy je situace lepší a co je pak jiné...?" Otázky, týkající se předchozích pokusů o vyřešení problému Co už jste podniknul/a, aby...?" "Jak na to reagovali ostatní...?" "Jaké zkušenosti jsou s tím spojené...?" Co učinili ostatní, aby? 20

22 Modul 1: Pracovní list 5 Systematické zkoumání problému s využitím Kola otázek Kouč se snaží porozumět problémové situaci. Aby toho byl schopen, musí poznat pohled koučovaného. Toho může dosáhnout, pokud bude klást otázky, týkající se různých aspektů problémové situace. přijetí Co se stane potom? Co už bylo vyzkoušeno? S jakými výsledky / zkušenostmi? Budoucí možnosti Co? Kdo? Kdy? Jak? Kde? Kde a kdy se problém nevyskytuje? Předchozí přístup k problému Popis konkrétního chování Jaký je konkrétní průběh? Co stojí mimo problém Popis jednotlivých kroků PROBLEM historie problému Vysvětlení interpretace Jak to začalo? Co se stalo potom? Prostředí a zapojení lidé Pocity, úsudky, zkušenosti Jaká vysvětlení byla podána, jaké jsou příčiny? Koho se situace týká? Výhody, pokud problém přetrvá Jaké pocity mají lidé, kterých se situace týká? Kdo z toho má prospěch, z jakého důvodu a jak? 21

23 2.1 ÚVOD M o dul 2: Hodnocení kompetencí Definice kompetencí V literatuře se uvádí mnoho různých definic kompetencí, proto má smysl se předem dohodnout, co tento pojem znamená, aby mu všichni rozuměli stejně. Kompetence jsou definovány jako osobní předpoklady, které umožňují v určité situaci jednat jistým způsobem. Nejde o znalost, ale o její uplatnění v praxi. Kompetence zahrnují také emoce, postoje, impulzy a standardy. 1 Kompetence umožňují dosáhnout cíle na základě zkušeností, schopností a znalostí. Být kompetentní znamená adekvátně zvládnout určitou situaci. 2 V kontextu hodnocení kompetencí jsou důležité také měkké dovednosti, které často bývají nazývány sociálními kompetencemi. Zahrnují např. komunikační dovednosti, kreativitu, týmového ducha, time management aj. Na evropské úrovni vychází definice kompetencí z pohledu učení: Formální učení se obvykle odehrává ve školách, na univerzitách nebo v onych vzdělávacích institucích a vede k získání diplomu nebo certifikátu. Formální učení je z ohledu účastníka záměrné. Neformální učení zahrnuje vzdělávání dospělých v zájmových organizacích, studijních kroužcích, diskusních skupinách apod., kde učení probíhá vlastním tempem a na konci není uzavřeno žádnou zkouškou. Neformální učení je z pohledu účastníka záměrné. Informální učení se dá nalézt všude, např. v rodině, na pracovišti, v neziskových organizacích v divadelních klubech nebo se může odehrávat při individuálních aktivitách např. doma při čtení knihy. Není organizované nebo strukturované, pokud jde o cíle, čas nebo podporu. Informální učení je ve většině případů z pohledu účastníka nezáměrné a nevede k certifikaci. 3 Kompetence se zaměřují na aspekt využití neformálně a informálně získaných dovedností. Na druhé straně kvalifikace je výsledkem formálního vzdělávacího procesu nebo zkoušky. Certifikace výstupů učení sleduje určité standardy. Dosažení těchto standardů je ověřeno certifikátem. Kvalifikace jsou statické, potvrzují, že bylo dosaženo předem definovaného cíle učení. Hodnocení kompetencí v koučování Definice hodnocení je souborem metod a procesů, používaných k hodnocení znalostí, know-how, dovedností a kompetencí jednotlivce. 4 Hodnocení kompetencí je popisováno jako řízený pedagogický proces, který pomáhá mladým lidem v přechodu ze školy do práce pomocí hodnocení kompetencí ze strany jich samotných s pomocí externího kouče. Výsledky hodnocení kompetencí jsou základem pro další rozvoj kompetencí v rámci individuálního koučování. 5 I když je původně hodnocení kompetencí zaměřeno na přechod ze školy do práce a cílovými skupinami jsou mladí lidé, podpůrné programy, jako hodnotící nástroje mohou být využity pro všechny skupiny znevýhodněných. V tomto kurzu jsou cílovou skupinou koučovaní, kteří hledají konzultaci a vedení v osobních a pracovních otázkách. Cílem koučování je zlepšit možnosti koučovaného a společně pracovat na řešení. Kouč je osoba, která poskytuje Definition Competence Assessment Hutter Fietz et al Fietz et al Definition Competence Assessment 22

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Based on the project PreQual http://prequalsteps.maiz.at PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Zprávy

Více

Stop Dropout. Metodika prevence předčasného ukončení školní docházky pro školní psychology a výchovné poradce. Část 2 Osobní profil

Stop Dropout. Metodika prevence předčasného ukončení školní docházky pro školní psychology a výchovné poradce. Část 2 Osobní profil /1 Stop Dropout Metodika prevence předčasného ukončení školní docházky pro školní psychology a výchovné poradce Část 2 Osobní profil osobni profil.indd 1 10.10.11 22:20 osobni profil.indd 2 10.10.11 22:20

Více

Vzdělávání a rozvoj manažerů

Vzdělávání a rozvoj manažerů Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vzdělávání a rozvoj manažerů Bakalářská práce Autor: Pavel Kchol Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Zpráva o analýze potřeb Analysis Report

Zpráva o analýze potřeb Analysis Report Zpráva o analýze potřeb Analysis Report 1 Partneři CESSIT SPI Ana Solange Leal E-mail: analeal@spi.pt URL: http://www.spi.pt RPIC-ViP, s.r.o. Eva Homolová E-mail: homolova@rpic-vip.cz URL: http://www.rpic-vip.cz

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151

2010-2013. Škola manažerského rozvoje s.r.o., www.smrov.cz, CZ.1.07/1.1.00/14.0072. Stránka 1 z 151 Kariérový koučink pro Střední školy Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Klíčové aktivity Profesní diagnostia, Kariérový koučink a Kompetence pro trh práce 2010-2013 Škola manažerského

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Leonardo da Vinci Přenos inovací. Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace PRO SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ

Leonardo da Vinci Přenos inovací. Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace PRO SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ Leonardo da Vinci Přenos inovací Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace PRO SKUPINOVÁ ŠKOLENÍ Řízení projektu: Karin Steiner (abif, Rakousko) Autoři (abif, Rakousko): Brigitte Mosberger, Karin

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Metodika poradenské práce pro DPV Verze 4.00

Metodika poradenské práce pro DPV Verze 4.00 Výstup etapy 3 a 5 Dosažený k datu 30.června 2008 Konsorcium pro Informačně poradenský systém 30.červen 2008 Tato zpráva obsahuje 32 stran Součástí zprávy jsou 4 přílohy 2007 Konsorcium pro Informačně

Více

Program pro mladé přenos inovace

Program pro mladé přenos inovace Program pro mladé přenos inovace Reg. č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00121. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY Josef Malach ÚVOD Příspěvek vychází z předpokladu, že vysoké školy by měly více usilovat o naplnění své role při zkoumání problematiky výchovy k podnikavosti i při

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

BADED BARIÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

BADED BARIÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Petra Bartlová Zuzana Freibergová Irru Jyskeová Maj-Lis Läykkiová Ingrid Wagenhoferová BADED BARIÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH * Zjištění a strategie překonávání těchto bariér Ikaalinen Praha Vídeň Červen

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více