Příručka projektu Competence Coach (Kompetentní kouč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka projektu Competence Coach (Kompetentní kouč)"

Transkript

1 Příručka projektu Competence Coach (Kompetentní kouč) Leonardo da Vinci Přenos inovací Č. DE/08/LLP-LdV/TOI/147138/ DE2-LEO Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

2 Úvod Tato příručka je jedním z hlavních výsledků projektu Kompetentní kouč jako součást Leonardo da Vinci, Přenosu inovací. Tento projekt je založen na projektech LdV Exemplo a Third age guidance cílené pro zlepšení profesionálního výkonu vedoucích pracovníků a k rozvíjení dovedností a vlastností učitelů, trenérů a lektorů pro jejich odbornou vzdělávací přípravu. Celkem 8 partnerů ze sedmi evropských zemí reprezentují instituce, které se věnují profesnímu poradenství a poradenství pro ženy, sestávajících z tréninků Kompetentní kouč pro trenéry a kouče pracujících na poli odborného vzdělávání. Tento cvičný program Kompetentní kouč by měl těmto vedoucím pracovním pomoci provádět změny v jejich profesním životě a ve vzdělání, pomoci těm, kteří postrádají kvalifikace a méně nadaným dospělým ve vzdělávání skrze akreditaci předešlého či experimentálního učení a zvýšit zaměstnatelnost klientů. Při rozvíjení kurikula byl brán zvláštní zřetel na cílovou skupinu ohroženou společenským vyčleněním. Tento kurz se skládá z šesti modulů, které nabízí odlišné postupy a metody na různé aspekty tématu koučování. Zatímco první modul představuje souhrnný úvod do problematiky a poskytuje základní informace o koučování a koučových sezeních, druhý modul se zabývá vlastnostmi klientů a nástroji pro vytvoření profilu jejich kompetencí. Třetí modul se věnuje výzvám a následkům procesů změn pro klienta a kouče. Cílovou skupinou jsou lidé ohroženi vyčleněním ze společnosti a na tuto je zaměřen modul čtvrtý, zatímco pátý modul je soustředěn na poradenství a vedení s podporou informačních technologií pro znevýhodněné osoby. Poslední modul zkoumá aspekty koučování u různých kultur. Každý modul přináší úvodní část poskytující základní informace a rady pro trénink i kurikulum s časovými údaji a odkazy na cvičné listy. Dohromady tak všech 6 modulů tvoří celý kurz pro trenéry na poli odborné vzdělávací přípravy. Na tyto dokumenty může být také pohlíženo jako na nabídky, návrhy, stejně jako na zásobu užitečných praktických nástrojů ze které si mohou trenéři a koučové vybírat. Tento cvičný kurz byl otestován v pilotní fázi v každé zemi pod vedením odborníků. Jejich zpětná vazba byla integrována do konečné verze v kurikulu. Pro více informací o projektu Kompetentní kouč v rámci Leonardo da Vinci, partnerského konsorcia, cvičného kurzu, prosím navštivte webové stránky projektu

3 Obsah Modul 1: Koučování ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Modul 2: Hodnocení kompetencí ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Modul 3: Management změn ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Modul 4: Koučování pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Modul 5: Poradenství a vedení s podporou ICT- Informačních technologií ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Modul 6: Koučování u různých kultur ÚVOD KURIKULUM PŘÍLOHY Dotazník pro kouče účastníky kurzu Autoři modulů Literatura

4 M o dul 1: Koučování 1.1 ÚVOD Tip pro lektora ke kroku 1 Představení skupiny a kurzu, Přehled cílů a obsahu (30 min) Seznamovací kolečko, ve kterém se všichni účastníci představí a vysvětlí svůj vztah k poradenství a zájem o něj. Představení každého účastníka by nemělo trvat dél než minutu. Vizualizace s pomocí flipchartu může být prospěšná. Představte obsah lekce. Jednotlivé kroky by měly být zobrazeny na flipchartu. Schéma: Vítejte v kurzu Vedení poradenského rozhovoru pomocí kladení správných otázek Datum / místo / lektor Schéma: Jmenuji se Můj vztah k tématu je Můj zájem o téma je Tip pro lektora ke kroku 2 Definice koučování (30 min) 1. Brainstorming Skupinová diskuze na téma koučování ( Co víte o koučování?) (10 min) 2. Práce ve skupině ( 10 min) Úkol: po shlédnutí filmu vytvořit definici koučování a) Krátký film Jak se provádí koučování (3.47 min) FCDA7F; b) Vytvoření definice koučování c) Prezentace; 3. Prezentace definicí (10 min) 3.1 Definice koučování a výrazy z různých zemí účastnících se projektu: - určitý typ podpory (CZ) - nějaký druh podpory (GR) - profesionální podpora a vedení (UK) - doprovázení (FR) - koučování je podporování, cesta k úspěchu (LT) - osobní/individuální podpora (f-bb/de) - zvláštní typ poradenství(ttg/de) 4

5 3.2. Definice koučování v projektu Competence Coach Kouč je kvalifikovaný odborník, který poskytuje vzdělávací a poradenské služby skrze stále pokračující vztah s klienty, k dosažení jejich cílů, jak vzdělávacích tak odborných. Poskytuje klientům zvláště psychologickou podporu, orientaci v možnostech vzdělání, profesním poradenství a podněcování k zaměstnání Další výrazy pro koučování Koučování znamená, že díky osobní a důvěrné asistenci vykonáváte co nejlepší výkon a jste vyzýváni, podněcováni a vedeni ke svému růstu. V podstatě je vám dopomáháno dosáhnout sebe-aktualizaci bodu, v němž nejen, že se pravdivě rozpoznáte, ale skrze toto poznání budete vlastnit pocity uspokojení a pochopení člověka, kterého objevíte. Koučování je v zásadě konverzace je to dialog mezi vámi a vaším koučem. Uvnitř produktivního a na výsledky zaměřeného kontextu jste při koučování zapojen ke zpřístupnění toho, co již víte. Ve skutečnosti znáte odpovědi na vaše otázky jak položené tak nepoložené. Váš kouč vám poskytuje nezbytnou asistenci a podporu, pobízí vás k hledání a nalézání odpovědí; vede vás k pokládání si správných otázek a potýkání se s odpověďmi. ( Gerard O Donovan Tip pro lektora ke kroku 3 - Historie koučování (10 Min.) Vstup trenéra Praxe koučování má své kořeny ve sportu, odsud tedy jméno kouč. Koučování není novou disciplínou, která byla najednou objevena. Koučování je pravděpodobně stejně staré jako první soutěž v hodu oštěpem v době kamenné. Koučování bylo vždy všude pro lidi přirozenou součástí života. Užívají jej milióny skvělých rodičů, kteří své děti nepodmíněně milují a své potřeby kladou stranou aby mohli zcela věřit v potenciál svých dětí a podporovat je, povzbuzovat a vychovávat k tomu být skvělými. Je užíváno také stovkami tisíců skvělých obchodních vůdců, kteří upřímně znají, jak své lidi rozvíjet ne zneužitím své moci, ale vírou v ně, povzbuzováním, podporováním a poskytováním spíše pozitivní zpětné vazby nežli té negativní a také ujištěním, že se o sebe mohou postarat. Vývoj koučování jako disciplíny Koučování je přinejmenším ve své přítomné formě relativně novou disciplínou. Vývoj koučování jako populární profese má své počátky ve Spojených státech v pozdních 80. letech. V roce 1979 Timothy Gallwey (narozen 1938 v San Franciscu, Kalifornie) vydal knihu The Inner Game of Tennis ( Vnitřní tenisový zápas).spojuje v ní prvky humanistické psychologie, Buddhistické filozofie, sportovní psychologie a nápady jak programovat nevědomí. Jeho kniha měla velký vliv a startuje koučování. Pokračovatel v Gallweyových teoriích byl Thomas Leonard, který v roce 1988 začal učit na kurzech nazývaných Design your Life ( Navrhni si svůj život), brzy po té co založil College for Life Planning ( Univerzitu na plánování života). V roce 1994 založil International Coach Federation (ICF) Mezinárodní Federaci Koučů. Během 90. let se koučování ve Spojených 5

6 Státech rychle rozmáhá a brzy se tyto myšlenky šíří do Evropy. V roce 1999 byla ve Velké Británii založena Coaching Academy - Akademie koučování, pak v roce 2000 European Coaching Institute Evropský Institut Koučování. ( O Connor& Latex, 2007) Tip pro lektora ke kroku 4 Hlavní postupy/teorie (evropského) koučování(30 Min.) Metoda experta. Účastníci jsou rozděleni do tří skupin. Každá skupina dostane text s odděleným postupem, který je červený a diskutují ve skupině. Po té jsou vytvořeny nové skupiny podle principu: ve skupině jsou opět 3 lidé ( jedna osoba z každé předchozí skupiny). Každá osoba prezentuje teorii diskutovanou v předchozí skupině. Užijte pracovní list 1,2 a 3! Tip pro lektora ke kroku 5 Realizace koučových pohovorů (15 min) Přehled a metodika: Poradenství a koučování jsou typy konzultací. Koučování rozšiřuje možnosti, které koučovaný může využít při řešení obtížných situací a umožňuje mu/jí rozvinout taková řešení, která může sám/sama realizovat. Tato část kurzu vám představí koučování jako nástroj pro svépomoc. - Kouč je poradcem - Koučovaný je člověk, který hledá osobní a profesní radu a vedení. Přístupy a rysy koučování Koučové nemohou pomoci. Jsou pouhými průvodci a jako takoví jsou užiteční v případě, kdy jde o hledání nových způsobů řešení problémů. Mohou pozitivně změnit pohled koučovaných na věc a pomoct jim tak nalézt nové perspektivy. Kouč by se měl opírat o profesní standardy a stále se zdokonalovat. Co by měl kouč umět v základních oblastech: (Přehled uveden v této tabulce) 6

7 Empatie a autentičnost Vcítit se do problému koučovaného a pozorně mu naslouchat Popsat vlastní pohled a pocity Vytvořit atmosféru důvěry a ochoty k diskusi. Zdroje Důvěřovat ve vlastní sílu koučovaného Hledat a mobilizovat silné stránky koučovaného Nepředepisovat řešení Nestrannost a nepředpojatost Uvědomovat si vlastní roli kouče Žádné skryté záměry Optimismus Pokud nebylo nalezeno řešení, neznamená to, že jsem špatný kouč. Díky tomu, že jsem optimista, mohu leccos také pozitivně ovlivnit Respekt vůči koučovanému a jeho problémům Neposuzovat problém Přijímat koučovaného a jeho problém Zodpovědnost zůstává na koučovaném Zodpovědnost za a realizace řešení zůstává na koučovaném Problémy a strasti zůstávají u koučovaného Rovnováha a vymezení hranic Dodržování dohod Jasná dohoda o měřitelných cílích koučování Transparentnost: co je dosažitelné a co ne Postoje a základní chápání systémového poradenství a koučování: Popište různé postoje a metody koučů a koučovaných Poradce se účastní jako odborník a poskytuje rady a tipy. Jeho pozice je často řídicí. Základní postoj: jsem odborník a vím, co dělat. Tazatel se snaží odhalit problém koučovaného kladením specifických otázek. Díky těmto otázkám se koučovaný bude na problém schopen podívat z různých úhlů a přijde tak na nové nápady a přístupy, které mohou být ve spolupráci s koučem dále rozvíjeny. Základní postoj: Neznám správné řešení, ale jsem odborníkem na hledání různých možností spolu s koučovaným. Schéma: Problém koučovaného Kouč jako tazatel Kouč jako tazatel 7

8 Problém se ke koučovanému vrací ve formě zpětné vazby. Schéma: Problém koučovaného Kouč jako tazatel Kouč jako tazatel Koučovaný vidí problém a formuluje jej. Problém se ke kouči dostává na základě zájmu. Schéma: Postoje kouče Empatie a autentičnost Zdroje Nestrannost a nezaujatost Respekt vůči koučovanému a jeho problémům Zodpovědnost zůstává na člověku, který problém předkládá Orientace na dohodu Optimismus Tip pro lektora ke kroku 6 Řešení výchozích situací v koučování (15 min) Spolu se skupinou se pokusit charakterizovat psychické rozpoložení koučovaného a kouče ve výchozích situacích, např. při prvním kontaktu (strach, očekávání) Uspokojit základní potřeby obou stran při první schůzce Schéma: Co si při prvním kontaktu myslí koučovaný? 8

9 Schéma: Co si při prvním kontaktu myslí kouč? Schéma: Koučovaný při rozhovoru potřebuje: Orientaci Důvěru Diskrétnost Tip pro lektora ke kroku 7 Diagram průběhu koučování/rozhovoru (10 min) Schéma: Začátek Rámec, pravidla, situsituace O co se jedná? Dohoda Problém, cíl Čeho bychom zde dnes měli dosáhnout? Závěr shrnutí přehled dohoda Jaké bude pokračování? Zkoumání Analýza kontextu Hypotézy, záměr Otázky o současnosti, minulosti, budoucnosti Řešení Význam, rizika a postranní efekty Scénář strategie Jak by to mohlo fungovat? Schéma pro krok 7.1: Začátek rozhovoru 1. fáze (10 min) Specifikace důvodu koučování Jak je navázán kontakt? Trvání koučování Cena koučování Diskrétnost Koučovaný, nikoli kouč je zodpovědný za řešení. Kouč je zodpovědný za průběh a strukturu rozhovoru a jeho řízení 9

10 Tip pro lektora ke kroku sestavení dohody (smlouvy) 2. fáze ( 15 min) K dalším krokům je možno přistoupit až po vyjasnění a dohodnutí cílů a průběhu koučování. Kontrakt, jako společná dohoda, slouží jako nástroj pro orientaci v procesu koučování. Důvody pro uzavírání smluv v poradenství Smlouva zapojuje koučovaného do poradenského procesu (partnerství změny) Smlouva orientuje energii zapojených stran směrem k cílům Smlouva pokládá základy poradenství Smlouva odhaluje skryté zájmy/problémy a umožňuje práci s nimi Smlouva omezuje složitost situace Smlouva stanovuje jasný průběh rozhovoru Smlouvy představují dohody mezi koučem a koučovaným o cílích a postupech v procesu koučování. Otázky k formulování smlouvy Co je vaším zájmem/problémem? O čem byste chtěl dnes hovořit? Čeho byste chtěl v tomto rozhovoru dosáhnout? Tip pro lektora ke kroku 8 cvičení: hraní rolí (45 min) Účastníci si procvičí jak začít rozhovor a jak si vyjasnit podmínky smlouvy na základě vlastních problémů, otázek nebo cílů, kterých chtějí dosáhnout, Různé role jsou určené skupinou (kouč, koučovaný, pozorovatel) Hraní rolí trvá asi 10 minut. Po každém cvičení kouč získá zpětnou vazbu ze strany koučovaného a pozorovatele. Otázky a zkušenosti jsou vyměňovány v plénu. Schéma ke cvičení: hraní rolí Pozorovatel Kouč Koučovaný Schéma: Zpětná vazba ke cvičení hraní rolí Které faktory ovlivňovaly atmosféru rozhovoru? Které body byly vyjasněny ve smlouvě? Jak si kouč při rozhovoru vedl? 10

11 Tip pro lektora ke kroku 9 Zkoumání - 3. fáze (30 min) Během fáze zkoumání problému kouč přijímá různé perspektivy a pokládá koučovanému otázky o problému a jeho pohledech na něj. Takto může kouč získat základní informace o tom, jak se kouč na problém dívá. Pomocí aplikace různých technik rozhovoru je problém koučovaného rozebrán z různých stran. Funkce otázek Shromáždit informace Vyvolat reflexi Ukázat zájem, navázat kontakt Schéma pro fázi 3 Zkoumání: Kdo má zájem na vyřešení problému a kdo ne? Kdo bude zvýhodněn, pokud se problém nevyřeší? Jak dlouho Koho se problém týká? (lidé, organizace) Jaké byly S jakým výsledkem? Kladením otázek identifikujeme téma/problémy Co se přesně Objevuje se problém vždy? Kdy ano, kdy ne a proč? Co se stane, když se problém nevyřeší? Jaké jsou dopady problému? Jak dalece problém ovlivňuje mezilidské vztahy? Jaké jsou možné Co je příčinou těchto příčin? Tip pro lektora ke kroku 10 Hraní rolí Zkoumání (45 min) Hraní rolí jako cvičení v 3 členné skupině Diskuze Shromažďování a reflektování zkušeností s dotazovací technikou, shromažďování/odpovídání na dotazy účastníků Tip pro lektora ke kroku 11 Hledání / vymýšlení řešení - 4. fáze (15 min) Během fáze zkoumání jsou tvořeny nové přístupy. Ve fázi hledání řešení jsou řešení zkoumána z pohledu realizovatelnosti. (Schéma:) 11

12 Kontrola řešení Jak dalece odpovídají návrhy řešení tomu, co bylo dohodnuto ve smlouvě? Co koučovanému pomůže realizovat řešení? Co koučovanému brání v realizaci řešení? Tip pro lektora ke kroku 12 - Závěr poradenského rozhovoru 5. fáze (20 min) V poslední fázi kouč shrnuje závěry. Kouč a koučovaný se dohodnou na následujících krocích. Tip po lektora ke kroku 13 Zpětná vazba na průběh tréninku (15 min) Diskuze 12

13 1.2 KURIKULUM Modul 1: Koučování Kroky Obsah a cíle Metody/nástroje Učební výstup Potřebný čas přílohy 1 Představení skupiny a kurzu Přehled cílů a obsahu Několik možných metod: Představení skupiny metodou pohlednic: Každý účastník si vybere pohlednici z balíčku a představí se (jméno a 2 věty o sobě, které mají spojitost s obrázkem na pohlednici). 2 Definice koučování Brainstorming ve skupině na téma koučování, sledování videa a práce ve skupinách V závislosti na velikosti skupiny: min. 40 min. 3 Historie koučování Krátká přednáška 20 min. 4 Hlavní přístupy/ (evropské) teorie koučování 5 Přehled a metodika - vstup Předchozí znalost tématu a očekávání Postoje a základní informace o systémovém poradenství a koučování 6 Řešení výchozích situací v koučování Odborné metody 40 min. Pracovní listy 1,2,3 Vstup lektora Obsah učební jednotky 20 Příručka Diskuse Nástěnka, flipchart Vstup lektora Diskuse Rozdíl mezi tazatelem a poradcem 15 Nástěnka, příručka Vstup a diskuse v plénu Pochopení vstupní psychologické situaci 15 Nástěnka, 12

14 Kroky Obsah a cíle Metody/nástroje Učební výstup Potřebný čas přílohy První dojmy První dohody 7 Průběh koučování Vstup lektora Diskuse 7.1 Fáze 1: Zahájení Vstup lektora Zahájení rozhovoru 7.2 Fáze 2: Sestavení dohody (smlouvy) Vstup lektora Diskuse 8 Cvičení: hraní rolí Hraní rolí ve skupinách o třech osobách Diskuse 9 Fáze 3: zkoumání Vstup lektora Diskuse koučovaného a kouče flipchart První dohoda s koučovaným Vhodné zahájení konverzace Ilustrace pěti fází rozhovoru 10 Nástěnka, flipchart, příručka 20 Nástěnka, flipchart, příručka Zdůraznění základního významu vyjasnění podmínek smlouvy pro koučování Techniky vedení rozhovoru Shromáždění a reflexe zkušeností z průběhu rozhovorů Shromáždění a diskuse o dalších otázkách Funkce otázek Seznámení s technikami rozhovoru 15 Nástěnka, flipchart, příručka 45 Příručka 30 Pracovní listy nástěnka, příručka 10 Cvičení: hraní rolí Hraní rolí ve skupinách o třech osobách Diskuse Shromáždění a reflexe dosavadních zkušeností s technikami dotazování Shromáždění otázek a jejich probrání v plénu 45 13

15 Kroky Obsah a cíle Metody/nástroje Učební výstup Potřebný čas přílohy 11 Fáze 4: Hledání / vymýšlení řešení 12 Fáze 5: Uzavření poradenského rozhovoru 13 Zpětná vazba ke vzdělávacímu kurzu/lekci Vstup lektora Diskuse Vstup lektora Diskuse Analýza možných řešení a scénářů Rizika a postranní efekty možných řešení Jak plánovat závěr Jak navrhnout dohody Poskytování zpětné vazby k poradenskému rozhovoru Diskuse Nástěnka, flipchart 14

16 1.3 PŘÍLOHY M o dul 1: Koučování Modul 1: Pracovní list 1 Přečtěte si text a diskutujte o hlavní myšlence ve skupině, připravte se na její prezentaci druhým ve skupině! Transakční Analýza Transakční analýza je sociální psychologie rozvinuta Erikem Bernem (narozeným v roce 1910 v Montrealu, Quebec, Kanada, zemřel v roce 1970). Více než poslední 4 desetiletí jeho teorie vyvíjela možnosti její aplikace do psychoterapie, poradenství, vzdělávání a organizačního rozvoje. Psychoterapie Transakční analýza je velikou pomůckou pro zdraví člověka. V psychoterapii transakční analýza využívá osvojení si určitých změn, po kterých člověk touží a zahrnuje dospělého jak klienta tak lékaře utřídit chování, emoce a myšlenky, které brání plnému rozvoji lidského potenciálu. Poradenství Poradci, kteří využívají transakční analýzu pracují smluvně na řešení problémů tady a teď. Soustřeďují se na vytváření takového jednání, které vyřeší problém produktivním způsobem. Učení a vzdělávání Transakční analýza ( TA) je praktická psychologie učení, která nabízí způsob převést filozofii učení a principy do každodenní praxe. Koncepty TA poskytují pružný a kreativní postup k pochopení toho, jak lidé fungují a spojení mezi lidským chováním, učením a vzděláváním. Učit jak učitele tak studenty je proces posílení, zvýšení efektivních metod interakce a vzájemného poznání. Klíčem filozofických konceptů, které podepírají vzdělávací TA je: Úspěšní vzdělavatelé nabízí empatické přijetí všech lidských bytostí jako lidi společné s ohledem pro jejich důstojnost. Tyto kvality jsou srdcem úspěšných vztahů při učení. Lidé v jakémkoli věku a kdykoliv se mohou učit přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí a činy. Na obtíže při vzdělávání může být poukázáno efektivně ve spojení s ochotou a v rámci související teorie, která má smysl pro přítomné zúčastněné. Proces vzdělávací TA je smluvní, takže všechny zúčastěné strany vědí, na čem stojí a jaká je dohoda, vytvořená pro které účely. Během procesu jsou myšlenky a metody TA užívány otevřeně tak, aby podporovaly zasvěcenou spolupráci a bylo možné sdílet moc mezi všemi stranami. TA může být užita k poukázání na důležité problémy v: Počátečním a dále probíhajícím vzdělávání učitele V institucionálním prostředí a kultuře Vývojových a vzdělávacích potřebách Budování sebeúcty Rodičovské výchově 15

17 Motivaci studenta Morálce personálu a zdraví učitele Bloky v učení a ve výuce Management chování Především je vzdělávací TA neocenitelná tím, že lidem pomáhá ku prospěchu a podpoře zdravého a efektivního učení ve velmi širokém kontextu. Organizační Transakční analýza je silným nástrojem v rukou organizačně vývojových specialistů. Během uvedení základních konceptů transakční analýzy a jejím užitím jako základní teorie k zajištění cílů klientů, staví organizačně vývojoví specialisté na společné strategii se kterou poukazují na potřeby organizace a stavbě funkčních vztahů, stejně jako na eliminování chování, které je organizačně nefunkční. 16

18 Modul 1: Pracovní list 2 Přečtěte si text a diskutujte o hlavní myšlence ve skupině, připravte se na její prezentaci druhým ve skupině! Systematické koučování: Emoce a vztahy Koučování není lékařství, psychoterapie ani poradenství. Systematické koučování zahrnuje systematické myšlení, úspěšné koučování a zdravé koučování se znaleckým modelováním. Systematické koučování pomáhá řešit problémy ve vztazích a jejich následky! Zkoumá a mění váš život, vaše emoce a vaše vztahy! Řeší vaše osobní, emocionální a rodinné problémy Odstraní problémy ve vztazích, které se projevují jako fyzické nebo duševní onemocnění Systematické koučování & Duševní zdraví Systematické koučování poskytuje také emocionální podporu během obtížných situací ( chronické dušení onemocnění) a pomáhá přátelům nebo rodině postiženého. Systematické koučování & Psychoterapie Jste členem mnoha lidských systémů ( vaše rodina, práce, společenství, země atd.) Jeden ze způsobů jak můžete řešit problémy je změnou vašich postojů a interakcí s příslušným systémem. Systémový kouč nebo terapeut posuzuje osobní problémy jako odrážení systému. Soustředěním se na vzory vztahů, může systémový kouč nalézt řešení, která jsou doslova za hranicí představivosti členů systému. Trápení Vaše trápení může být obecně popsáno jako zakoušená psychologická krize. Vaše trápení může vznikat jako následek usilování o nesmyslné cíle; jste-li v neuspokojivém vztahu nebo svědkem zneužití či destrukce. Systémové koučování vám může pomoci vytvořením smyslu pro vaše trápení po kontrolu a jeho zmenšení. Systémové koučování & Psychosomatické onemocnění Systémové koučování zkoumá přínos symptomu onemocnění s cílem udržování výhod takovým způsobem, že se symptomy stávají postradatelné. Příklady výhod jsou: Symptom, který vás chrání od provádění něčeho, co nechcete (např. Nemohu jít do své práce, kterou nesnáším, protože jsem nemocen. ) Symptom, který způsobuje, že děláte to, co chcete, ale bez symptomu byste nedělali (např. Odpočívám pouze, když jsem nemocen. ) Symptom, který způsobí, že někdo udělá něco, co by jinak neudělal (např. Můj partner je ke mně hodný pouze, když mi není dobře. ) Symptom je přijat jako trest (např. Zasloužím si mít tento problém. ) 17

19 Modul 1: Pracovní list 3 Přečtěte si text a diskutujte o hlavní myšlence ve skupině, připravte se na její prezentaci druhým ve skupině! Co to je psychoanalýza? Psychoanalýza je vysoce mocná forma intenzívní psychoterapie. Cílem psychoanalýzy je pomoci jedinci se hlouběji pochopit, být k sobě více vnímavým a trpělivě provádět osobní změny. Například, analýza může být velmi užitečná v překonávání dlouhodobých obtíží s určením a usilováním o cíle v pracovním životě, při depresi, úzkosti, závazcích, při autoritě, v milujících vztazích, pracovních omezeních, rozhodování, identitě, důvěrnosti, prosazování, nízkém sebevědomí, překážkách při psaní a sebevyjádření, stejně jako další trvalé znaky špatně se adaptujícího chování. Analýza se obvykle provádí 4-5x týdně v průběhu několika let s cílem usnadnění stálé změny osobnosti. Jak se analýza provádí? Cílem psychoanalýzy je učinit nevědomé vědomým. To znamená, pomoci jedinci si uvědomit své motivace skryté za myšlením, pocity a chováním, které byly dříve skryté. Jedinci jsou požádání o to, sdílet co možná nejvíce mohou ze svého vnitřního života. Sebezkoumání je povzbuzováno mnoha způsoby. Jedinec je podněcován k tomu, aby řekl cokoliv, co mu přijde na mysl, bez ohledu na společenské konvence. Toto je nazýváno jako volná asociace. Zikmund Freud tvrdil, že sny jsou vznešenou cestou do podvědomí a poskytují další vchod do nevědomí. Sny mohou být velmi užitečnou pomůckou v uvědomění si některé nevědomé motivace a pocity. Role analytika je objasnit a interpretovat, ne provádět soudy. Obecně, lidé se v práci potýkají se třemi typy životních konfliktů. What do I want to do with my life? ( Co bych chtěl/a v životě dokázat?) How do I go about pursuing my goals? ( Jak usiluji o své cíle?) How do I galvanize myself to get started? ( Jak se povzbuzuji k tomu, začít?) Pro některé lidi je odpověď na tyto otázky jasná. Sami se dobře znají. Vědí, co mají rádi a co ne, znají i své silné stránky a omezení. Vědí, co chtějí a jejich sebevědomí je dostatečně pevné na to, že jsou schopni houževnatě usilovat o své životní cíle. Jiní však mají méně jasno a méně sebedůvěry. Ale i oni by mohli využít spoustu rad z knih na toto téma a podporu rodiny, přátel, pro své úsilí si ujasnit odpovědi na tyto otázky. Přesto ne každý, si je schopen sám odpovědět. Ve skutečnosti někteří lidé nikdy nenaleznou potěšitelnou a prospěšnou kariéru. A někteří nikdy nedosáhnou svých finančních cílů. Z větší části však, a se správnou pomocí může být řada konfliktů v kariéře vyřešena. 18

20 Modul 1: Pracovní list 4 Funkce otázek v koučování Otázky plodí nápady. Nástroji kouče jsou otázky směřující k: Získání představy o situaci s cílem vyvinout hypotézy a zaměřit se na ně Analýze problému z různých podlehl a nalezení nových perspektiv a hodnocení s koučovaným Změnit dosavadní způsob uvažování koučovaného Navázání kontaktu, ustavení vztahu a ukázání zájmu o problém koučovaného Poukázat na složitost záležitosti v případě, že koučovaný problém vidí příliš černobíle Záležitost zjednodušit v případě, že koučovaný přináší stále více a více aspektů a informací a není se proto možné soustředit na dohodnuté téma. Přivést do vnitřního světa koučovaného nové myšlenky ( nasadit brouka do hlavy ) Kontrolovat hypotézy, které se zdají být při rozhovoru pro koučovaného podstatné. Dotknout se provokativních témat (tabu) a udělat je tak tvárnými Příklady otázek, které mohou být pokládány ve fázi zkoumání: Otázky týkající se konkrétního problému (situace) "Popište situaci, kterou považujete za problematikou. Pojmenujte problém jednou větou. Určete, co pro vás dělá tuto situaci tak obtížnou. Kdy, kde a jak často se to stává? Popište chování lidí, kterých se to týká. Otázky, týkající se pořadí událostí v dané situaci "Popište konkrétní pořadí událostí." "Kdo dělá co?" "Co se stane, když udělá?" Otázky, týkající se prostředí a lidí, kterých se situace týká "Koho se to týká...?" "Kdo je ještě zapojen...?" Otázky, týkající se hodnot a interpretací "Jak byste vysvětlit, že...?" "Jak by ostatní vysvětlili, že...?" "Proč je to takto...?" "Co si myslí o příčinách ostatní...?" Otázky, týkající se pocitů a vnímání "Jak se v dané situaci cítíte?" "Jak se cítí ostatní, kterých se to týká?" "Co si ostatní myslí o vašich pocitech" "Co si o situaci myslíte...?" "Co si myslí ostatní o...? Otázky, týkající se smyslu problému (současnost) "Kdo má z problému zisk...?" 19

21 "Kdo bude zvýhodněn, pokud se nic nezmění...?" Otázky, týkající se původu problému (minulosti) "Odkdy?" "Co představuje zlomové body v celém problému...?" "Jak to začalo a jak to bude pokračovat...?" Otázky, týkající se budoucích možností (budoucnost) "Jak si myslíte, že bude situace vypadat za rok / několik let? Co se stane, pokud se nic nezmění? Otázky, týkající se oblastí, stojících mimo problém. "Kdy se problém nevyskytuje...?" "Kdy je situace lepší a co je pak jiné...?" Otázky, týkající se předchozích pokusů o vyřešení problému Co už jste podniknul/a, aby...?" "Jak na to reagovali ostatní...?" "Jaké zkušenosti jsou s tím spojené...?" Co učinili ostatní, aby? 20

22 Modul 1: Pracovní list 5 Systematické zkoumání problému s využitím Kola otázek Kouč se snaží porozumět problémové situaci. Aby toho byl schopen, musí poznat pohled koučovaného. Toho může dosáhnout, pokud bude klást otázky, týkající se různých aspektů problémové situace. přijetí Co se stane potom? Co už bylo vyzkoušeno? S jakými výsledky / zkušenostmi? Budoucí možnosti Co? Kdo? Kdy? Jak? Kde? Kde a kdy se problém nevyskytuje? Předchozí přístup k problému Popis konkrétního chování Jaký je konkrétní průběh? Co stojí mimo problém Popis jednotlivých kroků PROBLEM historie problému Vysvětlení interpretace Jak to začalo? Co se stalo potom? Prostředí a zapojení lidé Pocity, úsudky, zkušenosti Jaká vysvětlení byla podána, jaké jsou příčiny? Koho se situace týká? Výhody, pokud problém přetrvá Jaké pocity mají lidé, kterých se situace týká? Kdo z toho má prospěch, z jakého důvodu a jak? 21

23 2.1 ÚVOD M o dul 2: Hodnocení kompetencí Definice kompetencí V literatuře se uvádí mnoho různých definic kompetencí, proto má smysl se předem dohodnout, co tento pojem znamená, aby mu všichni rozuměli stejně. Kompetence jsou definovány jako osobní předpoklady, které umožňují v určité situaci jednat jistým způsobem. Nejde o znalost, ale o její uplatnění v praxi. Kompetence zahrnují také emoce, postoje, impulzy a standardy. 1 Kompetence umožňují dosáhnout cíle na základě zkušeností, schopností a znalostí. Být kompetentní znamená adekvátně zvládnout určitou situaci. 2 V kontextu hodnocení kompetencí jsou důležité také měkké dovednosti, které často bývají nazývány sociálními kompetencemi. Zahrnují např. komunikační dovednosti, kreativitu, týmového ducha, time management aj. Na evropské úrovni vychází definice kompetencí z pohledu učení: Formální učení se obvykle odehrává ve školách, na univerzitách nebo v onych vzdělávacích institucích a vede k získání diplomu nebo certifikátu. Formální učení je z ohledu účastníka záměrné. Neformální učení zahrnuje vzdělávání dospělých v zájmových organizacích, studijních kroužcích, diskusních skupinách apod., kde učení probíhá vlastním tempem a na konci není uzavřeno žádnou zkouškou. Neformální učení je z pohledu účastníka záměrné. Informální učení se dá nalézt všude, např. v rodině, na pracovišti, v neziskových organizacích v divadelních klubech nebo se může odehrávat při individuálních aktivitách např. doma při čtení knihy. Není organizované nebo strukturované, pokud jde o cíle, čas nebo podporu. Informální učení je ve většině případů z pohledu účastníka nezáměrné a nevede k certifikaci. 3 Kompetence se zaměřují na aspekt využití neformálně a informálně získaných dovedností. Na druhé straně kvalifikace je výsledkem formálního vzdělávacího procesu nebo zkoušky. Certifikace výstupů učení sleduje určité standardy. Dosažení těchto standardů je ověřeno certifikátem. Kvalifikace jsou statické, potvrzují, že bylo dosaženo předem definovaného cíle učení. Hodnocení kompetencí v koučování Definice hodnocení je souborem metod a procesů, používaných k hodnocení znalostí, know-how, dovedností a kompetencí jednotlivce. 4 Hodnocení kompetencí je popisováno jako řízený pedagogický proces, který pomáhá mladým lidem v přechodu ze školy do práce pomocí hodnocení kompetencí ze strany jich samotných s pomocí externího kouče. Výsledky hodnocení kompetencí jsou základem pro další rozvoj kompetencí v rámci individuálního koučování. 5 I když je původně hodnocení kompetencí zaměřeno na přechod ze školy do práce a cílovými skupinami jsou mladí lidé, podpůrné programy, jako hodnotící nástroje mohou být využity pro všechny skupiny znevýhodněných. V tomto kurzu jsou cílovou skupinou koučovaní, kteří hledají konzultaci a vedení v osobních a pracovních otázkách. Cílem koučování je zlepšit možnosti koučovaného a společně pracovat na řešení. Kouč je osoba, která poskytuje Definition Competence Assessment Hutter Fietz et al Fietz et al Definition Competence Assessment 22

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království)

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Úvod Tento krátký dokument vám pomůže porozumět tomu, jaké zdroje máte k dispozici, jak je můžete využít a jak můžete získat doklad o ověření vašich

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 347-352 Whitmore, J.:

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP

Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP Pro MSP je důležité rozvíjet kompetence v rámci své společnosti. V tomto projektu nazvaném e-hodnocení vzdělávacích potřeb v MSP spadajícím pod jiný

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Inovativní metoda pro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v Evropě. Leonardo Přenos inovací (říjen 2011 září 2013)

Inovativní metoda pro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v Evropě. Leonardo Přenos inovací (říjen 2011 září 2013) Inovativní metoda pro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v Evropě Leonardo Přenos inovací (říjen 2011 září 2013) Od roku 2005 prosazuje Evropská komise zachování vazeb

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Spolupráce s.r.o. Bělohorská 39 169 00 Praha www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně V

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků 1 Úvod 1.1. Tento dokument obsahuje principy uznávání kompetencí poradenských pracovníků, které byly vypracovány v rámci mezinárodního

Více