Autorský tým: Mgr. Alena Husárová, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR Mgr. Magdalena Filipczyk, WASKO S.A., Polsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorský tým: Mgr. Alena Husárová, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR Mgr. Magdalena Filipczyk, WASKO S.A., Polsko"

Transkript

1

2 Autorský tým: Mgr. Alena Husárová, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR Mgr. Magdalena Filipczyk, WASKO S.A., Polsko Editorka: Martina Vexlerová, ASPRA a.s., ČR Poděkování za spolupráci na přípravě brožury patří všem členům mezinárodního partnerství TCA Id. No.4287, Outplacement jako podpora zaměstnancům i zaměstnavatelům. Publikace byla připravena v rámci projektu IS Equal Outplacement pro velké podniky číslo EQUAL/054 CZ / /0047 Tento projekt je spolufi nancován z prostředků Iniciativy Equal a státního rozpočtu České republiky. Design, konzultace, produkce a tisk: ASPRA a.s. a 94 minutes, s.r.o., 2008

3 Obsah 1. Příběh o evaluaci 3 2. Úvod 4 3. Cíl brožury o evaluaci 4 4. Teoretická východiska pro evaluaci 5 5. Kdo je evaluátor 6 6. Evaluace podle cíle 8 7. Předmět evaluace a zdroje pro evaluaci Vztah mezi monitoringem a evaluací Indikátory Logický model evaluace Evaluační strategie Plán evaluace Metody a techniky evaluace Struktura závěrečné zprávy Diseminace 24 Přílohy 26

4 Mgr. Alena Husárová Absolvovala sociologii a fi lozofi i na Univerzitě Palackého v Olomouci. V profesním zaměření se věnuje metodologii sociologického výzkumu a její praktické aplikaci. Koordinovala či participovala na sociologických a evaluačních šetřeních v rámci EU projektů (Socrates Grundtvig, OP RLZ (MŠMT), European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities). Působí jako sociolog v Profesně poradenském centru Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v neziskové společnosti TARA Professionals, o.p.s. Mgr. Magdalena Filipczyk Absolvovala psychologii na Slezské Univerzitě v Katowicích, v Polsku. V rámci operačních programů Evropské Unie participovala na projektu Zvýšení konkurenceschopnosti podniků a stala se koordinátorem trenérů, trenérem a také auditorem. Její profesní zkušenosti jsou spojeny s oblastí lidských zdrojů recruitment a tréninky. Vzdělávání jako hlavní předmět evropských projektů je pro ní motivací zapojit se do práce projektových týmů. Působí jako evaluátor, což jí poskytuje příležitost získávat další zkušenosti v oblasti HR, ale nejen v ní.

5 1. Příběh o evaluaci O muzeu a validitě Autor: A. Husárová 1 Bylo jednou v jednom krásném městě krásné Muzeum objevů vědy a techniky. Jeho ředitelem byl podnikavý a sečtělý mladý muž a ten se jednou dočetl o evaluační studii podniknuté v jednom muzeu v Chicagu, která použila opotřebení koberce před jednotlivými exponáty jako ukazatele pro hodnocení jejich popularity u návštěvníků. Dočetl se také, že tato technika byla použita i jinde, a tak se rozhodl, že ji použije i ve svém muzeu. Výsledky evaluace byly poněkud překvapivé. Jako nejúspěšnější byl vyhlášen exponát věnovaný úspěchům Čtyřletého plánu hospodářské výstavby, skříň s uprášenými diagramy a plakáty, věcmi, o které v té době předstírali zdvořilý zájem jen reprezentanti nejvyšších mocenských orgánů. Výsledky byly publikovány, ředitel dostal vyznamenání a muzeum podstatně zvýšený rozpočet. Jenom několik set zasvěcenců vědělo, že kolem nejúspěšnější expozice vede jediný přístup k jediným toaletám v muzeu. Zpracováno podle: Disman, M.: JAK SE VYRÁBÍ SOCIOLOGICKÁ ZNALOST Absolutní znalost neexistuje. Každá informace je neúplná. Musíme k ní přistupovat pokorně. J. Bronowski, THE ASCENT OF MAN 3

6 2 2. Úvod Autor: M. Filipczyk & A. Husárová Tento dokument je jednou ze závěrečných publikací 2. expertní pracovní skupiny vytvořené v rámci Mezinárodního partnerství Outplacement podpora pro zaměstnance a zaměstnavatele, které je nadnárodním tématem dvou národních projektů realizovaných s podporou Evropského sociálního fondu v rámci Iniciativy Equal: Wisdom comes from knowledge (PL) a Outplacement pro velké podniky (CZ). Evaluace je poměrně novým jevem a je spojena zejména s řešením projektů fi nancovaných z prostředků Evropské Unie. Využívá metody, techniky a strategii aplikovaného sociologického výzkumu, ale zároveň má svá specifi ka: klade tzv. evaluační otázky, má kontrolní funkci a vztah ke kvalitě věcí. Evaluace si klade otázky: Co se stalo? Jak se to stalo? Proč se to stalo? Bylo dosaženo cíle? Jak je cíl kvalitní? 3 Evaluace poskytuje cennou zpětnou vazbu na kvalitu, efektivitu a funkčnost produktů, procesů či aktérů. Bez zpětné vazby by mnohé činnosti nedospěly k požadované kvalitě nebo se minuly očekáváním. 3. Cíl brožury o evaluaci Autor: A. Husárová Z příběhu o evaluaci jsme se mohli dovědět mnoho poučného. Např. že špatně zvolený ukazatel či technika měření znehodnocuje platnost našeho zjištění. Také to, že o špatných výsledcích se někdy nedozví ani výzkumník ani samotný zadavatel. Neúspěch v měření lze svalovat na složitost reality, do níž vstupujeme, ale daleko lepší je znát základní pravidla evaluace a díky znalostem provádět výzkum s co možná největší dosažitelnou korektností. Tato brožura o evaluaci si klade za cíl stručně seznámit čtenáře s některými principy pro korektní provádění evaluačních šetření. Nabídne teoretické ukotvení evaluace, ale více než to zprostředkovává a abstrahuje zkušenosti autorek s reálným prováděním a koordinací mnoha evaluačních šetření, realizovaných zejména v kontextu evropských grantových projektů. 4

7 4. Teoretická východiska pro evaluaci Autor: M. Filipczyk 4 Evaluace představuje proces systematického shromažďování dat o aktivitách, charakteristikách a výsledcích programů, personálu a produktech. Shromážděné údaje jsou následně využity k tvorbě či zlepšení efektivnosti programů a slouží jako základ pro přijímání konkrétních rozhodnutí týkajících se programu, aktivit, personálu a produktů. U sociálních činností je hodnocení prováděno pomocí metod sociálního výzkumu s cílem posoudit efektivnost sociálních programů systematicky. Stručně řečeno: evaluace představuje systematické posouzení přínosu, hodnoty a smyslu programů a opatření na základě předem stanovených kritérií a konkrétních shromážděných údajů. Evaluace umožňuje měřit efektivnost realizovaných činností posouzením míry, do jaké bylo dosaženo předem stanovených cílů. V projektech EU jsou nejčastěji používanými hodnotícími kritérii řešení potřeb (určitého sektoru, příjemců projektu apod.), účinnost, efektivnost, vliv a trvalost výsledků. Samotný proces evaluace zahrnuje mnoho různých výzkumných činností a operací. Nejčastěji používaná typologie hodnocení vychází z dělení podle role, jakou má hodnocení v konkrétních fázích projektu. Rozlišujeme tři druhy hodnocení: 1. Evaluace ex ante je prováděna na samotném začátku projektu, před realizací jakýchkoliv opatření. Jejím cílem je zjistit, zdali daný program řeší skutečné sociální potřeby. Evaluace ex ante je zaměřeno na posouzení výhod a nevýhod programu a na posouzení kvality strategie, která by měla vést k předpokládaným výsledkům. Je rovněž základem pro další monitoring a hodnocení, poněvadž popisuje měřitelné ukazatele, které mají vazbu na dosahování výsledků. 2. Střednědobá/průběžná evaluace je prováděna v polovině realizační fáze projektu. Nejprve jsou analyzovány účinky projektu, kvalita řízení, kvalita fi nančního řízení, jakož i kvalita metod, pomocí nichž je program realizován. Tento druh hodnocení využívá informace ze systému monitoringu a vychází z ukazatelů popsaných v rámci hodnocení ex ante. Jeho cílem je zlepšit řízení projektu v současném okamžiku. 3. Evaluace ex post shrnuje a vyhodnocuje program/projekt jako celek, zejména pokud jde o jeho účinky po realizaci. Tento druh hodnocení analyzuje efektivnost programu a kvalitu použitých zdrojů. Často je spojen i s formulací závěrů a doporučení, které jdou nad rámec hodnoceného programu/projektu. Evaluace má čtyři základní funkce: Funkce formativní. Formativní role hodnocení se vyskytuje souběžně s procesem, který je předmětem hodnocení. V daném okamžiku hodnocení upozorňuje na oblasti, kde je vyžadována náprava či zlepšení, a předkládá důvody takových změn a stanovuje směr, kterými by se měly ubírat. Sumativní funkce. Tato role hodnocení přichází na řadu v okamžiku, kdy jsou požadovány zprávy o plnění projektu (reporting), nebo je využívána jako východisko pro přijímání závazných rozhodnutí. Tento druh 5

8 hodnocení popisuje konečné výsledky hodnocených opatření, hledá vysvětlení vazeb mezi vstupy a výstupy (viz: Logický model), přičemž je porovnává s původními předpoklady. Funkce psychologická. Tato funkce se vztahuje na případy, kdy jsou hodnocení a jeho výsledky využívány pro vytváření povědomí o určitých opatřeních, pro přesvědčování lidí o určitých myšlenkách a vzorcích chování nebo pro prosazování určitých sociálních vztahů. Funkce administrativní. Tato role hodnocení je využívána při výkonu moci a uplatňování vlivu na určité lidi, fi rmu či instituci. U projektů EU má evaluace zejména tyto funkce: testování efektivnosti realizovaných programů (tj. defi nování faktorů, které mají vliv na úspěšnost dosahování požadovaných cílů podporování faktorů pozitivních a eliminování faktorů negativních) vytváření pozitivního společenského klimatu pro projekt (lepší komunikace v rámci projektu, zpětná vazba o image projektu) podpora strategického řízení (předkládání analýz a doporučení východiska pro tvorbu strategie a přijímání rozhodnutí 5 Hodnocení je velmi důležité, poněvadž umožňuje vědomé zopakování úspěchu, a navíc je zdrojem nezbytných informací pro přijímání zásadních rozhodnutí. 5. Kdo je evaluátor Autor: A. Husárová Evaluaci by měl provádět člověk, znalý alespoň základů metodologie sociologického výzkumu. Kompetenčně nejvíce vyhovujícími jsou: sociologové psychologové Evaluátor by měl mít kompetence ve vztahu k evaluačním aktivitám. Pokud evaluaci neprovádí jeden člověk, ale tým lidí, pak není nezbytně nutné, aby všichni členové týmu měli zkušenosti s evaluací, protože některé zkušenosti lze částečně nahradit specifi ckým školením. Obecně by měly mezi členy evaluačního týmu patřit osoby, které mají: zkušenosti s výběrem dat a analýzou dat zkušenosti s prováděním strukturovaných pohovorů zkušenosti s řízením skupinové diskuse zkušenosti s přípravou závěrečné zprávy zkušenosti s prezentací a diseminací 6

9 Úkolem evaluátora je mimo jiné i zhodnotit efektivitu výstupů ve vztahu ke vstupům a eliminovat neplánované a nežádoucí jevy v procesu dosahování výstupů. Na základě toho, čemu nebo komu mají výsledky sloužit a jaké máme alokované zdroje pro provedení evaluace, se rozhodujeme, zda evaluaci bude provádět interní či externí evaluátor. Interní evaluátor Provádí evaluaci za využití vnitřních zdrojů (fi nance, lidské zdroje, kompetence, čas). Angažování interního evaluátora je levnější, ale při výběru je potřeba dbát na to, aby měl vyžadované kompetence či alespoň dostatek zkušeností s prováděním evaluací. Výhodou je, že interní evaluátor může evaluovat častěji, různoroději, průběžně, cyklicky apod. Externí evaluátor Zahrnuje externí konzultanty a odborníky. Využití služeb externího evaluátora je náročnější na alokaci zdrojů (fi nančních, časových, organizačních). Angažujeme ho nepravidelně, pokud se vyskytne potřeba. Služby externího evaluátora nelze využívat příliš často. Rozhodnutí o interním či externím evaluátorovi činíme dle toho: Co je cílem evaluace? Dokdy má být evaluace provedena? Nakolik je evaluace metodologicky náročná? Komu jsou určeny výstupy z evaluace? Kolik máme alokovaných zdrojů? Při jakémkoli výzkumném šetření, např. evaluaci, je potřeba si uvědomit, že každý výzkumník má svou vlastní perspektivu, ze které nahlíží na získaná data. Perspektiva externího evaluátora je vzdálenější a může se stát, že osobní neznalost kultury, poměrů, terminologie cílové skupiny způsobí dezinterpretaci ve výsledku. Na druhé straně, interní evaluátor postrádá značnou míru objektivity právě kvůli jeho osobní zainteresovanosti do procesů uvnitř zkoumané reality. Důležitou zásadou se zdá být přijetí premisy, že evaluátor se svou interpretací stojí vždy jakoby nad zkoumanou realitou, má svou vlastní perspektivu, ze které interpretuje, své vlastní kulturní vzorce, své specifi cké brýle, kterými nahlíží. Jakýkoli výzkumník, třeba evaluátor, je ve vztahu ke zkoumané realitě cizincem. Metodologicky korektně provedeným výzkumem lze jenom maximalizovat šanci, že uchopení a interpretace zkoumané reality se přiblíží pravdě. 7

10 6 6. Evaluace podle cíle Autor: M. Filipczyk Existují dva základní metodologické přístupy k evaluaci: kvantitativní a kvalitativní. Oba se navzájem doplňují a během evaluačního procesu by měly být oba využívány. Cílem kvantitativního výzkumu je nalézt obecný výskyt určitého jevu. Například při hodnocení školicího programu se hledá odpověď na otázku týkající se počtu lidí, kteří získali nové dovednosti. Naproti tomu si kvalitativní výzkum klade za cíl nalézt odpovědi na otázky týkající se příčin výskytu určitého jevu. Například: proč lidé nepoužívají své nové dovednosti v praxi, přestože je doloženo, že si tyto dovednosti během školení osvojili. Kvantitativní hodnocení charakteristika a funkce Jak bylo uvedeno výše, při použití kvantitativního přístupu hledá hodnotitel pravidelnosti a všeobecné charakteristiky určitého jevu. Snahou výzkumníka je získat velké množství srovnatelných dat. Za tímto účelem používá techniky, jako např. dotazník nebo strukturovaný rozhovor, které umožňují posoudit míru výskytu určitého jevu. Otázky jsou obvykle strukturovány, standardizovány a formulovány tak, aby neovlivňovaly výslednou odpověď a aby zajišťovaly spolehlivost a platnost získaných údajů a dávaly možnost tyto údaje zobecnit. Při výzkumu se obvykle používají metody náhodného nebo kvótního výběru (to znamená, že dané podskupiny mají ve vzorku stejné poměrné zastoupení jako v celé populaci, tj. pokud např. 61 % polské populace žije ve městech, bude příslušný kvótní vzorek obsahovat rovněž 61 % občanů z měst). Zpracování kvantitativních dat vychází striktně ze statistických metod. Charakter a hloubka analýzy závisejí na použité metodě měření (nominální, ordinální, intervalové nebo poměrové měření). Popisné statistické charakteristiky podávají informace o struktuře dané proměnné a o vztazích mezi proměnnými (korelacích). A díky statistice je možné i ověřit stanovené hypotézy. Nicméně je velmi důležité mít na paměti, že z korelace proměnných nutně nevyplývá jejich příčinná souvislost takový předpoklad je častou chybou. Je třeba vždy zdůraznit, že korelace mezi dvěma proměnným nutně neznamená, že je mezi nimi vztah příčiny a následku. Druhý problém dobře vyjadřuje věta: Vše lze dokázat statisticky. Způsob, jakým jsou data tříděna, může zdůraznit či setřít významné rozdíly. Z tohoto důvodu by měl být výzkumník odborníkem na danou problematiku, který má zkušenosti s eliminací tohoto druhu rizika souvisejícího se statistickým šetřením. Hlavní výhody tohoto přístupu jsou tyto: - umožňuje efektivně shromažďovat platné a spolehlivé informace od velkého počtu respondentů; - jeho používání je fl exibilní (lze shromažďovat široký okruh informací); - jeho provádění a správa jsou snadné; - jeho výsledky lze prezentovat jasným a srozumitelným způsobem. 8

11 Jeho hlavní nevýhody jsou tyto: - závislost na tom, zdali respondenti odpovídají pravdivě a zdali jsou ochotni spolupracovat; - odpovědi uváděné v uzavřených otázkách mohou mít pro různé respondenty různý význam, např. průměrná doba sportovní aktivity může být jedním respondentem chápána jako jedna hodina týdně, zatímco pro jiného jako jedna hodina denně. Kvalitativní hodnocení charakteristika a funkce Jak bylo řečeno výše, u kvalitativního přístupu má hodnotitel již k dispozici číselné údaje a hledá odpovědi na otázky týkající se příčin určitého jevu. Shromažďování dat výzkumník obvykle provádí pomocí řady různých technik, které jsou pro kvalitativní hodnocení typické, jako např.: pozorování, nestrukturovaný rozhovor, skupinové techniky, odborné posudky. Tyto techniky umožňují hlouběji posoudit daný problém a získat o něm více informací, na druhé straně je však mnohem obtížnější získané údaje zpracovat a srovnávat. Zpracování kvalitativních údajů je komplikované, zejména ve srovnání se zpracováním dat kvantitativních. Výzkumný pracovník by měl být připraven takovou analýzu provést, přičemž velmi důležité jsou jeho zkušenosti v daném oboru, které mají přímý dopad na kvalitu výsledků analýzy. Výzkumník získá velké množství nestrukturovaných údajů a tyto musí uspořádat a nalézt v nich určité zákonitosti. K analýze kvalitativních dat existují dva možné přístupy. 1. Výzkumník se snaží nalézt zajímavé (z hlediska hodnoceného projektu) problémy a hledá odpovědi na výzkumné otázky (týkající se záležitostí, které jsou důležité pro hodnotící proces). Při analýze rozhovoru s manažerem projektu se výzkumník může zaměřit na nalezení informací např. o skutečnostech, které napomáhají realizaci projektu. 2. Výzkumník může roztřídit získané údaje do skupin a poté z nich vybrat ty nejdůležitější informace. Tyto informace jsou následně porovnávány s hodnoceným projektem (viz: Plán evaluace) a posuzovány z hlediska hodnotících výzkumných otázek. První přístup je sice méně časově náročný, ale je také spojen s rizikem opomenutí informací, které se nakonec ukážou jako důležité, i když v plánu hodnocení se s nimi nepočítalo. 9

12 Kvalitativní a kvantitativní hodnocení shrnutí V následující tabulce je uvedeno stručné srovnání kvantitativního a kvalitativního přístupu: Kvantitativní přístup Odpovídá na otázky typu: Kolik? Jak mnoho? Cílem je najít zákonitosti, obecné jevy Objektivita v úvahu jsou brány pouze skutečnosti, které lze empiricky prokázat Nástroje měření dotazník Výběr vzorku: náhodný nebo kvótní Velikost vzorku: velká ( osob) Kvalitativní přístup Odpovídá na otázky typu: Co? Jak? Proč? Cílem je prozkoumat jednotlivé případy, jejich specifi cký charakter a složitost Objektivizace skutečnosti jsou charakterizovány způsobem, jakým je respondenti vidí Nástroje měření neomezené (rozhovor, otevřené otázky) Výběr vzorku: účelový Velikost vzorku: malá (20 50 osob) 7 Souhrnně vzato lze říci, že kvalitativní výzkum představuje pokus o prohloubení poznatků získaných pomocí kvantitativního výzkumu. Umožňuje činit závěry a doporučení, které jsou důležité pro hodnotící proces. 7. Předmět evaluace a zdroje pro evaluaci Autor: A. Husárová Při stanovování předmětu evaluace je potřeba mít na paměti, jak budeme se získanými informacemi dále pracovat. Je potřeba brát v potaz, za jakým účelem evaluaci provádíme a jak hodláme využít její výsledky. Záměrem evaluace může být získání informace, co funguje velmi dobře, co nefunguje zas tak dobře, kde je třeba učinit opatření, jaký má být rozsah těchto opatření, apod. Hlavní předměty evaluace (1) Produkty - co bylo uděláno a dosaženo, např. webová stránka, vzdělávací kurz, výsledky výzkumného šetření (2) Procesy - jakým způsobem byly produkty dosaženy, např. pracovní setkání, metodologie, vztahy na pracovišti (3) Aktéři - kdo realizoval produkty prostřednictvím procesů, např. evaluace nadřízených, koordinátora 10

13 Zdroje pro evaluaci vždy vybíráme a selektujeme dle předem stanoveného jasného cíle, na základě toho, co všechno nám může pomoci daného cíle dosáhnout a naplnit jej. Při výběru zdrojů je potřeba klást si otázku o jejich adekvátnosti. Důležité je vybrané zdroje ověřovat a získávat informace vždy z vícero zdrojů. Příklady zdrojů dat Způsob uchování dat Systém analýzy dat Dokumenty (strategické dokumenty, zápisy z porad, manuály, závěrečná zpráva, výstupy z evaluace) Pozorování aktérů či procesů Dotazníkové šetření Přímé rozhovory (telefonické, tváří v tvář) Skupinová diskuze 1. papírový archiv 2. počítačová databáze 1. zápis do záznamových archů, videonahrávání 2. volný přepis poznámek 1. uzavřené otázky z dotazníků se uchovávají prostřednictvím jejich zadání do specializovaného statistického softwaru, který umožňuje jejich kvantifi kaci a různé statistické operace 2. otevřené otázky se uchovávají manuálním přepisem 1. zapisování do záznamového archu, audio nahrávání 2. přepis do počítačové databáze 1. jeden až dva zapisovatelé diskuze 2. audio nebo video nahrávání diskuze 1. komplexní analýza sdělení provedena manuálním způsobem 2. analýza prostřednictvím počítačové databáze vyžaduje adekvátní dovednost a techniku 1. možno použít specializovaný software nebo počítačové databáze 2. manuální zpracování je náročné na kompetence 1. analýza provedena specializovaným statistickým softwarem umožňuje pohodlně a přehledně zpracovat velké množství dotazníků 2. manuální analýza vyžaduje daleko větší profesionalitu a kompetence Vyžaduje velkou profesionalitu a kompetence. Sumarizace obsahu diskuze, rozdělení dle diskutovaných témat, zaznamenání klíčových poznámek, uvedení důležitých citací. Ve fázi, kdy se rozhodujeme o zdrojích pro evaluaci, je potřeba uvědomit si přímou návaznost identifi kovaných zdrojů na další fáze evaluačního procesu. Tuto provázanost lze schematicky vyjádřit v logickém modelu, který je popsán v kapitole Logický model evaluace. 11

14 8 8. Vztah mezi monitoringem a evaluací Autor: M. Filipczyk Monitoring a evaluace představují základní techniky používané pro posuzování toho, zdali jdou podniknutá opatření správným směrem, a pro srovnání jejich účinků s účinky původně plánovanými. Evaluaci však nelze zaměňovat s procesem monitoringu a kontroly. Monitoring je proces sledování pokroku v rámci realizovaných opatření a ověřování jeho legitimity a souladu s programovými dokumenty a plány. Nenabízí žádná řešení zjištěných problémů pouze upozorňuje na problémy a případný nesoulad mezi plány a realitou. Proces monitoringu a kontroly však umožňuje získat velké množství informací o procesu a opatřeních (činnostech), které mají být hodnoceny. Při hodnocení se využívají ukazatele a údaje z monitoringu, tudíž čím lepší jsou tyto údaje a ukazatele, tím lepší bude základ, ze kterého bude hodnocení vycházet. Hodnocení sice vychází z monitoringu, ale nepochybně nahlíží na projekt z širší perspektivy než monitoring. Bere totiž v úvahu i data, která nejsou do systému monitoringu zahrnuta, a zkoumá neplánované dopady, přičemž jde nad rámec běžných ukazatelů. Hodnocení poskytuje více možností k realizaci opatření ke zlepšení, jako např. ověření racionality a kvality ukazatelů a systému jejich shromažďování. Vztahy mezi jednotlivými operacemi a jejich návaznost v rámci celého procesu zobrazuje následující schéma: AKTIVITY MONITORING AKTIVITY MONITORING PLÁN KOREKCE EVALUACE PLÁNU EVALUACE KOREKCE PLÁNU 12

15 9. Indikátory Autor: M. Filipczyk 9 Indikátor je měřitelnou formou předkládání výsledků. Používání ukazatelů představuje zjednodušený způsob uspořádání dat a chápání skutečného stavu projektu. Aby mohl výzkumník říci, zdali určitá skutečnost nastala, musí vyhodnotit (pomocí kvantitativních či kvalitativních technik) atributy týkající se dané skutečnosti. Tento proces se rovněž nazývá evaluace pomocí indikátorů (ukazatelů). Díky použití indikátorů je možné měřit, posuzovat a vyhodnocovat složité jevy a opatření. Indikátory nás informují o tom, zdali jsme učinili pokrok směrem k našim cílům či nikoliv. Pomocí ukazatelů by měly být popsány veškeré výsledky projektu. To umožňuje určit, zdali bylo daného výsledku dosaženo, např.: zlepšení dovedností zaměstnanců v oblasti mezilidských vztahů. Obvykle lze výsledky charakterizovat pomocí více než jednoho ukazatele. Při tvorbě a řízení projektu je důležité se rozhodnout, jaké ukazatele budou používány. Je rovněž důležité zvážit, jaké nástroje jsou k dispozici, jak velký by měl být hodnotící tým a jak spolehlivé jsou zdroje dat. Aby byly indikátory pro projekt použitelné, je nezbytné je vhodně vymezit. Každý ukazatel by měl mít svůj název a měla by být uvedena i jeho defi nice a měrná jednotka. Ukazatel by měl být charakterizován následujícím způsobem: Indikátor č. 1 Indikátor č. 2 Výsledek Název ukazatele: Defi nice: Jednotka: Snížení nezaměstnanosti v regionu/ městě 1) Nová pracovní místa 2) Míra nezaměstnanosti 1) Nová pracovní místa vytvořená ve fi rmách nebo institucích, která by bez daného programu/projektu neexistovala 2) Údaje z místního úřadu práce 1) Počet míst 2) Počet nezaměstnaných Zlepšení dovedností v oblasti mezilidských vztahů Průměrné zlepšení v psychologickém testu Porovnání výsledků měření dovedností v oblasti mezilidských vztahů před testem a po něm Body v dotazníku 13

16 Další aspekty indikátorů, které lze zmínit: Rozsah shromažďovaných dat, Metoda sběru dat, Osoby odpovídající za sběr, Četnost registrace, Zdroj dat. Přestože existuje celá řada nejrůznějších ukazatelů, je možné ukazatele rozdělit do dvou skupin: měkké indikátory a tvrdé indikátory. Jde o nejjednodušší hodnocení, které vychází z kritéria objektivity a subjektivity. Měkké indikátory Měkké ukazatele se používají u nekvantifi kovatelných výsledků, jako jsou např. subjektivní mínění, postoj, spokojenost příjemců projektu apod. Používají se i při hodnocení dosažených výsledků, pokud jde o získání určitých dovedností či pokrok směrem k určitému cíli. Tyto ukazatele se obtížněji posuzují než tvrdé ukazatele. Nejčastější výsledky projektu jsou tyto: zvýšení motivace zvýšení sebedůvěry menší obava ze změn zvýšení pocitu odpovědnosti za plnění úkolů, atd. Tvrdé indikátory Tvrdé ukazatele se používají u kvantifi kovatelných výsledků, jako např.: počet příjemců projektu, kterým byla poskytnuta podpora v rámci projektu počet hodin připadajících na každé školení v rámci projektu počet aktivních uživatelských účtů v systému vytvořených v rámci projektu poměr mezi dvěma metodami školení v rámci školení poskytnutého příjemcům projektu, atd. Metody měření Metody měření závisí striktně na měřeném výsledku (tvrdý či měkký). Zatímco měření tvrdých výsledků je poměrně snadné, v případě měkkých výsledků je vše obtížnější a komplikovanější. Měření měkkých výsledků vyžaduje použití speciálních výzkumných systémů, přizpůsobených potřebám cílové skupiny. Lze používat nejrůznější nástroje od jednoduchých dotazníků až po složité počítačové systémy. Měkké ukazatele by měly být posuzovány alespoň dvakrát na začátku a na konci projektu. To umožňuje stanovit, zdali došlo ke zvýšení či snížení dané schopnosti/handicapu. Rovněž je možné provádět hodnocení pravidelně během projektu. Pravidelné hodnocení má dvě hlavní výhody; časté měření a analýza umožňují: charakterizovat pokrok v dosahování měkkých výsledků během projektu zlepšit školicí programy a metody a pružně reagovat na změny v potřebách příjemců projektu 14

17 Nejčastěji používanými nástroji měření měkkých výsledků jsou tyto: rozhovory (s příjemci projektu, školitelem, atd.) dotazníky psychologické testy focus groups sběr a analýza názorů (manažerů, majitelů fi rem, atd.) případové studie Aby získaná data byla spolehlivá, musí proces sběru dat probíhat ve všech případech podobným způsobem, např. scénář rozhovoru by měl být vždy stejný a závěry by vždy měly být vyvozeny podle stejného schématu. Jednotlivé nástroje (např. dotazník) musí být standardizovány nebo alespoň částečně standardizovány. Standardizovaným nástrojem se rozumí nástroj řízený a hodnocený jednotným způsobem. Proces standardizace umožňuje používat nástroj jednotným způsobem, čímž se minimalizuje vliv vedlejších faktorů na výsledek měření. Musí být stanovena pravidla měření pomocí konkrétního nástroje a pro vyhodnocování výsledků a tato musí být používána během celého procesu. 10. Logický model evaluace Autor: M. Filipczyk 10 Stručně řečeno začíná proces projektového řízení defi nováním potřeb a problémů, stanovením obecných a konkrétních cílů a následně využíváním zdrojů na realizaci konkrétních opatření, které v konečném důsledku vedou k širokým sociálním změnám. To je důvodem, proč je ve fázi plánování hodnocení často používán logický model. Jedná se o všeobecný rámec pro popis pracovních činností v určité organizaci. Model pracuje se čtyřmi kategoriemi: vstupy, činnosti, výstupy a výsledky. Je velice užitečný, neboť umožňuje sledovat pokrok směrem k výsledkům, což je obtížnější u neziskových projektů (jako jsou např. EU projekty) než u projektů, kde je zisk hlavním cílem realizovaných opatření. 15

18 Model lze nejjednodušeji zobrazit následujícím způsobem: VSTUPY AKTIVITY VÝSTUPY DOPADY Co je investováno Zaměstnanci Dobrovolníci Čas Peníze Výzkumná základna Materiál Stroje a zařízení Technologie Jaké činnosti jsou prováděny Organizace workshopů, schůzek Poskytování služeb Vývoj produktů, zdrojů Školení Poradenství Hodnocení Podpora Jaké jsou krátkodobé výsledky Povědomí Znalosti Postoje Dovednosti Názory Aspirace Motivace Jaké jsou střednědobé výsledky Chování Praxe Rozhodování Politiky Sociální opatření Jaký je konečný dopad Sociální Ekonomický Občanský Ekologický 16 VSTUPY. První složka modelu je charakterizována jako vstupy. Tato kategorie zahrnuje zdroje, jako jsou např. zaměstnanci, zařízení a peníze, které jsou k dispozici či které jsou potřebné pro realizaci projektu. Tyto jsou používány během projektových činností nebo procesů s cílem sloužit klientům a obvykle se zdají být typické pro různé programy a organizace. AKTIVITY. Další složka zahrnuje činnosti, programy a procesy, které jsou realizovány za účelem plnění potřeb příjemců projektu, např. poradenství, učení, nasycení, léčba apod. VÝSTUPY. Jedná se o veškeré bezprostřední výstupy/efekty činnosti v rámci projektu, které jsou dodávány zákazníkům. Existují dvě základní kategorie těchto efektů. První skupina zahrnuje veškeré významné objekty a služby vytvořené během realizace projektu pomocí výše uvedených vstupů (peníze, zaměstnanci, materiál, zařízení). Typickými produkty tohoto druhu jsou IT nástroje, školení, školicí programy, poradenská služba apod. Vyjadřují významný pokrok v realizaci projektu. Druhá skupina zahrnuje výsledky projektu, tj. přímé a bezprostřední efekty projektu. Podávají informaci o změnách, které nastaly v důsledku opatření realizovaných v rámci projektu. Je možné získat jak úmyslné (plánované a vycházející z projektu), tak i neúmyslné (neplánované) výsledky. Tyto výsledky lze rovněž rozdělit na výsledky měkké a tvrdé (viz Indikátory). U projektů EU jsou nejdůležitější měkké výsledky zlepšení schopností a dovedností nebo snížení handicapů nejrůznějšího druhu. DOPADY. Jedná se o skutečné přínosy/efekty/změny pro příjemce projektu, které vzniknou během nebo po skončení programu/projektu např. u vzdělávacího programu může být výsledkem to, že účastníci nad 45 let mají zájem o další školení a skutečně je navštěvují (prosím, všimněte si, že tento výsledek se liší od výstupu, kterým je např. počet osob, které se účastnily školení konaných v rámci projektu ).

19 Změny jsou obvykle vyjadřovány pomocí: znalostí a dovedností (tyto jsou obvykle považovány spíše za krátkodobé výsledky) chování (tyto jsou obvykle považovány spíše za střednědobé výsledky) hodnot, podmínek a stavu (tyto jsou obvykle považovány spíše za dlouhodobé výsledky) Je důležité mít na paměti, že nejdůležitějšími složkami předloženého modelu jsou výstupy a dopady. Umožňují posoudit, zdali bylo dosaženo cílů projektu. Jednoduše řečeno: dobrým ukazatelem úspěšnosti projektu není např. čas strávený pracovníky na projektu. Výstupy a výsledky lépe informují o tom, zdali pomoc, která byla poskytnuta příjemcům projektu, skutečně odpovídala jejich potřebám. Je ale důležité všimnout si jejich vzájemného rozdílu. Výstupy jsou obvykle prezentovány pomocí číselných údajů (počet účastníků školení, počet manuálů, školicích programů apod.) a uvádějí jen málo o změnách, kterých dosáhli příjemci projektu to je role dopadů. Logický model v evaluační praxi Samotnou evaluaci lze provést podle výše uvedeného modelu. Má-li k dispozici všechny potřebné zdroje, může hodnotitel provést veškeré potřebné činnosti a následně přispět k dosažení výstupů a dopadů, které povedou ke zlepšení projektu v konkrétních oblastech. Níže uvedená tabulka uvádí možné schéma hodnocení provedeného podle logického modelu pracovních činností v rámci organizace. VSTUPY ČINNOSTI VÝSTUPY DOPADY lidé stroje a zařízení: počítače s nezbytným softwarem (tj. textový editor, statistický software), tiskárny atd. standardizované nástroje pro sběr údajů o měkkých výsledcích vytvoření plánu a projektu hodnocení vytvoření/ shromáždění nástrojů pro sběr dat sběr a analýza dat zpracování doporučení distribuce doporučení pokyny (různé druhy) a zprávy pro osoby odpovědné za realizaci a řízení projektu soubor optimálních postupů (příkladů dobré praxe), které budou použity při realizaci obdobných projektů zlepšení opatření realizovaných v rámci projektu zlepšení produktů/ výsledků produkty/výsledky jsou více přizpůsobeny potřebám/očekáváním příjemců projektu spokojenost příjemců projektu zlepšení řízení u obdobných projektů 17

20 Evaluační strategie Autor: A. Husárová Strategie evaluace by měla vést ke zlepšení produktu či zkvalitnění činnosti, což je cílem každé evaluace. Aby byl projekt evaluace úspěšný a dospěl ke kýženým výsledkům, je zapotřebí na začátku stanovit svou strategii. Evaluační strategie obecně vychází ze zodpovězení pěti hlavních otázek: Proč je nutno provést evaluaci? Kdy je potřeba provést evaluaci? Co je potřebné evaluovat? Jak bude evaluováno? Kdo bude evaluátor? Strategie evaluace zahrnuje tyto postupné kroky: Alokaci zdrojů (fi nančních, lidských, časových, organizačních) Stanovení rozsahu evaluačních úkolů a souvisejících otázek Akceptaci standardů dobré evaluace Stanovení složení a kompetencí evaluačního týmu Precizování překážek a rizik Určení způsobu/techniky získávání dat Rozhodnutí o velikosti a struktuře vzorku Přípravu materiálů Přípravu na vstup do terénu Strategie patří do fáze plánování evaluačního výzkumu. Tato fáze je velmi důležitá. Má totiž přímý vliv na kvalitu a platnost našich výsledků. Ve fázi strategického plánování lze opět aplikovat logický model: Je potřeba jistých zdrojů pro realizaci evaluace. Pokud máme k těmto zdrojům přístup, pak je lze pro realizaci evaluace využít. Pokud se podaří zrealizovat naplánované aktivity, pak lze úspěšně dosáhnout výstupů, které jsme si naplánovali. Pokud se podaří zrealizovat naplánované aktivity v celém rozsahu, pak stanovená cílová skupina bude mít jistý prospěch. Pokud dosáhneme prospěch pro cílovou skupinu, pak můžeme očekávat změny ve zkoumaném systému. 1. VSTUPY 2. AKTIVITY 3. VÝSTUPY 4. DOPADY 5. DŮSLEDKY Plánovaná práce Očekávané výsledky 18

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu)

Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu) Manažerské standardy ve veřejné správě (Úvod ke kompetenčnímu managementu) Výstup z projektu podpory jakosti č. 2/9/2005 Autoři publikace: František Krontorád, Milan Trčka Národní informační středisko

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ

KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 351 KAPITOLA 15 MĚŘENÍ VÝKONU A HODNOCENÍ Tato kapitola se zabývá měřením výkonu, monitorováním a hodnocením programů. Tyto nástroje a činnosti mají společný cíl:

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PROJEKTOVÝ MANAGEMENT I a II Michal Jarolímek Jaromír Polášek PROJEKTOVÝ MANAGEMENT I a II Michal Jarolímek Jaromír Polášek Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská univerzita v

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve vybrané firmě

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve

Více

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1. KONTEXT EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.2. CÍLE EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.3. OBSAH

Více

AUTOEVALUACE. výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL

AUTOEVALUACE. výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL AUTOEVALUACE výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL www.rvp.cz Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz je v rámci projektu Metodika spolufi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více