Autorský tým: Mgr. Alena Husárová, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR Mgr. Magdalena Filipczyk, WASKO S.A., Polsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorský tým: Mgr. Alena Husárová, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR Mgr. Magdalena Filipczyk, WASKO S.A., Polsko"

Transkript

1

2 Autorský tým: Mgr. Alena Husárová, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR Mgr. Magdalena Filipczyk, WASKO S.A., Polsko Editorka: Martina Vexlerová, ASPRA a.s., ČR Poděkování za spolupráci na přípravě brožury patří všem členům mezinárodního partnerství TCA Id. No.4287, Outplacement jako podpora zaměstnancům i zaměstnavatelům. Publikace byla připravena v rámci projektu IS Equal Outplacement pro velké podniky číslo EQUAL/054 CZ / /0047 Tento projekt je spolufi nancován z prostředků Iniciativy Equal a státního rozpočtu České republiky. Design, konzultace, produkce a tisk: ASPRA a.s. a 94 minutes, s.r.o., 2008

3 Obsah 1. Příběh o evaluaci 3 2. Úvod 4 3. Cíl brožury o evaluaci 4 4. Teoretická východiska pro evaluaci 5 5. Kdo je evaluátor 6 6. Evaluace podle cíle 8 7. Předmět evaluace a zdroje pro evaluaci Vztah mezi monitoringem a evaluací Indikátory Logický model evaluace Evaluační strategie Plán evaluace Metody a techniky evaluace Struktura závěrečné zprávy Diseminace 24 Přílohy 26

4 Mgr. Alena Husárová Absolvovala sociologii a fi lozofi i na Univerzitě Palackého v Olomouci. V profesním zaměření se věnuje metodologii sociologického výzkumu a její praktické aplikaci. Koordinovala či participovala na sociologických a evaluačních šetřeních v rámci EU projektů (Socrates Grundtvig, OP RLZ (MŠMT), European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities). Působí jako sociolog v Profesně poradenském centru Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v neziskové společnosti TARA Professionals, o.p.s. Mgr. Magdalena Filipczyk Absolvovala psychologii na Slezské Univerzitě v Katowicích, v Polsku. V rámci operačních programů Evropské Unie participovala na projektu Zvýšení konkurenceschopnosti podniků a stala se koordinátorem trenérů, trenérem a také auditorem. Její profesní zkušenosti jsou spojeny s oblastí lidských zdrojů recruitment a tréninky. Vzdělávání jako hlavní předmět evropských projektů je pro ní motivací zapojit se do práce projektových týmů. Působí jako evaluátor, což jí poskytuje příležitost získávat další zkušenosti v oblasti HR, ale nejen v ní.

5 1. Příběh o evaluaci O muzeu a validitě Autor: A. Husárová 1 Bylo jednou v jednom krásném městě krásné Muzeum objevů vědy a techniky. Jeho ředitelem byl podnikavý a sečtělý mladý muž a ten se jednou dočetl o evaluační studii podniknuté v jednom muzeu v Chicagu, která použila opotřebení koberce před jednotlivými exponáty jako ukazatele pro hodnocení jejich popularity u návštěvníků. Dočetl se také, že tato technika byla použita i jinde, a tak se rozhodl, že ji použije i ve svém muzeu. Výsledky evaluace byly poněkud překvapivé. Jako nejúspěšnější byl vyhlášen exponát věnovaný úspěchům Čtyřletého plánu hospodářské výstavby, skříň s uprášenými diagramy a plakáty, věcmi, o které v té době předstírali zdvořilý zájem jen reprezentanti nejvyšších mocenských orgánů. Výsledky byly publikovány, ředitel dostal vyznamenání a muzeum podstatně zvýšený rozpočet. Jenom několik set zasvěcenců vědělo, že kolem nejúspěšnější expozice vede jediný přístup k jediným toaletám v muzeu. Zpracováno podle: Disman, M.: JAK SE VYRÁBÍ SOCIOLOGICKÁ ZNALOST Absolutní znalost neexistuje. Každá informace je neúplná. Musíme k ní přistupovat pokorně. J. Bronowski, THE ASCENT OF MAN 3

6 2 2. Úvod Autor: M. Filipczyk & A. Husárová Tento dokument je jednou ze závěrečných publikací 2. expertní pracovní skupiny vytvořené v rámci Mezinárodního partnerství Outplacement podpora pro zaměstnance a zaměstnavatele, které je nadnárodním tématem dvou národních projektů realizovaných s podporou Evropského sociálního fondu v rámci Iniciativy Equal: Wisdom comes from knowledge (PL) a Outplacement pro velké podniky (CZ). Evaluace je poměrně novým jevem a je spojena zejména s řešením projektů fi nancovaných z prostředků Evropské Unie. Využívá metody, techniky a strategii aplikovaného sociologického výzkumu, ale zároveň má svá specifi ka: klade tzv. evaluační otázky, má kontrolní funkci a vztah ke kvalitě věcí. Evaluace si klade otázky: Co se stalo? Jak se to stalo? Proč se to stalo? Bylo dosaženo cíle? Jak je cíl kvalitní? 3 Evaluace poskytuje cennou zpětnou vazbu na kvalitu, efektivitu a funkčnost produktů, procesů či aktérů. Bez zpětné vazby by mnohé činnosti nedospěly k požadované kvalitě nebo se minuly očekáváním. 3. Cíl brožury o evaluaci Autor: A. Husárová Z příběhu o evaluaci jsme se mohli dovědět mnoho poučného. Např. že špatně zvolený ukazatel či technika měření znehodnocuje platnost našeho zjištění. Také to, že o špatných výsledcích se někdy nedozví ani výzkumník ani samotný zadavatel. Neúspěch v měření lze svalovat na složitost reality, do níž vstupujeme, ale daleko lepší je znát základní pravidla evaluace a díky znalostem provádět výzkum s co možná největší dosažitelnou korektností. Tato brožura o evaluaci si klade za cíl stručně seznámit čtenáře s některými principy pro korektní provádění evaluačních šetření. Nabídne teoretické ukotvení evaluace, ale více než to zprostředkovává a abstrahuje zkušenosti autorek s reálným prováděním a koordinací mnoha evaluačních šetření, realizovaných zejména v kontextu evropských grantových projektů. 4

7 4. Teoretická východiska pro evaluaci Autor: M. Filipczyk 4 Evaluace představuje proces systematického shromažďování dat o aktivitách, charakteristikách a výsledcích programů, personálu a produktech. Shromážděné údaje jsou následně využity k tvorbě či zlepšení efektivnosti programů a slouží jako základ pro přijímání konkrétních rozhodnutí týkajících se programu, aktivit, personálu a produktů. U sociálních činností je hodnocení prováděno pomocí metod sociálního výzkumu s cílem posoudit efektivnost sociálních programů systematicky. Stručně řečeno: evaluace představuje systematické posouzení přínosu, hodnoty a smyslu programů a opatření na základě předem stanovených kritérií a konkrétních shromážděných údajů. Evaluace umožňuje měřit efektivnost realizovaných činností posouzením míry, do jaké bylo dosaženo předem stanovených cílů. V projektech EU jsou nejčastěji používanými hodnotícími kritérii řešení potřeb (určitého sektoru, příjemců projektu apod.), účinnost, efektivnost, vliv a trvalost výsledků. Samotný proces evaluace zahrnuje mnoho různých výzkumných činností a operací. Nejčastěji používaná typologie hodnocení vychází z dělení podle role, jakou má hodnocení v konkrétních fázích projektu. Rozlišujeme tři druhy hodnocení: 1. Evaluace ex ante je prováděna na samotném začátku projektu, před realizací jakýchkoliv opatření. Jejím cílem je zjistit, zdali daný program řeší skutečné sociální potřeby. Evaluace ex ante je zaměřeno na posouzení výhod a nevýhod programu a na posouzení kvality strategie, která by měla vést k předpokládaným výsledkům. Je rovněž základem pro další monitoring a hodnocení, poněvadž popisuje měřitelné ukazatele, které mají vazbu na dosahování výsledků. 2. Střednědobá/průběžná evaluace je prováděna v polovině realizační fáze projektu. Nejprve jsou analyzovány účinky projektu, kvalita řízení, kvalita fi nančního řízení, jakož i kvalita metod, pomocí nichž je program realizován. Tento druh hodnocení využívá informace ze systému monitoringu a vychází z ukazatelů popsaných v rámci hodnocení ex ante. Jeho cílem je zlepšit řízení projektu v současném okamžiku. 3. Evaluace ex post shrnuje a vyhodnocuje program/projekt jako celek, zejména pokud jde o jeho účinky po realizaci. Tento druh hodnocení analyzuje efektivnost programu a kvalitu použitých zdrojů. Často je spojen i s formulací závěrů a doporučení, které jdou nad rámec hodnoceného programu/projektu. Evaluace má čtyři základní funkce: Funkce formativní. Formativní role hodnocení se vyskytuje souběžně s procesem, který je předmětem hodnocení. V daném okamžiku hodnocení upozorňuje na oblasti, kde je vyžadována náprava či zlepšení, a předkládá důvody takových změn a stanovuje směr, kterými by se měly ubírat. Sumativní funkce. Tato role hodnocení přichází na řadu v okamžiku, kdy jsou požadovány zprávy o plnění projektu (reporting), nebo je využívána jako východisko pro přijímání závazných rozhodnutí. Tento druh 5

8 hodnocení popisuje konečné výsledky hodnocených opatření, hledá vysvětlení vazeb mezi vstupy a výstupy (viz: Logický model), přičemž je porovnává s původními předpoklady. Funkce psychologická. Tato funkce se vztahuje na případy, kdy jsou hodnocení a jeho výsledky využívány pro vytváření povědomí o určitých opatřeních, pro přesvědčování lidí o určitých myšlenkách a vzorcích chování nebo pro prosazování určitých sociálních vztahů. Funkce administrativní. Tato role hodnocení je využívána při výkonu moci a uplatňování vlivu na určité lidi, fi rmu či instituci. U projektů EU má evaluace zejména tyto funkce: testování efektivnosti realizovaných programů (tj. defi nování faktorů, které mají vliv na úspěšnost dosahování požadovaných cílů podporování faktorů pozitivních a eliminování faktorů negativních) vytváření pozitivního společenského klimatu pro projekt (lepší komunikace v rámci projektu, zpětná vazba o image projektu) podpora strategického řízení (předkládání analýz a doporučení východiska pro tvorbu strategie a přijímání rozhodnutí 5 Hodnocení je velmi důležité, poněvadž umožňuje vědomé zopakování úspěchu, a navíc je zdrojem nezbytných informací pro přijímání zásadních rozhodnutí. 5. Kdo je evaluátor Autor: A. Husárová Evaluaci by měl provádět člověk, znalý alespoň základů metodologie sociologického výzkumu. Kompetenčně nejvíce vyhovujícími jsou: sociologové psychologové Evaluátor by měl mít kompetence ve vztahu k evaluačním aktivitám. Pokud evaluaci neprovádí jeden člověk, ale tým lidí, pak není nezbytně nutné, aby všichni členové týmu měli zkušenosti s evaluací, protože některé zkušenosti lze částečně nahradit specifi ckým školením. Obecně by měly mezi členy evaluačního týmu patřit osoby, které mají: zkušenosti s výběrem dat a analýzou dat zkušenosti s prováděním strukturovaných pohovorů zkušenosti s řízením skupinové diskuse zkušenosti s přípravou závěrečné zprávy zkušenosti s prezentací a diseminací 6

9 Úkolem evaluátora je mimo jiné i zhodnotit efektivitu výstupů ve vztahu ke vstupům a eliminovat neplánované a nežádoucí jevy v procesu dosahování výstupů. Na základě toho, čemu nebo komu mají výsledky sloužit a jaké máme alokované zdroje pro provedení evaluace, se rozhodujeme, zda evaluaci bude provádět interní či externí evaluátor. Interní evaluátor Provádí evaluaci za využití vnitřních zdrojů (fi nance, lidské zdroje, kompetence, čas). Angažování interního evaluátora je levnější, ale při výběru je potřeba dbát na to, aby měl vyžadované kompetence či alespoň dostatek zkušeností s prováděním evaluací. Výhodou je, že interní evaluátor může evaluovat častěji, různoroději, průběžně, cyklicky apod. Externí evaluátor Zahrnuje externí konzultanty a odborníky. Využití služeb externího evaluátora je náročnější na alokaci zdrojů (fi nančních, časových, organizačních). Angažujeme ho nepravidelně, pokud se vyskytne potřeba. Služby externího evaluátora nelze využívat příliš často. Rozhodnutí o interním či externím evaluátorovi činíme dle toho: Co je cílem evaluace? Dokdy má být evaluace provedena? Nakolik je evaluace metodologicky náročná? Komu jsou určeny výstupy z evaluace? Kolik máme alokovaných zdrojů? Při jakémkoli výzkumném šetření, např. evaluaci, je potřeba si uvědomit, že každý výzkumník má svou vlastní perspektivu, ze které nahlíží na získaná data. Perspektiva externího evaluátora je vzdálenější a může se stát, že osobní neznalost kultury, poměrů, terminologie cílové skupiny způsobí dezinterpretaci ve výsledku. Na druhé straně, interní evaluátor postrádá značnou míru objektivity právě kvůli jeho osobní zainteresovanosti do procesů uvnitř zkoumané reality. Důležitou zásadou se zdá být přijetí premisy, že evaluátor se svou interpretací stojí vždy jakoby nad zkoumanou realitou, má svou vlastní perspektivu, ze které interpretuje, své vlastní kulturní vzorce, své specifi cké brýle, kterými nahlíží. Jakýkoli výzkumník, třeba evaluátor, je ve vztahu ke zkoumané realitě cizincem. Metodologicky korektně provedeným výzkumem lze jenom maximalizovat šanci, že uchopení a interpretace zkoumané reality se přiblíží pravdě. 7

10 6 6. Evaluace podle cíle Autor: M. Filipczyk Existují dva základní metodologické přístupy k evaluaci: kvantitativní a kvalitativní. Oba se navzájem doplňují a během evaluačního procesu by měly být oba využívány. Cílem kvantitativního výzkumu je nalézt obecný výskyt určitého jevu. Například při hodnocení školicího programu se hledá odpověď na otázku týkající se počtu lidí, kteří získali nové dovednosti. Naproti tomu si kvalitativní výzkum klade za cíl nalézt odpovědi na otázky týkající se příčin výskytu určitého jevu. Například: proč lidé nepoužívají své nové dovednosti v praxi, přestože je doloženo, že si tyto dovednosti během školení osvojili. Kvantitativní hodnocení charakteristika a funkce Jak bylo uvedeno výše, při použití kvantitativního přístupu hledá hodnotitel pravidelnosti a všeobecné charakteristiky určitého jevu. Snahou výzkumníka je získat velké množství srovnatelných dat. Za tímto účelem používá techniky, jako např. dotazník nebo strukturovaný rozhovor, které umožňují posoudit míru výskytu určitého jevu. Otázky jsou obvykle strukturovány, standardizovány a formulovány tak, aby neovlivňovaly výslednou odpověď a aby zajišťovaly spolehlivost a platnost získaných údajů a dávaly možnost tyto údaje zobecnit. Při výzkumu se obvykle používají metody náhodného nebo kvótního výběru (to znamená, že dané podskupiny mají ve vzorku stejné poměrné zastoupení jako v celé populaci, tj. pokud např. 61 % polské populace žije ve městech, bude příslušný kvótní vzorek obsahovat rovněž 61 % občanů z měst). Zpracování kvantitativních dat vychází striktně ze statistických metod. Charakter a hloubka analýzy závisejí na použité metodě měření (nominální, ordinální, intervalové nebo poměrové měření). Popisné statistické charakteristiky podávají informace o struktuře dané proměnné a o vztazích mezi proměnnými (korelacích). A díky statistice je možné i ověřit stanovené hypotézy. Nicméně je velmi důležité mít na paměti, že z korelace proměnných nutně nevyplývá jejich příčinná souvislost takový předpoklad je častou chybou. Je třeba vždy zdůraznit, že korelace mezi dvěma proměnným nutně neznamená, že je mezi nimi vztah příčiny a následku. Druhý problém dobře vyjadřuje věta: Vše lze dokázat statisticky. Způsob, jakým jsou data tříděna, může zdůraznit či setřít významné rozdíly. Z tohoto důvodu by měl být výzkumník odborníkem na danou problematiku, který má zkušenosti s eliminací tohoto druhu rizika souvisejícího se statistickým šetřením. Hlavní výhody tohoto přístupu jsou tyto: - umožňuje efektivně shromažďovat platné a spolehlivé informace od velkého počtu respondentů; - jeho používání je fl exibilní (lze shromažďovat široký okruh informací); - jeho provádění a správa jsou snadné; - jeho výsledky lze prezentovat jasným a srozumitelným způsobem. 8

11 Jeho hlavní nevýhody jsou tyto: - závislost na tom, zdali respondenti odpovídají pravdivě a zdali jsou ochotni spolupracovat; - odpovědi uváděné v uzavřených otázkách mohou mít pro různé respondenty různý význam, např. průměrná doba sportovní aktivity může být jedním respondentem chápána jako jedna hodina týdně, zatímco pro jiného jako jedna hodina denně. Kvalitativní hodnocení charakteristika a funkce Jak bylo řečeno výše, u kvalitativního přístupu má hodnotitel již k dispozici číselné údaje a hledá odpovědi na otázky týkající se příčin určitého jevu. Shromažďování dat výzkumník obvykle provádí pomocí řady různých technik, které jsou pro kvalitativní hodnocení typické, jako např.: pozorování, nestrukturovaný rozhovor, skupinové techniky, odborné posudky. Tyto techniky umožňují hlouběji posoudit daný problém a získat o něm více informací, na druhé straně je však mnohem obtížnější získané údaje zpracovat a srovnávat. Zpracování kvalitativních údajů je komplikované, zejména ve srovnání se zpracováním dat kvantitativních. Výzkumný pracovník by měl být připraven takovou analýzu provést, přičemž velmi důležité jsou jeho zkušenosti v daném oboru, které mají přímý dopad na kvalitu výsledků analýzy. Výzkumník získá velké množství nestrukturovaných údajů a tyto musí uspořádat a nalézt v nich určité zákonitosti. K analýze kvalitativních dat existují dva možné přístupy. 1. Výzkumník se snaží nalézt zajímavé (z hlediska hodnoceného projektu) problémy a hledá odpovědi na výzkumné otázky (týkající se záležitostí, které jsou důležité pro hodnotící proces). Při analýze rozhovoru s manažerem projektu se výzkumník může zaměřit na nalezení informací např. o skutečnostech, které napomáhají realizaci projektu. 2. Výzkumník může roztřídit získané údaje do skupin a poté z nich vybrat ty nejdůležitější informace. Tyto informace jsou následně porovnávány s hodnoceným projektem (viz: Plán evaluace) a posuzovány z hlediska hodnotících výzkumných otázek. První přístup je sice méně časově náročný, ale je také spojen s rizikem opomenutí informací, které se nakonec ukážou jako důležité, i když v plánu hodnocení se s nimi nepočítalo. 9

12 Kvalitativní a kvantitativní hodnocení shrnutí V následující tabulce je uvedeno stručné srovnání kvantitativního a kvalitativního přístupu: Kvantitativní přístup Odpovídá na otázky typu: Kolik? Jak mnoho? Cílem je najít zákonitosti, obecné jevy Objektivita v úvahu jsou brány pouze skutečnosti, které lze empiricky prokázat Nástroje měření dotazník Výběr vzorku: náhodný nebo kvótní Velikost vzorku: velká ( osob) Kvalitativní přístup Odpovídá na otázky typu: Co? Jak? Proč? Cílem je prozkoumat jednotlivé případy, jejich specifi cký charakter a složitost Objektivizace skutečnosti jsou charakterizovány způsobem, jakým je respondenti vidí Nástroje měření neomezené (rozhovor, otevřené otázky) Výběr vzorku: účelový Velikost vzorku: malá (20 50 osob) 7 Souhrnně vzato lze říci, že kvalitativní výzkum představuje pokus o prohloubení poznatků získaných pomocí kvantitativního výzkumu. Umožňuje činit závěry a doporučení, které jsou důležité pro hodnotící proces. 7. Předmět evaluace a zdroje pro evaluaci Autor: A. Husárová Při stanovování předmětu evaluace je potřeba mít na paměti, jak budeme se získanými informacemi dále pracovat. Je potřeba brát v potaz, za jakým účelem evaluaci provádíme a jak hodláme využít její výsledky. Záměrem evaluace může být získání informace, co funguje velmi dobře, co nefunguje zas tak dobře, kde je třeba učinit opatření, jaký má být rozsah těchto opatření, apod. Hlavní předměty evaluace (1) Produkty - co bylo uděláno a dosaženo, např. webová stránka, vzdělávací kurz, výsledky výzkumného šetření (2) Procesy - jakým způsobem byly produkty dosaženy, např. pracovní setkání, metodologie, vztahy na pracovišti (3) Aktéři - kdo realizoval produkty prostřednictvím procesů, např. evaluace nadřízených, koordinátora 10

13 Zdroje pro evaluaci vždy vybíráme a selektujeme dle předem stanoveného jasného cíle, na základě toho, co všechno nám může pomoci daného cíle dosáhnout a naplnit jej. Při výběru zdrojů je potřeba klást si otázku o jejich adekvátnosti. Důležité je vybrané zdroje ověřovat a získávat informace vždy z vícero zdrojů. Příklady zdrojů dat Způsob uchování dat Systém analýzy dat Dokumenty (strategické dokumenty, zápisy z porad, manuály, závěrečná zpráva, výstupy z evaluace) Pozorování aktérů či procesů Dotazníkové šetření Přímé rozhovory (telefonické, tváří v tvář) Skupinová diskuze 1. papírový archiv 2. počítačová databáze 1. zápis do záznamových archů, videonahrávání 2. volný přepis poznámek 1. uzavřené otázky z dotazníků se uchovávají prostřednictvím jejich zadání do specializovaného statistického softwaru, který umožňuje jejich kvantifi kaci a různé statistické operace 2. otevřené otázky se uchovávají manuálním přepisem 1. zapisování do záznamového archu, audio nahrávání 2. přepis do počítačové databáze 1. jeden až dva zapisovatelé diskuze 2. audio nebo video nahrávání diskuze 1. komplexní analýza sdělení provedena manuálním způsobem 2. analýza prostřednictvím počítačové databáze vyžaduje adekvátní dovednost a techniku 1. možno použít specializovaný software nebo počítačové databáze 2. manuální zpracování je náročné na kompetence 1. analýza provedena specializovaným statistickým softwarem umožňuje pohodlně a přehledně zpracovat velké množství dotazníků 2. manuální analýza vyžaduje daleko větší profesionalitu a kompetence Vyžaduje velkou profesionalitu a kompetence. Sumarizace obsahu diskuze, rozdělení dle diskutovaných témat, zaznamenání klíčových poznámek, uvedení důležitých citací. Ve fázi, kdy se rozhodujeme o zdrojích pro evaluaci, je potřeba uvědomit si přímou návaznost identifi kovaných zdrojů na další fáze evaluačního procesu. Tuto provázanost lze schematicky vyjádřit v logickém modelu, který je popsán v kapitole Logický model evaluace. 11

14 8 8. Vztah mezi monitoringem a evaluací Autor: M. Filipczyk Monitoring a evaluace představují základní techniky používané pro posuzování toho, zdali jdou podniknutá opatření správným směrem, a pro srovnání jejich účinků s účinky původně plánovanými. Evaluaci však nelze zaměňovat s procesem monitoringu a kontroly. Monitoring je proces sledování pokroku v rámci realizovaných opatření a ověřování jeho legitimity a souladu s programovými dokumenty a plány. Nenabízí žádná řešení zjištěných problémů pouze upozorňuje na problémy a případný nesoulad mezi plány a realitou. Proces monitoringu a kontroly však umožňuje získat velké množství informací o procesu a opatřeních (činnostech), které mají být hodnoceny. Při hodnocení se využívají ukazatele a údaje z monitoringu, tudíž čím lepší jsou tyto údaje a ukazatele, tím lepší bude základ, ze kterého bude hodnocení vycházet. Hodnocení sice vychází z monitoringu, ale nepochybně nahlíží na projekt z širší perspektivy než monitoring. Bere totiž v úvahu i data, která nejsou do systému monitoringu zahrnuta, a zkoumá neplánované dopady, přičemž jde nad rámec běžných ukazatelů. Hodnocení poskytuje více možností k realizaci opatření ke zlepšení, jako např. ověření racionality a kvality ukazatelů a systému jejich shromažďování. Vztahy mezi jednotlivými operacemi a jejich návaznost v rámci celého procesu zobrazuje následující schéma: AKTIVITY MONITORING AKTIVITY MONITORING PLÁN KOREKCE EVALUACE PLÁNU EVALUACE KOREKCE PLÁNU 12

15 9. Indikátory Autor: M. Filipczyk 9 Indikátor je měřitelnou formou předkládání výsledků. Používání ukazatelů představuje zjednodušený způsob uspořádání dat a chápání skutečného stavu projektu. Aby mohl výzkumník říci, zdali určitá skutečnost nastala, musí vyhodnotit (pomocí kvantitativních či kvalitativních technik) atributy týkající se dané skutečnosti. Tento proces se rovněž nazývá evaluace pomocí indikátorů (ukazatelů). Díky použití indikátorů je možné měřit, posuzovat a vyhodnocovat složité jevy a opatření. Indikátory nás informují o tom, zdali jsme učinili pokrok směrem k našim cílům či nikoliv. Pomocí ukazatelů by měly být popsány veškeré výsledky projektu. To umožňuje určit, zdali bylo daného výsledku dosaženo, např.: zlepšení dovedností zaměstnanců v oblasti mezilidských vztahů. Obvykle lze výsledky charakterizovat pomocí více než jednoho ukazatele. Při tvorbě a řízení projektu je důležité se rozhodnout, jaké ukazatele budou používány. Je rovněž důležité zvážit, jaké nástroje jsou k dispozici, jak velký by měl být hodnotící tým a jak spolehlivé jsou zdroje dat. Aby byly indikátory pro projekt použitelné, je nezbytné je vhodně vymezit. Každý ukazatel by měl mít svůj název a měla by být uvedena i jeho defi nice a měrná jednotka. Ukazatel by měl být charakterizován následujícím způsobem: Indikátor č. 1 Indikátor č. 2 Výsledek Název ukazatele: Defi nice: Jednotka: Snížení nezaměstnanosti v regionu/ městě 1) Nová pracovní místa 2) Míra nezaměstnanosti 1) Nová pracovní místa vytvořená ve fi rmách nebo institucích, která by bez daného programu/projektu neexistovala 2) Údaje z místního úřadu práce 1) Počet míst 2) Počet nezaměstnaných Zlepšení dovedností v oblasti mezilidských vztahů Průměrné zlepšení v psychologickém testu Porovnání výsledků měření dovedností v oblasti mezilidských vztahů před testem a po něm Body v dotazníku 13

16 Další aspekty indikátorů, které lze zmínit: Rozsah shromažďovaných dat, Metoda sběru dat, Osoby odpovídající za sběr, Četnost registrace, Zdroj dat. Přestože existuje celá řada nejrůznějších ukazatelů, je možné ukazatele rozdělit do dvou skupin: měkké indikátory a tvrdé indikátory. Jde o nejjednodušší hodnocení, které vychází z kritéria objektivity a subjektivity. Měkké indikátory Měkké ukazatele se používají u nekvantifi kovatelných výsledků, jako jsou např. subjektivní mínění, postoj, spokojenost příjemců projektu apod. Používají se i při hodnocení dosažených výsledků, pokud jde o získání určitých dovedností či pokrok směrem k určitému cíli. Tyto ukazatele se obtížněji posuzují než tvrdé ukazatele. Nejčastější výsledky projektu jsou tyto: zvýšení motivace zvýšení sebedůvěry menší obava ze změn zvýšení pocitu odpovědnosti za plnění úkolů, atd. Tvrdé indikátory Tvrdé ukazatele se používají u kvantifi kovatelných výsledků, jako např.: počet příjemců projektu, kterým byla poskytnuta podpora v rámci projektu počet hodin připadajících na každé školení v rámci projektu počet aktivních uživatelských účtů v systému vytvořených v rámci projektu poměr mezi dvěma metodami školení v rámci školení poskytnutého příjemcům projektu, atd. Metody měření Metody měření závisí striktně na měřeném výsledku (tvrdý či měkký). Zatímco měření tvrdých výsledků je poměrně snadné, v případě měkkých výsledků je vše obtížnější a komplikovanější. Měření měkkých výsledků vyžaduje použití speciálních výzkumných systémů, přizpůsobených potřebám cílové skupiny. Lze používat nejrůznější nástroje od jednoduchých dotazníků až po složité počítačové systémy. Měkké ukazatele by měly být posuzovány alespoň dvakrát na začátku a na konci projektu. To umožňuje stanovit, zdali došlo ke zvýšení či snížení dané schopnosti/handicapu. Rovněž je možné provádět hodnocení pravidelně během projektu. Pravidelné hodnocení má dvě hlavní výhody; časté měření a analýza umožňují: charakterizovat pokrok v dosahování měkkých výsledků během projektu zlepšit školicí programy a metody a pružně reagovat na změny v potřebách příjemců projektu 14

17 Nejčastěji používanými nástroji měření měkkých výsledků jsou tyto: rozhovory (s příjemci projektu, školitelem, atd.) dotazníky psychologické testy focus groups sběr a analýza názorů (manažerů, majitelů fi rem, atd.) případové studie Aby získaná data byla spolehlivá, musí proces sběru dat probíhat ve všech případech podobným způsobem, např. scénář rozhovoru by měl být vždy stejný a závěry by vždy měly být vyvozeny podle stejného schématu. Jednotlivé nástroje (např. dotazník) musí být standardizovány nebo alespoň částečně standardizovány. Standardizovaným nástrojem se rozumí nástroj řízený a hodnocený jednotným způsobem. Proces standardizace umožňuje používat nástroj jednotným způsobem, čímž se minimalizuje vliv vedlejších faktorů na výsledek měření. Musí být stanovena pravidla měření pomocí konkrétního nástroje a pro vyhodnocování výsledků a tato musí být používána během celého procesu. 10. Logický model evaluace Autor: M. Filipczyk 10 Stručně řečeno začíná proces projektového řízení defi nováním potřeb a problémů, stanovením obecných a konkrétních cílů a následně využíváním zdrojů na realizaci konkrétních opatření, které v konečném důsledku vedou k širokým sociálním změnám. To je důvodem, proč je ve fázi plánování hodnocení často používán logický model. Jedná se o všeobecný rámec pro popis pracovních činností v určité organizaci. Model pracuje se čtyřmi kategoriemi: vstupy, činnosti, výstupy a výsledky. Je velice užitečný, neboť umožňuje sledovat pokrok směrem k výsledkům, což je obtížnější u neziskových projektů (jako jsou např. EU projekty) než u projektů, kde je zisk hlavním cílem realizovaných opatření. 15

18 Model lze nejjednodušeji zobrazit následujícím způsobem: VSTUPY AKTIVITY VÝSTUPY DOPADY Co je investováno Zaměstnanci Dobrovolníci Čas Peníze Výzkumná základna Materiál Stroje a zařízení Technologie Jaké činnosti jsou prováděny Organizace workshopů, schůzek Poskytování služeb Vývoj produktů, zdrojů Školení Poradenství Hodnocení Podpora Jaké jsou krátkodobé výsledky Povědomí Znalosti Postoje Dovednosti Názory Aspirace Motivace Jaké jsou střednědobé výsledky Chování Praxe Rozhodování Politiky Sociální opatření Jaký je konečný dopad Sociální Ekonomický Občanský Ekologický 16 VSTUPY. První složka modelu je charakterizována jako vstupy. Tato kategorie zahrnuje zdroje, jako jsou např. zaměstnanci, zařízení a peníze, které jsou k dispozici či které jsou potřebné pro realizaci projektu. Tyto jsou používány během projektových činností nebo procesů s cílem sloužit klientům a obvykle se zdají být typické pro různé programy a organizace. AKTIVITY. Další složka zahrnuje činnosti, programy a procesy, které jsou realizovány za účelem plnění potřeb příjemců projektu, např. poradenství, učení, nasycení, léčba apod. VÝSTUPY. Jedná se o veškeré bezprostřední výstupy/efekty činnosti v rámci projektu, které jsou dodávány zákazníkům. Existují dvě základní kategorie těchto efektů. První skupina zahrnuje veškeré významné objekty a služby vytvořené během realizace projektu pomocí výše uvedených vstupů (peníze, zaměstnanci, materiál, zařízení). Typickými produkty tohoto druhu jsou IT nástroje, školení, školicí programy, poradenská služba apod. Vyjadřují významný pokrok v realizaci projektu. Druhá skupina zahrnuje výsledky projektu, tj. přímé a bezprostřední efekty projektu. Podávají informaci o změnách, které nastaly v důsledku opatření realizovaných v rámci projektu. Je možné získat jak úmyslné (plánované a vycházející z projektu), tak i neúmyslné (neplánované) výsledky. Tyto výsledky lze rovněž rozdělit na výsledky měkké a tvrdé (viz Indikátory). U projektů EU jsou nejdůležitější měkké výsledky zlepšení schopností a dovedností nebo snížení handicapů nejrůznějšího druhu. DOPADY. Jedná se o skutečné přínosy/efekty/změny pro příjemce projektu, které vzniknou během nebo po skončení programu/projektu např. u vzdělávacího programu může být výsledkem to, že účastníci nad 45 let mají zájem o další školení a skutečně je navštěvují (prosím, všimněte si, že tento výsledek se liší od výstupu, kterým je např. počet osob, které se účastnily školení konaných v rámci projektu ).

19 Změny jsou obvykle vyjadřovány pomocí: znalostí a dovedností (tyto jsou obvykle považovány spíše za krátkodobé výsledky) chování (tyto jsou obvykle považovány spíše za střednědobé výsledky) hodnot, podmínek a stavu (tyto jsou obvykle považovány spíše za dlouhodobé výsledky) Je důležité mít na paměti, že nejdůležitějšími složkami předloženého modelu jsou výstupy a dopady. Umožňují posoudit, zdali bylo dosaženo cílů projektu. Jednoduše řečeno: dobrým ukazatelem úspěšnosti projektu není např. čas strávený pracovníky na projektu. Výstupy a výsledky lépe informují o tom, zdali pomoc, která byla poskytnuta příjemcům projektu, skutečně odpovídala jejich potřebám. Je ale důležité všimnout si jejich vzájemného rozdílu. Výstupy jsou obvykle prezentovány pomocí číselných údajů (počet účastníků školení, počet manuálů, školicích programů apod.) a uvádějí jen málo o změnách, kterých dosáhli příjemci projektu to je role dopadů. Logický model v evaluační praxi Samotnou evaluaci lze provést podle výše uvedeného modelu. Má-li k dispozici všechny potřebné zdroje, může hodnotitel provést veškeré potřebné činnosti a následně přispět k dosažení výstupů a dopadů, které povedou ke zlepšení projektu v konkrétních oblastech. Níže uvedená tabulka uvádí možné schéma hodnocení provedeného podle logického modelu pracovních činností v rámci organizace. VSTUPY ČINNOSTI VÝSTUPY DOPADY lidé stroje a zařízení: počítače s nezbytným softwarem (tj. textový editor, statistický software), tiskárny atd. standardizované nástroje pro sběr údajů o měkkých výsledcích vytvoření plánu a projektu hodnocení vytvoření/ shromáždění nástrojů pro sběr dat sběr a analýza dat zpracování doporučení distribuce doporučení pokyny (různé druhy) a zprávy pro osoby odpovědné za realizaci a řízení projektu soubor optimálních postupů (příkladů dobré praxe), které budou použity při realizaci obdobných projektů zlepšení opatření realizovaných v rámci projektu zlepšení produktů/ výsledků produkty/výsledky jsou více přizpůsobeny potřebám/očekáváním příjemců projektu spokojenost příjemců projektu zlepšení řízení u obdobných projektů 17

20 Evaluační strategie Autor: A. Husárová Strategie evaluace by měla vést ke zlepšení produktu či zkvalitnění činnosti, což je cílem každé evaluace. Aby byl projekt evaluace úspěšný a dospěl ke kýženým výsledkům, je zapotřebí na začátku stanovit svou strategii. Evaluační strategie obecně vychází ze zodpovězení pěti hlavních otázek: Proč je nutno provést evaluaci? Kdy je potřeba provést evaluaci? Co je potřebné evaluovat? Jak bude evaluováno? Kdo bude evaluátor? Strategie evaluace zahrnuje tyto postupné kroky: Alokaci zdrojů (fi nančních, lidských, časových, organizačních) Stanovení rozsahu evaluačních úkolů a souvisejících otázek Akceptaci standardů dobré evaluace Stanovení složení a kompetencí evaluačního týmu Precizování překážek a rizik Určení způsobu/techniky získávání dat Rozhodnutí o velikosti a struktuře vzorku Přípravu materiálů Přípravu na vstup do terénu Strategie patří do fáze plánování evaluačního výzkumu. Tato fáze je velmi důležitá. Má totiž přímý vliv na kvalitu a platnost našich výsledků. Ve fázi strategického plánování lze opět aplikovat logický model: Je potřeba jistých zdrojů pro realizaci evaluace. Pokud máme k těmto zdrojům přístup, pak je lze pro realizaci evaluace využít. Pokud se podaří zrealizovat naplánované aktivity, pak lze úspěšně dosáhnout výstupů, které jsme si naplánovali. Pokud se podaří zrealizovat naplánované aktivity v celém rozsahu, pak stanovená cílová skupina bude mít jistý prospěch. Pokud dosáhneme prospěch pro cílovou skupinu, pak můžeme očekávat změny ve zkoumaném systému. 1. VSTUPY 2. AKTIVITY 3. VÝSTUPY 4. DOPADY 5. DŮSLEDKY Plánovaná práce Očekávané výsledky 18

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok

Metody sociálního výzkumu. 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Metody sociálního výzkumu 2. Ročník LS 2010 Jabok, ETF 2. výukový blok Problémy při sociálním výzkumu Sociální realita často zachytitelná jen skrze indikátory potřebná informace: je přímo pozorovatelná

Více

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010 Hodnocení efektivity nízkoprahových programů Jan Morávek, Ph.D. Institut sociologických studií FSV UK Praha Konference Terénní a nízkoprahové programy 2010 Praha 15. 1. 2010 Východiska Své právo na existenci

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Doporučené praktické kroky pro implementaci principů Inovativnost a Mainstreaming

Doporučené praktické kroky pro implementaci principů Inovativnost a Mainstreaming Doporučené praktické kroky pro implementaci principů Inovativnost a Mainstreaming EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. Seminář Implementace principů CIP EQUAL na úrovni rozvojových

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Evaluace na rozcestí trendy a praxe Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Obsah Zkušenosti z facilitované evaluace z pohledu

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 a 2009. Evaluátor a Manažer evaluací

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Budování evaluační kapacity ROP SZ za rok 2008 a 2009. Evaluátor a Manažer evaluací ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 a 2009 Evaluátor a Manažer evaluací V Praze, dne 14. prosince 2009 Ing. Vladimír Sodomka vedoucí týmu Akses, spol. s r.o. Stručné

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o. Konference KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 13. června 2012 Změny v dalším vzdělávání po 7 letech čerpání ESF Objem

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Marketing Marketingový výzkum

Marketing Marketingový výzkum Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020

Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020 Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Kateřina Gregorová Evaluace ve světle nových příležitostí,

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více