Nerovnosti kolem nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nerovnosti kolem nás"

Transkript

1 Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti Výzkum podporovaný grantem MPSV v rámci projektu Moderní společnost a její proměny Pracovní texty Nerovnosti kolem nás Analýza utváření sociálních nerovností v každodenním životě Praha 2006

2 Jadwiga Šanderová Jazyková úprava: Barbora Šmídová Technická redakce: Tomáš Bitrich ISBN

3 Obsah Obsah...3 Výzkumný tým...4 Stručná informace o probíhajícím výzkumu...5 Petra Klvačová Uznání cizinců v každodenním životě...9 Blanka Tollarová Praktické potíže cizinců...29 Olga Šmídová Jak spolu nájemníci mluví o svých domácích...53 Jiří Šafr Skupina majitelů domů a nájemníků. Třídy bydlení?...77 Ivan Vodochodský Rovnost nebo nerovnost? Utváření politiky rovnosti mužů a žen v českých médiích

4 Výzkumný tým Řešitel Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. Katedra sociologie FSV Univerzity Karlovy a katedra sociálních věd FF Univerzity Pardubice Spoluřešitelé Mgr. Petra Klvačová Katedra sociologie ISS FSV Univerzity Karlovy PhDr. Jiří Šafr Katedra sociologie ISS FSV Univerzity Karlovy, Sociologický ústav AV ČR PhDr. Olga Šmídová Katedra sociologie ISS FSV Univerzity Karlovy Mgr. Blanka Tollarová Katedra sociologie ISS FSV Univerzity Karlovy, Organizace pro pomoc uprchlíkům Mgr. Ivan Vodochodský Katedra sociologie ISS FSV Univerzity Karlovy 4

5 Stručná informace o probíhajícím výzkumu Sborník pracovních textů představuje jeden z výsledků probíhajícího výzkumu sociálních nerovností s názvem Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti, který je finančně podporován grantem Ministerstva práce a sociálních věcí (registrační číslo 1J0631/05 DP2). Výzkum jsme pojali konstruktivisticky a v rámci interakcionistické perspektivy. Předmětem našeho zájmu jsou sociální nerovnosti obecně (tj. bez ohledu na jejich zdroj). Jde o první rozsáhlejší výzkum tohoto typu u nás, který navazuje na aktuální trendy v zahraniční sociologii, jejichž protagonisté zkoumají jednotlivé typy sociálních nerovností v jejich průsečíku a hledají společný základ jejich vzniku a reprodukce. Pozornost tudíž zaměřují na různé typy nerovností (třídní, mezi muži a ženami, různými etniky, generacemi atd.), přičemž hledají nejen jejich společné kořeny, ale také mechanismy jejich (re)produkce, a to především v bezprostředních sociálních interakcích a jejich interpretacích. Zkoumají, jak lidé nerovnosti vnímají, jak na ně reagují, jak o nich hovoří, jak jich využívají, jak jim čelí či jak se s nimi smiřují. Cílem takto orientovaných výzkumů je hledání pravidelností a jejich zobecňování nikoli na populaci, ale na procesy. Jedním z prostředků je odhalování praktik a strategií, které nerovnosti (re)produkují, a vysvětlování jejich účinnosti zejména zasazením do širšího sociálního a kulturního kontextu 1. Výzkum je koncipován jako badatelský s aplikačním dopadem. Jeho smyslem je obohatit dosavadní převážně strukturální pojetí výzkumu sociálních nerovností o přístup interakcionistický a konstruktivistický a zároveň propracovat kvalitativní metodiku pro potřeby takového typu výzkumu v našem prostředí. Kvalitativní metodika může přispět k flexibilní strategii implementace norem (v daném kontextu norem zvyšujících rovné šance), a může tak mít i zcela praktický význam. 1 Více o tomto tzv. kulturním obratu ve výzkumu sociálních nerovností viz Šanderová, J., Šmídová, O. (2006). Možnosti a meze kvalitativního výzkumu sociálních nerovností. Pražské sociálněvědní studie; Sociologická řada «http://www.fsv.cuni.cz/fsv-536-version1-soc002_ Sanderova_fin.pdf» [Accessed: ]. 5

6 Projekt je rozdělen do tří dílčích úloh. 1. Analýza procesu začleňování cizinců do naší společnosti, 2. analýza procesu obnovy demokratických vlastnických vztahů v oblasti bydlení (nerovné postavení pronajímatelů a nájemníků bytů) a 3. analýza procesu dosahování faktické rovnosti mužů a žen v oblasti výdělečné činnosti a péči o děti. Konečným cílem je propojit výsledky těchto tří úloh v obecnější teoreticko-metodologickou studii analyzující tzv. generické procesy, jimiž se nerovnosti utvářejí a reprodukují v konkrétních vztazích mezi lidmi. Teoreticko-metodologické poznatky hodláme s využitím reálných příkladů dovést až do praktické roviny tak, aby jich mohli využít pracovníci institucí, jejichž úkolem je uvádět v život normy týkající se zmírňování sociálních nerovností. Získané poznatky by měly napomoci předcházet vzniku třecích ploch a kontraproduktivních implementačních norem, opatření a směrnic. Pracovní texty, které v první etapě řešení úkolu předkládáme, vycházejí z analýzy skupinových diskusí (focus group) a z analýzy tištěných periodik. V rámci první úlohy jsou to skupinové diskuse cizinců dlouhodobě žijících v naší společnosti. Dvě studie poukazují na základní bariéry, na něž u nás cizinci narážejí, vzdor své snaze se do naší společnosti co nejlépe začlenit. Petra Klvačová se zaměřila na problémy v běžném životě, Blanka Tollarová na komunikaci s úřady. Dva texty zabývající se nerovným postavením soukromých majitelů bytů a nájemníků bytů v soukromém vlastnictví se rovněž opírají o analýzy skupinových diskusí (a to majitelů bytů a nájemníků bytů v soukromém vlastnictví odděleně). Předmětem analýzy diskuse nájemníků, jejíž výsledky předkládá Olga Šmídová, je komunikace mezi vlastníky a nájemníky (jak ji vnímají nájemníci). Na základě této analýzy předběžně identifikuje základní strategie vlastníků a nájemníků hájících své zájmy, které, jak se ukazuje, nemusí být vždy zcela protichůdné. Jiří Šafr se pokusil překročit rámec analýzy diskuse majitelů na stejné téma, a to směrem k nerovnostem v rámci bydlení u nás obecně. Studie Ivana Vodochodského je věnována mediálnímu obrazu nerovností mezi muži a ženami, zejména při hledání zaměstnání. V rámci konstruktivistické analýzy především ukazuje, že 6

7 nerovnost a rovnost mužů a žen v uvažované oblasti představuje v našich sdělovacích prostředcích dvě do značné míry oddělená témata. Texty představují jeden z důležitých podkladů našich interních diskusí před zahájením druhé etapy výzkumu, v níž je potřeba vykročit k hlubšímu propojení dílčích úloh. Zveřejňujeme je nejen proto, abychom o výzkumu a jeho prvních dílčích výsledcích informovali kolegy z řad odborníků a pracovníky institucí zabývající se problémy spojenými s nerovnostmi u nás, ale především proto, abychom získali zpětnou vazbu 2. připomínky a případné náměty budeme upřímně vděční. Za výzkumný tým Za kritické reakce, Jadwiga Šanderová 2 Výsledky naší práce rovněž průběžně zveřejňujeme na webové stránce projektu 7

8

9 Uznání cizinců v každodenním životě Petra Klvačová V tomto textu se zabývám analýzou každodenního vnímání nerovností ze strany cizinců žijících dlouhodobě v České republice. Výpovědi, které analyzuji, byly získány prostřednictvím skupinových rozhovorů s celkem 36 cizinci z různých zemí světa s horší ekonomickou, sociální nebo politickou situací. Nejprve vysvětluji složitost používání pojmu nerovnost v daném kontextu. Nerovnost není v souvislosti s postavením cizinců v ČR explicitně tematizována žádným ze zainteresovaných aktérů, počínaje tvůrci vládních dokumentů, přes experty zkoumající postavení cizinců a konče cizinci samotnými. Přesto všichni tito aktéři nějakým způsobem odlišné, horší postavení cizinců reflektují. V textu se zabývám perspektivou samotných respondentů a identifikuji tři oblasti, v nichž dávají najevo nerovné zacházení, nerovné příležitosti nebo chybějící uznání: stereotypní uvažování o cizincích, srovnávání různých skupin cizinců a vytváření hierarchií těchto skupin a strategie vypořádávání se s nerovným zacházením ze strany většinové společnosti. Důležitým zjištěním je, že všichni citovaní respondenti navzdory nerovnému zacházení usilují o integraci do české společnosti a tomu přizpůsobují svoje reakce na tyto negativní zkušenosti. Cílem tohoto textu je ukázat na příkladech výpovědí cizinců dlouhodobě žijících v České republice, v jakých situacích každodenního života vnímají tito respondenti nerovnost spojenou s tím, že jsou cizinci. Jinými slovy, kdy dávají najevo svůj pocit, že nejsou přijímáni příslušníky většinové společnosti, v níž žijí jako zcela rovnocenní. Na rozdíl od následujícího textu Blanky Tollarové, který se soustředí na situace, kdy cizinci přicházejí do kontaktu s formálními institucemi České republiky (úřady, zdravotní pojištění apod.), se tento příspěvek zabývá především každodenními situacemi, které jsou založené zejména na neformálních kontaktech. Myšlenka zkoumat subjektivní vnímání nerovností cizinci a najít k tomu vhodný metodologický nástroj vyplynula ze souběžně probíhajícího výzkumu biografických vyprávění cizinců žijících v České republice, jehož řešitelkami jsou rovněž Petra Klvačová a Blanka Tollarová. 1 Z biografických rozhovorů, které byly zaměřeny především na to, jak se cizincům daří úspěšně se začleňovat do české společnosti, vzešla potřeba zaměřit se důkladněji také na situace, v nichž si naopak cizinci připadají ve svém začleňování neúspěšní. Jednou z možností, jak toto složité a citlivé téma uchopit, je pokusit se 1 Projekt Jak se žije cizincům v České republice: Analýza biografických vyprávění [grant GAAV ČR č. B realizovaný v letech 2004 až 2006]. 9

10 zmapovat situace, kdy vypravěči popisují svoje pocity, že je s nimi zacházeno nerovným způsobem. Na základě reflexe použité metodologie biografických rozhovorů jsme se rozhodly, že by bylo užitečné zvolit pro toto téma metodu odlišnou skupinové rozhovory. Jednak proto, že umožňuje využít ochoty respondentů navzájem své negativní zkušenosti sdílet. Při individuálních rozhovorech totiž může být pro respondenty obtížné sdělovat negativní zkušenosti výzkumníkovi, protože se tím narušuje kladný sebeobraz úspěšného cizince, o který většina respondentů v této situaci usiluje. Druhým důvodem volby odlišné metody bylo to, že zatímco v rámci volného biografického rozhovoru zpravidla tvoří negativní zkušenosti pouze malou část celku, nebo nemusí být tematizovány vůbec, nám šlo o to zaměřit se konkrétně na ně. Tento text tedy především ukazuje možnosti použité metody skupinových rozhovorů při zkoumání cizinci subjektivně vnímaných nerovností v každodenním životě. Snaží se vystihnout nejen hlavní pole problémů, o nichž respondenti v této souvislosti hovoří, ale také způsoby, jakými se to děje. Hovořit v souvislosti s postavením cizinců v České republice o nerovnosti je ale poněkud problematické. Ve formulacích obsažených v pravidlech, která definují oficiální statut cizinců (například Zákon o pobytu cizinců, Zákon o zaměstnanosti atd.), nemluvě o oficiálních vládních dokumentech typu Koncepce integrace cizinců [Koncepce 2006], se pojem nerovnost nevyskytuje. V dokumentu Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků [Analýza 2004] vypracovaném pro českou vládu jako podklad pro vytvoření zmíněné Koncepce integrace cizinců, s cílem posoudit mimo jiné legislativu a výkon státní zprávy ve vztahu k cizincům, se sice hovoří o překážkách integrace cizinců s ohledem na právní aspekty integrace a o restriktivním charakteru procesu přijímání cizinců, ovšem opět nikoli explicitně o nerovnosti. Dokonce ani sami cizinci, když vyprávějí o svém postavení v ČR a o svých každodenních zkušenostech, pojmy rovnost nebo nerovnost de facto nepoužívají. Ani já ve své práci nechci mluvit přímo o nerovnosti, ale spíše o nerovném zacházení, nerovných příležitostech nebo o pocitu chybějícího uznání ze strany většinové společnosti. Tyto kategorie se 10

11 všechny k nerovnosti vztahují a v určitém smyslu ji blíže vymezují. Zároveň se ale domnívám, že jsou méně striktní a mohou pomoci lépe vystihnout charakter osobních zkušeností samotných respondentů. Přestože respondenti nemluví o nerovnosti, v jejich výpovědích jsou obsaženy výroky, o kterých můžeme říci, že svědčí o pocitech nerovného zacházení, nerovných příležitostí nebo chybějícího uznání vůči cizincům. Mám na mysli takové situace, kdy respondenti používají tvrzení typu: Takhle by se ke mně nechovali, kdybych byla Češka, nebo Je to tím, že jsem cizinec, proto tu mám horší podmínky. Domnívám se, že zkoumání takových pocitů a zkušeností může pomoci lépe porozumět tomu, jak probíhá začleňování cizinců do české společnosti. Pocit nerovného zacházení, nerovných příležitostí nebo chybějícího uznání může totiž výrazně komplikovat úspěšnou integraci těchto cizinců do společnosti. Naznačuje to například definice integrace, kterou navrhuje německý sociolog Friedrich Heckmann [1999]. Podle Heckmanna znamená integrace především získávání práv, přístup k pozicím a statusům, a dále změnu individuálních charakteristik, budování sociálních vztahů a utváření pocitu přináležitosti a identifikace imigrantů s přijímající společností (str. 4). Integrace závisí na množství podmínek ze strany přijímající společnosti, které mohou být obecně popsány jako otevřenost vůči novým skupinám lidí. Úspěšná integrace může být mimo jiné vymezena také narůstající podobností v životních podmínkách. To, že pro úspěšnou integraci jsou důležité subjektivní zkušenosti cizinců žijících tady, je reflektováno i autory zmiňované vládní Koncepce. Aktuální verze Koncepce, která byla schválena v únoru letošního roku [Koncepce 2006] již zahrnuje některá doporučení Analýzy postavení cizinců [Analýza 2004], například návrhy v oblasti jednání s formálními institucemi (úřady, cizineckou policií). Zároveň ale konstatuje, že zkušenosti cizinců s integrací je obtížné zjišťovat a měřit. Prakticky totožný závěr obsahuje britská analytická zpráva o migraci vypracovaná pro ministerstvo vnitra Anglie a Walesu [Castles, Korac, Vasta, Vertovec 2003]. Její autoři doporučují jako nejvhodnější postup pro 11

12 překonání této mezery v poznatcích o migraci a integraci využít právě kvalitativní zkoumání subjektivních zkušeností a pocitů cizinců a migrantů. Ve svém textu se nesnažím říct, který pohled cizinců na jejich situaci v České republice převažuje, zda je to právě pocit nespravedlnosti. Takto objektivisticky k tématu ani není možné přistupovat, stejně jako není možné posoudit, zda skutečně jejich negativní zkušenosti vyplývají z toho, že jsou cizinci, nebo zda jsou dané například jejich osobnostními charakteristikami. Považuji za užitečné ukázat na konkrétních příkladech situací každodenního života cizinců, jak tito lidé hovoří o tom, kdy se cítili v situaci nerovného zacházení nebo menšího uznání. Nejprve uvedu metodologický postup při získávání analyzovaných dat. Poté v samotné analytické části se nejprve zaměřím na některé zdroje nerovného přístupu k cizincům, tak jak o nich oni sami mluví. Především na stereotypní představy o cizincích a způsoby jejich zdůvodňování ze strany respondentů. Dále na srovnávání mezi různými skupinami cizinců a vytváření hierarchií těchto skupin. V poslední části zmiňuji některé strategie vypořádávání se s pocitem nerovného zacházení ze strany většinové společnosti, o nichž cizinci hovoří. Způsob získávání dat skupinové rozhovory Rozhovory, z nichž v tomto textu cituji, byly získány prostřednictvím skupinových rozhovorů (focus groups). Ty byly provedeny v rámci projektu Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti ve spolupráci s najatou externí agenturou. 2 Na přípravě a provádění rozhovorů jsme pracovaly společně s kolegyní Blankou Tollarovou. Výběr respondentů pro skupinové rozhovory byl koncipován tak, aby mezi účastníky byli lidé 2 Agentura Network Media Service provedla na základě zadání rekrutaci konkrétních respondentů. Dále poskytla pro provedení skupinových rozhovoru své studio, v případě prvního rozhovoru i profesionální moderátorku. Také videonahrávku a přepis rozhovorů zajistila technicky agentura. 12

13 pocházející z různých částí světa, jejichž ekonomická, politická nebo sociální situace je v České republice považována za složitější a celkově horší. 3 Skupinových rozhovorů, které jsme uskutečnily, bylo celkem pět. V tomto textu jsou analyzovány pouze čtyři, protože u pátého z nich jsme se rozhodly jej v této fázi analýzy nevyužívat. 4 Zmíněné čtyři skupiny jsou z hlediska země původu respondentů poměrně homogenní tři z nich byly tvořeny respondenty ze zemí bývalého Sovětského svazu, především z Ruska a Ukrajiny. Čtvrtá skupina byla tvořena lidmi pocházejícími z bývalých socialistických zemí Balkánu Bulharska a států bývalé Jugoslávie. Výběr, ve kterém převažují cizinci z bývalých socialistických zemí východní Evropy, je z hlediska definice naší cílové skupiny legitimní, protože tito lidé tvoří značnou část cizinců z tzv. třetích zemí pobývajících dlouhodobě v České republice. 5 Tři ze čtyř skupinových rozhovorů proběhly v Praze, čtvrtý se uskutečnil v Brně. Skupinové rozhovory proběhly v období od června do srpna 2006, přičemž každý rozhovor trval přibližně 90 minut. Z hlediska popisných charakteristik respondentů bylo ve skupinách z celkem 36 respondentů přesně 18 mužů a 18 žen. Podle věkového složení, délky pobytu v ČR a typu zaměstnání, což byly tři hlavní charakteristiky, které byly v rámci souboru sledovány, byl vzorek velmi různorodý. Nejmladším respondentům bylo něco přes 20 let a byli to převážně studenti, nejstaršímu respondentu bylo 76 let. Nejkratší doba, kterou některý z respondentů pobýval 3 Od původního záměru uskutečnit také samostatný skupinový rozhovor s kontrolní skupinou respondentů ze zemí EU, Spojených států, Kanady a Japonska jsme nakonec upustily. V jedné ze skupin však byli nakonec přítomni jeden respondent z Kanady a jeden z Itálie. 4 Tohoto rozhovoru se zúčastnili respondenti pocházející z Afriky, arabských zemí a Asie. Rozhodly jsme se ho do této analýzy nezahrnovat, protože charakter odpovědí respondentů se formou i obsahem natolik lišil od ostatních, že by nebylo možné je s nimi srovnávat. Místo toho jsme se rozhodly doplnit poznatky z tohoto rozhovoru ještě individuálními hloubkovými rozhovory s jeho účastníky. Sedm z osmi respondentů této skupiny s tím souhlasilo a poskytlo na sebe kontakt. 5 Podle statistik ČSÚ ke dni 30. června 2006 tvořili z celkového počtu cizinců pobývajících na území ČR lidé ukrajinské národnosti téměř třetinu Rovněž Rusové (16.910), Bulhaři (4.610) a občané Srbska a Černé hory (3.629), Bosny a Hercegoviny (1.674) a Makedonie (1.290) tvoří početnou skupinu, k níž by bylo možné přičíst ještě občany dalších zemí bývalého Sovětského svazu. Mezi srovnatelně početné skupiny pobývající na našem území patří už jenom Slováci (54.201), Vietnamci (38.566) a Poláci (18.386). Zbývající méně než třetina počtu cizinců žijících v ČR je rozdělena mezi všechny ostatní státy světa. 13

14 v Čechách, byla 1,5 roku, naopak nejdelší délka pobytu byla 45 let. Výraznější profesní skupiny mezi respondenty tvořili podnikatelé (5), pracovníci ve službách (9), objevili se zde ovšem také dělníci (3), zaměstnanci školství a zdravotnictví (3), důchodci (3), nezaměstnaní (3) a ženy na mateřské dovolené (2). Rozhovory probíhaly na základě předem připravených témat. Sociolog David Morgan [2001] rozlišuje tři způsoby organizace skupinových rozhovorů v kvalitativním výzkumu. Při strukturovaném přístupu probíhá rozhovor standardizovaným způsobem. Moderátor se snaží o to, aby všechny skupiny probíhaly stejným způsobem a aby v rámci každé z nich dostávali respondenti zhruba stejné slovo a odpovídali na stejné otázky. Podmínkou je, že výzkumník zná předem cíle výzkumu a dokáže je formulovat pomocí sady konkrétních otázek kladených respondentům. Méně strukturované přístupy jsou vhodné pro explorativní výzkum. Účast moderátora v diskusi je minimalizována, tak aby mohla vzniknout živá diskuse věnovaná tomu, co zajímá respondenty. Třetí přístup nazývá Morgan kompromisní. Ten spočívá v tom, že zpočátku nestrukturovaná diskuse je postupně směřována ke konkrétním otázkám výzkumníka. Morgan v této souvislosti používá metaforu trychtýře. Také náš přístup byl svým způsobem kombinací volné diskuse a předem daných témat. Při prvním skupinovém rozhovoru, který vedla profesionální tazatelka, jsme zjistily, že způsob vedení rozhovoru blížící se standardizovanému přístupu není pro zkoumání zkušeností cizinců vhodný. Ukázalo se, že k řadě otázek z předem připraveného scénáře nemají respondenti co říci a že se k některým tématům nepodařilo rozvinout diskusi. A navíc tehdy, když standardizovaná fáze skončila a vypravěči začali mluvit spontánně mezi sebou, začala se vynořovat nová témata, která v rozhovoru nezazněla. Proto jsme se rozhodly pro další rozhovory zvolit opačný postup. Každou diskusi jsme začaly tím, že jsme vyzvaly respondenty, aby sami definovali oblasti, v nichž může potenciálně docházet k nerovnému zacházení. Neptaly jsme se přímo na nerovnosti, ale na to, v jakých situacích se respondenti cítí v České republice jako cizinci. Na základě těchto odpovědí jsme 14

15 přímo v průběhu rozhovoru vytipovaly hlavní problémové oblasti a podle nich stanovovaly okruhy pro následnou diskusi. Až poté, co byly vyčerpány tyto okruhy, jsme se respondentů ptaly cíleně na další otázky, na něž dosud nezazněly odpovědi. Je samozřejmé, že skrze takto vedené diskuse vznikly rozhovory, které jsou navzájem dosti odlišné. Každá skupina měla jinou dynamiku, což bylo dáno nejen popsanou volnou strukturou rozhovoru, ale pochopitelně také odlišným složením jednotlivých skupin z hlediska charakteristik respondentů. Výhodou ovšem je, že se nám podařilo získat široké spektrum zkušeností, které se v jednotlivých rozhovorech navzájem pouze nepřekrývají, ale často naopak doplňují a obohacují. Aha, Ukrajinka : Stereotypní představy o cizincích Téměř všichni účastníci skupinových rozhovorů vypovídali o nějaké zkušenosti (nebo častěji o opakujících se zkušenostech), kdy do neformálních vztahů s českými občany vstupuje negativním způsobem skutečnost, že jsou cizinci. V rozhovorech se opakovaně objevovaly ukázky toho, jak respondentům někdo dal nepříjemným způsobem najevo, že jsou cizinci (lidé na ulici, spolužáci ve škole, ale také třeba čeští příbuzní). Takovou zkušenost respondenti přirozeně vnímají jako projev nerovného zacházení s různými lidmi v tomto případě s Čechy 6 a s lidmi pocházejícími odjinud. Podle respondentů hrají významnou roli v tom, jak se k nim někteří Češi chovají, představy o tom, jak vypadá život v zemi jejich původu a jaké vlastnosti mají lidé, kteří odtud pocházejí. Přesvědčivě to ilustruje například ukázka z odpovědi Jany: 6 Mluvím-li v tomto textu o Češích, mám tím na mysli české občany, kteří se v České republice (nebo Československu) narodili. Několik respondentů z našeho vzorku mělo již také v době výzkumu české občanství, ale nikdo z nich nemluvil o tom, že by se cítil jako Čech a z jejich odpovědí zároveň vyplývalo také to, že rodilí Češi je v každodenním styku považují za cizince. O tomto jevu píše v souvislosti s žadateli o francouzské občanství také François Masure [2001]. Masure se ve svém výzkumu zajímal o to, jak cizinci pocházející většinou z afrických zemí vnímají proces své naturalizace. Ve svých závěrech mimo jiné říká, že ačkoliv naturalizace bývá obvykle považována za úspěšné završení integrace cizince v hostitelské zemi, cizinec nemůže být nikdy plně naturalizován. Představa, že se žadatel o občanství stane občanem jako všichni ostatní, je iluzorní. Ve skutečnosti naturalizace vytváří cizí v případě Masurových vypravěčů francouzské státní příslušníky. 15

16 Mně přijde hodně nepříjemný, když prostě se dozví, že jsem z Ukrajiny, tak vždycky u těch lidí, co mě neznaj, tak aha, Ukrajinka, a už prostě ochlazení. A už takovej odstup a to je mně nepříjemný, protože Vy nemůžete jako kamarádi, většinou se pohybuju mezi Čechama, takže mám hodně českých kamarádů a jsou prostě fajn lidi, jako všichni ostatní, ale cizí člověk, když Vás nezná a prostě neví, jaký jste, tak ihned si stanoví, jako jak jsou předsudky, jako oni předsudky se vytvořily správně, protože lidi se tak chovali, tak já chápu, že mají se z čeho, viděli něco, tak proto se tak chovají k Ukrajincům, ale nevím, no je to hodně nepříjemný, když lidi vědí, že jsem z Ukrajiny, tak ihned aha, Ukrajinka, jasně, tak už se chovají ke mně jak se psem. (Jana 7 ) Jana je atraktivní studentka české vysoké školy, která mluví perfektní češtinou a kromě studia pracuje v soukromé firmě. V České republice žije již sedm let, přesto se dosud setkává s podobnými situacemi, jakou popisuje v citovaném úryvku. Na Janě není na první pohled vidět, že je cizinka, a na rozdíl od jiných cizinců ji patrně ani její čeština neprozradí. Sama říká, že přístup lidí, s nimiž se seznamuje, se promění poté, co vyjde najevo, že pochází z Ukrajiny. Ačkoliv připouští, že její český protějšek může mít negativní zkušenost byť zprostředkovanou s chováním jiných Ukrajinců, dává najevo nespokojenost s tím, že k ní lidé přistupují na základě předsudků. Podobnou zkušenost jako Jana mají také ostatní respondenti. Často jsou v horší situaci v tom smyslu, že jejich čeština není tak dokonalá, takže mohou být například na základě přízvuku rovnou identifikováni jako někdo z Východu. Reakce českých občanů vůči jejich osobě nebo vůči cizincům osobně jsou samotnými respondenty vysvětlovány především neznalostí a chybějícími nebo mylnými informacemi o tom, jaké jsou podmínky v jejich původní zemi. Respondenti zmiňovali například nedostatečné a/nebo stereotypní představy o geografických podmínkách (poloha země, velikost), ekonomických nebo vzdělanostních podmínkách. Zvlášť patrný byl tento moment v rámci skupiny, jejíž účastníci pocházeli převážně z Ukrajiny a částečně z Ruska. Podívejme se, jak vypráví o svých prvních zkušenostech v České republice ukrajinský student Boris: 7 Všechna jména respondentů jsou pseudonymy. 16

17 Já třeba, když jsem bydlel na koleji v nižších ročnících, tak několikrát jsem se setkal s tím, že i moji spolubydlící ze začátku se mě ptali, oni to říkali v podstatě jakoby z legrace, ale kdybych si to nepřipouštěl, tak by to bývali neřekli. Oni se mě ptali, že jsem z Ukrajiny, že je to tak daleko a že asi to musí stát hodně peněz tady žít a že moji rodiče jsou asi hodně bohatí. Já říkám ne, ale snažím se prostě, samozřejmě mě podporují, ale stejně to není tak, že by byli bohatí. A pak se mě ptali: A nemáš třeba něco společného s ukrajinskou mafií? {společný smích tak hlasitý, až to trhá uši} a já říkám: Tak to opravdu nemám. (Boris) Borisova odpověď přibližuje některé z reakcí Čechů na adresu Ukrajinců, ale také vůči všem cizincům pocházejícím z bývalého Sovětského Svazu, s nimiž mají respondenti opakované zkušenosti. Ukázka vypovídá také o tom, že s předsudky a neznalostí se nesetkávají cizinci jen při kontaktech s méně vzdělanými lidmi, ale také mezi spolužáky na vysoké škole. Tuhle zkušenost potvrzují i další výpovědi. Například Hanna z Ruska (55 let) vypravuje svůj velmi osobní příběh o tom, jak se její otec podílel na osvobozování Prahy (má o tom dokonce doklad ve formě fotografie v novinách), a na něm dokládá své rozčarování z toho, že učitelé její vnučky popírají podíl tehdejší sovětské armády na osvobozování Prahy. Jana zase vypravuje o tom, jak se jí někteří lidé ptají, jestli mají na Ukrajině vodu nebo paneláky, a podivuje se nad tím, že takové otázky dostává od lidí, kteří studují vysokou školu. Téměř úsměvnou historku najdeme v jedné z odpovědí Nataši, studentky pocházející z Ruska: Mně se strašně líbí, já vím, že mám přízvuk, že je slyšet, že jsem cizinka. A někdo se mnou mluví půl hodiny a mluvíme samozřejmě česky, aspoň se mi zdá, že mluvím česky. Za půl hodiny zjistí, že jsem cizinka, a pak otázka a slyším to pokaždé: A umíte česky, rozumíte česky? To ty nejblbější. A ty, kteří jsou trošku chytřejší: A ovládáte latinku, jako psát? A to musí vědět, že tam studuju a už docela dlouho. (Nataša) Kromě zkreslených představ o zemích, z nichž cizinci přicházející do České republiky pocházejí, se na stereotypním přístupu a předsudcích vůči nim podílejí podle respondentů také média. Následující ukázka byla v daném rozhovoru vůbec první odpovědí na otázku, v jakých situacích se respondenti v ČR cítí jako cizinci. Nebýt televize Nova, tak tady máme skvělej život, říká Jana a dál svoji odpověď rozvádí: 17

18 Ty reportáže, já dokončím svoji myšlenku, jsou opravdu strašný. Jako opravdu já jsem neslyšela, teda mluvím teďka za Ukrajince, buď mně to vyvrátíte nebo potvrdíte, ale opravdu to je slyšet. Chápu, že naši spoluobčani tady se chovaj tak, jak se chovaj, třeba v leckterých případech odsuzuji taky, ale když se něco špatnýho šustne, tak je to zásadně Ukrajinec. Což není zrovna pravda. {souhlasné přitakávání ostatních} A právě lidi, kteří sedí tady, slyšela jsem, že jsou vysokoškoláci, tak prostě i ostatní, třeba jako Češi, já jsem v mezinárodním týmu, takže mně to moc nevadí, ale Češi říkají, tak víte co, co se stalo, to se stalo, co je, to je, jsou zlí a špatný všude, je to společnost, funguje to tak, ale jakmile člověk se podívá někam na venkov, tak je to zlý potom. A my jsme viděli v televizi Nova. A už to schytám. (Jana) Jana stejně jako další respondenti připouští, že v České republice žijí také cizinci (konkrétně její krajané), jejichž chování je odsouzeníhodné. Zároveň ale dává najevo svůj nesouhlas s tím, aby na takových příkladech byl založen obraz všech cizinců, kteří pocházejí ze stejné země. V dalších částech své odpovědi uvádí ještě konkrétní příklad, kdy média opakovaně vypustila zprávu o tom, že pachatelem trestné činnosti byl Ukrajinec. Později sice vyšlo najevo, že ve skutečnosti byl pachatelem občan jiného státu, ale obraz Ukrajinců byl už nenávratně poškozen, což se podle jejích zkušeností promítá do reakcí mnoha Čechů vůči Ukrajincům. Snaha distancovat se od mediálního obrazu vlastní země a/nebo svých krajanů, který prezentují česká média, je pro mnohé cizince žijící v ČR delší dobu obvyklá. Stejné reakce, jakou předkládá citovaný úryvek, se opakovaly například v rámci veřejných diskusí, které v roce 2003 pořádala nezisková organizace Multikulturní centrum Praha a jejichž cílem bylo kromě představení výsledků mediální analýzy [Klvačová, Bitrich 2003] také konfrontace zkušeností novinářů, kteří o cizincích píší, a zkušeností samotných cizinců. 8 Třetím výrazným vlivem, který se promítá do vytváření obrazu cizinců, jsou politické události. Jedná se zejména o historickou zkušenost Čechů se 8 Veřejné diskuse i analytická studie toho, jak se v českých denících píše o cizincích (konkrétně o Ukrajincích, Vietnamcích a Rumunech), vznikly v rámci projektu MKC Praha Média a menšiny: Mediální obraz cizinců, etnických a národnostních menšin v ČR. Diskuse byly organizovány v různých regionech České republiky a kromě novinářů a cizinců žijících v ČR se jich účastnili pracovníci nevládních neziskových organizací, které se zaměřují na práci s cizinci. Podrobnější informace o projektu i celý text závěrečné výzkumné zprávy je možné najít na internetových stránkách MKC Praha 18

POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE

POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE POSTAVENÍ CIZINCŮ NA TRHU PRÁCE V PRAZE Zpráva z výzkumu 1 TATO ZPRÁVA JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU SYSTÉMOVÁ KONCEPCE PODPORY PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ CIZINCŮ DLOUHODOBĚ ŽIJÍCÍCH NA ÚZEMÍ HL.M. PRAHY (WORK IN PRAGUE),

Více

*** Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti. Praha. str. 29-52, ISBN 80-239-8209-5

*** Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti. Praha. str. 29-52, ISBN 80-239-8209-5 březen 2009 Praktické potíže cizinců v ČR 1 Blanka Tollarová Abstrakt: Text se zabývá závěry výzkumu z roku 2006, který se věnoval postavení imigrantů v české společnosti a jejich subjektivnímu hodnocení

Více

Jak se (ne)píše o cizincích. Petra Klvačová, Tomáš Bitrich

Jak se (ne)píše o cizincích. Petra Klvačová, Tomáš Bitrich Jak se (ne)píše o cizincích Petra Klvačová, Tomáš Bitrich Praha 2003 Výzkumná zpráva Jak se (ne)píše o cizincích je součástí projektu Multikulturního centra Praha Média a menšiny: Mediální obraz cizinců,

Více

Jakub Grygar Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Jakub Grygar Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Hlavní řešitelé výzkumu Jakub Grygar Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Marek Čaněk Multikulturní centrum Praha Jan Černík Oddělení etnických studií Etnologického ústavu

Více

Integrace politický cíl, interakční prostor, ve kterém se teprve rozhoduje

Integrace politický cíl, interakční prostor, ve kterém se teprve rozhoduje Integrace Text vychází z našich poznatků sociologické aplikace a navazujícího, z poznatků získaných v rámci projektu FHS UK Úloha organizací občanské společnosti v procesu integrace menšin, uprchlíků a

Více

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Vypracovala:

Více

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR... 3 2. CIZINCI V ČR PERSPEKTIVA PROBLÉMU... 5 3. POUŽITÁ METODOLOGIE... 6 3.1. VÝBĚR REGIONŮ PRO SBĚR DAT MEZI IMIGRANTY A IMIGRANTKAMI...6

Více

RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE, ANDRAGOGIKY A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBOR: KULTURNÍ ANTROPOLOGIE

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy

Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy Andrea Krchová a Hana Víznerová Evropská kontaktní skupina v České republice Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy fakta a doporučení Evropská kontaktní skupina v České republice

Více

Vzdělávání dětí cizinců na pražských základních školách 1

Vzdělávání dětí cizinců na pražských základních školách 1 Vzdělávání dětí cizinců na pražských základních školách 1 Kateřina Vojtíšková Educating Immigrant Children in Primary Schools in Prague Abstract: The article examines the Czech educational praxis toward

Více

Podpora integrace cizinců v ČR

Podpora integrace cizinců v ČR Podpora integrace cizinců v ČR obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku Realizátor výzkumu: Institut zdravotní politiky a ekonomiky

Více

«SOCIOweb_19-20_2003»

«SOCIOweb_19-20_2003» «SOCIOweb_19-20_2003 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČNOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Zajímává zpráva proběhla tiskem, radnice hlavního města zřizuje zahraniční oddělení. Ne, že by si chtěli

Více

Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí

Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ODBORNOU VEŘEJNOST Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ODBORNOU

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Příručka pro integraci

Příručka pro integraci Příručka pro integraci žen z tradičních muslimských komunit žijících v České republice a jejich uplatnění na trhu práce Zkušenosti z projektu Selma Muhič Dizdarevič Příručka pro integraci žen z tradičních

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Vypracoval: Milan Mojžíš,

Více

Sociální status cizinců v České republice

Sociální status cizinců v České republice UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální status cizinců v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Tomáš Jilčík Vypracoval:

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Petra Barteková Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

ANALÝZA RODINA A ŠKOLA

ANALÝZA RODINA A ŠKOLA Analýza vznikla v rámci projektu Ententýky za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2012. ANALÝZA RODINA A ŠKOLA Autoři zprávy: Mgr. Adéla Lábusová, PhDr. Martin Vávra,

Více

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! Evropská kontaktní skupina Evropská kontaktní skupina je občanské sdružení, které prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje

Více

«SOCIOweb_ 12_2007» Editorial

«SOCIOweb_ 12_2007» Editorial «SOCIOweb_ 12_2007» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Již třetím rokem náš internetový magazín věnuje jedno ze svých čísel mezinárodní migraci, tématu, jehož

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

Etnické klima v Mladé Boleslavi:

Etnické klima v Mladé Boleslavi: Etnické klima v Mladé Boleslavi: Komplexní zpráva o kvalitě života v multikulturním prostředí Mladé Boleslavi Pavol Frič, Jana Remenárová a kol. Rada pro mezinárodní vztahy Mladá Boleslav 2009 Etnické

Více

Employees Beyond Borders

Employees Beyond Borders Employees Beyond Borders Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců dopad sankční směrnice v praxi Zpráva za Českou republiku PhDr. Marie Jelínková, PhD. Praha 2014 1. Vstupní informace 1 (a) Stručná historie

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Český basketbal jako společenský fenomén Adaptace afroamerických basketbalových hráčů na život v České republice Jakub Němeček Bakalářská práce 2013 Prohlašuji:

Více

Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků

Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků Příloha č. 5 Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalizačních kroků Pracovní studie Říjen 2004 1 Obsah: Obsah: 1 Hlavní body výkladu 2 1. Zadání, cíle, formát studie 5 2. Metoda

Více