Hodnocení propagačních a informačních opatření na podporu zemědělských produktů ADE-METIS - AGROTEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení propagačních a informačních opatření na podporu zemědělských produktů ADE-METIS - AGROTEC"

Transkript

1 Shrnutí Cíl a rozsah hodnocení Toto hodnocení, které zadala Evropská komise (GŘ AGRI), představuje nezávislé posouzení informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (nařízení (ES) č. 3/2008). Průzkum se týká období od roku 2002 do roku 2010 se shrnutím předchozích hodnocení na základě rámcové smlouvy (která byla zadána v roce 2006 a prováděna do roku 2008, a to u čtyř odvětví a v různých třetích zemích), přičemž období let bylo podrobeno hloubkovější analýze na základě stávajících programů. Průzkum se vztahuje na členské státy EU-27. Studie ověřuje relevantnost a účelnost opatření, pokud jde o dosažení jejich cílů, řízení programů a rovněž jejich soudržnost a doplňkovost s ostatními propagačními opatřeními uplatňovanými v rámci SZP nebo soukromými subjekty a členskými státy. Vývoj propagační politiky EU V rámci SZP se podpora EU na propagaci zemědělských produktů a informování o nich významně rozvíjela od počátku 80. let minulého století. Od roku 2000 do roku 2007 se činnosti řídily dvěma odlišnými nařízeními, jedním na vnitřním trhu a druhým ve třetích zemích. Od roku 2008 existuje jeden harmonizovaný režim regulace (nařízení Rady (ES) č. 3/2008 a nařízení Komise (ES) č. 501/2008). Hlavním cílem je zlepšit vnímání zemědělských produktů EU a metod produkce a jejich znalost s cílem zvrátit stagnující nebo klesající spotřebu, zvýšit poptávku nebo otevřít nové trhy. Pomocí mechanismu spolufinancování (až 50% příspěvek EK 1, nejméně 20% finanční účast soukromého sektoru a zbývající část poskytnutá dotčenými členskými státy) má podpora doplnit vnitrostátní a soukromá opatření a zajistit u těchto opatření multiplikační účinek. Propagační opatření musí být obecná a zaměřovat se na vlastní jakost produktů. Tato opatření mohou zahrnovat styk s veřejností, propagaci a reklamu a rovněž informační kampaně. Propagační opatření jsou představena v programu, který předloží profesní oborová organizace v reakci na vnitrostátní výzvy k předkládání návrhů. Programy jsou předběžně vybrány členským státem a konečný výběr provádí EK. V posledních letech byl vysoký počet předložených programů (až 57 %) Evropskou komisí (GŘ AGRI) zamítnut, zejména z důvodu způsobilosti a kvality. K objasnění požadavků 1 U opatření na propagaci ovoce a zeleniny zvlášť určených pro děti ve vzdělávacích zařízeních a u opatření týkajících se informací o odpovědné konzumaci alkoholu a škodlivých účincích konzumace alkoholu v nebezpečné míře se příspěvek EK může zvýšit z 50 na 60 %. Shrnutí /strana 1

2 a očekávání vydalo GŘ AGRI od roku 2006 několik pokynů, které obsahují poznatky odvozené ze zkušeností a hodnocení na základě rámcové smlouvy. Výdaje EK na propagační opatření vzrostly z malých částek v roce 2002 na poměrně stálé částky od roku 2007, a to v rozmezí od 45 do 50 milionů EUR ročně, přičemž tři čtvrtiny jsou určeny pro vnitřní trh a zbytek pro třetí země. Co se týká produktů a témat, 78 % všech výdajů EK od roku 2002 do roku 2010 připadá na šest z nich: ovoce a zeleninu; mléčné výrobky; maso; evropské systémy jakosti (CHOP, CHZO a ZTS); produkty ekologického zemědělství; víno. Pokud jde o rozdělení podle jednotlivých zemí, 56 % výdajů Komise připadlo na programy navržené Itálií, Francií, Španělskem, Německem a Řeckem. Dalších 16 % rozpočtu bylo přiděleno na programy zahrnující více zemí 2. Z celkem 458 programů schválených v období mezi rokem 2001 a 2010 převládají programy jednoho navrhovatele zaměřené na vnitřní trh ve vlastní zemi. Programy zahrnující více zemí, které jsou při výběru upřednostňovány, představují méně než 10 % celkového počtu. V rámci SZP existují různá propagační opatření i mimo režim, který je upraven nařízením Rady (ES) č. 3/2008. Propagace je možná v odvětví vína a ovoce a zeleniny (podle nařízení o společné organizaci trhu) a u systémů jakosti v rámci programů rozvoje venkova. Metodika Hodnocení zahrnovalo průzkum dokladů i práci v terénu. Hodnocení obsahuje popisnou část a hodnotící část. Popisná část je založena především na nařízeních EU a dokumentaci. Celkové shrnutí vychází z 9 zpráv vyhotovených při hodnoceních na základě rámcové smlouvy, která byla zadána GŘ AGRI dříve (4 odvětvová hodnocení týkající se vnitřního trhu, 5 hodnocení propagačních opatření ve třetích zemích) 3. Základem studie jsou odpovědi na hodnotící otázky podle výše zmíněných prvků a rovněž dotazník zaslaný příslušným orgánům ve všech 27 členských státech a analýza vzorku 15 programů pocházejících z 9 členských států EU. U těchto programů byla provedena analýza programových dokumentů a uskutečnily se rovněž pohovory se zúčastněnými stranami. Hodnocení je uspořádáno podle 12 hodnotících otázek, které zahrnují tři témata, jak je uvedeno v závěrech níže. 2 Společné programy vytvořené více než jedním členským státem. 3 Čtyři odvětvová hodnocení týkající se vnitřního trhu byla strukturována podle produktů a témat (produkty ekologického zemědělství, víno, ovoce a zelenina, mléčné výrobky) a pět hodnocení ve třetích zemích bylo strukturováno podle trhů v daných třetích zemích (USA a Kanada; Rusko; Japonsko; Čína a Indie a jihovýchodní Asie; Norsko a Švýcarsko). Shrnutí /strana 2

3 Závěry Téma č. 1: Relevantnost pro politiku a účelnost Seznam témat a produktů Stávající seznam způsobilých produktů a témat zahrnuje velký počet zemědělských a zemědělsko-potravinářských produktů v první etapě zpracování. Tento seznam je dlouhý a různorodý, což odráží rozmanitost zemědělských produktů. Seznam umožňuje reagovat na velmi rozmanité situace a tendence na trhu. Samotný seznam produktů a témat však k dosažení cílů nařízení nepostačuje. Ačkoliv jsou stanoveny zásady politiky, chybí celková strategie. Seznam způsobilých třetích zemí Seznam trhů ve způsobilých třetích zemích zahrnuje téměř všechny regiony světa. Není konkrétně zaměřený, což samo o sobě nepředstavuje pro příslušné orgány a navrhující organizace problém, jelikož umožňuje přijímat opatření pružně. Na seznamu jsou uvedeni nejdůležitější obchodní partneři EU, což je podstatné. Seznam opět nabízí nevyužitou možnost stanovit strukturovanější strategie nebo upřednostnit v programech určitá opatření. Iniciativy Komise V souladu se zásadou subsidiarity může Komise přijmout iniciativu týkající se opatření, která jsou v zájmu Společenství, nebo v případě, že členské státy nepředložily žádný vhodný návrh. Na vnitřním trhu uskutečnila Komise iniciativy v odvětví ekologického zemědělství ( ) s velkým zviditelněním, což mělo pákový efekt na ostatní kampaně. K dispozici je málo informací o iniciativě Komise ve třetích zemích, konkrétně pro kampaň Původní evropská chuť propagující evropské systémy jakosti (CHOP, CHZO, ZTS a ekologické zemědělství), která se uskutečnila v období let Ačkoliv existovaly důkazy o menších problémech s koordinací během provádění, tato iniciativa vedla rovněž k synergiím a posílení pozdějších spolufinancovaných programů. Komise uskutečňovala rovněž obchodní návštěvy na vysoké úrovni, v průměru jednu ročně, které měly usnadnit a dále zlepšit obchodní příležitosti. Bezprostřední dopad návštěv je celkově kladný; jejich dlouhodobé účinky na obchodní příležitosti nebyly ještě posouzeny. Celkově mohou mít synergie mezi iniciativami Komise a ostatními programy prospěch z lepší komunikace mezi nadnárodní a vnitrostátní úrovní. Shrnutí /strana 3

4 Programy zahrnující více produktů a více zemí Programy zahrnující více produktů a více zemí mají vysoký potenciál, pokud jde o přidanou hodnotu EU, a to prostřednictvím úspor z rozsahu, pákového efektu, oslovení širších cílových skupin, spolupráce a sociální a hospodářské soudržnosti mezi zeměmi. Ačkoliv se takovéto programy podporují, jejich počet neodpovídal očekávání. Počet programů je omezen zvláštními potížemi při navrhování a provádění. Existuje riziko, že jsou navrženy z prospěchářských důvodů, aby se zvýšila vyhlídka, že budou útvary Komise vybrány. U přístupů založených na více produktech je hlavním problémem nalezení vhodného spojení produktů, které mají smysl, existují však smysluplné kombinace (např. víno a sýr). Vytváření a provádění programů zahrnujících více zemí celkově ztěžuje administrativní zátěž, různá pravidla mezi členskými státy a rozdílný výklad pokynů a předpisů a rovněž jazykové a kulturní překážky. Programy s více cíli, které zahrnují opatření ve více než jedné zemi, jsou méně složité a jsou přijímány šířeji a snáze. Mají výhodu v podobě pronikání na nové trhy s dostatečným kritickým množstvím, jež umožňuje dosáhnout úspor z rozsahu a pákového efektu. Vývoj účelnosti Analýza zlepšení programů zavedených od roku 2008 je založena na 15 programech zařazených do vzorku, které byly vybrány pro hloubkovou analýzu. Jelikož však mnoho programů funguje teprve rok, existují pouze omezené důkazy ohledně dosažení cílů. Široce podporovanou a přijatou praxí u navrhujících organizací vybraných programů jsou osvědčené postupy při navrhování programů, jako je analýza trhu, stanovení jednoznačných cílů atd. To se však nepromítá do větší úspěšnosti na úrovni výběru EK vyznačující se do konce roku 2010 významnými výkyvy bez jednoznačné tendence. V řadě předložených návrhů programů se dosud objevují nedostatky, například nejasné nebo odporující si činnosti, nedostatečná podrobnost navrhovaných opatření a nedostatečná strategie, zejména u programů týkajících se třetích zemí. Podle Komise by žadatelé měli lépe přizpůsobit své komunikační kanály cílové skupině s co nejvyšší nákladovou efektivností a možnými dopady. Téma č. 2: Řízení informačních a propagačních programů Celková struktura řízení V nařízeních a dalších pokynech je jednoznačně vymezena celková struktura řízení, od Evropské komise přes příslušné orgány v členských státech a navrhující organizace (oborové organizace) po provádějící subjekty (často reklamní agentury). Ačkoliv celková struktura řízení není zpochybněna, dvoufázový postup výběru, na úrovni členského státu (předběžný výběr) a na úrovni EK (konečný výběr), způsobuje, že celý Shrnutí /strana 4

5 postup vyžaduje značný čas (více než 6 měsíců) a dochází k určitému zdvojení úloh při výběru. Tento časový interval se v případě propagace považuje za dlouhý. Prováděcí postupy se pokládají za obtížné a časově náročné (zejména v případě programů zahrnujících více zemí). Pokyny Dostupné pokyny a průvodní dokumenty žadatelé celkově oceňují, zejména pokud jde o návrh programů, i když je možné určité zjednodušení a objasnění. Pokyny jsou na druhou stranu méně přizpůsobené pro provádění programů, zejména u programů zahrnujících více zemí. Pro programy ve třetích zemích nejsou k dispozici žádné zvláštní pokyny. Pro třetí země se proto používají pokyny navržené pro vnitřní trh, přičemž nemusí být plně přizpůsobeny. Některé aspekty pokynů (zejména v přílohách nařízení Komise (ES) č. 501/2008) nejsou vždy aktualizovány. Monitorovací a hodnotící zprávy Požadavky na podávání zpráv jsou v členských státech hodnoceny jako nadměrné a vyžadují zjednodušení, zejména čtvrtletní zprávy, které jsou příliš časté, i když je třeba mít na paměti, že vedou k platbám. Šablona pro výroční zprávy je na druhou stranu zaměřena do značné míry na monitorování a neobsahuje požadavek Komise týkající se hodnocení výsledků, jichž bylo až dosud programem dosaženo, ačkoliv popis výdajů ve smlouvách tuto možnost zmiňuje. Příslušné informace o úspěších a dopadech programu by mělo poskytnout konečné hodnocení, na něž lze vyčlenit 5 % rozpočtu 4. Správní požadavky na výběr a provádění programů Jak již bylo zdůrazněno, dvoufázový postup výběru se stávajícím překrýváním vede k nedorozuměním, zejména tehdy, jsou-li v rámci dostupného rozpočtu míry zamítnutí na úrovni Komise vysoké (57 % od července 2006 do konce roku 2010 a postupem času se nesnižují). Ačkoliv se EK snaží provést na své úrovni objektivní výběr, přístupy u příslušných orgánů sahají od pečlivé podpory poskytované žadatelům v zájmu přizpůsobení se vnímaným požadavkům Komise po mnohem otevřenější přístup přenechávající výběr vzdálenějšímu subjektu. Některé požadavky týkající se výběru se mimoto považují za příliš podrobné, zejména požadavky související s jednotkovými náklady činností v rámci celého programu. 4 Konečná hodnocení analyzovaných propagačních programů nebyla ještě k dispozici, jelikož tyto programy dosud probíhají. Shrnutí /strana 5

6 Co se týká požadavků na provádění, hlavní problémy souvisí s vysokou četností podávání zpráv, údaji o jednotkových nákladech a nedostatečnou pružností, pokud jde o rozpočtové převody, což má za následek administrativní zátěž zejména u programů zahrnujících více zemí. Téma č. 3: Soudržnost a doplňkovost s ostatními iniciativami SZP a vnitrostátními a soukromými iniciativami v oblasti propagace Doplňkovost a synergie s vnitrostátními a soukromými iniciativami Doplňkovost mezi programy spolufinancovanými EU a vnitrostátními a soukromými iniciativami má zajistit režim stanovený v obou nařízeních (nařízení Rady (ES) č. 3/2008 a nařízení Komise (ES) č. 501/2008). Pokud podle příslušných orgánů a navrhujících organizací existují synergie s vnitrostátními iniciativami, nejsou téměř nikdy výsledkem strukturované propagační strategie. Nejčastěji jsou náhodné, ačkoliv patří k cílům nařízení. Existují dvě překážky synergií a spolupráce se soukromým sektorem. K nim patří vyloučení značek z režimu a rovněž omezení týkající se zmiňování původu (kromě případů uznaných systémů jakosti). Přidaná hodnota EU Financování EU má u obecných programů, programů zahrnujících více zemi i programů pro více produktů důležitý pákový efekt. Bez spolufinancování EU by propagační programy měly mnohem menší měřítko a financoval by je hlavně soukromý sektor (organizace producentů). Kvůli tomuto soukromému financování by byly zaměřené na značky, a nikoli obecné. Některé programy by se pravděpodobně vůbec neuskutečnily, zejména programy týkající se propagace ve třetích zemích, u nichž je zapotřebí minimální kritické množství, pokud jde o rozpočet, což bez podpory EU není často pro menší hospodářské subjekty dostupné. Spolufinancované programy zahrnující více zemí rovněž vytvářejí důležitý pákový efekt, jelikož se programu účastní několik stran, což umožňuje dosáhnout vyšších dopadů. Tyto prvky vyplývají z předchozích hodnotících zpráv a pohovorů s navrhujícími organizacemi a příslušnými orgány v členských státech. Informační a propagační programy mají podle hodnocení na základě rámcové smlouvy a příslušných orgánů, s nimiž byly vedeny pohovory, obecně zlepšit vnímání produktů EU a přispět k rozvoji pozitivních konotací (např. vysoká jakost, bezpečnost, chuť atd.). Příslušné orgány a dotyčné navrhující organizace uznávají zvláštní přispění programů zahrnujících více zemí k lepšímu vnímání. Propagace skutečné hodnoty produktů má rovněž celkový kladný dopad na chování spotřebitelů. Není však k dispozici dostatek Shrnutí /strana 6

7 jednoznačných důkazů, pokud jde o přímé hospodářské dopady (např. vývoz a prodej) obecných kampaní zaměřených na vnímání a informovanost. Soudržnost informačních a propagačních programů s ostatními opatřeními SZP Propagaci zemědělských produktů EU lze financovat horizontálně prostřednictvím nařízení Rady (ES) č. 3/2008, v menším měřítku u vnitrostátních systémů jakosti nebo systémů jakosti EU prostřednictvím programů rozvoje venkova nebo odvětvovým způsobem v případě vína a ovoce a zeleniny. Propagační a informační režim je v souladu s těmito ostatními opatřeními SZP, pokud jde o cíle, předávaná poselství, cílové skupiny a používané kanály, s výjimkou možnosti zmiňovat v rámci společné organizace trhu za určitých podmínek značky (víno a rovněž ovoce a zelenina), což představuje významný rozdíl oproti nařízení Rady (ES) č. 3/2008. Nařízení a provádění propagačních opatření v rámci SZP se zaměřuje na vzájemné dělicí čáry místo na aktivní vytváření doplňkovosti a synergií. Mezi těmito iniciativami konkrétně neexistuje překrývání, jelikož většina z nich má zjevná nebo skrytá specifika, pokud jde o kategorie příjemců nebo pokrytí, která je náležitě vymezují, nebo kvůli dodatečným dělicím čárám. Společná existence vyššího počtu propagačních opatření v důsledku nedávných reforem společné organizace trhu s významnými finančními příděly, například pro odvětví vína, by však mohla celkovou účinnost propagační politiky omezit. Doporučení Celkový cíl režimu (podporovat poptávku a spotřebu zemědělských produktů EU) by měl být v nařízení výslovně zmíněn spolu s možnými přínosy pro producenty a spotřebitele. Ačkoliv seznamy způsobilých zemí, regionů, produktů a témat pro propagační opatření mohou být i nadále dlouhé, a dokonce se rozšířit v zájmu pružnosti, země a produkty, jichž se propagace týká, by měly být upřednostněny prostřednictvím jednoznačných vnitrostátních a/nebo evropských strategií. Měla by být stanovena evropská strategie pro propagaci zemědělských produktů, která zahrnuje všechna propagační opatření SZP, aby byla zajištěna soudržnost, přičemž se rozlišuje mezi vnitřním trhem a třetími zeměmi. Strategii by bylo možno pravidelně revidovat a k určení priorit včetně tendencí na trhu, jako jsou krizové situace, by se mohl používat soubor nástrojů a kritérií a rovněž hospodářské a strategické ukazatele. Kromě evropské propagační strategie by členské státy měly vypracovat vlastní vnitrostátní strategie objasňující jejich priority (např. cílové produkty a země) a různé zdroje financování. Tento nutný krok k zajištění vnitřní soudržnosti by maximalizoval rovněž potenciál pro rozvoj synergií na nadnárodní úrovni. Vzhledem k významu programů zahrnujících více zemí pro EU a jejich související administrativní zátěži by EU měla posílit podporu pro tyto programy Shrnutí /strana 7

8 prostřednictvím přitažlivější míry spolufinancování a zjednodušení správních požadavků (objasněním rolí a výkladem). Pokud jde o výběr programů, celkový postup může zůstat nezměněný s podstatně jasnějším rozlišením rolí a lepší komunikací mezi EK a členskými státy. Příslušné orgány by se mohly postarat o kontroly způsobilosti a rovněž jiná ověřitelná kritéria a měly by EK poskytnout dostatečnou dokumentaci a odůvodnění. Komise by zase posuzovala možný dopad programů, jejich význam pro EU a soulad s evropskou strategií. Na obou úrovních by se používal systém bodového ohodnocení. Administrativní zátěž jednotlivých druhů programů by bylo možno snížit 1. omezením úrovně podrobnosti, která se v návrzích programů vyžaduje s ohledem na jednotkové náklady opatření ve druhém a třetím roce programů, 2. zvýšením pružnosti prováděcích postupů (např. usnadnění rozpočtových převodů přesahujících 10 %, je-li to odůvodněné), 3. snížením četnosti podávání zpráv a požadavků na zprávy s omezením na dvouleté či každoroční zprávy o pokroku, které 4. musí obsahovat vnitřní hodnocení výsledků, jichž bylo až dosud dosaženo (u výročních zpráv), a zpětné hodnocení na konci programu. Sloučení pokynů do jednoho dokumentu, který není součástí nařízení a který zahrnuje priority EU a pokyny k návrhu (jako je v současnosti příloha I nařízení Rady (ES) č. 501/2008) a operativní požadavky na provádění a hodnocení. Pákový efekt spolufinancovaných programů by bylo možno zvýšit, kdyby pravidla upravující opětovné použití spolufinancovaných komunikačních materiálů (např. slogany, poselství...) byla jednoznačnější, aby byly tyto materiály, například slogany, za stanovených podmínek zpřístupněny rovněž soukromému sektoru. K zajištění evropské odezvy na obecné kampaně a většího zviditelnění propagace EU by se mělo uvážit zavedení evropské identifikace u propagačních programů, včetně vizuálních a/nebo obsahových prvků. Navrhuje se zřízení stálé platformy EU pro výměnu ohledně informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů. Tato platforma by nezasahovala do stávajících rozhodovacích mechanismů, nýbrž by udržovala aktivní komunitu zúčastněných stran, které jednají spolu navzájem a rovněž s příslušnými orgány v členských státech a EK: výměna názorů, předávání know-how a osvědčených postupů, vypracovávání návrhů a připomínek. K některým hlavním výstupům by mohly patřit internetové stránky, workshopy, technické dokumenty, katalogy osvědčených postupů, seznamy často kladených otázek, asistenční služba atd. Shrnutí /strana 8

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE. Metodický dokument

Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE. Metodický dokument Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Metodický dokument Září 2006 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova OBSAH 1. STRATEGIČTĚJŠÍ PŘÍSTUP K

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí

PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Markéta Konečná Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.10.2007 KOM(2007) 600 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

SOUHRNNÉ POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRNNÉ POSOUZENÍ DOPADŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.2.2008 SEK(2008) 243 PRACOVNÍ DOKUMENT KOMISE Průvodní dokument k návrhu NAŘÍZENÍ RADY rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

Metodický pokyn C Pokyny pro hodnocení ex ante včetně strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

Metodický pokyn C Pokyny pro hodnocení ex ante včetně strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) Metodický pokyn C Pokyny pro hodnocení ex ante včetně strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro hodnocení programů pro rozvoj venkova na období

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ FOND SOUDRŽNOSTI 1 Pravidla propagace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení

Více

PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC

PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC PRVNÍ STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC ČESKÝ NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN SPOLEČNÝCH TECHNOLOGICKÝCH INICIATIV ARTEMIS A ENIAC Praha, 21. března 2011 Lenka HAVLÍČKOVÁ

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více