Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2010, vydán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2010, vydán"

Transkript

1 Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2010, vydán Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání Vážení a milí čtenáři obecního zpravodaje, vždy před koncem roku přemýšlím o tom, čím bych mohl na tomto místě přispět k příjemné atmosféře vánoční doby a očekávání nového roku. Vím dobře, že každý z nás má vždy za uplynulý rok mnoho různobarevných prožitků a asi jen někteří si na jejich přetřídění umí udělat dostatek času. Při čtení následujících řádků určených na zamyšlení si možná, stejně jako já, znovu uvědomíte, že okolní svět není černobílý. Všichni bychom mohli docenit kouzlo tajemství šťastného prožitku, které do následujících vět naformuloval mně neznámý, zato svým pohledem na svět velmi blízký, autor. Někdo sbírá známky, jiný zlaté mince nebo stará auta. Záleţí na našich časových, finančních a prostorových moţnostech, zda si můţeme dovolit milého koníčka nebo pořádného koně... Ať uţ jsou však naše objektivní moţnosti jakékoliv, všichni máme šanci sbírat něco výjimečně drahocenného, a přece tak často opomíjeného šťastné proţitky. Chvilky, které se nečekaně zatřepotají v našich ţivotech jako ona pověstná muška zlatá, a často i stejným způsobem zmizí, a to i kdybychom si přáli v nich zůstat navţdycky. Jen hřejivý pocit v duši zůstane Jako by jiná dimenze vnímání, kouzlo uprostřed reálného ţivota. Nic víc a nic míň. Na první pohled se moţná neliší od těch všedních záţitků, o kterých za pár dní nevíme, ale přes svoji krátkou existenci zůstávají na dlouhou, velmi dlouhou dobu v naší mysli i v srdci. Nezáleţí na hodnotě vloţené investice k jejich získání, délce trvání, ba ani hmotném výsledku! Není moţné změřit jejich velikost ţádnou fyzikální metodou. Navzdory mylnému přesvědčení či pocitu neuspokojení, potkávají podobné věci nás všechny, jen je někdy moţná zapomeneme uloţit v tom spěchu do speciálního sběratelského alba, a tak zůstanou automaticky někde v mezipaměti. Přirozený výběr nám určil, co bylo důleţité, kdy jsme byli šťastní a moţná si to dost neuvědomili Ţádná moderní technologie ještě nedokázala vyrobit nic podobného. Stačí mnohdy závan vůně a vyjede nám celá sbírka vzpomínek, co voní na stejné tónině Někdy po vodě u prázdninového rybníka, jindy po prvním parfému nebo starém školním sešitě. 1

2 Doopravdy listovat v tom albu šťastných proţitků však vyţaduje něco víc, neţ pouze nechat pracovat naše smysly. Je třeba najít klid v duši, zanícení a pravou sběratelskou vášeň Vzpomínejte pečlivě na události, které by se daly vyuţít. Vychutnávejte si radost ze svých úlovků! A hlavně nepřestávejte ve své sběratelské činnosti, i kdyby se vám zdálo, ţe nabídka je vyčerpána. Není! Kochejte se třeba krásou naší země, kdyţ jedete vlakem, zlatavým západem slunce, modrou oblohou, sněhovou nadílkou, kdyţ ještě září svou čistotou nebo vůní ranní kávy Zavolejte svým kamarádům z dětství nebo první lásce. Štěstí prý přeje připraveným, tak pracujte na svých příleţitostech a zároveň se probírejte svou stávající sbírkou co nejčastěji, seřaďte si ji podle čeho chcete a zvýšenou pozornost věnujte svým oblíbeným, abyste v případě potřeby nemuseli dlouho hledat. Ty nejlepší exempláře vám pak dodají energii v těţších chvílích To je totiţ tajemství šťastného proţitku. Bohatství, jehoţ hodnota s proţitými léty roste. Převzácný dar, který posiluje naši víru v krásu ţivota. Ať nadcházející rok 2011 obohatí vaši sbírku o mnoho šťastných prožitků! Karel Kalouda Z FARNOSTI O dobré vesnici se říkávalo, ţe starosta, učitel a farář se scházejí u hostinského. Ještě bych to rozšířil: ke zdárné spolupráci v obci se musí spojit řízení, výchova, morálka a společenství se sluţbou (nejspíš toto úsloví vzniklo v době před zaloţením sborů dobrovolných hasičů, protoţe jinak si nedovedu vysvětlit, ţe by vedle obecního úřadu, školy a kostela někdo přehlédl hasičku). A sám mohu doloţit, jak je činnost hasičů přínosná. Na faře, těsně předtím, neţ nastala zima, vyčistili místní hasiči studnu (jenom pátrání po pokladech ve vytěţeném kalu jsme museli odloţit aţ pominou mrazy ), a tak chci tuto fyzicky namáhavou práci zvláště Milana S. ocenit. Vedle uplynulého bych chtěl rovněţ veřejně připomenout, co teprve nastává: oslava Vánoc, tedy narození Jeţíše Krista. Častěji se totiţ vynořují absurdní představy jako by bylo moţné slavit něco jiného. Dokonce jsem se jiţ setkal s tím, ţe prý slavíme křesťanské svátky na základě pohanských slavností, ale ţidovské opomíjíme, a proto prý takové kořeny nemáme. Přitom v našem kalendáři jsou pouze křesťanské svátky s ţidovským původem, ale ani jeden pohanský: jsou to Velikonoce v neděli po prvním jarním úplňku a ne začátek jara 21. března, Dušičky 2. listopadu a nikoliv podzimní Samain, Vánoce 25. prosince a ţádný zimní slunovrat 21. prosince, Silvestr 31. prosince (podle papeţe Silvestra, jelikoţ podle jiného papeţe Řehoře tzv. gregoriánskou reformou kalendáře začínáme rok našeho 1. ledna), a tak bychom mohli pokračovat. To, co říkají naši 2

3 vojáci muslimům v Afghánistánu: jsem z Evropy, a křesťan, protoţe slavím Vánoce, platí také opačně: kdo slaví Vánoce, můţe je proţít jen jako narození Jeţíše Krista. Jestli bych to mohl k něčemu přirovnat, tak připravit Štědrý den, ale nejít do kostela, je jako vypravit se k moři bez plavek a zůstat leţet na pláţi. Chtěl bych tedy povzbudit opravdu všechny k hodnotné oslavě Vánoc: s betlémem, koledami a liturgií. A proto vás chci pozvat alespoň na: Štědrý večer 24. prosince na první vánoční mši ve 21.00, svátek Jana Evangelisty 27. prosince na mši s ţehnáním vína (neboť poţehnáním poháru zabránil, aby mu přimíchaný jed uškodil) v s následným otevřením čajovny na faře, poslední den roku 31. prosince k modlitbě ve kněz Marek Slatinský Kulturní výbor obce Šaratice Vás srdečně zve na MALÝ OBECNÍ SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ, který vypukne v pátek ve 22 hod. Všechny Vás očekáváme ve dvoře obecního úřadu. SILVESTROVSKÁ BEČKA Uţ v minulém čísle Obecního zpravodaje jsme zveřejnili letošní plány na Silvestra. Od té chvíle se na nás někteří obrací s dotazem, co to vlastně bude. Pokusím se teď Vám všem objasnit, co má letos kulturní výbor poslední den v roce za lubem. Nemáte rádi nucenou silvestrovskou zábavu, ale nechce se vám sedět celý večer doma? Chcete se jen tak nezávazně potkat s přáteli a popovídat si u piva, svařáku nebo venku u ohýnku? Přijďte po ohňostroji, který vypukne ve 22.00, do sálu OÚ. Co Vás zde čeká? Čepované pivo, svařák a pro děti a nastávající maminky čaj. Můţete si přinést vlastní občerstvení a jakékoliv Vámi preferované pití. Venku u ohýnku si můţete opéct svůj přinesený špekáček. K zapůjčení budou decové skleničky na víno, napichovadla na klobásky, k dispozici bude taky pro kaţdého tácek a hořčice. Můţete posedět čtvrt hodiny, hodinu, nebo do rána. Můţete se jen tak zastavit při noční procházce na pivo nebo svařák, ale můţete s námi strávit třeba celou noc. Doufáme, ţe se zde potkají všechny generace a hned po ohňostroji třeba i rodiče s dětmi. K poslechu (a případně i k tanci) bude hrát reprodukovaná hudba. Rozhodně však nepůjde o ţádnou uřvanou diskotéku pro mladé. Posedět a pobavit se můţe přijít úplně kaţdý. lucka, předsedkyně kulturního výboru 3

4 Kulturní výbor Zastupitelstva obce Šaratice všechny srdečně zve na lampionovo-prskavkový průvod, kterým přivítáme nový rok Budeme vycházet v sobotu 1. ledna 2011 v 17 hodin od budovy obecního úřadu a poté projdeme celou vesnicí. Průvod bude zakončen opět u obecního úřadu, kde bude připraveno občerstvení v podobě čaje, svařeného vína a jablkového štrúdlu. Opět se těšíme na lampiony a prskavky všech barev a velikostí Kulturní výbor v Šaraticích Vás srdečně zve na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT hudební skupiny POUTNÍCI. Koncert se bude konat v neděli 9. ledna 2011 v 16 hodin, tentokrát v obecním sále. Výbor SRPŠ a ZŠ Šaratice Vás srdečně zvou na ŠKOLNÍ PLES pořádaný v sobotu 22. ledna 2011 v sále OÚ Šaratice Program: polonéza žáků ZŠ Šaratice vystoupení tanečního páru DSP Kometa Vyškov K tanci a poslechu hraje hudební skupina RELAX. Sál a občerstvení na školní ples se bude připravovat v pátek odpoledne zhruba od 15,00 hod. tj Přípravy na dětský karneval začnou v 10,00 hod. v neděli. Prosíme proto všechny ochotné maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety a strýce o pomoc. Všem předem děkujeme. Dětský karneval se uskuteční v neděli od 14,00 hod. v sále OÚ Šaratice. Pro děti bude připravena bohatá tombola. 4

5 Termín zápisu do 1. třídy Zápis do 1. třídy pro školní rok 2011/2012 proběhne ve středu od 15 do hodin v budově ZŠ Šaratice. S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. V případě náhradního termínu zápisu kontaktujte Mgr. Dagmar Matyášovou, tel TJ ŠARATICE oddíl kopané Vás srdečně zve na SPORTOVNÍ KARNEVAL KDY: ve 20 hodin KDE: v sále OÚ v Šaraticích Masky všeho druhu vítány! Na Vaši účast se těší fotbalisté. ZÁJEZDY S KULTURNÍM VÝBOREM Rakouské Alpy 5. února 2011 Po dvou letech se letošní zimu opět vypravíme společně s Vámi lyţovat a snowboardovat do rakouských Alp. Prozatím uvaţujeme o návštěvě lyţařského střediska Stuhleck, ale v těchto dnech ještě není definitivně rozhodnuto. Ceny se v každém případě pohybují tuto lyžařskou sezonu do 33 Euro pro dospělého za jednodenní skipas, děti mají obvykle 50% slevu a slevu % mají i junioři. Bliţší informace budou zveřejněny v pondělí 3. ledna 2011 na infokanále, internetových stránkách obce a nově taky na Facebooku, kde má Kulturní výbor naší obce vlastní stránku. Informace budou rovněţ vyhlášeny obecním rozhlasem. Zájemci se budou moct závazně přihlásit v týdnu od 10. do 14. ledna v kanceláři OÚ tím, ţe zaplatí cenu za dopravu ve výši 550,- Kč. Další týden budou volná místa nabídnuta lyţařům z okolních obcí. Maďarské termální lázně 26. února 2011 Na sobotu naplánoval kulturní výbor zájezd do maďarských termálních lázní v Györu. Místní léčivá voda se doporučuje na léčení revmatologických onemocnění, plicních chorob, poruch trávicí soustavy, poruch štítné ţlázy, na léčení chronických i jiných gynekologických onemocnění a na léčení pohybového ústrojí. Voda dobře působí na nervový systém. Teplota vody se v bazénech pohybuje od 29 C do 38 C. Bazénů je v areálu lázní devět, z toho jsou tři bazény venkovní propojené s vnitřními. Ve všech bazénech je mnoho léčebných a záţitkových prvků, např. leţící masáţe, gejzíry, chrliče vody, perlivé koupele, vodopád asi šest metrů vysoký, dvě umělé řeky, dva tobogány dlouhé 38 a 64 metrů 5

6 (v tom delším se projíţdí i umělou skálou). Dále je zde také umělá jeskyně, ve které jste omýváni proudy vody a noční bazén v šeré místnosti, kde Vám nad hlavou svítí hvězdičky. Všechny léčebné a záţitkové prvky jsou v ceně vstupného a všechny slouţí pro prevenci nebo rehabilitaci Vašeho organizmu. Termální lázně však nejsou jen pro nemocné a starší lidi, ale jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. Pro rehabilitaci ţaludku jsou zde dvě restaurace a jeden bar, který je přístupný i z vody. Ceny jsou o něco vyšší neţ u nás, ale i tak je moţné si zde koupit oběd, pohár, kávu, zmrzlinu nebo něco jiného. Forinty si budete moci vyměnit na přechodu cestou do Maďarska. Celodenní vstupné pro dospělého stojí Ft (1 Kč je přibliţně 9 maďarských forintů), pro děti do 16 let a důchodce Ft. Jelikoţ je Maďarsko členem Evropské unie, nepotřebujete s sebou cestovní pas postačí občanský průkaz. Od 10. ledna se zájemci mohou přihlásit v kanceláři OÚ, kde od nich bude vybrána cena za dopravu ve výši 300,- Kč za osobu (250,- za dítě od 6 do 18 let). Pokud nebude do konce ledna nahlášeno dost zájemců, nabídneme zájezd i v okolních obcích. lucka, předsedkyně kulturního výboru S ÚSMĚVEM - Firemní vánoční večírek 1. prosince S radostí Vás mohu informovat o tom, ţe vánoční firemní večírek se uskuteční 23. prosince v Grilu u Luigiho. Podávat se bude vaječný likér, malá kapela zahraje vánoční koledy. Jistě vás nepřekvapí, ţe se objeví náš pan ředitel v převleku Santa Clause a rozsvítí vánoční stromek. Poté si zaměstnanci mohou vyměnit dárky, jejichţ hodnota by neměla přesáhnout hodnotu 10 dolarů. Veselé Vánoce Vám i celé vaší rodině přeje Patty Lewis, ředitelka personálního oddělení 2. prosince Včerejší informace neměla ţádným způsobem diskriminovat naše ţidovské zaměstnance. Uvědomujeme si, ţe datum svátku chanuka se často shoduje s oslavami křesťanských Vánoc, letos bohuţel ne. Proto budeme od nynějška raději mluvit o Svátečním večírku. Platí to i pro ty zaměstnance, kteří ve stejném čase slaví svátek kwanzaa. Z tohoto důvodu také nebude na oslavě ţádný vánoční stromek a nebudou se zpívat koledy. Šťastné svátky Vám i celé Vaší rodině přeje Patty Lewis, ředitelka personálního oddělení 3. prosince K anonymnímu vzkazu, který jsem obdrţela od člena odvykací skupiny: pokud se týče anonymní ţádosti o nealkoholický stůl, mohu to samozřejmě zařídit, ale uvědomte si, ţe pokud dáme na stůl cedulku anonymní odvykači, těţko uţ potom budete anonymní. Rovněţ výměna dárků se ruší, protoţe odborové sdruţení má pocit, ţe 10 dolarů je příliš vysoká částka. Patty Lewis, ředitelka personálního oddělení 6

7 7. prosince Zařídila jsem, ţe členové Anonymních přejídačů budou mít stůl co nejdále od rautových stolů a těhotné ţeny budou sedět co nejblíţe záchodů. Spokojeni? Patty Lewis, personální oddělení 9. prosince Lidičky - tím, ţe pan ředitel bude převlečen za Santa Clause nebylo míněno nic nekalého. Chápu, ţe anagram slova SANTA zní SATAN; to ale nemá ţádnou souvislost s muţem v červeném oblečku. Patty Lewis, personální oddělení 10. prosince Vegetariáni - s vámi si také poradím! Ten večírek bude v Grilu u Luigiho, ať se vám to líbí, nebo ne. Prostě budete sedět co nejdále od vraţedného grilu, jak mu říkáte, a budete mít k dispozici pouze salátový bar včetně hydroponických rajčat. Patty Lewis 14. prosince Popřejme Patty Lewis brzké zotavení z její nemoci zaviněné stresem. Ráda jí předám Vaše blahopřání do léčebny. Mezitím se vedení firmy rozhodlo zrušit firemní Sváteční večírek a dát všem zaměstnancům na den 23. prosince placené volno. Terri Bishop, zastupující personální ředitelka na internetu vyhledala lucka PS: Nenechte si nikým zkazit pohodu vánočních svátků K ZAMYŠLENÍ aneb A vědí to lidé? Kdysi dávno svolala zvířátka v lese sněm. Liška se zeptala veverky: Co pro Tebe znamenají Vánoce? Veverka odpověděla: Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda. Liška se připojila se svou představou: Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly. Do řeči se jim vloţil medvěd: Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku! Slyšet se dala také straka: Podle mne jsou o Vánocích nejdůleţitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve! A osel, který uţ to nevydrţel, se rychle zmocnil slova: Vole, zbláznil ses? Vţdyť na Vánocích je nejdůleţitější Jeţíšek. Copak jsi na to zapomněl? Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: A vědí to vůbec lidé? z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše, lucka 7

8 OBRÁZEK VE ZLATÝCH STRÁNKÁCH Pokud patříte mezi ty, co mají doma nové Zlaté stránky, zkuste si je pozorně prolistovat. Určitě narazíte na obrázek našeho šaratického kostela od Verunky Fialové, který poslaly do soutěže paní učitelky OZNÁMENÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, že posledním úředním dnem pro veřejnost v letošním roce je čtvrtek 23. prosince 2010 (od 8 do 11 hodin). V posledním prosincovém týdnu se pro veřejnost úřadovat nebude. Děkujeme za pochopení. Poplatky za popelnice a psy v roce 2011 Obecní úřad Šaratice upozorňuje občany, ţe od pondělí 10. ledna 2011 se začínají vybírat poplatky za popelnice a poplatek ze psů. Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2010, tj.: Popelnice: 480,- Kč/rok za kaţdou osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci 480,- Kč/rok za trvale neobydlenou nemovitost (chalupy) Poplatek ze psů: 50,- Kč/rok základní sazba za jednoho psa 75,- Kč/rok za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele Poplatky je nutné uhradit do V případě pololetní platby je nutné 1. pololetí uhradit do , 2. pololetí roku pak do Pokladní hodiny: Pondělí pátek: 8 11 hodin Pondělí a středa i odpoledne: hodin S účinností od hrazení poplatků za popelnice a psy nově spadá do působnosti zák. č. 280/2010 Sb., daňový řád a nově nelze tedy žádat o prominutí poplatků tak, jak to umožňovala předešlá právní úprava. Pokud nebudou poplatky uhrazeny ve stanovené výši a lhůtě, musí být jejich vymáhání prováděno podle tohoto zákona. Zdravotní středisko Šaratice provoz do konce roku 2010 Praktický lékař pro dospělé MUDr. J. Pikolon dovolená 30. a 31. prosince 2010 Dětské oddělení MUDr. M. Lejsková běţná ordinační doba Zubní oddělení MUDr. V. Buchta od 21. do 31. prosince 2010 dovolená, od pondělí běţná ordinační doba Vaše příspěvky do obecního zpravodaje můţete odevzdávat na obecním úřadě, v knihovně (na disketě), nebo poslat em na adresu Informace o naší obci najdete na internetových stránkách Odpovědná redaktorka: Lucka Kaloudová. Vydává obec Šaratice jako občasník. Datum vydání

Karel Kalouda. Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2014, vydán Vážení a milí čtenáři,

Karel Kalouda. Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2014, vydán Vážení a milí čtenáři, Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2014, vydán 23. 12. 2014 Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání Vážení a milí čtenáři, v neděli mnozí z nás zapálili i čtvrtou svíci na adventním věnci, a to je neklamné

Více

Občasník OÚ v Šaraticích č. 5/2011, vydán 25. 11. 2011

Občasník OÚ v Šaraticích č. 5/2011, vydán 25. 11. 2011 Občasník OÚ v Šaraticích č. 5/2011, vydán 25. 11. 2011 OBSAH: Poděkování Pozvánky Z farnosti Kulturní výbor Upozornění Humanitární sbírka s úsměvem Inzerce Milí čtenáři obecního zpravodaje, uţ jsou tomu

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2011, vydán Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání

Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2011, vydán Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2011, vydán 23. 12. 2011 Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání Milí čtenáři obecního zpravodaje, tento týden nás paní Zima trochu postrašila, a tak jsme si při uklízení

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2015, vydán Vážení a milí čtenáři, Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání

Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2015, vydán Vážení a milí čtenáři, Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2015, vydán 23. 12. 2015 Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání Vážení a milí čtenáři, právě listujete v posledním letošním vydání našeho Obecního zpravodaje a je to číslo,

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu.

věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. Občasník OÚ v Šaraticích č. 2/2015, vydán 28. 3. 2015 Vážení a milí občané, věnujte, prosím, pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. Již koncem roku 2014 byla v naší obci započata výstavba ČOV a

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Obecní úřad Tatobity zve všechny občany ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu 29.listopadu 2009 od 15 hod. u OÚ.

Obecní úřad Tatobity zve všechny občany ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu 29.listopadu 2009 od 15 hod. u OÚ. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2009 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Informace z OÚ: Obecní úřad Tatobity zve

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Karel Kalouda. Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2012, vydán 23. 12. 2012 Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání. Vážení a milí čtenáři,

Karel Kalouda. Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2012, vydán 23. 12. 2012 Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání. Vážení a milí čtenáři, Občasník OÚ v Šaraticích Vánoce 2012, vydán 23. 12. 2012 Mimořádné vánoční a silvestrovské vydání Vážení a milí čtenáři, před měsícem jsem se se spoustou z vás setkal na návsi před obecním úřadem při rozsvěcování

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Životický portál. Od 23. května do 29. května 2016

Životický portál. Od 23. května do 29. května 2016 Životický portál Od 23. května do 29. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016 Životický portál Od 4. dubna do 10. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Životický portál. Od 16. května do 22. května 2016

Životický portál. Od 16. května do 22. května 2016 Životický portál Od 16. května do 22. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor srpen 2011/1 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava Sadová 5, 702 00 Moravská Ostava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbočka@sons.cz Obsah: Připravované akce..2 Pravidelné

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně BŘEZEN 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16

Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Č. záj. cestovní kancelář, Jiří PETR, * U Jezera 5, 74705 Opava, CZ Přehled lyžařských zájezdů 2015/16 Lyž. dny 402 3 411 6 26. sezóna (V dubnu 2016 začneme už 27. sezonu) Cena před Místo Termín Další

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více