Rozhovor - Ing. Jiří Klepsa, starosta města Jaroměře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor - Ing. Jiří Klepsa, starosta města Jaroměře"

Transkript

1 8 číslo 8 Č E R V E N Rozhovor - Ing. Jiří Klepsa, starosta města Jaroměře Jaroměři hrozila velká voda. Jak to všechno začalo? Těsně po půlnoci ze soboty na neděli jsem byl kontaktován Petrem Filipcem, že množství vody tekoucí do přehrady Les Království začíná výrazně stoupat. Domluvili jsme se, že se sejdeme v 6 hodin ráno a zvážíme, zda je potřeba svolat povodňovou komisi. Neutekly ani další dvě hodiny a volali jsme si znovu, těsně po páté hodině ranní jsme se sešli na úřadě. Během 15 minut jsme se rozhodli k okamžitému svolání povodňové komise, neboť v tu dobu dle vyjádření hrázného se začal nátok do přehrady extrémně zvyšovat. Povodňová komise začala fungovat před 7 hodinou. Hrozilo Jaroměři nějaké nebezpečí v souvislosti s povodněmi? Zcela jednoznačně ano! Neboť především plnění přehrady v ranních hodinách v neděli 2. června bylo velmi rychlé. V jednu chvíli byl celkový nátok 317 kubíků za vteřinu. V tu chvíli již přehrada vypouštěla vodu naplno. Max. úroveň vypouštění vody z přehrady dosáhla 150 kubíku za vteřinu. V případě naplnění přehrady by tedy Jaroměři hrozila voda větší, než tomu bylo v roce Pokud by totiž přehrada svým naplněním vytvořila spojené nádoby, dosáhl by průtok Jaroměří včetně veškeré vody posbírané po cestě úrovně 350 až 400 kubíků za vteřinu. A to je množství vody, které Jaroměří nikdy neprotékalo. Navíc úroveň hladiny řeky Úpy dosahovala neočekávané výšky. Jedinou klidnou řekou zůstala Metuje. Zřícená lávka u Komenského mostu Myslíte si tedy, že protipovodňové zábrany splnily svou funkci? Ano. A to na dvou místech. Důležitou roli sehrála protipovodňová zeď u Juty, díky níž se voda nedostala nejen do tohoto závodu, ale také do ulice Na Kameni, do bývalého ZAZu, na Husovu ulici, k divadlu a poliklinice. Toto byla při každé povodni druhá cesta, kterou si voda našla do centra našeho města. Hasiči a pracovníci TSM zajišťují domy proti vniknutí vody Svou funkci splnil i protipovodňový val. Prvním místem, kudy při každé povodni vnikala voda do Jaroměře, byla právě louka za fotbalovým hřištěm v Růžovce. Odtud voda přetékala k hasičům a na bývalé autobusové stanoviště. Do těchto míst se tentokrát nedostal ani litr vody. Nejpříjemnějším překvapením je pro mě otázka opravených kanalizačních vpustí a dobré funkčnosti protipovodňových klapek, neboť v místech, kam voda vnikala prostřednictvím kanalizačního potrubí jsme nezaznamenali žádný větší problém. Po zkušenosti z posledního týdne jsem přesvědčený, že protipovodňová opatření vybudovaná v předchozích dvou letech nepropustí do města vodu, byť by dosahovala svým množstvím úrovně povodně z roku Shodou okolností se tři týdny před povodněmi konalo cvičení Povodeň 2013, které mělo zjistit celkovou připravenost všech bezpečnostních složek na případnou velkou vodu. Mělo to nějaký význam? Asi skutečně něco existuje mezi nebem a zemí. Cvičení v první polovině května nám dalo jasnou odpověď na to, kolik času vyžaduje stavba všech mobilních hrazení. První červnový víkend se toto ukázalo jako obrovská výhoda, neboť jsem věděl, že i kdyby výstavba mobilních zábran trvala jednou tak déle než při cvičení, i tak to stihneme. Skupiny hasičů z našich městských čtvrtí mohu pouze znovu jen pochválit, neboť i při této akci, která samozřejmě nebyla plánovaná tak jako cvičení, se zhostili své práce brilantně. Poděkování patří i pracovníkům technických služeb a navíc bych rád poděkoval všem občanům našeho města, kteří obratem zajistili odvoz svých vozidel a umožnili výstavbu mobilních zábran. Nechci ani zapomenout na veškeré potřebné úkony, které zajistili zástupci naší městské vodárny. Máme dnes na městě zpracovaný detailní manuál, který jakého- Pokračování rozhovoru na straně 3

2 strana 2 Jaroměřský a josefovský zpravodaj 8/2013 Vážení čtenáři, máme za sebou poměrně složité období, kdy jsme byli vystaveni velkému tlaku médií v souvislosti se zřícením části Komenského mostu. V době, kdy budete číst tyto řádky, za námi bude jednání zastupitelstva města, které má rozhodnout o budoucnosti Komenského mostu. Každopádně v hledáčku médií zůstaneme zřejmě ještě nějakou chvíli, neboť odstraňování stávajícího mostu bude velkou atrakcí pro novináře i reportéry. Jsem velice ráda, že se ve spojitosti s velkou vodou ukázal krok založení profilu na sociální síti Facebook jako potřebný. Během pouhých dvou dní stoupl počet lajků na profilu Jaroměřského a josefovského zpravodaje z čísla 300 na číslo 1000, což je číslo vypovídající samo za sebe. Je zřejmé, že se lidé dychtící po informacích obracejí na moderní cesty, kterými informace proudí, což nám facebookový profil lehce splňuje. Kdokoli zde najde velké množství fotografií, aktuálních zpráv nebo například nabídku připravovaných akcí pro veřejnost. Ale zpět k tomuto číslu Zpravodaje. Část čísla je věnována jak jinak než nedávným povodním. Požádala jsem o rozhovor starostu města, který mi odpověděl na několik aktuálních otázek týkajících se proběhlých událostí. Jsem si vědoma, že Komenského most je momentálně mezi obyvateli Jaroměře nejčastěji probírané téma, a proto vidím jako nutnost znát odpovědi na otázky, které jsou v souvislosti s tímto tématem nejčastěji kladeny. Kromě toho zde čtenáři naleznou také další informace o dění v Jaroměři, sportovní aktuality, nabídky akcí a zprávy ze škol i dalších institucí. Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová tel.: a.josefovsky.zpravodaj Jaroměřský a josefovský zpravodaj č. 8/2013, vychází Město Jaroměř vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo vedoucí Pečovatelské služby, organizační složky města Jaroměř. N a b í z í m e : platové zařazení - 9. platová třída, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, možnost nástupu do pracovního poměru od , zajímavou a odpovědnou práci v příjemném kolektivu, možnost seberealizace, vzdělávání a profesní perspektivu. P o ž a d u j e m e : státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, minimální věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, znalost jednacího jazyka, bezúhonnost, vstřícnost, ochotu k prohlubování kvalifikace, spolehlivost a smysl pro zodpovědnost, vzdělání minimálně středoškolské s maturitou, obor zdravotnický nebo sociálněprávní výhodou, praxe v daném oboru výhodou, znalost práce s PC, osobní iniciativu, schopnost samostatné i kolektivní práce, dobré komunikační schopnosti, zvláště se seniory a zdravotně postiženými osobami, časovou flexibilitu a řidičský průkaz skupiny B. P ř i h l á š k a m u s í o b s a h o v a t : jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu), číslo telefonu nebo mobilu, , číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis. K p ř i h l á š c e d á l e n u t n o d o l o ž i t : motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, čestné prohlášení, týkající se osob narozených před , ohledně splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., tzv. lustrační zákon. Toto prohlášení bude později nahrazeno Osvědčením MV, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání, návrh koncepce rozvoje organizační složky Pečovatelská služba Jaroměř (max. 3 strany textu A4). Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do (výhradně poštou nebo na podatelnu MěÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemníka ing. Josefa Cejnara, nám. ČSA 16, Jaroměř. Obálku označte konkurz - ved. organizační složky Pečovatelské služby - neotvírat. Podrobnější informace: paní Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová, vedoucí OSVZ, tel , V Jaroměři dne Ing. Josef Cejnar v.r., tajemník MěÚ Jaroměř registrační číslo: MK ČR E 11964; vychází jako čtrnáctideník vydává: Město Jaroměř, nám. ČSA 16, Jaroměř, IČ: ; DIČ: CZ náklad: 5650 kusů; tisk: Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o; kontakt: Redakce Jaroměřského a josefovského zpravodaje, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel.: /163, fax: , toto číslo sestavila: Ivana Vejvodová; uzávěrka: (změna termínu vyhrazena); příspěvky: max. 40 řádků; pozn.: Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok! Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Texty po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

3 8/2013 Rozhovor se starostou strana 3 Pokračování rozhovoru ze strany 1: koli starostu vede po krocích tak, aby na nic nezapomněl. Můžete občanům města přiblížit, co se stalo v pondělí ráno s Komenského mostem? Byly dvě hodiny a 15 minut, kdy noční směna povodňové komise i nadále monitorovala situaci. Ohlušující rána byla doprovázena několikavteřinovým osvětlením oblohy. Vyskočili jsme k oknu a domnívali se, že začala obrovská bouřka. Jana Hájková a Pavla Karasová si všimly, že se naklonil most. Vyběhli jsme ven a tam uviděli to, co se stalo. Pravá lávka z pohledu z náměstí se zřítila do Labe a Petr Filipec pomocí baterky objevil mezeru v rozštípnutém pilíři. Ihned jsme kontaktovali linky pro nahlášení poruch jednotlivých sítí, neboť i nadále docházelo k obrovským elektrickým výbojům. Naštěstí se ukázalo, že pod mostem nevede plyn. Ostatní zástupci majitelů sítí si vše zabezpečili v průběhu jedné a půl hodiny. Paradoxem bylo, že právě v pondělí 3. června ráno měla nastoupit společnost Chládek a Tintěra na rekonstrukci obou lávek. Myslíte si, že se tomuto neštěstí dalo předejít? Za celých 15 let, co jsem zastupitelem města, jsem ani jednou neslyšel nikoho mluvit o možném kolapsu pilíře pod mostem Komenského. O ničem podobném nemluvil ani odborný posudek z minulého roku. Nikdo z lidí, včetně odborníků se kterými jsem pondělního červnového dne hovořil, ani ve snu nepředpokládal, že by mohlo k podobné zkáze pilíře dojít. Tak jako vždycky je po bitvě každý generál. Zaznamenal jsem za předchozích několik dní něco málo názorů těch známých brouků pytlíků, kteří vždycky všechno vědí předem. Bohužel, ke zřícení lávky a nevratnému poškození mostu prostě došlo. To jediné, čeho mi je líto, je skutečnost, že to nevratně poškodilo více než stoletou součást našeho města. Co se bude nadále dít s Komenského mostem? Máme za sebou první schůzky s projektantem a odbornou firmou. Diskutovali jsme různé varianty. Jako první se řešila otázka, zda existuje naděje na záchranu mostu. Stanovisko projektanta je ovšem jednoznačné. Původní Komenského Precizní práci obsluhy jeřábu zhlédlo velké množství diváků most musí být nahrazen mostem novým. Varianta např. případného roznýtování celého mostu je dle sdělení projektanta zcela ekonomicky neobhajitelná. Navíc dnes vím, že pokud máme mít naději na získání finančních prostředků pro vybudování nového mostu, nesmíme jakkoli rozšiřovat dosavadní účel mostu posledních let. Svolal jsem na 18. června mimořádné zasedání zastupitelstva, které se zcela určitě bude vyjadřovat k otázce odstranění mostu. Současně předpokládám, že sdělí své stanovisko k mostu budoucímu. Jsem rád, že se tohoto jednání zúčastní i pan Balský, ředitel Národního památkového ústavu v Josefově. Současná varianta kterou projektant připravuje, spočívá v podepření poškozeného mostu specielní ocelovou konstrukcí a následné maximální odlehčení mostu, tzn. odtěžení veškerého asfaltu a betonu. Teprve poté bude diskutována otázka odstranění holé konstrukce a řešení nevratně poškozeného pilíře. Osobně se kloním ke stanovisku zástupců Povodí Labe vybudovat most bez pilíře. Současná délka mostu, dle sdělení odborníků, tuto variantu připouští. Dá si již nyní odhadnout, kolik peněz bude nový most stát a kde na něj vezme město peníze? Na tuto otázku neumím odpovědět, neboť první odhady budou teprve předloženy. Finální částku určí až konečná varianta rozhodnutí ZM, jaký most město bude chtít. K tomuto bude potřeba započítat veškeré náklady spojené s odstraněním stávajícího mostu. Zcela jistě to nebude levná záležitost. Věřím, že potřebný zdroj financí nalezneme. Je něco, co byste na závěr chtěl prostřednictvím Zpravodaje vzkázat? Chtěl bych poděkovat všem členům povodňové komise, zvláště těm, kteří dokázali vydržet dobrovolně pracovat celé noci. Také bych rád poděkoval některým dalším pracovníkům města, kteří jakýmkoli způsobem pomohli nebo zajišťovali informování jaroměřské veřejnosti. Kolektivu pracovníků ze školní jídelny Na Karlově chci poděkovat za to, že členům povodňové komise nekručelo v břiše. Poděkování zcela určitě patří také těm, kteří se s plnou odpovědností připravovali a připravili na velkou vodu. Velmi rád opakovaně děkuji přehradě Les Království a hrázným, kteří nám umožnili nepřetržité sledování a okamžité rozhodování. Voda se zastavila pouhých 20 centimetrů pod hranou přelivu. K tomu určitě není třeba cokoliv dodávat. Je radost pracovat ve skupině lidí, kteří bez ohledu na svůj volný čas pomáhají a zcela jednoznačně pomohli. Vůbec si neumím představit řešení podobné situace bez desítek hasičů a řady dalších lidí, kteří bez řečí dělali to, co bylo potřeba dělat. Přál bych každému starostovi, aby měl vedle sebe v podobných situacích takové pomocníky, jakými jsou bezesporu velitel hasičů Pavel Čižmář a vedoucí odboru životního prostředí Petr Filipec. Zkušenosti těchto dvou lidí jsou velmi cenné při plánování obrany proti útoku velké vody. Městu přeji, aby mu velká voda na chvíli dala pokoj. Děkuji za rozhovor (-iv-) Stanoviště separovaného sběru v Jaroměři: Od května do října 2013 budou opravovány a doplňovány stanoviště separovaného sběru v Jaroměři. Stávající a nová stanoviště se nacházejí na těchto místech: Nábřeží 17. listopadu 810, Bavlnářská 682, Máchova 592, Na Zavadilce 586, Maďarská 671, Bořkova 781, J. Šímy - Bořkova vlevo, J. Šímy - Bořkova vpravo, J. Šímy - u hřiště, J. Šímy 775, Na Studánkách 293, Tyršova 207 a 208, Na Studánkách - u obchodu, Na Vrších 413 a 389, Obránců Míru, Bulharská, Ruská, Hofmeisterova 2x, Starý Ples - zastávka Odbor životního prostředí - Ing. Šárka Jandíková Vyjádření k situaci, která se stala dne v obci Zaloňov - Vestec, č. p hospůdka U Kaštanu Zpráva ke vzniklé situaci, která se stala v obci Zaloňov - Vestec, hospůdka U Kaštanu dne : Dle posudku nezávislého požárního technologa se firma, provádějící pokládání a svařování modifikovaných živičných pásů, nedopustila žádných porušení požárních norem a předpisů. Proto nenese na vzniklé situaci ze dne v obci Vestec žádnou vinu. Za realizační firmu Josef Dax

4 strana 4 Zprávy z radnice 8/2013 VÝBĚR Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA Usnesení RM ze dne Ostatní: RM schvaluje: změny Organizačního řádu města Jaroměře s platností od vyhodnocení a vítěze poptávkového řízení v rámci akce Město Jaroměř - úspory energií metodou EPC - výběr poradce pro administraci VŘ. Majetek: RM bere na vědomí: žádost ředitele ZŠ B. Němcové pana Mgr. Hovorky o zařazení výstavby šikmého stání na místní komunikaci v Knappově ulici do investičních akcí města. zápis z odstranění závad z tematické požární kontroly provedené na objektech ve vlastnictví města Jaroměře. RM ukládá: vedoucí OMM zveřejnit nový záměr pronájmu nebytových prostor - garáže na dvoře domu č.p. 6 v Jaroměři - Josefově. Zodpovídá: Bc. Jana Hrubá Termín: RM schvaluje: Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sběru a svozu směsného komunálního odpadu z provozních zařízení města č , mezi městem Jaroměř a společností Marius Pedersen a.s. smlouvu o dílo na akci Stavební úpravy 1. NP v objektu Bastionu I v Josefově na parc. č. 446/1 a 445/2 mezi městem Jaroměř a firmou Rudolf Polák, Dolnopleská 432, Josefov. Školství: RM schvaluje: žádost Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321 o navýšení kapacity MŠ z 364 na 384 dětí. žádost Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321 o navýšení počtu stravovaných dětí z 440 na 460 dětí. RM jmenuje: Ing. Bohumilu Steklou členem kulturní komise. Ing. Bohumilu Steklou a Ing. Evu Srkalovou členem komise pro sportovní a zájmovou činnost. v souladu s ustanovením 33 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků konkursního řízení ze dne paní Janu Balcarovou na pracovní místo ředitelky Školní jídelny, Na Karlově 181, Jaroměř, okres Náchod, s účinností od na období 6 let do v souladu s ustanovením 33 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků konkursního řízení ze dne pana Martina Kříže na pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže Klíč Jaroměř-Josefov, okres Náchod, s účinností od na období 6 let do Usnesení RM ze dne Majetek: RM bere na vědomí: vyhodnocení využití odpadního tepla z chlazení v objektu zimní stadion Jaroměř. RM schvaluje: záměr darování stavby Vodoměrný profil hlásné povodňové služby v k.ú. Brod nad Labem. Smlouvu o dílo na dodavatele akce Stavební úpravy chodníku v ulici Rudé armády v Jaroměři - Josefově mezi městem Jaroměř a firmou SaM silnice a mosty a.s. RM ukládá: vedoucí OMM zajistit podání reklamace a zpracování nezávislého znaleckého posudku na sportovní povrch v hale ASVAJ. Zodpovídá: Bc. Jana Hrubá Termín: Ostatní: RM schvaluje: kupní smlouvu na nákup vozidla Peugeot Boxer pro potřeby JSDH Jaroměř. Usnesení ZM ze dne Ostatní: ZM schvaluje: na žádost Policie ČR ze dne zproštění mlčenlivosti pro pana JUDr. Luďka Jirouše ve věci veškerého jednání při prodeji restaurace a vinárny Kino Svět v Jaroměři, a to za účelem výpovědi před policejním orgánem. nabídku společnosti Říční a sluneční lázně Na Úpě s.r.o. na pronájem pozemků, budov a staveb v areálu Koupaliště Na Úpě v Jaroměři a jeho následného prodeje jako vítěznou. ZM bere na vědomí: informaci komise pro otevírání obálek, že nabídka uchazeče Říční a sluneční lázně Na Úpě, s.r.o. byla řádně předložena a obsahovala veškeré požadavky v souladu se záměrem. průběžnou zprávu o zabezpečení kanalizací proti zpětnému vzdutí velkých vod. průběžnou informaci o průběhu schvalovacího procesu nového povodňového plánu. ZM ukládá: RM předložit na příští jednání ZM návrh smlouvy na pronájem pozemků, budov a staveb v areálu Koupaliště Na Úpě v Jaroměři a jeho následného prodeje s vítězným uchazečem. Zodpovídá: RM Termín: vedoucí OMM zařadit do plánu investičních akcí města výstavbu chodníků v lokalitě sídliště Na Obci, zajistit projektovou dokumentaci a připravit realizaci stavby v termínu do Zodpovídá: Bc. Jana Hrubá Termín: vedoucí OMM zařadit do plánu investičních akcí města výstavbu chodníku - prodloužení chodníku v ul. Langiewiczova od bývalého zahradnictví k hranici města, zajistit projektovou dokumentaci a připravit realizaci stavby v termínu do Zodpovídá: Bc. Jana Hrubá Termín: Majetek: ZM schvaluje: že k vyhodnocení nabídek - respektive kritéria č. 1 na pronájem pozemků, budov a staveb v areálu Koupaliště na Úpě v Jaroměři a jeho následného prodeje, nebude použit vzhledem k počtu obdržených nabídek předložený formulář. komisi pro otevírání obálek ve složení paní Bc. Jana Hrubá, paní Stanislava Křižánková a pan Radek Pokorný. že bude hodnocena nabídka jediného uchazeče, který se přihlásil v rámci záměru na pronájem pozemků, budov a staveb v areálu Koupliště Na Úpě v Jaroměři. ZM bere na vědomí: dopis občanského sdružení Pronáměstí ohledně žádosti na opravu části komunikace v Kostelní ulici. ZM ukládá: vedoucí OMM předložit cenovou nabídku za provedení opravy části nezpevněné komunikace v Kostelní ulici a tuto akci zařadit do seznamu požadavků investičních akcí a oprav. Zodpovídá: Bc. Jana Hrubá Termín: Finance: ZM schvaluje: v souladu s 84 zák. 128/2000 Sb., v platném znění, účetní závěrku města Jaroměře k a uzavírá projednání závěrečného účtu města Jaroměře za rok 2012 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. hospodářský výsledek za rok zisk ve výši ,46 Kč a souhlasí s přeúčtováním této částky na účet 432 nerozdělený zisk z minulých let. Výběr z usnesení: I. Vejvodová

5 8/2013 Zprávy z radnice strana 5 Městská policie - květen V nočních hodinách ul. Kostelní. Přijato oznámení o volání o pomoc. Na parkovišti u kostela nalezen ležící muž, který uvedl, že přepadl z mostu v ul. Havlíčkova do ul. Kostelní a proto volá o pomoc. Muž si stěžoval na bolest v zádech a bolesti nohou. Muži poskytnuta první pomoc a přivolána RLP, která muže převezla do nemocnice pro podezření na poranění páteře V nočních hodinách ul. Královedvorská. Strážníci si všimli motocyklisty, který křižoval silnici od krajnice ke krajnici. Po zastavení řidiče bylo dechovou zkouškou zjištěno 1,4 promile alkoholu. Dále bylo zjištěno, že řidič není držitelem řidičského oprávnění a motocykl si vzal bez vědomí majitele. Na místo přivolána PČR, která si věc převzala pro podezření ze spáchání TČ V denních hodinách PENNY MARKET. Při krádeži zboží přistižen muž z Pardubic. Muž podezřelý z přestupku proti majetku. Při ověřování totožnosti se k jednání doznal a věc vyřešena v blokovém řízení V denních hodinách PENNY Market. Při krádeži zboží přistižen muž z Ústí nad Labem. Na místě zjištěno, že muž odcizil zboží v hodnotě 900,- Kč. Při ověřování totožnosti se muž ke krádeži doznal a věc vyřešena v blokovém řízení V nočních hodinách ul. Na Vinicích. Asistence posádce RLP při ošetření opilého muže a jeho následném převozu na PZS V denních hodinách ul. Hofmeistrova Josefov. Asistence RLP při transportu pacienta Ve večerních hodinách Masarykovy sady Josefov. Při pochůzce spatřen muž odpovídající popisu osoby hledané PČR. Při ověřování totožnosti bylo toto potvrzeno a muž byl předán na OO PČR Jaroměř V denních hodinách ul. Emigrantů v Josefově. Zastaveno vozidlo křižující komunikaci od krajnice ke krajnici. Při kontrole řidiče byla provedena orientační dechová zkouška, která ukázala 2,77 promile alkoholu. Řidič podezřelý z TČ. Na místo přivolána PČR, která si věc převzala V denních hodinách v ul. Tyršova v Josefově spatřeno motorové vozidlo, které mělo prasklé přední sklo. Při kontrole vozidla zjištěno, že řidič není držitelem ŘP. Na místo přivolána PČR, která řidiči zakázala další jízdu a věc byla předána správnímu orgánu V denních hodinách, společně s PČR, pátrání po muži, který vyhrožoval sebevraždou. Následně muž nalezen u obce Semonice se střelným zraněním hrudníku. Společně s příslušníky PČR prováděna resuscitace muže do příjezdu RLP. Muže se nepodařilo zachránit, jeho zranění bylo neslučitelné se životem. Věc si dořešila PČR V denních hodinách ul. Růžová. Přijato oznámení, že na zahradě jednoho z rodinných domů se pohybují dva cizí lidé. Na místě hlídka zjistila vylomený zámek ve vratech na pozemek a následně na zahradě za domem zadržela dvě osoby. Ty se následně doznaly, že vnikly do domu a zde se snažily odcizit nějaké věci. Osoby podezřelé z TČ. Na místo přivolána PČR, která si věc převzala V nočních hodinách ul. Zd. Němečka. Kamerou MKDS zjištěny dvě peroucí se dívky. Strážníci na místě dívky uklidnili. Při ověřování totožnosti bylo zjištěno, že útočnici je 16 let a je podezření, že je pod vlivem alkoholu, což potvrdila následná dechová zkouška provedená hlídkou PČR. Tato dívka dále uvedla, že rvačka vznikla proto, že se druhá dívka bavila s jejím přítelem. Věc si na místě převzala PČR k dalšímu řízení V denních hodinách HM TESCO. Při krádeži zboží přistižena žena z Jaroměře. Žena podezřelá z přestupku proti majetku. Při ověřování totožnosti se k jednání doznala a věc vyřešena v blokovém řízení V denních hodinách asistence ZZS při transportu pacienta do vozidla Ve večerních hodinách nám. B. Němcové Josefov. Na chodníku nalezen muž v bezvědomí. Podezření na intoxikaci alkoholem. Strážníci muži poskytli první pomoc a přivoli RLP. Při poskytování první pomoci přišla na místo matka muže. Poté, co byl muž ošetřen lékařem, začal se chovat agresivně a zaútočil na svou matku. Strážníci museli proti muži použít donucovací prostředky. Muž byl převezen na PZS. Muž je podezřelý z návrhového přestupku proti občanskému soužití V denních hodinách ul. Okružní v Josefově. Zjištěno motorové vozidlo, o které byl opřen motor ze kterého vytékaly provozní náplně a vsakovaly se do země. Na místo přivoláni hasiči, kteří zábránili dalšímu úniku kapalin. Strážníci šetřením zjistili muže, který u vozidla motor odstavil a je odpovědný za kontaminování zeminy. Dále přivolán pracovník odboru životního prostředí, který zajistil odbornou firmu na likvidaci kontaminované zeminy. Ve správním řízení muži hrozí pokuta a bude muset uhradit vzniklou škodu V nočních hodinách ul. Husova v Jaroměři. Čtyři mladíci zde rušili noční klid. Mladíci podezřelí z přestupku proti veřejnému pořádku. Při ověřování totožnosti se k jednání doznali a věc vyřešena domluvou V odpoledních hodinách nádraží ČD. Skupinka mladíků se zde chovala vulgárně. Mladíci podezřelí z přestupku proti veřejnému pořádku. Při ověřování totožnosti se k jednání doznali a následně se omluvili ostaním cestujícím. Věc vyřešena domluvou V denních hodinách ul. Husova Jaroměř. Na chodníku měl ležet zraněný muž. Na místě zjištěno, že muž zde pouze usnul poté, co požil pár piv. Po ověření totožnosti byl muž předán rodině V denních hodinách ul. Zd. Němečka Josefov. Dopravní nehoda kamionu bez zranění. Zajištění místa DN, přivolání HZS a PČR. Řízení dopravy V denních hodinách ul. 5. května Josefov. Zjištěna dopravní nehoda bez zranění. Zajištění místa DN. Přivolání PČR V denních hodinách ul. Jiráskova Josefov. Asistence ZZS při transportu pacienta do vozidla.

6 strana 6 Zprávy z radnice 8/2013 Diagnostika Tyršova mostu Dne byly provedeny diagnostické zkoušky Tyršova mostu, který převádí místní komunikaci od silnice I.tř. I/33 na náměstí do centra Jaroměře. Tyto zkoušky byly zaměřené na stavebně-mechanické zjištění vlastností základních nosných materiálů. Diagnostická posouzení byla prováděna za účelem statického přepočtu zatížitelnosti mostu, postaveného v Diagnostika Tyršova mostu roce Na základě výsledku statického přepočtu by měly být následně provedeny stavební úpravy případně částečná rekonstrukce mostu tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz na Pečovatelská služba Jaroměř tomto mostním objektu. Diagnostické zjištění a rekognoskaci mostního objektu prováděl na základě předchozí objednávky specialista a soudní znalec v oboru mostů Ing. Pavel Hrůza z Hradce Králové. Mostní diagnostické zkoušky byly zaměřeny na zjištění stavebního stavu železobetonového nosného oblouku mostu o rozpětí 25,30 m, základní pevnostní charakteristiky nosné ocelové výztuže a krychelné (tlakové) pevnosti betonu nosné konstrukce. Vzhledem k nepřístupnosti podhledu mostního objektu byla použita mostní prohlížečka typu MOOG MBI 70-1/, která je provozována ŘSD ČR, závod Brno, pracoviště Brodek u Přerova. Díky tomuto ojedinělému zařízení v ČR byl umožněn přístup a volný pohyb pod mostním objektem, a to až do hloubky 4,0 m pod úrovní pojížděného terénu a do vzdálenosti 6,5 m od okraje mostní konstrukce. Ing. Jiří Mikulka, odbor majetku města Pečovatelská služba Jaroměř nabízí své služby lidem, kteří potřebují pomoc nejen pro své blízké, ale i pro sebe, protože se třeba i dočasně ocitli v situaci, kdy potřebují pomoc druhé osoby. Jsme také schopni poskytnout služby osobám krátkodobě i dlouhodobě upoutaným na lůžko. Péče spočívá v pomoci s hygienou, polohováním a podáním stravy, povlékáním lůžka, zajištěním léků, předčítáním, apod. Rádi uvítáme spolupráci rodiny. Prostřednictvím našeho kvalifikovaného a velmi vstřícného personálu, jsme připraveni poskytnout psychickou podporu nejen klientovi, ale i členům rodiny, kteří nechtějí nechávat své blízké v nemocnicích nebo na,,ldnkách, ale chtějí jim umožnit zůstávat ve svém domácím prostředí co nejdéle. Naším cílem je umožnit všem zúčastněným důstojné a klidné prožití těžkého období jejich života. V případě Vašeho zájmu nás můžete kdykoliv kontaktovat na mob.: nebo od pondělí do pátku na tel.: , Web: Miloslava Jirásková, vedoucí pečovatelské služby Volné pracovní místo! Nabídka pracovní pozice: Sociální pracovník/pracovník v sociálních službách - kombinovaná pozice 0,5 úvazku soc. pracovník a 0,5 úvazku pracovník v sociálních službách Požadavky: vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, 110 sociální směr státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR minimální věk 18 let způsobilost k právním úkonům, znalost jednacího jazyka bezúhonnost, vstřícnost, ochotu k prohlubování kvalifikace, spolehlivost a smysl pro zodpovědnost znalost práce s PC, osobní iniciativu, schopnost samostatné i kolektivní práce, dobré komunikační schopnosti, zvláště se seniory a zdravotně postiženými osobami, časovou flexibilitu a řidičský průkaz skupiny B Písemné žádosti včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte nejpozději do na adresu: Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová, ved. odboru sociálních věcí a zdravotnictví, nám. ČSA 3, Jaroměř, Obálku označte: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NEOTEVÍRAT. Možný nástup od srpna Vybraní uchazeči budou následně pozváni k ústnímu pohovoru telefonicky. Podrobnější informace: Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová, , Přijímací řízení v MŠ Ve dnech 6. a 7. května 2013 proběhl v MŠ Jaroměř zápis dětí na školní rok 2013/2014. Bylo přijato celkem 149 žádostí k předškolnímu vzdělávání. Aby bylo vyhověno co největšímu počtu uchazečů, mateřská škola spolu se zřizovatelem učinili potřebné kroky k navýšení kapacity, což se podařilo. Pro školní rok 2013/2014 mohla mateřská škola přijmout celkem 129 dětí. Na rozdíl od loňského roku, kdy nebylo vyhověno 54 žadatelům, letos bylo záporně vyřízeno pouze 20 žádostí. Byly přijaté všechny děti s trvalým pobytem na území města Jaroměř a s trvalým pobytem v obci, která nezřizuje mateřskou školu, které do konce února 2014 dovrší věku 3 let.

7 8/2013 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 7 Gymnázium a SOŠ Jaroměř Finis coronat opus aneb Mají to za sebou Byl pozdní večer, poslední máj chtělo by se parodovat slavnou skladbu Karla Hynka Máchy. Ano, 31. května se uzavřela po čtyřech, resp. osmi letech středoškolská pouť téměř 80 studentů gymnázia a lycea. Celý měsíc byl pro ně velmi náročný. Na jeho počátku konali státní testy z češtiny, matematiky a cizích jazyků a psali státem zadanou slohovou práci. Sdělovací prostředky informovaly, že test z matematiky nezvládlo více než 20% maturantů a že byl podle mínění některých škol příliš náročný. A jak to dopadlo v Jaroměři? Naši maturanti byli stoprocentně úspěšní! Všichni uspěli ve všech státních písemných disciplínách! V kritizované matematice přesáhlo 8 studentů 90% úspěšnost a Pavel Rozdolský a Jiří Teichman (oba z oktávy) zvládli test bez jediné chyby, tedy na 100%. Našim maturantům se dařilo i v cizích jazycích. 21 z nich pokořilo hranici 90%, na 100% vyplnila test z anglického jazyka Kristýna Horká ze 4.L. V předposledním májovém týdnu překonávali studenti nástrahy ústních zkoušek státní (společné) i školní (profilové) části maturit. Téměř všem se podařilo maturitní laťku zdolat. V oktávě nepřeskočila pouze jedna žákyně, ve 4.A tři žáci a ve 4.L čtyři. Prakticky všichni uznali, že cosi v přípravě podcenili a že jejich dílčí neúspěch je zákonitým důsledkem jejich snažení. Naopak nejlépe si vedli ti, kteří získali vyznamenání. V oktávě jich bylo 16! to je více než polovina, ve 4.A pět a ve 4.L sedm. Na vysvědčení si museli absolventi týden počkat, než to všechno státní úředníci spočítali, vynásobili nějakými koeficienty a Úpice bratří Čapků Ve čtvrtek se skupina šesti studentek primy zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže Úpice bratří Čapků. Tématem letošního ročníku byla Pohádka psí. Šestičlenná porota hodnotila více než 270 prací z 18 různých škol. Naše gymnázium přispělo celkem šesti pohádkami, z toho tři se probojovaly na nejvyšší příčky v kategorii žáků 6. tříd. Podle porotců bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší práce, konkurence byla opravdu velká. Program se konal v Městském sále v Úpici a jeho součástí byla též literární dílna a diskuse o jednotlivých příspěvcích se členy poroty. Bylo možné si rovněž prohlédnout vystavené výtvarné práce a vyslechnout vybrané soutěžní texty. Za přírodními unikáty na jižní Moravu převedli body na známky. Je pátek 31. května. Plná aula rodičů a hostů, pánové absolventi mají kravaty, dámy absolventky podpatky. Teď už jen záplava slov, díků, květin, úsměvů i slz. Maturitě se říká zkouška dospělosti. Naši absolventi o tom právě obdrželi oficielní certifikát maturitní vysvědčení a přidali ho k dalším odznakům dospělosti k občanskému a řidičskému průkazu a k volebnímu právu. Neskončilo však celé představení, ale jen jedno dějství divadla zvaného život. Po přestávce bude hra pokračovat. Jen s jinými spoluherci. Kéž by měli naši absolventi vždy v životě štěstí na zajímavé scénáře a dobré režiséry. Ani skvělý režisér však nesvede nic s hercem, jemuž chybí píle, zodpovědnost, cílevědomost a odvaha, když talent se považuje za samozřejmost. Nezbývá než se plně dospěle chovat. Dospělý člověk musí nést zodpovědnost za všechno, co udělal, i za všechno, co neudělal. A protože jsme ve škole, následuje závěrečné shrnutí a upevnění učiva. Milí absolventi, přeji Vám za sebe a za všechny své kolegy ve Vašem dospělém, samostatném životě: zdraví, lásku, svobodu, štěstí, přátelství, radost, úspěch, optimismus, víru v budoucnost a v sebe, krásu, dostatek vitamínů, dostatek času, peníze, byt, zajímavé zaměstnání, tolerantní partnery a zdravé potomky. Jitka Trefilová, učitelka Z naší školy se této akce zúčastnily následující studentky: Alžběta Skořepová, Romana Králíková, Zuzana Balcarová, Anna Brendlová, Michaela Vokálová a Markéta Nezvalová. Vítězné práce jsou vytištěny ve sborníku, který byl vydán u příležitosti konání již 19. ročníku soutěže. Nutno ale podotknout, že zdařilé byly všechny práce našich studentek. Od porotců se nám dostalo zvláštní pochvaly prý máme moc šikovné děti. Celkové pořadí kategorie 6. tříd: 1. místo: Markéta Nezvalová 3. místo: Anna Brendlová, Michaela Vokálová Blahopřejeme ke skvělému výsledku! Kamila Křížová Nikdo nebývá nadšen tím, že musí ve středu do školy. Když se vám stane ale to, že ve středu odpoledne odjíždíte vlakem kamsi na jižní Moravu, naštve vás vaše přítomnost ve vzdělávacím ústavu o to více. Nicméně přežili jsme jak zkoušení z ruštiny, tak strastiplnou cestu vlakem s obřími kufry a batohy a ve večerních hodinách stanuli vybaveni smýkadly, cedníky, zkumavkami, knihami a elánem před branou kempu Apollo nedaleko Lednice. První večer proběhl v duchu zabydlení se a seznámení se s prostředím CHKO Pálava. Ve čtvrtek ráno jsme stáli připraveni na jakékoli počasí u vrátnice kempu a očekávali náplň dne. Vyrazili jsme místní autobusovou dopravou do obce Klentnice, odkud jsme se za doprovodu lektorky z Centra ekologické výchovy Pálava vydali po naučné stezce Děvín směrem do obce Pavlov. Cestou se nám navzdory vydatnému dešti podařilo pozorovat ojedinělé druhy rostlin, například áron východní, šalvěj etiopskou, jeřáb břek, nebo celé hejno zlatohlávků a dalších brouků a hmyzáků, které jsme s nadšením lovili do zkumavek. Paní lektorka, která nás provázela, nám vysvětlila, jak takový lužní les a mokřady fungují z hlediska ekologie, vysvětlila nám, co je předmětem ochrany a jak bychom se měli k přírodním rezervacím chovat. Značně promočení a zablácení jsme se dobelhali zpět do kempu a chystali se na další den. Tentokrát nás čekala vycházka po okolí kempu, při níž jsme se naučili používat smýkadlo (tzn. síťku na hmyz), vyhledávat obyvatele ztrouchnivělých trámů i při břehu žijící vodní hmyz. Podařilo se nám ulovit i malé žabky a velké pavouky. Odpoledne nás čekal přejezd do Lednicko-Valtického areálu, kde jsme navštívili 160 let starý skleník a prohlédli si zajímavé exponáty uvnitř. Prošli jsme část zámeckého parku a vydali se podél řeky, u níž jsme mohli pozorovat hnízdící volavky popelavé, některé kachny a taky vzácné kvakoše noční. Projeli jsme se lodí a zbytek cesty jsme došli po svých příjemným prostředím. Největší část cesty vedla lesem, kde jsme mohli pozorovat nejrůznější hmyz, kterému se konečně zachtělo díky sluníčku opustit úkryty. Večer jsme společně poseděli u ohně a bavili učitelský dozor svými postřehy z hodin ve škole. Obě paní učitelky se dobře bavily, když jsme popisovali typické chování jejich kolegů. Příjemný pobyt jsme zakončili méně příjemným prověřením našich znalostí, které jsme dostali ke svému svátku, Dni dětí (1. června). Doufáme všichni společně, že hodnocení bude mírné. Cestou zpět jsme navštívili jadernou elektrárnu Dukovany, kde jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací (mimo jiné průměrný plat zaměstnanců). Někteří z nás zbytek cesty autobusem prospali, jiní ho strávili sdělováním svých dojmů z exkurze ostatním. Celá třída sexta chválí obě paní učitelky - pí Bajnárkovou a pí Váchovou za jejich trpělivost a soucit s námi. Děkujeme. Za třídu sextu Petra Mačková

8 strana 8 Městské muzeum v Jaroměři 8/2013 JIŘÍ ŠKOPEK - Kraj mého srdce Zveme Vás za zahájení retrospektivní výstavy k letošnímu jubileu akademického malíře Jiřího Škopka. Vernisáž se koná v sobotu 29. června v 17 hodin. O umělcově díle bude hovořit dr. Vlastimil Havlík a v hudební části vystoupí komorní sdružení CANTUS JAROMĚŘ. Rodák z Velimi, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, obor malování a leptání skla, se objevil v Jaroměři v roce Vzal si totiž svou spolužačku Zdeňku Veckovou. Krátce byl zaměstnaný coby aranžér ve zdejší Jednotě a poté v královéhradecké Škodovce, kde se vyučil zámečníkem - plechařem. Pracoval v propagačním oddělení, kreslil do závodních novin a stal se členem výtvarného kroužku. Vedla jej Dana Sokolová, akademická malířka. Ona za J. Škopka poslala přihlášku na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Byl přijat a studoval v letech v ateliéru filmové grafiky a karikatury profesora Hoffmeistera. Ve volném čase pilně pracoval, neboť v té době byl otcem dvou dětí. Školu absolvoval reklamním animovaným filmem o kožené galanterii pro národní podnik ZAZ v Jaroměři. Zde pracoval po odkroucení základní vojenské služby. V letech učil na jaroměřské lidové škole umění, spolupracoval s ředitelem jaroměřského muzea Zdeňkem Bergrem při vytváření výstav a muzejních expozic a v období byl výtvarníkem Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Od roku 1982 vykonává svobodné povolání. V letech vyučoval výtvarnou výchovu a dějiny umění na Střední škole řemeslné Jaroměř. Jiří Škopek se jaroměřské veřejnosti představí v celé šíři svého uměleckého záběru. Je autorem čtyř krajinářských cyklů z šedesátých až osmdesátých let minulého století: Krajina mládí Boženy Němcové, Obrazy z Náchodska, Obrazy od pramene k ústí řeky Úpy a Řeka Metuje. Úspěšné krajinářské období vystřídají obrazy vyjadřující imaginativním způsobem autorovy vzpomínky, pocity, sny a prožitky. Kreslené (malované) pohlednice tvoří od šedesátých let až dosud. Na svém kontě má už pět set těchto malých (ovšem pouze formátem) děl. Přes čtyřicet let se věnuje tvorbě betlémů, volné, užité a propagační grafice (typograficky upravil a ilustracemi doprovodil prospekty, průvodce, katalogy, sborníky, odbornou literaturu i vlastivědné práce). Jeho kresby, portréty a karikatury se již více než čtyři desetiletí objevují v nejrůznějších tiskovinách a také v Jaroměřském a josefovském zpravodaji. Nepominutelné jsou Škopkovy návrhy knižních vazeb, samostatnou kapitolu jeho tvorby tvoří ex libris, novoročenky vlastní i na objednávku, diplomy, plakáty, pamětní a upomínkové listy a jiné. Ve spolupráci s dr. V. Havlíkem a prof. V. Wolfem připravilo muzeum k výročí umělce publikaci s názvem JIŘÍ ŠKOPEK. Realizaci knihy finančně podpořilo Město Jaroměř, Obec Velim a Město Česká Skalice. Zájemci si ji mohou koupit v muzeu nebo v místním knihkupectví. Malíř Jiří Škopek se již dávno zařadil mezi význačné osobnosti našeho města. Na osobitý přístup k výuce vděčně vzpomínají jeho žáci. Cenné rady a připomínky zaznívaly z jeho úst na jednáních městského zastupitelstva, jehož byl členem, na schůzích redakční rady zpravodaje či kulturní komise. Jiří Škopek patří k lidem nelenícím vyjádřit svůj postoj se stavem věcí kolem nás. Vždy je ochoten pomoci nebo přispět k nápravě. Výstava potrvá do 29. září. otevřeno: úterý - pátek od 9.00 do hod., sobota - neděle od do hod. Úspěch jaroměřské sochařky a keramičky Markéty Škopkové Od začátku května do konce září 2013 vystavuje v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni Magistra Artis Markéta Škopková se narodila před 45 lety dne 9. června 1968 v porodnici ve Dvoře Králové nad Labem, protože se v té době v jaroměřské nemocnici malovalo. Dětství a mládí prožila v podnětné výtvarně umělecké rodině Škopkově v Jaroměři. Základní vzdělání získala na ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři a zároveň se připravovala na uměleckou dráhu ve výtvarném oddělení Lidové školy umění v Jaroměři, kde ji do základů výtvarného umění zasvěcoval její otec akademický malíř Jiří Škopek, který se letos 21. července dožívá 80 let.také další Markétino vzdělání je už výlučně výtvarné. Úspěšně absolvovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni v letech u profesorů Jaroslava Podmoly a Bohumila Dobiáše. Po maturitě (1986) dva roky pracovala a získávala odbornou praxi v keramických dílnách v Hořicích v P. a další jeden rok v Praze v Malé Chuchli v keramické dílně Díla. Posléze úspěšně vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér keramiky a porcelánu u profesorů Bohumila Dobiáše a Václava Šeráka ( ). Cenné odborné zkušenosti nabývala během vysokoškolského studia v Itálii, zejména fresky a ilustrace (Štěpán Zavřel). Absolvovala diplomovou prací, artefakty Porcelánový servis na hadí jed a sochou Kerbera, tzn. v antické mytologii tříhlavý pes hlídající vchod do podsvětí. Po absolutoriu krátce vyučovala na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni (1995). Vdala se a je matkou dvou dětí. V ateliéru v Šestajovích u Jaroměře ji bohužel postihla tragická událost, když jí velmi ublížil její muž a byla popálena hořlavinou na 52% svého těla a musela se léčit takřka rok na popáleninovém centru Vinohradské nemocnice. Mnoho vytrpěla tělesně a psychicky a skončila v invalidním důchodu. Tato událost citlivou introvertně založenou osobnost poznamenala na celý život. Přesto, ačkoliv má četná tělesná omezení, věnuje se v ateliéru svých rodičů v Jaroměři sochařsko-keramické, medailérské, ilustrační a malířské tvorbě. Podle nejnovějšího katalogu k výstavě Markéta Škopková Cestou dlouhou věčnou touhou (vydala Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou v dubnu 2013, 28 stran) se jubilantka Markéta Škopková zabývá především tvorbou sošek a soch z pálené hlíny, výrobou užitkových předmětů jako jsou mísy, svícny, zahradní svítilny, fontány, žardiniéry, domovní znamení; rovněž dekorativní keramikou a soustředěně věnuje pozornost i keramickému reliéfnímu portrétu. Věnuje se i designu porcelánu (především hrnkům a podšálkům, porcelánovým soupravám a obrazům), také medailérské práci (medaile ražené, lité). Kromě toho vytváří nástěnné malby (al fresco, al secco), deskové obrazy (perokresba, kolorovaná perokresba, akvarel, pastel), kresby, užitou grafiku a ilustrace, věnuje se i tvorbě betlémářské. Už z tohoto výčtu je zřejmé, že se oddává nejrůznějším uměleckým disciplínám. Zúčastňuje se nejen skupinových výstav, ale důležité jsou i samostatné výstavy (od roku 1987 do roku 2013 už celkem třináct) a mnohá mezinárodní sympozia i realizace artefaktů od roku 1992 dosud umístěná na šesti lokalitách nejen našeho regionu, ale i v Praze. Velmi pracovité sochařce a keramičce Markétě Škopkové, o níž byly natočeny i tři dokumentární filmy vysílané i Českou televizí v Praze, přejeme další úspěchy, pevné zdraví a další pozoruhodné artefakty, jimiž obohacuje náš kulturní život. PhDr. Jiří UHLÍŘ Jaroměř sobota

9 8/2013 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 9 Mateřská škola Příroda a my v MŠ Lužická aneb co se v mládí naučíš... Příroda kolem nás je pro všechny neocenitelným pokladem, proto se ji učíme vážit již od útlého věku. Rozvíjením citu dítěte k její kráse chceme u našich svěřenců pěstovat kladný vztah k ochraně životního prostředí a zachovat přírodu nezničenou pro budoucí pokolení. To, že jsme s ní stále v kontaktu, staráme se a ochraňujeme ji, můžeme dokázat v průběhu celého roku. Program ekologické výchovy pro letošní rok probíhá společně s naší partnerskou mateřskou školou v Ziebicích v Polsku a má za cíl získat titul Přítel přírody. Partnerem naší školky je také AGRO CS a.s. v České Skalici. Se vzdělávacím programem Malý zahradník máme příležitost vzbuzovat u dětí větší zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v ní probíhají, vychovávat děti k zodpovědnosti a samostatnosti, umožňovat styk s pěstitelstvím. Cílem programu je mj. i napomoci k vytvoření zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá a objevuje. Chceme, aby se školní zahrada stala místem s bohatou možností výběru činností a her, které by u dětí rozvíjely kladný vztah k přírodě a lidské práci Na podzim jsme pomáhali shrabovat spadané listí a užili si bramborový týden, ve kterém jsme se blíže seznamovali s touto obyčejnou, ale důležitou plodinou. Zjistili jsme, že se z brambor dají vykouzlit i věci neobyčejné, např. tiskátka, ozdoby, různé figurky, vlastnoručně jsme si upekli brambůrky a moc si na nich pochutnali. Učili se připravit bramboráky i bramborový salát a paní kuchařka upekla z brambor výtečný moučník. O Vánocích jsme se přesvědčili, jak je prima mít vánoční stromek také v květináči, ozdobit jej a zjistili jsme, že ho po svátcích můžeme vysadit třeba do zahrady nebo vrátit zpět do lesa do přírody, kam se na něj můžeme chodit po celý rok dívat jak roste. Ve spolupráci s rodiči jsme postavili krmítka pro ptáčky a po celé, letos skutečně dlouhé zimní období jsme se starali, aby ptáčci nestrádali hlady. V únoru jsme si do tříd pořídili barevné kontejnery a učíme se, jak se správně třídí odpad tedy vše nepotřebné. Nejvíc práce nás čekalo na jaře, kdy jsme neustále něco sázeli, rychlili a zalévali a pozorovali přírodu nejen na naší zahradě, ale také při častých batůžkových výletech a nejstarší děti v květnu v Krkonoších na škole v přírodě. Svojsíkův závod O víkendu se v Josefově konal Svojsíkův závod. Jedná se o skautskou akci, která je určena pro skauty a skautky ve věku let. Název nese po zakladateli českého skautingu A. B. Svojsíkovi. Závodu se zúčastnilo 150 skautů, z toho 104 soutěžících v 19 skupinách. Celý závod byl rozdělen do několika hlavních částí. Začalo se už v pátek večer, kdy se jednotlivé družiny pohybovaly po podzemní pevnosti s mapou a svíčkou, kde musely navšítívit různá stanoviště a dostat se ven. V sobotu dopoledne se družinky pohybovaly po Josefově, kde navštěvovaly různá stanoviště, na kterých byly zkoušeny jejich znalosti, dovednosti, a schopnost řešit krizové situace. Například si musely poradit s otevřenou zlomeninou, rozdělat oheň pomocí hořčíkového křesadla, postavit poslepu stan, vědět, jak si počínat při požáru nebo prozkoumat, co žije u vody. Poslední část byla odpoledne, při které úkoly plnili jednotlivci. Zde si mohli vyzkoušet slaňování, sebeobranu, prokázat jakou mají fyzičku nebo si uvařit na lihovém vařiči polévku a mnoho dalšího. Na prvním místě z dívčích skupin se umístila družina Važerky z Police nad Metují a z klučičích to byly Před Velikonocemi jsme zaseli jarní osení a každý den překvapeně pozorovali, jak tráva raší a roste a pak jsme si hlavounky odnesli pro radost domů. Následoval Den hrášku a Mrkvový den, kdy jsme sázeli hrách a seli mrkev do kontejnerků na školní zahradě. Práce nás moc bavila a nakonec jsme všichni ochutnali ovocné šťávy z vlastnoručně vylisované mrkve i jiných druhů zeleniny. Těšíme se však na další ochutnávky z vlastní sklizně. Aby naše školka byla ještě krásnější a barevnější, v květnu jsme se vypravili do zahradnictví na prohlídku ozdobných kvetoucích rostlin a odnesli si několik z nich s sebou. Společně jsme osázeli truhlíky i samozavlažovací květináče balkónovými květinami a teď už jen s radostí pozorujeme jak semínka i květiny rostou, plejeme a zaléváme a těšíme se, až námi vypěstovaná zelenina vyroste a všichni si na ní budeme moci pochutnat. Na závěr vyzýváme všechny, kteří budou trávit prázdniny v přírodě, aby nám ji pomohli chránit a všem přejeme co nejvíce krásných zážitků a sluníčka. Za kolektiv MŠ Lužická Ludmila Sýkorová Děti z Mš sejí semínka Jestřábi z Červeného Kostelce. Avšak hlavní cíl tohoto závodu nebylo mít co nejvíce bodů, ale hlavně získat nové zkušenosti, které se dají použít v běžném životě. Rádi bychom poděkovali ZŠ Josefov za perfektní ubytování, jídelně za výbornou stravu a podzemním chodbám Josefov, Bastionu IV., Ravelinu XIV. za poskytnutí prostor pro konání závodu. Za jaroměřské skauty Marie Štaffová Gymnázium a SOŠ Jaroměř Srdečně vás zveme na vernisáž a výstavu závěrečných výtvarných prací tříd 2.A a sexta * vernisáž proběhne v pondělí 24. června 2013 v 10 hod. v aule školy * výstava potrvá do konce června tamtéž Zvou třídy sexta, 2.A a Eva Stejskalová, učitelka Vv Kulturní program - 2.A, sexta a Kateřina Bajnárková, učitelka Hv

10 ŠUPL strana 10 Jaroměřský a josefovský zpravodaj 8/2013 Noc kostelů se vydařila L E T N Í T Á B O R Y - N A B Í D K A Volná místa na táboře! V pátek 24. května proběhl v celé České republice již 5. ročník Noci kostelů. Tato akce má svoji bohatou historii. Úplně první ročník proběhl v roce 2006 ve Vídni a během dalších 4 let se akce rozšířila po celém Rakousku. V roce 2009 se zapojily kostely v Brně a v Plzni, v roce 2010 se otevřely kostely a modlitebny ve 199 městech a obcích České republiky. V roce 2011 bylo otevřeno 418 kostelů. A v loňském roce se zapojilo do této Noci již 1200 kostelů a zaznamenáno bylo návštěvnických vstupů. V letošním roce poprvé otevřel své brány v rámci Noci kostelů také chrám sv. Mikuláše v Jaroměři. Program zahájila mše svatá za hudebního doprovodu Chrámového sboru a členů smíšeného pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové. Velký zájem měli návštěvníci o komentovanou prohlídku chrámu a běžně nepřístupných prostor, krypty s mumiemi jaroměřských občanů a literátského kůru. Vrcholem večera pak bylo vystoupení komorního pěveckého sdružení Cantus Jaroměř. Dle odhadů pořadatelů navštívilo jaroměřskou Noc kostelů přibližně 500 návštěvníků. Další možnost seznámení s běžně nepřístupnými prostory chrámu se naskytne zájemcům 14. a 15. září, kdy bude chrám otevřen veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví. V těchto dnech bude také možné navštívit kostel sv. Jakuba. Poslední neděli v září se bude v chrámu sv. Mikuláše konat slavnost Výročí posvěcení chrámu - tradiční jaroměřské svatováclavské posvícení. Při slavnostní mši sv. účinkuje Chrámový sbor a orchestr a členové smíšeného pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové. Všichni jsou srdečně zváni. Již čtvrtý ročník Noci kostelů proběhl v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově. Po úvodním vyzvánění zvonů následovala mše svatá. Pro zájemce byla dále připravena prohlídka kostela a varhan s výkladem a promítání filmu v rámci programu Net for God. Večer zakončila závěrečná modlitba s požehnáním městu a všem, T Á B O R Č A R A K O U Z E L Pořadatel: Boučkovo loutkové divadlo Místo konání: Branžež Termín konání: Cena: 4000,- Kč Ubytování: chatky a podsadové stany Celotáborová hra: čáry a kouzla www: bodi.cz Kontakt: Roman Bedřich Bauer, nám. ČSA 48, Jaroměř, tel.: , H O L L Y (B O K O U Š) W O O D Pořadatel: Pionýrská skupina Za Vodou Místo konání: Táborová základna BOKOUŠ, Vlčkovice v Podkrkonoší Termín konání: Cena: 2950,- Kč (členové), 3350,- Kč (ostatní) Ubytování: podsadové stany Celotáborová hra: filmaři v Hollywoodu www: zavodou.pionyr.cz Volná místa na táboře! 3 volná místa Kontakt: Ivana Vejvodová, tel.: , vejvodova. C E S T A V E S M Í R E M aneb Hvězdná brána se otevírá Pořadatel: o. s. Víkend Místo konání: LDT Vítězná - Hájemství 1 Termín konání: Cena: 3700,- Kč Ubytování: podsadové stany a chatky Celotáborová hra: Cesta vesmírem www: tabor.kuzelka.cz Kontakt: Hana Kuželková, tel.: , seznam.cz Na druhý týden hledáme zdravotnici 4 volná místa kteří v něm přebývají. Josefovský kostel navštívila během celého večera přibližně 100 zájemců. Z pestrého programu zaujaly návštěvníky nejvíce varhanní skladby s prohlídkou varhan. Kdo návštěvu kostela nestihl, nemusí zoufat. Kostel Nanebevstoupení Páně je možné navštívit každou sobotu od do 14:30 hodin, v době letního času. Zájemci o prohlídku kostela se shromáždí ve hodin v budově Nové radnice v Josefově. Základní vstupné je 30,- Kč, snížené 15,- Kč. Vstupné zahrnuje také návštěvu historické expozice Městského muzea v Nové radnici. Na druhou půlku září chystá josefovská farnost, již po sedmé, slavnostní mši svatou při příležitosti zakončení motorkářské sezony. Vyšší účast než v loňském roce zaznamenal semonický kostel Českobratrské církve evangelické. Dle slov pana faráře Radima Žárského zavítalo do kostela během večera více jak 90 návštěvníků a jednoznačně největší zájem byl o koncert big bandu - Factorial! Orchestra. Dalšími body programu byla komentovaná prohlídka kostela včetně věže s prezentací varhan a vernisáž výstavy Kniha knih k 400. výročí vydání Bible Kralické. Kostel s věží a výstavou bude také přístupný 29. června v rámci Letní slavnosti a Oslavy 115. výročí založení SDH Semonice a dále ve Dnech evropského dědictví, tedy 14. a 15. září. Výstavu Kniha knih je možné po předchozí domluvě na telefonickém kontaktu navštívit prakticky kdykoliv. Více o plánovaných akcí jednotlivých farností naleznete na internetových stránkách: cz, Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Noci kostelů a popřát do dalších let mnoho návštěvníků. Pavla Karásková, Koordinátorka Noci kostelů pro farnost Jaroměř

11 ŠUPLÍK č. 2 8/2013 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana až 14. května zástupci Města Jaroměř už poněkolikáté vyrazili na cesty, aby se účastnili workshopu, který se konal v rámci projektu Forte Cultura. Tento projekt byl již ve Zpravodaji představen. Pro připomenutí, mezinárodní projekt, jehož partneři pocházejí z několika evropských zemí, je zaměřen na komplexní rozvoj pevností a dalších opevněných památek. Projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE a spolufinancován ERDF. Další informace je možné nalézt na webu Zmiňovaný workshop, který se konal v malebném rakouském městečku Kufstein, byl určený především pro členy pracovní skupiny, jejíž hlavním úkolem je zabývat se e-marketingem pro pevnostní dědictví. Workshop přinesl hodně zajímavých a hlavně prakticky využitelných poznatků. Zástupkyně pevnosti Königstein se podělila o pozitivní i negativní zkušenosti s prodejem suvenýrů přes internet. Zástupce managementu salzburských paláců a zámků prezentoval informace o výhodách a nevýhodách sdruženého vstupného pro několik turistických objektů a o prodeji těchto sdružených vstupenek přes internet. Zástupce samotné pevnosti Kufstein představil koncept pevnosti jako ideálního prostoru pro různé kulturní akce a události, který u nich funguje více než dobře. Během celého roku zde probíhají desítky koncertů, festivalů i firemních akcí. Vzhledem k tomuto využití pevnosti byl nad arénou, kde se konají koncerty, postaven velký deštník, který celou plochu zastřešuje a zaručuje tak možnost bezproblémového proběhnutí akce za jakéhokoliv počasí. Problémovou otázkou v pevnostech, která byla také diskutována, jsou samozřejmě i nevyužívané a tím pádem chátrající budovy, které máme i tady u nás. V této záležitosti Forte Cultura také hodlá pomoci. Projekt neusiluje jen o společnou propagaci, marketing a zviditelnění středoevropské sítě pevností, ale hodlá nabídnout nevyužívané budovy k pronájmu či k prodeji zahraničním investorům. V pevnosti Josefov už jsme využili některé poznatky, kterých Pevnost Josefov A zase ty pevnosti, Forte Cultura v Kufsteinu se nám během průběhu projektu dostalo, ať už se to týká obsahu a struktury webových stránek turistického areálu, propagace na internetu nebo postupné snahy o přizpůsobování a rozšiřování nabídky pro různé cílové skupiny. Toto jsou všechno zatím jenom drobné kroky. Otázky, které se probírají a zkušenosti, které se předávají mezi jednotlivými partnery, jsou hodně inspirativní pro další směřování rozvoje nesporného potenciálu pevnosti. Na podzim se přímo v Josefově bude konat konference, která bude zaměřená přímo na takzvaná opevněná ideální města a jejich specifické rozvojové problémy, které jsou většinou všude dost podobné. Jedním z těchto ideálních opevněných měst je i Josefov. Byla by velká škoda ponechat všechny tyto získané informace, postupy a zkušenosti pouze v teoretické rovině a v maximální míře je nevyužít. Pevnost Josefov Zastřešení festivalové arény Do Jaroměře dorazí české hokejové hvězdy Mládežnický hokejový oddíl HCM Jaroměř uspořádá ve středu 26. června od 17 hodin Dětský den na zimním stadionu. V rámci této akce se uskuteční autogramiáda s bývalým hráčem Pittsburghu Janem Hrdinou a dalšími osobnostmi našeho hokeje. V jednání je účast dalších známých hráčů. Jejich program je ale hodně nabitý, tak uvidíme, jestli nakonec skutečně dorazí, prozrazuje hlavní organizátor akce a nový šéftrenér HCM Jaroměř Martin Táborský. Děti i jejich rodiče budou moci v rámci Dětského dne sledovat, jak mladí hokejisté v Jaroměři trénují přes léto na suchu. Přímo na ploše jaroměřského zimáku budou různá stanoviště. Malí i velcí si budou moci vyzkoušet střelbu na brankáře nebo slalom mezi kužely. Do soutěží se mohou zapojit i rodiče. Součástí akce bude ukázkový trénink. Připraveno bude občerstvení, o zábavu se postará i dýdžej, prozrazuje bývalý extraligový hokejista Táborský. Cílem akce je přilákat k nejrychlejší kolektivní hře další kluky i holky. V Jaroměři už se naplno rozbíhá příprava na nadcházející sezonu. Starších žáků (ročník narození 2000 a 2001) trénuje 14, mladších žáků (2002 a 2003) chodí celkem 17. Scházejí se třikrát týdně na zimním stadionu nebo v nové hale ASVAJ. Zaměřujeme se na rychlost, obratnost, koordinaci pohybu i střelbu. Tréninky budou probíhat do konce června, na prázdniny pak hráči dostanou individuální tréninkové plány, prozrazuje Táborský, který vede tréninky starších žáků. Mladší žáky připravuje další zkušený mládežnický trenér Martin Štohanzl. V tréninkovém procesu jsou i hráči narození v roce 2004 a mladší. Od června v Jaroměři probíhají i speciální tréninky brankářů pod vedením Rudy Bahníka, který se jinak stará také o gólmany Jágr teamu. Petr Záliš, HCM Jaroměř Martin Táborský, nový šéftrenér HCM Jaroměř

12 strana 12 Jaroměřský a josefovský zpravodaj 8/2013 Josefovská slavnost 2013 Klub přátel Josefova zve všechny příznivce dobré zábavy na Josefovskou slavnost 2013, která se uskuteční v sobotu dne v josefovském Dolíku. Slavnost zahájí ve hod. jednotky klubů vojenské historie, které za zvuků bubnů projdou historickou částí pevnosti Josefov, aby pak ve 14 hodin na Třešňovce a přilehlých pozemcích předvedly ukázku dobývání pevnosti. Na odpoledne a večer pro vás pořadatelé z Klubu přátel Josefova připravili bohatý a pestrý kulturní program. Od hod. nejmenší účastníky jistě pobaví vystoupení klaunů z Balónkova - města zábavy a kouzel. Ve svém vystoupení dětem předvedou svá kouzla, připraví pro ně řadu zábavných soutěží a hlavně jim udělají radost spoustou výtvorů z tvarovacích balónků, které si děti budou moci odnést domů. Ze speciálních, jak klauni říkají instantních žížal z Ohio, vyrobí každému na požádání dárek. A ne dárek ledajaký. Kdo rád chodí do ZOO, dostane žirafu, kdo rád chová domácí zvířátka, dostane pejska. Kdo je rád na zahradě, dostane kytičku. Ale to zdaleka není vše. Z jejich žížal dokáží udělat zvířátka malá, ale i velká, spící i létající. Kromě toho z vás udělají třeba broučka s tykadélky nebo rytíře s mečem. Klauni Vám vzkazují: Přijďte, správňácky se vyřádíme. A aby si děti tento den opravdu užily, objednali pro ně pořadatelé z Klubu přátel Josefova ještě sedm metrů vysokou skluzavku, na které se budou moci čtyři hodiny klouzat a to úplně zadarmo. Od 17 hodin se můžeme těšit na kapelu G point funkction. Tato funk-jazzová skupina z Rychnova nad Kněžnou vyniká výbornou sehraností, má perfektní rytmiku a zcela mimořádnou dechovou sekci. Jedná se o stoprocentně živé vystoupení, které ocení všichni návštěvníci slavností, ale na své si přijdou i hudební fajnšmekři. V hod. vystoupí kouzelník a iluzionista Petr Absolon s partnerkou Monikou, kteří bezesporu patří ke špičce evropských profesionálních iluzionistů. Oba prošli cestu od malých zábavných vstupů v kabaretech a nočních klubech, přes klasická varietní divadla (HANSA THEATER HAMBURG, BER- NHARD THEATER ZURICH, MAXIM GENEVA apod.), transoceánské lodě až k velkým sólovým show v sálech pro tisíce diváků. V posledních letech vystupovali převážně ve Francii, kde v Paříži převzali ocenění francouzské televize TF1 pro nejlepší iluzionisty roku GOLD MANDRAKE D OR. Na Josefovské slavnosti se v hod. představí pěvecká hvězda 60. let, Karel Kahovec, který pokračuje i po smrti Petra Nováka se skupinou George & Beatovens v koncertní činnosti. Uslyšíte známé Kahovcovy písničky Paní v černém, Poprava blond holky, Háj modřínů, nebo To se budem príma mít. Společně si zavzpomínáme na dlouholetého zpěváka skupiny George & Beatovens Petra Nováka a jeho hity Povídej, Hvězdičko blýskavá, Já budu chodit po špičkách, Náhrobní kámen, apod. Kouzelná show bez kouzel, tak to je vystoupení Dancing brothers. Na jejich strhující a dynamické taneční představení, při kterém ztratíte přehled, který ze tří tanečníků je skutečný a který je loutkou v životní velikosti se můžete těšit ve hod. Úspěšná taneční variace Dancing brothers vás fascinuje svou nápaditostí, temperamentem a synchronizací. Navostro je česko-skotsko-americká kapela, která ve své tvorbě čerpá inspiraci v keltské hudbě a to především skotské, irské, americké a v neposlední řadě i české. Sedm muzikantů tuto hudbu hraje s tvrdým rockovým základem a přitom v melodickém kabátu, který obohacují o vlastní originální tvorbu ve stejném duchu. Hrají a zpívají česky, anglicky a starým gaelic jazykem. Je úžasné slyšet k rockové rytmice sóla na dudy nebo housle. Navostro vystupují v působivých skotských kiltech a to, zda pánové hrají opravdu navostro zjistíte jedině tehdy, když zhlédnete jejich vystoupení, které začíná ve hod. Vrcholně adrenalinovým vystoupením bude ve hod. Gilotina. Je vůbec v lidských silách otevřít devět zámků, překonat trojí sevření pout, okovů a řetězů a vyprostit se z těsného límce gilotiny dříve, než pochodní přehoří provaz a uvolní ocelový nůž? Toto vystoupení nás zavede až na samé hranice lidských možností, kde zůstává rozum stát. Noční dělostřelecké salvy zařadili pořadatelé do programu na hod. Funkční historické repliky děl budou umístěny na hradbách shromaždiště XXX a Bastionu I. Tato noční kanonáda bude nejen slyšet, ale hlavně i vidět. Několik metrů dlouhé ohně valící se z hlavní děl budou velice efektní podívanou pro všechny návštěvníky Josefovské slavnosti. Akrobatická show s pyro fontánami, ohněm a lasery. Tak to je vystoupení skupiny Amanitas, o které se hovoří jen v samých superlativech. Vlastní originální kostýmy, velice emotivní hudba. Akrobaté s ohni na chůdách, či s pyro fontánami na skákacích botách. Použity budou techniky pozemní akrobacie, obruč, poi, obří ještěr, tyče, juggling pyramide, obří hořící koule, křídla isis, gigantické pyrokostýmy, laserové efekty, vějíře a další. Určitě si nenechte ujít toto úžasné a dech beroucí vystoupení pražských profesionálních performerů. Na závěr programu vystoupí populární skupina Ready Kirken. Tato pop-rocková kapela je českou hudební stálicí. Poslechnout i zazpívat si budete moci jejich známé hity jako např. Poslední dobou, Černý brejle, 1+1, Chudý milionář, Zejtra mám a další. Pořadatelé z Klubu přátel Josefova se i letos snažili přivést do našeho města prvotřídní umělce, kteří patří ve své kategorii ke skutečné extratřídě. Zda se nám to povedlo, posoudíte sami. Jste srdečně zváni. Zajištěno bude tradičně bohaté občerstvení. Podrobnější program s časy začátků jednotlivých vystoupení a fotografiemi účinkujících si můžete prohlédnout na stránkách Klubu přátel Josefova, Vstupné: dospělí 100,-Kč, děti nad 130 cm výšky a senioři nad 70 let 50,-Kč, děti do 130 cm výšky v doprovodu rodičů zdarma, držitelé ZTPP a jejich doprovod zdarma. Vratislav Čermák, předseda Klubu přátel Josefova Magic párty se vyvedla i přes nepřízeň počasí I přes nepřízeň počasí a vytrvalý déšť, byl krytý prostor pod pergolou před jevištěm přeplněn diváky všech věkových kategorií. Program uvedl svým poutavým vyprávěním historik a autor Muzea magie pan Jaroslav Zach. Po něm následoval první blok čarodejnických a kouzelnických písniček dětí z oddílu Zpěváček - Českého chlapeckého sboru z Hradce Králové, pod vedením paní Simony Hlavaté. Svým kouzelnickým programem zaujal nejprve Jaroměřský rodák, kouzelník Pavel Rydval, a po dalších zábavných i chytlavých písní malých hostů Zpěváčků pak vystoupil i mistr republiky v mikromagii Miloš Malý z Náchoda Nakonec se diváci odebrali k prohlídce muzea, které je v tomto roce opět upravené, doplněné, obsahuje mimo jiné již na 70 historických plakátů, mnohé z nich jsou unikáty. Magic party navštívila také čestná členka Magické lóže M. S. Patrčky paní Eva Vejr, která přiletěla až ze Švédska a která Muzeum magie podporuje a propaguje i v zahraničí. Dovolujeme si Vás pozvat na další Magic party, která se bude konat opět první sobotu v měsíci - dne 6. července 2013 od hod. Tentokrát se svým programem vystoupí kouzelnické duo Radek a Simona Černí. Těšíme se na Vaši návštěvu! Za Magickou lóži M.S.Patrčky Miloš Malý

13 8/2013 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 13 Z dopisů čtenářů Vážení přátelé, řekl jsem si, že by byla škoda, aby některé mé vzpomínky z Josefova úplně upadly v zapomnění. Možná, že ještě někdo ze starých Josefováků si vzpomene na zajímavé příhody. Stalo se to za války, asi v roce Věž josefovského kostela byla vždy obletována kavkami. Jedné kavce se povedlo zaklínit si nohu v ozdobách kříže na vrcholu věže a zoufale křičela a mávala křídly, ale marně. Josefovák Kalous, kterému bylo kavky líto, vylezl na věž po schodech a po laně hromosvodu až ke kříži a kapesním nožem kavce amputoval zaklíněnou nohu. Kavka radostně odlétla. Událost sledoval dav lidí z náměstí. Psalo se o tom také v novinách. Zároveň přikládám obrázek Duškovy ulice, dříve Farní, s věží kostela. Je to kresleno dle knihy Olgy Mertlíkové Josefov ve starých pohlednicích. Výtvarnou výchovu mě učil prof. K. Meisner na gymnáziu, maturoval jsem v roce Rovněž pamatuji Mistra Škopka z hradecké Škodovky z roku 1953, kdy tam končil a já začal navštěvovat výtvarný kroužek. Tak se nezlobte, že Vás připravuji o vzácný čas, já už žiji jen ve vzpomínkách na krásné chvíle v Josefově a na jaroměřském gymplu. Zdraví Vás, Oldřich Novák, Šluknov Poděkování Chtěla bych poděkovat panu Petru Hrobskému z instalatérské firmy za jeho ochotu a okamžitou opravu závady na sociálním zařízení v mé garsonce v Domě s pečovatelskou službou v Jaroměři, čp Velice si cením pomoci pro nás seniory, kteří jsme odkázáni na takové zásahy. Díky. Marie Končická, byt č. 303 Kalendárium na červen sobota, Improvizace Lukáše Grygerka - ZUŠ F. A. Šporka, hodin pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka sobota, Sraz nejen vozů trabant, ale i vozů, motocyklů a strojů bývalé NDR - areál Ravelinu No. XIV, hodin pořadatel: Podkrkonošský Trabi klub, Ravelin No. XIV. sobota, Drezurní závody - oblastní mistrovství VČO Drezury do stupně ST - kvalifikace na MČR - Jezdecký areál v Josefově pořadatel: Equicentrum Fassati sobota, Fitness maratón - DDM Klíč v Josefově, hodin pořadatel: DDM Klíč sobota, Turnaj v mariáši O pohár starosty města Jaroměře - Restaurace Růžovka, hodin pořadatel: Spolek přátel mariáše sobota, výročí založení SDH Jaroměř - Požární stanice v Jaroměři, - pro veřejnost od hodin pořadatel: SDH Jaroměř sobota, Pohádkový les - Start v Dolíku v Josefově, hodin pořadatel: DDM Klíč sobota, Bohuslav Slávo Heřmánek Křižovatky osudu - Bar Salvador v Jaroměři, hodin pořadatel: L-Promoservis neděle, Tátafest aneb Táta dneska frčí - Zábavné dopoledne nejen pro táty a jejich děti - Klubovna MK Rozmarýnek, hodin pořadatel: Rozmarýn, centrum služeb rodině neděle, Hoby parkury - Jezdecký areál v Josefově pořadatel: Equicentrum Fassati pondělí, Třídní koncert žáků Nikoly Prokopové - Koncertní sál ZUŠ, hodin pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka středa, Den otevřených dveří a zápis do dětského klubu - Klubovna MK Rozmarýnek hodin pořadatel: Rozmarýn, centrum služeb rodině středa, Třídní koncert žáků Martina Brunnera - Koncertní sál ZUŠ, hodin pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka čtvrtek, Koncert na zahradě - Zahrada ZUŠ, hodin pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka sobota, Hurá na prázdniny! - Zábavné dopoledne pro děti - cvičiště Růžovka, 9.30 hodin pořadatel: Základní kynologická organizace pondělí, Vernisáž a výstava závěrečných prací tříd 2.A a sexta - Aula Gymnázia a SOŠ Jaroměř, hodin pořadatel: Gymnázium a SOŠ Jaroměř úterý, Herní klub - Městská knihovna, hodin pořadatel: Městská knihovna středa, Dětský den na zimním stadionu - Zimní stadion v Jaroměři, hodin pořadatel: Městská knihovna čtvrtek, Závěrečné vystoupení žáků - Školní zahrada ZŠ spec., hodin pořadatel: ZŠ speciální Jaroměř sobota, Parkurové závody - Kvalifikační závod na MČR - Jezdecký areál v Josefově pořadatel: Equicentrum Fassati sobota, Letní slavnost a Oslavy 115. výročí založení SDH Semonice - Areál hasičské zbrojnice a kostel sv. Markéty v Semonicích, od hodin pořadatel: Osadní výbor Semonice, SDH Semonice sobota, Jiří Škopek - Kraj mého srdce - Retrospektivní výstava k životnímu jubileu akademického malíře Jiřího Škopka - Městské muzeum, vernisáž v hodin; výstava potrvá do pořadatel: Městské muzeum neděle, Nostalgická jízda - Jaroměř - Kuks - DKnL - B. Třemešná - Mostek a zpět pořadatel: Spol. železniční výtopna Jaroměř

14 strana 14 Jaroměřský a josefovský zpravodaj 8/2013 ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek hod a MUDr. Květoslava Kopáčková Komenského 554/a, Česká Skalice tel a MUDr. Jiří Domáň Hurdálkovo nám. 52, Česká Skalice tel a MUDr. Lubomír Beran Velký Třebešov 118 tel MUDr. Olga Záplatová Husovo nám. 36, Česká Skalice tel a MUDr. Lucie Strnadová Zd. Němečka 130, Jaroměř - Josefov tel Den otevřených dveří u 21. základny taktického letectva Čáslav Tak jako vždy při dni otevřených dveří na čáslavském letišti, jsem byl pozván ing. kpt. Jahodou letovým ředitelem, abych spolu s kolegy modeláři předvedl něco z naší činnosti. Letos to bylo již popáté. Na letišti v Čáslavi se sešlo cca lidí, ukázala se spousta letadel v čele s belgickou F-16, naši předvedli Gripeny, Alky, Delfina, helikoptéry Mi 24, Mi 17 včetně výsadku, atd. My jsme vyrazili k Čáslavi v sobotu v 6.00 hodin ráno s auty a přívěsem za auto naloženým éry. Podle instrukcí jsme tam potřebovali být do 7.30 hod., abychom se dostali bez potíží na letovou plochu. Po vyřízení formalit na vstupní bráně úderem 8 hodiny se zabydlujeme na ranway s modely, auty a přívěsem. Vytáhnout model CAMEL a FV z přívěsu pana Trpkoše, to chce fortel. Během asi půl hodiny jsme zaplnili stojánku modelů různými typy modelů, např. dvojplošník Tiger Moth, El Bandito, Kentaur, atd. Naší stojánce vévodila maketa FV - 190, tj. německá stíhačka z druhé světové války o rozpětí 3m! Naše stojánka modelů zajímala diváky natolik, že jsme ani nestíhali odpovídat na jejich otázky. Podle letového programu jsme nastupovali na ukázku pro diváky v hodin. Nutno podotknout, že ukázka našeho klubu byla velice zdařilá! Ve 35 minutách, které jsme měli na ukázku, od řídícího létání odstartoval jako první pan Marián Trpkoš z Dobrušky se svoji maketou s první světové války CAMEl o rozpětí 3,5m! Pak jsme se do toho, jak se říká, dali a sklidili jsme potlesk diváků, zakončili to ukázky kolegů modelářů z klubu Falemo Červený Kostelec, které jsem pozval k účasti. Nutno pochválit piloty za bezchybné starty a super přistání. A to i přesto, že foukal prudký vítr. Všechno jednou končí a tak jsme se v cca 17 hodin sbalili a vydali se na cestu domů plni dojmů z Gripenů. Den se vydařil k naší plné spokojenosti a co víc, žádný model nedošel k úhoně. Za zúčastněné modeláře Jindřich Dvořáček web: web: web: BOHOSLUŽBY Církev československá husitská Jaroměř pondělí hod. úřední den neděle hod. bohoslužba (v modlitebně) KOLUMBÁRIUM - otevřeno pondělí hod neděle hod. Omlouváme se všem návštěvníkům kostela i kolumbária. Tato provozní doba je dočasná, a to do konce května Případné bližší informace o zkrácení či prodloužení najdete na vývěsce Husova sboru Jaroměř. Děkujeme. Upozornění Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého zesnulého v našem kolumbáriu, za poplatek 100,- Kč ročně. Dohodu je možné uzavřít v úřední den, tj. v pondělí nebo v úterý, příp. po tel. dohodě s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou Českobratrská církev evangelická Pondělí hod. DD Černožice Nad Písmem Středa hod. hodina (sudý týden) Čtvrtek hod. Biblický kroužek pro děti hod. Kutilky (rukodělné práce pro děti) Pátek hod. Křestní a konfirmační příprava Neděle 9.00 hod. bohoslužby Semonice - kostel hod. bohoslužby Jaroměř - Milíčův Dům (v Jaroměři vždy 2. a 4. neděli v měsíci) Kontakt - farář Radim Žárský: Web: Římskokatolická církev Bohoslužby v Jaroměři: Pondělí 8.00 hod. v kapli na děkanství Úterý hod. v kapli na děkanství Středa 8.00 hod. v kapli na děkanství Čtvrtek hod. v kapli na děkanství Pátek hod. v kostele sv. Mikuláše Sobota - bohoslužby se konají dle rozpisu na vývěsce Neděle hod. v kostele sv. Mikuláše, hod. ve Velichovkách Veškeré změny v programu bohoslužeb jsou vyhrazeny a budou oznámeny na vývěsce. více na Římskokatolická farnost Josefov neděle - v 9.30 hod. v kostele Nanebevstoupení Páně během mše je dětská školka středa - v hod. v kapli na faře ul. Duškova 77 pátek - v hod. v kapli na faře ul. Duškova 77 kontakt: Každou druhou neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše. Na první pátek v měsíci je adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. více na

15 8/2013 Sport v Jaroměři strana 15 Mistrovství ČR mažoretek v Jaroměři O víkendu proběhlo v Jaroměři finále Mistrovství České republiky mažoretek. O zisk titulu Mistryně ČR a postup na mistrovství Evropy bojovaly dívky z celé republiky v kategoriích děti (3 8 let), kadetky (8 11 let), juniorky (12 14 let) a seniorky (15 let a více) hned v několika disciplínách: skupiny baton (hůlka), pom-pom klasik, show majorettes pom, sóla, dua a miniformace baton, pom-pom klasik a show majorettes pom. Celá akce měla proběhnout na lehkoatletickém stadionu, bohužel nepříznivé počasí plány trochu zkomplikovalo a na řadu musela přijít tzv. mokrá varianta defilé v zimní hale, všechna skupinová i sólová pódiová vystoupení ve sportovní hale ASVAJ. Neskutečně náročný víkendový program čekal jak soutěžící dívky, tak porotu, pořadatele, všechny pomocníky a v neposlední řadě i velký počet diváků. Hala chvílemi skutečně praskala ve švech, nervozita se dala krájet. Ale krása mažoretkového sportu překonala všechna úskalí, vystoupení střídalo vystoupení, porota vše neúnavně sledovala, přibýval počet medailistek a MČR mohlo být v neděli ve hodin úspěšně zakončeno. Do domácího finále se probojovaly také jaroměřské mažoretky Carmen z DDM Klíč a rozhodně se v něm neztratily holky vybojovaly 2 zlaté, 4 stříbrné, 2 bronzové medaile a 11 postupů na ME! Skupiny: Carmen 2 (juniorky): BAT 2. místo, POM 3. místo Carmen 1 (seniorky): BAT 2. místo Malé formace: Kadetky: POM sólo: Juniorky: BAT sólo: BAT duo: POM sólo: Seniorky: BAT sólo: BAT duo: BAT mini: 5. místo Viktorie Olexová 2. místo - Tereza Khýrová 3. místo - Natálie Komínková 4. místo Monika Lebedinská 1. místo - T. Khýrová, K. Rindová 4. místo - Adéla Skořepová 5. místo Anna Trdlikátová 5. místo - Kateřina Prášilová 1. místo - K. Prášilová, L. Kňourková 2. místo Hlavním pořadatelem finále byl DDM Klíč, největší díl organizace celé akce byl na bedrech trenérky mažoretek Carmen Světlany Veselkové. Poděkování patří také městu Jaroměř, bez jehož finanční podpory by se soutěž nemohla konat, pomocníkům z řad rodičů jaroměřských mažoretek, pracovníkům ASVAJe, zimního stadionu, TSM, řediteli jaroměřského gymnázia. Bez vstřícnosti, obětavosti a pomoci všech by se soutěž neobešla. Děkujeme! Carmen seniorky vybojovaly 2. místo Jaroměř OPEN 2013 ovládly HOCKEJKY Jaroměř Open 2013 ovládly HOCKEJKY a staly se tak prvním týmem, který dokázal na Openu obhájit vítězství V sobotu 25. května proběhl za podpory města Jaroměře v místní Sokolovně již 6. ročník turnaje pro neregistrované hráče. Zúčastnilo se jako tradičně osm družstev z Jaroměře i vzdálenějšího okolí. Po odehrání základních čtyřčlenných skupin, které ovládly místní týmy, nastoupila družstva do čtvrtfinále křížem proti družstvům z druhé skupiny. I zde dopadly souboje jednoznačně pro jaroměřáky. Medailové boje pak nejlépe zvládl tým HOCKEJKY, kterému se podařilo obhájit loňské vítězství po těsné finálové výhře 3:2 nad nadšeně bojujícím JOKER TEAMem. Souboj zklamaných semifinalistů ovládli opět tesným vítězstvím (4:3) ČÍČOVÁCI a navázali tak na svoje medailová umístění z předchozích ročníků. Nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen Dan Valášek (Joker Team), nejlepším brankářem pak Aleš Mráček (Hockejky). Kompletní výsledky naleznete na Kyusho-jitsu v Jaroměři Kyusho-jitsu (zkráceně Kyusho) je bojové umění, které používá vitální body našeho těla. Tyto poznatky o reakci člověka na jednotlivé body na těle vycházejí za znalostí čínské medicíny, která je stará mnoho tisíc let. Více níže - Historie Kyusho. Pro Kyusho-jitsu existuje mnoho názvů (např. Dim-mak), další podobná označení nebo názvy bojových umění mají stejný základ -> využívají vitálních bodů na lidském těle k sebeobraně a pacifikaci útočníka. Na základě znalostí o vitálních bodech je možné použití těchto znalostí v oborech -> humálních/zdravotních, bojových/obranných, intimních/sexuálních a dále pro relaxační techniky a masáže. sebeobrana zdraví a masáže policejní praktiky práce s energií intimní praktiky Toto je pět základních směrů, kterými se Kyusho-Jitsu zabývá. Na hodinách se nejčastěji vyučuje sebeobrana pak následuje ozdravné a zdravotní praktiky spojené s masáží a akupresurou. Policejní praktiky, práce s energií a intimní praktiky jsou speciální lekce a na žádost studentů/zájemců o tyto poznatky se poté lekce vypisují individuálně. Lidské tělo je zázračné složení kůže, svalů, kostí a orgánů s cevními a nervovými tkáněmi, které zajišťují výživu a neurologocikými impulsy spolu s životně důležitými funkcemi. Studium Kyusho je nauka o používání a osvojení znalostí o vitálních bodech pro zvýšení účinnosti vlivu a možností v mnoha oblastech lidského života. Kyusho International je považováno za světového lídra ve výuce a vývoji nauk o tlakových bodech, ve vzdělávání, zdraví a masážích, sebeobraně, v policejcím a vojenském výcviku v práci s energií a v neposlední řadě i intimních praktikách. KYUSHO INTERNATIONAL je mezinárodní nepolitická organizace, sdružující všechny zájemce (bez rozdílu zda studují, či nestudují bojové umění a jaký stupeň v nich dosáhli) o studium využití tlakových bodů. Sídlo asociace je v USA. V čele této organizace stojí: Evan Pantazi, Gary Rooks, Mark Kline. Systém výuky je rozdělen na 9 tréninkových úrovní a 10 instruktorských stupňů. Každá z těchto úrovní je zakončena zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky získá adept mezinárodní certifikát o dosažené úrovni. Náplň seminářů KI tvoří následující oblasti: 1) KI curriculum - standartní výukový program 2) Aplikace a integrace - zapojení Kyusho do bojových umění 3) Reanimace - obnova tělesných funkcí neurologickém knockoutu (dysfunkci) 4) Zkoušky a certifikace - dle výcvikového programu KI KYUSHO INTERNATIONAL je mezinárodní nepoltická organizace. Sdružující všechny zájemce ( bez rozdílu zda studují či nestudují bojové umění a jaký stupeň v nich dosáhli) o studium využití tlakových bodů. Jestli vás tento článek zaujal a je vám více jak 16 let, podívejte se na Oficiální stránky Kyusho-Praha (M.Brožíček). Kyusho-VB (Zdeňek Vidlák). Další materiály (videa, ukázky) najdete na You tube. Jinak naše skupina bude fungovat od ledna Tréninky a místo konání budou upřesněny. Zájemci o účast ve skupině prosím pište na tel.: , Jiří Drozen.

16 strana 16 Sport v Jaroměři 8/2013 Výsledkové ohlédnutí za sezónou 2012/2013 Baskeťáků TJ Sokol Josefov Solno-jódová jeskyně osvědčené centrum, Jaroměř Kontakt: tel nebo Pozvánka na Miloše Malého karetního mistra - předvede své umění, kouzla v solno-jódové jeskyni Jaroměř dne pro děti i dospělé hod skupina hod skupina Cena: 230,- Kč Dospělý 130,- Kč Dítě 330,- Kč Rodinné vstupné 4 os. Těšíme se na Vaší návštěvu!!! M A S É R S K É S T U D I O Dne 1. června 2013 zahájilo činnost masérské studio Na Zavadilce 799. Provozovatel: Ing. Jiří Krumlovský Místo podnikání: Na Zavadilce 799, Jaroměř IČ provozovny: Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby Provozní doba: dle objednání Tel.: Oprávnění výkonu činnosti osvědčení kvalifikace Čj.: 097/ R vydané Adam centrum, Albínova 224/3, Praha 2 Vinohrady, ve spojení s Českým červeným křížem. V sezóně startovalo 7 družstev a to v soutěžích pořádaných ČBF 6 družstev a 1 družstvo hrálo okresní přebor neregistrovaných. Jednotlivá družstva si v této sezoně vedla následovně: Muži hráli Východočeskou ligu, kde se v základní části umístili na 2. místě za týmem Holic, se kterým měli stejný počet bodů. V závěru soutěže, kdy se hrálo FF (final four) v Nové Pace, se umístili na konečném pěkném 3. místě za vítěznou Novou Pakou a druhými Holicemi, se kterými prohráli v postupu do finále o pouhý 1 bod. Oproti loňské sezoně se jedná o zlepšení, neboť vloni skončili na 5. místě. Starší žáci U15 Kluci hráli oblastní přebor (bývalý Východočeský kraj) a bez porážky v této kategorii zvítězili a obsadili 1. místo. Mladší žáci U14 Kluci hráli celostátní žákovskou ligu U14, ze které postoupili do extraligy U14 a z té se kvalifikovali na MČR U14 (hráno v Pardubicích) a obsadili velice krásné 3. místo (z šesti nejlepších týmů v ČR) a obdrželi tak bronzové medaile. Tímto úspěchem navázali na předcházející výsledky k kategoriích mini a kvalifikovali se tak přímo do žákovské ligy U15 pro příští sezónu. Tři hráči z tohoto týmu ještě pomáhali Sokolu HK v ŽL U15. Starší minižáci U13 Kluci hráli oblastní přebor, ze kterého se kvalifikovali do předkola MČR U13, kde v Ostravě vybojovali 2. místo a postoupili mezi osm nejlepších týmů v ČR na MČR v Brandýse n.l. Po dobrých výkonech (kdy nám chybělo trochu štěstíčka) obsadili pěkné 5. místo. Dva hráči z tohoto týmu hráli ještě ŽL U14 za Sokol HK. Nejmladší mini U11 mix Naši nejmenší hráli smíšený oblastní přebor, ve kterém sbírali zkušenosti a obsadili 8. místo. Starší minižákyně U13 Děvčata hrála oblastní přebor, kde v kategorii U13 obsadila 8. místo. Dvě dívky z týmu hrály za Trutnov ŽL U14, další dvě hrály za tým Sokol HK U13 (na MČR 1. místo) a jedna v týmu Sokol HK U14 ŽL (na MČR 4. místo). Muži neregistrovaní Řekněme tým B obsadil v soutěži okres HK velmi pěkné 2. místo. Výsledky jednotlivých týmů zjistíte na Vzhledem k nedostatku trenérů prosíme příznivce basketbalu o pomoc při trénování zejména mládeže. Zájemci ozvěte se na mobil Placená inzerce Bronzový tým z MČR U14: stojící zleva, trenér Bc.Jiří Zajíček ml., Václav Drtina, Michal Tomášek, Lukáš Vrťátko, Filip Novotný, Šimon Vojtíšek, asistent trenéra Tomáš Veselý. Klečící z leva, David Mestek, Tobiáš Mikula, Vojtěch Plecháč, Lukáš Semelka, Filip Sigmund. Ležící z leva Jiří Šperling a Vojtěch Zajíček (chybí zraněný Jan Mráz). Firma MAVET CZ s.r.o., tradiční český výrobce jednoúčelových strojů pro odvětví výroby potravin, kosmetiky a chemie, přijme do trvalého pracovního poměru pracovníky na pozice: Soustružník Frézař Konstruktér Pro pozici Soustružník Frézař požadujeme vyučení v oboru, zkušenost v čtení a používání technických výkresů, schopnost pracovat na soustruhu i na frézce, praxi v profesi soustružník frézař v délce alespoň 2 roky, prostorová představivost, přesnost, zručnost, samostatnost, technické myšlení. Pro pozici Konstruktér požadujeme VŠ, případně středoškolské technické vzdělání. Velmi dobrá znalost práce s PC a znalost konstrukčního programu AutoCAD. Praxe v oboru min. 1 rok. Nabízíme měsíční plat dle dohody a předvedených pracovních výkonů a dovedností. Závodní stravování a masérské služby v závodě. Pracovní doba od 7.00 do hod. Pracoviště Rychnovek 55. Zájemci kontaktujte p. Bašovou, tel.: , z aktuálních poptávek v Jaroměři vybíráme: - koupím byt 2+1 nebo 3+1, OV i DB - právník koupí RD v Jaroměři a okolí - koupím menší byt v panelovém domě Chcete znát Z D A R M A cenu svého domu nebo bytu? Volejte nebo ,

17 Jste dlouhodobě v zoufalé finanční situaci? Bojíte se zásahu exekutora? Nevíte jak tuto situaci řešit? 8/2013 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 17 Na De OSOBNÍ BANKROT Jste dlouhodobě v zoufalé finanční situaci? Bojíte se zásahu exekutora? Nevíte jak tuto situaci řešit? Pokud jste na tyto tři otázky odpověděli kladně, tak právě Vám nabízím rychlou pomoc. Pomohu vám se zpracováním podkladů pro Vaše osobní oddlužení - Insolvenční řízení, čímž se vyhnete útokům ze strany exekutorů. Zpracuji vám insolvenční návrh, a to za velmi příznivou cenu. Jsem připraven Vám pomoci! Kontaktujte mne: Bc. Petr Šára, Jste dlouhodobě v zoufalé finanční situaci? Bojíte se zásahu exekutora? Nevíte jak tuto situaci řešit? MANIKÚRA - PEDIKÚRA MODELÁŽ NA NOHOU PARAFÍN, MASÁŽE Radka Hladíková tel.: Svatopluka Čecha Jaroměř KAMENICTVÍ JIŘÍ ŠRÁMEK Nabízí: nové žulové pomníky, renovaci starých hrobů, zhotovení nápisů a nápisních desek. Ceny přizpůsobíme Vašim možnostem. Reference na naši práci získáte u správce hřbitova. Dopravu neúčtujeme a nabídky zhotovíme zdarma!!! VOLEJTE na telefon

18 strana 18 I N Z E R C E 8/2013 Velký rodinný dům o čtyřech bytových jednotkách 2+1 o různých podlahových plochách a prostorech k podnikání v Jaroměři. Dis: dvůr s vjezdem do garáže, zděná kolna a dále dílny, např. výroba či sklady, V podkroví velká půda vhodná pro vestavbu dalších dvou bytů. Budova má zcela novou krytinu z r eternit, podsklepeno, motorový proud, kanalizace, pozemek o ploše 775 m2. Velmi pěkné místo na Josefovských Ptákách. CENA: 2, ,-Kč Novostavba dvougeneračního domku v luxusním stylu na krásném místě s výhledem na rybník a les v části obce Velichovky - Hustířany. Kolaudace 2010, vše je zcela nové - provedené ve vybraném stylu. Domek je dokola vydlážděn kostkami, pod terasou je skalka, u brány jsou dvě parkovací místa vedle sebe. CENA: 3, ,-Kč Slunný byt 2+1 v obci Jasenná u Jaroměře o ploše 72,24m2 v přízemí zděného domu, má 2 balkony, garáž a je po celkové rekonstrukci (r.2012) - nová koupelna, rozvody elektřiny, stoupačky, vchodové dveře, plastová okna. Velmi nízké náklady na provoz bytu (2.233,-Kč/ měsíc). Za domem je udržovaná zeleň s možností posezení. K bytu náleží sklep a kolárna. CENA: ,-Kč Realitní kancelář nabízí: JA3078B NA2159B NA3080H JA3034B Nabízíme rodinný dům s velkými prostory jak pro bydlení, tak i pro podnikání v klidné části Jaroměře. BYDLENÍ, dis.: samostatný vchod do kanceláře s kuchyňským koutem, koupelnou, spíží (možnost bytu 1+kk), vstup do bytu 3+1 a dále do podkroví: jeden velký prostor o ploše cca 90m2. PODNIKÁ- NÍ: zděná dílna, hala, sklad, úložné prostory, garáž, sociální zázemí. Parkovací plocha pro 4 os. auta. Klidné místo vhodné pro spokojené bydlení a samostatné podnikání. CENA: 3, ,-Kč JA3109B Byt 2+kk ve zděné budově ve 3.patře bez výtahu blízko náměstí v Jaroměři. Disp.: velká chodba, komora, prostorný pokoj, obytná kuchyň, samostatná koupelna, WC a menší místnost s půlkruhovým půdorysem s různým využitím (zimní zahrada, balkón, letní terasa). Byt je po kompletní rekonstrukci, nové rozvody el., plovoucí podlahy, plastová okna s parapety, dlažby, obklady. CENA: ,-Kč JA2137B Nabízíme zděný byt 1+1 v prvním patře bytového domu v Jaroměři. Dispozičně: čtvercová chodba, obývací pokoj s kuchyní a spíží a velký pokoj, dále koupelna je s WC se sprchovým koutem a oknem. V bytě jsou nová plastová okna. Byt má podlahovou plochu 49,64 m2 vč. sklepa, vytápění je zajištěno plynovými WAF. CENA: ,-Kč Byt 3+1 v osobním vlastnictví se zasklenou lodžii o ploše 74m2 ve 4. patře panelového domu s výtahem v Jaroměři ve vyhledávané lokalitě Na Obci. Disp.: prostorná chodba, koupelna, WC, obývací pokoj s lodžii, další dva pokoje a obytná kuchyň, nová okna, byt je situovaný na východ a západ. Krásný výhled do zeleně, na bazén a školy, budova je komplet po revitalizaci. CENA: ,-Kč JA3025B JA3057B JA3103B Byt 2+1 v Jaroměři ve zděné budově ve 2.patře bez výtahu, byt je orientovaný na západní stranu. Disp.: vstupní chodba, WC, koupelna s vanou, menší kuchyň a dva prostorné pokoje, převážně parketové podlahy a dlažba. Nová plastová okna se žaluziemi, pěkný výhled do zeleně, dva zděné sklepy a sušárna. Budova je po revitalizaci (zateplení, nové dveře, schránky). CENA: ,-Kč JA3084B JA3096B Byt 3+1 v OV v Jaroměři - Josefově o ploše 114m2 v 1.p zděné budovy se dvěma garážemi a pozemkem. Disp: chodba, koupelna s WC, komora s bojlerem a pračkou, další úložný prostor, moderně zařízený obývací pokoj propojený s velkou kuchyní, ložnice a dětský pokoj. Byt je po kompletní rekstr. z roku 2011, nová okna, podlahy, kuch.linka, rozvody topení, vody a elektřiny. V přízemí jsou v ceně dvě velké vytápěné garáže - jedna s montážní jámou, zadní vchod na soukromý městský pozemek. CENA: 1, ,-Kč NA3067H JA3058B Zděná podsklepená chata v zahrádkářské kolonii v lázeňském městě Velichovky U Kostela. Disp.: zastřešená terasa, místnost o ploše 16m2 s kuchyňským koutem, v podkroví ložnice. Na pozemku o výměře 273 m2 dřevníky, ekologické WC, vjezd samostatnou bránou přímo k chatě, všechny sítě zavedeny. CENA: ,- Kč JA3026B Byt 1+1 cca 50m2 v OV celkově Polovina dvojdomku 4+kk po rekonstrukci ve zvýšeném situovaného převážně na jih, přízemí zděného domu na dobrém místě v Jaroměři-Josefově. v zajímavé lokalitě Jaroměře - Josefova U Sadů. Na Velká chodba s dlažbou a oknem, koupelna, WC, dále obytná pozemek o výměře 460 m2 je kuchyň s komorou a velký obývací zděná stodola a kůlna s využitím na garáž. Vytápění plyno- pokoj. Nová plastová okna, nové WAF, zateplené plovoucí podlahy, vými WAF, odpady ze septiku nová kuchyň, nové odpady, el. a do kanalizace, el. motorový voda. Velký sklep a zahrádka. proud. CENA: ,-Kč CENA: ,-Kč Dále nabízíme tyto pronájmy v Jaroměři (všechny pronájmy jsou uváděny včetně inkasa, volejte tel ): - zděný byt 1+1 Jaroměř-Na Obci (50m2), 1.p., k dispozici posezení + dvorek 7.800,-Kč/měs. - zděný byt 2+kk Jaroměř-Josefov (49m2), 2.p., k dispozici posezení 5.700,- Kč/měs. - byt 3+1 Jaroměř Josefov (138m2) 2.p., prostorný, vytápění plyn. kotel ,-Kč/měs. - byt 3+1 Jaroměř Na Obci (60m2) 2.p., s výtahem, zařízený, zděné jádro 8.500,-Kč/měs. - nebytový prostor- Jaroměř, centrum - náměstí (68m2) přízemí s výlohou 6.000,-Kč/měs.+ energie - nebytový prostor- Jaroměř (1x15m2) přízemí rodinného domku 2.500,-Kč/měs. (bez energií) JA3083B g g g g g g Řádková inzerce Mladá rodina koupí menší rodinný domek, klidně k opravě v Jaroměři a okolí, volejte prosím na tel.: Hledám na jaro chatu nebo chalupu v okolí Jaroměře směr na HK, DK, NA i na Dobrušku, děkuji za nabídky na tel.: Rozvedená žena koupí byt 1+1 nebo 2+1, nejlépe s balkónem, platím rychle, nabídněte na tel.: , děkuji. Prodám byt v osobním vlastnictví, 3+1 o podlahové ploše 78 m 2, v přízemí zděného domu v klidné oblasti v Jaroměři, vilová čtvrť Na Ptákách. Cena ,- Kč. RK nevolat! Telefon: Půjčky v Jaroměři Jaroměř výroba nábytku, kuchyní, dvěří, oken, pergol... Firma MAVET CZ s.r.o., tradiční český výrobce jednoúčelových strojů pro odvětví výroby potravin, kosmetiky a chemie, hledá pro kooperační výrobu živnostníka(y) v oblasti obrábění kovů, hlavně v profesi Frézař, s vlastním technickým zázemím. Zájemci o dlouhodobější spolupráci kontaktujte Ing. Šafránka, tel.: , UZÁVĚRKY PRO INZERCI: VŽDY k 1. a 15. dni v měsíci. Dotazy a inzerci ke zveřejnění zasílejte na adresu: Případné dotazy k inzerci Vám zároveň zodpovíme na telefonu: Máte dostatek kuráže? Hledáme nové spolupracovníky pro kancelář v Jaroměři Kontakt Radoslav Všetečka kancelář: Palackého 174, Jaroměř Jakubské předměstí Jaromer2 cb178x59.indd :14 Nový upravený ceník inzerce naleznete na stránkách města: Navigace» Pro občany Zpravodaj města o zpravodaji nebo vám ho na požádání zašleme em. Kontaktujte nás na tel.:

19 8/2013 Jaroměřský a josefovský zpravodaj strana 19 Cihelna TRUTNOV akce pouze do vše se zárukou 40 mìsícù rozvoz zboží zdarma celková plocha 400 m2 svítidla na ploše 100 m2 s námi vždy ušetøíte!!! 15 let v Jaromìøi chladnièka energetická tø.a+ barva bílá/støíbrná výška 85 cm led televizor úhlopøíèka 61 cm nahrávání vysílání HD ready 2.990, ,- + dárek v hodnotì 500,- Kè k obìma výrobkùm tel:

20 f o t o r e p o r t á ž V pondělí 3. června ve 2.15 hod. ráno se v rozbouřeném Labi rozštípl kamenný pilíř mostu Komenského a pravá lávka mostu (směrem z náměstí) se zhroutila do řeky. Paradoxem je, že právě v pondělí 3. června ráno měla nastoupit společnost Chládek a Tintěra na rekonstrukci obou lávek. V neděli 2. června byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení). Od 7.00 hodin ráno zasedala na MěÚ povodňová komise, která rozhodla o postavení mobilních protipovodňových zábran. Velká voda nejvíce zasáhla obec Hořenice (krajní fotografie). Povodňové zábrany, které byly v minulých letech v Jaroměři vybudovány zamezily vniknutí vody do závodu Juta a.s. (fotografie uprostřed) a do dalších částí města. Ve čtvrtek 6. června byl Komenského most zaměřen geodety v pondělí 10. června bylo provedeno kontrolní měření. foto (-iv-)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Host RM - účetní městyse, p. Hirschová

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada odboru 35 Finanční trhy II Č.j.: MF-44131/2015/3002 Datum: 6. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR jako

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 V Soběšovicích dne 12.2.2015 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více