STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1

2 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Odbor stavebnictví a investičního rozvoje STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2006 PRACOVNÍ PŘÍRUČKA 13 aktualizované vydání Praha květen 2006

3 Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních hmot nebo osobám zajímajícím se o tuto problematiku, i zahraničním zájemcům, kteří vstupují na český stavební trh Kromě toho může příručka posloužit jako pomůcka obsahující standardní informace poskytované partnerům z dalších odvětví a oborů, ale i institucí, škol apod v nejobecnějším slova smyslu Zpracování příručky navazuje na předcházející vydání a tvoří ji kapitoly a přílohy: I Tvorba hrubého fixního kapitálu, systém podpory investiční činnosti a podnikání, byty a bydlení, dopravní infrastruktura a přímé zahraniční investice II Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) III Stavební hmoty (postavení výroby stavebních hmot,počet a struktura subjektů působících na trhu, produkce stavebních hmot, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky) IV Mezinárodní porovnání ve vybraných ukazatelích IV Vybrané ukazatele ČR VI Vybraná témata z problematiky investičního a stavebního procesu Číselné a jiné údaje, např citované právní normy apod, se vztahují především k období do konce roku 2005, ale v těch případech, kdy to bylo vhodné byly zahrnuty i prameny novější (Týká se to např citování právních norem) Obsah příručky nemůže a nechce nahradit originální zdroje informací, ale podat základní orientační informaci, příp směrovat zájemce na další zdroje V příručce jsou jen faktografické informace a vysvětlivky bez hodnotících komentářů, které by mohly informace subjektivně ovlivnit Stejně tak seznamy podniků, které jsou v příručce uvedeny, mají orientační charakter a nemohou nahradit specializované prameny Aktuální informace o stavebnictví v daném roce lze získat na internetové adrese wwwmpocz Komplexnější informace o stavebnictví jsou uváděny na adrese wwwceskestavebnictvicz Příručka vznikla z iniciativy odboru stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu ČR před 12 lety Na jejím zpracování se podílí řada odborníků působících ve výstavbě, stavebnictví a výrobě stavebních hmot Současné vydání z nich vychází, původní údaje aktualizuje a doplňuje s využitím konzultací s externími odborníky a podkladů dalších institucí Zpracovatel jim všem za poskytnuté podklady, rady a upozornění děkuje i touto formou V Praze, květen 2006 Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovala společnost Ú R S Praha, a s Kontakt: ISBN

4 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE (Tabulka) 9 I INVESTICE A HRUBÝ FIXNÍ KAPITÁL 11 1 Tvorba hrubého fixního kapitálu Systém podpory investiční činnosti a podnikání Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl Investiční pobídky pro služby a technologická centra Podávání žádostí o investiční pobídku Jiné podpory pro podnikání Operační program průmysl a podnikání Domy, byty a bydlení Bytová výstavba Státní podpora bydlení 321 Státní fond rozvoje bydlení 322 Ostatní formy státní podpory bydlení 323 Stavební spoření a státní podpora stavebního spoření Dopravní infrastruktura Státní fond DI a významné projekty v roce 2003 a 2004 Přímé zahraniční investice Zahraniční investice v ČR České přímé investice v zahraničí II STAVEBNICTVÍ 41 1 Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje 43 2 Stavební trh Počet a struktura stavebních podniků Stavební produkce a ceny Objem a struktura stavební produkce Potenciální prvky dynamiky Stavební povolení 322 Zakázky na stavební práce Ceny stavebních prací Pracovníci a mzdy Zaměstnanost 411 Zaměstnanost v odvětví 412 Zaměstnanci v podnicích s 20 a více zaměstnanci Mzdy 421 Mzdy v odvětví 422 Mzdy v podnicích s 20 a více zaměstnanci Produktivita práce Hospodářské výsledky Hospodářské výsledky (podniků se 100 a více zaměstnanci) Podniky pod zahraniční kontrolou 59 68

5 III STAVEBNÍ HMOTY 75 1 Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR 77 2 Počet a struktura subjektů působících na trhu 78 3 Produkce stavebních hmot 80 4 Pracovníci a mzdy 83 5 Hospodářské výsledky (podniků se 100 a více zaměstnanci) 85 IV MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ Obecné charakteristiky Obyvatelstvo Pozemní komunikace Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v paritě kupní síly Produktivita práce (na 1 zaměstnanou osobu) Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Hrubý fixní kapitál Podíl tvorby HFK v soukromém sektoru na HDP Stavebnictví Stavebnictví zemí EU Stavební produkce a HDP Meziroční změny objemu stavební produkce podle směrů výstavby země EU Struktura stavební produkce v EU Pracovní síla ve stavebnictví Pracovníci stavebnictví v roce 2005 v zemích EU Byty a bydlení Bytový fond Byty podle počtu místností Byty podle užitné plochy Vybavenost bytů Místo a status bydlení Dokončené byty V VYBRANÉ UKAZATELE ČR (Tabulky) Vybrané makroekonomické ukazatele ČR Výdaje a zdroje HDP Dlouhodobý vývoj HDP Ostatní ukazatele Počty jednotek v registru ekonomických subjektů Tvorba hrubého fixního kapitálu věcné členění Přímé zahraniční investice v ČR teritoriálně Přímé zahraničí investice v ČR dle odvětví Zaměstnanost a mzdy Zaměstnanost Průměrná měsíční mzda

6 Byty a bydlení Domovní a bytový fond 311 Vývoj 312 Struktura domovního a bytového fondu v r 2001 Zahájené a dokončené byty 321 Absolutní údaje 322 Indexy Byty podle typů zahájená výstavba Byty podle typů dokončená výstavba Krajská struktura bytové výstavby Zrušené byty Dokončené byty podle počtu místností Dokončené byty podle plochy Stavebnictví Stavební podniky (s 20 a více zaměstnanci) Stavební produkce podle velikosti a typu podniku Stavební produkce podle druhu prací Stavební povolení absolutní čísla Stavební povolení indexy Zakázky Zaměstnanci stav a vývoj (podniky s 20 a více zaměstnanci) Zaměstnanci struktura Měsíční mzda a produktivita práce (podniky s 20 a více zaměstnanci) Ceny stavebních děl Stavební hmoty Výroba vybraných komodit Výrobci stavebních hmot VI TEXTOVÁ PŘÍLOHA Stručný přehled základních změn legislativy Stavební zákon Stávající legislativa Územní plánování 212 Stavební řád 213 Stavební úřady a státní dohled 22 Nový stavební zákon 221 Základní zásady 222 Územní plánování 223 Stavební řád 224 Ostatní 225 Stavební úřady a státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu a působnost MMR 224 Změnový zákon Vyvlastnění pozemků a staveb a ochrana zvláštních zájmů Odborné orgány a profese činné ve výstavbě, jiné instituce Autorizované profese činné ve výstavbě Ostatní účastníci stavebního procesu Účastníci stavebního procesu podle nového stavebního zákona Geodetická činnost Katastrální území a orgány a katastr nemovitostí 150

7 Zadávání veřejných zakázek Stávající legislativa Nový zákon o veřejných zakázkách Koncesní zákon Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a užívání staveb Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ochrana životního prostředí Vodní hospodářství a ochrana vod Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Ochrana přírody Ochrana půdního fondu a lesního hospodářství Ochrana nerostného bohatství 7 Ostatní předpisy související s výstavbou Strategie trvale udržitelného rozvoje Klasifikace činností a produkce Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Standardní klasifikace produkce (SKP) Klasifikace stavebních děl (CZ CC) Technická normalizace a zkušebnictví Evropská technická harmonizace Zkušebnictví Bezpečnost výrobku a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku Akreditace

8 ZÁKLADNÍ UKAZATELE N á r o d n í h o s p o d á ř s t v í m j /2004 HDP (v kupních cenách ) Tvorba hrubého fixního kapitálu Hrubá přidaná hodnota (v základních cenách) HDP (v kupních cenách) Tvorba hrubého fixního kapitálu Hrubá přidaná hodnota (v základních cenách) Zaměstnanost Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců mld Kč běžné ceny mld Kč ceny 1995 tisosob Kč 2 931,1 773, , ,8 600, , , , 2 767,7 743, , ,7 579, , , , 105,9 104,1 105,9 106,0 103,7 106,6 101,5 105,5 S t a v e b n i c t v í Provedené stavební práce mld Kč b c s c 422,7 362,1 394,3 347,7 107,2 104,1 Ceny stavebních prací 103,0 Stavební podniky (registrované ČSÚ) z toho soukromé podniky fyzické osoby obchodní společnosti tisíce 269,6 230,4 18,5 263,7 227,7 17,6 102,2 101,2 105,1 Zaměstnanost tisosob 457,5 451,1 101,4 Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci Provedené stavební práce z toho podíl nefinančních soukromých podniků nefin podniků pod zahraniční kontrolou Stavební podniky z toho nefinanční soukromé podniky nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou Zaměstnanost Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců Produktivita práce (z hodnoty S ) (z hodnoty ZSV ) mld Kč b c % % počet tisosob Kč TisKč bc 290,7 79,2 17, , , 1 798, ,7 269,0 80,5 16, , , 1 745, ,5 105,1 * 103,9 111,3 103,9 104,8 114,9 104,9 103,8 100,2 109,0 B y t y a b y d l e n í Byty zahájená výstavba dokončené počet ,4 101,8 * index ze objemu stavebních prací ve stálých cenách Prameny: Statistické ročenky ČR, ČSÚ Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR, ČSÚ Stavebnictví v roce (2004, 2005), ČSÚ Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil Čtvrtletní národní účty ČR ve 4 čtvrtletí (2005) ČSÚ Časové řady (2006) ČSÚ 9

9 I I N V E S T I C E A HRUBÝ FIXNÍ KAPITÁL 1 Tvorba hrubého fixního kapitálu 2 Systém podpory investiční činnosti a podnikání 3 Domy, byty a bydlení 4 Dopravní infrastruktura 5 Přímé zahraniční investice

10 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 1 TVORBA HRUBÉHO FIXNÍHO KAPITÁLU Tvorba hrubého fixního kapitálu je definována jako pořízení nových fixních hmotných a nehmotných aktiv, použitých fixních hmotných a nehmotných aktiv a pořízení nevyráběných hmotných a nehmotných aktiv, zvýšení hodnoty nevyráběných nefinančních aktiv (půdy, podzemních zdrojů, nepěstovaných biologických zdrojů a vodních zdrojů a nehmotných nevyráběných aktiv) Tvorba hrubého fixního kapitálu tedy zahrnuje pořízení a úbytky hmotných a nehmotných fixních aktiv, která mají charakter dlouhodobé spotřeby a jejich cena převyšuje stanovený limit, tj nové investice, náklady na velké opravy, zdokonalování investičního majetku, změny stavu základního stáda, nákupy a prodeje stávajícího investičního majetku a náklady spojené se změnou vlastnictví investičního majetku Nezahrnují se předměty dlouhodobé spotřeby nakoupené domácnostmi, předměty nakupované vládou pro vojenské účely, civilně nepoužitelné, výdaje na výzkum, vývoj, průzkum trhu apod Tvorba HDP, hrubého kapitálu a hrubého fixního kapitálu (HFK) HDP Hrubý kapitál HFK HDP Hrubý kapitál HFK HDP = 100 HK = 100 b ě ž n é c e n y c e n y r o k u m l d K č 2315,3 668,6 638,6 107,7 108,1 107,3 27,6 95,5 2414,7 674,2 643,3 104,3 100,8 100,7 26,6 95,4 2555,8 696,1 685,6 105,6 103,2 105,4 26,6 97,4 2767,7 765,8 749,9 107,9 110,0 110,2 2931,1 772,9 773,9 1617,9 534,3 507,6 1642,0 552,8 525,0 p ř e d c h o z í rok = ,9 102,6 100,4 106,3 104,1 105,4 p o d í l H F K v % 27,2 26,4 31,4 97,5 99,9 95,0 101,5 103,5 103,4 32,0 95,0 1703,0 568,3 550,4 103,2 102,8 104,7 32,3 96,8 1777,7 619,7 600,3 104,4 109,0 107,6 33,9 96,9 1879,8 604,8 600,5 106,0 100,1 103,7 31,9 99,3 V běžných cenách v roce 2005 činila tvorba hrubého fixního kapitálu (HFK) 773,9 mld Kč; proti roku 2004 se zvýšila o + 24 mld Kč, tj o + 4,1 % K růstu tvorby HFK v roce 2005 došlo v závislosti na růstu HDP i na růstu celého hrubého kapitálu, dynamika HFK ale přesáhla růst HK, nikoli však svůj předchozí růst v letech Proto se podíl HFK v běžných cenách proti roku 2004 nezvýšil Reálně vzrostla tvorba HFK meziročně o +3,7 %, tj o 0,2 mld Kč na 600,5 mld Kč V porovnání s tempem růstu HDP rostla tvorba HFK pomaleji o +2,3 %, v porovnání s růstem hrubého kapitálu rychleji o +3,6 p b a v důsledku toho se její podíl z hodnoty HDP v roce 2004 snížil o 2%, podíl z hodnoty hrubého kapitálu se zvýšil na 99,3 % Tvorba HFK rostla pomaleji než výdaje na celkovou konečnou spotřebu o 0,2 p b v běžných cenách, ale rychleji o +1,7 p b ve srovnatelných cenách obdobný vývoj byl i u výdajů na spotřebu domácností, vlády

11 I Investice, tvorba fixního kapitálu

12 I Investice, tvorba fixního kapitálu Tvorba HFK podle sektorů CELKEM Nefinanční podniky Finanční instituce Vládní instituce Domácnosti Neziskové instituce Nefinanční podniky Finanční instituce Vládní instituce Domácnosti Neziskové instituce CELKEM Nefinanční podniky Finanční instituce Vládní instituce Domácnosti Neziskové instituce b ě ž n é c e n y m l d K č 594, ,584 16,481 63, ,340 1, , ,338 18,841 75, ,072 2, , ,733 20,868 90, ,165 3,153 podíl na tvorbě HFK v % 68,2 66,6 64,2 2,8 3,0 3,2 10,6 11,8 14,1 18,2 18,3 18,1 0,2 0,3 0,5 Index předchozí rok =100% 107,3 104,9 114,3 118,7 108,1 184,5 100,7 97,0 110,8 120,2 99,2 145,2 685, ,286 9, , ,807 2,639 65,4 1,3 16,3 16,6 0,4 106,6 108,6 43,9 123,6 98,0 83,7 Meziročně se objem vytvořeného HFK zvýšil především díky růstu v sektoru vládních institucí, kde tvorba HFK dosáhla 111,7 mld Kč a relativní růst +23,6 %, v sektoru nefinančních institucí dosáhla tvorba HFK 448,3 mld Kč po růstu o +8,6 mld Kč, K relativnímu poklesu o 11,7 mld Kč (66 %) naopak došlo v sektoru finančních podniků Ve víceletém horizontu, tj proti roku 2000, došlo v roce 2003 ke změně sektorové struktury tvorby HFK především ve prospěch sektoru vládních institucí, a to na úkor právě sektoru finančních podniků; znamenalo to, že hnacím motorem investiční aktivity byl vládní sektor a nefinanční podniky Pokles tvorby HFK v sektoru domácností je sice patrný v běžných cenách objem HFK poklesl o více než 3,5 mld, ale relativně se jedná o pokles 2 % proti roku 2002 a dlouhodobě ( v porovnání s rokem 2000 ) došlo dokonce i ke zvýšení o 5% Tvorba HFK podle odvětví Zemědělství, lesní hospodářství, myslivost Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody Stavebnictví Obchod, opravy vozidel a spotřebního zboží Doprava, skladování, pošty, telekomunikace Finanční zprostředkování běžné ceny /2002 m l d K č 17,8 10,9 148,6 38,7 22,6 66,1 104,7 21,5 16,6 7,0 157,8 47,0 25,4 61,7 116,8 9,6 93,3 64,2 106,2 121,4 112,4 93,3 111,6 44,7 Nejvýznamnějším odvětvím z hlediska tvorby HFK v roce 2003 byl zpracovatelský průmysl s objemem vytvořeného HFK 157,8 mld Kč (v běžných cenách), což byla téměř

13 I Investice, tvorba fixního kapitálu čtvrtina celkové tvorby HFK Na dalších místech, podle výše vytvořeného HFK, byly doprava, skladování, pošty a telekomunikace ; tato odvětví vytvořila HFK za více než 100 mld Kč, což znamenalo podíl 17 % Podíly na tvorbě HFK a vývoj tvorby podle odvětví Zemědělství, lesní hospodářství, myslivost Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody Stavebnictví Obchod, opravy vozidel a spotřebního zboží Doprava, skladování, pošty, telekomunikace Finanční zprostředkování běžné ceny HFK celkem = 100 2,8 1,7 23,1 6,0 3,5 10,3 16,3 3,3 2,4 1,0 23,0 6,9 3,7 9,0 17,0 1,4 Tvorba HFK ve věcném členění Celkem budovy / stavby stroje / zařízení ostatní Celkem budovy / stavby stroje / zařízení ostatní b ě ž n é c e n y mld Kč běžné ceny 561,5 244,7 290,3 26,5 100,0 43,6 51,7 4,7 638,6 276,1 321,5 41,0 643,3 273,6 325,2 44,5 podíl na tvorbě HFK v % 100,0 100,0 43,2 42,5 50,3 50,6 6,4 6,9 685,6 321,0 319,5 45,1 100,0 46,8 46,6 6,6 Ve věcné struktuře tvorby HFK v roce 2003 v běžných cenách dosáhly budovy a stavby, tj HFK vytvořený stavebnictvím, 321,0 mld Kč a na tvorbě HFK se budovy a stavby podílely z 46,8 % Tvorba HFK v běžných cenách ve formě budovy a staveb předstihla o 1,5 mld Kč stroje a zařízení a jejich podíl na tvorbě o +0,2 procentního bodu Proti předchozímu se tvorba HFK formou budov a strojů relativně zvýšila o +17,3 %, což byl rychlejší růst než celková tvorba HFK (o +6,6 p b), i než tvorba HFK formou strojů a zařízení (o 1,8 p b)

14 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 2 SYSTÉM PODPORY INVESTIČNÍ ČINNOSTI A PODNIKÁNÍ I 21 INVESTIČNÍ POBÍDKY PRO ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Podpora investiční činnosti byla legislativně upravena v dubnu 1998 tak, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro české i zahraniční investory V roce 2000, s účinností od 1 května 2000, byl přijat zákon o investičních pobídkách (zákon č 72/2000 Sb), novelizovaný nejprve v lednu 2002 a dále v prosinci 2003 (zákonem č 19/2004 Sb, který, kromě jiného, upřesnil pojmy přípustná míra veřejné podpory, přípustná hodnota veřejné podpory a náklady, které mohou být podpořeny ) Také zjednodušil a rozšířil původní systém pobídek Tato právní úprava byla projednána s Evropskou komisí a splňuje evropská pravidla pro státní podpory Zákon č 72/200 Sb ve znění pozdějších předpisů je nyní platný od Systém pobídek zahrnuje: Daňové úlevy, spočívající v osvobození od daně z příjmů nově vzniklých společností po dobu až 10 let nebo částečné osvobození po dobu až 10 let existujících společnosti Daňové prázdniny jsou ukončeny po vyčerpání schválené státní podpory (viz dále uvedená poznámka o kompatibilitě se směrnicemi ES) Granty ve formě finančního příspěvku na vytváření nových pracovních míst Výše grantu je závislá na úrovni nezaměstnanosti v okrese, kde se má investice realizovat Pohybuje se od nuly (v okresech s mírou nezaměstnanosti pod celostátním průměrem) do Kč (+ 50 tiskč na osobu se zdravotním postižením, či nejméně 6 měsíců vedenou v evidenci uchazečů o zaměstnání) na jednoho zaměstnance (v okresech, kde míra nezaměstnanosti překračuje celostátní průměr o více než 50 %) Granty ve formě finančního příspěvku na výcvik a rekvalifikační kursy nových zaměstnanců Výše grantů se pohybuje od nuly do 35 % celkových nákladů na výcvik a rekvalifikaci Podpory vzniku průmyslových zón, ve formě výhodného získání pozemku a jeho vybavení infrastrukturou Podpora je určena pro obce, svazky obcí, kraje, rozvojové společnosti( právnické osoby, jejichž převažujícím předmětem podnikání jsou živnosti související s rozvojem a pronájmem podnikatelských nemovitostí na území ČR) nebo významné investory, kteří získali investiční pobídky podle Zákona Program podporuje přípravu průmyslových zón, výstavbu a rekonstrukci nájemních hal, regeneraci tzv brownfields, a to za účelem přípravy podmínek pro investiční projekty v sektorech zpracovatelského průmyslu Na základě zákona o investičních pobídkách využívalo ke dni investiční pobídky 205 společností Realizované investice podpořených firem dosáhnou dle předpokladů celkové výše téměř 6,79 mld USD a předpokládají vytvořit pracovních míst

15 I Investice, tvorba fixního kapitálu Získání pobídky je vázáno na splnění těchto podmínek: min 10 ha ucelené plochy, min 5 ha nevyužívané plochy u brownfields schválený územní plán pro průmyslovou výrobu, obchod a služby pozemky ve vlastnictví příjemce podpory nebo státu, příp investora účast státního rozpočtu nepřesahuje 200 Kč/m 2 plochy průmyslové zóny, resp1000 Kč/m 2 plochy brownfields pokud je příjemcem veřejné podpory rozvojová společnost či významný investor, musí být projekt financován tak, aby alespoň ve 25% celkových nákladů na projekt nebyl obsažen žádný prvek veřejné podpory Výše podpory nákladová mezera (rozdíl mezi náklady na přípravu projektu a výnosy z tohoto projektu) v případě výstavby či rekonstrukce infrastruktury již existujících průmyslových zón přímá dotace ve výši 75% uznatelných nákladů pro města, obce a kraje a 46 % pro podnikatelské subjekty v případě akreditace průmyslových zón max 400 tis ( 80 % nákladů) * * * Investiční pobídky jsou formou veřejné podpory a proto je třeba, aby byly kompatibilní s úpravou platnou v EU ( EC Regulations for Regional Support a EC Directive on Support of Retraining ) Jednotlivé žádosti o investiční pobídky schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu, které také rozhoduje o celkové výši státní dotace pro každý projekt Výše dotace se určuje percentuálním podílem z celkového objemu dané investice, tj investičních výdajů do budov, strojů a zařízení, včetně výdajů na nehmotné investice, a je diferencována podle alokace v ČR Maximální percentuální výše státní podpory (investiční pobídky z celkového objemu dané investice) pro jednotlivé regiony České republiky dosahuje: 50 % pro kraj Středočeský a Moravskoslezský, 49 % pro kraj Karlovarský, Ústecký, Olomoucký a Zlínský, 48 % pro kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina a Jihomoravský, 46 % pro kraj Jihočeský a Plzeňský a 20 % pro hlavní město Praha I 22 INVESTIČNÍ POBÍDKY PRO SLUŽBY A TECHNOLOGICKÁ CENTRA V nařízení vlády č 1238/2003 Sb je zakotven Rámcový program podpory technologických center a strategických služeb (viz poznámka níže), zahrnující následující formy vládní podpory a příslušné kvalifikační předpoklady: kvalifikační předpoklady: investice min 30 mil Kč ( 15 mil Kč) a vytvoření 50 ( 15) nových pracovních míst nejpozději do 3 let min polovina investice musí být kryta vlastními zdroji investora musí existovat předpoklad realizace výsledků technologického centra ve výrobě investice a pracovní místa musí být zachovány po dobu min 5 let

16 I Investice, tvorba fixního kapitálu Dotace na podnikatelskou činnost: pokrývá až 50 % (resp 65% u malých a středních podniků) uznatelných nákladů: investice do hmotného a nehmotného majetku pořízeného za období prvních 5 let nebo dvouleté hrubé mzdy zaměstnanců zaměstnaných do 3 let Hmotná podpora na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců pokrývá až do výše 35 % (v Praze 30 %) nákladů zvláštních na zvláštní školení (tj nákladů na výcvik, při němž zaměstnanci získají znalosti a dovednosti, které mohou být využity jen v investorově projektu a nemohou být jednoduše uplatněny u jiných zaměstnavatelů) a až 60 % (v Praze 55 %) nákladů na obecné školení (tj nákladů na výcvik, kterým získají zaměstnanci obecné znalosti a dovednosti, které mohou být využity i mimo investorův projekt), max 100 tis resp 150 tis Kč na jedno pracovní místo, v závislosti na celkovém počtu nově vytvořených pracovních míst Poznámka: Podporovanými službami se rozumí vybrané činnosti charakteristické vysokým podílem přidané hodnoty a vysokým podílem kvalifikované práce, těsnou vazbou na informační technologie prováděné ve zvláštních uživatelských kontaktních centrech, vč regionálních poboček nadnárodních společností, v softwarových centrech apod Technologickými centry se rozumí centra inovačních aktivit, která se těsně váží ke zpracovatelskému průmyslu Předpokládá se, že výsledky těchto aktivit budou uplatněny v běžné výrobě během 3 let od vydání Rozhodnutí o podpoře projektu Typická inovační aktivita technologického centra by měla zahrnovat běžnou rutinu nebo periodické změny výrobků, výrobních linek, výrobního procesu, existujících služeb nebo jiných prováděných operací, včetně změn představujících zlepšení Nesmí jít o aktivity závislé na zbrojním průmyslu I 23 PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INVESTIČNÍ POBÍDKU Žádost o pobídku podává investor na standardizovaném formuláři žádosti a registrace prostřednictvím agentury CzechInvest (viz dále) Ta žádost během 30 dnů vyhodnotí (60 dní v případě technologických center a podporovaných obchodních služeb) a předá ji Ministerstvu obchodu a průmyslu (MPO) MPO si vyžádá stanoviska ostatních resortů ( 14 dní na vrácení připomínek) a ve spolupráci s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže rozhodne, v souladu s regulačními předpisy ES, během 2 až 3 měsíců o celkové výši podpory Po obdržení stanovisek jednotlivých resortů vyhotoví MPO návrh Nabídku na poskytnutí investičních pobídek a předá ho investorovi Návrh bude obsahovat všechny druhy a výše podpor, které přicházejí v úvahu, a stanoví podmínky pro jejich udělení Investor má lhůtu 6 měsíců na přijetí tohoto návrhu Po jeho přijetí MPO vydá definitivní Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek Další podrobnosti o investičních pobídkách jsou obsaženy v tištěné nebo elektronické formě v Manuálu investičních pobídek

17 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 24 JINÉ PODPORY PODNIKÁNÍ Pro případy, kdy z nejrůznějších důvodů nemohou být splněna kritéria výše uvedeného systému investičních pobídek, existují další možnosti podpory (žádná z těchto podpor nezahrnuje daňové úlevy ve formě daňových prázdnin ) Programy podpory malého a středního podnikání jsou určeny pro podniky, jejichž počet zaměstnanců na plný úvazek se pohybuje v rozmezí 50 až 250 osob (v závislosti na daném programu); dalšími kritérii jsou objem příjmů a majetku Nejvýše 25 procent podniku může být vlastněno subjektem, který kritéria nesplňuje O podporu mohou žádat jen již existující subjekty Vláda České republiky schválila dne 2 dubna 2006 usnesením č 353 program podpory malých a středních podnikatelů postižených povodní v roce 2006 s názvem REKONSTRUKCE 2006 Podpora bude poskytována malým a středním podnikatelům na území postiženým povodní s cílem usnadnit obnovu jejich činnosti Formou podpory je cenově zvýhodněná záruka za bankovní úvěryzáruka je poskytována až do výše 90% jistiny úvěru a nesplacených úroků nepřesahujících 20% zůstatku jistiny úvěru Drobným podnikatelům s méně než 10 zaměstnanci může být poskytnuta i dotace až do výše 10% uznatelných nákladů na obnovu podnikatelské činnosti, maximálně však 1 mil Kč Záruky za bankovní úvěry a dotace jsou poskytovány prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, as Národní programy podpory malého a středního podnikání na období , schválené vládou České republiky usnesením č 1159 dne , včetně změny podmínek programů, které schválil ministr průmyslu a obchodu s platností od : ZÁRUKA poskytnout zvýhodněné daňové záruky k bankovnímu úvěru a k rizikovému a rozvojovému kapitálu, záruky za návrhy do obchodních soutěží a záruky za provozní úvěry za účelem usnadňovat realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšování konkurenceschopnosti těchto podnikatelů * * * V rámci Národního vzdělávacího fondu existuje několik programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů Tento fond je také národním koordinačním centrem programu EU Leonardo da Vinci Program podporuje vzdělávací programy v tuzemsku (až do 75 % celkových nákladů) a studijní pobyty v zemích EU (až do 5000 euro na jeden pobyt) V oblasti zdanění je umožněno společnostem odečítat ze svého daňového základu 10 až 15 % nákladů na nové stroje a technologie, pokud jsou prvními vlastníky nebo nájemci Úleva na dani z nemovitostí na 5 let se nabízí společnostem, které přešly z vytápění svých prostor uhlím nebo naftou na vytápění plynem, elektřinou nebo jinými, alternativními zdroji energií

18 I Investice, tvorba fixního kapitálu Podporu vývozu zabezpečuje: národní agentura CzechTrade, která zprostředkovává kontakty a informace o vývozních příležitostech ve světě a finanční asistenci při průzkumech trhů, vydávání vývozních katalogů a utváření obchodních kontaktů; podrobnosti jsou dostupné na adrese wwwczechtradecz, Česká exportní banka, která pomáhá vytvářet pro exportéry podmínky srovnatelné s podmínkami, které mají zahraniční vývozci, Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která umožňuje vývozcům pojištění proti rizikům z neplacení ze strany zahraničních zákazníků v důsledku obchodních a politických rizik V České republice existuje více než 25 Obchodních inovačních center (BIC), Vědeckých a technologických parků a Inkubátorů Podrobnosti jsou k dispozici na webové stránce Společnosti vědeckých a technologických parků wwwsvtpcz Inovační centrum založené Českým vysokým učením technickým patří k nejvýznamnějším z těchto center (adresa Jeho posláním je podpora rozvoje malých a středních inovativních firem a v tomto směru se podílí na řadě národních a mezinárodních projektů Zákonem č 1/2004 Sb z 3 prosince 2003 byla zřízena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest; je státní příspěvkovou organizací, podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu Agentura poskytuje podporu malým a středním podnikatelům podle tohoto zákona a na základě programů schválených vládou podle zvláštního zákona (např zákona č 218/2000 Sb), plní funkci určené organizace při poskytování investičních pobídek podle zákona č 72/2000 Sb a další úkoly I 25 OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byl vyhlášen Operační program průmysl a podnikání (OPPP) Cílem podpory v rámci Operačního programu průmysl a podnikání je zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU Pro zajištění stanovených cílů se pomoc soustředí na rozvoj malých a středních podniků, podporu inovačních aktivit v průmyslu a výrobní technickou, ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví, včetně odstraňování starých zátěží tak, aby byl dosažen pozitivní synergický efekt v oblasti životního prostředí, rovných příležitostí a budování informační společnosti nedílnou součástí je i trvalé snižování nákladů, v podmínkách ČR zejména cestou zvyšování efektivnosti využití energií Operační program průmysl a podnikání bude financován z jednoho zdroje, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj Jeho prostředky se člení na rozvoj podnikatelského prostředí (50 % prostředků OPPP), rozvoj konkurenční schopnosti podniků (46 %) na technickou pomoc (4 %) Pro roky byly vyhlášeny v rámci OPPP přímé podpory podnikatelům tyto programy pro malé a střední firmy:

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu. Dana Pluskalová

Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu. Dana Pluskalová Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu Dana Pluskalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem této bakalářské práce je provést analýzu podpory podnikání malých a středních podnikatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001 Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zpráva o činnosti Fondu byla projednána a vzata na vědomí vládou ČR dne

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 Zpracovali: Ing. Lukáš Jakubec Ing. Jiří Matějíček,

Více

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY Česká republika NÁRODNÍ STRATEGICKÝ DOKUMENT PRO FOND SOUDRŽNOSTI v SEKTORU DOPRAVY (období 2004 06) Praha březen 2004 2 Obsah ÚVOD... 3 1 SOUČASNÁ SITUACE V DOPRAVNÍM SEKTORU... 5 1.1 MAKROEKONOMICKÉ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více

Zpráva představenstva o činnosti banky a stavu jejího majetku za účetní rok 2014. Vnější prostředí a jeho působení na činnost banky

Zpráva představenstva o činnosti banky a stavu jejího majetku za účetní rok 2014. Vnější prostředí a jeho působení na činnost banky Zpráva představenstva o činnosti banky a stavu jejího majetku za účetní rok 2014 Vnější prostředí a jeho působení na činnost banky Uplynulý rok byl na rozdíl od roku předcházejícího již ve znamení ekonomického

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2009 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu k 1.7.2010) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2009 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více