STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1

2 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Odbor stavebnictví a investičního rozvoje STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2006 PRACOVNÍ PŘÍRUČKA 13 aktualizované vydání Praha květen 2006

3 Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních hmot nebo osobám zajímajícím se o tuto problematiku, i zahraničním zájemcům, kteří vstupují na český stavební trh Kromě toho může příručka posloužit jako pomůcka obsahující standardní informace poskytované partnerům z dalších odvětví a oborů, ale i institucí, škol apod v nejobecnějším slova smyslu Zpracování příručky navazuje na předcházející vydání a tvoří ji kapitoly a přílohy: I Tvorba hrubého fixního kapitálu, systém podpory investiční činnosti a podnikání, byty a bydlení, dopravní infrastruktura a přímé zahraniční investice II Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) III Stavební hmoty (postavení výroby stavebních hmot,počet a struktura subjektů působících na trhu, produkce stavebních hmot, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky) IV Mezinárodní porovnání ve vybraných ukazatelích IV Vybrané ukazatele ČR VI Vybraná témata z problematiky investičního a stavebního procesu Číselné a jiné údaje, např citované právní normy apod, se vztahují především k období do konce roku 2005, ale v těch případech, kdy to bylo vhodné byly zahrnuty i prameny novější (Týká se to např citování právních norem) Obsah příručky nemůže a nechce nahradit originální zdroje informací, ale podat základní orientační informaci, příp směrovat zájemce na další zdroje V příručce jsou jen faktografické informace a vysvětlivky bez hodnotících komentářů, které by mohly informace subjektivně ovlivnit Stejně tak seznamy podniků, které jsou v příručce uvedeny, mají orientační charakter a nemohou nahradit specializované prameny Aktuální informace o stavebnictví v daném roce lze získat na internetové adrese wwwmpocz Komplexnější informace o stavebnictví jsou uváděny na adrese wwwceskestavebnictvicz Příručka vznikla z iniciativy odboru stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu ČR před 12 lety Na jejím zpracování se podílí řada odborníků působících ve výstavbě, stavebnictví a výrobě stavebních hmot Současné vydání z nich vychází, původní údaje aktualizuje a doplňuje s využitím konzultací s externími odborníky a podkladů dalších institucí Zpracovatel jim všem za poskytnuté podklady, rady a upozornění děkuje i touto formou V Praze, květen 2006 Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovala společnost Ú R S Praha, a s Kontakt: ISBN

4 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE (Tabulka) 9 I INVESTICE A HRUBÝ FIXNÍ KAPITÁL 11 1 Tvorba hrubého fixního kapitálu Systém podpory investiční činnosti a podnikání Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl Investiční pobídky pro služby a technologická centra Podávání žádostí o investiční pobídku Jiné podpory pro podnikání Operační program průmysl a podnikání Domy, byty a bydlení Bytová výstavba Státní podpora bydlení 321 Státní fond rozvoje bydlení 322 Ostatní formy státní podpory bydlení 323 Stavební spoření a státní podpora stavebního spoření Dopravní infrastruktura Státní fond DI a významné projekty v roce 2003 a 2004 Přímé zahraniční investice Zahraniční investice v ČR České přímé investice v zahraničí II STAVEBNICTVÍ 41 1 Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje 43 2 Stavební trh Počet a struktura stavebních podniků Stavební produkce a ceny Objem a struktura stavební produkce Potenciální prvky dynamiky Stavební povolení 322 Zakázky na stavební práce Ceny stavebních prací Pracovníci a mzdy Zaměstnanost 411 Zaměstnanost v odvětví 412 Zaměstnanci v podnicích s 20 a více zaměstnanci Mzdy 421 Mzdy v odvětví 422 Mzdy v podnicích s 20 a více zaměstnanci Produktivita práce Hospodářské výsledky Hospodářské výsledky (podniků se 100 a více zaměstnanci) Podniky pod zahraniční kontrolou 59 68

5 III STAVEBNÍ HMOTY 75 1 Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR 77 2 Počet a struktura subjektů působících na trhu 78 3 Produkce stavebních hmot 80 4 Pracovníci a mzdy 83 5 Hospodářské výsledky (podniků se 100 a více zaměstnanci) 85 IV MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ Obecné charakteristiky Obyvatelstvo Pozemní komunikace Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v paritě kupní síly Produktivita práce (na 1 zaměstnanou osobu) Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Hrubý fixní kapitál Podíl tvorby HFK v soukromém sektoru na HDP Stavebnictví Stavebnictví zemí EU Stavební produkce a HDP Meziroční změny objemu stavební produkce podle směrů výstavby země EU Struktura stavební produkce v EU Pracovní síla ve stavebnictví Pracovníci stavebnictví v roce 2005 v zemích EU Byty a bydlení Bytový fond Byty podle počtu místností Byty podle užitné plochy Vybavenost bytů Místo a status bydlení Dokončené byty V VYBRANÉ UKAZATELE ČR (Tabulky) Vybrané makroekonomické ukazatele ČR Výdaje a zdroje HDP Dlouhodobý vývoj HDP Ostatní ukazatele Počty jednotek v registru ekonomických subjektů Tvorba hrubého fixního kapitálu věcné členění Přímé zahraniční investice v ČR teritoriálně Přímé zahraničí investice v ČR dle odvětví Zaměstnanost a mzdy Zaměstnanost Průměrná měsíční mzda

6 Byty a bydlení Domovní a bytový fond 311 Vývoj 312 Struktura domovního a bytového fondu v r 2001 Zahájené a dokončené byty 321 Absolutní údaje 322 Indexy Byty podle typů zahájená výstavba Byty podle typů dokončená výstavba Krajská struktura bytové výstavby Zrušené byty Dokončené byty podle počtu místností Dokončené byty podle plochy Stavebnictví Stavební podniky (s 20 a více zaměstnanci) Stavební produkce podle velikosti a typu podniku Stavební produkce podle druhu prací Stavební povolení absolutní čísla Stavební povolení indexy Zakázky Zaměstnanci stav a vývoj (podniky s 20 a více zaměstnanci) Zaměstnanci struktura Měsíční mzda a produktivita práce (podniky s 20 a více zaměstnanci) Ceny stavebních děl Stavební hmoty Výroba vybraných komodit Výrobci stavebních hmot VI TEXTOVÁ PŘÍLOHA Stručný přehled základních změn legislativy Stavební zákon Stávající legislativa Územní plánování 212 Stavební řád 213 Stavební úřady a státní dohled 22 Nový stavební zákon 221 Základní zásady 222 Územní plánování 223 Stavební řád 224 Ostatní 225 Stavební úřady a státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu a působnost MMR 224 Změnový zákon Vyvlastnění pozemků a staveb a ochrana zvláštních zájmů Odborné orgány a profese činné ve výstavbě, jiné instituce Autorizované profese činné ve výstavbě Ostatní účastníci stavebního procesu Účastníci stavebního procesu podle nového stavebního zákona Geodetická činnost Katastrální území a orgány a katastr nemovitostí 150

7 Zadávání veřejných zakázek Stávající legislativa Nový zákon o veřejných zakázkách Koncesní zákon Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a užívání staveb Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ochrana životního prostředí Vodní hospodářství a ochrana vod Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Ochrana přírody Ochrana půdního fondu a lesního hospodářství Ochrana nerostného bohatství 7 Ostatní předpisy související s výstavbou Strategie trvale udržitelného rozvoje Klasifikace činností a produkce Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Standardní klasifikace produkce (SKP) Klasifikace stavebních děl (CZ CC) Technická normalizace a zkušebnictví Evropská technická harmonizace Zkušebnictví Bezpečnost výrobku a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku Akreditace

8 ZÁKLADNÍ UKAZATELE N á r o d n í h o s p o d á ř s t v í m j /2004 HDP (v kupních cenách ) Tvorba hrubého fixního kapitálu Hrubá přidaná hodnota (v základních cenách) HDP (v kupních cenách) Tvorba hrubého fixního kapitálu Hrubá přidaná hodnota (v základních cenách) Zaměstnanost Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců mld Kč běžné ceny mld Kč ceny 1995 tisosob Kč 2 931,1 773, , ,8 600, , , , 2 767,7 743, , ,7 579, , , , 105,9 104,1 105,9 106,0 103,7 106,6 101,5 105,5 S t a v e b n i c t v í Provedené stavební práce mld Kč b c s c 422,7 362,1 394,3 347,7 107,2 104,1 Ceny stavebních prací 103,0 Stavební podniky (registrované ČSÚ) z toho soukromé podniky fyzické osoby obchodní společnosti tisíce 269,6 230,4 18,5 263,7 227,7 17,6 102,2 101,2 105,1 Zaměstnanost tisosob 457,5 451,1 101,4 Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci Provedené stavební práce z toho podíl nefinančních soukromých podniků nefin podniků pod zahraniční kontrolou Stavební podniky z toho nefinanční soukromé podniky nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou Zaměstnanost Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců Produktivita práce (z hodnoty S ) (z hodnoty ZSV ) mld Kč b c % % počet tisosob Kč TisKč bc 290,7 79,2 17, , , 1 798, ,7 269,0 80,5 16, , , 1 745, ,5 105,1 * 103,9 111,3 103,9 104,8 114,9 104,9 103,8 100,2 109,0 B y t y a b y d l e n í Byty zahájená výstavba dokončené počet ,4 101,8 * index ze objemu stavebních prací ve stálých cenách Prameny: Statistické ročenky ČR, ČSÚ Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR, ČSÚ Stavebnictví v roce (2004, 2005), ČSÚ Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil Čtvrtletní národní účty ČR ve 4 čtvrtletí (2005) ČSÚ Časové řady (2006) ČSÚ 9

9 I I N V E S T I C E A HRUBÝ FIXNÍ KAPITÁL 1 Tvorba hrubého fixního kapitálu 2 Systém podpory investiční činnosti a podnikání 3 Domy, byty a bydlení 4 Dopravní infrastruktura 5 Přímé zahraniční investice

10 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 1 TVORBA HRUBÉHO FIXNÍHO KAPITÁLU Tvorba hrubého fixního kapitálu je definována jako pořízení nových fixních hmotných a nehmotných aktiv, použitých fixních hmotných a nehmotných aktiv a pořízení nevyráběných hmotných a nehmotných aktiv, zvýšení hodnoty nevyráběných nefinančních aktiv (půdy, podzemních zdrojů, nepěstovaných biologických zdrojů a vodních zdrojů a nehmotných nevyráběných aktiv) Tvorba hrubého fixního kapitálu tedy zahrnuje pořízení a úbytky hmotných a nehmotných fixních aktiv, která mají charakter dlouhodobé spotřeby a jejich cena převyšuje stanovený limit, tj nové investice, náklady na velké opravy, zdokonalování investičního majetku, změny stavu základního stáda, nákupy a prodeje stávajícího investičního majetku a náklady spojené se změnou vlastnictví investičního majetku Nezahrnují se předměty dlouhodobé spotřeby nakoupené domácnostmi, předměty nakupované vládou pro vojenské účely, civilně nepoužitelné, výdaje na výzkum, vývoj, průzkum trhu apod Tvorba HDP, hrubého kapitálu a hrubého fixního kapitálu (HFK) HDP Hrubý kapitál HFK HDP Hrubý kapitál HFK HDP = 100 HK = 100 b ě ž n é c e n y c e n y r o k u m l d K č 2315,3 668,6 638,6 107,7 108,1 107,3 27,6 95,5 2414,7 674,2 643,3 104,3 100,8 100,7 26,6 95,4 2555,8 696,1 685,6 105,6 103,2 105,4 26,6 97,4 2767,7 765,8 749,9 107,9 110,0 110,2 2931,1 772,9 773,9 1617,9 534,3 507,6 1642,0 552,8 525,0 p ř e d c h o z í rok = ,9 102,6 100,4 106,3 104,1 105,4 p o d í l H F K v % 27,2 26,4 31,4 97,5 99,9 95,0 101,5 103,5 103,4 32,0 95,0 1703,0 568,3 550,4 103,2 102,8 104,7 32,3 96,8 1777,7 619,7 600,3 104,4 109,0 107,6 33,9 96,9 1879,8 604,8 600,5 106,0 100,1 103,7 31,9 99,3 V běžných cenách v roce 2005 činila tvorba hrubého fixního kapitálu (HFK) 773,9 mld Kč; proti roku 2004 se zvýšila o + 24 mld Kč, tj o + 4,1 % K růstu tvorby HFK v roce 2005 došlo v závislosti na růstu HDP i na růstu celého hrubého kapitálu, dynamika HFK ale přesáhla růst HK, nikoli však svůj předchozí růst v letech Proto se podíl HFK v běžných cenách proti roku 2004 nezvýšil Reálně vzrostla tvorba HFK meziročně o +3,7 %, tj o 0,2 mld Kč na 600,5 mld Kč V porovnání s tempem růstu HDP rostla tvorba HFK pomaleji o +2,3 %, v porovnání s růstem hrubého kapitálu rychleji o +3,6 p b a v důsledku toho se její podíl z hodnoty HDP v roce 2004 snížil o 2%, podíl z hodnoty hrubého kapitálu se zvýšil na 99,3 % Tvorba HFK rostla pomaleji než výdaje na celkovou konečnou spotřebu o 0,2 p b v běžných cenách, ale rychleji o +1,7 p b ve srovnatelných cenách obdobný vývoj byl i u výdajů na spotřebu domácností, vlády

11 I Investice, tvorba fixního kapitálu

12 I Investice, tvorba fixního kapitálu Tvorba HFK podle sektorů CELKEM Nefinanční podniky Finanční instituce Vládní instituce Domácnosti Neziskové instituce Nefinanční podniky Finanční instituce Vládní instituce Domácnosti Neziskové instituce CELKEM Nefinanční podniky Finanční instituce Vládní instituce Domácnosti Neziskové instituce b ě ž n é c e n y m l d K č 594, ,584 16,481 63, ,340 1, , ,338 18,841 75, ,072 2, , ,733 20,868 90, ,165 3,153 podíl na tvorbě HFK v % 68,2 66,6 64,2 2,8 3,0 3,2 10,6 11,8 14,1 18,2 18,3 18,1 0,2 0,3 0,5 Index předchozí rok =100% 107,3 104,9 114,3 118,7 108,1 184,5 100,7 97,0 110,8 120,2 99,2 145,2 685, ,286 9, , ,807 2,639 65,4 1,3 16,3 16,6 0,4 106,6 108,6 43,9 123,6 98,0 83,7 Meziročně se objem vytvořeného HFK zvýšil především díky růstu v sektoru vládních institucí, kde tvorba HFK dosáhla 111,7 mld Kč a relativní růst +23,6 %, v sektoru nefinančních institucí dosáhla tvorba HFK 448,3 mld Kč po růstu o +8,6 mld Kč, K relativnímu poklesu o 11,7 mld Kč (66 %) naopak došlo v sektoru finančních podniků Ve víceletém horizontu, tj proti roku 2000, došlo v roce 2003 ke změně sektorové struktury tvorby HFK především ve prospěch sektoru vládních institucí, a to na úkor právě sektoru finančních podniků; znamenalo to, že hnacím motorem investiční aktivity byl vládní sektor a nefinanční podniky Pokles tvorby HFK v sektoru domácností je sice patrný v běžných cenách objem HFK poklesl o více než 3,5 mld, ale relativně se jedná o pokles 2 % proti roku 2002 a dlouhodobě ( v porovnání s rokem 2000 ) došlo dokonce i ke zvýšení o 5% Tvorba HFK podle odvětví Zemědělství, lesní hospodářství, myslivost Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody Stavebnictví Obchod, opravy vozidel a spotřebního zboží Doprava, skladování, pošty, telekomunikace Finanční zprostředkování běžné ceny /2002 m l d K č 17,8 10,9 148,6 38,7 22,6 66,1 104,7 21,5 16,6 7,0 157,8 47,0 25,4 61,7 116,8 9,6 93,3 64,2 106,2 121,4 112,4 93,3 111,6 44,7 Nejvýznamnějším odvětvím z hlediska tvorby HFK v roce 2003 byl zpracovatelský průmysl s objemem vytvořeného HFK 157,8 mld Kč (v běžných cenách), což byla téměř

13 I Investice, tvorba fixního kapitálu čtvrtina celkové tvorby HFK Na dalších místech, podle výše vytvořeného HFK, byly doprava, skladování, pošty a telekomunikace ; tato odvětví vytvořila HFK za více než 100 mld Kč, což znamenalo podíl 17 % Podíly na tvorbě HFK a vývoj tvorby podle odvětví Zemědělství, lesní hospodářství, myslivost Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody Stavebnictví Obchod, opravy vozidel a spotřebního zboží Doprava, skladování, pošty, telekomunikace Finanční zprostředkování běžné ceny HFK celkem = 100 2,8 1,7 23,1 6,0 3,5 10,3 16,3 3,3 2,4 1,0 23,0 6,9 3,7 9,0 17,0 1,4 Tvorba HFK ve věcném členění Celkem budovy / stavby stroje / zařízení ostatní Celkem budovy / stavby stroje / zařízení ostatní b ě ž n é c e n y mld Kč běžné ceny 561,5 244,7 290,3 26,5 100,0 43,6 51,7 4,7 638,6 276,1 321,5 41,0 643,3 273,6 325,2 44,5 podíl na tvorbě HFK v % 100,0 100,0 43,2 42,5 50,3 50,6 6,4 6,9 685,6 321,0 319,5 45,1 100,0 46,8 46,6 6,6 Ve věcné struktuře tvorby HFK v roce 2003 v běžných cenách dosáhly budovy a stavby, tj HFK vytvořený stavebnictvím, 321,0 mld Kč a na tvorbě HFK se budovy a stavby podílely z 46,8 % Tvorba HFK v běžných cenách ve formě budovy a staveb předstihla o 1,5 mld Kč stroje a zařízení a jejich podíl na tvorbě o +0,2 procentního bodu Proti předchozímu se tvorba HFK formou budov a strojů relativně zvýšila o +17,3 %, což byl rychlejší růst než celková tvorba HFK (o +6,6 p b), i než tvorba HFK formou strojů a zařízení (o 1,8 p b)

14 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 2 SYSTÉM PODPORY INVESTIČNÍ ČINNOSTI A PODNIKÁNÍ I 21 INVESTIČNÍ POBÍDKY PRO ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Podpora investiční činnosti byla legislativně upravena v dubnu 1998 tak, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro české i zahraniční investory V roce 2000, s účinností od 1 května 2000, byl přijat zákon o investičních pobídkách (zákon č 72/2000 Sb), novelizovaný nejprve v lednu 2002 a dále v prosinci 2003 (zákonem č 19/2004 Sb, který, kromě jiného, upřesnil pojmy přípustná míra veřejné podpory, přípustná hodnota veřejné podpory a náklady, které mohou být podpořeny ) Také zjednodušil a rozšířil původní systém pobídek Tato právní úprava byla projednána s Evropskou komisí a splňuje evropská pravidla pro státní podpory Zákon č 72/200 Sb ve znění pozdějších předpisů je nyní platný od Systém pobídek zahrnuje: Daňové úlevy, spočívající v osvobození od daně z příjmů nově vzniklých společností po dobu až 10 let nebo částečné osvobození po dobu až 10 let existujících společnosti Daňové prázdniny jsou ukončeny po vyčerpání schválené státní podpory (viz dále uvedená poznámka o kompatibilitě se směrnicemi ES) Granty ve formě finančního příspěvku na vytváření nových pracovních míst Výše grantu je závislá na úrovni nezaměstnanosti v okrese, kde se má investice realizovat Pohybuje se od nuly (v okresech s mírou nezaměstnanosti pod celostátním průměrem) do Kč (+ 50 tiskč na osobu se zdravotním postižením, či nejméně 6 měsíců vedenou v evidenci uchazečů o zaměstnání) na jednoho zaměstnance (v okresech, kde míra nezaměstnanosti překračuje celostátní průměr o více než 50 %) Granty ve formě finančního příspěvku na výcvik a rekvalifikační kursy nových zaměstnanců Výše grantů se pohybuje od nuly do 35 % celkových nákladů na výcvik a rekvalifikaci Podpory vzniku průmyslových zón, ve formě výhodného získání pozemku a jeho vybavení infrastrukturou Podpora je určena pro obce, svazky obcí, kraje, rozvojové společnosti( právnické osoby, jejichž převažujícím předmětem podnikání jsou živnosti související s rozvojem a pronájmem podnikatelských nemovitostí na území ČR) nebo významné investory, kteří získali investiční pobídky podle Zákona Program podporuje přípravu průmyslových zón, výstavbu a rekonstrukci nájemních hal, regeneraci tzv brownfields, a to za účelem přípravy podmínek pro investiční projekty v sektorech zpracovatelského průmyslu Na základě zákona o investičních pobídkách využívalo ke dni investiční pobídky 205 společností Realizované investice podpořených firem dosáhnou dle předpokladů celkové výše téměř 6,79 mld USD a předpokládají vytvořit pracovních míst

15 I Investice, tvorba fixního kapitálu Získání pobídky je vázáno na splnění těchto podmínek: min 10 ha ucelené plochy, min 5 ha nevyužívané plochy u brownfields schválený územní plán pro průmyslovou výrobu, obchod a služby pozemky ve vlastnictví příjemce podpory nebo státu, příp investora účast státního rozpočtu nepřesahuje 200 Kč/m 2 plochy průmyslové zóny, resp1000 Kč/m 2 plochy brownfields pokud je příjemcem veřejné podpory rozvojová společnost či významný investor, musí být projekt financován tak, aby alespoň ve 25% celkových nákladů na projekt nebyl obsažen žádný prvek veřejné podpory Výše podpory nákladová mezera (rozdíl mezi náklady na přípravu projektu a výnosy z tohoto projektu) v případě výstavby či rekonstrukce infrastruktury již existujících průmyslových zón přímá dotace ve výši 75% uznatelných nákladů pro města, obce a kraje a 46 % pro podnikatelské subjekty v případě akreditace průmyslových zón max 400 tis ( 80 % nákladů) * * * Investiční pobídky jsou formou veřejné podpory a proto je třeba, aby byly kompatibilní s úpravou platnou v EU ( EC Regulations for Regional Support a EC Directive on Support of Retraining ) Jednotlivé žádosti o investiční pobídky schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu, které také rozhoduje o celkové výši státní dotace pro každý projekt Výše dotace se určuje percentuálním podílem z celkového objemu dané investice, tj investičních výdajů do budov, strojů a zařízení, včetně výdajů na nehmotné investice, a je diferencována podle alokace v ČR Maximální percentuální výše státní podpory (investiční pobídky z celkového objemu dané investice) pro jednotlivé regiony České republiky dosahuje: 50 % pro kraj Středočeský a Moravskoslezský, 49 % pro kraj Karlovarský, Ústecký, Olomoucký a Zlínský, 48 % pro kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina a Jihomoravský, 46 % pro kraj Jihočeský a Plzeňský a 20 % pro hlavní město Praha I 22 INVESTIČNÍ POBÍDKY PRO SLUŽBY A TECHNOLOGICKÁ CENTRA V nařízení vlády č 1238/2003 Sb je zakotven Rámcový program podpory technologických center a strategických služeb (viz poznámka níže), zahrnující následující formy vládní podpory a příslušné kvalifikační předpoklady: kvalifikační předpoklady: investice min 30 mil Kč ( 15 mil Kč) a vytvoření 50 ( 15) nových pracovních míst nejpozději do 3 let min polovina investice musí být kryta vlastními zdroji investora musí existovat předpoklad realizace výsledků technologického centra ve výrobě investice a pracovní místa musí být zachovány po dobu min 5 let

16 I Investice, tvorba fixního kapitálu Dotace na podnikatelskou činnost: pokrývá až 50 % (resp 65% u malých a středních podniků) uznatelných nákladů: investice do hmotného a nehmotného majetku pořízeného za období prvních 5 let nebo dvouleté hrubé mzdy zaměstnanců zaměstnaných do 3 let Hmotná podpora na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců pokrývá až do výše 35 % (v Praze 30 %) nákladů zvláštních na zvláštní školení (tj nákladů na výcvik, při němž zaměstnanci získají znalosti a dovednosti, které mohou být využity jen v investorově projektu a nemohou být jednoduše uplatněny u jiných zaměstnavatelů) a až 60 % (v Praze 55 %) nákladů na obecné školení (tj nákladů na výcvik, kterým získají zaměstnanci obecné znalosti a dovednosti, které mohou být využity i mimo investorův projekt), max 100 tis resp 150 tis Kč na jedno pracovní místo, v závislosti na celkovém počtu nově vytvořených pracovních míst Poznámka: Podporovanými službami se rozumí vybrané činnosti charakteristické vysokým podílem přidané hodnoty a vysokým podílem kvalifikované práce, těsnou vazbou na informační technologie prováděné ve zvláštních uživatelských kontaktních centrech, vč regionálních poboček nadnárodních společností, v softwarových centrech apod Technologickými centry se rozumí centra inovačních aktivit, která se těsně váží ke zpracovatelskému průmyslu Předpokládá se, že výsledky těchto aktivit budou uplatněny v běžné výrobě během 3 let od vydání Rozhodnutí o podpoře projektu Typická inovační aktivita technologického centra by měla zahrnovat běžnou rutinu nebo periodické změny výrobků, výrobních linek, výrobního procesu, existujících služeb nebo jiných prováděných operací, včetně změn představujících zlepšení Nesmí jít o aktivity závislé na zbrojním průmyslu I 23 PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INVESTIČNÍ POBÍDKU Žádost o pobídku podává investor na standardizovaném formuláři žádosti a registrace prostřednictvím agentury CzechInvest (viz dále) Ta žádost během 30 dnů vyhodnotí (60 dní v případě technologických center a podporovaných obchodních služeb) a předá ji Ministerstvu obchodu a průmyslu (MPO) MPO si vyžádá stanoviska ostatních resortů ( 14 dní na vrácení připomínek) a ve spolupráci s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže rozhodne, v souladu s regulačními předpisy ES, během 2 až 3 měsíců o celkové výši podpory Po obdržení stanovisek jednotlivých resortů vyhotoví MPO návrh Nabídku na poskytnutí investičních pobídek a předá ho investorovi Návrh bude obsahovat všechny druhy a výše podpor, které přicházejí v úvahu, a stanoví podmínky pro jejich udělení Investor má lhůtu 6 měsíců na přijetí tohoto návrhu Po jeho přijetí MPO vydá definitivní Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek Další podrobnosti o investičních pobídkách jsou obsaženy v tištěné nebo elektronické formě v Manuálu investičních pobídek

17 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 24 JINÉ PODPORY PODNIKÁNÍ Pro případy, kdy z nejrůznějších důvodů nemohou být splněna kritéria výše uvedeného systému investičních pobídek, existují další možnosti podpory (žádná z těchto podpor nezahrnuje daňové úlevy ve formě daňových prázdnin ) Programy podpory malého a středního podnikání jsou určeny pro podniky, jejichž počet zaměstnanců na plný úvazek se pohybuje v rozmezí 50 až 250 osob (v závislosti na daném programu); dalšími kritérii jsou objem příjmů a majetku Nejvýše 25 procent podniku může být vlastněno subjektem, který kritéria nesplňuje O podporu mohou žádat jen již existující subjekty Vláda České republiky schválila dne 2 dubna 2006 usnesením č 353 program podpory malých a středních podnikatelů postižených povodní v roce 2006 s názvem REKONSTRUKCE 2006 Podpora bude poskytována malým a středním podnikatelům na území postiženým povodní s cílem usnadnit obnovu jejich činnosti Formou podpory je cenově zvýhodněná záruka za bankovní úvěryzáruka je poskytována až do výše 90% jistiny úvěru a nesplacených úroků nepřesahujících 20% zůstatku jistiny úvěru Drobným podnikatelům s méně než 10 zaměstnanci může být poskytnuta i dotace až do výše 10% uznatelných nákladů na obnovu podnikatelské činnosti, maximálně však 1 mil Kč Záruky za bankovní úvěry a dotace jsou poskytovány prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, as Národní programy podpory malého a středního podnikání na období , schválené vládou České republiky usnesením č 1159 dne , včetně změny podmínek programů, které schválil ministr průmyslu a obchodu s platností od : ZÁRUKA poskytnout zvýhodněné daňové záruky k bankovnímu úvěru a k rizikovému a rozvojovému kapitálu, záruky za návrhy do obchodních soutěží a záruky za provozní úvěry za účelem usnadňovat realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšování konkurenceschopnosti těchto podnikatelů * * * V rámci Národního vzdělávacího fondu existuje několik programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů Tento fond je také národním koordinačním centrem programu EU Leonardo da Vinci Program podporuje vzdělávací programy v tuzemsku (až do 75 % celkových nákladů) a studijní pobyty v zemích EU (až do 5000 euro na jeden pobyt) V oblasti zdanění je umožněno společnostem odečítat ze svého daňového základu 10 až 15 % nákladů na nové stroje a technologie, pokud jsou prvními vlastníky nebo nájemci Úleva na dani z nemovitostí na 5 let se nabízí společnostem, které přešly z vytápění svých prostor uhlím nebo naftou na vytápění plynem, elektřinou nebo jinými, alternativními zdroji energií

18 I Investice, tvorba fixního kapitálu Podporu vývozu zabezpečuje: národní agentura CzechTrade, která zprostředkovává kontakty a informace o vývozních příležitostech ve světě a finanční asistenci při průzkumech trhů, vydávání vývozních katalogů a utváření obchodních kontaktů; podrobnosti jsou dostupné na adrese wwwczechtradecz, Česká exportní banka, která pomáhá vytvářet pro exportéry podmínky srovnatelné s podmínkami, které mají zahraniční vývozci, Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která umožňuje vývozcům pojištění proti rizikům z neplacení ze strany zahraničních zákazníků v důsledku obchodních a politických rizik V České republice existuje více než 25 Obchodních inovačních center (BIC), Vědeckých a technologických parků a Inkubátorů Podrobnosti jsou k dispozici na webové stránce Společnosti vědeckých a technologických parků wwwsvtpcz Inovační centrum založené Českým vysokým učením technickým patří k nejvýznamnějším z těchto center (adresa Jeho posláním je podpora rozvoje malých a středních inovativních firem a v tomto směru se podílí na řadě národních a mezinárodních projektů Zákonem č 1/2004 Sb z 3 prosince 2003 byla zřízena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest; je státní příspěvkovou organizací, podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu Agentura poskytuje podporu malým a středním podnikatelům podle tohoto zákona a na základě programů schválených vládou podle zvláštního zákona (např zákona č 218/2000 Sb), plní funkci určené organizace při poskytování investičních pobídek podle zákona č 72/2000 Sb a další úkoly I 25 OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byl vyhlášen Operační program průmysl a podnikání (OPPP) Cílem podpory v rámci Operačního programu průmysl a podnikání je zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU Pro zajištění stanovených cílů se pomoc soustředí na rozvoj malých a středních podniků, podporu inovačních aktivit v průmyslu a výrobní technickou, ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví, včetně odstraňování starých zátěží tak, aby byl dosažen pozitivní synergický efekt v oblasti životního prostředí, rovných příležitostí a budování informační společnosti nedílnou součástí je i trvalé snižování nákladů, v podmínkách ČR zejména cestou zvyšování efektivnosti využití energií Operační program průmysl a podnikání bude financován z jednoho zdroje, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj Jeho prostředky se člení na rozvoj podnikatelského prostředí (50 % prostředků OPPP), rozvoj konkurenční schopnosti podniků (46 %) na technickou pomoc (4 %) Pro roky byly vyhlášeny v rámci OPPP přímé podpory podnikatelům tyto programy pro malé a střední firmy:

19 I Investice, tvorba fixního kapitálu START, KREDIT, MARKETING, INOVACE, ÚSPORA energie obnovitelné zdroje jedná se o zvýhodněné bezúročné úvěry a nevratné dotace na pořízení hmotného i nehmotného majetku, zásob, technologií, rekonstrukce a technické zhodnocení atd Všeobecné podmínky byly stanoveny a zveřejněny a jsou k dispozici na wwwmpocz nebo wwwczechinvestcz

20 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 3 DOMY, BYTY A BYDLENÍ I 31 BYTOVÁ VÝSTAVBA Po vysokých objemech bytové výstavby v 70 a 80 letech (v 80 letech se počet bytů dokončených ročně pohyboval mezi 80 a 50 tisíci) došlo na začátku 90 let k útlumu bytové výstavby, a to jak zahajování, tak dokončování výstavby bytů Roční počet dokončených bytů se v období postupně snižoval až na necelých 13 tisíc V dalším pětiletém období se roční počet dokončených bytů postupně zvyšoval až na bytů v roce 2000 V dalších letech růst v podstatě pokračoval a v roce 2004 dosáhl dokončených bytů Vývoj počtu zahájených dokončených rozestavěných bytů Zahájené byty Dokončené byty Rozestavěné byty počet index počet index počet index , , , , , , , , , , , , ,5 55,1 59,8 64,0 66, ,5 61,2 60,8 72,4 73, ,6 81,6 87,6 92,4 97,7 Poznámka: Podrobnější údaje viz tabulka čís 32 v kapitole V Podobně klesl i počet ročně zahajované výstavby bytů; minimum bylo v roce 1993 (7454 bytů, což bylo jen 12 % v porovnání s rokem 1990) Zatímco počet dokončených bytů klesal poměrně postupně, počet bytů, jejichž výstavba byla zahajována, zaznamenal prudký propad z roku na rok (na v roce 1991 z v roce 1990) Proti 90 letům se dramaticky snížila zejména družstevní bytová výstavba V dalších letech počet ročně zahajovaných bytů rostl, i když s určitým kolísáním; nejvyšší počet byl dosud dosažen v roce 2005 ( bytů) V roce 2005 dosáhla již situace u rozestavěných bytů téměř 98 procentního podílu z roku 1990 (Přehled ročních počtů dokončených, zahájených a rozestavěných bytů od roku 1990 viz též V kapitola Vybrané ukazatele ČR )

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001 Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zpráva o činnosti Fondu byla projednána a vzata na vědomí vládou ČR dne

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Analýzy podpor bydlení v gesci MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Analýzy podpor bydlení v gesci MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Analýzy podpor bydlení v gesci MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Finální verze 31. srpna 2010 Obsah prezentace Manažerské shrnutí Metodika výpočtu Přínosy pro státní rozpočet a veřejné rozpočty z investic

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 Investiční pobídky dle zákona -- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002

PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002 PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor bytové politiky březen 2002 PODPORA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ STÁTNÍ ROZPOČET Zajištění systému financování stavebního

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Praha, 12.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Pokyny pro žadatele Podřízené úvěry

Pokyny pro žadatele Podřízené úvěry Znění platné od 2. 1. 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Pokyny pro žadatele Podřízené úvěry Program PROGRES - Výzva III Investice do

Více