STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1

2 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Odbor stavebnictví a investičního rozvoje STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2006 PRACOVNÍ PŘÍRUČKA 13 aktualizované vydání Praha květen 2006

3 Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních hmot nebo osobám zajímajícím se o tuto problematiku, i zahraničním zájemcům, kteří vstupují na český stavební trh Kromě toho může příručka posloužit jako pomůcka obsahující standardní informace poskytované partnerům z dalších odvětví a oborů, ale i institucí, škol apod v nejobecnějším slova smyslu Zpracování příručky navazuje na předcházející vydání a tvoří ji kapitoly a přílohy: I Tvorba hrubého fixního kapitálu, systém podpory investiční činnosti a podnikání, byty a bydlení, dopravní infrastruktura a přímé zahraniční investice II Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) III Stavební hmoty (postavení výroby stavebních hmot,počet a struktura subjektů působících na trhu, produkce stavebních hmot, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky) IV Mezinárodní porovnání ve vybraných ukazatelích IV Vybrané ukazatele ČR VI Vybraná témata z problematiky investičního a stavebního procesu Číselné a jiné údaje, např citované právní normy apod, se vztahují především k období do konce roku 2005, ale v těch případech, kdy to bylo vhodné byly zahrnuty i prameny novější (Týká se to např citování právních norem) Obsah příručky nemůže a nechce nahradit originální zdroje informací, ale podat základní orientační informaci, příp směrovat zájemce na další zdroje V příručce jsou jen faktografické informace a vysvětlivky bez hodnotících komentářů, které by mohly informace subjektivně ovlivnit Stejně tak seznamy podniků, které jsou v příručce uvedeny, mají orientační charakter a nemohou nahradit specializované prameny Aktuální informace o stavebnictví v daném roce lze získat na internetové adrese wwwmpocz Komplexnější informace o stavebnictví jsou uváděny na adrese wwwceskestavebnictvicz Příručka vznikla z iniciativy odboru stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu ČR před 12 lety Na jejím zpracování se podílí řada odborníků působících ve výstavbě, stavebnictví a výrobě stavebních hmot Současné vydání z nich vychází, původní údaje aktualizuje a doplňuje s využitím konzultací s externími odborníky a podkladů dalších institucí Zpracovatel jim všem za poskytnuté podklady, rady a upozornění děkuje i touto formou V Praze, květen 2006 Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovala společnost Ú R S Praha, a s Kontakt: ISBN

4 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE (Tabulka) 9 I INVESTICE A HRUBÝ FIXNÍ KAPITÁL 11 1 Tvorba hrubého fixního kapitálu Systém podpory investiční činnosti a podnikání Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl Investiční pobídky pro služby a technologická centra Podávání žádostí o investiční pobídku Jiné podpory pro podnikání Operační program průmysl a podnikání Domy, byty a bydlení Bytová výstavba Státní podpora bydlení 321 Státní fond rozvoje bydlení 322 Ostatní formy státní podpory bydlení 323 Stavební spoření a státní podpora stavebního spoření Dopravní infrastruktura Státní fond DI a významné projekty v roce 2003 a 2004 Přímé zahraniční investice Zahraniční investice v ČR České přímé investice v zahraničí II STAVEBNICTVÍ 41 1 Postavení stavebnictví v NH a základní trendy jeho vývoje 43 2 Stavební trh Počet a struktura stavebních podniků Stavební produkce a ceny Objem a struktura stavební produkce Potenciální prvky dynamiky Stavební povolení 322 Zakázky na stavební práce Ceny stavebních prací Pracovníci a mzdy Zaměstnanost 411 Zaměstnanost v odvětví 412 Zaměstnanci v podnicích s 20 a více zaměstnanci Mzdy 421 Mzdy v odvětví 422 Mzdy v podnicích s 20 a více zaměstnanci Produktivita práce Hospodářské výsledky Hospodářské výsledky (podniků se 100 a více zaměstnanci) Podniky pod zahraniční kontrolou 59 68

5 III STAVEBNÍ HMOTY 75 1 Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR 77 2 Počet a struktura subjektů působících na trhu 78 3 Produkce stavebních hmot 80 4 Pracovníci a mzdy 83 5 Hospodářské výsledky (podniků se 100 a více zaměstnanci) 85 IV MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ Obecné charakteristiky Obyvatelstvo Pozemní komunikace Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v paritě kupní síly Produktivita práce (na 1 zaměstnanou osobu) Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Hrubý fixní kapitál Podíl tvorby HFK v soukromém sektoru na HDP Stavebnictví Stavebnictví zemí EU Stavební produkce a HDP Meziroční změny objemu stavební produkce podle směrů výstavby země EU Struktura stavební produkce v EU Pracovní síla ve stavebnictví Pracovníci stavebnictví v roce 2005 v zemích EU Byty a bydlení Bytový fond Byty podle počtu místností Byty podle užitné plochy Vybavenost bytů Místo a status bydlení Dokončené byty V VYBRANÉ UKAZATELE ČR (Tabulky) Vybrané makroekonomické ukazatele ČR Výdaje a zdroje HDP Dlouhodobý vývoj HDP Ostatní ukazatele Počty jednotek v registru ekonomických subjektů Tvorba hrubého fixního kapitálu věcné členění Přímé zahraniční investice v ČR teritoriálně Přímé zahraničí investice v ČR dle odvětví Zaměstnanost a mzdy Zaměstnanost Průměrná měsíční mzda

6 Byty a bydlení Domovní a bytový fond 311 Vývoj 312 Struktura domovního a bytového fondu v r 2001 Zahájené a dokončené byty 321 Absolutní údaje 322 Indexy Byty podle typů zahájená výstavba Byty podle typů dokončená výstavba Krajská struktura bytové výstavby Zrušené byty Dokončené byty podle počtu místností Dokončené byty podle plochy Stavebnictví Stavební podniky (s 20 a více zaměstnanci) Stavební produkce podle velikosti a typu podniku Stavební produkce podle druhu prací Stavební povolení absolutní čísla Stavební povolení indexy Zakázky Zaměstnanci stav a vývoj (podniky s 20 a více zaměstnanci) Zaměstnanci struktura Měsíční mzda a produktivita práce (podniky s 20 a více zaměstnanci) Ceny stavebních děl Stavební hmoty Výroba vybraných komodit Výrobci stavebních hmot VI TEXTOVÁ PŘÍLOHA Stručný přehled základních změn legislativy Stavební zákon Stávající legislativa Územní plánování 212 Stavební řád 213 Stavební úřady a státní dohled 22 Nový stavební zákon 221 Základní zásady 222 Územní plánování 223 Stavební řád 224 Ostatní 225 Stavební úřady a státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu a působnost MMR 224 Změnový zákon Vyvlastnění pozemků a staveb a ochrana zvláštních zájmů Odborné orgány a profese činné ve výstavbě, jiné instituce Autorizované profese činné ve výstavbě Ostatní účastníci stavebního procesu Účastníci stavebního procesu podle nového stavebního zákona Geodetická činnost Katastrální území a orgány a katastr nemovitostí 150

7 Zadávání veřejných zakázek Stávající legislativa Nový zákon o veřejných zakázkách Koncesní zákon Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a užívání staveb Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ochrana životního prostředí Vodní hospodářství a ochrana vod Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Ochrana přírody Ochrana půdního fondu a lesního hospodářství Ochrana nerostného bohatství 7 Ostatní předpisy související s výstavbou Strategie trvale udržitelného rozvoje Klasifikace činností a produkce Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Standardní klasifikace produkce (SKP) Klasifikace stavebních děl (CZ CC) Technická normalizace a zkušebnictví Evropská technická harmonizace Zkušebnictví Bezpečnost výrobku a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku Akreditace

8 ZÁKLADNÍ UKAZATELE N á r o d n í h o s p o d á ř s t v í m j /2004 HDP (v kupních cenách ) Tvorba hrubého fixního kapitálu Hrubá přidaná hodnota (v základních cenách) HDP (v kupních cenách) Tvorba hrubého fixního kapitálu Hrubá přidaná hodnota (v základních cenách) Zaměstnanost Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců mld Kč běžné ceny mld Kč ceny 1995 tisosob Kč 2 931,1 773, , ,8 600, , , , 2 767,7 743, , ,7 579, , , , 105,9 104,1 105,9 106,0 103,7 106,6 101,5 105,5 S t a v e b n i c t v í Provedené stavební práce mld Kč b c s c 422,7 362,1 394,3 347,7 107,2 104,1 Ceny stavebních prací 103,0 Stavební podniky (registrované ČSÚ) z toho soukromé podniky fyzické osoby obchodní společnosti tisíce 269,6 230,4 18,5 263,7 227,7 17,6 102,2 101,2 105,1 Zaměstnanost tisosob 457,5 451,1 101,4 Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci Provedené stavební práce z toho podíl nefinančních soukromých podniků nefin podniků pod zahraniční kontrolou Stavební podniky z toho nefinanční soukromé podniky nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou Zaměstnanost Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců Produktivita práce (z hodnoty S ) (z hodnoty ZSV ) mld Kč b c % % počet tisosob Kč TisKč bc 290,7 79,2 17, , , 1 798, ,7 269,0 80,5 16, , , 1 745, ,5 105,1 * 103,9 111,3 103,9 104,8 114,9 104,9 103,8 100,2 109,0 B y t y a b y d l e n í Byty zahájená výstavba dokončené počet ,4 101,8 * index ze objemu stavebních prací ve stálých cenách Prameny: Statistické ročenky ČR, ČSÚ Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR, ČSÚ Stavebnictví v roce (2004, 2005), ČSÚ Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil Čtvrtletní národní účty ČR ve 4 čtvrtletí (2005) ČSÚ Časové řady (2006) ČSÚ 9

9 I I N V E S T I C E A HRUBÝ FIXNÍ KAPITÁL 1 Tvorba hrubého fixního kapitálu 2 Systém podpory investiční činnosti a podnikání 3 Domy, byty a bydlení 4 Dopravní infrastruktura 5 Přímé zahraniční investice

10 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 1 TVORBA HRUBÉHO FIXNÍHO KAPITÁLU Tvorba hrubého fixního kapitálu je definována jako pořízení nových fixních hmotných a nehmotných aktiv, použitých fixních hmotných a nehmotných aktiv a pořízení nevyráběných hmotných a nehmotných aktiv, zvýšení hodnoty nevyráběných nefinančních aktiv (půdy, podzemních zdrojů, nepěstovaných biologických zdrojů a vodních zdrojů a nehmotných nevyráběných aktiv) Tvorba hrubého fixního kapitálu tedy zahrnuje pořízení a úbytky hmotných a nehmotných fixních aktiv, která mají charakter dlouhodobé spotřeby a jejich cena převyšuje stanovený limit, tj nové investice, náklady na velké opravy, zdokonalování investičního majetku, změny stavu základního stáda, nákupy a prodeje stávajícího investičního majetku a náklady spojené se změnou vlastnictví investičního majetku Nezahrnují se předměty dlouhodobé spotřeby nakoupené domácnostmi, předměty nakupované vládou pro vojenské účely, civilně nepoužitelné, výdaje na výzkum, vývoj, průzkum trhu apod Tvorba HDP, hrubého kapitálu a hrubého fixního kapitálu (HFK) HDP Hrubý kapitál HFK HDP Hrubý kapitál HFK HDP = 100 HK = 100 b ě ž n é c e n y c e n y r o k u m l d K č 2315,3 668,6 638,6 107,7 108,1 107,3 27,6 95,5 2414,7 674,2 643,3 104,3 100,8 100,7 26,6 95,4 2555,8 696,1 685,6 105,6 103,2 105,4 26,6 97,4 2767,7 765,8 749,9 107,9 110,0 110,2 2931,1 772,9 773,9 1617,9 534,3 507,6 1642,0 552,8 525,0 p ř e d c h o z í rok = ,9 102,6 100,4 106,3 104,1 105,4 p o d í l H F K v % 27,2 26,4 31,4 97,5 99,9 95,0 101,5 103,5 103,4 32,0 95,0 1703,0 568,3 550,4 103,2 102,8 104,7 32,3 96,8 1777,7 619,7 600,3 104,4 109,0 107,6 33,9 96,9 1879,8 604,8 600,5 106,0 100,1 103,7 31,9 99,3 V běžných cenách v roce 2005 činila tvorba hrubého fixního kapitálu (HFK) 773,9 mld Kč; proti roku 2004 se zvýšila o + 24 mld Kč, tj o + 4,1 % K růstu tvorby HFK v roce 2005 došlo v závislosti na růstu HDP i na růstu celého hrubého kapitálu, dynamika HFK ale přesáhla růst HK, nikoli však svůj předchozí růst v letech Proto se podíl HFK v běžných cenách proti roku 2004 nezvýšil Reálně vzrostla tvorba HFK meziročně o +3,7 %, tj o 0,2 mld Kč na 600,5 mld Kč V porovnání s tempem růstu HDP rostla tvorba HFK pomaleji o +2,3 %, v porovnání s růstem hrubého kapitálu rychleji o +3,6 p b a v důsledku toho se její podíl z hodnoty HDP v roce 2004 snížil o 2%, podíl z hodnoty hrubého kapitálu se zvýšil na 99,3 % Tvorba HFK rostla pomaleji než výdaje na celkovou konečnou spotřebu o 0,2 p b v běžných cenách, ale rychleji o +1,7 p b ve srovnatelných cenách obdobný vývoj byl i u výdajů na spotřebu domácností, vlády

11 I Investice, tvorba fixního kapitálu

12 I Investice, tvorba fixního kapitálu Tvorba HFK podle sektorů CELKEM Nefinanční podniky Finanční instituce Vládní instituce Domácnosti Neziskové instituce Nefinanční podniky Finanční instituce Vládní instituce Domácnosti Neziskové instituce CELKEM Nefinanční podniky Finanční instituce Vládní instituce Domácnosti Neziskové instituce b ě ž n é c e n y m l d K č 594, ,584 16,481 63, ,340 1, , ,338 18,841 75, ,072 2, , ,733 20,868 90, ,165 3,153 podíl na tvorbě HFK v % 68,2 66,6 64,2 2,8 3,0 3,2 10,6 11,8 14,1 18,2 18,3 18,1 0,2 0,3 0,5 Index předchozí rok =100% 107,3 104,9 114,3 118,7 108,1 184,5 100,7 97,0 110,8 120,2 99,2 145,2 685, ,286 9, , ,807 2,639 65,4 1,3 16,3 16,6 0,4 106,6 108,6 43,9 123,6 98,0 83,7 Meziročně se objem vytvořeného HFK zvýšil především díky růstu v sektoru vládních institucí, kde tvorba HFK dosáhla 111,7 mld Kč a relativní růst +23,6 %, v sektoru nefinančních institucí dosáhla tvorba HFK 448,3 mld Kč po růstu o +8,6 mld Kč, K relativnímu poklesu o 11,7 mld Kč (66 %) naopak došlo v sektoru finančních podniků Ve víceletém horizontu, tj proti roku 2000, došlo v roce 2003 ke změně sektorové struktury tvorby HFK především ve prospěch sektoru vládních institucí, a to na úkor právě sektoru finančních podniků; znamenalo to, že hnacím motorem investiční aktivity byl vládní sektor a nefinanční podniky Pokles tvorby HFK v sektoru domácností je sice patrný v běžných cenách objem HFK poklesl o více než 3,5 mld, ale relativně se jedná o pokles 2 % proti roku 2002 a dlouhodobě ( v porovnání s rokem 2000 ) došlo dokonce i ke zvýšení o 5% Tvorba HFK podle odvětví Zemědělství, lesní hospodářství, myslivost Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody Stavebnictví Obchod, opravy vozidel a spotřebního zboží Doprava, skladování, pošty, telekomunikace Finanční zprostředkování běžné ceny /2002 m l d K č 17,8 10,9 148,6 38,7 22,6 66,1 104,7 21,5 16,6 7,0 157,8 47,0 25,4 61,7 116,8 9,6 93,3 64,2 106,2 121,4 112,4 93,3 111,6 44,7 Nejvýznamnějším odvětvím z hlediska tvorby HFK v roce 2003 byl zpracovatelský průmysl s objemem vytvořeného HFK 157,8 mld Kč (v běžných cenách), což byla téměř

13 I Investice, tvorba fixního kapitálu čtvrtina celkové tvorby HFK Na dalších místech, podle výše vytvořeného HFK, byly doprava, skladování, pošty a telekomunikace ; tato odvětví vytvořila HFK za více než 100 mld Kč, což znamenalo podíl 17 % Podíly na tvorbě HFK a vývoj tvorby podle odvětví Zemědělství, lesní hospodářství, myslivost Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody Stavebnictví Obchod, opravy vozidel a spotřebního zboží Doprava, skladování, pošty, telekomunikace Finanční zprostředkování běžné ceny HFK celkem = 100 2,8 1,7 23,1 6,0 3,5 10,3 16,3 3,3 2,4 1,0 23,0 6,9 3,7 9,0 17,0 1,4 Tvorba HFK ve věcném členění Celkem budovy / stavby stroje / zařízení ostatní Celkem budovy / stavby stroje / zařízení ostatní b ě ž n é c e n y mld Kč běžné ceny 561,5 244,7 290,3 26,5 100,0 43,6 51,7 4,7 638,6 276,1 321,5 41,0 643,3 273,6 325,2 44,5 podíl na tvorbě HFK v % 100,0 100,0 43,2 42,5 50,3 50,6 6,4 6,9 685,6 321,0 319,5 45,1 100,0 46,8 46,6 6,6 Ve věcné struktuře tvorby HFK v roce 2003 v běžných cenách dosáhly budovy a stavby, tj HFK vytvořený stavebnictvím, 321,0 mld Kč a na tvorbě HFK se budovy a stavby podílely z 46,8 % Tvorba HFK v běžných cenách ve formě budovy a staveb předstihla o 1,5 mld Kč stroje a zařízení a jejich podíl na tvorbě o +0,2 procentního bodu Proti předchozímu se tvorba HFK formou budov a strojů relativně zvýšila o +17,3 %, což byl rychlejší růst než celková tvorba HFK (o +6,6 p b), i než tvorba HFK formou strojů a zařízení (o 1,8 p b)

14 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 2 SYSTÉM PODPORY INVESTIČNÍ ČINNOSTI A PODNIKÁNÍ I 21 INVESTIČNÍ POBÍDKY PRO ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Podpora investiční činnosti byla legislativně upravena v dubnu 1998 tak, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro české i zahraniční investory V roce 2000, s účinností od 1 května 2000, byl přijat zákon o investičních pobídkách (zákon č 72/2000 Sb), novelizovaný nejprve v lednu 2002 a dále v prosinci 2003 (zákonem č 19/2004 Sb, který, kromě jiného, upřesnil pojmy přípustná míra veřejné podpory, přípustná hodnota veřejné podpory a náklady, které mohou být podpořeny ) Také zjednodušil a rozšířil původní systém pobídek Tato právní úprava byla projednána s Evropskou komisí a splňuje evropská pravidla pro státní podpory Zákon č 72/200 Sb ve znění pozdějších předpisů je nyní platný od Systém pobídek zahrnuje: Daňové úlevy, spočívající v osvobození od daně z příjmů nově vzniklých společností po dobu až 10 let nebo částečné osvobození po dobu až 10 let existujících společnosti Daňové prázdniny jsou ukončeny po vyčerpání schválené státní podpory (viz dále uvedená poznámka o kompatibilitě se směrnicemi ES) Granty ve formě finančního příspěvku na vytváření nových pracovních míst Výše grantu je závislá na úrovni nezaměstnanosti v okrese, kde se má investice realizovat Pohybuje se od nuly (v okresech s mírou nezaměstnanosti pod celostátním průměrem) do Kč (+ 50 tiskč na osobu se zdravotním postižením, či nejméně 6 měsíců vedenou v evidenci uchazečů o zaměstnání) na jednoho zaměstnance (v okresech, kde míra nezaměstnanosti překračuje celostátní průměr o více než 50 %) Granty ve formě finančního příspěvku na výcvik a rekvalifikační kursy nových zaměstnanců Výše grantů se pohybuje od nuly do 35 % celkových nákladů na výcvik a rekvalifikaci Podpory vzniku průmyslových zón, ve formě výhodného získání pozemku a jeho vybavení infrastrukturou Podpora je určena pro obce, svazky obcí, kraje, rozvojové společnosti( právnické osoby, jejichž převažujícím předmětem podnikání jsou živnosti související s rozvojem a pronájmem podnikatelských nemovitostí na území ČR) nebo významné investory, kteří získali investiční pobídky podle Zákona Program podporuje přípravu průmyslových zón, výstavbu a rekonstrukci nájemních hal, regeneraci tzv brownfields, a to za účelem přípravy podmínek pro investiční projekty v sektorech zpracovatelského průmyslu Na základě zákona o investičních pobídkách využívalo ke dni investiční pobídky 205 společností Realizované investice podpořených firem dosáhnou dle předpokladů celkové výše téměř 6,79 mld USD a předpokládají vytvořit pracovních míst

15 I Investice, tvorba fixního kapitálu Získání pobídky je vázáno na splnění těchto podmínek: min 10 ha ucelené plochy, min 5 ha nevyužívané plochy u brownfields schválený územní plán pro průmyslovou výrobu, obchod a služby pozemky ve vlastnictví příjemce podpory nebo státu, příp investora účast státního rozpočtu nepřesahuje 200 Kč/m 2 plochy průmyslové zóny, resp1000 Kč/m 2 plochy brownfields pokud je příjemcem veřejné podpory rozvojová společnost či významný investor, musí být projekt financován tak, aby alespoň ve 25% celkových nákladů na projekt nebyl obsažen žádný prvek veřejné podpory Výše podpory nákladová mezera (rozdíl mezi náklady na přípravu projektu a výnosy z tohoto projektu) v případě výstavby či rekonstrukce infrastruktury již existujících průmyslových zón přímá dotace ve výši 75% uznatelných nákladů pro města, obce a kraje a 46 % pro podnikatelské subjekty v případě akreditace průmyslových zón max 400 tis ( 80 % nákladů) * * * Investiční pobídky jsou formou veřejné podpory a proto je třeba, aby byly kompatibilní s úpravou platnou v EU ( EC Regulations for Regional Support a EC Directive on Support of Retraining ) Jednotlivé žádosti o investiční pobídky schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu, které také rozhoduje o celkové výši státní dotace pro každý projekt Výše dotace se určuje percentuálním podílem z celkového objemu dané investice, tj investičních výdajů do budov, strojů a zařízení, včetně výdajů na nehmotné investice, a je diferencována podle alokace v ČR Maximální percentuální výše státní podpory (investiční pobídky z celkového objemu dané investice) pro jednotlivé regiony České republiky dosahuje: 50 % pro kraj Středočeský a Moravskoslezský, 49 % pro kraj Karlovarský, Ústecký, Olomoucký a Zlínský, 48 % pro kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina a Jihomoravský, 46 % pro kraj Jihočeský a Plzeňský a 20 % pro hlavní město Praha I 22 INVESTIČNÍ POBÍDKY PRO SLUŽBY A TECHNOLOGICKÁ CENTRA V nařízení vlády č 1238/2003 Sb je zakotven Rámcový program podpory technologických center a strategických služeb (viz poznámka níže), zahrnující následující formy vládní podpory a příslušné kvalifikační předpoklady: kvalifikační předpoklady: investice min 30 mil Kč ( 15 mil Kč) a vytvoření 50 ( 15) nových pracovních míst nejpozději do 3 let min polovina investice musí být kryta vlastními zdroji investora musí existovat předpoklad realizace výsledků technologického centra ve výrobě investice a pracovní místa musí být zachovány po dobu min 5 let

16 I Investice, tvorba fixního kapitálu Dotace na podnikatelskou činnost: pokrývá až 50 % (resp 65% u malých a středních podniků) uznatelných nákladů: investice do hmotného a nehmotného majetku pořízeného za období prvních 5 let nebo dvouleté hrubé mzdy zaměstnanců zaměstnaných do 3 let Hmotná podpora na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců pokrývá až do výše 35 % (v Praze 30 %) nákladů zvláštních na zvláštní školení (tj nákladů na výcvik, při němž zaměstnanci získají znalosti a dovednosti, které mohou být využity jen v investorově projektu a nemohou být jednoduše uplatněny u jiných zaměstnavatelů) a až 60 % (v Praze 55 %) nákladů na obecné školení (tj nákladů na výcvik, kterým získají zaměstnanci obecné znalosti a dovednosti, které mohou být využity i mimo investorův projekt), max 100 tis resp 150 tis Kč na jedno pracovní místo, v závislosti na celkovém počtu nově vytvořených pracovních míst Poznámka: Podporovanými službami se rozumí vybrané činnosti charakteristické vysokým podílem přidané hodnoty a vysokým podílem kvalifikované práce, těsnou vazbou na informační technologie prováděné ve zvláštních uživatelských kontaktních centrech, vč regionálních poboček nadnárodních společností, v softwarových centrech apod Technologickými centry se rozumí centra inovačních aktivit, která se těsně váží ke zpracovatelskému průmyslu Předpokládá se, že výsledky těchto aktivit budou uplatněny v běžné výrobě během 3 let od vydání Rozhodnutí o podpoře projektu Typická inovační aktivita technologického centra by měla zahrnovat běžnou rutinu nebo periodické změny výrobků, výrobních linek, výrobního procesu, existujících služeb nebo jiných prováděných operací, včetně změn představujících zlepšení Nesmí jít o aktivity závislé na zbrojním průmyslu I 23 PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INVESTIČNÍ POBÍDKU Žádost o pobídku podává investor na standardizovaném formuláři žádosti a registrace prostřednictvím agentury CzechInvest (viz dále) Ta žádost během 30 dnů vyhodnotí (60 dní v případě technologických center a podporovaných obchodních služeb) a předá ji Ministerstvu obchodu a průmyslu (MPO) MPO si vyžádá stanoviska ostatních resortů ( 14 dní na vrácení připomínek) a ve spolupráci s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže rozhodne, v souladu s regulačními předpisy ES, během 2 až 3 měsíců o celkové výši podpory Po obdržení stanovisek jednotlivých resortů vyhotoví MPO návrh Nabídku na poskytnutí investičních pobídek a předá ho investorovi Návrh bude obsahovat všechny druhy a výše podpor, které přicházejí v úvahu, a stanoví podmínky pro jejich udělení Investor má lhůtu 6 měsíců na přijetí tohoto návrhu Po jeho přijetí MPO vydá definitivní Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek Další podrobnosti o investičních pobídkách jsou obsaženy v tištěné nebo elektronické formě v Manuálu investičních pobídek

17 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 24 JINÉ PODPORY PODNIKÁNÍ Pro případy, kdy z nejrůznějších důvodů nemohou být splněna kritéria výše uvedeného systému investičních pobídek, existují další možnosti podpory (žádná z těchto podpor nezahrnuje daňové úlevy ve formě daňových prázdnin ) Programy podpory malého a středního podnikání jsou určeny pro podniky, jejichž počet zaměstnanců na plný úvazek se pohybuje v rozmezí 50 až 250 osob (v závislosti na daném programu); dalšími kritérii jsou objem příjmů a majetku Nejvýše 25 procent podniku může být vlastněno subjektem, který kritéria nesplňuje O podporu mohou žádat jen již existující subjekty Vláda České republiky schválila dne 2 dubna 2006 usnesením č 353 program podpory malých a středních podnikatelů postižených povodní v roce 2006 s názvem REKONSTRUKCE 2006 Podpora bude poskytována malým a středním podnikatelům na území postiženým povodní s cílem usnadnit obnovu jejich činnosti Formou podpory je cenově zvýhodněná záruka za bankovní úvěryzáruka je poskytována až do výše 90% jistiny úvěru a nesplacených úroků nepřesahujících 20% zůstatku jistiny úvěru Drobným podnikatelům s méně než 10 zaměstnanci může být poskytnuta i dotace až do výše 10% uznatelných nákladů na obnovu podnikatelské činnosti, maximálně však 1 mil Kč Záruky za bankovní úvěry a dotace jsou poskytovány prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, as Národní programy podpory malého a středního podnikání na období , schválené vládou České republiky usnesením č 1159 dne , včetně změny podmínek programů, které schválil ministr průmyslu a obchodu s platností od : ZÁRUKA poskytnout zvýhodněné daňové záruky k bankovnímu úvěru a k rizikovému a rozvojovému kapitálu, záruky za návrhy do obchodních soutěží a záruky za provozní úvěry za účelem usnadňovat realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšování konkurenceschopnosti těchto podnikatelů * * * V rámci Národního vzdělávacího fondu existuje několik programů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů Tento fond je také národním koordinačním centrem programu EU Leonardo da Vinci Program podporuje vzdělávací programy v tuzemsku (až do 75 % celkových nákladů) a studijní pobyty v zemích EU (až do 5000 euro na jeden pobyt) V oblasti zdanění je umožněno společnostem odečítat ze svého daňového základu 10 až 15 % nákladů na nové stroje a technologie, pokud jsou prvními vlastníky nebo nájemci Úleva na dani z nemovitostí na 5 let se nabízí společnostem, které přešly z vytápění svých prostor uhlím nebo naftou na vytápění plynem, elektřinou nebo jinými, alternativními zdroji energií

18 I Investice, tvorba fixního kapitálu Podporu vývozu zabezpečuje: národní agentura CzechTrade, která zprostředkovává kontakty a informace o vývozních příležitostech ve světě a finanční asistenci při průzkumech trhů, vydávání vývozních katalogů a utváření obchodních kontaktů; podrobnosti jsou dostupné na adrese wwwczechtradecz, Česká exportní banka, která pomáhá vytvářet pro exportéry podmínky srovnatelné s podmínkami, které mají zahraniční vývozci, Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která umožňuje vývozcům pojištění proti rizikům z neplacení ze strany zahraničních zákazníků v důsledku obchodních a politických rizik V České republice existuje více než 25 Obchodních inovačních center (BIC), Vědeckých a technologických parků a Inkubátorů Podrobnosti jsou k dispozici na webové stránce Společnosti vědeckých a technologických parků wwwsvtpcz Inovační centrum založené Českým vysokým učením technickým patří k nejvýznamnějším z těchto center (adresa Jeho posláním je podpora rozvoje malých a středních inovativních firem a v tomto směru se podílí na řadě národních a mezinárodních projektů Zákonem č 1/2004 Sb z 3 prosince 2003 byla zřízena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest; je státní příspěvkovou organizací, podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu Agentura poskytuje podporu malým a středním podnikatelům podle tohoto zákona a na základě programů schválených vládou podle zvláštního zákona (např zákona č 218/2000 Sb), plní funkci určené organizace při poskytování investičních pobídek podle zákona č 72/2000 Sb a další úkoly I 25 OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byl vyhlášen Operační program průmysl a podnikání (OPPP) Cílem podpory v rámci Operačního programu průmysl a podnikání je zachovat a dále rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně rozvinutým regionem EU Pro zajištění stanovených cílů se pomoc soustředí na rozvoj malých a středních podniků, podporu inovačních aktivit v průmyslu a výrobní technickou, ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví, včetně odstraňování starých zátěží tak, aby byl dosažen pozitivní synergický efekt v oblasti životního prostředí, rovných příležitostí a budování informační společnosti nedílnou součástí je i trvalé snižování nákladů, v podmínkách ČR zejména cestou zvyšování efektivnosti využití energií Operační program průmysl a podnikání bude financován z jednoho zdroje, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj Jeho prostředky se člení na rozvoj podnikatelského prostředí (50 % prostředků OPPP), rozvoj konkurenční schopnosti podniků (46 %) na technickou pomoc (4 %) Pro roky byly vyhlášeny v rámci OPPP přímé podpory podnikatelům tyto programy pro malé a střední firmy:

19 I Investice, tvorba fixního kapitálu START, KREDIT, MARKETING, INOVACE, ÚSPORA energie obnovitelné zdroje jedná se o zvýhodněné bezúročné úvěry a nevratné dotace na pořízení hmotného i nehmotného majetku, zásob, technologií, rekonstrukce a technické zhodnocení atd Všeobecné podmínky byly stanoveny a zveřejněny a jsou k dispozici na wwwmpocz nebo wwwczechinvestcz

20 I Investice, tvorba fixního kapitálu I 3 DOMY, BYTY A BYDLENÍ I 31 BYTOVÁ VÝSTAVBA Po vysokých objemech bytové výstavby v 70 a 80 letech (v 80 letech se počet bytů dokončených ročně pohyboval mezi 80 a 50 tisíci) došlo na začátku 90 let k útlumu bytové výstavby, a to jak zahajování, tak dokončování výstavby bytů Roční počet dokončených bytů se v období postupně snižoval až na necelých 13 tisíc V dalším pětiletém období se roční počet dokončených bytů postupně zvyšoval až na bytů v roce 2000 V dalších letech růst v podstatě pokračoval a v roce 2004 dosáhl dokončených bytů Vývoj počtu zahájených dokončených rozestavěných bytů Zahájené byty Dokončené byty Rozestavěné byty počet index počet index počet index , , , , , , , , , , , , ,5 55,1 59,8 64,0 66, ,5 61,2 60,8 72,4 73, ,6 81,6 87,6 92,4 97,7 Poznámka: Podrobnější údaje viz tabulka čís 32 v kapitole V Podobně klesl i počet ročně zahajované výstavby bytů; minimum bylo v roce 1993 (7454 bytů, což bylo jen 12 % v porovnání s rokem 1990) Zatímco počet dokončených bytů klesal poměrně postupně, počet bytů, jejichž výstavba byla zahajována, zaznamenal prudký propad z roku na rok (na v roce 1991 z v roce 1990) Proti 90 letům se dramaticky snížila zejména družstevní bytová výstavba V dalších letech počet ročně zahajovaných bytů rostl, i když s určitým kolísáním; nejvyšší počet byl dosud dosažen v roce 2005 ( bytů) V roce 2005 dosáhla již situace u rozestavěných bytů téměř 98 procentního podílu z roku 1990 (Přehled ročních počtů dokončených, zahájených a rozestavěných bytů od roku 1990 viz též V kapitola Vybrané ukazatele ČR )

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

I N V E S T I C E HRUBÝ FIXNÍ KAPITÁL

I N V E S T I C E HRUBÝ FIXNÍ KAPITÁL I I N V E S T I C E A HRUBÝ FIXNÍ KAPITÁL 1. Tvorba hrubého fixního kapitálu 2. Systém podpory investiční činnosti a podnikání 3. Domy, byty a bydlení 4. Dopravní infrastruktura 5. Přímé zahraniční investice

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR Ing. Jiří Jirásek, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 17. 9. 2015 1 úprava Program záruka 2015-2023

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Dny malých obcí. Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015

Dny malých obcí. Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015 Dny malých obcí Finanční hospodaření obcí v letech 2014 a 2015 Ing. Karla Rucká březen 2015 Zadluženost obcí a krajů (mld. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kraje 2,9 7,7 10,4 14,6

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 Investiční pobídky dle zákona -- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU Financování oprav bytového fondu pro období 2012-2020 Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 11. září 2012 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2003 1. Roční účetní závěrka za rok 2003 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2003 Rozvaha Komentář k finančnímu hospodaření SFRB 2.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více