Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace"

Transkript

1 1.

2 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ B7 Sociální inovace Autoři: Bc. Andrea Tvrdá Bc. Klára Palme PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. Externí oponenti: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Liberec, červen 2015

3 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, Poděkování Publikace, kterou jste právě otevřeli, by nikdy nevznikla nebýt souhry velké skupiny lidí a zvířat. Ráda bych poděkovala všem v realizačním týmu projektu B7 Sociální inovace a jmenovitě paní docentce Anně Kadeřábkové. Díky patří všem v organizaci ELVA HELP o.s., a veliký dík náleží klientům organizace za jejich důvěru, snahu a sílu. Zvláštní poděkování patří bytosti od věků stojící po boku člověka psu. Jsme rádi, že jsme u toho, když se po právu upevňuje status psa - přítele člověka na poli sociálních služeb. Za tým ELVA HELP o.s. Andrea Tvrdá

4 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, OBSAH 1. SLOVO ÚVODEM Asistenční pes Vodící pes Pes-asistent Kynologický systém Sociální systém (inovace) KDO JSME ELVA HELP O.S CO DĚLÁME Potřebnost projektu Čím je projekt inovační? Klíčové aktivity inovace JAK PRACUJEME Pes-asistent co je to? Pes-asistent Cíle služby Způsoby poskytování služby Jednání se zájemcem o službu Dokumentace o poskytování služby Sociální šetření Stávající pes klienta Trénink psa Atest psa Základní doporučený postup práce služba pes-asistent Typy psů-asistentů dle typu postižení klienta Pes-asistent a jeho role podle druhu handicapu klienta Pes-asistent pro osoby se psychosociálním handicapem dle diagnózy Autismus a pes SOCIÁLNÍ SYSTÉM Evaluace VIZE DO BUDOUCNOSTI - MOŽNOSTI ŠÍŘENÍ NAŠICH SLUŽEB ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 69

5 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, 8. SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ PŘÍLOHY Kontaktní údaje a užitečné odkazy Ilustrační fotodokumentace Vzory dokumentů k evaluaci Sborník příspěvků z konference... 96

6 1. SLOVO ÚVODEM Předložený text je metodikou inovačního řešení služby psychosociální rehabilitace v sociální práci. Metodika je výstupem realizace projektu ESF OP LZZ s názvem PES ASISTENT PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE a je výsledkem práce týmu neziskové organizace ELVA HELP o.s. (dále také EH o.s.). Náš tým zpracoval grantový projekt, stal se úspěšným žadatelem a zároveň příjemcem podpory v rámci výzvy B7, která se zaměřila na rozvoj sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Při výběru projektů byl kladem důraz na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb. Výzva měla za cíl najít nové způsoby práce v sociálních službách, které budou respektovat principy moderní sociální práce, nabídnou nové způsoby práce, nový přístup ke specifickým službám a budou ekonomičtější než stávající služby. Projekt probíhal v období květen 2014 až červen Myšlenku nového přístupu jsme v roce 2014 zpracovali do inovačního záměru. Ten jsme konzultovali s garantkou sociálních inovací doc. Ing. Annou Kadeřábkovou, Ph.D. Záměr byl předschválen, ELVA HELP o.s. mohla postoupit mezi žadatele grantových projektů B7 Sociální inovace. V lednu 2014 jsme zpracovali projektovou žádost, v dubnu 2014 byla žádost hodnotící komisí ESF schválena a stali jsme se příjemci grantové podpory našeho inovačního projektu s názvem PES ASISTENT PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE. Hlavním cílem předloženého textu je nabídnout zájemcům o naši inovaci informace o jejím vzniku, podpoře grantového projektu ESF OP LZZ, způsobu realizace klíčových aktivit projektu s důrazem na představení evaluace jako nového nástroje posilování kvality v sociálních službách. V prvé řadě však autoři usilují o předání jakéhosi návodu organizacím, které chtějí novou metodu práce s klientem a jeho psemasistentem poskytovat, rozvíjet a podporovat. Text je strukturován do několika kratších kapitol, které tvoří nezbytný rámec pro porozumění vlastní metodické kapitole, kterou je kapitola č. 4 Jak pracujeme. 6

7 Nezbytnou součástí metodiky jsou také přílohy, které ilustrují námi realizované postupy při realizaci inovačního řešení služby pes-asistent. Metodika vznikla jako ucelený text na základě zpracování dat z terénu, pomocí dokumentů odborné evaluace a také sekundární analýzou dokumentů, které jsou nezbytnou součástí poskytované služby. Metodiku je třeba číst jako reflexi skutečnosti, kterou mají k dispozici jednotliví členové týmu ELVA HELP o.s., jejich spolupracovníci a klienti. Nelze ji mechanicky přenést do jiné organizace, či prostředí klienta, je třeba vždy důkladně zvažovat individuální situaci klienta, možnosti organizace, stejně jako specifika regionu. Aby bylo zajištěno, že potencionální zájemci o poskytování inovačního řešení služby psychosociální rehabilitace dobře porozumí hlavním principům inovace, nabízí tým ELVA HELP o.s. k této metodice také poradenství (kontakty viz Příloha č. 9.1). Pro dobré porozumění metodice je vhodné uvést zde základní termíny, se kterými nejen metodika, ale také projekt pracuje. Jedná se o rozlišení pojmů: asistenční pes, vodící pes a pes-asistent, dále termíny kynologický systém a sociální systém (termíny a jejich vysvětlení se objevují i v dalším textu, základní vysvětlení je na tomto místě však nezbytné) ASISTENČNÍ PES Pes nebo fena, kteří jsou zdravotně a povahově prověření, žijící v prostorách v organizace cvičící asistenční psy a vycvičení kynologem ke standardizovanému souboru úkonů, za účelem pomoci osobě s handicapem. Pes musí projít zkouškou, kterou skládá kynolog psa cvičící a jejíž úspěšnost posuzuje jiný kynolog. Pokud pes dosáhne ve zkoušce stanovený počet bodů, získává status asistenční pes a je předán osobě s handicapem k užívání. 7

8 1.2. VODÍCÍ PES Asistenční pes se specializací v souboru dovedností, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc nevidomé osobě v prostorové orientaci a zdolávání tras. Velkou (technickou) výhodou pomoci vodícího psa je jeho schopnost vyhnout nevidomého překážkám, které mu hrozí ve výši jeho pasu a výše tyto není schopen nevidomý identifikovat holí, určenou k prostorové orientaci PES-ASISTENT Pes nebo fena, kteří jsou zdravotně a povahově prověření, žijící u klienta, klientem spolu s pracovníkem organizace trénovaný k předem stanovenému, individuálnímu souboru úkonů, za účelem pomoci osobě s handicapem. Pes musí projít atestem, který skládá klient a posuzuje odborník na diagnózu klienta. Pokud klient obhájí dovednosti a účelnost psa, potom pes získává status pes-asistent KYNOLOGICKÝ SYSTÉM Od roku 2000 realizovaný systém, který umožňuje osobám s postižením získat psího pomocníka asistenčního psa. Systém pracuje na bázi organizace sdružující kynology s dovedností naučit psa standardní úkony sloužící k pomoci člověku. Systém je nastaven tak, aby mu rozuměli kynologové, a soubor dovedností takového psa je standardizován tak, aby mohl být ověřen jakýmkoli zkušeným kynologem. Pes žije v zařízení organizace, psa cvičí kynolog zařízení. Znalost diagnóz klientů zde není nutná, dovednost práce s lidmi zde nehraje roli. Klient do procesu nijak nezasahuje a v samotném procesu výcviku se s klientem nijak nepracuje. Cílem je vycvičit psa a výstupem je klient, který má pomocníka. 8

9 1.5. SOCIÁLNÍ SYSTÉM (INOVACE) Systém, který umožňuje osobám s postižením získat psího pomocníka psa-asistenta. Systém pracuje na bázi terénní sociální služby, včetně posilování kompetencí klienta a posilování sociálních vazeb klienta. Klient spolu s pracovníkem (sociální pracovník - trenér zvířat) sám trénuje psa, který s ním žije. Pes se učí jen účelným dovednostem, tedy zcela individuálnímu souboru dovedností. Pracovník je znalý diagnózy klienta a jejích dopadů do života klienta a rodiny, má dovednosti v technikách práce s lidmi. Atest psa provádí klient formou obhajoby a ukázky dovedností svého psa. Psa ověřuje odborník na diagnózu klienta, kde posuzuje účelnost pomoci. Systém pracuje s klientem a klient ovlivňuje proces. Cílem je rehabilitace klienta. Výstupem je pes s dovednostmi pomocníka a klient, který jej užívá. 9

10 2. KDO JSME ELVA HELP O.S. Jsme především sociální pracovníci. Poskytujeme sociální služby a hlavní filosofií naší práce je pomáhat lidem tak, aby si nadále dokázali pomoci sami. Právě toto východisko činí naší inovaci výjimečnou a tolik odlišnou od stávajícího modelu. Sociální práce, kterou realizujeme, je založena na systemickém přístupu. To znamená, že pracujeme s komplexním vnímáním problému ze strany klienta, jeho rodiny, komunity, širší společnosti. Do fungování systému rodiny vždy vstupuje mnoho faktorů, což v naší službě respektujeme. V rámci projektu jsme některé z těchto faktorů parametrů sociálního systému klienta a problému, který inovace řeší, označili jako stakeholdery. Zde uvádíme stručnou charakteristiku těch, jež jsme identifikovali jako nejvýznamnější. Pro další realizátory služby jde o inspiraci v tom, koho oslovit, s kým počítat, čí vliv může poznamenat realizaci služby psychosociální rehabilitace za pomoci psa-asistenta. Tabulka č. 1 Přehled významných stakeholderů služby Příjemci služby Jedná se jak o samotné osoby s postižením, tak o jejich rodinné příslušníky. Jejich role je nejvýznamnější a váží se k ní také nejvýznamnější rizika inovace s ohledem na motivaci, možnosti spolupráce a schopnost vyrovnávat nečekané situace v rodině, které by mohly vést ke zhoršení situace a zrušení spolupráce v rámci projektu. Příjemci služby vykazují také nejvíce znaků, dle kterých lze impakt inovace prokázat (posílení sociální kvality života, objektivní aspekty životní spokojenosti a její subjektivní hodnocení). Opatrovník Opatrovník je osobou, která nese zodpovědnost za klienta, který může být příjemcem služby, činí rozhodnutí ve vztahu k poskytovaným službám, nakládá s finančními prostředky klienta. Pro impakt sociální inovace je významná také jeho motivace a zejména silná participace na výcviku psa, podpoře klienta, komunikaci s pracovníky Elva help o.s. 10

11 Místní komunita Jedná se o nejširší okruh osob, se kterými se rodina a klient nutně setkávají. Jsou to lidé, kteří tvoří lokalitu, ve které klient žije, a kteří se musí naučit klienta přijmout takového jaký je, i s jeho postižením. Proto je nutné je zapojit, informovat, vzdělávat tak, aby posílili impakt inovace prostřednictvím pozitivní zpětné vazby, kterou od nich rodina získá. Úředníci sociálních odborů Jsou to úředníci sociálních odborů, kteří na základě platné legislativy rozhodují o posouzení soběstačnosti klienta a tudíž potřebnosti klienta vůči sociálnímu systému, systému sociálního zabezpečení, dávek a služeb, které může mít k dispozici. Jejich zapojení znamená zvýšení šancí klienta na to, že na službu psa-asistenta dosáhne a nebude ji muset přerušit např. z důvodu hmotné nouze. Donátoři Zajišťují financování služby v položkách, které si klient nemůže dovolit hradit ze svých zdrojů (např. cestovné, výdaje na pořízení psa, veterinární služby apod.). Poskytovatelé dalších sociálních služeb v rodině Mohou se cítit ohroženi novým typem služby, které nerozumí. Proto je třeba je zapojit, vysvětlit, osobně se s nimi setkat tak, aby byl odstraněn strach jak z přítomnosti psa v rodině, tak ze služby nového typu. Je třeba všechny služby, které rodina má k dispozici, sladit a dobře jim rozumět tak, aby mohli být všichni aktéři efektivně zapojeni do výcviku psa a jeho adaptace v rodině. 11

12 Bývalý partner po rozvodu Partner po rozvodu nepřestává být rodičem dítěte, které může být finálním příjemcem služby psa-asistenta. Je to stále významný člen celého rodinného systému, který se s rodinou stýká a ovlivňuje také možnosti výcviku psa, možnosti přítomnosti psa v situaci, kdy je dítě právě s tímto partnerem apod. Může se např. stát, že po rozvodu ten z rodičů, který má dítě tzv. na víkendy, vyjádří nechuť k přítomnosti psa ve své domácnosti. Je třeba zapojovat také bývalé partnery rodičů dětí s postižením. Reprezentanti krajů Rozhodují o celkovém pokrytí regionu sociálními službami. Pokud nebudou o existenci a efektivitě služby pomocí psa-asistenta informováni, nemohou jí v regionu vytvořit prostor pro realizaci. Je třeba aktivně spolupracovat, komunikovat, informovat. Konkurenční poskytovatelé Mohou negativně ovlivnit impakt sociální inovace např. pomluvami, štvavou kampaní, negativními informacemi apod. Je třeba vždy uživatelům služby představit všechny možnosti, které se nabízejí, včetně těch konkurenčních, a vysvětlit právě onu inovaci řešení realizovaného ze strany Elva help tak, aby se klient mohl rozhodnout sám a rozuměl situaci, ve které se svým rozhodnutím ocitl. Tlumočník do znakové řeči Je velmi významnou osobou v kontaktu s lidmi se sluchovým postižením. Tlumočení do znakové řeči není překladem, ale výkladem světa uživatele služby a světa jejího poskytovatele. Tlumočník musí dobře rozumět oběma, aby mohl napomoci sociální inovaci tím, že pomůže vytvořit dobrý vztah s uživatelem, posílí jeho motivaci a pomůže udržet uživatele v procesu aktivní spolupráce. 12

13 Tým ELVA HELP o.s. dlouhodobě poskytuje služby osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Poskytuje specifické služby, přičemž využívá jedinečné schopnosti zvířat, jež nabízejí při poskytování profesionální sociální služby, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života klienta. To vše je založeno na bohaté zkušenosti týmu, který již více než 12 let profesionálně působí v oblasti canisterapie a v procesu výcviku asistenčních psů. Od roku 2007 je ELVA HELP o.s. registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, poskytuje především službu poradenství a službu sociální rehabilitace osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Právě dlouholeté zkušenosti z každodenní práce s klienty v terénu, zkušenosti ze zahraničí a zejména individuální potřeby našich klientů nás dovedly k myšlence a následně k vytvoření nového způsobu přípravy psa, který poskytuje asistenci našim klientům. Tým poskytovatelů služby a jeho profesní rozvoj Pracovníci přímé péče. Tým poskytovatelů sociální služby v přímé péči je dvoučlenný, nejlépe genderově vyrovnaný, bezpodmínečně prošel více než 5 letou praxí v canisterapii, je vzdělán VŠ v oblasti sociální, eventuálně speciální pedagogiky, Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách jsou pozice, které pro poskytování služby musí splnit minimálně následující požadavky: Absolvování výcviku krizové intervence tváří v tvář je podmínkou. Absolvování kurzu lektorských dovedností podmínkou. Doporučuje se kurz facilitace. Dále je podmínkou aktivní účast na semináři kliker-tréninku u renomovaného trenéra zvířat. Vlastní praxe se zvířetem a výsledky tréninku metodou pozitivního posilování. Znalost ostatních metod tréninku pozitivního posilování nutná. Znalost ovládání videokamery 13

14 Ostatní pracovníci doplňují tým a jejich pozice je pro realizaci služby významná, ne-li nezastupitelná. Jedná se o Projektovou manažerku, Účetní, Mediátorku, Evaluátorku a Supervizora. Pozice projektové manažerky souvisí s tím, že inovace je vytvářena v rámci projektu a v další realizaci nebude nutná, pokud budou získány finanční prostředky mimo prostředí grantových projektů. Mediátorka je pozice, která vznikla na základě poptávky klientů, kteří se ocitají v často složitých životních situacích a nejprve potřebují narovnat některé vztahy, aby se mohli stát příjemci služby. Evaluátorka zajišťuje získávání a zpracování zpětné vazby ke klíčovým aktivitám projektu a zejména vyhodnocuje tzv. sociální impakt inovace, náplň její práce je vysvětlena dále v textu. Supervizor je nenahraditelný pro kteréhokoli člena týmu či pro tým celý v situacích, které je nutno profesně reflektovat a najít další potupy práce či řešení problému. Následující tabulka přehledně shrnuje rozsah základních aktivit a činností týmu, se kterými je nutno počítat při realizaci služby psychosociální rehabilitace s pomocí psaasistenta. Tabulka č. 2 Přehled základních aktivit a činností týmu Přímá péče s klientem a v zájmu klienta Kontakt Intervence Jednání v zájmu klienta Poradenství v sociální oblasti Konzultace Rozbor celkové analýzy klienta v zájmu klienta a souladu se psem Monitoring Video-reflexe Metodologie Ostatní úkony mimo přímou péči Intervize Supervize Vzdělávání personálu Testování typu a povahy psa, zdraví psa Metodologie, metodika Evaluace Konzultace pracovníků přímé péče a týmu s evaluátorem Administrativní úkony běžné agendy 14

15 Přímá péče s klientem a v zájmu klienta Volba technik, forem a metod zooterapie Volba technik, forem a metod tréninku zvířat Volba pomůcek k tréninku zvířete Volba pomůcek k rehabilitaci klienta Edukace lektorování Edukace osobní Nácviky Krizová intervence, psychosociální pomoc Ostatní úkony mimo přímou péči Vykazování dat (interní pro organizaci) Plnění administrativních povinností dárci, dotace, projekty Plnění administrativních povinností zaměstnavatele Plnění administrativních povinností poskytovatele sociálních služeb Povinnosti zaměstnanců v oblasti dalšího vzdělávání jsou stanoveny a dodržovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách, v platném znění. Vzděláváme se vždy alespoň 24 hodin ročně, zejména v oblastech přímo souvisejících s poskytovanou službou. Jedná se zejména o téma komunikace se specifickými klienty, techniky rehabilitace a terapií, přístupy, techniky a metody práce s klienty, apod. Dále jsou zaměstnanci činní v přímé péči služby povinni se vzdělávat v oblasti etologie a tréninku zvířat, a to minimálně jednou vzdělávací akcí ročně. Spolupracující organizace a odborníci tvoří bohatou síť sociální systém poskytovatele služby. Tento systém je oporou, zdrojem informací, konzultací, zrcadlení nejen pro pracovníky, ale často i pro klienty. Jedná se zejména o: Speciálně-pedagogická centra Pedagogicko-psychologickou poradnu Organizace sdružující osoby s daným handicapem či zájemce o tuto problematiku 15

16 Ranou péči Fyzioterapeuty Psychology Psychoterapeuty Psychiatry Neurology Speciální pedagogy Odborníky na konkrétní diagnózu klienta Tlumočníky do znakového jazyka Nadace podporující cílovou skupinu a druh pomoci Donátoři (firmy, jedinci) Média (televize, rádio, tisk, internet) MPSV, Krajský úřad, Magistrát města A další V další části textu metodiky bude popsáno, jakým způsobem pracujeme, tedy realizujeme službu Pes-asistent psychosociální rehabilitace. Způsoby práce je třeba vnímat v kontextu realizačního týmu a stakeholderů, který tvoří jeho sociální systém. 16

17 3. CO DĚLÁME V této části metodiky bude stručně a věcně představena činnost neziskové organizace ELVA HELP o.s. ve vztahu k projektovým aktivitám. Z toho důvodu je úvod ke kapitole věnován zevrubné (a proti projektové dokumentaci stručné) charakteristice projektu ESF OP LZZ s názvem Pes-asistent psychosociální rehabilitace a zejména jeho tzv. klíčovým aktivitám, což umožní porozumět způsobu práce právě v pilotním projektu ve stanoveném období. Projekt byl realizován v období květen 2014 až červen 2015 a to v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji. Workshopy vázané na projektové aktivity byly nabízeny po celém území ČR. Cílem projektu bylo zavedení nového systému procesu přípravy psa pro psychosociální rehabilitaci a asistenci. Tento inovační systém byl nazván sociální. Hlavními principy, ke kterým se realizátor zavázal v projektu, byly: Individuální přístup ke klientovi (specifická zakázka dle diagnózy, věku, skutečných potřeb, rodiny, prostředí klienta, ) Poskytnutí terénní služby (služba jde za klientem) Vysoká hospodárnost (snížení výdajů z veřejných zdrojů až o dvě třetiny) Časový faktor (služba začne ihned, pes je u klienta od počátku) Minimalizace rizik spojených se začleňováním psa do nového prostředí (klient a jeho rodina) Sociální systém je poskytován vybraným klientům, kteří mohou a chtějí využít pozitivních aspektů nabízené služby. K zavádění sociálního systému do praxe sociální práce patří poskytování poradenství, prezentace inovačního řešení dané služby, workshopy, evaluace. Důležitými výstupy projektu jsou videoprezentace celé práce s klienty a průběžná evaluace celého sociálního systému. 17

18 3.1. POTŘEBNOST PROJEKTU Stávající systém, který inovujeme, nazýváme "kynologický". Byl vyvinut kynology, nikoli sociálními pracovníky, kteří nebyli přizváni jakékoli spolupráci. Kynologové byli historicky iniciátory spolupráce psa a člověka s handicapem. Výcvik psa v tomto systému však staví klienta do zcela pasivní pozice. Výcvik psa vede kynolog v simulačních situacích, pes nebydlí v rodině, kam bude umístěn. Zkoušky se psem vykonává kynolog, pes se učí i úkony, které klient nepotřebuje (neuzavírá se zakázka zohledňující skutečné potřeby). Pes je cvičen dle paušálně stanovených pravidel, která je nutné splnit při zkouškách. Cílem je vycvičit psa v souladu se standardizovanými pravidly a předat jej klientovi. Tento systém zde funguje zejména pro cílovou skupinu nevidomých osob. Pes se naučí povely, pomocí nichž nevidomým osobám velmi pomáhá v orientaci a každodenních potřebách. Tento způsob však v praxi zcela nevyhovuje ostatním cílovým skupinám. Jako příklad lze uvést potřeby lidí s autismem a jejich rodin. Inovace kynologický systém neruší, vytváří však důležitou možnost volby pro lidi se specifickými potřebami. Osoby se zdravotním postižením totiž tvoří výrazně heterogenní skupinu, které je třeba nabídnout aktivní přístup služby zohledňující jejich specifické potřeby. Inovace realizovaná projektem nabízí službu, která jde za klientem do jeho přirozeného prostředí, respektuje nutnost podpořit vazby psa a celé rodiny, nikoli pouze jednoho jejího člena, který je klientem. Problém stávajícího systému je také v časové náročnosti, kdy klient pasivně čeká na psa 1-2 roky, kdežto v inovačním systému má psa od počátku. Dalším úskalím kynologického systému je jeho ekonomická náročnost. Náklady zde v průměru na jednoho vycvičeného psa činí trojnásobek nákladů proti inovačnímu sociálnímu systému. Sociální systém přináší nejen ekonomické benefity, ale právě benefity sociální. Je to terénní služba, individuální práce, respekt, participace, aktivní přístup, spoluzodpovědnost na procesu. Cílem je pes, kterého si trénuje klient sám", s pomocí odborné služby, s podporou a vedením. 18

19 3.2. ČÍM JE PROJEKT INOVAČNÍ? Inovace se odráží od těchto charakteristik stávajícího systému: klient v něm zažádá o službu a pasivně čeká. Výcvik psa vede kynolog organizace a jde mimo klienta, vše v simulačních situacích, zkoušky se psem vykonává trenér, pes se učí i úkony, které klient nepotřebuje k pomoci, zkoušku psa hodnotí kynolog. Klient se zde nesetkává s odborníkem na svou diagnózu, rozhodčí posuzuje pouze stupeň poslušnosti psa a počet dovedností nikoli jejich účelnost pro klienta, respektive účelnost vynaložených financí. Doba pasivního čekání klienta je 1 2 roky a zahrnuje dobu sociálního šetření u klienta a hledání vhodného psa včetně vyšetření jeho zdraví a povahy, výcvik psa kynologem organizace, zkoušky psa. Cílem je vycvičený pes předaný klientovi. Inovace spočívá v zavedení sociálního systému. Klient v něm žádá o službu a je ihned aktivně zapojen. Pes je trénován klientem a jeho rodinou v reálném prostředí a v reálných situacích pod vedením sociálního pracovníka-kynologa, zkoušky se psem vykonává klient, pes se učí pouze zcela účelové dovednosti, zkoušku-atest psa hodnotí odborník na diagnózu klienta. Klient se ze strany organizace poskytující psa-asistenta setkává výhradně s pracovníky odborně vyškolenými v oblastech jeho handicapu i kynologie, rozhodčí u atestu psa je osoba znalá handicapu klienta a jeho projevů a posuzuje tedy reálnou účelnost pomoci psa klientovi a tím i účelnost vynaložených financí. Doba čekání na aktivní zapojení je 1 až 3 měsíce a zahrnuje čas na detailní a opakované sociální šetření u klienta a hledání vhodného psa a jeho vyšetření zdraví a povahy. Cílem je zrehabilitovaný klient, který si vlastními možnostmi trénoval psa pro účelnou pomoc. Protože je pes od počátku v rodině, je zde výrazně eliminováno riziko nesouladu či nesžití v budoucnu, ke kterému nezřídka dochází ve stávajícím systému, kdy pes přichází po více jak ročním výcviku mimo rodinu. Sociální systém je terénní služba poskytovaná odborníkem, hospodárná, účelná, časově rychle dostupná, zcela individuální, počítá se změnami potřeb v rámci služby a pružně na ně reaguje. 19

20 3.3. KLÍČOVÉ AKTIVITY INOVACE Vstupní řízení s klienty zahrnuje oslovení a výběr klientů/rodin, první kontakt, pečlivé vstupní šetření s cílem navázat spolupráci nabídnout službu vhodným klientům projektu. Vstupní řízení zahrnuje navázání kontaktu s potencionálními klienty, příp. jejich zástupci; představení inovační služby z projektu, cíle, způsoby práce, podmínky projektu, evaluaci; sociální šetření potřeb klienta (seznámení s diagnózou a specifickými projevy či potřebami v kontextu psychosociální rehabilitace pomocí psa) a potřeb celé rodiny; specifikace výběru psa, příp. práce se stávajícím klientovým psem; sociální šetření s praktickou ukázkou práce se psem z organizace, ukázka nových postupů péče a vedení psa v rodině. Cílem je uzavření kontraktu s vhodným klientem, který může využít v projektu sociální systém výcviku psa-asistenta pro psychosociální rehabilitaci. V této klíčové aktivitě je plánováno v počáteční fázi oslovit klientů. Kvalifikovaný odhad z praxe vhodných klientů činí 8-12 klientů, minimální počet klientů k uzavření kontraktu a naplnění projektových cílů činí 5 klientů během 1 roku. Inovace: sociální systém přípravy psa-asistenta pro psychosociální rehabilitaci. Hlavní principy práce s klienty v této fázi jsou: Aktivní přístup od počátku, individuální práce, odborné sociální šetření, respekt ke specifickým potřebám, které vyplývají ze zdravotního postižení klienta, specifickým projevům, prostředí, rodině; aspekt komunitní (obchod, doprava, zaměstnání apod.), práce s multidisciplinárním týmem (odborný projektový manažer vyhledává potřebné informace u odborníků, např. spolupráce se SPC psycholog, speciální pedagog), specifická zakázka, která vyhovuje klientovi organizaci. Klienti jsou odborně vedeni a podporováni při tréningu psa tak, aby byla naplněna individuální zakázka. Služba je pravidelně dostupná v terénní formě, klientům je k dispozici průběžné poradenství, řešení krizových situací, podpora, motivace. Cílem je naplnit všechny etapy tak, aby klient vykonal zkoušku se psem. Hlavním cílem je klient, který si vytrénoval v rámci svých možností psa- 20

21 asistenta pro psychosociální pomoc pod odborným vedením týmu. Zkouška je ukončením první fáze spolupráce. Je realizována samotná inovace, jejíž nedílnou součástí je průběžná evaluace, průběžné videozáznamy a konkrétní výstup - ukázky práce a možností nového systému. Poradenství - inovativní sociální systém. V rámci této klíčové aktivity odborní pracovníci týmu poskytují službu poradenství, které se týká samotné inovace sociálního systému. Služba zahrnuje poradenství pro potencionální klienty, odbornou veřejnost. Netýká se klientů, kteří uzavřou kontrakt a budou využívat služeb v klíčové aktivitě č. 2, neboť Ti získávají poradenské služby v rámci komplexního sociálního systému, jehož jsou součástí. Forma poradenství je závislá na potřebách klienta. Nejčastější je ová komunikace, telefonní rozhovory, poradenství přes Skype. V projektu jsou vytvořeny webové stránky, na kterých je dostupná odborná poradna, místo, kde mohou zájemci klást dotazy týkající se projektu, sociálního systému atd. Odborné poradenství poskytují kompetentní pracovníci projektového týmu (zejm. odborný manažer projektu). Otázky a odpovědi jsou na webu projektu zveřejněny (zohledněna je ochrana osobních dat a etický rozměr komunikace). Workshopy jsou realizovány ve druhé polovině projektu. Celkový počet workshopů bude 5 až 6. Každý je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin v jednom dni při dodržení hygienických přestávek a přestávky na oběd. Realizace workshopů se účastní vždy minimálně dva odborní pracovníci realizačního týmu, kteří jsou v roli lektorů, moderátorů a facilitátorů diskuse, a evaluátor. Náplní WS je prezentace inovace sociální služby včetně názorných ukázek práce se psem atp. Součástí je vždy řízená diskuse, brainstorming všech účastníků, zpětná vazba k míře inovace a skupinové řešení úkolů vyplývajících ze zkušeností účastníků. Závěrečným výsledkem je sumarizace výstupů workshopu provedená všemi účastníky. Evaluátor zde provede pozorování a dotazníkové šetření, jak je popsáno v klíčové aktivitě Evaluace. K účasti na WS jsou oslovování jak potencionální klienti, tak zainteresovaní odborníci z praxe sociálních služeb. Pro posílení efektivity a kvalitních výstupů je omezena kapacita workshopu vždy na max. 15 účastníků bez ohledu na poměr odborníků a potencionálních klientů. 21

22 Účastníci jsou zváni na základě dostupných databází sociálních služeb a dalších institucí v daném regionu a jsou předem seznámeni s tématem a organizací workshopu. Workshopy slouží k prezentaci a řešení dílčích problémů, které formulují osoby z praxe sociálních služeb. Výstupem pro udržitelnost projektu bude výměna zkušeností, praktických rad a kontaktů mezi odborníky z praxe navzájem a mezi odborníky z praxe a potencionálními klienty. V této aktivitě vytvoří tým podklad pro 8 hod. akreditovaný kurz (MŠMT, MPSV). Ten bude po ukončení projektu naplňovat jeho udržitelnost (vzdělávání v inovaci). Evaluace je založena na třech krocích, které absolvují všichni účastníci projektu - klienti v procesu aktivní přípravy na akceptaci asistenčního psa. Jedná o vstupní, průběžnou a výstupní (či závěrečnou) evaluaci. Vstupní evaluace zahrnuje dotazníkové šetření realizované souběžně se zahájením klíčových aktivit projektu. Získávána jsou základní data o klientech - respondentech, o jejich očekáváních, potřebách a představách o inovaci. Průběžná evaluace má charakter převážně kvalitativního šetření pomocí individuálních otevřených rozhovorů a skupinových rozhovorů s klienty. Dále je realizováno pozorování a dotazníkové šetření s účastníky workshopů k získání zpětné vazby od zainteresované veřejnosti (odborníků a potencionálních klientů služby) k vytvoření komplexního obrázku o efektivitě inovace. Vstupní a průběžná evaluace má formativní charakter a je realizována v cca jedné třetině projektu (individuální rozhovory) a ve třetině druhé (skupinové rozhovory a evaluace workshopů). Závěrečná evaluace má charakter sumativní a je realizována pomocí podrobného dotazníkového šetření. Aktivity evaluace probíhají v celém průběhu projektu a řídí se přísnými etickými pravidly. Výstupem je obsáhlá evaluační zpráva, která zahrnuje jak výstupy evaluace, tak metodiku jejich získávání, způsob zpracování dat a postupy pro implementaci výstupů evaluace zpět do aktivit projektu. Zpráva může sloužit jako příklad dobré praxe. Evaluační zpráva prokáže inovativnost projektu vůči původnímu stavu a efektivitu nové koncepce inovované služby. Hodnotící konference se uskuteční v závěru ročního projektu. Cílem je představit zájemcům z řad nových potencionálních klientů, odborné veřejnosti (např. zástupcům Rané péče, Speciálního pedagogického centra apod.), ale i plátcům (zástupcům nadací, 22

Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace

Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace 1. ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, www.elvahelp.cz Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ B7 Sociální inovace Autoři: Bc. Andrea Tvrdá Bc. Klára Palme PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. Externí

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení

Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení Výzva OPZ 03_16_128 Sociální bydlení Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Projekt: Realizátor projektu: Délka projektu: Pilotní ověření implementace systému sociálního

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz www. dd-dobetice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název:

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Metodika ke spolupráci odboru SVZ s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov a k provádění kontroly a hodnocení činností jím

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Č. j.: MSMT-6237/2014 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Metodický výklad výzvy č. 53 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Pojmy Institucionalizace Stav či proces, kdy se souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkráceně Centrum integrované podpory Registrační číslo projektu:

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou a školským zařízením pro výkon úv, ov Celkové informace pouze v oblasti institucionální

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více