Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ. B7 Sociální inovace"

Transkript

1 1.

2 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, Metodika je výstupem projektu ESF OP LZZ B7 Sociální inovace Autoři: Bc. Andrea Tvrdá Bc. Klára Palme PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. Externí oponenti: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Liberec, červen 2015

3 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, Poděkování Publikace, kterou jste právě otevřeli, by nikdy nevznikla nebýt souhry velké skupiny lidí a zvířat. Ráda bych poděkovala všem v realizačním týmu projektu B7 Sociální inovace a jmenovitě paní docentce Anně Kadeřábkové. Díky patří všem v organizaci ELVA HELP o.s., a veliký dík náleží klientům organizace za jejich důvěru, snahu a sílu. Zvláštní poděkování patří bytosti od věků stojící po boku člověka psu. Jsme rádi, že jsme u toho, když se po právu upevňuje status psa - přítele člověka na poli sociálních služeb. Za tým ELVA HELP o.s. Andrea Tvrdá

4 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, OBSAH 1. SLOVO ÚVODEM Asistenční pes Vodící pes Pes-asistent Kynologický systém Sociální systém (inovace) KDO JSME ELVA HELP O.S CO DĚLÁME Potřebnost projektu Čím je projekt inovační? Klíčové aktivity inovace JAK PRACUJEME Pes-asistent co je to? Pes-asistent Cíle služby Způsoby poskytování služby Jednání se zájemcem o službu Dokumentace o poskytování služby Sociální šetření Stávající pes klienta Trénink psa Atest psa Základní doporučený postup práce služba pes-asistent Typy psů-asistentů dle typu postižení klienta Pes-asistent a jeho role podle druhu handicapu klienta Pes-asistent pro osoby se psychosociálním handicapem dle diagnózy Autismus a pes SOCIÁLNÍ SYSTÉM Evaluace VIZE DO BUDOUCNOSTI - MOŽNOSTI ŠÍŘENÍ NAŠICH SLUŽEB ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 69

5 ELVA help o.s., Palachova 504/7, Liberec, 8. SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ PŘÍLOHY Kontaktní údaje a užitečné odkazy Ilustrační fotodokumentace Vzory dokumentů k evaluaci Sborník příspěvků z konference... 96

6 1. SLOVO ÚVODEM Předložený text je metodikou inovačního řešení služby psychosociální rehabilitace v sociální práci. Metodika je výstupem realizace projektu ESF OP LZZ s názvem PES ASISTENT PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE a je výsledkem práce týmu neziskové organizace ELVA HELP o.s. (dále také EH o.s.). Náš tým zpracoval grantový projekt, stal se úspěšným žadatelem a zároveň příjemcem podpory v rámci výzvy B7, která se zaměřila na rozvoj sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Při výběru projektů byl kladem důraz na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb. Výzva měla za cíl najít nové způsoby práce v sociálních službách, které budou respektovat principy moderní sociální práce, nabídnou nové způsoby práce, nový přístup ke specifickým službám a budou ekonomičtější než stávající služby. Projekt probíhal v období květen 2014 až červen Myšlenku nového přístupu jsme v roce 2014 zpracovali do inovačního záměru. Ten jsme konzultovali s garantkou sociálních inovací doc. Ing. Annou Kadeřábkovou, Ph.D. Záměr byl předschválen, ELVA HELP o.s. mohla postoupit mezi žadatele grantových projektů B7 Sociální inovace. V lednu 2014 jsme zpracovali projektovou žádost, v dubnu 2014 byla žádost hodnotící komisí ESF schválena a stali jsme se příjemci grantové podpory našeho inovačního projektu s názvem PES ASISTENT PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE. Hlavním cílem předloženého textu je nabídnout zájemcům o naši inovaci informace o jejím vzniku, podpoře grantového projektu ESF OP LZZ, způsobu realizace klíčových aktivit projektu s důrazem na představení evaluace jako nového nástroje posilování kvality v sociálních službách. V prvé řadě však autoři usilují o předání jakéhosi návodu organizacím, které chtějí novou metodu práce s klientem a jeho psemasistentem poskytovat, rozvíjet a podporovat. Text je strukturován do několika kratších kapitol, které tvoří nezbytný rámec pro porozumění vlastní metodické kapitole, kterou je kapitola č. 4 Jak pracujeme. 6

7 Nezbytnou součástí metodiky jsou také přílohy, které ilustrují námi realizované postupy při realizaci inovačního řešení služby pes-asistent. Metodika vznikla jako ucelený text na základě zpracování dat z terénu, pomocí dokumentů odborné evaluace a také sekundární analýzou dokumentů, které jsou nezbytnou součástí poskytované služby. Metodiku je třeba číst jako reflexi skutečnosti, kterou mají k dispozici jednotliví členové týmu ELVA HELP o.s., jejich spolupracovníci a klienti. Nelze ji mechanicky přenést do jiné organizace, či prostředí klienta, je třeba vždy důkladně zvažovat individuální situaci klienta, možnosti organizace, stejně jako specifika regionu. Aby bylo zajištěno, že potencionální zájemci o poskytování inovačního řešení služby psychosociální rehabilitace dobře porozumí hlavním principům inovace, nabízí tým ELVA HELP o.s. k této metodice také poradenství (kontakty viz Příloha č. 9.1). Pro dobré porozumění metodice je vhodné uvést zde základní termíny, se kterými nejen metodika, ale také projekt pracuje. Jedná se o rozlišení pojmů: asistenční pes, vodící pes a pes-asistent, dále termíny kynologický systém a sociální systém (termíny a jejich vysvětlení se objevují i v dalším textu, základní vysvětlení je na tomto místě však nezbytné) ASISTENČNÍ PES Pes nebo fena, kteří jsou zdravotně a povahově prověření, žijící v prostorách v organizace cvičící asistenční psy a vycvičení kynologem ke standardizovanému souboru úkonů, za účelem pomoci osobě s handicapem. Pes musí projít zkouškou, kterou skládá kynolog psa cvičící a jejíž úspěšnost posuzuje jiný kynolog. Pokud pes dosáhne ve zkoušce stanovený počet bodů, získává status asistenční pes a je předán osobě s handicapem k užívání. 7

8 1.2. VODÍCÍ PES Asistenční pes se specializací v souboru dovedností, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc nevidomé osobě v prostorové orientaci a zdolávání tras. Velkou (technickou) výhodou pomoci vodícího psa je jeho schopnost vyhnout nevidomého překážkám, které mu hrozí ve výši jeho pasu a výše tyto není schopen nevidomý identifikovat holí, určenou k prostorové orientaci PES-ASISTENT Pes nebo fena, kteří jsou zdravotně a povahově prověření, žijící u klienta, klientem spolu s pracovníkem organizace trénovaný k předem stanovenému, individuálnímu souboru úkonů, za účelem pomoci osobě s handicapem. Pes musí projít atestem, který skládá klient a posuzuje odborník na diagnózu klienta. Pokud klient obhájí dovednosti a účelnost psa, potom pes získává status pes-asistent KYNOLOGICKÝ SYSTÉM Od roku 2000 realizovaný systém, který umožňuje osobám s postižením získat psího pomocníka asistenčního psa. Systém pracuje na bázi organizace sdružující kynology s dovedností naučit psa standardní úkony sloužící k pomoci člověku. Systém je nastaven tak, aby mu rozuměli kynologové, a soubor dovedností takového psa je standardizován tak, aby mohl být ověřen jakýmkoli zkušeným kynologem. Pes žije v zařízení organizace, psa cvičí kynolog zařízení. Znalost diagnóz klientů zde není nutná, dovednost práce s lidmi zde nehraje roli. Klient do procesu nijak nezasahuje a v samotném procesu výcviku se s klientem nijak nepracuje. Cílem je vycvičit psa a výstupem je klient, který má pomocníka. 8

9 1.5. SOCIÁLNÍ SYSTÉM (INOVACE) Systém, který umožňuje osobám s postižením získat psího pomocníka psa-asistenta. Systém pracuje na bázi terénní sociální služby, včetně posilování kompetencí klienta a posilování sociálních vazeb klienta. Klient spolu s pracovníkem (sociální pracovník - trenér zvířat) sám trénuje psa, který s ním žije. Pes se učí jen účelným dovednostem, tedy zcela individuálnímu souboru dovedností. Pracovník je znalý diagnózy klienta a jejích dopadů do života klienta a rodiny, má dovednosti v technikách práce s lidmi. Atest psa provádí klient formou obhajoby a ukázky dovedností svého psa. Psa ověřuje odborník na diagnózu klienta, kde posuzuje účelnost pomoci. Systém pracuje s klientem a klient ovlivňuje proces. Cílem je rehabilitace klienta. Výstupem je pes s dovednostmi pomocníka a klient, který jej užívá. 9

10 2. KDO JSME ELVA HELP O.S. Jsme především sociální pracovníci. Poskytujeme sociální služby a hlavní filosofií naší práce je pomáhat lidem tak, aby si nadále dokázali pomoci sami. Právě toto východisko činí naší inovaci výjimečnou a tolik odlišnou od stávajícího modelu. Sociální práce, kterou realizujeme, je založena na systemickém přístupu. To znamená, že pracujeme s komplexním vnímáním problému ze strany klienta, jeho rodiny, komunity, širší společnosti. Do fungování systému rodiny vždy vstupuje mnoho faktorů, což v naší službě respektujeme. V rámci projektu jsme některé z těchto faktorů parametrů sociálního systému klienta a problému, který inovace řeší, označili jako stakeholdery. Zde uvádíme stručnou charakteristiku těch, jež jsme identifikovali jako nejvýznamnější. Pro další realizátory služby jde o inspiraci v tom, koho oslovit, s kým počítat, čí vliv může poznamenat realizaci služby psychosociální rehabilitace za pomoci psa-asistenta. Tabulka č. 1 Přehled významných stakeholderů služby Příjemci služby Jedná se jak o samotné osoby s postižením, tak o jejich rodinné příslušníky. Jejich role je nejvýznamnější a váží se k ní také nejvýznamnější rizika inovace s ohledem na motivaci, možnosti spolupráce a schopnost vyrovnávat nečekané situace v rodině, které by mohly vést ke zhoršení situace a zrušení spolupráce v rámci projektu. Příjemci služby vykazují také nejvíce znaků, dle kterých lze impakt inovace prokázat (posílení sociální kvality života, objektivní aspekty životní spokojenosti a její subjektivní hodnocení). Opatrovník Opatrovník je osobou, která nese zodpovědnost za klienta, který může být příjemcem služby, činí rozhodnutí ve vztahu k poskytovaným službám, nakládá s finančními prostředky klienta. Pro impakt sociální inovace je významná také jeho motivace a zejména silná participace na výcviku psa, podpoře klienta, komunikaci s pracovníky Elva help o.s. 10

11 Místní komunita Jedná se o nejširší okruh osob, se kterými se rodina a klient nutně setkávají. Jsou to lidé, kteří tvoří lokalitu, ve které klient žije, a kteří se musí naučit klienta přijmout takového jaký je, i s jeho postižením. Proto je nutné je zapojit, informovat, vzdělávat tak, aby posílili impakt inovace prostřednictvím pozitivní zpětné vazby, kterou od nich rodina získá. Úředníci sociálních odborů Jsou to úředníci sociálních odborů, kteří na základě platné legislativy rozhodují o posouzení soběstačnosti klienta a tudíž potřebnosti klienta vůči sociálnímu systému, systému sociálního zabezpečení, dávek a služeb, které může mít k dispozici. Jejich zapojení znamená zvýšení šancí klienta na to, že na službu psa-asistenta dosáhne a nebude ji muset přerušit např. z důvodu hmotné nouze. Donátoři Zajišťují financování služby v položkách, které si klient nemůže dovolit hradit ze svých zdrojů (např. cestovné, výdaje na pořízení psa, veterinární služby apod.). Poskytovatelé dalších sociálních služeb v rodině Mohou se cítit ohroženi novým typem služby, které nerozumí. Proto je třeba je zapojit, vysvětlit, osobně se s nimi setkat tak, aby byl odstraněn strach jak z přítomnosti psa v rodině, tak ze služby nového typu. Je třeba všechny služby, které rodina má k dispozici, sladit a dobře jim rozumět tak, aby mohli být všichni aktéři efektivně zapojeni do výcviku psa a jeho adaptace v rodině. 11

12 Bývalý partner po rozvodu Partner po rozvodu nepřestává být rodičem dítěte, které může být finálním příjemcem služby psa-asistenta. Je to stále významný člen celého rodinného systému, který se s rodinou stýká a ovlivňuje také možnosti výcviku psa, možnosti přítomnosti psa v situaci, kdy je dítě právě s tímto partnerem apod. Může se např. stát, že po rozvodu ten z rodičů, který má dítě tzv. na víkendy, vyjádří nechuť k přítomnosti psa ve své domácnosti. Je třeba zapojovat také bývalé partnery rodičů dětí s postižením. Reprezentanti krajů Rozhodují o celkovém pokrytí regionu sociálními službami. Pokud nebudou o existenci a efektivitě služby pomocí psa-asistenta informováni, nemohou jí v regionu vytvořit prostor pro realizaci. Je třeba aktivně spolupracovat, komunikovat, informovat. Konkurenční poskytovatelé Mohou negativně ovlivnit impakt sociální inovace např. pomluvami, štvavou kampaní, negativními informacemi apod. Je třeba vždy uživatelům služby představit všechny možnosti, které se nabízejí, včetně těch konkurenčních, a vysvětlit právě onu inovaci řešení realizovaného ze strany Elva help tak, aby se klient mohl rozhodnout sám a rozuměl situaci, ve které se svým rozhodnutím ocitl. Tlumočník do znakové řeči Je velmi významnou osobou v kontaktu s lidmi se sluchovým postižením. Tlumočení do znakové řeči není překladem, ale výkladem světa uživatele služby a světa jejího poskytovatele. Tlumočník musí dobře rozumět oběma, aby mohl napomoci sociální inovaci tím, že pomůže vytvořit dobrý vztah s uživatelem, posílí jeho motivaci a pomůže udržet uživatele v procesu aktivní spolupráce. 12

13 Tým ELVA HELP o.s. dlouhodobě poskytuje služby osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Poskytuje specifické služby, přičemž využívá jedinečné schopnosti zvířat, jež nabízejí při poskytování profesionální sociální služby, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života klienta. To vše je založeno na bohaté zkušenosti týmu, který již více než 12 let profesionálně působí v oblasti canisterapie a v procesu výcviku asistenčních psů. Od roku 2007 je ELVA HELP o.s. registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, poskytuje především službu poradenství a službu sociální rehabilitace osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Právě dlouholeté zkušenosti z každodenní práce s klienty v terénu, zkušenosti ze zahraničí a zejména individuální potřeby našich klientů nás dovedly k myšlence a následně k vytvoření nového způsobu přípravy psa, který poskytuje asistenci našim klientům. Tým poskytovatelů služby a jeho profesní rozvoj Pracovníci přímé péče. Tým poskytovatelů sociální služby v přímé péči je dvoučlenný, nejlépe genderově vyrovnaný, bezpodmínečně prošel více než 5 letou praxí v canisterapii, je vzdělán VŠ v oblasti sociální, eventuálně speciální pedagogiky, Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách jsou pozice, které pro poskytování služby musí splnit minimálně následující požadavky: Absolvování výcviku krizové intervence tváří v tvář je podmínkou. Absolvování kurzu lektorských dovedností podmínkou. Doporučuje se kurz facilitace. Dále je podmínkou aktivní účast na semináři kliker-tréninku u renomovaného trenéra zvířat. Vlastní praxe se zvířetem a výsledky tréninku metodou pozitivního posilování. Znalost ostatních metod tréninku pozitivního posilování nutná. Znalost ovládání videokamery 13

14 Ostatní pracovníci doplňují tým a jejich pozice je pro realizaci služby významná, ne-li nezastupitelná. Jedná se o Projektovou manažerku, Účetní, Mediátorku, Evaluátorku a Supervizora. Pozice projektové manažerky souvisí s tím, že inovace je vytvářena v rámci projektu a v další realizaci nebude nutná, pokud budou získány finanční prostředky mimo prostředí grantových projektů. Mediátorka je pozice, která vznikla na základě poptávky klientů, kteří se ocitají v často složitých životních situacích a nejprve potřebují narovnat některé vztahy, aby se mohli stát příjemci služby. Evaluátorka zajišťuje získávání a zpracování zpětné vazby ke klíčovým aktivitám projektu a zejména vyhodnocuje tzv. sociální impakt inovace, náplň její práce je vysvětlena dále v textu. Supervizor je nenahraditelný pro kteréhokoli člena týmu či pro tým celý v situacích, které je nutno profesně reflektovat a najít další potupy práce či řešení problému. Následující tabulka přehledně shrnuje rozsah základních aktivit a činností týmu, se kterými je nutno počítat při realizaci služby psychosociální rehabilitace s pomocí psaasistenta. Tabulka č. 2 Přehled základních aktivit a činností týmu Přímá péče s klientem a v zájmu klienta Kontakt Intervence Jednání v zájmu klienta Poradenství v sociální oblasti Konzultace Rozbor celkové analýzy klienta v zájmu klienta a souladu se psem Monitoring Video-reflexe Metodologie Ostatní úkony mimo přímou péči Intervize Supervize Vzdělávání personálu Testování typu a povahy psa, zdraví psa Metodologie, metodika Evaluace Konzultace pracovníků přímé péče a týmu s evaluátorem Administrativní úkony běžné agendy 14

15 Přímá péče s klientem a v zájmu klienta Volba technik, forem a metod zooterapie Volba technik, forem a metod tréninku zvířat Volba pomůcek k tréninku zvířete Volba pomůcek k rehabilitaci klienta Edukace lektorování Edukace osobní Nácviky Krizová intervence, psychosociální pomoc Ostatní úkony mimo přímou péči Vykazování dat (interní pro organizaci) Plnění administrativních povinností dárci, dotace, projekty Plnění administrativních povinností zaměstnavatele Plnění administrativních povinností poskytovatele sociálních služeb Povinnosti zaměstnanců v oblasti dalšího vzdělávání jsou stanoveny a dodržovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách, v platném znění. Vzděláváme se vždy alespoň 24 hodin ročně, zejména v oblastech přímo souvisejících s poskytovanou službou. Jedná se zejména o téma komunikace se specifickými klienty, techniky rehabilitace a terapií, přístupy, techniky a metody práce s klienty, apod. Dále jsou zaměstnanci činní v přímé péči služby povinni se vzdělávat v oblasti etologie a tréninku zvířat, a to minimálně jednou vzdělávací akcí ročně. Spolupracující organizace a odborníci tvoří bohatou síť sociální systém poskytovatele služby. Tento systém je oporou, zdrojem informací, konzultací, zrcadlení nejen pro pracovníky, ale často i pro klienty. Jedná se zejména o: Speciálně-pedagogická centra Pedagogicko-psychologickou poradnu Organizace sdružující osoby s daným handicapem či zájemce o tuto problematiku 15

16 Ranou péči Fyzioterapeuty Psychology Psychoterapeuty Psychiatry Neurology Speciální pedagogy Odborníky na konkrétní diagnózu klienta Tlumočníky do znakového jazyka Nadace podporující cílovou skupinu a druh pomoci Donátoři (firmy, jedinci) Média (televize, rádio, tisk, internet) MPSV, Krajský úřad, Magistrát města A další V další části textu metodiky bude popsáno, jakým způsobem pracujeme, tedy realizujeme službu Pes-asistent psychosociální rehabilitace. Způsoby práce je třeba vnímat v kontextu realizačního týmu a stakeholderů, který tvoří jeho sociální systém. 16

17 3. CO DĚLÁME V této části metodiky bude stručně a věcně představena činnost neziskové organizace ELVA HELP o.s. ve vztahu k projektovým aktivitám. Z toho důvodu je úvod ke kapitole věnován zevrubné (a proti projektové dokumentaci stručné) charakteristice projektu ESF OP LZZ s názvem Pes-asistent psychosociální rehabilitace a zejména jeho tzv. klíčovým aktivitám, což umožní porozumět způsobu práce právě v pilotním projektu ve stanoveném období. Projekt byl realizován v období květen 2014 až červen 2015 a to v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji. Workshopy vázané na projektové aktivity byly nabízeny po celém území ČR. Cílem projektu bylo zavedení nového systému procesu přípravy psa pro psychosociální rehabilitaci a asistenci. Tento inovační systém byl nazván sociální. Hlavními principy, ke kterým se realizátor zavázal v projektu, byly: Individuální přístup ke klientovi (specifická zakázka dle diagnózy, věku, skutečných potřeb, rodiny, prostředí klienta, ) Poskytnutí terénní služby (služba jde za klientem) Vysoká hospodárnost (snížení výdajů z veřejných zdrojů až o dvě třetiny) Časový faktor (služba začne ihned, pes je u klienta od počátku) Minimalizace rizik spojených se začleňováním psa do nového prostředí (klient a jeho rodina) Sociální systém je poskytován vybraným klientům, kteří mohou a chtějí využít pozitivních aspektů nabízené služby. K zavádění sociálního systému do praxe sociální práce patří poskytování poradenství, prezentace inovačního řešení dané služby, workshopy, evaluace. Důležitými výstupy projektu jsou videoprezentace celé práce s klienty a průběžná evaluace celého sociálního systému. 17

18 3.1. POTŘEBNOST PROJEKTU Stávající systém, který inovujeme, nazýváme "kynologický". Byl vyvinut kynology, nikoli sociálními pracovníky, kteří nebyli přizváni jakékoli spolupráci. Kynologové byli historicky iniciátory spolupráce psa a člověka s handicapem. Výcvik psa v tomto systému však staví klienta do zcela pasivní pozice. Výcvik psa vede kynolog v simulačních situacích, pes nebydlí v rodině, kam bude umístěn. Zkoušky se psem vykonává kynolog, pes se učí i úkony, které klient nepotřebuje (neuzavírá se zakázka zohledňující skutečné potřeby). Pes je cvičen dle paušálně stanovených pravidel, která je nutné splnit při zkouškách. Cílem je vycvičit psa v souladu se standardizovanými pravidly a předat jej klientovi. Tento systém zde funguje zejména pro cílovou skupinu nevidomých osob. Pes se naučí povely, pomocí nichž nevidomým osobám velmi pomáhá v orientaci a každodenních potřebách. Tento způsob však v praxi zcela nevyhovuje ostatním cílovým skupinám. Jako příklad lze uvést potřeby lidí s autismem a jejich rodin. Inovace kynologický systém neruší, vytváří však důležitou možnost volby pro lidi se specifickými potřebami. Osoby se zdravotním postižením totiž tvoří výrazně heterogenní skupinu, které je třeba nabídnout aktivní přístup služby zohledňující jejich specifické potřeby. Inovace realizovaná projektem nabízí službu, která jde za klientem do jeho přirozeného prostředí, respektuje nutnost podpořit vazby psa a celé rodiny, nikoli pouze jednoho jejího člena, který je klientem. Problém stávajícího systému je také v časové náročnosti, kdy klient pasivně čeká na psa 1-2 roky, kdežto v inovačním systému má psa od počátku. Dalším úskalím kynologického systému je jeho ekonomická náročnost. Náklady zde v průměru na jednoho vycvičeného psa činí trojnásobek nákladů proti inovačnímu sociálnímu systému. Sociální systém přináší nejen ekonomické benefity, ale právě benefity sociální. Je to terénní služba, individuální práce, respekt, participace, aktivní přístup, spoluzodpovědnost na procesu. Cílem je pes, kterého si trénuje klient sám", s pomocí odborné služby, s podporou a vedením. 18

19 3.2. ČÍM JE PROJEKT INOVAČNÍ? Inovace se odráží od těchto charakteristik stávajícího systému: klient v něm zažádá o službu a pasivně čeká. Výcvik psa vede kynolog organizace a jde mimo klienta, vše v simulačních situacích, zkoušky se psem vykonává trenér, pes se učí i úkony, které klient nepotřebuje k pomoci, zkoušku psa hodnotí kynolog. Klient se zde nesetkává s odborníkem na svou diagnózu, rozhodčí posuzuje pouze stupeň poslušnosti psa a počet dovedností nikoli jejich účelnost pro klienta, respektive účelnost vynaložených financí. Doba pasivního čekání klienta je 1 2 roky a zahrnuje dobu sociálního šetření u klienta a hledání vhodného psa včetně vyšetření jeho zdraví a povahy, výcvik psa kynologem organizace, zkoušky psa. Cílem je vycvičený pes předaný klientovi. Inovace spočívá v zavedení sociálního systému. Klient v něm žádá o službu a je ihned aktivně zapojen. Pes je trénován klientem a jeho rodinou v reálném prostředí a v reálných situacích pod vedením sociálního pracovníka-kynologa, zkoušky se psem vykonává klient, pes se učí pouze zcela účelové dovednosti, zkoušku-atest psa hodnotí odborník na diagnózu klienta. Klient se ze strany organizace poskytující psa-asistenta setkává výhradně s pracovníky odborně vyškolenými v oblastech jeho handicapu i kynologie, rozhodčí u atestu psa je osoba znalá handicapu klienta a jeho projevů a posuzuje tedy reálnou účelnost pomoci psa klientovi a tím i účelnost vynaložených financí. Doba čekání na aktivní zapojení je 1 až 3 měsíce a zahrnuje čas na detailní a opakované sociální šetření u klienta a hledání vhodného psa a jeho vyšetření zdraví a povahy. Cílem je zrehabilitovaný klient, který si vlastními možnostmi trénoval psa pro účelnou pomoc. Protože je pes od počátku v rodině, je zde výrazně eliminováno riziko nesouladu či nesžití v budoucnu, ke kterému nezřídka dochází ve stávajícím systému, kdy pes přichází po více jak ročním výcviku mimo rodinu. Sociální systém je terénní služba poskytovaná odborníkem, hospodárná, účelná, časově rychle dostupná, zcela individuální, počítá se změnami potřeb v rámci služby a pružně na ně reaguje. 19

20 3.3. KLÍČOVÉ AKTIVITY INOVACE Vstupní řízení s klienty zahrnuje oslovení a výběr klientů/rodin, první kontakt, pečlivé vstupní šetření s cílem navázat spolupráci nabídnout službu vhodným klientům projektu. Vstupní řízení zahrnuje navázání kontaktu s potencionálními klienty, příp. jejich zástupci; představení inovační služby z projektu, cíle, způsoby práce, podmínky projektu, evaluaci; sociální šetření potřeb klienta (seznámení s diagnózou a specifickými projevy či potřebami v kontextu psychosociální rehabilitace pomocí psa) a potřeb celé rodiny; specifikace výběru psa, příp. práce se stávajícím klientovým psem; sociální šetření s praktickou ukázkou práce se psem z organizace, ukázka nových postupů péče a vedení psa v rodině. Cílem je uzavření kontraktu s vhodným klientem, který může využít v projektu sociální systém výcviku psa-asistenta pro psychosociální rehabilitaci. V této klíčové aktivitě je plánováno v počáteční fázi oslovit klientů. Kvalifikovaný odhad z praxe vhodných klientů činí 8-12 klientů, minimální počet klientů k uzavření kontraktu a naplnění projektových cílů činí 5 klientů během 1 roku. Inovace: sociální systém přípravy psa-asistenta pro psychosociální rehabilitaci. Hlavní principy práce s klienty v této fázi jsou: Aktivní přístup od počátku, individuální práce, odborné sociální šetření, respekt ke specifickým potřebám, které vyplývají ze zdravotního postižení klienta, specifickým projevům, prostředí, rodině; aspekt komunitní (obchod, doprava, zaměstnání apod.), práce s multidisciplinárním týmem (odborný projektový manažer vyhledává potřebné informace u odborníků, např. spolupráce se SPC psycholog, speciální pedagog), specifická zakázka, která vyhovuje klientovi organizaci. Klienti jsou odborně vedeni a podporováni při tréningu psa tak, aby byla naplněna individuální zakázka. Služba je pravidelně dostupná v terénní formě, klientům je k dispozici průběžné poradenství, řešení krizových situací, podpora, motivace. Cílem je naplnit všechny etapy tak, aby klient vykonal zkoušku se psem. Hlavním cílem je klient, který si vytrénoval v rámci svých možností psa- 20

21 asistenta pro psychosociální pomoc pod odborným vedením týmu. Zkouška je ukončením první fáze spolupráce. Je realizována samotná inovace, jejíž nedílnou součástí je průběžná evaluace, průběžné videozáznamy a konkrétní výstup - ukázky práce a možností nového systému. Poradenství - inovativní sociální systém. V rámci této klíčové aktivity odborní pracovníci týmu poskytují službu poradenství, které se týká samotné inovace sociálního systému. Služba zahrnuje poradenství pro potencionální klienty, odbornou veřejnost. Netýká se klientů, kteří uzavřou kontrakt a budou využívat služeb v klíčové aktivitě č. 2, neboť Ti získávají poradenské služby v rámci komplexního sociálního systému, jehož jsou součástí. Forma poradenství je závislá na potřebách klienta. Nejčastější je ová komunikace, telefonní rozhovory, poradenství přes Skype. V projektu jsou vytvořeny webové stránky, na kterých je dostupná odborná poradna, místo, kde mohou zájemci klást dotazy týkající se projektu, sociálního systému atd. Odborné poradenství poskytují kompetentní pracovníci projektového týmu (zejm. odborný manažer projektu). Otázky a odpovědi jsou na webu projektu zveřejněny (zohledněna je ochrana osobních dat a etický rozměr komunikace). Workshopy jsou realizovány ve druhé polovině projektu. Celkový počet workshopů bude 5 až 6. Každý je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin v jednom dni při dodržení hygienických přestávek a přestávky na oběd. Realizace workshopů se účastní vždy minimálně dva odborní pracovníci realizačního týmu, kteří jsou v roli lektorů, moderátorů a facilitátorů diskuse, a evaluátor. Náplní WS je prezentace inovace sociální služby včetně názorných ukázek práce se psem atp. Součástí je vždy řízená diskuse, brainstorming všech účastníků, zpětná vazba k míře inovace a skupinové řešení úkolů vyplývajících ze zkušeností účastníků. Závěrečným výsledkem je sumarizace výstupů workshopu provedená všemi účastníky. Evaluátor zde provede pozorování a dotazníkové šetření, jak je popsáno v klíčové aktivitě Evaluace. K účasti na WS jsou oslovování jak potencionální klienti, tak zainteresovaní odborníci z praxe sociálních služeb. Pro posílení efektivity a kvalitních výstupů je omezena kapacita workshopu vždy na max. 15 účastníků bez ohledu na poměr odborníků a potencionálních klientů. 21

22 Účastníci jsou zváni na základě dostupných databází sociálních služeb a dalších institucí v daném regionu a jsou předem seznámeni s tématem a organizací workshopu. Workshopy slouží k prezentaci a řešení dílčích problémů, které formulují osoby z praxe sociálních služeb. Výstupem pro udržitelnost projektu bude výměna zkušeností, praktických rad a kontaktů mezi odborníky z praxe navzájem a mezi odborníky z praxe a potencionálními klienty. V této aktivitě vytvoří tým podklad pro 8 hod. akreditovaný kurz (MŠMT, MPSV). Ten bude po ukončení projektu naplňovat jeho udržitelnost (vzdělávání v inovaci). Evaluace je založena na třech krocích, které absolvují všichni účastníci projektu - klienti v procesu aktivní přípravy na akceptaci asistenčního psa. Jedná o vstupní, průběžnou a výstupní (či závěrečnou) evaluaci. Vstupní evaluace zahrnuje dotazníkové šetření realizované souběžně se zahájením klíčových aktivit projektu. Získávána jsou základní data o klientech - respondentech, o jejich očekáváních, potřebách a představách o inovaci. Průběžná evaluace má charakter převážně kvalitativního šetření pomocí individuálních otevřených rozhovorů a skupinových rozhovorů s klienty. Dále je realizováno pozorování a dotazníkové šetření s účastníky workshopů k získání zpětné vazby od zainteresované veřejnosti (odborníků a potencionálních klientů služby) k vytvoření komplexního obrázku o efektivitě inovace. Vstupní a průběžná evaluace má formativní charakter a je realizována v cca jedné třetině projektu (individuální rozhovory) a ve třetině druhé (skupinové rozhovory a evaluace workshopů). Závěrečná evaluace má charakter sumativní a je realizována pomocí podrobného dotazníkového šetření. Aktivity evaluace probíhají v celém průběhu projektu a řídí se přísnými etickými pravidly. Výstupem je obsáhlá evaluační zpráva, která zahrnuje jak výstupy evaluace, tak metodiku jejich získávání, způsob zpracování dat a postupy pro implementaci výstupů evaluace zpět do aktivit projektu. Zpráva může sloužit jako příklad dobré praxe. Evaluační zpráva prokáže inovativnost projektu vůči původnímu stavu a efektivitu nové koncepce inovované služby. Hodnotící konference se uskuteční v závěru ročního projektu. Cílem je představit zájemcům z řad nových potencionálních klientů, odborné veřejnosti (např. zástupcům Rané péče, Speciálního pedagogického centra apod.), ale i plátcům (zástupcům nadací, 22

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Metodika realizace mentorského programu při práci s (nejen) romskou mládeží

Metodika realizace mentorského programu při práci s (nejen) romskou mládeží Metodika realizace mentorského programu při práci s (nejen) romskou mládeží Zpracoval kolektiv autorů IQ Roma servisu, o. s. (Program Pro Mladé) BRNO, 2014 Pár slov úvodem Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Informace č. 2 obsahuje výčet aktivit, které

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2014 : Metodika služby sociální rehabilitace platná pro středisko Výměník Zpracoval: tým pracovníků střediska Výměník a MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar,

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek Závěrečná verze č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Praha 200 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více