ník č o 55. r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ník č o 55. r"

Transkript

1 55. ročník

2 Zprávy z radnice... 3 Informace Aktuálně Galerie sportovců Pozvánka Soudnička Humor Z kultury Úvaha Příroda a zemědělství Senioři Turistika Děti a mládež Jazykové zajímavosti Z historie Z církví Poděkování Vzpomínka Sport O čem jsme psali před 10 lety Inzerce Foto na titulní straně: Pálení čarodějnic v zámeckém parku, Foto: Jakub Martinek Foto na zadní straně: Rybářské závody v Ramoši, Foto: Václav Volf Babské hody, Foto: Michal Klejdus Kámen z našeho okolí Kameny nás provázejí po celý život, vnímáme je jen občas kamínek pro štěstí, památka z cest, kámen úrazu, kámen po někom vržený, skála na výsluní Jaké jsou kameny, které obklopují naše město? Že jich tu moc není, nejsou atraktivní? Co o nich vlastně víme? Písek Zda je písek kámen, či nikoliv, záleží na úhlu pohledu. Máme-li zrnéčko písku v botě, ba dokonce v oku, jeví se nám rozhodně jako kámen, a to dost nepříjemný. Boříme-li ruku do jemného rozpáleného písku dětského pískoviště nebo kreslíme-li do jemné vrstvy písku obrázky, žasneme nad jeho jemností; takový písek je příjemný a uklidňující. Když chcete něco opravit, postavit, prostě dáte se na klasickou zedničinu, musíte mezi písky dobře vybírat; on totiž není písek jako písek. A kde se písek vlastně vzal? Tak to už bychom museli zabrousit do veliké odbornosti. Nám však postačí, když si vyjdeme na našiměřickou. V nejnižším místě, vpravo od silničky, se nachází písečník Štěpánov. Geologicky jde o třetihorní usazeniny tvořené miocenními písky. Kdysi byl miroslavský písek hojně využíván jako místní stavební materiál; dnes už se v tzv. písáku netěží. A my se můžeme jen podivovat, že na tak malém území jako je oblast Štěpánova, máme možnost navštívit písečník a pár kroků přes cestu opuštěný žulový lom. Je to s podivem a pak že u nás nic zajímavého není. Lia Ryšavá

3 Zprávy z radnice Souhrn usnesení z 41. schůze rady města dubna RM schvaluje navržený program jednání 2.1 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady města, rozhodla pokračovat v jednání a plnění úkolů 2.2 RM rozhodla opakovaně zveřejnit možnost pronájmu garáže č. 16 na ul. Husova 3. RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni V případě nedostatku finančních prostředků budou přes finanční a majetkový odbor Městského úřadu Miroslav upozorněny příspěvkové organizace města a městský úřad na nutnost nerealizovat akce (údržba a ostatní), které nejsou spojeny s běžným provozem 4.1 RM rozhodla ve věci žádosti manželů S.: město souhlasí s vybudováním odstavného stání, doložit všechna vyjádření správců inženýrských sítí a požádat stavební úřad 4.2 RM rozhodla ve věci návrhů komise výstavby a dopravy takto: světlo na ul. Mlýnská se řeší, parkování u ZŠ bude výhledově vyřešeno u domu pro seniory, učitelé upozorněni na dodržování pravidel silničního provozu 4.3 RM rozhodla odkaz na petici nesouhlas se zavedením daně na tzv. tichá vína - umístit na webu města, petici v budově úřadu, popř. na akcích města 4.4 RM bere na vědomí oznámení MŠ Sluníčko o přerušení provozu MŠ Sluníčko od 2.7. do RM bere na vědomí oznámení MŠ Husova o přerušení provozu v červenci a srpnu RM bere na vědomí informace o připomínkování návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě předložený společností STRABAG a.s., rozhodla připravit konečné znění smlouvy, předložit orgánům města 4.7 RM bere na vědomí zápis z projednání připomínek veřejnosti ve vztahu k údržbě pozemků města Kynologickým klubem Miroslav 4.9 RM zmocňuje starostu města jednáním s Pozemkovým fondem ČR ve věci převodu pozemků p.č. 582 a 2348 v k.ú. Miroslav 4.9 RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč na zakoupení opěrného háku k malorážní pušce slečně K. B RM schvaluje čerpání částky 8 560,- Kč z rezervního fondu Mateřské školy Sluníčko za účelem pořízení nového tlakového ohřívače do školní jídelny výdejny 3

4 4.11 RM schvaluje čerpání částky ,- Kč z rezervního fondu Mateřské školy Husova za účelem zakoupení pružinové houpačky 4.12 RM schvaluje MŠ Husova přijetí daru od paní M. N. v celkové částce 1000, - Kč na zakoupení hraček 4.13 RM souhlasí s umístěním lešení na veřejném prostranství - chodníku před rodinným domem na ul. Husova 36/13 po dobu od do RM souhlasí s umístěním lešení na veřejném prostranství - chodníku před bytovým domem na nám. Svobody 4/4 po dobu od do RM trvá ve věci výpovědi nájmu garáže č. 12 na ul. Husova 27 na výpovědní lhůtě 3 měsíce, pokud bude garáž obsazena dříve, pak ukončit dohodou k tomuto datu, zveřejnit záměr pronájmu garáže 4.16 RM rozhodla ve věci informace k technickému stavu sloupů veřejného osvětlení a stavu topolů u KD a DDH předložené SMM Miroslavi takto: do kompetence SMM Miroslavi náleží i opravy majetku, proto rada města doporučuje provedení zemní prohlídky sloupů VO, ve věci stromů je postupováno po etapách, na podzim bude pokračovat další etapa kácení. Současně rada ukládá vypracovat mandátní smlouvu mezi městem a SMM Miroslavi upřesňující vymezení všech činností zajišťovaných SMM Miroslavi pro město Miroslav, jako zřizovatele této organizace 4.17 RM souhlasí s umístěním sirény na budově hasičské zbrojnice a sjednáním věcného břemene úplatně, jednorázová úhrada 300,- Kč 4.18 RM souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 5 v domě na nám. Svobody 21 v Miroslavi k datu , ukládá SMM Miroslavi provést prohlídku bytu tak, aby bylo možné provést případné opravy, podat zprávu ve věci možného obsazení bytu 4.19 RM bere na vědomí plán ozdravných opatření z března 2012 předložený ZŠ Miroslav 4.20 RM rozhodla ve věci návrhu na změnu úhrady služeb u poplatků z nájmu hrobových míst: upřesnit podklady, předložit příští radě města 4.21 RM schvaluje rozpočtové opatření města Miroslavi č. 2/ RM rozhodla vyzvat k jednání a urgovat uhrazení dluhu pana V. a pana K., dluh pana D. řešit ve spolupráci se zaměstnavatelem (dlužné nájemné). Současně rada rozhodla neprodlužovat nájemní vztah k bytu č. xx na nám. Svobody 6 v Miroslavi paní N., o této skutečnosti informovat OSPD Moravský Krumlov a sociální pracoviště Městského úřadu Miroslav 4.23 RM schvaluje uzavření dohod o pracovní činnosti dle předložených návrhů (promítání v LK, pokladní LK, básně při obřadech) a současně výši příplatku za vedení xxx,- Kč měsíčně panu Michalu Klejdusovi, vedoucímu MKIC Miroslav, a to pro období od do RM schvaluje navýšení osobního příplatku ředitelce MŠ Sluníčko, paní Danuši Jelínkové, na xxx,- Kč měsíčně ode dne

5 4.25 RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc (Azyl pro opuštěná zvířata Bulhary) 4.26 RM zmocňuje starostu jednáním ve věci možnosti podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení 4.27 RM souhlasí ve věci stavby Polyfunkčního domu MARKUSBERG, Miroslav, par.č. 2632/3 se zjednodušeným územním řízením, s osazením polyfunkčního domu (město jako vlastník sousedních parcel) a se smlouvou o právu provést stavbu přípojky splaškové a dešťové kanalizace, současně předběžně souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy pro provádění výše uvedené stavby, k vlastnímu souhlasu je třeba předložit veřejnoprávní smlouvu. Současně rada doporučuje místo vodorovného značení zvážit dělící ostrůvek vymezující jízdní pruhy z důvodu snížení rychlosti a bezpečnosti obyvatel Miroslavi 4.28 RM souhlasí s přihlášením pana D. k trvalému pobytu u paní M., na nám. Svobody xx v Miroslavi za předpokladu, že se pan D. odhlásí z trvalého pobytu v domě na ul. Mlýnská xx v Miroslavi 5. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o., jejímž předmětem je vypracování změny č. 3 Územního plánu Miroslavi (navýšení celkové ceny na ,- Kč včetně DPH rozšíření předmětu díla) 6. RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č (pouze do ), rozhodla vypsat výběrové poptávkové řízení na pojištění majetku města, a to na dobu 1 roku 7. RM rozhodla pokračovat v jednání s firmou Koinvest s.r.o., upřesnit harmonogram termíny plnění, případně vést k ukončení spolupráce s firmou (PD na výstavbu inženýrských sítí k RD v lokalitě Na Zahrádkách) 8. RM bere na vědomí zprávu z kontrolních dnů na akci Vstupní byty, ul. Husova 9. RM akceptuje připomínky bytové komise ke směrnici na přidělování podporovaných bytů - vstupní byty na ul. Husova 28/5 v Miroslavi - a ukládá SMM Miroslavi prověřit možnost kontroly užívání bytu v souladu s nájemní smlouvou 10. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce majetku v celkové výši ,49 Kč Domu dětí a mládeže Miroslav, u ZŠ Miroslav taktéž schvaluje výpůjčku majetku v celkové hodnotě ,57 Kč, a to až do doby převodu. Současně ukládá ověřit způsob převodu tohoto majetku 11. RM bere na vědomí podané informace z jednání s Ing. Krajíčkem, předložit ZM návrh na prodej nemovitého majetku za obvyklou cenu 12. RM odmítá nabídku firmy DHV, není konkrétní a využitelná. Rada schvaluje odkoupení zaměření zámku Miroslav v digitální podobě od VUT Brno 13. RM bere na vědomí podané informace (příprava májových akcí), rozhodla uskutečnit prohlídku vstupních bytů na ul. Husova v době od 10,00 hodin do 12,00 hodin 5

6 14.1 RM bere na vědomí informaci starosty o žádosti pana B. (pomoc při zajištění prodeje potravin v Motorestu), ověřit názory občanů Kašence 14.2 RM schvaluje konání služební cesty dle předloženého návrhu (ve dnech až do Sv. Juru) 14.3 RM bere na vědomí informace podané místostarostou (miroslavské kulturní léto, krádež dřeva, zametání města, zeleň ve městě apod.), současně schvaluje přijetí dotace ve výši , - Kč od Energoregionu RM bere na vědomí upozornění na nutnost zasypání překopů po zimě, nakloněná bříza před katolickým hřbitovem, bude prověřeno ve spolupráci se SMM Miroslavi Souhrn usnesení z 42. schůze rady města dubna RM schvaluje navržený program jednání 2.1 RM revokuje částečně svoje usnesení uvedené pod bodem 10 z minulé schůze rady města, celková hodnota výpůjčky majetku pro ZŠ Miroslav činí ,87 Kč. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny 2.2 RM bere na vědomí zprávu z kontroly usnesení z minulé schůze rady města 2.3 RM schvaluje ve věci zvýšení nájmu v domě na ul. Mlýnská 630/19 v Miroslavi postup dle ust. 696 občanského zákoníku 3. RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni RM schvaluje přidělení bytu č. 204, blok C v DPS Miroslav na ul. Kostelní 183/2 paní A. B., dosud bytem Radniční xxx, Miroslav a uzavření nájemní smlouvy na tento byt. Současně rada nesouhlasí s ukončení nájmu bytu č. 1 na ul. Radniční xxx v Miroslavi dohodou k , trvá na výpovědní lhůtě, v případě dřívějšího obsazení bytu novým nájemcem pak souhlasí s ukončením nájmu dohodou k tomuto datu. Rada města dále rozhodla zveřejnit možnost pronájmu bytu č. 1 na ul. Radniční 600/8 v Miroslavi dle platné směrnice města 4.2 RM schvaluje rozpočtové opatření města Miroslavi č. 3/ RM schvaluje zábor chodníku u domu na nám. Svobody 15 v Miroslavi od na dobu jednoho měsíce, prověřit dřívější usnesení týkající se poskytnutí příspěvku na opravu štítové zdi domu nám. Svobody 16 v Miroslavi 4.4 RM rozhodla - ve věci předloženého nového ocenění nemovitostí - vyčkat rozhodnutí ZM týkající se změny oceňování nemovitostí ve městě Miroslavi, pouze u předpokládaného prodeje pozemků oslovit zájemce, seznámit je s cenou, jejich stanovisko předložit RM 4.5 RM neschvaluje čerpání částky 7 300,- Kč z rezervního fondu MŠ Husova na zakoupení koberců 6

7 4.6 RM souhlasí s umístěním časomíry na budově kabin na víceúčelovém hřišti, ukládá prověřit vztah města s TJ Miroslav, předložit radě provozní řád včetně dosavadních úhrad 4.7 RM bere na vědomí výpověď z nájmu garáže č. 3 na ul. Husova 27 v Miroslavi, výpovědní lhůta 3 měsíce, v případě dřívějšího obsazení garáže souhlasí s ukončením nájmu dohodou k tomuto datu. Současně rada rozhodla zveřejnit záměr pronájmu garáže 4.8 RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu garáže č. 3 na ul. Husova 27 v Miroslavi, poté předložit (žádost pana M. J.) RM 4.9 RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 215/2 v k.ú. Miroslav 4.10 RM rozhodla předložit návrh nové smlouvy na hrobová místa, souhlasí s předloženým pravidlem (hrobová místa, poplatek za užívání) 4.11 RM rozhodla ve věci dlužného nájemného pana I. V. opakovaně urgovat uhrazení, u pana J. K. urgovat uhrazení doplatku za služby, ve věci nájmu bytu paní A. N. prodloužit nájemní smlouvu o 1 měsíc, dodržet splátkový kalendář, uhradit v termínu nájemné 4.12 RM rozhodla pozvat ředitelku MŠ Husova paní Ludmilu Macků na schůzi rady města dne na 13,00 hodin, schůze rady města bude zahájena v 12,30 hodin 4.13 RM rozhodla ve věci předložené informace k technickému stavu a provedeným pracím na objektu školy ul. Kostelní 16 v Miroslavi: investiční akce vstupní byty byla odsouhlasena ZM, její realizace proběhla v intencích usnesení ZM. Co se týče navýšení rozpočtových nákladů akce, ředitel SMM Miroslavi se účastnil všech kontrolních dnů, více a méně práce byly podepsány a odsouhlaseny stavebním dozorem akce. Ředitel SMM Miroslavi byl na kontrolní dny zván, ale na poslední dny nepřišel. Co se týče objektu školy na ul. Kostelní 16 v Miroslavi, ke konečnému stavu se město dobere postupnými kroky dle volných finančních zdrojů RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z , prodloužení termínu do (E.ON Distribuce a.s.) 4.15 RM souhlasí s umístěním trafostanice (E.ON Distribuce a.s., pozemek u vjezdu do bývalého závodu Fruty) 5. RM bere na vědomí zprávu (z kontrolních dnů na akci Vstupní byty, ul. Husova, předání objektu), organizačně je zabezpečen den otevřených dveří na RM rozhodla dát bytové komisi podnět na sjednocení kritérií pro přidělování vstupních bytů a bytů přidělovaných podle pořadníku 6.2 RM schvaluje výši nájemného ve vstupních bytech na ul. Husova 28/5 v Miroslavi na 39,- Kč/ m 2 /měsíc 7. RM bere na vědomí informaci o škodě v lesích 8. RM bere na vědomí zprávu z jednání o.p.s. Znojemský regionální rozvoj 7

8 9. RM bere na vědomí zprávu ze služební cesty Sv. Jur 10. RM bere na vědomí informaci ve věci pojištění majetku (probíhající poptávkové řízení) 11. RM bere na vědomí zprávu ve věci dotace z JMK SDH zásahová jednotka 12. RM bere na vědomí informaci o akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP snížení prašnosti ve městě 13. RM bere na vědomí informaci o přípravě májových akcí 14.1 RM zmocňuje starostu zastupováním města na valné hromadě honebního společenstva Miroslav dne RM bere na vědomí informace o jednání (Agrodružstvo, ukončení nájmu pozemků, které budou předmětem prodeje společnosti Strabag a.s.) 14.3 RM bere na vědomí informace o Energoregionu 2020, kulturních akcích, krádeži železa, výsadbě u zdravotního střediska 14.4 RM rozhodla požadavek sdružení rodičů (na bezpečnost provozu u ZŠ Miroslav) projednat s komisí dopravy, předložit radě 15. RM bere na vědomí informaci o úhradách za komunální odpad Souhrn usnesení z 43. schůze rady města - 9. května RM schvaluje navržený program jednání 2. RM ukládá ředitelce MŠ Husova v termínu do předložit radě města stanovisko, jak bude situace v MŠ Husova řešena 3.1 RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni , nadále platí přijaté opatření týkající se čerpání finančních prostředků 3.2 RM schvaluje paní H. D. přechod nájmu bytu č. 3 v domě na nám. Svobody xx v Miroslavi 3.3 RM schvaluje zrušení vypsaného výběrového (poptávkového) řízení na pojištění majetku města. Současně rada města schvaluje prodloužení stávající pojistné smlouvy do RM bere na vědomí informaci o termínu jednání se zástupcem České pošty 3.5 RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků, popř. jejich částí pozemky p.č. 6399/1, část pozemku p.č o výměře m 2 a část pozemku p.č o výměře m 2 (po jeho získání do vlastnictví města Miroslavi v souladu s platným usnesením ZM), vše v k.ú. Miroslav 3.6 RM bere na vědomí požadavek na opravu místní komunikace a poděkování za přípravu oslavy k ukončení 2. světové války 8

9 Souhrn usnesení z 44. schůze rady města května RM schvaluje navržený program jednání 2. RM bere na vědomí informace o plnění usnesení z minulé schůze rady 3. RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni RM souhlasí s povolením překopu místní komunikace na ul. Údolní u RD čp. 55, ukládá SMM Miroslavi sledovat stav překopu 4.2 RM ukládá losem zabezpečit rozdělení lokalit mezi stávajících 5 žadatelů - dle předloženého návrhu (vyčištění lesa) 4.3 RM schvaluje rozpočtové opatření města Miroslavi č. 4/ RM rozhodla předložit na nejbližším zasedání ZM k projednání smlouvu o smlouvě budoucí kupní se společností STRABAG a.s., rada doporučuje schválení 4.5 RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč občanskému sdružení pro Miroslav SPO- LEČNĚ (doprava na galavečer rekordů a kuriozit v Pelhřimově) 4.6 RM bere na vědomí informaci o zveřejnění záměru pronájmu garáží na ul. Husova a nebytových prostor na nám. Svobody 22 v Miroslavi, opakovaně zveřejnit 4.7 RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON Distribuce, a.s. (stavba SB Miroslav, ul.tyršova 695, přeložka přípojky ) 4.8 RM rozhodla prostudovat návrh nově zpracované smlouvy o nájmu hrobového místa, projedná příští rada 4.9 RM rozhodla prostudovat nový provozní řád víceúčelového hřiště, projedná příští rada 4.10 RM schvaluje závazné ukazatele pro rok 2012 pro příspěvkové organizace města, a to pro MŠ Sluníčko, MŠ Husova, ZŠ Miroslav, DPS Miroslav a SMM Miroslavi dle předloženého návrhu 4.11 RM schvaluje použití ,- Kč na opravu počítačové sítě z rezervního fondu ZŠ Miroslav a převod ,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu, následně ukládá odvod do rozpočtu města. Město bude financovat projekt nové kotelny na budově II 4.12 RM ve věci žádosti SMM Miroslav konstatuje, že skládka byla odstraněna dodavatelskou firmou (u objektu školy na ul. Kostelní 16 v Miroslavi) 4.13 RM bere na vědomí dodatek č. 8 vnitřní směrnice MŠ Sluníčko - stanovení výše úplaty pro školní rok RM bere na vědomí záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2012 v MŠ Sluníčko 9

10 4.15 RM ve věci žádosti MŠ Husova o schválení usnesení bezúplatné nabývání majetku k nahodilým činnostem souvisejícím s hlavním účelem a předmětem činnosti bez předchozího souhlasu zřizovatele nedoporučuje provést změnu, předložit ZM 4.16 RM doporučuje zařadit písemnost kronikářky města paní Věry Klejdusové na jednání ZM, každý zastupitel obdrží kopii, zároveň rada doporučuje zastupitelstvu města poděkovat paní Klejdusové za dlouholetou dosavadní práci kronikářky města 4.17 RM pověřuje starostu jednáním s ČŠI v nejkratším možném termínu, předložit petici rodičů a zápis z jednání s pedagogickým personálem, informovat radu města (situace v MŠ Husova) 4.18 RM schvaluje uzavření dohod dle předloženého návrhu (letní kino: dohody o pracovní činnosti, zástup po dobu nepřítomnosti stávajících pracovníků promítač, pokladní) 4.19 RM schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti s paní M. H. po dobu nepřítomnosti paní N., za stejných podmínek 4.20 RM rozhodla vypovědět nájem bytu č. 4 v domě na nám. Svobody 21 v Miroslavi panu I. V., pokud bude dluh v plné výši uhrazen, je rada ochotná jednat o zpětvzetí výpovědi 4.21 RM rozhodla prostudovat nabídku na zpracování projektu dle výzvy 89 OP LZZ, projedná příští rada 4.22 RM rozhodla zveřejnit možnost pronájmů bytů dle platné směrnice města byty č. 1 a 2 na ul. Radniční 1 a byt č. 5 na nám. Svobody RM rozhodla ve věci žádosti o odkup stavebních buněk z koupaliště: město neuvažuje o prodeji 5. RM doporučuje navržený program 12. zasedání ZM, u bodu č. 6, tj. změna oceňování majetku města, zjistit názor jednotlivých volebních subjektů 6. RM bere na vědomí informace o májových oslavách 7. RM bere na vědomí informaci o přípravě babských hodů, návštěva hostů ze Sv. Jura 8.1 RM bere na vědomí informace starosty o jednání s nemocnicí Znojmo (rehabilitace), s Českou poštou, konání valné hromady Honebního společenstva 8.2 RM bere na vědomí informaci místostarosty o kontrole firem Ekolamp a Elektrowin, humanitárním sběru šatstva, akci Noc kostelů Souhrn usnesení z 45. schůze rady města - 4. června RM schvaluje navržený program jednání 2.1 RM bere na vědomí informace o plnění usnesení z minulé schůze rady 2.2 RM rozhodla: TJ Miroslav předloží do příští rady ve věci návrhu na změnu výše poplatků za 10

11 užívání víceúčelového hřiště i přehled stávajících poplatků 3. RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni RM schvaluje uzavření smlouvy a přijetí dotace od Jm kraje ve výši , - Kč (pro zásahovou jednotku SDH) 4.2 RM bere na vědomí podané informace ve věci dlužného nájemného, s paní K. jednat, vyčíslit případné pohledávky města, předložit příští radě 4.3 RM bere na vědomí sdělení o možnosti kontroly užívání bytu v souladu s nájemní smlouvou, aplikovat individuálně dle potřeby 4.4 RM bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Sluníčko (doba nepřítomnosti v MŠ) 4.5 RM schvaluje Mgr. Jaroslavu Mácovi, řediteli ZŠ Miroslav, poskytnutí odměny ve výši xxx,- Kč 4.6 RM neschvaluje, nepřijímá nabídku na zpracování projektu dle výzvy 89 OP LZZ pro město Miroslav 4.7 RM revokuje svoje usnesení ze dne a schvaluje výsledek hospodaření SMM Miroslavi ve výši ,- Kč, současně schvaluje převedení této částky do rezervního fondu. Z této částky bude zaúčtována ztráta z minulých let ve výši ,21 Kč. Dále RM schvaluje posílení investičního fondu z rezervního fondu ve výši ,79 Kč 4.8 RM bere na vědomí informaci o nabídce volných nebytových prostor v objektu na nám. Svobody 22 v Miroslavi, opětovně vyvěsit + zveřejnit nabídku v Zrcadle 4.9 RM schvaluje pronájem garáže č. 16 na ul. Husova v Miroslavi ode dne panu J. N RM schvaluje pronájem garáže č. 3 na ul. Husova v Miroslavi ode dne panu M. J RM schvaluje výpůjčku KD ve dnech 21. a 22. srpna 2012 (každoroční pouť) 4.12 RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 2294/3 (55 m 2 ) před RD na ul. Česká 665/13, poté předložit opětovně do rady se stanoviskem komise výstavby a dopravy 4.13 RM nesouhlasí se zásahem do místní komunikace, provést bez zásahu do komunikace žadatel pan B. N., ul. Vinařská před RD paní F RM nesouhlasí se změnou dopravního značení na ul. Kostelní v Miroslavi, změna byla provedena před lety na základě zmapování situace a bezpečnosti provozu na této ulici 4.15 RM souhlasí se zásahem do místní komunikace, povoluje překop za podmínky uvedení do původního stavu, pozemek p.č. 8, ul. Kostelní 4.16 RM souhlasí se zásahem do místní komunikace, povoluje překop za podmínky uvedení do původního stavu, na ul. Údolní u RD 252/30 11

12 4.17 RM rozhodla postoupit žádost o změnu dopravního značení na silnici 53 v místní části Kašenec na příslušný správní orgán 4.18 RM schvaluje zábor chodníku u domu na nám. Svobody 4 v Miroslavi 4.19 RM rozhodla ve věci žádosti dvou nájemců domu na ul. Mlýnská 16 v Miroslavi o odstranění zateplení štítové zdi, požádat ředitele SMM Miroslavi o posouzení nabídky, popř. zvážení, zda by nebylo možné odstranění zateplení provést SMM Miroslav 4.20 RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč TJ Miroslav (podpora účasti družstva na Poháru ČR) 4.21 RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, stavba: Miroslav, ul. Příční, kab. smyčka S RM souhlasí s realizací energetického díla pro stavební řízení a realizaci stavby: Miroslav, kabelová př. P. + RD 557 za podmínky, že nebude zasaženo do vozovky, v případě nutnosti rozebrat chodník a uvést ho do původního stavu 4.23 RM souhlasí s realizací energetického díla pro stavební řízení a realizaci stavby: Miroslav, L. M., kab. přípojka za podmínky, že nebude zasaženo do vozovky, v případě nutnosti rozebrat chodník a uvést ho do původního stavu 4.24 RM rozhodla prověřit, zda dodatečně budované dřevěné konstrukce v bytě č. 5 na nám. Svobody 21 odpovídají bezpečnostním předpisům, podat zprávu na příští schůzi rady 4.25 RM schvaluje přijetí daru pro ZŠ Miroslav od Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav ve výši ,- Kč, 4.26 RM schvaluje předložený návrh vyčištění lesních pozemků v lokalitě Štěpánov, zabezpečit rozdělení lokalit mezi žadatele losováním 4.27 RM rozhodla upřesnit a prověřit na místě u ředitelky MŠ Husova (žádost o čerpání částky 14 tis. Kč z rezervního fondu na zhotovení skříní), předložit do příští rady 4.28 RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,- Kč na nákup cen Den dětí v Kašenci, panu S. B RM nesouhlasí, nevyhovuje žádosti PhDr. K. o podporu pro spolek na propagaci železnice z důvodu nedostatku finančních prostředků 4.29 RM schvaluje přidělení bytu č. 301 v bloku B v DPS Miroslav, Kostelní 183/2, paní B. K., dosud bytem Brněnská xxx, Miroslav a uzavření nájemní smlouvy na tento byt. Současně RM schvaluje přidělení bytu č. 1 na ul. Radniční 600/8, Miroslav, paní L. Š., dosud bytem Drnholec, Hrušovanská xxx a uzavření nájemní smlouvy na tento byt. RM souhlasí s ukončením nájmu v bytě č. 3 na ul. Brněnská 103/26 dohodou za podmínky obsazení bytu novým nájemníkem, a to ke dni obsazení bytu, v opačném případě běží 3 měsíční výpovědní lhůta. Současně RM rozhodla zveřejnit možnost pronájmu tohoto bytu, a to pouze na dobu 1 roku. 12

13 4.30 RM bere výpověď pana L. D. z bytu č. 4 na ul. Mlýnská 16 v Miroslavi na vědomí, trvá na 3 měsíční výpovědní lhůtě, k tomuto datu odhlásit údaj o místu trvalého pobytu všech osob trvale hlášených v bytě 5. RM bere na vědomí vyhodnocení 12. zasedání ZM 6. RM doporučuje ZM návrh závěrečného účtu města Miroslavi za rok 2011 ke schválení 7. RM bere na vědomí návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Miroslavsko za rok RM rozhodla projednat předložený návrh (změny směrnice o přidělování obecních bytů do nájmu občanům) v bytové komisi, předložit radě na příští schůzi 9. RM rozhodla prostudovat předložené návrhy volebních subjektů na oceňování majetku města, bude se jimi zabývat příští rada města, návrhy zaslat v plném znění všem zastupitelům města spolu s ostatními materiály 10. RM doporučuje ZM schválení vstupu města do MAS Znojemské vinařství o.s. 11. RM doporučuje navržený program 13. zasedání ZM 12. RM ukládá tajemnici prověřit podmínky společného konání voleb do krajského zastupitelstva a místního referenda ve městě Miroslavi 13. RM stanoví termíny schůzí rady města na: 11.6., 25.6., 9.7, a a doporučuje termíny zasedání ZM na: 13.8., a RM bere na vědomí zahájení prací na přeložce VN Dům pro seniory 15. RM bere na vědomí informaci o jednání na VZP Brno (ve věci rehabilitace v objektu DPS) 16. RM bere na vědomí informaci o přípravě kulturních akcí ve městě 17. RM bere na vědomí informaci místostarosty a členů rady (vyhodnocení akce "Noc kostelů" příprava dalších akcí) Souhrn usnesení č. ZM.12/2012 z 12. zasedání zastupitelstva města Miroslavi konaného dne 28. května Zastupitelstvo města určuje ověřovatelem zápisu pana Miroslava Žáka Hlasování: Pro: 13 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík Proti: 0 Zdržel se: 2 - Čaněk, Žák 1.2 Zastupitelstvo města určuje ověřovatelem zápisu pana Lubomíra Čaňka 13

14 Hlasování: Pro: 14 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík Proti: 0 Zdržel se: 1 - Čaněk 1.3 Zastupitelstvo města schvaluje pozměňovací návrh spočívající ve vypuštění bodu č. 5 navrženého programu, tj. Směrnice o přidělování obecních bytů do nájmu občanům a přesunutí dosavadního bodu č. 6, tj. Změna oceňování majetku města, před dosavadní bod č. 2, tj. Zpráva o činnosti rady města Hlasování: Pro: 15 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Čaněk, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík Proti: 0 Zdržel se: Zastupitelstvo města schvaluje upravený program jednání 12. zasedání zastupitelstva města Hlasování: Pro: 15 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Čaněk, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík Proti: 0 Zdržel se: 0 2. Zastupitelstvo města ukládá jednotlivým volebním subjektům předložit v termínu do do 13,00 hodin návrh ocenění nemovitého majetku ve vlastnictví města při jeho prodeji, např. výběrem z ceny obvyklé, případně snížené o procenta nebo poskytnutí zvýhodnění Hlasování: Pro: 15 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Čaněk, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík Proti: 0 Zdržel se: Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost rady za období od 11. zasedání zastupitelstva města Hlasování: Pro: 15 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Čaněk, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík Proti: 0 Zdržel se: Zastupitelstvo města bere na vědomí podání kronikářky města paní Věry Klejdusové. Zastupitelstvo města děkuje paní Věře Klejdusové za její dlouholetou dosavadní práci kronikářky města Hlasování: Pro: 15 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Čaněk, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík Proti: 0 Zdržel se: Zastupitelstvo města neschvaluje provedení změny ve zřizovací listině Mateřské školy, Miroslav, Husova 32, okres Znojmo, příspěvkové organizace, týkající se nabývání majetku k nahodilým činnostem, které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, bez předchozího souhlasu zřizovatele 14

15 Hlasování: Pro: 15 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Čaněk, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík Proti: 0 Zdržel se: 0 4. ZM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni Hlasování: Pro: 15 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Čaněk, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík Proti: 0 Zdržel se: 0 5. Zastupitelstvo města Miroslav, jako kompetentní orgán dle ust. 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle 47 odst. 5 výše uvedeného zákona Zadání změny č. 3 územního plánu Miroslav v předloženém znění Hlasování: Pro: 13 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Čaněk, Kopečková, Janíčková, Proti: 0 Zdržel se: 2 - Juračka, Bednařík 6.1 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Miroslav a společností STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , IČ , jejímž předmětem je prodej pozemků: - pozemek parc.č. 6399/1 o výměře 9582 m 2, orná půda, - část pozemku parc.č o výměře 5126 m 2, orná půda - po zaměření geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, číslo plánu /2010, pozemek p. č. 6397/1 o výměře 5126 m 2, - část pozemku parc.č o výměře 3341 m 2, orná půda po zaměření geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, číslo plánu /2010, pozemek p.č. 6398/1 o výměře 3341 m 2, vše v k.ú. Miroslav, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč bez DPH - v předloženém znění Hlasování: Pro: 11 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Čaněk Proti: 1 - Juračka Zdržel se: 3 - Kopečková, Janíčková, Bednařík 6.2 ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Miroslav a Základní školou Miroslav, okres Znojmo, příspěvkovou organizací v předloženém znění Hlasování: Pro: 15 - Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman, Plechatý, Čaněk, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík Proti: 0 Zdržel se: 0 Poznámka: Zkratky jmen fyzických osob jsou uvedeny z důvodu ochrany osobních údajů. Usnesení ZM a RM byla zveřejněna v listinné i elektronické podobě na úřední desce a jsou uveřejněna na webových stránkách města. 15

16 Informace Informace z redakční rady Na dotaz jednoho miroslavského občana proč není aktuální číslo Miroslavského zpravodaje ihned vystaveno na internetových stránkách města, uvádíme následující informaci. 1. Dokud bude zpravodaj vydáván v tištěné formě, bude vždy na internet umísťován až poté, kdy vyjde další číslo. 2. Je omyl domnívat se, že důvodem je výše tržby z prodeje MZ. Cena zpravodaje, která činí 10,- Kč je pouze symbolická (při rozdávání zdarma, bychom neměli žádný přehled o tom, jaký je o MZ skutečný čtenářský zájem). 3. Informovanost občanů o úředních záležitostech je prostřednictvím internetových stránek města zajišťována průběžně a aktuálně. Zpravodaj, který vychází jednou za 2 měsíce, tedy dostatečně aktuální být nemůže. Má ale jinou funkci v tom, že shrnuje důležité informace z fungování města, dále přináší zajímavé články o kulturních a sportovních akcích i ostatním dění ve městě. Za redakční radu MZ Michal Klejdus SMM Miroslav informuje, že spustila nové webové stránky. Těšíme se na vaši návštěvu na webu Meruňkobraní 2012 V pátek 1. června hodnotili členové degustační komise pod vedením pana Vladimíra Blažka 69 vzorků meruňkovice. Chuťové pohárky namáhali: Blažek Vladimír, Kotál Miroslav, Kisela Bohumil, Schlesinger Oto, Urbánek Emanuel, Pelc Emil, Mgr. Dostál Libor, Kašpárek Jaroslav, Ing. Souček Roman, Hlávka Josef, Hamala Zdeněk (všichni Miroslav), Pěkný Petr - Brno, Janda Jan, Mgr. Juránek Zdeněk, Haken Viktor, Pelc Miloš (všichni Moravský Krumlov), Pečer Marek - Dobelice, Kadlec Ivo - Hostěradice, Němec Zdeněk, Svatuška René, Holátko Pavel (všichni Olbramovice), Štefka Radomír, Břinek Karel - Bohutice, Ošmera Michal - Výčapy, Budín Tomáš - Třebíč, Nováček Zdeněk - Klučov. Jako tradičně bude součástí slavnosti také vyhodnocení nejhezčí meruňky v soutěži Meruňka roku. Prosíme dárce, aby ovoce v počtu pěti kusů přinášeli do kulturního domu ve čtvrtek 19. července v době od hodin. Poté ihned proběhne vyhodnocení. Vítězové budou vyhlášeni v sobotu v podvečer při Meruňkobraní. Pořádání slavnosti podporují: Skupina ČEZ, Jihomoravský kraj, Česká spořitelna, Poštovní spořitelna,.a.s.a., All Risk Brno, Strabag, Stavební a obchodní firma Ryšavý a Vinné sklepy Lechovice. Mediální podporu zajišťují Český rozhlas Brno, Rádio Blaník, Znojemský deník Rovnost a čtrnáctideník Zrcadlo. Srdečně zvou pořadatelé Český zahrádkářský svaz Miroslav a město Miroslav. M. Kotál, R. Volf, M. Klejdus 16

17 Májové oslavy v Miroslavi Oslavy Svátku práce a vstupu České republiky do Evropské unie byly tradičně zahájeny v 8.00 hodin rybářskými závody mládeže na požární nádrži v Ramoši. U příležitosti 60. výročí založení uspořádala Mateřská škola Husova den otevřených dveří. V 9.30 hodin promluvil starosta města Ing. Augustin Forman. Od hodin byly pro veřejnost otevřeny vstupní byty na ulici Husova 5. Odborný komentář provedl projektant díla, Ing. arch. Jaroslav Poláček. Většina návštěvníků ochutnala u rybářů výbornou Foto: Miroslav Žák smaženou rybu nebo uzenou cigáru. Ve hodin byla soutěž mladých adeptů Petrova cechu ukončena a hlavní rozhodčí, Radim Jelínek a Jiří Preisinger ml., spočítali výsledky. Hlavní cenu, rybářský prut s navijákem, kterou věnovala ČSSD, získal vítěz závodu Jiří Coufal. Celkem se v Ramoši ulovilo 158 ks ryb a závodů se zúčastnilo 41 dětí. Za překrásného počasí se na slavnosti vystřídalo několik stovek návštěvníků. Výsledky závodů: 1. místo Jiří Coufal 286 bodů 2. místo Radek Černý 250 bodů 3. místo Petr Preisinger 240 bodů 4. místo Rostislav Veselý nejdelší ryba amur bílý 80 cm 5. místo Karolína Buchtelová nejtěžší ryba kapr 2,98 kg V pátek 4. května uctili členové rady památku obětí 1. a 2. světové války v Miroslavi a v Kašenci položením kytic. Od hodin následovalo vzpomínkové shromáždění u příležitosti ukončení II. světové války a vítězství nad fašismem u památníku Letkyně před kulturním domem. Akce se zúčastnili veteráni II. světové války p. Bohuslav Směšný, p. Slávko Dejdar, Generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraškin, atašé generálního konzulátu Ruské federace v Brně Marija Semenova, zástupce Armády ČR Mjr. Ing. Vojtěch Buchta z Krajského vojenského velitelství Brno a několik desítek hostů. Nemocného veterána Jozefa Citterberga Foto: Václav Volf zastupoval Ing. Jindřich Hvězda. V neděli 6. května sloužil farář Mgr. Pavel Merta v katolickém kostele mši svatou za oběti válečných konfliktů, při které bylo také vzpomenuto na miroslavské občany, kteří zahynuli při strašném bombardování města 7. května Společné závody vidomých a nevidomých rybářů byly odstartovány v sobotu 5. května v 6.00 hodin na rybníku Suchánek. Lovilo 97 vidomých a šest nevidomých rybářů s asistenty. Pro závodníky i hosty bylo připraveno bohaté občerstvení (vepř na rožni, smažená ryba, uzená cigára). Ve hodin byly závody ukončeny. A jak celý závod dopadl? Bylo uloveno 82 kaprů, 13 línů a 17

18 desítky kusů jiných ryb. Cenu nejvyšší, zlatou medaili a rybářské vybavení, získal Jiří Preisinger nejml. 587 bodů, na druhém místě se umístil Zdeněk Veselý nejtěžší ryba - kapr 3,42 kg, bronzovou příčku obsadil Jiří Ševčík nejdelší ryba amur bílý 59 cm. Na čtvrtém místě skončil Libor Urban 287 bodů, páté místo Vlastimil Kočařík 261 bod a šesté místo Bořivoj Krbálek 218 bodů. Nejúspěšnějším nevidomým rybářem se stal Jiří Kobylka 109 bodů, který obdržel věcné ceny, potlesk i uznání ostatních závodníků. Cenu útěchy, láhev whisky, pro rybáře s nejmenším úlovkem, získal za 4,5 cm dlouhou střevličku východní rybář Jakub Šabata. V neděli 6. května dopoledne patřil Suchánek opět mladým rybářům. Konečné výsledky: 1. místo Libor Volf 1034 body 2. místo Filip Forman 304 body 3. místo Natálie Sladká 290 bodů 4. místo Hana Novotná 238 bodů 5. místo Klára Drlíková nejdelší ryba kapr 53 cm 6. místo Rostislav Veselý nejtěžší ryba kapr 3,45 kg 7. místo Andrej Le nejmenší ryba střevlička východní 5 cm Celkem bylo uloveno 257 ks ryb a závodilo 27 dětí Hlavním partnerem rybářských závodů byla Skupina ČEZ. V pondělí 7. května se konala na Generálním konzulátu Ruské Federace v Brně slavnost u příležitosti státního svátku Dne vítězství. Na setkání pracovníci konzulátu oceňovali zájem Miroslavi o údržbu památníků a organizování pietních shromáždění. Upřímné poděkování patří všem, kteří se zasloužili o důstojný průběh všech oslav. Babské hody Josef Diviš, předseda MS MRS Miroslav Roman Volf, místostarosta V neděli 20. května ovládly Miroslav dámy a slečny, které pořádaly již 6. ročník Babských hodů. Slavnost začala v 8.15 hodin v obřadní síni městského úřadu, kdy starosta předal ženám hodové právo a vládu nad městem. Poté se ženy vydaly na průvod městem a od 9.00 hodin sloužil P. Pavel Merta slavnostní hodovou mši. Po skončení následovalo položení kytic na hřbitově a do odpoledních hodin vyhrávání po městě. Od hodin sledovali návštěvníci krojované zavádění a nacvičený Foto: Václav Volf program před kulturním domem. K tanci a poslechu hrála po celý den dechová hudba Zlaťulka. Slavnosti se zúčastnili také přátelé z partnerského města Svätý Jur. Pro milé hosty byl připraven celodenní program, ve kterém kromě Miroslavi navštívili také nově zrekonstruovanou křížovou cestu v Bohuticích. Upřímné poděkování patří všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu akce. Roman Volf 18

19 Noc kostelů v Miroslavi V pátek 1. června se uskutečnila akce Noc kostelů. V obou chrámech připravili pořadatelé pro návštěvníky bohatý program. V římskokatolickém kostele byla po mnoha letech vystavena jedinečná socha Panny Marie s dítětem, která pochází z 1. poloviny 15. století a je jediným pozůstatkem z původního dřevěného kostela. Součástí programu byla také přednáška o výchově Mgr. Petra Šmerala nebo představení, které nacvičily místní děti. V evangelickém kostele proběhl např. varhanní koncert, který doplnil zpěvem Petr Konvalinka. Dále byla k vidění výstava u příležitosti 420. výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského. Součástí slavnosti byla také výměna chrámových sborů. V evangelickém kostele vystoupil sbor z římskokatolické farnosti a v katolickém kostele zpíval sbor evangelický. Pro nejmenší bylo připraveno několik stanovišť se soutěžemi. Miroslavský klíč 2012 V neděli 10. června se uskutečnil již osmý ročník festivalu dechových hudeb Miroslavský klíč. Po sedmi letech, kdy nám přálo počasí, tomu letos bylo jinak a celý víkend pršelo. Byli jsme proto nuceni slavnost přestěhovat z letního kina do kulturního domu. Program byl zahájen ve hodin. Milému publiku se představily soubory Polanka, Horanka a Venkovanka. Následovalo slosování vstupenek. Výherce potěšila hudební CD, knižní publikace nebo dárková balení vín. Hlavní cenu, uzené sele, kterou věnovalo Agrodružstvo Miroslav, si odvezla šťastná Foto: Václav Volf výherkyně do Horních Kounic. Odpolední program uzavřel host festivalu, vítěz soutěže Zlatá křídlovka, Šohajka z Dolních Bojanovic. Celým programem vtipně provázel moderátor Pavel Jech. Akci podpořily firmy: Skupina ČEZ, Stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý a Allrisk Brno. Mediální podpora Český rozhlas Brno, Rádio Blaník, Znojemský deník Rovnost a čtrnáctideník Zrcadlo. Ceny do tomboly věnovaly Agrodružstvo Miroslav, Český rozhlas Brno a město Miroslav. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě přehlídky. Roman Volf, místostarosta Připravujeme Rozloučení s prázdninami Již tradičně připravujeme na poslední prázdninovou neděli loutkovou pohádku. Představení se uskuteční 2. září a začíná od hodin v kulturním domě. Srdečně zveme nejen děti. Vstup zdarma. Akce je součástí 6. ročníku Festivalu loutky, jehož pořádání podporuje Skupina ČEZ. Roman Volf, místostarosta 19

20 Aktuálně Zhořklá slina z pera končící kronikářky města Miroslavi Jelikož jdu na závažnou operaci a nemám tušení, v jakém stavu se navrátím zpět do běžného života, a vědoma si závazků s psaním Kroniky města Miroslavi, rozhodla jsem se informovat zastupitelstvo o svém záměru skončit s touto činností. Skutečností je, že jsem se v dopise adresovaném zastupitelům vyjádřila negativně vůči zastupiteli za TOP 09 Mgr. Aleši Bednaříkovi, Ph.D. Nevylučuji, že můj postoj je dán do značné míry vlastní politickou orientací, ale pravdou také je, že mi nebyl příliš příjemný už tehdejší mentorský přístup pana Bednaříka při kontrole kroniky v loňském roce. Zřejmě z toho důvodu se mi informace o jeho poznámce s nalezením chyb v kronice za rok 2010 (byť nebyla míněna, jako kritika mé osoby), jevila, jako pokračování v onom mentorování. Jsem si vědoma skutečnosti, že po 18 letech, kdy jsem kroniku psala, nastal čas na výměnu kronikáře tak, aby tuto činnost někdo pojal novými metodami. Chápu rovněž pana Juračku, že se svého opozičního kolegy na zastupitelstvu zastal a označil mé vyjádření slovy když se rozhodla skončit, ať skončí a neplive nějaké jedovaté sliny. Jeho slova mne nijak nepobuřují. Každý, kdo vstoupí do veřejného života, (ať již jako politik, nebo se angažuje jako já psaním leckdy kontroverzních článků ve zpravodaji), musí počítat s negativními reakcemi těch, kdo s ním nebudou souhlasit. Ostatně jsem si na podobná i mnohem šťavnatější vyjádření o mé osobě již stačila za ta léta dostatečně zvyknout. Pro pořádek uvádím, že nejsem Radek John a můj úmysl skončit je nezvratný (nejedná se tedy o žádné vydírání zastupitelů)! A protože nevím, jestli k tomu budu mít kdy příležitost, dovolím si ještě jednou ono výše zmíněné plivání jedovatých slin. Doopravdy mne těší, že se pan Bednařík zodpovědně připravuje na jednání zastupitelstva, (není to běžné ani u zákonodárných poslanců našeho parlamentu). Dle mého názoru však sebevyšší IQ ani množství absolvovaných škol nepomůže, pokud nejde ruku v ruce spolu s tak zvaným zdravým selským rozumem a konkrétními pozitivními činy. Jako příklad uvádím situaci, kdy oba výše zmínění zastupitelé na jednání dne chtěli prosadit pozastavení změn v územním plánu. Netuším, jak by odložení schválení změn na další zastupitelstvo (konané až za 3 měsíce) poškodilo město, pana starostu nebo ostatní žadatele, ale zcela určitě by vážně ohrozilo rozvojové plány (žádost o získání dotací) místní firmy A. K. Dent v areálu bývalé Fruty Miroslav. Výše uvedené zastupitele pochopitelně vůbec nepodezřívám z toho, že uvedenou firmu chtěli poškodit, ale zřejmě vedeni svatým exorcistickým zápalem opomněli dostatečně zvážit možné důsledky svého jednání. Jsem toho názoru, že použití protitankové miny na zničení krtka je nešťastným řešením, protože tím můžeme přijít o celou zahradu. Na závěr se chci omluvit všem čtenářům zpravodaje, které snad mé osobní názory štvaly nebo urazily, a všem vám přeji pevné zdraví a pohodové prožití letních měsíců. Věra Klejdusová Moudrým lidem škola nikdy nekončí Virtuální univerzita třetího věku na ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi Jedním ze způsobů činorodého přístupu ke stáří je vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro hledání cesty, způsobu a hodnot života, pro poznávání dalších možností, ale i nutností v životě. 20

21 Na Základní škole v Suchohrdlech u Miroslavi právě nabízíme dálkovou formu studia prostřednictvím portálu e-senior, který je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat výuky univerzity třetího věku presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.). Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního - dálkového vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramotnost seniorů. Přesto však počáteční znalost práce s počítačem není podmínkou účasti. U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora úplně nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů oproti klasickým prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti opakování, což je významné zejména pro seniory repetitio est mater studiorum. Senior se může kdykoliv k přednášce vrátit, pustit si přednášku jen po částech, ať už na svém počítači nebo u nás v Konzultačním středisku na ZŠ Suchohrdly u Miroslavi, ke každé přednášce dostane tištěnou formu přednášky, do které může kdykoliv nahlédnout a po každé dílčí přednášce si může kontrolní test zkusit zvládnout kolikrát chce a tím se ho vlastně naučit a upevnit si čerstvě nabyté znalosti. V současné době jsme na naší škole ukončili již třetí kurz přednášek kurzem Etika jako východisko ze společnosti, již máme dvanáct nadšených posluchačů z celého Znojemska, a začátkem října pokračujeme kurzem Kouzelná geometrie - tento kurz bude o tom, jak se využívala geometrie v architektuře, při stavbách památek z celého světa. Další výhodou VU3V je, že se může začít studovat kdykoliv, kdykoliv studium přerušit pokud Vás téma kurzu nezajímá, počítá se Vám každý ukončený cyklus přednášek, čili každý student může být ve studiu různě daleko. Studium není ani časově náročné, jeden cyklus - semestr se skládá z 6 přednášek po čtrnácti dnech, u nás je to úterý od hodin. NEBOJTE SE vstoupit s námi do rozjetého vlaku virtuálního vzdělávání pro seniory při České zemědělské univerzitě v Praze na Základní škole v Suchohrdlech u Miroslavi. Každý, kdo má nad padesát let je velmi vítán! Není potřeba maturitní vzdělání ani znalost práce na počítači, jen chuť se vzdělávat. Bc. Šárka Chaloupková Galerie sportovců Profil sportovce Mistr republiky, zasloužilý mistr sportu Miroslav Čada V měsíci dubnu jsem navštívil v Brně pana Čadu, který se v době, kdy byl velkým sportovcem a celoživotním bojovníkem za motocyklový sport, zapsal nesmazatelně do historie Miroslavi. Jako úspěšný závodník a později ředitel Velké ceny Brna se stal osobností nepřehlédnutelnou v celé Evropě. Do dnešních dnů je podepsán pod vším, co přineslo vybudování a provozování nového autodromu Masarykova okruhu v Brně na Kývalce. Nejsem přímý pamětník úspěchů pana Čady, ale jeho životní kariéru jsem sledoval od dětství 21

22 prostřednictvím svého dědečka Františka Plechatého. Z vyprávění o Miroslavi a její historii mi dědeček při vzpomínkách na úspěšné Miroslaváky nezapomněl zmínit Mirka Čadu. Patřil do velké party poválečných občanů Miroslavi, která se svojí prací a reprezentací nesmazatelně podepsala při budování města a propagací dobrého jména Miroslavi. Mirek měl od dětství blízko k motorismu. Tatínek vlastnil autodopravu (svážel mléko). Narodil se a vyrůstal v Brně. Shodou okolností se za války vrátila celá rodina na Znojemsko do Horních Dunajovic (rodiště jeho maminky). Po roce 1948 se vyučil ve Znojmě automechanikem u firmy Lengál. Zde se potkal s panem Františkem Jelínkem. Toto setkání bylo pro Mirka osudové a nastartovalo růst budoucího úspěšného motocyklového závodníka. Pan Jelínek pracoval jako automechanik v Miroslavi u Plemenářské (inseminační) stanice. V této stanici se jezdilo hlavně na motocyklech a díky zručnosti Mirka při opravách motocyklů prosadil pan Jelínek přijetí nového mechanika do Miroslavi. Začátky závodění Mirka byly na motocyklu Jawa pérák na závodě ve Znojmě v roce V té době První závod ve Znojmě červenec bylo mu 16 let. Závod v Jihlavě na stroji JAWA 500 Závod velká cena Brna 1960 Závod na Hluboké 1957, třída 500 ccm. 1. Čada, 2. Šťastný, 3. Helikar mu bylo šestnáct let. Dalším závodním strojem byl Walter 350, který zakoupil od Bohumíra Lengála. S tímto strojem úspěšně závodil a vyhrával. V roce 1953 při závodech v Brně na Slatině za účasti nejlepších závodníků republiky jeho stroj Walter již nestačil na stroje Bartoše, Havla, Šťastného, Paruse, Makovičky. Před Mirkem bylo další důležité životní rozhodnutí koupit moderní a silný stroj. Souhrou náhod se naskytla možnost zakoupení stroje Norton 350 od slavného poválečného závodníka Antonína Vitvara. Díky nadšení pro Mirkovy úspěchy a odvaze vedení STS došlo k půjčce ,- Kč z pokladny traktorové stanice. V roce 1955 se stal mistrem republiky a na Velké ceně Brna byl na Nortonu druhý. Tento úspěch Mirka katapultoval do státní reprezentace, kde pokračoval ve své kariéře v Dukle Praha na strojích ESO 350 a JAWA 500. V roce 1956 byl vicemistr republiky v třídě 350 (zvítězil G. Ha- 22

3. RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni

3. RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni Souhrn usnesení z 49. schůze rady města - 30. července 2012 1. RM schvaluje navržený program jednání 2.1 RM revokuje - ruší svoje usnesení z 47. schůze RM konané dne 25. června 2012 uvedené pod bodem 9.9

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

3. RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni

3. RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni Souhrn usnesení z 64. schůze rady města - 17. října 2016 1. RM schvaluje navržený program jednání 2. RM bere na vědomí informace 3. RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni 16.10.2016

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

1.2 RM schvaluje ode dne pravidelné začátky schůzí rady města na 12,30 hodin

1.2 RM schvaluje ode dne pravidelné začátky schůzí rady města na 12,30 hodin Souhrn z 68. schůze rady města - 14. listopadu 2016 1.1 RM schvaluje navržený program jednání 1.2 RM schvaluje ode dne 1.1.2017 pravidelné začátky schůzí rady města na 12,30 hodin 2.1 RM bere na vědomí

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne 13. 4. 2015 Usnesení č.98/15 RM žádost pana Jindřicha Šťávy, bytem Brtnice, na pronájem pozemku p. č. 1410/36 v k. ú. Brtnice, o výměře cca 80 m2. Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 2.11.2015 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 05/2016 konaného dne 14.09.2016 Usnesení č. 01/05/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015

Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 201/11/15 schvaluje program 11. schůze rady městského

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1 č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 10.6.2011 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 10.6.2011 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 10.6.2011 20:00

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 13. září 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 13. září 2012 v 18,00 hod. Zápis z 29. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 13. září 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Vladimír Vališ, František Illek, Jiří Beran, Hynek Čada, Josef Adámek,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více