DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì"

Transkript

1 DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì Chronick z nït slinivky b iönì (chronick pankreatitida) je ve svè tïûöì formï onemocnïnìm ponïkud vz cn m, avöak lehëì poruchy slinivky jsou ËastÏjöÌ. OnemocnÏnÌ je zp sobenè vïtöinou dlouhodobou konzumacì alkoholick ch n poj, ale urëit porucha pankreatickè sekrece se vyskytuje takè u onemocnïnì ûluënìku a ûluëov ch cest vyvolan ch ûluëov mi kamènky, po operacìch ûluëov ch cest a ûaludku nebo m ûe b t i vrozen. OnemocnÏnÌ m ûe mìt formu p echodnou, kdy k nedostateënè funkci slinivky doch zì pouze kr tkodobï. Pokud je vöak porucha trval, pak v zne ötïpenì z - kladnìch ûivin a slinivka je jiû natrvalo zmïnïna. Pacient s chronickou pankreatitidou je vyhubl, stïûuje si na odchod velkèho mnoûstvì stolice, nïkdy na bolesti v b iöe, p esto mìv dobrou chuù k jìdlu. Funkce slinivky b iönì Slinivka b iönì je d leûitou ûl zou, kter hraje v znamnou roli p i tr venì z kladnìch ûivin, tj. bìlkovin, uhlovodan a tuk. Produkuje enzymy, kterè jsou schopny tyto sloûitè l tky p ich zejìcì do organismu potravou dokonale rozötïpit a umoûnì tak jejich vst eb v nì. Z tohoto hlediska p edstavuje slinivka nenahraditelnou ûl zu, p i jejìû naruöenè funkci je ËlovÏk vystaven adï onemocnïnì. Slinivka produkuje takè hormony inzulin a glukagon, kromï dalöìch, kter mi organismus jemnï dolaôuje l tkovou v mïnu cukr i ostatnìch ûivin. P i nedostatku inzulinu vznik diabetes mellitus, tj. cukrovka.

2 Co se dïje v nemocnè slinivce N sledkem dlouhodobèho poökozenì nïjakou ökodlivinou, nejëastïji alkoholem, doch zì k poruöe funkce slinivky, kter jiû nenì schopna pot ebnè enzymy produkovat v dostateënèm mnoûstvì. Podle souëasn ch znalostì nemusì b t p ÌËina chronickèho z nïtu zp sobena pouze alkoholem, objevila se dalöì jednotka, a tou je vrozen dispozice ke vzniku z nïtu slinivky, kter do chronickèho m ûe p ech zet. N sledkem tïchto zmïn se ûl za st v na pohmat tuhou a nefunkënì. OpakovanÈ z nïty p ispìvajì k dalöì destrukci ûl zy. K zajiötïnì dostateënèho tr venì ûivin staëì organismu jen velmi mal Ë st funkënì ûl zy. Pokud vöak byla tato mez p ekroëena, organismus jiû nenì schopen p ijatè bìlkoviny, sacharidy a tuky rozötïpit. NejvÌce se tato vïtöinou trval porucha projevuje nedostateën m vst eb v nìm tuk, kterè se n sledkem toho dost - vajì do stolice, na nìû m ûeme nïkdy vidït mastn oka. Stolice je objemn, svïtl, jakoby napïnïn, m okrovou barvu a chemick m rozborem v nì m ûeme vïtöì mnoûstvì tuku najìt. Nemocn hubne, spolu s nedostatkem tuku se p idajì i n sledky nedostateënèho vst eb v nì vitamin rozpustn ch v tucìch. Jsou to vitaminy A, E, D a K. Nedostatek vitaminu A se projevì öpatn m vidïnìm za öera, vitaminu E öpatnou hojivostì ran, vitaminu K zv öenou krv civostì a vitaminu D ÌdnutÌm kostì a ËastÏjöÌmi zlomeninami. Tyto vitaminy musìme organismu dod vat, vïtöinou ve formï injekënì. LÈËba nedostateënè funkce slinivky JednÌm ze z kladnìch prost edk lèëby nedostateënosti funkce slinivky je pod v nì pankreatick ch v taûk, kterè jsou vïtöinou vyrobeny z v taûk slinivky vep a obsahujì p edevöìm enzymy ötïpìcì cukry a tuky. LÈky obsahujì kromï tïchto v taûk i dalöì p Ìdavky na podporu tr venì. Nemocn m s nedostateënou sekrecì enzym majì b t pod v ny ve vïtöìm mnoûstvì po kaûdèm jìdle. ZlepöenÌ onemocnïnì pozn pacient podle toho, ûe se pokles jeho v hy zastavì, snìûì se objem stolice a zmïnì se ze svïtlè stolice na tmavöì. NemocnÌ se z nïtem slinivky mohou mìt takè ËastÈ bolesti b icha. Pro tyto obtìûe b vajì pacienti nez Ìdka operov ni, a to nejen klasickou cestou s otev enìm dutiny b iönì, p i nïmû se Ë st slinivky odstranì. DalöÌ moûnostì je umìstïnì optickèho systèmu do slinivkovèho v vodu s cìlem zlepöenì odtoku pankreatickèho sekretu a odstranïnì pankreatick ch kamen. Provedeme tedy menöì chirurgick z krok endoskopickou cestou, ale bez nutnosti od stranit Ë st slinivky. TÏmito metodami se vïtöina bolestiv ch stav, prov zejìcìch v nïkter ch p Ìpadech chro-

3 nickou pankreatitidu, upravì nebo alespoú zlepöì natolik, ûe nemocn jiû nemusì uûìvat û dnè lèky k potlaëenì bolesti a zlepöì se tìm jeho celkov stav. DietnÌ reûim Velmi d leûitou souë stì lèëby je dietnì reûim. Protoûe p i onemocnïnì slinivky jde p edevöìm o öpatnè tr venì tuk, doporuëuje se nemocn m omezenì konzumace veöker ch tuk. Ty jsou v potravï p Ìtomny ve formï zjevnè, ale i skrytè, nap. v mlèce a mase. D leûit je vöak i techno-logick prava potravin. Velmi nevhodnè jsou dr ûdivè pokrmy p ipravenè na tucìch, kterè se p epalujì a zp sobujì nemocnèmu zaûìvacì potìûe. Proto opèk me pokrmy, zvl ötï maso, z sadnï nasucho (bez tuku) a trochu ËerstvÈho tuku p id v me aû do hotovèho pokrmu. PouûÌv me teflonovè p nve, do ostatnìch p nviëek pokl d me NO STICK fûlie. Z tuk nemocn m doporuëujeme spìöe tuky rostlinnè, jako je FLORA, RAMA apod., kter m d - v me p ednost p ed m slem a s dlem. Pro vysok obsah cholesterolu jsou nevhodnè vajeënè ûloutky. Proto je do jìdelnìëku v bec neza azujeme, pouze je m ûeme omezenï pouûìt p i peëenì. Bez obav m ûeme pouûìvat bìlek. Vy adìme takè potraviny s vysok m obsahem ûivoëiönèho i rostlinnèho tuku, jako jsou vnit nosti, m k nebo o echy. PoslednÏ zmìnïnè potraviny navìc rychle ûluknou, st vajì se obtìûnï stravitelnè a p sobì zaûìvacì potìûe. Z mlèën ch pokrm nemocnì Ëasto nesn öejì syrovè mlèko, kterè jim zp sobuje nad m nì nebo pr jem, ale dob e sn öejì Ëaj s mlèkem nebo v robky, kterè podlehly mlèënèmu kvaöenì Ëi byly jinak upraveny. Mohou to b t jogurty, r znè druhy podm slì a kysel ch Ëi acidofilnìch mlèk nebo r znï dochucen tvaroh. Nemocn vïtöinou s m nejlèpe vypozoruje, kterou potravinu sn öì a kterou nikoliv. Z mlèën ch v robk doporuëujeme p edevöìm s ry do 35 % obsahu tuku v suöinï a nìzkotuënè mlèënè v robky. Druhou z sadou je vyh bat se jìdl m nad mav m, protoûe vyvolanè potìûe onemocnïnì zhoröujì. Jsou to p edevöìm pokrmy s nadbytkem vl kniny, kter se nevst eb - v v tenkèm st evï, ale podlèh aû bakteri lnìmu ötïpenì v tlustèm st evï p edevöìm na oxid uhliëit a dalöì plyny. Mezi takovè pokrmy pat Ì luötïniny, zelì aj. Z n poj z sadnï nemocn m nedovolujeme poûìv nì alkoholu v jakèkoliv formï, neboù alkohol slinivku p Ìmo poökozuje. Vhodn nenì takè Ëern k va, protoûe stimuluje ûaludeënì sekreci, a tìm povzbuzuje sekreci öù vy pankreatickè. DoporuËujeme obyëejnou, p ÌpadnÏ balenou

4 vodu nebo vodu se öù vou, d le sladkè n poje a bylinnè nebo ËernÈ Ëaje. Dûusy, kterè navìc obsahujì pot ebnè vitaminy, popìjejte pouze edïnè, protoûe koncentrovanè Ëasto dr ûdì sliznici jìcnu a zp sobujì p lenì û hy. VhodnÈ jsou miner lnì vody obsahujìcì vyööì mnoûstvì miner lnìch l tek neû voda obyëejn. NÏkterÈ jsou dosycov ny oxidem uhliëit m, kter zp sobuje rychlejöì od ÌhnutÌ po najedenì, coû je nïkdy okolìm vnìm no nep ÌjemnÏ. Proto se ve spoleënosti popìjenì dosycovan ch miner lek vyh b me a popìjìme jen miner lnì vody p irozenè, oxidem uhliëit m nesycenè. Protoûe na naöem trhu nejsou oba typy viditelnï a z etelnï odliöeny, je nutno sloûenì miner lnì vody vyhledat na etiketï lahve. Zelenina a ovoce by mïly b t pravidelnou souë stì stravy obecnï, protoûe jsou nenahraditeln m zdrojem vitamin, miner l, vody a dalöìch l tek. Jejich konzumaci vöak doporuëujeme nejen po tïûk ch akutnìch onemocnïnìch, ale p edevöìm u onemocnïnì chronick ch, dlouhodob ch, kdy doch zì k nedostatku nïkter ch ûivin v organismu. Zeleninu m ûeme pouûìt tèû mraûenou, p ednost ovöem d v me z d vodu p Ìtomnosti vitamin zeleninï syrovè. Z ovoce jsou vhodnè ban ny, jablka nejlèpe strouhan (bez slupky), d le ovocnè kaöe, jableënè pyrè, ovocnè rosoly. Vyh b me se plod m obsahujìcìm zrnìëka a pecky, jako je rybìz, angreöt, hroznovè vìno. Ze zeleniny je vhodnè ËÌnskÈ zelì, hl vkov sal t, strouhan mrkev. Pro menöì nad mavost d v me p ednost zeleninï duöenè, neboù jin tepeln prava zp sobuje nad m nì. Z tohoto d vodu se takè vyh b me kvït ku, kapustï i zelì. PodobnÈ potìûe nast vajì p i poûitì cibule (zvl ötï osmaûenè), Ëesneku a pûrku. Z tepeln ch prav pokrm preferujeme p edevöìm va- enì a duöenì, kterè usnadúujì tr vicì pochody a ve srovn - nì s jin mi pravami jsou pro organismus relativnï nejöetrnïjöì. Z polèvek pod v me nejradïji zeleninovè a obilninovè v vary a v vary z hovïzìho masa. Do polèvek zav - Ìme r ûi a tïstoviny. Masa vybìr me p edevöìm libov. D v me p ednost hovïzìmu, telecìmu, kr liëìmu a ku ecìmu masu. VhodnÈ je i maso rybì pro p Ìtomnost nenasycen ch mastn ch kyselin, mo skè ryby navìc obsahujì i pot ebn jûd. Uzenin vïtöinou konzumujeme nepozorovanï mnohem vìce, neû je vhodnè, ale mïli bychom se jim z sadnï vyh bat. Jednak obsahujì m lo kvalitnì tuk a uhlovodany, jednak uzenì nenì ide lnì formou pokrmovè pravy. M ûeme proto nemocn m doporuëit pouze vep ovou nebo dr beûì libovou öunku.

5 OblÌbenÈ je i sûjovè maso, jehoû podkladem je luötïnina sûja. Z leûì ovöem na vtipnè a obmïúovanè pravï, jinak se brzy stane chuùovï ban lnì. V hodou je i dosaûitelnost dalöìch sûjov ch v robk, jako je sûjov tvaroh, jogurt a mlèko. Z p Ìkrm jsou vhodnè tïstoviny, r ûe, brambory (nejlèpe bramborov kaöe), p ÌpadnÏ knedlìky. Vyh b me se ovöem ovocn m knedlìk m kynut m, kterè nahrazujeme tïstem tvarohov m nebo bramborov m. Z mouënìk volìme lehkè piökotovè tïsto s ovocem Ëi marmel dou, d le krèmy vanilkovè a tvarohovè, pudingy se ölehan m bìlkem. Ko enì pouûìv me uv ûlivï, p edevöìm ke zv raznïnì chuti jinak f dnìch pokrm, kterè by mohly vèst k dalöìmu neû doucìmu snìûenì konzumace jìdla. Vhodn je suöen zeleninov naù, d le kopr, major nka, kmìn, k ra citrusov ch plod, pokud nebyla chemicky oöet ena. NÏkolik p edpis jìdel vhodn ch pro pacienty s chronick m z nïtem slinivky b iönì TelecÌ kostky po italsku l porce: 80 g telecìho masa, 10 g hladkè mouky, 10 g rajskèho protlaku, s l Kostky telecìho masa opeëeme nasucho, osolìme, podlijeme vodou nebo v varem a dusìme. Kdyû je maso tèmï mïkkè, p id me z livku p ipravenou rozmìch nìm hladkè mouky s vodou a rajsk protlak. Dova Ìme domïkka a pod v me s tïstovinami. RybÌ filè zadïl vanè se zeleninou l porce: 120 g rybìho filè, 20 g mrkve, 20 g celeru, 20 g brokolice, 10 g hladkè mouky, bobkov list, s l, citronov öù va Zeleninu pokr jenou na kostiëky podusìme s bobkov m listem, p id me osolenè porce rybìho filè, podusìme a zahustìme moukou, kterou p edem rozmìch me s vodou. Dova Ìme a ochutìme solì a citronovou öù vou. Puding s ovocem l porce: 1/8 l mlèka, l/8 l vody, 10 g pudingovèho pr öku, 20 g cukru, 100 g jablek Pudingov pr öek rozmìch me s 10 g cukru v malèm mnoûstvì mlèka. Zbytek mlèka p ivedeme do varu a vmìch me pudingovou smïs. Za st lèho mìch nì va Ìme 2 minuty. Hotov puding ozdobìme duöen mi jablky s cukrem.

6 Autor doc. MUDr. Milan Kment, CSc. DietnÌ p edpisy p ipravila Lucie R ûiëkov Recenze prof. MUDr. Ji Ì Hor k, CSc. Grafick prava LudÏk RohlÌk OdpovÏdn redaktorka Mgr. Dana Fragnerov Vydal St tnì zdravotnì stav, ärob rova 48, Praha 10, v nakladatelstvì JUDr. Frantiöek Tali n ñ FORTUNA, Jungmannova 7, Praha 1 Vytiskla Tisk rna Libertas, a. s. Drtinova 10, Praha 5 1. vyd nì, Praha vyd nì, Praha 2002 St tnì zdravotnì stav NeprodejnÈ

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

SCHR DINGEROVA VIZE vod

SCHR DINGEROVA VIZE vod SCHR DINGEROVA VIZE vod Kdyû mluvil o svèm mentorovi Johannu M llerovi, Helmholtz poznamenal, ûe...setk nì s osobnostì prvnìho du ovlivnì ËlovÏku mï Ìtko intelektu lnìho ch p nì na cel ûivot. 1 Je moûnè

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více