Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky"

Transkript

1 Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.0 Přípravné práce Popis: Přípravné práce na projektu jako celek představují všechny aktivity, které byly uskutečněny za účelem vytvoření předpokladů pro realizaci ostatních činností. Tyto aktivity se logicky soustředily především do počáteční fáze projektu přípravné práce byly zahájeny neprodleně po podpisu smlouvy o realizaci veřejné zakázky v listopadu V obecné terminologii projektového řízení lze tyto aktivity shrnout do procesů iniciace a plánování projektu, jednotlivé aktivity spočívaly zejména v upřesnění strategického a koncepčního plánu řízení projektu, detailním vymezení činností vedoucích ke splnění hlavního cíle projektu, v identifikaci závislostí mezi těmito činnostmi, aktualizaci harmonogramu, určení zdrojů nezbytných pro realizaci všech činností, tvorbě plánů komunikace, řízení projektové dokumentace a řízení rizik. V rámci konkrétního zadání veřejné zakázky Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku přípravné práce vycházely z požadavků zadavatele na průběh veřejné zakázky a z předložené nabídky společnosti COFET, a.s. pro tuto zakázku. Specifickými výstupy byly v první řadě Realizačním týmem vypracované metodiky pro práci s klientem ve všech etapách projektu, které komplexně popisovaly zamýšlený způsob dosažení cílů projektu z pohledu realizátora COFET, a.s., ale také z pohledu klientů dlouhodobě nezaměstnaných. Na metodické příručky pak přirozeně navazovaly výstupy další: nabídka vzdělávacích akcí pro klienty projektu, rámcové plány těchto vzdělávacích akcí, rámcové plány pomoci při vyhledávání volných pracovních míst, kompletní plán personálního zajištění realizace. Personální zajištění realizace bylo vytvořeno členy odborného Realizačního týmu s popisem jejich činnosti, týmem vedoucích pracovníků společnosti COFET, a.s., kteří zajišťovali projekt z manažersko-organizačního hlediska, týmem operativních pracovníků určených pro přímou spolupráci s klienty na pobočkách a týmy odborných a vedoucích pracovníků subdodavatelů. Nedílnou součástí realizace projektu byl návrh elektronického registračního systému (dále též ISDDŠ) pro práci s klienty a zaznamenávání údajů o klientech a harmonogram aktivit projektu. Mezi další důležité aktivity přípravné fáze projektu patřila jednání s úřady práce, se zadavatelem a se subdodavateli upřesňující dle skladby dlouhodobě nezaměstnaných a aktuálních a predikovaných potřeb trhu práce, konkrétní náplně jednotlivých vzdělávacích akcí. Rovněž opakované průběžné konzultace se zadavatelem veřejné zakázky a příslušnými úřady práce. V neposlední řadě též upřesnění forem spolupráce mezi Realizačním týmem projektu a řediteli a zaměstnanci regionálních poboček společnosti COFET, a. s. a subdodavatelů na straně jedné a zaměstnanci MPSV a příslušných úřadů práce na straně druhé.

2 Realizátoři veřejné zakázky si uvědomovali, že pouze velmi kvalitně vypracované a aktuální výstupy z přípravné etapy umožní efektivní průběh dalších etap a splnění naplňovaných indikátorů projektu a všech cílů zakázky. Přípravným činnostem bylo proto věnováno maximální všestranné úsilí ze strany Realizačního týmu, vedení společnosti COFET, a.s. a všech subdodavatelů. Byl využíván naplno odborný potenciál a zkušenosti s realizací projektů podobného zaměření s cílem eliminovat všechny negativní zkušenosti, např. pasivita klientů, nedůvěra opakovaně rekvalifikovaných klientů v projekty ESF, atd. Všechny postupy, metodiky a nabídky vzdělávacích akcí byly na počátku projektu aktualizovány na aktuální skladbu dlouhodobě nezaměstnaných a situaci na trhu práce. Od počátku realizace projektu byly nastavovány nejen dle stávajícího stavu, ale i dle odborných prognos ve snaze co nejvíce minimalizovat nezbytné úpravy v dalších fázích projektu. Velmi rozdílná - nesourodá skladba cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných 6 měsíců až 17 let v evidenci úřadů práce, negramotní až vysokoškolsky vzdělaní klienti s dvěma tituly, různých národností a etnik, s těžkými zdravotními potížemi s negativní zdravotní rekomendací až zdravotně způsobilí pro nejtěžší práci, atd. si vyžadovala nejen vysoce individuální přístup ke každému klientovi projektu, ale i zásadní změny vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů oproti původním předpokladům zadavatele, úřadů práce i realizátora. Obtížně předvídatelný vývoj pracovního trhu v regionech, kde byl projekt realizován, v neposlední řadě již i signály počátků celosvětové krize, které se projevovaly snižováním nabídky volných pracovních míst i ochoty zaměstnavatelů přijímat zaměstnance do trvalých pracovních poměrů na konci realizace projektu a další proměnlivé faktory způsobovaly, že přípravné činnosti, vytvářející předpoklady pro realizaci ostatních činností, musely být aktualizovány průběžně po celou dobu trvání veřejné zakázky. Realizace pilotního projektu byla ovlivněna velmi zkrácenou dobou na realizaci projektu, která byla zapřičiněna průtahy při schvalování projektu na MPSV a která zapřičinila i extremní zatížení nejen zaměstnanců úřadů práce, ale i zaměstnanců realizátora a jeho subdodavatelů. Současně zkrácená doba realizace pilotního projektu na pouhých 9 měsíců neumožnila realizaci některých dlouhodobých vzdělávacích akcí, které musely být operativně nahrazovány úřady práce a řediteli regionálních poboček realizátora. To vše spolu se zkrácenou dobou na naplnění hlavního cíle pilotního projektu zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných v trvalých pracovních pozicíchpřinášelo obrovské nároky i na Realizační tým a jeho vedoucí. Rovněž to zvyšovalo náklady na realizaci pilotního projektu. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 1)Kvalitní, zkušený realizační tým a personální zajištění přípravy realizace projektu realizátorem COFET, a.s. umožnilo velmi rychlou a kvalitní přípravu realizace projektu Dost dobrá šance. 2)Doporučuje se ponechat na realizaci projektu delší čas, který ještě více umožní realizátorovi i úřadům práce sledovat a individuálně pracovat s klienty a tak dále zvýšit účinnost i ekonomiku projektu. To umožní dlouhodobě nezaměstnané buď trvale zaměstnat nebo je přinutí se nechat vyřadit z evidence úřadů práce, pokud zneužívají systém, ještě ve větší míře, než se podařilo v pilotním projektu (celkem k bylo vyřazeno z evidence úřadů práce dlouhodobě nezaměstnaných, z toho zaměstnáno nebo sebezaměstnáno a dobrovolně požádal o vyřazení).

3 3)Harmonogram projektu je velmi důležitý, ale neměl by být dogmatem. V praxi se ukázalo, že pilotní projekt Dost dobrá šance vyžadoval operativní řízení na regionální úrovni dle aktuální situace na trhu práce a úpravy a schvalování změn harmonogramu často nestačilo sledovat reálné aktuální potřeby projektu a to klade neúměrné nároky na Realizační tým. Potřeby projektu jsou většinou mnohem rozsáhlejší, než může postihnout detailně a pečlivě zpracovaný harmonogram. 4)Zcela zásadními výstupy pro úspěšnou realizaci pilotního projektu Dost dobrá šance se proto v etapě přípravy ukázalo nastavení komunikace, komunikačních toků a informačního systému. Výstupy z realizace: Harmonogram projektu (Příloha č. 5)

4 Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.1. Z dlouhodobě nezaměstnaných klientů Úřadu práce v Ostravě (2 500 osob) a Úřadu práce v Mostě (2 500 osob), jejichž seznam dodavateli předá zadavatel, vybrat 3000 osob, které se zúčastní projektu. Pokud některý klient projekt opustí, bude nahrazen dalším z původně předaného souboru klientů. Popis: První výběr potenciálních klientů z řad dlouhodobě nezaměstnaných a jejich oslovení s nabídkou vstupu do projektu Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku zajišťovaly příslušné úřady práce - na Mostecku Úřad práce Most a jeho pobočka v Litvínově, na Ostravsku Úřad práce Ostrava a jeho detašovaná pracoviště v Ostravě - Vítkovicích, Ostravě - Porubě a Ostravě - Zábřehu. Každý potenciální účastník projektu dlouhodobě nezaměstnaný evidovaný v evidenci úřadů práce (dále též jen klient) - obdržel písemnou pozvánku k úvodnímu seznámení s projektem. Celkem byl osloven dlouhodobě nezaměstnaný- jako potenciální klient projektu. Na Mostecku bylo úřadem práce k účasti v pilotním projektu DDŠ osloveno celkem potenciálních klientů. Na Mostecku přímo odmítlo (z nejrůznějších důvodů předlužení, nedůvěra k projektům ESF, nelegální zaměstnání, apod.) účast v pilotním projektu potencionální klienti. Potencionální klienti byli zváni k seznámení s projektem přímo na pracoviště společnosti COFET, a.s. v Mostě nebo v Litvínově. Na Ostravsku byli úřadem práce k účasti v pilotním projektu DDŠ osloveni celkem potencionální klienti. Na Ostravsku přímo odmítlo (z nejrůznějších důvodů předlužení, nedůvěra k projektům ESF, nelegální zaměstnání, apod.) účast v pilotním projektu DDŠ potencionálních klientů účast v projektu Na základě požadavku a dohody s ÚP v Ostravě, byl v tomto regionu zvolen odlišný postup a úvodní informační schůzky s potenciálními klienty probíhaly přímo v prostorách úřadu práce a jeho detašovaných pracovišť. Vstupní úvodní sezení: Základem skupinových seznámení potenciálních klientů s projektem a jeho možnostmi byly skupinové prezentace zprostředkované osobními poradci společnosti COFET, a.s., kteří předtím prošli intenzívním školením pro tuto aktivitu. Celkem se dostavili na prezentace potenciální klienti (3.247 v Mostě, v Ostravě). Prezentace

5 zahrnovaly seznámení klientů s cíli projektu a jeho očekávanými přínosy pro klienty, povinnostmi a právy klientů v projektu s podrobným vysvětlením jednotlivých etap projektu. Při těchto schůzkách museli specialisté - osobní poradci - čelit celé řadě otázek a mnohdy i negativním reakcím z řad dlouhodobě nezaměstnaných, kteří byli často frustrováni pocitem vlastního selhání, ztráty sebedůvěry a dlouhodobého neúspěchu. Jedinec s negativním, či přímo nepřátelským naladěním vůči jakékoliv formě pomoci s návratem na trh práce dokázal významně ovlivnit celou skupinu a jen zkušený osobní poradce byl schopen takovou situaci koučovat a již při tomto informativním sezení motivovat potenciální klienty ke vstupu do projektu. V této fázi projektu bylo zřetelné, že největší skupina potencionálních klientů chce vstoupit do projektu Dost dobrá šance ze své vlastní vůle, s cílem zlepšit (obnovit) své postavení ve společnosti a získat znova pozici na legálním trhu práce. Část skupiny potencionálních klientů při diskuzi s osobním poradcem přiznala zájem o slušné trvalé zaměstnání, ale současně přiznala problém předlužení např. nařízená exekuce, apod. a uvědomění si nemožnosti se uživit v případě legálního zaměstnání, i když profesní a zdravotní předpoklady vyhovují i pro profese aktuálně žádané na trhu práce. Část této skupiny přiznala i skutečnost, že od úplné chudoby je zachraňuje nelegální výdělek (tzv. práce na černo). Většina potencionálních klientů z této skupiny až na výjimky tvrdila, že pokud by měla základní znalosti o peněžních operacích, půjčkách, atd. (dále též jen finanční gramotnost), nedostala by se této pro ně bezvýchodné situace buď vůbec, či ne tak hluboko. Nejmenší skupina potencionálních klientů dala jasně najevo, že o žádnou pomoc nestojí, ale obává se nezúčastnit se skupinového seznámení, protože má obavu, že nesplnění výzvy ze strany úřadu práce bude sankcionováno např. vyškrtnutím ze seznamu dlouhodobě nezaměstnaných. Část potencionálních klientů, která byla většinou nelegálně zaměstnána, zjistila po seznámení se s projektem, že projekt Dost dobrá šance je natolik rozsáhlý a intenzivní, že je pro ně výhodnější do projektu nevstoupit a nechat se dobrovolně vyřadit z evidence úřadů práce. Na Mostecku se tak nechalo vyřadit 560 potencionálních klientů a na Ostravsku 661 potencionální klient, čímž byl naplněn jeden z důležitých cílů projektu, kterým bylo očištění evidence úřadů práce od osob, které zneužívaly sociální systém. Celkem dlouhodobý nezaměstnaný, z nichž jeden každý do zahájení projektu DDŠ zatěžoval státní rozpočet průměrně částkou ,- Kč byl vyřazen z evidence úřadů práce již v počáteční fázi projektu DDŠ s vynaložením minimálních prostředků. Přínos pro státní rozpočet pouze z 1. etapy projektu Dost dobrá šance činí 235, ,- Kč. Princip dobrovolnosti vstupu potencionálních klientů do projektu se ukázal být pro kvalitní a efektivní práce s klientem natolik zásadní, že požadavek na uplatňování tohoto principu při výběru potenciálních účastníků musel být již na počátku realizace projektu předložen příslušným úřadům práce, které jej odsouhlasily. Proto byli potencionální klienti vždy na počátku i v průběhu skupinových seznámení vstupních sezení - upozorňováni na princip dobrovolnosti a možnost kdykoliv před podpisem dohody o vstupu projektu odejít bez jakýchkoliv sankcí ze strany úřadů práce.

6 Velká část klientů se obávala, že se opět jedná o další rekvalifikační kurzy, které úspěšně absolvují a stejně zůstanou nezaměstnaní nebo budou zaměstnáni v uměle vytvořených dotovaných pracovních pozicí, které nedlouho po ukončení projektu zaniknou s ukončením dotací. Mnozí klienti proto přicházeli na vstupní sezení s netajenou nedůvěrou ve smysluplnost projektů EU, protože se jich již několikrát účastnili, mnohdy včetně rekvalifikačních kurzů, ale bez následného trvalého zaměstnání. O to více vzrostl význam prvního dojmu a přesvědčení klientů v průběhu úvodních sezení, že jim má projekt Dost dobrá šance a jeho realizace co nabídnout. Cílem osobních poradců při těchto sezeních bylo přesvědčit potencionální klienty, že se jedná o dost dobrou šanci pro ně samotné, o skutečnou a efektivní pomoc při návratu klienta na trh práce. Součástí úvodních sezení bylo i detailní seznámení klientů s podmínkami dohody o vstupu do projektu. Klientům byla po zodpovězení všech jejich dotazů ponechána možnost se rozhodnout, zda o vstup do projektu mají zájem. Pro ty, kteří se rozhodli k podpisu dohody o vstupu, následovalo vstupní školení PO a BOZP, vyplnění kontaktního dotazníku, karty účastníka projektu a vstupního testu. Tyto podklady ihned začaly sloužit osobním poradcům k práci s klientem a k zápisům údajů o klientovi do informačního registračního systému. Od samého počátku realizace projektu bylo se všemi klienty pracováno od okamžiku podpisu dohody o vstupu do projektu. V mnoha případech byli poradci schopni již na základě kontaktních dotazníků a vstupních testů klientovi předložit nabídku vhodného volného pracovního místa a - pokud vyhovoval klientův zdravotní stav pro vytipovanou pracovní pozici tím maximálně jeho návrat na pracovní trh urychlit. S klienty, kteří podepsali dohodu o vstupu do projektu, byl dohodnut termín úvodního motivačního sezení, které se odehrálo buď vzápětí po skončení prezentace, nebo v nejbližších dnech. Vstupním úvodním motivačním sezením prošlo více jak 3600 uchazečů o zaměstnání z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Jen malé procento účastníků pohovorů odmítlo v této fázi zapojení do projektu, což svědčí o vysoké profesionalitě poradců a jejich kvalifikaci. Úvodní motivační sezení tzv. rozřazovací část s diagnostickým pohovorem: Motivační (rozřazovací) sezení měla individuální charakter. První jejich část byla znovu zaměřena na podrobnější vysvětlení významu projektu a zodpovězení různých otázek spojených s účastí v projektu, např. k uzavírání dohod. V druhé části pak individuální pohovor pokračoval zmapováním profesního profilu klienta, diagnostikou jeho pracovního potenciálu, předpokladů a představ o pracovním uplatnění (vše již směřováno s ohledem na požadavky potencionálních zaměstnavatelů v regionu), které byly základem pro zařazení klienta na konkrétní vzdělávací akci. V průběhu sezení osobní poradci do karty klienta zaznamenávali všechny další relevantní údaje o klientovi (vzdělání, zdravotní stav, rodinné zázemí, zájmy, a jiné).

7 Práce osobních poradců byla v této fázi velmi náročná. Osobní poradci museli vysvětlit význam zapojení klienta do projektu Dost dobrá šance a především možné přínosy projektu pro klienty. Osobní poradci byli na tuto činnost speciálně vyškoleni tak, aby byli schopni vytvořit přátelskou atmosféru a vytvořit důvěru klienta v jeho osobní úspěch a tedy v úspěch projektu. Značná část dlouhodobě nezaměstnaných přicházela k pohovorům hluboce frustrována předchozími neúspěchy, opakovanými rekvalifikacemi v předchozích projektech ESF bez následného uplatnění na trhu práce a z toho plynoucím pocitem vyřazení ze společnosti. Navíc zpravidla po jednom roce nezaměstnanosti dochází u převážné většiny dlouhodobě nezaměstnaných k absolutní ztrátě sebedůvěry, ztráty důvěry ve stát, ztráty důvěry v systém a další hodnoty. Osobní poradci všechny tyto klienty museli motivovat tak, aby měli vůbec zájem o projekt a o aktivní účast v projektu a jeho aktivitách. Výstupem z individuálních pohovorů byl plán rozvoje každého klienta. Na základě plánu rozvoje byl klient zařazen do základních typů kurzů: 1) motivační kurzy dle potřeb a stavu klienta, 2) počítačové kurzy dle vstupní úrovně znalostí klienta, 3) rekvalifikační kurzy výhradně cílené pro konkrétní pozice nebo dle požadavků příslušného ÚP, Většinou byla klientovi nabídnuta jejich kombinace dle jeho osobních možností a schopností a zájmů a byl mu ihned od 1. dne účasti v projektu -zprostředkováván rychlý návrat na trh práce (u profesně a zdravotně vyhovujících a nejvíce motivovaných klientů). ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 1)Princip dobrovolnosti vstupu dlouhodobě nezaměstnaných do projektu, stanovený projektem, se plně při realizaci projektu osvědčil. Tento princip lépe umožnil provést rozčlenění potenciálních klientů na ty, kteří mají zájem o práci a pouze neměli štěstí a na ty, nemají zájem o legální práci a kteří zneužívají liberální systém sociální systém a zbytečně zatěžují mandatorní výdaje státního rozpočtu. Je nutno nezaměstnané opakovaně přesvědčovat o kvalitě a možnostech, které jim projekt nabízí, ale současně je upozorňovat na dobrovolnost vstupu do projektu. Nutit předlužené, či jinak zásadně pragmaticky demotivované nebo nelegálně zaměstnané potencionální klienty ke vstupu do projektu a jeho aktivit se ukázalo neúčinné a neefektivní. 2)V projektu byly realizovány oba způsoby seznamování dlouhodobě nezaměstnaných s projektem- na půdě úřadu práce a na půdě realizátora COFET, a.s. Na dlouhodobě nezaměstnané potencionální klienty lépe působí prostředí úřadu práce, které dodává projektu větší váhu v očích klientů (nutno ovšem dodržet princip dobrovolnosti vstupu do projektu). Doporučuje se proto spíše seznamovat potenciální klienty v prostorách úřadu práce. Následné

8 aktivity projektu je naopak mnohem efektivnější realizovat mimo prostory úřadu práce. Musí to však být v příjemně vybavených prostorách, kde se klient může mnohem více uvolnit a nemá pocit oficiálnosti. 3)Je mnohem výhodnější pro úřad práce (prověření databází nezaměstnaných z hlediska aktuálnosti) i pro projekt (klienti, kteří mají zájem jsou mnohem aktivnější a výsledky práce s nimi mnohem lepší) i pro státní rozpočet (dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou zaměstnáni nelegálně, se mnohdy raději dobrovolně nechají vyškrtnout z evidence úřadu práce, protože pilotní projekt a jeho četné a intenzivní aktivity jim brání v nelegálním zaměstnání) oslovit co nejvíce dlouhodobě nezaměstnaných, kterým se nabídne dobrovolná účast v projektu, než oslovit menší počet nezaměstnaných, kteří musí podepsat vstup do projektu i nedobrovolně. 4)Finanční přínos realizace projektu Dost dobrá šance přinesl další neplánovaný a nečekaný ekonomický přínos státnímu rozpočtu a to snížením mandatorních výdajů státu ve výši 235, ,- Kč (celkem dlouhodobý nezaměstnaný, který byl vyřazen z evidence úřadů práce na základě vlastní žádosti po seznámení se s projektem DDŠ v 1. etapě projektu DDŠ, do té doby zatěžoval mandatorní výdaje státního rozpočtu průměrně částkou ,- Kč/1 nezaměstnaného). Tento finanční efekt nebyl původně vůbec uvažován, protože v 1. etapě se žádný konkrétní finanční přínos neuvažoval. Doporučuje se proto v dalších projektech seznámit dlouhodobě nezaměstnané s časovou a další náročností projektu a tak bez vynaložení dalších nákladů získat pro zadavatele (MPSV nebo příslušné úřady práce) úsporu mandatorních výdajů za ty dlouhodobě nezaměstnané, kteří se raději dobrovolně nechají vyškrtnout z evidence ÚP (v případě pilotního projektu DDŠ to bylo, kromě projektem plánovaných úspor ve výši 193 milionů Kč za minimálně zaměstnaných a sebezaměstnaných) dalších celkem 235, ,- Kč, které pilotní projekt DDŠ ušetřil státnímu rozpočtu. Výstupy z realizace: Seznam účastníků projektu (Příloha č. 1)

9 Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.2. Vytvořit nabídku metod spolupráce s klienty Popis: Na začátku projektu byl zpracován metodický průvodce jednotlivých fází projektu, který nastavil jednotný postup při plnění dílčích fází projektu v obou lokalitách realizace. Jednotlivé fáze byly nastaveny tak, aby výsledný multiplikační efekt byl co nejvyšší. V celém projektu se kladl důraz zejména na fázi motivačního poradenství, které se stalo průvodcem účastníků projektu a napomohlo správné motivaci k uplatnění na trhu práce, ale i ke správnému nastavení tzv. individuálního akčního plánu každého klienta projektu. Za zajištění služeb v odpovídající kvalitě odpovídal realizační tým (viz etapa č. 8), který byl složen ze špičkových odborníků, z nichž každý odpovídal za konkrétní oblast. Po získání prvních poznatků a zkušeností s porozuměním metodiky pracovníky úřadů práce bylo nutné metodiky dále upřesnit a stejně tak nastavit jednotné postupy pro obě pobočky realizátora -společnosti COFET, a. s. a všechna jejich podřízená pracoviště. Praxe ukázala, že je nutno do individuálního pilotního projektu ještě více zakomponovat do motivačních kurzů prvek individuality, docházelo proto k průběžnému přehodnocování jejich aplikací dle aktuální skladby klientů projektu a jejich potřeb. Aktivity probíhaly dle uvedeného metodického průvodce schváleného MPSV. Spolupráce s klienty probíhala jednak písemnou formou, dále na základě osobního jednání a prostřednictvím telefonických rozhovorů. Zásluhou zvýšení úrovně počítačové gramotnosti klientů proškolených v projektu, bylo možné využít způsobů elektronické komunikace, což přispělo k možné okamžité reakci klientů na nabídku a současně k průkazné evidenci kontroly zájmu řešit nabídku vytištěním komunikace s osloveným klientem. Jako velmi efektivní metodou spolupráce s klientem při hledání zaměstnání se ukázaly pravidelně organizované workshopy se zaměstnavateli a personálními agenturami spojené s výběrovými řízeními. V první části práce osobních poradců s klientem byla větší pozornost zaměřena na motivaci klientů, vzdělávání klientů, apod., v druhé části práce s klientem byla větší část pozornost zaměřena na přípravu klientů na hledání pracovních pozic a na jednání s potencionálním zaměstnavatelem. Problémem zde bylo především zajistit pravidelný kontakt osobních poradců s některými klienty, z důvodu nemožnosti telefonického spojení nebo nižší disciplinovanosti. Klienti byli proto osobně navštěvováni osobními poradci či zprostředkovateli. Některé klienty bylo nutno opakovaně osobně navštěvovat a to mnohdy v poměrně vzdálených lokalitách, a přesvědčit je o nutnosti osobní návštěvy. Vytvořené metodické postupy se v praxi osvědčily i přesto, že byly provedeny dílčí úpravy menšího rozsahu. Vypracované postupy prokázaly, že jsou životaschopné a plně vyhovují potřebám problematiky dlouhodobě nezaměstnaných klientů a lze je obecně uplatnit pro práci s touto skupinou. V této souvislosti je však třeba si uvědomit, že

10 v některých případech především však u skupiny osob s nedostatečnou úrovní vzdělání, kdy je zapotřebí uskutečňovat opakované kontakty, osobní pohovory, včetně motivace a další diagnostické práce, si spolupráce s klienty vyžaduje daleko větší časovou dotaci, než která byla vymezena pro tuto veřejnou zakázkou. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 1)Vytvoření jednotné standardní metodiky individuální spolupráce s klienty zejména efektivní a bezpečná komunikace - umožňuje soustavnou a jednotnou kvalitní práci s klienty a srovnávání jednotlivých výstupů. 2)Doporučuje se využít všech dostupných forem komunikace s klientem, bez ohledu na čas a náklady. Zaměstnanci realizátora musí průběžně komunikovat s klienty, bez ohledu na osobní volno, bez ohledu na náklady. Náklady na kvalitní komunikaci se vždy vrátí v podobě důvěry klienta k osobnímu poradci, ke zprostředkovateli práce apod. Pokud klient vstoupí do projektu dobrovolně a podaří se ho dobře motivovat a získat jeho důvěru, má i on snahu udržet kontakt s osobním poradcem. V tom případě klient poskytne osobnímu poradci nebo zprostředkovateli práce číslo mobilního telefonu, ovovou adresu, P.O.Box, apod. přítelkyně (přítele), souseda, sourozenců, rodičů, apod. a je nezbytné tyto kontakty intenzivně využívat pro komunikaci s klientem. Výstupy z realizace: Metodický průvodce jednotlivých fází projektu (Příloha č. 6)

11 Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.3. Předložit nabídku vzdělávacích akcí (školení, kurzů, event. rekvalifikace), jichž se klient zúčastní, včetně metodických materiálů, pomůcek, zkušebních testů, apod. Popis: Nabídka vzdělávacích akcí byla koncipována tak, aby kromě motivačních kurzů - spočívala především v rekvalifikačních kurzech vhodných pro rozvoj schopností a dovedností vzhledem k požadavkům trhu práce pro jednotlivé profese, dle odborných odhadů - předpokladů jednotlivých úřadů práce. Analýza aktuální situace na trhu práce v regionech Most a Ostrava však prokázala, že je nezbytné průběžně kontinuální vyhodnocování nabídky existujících vzdělávacích akcí a jejich průběžná aktualizace. Např. úřady práce oslovily mnohem větší podíl žen a následně se mnohem větší podíl žen přihlásil k účasti v projektu DDŠ, než předpokládal zadavatel i úřady práce, některé vzdělávací akce nebylo možné realizovat z důvodů časových, protože byly příliš dlouhé, některé proto, že se je nepodařilo obsadit klienty, protože potencionální klienti, kteří byli původně úřadem práce vedeni v evidenci jako dlouhodobě nezaměstnaní a zneužívali systém, se po seznámení s pilotním projektem raději dobrovolně odhlásili z evidence, apod. Při aktualizaci nabídky vzdělávacích akcí bylo také nutno zohlednit požadavky zaměstnavatelů, jimi kladené na nové i stávající profese, tak aby byly v souladu s dovednostmi klientů. Situací se průběžně zabýval realizační tým ve spolupráci s řediteli poboček realizátora, s úřady práce a zadavatelem a doporučoval úpravy v nabídce vzdělávacích oborů na vyrovnání potřeb klientů a trhu dle aktuálního složení klientů a dle aktuální poptávky na trhu práce, vždy řádně prokonzultované s příslušnými zaměstnanci úřadů práce. S ohledem na doporučení nebo požadavky ředitelů poboček, zaměstnanců úřadů práce, subdodavatelů- psychologů a členů realizačního týmu byly vedením realizačního týmu průběžně operativně podávány, konzultovány a následně schvalovány žádosti o potřebné změny projektovým manažerem MPSV a následně řídícím výborem projektu. Počítačové kurzy, zajišťované subdodavatelskou firmou MIPECOM, s.r.o., byly vhledem k různému stupni znalostí a úrovně počítačové gramotnosti klientů rozděleny podle obtížnosti, tedy na IT kurzy pro začátečníky a pokročilé. Po absolvování kurzů a testů obdrželi úspěšní účastníci certifikát akreditovaný společností Microsoft (celkem úspěšných absolventů) a navíc na základě výsledků výstupních testů obdrželi úspěšní klienti osvědčení o rekvalifikaci (celkem 803 rekvalifikačních osvědčení MIPECOM, s.r.o.)- bylo vydáno 374 rekvalifikačních osvědčení v Mostě a 429 rekvalifikačních osvědčení v Ostravě. Motivační kurzy byly zahájeny okamžitě po nástupu klientů do projektu a na základě

12 rozřazovacích pohovorů byli klienti zařazováni do kurzů č. 1 5: Kurz č. 1 Zadání cílů a akční plán Kurz č. 2 Trh práce a orientace zaměstnání Kurz č. 3 Psaní žádostí a obecných dokumentů Kurz č. 4 Nástroje strategie hledání zaměstnání Kurz č. 5 Pohovory a osobní vystupování Motivační kurzy byly na obou pobočkách zajišťovány subdodavatelem Regioinfo,a.s., na každé z poboček proběhlo motivačních 250 kurzů. Předložená nabídka vzdělávacích akcí v obou regionech musela být průběžně aktualizována a přizpůsobována skladbě klientů projektu, potřebám trhu práce a dalším podmínkám (např. časový faktor vzhledem ke krátké době realizace projektu DDŠ). Skladba se průběžně měnila dle identifikovaných potřeb jednotlivých klientů vstupujících do projektu, např. byl měněn poměr kurzů ve prospěch akcí vhodných pro ženy, aj. V důsledku toho byla proto neustále podrobována analytickým rozborům situace na trhu práce. Nad rámec smluvních povinností k zadavateli dodavatel realizace veřejné zakázky COFET, a.s. již v listopadu 2007 začal připravovat obsahově a metodicky motivační kurz č. 6, Finanční gramotnost, který byl úspěšně realizován v počtu 25 kurzů. Tento motivační kurz byl reakcí na zjištěnou nízkou úroveň znalostí klientů v této oblasti a neschopnost řešit vlastní finanční problémy. Tato skutečnost byla překážkou pro přijetí zaměstnání ze strany některých klientů, kteří měli problémy se zadlužováním a následným exekučním vymáháním pohledávek. Vzhledem k tomu, že klienti věděli, že vše co vydělají, bude použito na splácení jejich dluhů, neměli proto zájem na zařazení do pracovního procesu a prakticky odsouzeni k trvalé nezaměstnanosti. Aktualizace nabídky vzdělávacích akcí na základě požadavku zadavatele, úřadů práce, potřeb a možností klientů či aktuálních potřeb trhu byla obsažena v jednotlivých čtvrtletních zprávách o průběhu projektu. Podrobnější informace o realizovaných vzdělávacích akcích jsou součástí etapy 5 této zprávy. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 1)Při realizaci projektu se maximálně osvědčil zásadně princip dobrovolnosti vstupu do aktivit pilotního projektu a individuální přístup ke klientům, který pilotní projekt stanovil jako základní princip a pilotní projekt ho měl ověřit. Motivační kurzy byly klientům projektu přidělovány dle jejich potřeb a zájmu s cílem maximální efektivnosti, tj. maximální motivovanosti klientů v co nejkratší době. 2)Maximální kapacita motivačních kurzů byla projektem omezena z důvodu kvality, interaktivity a vzájemné důvěry na max. 10 účastníků. Projekt DDŠ a jeho výsledky jednoznačně prokázal, že intenzivní kurzy s menším či malým počtem účastníků jsou ekonomičtější a mnohem efektivnější než kurzy s 15 a více účastníky. Motivační kurzy s počty 15 a více účastníků postrádají jakýkoliv smysl pro naplňované indikátory, klienty a zadavatele a přinášejí ekonomický

13 efekt pouze realizátorovi. 3)Realizátor pilotního projektu zařazoval klienty do IT kurzů individuálně dle zájmu a potřeb klientů a dle úrovně jejich schopností a vstupních znalostí. Subdodavatel nabízel různé stupně vzdělávání v oblasti IT. Klienti byli zařazováni vždy do toho kurzu IT, který vyhovoval klientovi, jeho možnostem, požadavkům trhu práce a tedy i cílům pilotního projektu. 4)Realizátor pilotního projektu zařazoval klienty do vzdělávacích akcí, zejména rekvalifikačních kurzů (dále též jen RK) individuálně dle potřeb a možností klientů, dle potřeb trhu práce a dle požadavků příslušných zaměstnanců úřadů práce. Pokud nebyl rekvalifikační kurz naplňující požadavky klienta a vyhovující trhu práce k dispozici, musel realizátor (jeho subdodavatel), úřad práce či zadavatel najít jiný vhodný akreditovaný RK. Toto zařazení nebo úprava (dle návrhu příslušného ředitele pobočky realizátora nebo příslušného zaměstnance úřadu práce, apod.) bylo v rámci projektu DDŠ realizováno po schválení Realizačním týmem a zadavatelem. 5)Doporučuje se ponechat realizátorovi projektu možnost operativně aktualizovat vzdělávací akce (zejména RK) dle potřeb klientů, úřadu práce a trhu práce. Zařazovat, aktuálně upravovat a vyřazovat vzdělávací akce je nutno výhradně dle potřeb klientů s cílem naplnit naplňované indikátory projektu. Efektivita projektu není závislá na ceně jednotlivých vzdělávacích akcí (RK), ale je dána pouze efektivitou jejich výstupů - tj. kolik klientů RK je následně uplatněno na trhu práce a je zaměstnáno v trvalých pracovních poměrech. 6)Z hlediska zájmu i potřeb klientů se velmi osvědčil nový motivační kurz připravený realizátorem COFET, a.s. na základě výzvy zadavatele MPSV- Finanční gramotnost. Tento motivační kurz se velmi osvědčil jako prevence předlužení a následné nezaměstnatelnosti klientů, tj. nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). V zájmu snižování nezaměstnanosti a prevence nezaměstnanosti se doporučuje zajistit vzdělávání finanční gramotnosti nejen klientům úřadů práce, ale všem dospělým občanům ČR.

14 vczhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.4. Předložit rámcový plán vzdělávacích akcí modifikovatelný podle konkrétní skladby účastníků Popis: Rámcové plány byly účelově zaměřeny, tak aby v průběhu veřejné zakázky bylo možno naučit klienty všem potřebným dovednostem, které budou odpovídat jejich pracovní charakteristice a které následně mohou využít k získání zaměstnání, popř. sebezaměstnání. S ohledem na to, že skladba klientů byla velmi rozdílná (v kvalitě i v čase od klientů, kteří strávili 17 let v evidenci úřadů až po půl roku nezaměstnané, různé menšiny, mnohem větší podíl žen, než původně úřady práce uvažovaly, zdravotní omezení, nedokončené základní vzdělání, apod.) a stejně průběžně se měnily i podmínky trhu práce, byly vzhledem k velkému časovému předstihu kvalifikovaně odhadovány a průběžně měněny požadavky na vzdělávací akce. Rámcové plány vzdělávacích akcí se vypracovávaly čtvrtletně a v případě potřeby se průběžně dle požadavků zadavatele, úřadů práce i aktuální situace na trhu práce, aktualizovaly i v mezidobí, a to v závislosti na schopnostech klientů (někteří byli prakticky negramotní s nedokončeným základním vzděláním, někteří měli vysokoškolské vzdělání) a potřebách zaměstnavatelů. Rovněž bylo nutno průběžně zohlednit měnící se konkrétní požadavky zaměstnavatelů. Důraz byl kladen zejména na uplatnitelnost jednotlivých absolventů - klientů, tak, aby byli schopni okamžitého výkonu daného zaměstnání. Na úvod proběhly s klienty individuální pohovory, kde se kromě jejich osobních údajů zjišťovaly též jejich zájmy, předchozí zkušenosti pracovní i předchozí zkušenosti s projekty ESF, dovednosti, vzdělání i praxe. Požadavky zaměstnavatelů byly průběžně zjišťovány systematickým monitoringem nabídky volných pracovních míst, dále pak z personálních serverů, z informací poskytnutých přímo zaměstnavateli i z běžné inzerce a všech otevřených zdrojů. Důležitým nástrojem pro přímou identifikaci požadavků zaměstnavatelů byly webové stránky projektu ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 1)Při realizaci projektu se maximálně osvědčil zásadně individuální přístup ke klientům, který pilotní projekt DDŠ stanovil jako základní a k ověření. Motivační kurzy byly klientům pilotního projektu DDŠ přidělovány dle jejich potřeb a

15 zájmu s cílem maximální efektivnosti a maximální motivovanosti klientů. 2)Maximální kapacita motivačních kurzů byla v zadání pilotního projektu omezena z důvodu kvality, interaktivity a vzájemné důvěry na 10 účastníků. Osvědčily se intenzivní kurzy s malým počtem účastníků čím méně účastníků v kurzu - tím lépe a kvalitněji lze klienty v tomto kurzu motivovat. Motivační kurzy mají charakter skupinových sezení a důvěra a schopnost se svěřovat progresivně klesá s rostoucím počtem klientů ve skupině. 3)Realizátor pilotního projektu COFET, a.s. zařazoval klienty do IT kurzů individuálně dle zájmu a potřeb klientů a dle úrovně jejich schopností a vstupních znalostí. Subdodavatel nabízel různé stupně vzdělávání v oblasti IT. Klienti byli zařazováni vždy do kurzu IT, který vyhovoval klientovi i projektu. 4)Realizátor pilotního projektu COFET, a.s. zařazoval klienty do rekvalifikačních kurzů (dále též jen RK) individuálně dle potřeb klientů a cíleně dle potřeb trhu práce. Pokud nebyl rekvalifikační kurz naplňující požadavky klienta a vyhovující trhu práce k dispozici, našel realizátor (zpravidla ředitel příslušné pobočky) nebo úřad práce vhodný akreditovaný RK a po schválení realizačním týmem a zadavatelem byl tento RK realizátorem smluvně zajištěn a realizován jako součást pilotního projektu DDŠ. 5)Doporučuje se ponechat realizátorovi projektu, partnerům (úřady práce) možnost operativně přizpůsobovat vzdělávací akce potřebám klientů a trhu práce. Zařazovat a vyřazovat klienty zejména do RK je třeba výhradně dle potřeb projektu t.j. potřeb klientů a trhu práce. Používat RK lze pouze cíleně, vždy pro konkrétního klienta. Vzdělávací akce a speciálně rekvalifikační kurzy bez následného zaměstnání klienta jsou marně vynaložené prostředky. Zbytečné rekvalifikace paradoxně poškozují klienta, kterému se zařazením do RK a zejména jeho úspěšné absolvování dává naději. Pokud se efektivně nevyužije motivování klienta t. j. klient není po úspěšném ukončení RK zaměstnán, pak je dopad RK na klienta a jeho motivaci jednoznačně výrazně negativní. Netýká se to skupiny trvalých rekvalifikantů, kteří se rádi zapojují do RK, protože dostávají příspěvek při rekvalifikaci, který je vítaným finančním přilepšením a kteří nemají zájem být zaměstnáni. Mnohdy se jedná o ty, kteří jsou načerno zaměstnáni v sezonním zaměstnání, které momentálně není aktuální. Většina klientů, kteří chtějí pracovat a kteří absolvují RK a nenaleznou odpovídající zaměstnání, se zpravidla dostane do horšího stavu, než v jakém byli před motivačními kurzy a RK. 6)Počet vzdělávacích akcí stanovený v nabídce by měl být stanoven pouze rámcový t.j. minimální, z důvodu ceny. Realizátor musí být zainteresován na výsledcích projektu, které mají dopad na ekonomiku projektu t.j. počet těch klientů, kteří získají trvalé zaměstnání a jsou vyřazeni z evidence úřadů práce. V případě pilotního projektu DDŠ byl stanoven ve výběrovém řízení minimální počet vzdělávacích akcí 700 kusů s jednotnou cenou za 1 kus vzdělávací akce bez ohledu na délku a počet klientů, to vše pod smluvní pokutou. Průběh realizace pilotního projektu DDŠ, požadavky zadavatele a zajištění cílů projektu DDŠ smluvními pokutami si vyžádal nejen změny skladby vzdělávacích akcí (požadavky ředitelů poboček realizátora, požadavky zaměstnavatelů, úřadů práce i zadavatele), ale i navýšení počtu vzdělávacích akcí ze smluvních 700 na 749 vzdělávacích akcí. Doporučuje se proto ponechat v intencích nabídky

16 volnost realizátorovi. V případě zvýšení počtu realizovaných vzdělávacích akcí, ponechat hrazení těchto dalších vzdělávacích akcí výhradně na realizátorovi a nepřipustit povolené navýšení fakturace a tím šetřit výdaje státního rozpočtu. 7)Efektivita vzdělávacích akcí v projektu prakticky nesouvisí s cenou těchto jednotlivých akcí, ale pouze s efektivitou jejich výstupů - tj. kolik klientů je po absolvování vzdělávací akce zaměstnáno v trvalých pracovních poměrech. Jakkoliv nízká cena vzdělávací akce (rekvalifikačních kurzů) jsou marně vynaložené prostředky státního rozpočtu, pokud výsledkem nejsou trvale zaměstnaní klienti. 8)Z hlediska zájmu i potřeb klientů se velmi osvědčil nový motivační kurz připravený realizátorem COFET, a.s. na základě výzvy zadavatele MPSV- Finanční gramotnost. Tento motivační kurz se velmi osvědčil jako prevence předlužení a následné nezaměstnatelnosti klientů nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. V zájmu snižování nezaměstnanosti a prevence nezaměstnanosti se doporučuje zajistit vzdělávání finanční gramotnosti nejen klientům úřadů práce, ale všem dospělým občanům ČR. Finanční gramotnost, která je výstupem DDŠ, se v pilotním projektu DDŠ stala jedním ze základních nástrojů APZ, který je nezbytný pro získání a udržení zaměstnání. Je žádoucí realizovat finanční gramotnost ve všech dalších projektech ESF (viz. závěry konference ). Výstupy z realizace: Rámcové plány vzdělávacích akcí (Příloha č. 7)

17 Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.5. Rámcový plán pomoci při vyhledávání pracovních míst Popis: Rámcový plán při vyhledávání pracovních míst stanovil základní postup pro dosažení stanoveného cíle základního naplňovaného indikátoru - zaměstnat minimálně 33 % klientů projektu, tj. více než osob z cílové skupiny projektu dlouhodobě nezaměstnaných v průběhu velmi krátké doby realizace projektu do existujících pracovních pozic, to vše bez využití institutu nekolidujícího zaměstnání. To vše bez použití dalších prvků APZ, které by vytvořily nové volné pracovní pozice (dotace). Základní části rámcového plánu při vyhledávání pracovních míst v projektu byly zejména tyto: permanentní sledování volných pracovních míst založené zejména na monitoringu ÚP, na nabídce personálních agentur, na informacích z regionálních sdělovacích prostředků, na informacích z inzertních časopisů, na běžné inzerci, ať již placené či spontánní aktualizovaná prezentace klientů na vytvořených webových stránkách veřejné zakázky, kde zaměstnavatelé nacházeli kvalifikační profily klientů a mohli si provádět předvýběr klientů- budoucích zaměstnanců již na těchto stránkách, vytvoření komunikační strategie pro spolupráci se zaměstnavateli (pravidelně pořádané pracovní workshopy v prostorách poboček), důraz na získávání zkušeností přímo v praxi u zaměstnavatele tak, aby klienti měli možnost si příslušnou profesi osvojit, pořádání pracovních workshopů pro klienty, kde byli seznamováni s požadavky zaměstnavatelů na budoucí zaměstnance, informováni o charakteru firem, včetně dalšího výhledu a plánů do budoucna. Zároveň byly zodpovídány konkrétní dotazy našich klientů, komunikace se živnostenskými odbory měst Ostravy a Most z důvodu možnosti zřízení živnosti pro klienty (sebezaměstnání, zřízení vlastní firmy), důraz na neustálý kontakt s osobními poradci, kteří jim byli jednak nápomocni v průběhu všech fází projektu, ale pomáhali i s řešením a odstraňováním bariér při hledání zaměstnání (pomoc při řešení překážek v nástupu do zaměstnání, pomoc při překonávání psychologických bariér, pomoc při řešení problémů s orgány státní správy, poradenství pro výběr vhodné pracovní pozice, příprava podkladů pro nástup do zaměstnání, podpis a podmínky pracovní smlouvy, při zakládání vlastní firmy, OSVČ, aj.), zajištění samoobslužné zóny pro klienty projektu vybavené IT technikou (počítač s internetovým připojením, scanner, kopírka, fax ) a aktivní spolupráce při potížích klienta např. při komunikaci. Vedle rámcového plánu pomoci při vyhledávání zaměstnání byl, za účelem zvýšení

18 intenzity umisťování klientů do pracovního procesu a pro naplnění naplňovaného indikátoru zaměstnávání, vydán příkaz generálního ředitele COFET, a. s. č. 4 / 2008 ze dne (byl přiložen ke zprávě za 2. čtvrtletí t.r.). Tento příkaz velmi výrazně motivoval všechny řadové i vedoucí zaměstnance poboček realizátora k vyhledávání existujících pracovních pozic pro klienty a vyhledávání vhodných klientů do volných pracovních pozic. Rámcový plán pomoci při vyhledávání pracovních míst byl velmi časově napjatý. Rámcový plán musel být průběžně aktualizován dle potřeb realizace projektu. Délka trvání projektu (nedostatek časového prostoru) byl významně determinující faktor. Realizace výše uvedených kroků kladla zvýšené nároky zejména na osobní poradce, kteří ve velmi krátké době museli identifikovat bariéry bránící klientovi ke vstupu do zaměstnání a zvolit vhodnou metodu k jejich odstranění. Rovněž nároky na zprostředkovatele byly vzhledem k časové dotaci velmi vysoké. Všechny tyto pozice zastřešoval příslušný ředitel pobočky COFET, a. s., který spolupracoval s úřady práce se subdodavateli a vše vrcholově organizoval a kontroloval realizační tým. Spolupráce zaměstnanců pobočky pod vedením ředitele pobočky, zaměstnanců úřadů práce a Realizačního týmu musela být velmi úzká a velmi operativní. Od prvního dne účasti v projektu musí klient být připravován do pracovní pozice, kterou pro něho zejména osobní poradce a zprostředkovatel hledají. Přeplnění hlavního naplňovaného indikátoru na 116% tj zaměstnaných klientů, z toho 586 zaměstnaných klientů v Mostě a 576 zaměstnaných klientů v Ostravě prokázalo kvalitní práci realizátora projektu COFET, a. s. i jeho subdodavatelů a ukázalo, že nejen Rámcový plán pomoci při vyhledávání pracovních míst byl sestaven vhodně, ale že i personální politika vedená v rámci realizace projektu - veřejné zakázky - byla vhodně zvolena. Rovněž se tím potvrdil oprávněný požadavek autorů projektu na výrazně individuální přístup ke klientovi, který musí začít okamžikem podepsání dohody o vstupu klienta do projektu a končí zaměstnáním klienta, resp. ukončením zkušební lhůty v tomto zaměstnání. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 1)Při realizaci projektu se maximálně osvědčil zásadně individuální přístup ke klientům, který pilotní projekt stanovil jako základní a k ověření. Pomoc při vyhledávání místa musí respektovat potřeby trhu práce, potřeby a zájmy klientů, vše s cílem maximální efektivnosti a maximální motivovanosti klientů. K tomu maximálně efektivně přispěl i Informační systém DDŠ (ISDDŠ). 2)Osvědčilo se motivovat diferencovaně a výrazně všechny zaměstnance realizátora na hlavních výsledcích projektu (naplnění naplňovaných indikátorů). Doporučuje se rovněž vytvořit možnosti zainteresovanosti zaměstnanců úřadů práce u zainteresovaných úřadů práce na snížení nezaměstnanosti např. v konkrétním projektu. 3)Péče o klienta pomoc při vyhledávání pracovního místa začíná okamžikem vstupu klienta do projektu a do informačního systému a měla by končit až okamžikem ukončení zkušební lhůty klienta v zaměstnání. Projektům ESF by prospělo, pokud by se podařilo provádět kontroly zaměstnanosti klientů i po ukončení projektu a jeho případných dotovaných činností např. 3-6 měsíců po ukončení projektu či dotací s ním spojených.

19

20 Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.6. Předložit návrh registračního systému pro účast klientů v projektu a fakturaci jednotlivých činností Popis: Registrační systém vyvinul, na základě objednávky realizátorů projektu, vývojový tým Informačního systému Dost dobré šance (dále též jen ISDDŠ), v čele s Ing. Petrem Kotasem. Systém byl vytvořen na základě schválení Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým bylo realizátorovi povoleno shromažďování osobních dat v rámci projektu DDŠ. Do systému ISDDŠ měli neomezený přístup zaměstnanci úřadů práce stejně jako zaměstnanci zadavatele z důvodů kontroly realizace projektu DDŠ i kontroly klientů. Systém se záhy stal neodmyslitelným nástrojem pro registraci veškerých relevantních údajů o klientech projektu. Jeho intenzívní využívání osobními poradci a dalšími pracovníky realizátora projektu DDŠ a jeho subdodavatelů, stejně jako zaměstnanci úřadů práce i zaměstnanci zadavatele MPSV s sebou přinášelo možnosti průběžné kontroly jednotlivých klientů, stejně jako jednotlivých fází plnění činností projektu DDŠ. ISDDŠ rovněž umožnil větší operativnost spolupráce příslušných úřadů práce se zaměstnanci realizátora a jeho subdodavatelů a možnost lepšího využití jednotlivých vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, včetně jejich průběžné aktualizace, kterou pak návazně schvaloval realizační tým a zadavatel. Systém průběžné kontroly aktuálního stavu jednotlivých klientů a informace o tomto systému průběžné kontroly předané dlouhodobě nezaměstnaným v rámci seznámení s projektem DDŠ přispěly k tomu, že mnoho dlouhodobě nezaměstnaných, kteří byli načerno zaměstnáni, si uvědomilo neudržitelnost dalšího zneužívání sociálního systému a raději se dobrovolně nechalo vyškrtnout z evidence úřadů práce. Na základě požadavků projektu, úřadů práce, zadavatele i zaměstnavatelů na další úpravy a rozvoj tohoto systému byly prováděny dílčí změny a vylepšení systému. Výstupy z ISDDŠ sloužily též pro kontrolu a fakturaci jednotlivých činností ISDDŠ. Nejvýznamnější z těchto úprav bylo spuštění nového modulu Zaměstnavatelé dne ve zkušebním režimu jako reakce na nutnost výrazně zvýšit zaměstnávání klientů. Tento modul umožnil realizátorovi (i úřadům práce) přímo propojit data o klientech (záznamy o získané kvalifikaci, předpokládaném zařazení na trhu práce, atp.) s interní databází potenciálních zaměstnavatelů v regionu a jejich poptávkou po pracovní síle významným způsobem tak zefektivnil práci zprostředkovatelů zaměstnání a přispěl tak k úspěšnému naplnění hlavního cíle projektu, tedy návratu uchazečů o zaměstnání do pracovního procesu (hlavní naplňovaný indikátor).

Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku. Dost dobrá šance

Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku. Dost dobrá šance Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku Dost dobrá šance Pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále též MPSV) Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Tisková zpráva Praha 1. 12. 2010 ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Úřady práce dnes slaví 20 let své existence. Při této příležitosti se dnes v Brně sejdou ředitelé jednotlivých úřadů i další

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s.

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. nové základní dovednosti, jinak nazývané též gramotnosti: počítačová gramotnost mediální gramotnost

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 Úvodní slovo GŘ Projekt Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR, kterému pracovně říkáme MIKOP, se rozběhl v lednu 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

počet běhů 7 kapacita dle projektu 10 osob na kurz kurzy probíhaly v Praze, Ostravě a Brně; proškoleno bylo 108 osob (30 osob maximum pro akreditaci)

počet běhů 7 kapacita dle projektu 10 osob na kurz kurzy probíhaly v Praze, Ostravě a Brně; proškoleno bylo 108 osob (30 osob maximum pro akreditaci) účel - napomoci odstraňování společenských bariér při zaměstnávání HIV pozitivních osob a při jejich uplatnění na trhu práce a zvýšit informovanost osob, které se na zaměstnávání HIV pozitivních osob podílejí

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Colosseum, a.s. se sídlem: Londýnská 730 / 59, 120 00 Praha 2 zastoupená Jiřím Šťastným IČ: 25133454 vypisuje

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

vypisuje výběrové řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu

vypisuje výběrové řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU, státního rozpočtu ČR a OP RLZ Občanské sdružení Prácheň - Centrum podpory celoživotního vzdělávání se sídlem: Nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek zastoupené

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Název projektu: Šance pro samostatnost Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00089 Rozpočet: 45 472 600,- Kč Doba realizace: 01.05.2011-30.04.2014

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Veřejná zakázka: Základní školení v socioekonomických kompetencích SEKO (finanční gramotnost a měkké dovednosti)

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více