Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky"

Transkript

1 Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.0 Přípravné práce Popis: Přípravné práce na projektu jako celek představují všechny aktivity, které byly uskutečněny za účelem vytvoření předpokladů pro realizaci ostatních činností. Tyto aktivity se logicky soustředily především do počáteční fáze projektu přípravné práce byly zahájeny neprodleně po podpisu smlouvy o realizaci veřejné zakázky v listopadu V obecné terminologii projektového řízení lze tyto aktivity shrnout do procesů iniciace a plánování projektu, jednotlivé aktivity spočívaly zejména v upřesnění strategického a koncepčního plánu řízení projektu, detailním vymezení činností vedoucích ke splnění hlavního cíle projektu, v identifikaci závislostí mezi těmito činnostmi, aktualizaci harmonogramu, určení zdrojů nezbytných pro realizaci všech činností, tvorbě plánů komunikace, řízení projektové dokumentace a řízení rizik. V rámci konkrétního zadání veřejné zakázky Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku přípravné práce vycházely z požadavků zadavatele na průběh veřejné zakázky a z předložené nabídky společnosti COFET, a.s. pro tuto zakázku. Specifickými výstupy byly v první řadě Realizačním týmem vypracované metodiky pro práci s klientem ve všech etapách projektu, které komplexně popisovaly zamýšlený způsob dosažení cílů projektu z pohledu realizátora COFET, a.s., ale také z pohledu klientů dlouhodobě nezaměstnaných. Na metodické příručky pak přirozeně navazovaly výstupy další: nabídka vzdělávacích akcí pro klienty projektu, rámcové plány těchto vzdělávacích akcí, rámcové plány pomoci při vyhledávání volných pracovních míst, kompletní plán personálního zajištění realizace. Personální zajištění realizace bylo vytvořeno členy odborného Realizačního týmu s popisem jejich činnosti, týmem vedoucích pracovníků společnosti COFET, a.s., kteří zajišťovali projekt z manažersko-organizačního hlediska, týmem operativních pracovníků určených pro přímou spolupráci s klienty na pobočkách a týmy odborných a vedoucích pracovníků subdodavatelů. Nedílnou součástí realizace projektu byl návrh elektronického registračního systému (dále též ISDDŠ) pro práci s klienty a zaznamenávání údajů o klientech a harmonogram aktivit projektu. Mezi další důležité aktivity přípravné fáze projektu patřila jednání s úřady práce, se zadavatelem a se subdodavateli upřesňující dle skladby dlouhodobě nezaměstnaných a aktuálních a predikovaných potřeb trhu práce, konkrétní náplně jednotlivých vzdělávacích akcí. Rovněž opakované průběžné konzultace se zadavatelem veřejné zakázky a příslušnými úřady práce. V neposlední řadě též upřesnění forem spolupráce mezi Realizačním týmem projektu a řediteli a zaměstnanci regionálních poboček společnosti COFET, a. s. a subdodavatelů na straně jedné a zaměstnanci MPSV a příslušných úřadů práce na straně druhé.

2 Realizátoři veřejné zakázky si uvědomovali, že pouze velmi kvalitně vypracované a aktuální výstupy z přípravné etapy umožní efektivní průběh dalších etap a splnění naplňovaných indikátorů projektu a všech cílů zakázky. Přípravným činnostem bylo proto věnováno maximální všestranné úsilí ze strany Realizačního týmu, vedení společnosti COFET, a.s. a všech subdodavatelů. Byl využíván naplno odborný potenciál a zkušenosti s realizací projektů podobného zaměření s cílem eliminovat všechny negativní zkušenosti, např. pasivita klientů, nedůvěra opakovaně rekvalifikovaných klientů v projekty ESF, atd. Všechny postupy, metodiky a nabídky vzdělávacích akcí byly na počátku projektu aktualizovány na aktuální skladbu dlouhodobě nezaměstnaných a situaci na trhu práce. Od počátku realizace projektu byly nastavovány nejen dle stávajícího stavu, ale i dle odborných prognos ve snaze co nejvíce minimalizovat nezbytné úpravy v dalších fázích projektu. Velmi rozdílná - nesourodá skladba cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných 6 měsíců až 17 let v evidenci úřadů práce, negramotní až vysokoškolsky vzdělaní klienti s dvěma tituly, různých národností a etnik, s těžkými zdravotními potížemi s negativní zdravotní rekomendací až zdravotně způsobilí pro nejtěžší práci, atd. si vyžadovala nejen vysoce individuální přístup ke každému klientovi projektu, ale i zásadní změny vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů oproti původním předpokladům zadavatele, úřadů práce i realizátora. Obtížně předvídatelný vývoj pracovního trhu v regionech, kde byl projekt realizován, v neposlední řadě již i signály počátků celosvětové krize, které se projevovaly snižováním nabídky volných pracovních míst i ochoty zaměstnavatelů přijímat zaměstnance do trvalých pracovních poměrů na konci realizace projektu a další proměnlivé faktory způsobovaly, že přípravné činnosti, vytvářející předpoklady pro realizaci ostatních činností, musely být aktualizovány průběžně po celou dobu trvání veřejné zakázky. Realizace pilotního projektu byla ovlivněna velmi zkrácenou dobou na realizaci projektu, která byla zapřičiněna průtahy při schvalování projektu na MPSV a která zapřičinila i extremní zatížení nejen zaměstnanců úřadů práce, ale i zaměstnanců realizátora a jeho subdodavatelů. Současně zkrácená doba realizace pilotního projektu na pouhých 9 měsíců neumožnila realizaci některých dlouhodobých vzdělávacích akcí, které musely být operativně nahrazovány úřady práce a řediteli regionálních poboček realizátora. To vše spolu se zkrácenou dobou na naplnění hlavního cíle pilotního projektu zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných v trvalých pracovních pozicíchpřinášelo obrovské nároky i na Realizační tým a jeho vedoucí. Rovněž to zvyšovalo náklady na realizaci pilotního projektu. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 1)Kvalitní, zkušený realizační tým a personální zajištění přípravy realizace projektu realizátorem COFET, a.s. umožnilo velmi rychlou a kvalitní přípravu realizace projektu Dost dobrá šance. 2)Doporučuje se ponechat na realizaci projektu delší čas, který ještě více umožní realizátorovi i úřadům práce sledovat a individuálně pracovat s klienty a tak dále zvýšit účinnost i ekonomiku projektu. To umožní dlouhodobě nezaměstnané buď trvale zaměstnat nebo je přinutí se nechat vyřadit z evidence úřadů práce, pokud zneužívají systém, ještě ve větší míře, než se podařilo v pilotním projektu (celkem k bylo vyřazeno z evidence úřadů práce dlouhodobě nezaměstnaných, z toho zaměstnáno nebo sebezaměstnáno a dobrovolně požádal o vyřazení).

3 3)Harmonogram projektu je velmi důležitý, ale neměl by být dogmatem. V praxi se ukázalo, že pilotní projekt Dost dobrá šance vyžadoval operativní řízení na regionální úrovni dle aktuální situace na trhu práce a úpravy a schvalování změn harmonogramu často nestačilo sledovat reálné aktuální potřeby projektu a to klade neúměrné nároky na Realizační tým. Potřeby projektu jsou většinou mnohem rozsáhlejší, než může postihnout detailně a pečlivě zpracovaný harmonogram. 4)Zcela zásadními výstupy pro úspěšnou realizaci pilotního projektu Dost dobrá šance se proto v etapě přípravy ukázalo nastavení komunikace, komunikačních toků a informačního systému. Výstupy z realizace: Harmonogram projektu (Příloha č. 5)

4 Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.1. Z dlouhodobě nezaměstnaných klientů Úřadu práce v Ostravě (2 500 osob) a Úřadu práce v Mostě (2 500 osob), jejichž seznam dodavateli předá zadavatel, vybrat 3000 osob, které se zúčastní projektu. Pokud některý klient projekt opustí, bude nahrazen dalším z původně předaného souboru klientů. Popis: První výběr potenciálních klientů z řad dlouhodobě nezaměstnaných a jejich oslovení s nabídkou vstupu do projektu Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku zajišťovaly příslušné úřady práce - na Mostecku Úřad práce Most a jeho pobočka v Litvínově, na Ostravsku Úřad práce Ostrava a jeho detašovaná pracoviště v Ostravě - Vítkovicích, Ostravě - Porubě a Ostravě - Zábřehu. Každý potenciální účastník projektu dlouhodobě nezaměstnaný evidovaný v evidenci úřadů práce (dále též jen klient) - obdržel písemnou pozvánku k úvodnímu seznámení s projektem. Celkem byl osloven dlouhodobě nezaměstnaný- jako potenciální klient projektu. Na Mostecku bylo úřadem práce k účasti v pilotním projektu DDŠ osloveno celkem potenciálních klientů. Na Mostecku přímo odmítlo (z nejrůznějších důvodů předlužení, nedůvěra k projektům ESF, nelegální zaměstnání, apod.) účast v pilotním projektu potencionální klienti. Potencionální klienti byli zváni k seznámení s projektem přímo na pracoviště společnosti COFET, a.s. v Mostě nebo v Litvínově. Na Ostravsku byli úřadem práce k účasti v pilotním projektu DDŠ osloveni celkem potencionální klienti. Na Ostravsku přímo odmítlo (z nejrůznějších důvodů předlužení, nedůvěra k projektům ESF, nelegální zaměstnání, apod.) účast v pilotním projektu DDŠ potencionálních klientů účast v projektu Na základě požadavku a dohody s ÚP v Ostravě, byl v tomto regionu zvolen odlišný postup a úvodní informační schůzky s potenciálními klienty probíhaly přímo v prostorách úřadu práce a jeho detašovaných pracovišť. Vstupní úvodní sezení: Základem skupinových seznámení potenciálních klientů s projektem a jeho možnostmi byly skupinové prezentace zprostředkované osobními poradci společnosti COFET, a.s., kteří předtím prošli intenzívním školením pro tuto aktivitu. Celkem se dostavili na prezentace potenciální klienti (3.247 v Mostě, v Ostravě). Prezentace

5 zahrnovaly seznámení klientů s cíli projektu a jeho očekávanými přínosy pro klienty, povinnostmi a právy klientů v projektu s podrobným vysvětlením jednotlivých etap projektu. Při těchto schůzkách museli specialisté - osobní poradci - čelit celé řadě otázek a mnohdy i negativním reakcím z řad dlouhodobě nezaměstnaných, kteří byli často frustrováni pocitem vlastního selhání, ztráty sebedůvěry a dlouhodobého neúspěchu. Jedinec s negativním, či přímo nepřátelským naladěním vůči jakékoliv formě pomoci s návratem na trh práce dokázal významně ovlivnit celou skupinu a jen zkušený osobní poradce byl schopen takovou situaci koučovat a již při tomto informativním sezení motivovat potenciální klienty ke vstupu do projektu. V této fázi projektu bylo zřetelné, že největší skupina potencionálních klientů chce vstoupit do projektu Dost dobrá šance ze své vlastní vůle, s cílem zlepšit (obnovit) své postavení ve společnosti a získat znova pozici na legálním trhu práce. Část skupiny potencionálních klientů při diskuzi s osobním poradcem přiznala zájem o slušné trvalé zaměstnání, ale současně přiznala problém předlužení např. nařízená exekuce, apod. a uvědomění si nemožnosti se uživit v případě legálního zaměstnání, i když profesní a zdravotní předpoklady vyhovují i pro profese aktuálně žádané na trhu práce. Část této skupiny přiznala i skutečnost, že od úplné chudoby je zachraňuje nelegální výdělek (tzv. práce na černo). Většina potencionálních klientů z této skupiny až na výjimky tvrdila, že pokud by měla základní znalosti o peněžních operacích, půjčkách, atd. (dále též jen finanční gramotnost), nedostala by se této pro ně bezvýchodné situace buď vůbec, či ne tak hluboko. Nejmenší skupina potencionálních klientů dala jasně najevo, že o žádnou pomoc nestojí, ale obává se nezúčastnit se skupinového seznámení, protože má obavu, že nesplnění výzvy ze strany úřadu práce bude sankcionováno např. vyškrtnutím ze seznamu dlouhodobě nezaměstnaných. Část potencionálních klientů, která byla většinou nelegálně zaměstnána, zjistila po seznámení se s projektem, že projekt Dost dobrá šance je natolik rozsáhlý a intenzivní, že je pro ně výhodnější do projektu nevstoupit a nechat se dobrovolně vyřadit z evidence úřadů práce. Na Mostecku se tak nechalo vyřadit 560 potencionálních klientů a na Ostravsku 661 potencionální klient, čímž byl naplněn jeden z důležitých cílů projektu, kterým bylo očištění evidence úřadů práce od osob, které zneužívaly sociální systém. Celkem dlouhodobý nezaměstnaný, z nichž jeden každý do zahájení projektu DDŠ zatěžoval státní rozpočet průměrně částkou ,- Kč byl vyřazen z evidence úřadů práce již v počáteční fázi projektu DDŠ s vynaložením minimálních prostředků. Přínos pro státní rozpočet pouze z 1. etapy projektu Dost dobrá šance činí 235, ,- Kč. Princip dobrovolnosti vstupu potencionálních klientů do projektu se ukázal být pro kvalitní a efektivní práce s klientem natolik zásadní, že požadavek na uplatňování tohoto principu při výběru potenciálních účastníků musel být již na počátku realizace projektu předložen příslušným úřadům práce, které jej odsouhlasily. Proto byli potencionální klienti vždy na počátku i v průběhu skupinových seznámení vstupních sezení - upozorňováni na princip dobrovolnosti a možnost kdykoliv před podpisem dohody o vstupu projektu odejít bez jakýchkoliv sankcí ze strany úřadů práce.

6 Velká část klientů se obávala, že se opět jedná o další rekvalifikační kurzy, které úspěšně absolvují a stejně zůstanou nezaměstnaní nebo budou zaměstnáni v uměle vytvořených dotovaných pracovních pozicí, které nedlouho po ukončení projektu zaniknou s ukončením dotací. Mnozí klienti proto přicházeli na vstupní sezení s netajenou nedůvěrou ve smysluplnost projektů EU, protože se jich již několikrát účastnili, mnohdy včetně rekvalifikačních kurzů, ale bez následného trvalého zaměstnání. O to více vzrostl význam prvního dojmu a přesvědčení klientů v průběhu úvodních sezení, že jim má projekt Dost dobrá šance a jeho realizace co nabídnout. Cílem osobních poradců při těchto sezeních bylo přesvědčit potencionální klienty, že se jedná o dost dobrou šanci pro ně samotné, o skutečnou a efektivní pomoc při návratu klienta na trh práce. Součástí úvodních sezení bylo i detailní seznámení klientů s podmínkami dohody o vstupu do projektu. Klientům byla po zodpovězení všech jejich dotazů ponechána možnost se rozhodnout, zda o vstup do projektu mají zájem. Pro ty, kteří se rozhodli k podpisu dohody o vstupu, následovalo vstupní školení PO a BOZP, vyplnění kontaktního dotazníku, karty účastníka projektu a vstupního testu. Tyto podklady ihned začaly sloužit osobním poradcům k práci s klientem a k zápisům údajů o klientovi do informačního registračního systému. Od samého počátku realizace projektu bylo se všemi klienty pracováno od okamžiku podpisu dohody o vstupu do projektu. V mnoha případech byli poradci schopni již na základě kontaktních dotazníků a vstupních testů klientovi předložit nabídku vhodného volného pracovního místa a - pokud vyhovoval klientův zdravotní stav pro vytipovanou pracovní pozici tím maximálně jeho návrat na pracovní trh urychlit. S klienty, kteří podepsali dohodu o vstupu do projektu, byl dohodnut termín úvodního motivačního sezení, které se odehrálo buď vzápětí po skončení prezentace, nebo v nejbližších dnech. Vstupním úvodním motivačním sezením prošlo více jak 3600 uchazečů o zaměstnání z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Jen malé procento účastníků pohovorů odmítlo v této fázi zapojení do projektu, což svědčí o vysoké profesionalitě poradců a jejich kvalifikaci. Úvodní motivační sezení tzv. rozřazovací část s diagnostickým pohovorem: Motivační (rozřazovací) sezení měla individuální charakter. První jejich část byla znovu zaměřena na podrobnější vysvětlení významu projektu a zodpovězení různých otázek spojených s účastí v projektu, např. k uzavírání dohod. V druhé části pak individuální pohovor pokračoval zmapováním profesního profilu klienta, diagnostikou jeho pracovního potenciálu, předpokladů a představ o pracovním uplatnění (vše již směřováno s ohledem na požadavky potencionálních zaměstnavatelů v regionu), které byly základem pro zařazení klienta na konkrétní vzdělávací akci. V průběhu sezení osobní poradci do karty klienta zaznamenávali všechny další relevantní údaje o klientovi (vzdělání, zdravotní stav, rodinné zázemí, zájmy, a jiné).

7 Práce osobních poradců byla v této fázi velmi náročná. Osobní poradci museli vysvětlit význam zapojení klienta do projektu Dost dobrá šance a především možné přínosy projektu pro klienty. Osobní poradci byli na tuto činnost speciálně vyškoleni tak, aby byli schopni vytvořit přátelskou atmosféru a vytvořit důvěru klienta v jeho osobní úspěch a tedy v úspěch projektu. Značná část dlouhodobě nezaměstnaných přicházela k pohovorům hluboce frustrována předchozími neúspěchy, opakovanými rekvalifikacemi v předchozích projektech ESF bez následného uplatnění na trhu práce a z toho plynoucím pocitem vyřazení ze společnosti. Navíc zpravidla po jednom roce nezaměstnanosti dochází u převážné většiny dlouhodobě nezaměstnaných k absolutní ztrátě sebedůvěry, ztráty důvěry ve stát, ztráty důvěry v systém a další hodnoty. Osobní poradci všechny tyto klienty museli motivovat tak, aby měli vůbec zájem o projekt a o aktivní účast v projektu a jeho aktivitách. Výstupem z individuálních pohovorů byl plán rozvoje každého klienta. Na základě plánu rozvoje byl klient zařazen do základních typů kurzů: 1) motivační kurzy dle potřeb a stavu klienta, 2) počítačové kurzy dle vstupní úrovně znalostí klienta, 3) rekvalifikační kurzy výhradně cílené pro konkrétní pozice nebo dle požadavků příslušného ÚP, Většinou byla klientovi nabídnuta jejich kombinace dle jeho osobních možností a schopností a zájmů a byl mu ihned od 1. dne účasti v projektu -zprostředkováván rychlý návrat na trh práce (u profesně a zdravotně vyhovujících a nejvíce motivovaných klientů). ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 1)Princip dobrovolnosti vstupu dlouhodobě nezaměstnaných do projektu, stanovený projektem, se plně při realizaci projektu osvědčil. Tento princip lépe umožnil provést rozčlenění potenciálních klientů na ty, kteří mají zájem o práci a pouze neměli štěstí a na ty, nemají zájem o legální práci a kteří zneužívají liberální systém sociální systém a zbytečně zatěžují mandatorní výdaje státního rozpočtu. Je nutno nezaměstnané opakovaně přesvědčovat o kvalitě a možnostech, které jim projekt nabízí, ale současně je upozorňovat na dobrovolnost vstupu do projektu. Nutit předlužené, či jinak zásadně pragmaticky demotivované nebo nelegálně zaměstnané potencionální klienty ke vstupu do projektu a jeho aktivit se ukázalo neúčinné a neefektivní. 2)V projektu byly realizovány oba způsoby seznamování dlouhodobě nezaměstnaných s projektem- na půdě úřadu práce a na půdě realizátora COFET, a.s. Na dlouhodobě nezaměstnané potencionální klienty lépe působí prostředí úřadu práce, které dodává projektu větší váhu v očích klientů (nutno ovšem dodržet princip dobrovolnosti vstupu do projektu). Doporučuje se proto spíše seznamovat potenciální klienty v prostorách úřadu práce. Následné

8 aktivity projektu je naopak mnohem efektivnější realizovat mimo prostory úřadu práce. Musí to však být v příjemně vybavených prostorách, kde se klient může mnohem více uvolnit a nemá pocit oficiálnosti. 3)Je mnohem výhodnější pro úřad práce (prověření databází nezaměstnaných z hlediska aktuálnosti) i pro projekt (klienti, kteří mají zájem jsou mnohem aktivnější a výsledky práce s nimi mnohem lepší) i pro státní rozpočet (dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou zaměstnáni nelegálně, se mnohdy raději dobrovolně nechají vyškrtnout z evidence úřadu práce, protože pilotní projekt a jeho četné a intenzivní aktivity jim brání v nelegálním zaměstnání) oslovit co nejvíce dlouhodobě nezaměstnaných, kterým se nabídne dobrovolná účast v projektu, než oslovit menší počet nezaměstnaných, kteří musí podepsat vstup do projektu i nedobrovolně. 4)Finanční přínos realizace projektu Dost dobrá šance přinesl další neplánovaný a nečekaný ekonomický přínos státnímu rozpočtu a to snížením mandatorních výdajů státu ve výši 235, ,- Kč (celkem dlouhodobý nezaměstnaný, který byl vyřazen z evidence úřadů práce na základě vlastní žádosti po seznámení se s projektem DDŠ v 1. etapě projektu DDŠ, do té doby zatěžoval mandatorní výdaje státního rozpočtu průměrně částkou ,- Kč/1 nezaměstnaného). Tento finanční efekt nebyl původně vůbec uvažován, protože v 1. etapě se žádný konkrétní finanční přínos neuvažoval. Doporučuje se proto v dalších projektech seznámit dlouhodobě nezaměstnané s časovou a další náročností projektu a tak bez vynaložení dalších nákladů získat pro zadavatele (MPSV nebo příslušné úřady práce) úsporu mandatorních výdajů za ty dlouhodobě nezaměstnané, kteří se raději dobrovolně nechají vyškrtnout z evidence ÚP (v případě pilotního projektu DDŠ to bylo, kromě projektem plánovaných úspor ve výši 193 milionů Kč za minimálně zaměstnaných a sebezaměstnaných) dalších celkem 235, ,- Kč, které pilotní projekt DDŠ ušetřil státnímu rozpočtu. Výstupy z realizace: Seznam účastníků projektu (Příloha č. 1)

9 Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.2. Vytvořit nabídku metod spolupráce s klienty Popis: Na začátku projektu byl zpracován metodický průvodce jednotlivých fází projektu, který nastavil jednotný postup při plnění dílčích fází projektu v obou lokalitách realizace. Jednotlivé fáze byly nastaveny tak, aby výsledný multiplikační efekt byl co nejvyšší. V celém projektu se kladl důraz zejména na fázi motivačního poradenství, které se stalo průvodcem účastníků projektu a napomohlo správné motivaci k uplatnění na trhu práce, ale i ke správnému nastavení tzv. individuálního akčního plánu každého klienta projektu. Za zajištění služeb v odpovídající kvalitě odpovídal realizační tým (viz etapa č. 8), který byl složen ze špičkových odborníků, z nichž každý odpovídal za konkrétní oblast. Po získání prvních poznatků a zkušeností s porozuměním metodiky pracovníky úřadů práce bylo nutné metodiky dále upřesnit a stejně tak nastavit jednotné postupy pro obě pobočky realizátora -společnosti COFET, a. s. a všechna jejich podřízená pracoviště. Praxe ukázala, že je nutno do individuálního pilotního projektu ještě více zakomponovat do motivačních kurzů prvek individuality, docházelo proto k průběžnému přehodnocování jejich aplikací dle aktuální skladby klientů projektu a jejich potřeb. Aktivity probíhaly dle uvedeného metodického průvodce schváleného MPSV. Spolupráce s klienty probíhala jednak písemnou formou, dále na základě osobního jednání a prostřednictvím telefonických rozhovorů. Zásluhou zvýšení úrovně počítačové gramotnosti klientů proškolených v projektu, bylo možné využít způsobů elektronické komunikace, což přispělo k možné okamžité reakci klientů na nabídku a současně k průkazné evidenci kontroly zájmu řešit nabídku vytištěním komunikace s osloveným klientem. Jako velmi efektivní metodou spolupráce s klientem při hledání zaměstnání se ukázaly pravidelně organizované workshopy se zaměstnavateli a personálními agenturami spojené s výběrovými řízeními. V první části práce osobních poradců s klientem byla větší pozornost zaměřena na motivaci klientů, vzdělávání klientů, apod., v druhé části práce s klientem byla větší část pozornost zaměřena na přípravu klientů na hledání pracovních pozic a na jednání s potencionálním zaměstnavatelem. Problémem zde bylo především zajistit pravidelný kontakt osobních poradců s některými klienty, z důvodu nemožnosti telefonického spojení nebo nižší disciplinovanosti. Klienti byli proto osobně navštěvováni osobními poradci či zprostředkovateli. Některé klienty bylo nutno opakovaně osobně navštěvovat a to mnohdy v poměrně vzdálených lokalitách, a přesvědčit je o nutnosti osobní návštěvy. Vytvořené metodické postupy se v praxi osvědčily i přesto, že byly provedeny dílčí úpravy menšího rozsahu. Vypracované postupy prokázaly, že jsou životaschopné a plně vyhovují potřebám problematiky dlouhodobě nezaměstnaných klientů a lze je obecně uplatnit pro práci s touto skupinou. V této souvislosti je však třeba si uvědomit, že

10 v některých případech především však u skupiny osob s nedostatečnou úrovní vzdělání, kdy je zapotřebí uskutečňovat opakované kontakty, osobní pohovory, včetně motivace a další diagnostické práce, si spolupráce s klienty vyžaduje daleko větší časovou dotaci, než která byla vymezena pro tuto veřejnou zakázkou. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 1)Vytvoření jednotné standardní metodiky individuální spolupráce s klienty zejména efektivní a bezpečná komunikace - umožňuje soustavnou a jednotnou kvalitní práci s klienty a srovnávání jednotlivých výstupů. 2)Doporučuje se využít všech dostupných forem komunikace s klientem, bez ohledu na čas a náklady. Zaměstnanci realizátora musí průběžně komunikovat s klienty, bez ohledu na osobní volno, bez ohledu na náklady. Náklady na kvalitní komunikaci se vždy vrátí v podobě důvěry klienta k osobnímu poradci, ke zprostředkovateli práce apod. Pokud klient vstoupí do projektu dobrovolně a podaří se ho dobře motivovat a získat jeho důvěru, má i on snahu udržet kontakt s osobním poradcem. V tom případě klient poskytne osobnímu poradci nebo zprostředkovateli práce číslo mobilního telefonu, ovovou adresu, P.O.Box, apod. přítelkyně (přítele), souseda, sourozenců, rodičů, apod. a je nezbytné tyto kontakty intenzivně využívat pro komunikaci s klientem. Výstupy z realizace: Metodický průvodce jednotlivých fází projektu (Příloha č. 6)

11 Zhodnocení průběhu aktivity za celé období realizace veřejné zakázky Číslo a název etapy: 1. Příprava Název aktivity: 1.3. Předložit nabídku vzdělávacích akcí (školení, kurzů, event. rekvalifikace), jichž se klient zúčastní, včetně metodických materiálů, pomůcek, zkušebních testů, apod. Popis: Nabídka vzdělávacích akcí byla koncipována tak, aby kromě motivačních kurzů - spočívala především v rekvalifikačních kurzech vhodných pro rozvoj schopností a dovedností vzhledem k požadavkům trhu práce pro jednotlivé profese, dle odborných odhadů - předpokladů jednotlivých úřadů práce. Analýza aktuální situace na trhu práce v regionech Most a Ostrava však prokázala, že je nezbytné průběžně kontinuální vyhodnocování nabídky existujících vzdělávacích akcí a jejich průběžná aktualizace. Např. úřady práce oslovily mnohem větší podíl žen a následně se mnohem větší podíl žen přihlásil k účasti v projektu DDŠ, než předpokládal zadavatel i úřady práce, některé vzdělávací akce nebylo možné realizovat z důvodů časových, protože byly příliš dlouhé, některé proto, že se je nepodařilo obsadit klienty, protože potencionální klienti, kteří byli původně úřadem práce vedeni v evidenci jako dlouhodobě nezaměstnaní a zneužívali systém, se po seznámení s pilotním projektem raději dobrovolně odhlásili z evidence, apod. Při aktualizaci nabídky vzdělávacích akcí bylo také nutno zohlednit požadavky zaměstnavatelů, jimi kladené na nové i stávající profese, tak aby byly v souladu s dovednostmi klientů. Situací se průběžně zabýval realizační tým ve spolupráci s řediteli poboček realizátora, s úřady práce a zadavatelem a doporučoval úpravy v nabídce vzdělávacích oborů na vyrovnání potřeb klientů a trhu dle aktuálního složení klientů a dle aktuální poptávky na trhu práce, vždy řádně prokonzultované s příslušnými zaměstnanci úřadů práce. S ohledem na doporučení nebo požadavky ředitelů poboček, zaměstnanců úřadů práce, subdodavatelů- psychologů a členů realizačního týmu byly vedením realizačního týmu průběžně operativně podávány, konzultovány a následně schvalovány žádosti o potřebné změny projektovým manažerem MPSV a následně řídícím výborem projektu. Počítačové kurzy, zajišťované subdodavatelskou firmou MIPECOM, s.r.o., byly vhledem k různému stupni znalostí a úrovně počítačové gramotnosti klientů rozděleny podle obtížnosti, tedy na IT kurzy pro začátečníky a pokročilé. Po absolvování kurzů a testů obdrželi úspěšní účastníci certifikát akreditovaný společností Microsoft (celkem úspěšných absolventů) a navíc na základě výsledků výstupních testů obdrželi úspěšní klienti osvědčení o rekvalifikaci (celkem 803 rekvalifikačních osvědčení MIPECOM, s.r.o.)- bylo vydáno 374 rekvalifikačních osvědčení v Mostě a 429 rekvalifikačních osvědčení v Ostravě. Motivační kurzy byly zahájeny okamžitě po nástupu klientů do projektu a na základě

12 rozřazovacích pohovorů byli klienti zařazováni do kurzů č. 1 5: Kurz č. 1 Zadání cílů a akční plán Kurz č. 2 Trh práce a orientace zaměstnání Kurz č. 3 Psaní žádostí a obecných dokumentů Kurz č. 4 Nástroje strategie hledání zaměstnání Kurz č. 5 Pohovory a osobní vystupování Motivační kurzy byly na obou pobočkách zajišťovány subdodavatelem Regioinfo,a.s., na každé z poboček proběhlo motivačních 250 kurzů. Předložená nabídka vzdělávacích akcí v obou regionech musela být průběžně aktualizována a přizpůsobována skladbě klientů projektu, potřebám trhu práce a dalším podmínkám (např. časový faktor vzhledem ke krátké době realizace projektu DDŠ). Skladba se průběžně měnila dle identifikovaných potřeb jednotlivých klientů vstupujících do projektu, např. byl měněn poměr kurzů ve prospěch akcí vhodných pro ženy, aj. V důsledku toho byla proto neustále podrobována analytickým rozborům situace na trhu práce. Nad rámec smluvních povinností k zadavateli dodavatel realizace veřejné zakázky COFET, a.s. již v listopadu 2007 začal připravovat obsahově a metodicky motivační kurz č. 6, Finanční gramotnost, který byl úspěšně realizován v počtu 25 kurzů. Tento motivační kurz byl reakcí na zjištěnou nízkou úroveň znalostí klientů v této oblasti a neschopnost řešit vlastní finanční problémy. Tato skutečnost byla překážkou pro přijetí zaměstnání ze strany některých klientů, kteří měli problémy se zadlužováním a následným exekučním vymáháním pohledávek. Vzhledem k tomu, že klienti věděli, že vše co vydělají, bude použito na splácení jejich dluhů, neměli proto zájem na zařazení do pracovního procesu a prakticky odsouzeni k trvalé nezaměstnanosti. Aktualizace nabídky vzdělávacích akcí na základě požadavku zadavatele, úřadů práce, potřeb a možností klientů či aktuálních potřeb trhu byla obsažena v jednotlivých čtvrtletních zprávách o průběhu projektu. Podrobnější informace o realizovaných vzdělávacích akcích jsou součástí etapy 5 této zprávy. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ: 1)Při realizaci projektu se maximálně osvědčil zásadně princip dobrovolnosti vstupu do aktivit pilotního projektu a individuální přístup ke klientům, který pilotní projekt stanovil jako základní princip a pilotní projekt ho měl ověřit. Motivační kurzy byly klientům projektu přidělovány dle jejich potřeb a zájmu s cílem maximální efektivnosti, tj. maximální motivovanosti klientů v co nejkratší době. 2)Maximální kapacita motivačních kurzů byla projektem omezena z důvodu kvality, interaktivity a vzájemné důvěry na max. 10 účastníků. Projekt DDŠ a jeho výsledky jednoznačně prokázal, že intenzivní kurzy s menším či malým počtem účastníků jsou ekonomičtější a mnohem efektivnější než kurzy s 15 a více účastníky. Motivační kurzy s počty 15 a více účastníků postrádají jakýkoliv smysl pro naplňované indikátory, klienty a zadavatele a přinášejí ekonomický

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

3. ETAPA ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V OBLASTI PRACOVNĚ PROFESNÍHO PORADENSTVÍ PŘI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ. souhrnná zpráva

3. ETAPA ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V OBLASTI PRACOVNĚ PROFESNÍHO PORADENSTVÍ PŘI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ. souhrnná zpráva ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE 3. ETAPA ÚLOHA POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V OBLASTI PRACOVNĚ

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Metodika projektu Lívie Mandáková 1.1.2013 31.12.2014 mensova.livie@gmail.com Osah 1. Řízení projektu... 4 Přípravná fáze projektu... 4 Tvorba

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji

ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji ANALÝZA Zpracování podkladů pro definování vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji (projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 16/2013-Vy) Zpracoval: Ing.

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala,

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Strana 1 z 41 Obsah evaluační zprávy I. Identifikace projektu... s. 3 II. Úvod... s. 4 III. Popis projektu... s. 5 IV. Klíčové

Více

ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012

ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012 ROČNÍ OPERAČNÍ VYHODNOCENÍ OPLZZ 2012 Příloha č. 3 Závěrečné zprávy 10 případových studií Špatné praxe či problémových oblastí při realizaci a hodnocení vybraných projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele výstup veřejné zakázky Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Zdravotně postižení lidé a zaměstnání

Zdravotně postižení lidé a zaměstnání Zdravotně postižení lidé a zaměstnání Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje prosinec 2010 Obsah Úvod 5 Podporované zaměstnávání 7 Podporované zaměstnávání osob s mentálním

Více