CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM ANEB OD PRIVATISTEK K ŘÁDNÝM ŽÁKYNÍM NEJEN NA VYŠKOVSKÉM GYMNÁZIU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM ANEB OD PRIVATISTEK K ŘÁDNÝM ŽÁKYNÍM NEJEN NA VYŠKOVSKÉM GYMNÁZIU"

Transkript

1 Šárka Navrátilová Gymnázium Vyškov CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM ANEB OD PRIVATISTEK K ŘÁDNÝM ŽÁKYNÍM NEJEN NA VYŠKOVSKÉM GYMNÁZIU Studentku vyškovského gymnázia inspirovalo téma k důkladnému výzkumu geneze středoškolského vzdělání dívek na příkladu vlastní školy. Oceněna byla především výborná odborná i formální úroveň práce, stylistická hodnota textu, který rovněž autorka doplnila celou řadou pečlivě vybraných statistických příloh. Publikovány jsou některé kapitoly práce. Úvod Prohlížím si fotografii jedné gymnaziální třídy. Viděla jsem ji už při listování v almanachu své školy mnohokrát. Nikdy jsem nad ní ale nepociťovala potřebu přemýšlet. Třináct žáků a učitel. Vyfoceno kdesi v přírodě jednoho letního odpoledne. Pokud se nezajímáte o historickou černobílou fotografii, asi by nezaujala ani vás. Kdysi jsem o této fotce nevěděla vůbec nic, ani o tom, kdo a proč je na ni zachycený. Nejspíš jsem si ani neuvědomovala, že nějaké takové fotografie jsou a co všechno se z nich dá vyčíst. Pak jsem asi před rokem začala pracovat na Středoškolské odborné činnosti Vznik a rozvoj Gymnázia ve Vyškově. Díky této práci jsem měla možnost seznámit se s nejstaršími materiály o své škole, které mi pomáhaly postupně pronikat do historie. Jednoho dne se mi v archivu dostaly do rukou materiály o studiu prvních dívek na naší škole. I když jsem z hodin dějepisu věděla, že dívčí vzdělání se vyvíjelo jinak než to chlapecké, teprve když jsem viděla doklady o životech skutečných lidí, uvědomila jsem si, že to nejsou jen pojmy v učebnici. Od té doby mi občas tato problematika přišla na mysl a já se chtěla dozvědět něco víc. Začala jsem střádat informace z mně dostupných materiálů: výročních zpráv, které jsem měla zapůjčené přes letní prázdniny pro potřeby pokračování mé práce o historii školy. Čím více jsem ale měla poznatků, tím více jsem tu dobu nedokázala pochopit. Znala jsem jména dívek, které byly mladší než já a přesto ochotné vykročit do neznáma. A ty stejné, podle mě velké osobnosti, pak tu cestu po roce, dvou vzdaly. Ve stejné době jsem se nejspíš vrátila k té fotografii. Dívala jsem se na ni a rozhodla jsem se, že zjistím, kdo na ní je. Než jsem to však stačila udělat, dozvěděla jsem se jinou skutečnost, která o zaměření mé práce rozhodla. V almanachu je pod zmíněnou fotografií napsáno: 1915 z vycházky V. třídy na Hrádek a Kozí horku. Ve výroční zprávě pro školní roky 1914/1915 a 1915/1916, 84

2 kdy se mohla uskutečnit, ale informace o ní nejsou. Ze školního roku 1914/1915 však existuje záznam o pochodu V. třídy údolím Malé a Velké Hané, kterého se 18. června 1915 zúčastnilo 13 žáků. Při pohledu do seznamu žáků V. třídy ve školním roce 1914/1915 jsem zjistila, že v této třídě nejsou zapsáni jen chlapci, kteří jsou na fotografii zobrazeni, ale že je tu vedena také dívka. Ta však na fotografii není a je nepravděpodobné, že by foto pořídila ona. Je samozřejmě možné, že se vycházky neúčastnila, jak jsem si původně myslela. A bylo tomu skutečně tak. Až na to, že Arnoštka Barbaschová, o které se zmiňuji, nemocná nebyla. Byla totiž privatistka. A tak jsem se dostala k tématu studia prvních dívek na českých středních školách. Má práce zachycuje nejen období na začátku 20. století, kdy byla otázka dívčího středního školství aktuální, ale také se pokouší alespoň letmo zmapovat kroky, které daným situacím předcházely. [...] 3. Studium prvních dívek na vyškovském gymnáziu 3.1. Počátky českého gymnázia ve Vyškově Založení vyškovského gymnázia původně iniciovalo Společenstvo živností povolených ve Vyškově, které se myšlenkou české vyšší školy v našem městě zabývalo už od roku Ze středu této organizace byli vybráni lidé, kteří se aktivně podíleli na zařizování všech potřebných záležitostí. Kroužek gymnasijní, jak se jejich volné uskupení neoficiálně nazývalo, si předsevzal, že se pokusí přimět vládu, aby ve Vyškově zřídila školu, a pokud by to nebylo možné 1, tak se bude snažit najít prostředky na založení soukromého ústavu. Od roku 1897 působila ve Vyškově Matice gymnasiální, která svou činností nahradila kroužek. Byla to už úředně registrovaná jednota, která měla volné představenstvo a pevně daný program. V prvním roce své existence tato organizace shromažďovala především finance ze své vlastní činnosti a z darů. Už tím docílila, aby bylo roku 1898 stanoveno, že by mohla být první gymnaziální třída otevřena již v září toho roku. Pro potřeby školy zapůjčil olomoucký arcibiskup prostory místního zámku. Mezitím, co všechno nasvědčovalo tomu, že se Matice pokouší ve Vyškově zřídit soukromé gymnázium, probíhaly také petiční akce adresované vídeňské vlá- 1 Hned na začátku, když se uvažovalo o založení gymnázia, bylo jasné, že jednání s vládou o gymnáziu bude problematické. Kolem Vyškova jsou rozmístěny ostrůvky původně německých vesnic a vliv těchto obyvatel byl v okrese velmi silný. Samotné město bylo ovládáno silnou německou menšinou. Navíc čeští Vyškované chtěli mít samozřejmě gymnázium české. 85

3 dě. Jako odpověď na také výzvy provedla c. k. zemská školní rada ve městě roku 1898 šetření o potřebnosti školy. Ukázalo se, že by gymnázium mělo zajištěnou návštěvnost a že existuje organizace, která by se mohla o vyškovskou školu starat. Bylo zahájeno jednání s Maticí gymnasiální, které vyvrcholilo v listopadu téhož roku dohodou jednoty a c. k. okresního státního hejtmanství. Podle úmluvy měla Matice zajistit potřebné finance na vydržování školy a postavit jí novou reprezentativní budovu. Matice gymnasiální nemohla dostát všem svým závazkům, a proto se rozhodla žádat alespoň o peněžité vládní příspěvky. Říšská rada sice finance byla ochotná přislíbit, ale za předpokladu, že jednota bude spolupracovat s městským zastupitelstvem. Po jediném vynuceném jednání obou stran však bylo jasné, že německá městská rada snahy o založení českého gymnázia nepodpoří. V prosinci 1898, tedy o měsíc později, se její názor změnil a přislíbila příspěvek o polovinu menší, než Matice původně požadovala. Bylo už ale pozdě, protože ministerstvo raději otevřelo jiné státní gymnázium a na podporu vyškovského tak nezbyly peníze. Matice gymnasiální se po těchto zkušenostech definitivně rozhodla, že zřídí ve Vyškově gymnázium soukromé. Finanční potřeby školy byly zajištěny díky jmění Nadace Boženy Bátkové. Úředně bylo otevření Českého soukromého matičního gymnázia ve Vyškově povoleno v květnu V červenci byl ustanoven ředitelem školy František Teplý, který v zápětí svolal předběžný zápis žáků. Pro tento školní rok se přihlásilo 52 chlapců. Ve dnech 26. a 27. srpna 1899 se pořádaly velkolepé oslavy u příležitosti otevření školy. Pro město a jeho občany to znamenalo začátek nové éry Vyškova jako města, do kterého proudí vzdělaní profesoři a děti toužící po vzdělání. Všeobecně se věřilo, že gymnázium povznese městskou kulturu Dívčí školství na Vyškovsku na přelomu 19. a 20. století Během posledních padesáti let 19. století se české školství v mnohém změnilo a spolu s jeho posunem prošel změnami i pohled na ženské a dívčí vzdělání. V závislosti na tom vzrostl zájem dívek o studium na středních školách a touha po vzdělání přestala být čímsi zapovězeným. Můžeme se jen dohadovat, jak velká byla proměna v myšlení Vyškovanů. Je na místě v těchto otázkách rozlišovat, jestli šlo o názory Čechů nebo Němců? Je sice pravda, že německá menšina, byla na Vyškovsku dlouho v převaze a boj proti neoprávněné nadvládě její české sousedy dlouho zaměstnával. Možná, že proto neměli snad tolik času se zaobírat otázkami ženské emancipace. Na druhou stranu to mohlo být přesně naopak a bylo by nesprávné tvrdit, že Vyškov v této moderní záležitosti zaostával. Vyškované třeba byli úplně stejně vnímaví, co se týče problémů dívčího vzdělání, jako obyvatelé jiných oblastí. Možná, že dokonce byli i vepředu oproti ostatním českým městům. Také v tomto tehdy šestitisícovém městě byla roku 1895 založena I. Českou kontribučenskou spořitelnou dívčí měšťanská škola dominikánek. Bankovní ústav uvolnil peníze na zřízení 86

4 školy a výstavby budovy pro její potřeby u příležitosti 25. výročí svého vzniku. Byl to první krok k tomu, aby české dívky z Vyškovska přestaly být posílány daleko od domova do klášterů a penzionátů, v tomto případě vzhledem k okolí německých. V roce 1897 mohly vyškovské dívky navštěvovat ve městě dokonce dvě dívčí školy. V tomto roce totiž do města přibyla pětitřídní dívčí obecná škola. Samozřejmě nemůže chtít, aby dívky měly možnost studovat na vyškovské střední škole ve stejné době jako v Praze nebo Brně. Oni tu vlastně nestudovali ani chlapci. Ti museli dojíždět do jiných okresů nebo je rodiče posílali do Vídně, aby se vyučili nějakému řemeslu. Ve Vyškově v té době vyšší školy nebyly. Teprve v roce 1888 zde byla otevřena rolnická škola, na které ale vzhledem k zaměření výuky neprobíhalo vyučování po celý rok, a gymnázium, jak už jsem zmínila, bylo založeno až v roce V roce 1905 byla vyškovská měšťanská škola rozdělena na dívčí a chlapeckou Vyškovské privatistky První studentky gymnázia V prvním roce na vyškovském gymnáziu dívky nestudovaly a podle školních almanachů z pozdějších let 2 začaly jako privatistky studovat na naší škole až do roku V tomto roce na vyškovském gymnáziu sice opravdu studentky zapsány byly, dokonce jich tu bylo pět a jedna z nich ve školním roce 1908/1909 odmaturovala. Z toho logicky vyplývá, že maturantka Anna Zemanová by musela studovat někde jinde. Vraťme se proto v archivních materiálech k počátkům gymnázia, abychom zjistili, jak to bylo se studiem jejím i jejich spolužaček. Pokud dívky chtěly mít klasické vzdělání v teoretických oblastech, bylo pro ně nejschůdnější přihlásit se jako privatistky nebo externistky na nejbližší chlapecké gymnázium. Na počátku 20. století bylo tedy běžnou praxí, že hlavně v nižších třídách chlapeckých gymnázií studovala jedna nebo dvě dívky. Podle Almanachu k 70. Výročí založení Gymnázia ve Vyškově byly první tři privatistky zapsány na vyškovské gymnázium ve třetím školním roce. I zde jde ale o historický omyl. Už v hlavním katalogu žáků vyškovského gymnázia z roku 1900/1901 totiž najdeme první odvážnou dívku, která složila přijímací zkoušky. Byla jí Ludmila Žalobná, dcera slavkovského notáře. Její studium bylo jen velmi krátké první ročník absolvovala s průměrným prospěchem, v druhém ročníku se nedostavila k přezkoušení vůbec. 2 Almanach k 90. a 100. výročí 3 Při pohledu do dobových záznamů zjistíme, že tento omyl se dá poměrně jednoduše objasnit. Vlastně spíše záleží na interpretaci. Podle výnosu zemské školní rady mohly dívky začít od roku 1908 na škole také hospitovat. 87

5 Ke studiu v dalším školním roce, tedy ve třetím od založení školy, byly skutečně přihlášeny žákyně tři. Patřila mezi ně i Ludmila Ž., která sice byla na škole zapsaná, ale nebyla klasifikovaná. A pak ještě dvě prvňačky Ludvíka Fialová a Anna Zemanová. Ludvíka F. vydržela na škole rok, Anna Z. odešla ve třetím ročníku. Do školního roku 1903/1904 tedy žádné studentky nepostoupily a další ani nebyly přijaty. Na vyškovském gymnáziu v tomto roce žádné privatistky nestudovaly. Možná, že přecenily své schopnosti, řeknete si. Ale abychom pochopili, co všechno obnášelo jejich studium, měli bychom se nejprve seznámit s podmínkami studia dívek na českých středních školách. Jako modelovou školu jsem si zvolila vyškovské gymnázium. Být privatistkou sice znamenalo být zapsaná na nějaké škole a pyšnit se, že jsem studentkou. Ve skutečnosti ale bylo jedno, jestli vaše škola sousedí s vaším domovem nebo je tisíc kilometrů vzdálená. Privatistky jako takové nikdy během studia neseděly ve třídě a nesledovaly výklad vyučujícího. Jejich studium obnášelo přijít jednou za pololetí vykonat semestrální zkoušku. Musely obstát za jediný den ve všech předepsaných předmětech. Přitom ale na ně a jejich studijní výsledky byly kladeny stejné požadavky jako na chlapce. Není divu, že toto studium bylo ve své době kritizováno a požadovalo se, aby dívky mohly studovat stejným způsobem jako chlapci. Je zřejmé, že pokud dívka, která neměla domácího učitele neustále k ruce a nebyla vedena k průběžné přípravě, praktikovala nárazové učení před zkouškami, takže zaměstnávala spíše krátkodobou paměť. I když musela zvládnout stejné učivo, jako kdyby se účastnila výuky, ve skutečnosti její studium bylo mnohem náročnější. Dá se tak usuzovat, že nemělo takové výsledky a že takto nabité vědomosti privatistka rychleji ztratila. Jednou z nutností, kde se emancipace projevila ve všech ohledech okamžitě, bylo placení školného. V prvních letech na vyškovském gymnáziu všechny studentky musely zaplatit 30 K za každé pololetí. Vedle toho se požadovala suma 7 K 20 h za to, že mohly vykonat přijímací zkoušky. Náklady na první rok studia činily tedy 74 K 40 h. K tomu bychom měli připočítat ještě cenu učebnic a potřebných školních pomůcek. Pro porovnání Měsíční plat rolníka ve stejné době byl asi 50 K. Obnosu peněz, který bylo nutné uhradit škole, odpovídá i postavení rodičů prvních studentek vyškovského gymnázia. Na škole byla zapsaná dcera notáře, učitele a cestmistra. Jedná se tedy o povolání, jejichž představitelé měli svým způsobem vyšší vzdělání, vzhledem k tomu zřejmě uvažovali i pokrokověji než třeba dělník se základním vzděláním a byli tedy ochotni přistoupit na to, aby doma měli vzdělanou dceru. V souvislosti s tím na rozdíl od zmiňovaného dělníka měli prostředky své děti vzdělávat doma buďto je mohli sami učit, případně jim občas zaplatit i soukromé hodiny. Nejedná se ale ještě o lidi, kteří by si mohli dovolit a požadovali by po dívce, aby studovala celých osm let a následně skládala maturitu. Šlo jim nejspíš o to, aby dcera získala všeobecný rozhled. 88

6 Maturantky Ve školním roce 1905/1906 byly na vyškovské gymnázium přijaty do prvního ročníku dvě dívky, svým způsobem spolužačky. Vratislava Bohdanová a Anna Součková jsou představitelkami další skupiny vyškovských privatistek, ve Vyškově totiž složily i maturitní zkoušky. Nebyly ale první, ve stejném roce se na školu vrátila Anna Zemanová. Z jejich záznamů vyplývá, že ve skutečnosti studium nevzdala, jen rok byla jako privatistka přihlášená na I. c. k. gymnasiu v Brně. Ze vzpomínek Vratislavy Bohdanové 4, provdané Lorkové se dovídáme, že Annu Z. a další dívky mohlo nalákat na školu do Vyškova i zvláštní rozhodnutí ředitele Františka Teplého. Podle pamětnice bylo České soukromé matiční gymnasium ve Vyškově mezi prvními školami vůbec, které nabídlo dívkám středoškolské studium v pravém slova smyslu, takže se mohly účastnit vyučování. Ředitel prý privatistkám hospitování dovolil již v roce 1905, ale bez svolení zemské rady. Když se Teplý dostal do sporu s jedním vyučujícím, ten prý neváhal a příslušné orgány na ředitelův krok upozornil. Bohdanová neuvádí, kdo ředitele teplého udal. Podle dobových záznamů se však můžeme domnívat, že by to mohl být Josef Vlček, suplující profesor, který na následující pololetí dostal dovolenou. K této úvaze mě vede časová posloupnost s návštěvou c. k. zemského školního inspektora Aloise Vlka, který přijel do Vyškova udání prošetřit. Inspektor se prý na ředitele velmi rozhněval a dívky mohly zase studovat jen doma. Zajímavé také je podívat se na to, proč ředitel František Teplý tolik riskoval kvůli třem slečnám. Možná, že chtěl takto oplatit šanci, kterou sám kdysi dostal pocházel z chudé rodiny, přesto po přímluvě jeho pana učitele ho rodiče poslali na studia a nakonec úspěšně absolvoval i Karlovu univerzitu. Vysvětlení se nabízí i tím, že byl velmi ctižádostivý, vždyť místo toho, aby si zvolil post definitivního profesora na olomouckém gymnáziu, na který tak dlouho čekal, byl ochotný jít do Vyškova řídit novou školu bez reputace. Nejspíš ho ale k jeho kroku nedovedla touha po uznání okolí a vědomí, že je v něčem první jeho krok měl přece zůstat v tajnosti. A tak nejspíš udělal jen to, co považoval za správné. I on sám měl totiž doma dvě dcery, z nichž jedna se narodila právě ve zmiňovaném roce 1905, a obě dostaly od svého otce stejnou šanci jako jejich bratři, mohly totiž na gymnázium odmaturovat, ale o tom později. Dívky, které se nechaly na gymnázium do Vyškova zapsat ve školním roce 1905/1906 byly na několik let jediné studentky školy. I když i ony byly stejnými průkopnicemi jako první privatistky, v mnohém se od sebe obě skupiny lišily. V první řadě v tom, že tyto všechny školu dokončily, i když jediná Vratislava Bohdanová složila všech šestnáct potřebných semestrálních zkoušek, tedy vydržela zde celých osm let. Povolání rodičů, nebo spíše otců, těchto dívek napovídá, že patřily k významným rodinám v okrese. Najdeme zde lékaře a mlynáře, prvního českého starostu 4 Almanach k 70. výročí, str

7 Vyškova. Zřejmě si i ony jejich okolí uvědomovaly potřebnost vzdělání a mohly si je dovolit. Ale nečekejme, že by po gymnáziu ve studiu pokračovaly. Všechny tři se provdaly, dá se ale předpokládat, že za muže, kteří potřebovali manželku nejen jako hospodyni, ale také rádkyni a ženu, která umí reprezentovat domácnost. První maturantka Anna Zemanová si vzala obchodníka, zbylé dvě měly za manžely pracovníky z právního oboru Vyškovské hospitantky Výnosem c. k. zemské rady ze 7. srpna 1908 mohly dívky začít studovat na chlapeckých středních školách jako hospitující privatistky, chcete-li hospitantky. Jejich studium bylo přesně touto listinou vymezeno. Podle bodu a) musely mít žákyně zajištěný vlastní záchod a šatnu. V učebně byly povinny sedávat ve zvláštních lavicích, které byly umístěny až úplně vzadu. Do třídy směly přijít pouze současně s vyučujícím a s ním měly také odcházet. Důležité je, že se dívky měly výuky zúčastňovat pravidelně, ale za cenu toho, že se omezí na pouhé naslouchání výkladu. S tím souvisela i určitá výhoda, nemusely psát domácí úkoly, i když to, jako jedna z mála věcí, záleželo jen na jejich vlastní úvaze. Vyhláška byla svým způsobem poměrně omezující a dávala prostor školám, které s hospitacemi dívek nesouhlasily. V odstavci f) se píše o tom, že pokud dívky způsobí nějaký problém nebo v závislosti na jejich přítomnosti ve škole dojde k jakékoliv nepřístojnosti, stačí, aby se ředitelství obrátilo na zemskou školní radu, a škola bude zproštěna povinnosti vyhovět privatistkám, aby mohly být ve vyučování přítomné. Spíše úsměvně už působí dodatek, že dívky nesmí pololetní zkoušky z tělesné výchovy skládat ani na žádost rodičů. Toto opatření odpovídalo tehdejšímu názoru společnosti, že tělocvik je pro dívky nezdravý. Ke všem těmto povinnostem, které výnos budoucím hospitantkám přisoudil, ještě náležel zvláštní režim, který si určovala každá škola sama. V praxi výuka probíhala tak, že dívky mohly navštěvovat výuku, ale nesměly být zkoušeny. Ze vzpomínek Vratislavy Bohdanové 5 na dobu, kdy ona sama byla hospitantkou, vyplývá, že přestávky nemohla ona a její spolužačka trávit s ostatními ve třídě, ale že je učitel odvedl do kabinetu, aby nepřišly do styku s chlapci. Po celou přestávku prý byly pod dohledem někoho z vyučujících. Ke konci každého semestru jsme museli stále dělat zkoušky ze všech předmětů. Studium děvčat bylo i tak mnohem složitější, než je měli hoši, zato maturita, postrach hochů, byla pak pro nás hračkou. Shrnuje Bohdanová to, co zůstalo stejné. Zavádění částečné koedukace, jak se hospitování dívek nazývalo, neslo s sebou i některé nesporné výhody. Tím, že chlapci byli během hodin konfrontováni pohle- 5 Tamtéž 90

8 dem dívek, na kterých záleželo, jestli se budou věnovat výuce nebo sledovat drobnohledem své spolužáky, museli své chování neustále ovládat a s těmito pohledy ze zadních řad počítat. Obecně se prý zmírňovala jejich povaha a přirozená divokost, zároveň se zlepšoval jejich prospěch a narůstala jejich ctižádost úměrně se strachem z ponížení. Podle příznivců úplné koedukace však hospitování neodstranilo všechny předchozí problémy. Dívky prý sice měly možnost učit se spolu s chlapci, ale na rozdíl od ostatních jejich rodiče nedostávali žádné zprávy o jejich chování nebo prospěchu. Všeobecně platilo, že od čtvrtého ročníku začaly studentky ztrácet o učivo zájem a nedocházely pravidelně do výuky, což hrálo do karet odpůrcům vzdělávání dívek. Navíc zůstával problém s nárazovým učením před zkouškami První hospitantky Nový způsob studia nalákal na České soukromé matiční gymnasium ve Vyškově mnohem více studentek. Neměli bychom to ale přičítat jen možnosti hospitovat na středních školách, zřejmě za to mohla i změna v myšlení lidí. V roce 1808/1809 se na vyškovské gymnázium nechaly zapsat a úspěšně složily přijímací zkoušky tři studentky. Od té doby už nebyl školní rok, kdy by na gymnázium nebyly přijaty nové dívky. Mezi těmito privatistkami byla také sestra Anny Zemanové Bronislava, která ale na rozdíl od své sestry na gymnáziu nematurovala, absolvovala tu jen šest let a pak odešla na jinou školu. Jejími spolužačkami byly Emilie Skalská a Zdeňka Gayerová. Všechny tři se už nejspíš znaly z dřívějška, na gymnázium přešly z vyškovské dívčí měšťanské školy. Ani jedna z této skupinky na vyškovském gymnáziu neodmaturovala. Nedá se ale říct s jistotou, že by žádná z nich nikdy maturitní zkoušku nesložila jak už jsem zmínila, Bronislava Z. pokračovala ve studiu jinde a maturovat mohla na své nové škole. Zbylé dvě ale ve svých studiích určitě nepokračovaly, jedna musela odejít kvůli špatnému prospěchu, té druhé hrozilo to stejné, ale nakonec se ze školy odhlásila z rodinných důvodů. V případě těchto tří studentek se setkáváme s prvními případy, kdy ředitelství odpustilo privatistkám platit školné. Nejspíš to bylo proto, že rodiče všech tří pracovali ve státní správě jako ředitel hospodářské školy, respicient c. k. finanční stráže a cestmistr. Těžko se dá totiž usuzovat, že by byly osvobozeny z důvodu nějak zvlášť oslnivého prospěchu. Jedinou zapsanou studentkou do prvního ročníku pro školní rok 1909/1910 byla tehdy jedenáctiletá Jarmila Papírníková. Byla první dívkou, která začala studovat na Českém státním c. k. gymnasiu ve Vyškově. Jednalo se sice o stejný ústav, který její předchůdkyně navštěvoval už desátý rok, až na to, jak název napovídá, že byl na žádost Matice gymnasiální zestátněn. Školní záznamy se zmiňují o dvouletém gymnaziálním studiu Jarmily P., ale proč nebo kam potom odešla, není známo. Je to svým způsobem velmi zvláštní, protože ostatní dívky dovedly k brzkému odcho- 91

9 du většinou špatné známky, zatímco tato dívka nedostala za dobu svého krátkého studia jinou známku než jedničku. V dalším roce se setkáváme s dívkou se zajímavým osudem. Je jí německá židovka Arnoštka Barbaschová, která na gymnáziu odmaturovala v roce Její životní příběh není obohacen jen tím, že jako jedenáctiletá holčička začala studovat na českém gymnáziu jako první Němka, navíc v době, kdy zde studovali jen další tři Němci. Bohužel byl její život brzy ukončen tato absolventka gymnázia totiž předčasně zemřela ve svých 44 letech, za druhé světové války, ve městě Riga Hospitantky roku 1911/1912 Pro školní rok 1911/1912 gymnázium přijalo do prvního ročníku hned sedm privatistek s hospitačním právem. V té době zde včetně nově přijatých studovalo 10 dívek. První tři známe nejstarší Vratislava B. byla právě v předposledním ročníku, Bronislava Z. opakovala třetí ročník po tom, co se rok před tím nedostavila k závěrečné zkoušce, a Arnoštka B. už jako druhačka znala školu a zvykala si na prostředí mezi učiteli a spolužáky. Novými tvářemi se staly Bedřiška Dundíková, Anděla Koudelková, Klára Krommerová, Vítězslava Kummerová, Silvia Oškrdlová, Ludmila Stibůrková a Růžena Teplá. Už se nedá říci, že by to byly všechny jen dobře situované dívky z bohatých rodin. Pocházely z různých poměrů byla tu dcera obuvníka, hostinského, správce dráhy, stavitelského příručího, správce továrny, vrchního topiče a ředitele školy. V jedné třídě by už mohly vytvořit docela veselý dívčí kolektiv. V tomto roce ale byly otevřeny dvě první třídy, mezi které byla skupinka rozdělena, takže se jejich spolužáci oproti minulým rokům velké změny nedočkali. V této skupince nicneříkajících jmen najdeme příběhy, které bychom v dnešní době asi nedokázali pochopit. Dá se hádat, že Anděla K. byla ctižádostivá nebo měla velmi přísné rodiče. Vždyť které dítě by samo od sebe opakovalo ročník jen proto, aby si zlepšilo známky? Je sice pravda, že tato dívka propadala z matematiky a fyziky, mohla by ale normálně pokračovat ve studiu, pokud by udělala opravné zkoušky. Místo toho je ale v záznamech uvedeno, že Anděla K. nastoupila do sedmé třídy jako žákyně, která dobrovolně opakuje ročník. Je pravda, že jí to pomohlo a známky měla o poznání lepší nejen v inkriminovaném ročníku, ale i na maturitním vysvědčení. Možná ji tato zkušenost přiměla, aby šla do sebe. Můžeme se jen dohadovat, co přimělo Ludmilu S. po tom, co v roce 1914 musela kvůli špatnému prospěchu gymnázium opustit, aby se po roce na školu vrátila do následujícího ročníku a o pět let později úspěšně odmaturovala. Je možné, že rok musela doma pomáhat s chodem domácnosti, protože nikdo neví, jaké právě její rodině přinesla válka potíže. Při pohledu do záznamů o jejich známkách zjistíme, že nejde jen o to, že ze školy na rok odešla. Zvláštní je i proměna jejich známek v celkovém průměru klesly před jejím odchodem o více než jeden stupeň. Je pravděpodobné, že s příchodem 92

10 války Ludmila S. měla méně času na učení, což mohlo hrát v případě studentky třetího ročníku velkou roli. 6 Zřejmě se ale stalo něco, co její problémy vyřešilo nebo ji přinutilo, aby se věnovala učení, protože ve čtvrtém ročníku měla nejlepší známky za celou dobu, co studovala na vyškovském gymnáziu. Mohli bychom předpokládat, že Ludmila S. a Anděla K. byly natolik uchvácené školou, že se z nich obou staly učitelky literatury. Vzhledem k době zde ale mohla svou roli hrát i výše majetku rodičů, kteří podporovali dceru ve studiu, aby se mohla sama později živit, protože věděli, že nebudou mít dost financí, aby jí vyplatili věno. Této verzi nasvědčuje i to, že obě měly po většinu studia odpuštěno platit školné a ředitelství by takový krok určitě nepovolilo, kdyby neshledalo, že je to potřeba. Klára K. po maturitě na vyškovském gymnáziu také začala učit, v Nosálovicích. Vítězslava K. a Silvia O. studium vzdaly hned v prvním ročníku, jedna se nedostavila ke zkouškám v II. Pololetí, druhá se na konci prvního roku řádně odhlásila. Bedřiška D. se ze školy odhlásila na konci šesté třídy. V ročníku, který na vyškovské gymnázium nastoupil v roce 1911/1912, se můžeme setkat i s charakterem dívky, kterou najdeme také v současných školách. Růžena Teplá, starší dcera ředitele gymnázia, byla po dobu svého studia premiantkou třídy a její známky jí záviděl kdekterý chlapec. Od svých spolužáků byla oddělena nejen tím, že po většinu svého studia byla hospitantkou, ale také právě postavením svého otce. Takto si na ni a její spolužačku z nižší třídy pamatuje spolužák František Uhlíř: Vzpomínám také na obě své studentské lásky, Růženu teplou a Vackovou. Byly to tajné lásky, o nichž jsem věděl pouze já sám, protože obě Růženky byly nedostupné pro chlapce z lhotecké školy. Jedna byla dcerou gymnasijního ředitele, druhá dcera vyškovského lékaře. Vzpomínám i dnes na obě s láskou. 7 Možná i Růžena T. se během osmi let na gymnáziu musela potýkat s nepřejícností a závistí. I když se říká, že v minulých dobách něco takového nebylo, myslím si, že lidé, kteří předpokládali, že Růžena T. má dobré známky jen díky otci, se našli i v tehdejší společnosti. Dnes už nejspíš nikdo nezjistí, jestli na tom náhodou nebylo něco pravdy. Každopádně je jisté, že po studiích na gymnáziu se stala stejně jako její spolužačky učitelkou. Anděla, Klára, Ludmila a Růžena maturovaly už jako řádné žákyně, tedy se na vyškovském gymnáziu dočkaly i doby, kdy měly stejná práva jako chlapci. Společně s nimi zakončil studium například také známý kreslíř Ondřej Sekora. 6 Ve třetím ročníku se žáci začínali učit řečtinu. Pro privatistky to znamenalo zkoušky z dalšího předmětu, navíc z jazyka. O tom, že Ludmila S. nedokázala řečtinu zvládnout tak rychle, svědčí i známka z tohoto předmětu. Byl jedním, ze kterých propadala. 7 Almanach k 70. výročí, str

11 Hospitantky roku 1912/1913 Také v dalším roce zažilo vyškovské gymnázium velký zájem z řad studentek. Ludmila Bradáčová, Marie Konečná, Bedřiška Skrlová a Růžena Vacková, to jsou jména dívek, které studovaly v prvním ročníku tohoto ústavu ve školním roce 1912/1913. I v tomto ročníku se našly hospitantky, které na gymnáziu vydržely až do maturity, jako třeba Ludmila B. a Marie Konečná. I když to už moc lidí neví, jsou nositelkami jednoho z nejvýznamnějších prvenství, které by mohly žákyně vyškovského gymnázia mít. Po tom, co v roce 1920 odmaturovaly, studium pro ně neskončilo. Měly totiž tolik odvahy a ctižádosti, že začaly studovat na univerzitě. Jedna si zvolila Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, druhá studium medicíny. O tom, že zřejmě dokázaly zvolit dobře, svědčí i jejich známky, které poukazují na to, že se jednalo o studijní typy, které měly na náročné vysokoškolské studium. Během let, kdy se musely učit především doma a do školy odcházely jen jako hospitantky, jsou totiž jejich známkové průměry o poznání lepší než z doby, kdy byly vedeny jako řádné žákyně. Rozdíly o více než půl stupně jistě nezpůsobila jen vyšší náročnost studia. Byly tu samozřejmě i žákyně, které studium vzdaly Marie Kraisová a Bedřiška S. Obě se v průměru pohybovaly kolem známky dostatečné. Růžena Vacková se z Vyškova na konci sedmé třídy odstěhovala. Spolu s ní se z gymnázia odhlásila také její sestra Jiřina, která v té době navštěvovala třídu první. [ ] Obecně o hospitantkách Kdo vlastně byly ty dívky na vyškovském gymnáziu, které studovaly v dobách, kdy všeobecně panoval názor, že by studovat neměly, protože jsou dobré akorát k tomu, aby stály u plotny a dětské postýlky? Když o nich najdete zmínky, tak jen jako o privatistkách, bez konkrétních jmen a dat. Do školních statistik některé jejich údaje, které se vymykají standardům, vůbec zahrnuty nejsou. 8 Přitom z dnešního pohledu by byly vnímány úplně stejně jako jejich spolužáci. Hospitantkami se stávaly většinou dvanáctileté nebo jedenáctileté dívky. Zajímavé je, že v době, kdy se věkový průměr žáka I. ročníku pohyboval okolo 12 let, 8 Například v některých letech, kdy studovala Arnoštka B. nebo Gertruda M., viditelně nejsou zahrnuty údaje o jejich vyznání nebo mateřské řeči. Ve statistice tříd uvedených v rámci výročních zpráv se nedá vyčíst, že by tam byly, jsou automaticky počítány mezi většinu. 94

Proč ministerstvo rozděluje učitele na dobré a špatné?

Proč ministerstvo rozděluje učitele na dobré a špatné? TÝDENÍK Když to doženu ad absurdum, umím si představit, že žádnému zaměstnanci nezvýší vláda plat ani o korunu, přesto může téměř bez obav tvrdit, že v průměru došlo k růstu o tolik a tolik procent. Žádný

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? 23/2013. učitelské noviny. Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana

KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? 23/2013. učitelské noviny. Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana založeny 1883 23/2013 ročník 116 4. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana 7 PATŘÍ

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Učitel PROFESNÍ SVĚT:

Učitel PROFESNÍ SVĚT: 3 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Učitel Mnozí absolventi všelijakých technických lyceí, ekonomických a podnikatelských oborů zjistili, že vyučit se řemeslu

Více

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905 Historie školy Historie naší školy se začala psát r. 1888. V národnostně složité situaci se královédvorská obec v čele se starostou MUDr. Josefem Moravcem rozhodla podpořit český živel ve Dvoře Králové

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

Výzkumná zpráva ROMSKÁ ŽENA IDENTITA ROLE POSTAVENÍ

Výzkumná zpráva ROMSKÁ ŽENA IDENTITA ROLE POSTAVENÍ Výzkumná zpráva ROMSKÁ ŽENA IDENTITA ROLE POSTAVENÍ Výzkum Romská žena identita, role, postavení byl realizován v rámci projektu Hledejme společně novou cestu!. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund

Více

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP?

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP? založeny 1883 25/2013 ročník 116 18. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS Jsou sice chtěné, ale státem málo podporované 7 RAČTE SI PŘÁT NOVÝ

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

MS: Soudíte, že byste se mohl realizovat v jiném oboru, nebo na vyšších patrech společnosti? Jaká byla vaše cesta v minulosti?

MS: Soudíte, že byste se mohl realizovat v jiném oboru, nebo na vyšších patrech společnosti? Jaká byla vaše cesta v minulosti? Dialog o transformaci s Františkem Smetanou 1,2 : MS: Pokud má člověk hovořit o transformaci, je zřejmě dobré začít od subjektivního stanoviska. V jaké pozici vás zastihl přelom a co jste od něho očekával?

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK Šance pro školy na peníze z Evropského sociálního fondu STRANA 3 Víte, jak vypadá elektronické cukrářství? STRANA 7 Zápis do prvních tříd základních škol a zákonné normy STRANA 10 4 25. LEDNA 2006 XIV.

Více

nedokončený ÚKoL ROMŠTÍ ŽÁCI V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE ČELÍ PŘEKÁŽKÁM VE VZDĚLÁNÍ VZdĚLÁnÍ Je LidSKÉ PrÁVo

nedokončený ÚKoL ROMŠTÍ ŽÁCI V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE ČELÍ PŘEKÁŽKÁM VE VZDĚLÁNÍ VZdĚLÁnÍ Je LidSKÉ PrÁVo nedokončený ÚKoL ROMŠTÍ ŽÁCI V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE ČELÍ PŘEKÁŽKÁM VE VZDĚLÁNÍ VZdĚLÁnÍ Je LidSKÉ PrÁVo amnesty international je globální hnutí 2,2 milionů lidí pocházejících z více než 150 zemí a regionů

Více

POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI V POSLEDNÍCH 100 LETECH

POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI V POSLEDNÍCH 100 LETECH UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ I n s t i t u t m e z i o b o r o v ý c h s t u d i í B r n o POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI V POSLEDNÍCH 100 LETECH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

KDE JE STÁTNÍ MATURITA S OBJEKTIVITOU NA ŠTÍRU. 26/2013. učitelské noviny. V hledáčku jsou písemky z češtiny. týdeník pro učitele a přátele školy

KDE JE STÁTNÍ MATURITA S OBJEKTIVITOU NA ŠTÍRU. 26/2013. učitelské noviny. V hledáčku jsou písemky z češtiny. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 26/2013 ročník 116 25. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDE JE STÁTNÍ MATURITA S OBJEKTIVITOU NA ŠTÍRU. V hledáčku jsou písemky z češtiny 7 JE TO JEN STRACH O MÍSTA?

Více

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění.

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Monika Franková VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY V OLOMOUCKÉM KRAJI Bakalářská práce Olomouc 2012 RNDr.

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE Pronásledování a perzekuce věřících za komunistického režimu OČIMA OBĚTÍ Seminární práce Dominik Weinhold VIII. A PRAHA 2012 DĚKUJI, DĚKUJI ZA ŽÍZEŇ, JEŽ SLABOST PROZRADILA,

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Kariérní a rovnostní příležitosti v regionu

Kariérní a rovnostní příležitosti v regionu Kariérní a rovnostní příležitosti v regionu Učební texty pro kurzy uskutečněné v regionu Karlovy Vary, Litvínov, Litoměřice a Kostelec nad Černými lesy, Hradec Králové, Tábor&Sezimovo Ústí 1. ÚVOD DO STUDIA,

Více