Zahrádka Pøístavu má problémy, nelíbí se úøedníkùm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahrádka Pøístavu má problémy, nelíbí se úøedníkùm"

Transkript

1 Obelisk è.4vvroè. 22/13vwww.obeliskval.czvtel./fax: , mail: CS CABOT slaví 20 let od zahájení výroby sazí V kvìtnu to bude už 20 let, co se ve Valašském Meziøíèí vyrábí saze pod názvem CABOT. Spoleèný podnik mezi Cabot Corporation Boston (52%) a Dezou a.s. (48%) vznikl podpisem zakládací smlouvy již v roce V následujících dvou letech byl zpracován projekt pro dvì nové výrobní linky s technologií Cabot a na podzim roku 1992 byla zahájena jejich samotná výstavba. Výroba na tìchto dvou linkách zaèala v kvìtnu (dokonè. na str. 6) Milionové podvody okolo tepla zastupitelùm nestály ani za minutovou diskuzi (ji)se závìreènou zprávou Kontrolního výboru ohlednì spoleènosti CZT seznámil zastupitele v závìru jejich bøeznového zasedání Ing. Ladislav Denk. Zabývali jsme se tím od srpna loòského roku až do 10. bøezna, kdy byla zpráva uzavøena. Snažili jsme se rozplést problematiku, bylo složité se v tom vyznat, uvedl na úvod Denk a podìkoval mìstské auditorce Plevové, která shánìla materiály a provádìla zápisy, a Ing. Martinkovi ze spoleènosti Aval za zpracování chronologie vývoje celé kauzy. Závìreèná zpráva obsahuje kromì rozsáhlého popisu problematiky CZT shrnutí v podobì 12 bodù: 1. Kontrolní výbor (KV) není pøesvìdèen o nutnosti založení spoleènosti typu s.r.o. k vybudování centrálního zásobování tepla ve VM. Jeden ze zakládajících èlenù byl pozdìji zhotovitelem investièní akce EVÈ a následnì získala podíl ve spoleènosti firma Harpen, která zajiš ovala financování projektu. Èinnost vykonávaly spoleènosti na základì øádných smluv, byla jim øádnì proplacena. Dnes ale mají obì spoleènosti 54% podíl v CZT. 2. Kontrolní mechanismy v CZT byly podcenìny od založení. Nebyla zøízena dozorèí rada, pouze ustanoven jeden jednatel (JUDr. Kopecký), kterého Rada Mìsta nedostateènì kontrolovala. 3. Rozhodující èást smluv zpracovávali právníci ostatních spoleèníkù spol. CZT, aniž by je Mìsto VM významnì mìnilo nebo pøipomínkovalo. Ve spoleèenské smlouvì CZT a ve smlouvách budoucích nebylo dostateènì právnì ošetøeno prohlášení zástupcù EVÈ Ing. Držmíška, Mlýnka ze spol. Harpen a tehdejšího starosty Bohdana Mikuška, které uèinili opakovanì na veøejných shromáždìních, že po splacení centrální topné soustavy pøevede Harpen své podíly v CZT na mìsto za symbolickou 1 Kè 4. Problém nezajištìní finanèních prostøedkù na splacení posledních splátek leasingu ve výši 19,6 mil vznikl hned na poèátku provozu, kdy jednatel CZT dr. Kopecký pøekroèil své pravomoci dané spoleèenskou smlouvou a uzavøel hned za CZT nájemní smlouvu s EVÈ na užívání topné soustavy schválila valná hromada obchodní a jiné smlouvy, které byly uzavøeny jednatelem spol. a dala souhlas, aby i nadále jednatel (dr. Kopecký) uzavíral obchodní a jiné smlouvy nezbytné k chodu spoleènosti i nad rámec pravomocí jednatele. Z této valné hromady však nebyla dohledána prezenèní listina. (dokonèení na str. 2)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù , , 2 Milionové podvody okolo tepla na zastupitelstvu bez diskuze (dok. ze str. 1)Z dostupných informací je ale zøejmé, že na této valné hromadì nebyl pøítomen notáø, pøestože se projednávaly body, které vyžadovaly jeho úèast. Zápis z valné hromady byl vložen do Sbírky listin až za rok a pùl. 6. Uzavøení nájemní smlouvy s EVÈ bylo z hlediska pravomocí jednatele neplatné a jednalo se o podvodné jednání. Tento trestný èin však byl promlèen po 12 letech, a to v roce Tento problém nebyl nikdy pøedložen na jednání zastupitelstva tak, aby mohly být ihned uèinìny právní kroky ve vìci neplatnosti této nájemní smlouvy. Na promlèení lhùty se podílel i spoleèník Stavebního bytového družstva VM, který zastupoval zájmy odbìratelù, tedy obèanù mìsta byla uzavøena smlouva o nájmu technologií s a spoleèností CZT s dobou trvání od do , pøestože smlouvy s odbìrateli tepla byly uzavøeny jen do Z úèetní závìrky za rok 2012 byly prokázány vysoké osobní náklady na jednoho zamìstnance. KV žádal rozpoložkování nákladù, ale nebylo mu dosud vyhovìno. 9. KV doporuèuje vedení mìsta, aby nechalo právnì posoudit, zda by nebylo možné využít vyjádøení státního zástupce ke stížnosti, kterou podal Ing. Bohdan Mikušek ve vìci podání trestního oznámení na Dr. Kopeckého pro podezøení ze spáchání trestného èinu porušování povinnosti pøi správì cizího majetku, jehož se mìl dopustit tím, že jako jednatel spoleènosti CZT v rozporu s platnými smlouvami a svými pravomocemi uzavøel v roce 2000 nevýhodnou smlouvu na užívání tepleného zdroje s EVÈ. Zainteresované subjekty (EVÈ a Harpen) opakovanì prohlašovaly, že problém scházejících finanèních prostøedkù vyøeší bez dopadu na spoleènost a ostatní spoleèníky, což se nestalo. 10. V souvislosti s pøípravou nové spoleèenské smlouvy se spol. CZT doporuèuje KV vyøešit také vìcná bøemena k nemovitostem. Pokud by se tak nestalo, v budoucnu by to mohlo znamenat pro CZT a tedy odbìratele náklad až 10 mil korun. 11. KV velmi oceòuje iniciativu Ing. Martinka v dané vìci. 12. KV doporuèuje vyèkat výsledkù forenzního auditu ve spol. CZT (mìl by být hotov do konce kvìtna, jeho výsledky budou závazné pro všechny). Starosta Èásteèka po odeznìní této zprávy pouze informoval, že jednání, která jsou "velmi složitá", i nadále pokraèují. Zastupitelé vzali pøedložené informace i pøes jejich závažnost pøekvapivì jen na vìdomí, a to bez jakékoliv diskuze a pøipomínek. Zahrádka Pøístavu má problémy, nelíbí se úøedníkùm Vypadá to,že naše mìsto je zakleté, tolik vìcí tady nefunguje a když naopak nìco šlape, jak má, hned je to nìkomu trnem v oku. Na vlastní kùži to poznala zahrádka u hospùdky Pøístav. Místo, které je vyhlášené daleko za hranicemi mìsta a o kterém si vypráví kolaøi i hudebníci z celé republiky, má problémy s Povodím Moravy, respektive jednou jeho úøednicí, které se nelíbí venkovní posezení u nábøeží. Betonové sloupky se zábradlím prý zpùsobí povodnì ve mìstì a tak pøijel buldozer a vyboural je. Co na tom, že jen o pár set metrù dál jsou jiné stavby, vèetnì mìstkého stanovištì pro kontejnery na tržnici... Má vùbec nìjaký smysl sepisovat petice? (vj)opìtovnì se na zastupitele obrátili obyvatelé z okolí fotbalového stadionu prostøednictvím Ing. Kuèery, že podle jejich názoru nejsou ve mìstì dodržovány zákony. Dùvodem jejich stížnosti je konání každoroèních hudebních produkcí na stadionu, které mìsto povoluje až do pozdních noèních hodin a které pøevyšují povolené hlukové limity. Dotèení obèané sepsali petici, aby se mìsto vyhláškou pøihlásilo k povinnosti dodržování veøejného zájmu v obci. Zastupitelé v r vzali petici na vìdomí. Tím kromì neúcty k obèanùm ignorovali petièní zákon, který øíká, že v odpovìdi se uvede stanovisko k obsahu petice a zpùsob jeho vyøízení. Zastupitelé jedné skupinì obèanù upírají právo na život, na zdravé a dùstojné bydlení, èímž je porušována celá øada zákonù, uvádí se ve stížnosti, kterou zastupitelùm pøednesla Ing. Brouwerová. Zároveò navrhla, aby se obèané sešli se zastupiteli. A jejich reakce? Mlèení bez pøipomínek. Hostem Chaverutu byl i brnìnský rabín Šlomo Kuèera Závìreènou akcí letošního, již desátého Chaverutu, bylo v nedìli setkání veøejnosti s brnìnským rabínem Šlomo Kuèerou. Moudrý a skromný muž, nìkdejší uèitel hry na kytaru, si získal sympatie pøítomných, pøevážnì køes anù, kteøí po skonèení jeho výkladu k tématu "noachidská pøikázání" položili øadu zajímavých otázek. Na snímku rabi Kuèera se zástupcem mìsta Ing. Bohdanem Mikuškem. Zastupitelé chtìjí pøed volbami zrušit platby za MHD (ji)návrhem úprav tarifních podmínek v Mìstské hromadné dopravì se zabývali zastupitelé na svém bøeznovém zasedání. Místostarosta Krchòák pøednesl žádosti seniorù z místních èástí Bròov a Lhota u Chorynì o finanèní pomoc, nebo tu nedojíždí MHD a obèané tìchto místních èástí musí platit dvojnásobné jízdné v linkových autobusech. Na základì této žádosti a doporuèení dopravního výboru vypracoval odbor komunálních služeb 4 varianty úpravy tarifù v MHD: 1. odpuštìní poplatkù za odpady v tìchto obcích obèanùm nad 70 let (t.j. 118 obyvatel x 490 Kè= Kè roènì), 2. odpuštìní poplatkù bez omezení vìku ve Lhotì a Bròovì (tj. asi 600 x 490 = ,- Kè), 3. MHD zdarma od 6-15 let plošnì (pøedpokládané náklady pro mìsto zhruba pùl milionu roènì), 4. zavedení nulového tarifu v MHD z dùvodu zastavení klesajícího poètu cestujících (zvýšení roèních nákladù o 2,9 milionu, tolik pøedstavují tržby z prodaných jízdenek). Rada mìsta zastupitelùm doporuèila schválit variantu è.2 Vedoucí odboru Mgr. Chajdrna sdìlil, že není možné zavést MHD do tìchto místních èástí. Nedaøí se ani dohoda s Krajem, aby senioøi nad 70 let neplatili v linkových autobusech stejnì jako jezdí zdarma MHD. Dále zastupitele seznámil s fungováním MHD ve mìstì. Tvoøí ji 6 linek, 75,8 km, 53 zastávek a roèní náklady èinily v loòském roce 14, 202 mil. Tržby pøesahují 3 miliony, devítimilionovou ztrátu pak hradí Val. Meziøíèí spolu se samostatnými obcemi Polièná a Krhová, kam MHD stále zajíždí. Poèet cestujících stále klesá, i když se snažíme o zlepšení situace napø. modernizací vozového parku èi autobusových zastávek. Chybí však centrální pøestupištì a systém integrované veøejné dopravy - slevy, opakované platby, rùzné tarify apod, pøibývá aut, obyvatelé jsou pohodlnìjší, vyjmenoval negativní vlivy na MHD Mgr. Chajdrna. Poèet automobilù se bude zvyšovat, lze pouze klást pøekážky pro automobilovou a zatraktivnit veøejnou dopravu, pokraèoval Chajdrna s tím, že jednou z možností je zavedení MHD zdarma. Znamenalo by to zvýšené náklady o 2,9 mil roènì, na druhé stranì výrazné zvýšení finanèní dostupnosti pro uživatele, pøesun aspoò èásti cestujících z individuální automobilové dopravy do veøejné. Jde o adresnou úsporu finanèních prostøedkù pro stávající cestující, informoval Chajdrna a uvedl jako pøíklad mìsto Frýdek-Místek, kde zavedli tzv. zelenou kartu za 1 korunu za rok. Místostarosta Krchòák následnì otevøel diskuzi. Vlastislavu Navrátilovi se myšlenka MHD zdarma zamlouvala, Ing. Mikušek by podpoøil variantu è.3. Pro nulový tarif nebudu hlasovat z nìkolika dùvodù. Zaèíná se opakovat, že se zbavujeme v návrzích pøíjmù - nemáme tolik, abychom si to mohli dovolit. Nevidím v tom koncepci, ale tápání - musíme bedlivì vážit naši situaci a jako øádní hospodáøi k tomu pøistupovat. Ti, co pøijdou po nás, budou potøebovat peníze na rozvoj mìsta, nech si o tom rozhodnou sami. Proti byl i Mgr. Trèka. Nic mì nepøesvìdèí o tom, že pøi zátìži 30 tisíc aut dennì, úbytek tøeba 1000 nìkdo pozná. Nevidím dùvod, proè z penìz daòových poplatníkù máme podporovat zdravé, vydìlávající dospìlé spoluobèany. Podpoøme hendikepované, seniory, dobrovolné trenéry. Budu hlasovat pro variantu 3. Ing. Brouwerová vyjádøila obavy, že osvobození od odpadù udìlá zlou krev mezi obèany našeho mìsta. Pøenechám rozhodování tìm kteøí tu pøijdou po nás. Starosta namítl, že zatím se nic neschvaluje: Mùžeme na tom zaèít pracovat a vrátíme se k tomu v záøí. 16 zastupitelù nakonec doporuèilo zavedení bezplatné pøepravy v MHD od roku 2015 a uložilo vedoucímu odboru komunálních služeb zpracovat a do 30.9., tedy ještì pøed komunálními volbami, pøedložit k posouzení zastupitelstvu. Tìsná vìtšina 13 zastupitelù pak zvedla ruku pro návrh osvobodit od poplatkù za odpady seniory nad 70 let ve Lhotì a na Bròovì.

3 3

4 4 ŽIVOT PLNÝ STØETÙ Aè bychom rádi støety vymazali ze svých životù a žili poklidnì a bez nervù, je pøeci jen støet jakási mocná síla, která na nás pùsobí. Nìkoho inspiruje, nìkoho doslova nabíjí a na jiné zaútoèí svou negací, nìkoho vyloženì stresuje. Støet lidi rozdìluje a vždy jsou na nìj minimálnì dva, ale èlovìk je takový tvor, že si dovede støet vybudovat i sám v sobì. Ponìvadž se støety kolem nás objevují stále èastìji, není divu, že i mne toto téma pohltilo. Odmyslíme-li si støet, kterými prochází hmota, jediné, co nás asi dìsí, je støet fatální, jak lze nazvat teorii znièujícího nárazu vesmírného tìlesa na Zemi, což už popsal nejeden hollywoodský film.tím se urèitì zabývat nebudeme, nebo naše lidské støety úplnì postaèí na vznik životních katastrof malého èi velkého rozsahu. Když je èlovìk v dìtských letech, rodièe jej chtìjí chránit pøed støety s vìcmi, které jsou pro nás neznámé. Stùl, dveøe, auto, støetùm se nauèíme pøedcházet a vyhýbat. Do školky nás posílají snad jen proto, jak se vznosnì praví, aby se dítì socializovalo (strašné slovo), aby se zkrátka uèilo žít se støety s vrstevníky, kteøí nás nechrání, ale naopak podle vzorcù svých rodièù pøijdou konflikty prozkoumat na jiných a zkusí, jak to mùže fungovat, a kdy dostanou najevo, že tudy už cesta nevede. Mnozí rodièe, aè milující a chránící, se brzy s námi dìtmi dostanou do støetu. Máš spát, ale mnì se nechce, máš jíst tu vynikající kašièku a mnì to ublinkne ven, máš být hodný, ale já fakt chci tu hraèku, a stojí, co stojí. Nervydrásající støety, ale to je samozøejmì nic proti støetùm ve škole s uèiteli a spolužáky a pozdìji v práci, se sousedy, s lidmi za volantem nemluvì, zkrátka kterákoliv èinnost pøináší øadu støetù. Èlovìk se na nì prakticky pøipravuje, aby s nimi pak v dospìlosti neustále žil. Málokterá lidská èinnost pøináší pohodové proplouvání životem. To byste snad museli být sami na planetì! Ale to už není život, není-liž pravda... Zašla jsem však hodnì daleko s tím filozofováním a staèilo jen vzpomenout dnes populární výraz naší doby: støet zájmù. To se v souèasné dobì hodnì propírá, ale tak nìjak ve skuteèném životì se vazby ve støetu zájmu moc neøeší. Pamatujete si ještì na støet zájmù naší radní, která se stala øeditelkou jedné základní školy? Slíbila, že jakmile bude náhodou vybrána, tak odstoupí. A neodstoupila. Pravila, že se dotazovali na ministerstvu a že prý o støet zájmù nejde. Žádný písemný dokument s odkazem na zákon a paragrafy, jen slovo, kterému máme vìøit. A dodnes je paní radní, kde se urèuje výše odmìn taky pro ni samotnou, a její straniètí kolegové a kamarádi z koalice mají hlasovat, když tato nenápadná žena sedí vedle nich. Morálka dostala na frak a jde se dál, nu což. Støety zájmù by se jen tak nemìly obcházet, ale mìlo by se jim èelit. Rovnì a ne køivácky. Protože pøeci støety zájmù souvisí s korupcí a klientelismem. Definici støetu zájmù obsahoval kdysi zákon z roku 1992, podle nìjž Støetem veøejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, popøípadì opomenutí veøejného funkcionáøe, které ohrožuje dùvìru v jeho nestrannost nebo pøi nìmž veøejný funkcionáø zneužívá svého postavení k získání neoprávnìného prospìchu pro sebe nebo jinou fyzickou èi právnickou osobu. Zákon však už není úèinný a nový tuto definici neobsahuje. Mlžení v samotných zákonech a složitost právních klièek støety zájmù spíše podporují, než by objasòovaly a zprùhledòovaly jejich existenci. V našem mìstì se dostal do politického prostøedí ještì jeden nový fenomén - støet zájmù urèitých úøedníkù ve vztahu k zastupitelstvu a vedení mìsta. Vše pravdìpodobnì probìhne v mezích zákona, ale mohu si o tom myslet jediné: etika a priorita veøejného zájmu zase dostane èervenou. Již dnes totiž vedoucí odboru školství, kultury a sportu nejenže je èlenkou radnièní strany, ale je v øídícím orgánu samotné strany, èili se podílí na politice radnice díky tomu, že je v místní radì spolu se starostou a radními. Politický orgán vždy probírá události a smìry, které pak realizuje radnice. A pak se nám kruh uzavírá a stranická ruèka jinou stranickou ruku myje nebo kryje nebo podrží v pevném svazku. Vedoucí odboru úøadu, která má odpor ke koncepcím, což znamenalo, že napøíklad v oblasti kultury žádná kloudná po léta neexistuje, i když se sešla skupina zastupitelù z rùzných politických stran a naèrtla spoleènì urèitou osnovu, jak by si materiál pøedstavovala, a tím vše skonèilo. Asi tato strana, která si dá do èela úøedníky z úøadu (!!) už dávno jen sní o své promìnì a je mi upøímnì líto lídra této strany, pana Fialy. Je jisté, že takový úøedník nebo úøednice nemohou být zvoleni, aniž by si ponechali své dobøe placené místo. Nakonec vlastnì váhám, která z variant je horší a která nejhorší. Zvolený úøedník nebo úøednický zastupitel. Pro mne by mìl být úøedník nestranný (i možná nestraník) a zastupitel v roli zástupce místních obyvatel. To, že má aparát úøadu zajistit servis složce volené k prospìchu obce, je nad slunce jasné. S jarním pozdravením Irena Brouwerová Pøedvolební populismus aneb MHD zdarma Rada mìsta Valašské Meziøíèí navrhla zastupitelstvu pøijetí návrhu, který upravuje cenové podmínky a díky kterému by byly všechny spoje MHD zcela zdarma. Abychom mohli vyhodnotit motivy radních, musíme si nejprve pøipomenout kroky, které èinila radnice pod vedením stejného starosty Jiøího Èásteèky v minulých letech. Pøednì se v minulém, ale i souèasném volebním období rušila celá øada spojù. Jednalo se pøedevším o spoje, které byly málo vytížené a Mìsto je tudíž muselo v drtivé vìtšinì dotovat. Mezi spoji, které byly zrušeny (do nìkterých místních èástí), byly i ty, které se lidovì oznaèovaly za divadelní autobusy, tedy spoje, které odjíždìly z mìsta kolem Tìmito spoji jezdili jak lidé z divadla nebo kina (odtud ten pojem divadelní autobus), tak hlavnì lidé, kteøí konèili na odpolední smìnì v práci. Hlavnì pro tyto obèany se jednalo o velkou ztrátu, jelikož mnoho z nich nevlastnilo automobil, a tak museli velmi akutnì øešit, jakým zpùsobem se budou po práci v tuto veèerní hodinu dopravovat domù. V dalších letech, kdy již byla velká øada spojù MHD zrušena a radní cítili, že již nemají kde škrtat, ale zároveò chtìli dále šetøit finanèní prostøedky, pøišla radnice s tzv. radiobusy. A tak radnice slavnostnì spustila tøímìsíèní zkušební provoz autobusù na zavolání. Spoje, které byly oznaèeny speciálním symbolem, si obèan musel objednat, a to minimálnì 30 minut pøed odjezdem autobusu. Radnice mìsta si od tohoto kroku slibovala další úsporu finanèních zdrojù. Po tøímìsíèní zkušební dobì se radnice rozhodla, že provoz radiobusù prodlouží, jelikož je vyhodnotila jako velice úèinné a pøedpokládala, že díky nim ušetøí do konce roku 2012 minimálnì Kè. Celé vyjádøení radnice si mùžete pøeèíst na následující internetové adrese: Jak mùžeme vidìt, dlouhou øadu let místní radnice rušila jeden spoj za druhým a snažila se šetøit finanèní prostøedky, které se vázaly na MHD, všemi dostupnými metodami. V èem je tedy situace na zaèátku roku 2014 jiná? Pøedevším v tom, že se blíží komunální volby a radní velice usilovnì pøemýšlejí, jak by se na poslední chvíli mohli zalíbit obèanùm mìsta, a tedy svým potencionálním volièùm. Radnice se brání tomu, že by šlo o populismus. Uveïme si jeden z názorù: Opatøením se tak snažíme zastavit pokles poètu cestujících a zároveò v souèasné složité ekonomické situaci aspoò èásteènì ušetøit rodinné finance, pøedevším u rodin s dìtmi, uvedl Jiøí Pernický / Prvním argumentem radnice je, že se tímto krokem snaží zastavit klesající poèet cestujících. Je otázkou, zda je opravdu za klesajícím poètem cestujících jízdné ve výši 9 Kè, které je mnoho let stejné, anebo spíše málo nabízených spojù? Dle autorova názoru je za propadem cestujících opravdu spíše nenávaznost spojù a jejich rušení v posledních letech. Uveïme si pøíklad. Obèan, který chce navštívit místní kino, kde program zaèíná v 19.30, musí vyrazit posledním spojem (z jedné místní èásti) kolem 18. hodiny, na námìstí je pak pøibližnì v Musí tedy ve mìstì pøibližnì hodinu èekat do zaèátku promítání. Vìtší problém ho však èeká po konci promítání, jelikož se nemá následnì jak dostat domù, nebo veèerní spoje byly zrušeny. Ptám se tedy radních, jestli si opravdu myslí, že tento obèan využije možnosti MHD, anebo se radìji do kina dopraví autem. A podobných pøíkladù bychom našli celou øadu. Druhý argument, kterým radnice odùvodòuje své rozhodnutí, je, že chtìjí v dobách ekonomické recese ulevit rodinnému rozpoètu. Pokud tomu tak opravdu je a máme tady tak solidární radnici, tak se ptám, proè nebylo MHD zdarma zavedeno již v roce 2009, 2010, 2011, kdy Èeskem zmítala nejvìtší vlna recese? Dále mohli radní zavést MHD zdarma v roce 2012, kdy ukonèil Schott Solar svou èinnost a o zamìstnání tehdy pøišlo cca 500 lidí. K nièemu však nedošlo,takže se domnívám, že i tento argument plave na vodì minulého nezájmu o obèana a souèasného velkého zájmu o volièe. Nakonec této mé úvahy nad kroky radnice mi dovolte položit poslední øeènickou otázku. Vážení radní, opravdu se nejedná o pøedvolební populismus? František Veverka Obèane, ukliï si sám, pomoci od mìsta se nedoèkáš... Již 35 let žiji na meziøíèské stranì Beèvy, nyní ulice U Abácie. Vždy jsme se snažili kolem domu a i v okolí udr-žovat poøádek a nìkolikrát jsme na zoufalý stav okolí Beèvy mezi dvìma mosty - vedoucí pøes Beèvu do Polièné a tzv. Železòák, upozoròovali, bohužel ústnì, naše zastupitele. Nejenže tam obèané odhazovali své odpadky (znaènì zarostlé místo je k tomu asi vybízelo), ale postupem èasu i pøestárlé stromy zaèaly ohrožovat okolo chodící. Po vybudování cyklostezky se poèet pohybu osob znásobil a my doufali, že se koneènì zaène nìco dìlat. (Opìt jsme upozoròovali na zoufalý stav pány Pernického, Èásteèku i Misteckého). Nedìlo se zase nic. Letos jsem znovu již telefonicky urgovala spoleènost, jmenovitì Ing. Køenkovou na katastrofický stav a ohrožení kolemjdoucích spadlými vìtvemi. A co se dìje? Opìt nic - prý už nestaèí do konce mì-síce (tzn.bøezna, kdy je možné kácet) vyøídit povolení. A co letošní mírná zima, kdy bylo možno kácet celou dobu? A co naši spoluobèané, kteøí dìlají veøejnì prospìšné práce? Pokud je uvidíte, buï sedí nebo bezcílnì bloumají po cyklostezce. Nakonec jsme se domluvili se sousedy a vìnovali nepoøádku týden usilovné práce rodiny Farbákové a Èernochové a jejich kamarádù. Není to ale návod, jak dìlat práci za mìsto, ale zoufalý poèin obèanù, kteøí nechtìjí být svìdky nìjakého úrazu na velice frekventovaném úseku cyklostezky. Vzhledem k sobotnímu a nedìlnímu ohlasu kolemjdoucích se práce podaøila a jen se divili, že to nedìlá mìsto ale my sami. Co kdyby se naši zastupitelé projeli na kole podívat po Polièné? Tam se bìhem mìsíce v poètu 3 lidí udìlalo obrovské množství práce a klobouk dolù pøed nimi. Ale tito 3 lidé dìlali od 8 hodin poctivì až do 15 hodin, každý den a nebloumali bezcílnì kolem. Èernochová

5 5

6 6 Výroèí (dokonè. ze str. 1) V souèasné dobì je výrobní kapacita závodu pøes tun sazí. Vyrábíme 11 druhù sazí a témìø 90% produkce se vyváží do zahranièí. Našimi nejvìtšími zákazníky jsou svìtoví výrobci pneumatik (GoodYear, Pirreli, BridgeStone, Michelin...). Tito zákazníci odebírají pøedevším vysoko ztužující typy sazí, které jsou nenahraditelné pøi výrobì pneumatik. Vlastnosti sazí urèují životnost pneumatik, pøilnavost a ovlivòují spotøebu pohonných hmot. Dalšími významnými zákazníky jsou výrobci technické pryže. Tito oceòují pøedevším dynamické vlastnosti smìsí, jejich odolnost vùèi nejrùznìjším chemikáliím apod. S jejich výrobky se setkáváme ve stavebnictví, strojírenství a dalších prùmyslových odvìtvích. Pøítomnost firmy CS CABOT v regionu se projevila pøedevším výrazným zlepšením životního prostøedí v okolí závodu. CS CABOT se stal prospìšným èlenem komunity, když od samého poèátku vìnuje znaèné finanèní prostøedky na èinnost neziskových organizací v regionu. Prioritou je pøedevším podpora mládežnického sportu, místních škol a charitativních èinností. V roce 1996 byla založena Studijní nadace CS CABOT jako dùkaz dùležitosti podpory vzdìlávání, pøedevším studentù ze sociálnì slabých rodin. Za dobu své existence nadace poskytla podporu již stovkám studentù v celkové výši témìø 8 milionù korun. Jak šel èas... Výrobì sazí na tìchto nových linkách pøedcházela témìø 25letá historie výroby sazí v tehdejším n.p. Urxovy závody. Saze se vyrábìly na tøech linkách, první a druhá linka rozjela svou výrobu v roce Tyto linky byly vybaveny vlastní èeskoslovenskou technologií, ponìvadž v 70.letech byly saze považovány za strategickou surovinu a na dovoz technologie bylo uplatòováno embargo. Další CS CABOT slaví 20 let od zahájení výroby sazí Projekt "Protikorupèní sebeobrana" Projekt Kurzy obèanské protikorupèní sebeobrany ukázal veøejnosti, že z obèanské aktivity nemusí mít strach. Øada lidí, která se s úplatkáøstvím nìkdy setkala, se tak za pøispìní Evropské unie seznámila s dùležitými informacemi o tom, jak s korupcí úèinnì bojovat. Právníci Transparency International Èeská republika radili obèanùm, jaké konkrétní úèinné nástroje lze proti korupci použít, a tím získala øada jednotlivcù èi skupin odvahu aktivnì proti tomuto neduhu vystoupit. Hlavní projektové aktivity doplnily výukové materiály a hry, kde si mohl každý vyzkoušet, jak by se sám zachoval v korupèní situaci èi jaké to je snažit se ovlivnit státní zakázky. Projekt byl finanènì podpoøen z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu ÈR prostøednictvím Operaèního výrobní linka byla najeta v roce 1981 a technologie byla dodávkou ze Sovìtského svazu. Nejvìtším problémem tohoto období byla ekologie výroby a její dopad na široké okolí, èistota produktu a vysoké kolísání kvality sazí. Souèástí smlouvy spoleèného podniku CS CABOT byla dohoda o fyzické likvidaci prvních dvou výrobních linek a následné modernizaci ruské linky. K této modernizaci došlo ve tøech etapách, a to v období programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost Tím tato linka dosáhla vysokých standardù v oblasti ekologie, ekonomiky a spotøeby energie. Po této rekonstrukci se stal CS CABOT nejvìtším závodem firmy Cabot Corporation v Evropì. Valašskomeziøíèský závod je jednou ze tøí evropských sazoven firmy Cabot Corporation. Ústøedí Cabotu je v Bostonu (USA) a hlavní výzkumné a Výstavba areálu CS CABOT v letech vývojové støedisko se nachází v Billerice. Cabot Corporation má 33 závodù ve 20 zemích, z nichž 18 jsou sazovny. Firma Cabot Corporation je v souèasné dobì nejvìtším výrobcem gumárenských sazí na svìtì. K 20.výroèí zahájení výroby pøipravuje firma CS CABOT v sobotu 24. kvìtna pro širokou veøejnost celodenní oslavu, jejíž souèástí bude i Den otevøených dveøí. Velký úspìch našich florbalistù! (dokonè. ze str. 9)Ve tøetím zápase jsme opìt po výborném výkonu pøehráli kluky ze ZŠ Valašská Polanka v pomìru 5:1. A protože v následujícím utkání porazila ZŠ Integra Vsetín ZŠ Liptál 3:2, bylo pøed naším závìreèným utkáním již jasné, že se staneme vítìzi II. Florbalové ligy škol a zároveò že postupujeme do ligy první! Možná i pod dojmem této skuteènosti jsme v našem posledním zápase podlehli žákùm ze ZŠ Nový Hrozenkov 3:4, což už ale na našem celkovém vítìzství v soutìži a postupu do I. ligy nemohlo nic zmìnit. Kromì poháru pro vítìze a zlatých medailí jsme získali i jedno individuální ocenìní, když Tomáš Andris vyhrál s 21 body produktivitu celé soutìže v poètu vstøelených branek a pøihrávek. Cena pro nejlepšího brankáøe tìsnì (o jeden gól) unikla Dankovi Klvaòovi, což ale nemìní nic na tom, že jeho výkony byly pro naše vítìzství rozhodující. Naši školu v této soutìži reprezentovali: Daniel Klvaòa - brankáø, Tomáš Andris, Zdeòa Vilém, Jirka Podzemný, Dan Bílý, Michal Postava, Michal Oszelda, Josef Šafáø, Martin Ondruch, Dan Musil, Lukáš Gerža a Libor Kamas. Všem žákùm dìkujeme za vynikající reprezentaci školy a všichni se už moc tìšíme na pøíští rok, kdy se budeme utkávat se soupeøi v I. Florbalové lize škol. Mgr. Tomáš Bròovják

7 7

8 8 Ze života meziøíèských škol ZUŠ Alfréda Radoka - Oskárek je tu! ZŠ Žerotínova a kladívka v akci O tom, že jsme národ kutilù, není pochyb. A zaèít se mùže v každém vìku a holky mùžou pøi tom klukùm šlapat na paty... Mohli jsme se o tom pøesvìdèit 12. bøezna ve školní družinì ZŠ Žerotínova, kde jsme ve spolupráci se Støední prùmyslovou školou stavební a jejími žáky 3.roèníku oboru tesaø pod vedením mistra odborného výcviku Václava Èepa uspoøádali kutilské odpoledne, ze kterého si dìti odnesly vlastnoruènì vyrobený košík ze døeva. Preventivní pøednáška na ZŠ Šafaøíkova V prùbìhu ledna 2014 se žáci 7. tøíd úèastnili preventivních pøednášek na téma: Poruchy pøíjmu potravy. Školní psycholožka Mgr. Jana Sedláøová a etoped a pedagog Mgr. Jiøí Kohout žákùm vysvìtlili pojmy jako je anorexie, bulimie a obezita. Seznámili je s riziky tìchto onemocnìní. Varovali pøed nezdravými vlivy nìkterých médií a pøed chorobnou touhou po štíhlosti. Cílem tìchto pøednášek bylo upozornit žáky na možná nebezpeèí a byly jim nastínìny možnosti, jak nezdravému Školní a okresní kolo soutìže v nìmeckém jazyce Ve støedu 5. února jsme jako každým rokem uspoøádali pro naše žáky, kterým se daøí v nìmeckém jazyce, školní kolo soutìže. Úèast byla letos nevídanì velká, utvoøili jsme tedy kategorii I. pro 7. tøídy a kategorii II. pro 8. a 9. tøídy, aby nás mohli 2 nejlepší žáci obou kategorií opìt reprezentovat i v okresním kole. Souèástí tohoto odpoledního klání byl poslech s porozumìním, gramatický test a samostatný projev, dle konverzaèních témat vèetnì rozhovoru a reakcí na kladené otázky. V kategorii I. se z 10 zúèastnìných umístila na 3. místì Sára Miczková, na 2. místì Daniela Kramolišová a 1. místo si vybojovala Tereza Šimsová, všechny tøi jsou žákynì tøídy 7.A. V kategorii II. obsadil 3. místo ze 12 pøihlášených žákù Ondra Hradil, na 2. místì se umístila Petra Hoffmannová, oba žáci z 9.A, a 1. místo s nejvyšším poètem bodù pøipadlo Katce Adzimové z 8.A. Nadšení dìtí bylo ohromné. Po rozebrání jednotlivých dílù ke košíku pøišly na øadu pilníky, smirkové papíry, høebíèky a hlavnì kladívka a mohlo se zaèít stloukat. To byla pro dìti asi ta nejzábavnìjší èást a nutno podotknout, že k údivu všech se to obešlo bez zranìní. Pøedevším pak tesaøských klukù - uèòù, kteøí byli pro dìti z ŠD pøi této akci jakýmisi patrony a celé ty dvì hodiny se jim spoleènì s mistrem odborného výcviku vìnovali, i když patrnì dopøedu netušili, do èeho až tak jdou. Proto pøedevším jim patøí obrovský DÍK za tuto akci, protože nachystali i potøebný materiál a náøadí, který dopravili k nám a ještì se malým dìtem vìnovali ve svém volném èase. Kéž se napoprvé nezalekli a mohli bychom v budoucnu toto úspìšné kutilské odpoledne zopakovat! Za ŠD R. Drozdová a Z. Pernická chování pøedcházet. Také byli žáci seznámeni s možnostmi, kam se mohou obrátit o pomoc v pøípadì vzniku možných problémù. Pøednáška žáky velmi zaujala. V daném èase však nebylo možné zodpovìdìt všechny jejich otázky. V pøednáškách budeme pokraèovat i nadále a rozšíøíme je o témata, která sami žáci otevøeli v rámci diskuse, tj. závislosti, sebepoškozování, náprava poruch chování a další. Mgr. Jiøí Kohout, Mgr. Jana Sedláøová Do Okresního kola konverzaèní soutìže v nìmeckém jazyce si šli pomìøit své dovednosti vždy první dva umístìní v obou kategoriích. Soutìž probíhala na zdejším gymnáziu ve ètvrtek 13. února a zúèastnili se jí žáci základních škol z Val. Meziøíèí, Rožnova i ze Vsetína, vyšší kategorie tvoøili žáci víceletých gymnázií vìkovì odpovídajících tøídám ZŠ. Obsahem byl v úvodu poslech s porozumìním, v konverzaèní èásti se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. V mladší kategorii I. získala naše žákynì ze 7.A Daniela Kramolišová 1. místo, ke kterému ji gratulujeme! V kategorii II. žákù tøíd obsadila 3. místo naše žákynì Petra Hoffmannová z 9.A, která se úèastnila okresního kola již potøetí a koneènì se jí podaøilo získat toto krásné umístìní. Také jí dìkujeme za vìrnou reprezentaci školy a gratulujeme! (sš)po úspìchu loòského roèníku soutìžní pøehlídky animovaného filmu OSKÁREK pøichází jeho oèekávané pokraèování. Soutìž zamìøená na animovanou tvorbu studentù základních umìleckých škol vyplnila prázdné místo na èeské scénì a vytvoøila ideální platformu pro pozitivní konfrontaci a navazování nových kontaktù žákù ZUŠ z celé ÈR. Soutìžní pøehlídku vyhlašuje ZUŠ Alfréda Radoka ve spolupráci s Kulturním zaøízením a za podpory Ministerstva kultury ÈR. Snažíme se držet krok s dobou a vycházet vstøíc aktuálním trendùm ve všech oblastech umìleckého vzdìlávání. Obor animace je toho pøíkladem. Úèast na OSKÁRKOVI umožòuje veøejnou prezentaci, porovnání výsledkù práce jednotlivých škol a žáky celoroènì motivuje. Poøádat podobný festival je naší radostí i potøebou. uvedla øeditelka 3.B Ètenáøská soutìž na ZŠ a MŠ Køižná 25. bøezna se na ZŠ a MŠ Køižná uskuteènila ètenáøská soutìž. Soutìžní klání bylo rozdìleno na dvì èásti a dvì kategorie. V první kategorii soutìžili žáci šestých a sedmých roèníkù, ve druhé kategorii žáci osmých a devátých roèníkù. V první èásti si zmìøili síly v technice ètení. Druhá èást byla zamìøena na pøehled všeobecných jazykových a ètenáøských dovedností - porozumìní textu, význam slov, opaèná slova, pravopis, orientace v textu, èlenìní, spi- (sš)základní umìlecká škola Alfréda Radoka drží krok s vývojem moderních technologií, reaguje na aktuální trendy v této oblasti a zavádí je do výuky. V minulém školním roce ZUŠ úspìšnì zahájila výuku studijních zamìøení ANIMACE a ELEKTRONICKÉ ZPRA- COVÁNÍ HUDBY. K tomuto úèelu vybavila výukové prostory nejnovìjší digitální technikou. V souèasné dobì škola realizuje na dovybavení INTER- AKTIVNÍ UÈEBNY pro výuku pøípravného studia hudebního oboru, hudebních nauk a dalších teoretických pøedmìtù ve všech oblastech umìní. Škola se inspiruje tìmi nejnovìjšími technologickými trendy v oblasti umìleckého vzdìlávání. Vedle klasického pojetí výchovy k umìní nabízíme i polohu novou, digitální. Interaktivní uèebna a její vybavení pomáhá rozvíjet tvoøivost a kreativitu žákù. Tím se bezesporu zvýší jejich motivace. Velmi nám záleží na tom, aby žáci vnímali poøádající školy Yvona Wojaczková. Poøizovat videa, fotografie, zvukové nahrávky a vše následnì upravit i sdílet se stalo nedílnou souèástí multimediální komunikace mezi mladými lidmi. Podchytit tento zájem si daly spolu s meziøíèskou ZUŠ za cíl i ostatní školy a díky novému festivalu mohou své výsledky porovnat. Soutìžní videa budou hodnocena odbornou porotou ve dvou kolech. Slavnostní vyhlášení vítìzù všech soutìžních kategorií a promítání vítìzných snímkù probìhne v Kinì Svìt ve ètvrtek Soutìžní pøehlídka OSKÁREK 2014 je v plném proudu a mladí tvùrci mají do 30. dubna èas, aby pøihlásili svùj animovaný film a zaslali jej spolu s pøihláškou na adresu ZUŠ Alfréda Radoka. Všechny podrobné informace k podmínkám soutìže OSKÁREK 2014 jsou k dispozici na sovatelé a básníci. Jak to všechno dopadlo? Nejlepší ètenáøi byli odmìnìni samozøejmì knihou. Podìkování patøí Mgr. Papežové za pøípravu zajímavé a pouèné soutìže. Mgr. B. Valášková Nová interaktivní uèebna ZUŠ výuku pøíjemnìji, ménì stereotypnì, a aby pro nì byla ŠKOLA HROU, øekla øeditelka školy PaedDr. Yvona Wojaczková. Hlavní technický prvek v této tøídì pøedstavuje interaktivní tabule napojená na dataprojektor a internet. Interaktivní tabule, která funguje jako velká zobrazovací plocha reagující na dotyk, na níž lze psát a kreslit prostøednictvím vlastního prstu, promítat videa èi pouštìt ukázky hudby a obrazu pøímo z webu (napøíklad záznamy z Metropolitní opery v New Yorku èi virtuální prohlídky svìtových muzeí a galerií), znamená pro umìlecké vzdìlávání velké oživení a zatraktivnìní. V mìsíci dubnu a kvìtnu bude probíhat ZÁPIS DO ZUŠ a novì pøijaté dìti se budou moci již od záøí 2014 v této interaktivní uèebnì vzdìlávat. Více informací o zápisu a nových studijních zamìøeních mohou zájemci zjistit na

9 9 Žáci 8. a 9. roèníku ZŠ Šafaøíkova v divadle V úterý 18. února jsme prožili malý svátek. S žáky 8. a 9. roèníku jsme se vypravili do Mìstského divadla ve Zlínì na muzikál Divotvorný hrnec. A že naši žáci považují návštìvu divadelního pøedstavení opravdu za spoleèenskou událost, o tom svìdèí i jejich kulturní chování a spoleèenský odìv. Muzikál Divotvorný hrnec u nás považujeme za èeský, aèkoli je dílem amerických autorù. Finnian s Rainbow mìl premiéru na Broadway 10. ledna Ovšem již 6. bøezna 1948 byl uveden v Praze v obnoveném Osvobozeném divadle (dnes ABC). Divotvorným hrncem vstoupila na èeské jevištì poprvé broadwayská produkce a byla tím odstartována skuteèná muzikálová éra v tehdejším Èeskoslovensku. Pro èeské jevištì jej pøeložili a upravili Jiøí Voskovec s Janem Werichem. Svolení k úpravì a k tak brzkému Mandaly v družinì Ve ètvrtek 27. února odpoledne jsme se vymanili z pracovního kolotoèe a sešli se ve školní družinì s rodièi a dìtmi pøi tvoøení mandal a obrázkù z barevných pískù. Na první pohled to vypadalo velmi složitì, ale najednou se zaèala objevovat pøed našimi zraky hotová umìlecká díla. Vyzkoušeli jsme si novou techniku, která urèitì zkrášlí kousek domova našich dìtí a maminek. Nesmíme ale zapomenout, že ruku k dílu pøiložil i jeden tatínek. Celé odpoledne hodnotím jako vydaøené a své trpìlivé a talentované umìlce moc a moc chválím! B. Pelechová, vychovatelka ŠD Vyuèování pod hvìzdami Lyžování na Slovensku Co to je Sluneèní soustava? Jak se øíká planetám podle vzhledu? Jak jsou veliké a jak jsou od nás daleko? Co víme o hvìzdì Slunci nebo planetì Zemi? Kolik družic létá vesmírem? To jsou otázky, na které znají správnou odpovìï jen odborníci ve valašskomeziøíèské hvìzdárnì. V pátek 14. bøezna se tam sešli žáci speciálních tøíd s odbornou pracovnicí. Na školky a školy jsou totiž pøipraveni pestrými vzdìlávacími programy. Zajímavá projekce, výstup do kopule k astronomickému dalekohledu a samotné pozorování Slunce nás ohromilo. Jak vypadá Mìsíc, Jupiter nebo Mars? Tak to jsme si v dobì úplòku nemohli nechat ujít! Po domluvì s rodièi jsme se sešli ve stejný den na hvìzdárnì znovu po 19. hodinì. Tmavý prostor v kopuli na nás dýchl nìèím tajemným. A znovu se bylo na co dívat! Klenot zimní oblohy mlhovina M42 v Orionu, velká mlhovina v Andromedì, hvìzdokupy s oznaèením Chi a Há v Perseovi i samotná planeta Jupiter nám doma dlouho nedaly spát. Na vyuèování pod hvìzdnou oblohou nezapomeneme! Mgr. Dagmar Gomo¾ová uvedení mimo Broadway získali díky pøátelství s autory díla, které navázali bìhem své americké emigrace v první polovinì 40. minulého století. Tak se zmìnil nejen pùvodní název, ale i pùvod hlavních postav pøíbìhu. Irští emigranti se zmìnili v pøistìhovalce od Tøebonì a skøítek Leprikorn v jihoèeského vodníka Èochtana. Pøíbìh se sice odehrává v Americe, kde èeští emigranti Josef Maršálek a jeho dcera Káèa hledají štìstí a bohatství, ale touha a stesk po domovì jsou u nich zøejmé. Staèí se jen zaposlouchat do textù písní, které u nás témìø zlidovìly - Jakpak je dnes u nás doma?, Tam za tou duhou, Ten, kdo nemá rád... Zlínskému divadlu se tento muzikál opravdu povedl, mìl vtip a mohli jsme také obdivovat pìvecké výkony hercù. Dìti tak získaly další hodnotný kulturní zážitek Ṁgr. Anna Erbanová Polociková V termínu od 12. do 14. února se vybraní žáci šestého a osmého roèníku zúèastnili lyžaøského zájezdu na Slovensko, konkrétnì do lyžaøského støediska Malino Brdo. Jedná se o velmi moderní skiareál s kabinkovou lanovkou. Støedisko je umístìno nad mìstem Ružomberok, v nìmž se nachází naše partnerská škola - ZŠ Klaèno. Právì zde jsme byli celé tøi dny ubytovaní a mìli zajištìnou i stravu. Odjezd byl ve støedu 12. února v 6 hodin od naší ZŠ a po tøíhodinové cestì jsme dorazili do skiareálu Malino Brdo, abychom si užili první den lyžování. Dopoledne to bylo fajn, ovšem po obìdì zaèalo pršet a museli jsme s lyžováním skonèit asi o hodinku døíve, než jsme plánovali. Odpoledne mìly dìti pøístup do víøivky a sauny, které se nachází pøímo ve škole. Druhý den po snídani jsme opìt vyrazili vstøíc lyžování. Èekalo nás nádherné sluneèné poèasí a tak jsme si to parádnì užili. Odpoledne jsme potom vyrazili na procházku po mìstì. Nìkdo na nákup, nìkdo na zákusek. V pátek jsme si ještì naposledy užili skvìlé lyžování a po obìdì jsme se už vydali na zpáteèní cestu. Vìøím, že všem dìtem se tato akce velmi líbila a v budoucnu by si ji jistì rády znovu zopakovaly. Mgr. Tomáš Bròovják Ze života meziøíèských škol Na ZŠ Šafaøíkova se uèili, jak "Bezpeènì do školy" Jednoduché, ale velmi výstižné téma, které oslovilo žáky tøetích roèníkù ZŠ Šafaøíkova v mìsíci únoru, jenž svým poèasím nezvykle ohlašuje pøíchod jara a nabádá k bezpeènosti. BESIP - známé slovo, zkratka, ale mnoho žákù nezná pøesný význam. Se Zdeòkem Patíkem, odborníkem v oblasti bezpeènosti silnièního provozu pro Zlínský kraj, se seznamujeme a besedujeme nejen na téma bezpeènost. Nejprve probíhá prùzkum mezi žáky tøídy. Kolik jich dochází pìšky a kdo se nechá vozit? Diskutujeme na téma, jaké dopravní prostøedky v našem mìstì používáme. Pan Patík doprovází mluvené slovo i videoprojekcí. Pravidla chodce na chodníku nebo na silnici jsou pro tøe áèky velmi dùležitou vìcí. Dìti také ZŠ Šafaøíkova zaznamenala úspìch v celostátní soutìži Kniha je kamarád, kterou již popáté vyhlásila Základní škola Vsetín, Sychrov 97, spisovatelka Šárka Junková a Muzeum regionu Valašsko, pod záštitou Obce spisovatelù. Mezi ocenìnými byla i naše žákynì 4. tøídy Klára Hurtová, která svou ilustrací a textem doporuèila knihu Kuky se vrací. Smyslem této soutìže je pøeèíst knihu a doporuèit ji atraktivním zpùsobem ostatním. Celkem se zapojilo pøes tisíc soutìžících, kteøí si vzájemnì doporuèovali knihy ilustrací, textem nebo kombinací obou. Do soutìže bylo zasláno 712 pøíspìvkù z celé republiky. Ze stovek prací žákù základních a støed- ví, co znamená mít oèní kontakt s øidièem automobilu, pøipomnìli si dùležitost reflexního obleèení a doplòkù. Opìt jsme provedli zajímavý prùzkum ve tøídním kolektivu, každý prohlížel svùj školní batoh a hledal reflexní proužky, snad vìta,,buïte vidìt, pøežijete, nezní hrozivì. Ve druhé èasti jsme pochopili, jak se chovat na pøechodu, køižovatce, ale také, jak pøecházet pøes cestu, kde není pøechod. Byli jsme pouèeni, jak bezpeènì vystupovat z auta pøed školou - pro všechny velmi dùležitá vìc. Nezapomínat na bezpeènostní pásy a používáni autosedaèek. O tom teï mohou dìti pouèit doma své rodièe. Také na cyklisty se nezapomnìlo, pøilba by mìla být samozøejmostí pro každého. Na závìr jsme zhlédli nìkolik instruktážních snímkù, kde figuríny napodobovaly chování lidského tìla pøi nehodì. Vìøím, že tìchto pár minut se nikdy nepromìní ve skuteènou pøíhodu. Velký potlesk byl podìkováním a nechybìla ani spoleèná fotografie. Dìkuji panu Zdeòku Patíkovi za pøíjemnou návštìvu a tìším se na další spolupráci. Mgr. Lenka Šimèíková Celostátní soutìž "Kniha je kamarád" na ZŠ Šafaøíkova Ve ètvrtek 13. bøezna se konalo ve sportovní hale Na Lapaèi ve Vsetínì poslední kolo II. florbalové ligy škol. Vstupovali jsme do nìj z druhého místa s dvoubodovou ztrátou na první tým ZŠ Integra ze Vsetína. Tudíž jsme se chtìli ve zbývajících ètyøech zápasech porvat o vítìzství v celé soutìži a tím i o postup do I. ligy. V prvním, listopadovém, kole se našim žákùm daøilo støídavì, když jsme ve ètyøech zápasech získali šest bodù za dvì vítìzství a dvì porážky. V druhém kole, v lednu, si naši žáci vedli skvìle a ve ètyøech zápasech jsme tøikrát ních škol bylo ocenìno 56 soutìžících. Naše Klára Hurtová obdržela diplom, záložky do knih a pøedevším krásnou knihu, kterou si velmi ráda pøeète a tøeba ji bude moci v pøíštím roèníku této soutìže opìt doporuèit. Kniha je kamarád je spíše pøehlídkou než soutìží. Porota se proto rozhodla ocenit vybrané práce bez ohledu na poøadí. Hlavním kritériem pro výbìr ocenìných prací je chu si knihu pøeèíst, to znamená, že ten, kdo knihu doporuèoval, odvedl dobrou práci a doporuèil ji tak skvìle, že si ji porotce (a nejen on) urèitì pøeète! A to je cílem této akce! Tímto Klárce ke skvìle odvedené práci gratulujeme:) Mgr. Zdenka Doèkalová Velký úspìch našich florbalistù! zvítìzili a jednou remizovali a pøipsali si do tabulky dalších deset bodù, celkem jsme jich mìli tedy na kontì šestnáct. V tomto tøetím a rozhodujícím kole nás èekala ètyøi velmi tìžká utkání, která rozhodla o koneèném poøadí v tabulce. V úvodním zápase jsme se utkali se ZŠ Hovìzí a po velmi dobrém výkonu jsme zvítìzili 4:0. Druhé utkání bylo klíèové, støetli jsme se s dosud vedoucím celkem ZŠ Integra Vsetín. Ve výborném utkání z obou stran pøedvedli kluci vynikající výkon a se skvìlým Dankem Klvaòou v brance zvítìzili tìsnì 3:2. (dok. na str. 6)

10 10

11 11 Personál nemocnice se kvùli rostoucí agresi pacientù uèí sebeobranì Zachraòují zdraví a mnohdy i lidské životy, místo vdìku však sklízí nadávky a urážky. Útokù na zdravotníky rok od roku pøibývá také ve valašskomeziøíèské nemocnici. Jen v loòském roce musel èelit personál nemocnice desítkám verbálních útokù a dokonce jednomu fyzickému napadení. Drsná statistika pøimìla nemocnici uspoøádat speciální semináø, na kterém se zdravotníci uèili sebeobranì. Cílem nezvyklé výuky bylo pomoci zdravotníkùm a sanitáøùm útoky Gynekologicko-porodnické oddìlení spustilo novou internetovou poradnu, pacientky se tak mohou radit i po síti MUDr. Petr Kratochvíl agresivních pacientù co nejlépe zvládnout. S nadávkami, ale i kopanci, kousáním èi plivanci se personál nemocnice setkává stále èastìji. Nejèastìji na nì útoèí lidé pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Cílem semináøe bylo nauèit zdravotníky nejen to, jak se útokùm ze strany pacientù úèinnì bránit, ale i to, jak se jich pøedem vyvarovat. Až v devadesáti pøípadech ze sta lze totiž útoèníka takzvanì ukecat. Ve zbývajících deseti k pøímému útoku dojde. Pak nezbývá, než zasáhnout klasickou obrannou technikou. V kurzu se zdravotníci napøíklad uèili, jakým zpùsobem pøistupovat k lidem, u kterých hrozí riziko, že je napadnou. Získané znalosti by zdravotníci mìli být schopni použít v pøípadì potøeby ihned v praxi. Personál se uèil základní chvaty sebeobrany, tedy obranu pøed kopy, údery èi postoje na vykrytí úderu, ale i to, jak správnì zareagovat v pøípadì napadení nožem nebo støelnou zbraní. Verbálních útokù bohužel pøibývá. Loni jsme jich zaznamenali celkem devìtapadesát. Šlo o pacienty, kteøí odmítali hospitalizaci anebo byli pod vlivem alkoholu èi jiných omamných látek, doplòuje hlavní sestra valašskomeziøíèské nemocnice Jana Pelikánová s tím, že právì tito pacienti bývají obvykle nejnebezpeènìjší. Jejich agrese se totiž zvyšuje úmìrnì s množstvím vypitého alkoholu. Tito pacienti bývají zpravidla nejagresivnìjší. Další skupinou jsou pak nemocní, kteøí trpí psychiatrickou poruchou. Pøesnì kvùli takovým pacientùm musí být nemocnice trvale ve spojení s bezpeènostní službou a mìstskou policií, která je schopna v pøípadì potøeby pohotovì zasáhnout. Internet je dnes nejvìtším zdrojem informací. Zlaté stránky nahradily ty webové, pacienti na nich obvykle najdou veškeré zásadní informace o nemocnici, vèetnì telefonních kontaktù. Valašskomeziøíèská nemocnice zašla ještì dál a na webových stránkách porodnickogynekologického oddìlení spustila internetovou poradnu. Pacientky tak mohou novì své zdravotní potíže v oblasti gynekologie a porodnictví konzultovat 24 hodin dennì s lékaøi pøes internet. Novinku spustila nemocnice jako jedna z mála v Èeské republice na svém webu nemocnicevalmez.agel.cz v sekci gynekologicko-porodnické oddìlení. Ženy èi jejich partneøi tak mohou s odborníky skrze sí konzultovat napøíklad své dotazy ohlednì porodu, tìhotenství, antikoncepce i gynekologických obtíží a onemocnìní. Otázky lze klást nejen jmenovitì, ale i zcela anonymnì. Internetová poradna samozøejmì nemùže nahradit vyšetøení u lékaøe, což ani není jejím cílem. V mnoha dílèích problémech však bude úèinným pomocníkem pro širokou veøejnost. Pøispìje také k dalšímu zkvalitnìní služeb pro naše pacientky, vysvìtluje úèel poradny MUDr. Petr Kratochvíl z valašskomeziøíèské nemocnice, který s ženami po síti komunikuje. Zøídit poradnu jsme se rozhodli i na základì potøeby zodpovídat dotazy pacientek, které se s obdobnými problémy telefonicky obracely rùznì na sestry a lékaøe oddìlení, pøièemž ne vždy bylo v možnostech personálu dotazy efektivnì zodpovìdìt. Tato poradna bude kvalitnìjší alternativou a jasným místem, kde mohou ženy klást své dotazy. Vìøím, že pacientky naši novou službu ocení, dodává lékaø Petr Kratochvíl.

12 12

13 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 4. dubna Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì 13 T jako logika - Jiøí Kovanda v Galerii Kaple Assaf Kehati: jazzman svìtové tøídy na Malé scénì Jiøí Kovanda (1953) patøí k nejznámìjším èeským konceptuálním umìlcùm. V 70. letech zaèal se svými akcemi ve veøejném prostoru, po nichž zùstala jen fotodokumentace. V intervencích tvoøí pomìrnì spontánnì na základì nalezených materiálù, v reakcích na konkrétní situace. Od 80. let koketuje v malovaných obrazech, kresbách a kolážích s novými postmoderními tezemi. Vždy tak ale èiní s ironickým odstupem, s pokorou a zvìdavostí. Jiøí Kovanda také pøispìl významnou mìrou k nástupu postmoderního uvažování v èeské kultuøe. Od roku 1995 pùsobí jako asistent v malíøském ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské AVU a vede ateliér performance na Fakultì umìní a designu Univerzity J. E. Purkynì v Ústí Galerie Sýpka: Jaromír 99 a Kill-Time Výstavní projekt Kill-Time prezentuje dvì aktuální polohy siluet artu Jaromíra Švejdíka (1963). Jedná se o cyklus portrétù a siluet vytvoøen proøezáváním vrstev papíru. Zvolený materiál i metoda, stejnì jako jednotlivá vyobrazení, odkazují k pomíjivosti a zranitelnosti lidské existence. Jaromír 99 se proslavil hlavnì díky kapele Priessnitz, Umakartu a dále pùsobí ve folkovém seskupení Jaromír nad Labem. Na vernisáži 10. dubna v 18 hodin pøednese svou poesii ze sbírky Píseò zamilovaného Misogyna Jiøí Mìsíc za hudebního doprovodu kytaristy Ondøeje Bì áka. 99 and the Bombers, jejichž debutové album je soundtrackem ke Švejdíkovu komiksu Bomber. Avšak velmi známá je i práce na trilogii komiksu Alois Nebel a u stejnojmenného filmu pùsobil jako spoluautor scénáøe, výtvarník a tvùrce písní (napø. Pùlnoèní ). Na vernisáži 23. dubna v 18 hod. zahraje akustické Duo Kratochvíle za doprovodu video projekce VJ dvojice TV Tiger. Hlavní hvìzdou Majálesu budou Chinaski (smo)m-klub pøipravuje spoleènì se studenty ekonomické fakulty VŠB detašovaného pracovištì Valašské Meziøíèí a Hoofbeats 3. roèník Majálesu. Ten se uskuteèní v areálu zámku Žerotínù v pátek 9. kvìtna od 14 hod. Hlavní hvìzdou na venkovním pódiu bude èeská pop rocková skupina Chinaski, prozradil dramaturg M-klubu David Schwager. Ta letos oslavila ve vyprodané O2 Arénì dvacáté narozeniny a v souèasnosti chystá nové album. Oproti koncertu na Valašském Špalíèku 2012 s Livì Bandem se Prago union pøedstaví spoleènì s b-boy funkovým projektem Champion Sound, dodává David Schwager. Dále zde vystoupí ústeètí UDG, indie-rockoví No distance Paradise z Olomouce, opavští Kofe-in a v neposlední øadì také slovenský rapper a freestyler Strapo & DJ Spinhandz. Ve sklepních prostorách M-klubu to Vítìzkou soutìže klavíristù je Eliška Sojková tentokrát rozjede Hoofbeats Crew, kde propukne tradièní Hoofbeats párty. Hlavním trhákem je slovenský drum and bassový producent B-complex z Bratislavy. Toho podpoøí domácí DJs Apoka & Joshu4, ostravák Madface a Sandbow. Pøedprodej vstupenek byl spuštìn již zaèátkem února a prvních sto lístkù zmizelo mrknutím oka. V souèasné dobì jsou však v prodeji ještì stále levnìjší vstupenky, sdìlil Schwager. (sš)vynikajícím úspìchem žákù ZUŠ Alfréda Radoka skonèilo Okresní kolo soutìžní pøehlídky žákù ZUŠ ve høe na klavír, které se konalo ve Vsetínì. Soutìže se úèastnilo více než 40 mladých klavíristù ve vìku od osmi do dvaceti let z celého okresu Vsetín. Sedmnáctiletá Eliška SOJKOVÁ, která studuje hru na klavír v ZUŠ Alfréda Radoka u paní uèitelky Lenky Šoborové, byla jako jediná ze všech úèastníkù ocenìna titulem ABSOLUTNÍ VÍTÌZ SOUTÌŽE. Absolutní vítìz je titul, který porota mùže udìlit žákovi, který na soutìži podá bezchybný a muzikantsky pøesvìdèivý výkon. Elišce toto ocenìní ze srdce pøeji, uvedla její uèitelka klavíru, získala jej vùbec poprvé a za svùj pøístup ke klavíru si toto ocenìní opravdu zaslouží. Kromì Elišky Sojkové získalo vynikající ocenìní ještì 12 žákù meziøíèské ZUŠky a jen 6 z nich bylo vybráno, vèetnì Elišky Sojkové, aby v soutìži pokraèovali v Krajském kole soutìžní pøehlídky žákù ZUŠ, které se konalo bøezna v Kromìøíži. Gratulujeme. (smo)izraelský jazzový kytarista Assaf Kehati vystupuje na pøedních svìtových festivalech a klubech. Do Spojených státù pøijel v roce 2007, poté co dostudoval jazz na prestižní izraelské škole Rimon School of Jazz and Contemporary Music. Zanedlouho po pøíjezdu do Bostonu, kde získal stipendium na Divadelní spolek Nová snaha Jarcová uvede krimikomedii Již pátou hru divadelního spolku z Jarcové s názvem Paní Fantomasová se zlobí aneb Zloèin v Muzeu èerstvého umìní pod taktovkou režiséra Jiøího Sulovského budou diváci moci zhlédnout v KZ v pátek 11. dubna od 19 hod. Hra autora Jana Váchala z roku 2012 pojednává o manželském sporu, který vrcholí loupeživým utkáním kdo s koho. Když totiž Fantomas opakovanì nevynese doma smetí, dochází paní Fantomasové trpìlivost... Komedie je postavena na svižném tempu dìje a absurdních situacích, jejichž hlavním cílem je dobøe pobavit diváky. Ochotnické divadlo pùsobilo v Jarcové už od roku 1906 a v rùzných èasových horizontech svou èinnost provozovalo až do 80.let. Po pìtadvacetileté pauze nastoupila nová krev divadelníkù a na poèest prùkopníkù divadla v obci si dali název Nová Snaha. Konzervatoøi New England, se zaèlenil na místní jazzové scénì. Mimo jiné úspìchy se mu naskytly spolupráce s takovými mistry, jako jsou Ran Blake, George Garzone èi legendární bubeníci Victor Lewis a Billy Hart, který se pozdìji pøipojil k jeho triu. Na koncertech propojuje tradièní jazzovou hudbu s vlastními skladbami. Assaf Kehati nahrál dvì alba. A View From My Window (Výhled z mého okna) vyšla v roce 2010 a druhá Flowers and Other Stories (Kvìtiny a jiné pøíbìhy) v roce Ve svých kompozicích dokáže zachytit snad vše od pohledu z pavlaèe na zasnìžený Fenway park, pøes svìtský, ale uspokojující život hlemýždì a dívku hledající lásku za oceánem až po pøíbìhy mezinárodního charakteru. Na Malé scénì za oponou vystoupí se svým Triem ve složení Assaf Kehati (kytara), Ehud Ettun (baskytara) a Ronen Itzik (bicí) v pondìlí 28. dubna od hodin. Kulturní zaøízení hledá kastelána (smo)kulturní zaøízení vyhlašuje výbìrové øízení na pozici správce památkového objektu kastelánka/ kastelán Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínù. Podrobné informace o požadavcích a nabídce pracovního místa naleznou zájemci na webových stránkách Své strukturované životopisy spoleènì s motivaèním dopisem, struènou pøedstavou o zpùsobu budoucí prezentace a provozu Muzejního a galerijního centra, výpisem z rejstøíku trestù a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání mohou posílat do 30. dubna 2014 na adresu Kulturního zaøízení mìsta Valašského Meziøíèí v obálce vyznaèené heslem Neotvírat - výbìrové øízení MaGC. Pøedpokládaný termín nástupu je 1. èervna Bližší informace o druhu práce podá øeditel Kulturního zaøízení Roman Štìrba. Výbìrové øízení bude dvoukolové, pøièemž druhé kolo bude formou osobního pohovoru.

14 14

15 15 Program Kina Svìt v dubnu Ètvrtek pátek v KRÁSKA A ZVÍØE (La Belle et la b?te) Sobota nedìle v LEGO PØÍBÌH (The Lego Movie) Ètvrtek pátek v 19.30, sobota nedìle v CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA (Captain America: The Winter Soldier) Pondìlí úterý v TRABANTEM AŽ NA KONEC SVÌTA Pondìlí úterý v GRANDHOTEL BUDAPEŠ (Grandhotel Budapest) Støeda 9.4. v LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (Frozen) Støeda 9.4. v D GRAVITACE (Gravity) Ètvrtek sobota v D, nedìle úterý , pondìlí v D RIO 2 Ètvrtek pátek v FAIR PLAY Sobota nedìle v POJEDEME K MOØI Pondìlí v FK PAØÍŽ - MANHATTAN (Paris-Manhattan) Úterý v 19.30, støeda v POSLEDNÍ VRCHOL (La Última Cima) Støeda v KLUB POSLEDNÍ NADÌJE (Dallas Buyers Club) Ètvrtek pátek v JUSTIN BIEBER S BELIEVE Ètvrtek nedìle v TRANSCENDENCE Sobota nedìle v ZVONILKA A PIRÁTI (The Pirate Fairy) Pondìlí úterý v PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU Úterý støeda v VŠECHNY MOJE DÌTI Støeda v LET V ØETÌZECH (12 Years a Slave) Ètvrtek pátek v DOBRODRUŽSTVÍ PEABODYHO A SHERMANA (Mr. Peabody and Sherman) PANA Pondìlí v FK ÈERNÁ VDOVA (L Attentat) Sobota nedìle v D, ètvrtek nedìle v D, pondìlí úterý v D THE AMAZING SPIDER-MAN 2 Úterý støeda v : VESMÍRNÁ ODYSEA (projekt 100) Støeda v ONA (Her) Støeda v PHILOMENA Šedesátku valašského krále ozdobili úžasní Kandráèi Valašský král - Karel Koòaøík Dobrotivý Nafurt - oslavil v sobotu 15. bøezna v hospùdce Pøístav své 60. narozeniny. Za velké úèasti jeho poddaných, kteøí mu všichni pøáli mnoho zdraví do alespoò dvou až tøí dalších šedesátek, pøijímal dary a pocty a svým vìrným obèanùm dokonce i sám zazpíval nìkolik písní. Oznámil pøi té pøíležitosti svùj zámìr kandidovat pøi komunálních volbách do Nejprodávanìjší knihy 1. Èervenka, Nesbo J. 2. Volání kukaèky, Galbraith R. (Rowlingová J. K.) 3. Høíšní lidé mìsta meziøíèského a kraje valašského, Kment Z. 4. Každý nìco skrývá, Clarková C. H. 5. Soèi 2014 Knižní novinky: Soukromá pravidla - další detektivní román souèasného amerického spisovatele J. Pattersona Drahý život - soubor povídek, A. Munroová Muž z ostrova Lewis - druhý díl trilogie krimirománù, May P. Dùm na útesu - nový román N. Robertsové Pøišla z moøe - prozaické dílo jednoho z nejpopulárnìjších èeských autorù M. Urbana zastupitelstva jako nezávislý kandidát. K tomu ale potøebuje získat podpisù, a tak požádal své poddané o spolupráci. Karel Dobrotivý je králem již více než 10 let, od doby, kdy Bolek Polívka Valachy zklamal a na domluvenou akci na jeho podporu, kdy se na námìstí objevila i plachetnice, dìlostøelectvo, obrnìný vùz a hejno mu oddaných poddaných, bez omluvy nedorazil. Tehdy se stal Karel, který patøí k rázovitým postavám mìsta, tím pravým králem, který mìsto a Valašsko nikdy nezradí. Protože se Karel vìnuje zejména sbìru komunálního odpadu, byla u pøíležitosti oslavy slosována také loterie z vìcí z královského pokladu. Šlo skuteènì o takové poklady, že š astlivci na výhru nadosmrti nezapomenou. Skuteènou okrasou veèera ale byla hudební nástupkynì Vìry Bílé, zatím ještì mladièká Ivana Kandráèová se svými bratry Robinem a Davidem a otcem Ivanem, kteøí tvoøí rodinnou hudební skupinu Kandráèi. Ivanin zpìv, a již v romštinì, nebo èeštinì, mistrnost jejích bratrù, kteøí hrají na saxofon (David), klávesy a trubku (Robin) a všemu dává klávesami tón otec Ivan. Málokterá souèasná zpìvaèka má v repertoáru písnì ve stylu soulu a jazzu pramenícího z pùvodní cikánské písnì. Je nìkolik kapel, které se v této oblasti snaží rapovat nebo zpívat jakési sociální protestsongy. Kandráèi si už našli svùj styl i zpìvaèku. Jen aby logický úspìch, který koncerty pøinesou, zachoval tu až neskuteènou skromnost všech sourozencù. Je tìžké popisovat to, co je tøeba slyšet na živo. V Pøístavu bylo v sobotu nabito nejen díky králi Karlovi, ale hlavnì díky tomuto valašskému hudebnímu zázraku. V kontrastu s tím vším je pak informace, že v dobì nejrùznìjších agentur a vládních zmocnìncù musí tato fenomenální kapela zkoušet doma v bytì. Ale Pøístav je jim teï už pøístavem a jejich budoucí koncert musíte slyšet.

16 16

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA JSME I VAŠE LOBBY Co se nám podaøilo sleva na silnièní dani zavedení množstevních slev na mýto; zøízení portálu na úhradu nedoplatkù za mýto; zavedení spoluodpovìdnosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více