Zahrádka Pøístavu má problémy, nelíbí se úøedníkùm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahrádka Pøístavu má problémy, nelíbí se úøedníkùm"

Transkript

1 Obelisk è.4vvroè. 22/13vwww.obeliskval.czvtel./fax: , mail: CS CABOT slaví 20 let od zahájení výroby sazí V kvìtnu to bude už 20 let, co se ve Valašském Meziøíèí vyrábí saze pod názvem CABOT. Spoleèný podnik mezi Cabot Corporation Boston (52%) a Dezou a.s. (48%) vznikl podpisem zakládací smlouvy již v roce V následujících dvou letech byl zpracován projekt pro dvì nové výrobní linky s technologií Cabot a na podzim roku 1992 byla zahájena jejich samotná výstavba. Výroba na tìchto dvou linkách zaèala v kvìtnu (dokonè. na str. 6) Milionové podvody okolo tepla zastupitelùm nestály ani za minutovou diskuzi (ji)se závìreènou zprávou Kontrolního výboru ohlednì spoleènosti CZT seznámil zastupitele v závìru jejich bøeznového zasedání Ing. Ladislav Denk. Zabývali jsme se tím od srpna loòského roku až do 10. bøezna, kdy byla zpráva uzavøena. Snažili jsme se rozplést problematiku, bylo složité se v tom vyznat, uvedl na úvod Denk a podìkoval mìstské auditorce Plevové, která shánìla materiály a provádìla zápisy, a Ing. Martinkovi ze spoleènosti Aval za zpracování chronologie vývoje celé kauzy. Závìreèná zpráva obsahuje kromì rozsáhlého popisu problematiky CZT shrnutí v podobì 12 bodù: 1. Kontrolní výbor (KV) není pøesvìdèen o nutnosti založení spoleènosti typu s.r.o. k vybudování centrálního zásobování tepla ve VM. Jeden ze zakládajících èlenù byl pozdìji zhotovitelem investièní akce EVÈ a následnì získala podíl ve spoleènosti firma Harpen, která zajiš ovala financování projektu. Èinnost vykonávaly spoleènosti na základì øádných smluv, byla jim øádnì proplacena. Dnes ale mají obì spoleènosti 54% podíl v CZT. 2. Kontrolní mechanismy v CZT byly podcenìny od založení. Nebyla zøízena dozorèí rada, pouze ustanoven jeden jednatel (JUDr. Kopecký), kterého Rada Mìsta nedostateènì kontrolovala. 3. Rozhodující èást smluv zpracovávali právníci ostatních spoleèníkù spol. CZT, aniž by je Mìsto VM významnì mìnilo nebo pøipomínkovalo. Ve spoleèenské smlouvì CZT a ve smlouvách budoucích nebylo dostateènì právnì ošetøeno prohlášení zástupcù EVÈ Ing. Držmíška, Mlýnka ze spol. Harpen a tehdejšího starosty Bohdana Mikuška, které uèinili opakovanì na veøejných shromáždìních, že po splacení centrální topné soustavy pøevede Harpen své podíly v CZT na mìsto za symbolickou 1 Kè 4. Problém nezajištìní finanèních prostøedkù na splacení posledních splátek leasingu ve výši 19,6 mil vznikl hned na poèátku provozu, kdy jednatel CZT dr. Kopecký pøekroèil své pravomoci dané spoleèenskou smlouvou a uzavøel hned za CZT nájemní smlouvu s EVÈ na užívání topné soustavy schválila valná hromada obchodní a jiné smlouvy, které byly uzavøeny jednatelem spol. a dala souhlas, aby i nadále jednatel (dr. Kopecký) uzavíral obchodní a jiné smlouvy nezbytné k chodu spoleènosti i nad rámec pravomocí jednatele. Z této valné hromady však nebyla dohledána prezenèní listina. (dokonèení na str. 2)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù , , 2 Milionové podvody okolo tepla na zastupitelstvu bez diskuze (dok. ze str. 1)Z dostupných informací je ale zøejmé, že na této valné hromadì nebyl pøítomen notáø, pøestože se projednávaly body, které vyžadovaly jeho úèast. Zápis z valné hromady byl vložen do Sbírky listin až za rok a pùl. 6. Uzavøení nájemní smlouvy s EVÈ bylo z hlediska pravomocí jednatele neplatné a jednalo se o podvodné jednání. Tento trestný èin však byl promlèen po 12 letech, a to v roce Tento problém nebyl nikdy pøedložen na jednání zastupitelstva tak, aby mohly být ihned uèinìny právní kroky ve vìci neplatnosti této nájemní smlouvy. Na promlèení lhùty se podílel i spoleèník Stavebního bytového družstva VM, který zastupoval zájmy odbìratelù, tedy obèanù mìsta byla uzavøena smlouva o nájmu technologií s a spoleèností CZT s dobou trvání od do , pøestože smlouvy s odbìrateli tepla byly uzavøeny jen do Z úèetní závìrky za rok 2012 byly prokázány vysoké osobní náklady na jednoho zamìstnance. KV žádal rozpoložkování nákladù, ale nebylo mu dosud vyhovìno. 9. KV doporuèuje vedení mìsta, aby nechalo právnì posoudit, zda by nebylo možné využít vyjádøení státního zástupce ke stížnosti, kterou podal Ing. Bohdan Mikušek ve vìci podání trestního oznámení na Dr. Kopeckého pro podezøení ze spáchání trestného èinu porušování povinnosti pøi správì cizího majetku, jehož se mìl dopustit tím, že jako jednatel spoleènosti CZT v rozporu s platnými smlouvami a svými pravomocemi uzavøel v roce 2000 nevýhodnou smlouvu na užívání tepleného zdroje s EVÈ. Zainteresované subjekty (EVÈ a Harpen) opakovanì prohlašovaly, že problém scházejících finanèních prostøedkù vyøeší bez dopadu na spoleènost a ostatní spoleèníky, což se nestalo. 10. V souvislosti s pøípravou nové spoleèenské smlouvy se spol. CZT doporuèuje KV vyøešit také vìcná bøemena k nemovitostem. Pokud by se tak nestalo, v budoucnu by to mohlo znamenat pro CZT a tedy odbìratele náklad až 10 mil korun. 11. KV velmi oceòuje iniciativu Ing. Martinka v dané vìci. 12. KV doporuèuje vyèkat výsledkù forenzního auditu ve spol. CZT (mìl by být hotov do konce kvìtna, jeho výsledky budou závazné pro všechny). Starosta Èásteèka po odeznìní této zprávy pouze informoval, že jednání, která jsou "velmi složitá", i nadále pokraèují. Zastupitelé vzali pøedložené informace i pøes jejich závažnost pøekvapivì jen na vìdomí, a to bez jakékoliv diskuze a pøipomínek. Zahrádka Pøístavu má problémy, nelíbí se úøedníkùm Vypadá to,že naše mìsto je zakleté, tolik vìcí tady nefunguje a když naopak nìco šlape, jak má, hned je to nìkomu trnem v oku. Na vlastní kùži to poznala zahrádka u hospùdky Pøístav. Místo, které je vyhlášené daleko za hranicemi mìsta a o kterém si vypráví kolaøi i hudebníci z celé republiky, má problémy s Povodím Moravy, respektive jednou jeho úøednicí, které se nelíbí venkovní posezení u nábøeží. Betonové sloupky se zábradlím prý zpùsobí povodnì ve mìstì a tak pøijel buldozer a vyboural je. Co na tom, že jen o pár set metrù dál jsou jiné stavby, vèetnì mìstkého stanovištì pro kontejnery na tržnici... Má vùbec nìjaký smysl sepisovat petice? (vj)opìtovnì se na zastupitele obrátili obyvatelé z okolí fotbalového stadionu prostøednictvím Ing. Kuèery, že podle jejich názoru nejsou ve mìstì dodržovány zákony. Dùvodem jejich stížnosti je konání každoroèních hudebních produkcí na stadionu, které mìsto povoluje až do pozdních noèních hodin a které pøevyšují povolené hlukové limity. Dotèení obèané sepsali petici, aby se mìsto vyhláškou pøihlásilo k povinnosti dodržování veøejného zájmu v obci. Zastupitelé v r vzali petici na vìdomí. Tím kromì neúcty k obèanùm ignorovali petièní zákon, který øíká, že v odpovìdi se uvede stanovisko k obsahu petice a zpùsob jeho vyøízení. Zastupitelé jedné skupinì obèanù upírají právo na život, na zdravé a dùstojné bydlení, èímž je porušována celá øada zákonù, uvádí se ve stížnosti, kterou zastupitelùm pøednesla Ing. Brouwerová. Zároveò navrhla, aby se obèané sešli se zastupiteli. A jejich reakce? Mlèení bez pøipomínek. Hostem Chaverutu byl i brnìnský rabín Šlomo Kuèera Závìreènou akcí letošního, již desátého Chaverutu, bylo v nedìli setkání veøejnosti s brnìnským rabínem Šlomo Kuèerou. Moudrý a skromný muž, nìkdejší uèitel hry na kytaru, si získal sympatie pøítomných, pøevážnì køes anù, kteøí po skonèení jeho výkladu k tématu "noachidská pøikázání" položili øadu zajímavých otázek. Na snímku rabi Kuèera se zástupcem mìsta Ing. Bohdanem Mikuškem. Zastupitelé chtìjí pøed volbami zrušit platby za MHD (ji)návrhem úprav tarifních podmínek v Mìstské hromadné dopravì se zabývali zastupitelé na svém bøeznovém zasedání. Místostarosta Krchòák pøednesl žádosti seniorù z místních èástí Bròov a Lhota u Chorynì o finanèní pomoc, nebo tu nedojíždí MHD a obèané tìchto místních èástí musí platit dvojnásobné jízdné v linkových autobusech. Na základì této žádosti a doporuèení dopravního výboru vypracoval odbor komunálních služeb 4 varianty úpravy tarifù v MHD: 1. odpuštìní poplatkù za odpady v tìchto obcích obèanùm nad 70 let (t.j. 118 obyvatel x 490 Kè= Kè roènì), 2. odpuštìní poplatkù bez omezení vìku ve Lhotì a Bròovì (tj. asi 600 x 490 = ,- Kè), 3. MHD zdarma od 6-15 let plošnì (pøedpokládané náklady pro mìsto zhruba pùl milionu roènì), 4. zavedení nulového tarifu v MHD z dùvodu zastavení klesajícího poètu cestujících (zvýšení roèních nákladù o 2,9 milionu, tolik pøedstavují tržby z prodaných jízdenek). Rada mìsta zastupitelùm doporuèila schválit variantu è.2 Vedoucí odboru Mgr. Chajdrna sdìlil, že není možné zavést MHD do tìchto místních èástí. Nedaøí se ani dohoda s Krajem, aby senioøi nad 70 let neplatili v linkových autobusech stejnì jako jezdí zdarma MHD. Dále zastupitele seznámil s fungováním MHD ve mìstì. Tvoøí ji 6 linek, 75,8 km, 53 zastávek a roèní náklady èinily v loòském roce 14, 202 mil. Tržby pøesahují 3 miliony, devítimilionovou ztrátu pak hradí Val. Meziøíèí spolu se samostatnými obcemi Polièná a Krhová, kam MHD stále zajíždí. Poèet cestujících stále klesá, i když se snažíme o zlepšení situace napø. modernizací vozového parku èi autobusových zastávek. Chybí však centrální pøestupištì a systém integrované veøejné dopravy - slevy, opakované platby, rùzné tarify apod, pøibývá aut, obyvatelé jsou pohodlnìjší, vyjmenoval negativní vlivy na MHD Mgr. Chajdrna. Poèet automobilù se bude zvyšovat, lze pouze klást pøekážky pro automobilovou a zatraktivnit veøejnou dopravu, pokraèoval Chajdrna s tím, že jednou z možností je zavedení MHD zdarma. Znamenalo by to zvýšené náklady o 2,9 mil roènì, na druhé stranì výrazné zvýšení finanèní dostupnosti pro uživatele, pøesun aspoò èásti cestujících z individuální automobilové dopravy do veøejné. Jde o adresnou úsporu finanèních prostøedkù pro stávající cestující, informoval Chajdrna a uvedl jako pøíklad mìsto Frýdek-Místek, kde zavedli tzv. zelenou kartu za 1 korunu za rok. Místostarosta Krchòák následnì otevøel diskuzi. Vlastislavu Navrátilovi se myšlenka MHD zdarma zamlouvala, Ing. Mikušek by podpoøil variantu è.3. Pro nulový tarif nebudu hlasovat z nìkolika dùvodù. Zaèíná se opakovat, že se zbavujeme v návrzích pøíjmù - nemáme tolik, abychom si to mohli dovolit. Nevidím v tom koncepci, ale tápání - musíme bedlivì vážit naši situaci a jako øádní hospodáøi k tomu pøistupovat. Ti, co pøijdou po nás, budou potøebovat peníze na rozvoj mìsta, nech si o tom rozhodnou sami. Proti byl i Mgr. Trèka. Nic mì nepøesvìdèí o tom, že pøi zátìži 30 tisíc aut dennì, úbytek tøeba 1000 nìkdo pozná. Nevidím dùvod, proè z penìz daòových poplatníkù máme podporovat zdravé, vydìlávající dospìlé spoluobèany. Podpoøme hendikepované, seniory, dobrovolné trenéry. Budu hlasovat pro variantu 3. Ing. Brouwerová vyjádøila obavy, že osvobození od odpadù udìlá zlou krev mezi obèany našeho mìsta. Pøenechám rozhodování tìm kteøí tu pøijdou po nás. Starosta namítl, že zatím se nic neschvaluje: Mùžeme na tom zaèít pracovat a vrátíme se k tomu v záøí. 16 zastupitelù nakonec doporuèilo zavedení bezplatné pøepravy v MHD od roku 2015 a uložilo vedoucímu odboru komunálních služeb zpracovat a do 30.9., tedy ještì pøed komunálními volbami, pøedložit k posouzení zastupitelstvu. Tìsná vìtšina 13 zastupitelù pak zvedla ruku pro návrh osvobodit od poplatkù za odpady seniory nad 70 let ve Lhotì a na Bròovì.

3 3

4 4 ŽIVOT PLNÝ STØETÙ Aè bychom rádi støety vymazali ze svých životù a žili poklidnì a bez nervù, je pøeci jen støet jakási mocná síla, která na nás pùsobí. Nìkoho inspiruje, nìkoho doslova nabíjí a na jiné zaútoèí svou negací, nìkoho vyloženì stresuje. Støet lidi rozdìluje a vždy jsou na nìj minimálnì dva, ale èlovìk je takový tvor, že si dovede støet vybudovat i sám v sobì. Ponìvadž se støety kolem nás objevují stále èastìji, není divu, že i mne toto téma pohltilo. Odmyslíme-li si støet, kterými prochází hmota, jediné, co nás asi dìsí, je støet fatální, jak lze nazvat teorii znièujícího nárazu vesmírného tìlesa na Zemi, což už popsal nejeden hollywoodský film.tím se urèitì zabývat nebudeme, nebo naše lidské støety úplnì postaèí na vznik životních katastrof malého èi velkého rozsahu. Když je èlovìk v dìtských letech, rodièe jej chtìjí chránit pøed støety s vìcmi, které jsou pro nás neznámé. Stùl, dveøe, auto, støetùm se nauèíme pøedcházet a vyhýbat. Do školky nás posílají snad jen proto, jak se vznosnì praví, aby se dítì socializovalo (strašné slovo), aby se zkrátka uèilo žít se støety s vrstevníky, kteøí nás nechrání, ale naopak podle vzorcù svých rodièù pøijdou konflikty prozkoumat na jiných a zkusí, jak to mùže fungovat, a kdy dostanou najevo, že tudy už cesta nevede. Mnozí rodièe, aè milující a chránící, se brzy s námi dìtmi dostanou do støetu. Máš spát, ale mnì se nechce, máš jíst tu vynikající kašièku a mnì to ublinkne ven, máš být hodný, ale já fakt chci tu hraèku, a stojí, co stojí. Nervydrásající støety, ale to je samozøejmì nic proti støetùm ve škole s uèiteli a spolužáky a pozdìji v práci, se sousedy, s lidmi za volantem nemluvì, zkrátka kterákoliv èinnost pøináší øadu støetù. Èlovìk se na nì prakticky pøipravuje, aby s nimi pak v dospìlosti neustále žil. Málokterá lidská èinnost pøináší pohodové proplouvání životem. To byste snad museli být sami na planetì! Ale to už není život, není-liž pravda... Zašla jsem však hodnì daleko s tím filozofováním a staèilo jen vzpomenout dnes populární výraz naší doby: støet zájmù. To se v souèasné dobì hodnì propírá, ale tak nìjak ve skuteèném životì se vazby ve støetu zájmu moc neøeší. Pamatujete si ještì na støet zájmù naší radní, která se stala øeditelkou jedné základní školy? Slíbila, že jakmile bude náhodou vybrána, tak odstoupí. A neodstoupila. Pravila, že se dotazovali na ministerstvu a že prý o støet zájmù nejde. Žádný písemný dokument s odkazem na zákon a paragrafy, jen slovo, kterému máme vìøit. A dodnes je paní radní, kde se urèuje výše odmìn taky pro ni samotnou, a její straniètí kolegové a kamarádi z koalice mají hlasovat, když tato nenápadná žena sedí vedle nich. Morálka dostala na frak a jde se dál, nu což. Støety zájmù by se jen tak nemìly obcházet, ale mìlo by se jim èelit. Rovnì a ne køivácky. Protože pøeci støety zájmù souvisí s korupcí a klientelismem. Definici støetu zájmù obsahoval kdysi zákon z roku 1992, podle nìjž Støetem veøejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, popøípadì opomenutí veøejného funkcionáøe, které ohrožuje dùvìru v jeho nestrannost nebo pøi nìmž veøejný funkcionáø zneužívá svého postavení k získání neoprávnìného prospìchu pro sebe nebo jinou fyzickou èi právnickou osobu. Zákon však už není úèinný a nový tuto definici neobsahuje. Mlžení v samotných zákonech a složitost právních klièek støety zájmù spíše podporují, než by objasòovaly a zprùhledòovaly jejich existenci. V našem mìstì se dostal do politického prostøedí ještì jeden nový fenomén - støet zájmù urèitých úøedníkù ve vztahu k zastupitelstvu a vedení mìsta. Vše pravdìpodobnì probìhne v mezích zákona, ale mohu si o tom myslet jediné: etika a priorita veøejného zájmu zase dostane èervenou. Již dnes totiž vedoucí odboru školství, kultury a sportu nejenže je èlenkou radnièní strany, ale je v øídícím orgánu samotné strany, èili se podílí na politice radnice díky tomu, že je v místní radì spolu se starostou a radními. Politický orgán vždy probírá události a smìry, které pak realizuje radnice. A pak se nám kruh uzavírá a stranická ruèka jinou stranickou ruku myje nebo kryje nebo podrží v pevném svazku. Vedoucí odboru úøadu, která má odpor ke koncepcím, což znamenalo, že napøíklad v oblasti kultury žádná kloudná po léta neexistuje, i když se sešla skupina zastupitelù z rùzných politických stran a naèrtla spoleènì urèitou osnovu, jak by si materiál pøedstavovala, a tím vše skonèilo. Asi tato strana, která si dá do èela úøedníky z úøadu (!!) už dávno jen sní o své promìnì a je mi upøímnì líto lídra této strany, pana Fialy. Je jisté, že takový úøedník nebo úøednice nemohou být zvoleni, aniž by si ponechali své dobøe placené místo. Nakonec vlastnì váhám, která z variant je horší a která nejhorší. Zvolený úøedník nebo úøednický zastupitel. Pro mne by mìl být úøedník nestranný (i možná nestraník) a zastupitel v roli zástupce místních obyvatel. To, že má aparát úøadu zajistit servis složce volené k prospìchu obce, je nad slunce jasné. S jarním pozdravením Irena Brouwerová Pøedvolební populismus aneb MHD zdarma Rada mìsta Valašské Meziøíèí navrhla zastupitelstvu pøijetí návrhu, který upravuje cenové podmínky a díky kterému by byly všechny spoje MHD zcela zdarma. Abychom mohli vyhodnotit motivy radních, musíme si nejprve pøipomenout kroky, které èinila radnice pod vedením stejného starosty Jiøího Èásteèky v minulých letech. Pøednì se v minulém, ale i souèasném volebním období rušila celá øada spojù. Jednalo se pøedevším o spoje, které byly málo vytížené a Mìsto je tudíž muselo v drtivé vìtšinì dotovat. Mezi spoji, které byly zrušeny (do nìkterých místních èástí), byly i ty, které se lidovì oznaèovaly za divadelní autobusy, tedy spoje, které odjíždìly z mìsta kolem Tìmito spoji jezdili jak lidé z divadla nebo kina (odtud ten pojem divadelní autobus), tak hlavnì lidé, kteøí konèili na odpolední smìnì v práci. Hlavnì pro tyto obèany se jednalo o velkou ztrátu, jelikož mnoho z nich nevlastnilo automobil, a tak museli velmi akutnì øešit, jakým zpùsobem se budou po práci v tuto veèerní hodinu dopravovat domù. V dalších letech, kdy již byla velká øada spojù MHD zrušena a radní cítili, že již nemají kde škrtat, ale zároveò chtìli dále šetøit finanèní prostøedky, pøišla radnice s tzv. radiobusy. A tak radnice slavnostnì spustila tøímìsíèní zkušební provoz autobusù na zavolání. Spoje, které byly oznaèeny speciálním symbolem, si obèan musel objednat, a to minimálnì 30 minut pøed odjezdem autobusu. Radnice mìsta si od tohoto kroku slibovala další úsporu finanèních zdrojù. Po tøímìsíèní zkušební dobì se radnice rozhodla, že provoz radiobusù prodlouží, jelikož je vyhodnotila jako velice úèinné a pøedpokládala, že díky nim ušetøí do konce roku 2012 minimálnì Kè. Celé vyjádøení radnice si mùžete pøeèíst na následující internetové adrese: Jak mùžeme vidìt, dlouhou øadu let místní radnice rušila jeden spoj za druhým a snažila se šetøit finanèní prostøedky, které se vázaly na MHD, všemi dostupnými metodami. V èem je tedy situace na zaèátku roku 2014 jiná? Pøedevším v tom, že se blíží komunální volby a radní velice usilovnì pøemýšlejí, jak by se na poslední chvíli mohli zalíbit obèanùm mìsta, a tedy svým potencionálním volièùm. Radnice se brání tomu, že by šlo o populismus. Uveïme si jeden z názorù: Opatøením se tak snažíme zastavit pokles poètu cestujících a zároveò v souèasné složité ekonomické situaci aspoò èásteènì ušetøit rodinné finance, pøedevším u rodin s dìtmi, uvedl Jiøí Pernický / Prvním argumentem radnice je, že se tímto krokem snaží zastavit klesající poèet cestujících. Je otázkou, zda je opravdu za klesajícím poètem cestujících jízdné ve výši 9 Kè, které je mnoho let stejné, anebo spíše málo nabízených spojù? Dle autorova názoru je za propadem cestujících opravdu spíše nenávaznost spojù a jejich rušení v posledních letech. Uveïme si pøíklad. Obèan, který chce navštívit místní kino, kde program zaèíná v 19.30, musí vyrazit posledním spojem (z jedné místní èásti) kolem 18. hodiny, na námìstí je pak pøibližnì v Musí tedy ve mìstì pøibližnì hodinu èekat do zaèátku promítání. Vìtší problém ho však èeká po konci promítání, jelikož se nemá následnì jak dostat domù, nebo veèerní spoje byly zrušeny. Ptám se tedy radních, jestli si opravdu myslí, že tento obèan využije možnosti MHD, anebo se radìji do kina dopraví autem. A podobných pøíkladù bychom našli celou øadu. Druhý argument, kterým radnice odùvodòuje své rozhodnutí, je, že chtìjí v dobách ekonomické recese ulevit rodinnému rozpoètu. Pokud tomu tak opravdu je a máme tady tak solidární radnici, tak se ptám, proè nebylo MHD zdarma zavedeno již v roce 2009, 2010, 2011, kdy Èeskem zmítala nejvìtší vlna recese? Dále mohli radní zavést MHD zdarma v roce 2012, kdy ukonèil Schott Solar svou èinnost a o zamìstnání tehdy pøišlo cca 500 lidí. K nièemu však nedošlo,takže se domnívám, že i tento argument plave na vodì minulého nezájmu o obèana a souèasného velkého zájmu o volièe. Nakonec této mé úvahy nad kroky radnice mi dovolte položit poslední øeènickou otázku. Vážení radní, opravdu se nejedná o pøedvolební populismus? František Veverka Obèane, ukliï si sám, pomoci od mìsta se nedoèkáš... Již 35 let žiji na meziøíèské stranì Beèvy, nyní ulice U Abácie. Vždy jsme se snažili kolem domu a i v okolí udr-žovat poøádek a nìkolikrát jsme na zoufalý stav okolí Beèvy mezi dvìma mosty - vedoucí pøes Beèvu do Polièné a tzv. Železòák, upozoròovali, bohužel ústnì, naše zastupitele. Nejenže tam obèané odhazovali své odpadky (znaènì zarostlé místo je k tomu asi vybízelo), ale postupem èasu i pøestárlé stromy zaèaly ohrožovat okolo chodící. Po vybudování cyklostezky se poèet pohybu osob znásobil a my doufali, že se koneènì zaène nìco dìlat. (Opìt jsme upozoròovali na zoufalý stav pány Pernického, Èásteèku i Misteckého). Nedìlo se zase nic. Letos jsem znovu již telefonicky urgovala spoleènost, jmenovitì Ing. Køenkovou na katastrofický stav a ohrožení kolemjdoucích spadlými vìtvemi. A co se dìje? Opìt nic - prý už nestaèí do konce mì-síce (tzn.bøezna, kdy je možné kácet) vyøídit povolení. A co letošní mírná zima, kdy bylo možno kácet celou dobu? A co naši spoluobèané, kteøí dìlají veøejnì prospìšné práce? Pokud je uvidíte, buï sedí nebo bezcílnì bloumají po cyklostezce. Nakonec jsme se domluvili se sousedy a vìnovali nepoøádku týden usilovné práce rodiny Farbákové a Èernochové a jejich kamarádù. Není to ale návod, jak dìlat práci za mìsto, ale zoufalý poèin obèanù, kteøí nechtìjí být svìdky nìjakého úrazu na velice frekventovaném úseku cyklostezky. Vzhledem k sobotnímu a nedìlnímu ohlasu kolemjdoucích se práce podaøila a jen se divili, že to nedìlá mìsto ale my sami. Co kdyby se naši zastupitelé projeli na kole podívat po Polièné? Tam se bìhem mìsíce v poètu 3 lidí udìlalo obrovské množství práce a klobouk dolù pøed nimi. Ale tito 3 lidé dìlali od 8 hodin poctivì až do 15 hodin, každý den a nebloumali bezcílnì kolem. Èernochová

5 5

6 6 Výroèí (dokonè. ze str. 1) V souèasné dobì je výrobní kapacita závodu pøes tun sazí. Vyrábíme 11 druhù sazí a témìø 90% produkce se vyváží do zahranièí. Našimi nejvìtšími zákazníky jsou svìtoví výrobci pneumatik (GoodYear, Pirreli, BridgeStone, Michelin...). Tito zákazníci odebírají pøedevším vysoko ztužující typy sazí, které jsou nenahraditelné pøi výrobì pneumatik. Vlastnosti sazí urèují životnost pneumatik, pøilnavost a ovlivòují spotøebu pohonných hmot. Dalšími významnými zákazníky jsou výrobci technické pryže. Tito oceòují pøedevším dynamické vlastnosti smìsí, jejich odolnost vùèi nejrùznìjším chemikáliím apod. S jejich výrobky se setkáváme ve stavebnictví, strojírenství a dalších prùmyslových odvìtvích. Pøítomnost firmy CS CABOT v regionu se projevila pøedevším výrazným zlepšením životního prostøedí v okolí závodu. CS CABOT se stal prospìšným èlenem komunity, když od samého poèátku vìnuje znaèné finanèní prostøedky na èinnost neziskových organizací v regionu. Prioritou je pøedevším podpora mládežnického sportu, místních škol a charitativních èinností. V roce 1996 byla založena Studijní nadace CS CABOT jako dùkaz dùležitosti podpory vzdìlávání, pøedevším studentù ze sociálnì slabých rodin. Za dobu své existence nadace poskytla podporu již stovkám studentù v celkové výši témìø 8 milionù korun. Jak šel èas... Výrobì sazí na tìchto nových linkách pøedcházela témìø 25letá historie výroby sazí v tehdejším n.p. Urxovy závody. Saze se vyrábìly na tøech linkách, první a druhá linka rozjela svou výrobu v roce Tyto linky byly vybaveny vlastní èeskoslovenskou technologií, ponìvadž v 70.letech byly saze považovány za strategickou surovinu a na dovoz technologie bylo uplatòováno embargo. Další CS CABOT slaví 20 let od zahájení výroby sazí Projekt "Protikorupèní sebeobrana" Projekt Kurzy obèanské protikorupèní sebeobrany ukázal veøejnosti, že z obèanské aktivity nemusí mít strach. Øada lidí, která se s úplatkáøstvím nìkdy setkala, se tak za pøispìní Evropské unie seznámila s dùležitými informacemi o tom, jak s korupcí úèinnì bojovat. Právníci Transparency International Èeská republika radili obèanùm, jaké konkrétní úèinné nástroje lze proti korupci použít, a tím získala øada jednotlivcù èi skupin odvahu aktivnì proti tomuto neduhu vystoupit. Hlavní projektové aktivity doplnily výukové materiály a hry, kde si mohl každý vyzkoušet, jak by se sám zachoval v korupèní situaci èi jaké to je snažit se ovlivnit státní zakázky. Projekt byl finanènì podpoøen z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu ÈR prostøednictvím Operaèního výrobní linka byla najeta v roce 1981 a technologie byla dodávkou ze Sovìtského svazu. Nejvìtším problémem tohoto období byla ekologie výroby a její dopad na široké okolí, èistota produktu a vysoké kolísání kvality sazí. Souèástí smlouvy spoleèného podniku CS CABOT byla dohoda o fyzické likvidaci prvních dvou výrobních linek a následné modernizaci ruské linky. K této modernizaci došlo ve tøech etapách, a to v období programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost Tím tato linka dosáhla vysokých standardù v oblasti ekologie, ekonomiky a spotøeby energie. Po této rekonstrukci se stal CS CABOT nejvìtším závodem firmy Cabot Corporation v Evropì. Valašskomeziøíèský závod je jednou ze tøí evropských sazoven firmy Cabot Corporation. Ústøedí Cabotu je v Bostonu (USA) a hlavní výzkumné a Výstavba areálu CS CABOT v letech vývojové støedisko se nachází v Billerice. Cabot Corporation má 33 závodù ve 20 zemích, z nichž 18 jsou sazovny. Firma Cabot Corporation je v souèasné dobì nejvìtším výrobcem gumárenských sazí na svìtì. K 20.výroèí zahájení výroby pøipravuje firma CS CABOT v sobotu 24. kvìtna pro širokou veøejnost celodenní oslavu, jejíž souèástí bude i Den otevøených dveøí. Velký úspìch našich florbalistù! (dokonè. ze str. 9)Ve tøetím zápase jsme opìt po výborném výkonu pøehráli kluky ze ZŠ Valašská Polanka v pomìru 5:1. A protože v následujícím utkání porazila ZŠ Integra Vsetín ZŠ Liptál 3:2, bylo pøed naším závìreèným utkáním již jasné, že se staneme vítìzi II. Florbalové ligy škol a zároveò že postupujeme do ligy první! Možná i pod dojmem této skuteènosti jsme v našem posledním zápase podlehli žákùm ze ZŠ Nový Hrozenkov 3:4, což už ale na našem celkovém vítìzství v soutìži a postupu do I. ligy nemohlo nic zmìnit. Kromì poháru pro vítìze a zlatých medailí jsme získali i jedno individuální ocenìní, když Tomáš Andris vyhrál s 21 body produktivitu celé soutìže v poètu vstøelených branek a pøihrávek. Cena pro nejlepšího brankáøe tìsnì (o jeden gól) unikla Dankovi Klvaòovi, což ale nemìní nic na tom, že jeho výkony byly pro naše vítìzství rozhodující. Naši školu v této soutìži reprezentovali: Daniel Klvaòa - brankáø, Tomáš Andris, Zdeòa Vilém, Jirka Podzemný, Dan Bílý, Michal Postava, Michal Oszelda, Josef Šafáø, Martin Ondruch, Dan Musil, Lukáš Gerža a Libor Kamas. Všem žákùm dìkujeme za vynikající reprezentaci školy a všichni se už moc tìšíme na pøíští rok, kdy se budeme utkávat se soupeøi v I. Florbalové lize škol. Mgr. Tomáš Bròovják

7 7

8 8 Ze života meziøíèských škol ZUŠ Alfréda Radoka - Oskárek je tu! ZŠ Žerotínova a kladívka v akci O tom, že jsme národ kutilù, není pochyb. A zaèít se mùže v každém vìku a holky mùžou pøi tom klukùm šlapat na paty... Mohli jsme se o tom pøesvìdèit 12. bøezna ve školní družinì ZŠ Žerotínova, kde jsme ve spolupráci se Støední prùmyslovou školou stavební a jejími žáky 3.roèníku oboru tesaø pod vedením mistra odborného výcviku Václava Èepa uspoøádali kutilské odpoledne, ze kterého si dìti odnesly vlastnoruènì vyrobený košík ze døeva. Preventivní pøednáška na ZŠ Šafaøíkova V prùbìhu ledna 2014 se žáci 7. tøíd úèastnili preventivních pøednášek na téma: Poruchy pøíjmu potravy. Školní psycholožka Mgr. Jana Sedláøová a etoped a pedagog Mgr. Jiøí Kohout žákùm vysvìtlili pojmy jako je anorexie, bulimie a obezita. Seznámili je s riziky tìchto onemocnìní. Varovali pøed nezdravými vlivy nìkterých médií a pøed chorobnou touhou po štíhlosti. Cílem tìchto pøednášek bylo upozornit žáky na možná nebezpeèí a byly jim nastínìny možnosti, jak nezdravému Školní a okresní kolo soutìže v nìmeckém jazyce Ve støedu 5. února jsme jako každým rokem uspoøádali pro naše žáky, kterým se daøí v nìmeckém jazyce, školní kolo soutìže. Úèast byla letos nevídanì velká, utvoøili jsme tedy kategorii I. pro 7. tøídy a kategorii II. pro 8. a 9. tøídy, aby nás mohli 2 nejlepší žáci obou kategorií opìt reprezentovat i v okresním kole. Souèástí tohoto odpoledního klání byl poslech s porozumìním, gramatický test a samostatný projev, dle konverzaèních témat vèetnì rozhovoru a reakcí na kladené otázky. V kategorii I. se z 10 zúèastnìných umístila na 3. místì Sára Miczková, na 2. místì Daniela Kramolišová a 1. místo si vybojovala Tereza Šimsová, všechny tøi jsou žákynì tøídy 7.A. V kategorii II. obsadil 3. místo ze 12 pøihlášených žákù Ondra Hradil, na 2. místì se umístila Petra Hoffmannová, oba žáci z 9.A, a 1. místo s nejvyšším poètem bodù pøipadlo Katce Adzimové z 8.A. Nadšení dìtí bylo ohromné. Po rozebrání jednotlivých dílù ke košíku pøišly na øadu pilníky, smirkové papíry, høebíèky a hlavnì kladívka a mohlo se zaèít stloukat. To byla pro dìti asi ta nejzábavnìjší èást a nutno podotknout, že k údivu všech se to obešlo bez zranìní. Pøedevším pak tesaøských klukù - uèòù, kteøí byli pro dìti z ŠD pøi této akci jakýmisi patrony a celé ty dvì hodiny se jim spoleènì s mistrem odborného výcviku vìnovali, i když patrnì dopøedu netušili, do èeho až tak jdou. Proto pøedevším jim patøí obrovský DÍK za tuto akci, protože nachystali i potøebný materiál a náøadí, který dopravili k nám a ještì se malým dìtem vìnovali ve svém volném èase. Kéž se napoprvé nezalekli a mohli bychom v budoucnu toto úspìšné kutilské odpoledne zopakovat! Za ŠD R. Drozdová a Z. Pernická chování pøedcházet. Také byli žáci seznámeni s možnostmi, kam se mohou obrátit o pomoc v pøípadì vzniku možných problémù. Pøednáška žáky velmi zaujala. V daném èase však nebylo možné zodpovìdìt všechny jejich otázky. V pøednáškách budeme pokraèovat i nadále a rozšíøíme je o témata, která sami žáci otevøeli v rámci diskuse, tj. závislosti, sebepoškozování, náprava poruch chování a další. Mgr. Jiøí Kohout, Mgr. Jana Sedláøová Do Okresního kola konverzaèní soutìže v nìmeckém jazyce si šli pomìøit své dovednosti vždy první dva umístìní v obou kategoriích. Soutìž probíhala na zdejším gymnáziu ve ètvrtek 13. února a zúèastnili se jí žáci základních škol z Val. Meziøíèí, Rožnova i ze Vsetína, vyšší kategorie tvoøili žáci víceletých gymnázií vìkovì odpovídajících tøídám ZŠ. Obsahem byl v úvodu poslech s porozumìním, v konverzaèní èásti se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. V mladší kategorii I. získala naše žákynì ze 7.A Daniela Kramolišová 1. místo, ke kterému ji gratulujeme! V kategorii II. žákù tøíd obsadila 3. místo naše žákynì Petra Hoffmannová z 9.A, která se úèastnila okresního kola již potøetí a koneènì se jí podaøilo získat toto krásné umístìní. Také jí dìkujeme za vìrnou reprezentaci školy a gratulujeme! (sš)po úspìchu loòského roèníku soutìžní pøehlídky animovaného filmu OSKÁREK pøichází jeho oèekávané pokraèování. Soutìž zamìøená na animovanou tvorbu studentù základních umìleckých škol vyplnila prázdné místo na èeské scénì a vytvoøila ideální platformu pro pozitivní konfrontaci a navazování nových kontaktù žákù ZUŠ z celé ÈR. Soutìžní pøehlídku vyhlašuje ZUŠ Alfréda Radoka ve spolupráci s Kulturním zaøízením a za podpory Ministerstva kultury ÈR. Snažíme se držet krok s dobou a vycházet vstøíc aktuálním trendùm ve všech oblastech umìleckého vzdìlávání. Obor animace je toho pøíkladem. Úèast na OSKÁRKOVI umožòuje veøejnou prezentaci, porovnání výsledkù práce jednotlivých škol a žáky celoroènì motivuje. Poøádat podobný festival je naší radostí i potøebou. uvedla øeditelka 3.B Ètenáøská soutìž na ZŠ a MŠ Køižná 25. bøezna se na ZŠ a MŠ Køižná uskuteènila ètenáøská soutìž. Soutìžní klání bylo rozdìleno na dvì èásti a dvì kategorie. V první kategorii soutìžili žáci šestých a sedmých roèníkù, ve druhé kategorii žáci osmých a devátých roèníkù. V první èásti si zmìøili síly v technice ètení. Druhá èást byla zamìøena na pøehled všeobecných jazykových a ètenáøských dovedností - porozumìní textu, význam slov, opaèná slova, pravopis, orientace v textu, èlenìní, spi- (sš)základní umìlecká škola Alfréda Radoka drží krok s vývojem moderních technologií, reaguje na aktuální trendy v této oblasti a zavádí je do výuky. V minulém školním roce ZUŠ úspìšnì zahájila výuku studijních zamìøení ANIMACE a ELEKTRONICKÉ ZPRA- COVÁNÍ HUDBY. K tomuto úèelu vybavila výukové prostory nejnovìjší digitální technikou. V souèasné dobì škola realizuje na dovybavení INTER- AKTIVNÍ UÈEBNY pro výuku pøípravného studia hudebního oboru, hudebních nauk a dalších teoretických pøedmìtù ve všech oblastech umìní. Škola se inspiruje tìmi nejnovìjšími technologickými trendy v oblasti umìleckého vzdìlávání. Vedle klasického pojetí výchovy k umìní nabízíme i polohu novou, digitální. Interaktivní uèebna a její vybavení pomáhá rozvíjet tvoøivost a kreativitu žákù. Tím se bezesporu zvýší jejich motivace. Velmi nám záleží na tom, aby žáci vnímali poøádající školy Yvona Wojaczková. Poøizovat videa, fotografie, zvukové nahrávky a vše následnì upravit i sdílet se stalo nedílnou souèástí multimediální komunikace mezi mladými lidmi. Podchytit tento zájem si daly spolu s meziøíèskou ZUŠ za cíl i ostatní školy a díky novému festivalu mohou své výsledky porovnat. Soutìžní videa budou hodnocena odbornou porotou ve dvou kolech. Slavnostní vyhlášení vítìzù všech soutìžních kategorií a promítání vítìzných snímkù probìhne v Kinì Svìt ve ètvrtek Soutìžní pøehlídka OSKÁREK 2014 je v plném proudu a mladí tvùrci mají do 30. dubna èas, aby pøihlásili svùj animovaný film a zaslali jej spolu s pøihláškou na adresu ZUŠ Alfréda Radoka. Všechny podrobné informace k podmínkám soutìže OSKÁREK 2014 jsou k dispozici na sovatelé a básníci. Jak to všechno dopadlo? Nejlepší ètenáøi byli odmìnìni samozøejmì knihou. Podìkování patøí Mgr. Papežové za pøípravu zajímavé a pouèné soutìže. Mgr. B. Valášková Nová interaktivní uèebna ZUŠ výuku pøíjemnìji, ménì stereotypnì, a aby pro nì byla ŠKOLA HROU, øekla øeditelka školy PaedDr. Yvona Wojaczková. Hlavní technický prvek v této tøídì pøedstavuje interaktivní tabule napojená na dataprojektor a internet. Interaktivní tabule, která funguje jako velká zobrazovací plocha reagující na dotyk, na níž lze psát a kreslit prostøednictvím vlastního prstu, promítat videa èi pouštìt ukázky hudby a obrazu pøímo z webu (napøíklad záznamy z Metropolitní opery v New Yorku èi virtuální prohlídky svìtových muzeí a galerií), znamená pro umìlecké vzdìlávání velké oživení a zatraktivnìní. V mìsíci dubnu a kvìtnu bude probíhat ZÁPIS DO ZUŠ a novì pøijaté dìti se budou moci již od záøí 2014 v této interaktivní uèebnì vzdìlávat. Více informací o zápisu a nových studijních zamìøeních mohou zájemci zjistit na

900 tisíc korun pro hokej a fotbal

900 tisíc korun pro hokej a fotbal Obelisk è.2vúnor 2013vroè. 21/12vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Nový mezinárodní multimediální taneèní projekt ZUŠ (gz,sš) Mezinárodní multimediální taneèní

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

INZERCE INZERCE Obelisk

INZERCE INZERCE Obelisk Obelisk è.7vèervenec 2014vroè. 22/13vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Byty na Stínadlech - investice za 100 milionù skonèí v soukromých rukou (mi)vzápìtí poté,

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince Obelisk è.12vlistopad 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Máme tady podzim, plný barev, inverzních mlh i plískanic ZŠ Žerotínova pøežila další

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná

è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná Obelisk è.4vvroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná V pátek 6. bøezna jsme se tìšili do školy nejenom proto, že už

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Ochránci zalévali stromoøadí od Hrachovce po Rožnov

Ochránci zalévali stromoøadí od Hrachovce po Rožnov è.8lsrpen 2013Lroè. 21/12Lwww.obeliskval.czLtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Obelisk Po vyprodaném koncertì na Pra ském hradì vystoupí Glen Hansard u nás 21. srpna zahraje

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù 5/2007 Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek Rozpoèet mìsta na rok 2007 Koneènì posílení poètu autobusù Pøivezli jsme zlatou medaili! Dùstojná a pùsobivá pietní vzpomínka na Transport smrti Regionova

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více