Odpovednost statutdraho orgdnu deetnijednotky za tieetni ztiverku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovednost statutdraho orgdnu deetnijednotky za tieetni ztiverku"

Transkript

1 Zprava nezavisleho auditora o ovaeni VS/roZni zpravy a o ovefeni Zpravy o propojeoch osobach za obdobi od do Zakladni identifikaeni adaje ifeetni jednotky: - zapis v obchodnim rejstfiku: MS v Praze oddil B, vlozka obchodni j men : FMP uzavfel4r investiad fond, a.s. sidlo: Praha 1 - Hradeany, NovY Svet 89/4, PSG : hlavni ptedmet einnosti: einnost podle ust. 4 odst. 1. Zakona /2004 Sb. o kolektivnim investovani vykonavana na zaklade rozhodnuti 'C'NB Zprava o Oetni zaverce Na zaklade provedeneho auditu jsme dne vydali k ueetni zaverce, ktera je soueasti teto vyroeni zpravy, zpravu nasledujiciho zneni: Provedli jsme audit pfilo±ene aeetni zaverky spoleenosti FMP uzavfeny investioni fond, a.s., ktera se sklada z rozvahy k , VYkazu zisku a ztraty za rok konoici a pfilohy teto fieetni zaverky, ktera obsahuje popis pouffitych podstatnych aoetnich metod a dats'i vysvetlujici informace. Udaje o spoleenosti FMP uzavfeny investient fond, a.s. jsou uvedeny v pfislu nych bodech pfilohy teto iteetni zaverky. Odpovednost statutdraho orgdnu deetnijednotky za tieetni ztiverku Statutarni organ spoleonosti FMP uzavfeny investioni fond, a.s. je odpovedny za sestaveni aeetni zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s oes19mi aoetnimi pfedpisy, a za takovy vnitfni kontrolni system, ktery povaluje za nezbytny pro sestaveni tieetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznarnne (materialni) nespravnosti zpfisobem podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nal odpovednosti je vyjcidfit na zetklade nageho auditu vyrok k teto tieetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zcikonem o auditorech, mezincirodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikaenimi dolcdkami Komory auditora Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrffovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze aeetni zaverka neobsahuje vyznamne (materialni) nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupa k ziskani dfikaznich informaci o eastkach a skuteenostech zvefejnenych v tieetni zaverce. Vyber postupfi zavisi na asudku auditora, zahrnujicim i vyhodnoceni rizik vyznamne (materially) nesprcivnosti adaja uvedenych v aeetni zaverce zpasobene podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system relevantni pro sestaveni aoetni zaverky podavajici verny a poctivy obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorsu postupy, nikoli vyjadfit se k idinnosti vnitfniho kontrolniho systemu aeetni jednotky. Audit tei zahrnuje posouzeni vhodnosti poulitych

2 (teetnich metod, pfimefenosti iteetnich odhadfi provedenych vedenirn i posouzeni celkove prezentace zieetni zaverky. Jsme pfesvedeeni, ze dukazni informace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostateeny a vhodny zeiklad pro vyjadteni nageho viiroku. 1/35rok auditora: Podle math ndzoru deetni zdverka poddvd vertu', a poctivir obraz aktiv a pasiv spoleenosti FMP uzavienji investieni fond, a.s. k a naklada a viinosti a vfisledku jejiho hospodaieni za rok koneld v souladu s eeskfimi deetnimi pfedpisy. Stanovisko: bez vf7hrad " Zpriva o zprive o vztazich mezi propojenymi osobami Overili jsme vecnou spravnost adajil uvedenych ve zprave o vztazich mezi propojenymi osobami spoleenosti FMP uzavieny investieni fond, a.s. za rok kondici Za sestaveni teto zpravy o vztazich je zodpovedny statutarni organ spoleenosti FMP uzavteny investieni fond, a.s. NaSim Ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko k teto zprave o vztazich. Oveteni jsme provedli v souladu s AS Komory auditorti Ceske republiky. Tento standard vy2aduje, abychom planovali a provedli overeni s cilem ziskat omezenou jistotu, 2e zprava o vztazich neobsahuje vyznamne (materialni) vecne nespranosti. Ovefeni je omezeno ptedevgim na dotazovani pracovnika spoleenosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provefeni vecne spravnosti Udaja. Proto ovefeni poskytuje nizgi stupeti jistoty ne2 audit. Audit jsme neprovadeli, a proto nevyjadtujeme vyrok auditora. Zav6r auditora k oveleni zpravy o vztazich mezi propojenymi osobami: Na zaklade nageho ovefeni jsme nezjistili Zadne skuteenosti, ktere by nas vedly k dortmence, Ze zprava o vztazich mezi propojenymi osobami spoleenosti FMP uzavfeny investieni fond, a.s. za rok koneici obsahuje vyznamne (materialni) vecne nespravnosti.

3 Zpriva o vfroeni zprive Ovefili jsme td2 soulad Iffroeni zpravy spole6nosti FMP uzavten3'7 investieni fond, a.s. k s ne'etni zaverkou, ktera je obsa2ena v teto 14/rani zprave. Za spravnost qrani zpravy je zodpov6d0 statutarni organ spolee'nosti FMP uzavit0 investian fond, a.s. Nairn nkolem je vydat na zaklade proveden6ho overeni qrok o souladu qrani zpravy s neetni zaverkou. Ovefeni jsme provedli v souladu s Mezinarodnimi auditors1q7mi standardy a souvisejicimi aplikaenimi dolo2kami Komory auditora eske republiky. Tyto standardy vy2aduji, aby auditor naplanoval a provedl oveleni tak, aby ziskal ptimefenou jistotu, Ze informace obsazene ye vyrocni zprave, ktere popisuji skutee'nosti, jet jsou tel ptedmetem zobrazeni v neetni zaverce, jsou ye vgech viznamm'tch (materialnich) ohledech v souladu s prislu nou ne'etni zaverkou. Jsme pfesvedeeni, 2e provedene ovefenf poskytuje pitimaer4t podklad pro vyjadfeni qroku auditora. V5rrok auditora k VSiroZni zprave: Podle nageho nizoru jsou informace uvedene ye vfrozni zpriv6 spolanosti FMP uzavfenf investikni fond, a.s. k ve vgech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu s vsie uvedenou Oetni zaverkou. Datum zpravy: V Praze Podpis auditora: ing. Josef Ru2i6ka, MBA auditor jednatel Obchodni jmeno, sidlo a tislo opravneni auditora: Ing. Josef 12.0i6ka, s.r.o., 6islo auditorskeho opravneni 339 Jmeno, ptijmeni, 6islo opravneni auditora: Ing. Josef Riiliela, 6islo auditorskeho opravneni 1562

4 FMP uzavfenk investielni fond, a.s. ( dale v textu jen investie'n1 fond" ) V3'Troe'nfzprava za rok 2013

5 OBSAH A. Zprava ptedstavenstva o einnosti spoleenosti FMP uzavteny investieni fond, a.s. za rok B. Textova east Profil investieniho fondu 4 1. Zakladni ddaje o investienim fondu 4 2. Udaje o clench organfi investieniho fondu, ostatnich vedoucich osobach a portfolio manaz'erech 5 3. Udaje o zmenach skuteenosti zapisovanych do obchodniho rejsfriku, ke kterym dog behem rozhodneho obdobi 6 4. Udaje o investieni spoleenosti, ktera v rozhodnem obdobi obhospodatovala investieni fond 6 5. Udaje o skuteenostech s vyznamnym vlivem na vykon einnosti investieniho fondu spolu s uvedenim hlavnich faktoru, ktere mely vliv na hospodatsky vysledek 6 6. Udaje o osobach, ktere mely v rozhodnem obdobi na investienim fondu kvalifikovanou Ueast 7 7. Udaje o osobach, na kterych mel v rozhodnem obdobi investieni fond kvalifikovanou fieast 8 8. Vlastni kapital fondu a jeho vyvoj 8 9. Udaje o vyplacenych vynosech Udaje o poetu emitovanych akcii Udaje o aktivech investieniho fondu zataenych pravy ttetich osob Udaje o skladbe majetku fondu a jeho zmenach Identifikace a oceneni majetku pfedstavujiciho vice nez 1% hodnoty majetku fondu Udaje o depozitati investieniho fondu Udaje o osobe, ktera zaji fuje Uschovu nebo jine opatrovani majetku investieniho fondu Udaje o vgech obchodnicich s cennymi papiry, kteii vykonavali einnost obchodnika s cennymi papiry pro investieni fond Udaje o soudnich nebo rozhodeich sporech, jejich2 ileastnikem byl nebo je v rozhodnem obdobi investieni fond, jestlile hodnota sporu ptevy uje 5% hodnoty majetku investieniho fondu Informace o skutednostech, kterd nastaly a2 po rozhodnem obdobi a jsou vyznamne pro napineni fieelu vyroeni zpravy Informace o ptedpokladanem vyrvoji dinnosti iteetni jednotky Udaje o aktivitach v oblasti vyzkumu a vyvoje Udaje o aktivitach v oblasti ochrany 2ivotniho prosttedi a pracovnepravnich vztazich Udaje o torn, zda ma investieni fond organizaeni slaku v zahraniei Komentat k ptiloham a doplriujici Udaje 11 C. Finaneni Cast - Ptilohy Chyba! Zabilka neni definovana. FMP uzavfenk investieni fond, as. [VkranIzprava 2013] Stranka 2

6 A. Zprava pfedstavenstva o 6innosti spoleenosti FMP uzavi -enst investieni fond, a.s. za rok 2013 Hospodafeni inyestitniho fondu Obraz o hospodafeni investitniho fondu poskytuje rani aetni zaverka za obdobi od do a zprava auditora. Hospodaeni investitniho fondu skontilo za obdobi od do ziskem ve vygi tis. Kt". Stay majetku VYsledky hospodafeni investitniho fondu jsou ovefeny auditorem Ing. Josefem Raitkou, sidlem Ondfitkova 609/27, Praha 3 - Likov, , tislo osvedt'enf 339. Aktiva Investitni fond vykazal v rozvaze k aktiva v celkove vygi tis. Kt, jejich2 vetginu tvai dlouhodoby hmotny majetek ve vygi tis. Kt" Pasiva Celkova pasiva investitraho fondu k ye vygi tis. Kt, jejich vet inu tvai zavazky vuci klientum ye vygi tis. Kt, oceflovadmi rozdfly z majetku ve vyai tis. Kt a zavazky vuci bankam ye vygi tis. Whled na rok 2014 Investitni fond bude v nasledujicim obdobi pokraovat ye sve obvykle t'innosti. V Praze, dne / ing Vladimir Faber In. Machatek pfedseda pfedstavenstva mi topfedseda pfedstavenstva FMP uzavfenk investf6nf fond, a.s. [I/Srro.6ni zprava 2013] Stranka 3

7 B. Textova cast Profil investfenfho fondu Rozhodnkm obdoblm se pro utely teto Wrotrif zpravy rozuml utetni obdobf od vzniku fondu dne do Zakladni iidaje o investie'nim fondu Nazev spole6nosti: Obchodntfirma: FMP uzavfenk investitni fond, a.s. Sidlo: Ulice: Novk Svet 89/4 Obec: Praha 1- Hradtany PSC: Zakladni informace o vzniku a ptedmetu einnosti investithiho fondu: Spoletnost FMP uzavrenk investitni fond, a.s. byla dne zapsana do obchodnfho rejstfiku vedeneho Mestskkm soudem v Praze pod oddilem B, vlo&a Investitni fond vykonava tinnost ve smyslu ustanovenf 4 odst. 1 zakona t. 189/2004 Sb., o kolektivnlm investovanf, v platnem znenf, na zaklade rozhodnutf Ceske narodni banky c. j. 2011/13960/570, Sp/2011/1827/571 ze dne , ktere nabylo pravnf moci dne Investitni fond byl zalcden jako specialnl fond kvalifikova0ch investor0 ve smyslu ustanovenl 56 a 57 zakona t. 189/2004 Sb., o kolektivnim investovanf, v platnem Investitth fond byl zalolen na dobu neurtitou. Identifikani adaje: IC: Zakladni kapital: Zokladni kapitcil: tis. Kt, splaceno 100% Akcie: Akcie: 6200 ks kmenoqch akcif na jmeno v listinne podobe ve jmenovite hodnote 10 tisic Kt FMP uzavfen3i investfeni fond, a.s. [Vkrani zprava 2013] Stranka 4

8 2. Udaje o Zlenech organ(' investie"niho fondu, ostatnich vedoucich osobach a portfolio manaierech ORGANY INVESTIeNiHO FONDU PlIEDSTAVENSTVO Pfedseda pfedstavenstva: Kvalifikace Zku.knosti Ing. Vladimir Faber evut Praha, fakulta strojni F M P, a.s. FMP RENT, a.s. VP real, a.s. Ve funkci od Mistopi-edseda pfedstavenstva Kvalifikace Zkuknosti Ve funkci elen pfedstavenstva Kvalifikace Zkuknosti Ve funkci od Ing. Jiri MachRek CVUT Praha, fakulta strojni F M P, a.s. FMP RENT, a.s. MJM real, a.s Simona Jakovcova Vgeobecne gymnazium, Bene ov FMP, a.s DOZORd RADA Pfedseda dozord rady Kvalifikace Zku.knosti Ve funkci tlen dozord rady Kvalifikace Zkuknosti Ve funkci od e'en dozord rady Kvalifikace Zku.knosti Ve fun kci Ing. Vaclav Pazderka evut Praha, fakulta strojni F M P, a.s Ing. Vladimir Caska VUT Praha, fakulta strojni ProPS, s.r.o Antonin Kosik Stfedni odborna gkola MERLAU, a.s FMP uzavi.en9 investi6n1 fond, a.s. [Wroe'nf zprava 2013] Stranka 5

9 Pfedseda dozorel rady Kvalifikace Zkuknosti Ve funkci od den dozorei rady Kvalifikace Zkuknosti Ve funkci od Ing. Pavel Smetana VUT Praha, fakulta strojni ProPS, s.r.o Ing. Antonin Alfery evut Praha, fakulta strojni ALFA MODEL, s.r.o PORTFOLIO MANA2ERI V rozhodnem obdobi v investicnim fondu nebyla zi'fzena pozice portfolio mana'z'era. 3. Udaje o zmenich skuteenosti zapisovansrch do obchodniho rejstfiku, ke kterym doglo behem rozhodneho obdobi Dne bylo do obchodrilho rejstfiku zapsano, ze ve spolanosti FMP uzavi-enk investi6n1 fond, a.s., se sidlem Praha 1 - HraiRany, NovY Svet 89/4, PS , identifikami elslo , zapsanou v obchodnim rejstilku vedenem MestskYm soudem v Praze v oddflu B, vlo2ce 17839, dodo k navy enf zakladniho kapitalu z pfivodn1 6astky ,- K6 na '6astku ,- K. K navygen1 zakladnlho kapitalu dal() emisi ks akcif na jmeno v listinne podobne ve jmenovite hodnote ,- K. 4. Udaje o investieni spoleenosti, ktera v rozhodnem obdobi obhospodafovala investieni fond Ncizev spoleenosti: AVANT investitni spole'enost, a.s. Sidlo spoleenosti: Praha 3, 2akov, Konevoya 2660/141, PSC IC: Smlouva o obhospodafovani byla uzavfena dne Investiag spolanost obdrela za obhospodafovanf investiwho fondu v rozhodnem obdobi uplatu ve vfgi ,- K. 5. Udaje o skuteenostech s vyznamnym vlivem na vslkon einnosti investieniho fondu spolu s uvedenim hlavnich faktorii, ktere mely vliv na hospodifskji qsledek V roce 2013 dodo k emisi ks akcif na jmeno v listinne podobe ye jmenovite hodnote ,- K6, CfmZ' dodo k navfgeni zakladnfho kapitalu spolanosti na ,- Kt. FMP uzavfen)i investitni fond, a.s. [Wranizprava 2013] Stranka 6

10 6. Udaje o osobach, ktere mely v rozhodnem obdobi na investienim fondu kvalifikovanou ucast V rozhodnem obdobi mely kvalifikovanou tkast na investi6nim fondu tyto fyzicke osoby: Jmeno a pi ijmeni Bytem nar. Vii.fe a typ deasti Jmeno a piljmeni Bytem nar. Vjge a typ deasti Jmeno a plijmeni Bytem nar. Vfde a typ deasti Jmeno a ptijmeni Bytem nar. Vfie a typ tieasti Jmeno a ptijmeni Bytem nar. Vfl.s'e a typ tieasti Jmeno a pfijmeni Bytem nar e a typ deasti Ing. Vladimir Faber Kamenice, Ladvi, Letohradska 180, PSC Ing. Vladimir Faber byl v obdobi % akeionatem ovladane osoby. V obdobi byl akciongem ovladane osoby ye vyk podilu 38.69%. Ing. Jiri Macha't'ek Praha 4, Leopoldova 2042/26, PSC Ing. Jiif Machdeek byl v obdobi % akcionafem ovladane osoby. V obdobi byl akcionafem ovladane osoby ye v3.1 1 podilu 27.5%. Ing. Vladimir Caska Praha 10, Chudenicka 1061/26, PSC Ing. Vladimir Caska byl v obdobi akcionafem ovladane osoby ye vlygi podilu 13.22%. Ing. Vaclav Pazderka Hradec Kralove, Vachkova 827, PSC Ing. Vklav Pazderka byl v obdobi akcionatem ovladane osoby ye vyk podilu 6.19%. Ing. Pavel Smetana Praha 8, Jelfnkova 1652/10, PSC Ing. Pavel Smetana byl v obdobi akeionafem ovladane osoby ye vygi podilu 13.22%. Ing. Antonin Alfery Uherske Hradigte, Lomena 876, PSC Ing. Antonin Alfery byl v obdobi akcionatem ovladane osoby ve vy i podilu 1.18%. FMP uzavfenk investiad fond, as. [Wrani zprava 2013] Stranka 7

11 7. Udaje o osobach, na kterych mel v rozhodnem obdobi investieni fond kvalifikovanou neast V rozhodnem obdobi neexistovala kvalifikovand utast FMP uzavteneho investioniho fondu, a.s. na dalgich osobach. 8. Vlastni kapital fondu a jeho v5tvoj Udaje o vlastnim kapitalu investic'mho fondu za rozhodne obdobi Vlastni kapitoil investientho fondu Vlastni kapitcil investientho fondu na akcii tis. Kt 18 tis. Kt Historicke Udaje o vlastnim kapitalu investizniho fondu Historicke Udaje neexistujf, nebot investieni fond vznikl dne Udaje o vyplacensich vs7nosech Za rozhodne obdobi fond akcionafilm nevyplacel Iadne vknosy. 10. Udaje o patu emitovanstch akcii v rozhodnem obdobi ks kmenovkch akcii na jrneno v listinne podobe ve jmenovite hodnote 10tis. Kt. 11. Udaje o aktivech investieniho fondu zatiienjtch pravy tfetich osob Nizev majetku Forma zajiltenf Over Nemovitosti zapsane na listu Zastavnlpravo es as. - vlastnictvl e. 3329, v kattizenif c ZN/1144/07/LCD Plana nad Luinicf, k. u. Jihoeeskt e.zn/675/10/lcd kraj Nemovitosti zapsane na listu vlastnictv1 e v kat. azen21 Kladno, k. u. &fed 'eeskj - kraj Nemovitosti zapsane na listu vlastnictvl a 5308 v kat. Lizeml Vrchlabl, kal. ICralovehradeck t kraj Nemovitosti zapsane na listu vlastnictvi e v kat. zizenil VrchlaW k. u. Kralovehradecky kraj Zistavni pravo CS a.s. - e ZN2/682/12/LCD Zastavnfpnavo CS a.s. - c ZN1/682/12/LCD Zastavn!pray CMZRB a.s. - c N1 Investien1 aver CS 1144/07/LCD 675/10/LCD Investicnl aver CS 682/12/LCD Investien1 river C" /12/LCD Podlizenj% Liver CMZRB RM spoleenosti ProPS s.r. o. FMP uzavf enk investieni fond, a.s. [VSrranl zprava 2013] Stranka 8

12 Nemovitosti zapsane na listu vlastnictvi e v kat. dzemi Kladno, k. d. Stiedoeeskt kraj - parc.e. 6104, 6102/43 Nemovitosti zapsane na listu vlastnictvi e v kat. zizenil Kladno, k.d. Sttedoeesky kraj - parc.e: 6102/21, 6102/44, 6102/46 Zdstavni pravo CS a.s. - é ZN5/1243/11/LCD Zastavnl pray CS as. - er. ZN5/1241/11/LCD Zastavni pray es a.s. - el ZN2/1530/13/LCD Zistavn1pray Os a.s. - el ZN1/1559/05/LCD e. ZN2/1559/05/LCD e: ZN3/1559/05/LCD e. ZN/376/06/LCD e. ZN/1558/10/LCD Investioni over Os 1243/11/LCD spoleenosti OK IPEY a.s. Investien1 over es 1241/11/LCD spoleenosti FMP a.s. Investieni liver OS 1530/13/LCD 1531/13/LCD 1533/13/LCD spoleenosti INSTALSTAR s.r.o. Invest -km' liver Os 1559/05/LCD 376/06/LCD 1558/10/LCD spoleenosti ProPS s.r. o. A dale je majetek zatikn beinsrmi provoznimi vecomi bi-emeny, pfedevgim areal v Plane nad Lu2nici, jedna se o vecna bi-emena na kanalizace, obs1u2nost - cesty a media. 12. Udaje o skladbe majetku fondu a jeho zmenach Tyto informace jsou obsa2eny v iketni zaverce investiscniho fondu za rok 2013, ktera tvoff nedilnou sou6ast teto v3iroalf zpravy. 13. Identifikace a oceneni majetku pfedstavujiciho vice nei 1% hodnoty majetku fondu Tyto informace jsou obsa2eny v ifeetni zaverce investicniho fondu za rok 2013, ktera tvo f nedfinou sou0st teto qrani zpravy. 14. Udaje o depozitail investieniho fondu Obchodni firma: Ceska spolitelna, a.s. Sidlo spoleenosti: Olbrachtova 1929/62, PSe , Praha 4 IC spoleenosti: eslca spaitelna, a.s. vykonavala pro investiew fond 6innost depozitafe po cele rozhodne obdobf. Depozitafska smlouva byla uzavfena dne FMP uzavi.e0 investienf fond, a.s. [Vranf zprava 2013] Stranka 9

13 Depozitaf obdrkl za vkkon sve funkce v rozhodnem obdobi iiplatu ye vfgi ,- ve'etne DPH. 15. Udaje o osobe, ktera zajgruje tischovu nebo jine opatrovini majetku investieniho fondu Investitra fond uzavi-el s depozitafem dne smlouvu o iischove cennkch papfril spolethosti FMP RENT a.s., tyto akcie po flizi jil zanikly. 16. Udaje o vgech obchodnicich s cennymi papiry, ktefi vykonavali Cinnost obchodnika s cenns7mi papiry pro investieni fond Investi6ni fond v rozhodnem obdobi nevytfiival slukb 2adneho obchodnika s cennkmi papiry. 17. Udaje o soudnich nebo rozhodeich sporech, jejichi tieastnikem byl nebo je v rozhodnem obdobi investieni fond, jestlile hodnota sporu pfevyguje 5% hodnoty majetku investieniho fondu Investiall fond nebyl v rozhodnem obdobi Oastnikem 2adneho soudniho nebo rozhoddho sporu, jeho hodnota pfevyguje 5% hodnoty jeho majetku. 18. Informace o skuteenostech, ktere nastaly al po rozhodnem obdobi a jsou qznamne pro napineni tieelu v5troeni zpravy Po rozhodnem obdobi nenastaly skutdnosti, ktere jsou vkznamne pro napinenf Relu vkranfzpravy. 19. Informace o pfedpoldadanem N/voji einnosti tieetni jednotky Investitni fond pripravuje v roce 2014 projekt rozsgifenf arealu ye Vrchlabf 20. Udaje o aktivitach v oblasti vyzkumu a vsivoje Investieni fond nenfaktivni v oblasti vkzkumu a vkvoje. 21. Udaje o aktivitach v oblasti ochrany iivotniho prostfedi a pracovnepravnich vztazich Investfeni fond pinfveglere sve povinnosti, ktere mu vypikvaji z pravnlho fadu. FMP uzavfenk investibif fond, a.s. [Vkrani zprava 2013] Stranka 10

14 22. Udaje o tom, zda ma investieni fond organizaeni sloiku v zahraniei Investit'n1 fond nema organizanf slo2ku v zahranf Komentaf k pfiloham a dopillujici Udaje Hodnoty uvadene v pillohach jsou uvedeny v tisicich K. Rozvaha a vykaz zisku a ztraty investf6n1ho fondu obsahup Udaje uspopadane podle zvlagtniho pravnfho predpisu upravujfaho ucetnictvf. Pokud nejsou nektere tabulky nebo hodnoty vypineny, Udaje jsou nulove. Dalgi informace jsou uvedeny v prfloze Retrif zaverky, ktera je Pfilohou teto VYrani zpravy. V souladu se zakonem L 563/1991, o Oetnictvf a zakonem 6. 90/2012 Sb., zakonem o obchodnich korporacich v platnem znenf obsahuje tato VYrani zprava te2 ik'etrif zaverku Wetne prflohy 66etni zaverky, Zpravu o auditu a Zpravu o vztazich mezi propojenkmi osobami. V Praze, dne Ing. Vladimir Faber pfedseda pfedstavenstva In. Jirf Machatek mistopfe seda pfedstavenstva FMP uzavfen5r investl6ni fond, a.s. [Vkrdni zprava 2013] Stranka 11

15 Ptiloha t. 1 - Personalni propojeni Personalni propojeni spoleenosti s piisobnosti Ing. Vladimira Fabera rozhodnem obdobi Nazev spolanosti It Angaima Od Do VF real, a.s Ptedseda pfedstavenstva MJM real, a.s Clen dozorei rady F M P, a.s Clen dozorei rady Centrum Krumlov, a.s. U Zlateho kapra, a.s Clen dozorei rady Pfedseda pfedstavenstva OK IPEX, a.s Pfedseda pfedstavenstva ProPS, s.r.o Clen dozorei rady ALFA MODEL, s.r.o Jednatel Na Ctvrtich, a.s Clen dozorei rady Personalni propojeni spoldnosti s piisobnosti Ing. Jifiho Machaela rozhodnem obdobi Nazev spolonosti It Angaima Od Do VF real, a.s Clen dozorei rady MJM real, a.s Pfedseda pfedstavenstva F M P, a.s Clen pfedstavenstva Centrum Krumlov, a.s Clen pfedstavenstva U Zlateho kapra, a.s Glen pfedstavenstva OK IPEX, a.s Clen dozorei rady ProPS, s.r.o Clen dozorei rady ALFA MODEL, s.r.o Jednatel Na Ctvrtich, a.s Clen pfedstavenstva Personalni propojeni spoldnosti s piisobnosti Simony Jakoycove rozhodnem obdobi Nazev spoleenosti IC Angahna Od Do F M P, a.s Ptedseda pfedstavenstva Centrum Krumlov, a.s Clen pfedstavenstva U Zlateho kapra, a.s Clen dozorei rady Na Ctvrtich, a.s Clen pfedstavenstva FMP uzavfenk investienf fond, a.s. [Vjiroeni zprava 2013] Stranka 12

16 Personalni propojeni spolecnosti s pilsobnosti Ing. Vielava Pazderky v rozhodnem obdobi Nazev spole&losti 1G Anga2ma Od Do VF real, a.s Glen dozor6 rady MJM real, a.s Glen dozorel rady F M P, a.s Glen dozordi rady U Zlateho kapra, a.s Glen predstavenstva OK IPEX, a.s Glen predstavenstva ProPS, s.r.o Glen dozor6i rady Personalni propojeni spolanosti s pfisobnosti Ing. Vladimira Casky v rozhodnem obdobi Nizev spolecnosti IC Angalma Od Do GUMIREX, s.r.o jednatel ProPS, s.r.o jednatel HSC Trade, s.r.o Jednatel Personalni propojeni spolanosti s piisobnosti Ing. Pavia Smetany v rozhodnem obdobi Nazev spoldnosti IC Angalma Od Do ProPS, s.r.o Jednatel Personalni propojeni spolanosti s piisobnosti Ing. Antonina Alfery v rozhodnem obdobi Nazev spolecnosti le Angainta Od Do NINIVE, a.s Glen dozorei rady ALFA MODEL, s.r.o. ALFA MODEL, s.r.o jednatel spolanik FMP uzavfenst investreni fond, a.s. [V9rotnf zprava 2013] Stranka 13

17 Ptiloha t. 2 - Rotni titetni zaverka FMP uzavte0 investini fond, a.s. [V9rotnf zprava 2013] Stranka 14

18 Zprava uezavisleho auditora o ovetenf fieetnizaverky za obdobi od do Zakladni identifikaeni udaje deetni jednotky: zapis v obchodnim rejstfiku: MS v Praze oddil 13, vloika obchodni jmeno: FMP uzavfeny investieni fond, a.s. sidlo: Praha 1 - Hradeany, Nov ST Svet 89/4, PSC IC: hlavni piedmet einnosti: einnost podle ust. 4 odst. 1. Zakona /2004 Sb. o kolektivnim investovani vykonavana na zaklade rozhodnuti CNB Provedli jsme audit pfilo2ene iteetni zaverky spoleenosti FMP uzavfer47 investieni fond, a.s., ktera se skid& z rozvahy k , V)"Tkazu zisku a ztraty za rok koneici a pfilohy teto ueetni zaverky, ktera obsahuje popis poulit3'rch podstatnsrch ueetnich metod a dalgi vysvetlujici informace. Udaje o spoleenosti FMP uzavfenst investieni fond, a.s. jsou uvedeny v pfislugnsrch bodech pfilohy teto fieetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu tieetni jednotky za tieetni zaverku Statutarni organ spoleenosti FMP uzavfens( investieni fond, a.s. je odpoved4 za sestaveni iteetni zaverky, ktera podava verny a poctiv3i obraz v souladu s Oesk)'rmi Ueetnimi pfedpisy, a za takovsi vnitfni kontrolni system, kter)% pova2uje za nezbytn3i pro sestaveni Ueetni zaverky tak, aby neobsahovala v3iznamne (materialni) nespravnosti zpilsobem podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nagi odpovednosti je vyjadfit na zaklade nageho auditu ITTrok k teto fie'etni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, mezinarodnimi auditorsksrmi standardy a souvisejicimi aplikaenimi doloziami Komory auditora Ceske republiky. V souladu s temito piedpisy jsme povinni dodr2ovat eticke po'zadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali ptimetenou jistotu, ze deetni zaverka neobsahuje v).7znamne (materialni) nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditors14ch postupfi k ziskani diikaznich informaci o e'astkach a skuteenostech zvefejne'n)"tch v Ueetni zaverce. V5Tber postupu zavisi na Usudku auditora, zahrnujicim i vyhodnoceni rizik vsrznamne (materialni) nespravnosti adajfi uvedensrch v fieetni zaverce zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vniffni kontrolni system relevantni pro sestaveni Ueetni zaverky podavajici \Term', a poctivs, obraz. Cilem tohoto posouzenf je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k tleinnosti vniffriiho kontrolniho systemu Ueetni jednotky. Audit tee zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitsrch Ueetnich metod, pfimetenosti deetnich odhada provedeqch vedenfm i posouzeni celkove prezentace ueetni zaverky.

19 Jsme pfesvedeeni, Z"e dfikazni informace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostateeny a vhodny zaklad pro vyjadfen1 nageho vyroku. V5rrok auditora: Podle nageho nazoru ti'eetni zaverka podava vernst a poctivy obraz aktiv a pasiv spoleenosti FMP uzavieny investieni fond, a.s. k a nakladd a v57nosit a vysledku jejiho hospodafeni za rok koneici v souladu s eesksini neetnimi pf-edpisy. Stanovisko: bez vyhrad V3'irok ke Zprave o propojen)%ch osobach bude vyclan az po jejim ptedloleni. Datum zpravy: V Praze Podpis auditora: ing. Josef Rtili6ka, MBA auditor jednatel Obchodni jmeno, sidlo a 6is10 opravneni auditora: Ing. Josef Ruzicka, s.r.o., 'Oslo auditorskeho opravneni 339 Jmeno, ptijmeni, 6islo oprayn6ni auditora: Ing. Josef Ritlieka, eislo auditorskeho opravneni 1562

20 Subjekt: Sidlo: IdentifikaOni dislo: Predmet podnikani: Okamiik sestavenf Uoetni zaverky: Rozhodne obodobi - rok: FMP uzavreny investioni fond, a.s, Praha 1, 1-IradOany, Novy Svet 89/4, PSC oinnost podle ust. 4 odst. 1 zakona a. 189/2004 Sb., o kolektivnfm investovani vykonavana na zaklade rozhodnuti 31. prosinec ROZVAHA ke dni: jednotky tis KO Posledni den Posledni den Posledni den minuleho AKTIVA rozhodneho Korekce rozhodneho rozhodneho obdobi-brutto obdobi-netto obdobi Aktiva celkem (I) Pokladni hotovost a vklady u centralnich bank Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papfry prijirnane centralni bankou k refinancovani (I) v tom: a) vydane vladnimi institucemi 4 b) ostatni 5 3 Pohledavky za bankami a duistevnimi zaloinami v torn: a) splatne na poladani b) ostatni pohledavky 8 4 Pohledavky za nebankovnimi institucemi v tom: a) splatne na poladani 10 b) ostatni pohledavky Dluhove cenne papiry 12 v torn: a) vydane vladnimi institucemi 13 b) vydane ostatnimi osobami 14 6 Akcie, podflove listy a ostatni podily 15 7 Ucasti s podstatnym vlivem 16 z toho: v bankach 17 8 ClOasti s rozhodujicim vlivem 18 z toho: v bankach 19 9 DlouhodobY nehmotny majetek z toho: goodwill Dlouhodoby hmotny majetek z toho: pozemky a budovy pro provozni einnost Ostatni aktiva Pohledavky z upsaneho zakladniho kapitalu Naklady a Ofijmy prialich obdobi 26 46,_.,, iiia.4V "--, 67,spo 2se..

21 PASIVA Posledni den rozhodneho obdobi Posledni den minuleho rozhodneho obdobi Pasiva celkem (Z) Zavazky v0ei bankam a druzstevnim zalo2nam v torn: a) splatne na poiadani 3 b) ostatni zavazky Zavazky vcti nebankovnim subjektom v tom: a) splatne na poiadani 6 b) ostatni zavazky Zavazky z dluhovych cennych papin) v tom: a) emitovane dluhove canna papiry 9 b) ostatni zavazky z dluhovych cennych papiru 10 4 Ostatni pasiva Vynosy a vydaje pflatich obdobi Rezervy v tom: a) na cklchody a podobne zavazky 14 b) na dane c) ostatni 16 7 Podfizene zavazky 17 8 Zakladani kapital z toho: a) splaceny zakladni kapital Emisni azio Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku v torn: a) povinne rezervni fondy a rizikove fondy b) ostatni rezervni fondy 23 c) ostatni fondy ze zisku Rezervni fond na novo oceneni Kapitalove fondy Ocenovacl rozdily v torn: a) z majetku a zavazku b) ze zaligovacich derivati) 29 c) z prepootu gasti Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z pfedchozich obdobi Zisk nebo ztrata za Oeetni obdobi Viestni kapittil ( ) _ : Sestaveno dne: Sestavil: PodpisovV zaznam statutarniho organu aetni jednotky: Ing. Vladimir Faber pfedseda pfedstavenstva, :-.=

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Netto A B 003 Rozvahova aktiva celkem (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001 40 034 1. Pokladni hotovost (r. 3+4) 002 942 a) Vlastni prostredky

Více

5. Dluhove cenne papiry

5. Dluhove cenne papiry Aktiva 1 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Brutto Hodnota Korekce Hodnota Netto A B 001 002 003 Rozvahova aktiva celkem 001 31 898 7 334 24 564 (r.2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187)

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010

Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 Pololetní zpráva FINESKO investiční společnosti, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2010 1. Základní údaje o investiční společnosti 1.1 Obchodní firma: FINESKO investiční společnost, a.s. 1.2. Sídlo společnosti:

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 Sestaveno dne: 19.2.2009 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: obchodní,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) 1 02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) 001 0 Nakoupene opce 002

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více