Odpovednost statutdraho orgdnu deetnijednotky za tieetni ztiverku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovednost statutdraho orgdnu deetnijednotky za tieetni ztiverku"

Transkript

1 Zprava nezavisleho auditora o ovaeni VS/roZni zpravy a o ovefeni Zpravy o propojeoch osobach za obdobi od do Zakladni identifikaeni adaje ifeetni jednotky: - zapis v obchodnim rejstfiku: MS v Praze oddil B, vlozka obchodni j men : FMP uzavfel4r investiad fond, a.s. sidlo: Praha 1 - Hradeany, NovY Svet 89/4, PSG : hlavni ptedmet einnosti: einnost podle ust. 4 odst. 1. Zakona /2004 Sb. o kolektivnim investovani vykonavana na zaklade rozhodnuti 'C'NB Zprava o Oetni zaverce Na zaklade provedeneho auditu jsme dne vydali k ueetni zaverce, ktera je soueasti teto vyroeni zpravy, zpravu nasledujiciho zneni: Provedli jsme audit pfilo±ene aeetni zaverky spoleenosti FMP uzavfeny investioni fond, a.s., ktera se sklada z rozvahy k , VYkazu zisku a ztraty za rok konoici a pfilohy teto fieetni zaverky, ktera obsahuje popis pouffitych podstatnych aoetnich metod a dats'i vysvetlujici informace. Udaje o spoleenosti FMP uzavfeny investient fond, a.s. jsou uvedeny v pfislu nych bodech pfilohy teto iteetni zaverky. Odpovednost statutdraho orgdnu deetnijednotky za tieetni ztiverku Statutarni organ spoleonosti FMP uzavfeny investioni fond, a.s. je odpovedny za sestaveni aeetni zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s oes19mi aoetnimi pfedpisy, a za takovy vnitfni kontrolni system, ktery povaluje za nezbytny pro sestaveni tieetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznarnne (materialni) nespravnosti zpfisobem podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nal odpovednosti je vyjcidfit na zetklade nageho auditu vyrok k teto tieetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zcikonem o auditorech, mezincirodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikaenimi dolcdkami Komory auditora Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrffovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze aeetni zaverka neobsahuje vyznamne (materialni) nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupa k ziskani dfikaznich informaci o eastkach a skuteenostech zvefejnenych v tieetni zaverce. Vyber postupfi zavisi na asudku auditora, zahrnujicim i vyhodnoceni rizik vyznamne (materially) nesprcivnosti adaja uvedenych v aeetni zaverce zpasobene podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system relevantni pro sestaveni aoetni zaverky podavajici verny a poctivy obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorsu postupy, nikoli vyjadfit se k idinnosti vnitfniho kontrolniho systemu aeetni jednotky. Audit tei zahrnuje posouzeni vhodnosti poulitych

2 (teetnich metod, pfimefenosti iteetnich odhadfi provedenych vedenirn i posouzeni celkove prezentace zieetni zaverky. Jsme pfesvedeeni, ze dukazni informace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostateeny a vhodny zeiklad pro vyjadteni nageho viiroku. 1/35rok auditora: Podle math ndzoru deetni zdverka poddvd vertu', a poctivir obraz aktiv a pasiv spoleenosti FMP uzavienji investieni fond, a.s. k a naklada a viinosti a vfisledku jejiho hospodaieni za rok koneld v souladu s eeskfimi deetnimi pfedpisy. Stanovisko: bez vf7hrad " Zpriva o zprive o vztazich mezi propojenymi osobami Overili jsme vecnou spravnost adajil uvedenych ve zprave o vztazich mezi propojenymi osobami spoleenosti FMP uzavieny investieni fond, a.s. za rok kondici Za sestaveni teto zpravy o vztazich je zodpovedny statutarni organ spoleenosti FMP uzavteny investieni fond, a.s. NaSim Ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko k teto zprave o vztazich. Oveteni jsme provedli v souladu s AS Komory auditorti Ceske republiky. Tento standard vy2aduje, abychom planovali a provedli overeni s cilem ziskat omezenou jistotu, 2e zprava o vztazich neobsahuje vyznamne (materialni) vecne nespranosti. Ovefeni je omezeno ptedevgim na dotazovani pracovnika spoleenosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provefeni vecne spravnosti Udaja. Proto ovefeni poskytuje nizgi stupeti jistoty ne2 audit. Audit jsme neprovadeli, a proto nevyjadtujeme vyrok auditora. Zav6r auditora k oveleni zpravy o vztazich mezi propojenymi osobami: Na zaklade nageho ovefeni jsme nezjistili Zadne skuteenosti, ktere by nas vedly k dortmence, Ze zprava o vztazich mezi propojenymi osobami spoleenosti FMP uzavfeny investieni fond, a.s. za rok koneici obsahuje vyznamne (materialni) vecne nespravnosti.

3 Zpriva o vfroeni zprive Ovefili jsme td2 soulad Iffroeni zpravy spole6nosti FMP uzavten3'7 investieni fond, a.s. k s ne'etni zaverkou, ktera je obsa2ena v teto 14/rani zprave. Za spravnost qrani zpravy je zodpov6d0 statutarni organ spolee'nosti FMP uzavit0 investian fond, a.s. Nairn nkolem je vydat na zaklade proveden6ho overeni qrok o souladu qrani zpravy s neetni zaverkou. Ovefeni jsme provedli v souladu s Mezinarodnimi auditors1q7mi standardy a souvisejicimi aplikaenimi dolo2kami Komory auditora eske republiky. Tyto standardy vy2aduji, aby auditor naplanoval a provedl oveleni tak, aby ziskal ptimefenou jistotu, Ze informace obsazene ye vyrocni zprave, ktere popisuji skutee'nosti, jet jsou tel ptedmetem zobrazeni v neetni zaverce, jsou ye vgech viznamm'tch (materialnich) ohledech v souladu s prislu nou ne'etni zaverkou. Jsme pfesvedeeni, 2e provedene ovefenf poskytuje pitimaer4t podklad pro vyjadfeni qroku auditora. V5rrok auditora k VSiroZni zprave: Podle nageho nizoru jsou informace uvedene ye vfrozni zpriv6 spolanosti FMP uzavfenf investikni fond, a.s. k ve vgech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu s vsie uvedenou Oetni zaverkou. Datum zpravy: V Praze Podpis auditora: ing. Josef Ru2i6ka, MBA auditor jednatel Obchodni jmeno, sidlo a tislo opravneni auditora: Ing. Josef 12.0i6ka, s.r.o., 6islo auditorskeho opravneni 339 Jmeno, ptijmeni, 6islo opravneni auditora: Ing. Josef Riiliela, 6islo auditorskeho opravneni 1562

4 FMP uzavfenk investielni fond, a.s. ( dale v textu jen investie'n1 fond" ) V3'Troe'nfzprava za rok 2013

5 OBSAH A. Zprava ptedstavenstva o einnosti spoleenosti FMP uzavteny investieni fond, a.s. za rok B. Textova east Profil investieniho fondu 4 1. Zakladni ddaje o investienim fondu 4 2. Udaje o clench organfi investieniho fondu, ostatnich vedoucich osobach a portfolio manaz'erech 5 3. Udaje o zmenach skuteenosti zapisovanych do obchodniho rejsfriku, ke kterym dog behem rozhodneho obdobi 6 4. Udaje o investieni spoleenosti, ktera v rozhodnem obdobi obhospodatovala investieni fond 6 5. Udaje o skuteenostech s vyznamnym vlivem na vykon einnosti investieniho fondu spolu s uvedenim hlavnich faktoru, ktere mely vliv na hospodatsky vysledek 6 6. Udaje o osobach, ktere mely v rozhodnem obdobi na investienim fondu kvalifikovanou Ueast 7 7. Udaje o osobach, na kterych mel v rozhodnem obdobi investieni fond kvalifikovanou fieast 8 8. Vlastni kapital fondu a jeho vyvoj 8 9. Udaje o vyplacenych vynosech Udaje o poetu emitovanych akcii Udaje o aktivech investieniho fondu zataenych pravy ttetich osob Udaje o skladbe majetku fondu a jeho zmenach Identifikace a oceneni majetku pfedstavujiciho vice nez 1% hodnoty majetku fondu Udaje o depozitati investieniho fondu Udaje o osobe, ktera zaji fuje Uschovu nebo jine opatrovani majetku investieniho fondu Udaje o vgech obchodnicich s cennymi papiry, kteii vykonavali einnost obchodnika s cennymi papiry pro investieni fond Udaje o soudnich nebo rozhodeich sporech, jejich2 ileastnikem byl nebo je v rozhodnem obdobi investieni fond, jestlile hodnota sporu ptevy uje 5% hodnoty majetku investieniho fondu Informace o skutednostech, kterd nastaly a2 po rozhodnem obdobi a jsou vyznamne pro napineni fieelu vyroeni zpravy Informace o ptedpokladanem vyrvoji dinnosti iteetni jednotky Udaje o aktivitach v oblasti vyzkumu a vyvoje Udaje o aktivitach v oblasti ochrany 2ivotniho prosttedi a pracovnepravnich vztazich Udaje o torn, zda ma investieni fond organizaeni slaku v zahraniei Komentat k ptiloham a doplriujici Udaje 11 C. Finaneni Cast - Ptilohy Chyba! Zabilka neni definovana. FMP uzavfenk investieni fond, as. [VkranIzprava 2013] Stranka 2

6 A. Zprava pfedstavenstva o 6innosti spoleenosti FMP uzavi -enst investieni fond, a.s. za rok 2013 Hospodafeni inyestitniho fondu Obraz o hospodafeni investitniho fondu poskytuje rani aetni zaverka za obdobi od do a zprava auditora. Hospodaeni investitniho fondu skontilo za obdobi od do ziskem ve vygi tis. Kt". Stay majetku VYsledky hospodafeni investitniho fondu jsou ovefeny auditorem Ing. Josefem Raitkou, sidlem Ondfitkova 609/27, Praha 3 - Likov, , tislo osvedt'enf 339. Aktiva Investitni fond vykazal v rozvaze k aktiva v celkove vygi tis. Kt, jejich2 vetginu tvai dlouhodoby hmotny majetek ve vygi tis. Kt" Pasiva Celkova pasiva investitraho fondu k ye vygi tis. Kt, jejich vet inu tvai zavazky vuci klientum ye vygi tis. Kt, oceflovadmi rozdfly z majetku ve vyai tis. Kt a zavazky vuci bankam ye vygi tis. Whled na rok 2014 Investitni fond bude v nasledujicim obdobi pokraovat ye sve obvykle t'innosti. V Praze, dne / ing Vladimir Faber In. Machatek pfedseda pfedstavenstva mi topfedseda pfedstavenstva FMP uzavfenk investf6nf fond, a.s. [I/Srro.6ni zprava 2013] Stranka 3

7 B. Textova cast Profil investfenfho fondu Rozhodnkm obdoblm se pro utely teto Wrotrif zpravy rozuml utetni obdobf od vzniku fondu dne do Zakladni iidaje o investie'nim fondu Nazev spole6nosti: Obchodntfirma: FMP uzavfenk investitni fond, a.s. Sidlo: Ulice: Novk Svet 89/4 Obec: Praha 1- Hradtany PSC: Zakladni informace o vzniku a ptedmetu einnosti investithiho fondu: Spoletnost FMP uzavrenk investitni fond, a.s. byla dne zapsana do obchodnfho rejstfiku vedeneho Mestskkm soudem v Praze pod oddilem B, vlo&a Investitni fond vykonava tinnost ve smyslu ustanovenf 4 odst. 1 zakona t. 189/2004 Sb., o kolektivnlm investovanf, v platnem znenf, na zaklade rozhodnutf Ceske narodni banky c. j. 2011/13960/570, Sp/2011/1827/571 ze dne , ktere nabylo pravnf moci dne Investitni fond byl zalcden jako specialnl fond kvalifikova0ch investor0 ve smyslu ustanovenl 56 a 57 zakona t. 189/2004 Sb., o kolektivnim investovanf, v platnem Investitth fond byl zalolen na dobu neurtitou. Identifikani adaje: IC: Zakladni kapital: Zokladni kapitcil: tis. Kt, splaceno 100% Akcie: Akcie: 6200 ks kmenoqch akcif na jmeno v listinne podobe ve jmenovite hodnote 10 tisic Kt FMP uzavfen3i investfeni fond, a.s. [Vkrani zprava 2013] Stranka 4

8 2. Udaje o Zlenech organ(' investie"niho fondu, ostatnich vedoucich osobach a portfolio manaierech ORGANY INVESTIeNiHO FONDU PlIEDSTAVENSTVO Pfedseda pfedstavenstva: Kvalifikace Zku.knosti Ing. Vladimir Faber evut Praha, fakulta strojni F M P, a.s. FMP RENT, a.s. VP real, a.s. Ve funkci od Mistopi-edseda pfedstavenstva Kvalifikace Zkuknosti Ve funkci elen pfedstavenstva Kvalifikace Zkuknosti Ve funkci od Ing. Jiri MachRek CVUT Praha, fakulta strojni F M P, a.s. FMP RENT, a.s. MJM real, a.s Simona Jakovcova Vgeobecne gymnazium, Bene ov FMP, a.s DOZORd RADA Pfedseda dozord rady Kvalifikace Zku.knosti Ve funkci tlen dozord rady Kvalifikace Zkuknosti Ve funkci od e'en dozord rady Kvalifikace Zku.knosti Ve fun kci Ing. Vaclav Pazderka evut Praha, fakulta strojni F M P, a.s Ing. Vladimir Caska VUT Praha, fakulta strojni ProPS, s.r.o Antonin Kosik Stfedni odborna gkola MERLAU, a.s FMP uzavi.en9 investi6n1 fond, a.s. [Wroe'nf zprava 2013] Stranka 5

9 Pfedseda dozorel rady Kvalifikace Zkuknosti Ve funkci od den dozorei rady Kvalifikace Zkuknosti Ve funkci od Ing. Pavel Smetana VUT Praha, fakulta strojni ProPS, s.r.o Ing. Antonin Alfery evut Praha, fakulta strojni ALFA MODEL, s.r.o PORTFOLIO MANA2ERI V rozhodnem obdobi v investicnim fondu nebyla zi'fzena pozice portfolio mana'z'era. 3. Udaje o zmenich skuteenosti zapisovansrch do obchodniho rejstfiku, ke kterym doglo behem rozhodneho obdobi Dne bylo do obchodrilho rejstfiku zapsano, ze ve spolanosti FMP uzavi-enk investi6n1 fond, a.s., se sidlem Praha 1 - HraiRany, NovY Svet 89/4, PS , identifikami elslo , zapsanou v obchodnim rejstilku vedenem MestskYm soudem v Praze v oddflu B, vlo2ce 17839, dodo k navy enf zakladniho kapitalu z pfivodn1 6astky ,- K6 na '6astku ,- K. K navygen1 zakladnlho kapitalu dal() emisi ks akcif na jmeno v listinne podobne ve jmenovite hodnote ,- K. 4. Udaje o investieni spoleenosti, ktera v rozhodnem obdobi obhospodafovala investieni fond Ncizev spoleenosti: AVANT investitni spole'enost, a.s. Sidlo spoleenosti: Praha 3, 2akov, Konevoya 2660/141, PSC IC: Smlouva o obhospodafovani byla uzavfena dne Investiag spolanost obdrela za obhospodafovanf investiwho fondu v rozhodnem obdobi uplatu ve vfgi ,- K. 5. Udaje o skuteenostech s vyznamnym vlivem na vslkon einnosti investieniho fondu spolu s uvedenim hlavnich faktorii, ktere mely vliv na hospodifskji qsledek V roce 2013 dodo k emisi ks akcif na jmeno v listinne podobe ye jmenovite hodnote ,- K6, CfmZ' dodo k navfgeni zakladnfho kapitalu spolanosti na ,- Kt. FMP uzavfen)i investitni fond, a.s. [Wranizprava 2013] Stranka 6

10 6. Udaje o osobach, ktere mely v rozhodnem obdobi na investienim fondu kvalifikovanou ucast V rozhodnem obdobi mely kvalifikovanou tkast na investi6nim fondu tyto fyzicke osoby: Jmeno a pi ijmeni Bytem nar. Vii.fe a typ deasti Jmeno a piljmeni Bytem nar. Vjge a typ deasti Jmeno a plijmeni Bytem nar. Vfde a typ deasti Jmeno a ptijmeni Bytem nar. Vfie a typ tieasti Jmeno a ptijmeni Bytem nar. Vfl.s'e a typ tieasti Jmeno a pfijmeni Bytem nar e a typ deasti Ing. Vladimir Faber Kamenice, Ladvi, Letohradska 180, PSC Ing. Vladimir Faber byl v obdobi % akeionatem ovladane osoby. V obdobi byl akciongem ovladane osoby ye vyk podilu 38.69%. Ing. Jiri Macha't'ek Praha 4, Leopoldova 2042/26, PSC Ing. Jiif Machdeek byl v obdobi % akcionafem ovladane osoby. V obdobi byl akcionafem ovladane osoby ye v3.1 1 podilu 27.5%. Ing. Vladimir Caska Praha 10, Chudenicka 1061/26, PSC Ing. Vladimir Caska byl v obdobi akcionafem ovladane osoby ye vlygi podilu 13.22%. Ing. Vaclav Pazderka Hradec Kralove, Vachkova 827, PSC Ing. Vklav Pazderka byl v obdobi akcionatem ovladane osoby ye vyk podilu 6.19%. Ing. Pavel Smetana Praha 8, Jelfnkova 1652/10, PSC Ing. Pavel Smetana byl v obdobi akeionafem ovladane osoby ye vygi podilu 13.22%. Ing. Antonin Alfery Uherske Hradigte, Lomena 876, PSC Ing. Antonin Alfery byl v obdobi akcionatem ovladane osoby ve vy i podilu 1.18%. FMP uzavfenk investiad fond, as. [Wrani zprava 2013] Stranka 7

11 7. Udaje o osobach, na kterych mel v rozhodnem obdobi investieni fond kvalifikovanou neast V rozhodnem obdobi neexistovala kvalifikovand utast FMP uzavteneho investioniho fondu, a.s. na dalgich osobach. 8. Vlastni kapital fondu a jeho v5tvoj Udaje o vlastnim kapitalu investic'mho fondu za rozhodne obdobi Vlastni kapitoil investientho fondu Vlastni kapitcil investientho fondu na akcii tis. Kt 18 tis. Kt Historicke Udaje o vlastnim kapitalu investizniho fondu Historicke Udaje neexistujf, nebot investieni fond vznikl dne Udaje o vyplacensich vs7nosech Za rozhodne obdobi fond akcionafilm nevyplacel Iadne vknosy. 10. Udaje o patu emitovanstch akcii v rozhodnem obdobi ks kmenovkch akcii na jrneno v listinne podobe ve jmenovite hodnote 10tis. Kt. 11. Udaje o aktivech investieniho fondu zatiienjtch pravy tfetich osob Nizev majetku Forma zajiltenf Over Nemovitosti zapsane na listu Zastavnlpravo es as. - vlastnictvl e. 3329, v kattizenif c ZN/1144/07/LCD Plana nad Luinicf, k. u. Jihoeeskt e.zn/675/10/lcd kraj Nemovitosti zapsane na listu vlastnictv1 e v kat. azen21 Kladno, k. u. &fed 'eeskj - kraj Nemovitosti zapsane na listu vlastnictvl a 5308 v kat. Lizeml Vrchlabl, kal. ICralovehradeck t kraj Nemovitosti zapsane na listu vlastnictvi e v kat. zizenil VrchlaW k. u. Kralovehradecky kraj Zistavni pravo CS a.s. - e ZN2/682/12/LCD Zastavnfpnavo CS a.s. - c ZN1/682/12/LCD Zastavn!pray CMZRB a.s. - c N1 Investien1 aver CS 1144/07/LCD 675/10/LCD Investicnl aver CS 682/12/LCD Investien1 river C" /12/LCD Podlizenj% Liver CMZRB RM spoleenosti ProPS s.r. o. FMP uzavf enk investieni fond, a.s. [VSrranl zprava 2013] Stranka 8

12 Nemovitosti zapsane na listu vlastnictvi e v kat. dzemi Kladno, k. d. Stiedoeeskt kraj - parc.e. 6104, 6102/43 Nemovitosti zapsane na listu vlastnictvi e v kat. zizenil Kladno, k.d. Sttedoeesky kraj - parc.e: 6102/21, 6102/44, 6102/46 Zdstavni pravo CS a.s. - é ZN5/1243/11/LCD Zastavnl pray CS as. - er. ZN5/1241/11/LCD Zastavni pray es a.s. - el ZN2/1530/13/LCD Zistavn1pray Os a.s. - el ZN1/1559/05/LCD e. ZN2/1559/05/LCD e: ZN3/1559/05/LCD e. ZN/376/06/LCD e. ZN/1558/10/LCD Investioni over Os 1243/11/LCD spoleenosti OK IPEY a.s. Investien1 over es 1241/11/LCD spoleenosti FMP a.s. Investieni liver OS 1530/13/LCD 1531/13/LCD 1533/13/LCD spoleenosti INSTALSTAR s.r.o. Invest -km' liver Os 1559/05/LCD 376/06/LCD 1558/10/LCD spoleenosti ProPS s.r. o. A dale je majetek zatikn beinsrmi provoznimi vecomi bi-emeny, pfedevgim areal v Plane nad Lu2nici, jedna se o vecna bi-emena na kanalizace, obs1u2nost - cesty a media. 12. Udaje o skladbe majetku fondu a jeho zmenach Tyto informace jsou obsa2eny v iketni zaverce investiscniho fondu za rok 2013, ktera tvoff nedilnou sou6ast teto v3iroalf zpravy. 13. Identifikace a oceneni majetku pfedstavujiciho vice nei 1% hodnoty majetku fondu Tyto informace jsou obsa2eny v ifeetni zaverce investicniho fondu za rok 2013, ktera tvo f nedfinou sou0st teto qrani zpravy. 14. Udaje o depozitail investieniho fondu Obchodni firma: Ceska spolitelna, a.s. Sidlo spoleenosti: Olbrachtova 1929/62, PSe , Praha 4 IC spoleenosti: eslca spaitelna, a.s. vykonavala pro investiew fond 6innost depozitafe po cele rozhodne obdobf. Depozitafska smlouva byla uzavfena dne FMP uzavi.e0 investienf fond, a.s. [Vranf zprava 2013] Stranka 9

13 Depozitaf obdrkl za vkkon sve funkce v rozhodnem obdobi iiplatu ye vfgi ,- ve'etne DPH. 15. Udaje o osobe, ktera zajgruje tischovu nebo jine opatrovini majetku investieniho fondu Investitra fond uzavi-el s depozitafem dne smlouvu o iischove cennkch papfril spolethosti FMP RENT a.s., tyto akcie po flizi jil zanikly. 16. Udaje o vgech obchodnicich s cennymi papiry, ktefi vykonavali Cinnost obchodnika s cenns7mi papiry pro investieni fond Investi6ni fond v rozhodnem obdobi nevytfiival slukb 2adneho obchodnika s cennkmi papiry. 17. Udaje o soudnich nebo rozhodeich sporech, jejichi tieastnikem byl nebo je v rozhodnem obdobi investieni fond, jestlile hodnota sporu pfevyguje 5% hodnoty majetku investieniho fondu Investiall fond nebyl v rozhodnem obdobi Oastnikem 2adneho soudniho nebo rozhoddho sporu, jeho hodnota pfevyguje 5% hodnoty jeho majetku. 18. Informace o skuteenostech, ktere nastaly al po rozhodnem obdobi a jsou qznamne pro napineni tieelu v5troeni zpravy Po rozhodnem obdobi nenastaly skutdnosti, ktere jsou vkznamne pro napinenf Relu vkranfzpravy. 19. Informace o pfedpoldadanem N/voji einnosti tieetni jednotky Investitni fond pripravuje v roce 2014 projekt rozsgifenf arealu ye Vrchlabf 20. Udaje o aktivitach v oblasti vyzkumu a vsivoje Investieni fond nenfaktivni v oblasti vkzkumu a vkvoje. 21. Udaje o aktivitach v oblasti ochrany iivotniho prostfedi a pracovnepravnich vztazich Investfeni fond pinfveglere sve povinnosti, ktere mu vypikvaji z pravnlho fadu. FMP uzavfenk investibif fond, a.s. [Vkrani zprava 2013] Stranka 10

14 22. Udaje o tom, zda ma investieni fond organizaeni sloiku v zahraniei Investit'n1 fond nema organizanf slo2ku v zahranf Komentaf k pfiloham a dopillujici Udaje Hodnoty uvadene v pillohach jsou uvedeny v tisicich K. Rozvaha a vykaz zisku a ztraty investf6n1ho fondu obsahup Udaje uspopadane podle zvlagtniho pravnfho predpisu upravujfaho ucetnictvf. Pokud nejsou nektere tabulky nebo hodnoty vypineny, Udaje jsou nulove. Dalgi informace jsou uvedeny v prfloze Retrif zaverky, ktera je Pfilohou teto VYrani zpravy. V souladu se zakonem L 563/1991, o Oetnictvf a zakonem 6. 90/2012 Sb., zakonem o obchodnich korporacich v platnem znenf obsahuje tato VYrani zprava te2 ik'etrif zaverku Wetne prflohy 66etni zaverky, Zpravu o auditu a Zpravu o vztazich mezi propojenkmi osobami. V Praze, dne Ing. Vladimir Faber pfedseda pfedstavenstva In. Jirf Machatek mistopfe seda pfedstavenstva FMP uzavfen5r investl6ni fond, a.s. [Vkrdni zprava 2013] Stranka 11

15 Ptiloha t. 1 - Personalni propojeni Personalni propojeni spoleenosti s piisobnosti Ing. Vladimira Fabera rozhodnem obdobi Nazev spolanosti It Angaima Od Do VF real, a.s Ptedseda pfedstavenstva MJM real, a.s Clen dozorei rady F M P, a.s Clen dozorei rady Centrum Krumlov, a.s. U Zlateho kapra, a.s Clen dozorei rady Pfedseda pfedstavenstva OK IPEX, a.s Pfedseda pfedstavenstva ProPS, s.r.o Clen dozorei rady ALFA MODEL, s.r.o Jednatel Na Ctvrtich, a.s Clen dozorei rady Personalni propojeni spoldnosti s piisobnosti Ing. Jifiho Machaela rozhodnem obdobi Nazev spolonosti It Angaima Od Do VF real, a.s Clen dozorei rady MJM real, a.s Pfedseda pfedstavenstva F M P, a.s Clen pfedstavenstva Centrum Krumlov, a.s Clen pfedstavenstva U Zlateho kapra, a.s Glen pfedstavenstva OK IPEX, a.s Clen dozorei rady ProPS, s.r.o Clen dozorei rady ALFA MODEL, s.r.o Jednatel Na Ctvrtich, a.s Clen pfedstavenstva Personalni propojeni spoldnosti s piisobnosti Simony Jakoycove rozhodnem obdobi Nazev spoleenosti IC Angahna Od Do F M P, a.s Ptedseda pfedstavenstva Centrum Krumlov, a.s Clen pfedstavenstva U Zlateho kapra, a.s Clen dozorei rady Na Ctvrtich, a.s Clen pfedstavenstva FMP uzavfenk investienf fond, a.s. [Vjiroeni zprava 2013] Stranka 12

16 Personalni propojeni spolecnosti s pilsobnosti Ing. Vielava Pazderky v rozhodnem obdobi Nazev spole&losti 1G Anga2ma Od Do VF real, a.s Glen dozor6 rady MJM real, a.s Glen dozorel rady F M P, a.s Glen dozordi rady U Zlateho kapra, a.s Glen predstavenstva OK IPEX, a.s Glen predstavenstva ProPS, s.r.o Glen dozor6i rady Personalni propojeni spolanosti s pfisobnosti Ing. Vladimira Casky v rozhodnem obdobi Nizev spolecnosti IC Angalma Od Do GUMIREX, s.r.o jednatel ProPS, s.r.o jednatel HSC Trade, s.r.o Jednatel Personalni propojeni spolanosti s piisobnosti Ing. Pavia Smetany v rozhodnem obdobi Nazev spoldnosti IC Angalma Od Do ProPS, s.r.o Jednatel Personalni propojeni spolanosti s piisobnosti Ing. Antonina Alfery v rozhodnem obdobi Nazev spolecnosti le Angainta Od Do NINIVE, a.s Glen dozorei rady ALFA MODEL, s.r.o. ALFA MODEL, s.r.o jednatel spolanik FMP uzavfenst investreni fond, a.s. [V9rotnf zprava 2013] Stranka 13

17 Ptiloha t. 2 - Rotni titetni zaverka FMP uzavte0 investini fond, a.s. [V9rotnf zprava 2013] Stranka 14

18 Zprava uezavisleho auditora o ovetenf fieetnizaverky za obdobi od do Zakladni identifikaeni udaje deetni jednotky: zapis v obchodnim rejstfiku: MS v Praze oddil 13, vloika obchodni jmeno: FMP uzavfeny investieni fond, a.s. sidlo: Praha 1 - Hradeany, Nov ST Svet 89/4, PSC IC: hlavni piedmet einnosti: einnost podle ust. 4 odst. 1. Zakona /2004 Sb. o kolektivnim investovani vykonavana na zaklade rozhodnuti CNB Provedli jsme audit pfilo2ene iteetni zaverky spoleenosti FMP uzavfer47 investieni fond, a.s., ktera se skid& z rozvahy k , V)"Tkazu zisku a ztraty za rok koneici a pfilohy teto ueetni zaverky, ktera obsahuje popis poulit3'rch podstatnsrch ueetnich metod a dalgi vysvetlujici informace. Udaje o spoleenosti FMP uzavfenst investieni fond, a.s. jsou uvedeny v pfislugnsrch bodech pfilohy teto fieetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu tieetni jednotky za tieetni zaverku Statutarni organ spoleenosti FMP uzavfens( investieni fond, a.s. je odpoved4 za sestaveni iteetni zaverky, ktera podava verny a poctiv3i obraz v souladu s Oesk)'rmi Ueetnimi pfedpisy, a za takovsi vnitfni kontrolni system, kter)% pova2uje za nezbytn3i pro sestaveni Ueetni zaverky tak, aby neobsahovala v3iznamne (materialni) nespravnosti zpilsobem podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nagi odpovednosti je vyjadfit na zaklade nageho auditu ITTrok k teto fie'etni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, mezinarodnimi auditorsksrmi standardy a souvisejicimi aplikaenimi doloziami Komory auditora Ceske republiky. V souladu s temito piedpisy jsme povinni dodr2ovat eticke po'zadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali ptimetenou jistotu, ze deetni zaverka neobsahuje v).7znamne (materialni) nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditors14ch postupfi k ziskani diikaznich informaci o e'astkach a skuteenostech zvefejne'n)"tch v Ueetni zaverce. V5Tber postupu zavisi na Usudku auditora, zahrnujicim i vyhodnoceni rizik vsrznamne (materialni) nespravnosti adajfi uvedensrch v fieetni zaverce zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vniffni kontrolni system relevantni pro sestaveni Ueetni zaverky podavajici \Term', a poctivs, obraz. Cilem tohoto posouzenf je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k tleinnosti vniffriiho kontrolniho systemu Ueetni jednotky. Audit tee zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitsrch Ueetnich metod, pfimetenosti deetnich odhada provedeqch vedenfm i posouzeni celkove prezentace ueetni zaverky.

19 Jsme pfesvedeeni, Z"e dfikazni informace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostateeny a vhodny zaklad pro vyjadfen1 nageho vyroku. V5rrok auditora: Podle nageho nazoru ti'eetni zaverka podava vernst a poctivy obraz aktiv a pasiv spoleenosti FMP uzavieny investieni fond, a.s. k a nakladd a v57nosit a vysledku jejiho hospodafeni za rok koneici v souladu s eesksini neetnimi pf-edpisy. Stanovisko: bez vyhrad V3'irok ke Zprave o propojen)%ch osobach bude vyclan az po jejim ptedloleni. Datum zpravy: V Praze Podpis auditora: ing. Josef Rtili6ka, MBA auditor jednatel Obchodni jmeno, sidlo a 6is10 opravneni auditora: Ing. Josef Ruzicka, s.r.o., 'Oslo auditorskeho opravneni 339 Jmeno, ptijmeni, 6islo oprayn6ni auditora: Ing. Josef Ritlieka, eislo auditorskeho opravneni 1562

20 Subjekt: Sidlo: IdentifikaOni dislo: Predmet podnikani: Okamiik sestavenf Uoetni zaverky: Rozhodne obodobi - rok: FMP uzavreny investioni fond, a.s, Praha 1, 1-IradOany, Novy Svet 89/4, PSC oinnost podle ust. 4 odst. 1 zakona a. 189/2004 Sb., o kolektivnfm investovani vykonavana na zaklade rozhodnuti 31. prosinec ROZVAHA ke dni: jednotky tis KO Posledni den Posledni den Posledni den minuleho AKTIVA rozhodneho Korekce rozhodneho rozhodneho obdobi-brutto obdobi-netto obdobi Aktiva celkem (I) Pokladni hotovost a vklady u centralnich bank Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papfry prijirnane centralni bankou k refinancovani (I) v tom: a) vydane vladnimi institucemi 4 b) ostatni 5 3 Pohledavky za bankami a duistevnimi zaloinami v torn: a) splatne na poladani b) ostatni pohledavky 8 4 Pohledavky za nebankovnimi institucemi v tom: a) splatne na poladani 10 b) ostatni pohledavky Dluhove cenne papiry 12 v torn: a) vydane vladnimi institucemi 13 b) vydane ostatnimi osobami 14 6 Akcie, podflove listy a ostatni podily 15 7 Ucasti s podstatnym vlivem 16 z toho: v bankach 17 8 ClOasti s rozhodujicim vlivem 18 z toho: v bankach 19 9 DlouhodobY nehmotny majetek z toho: goodwill Dlouhodoby hmotny majetek z toho: pozemky a budovy pro provozni einnost Ostatni aktiva Pohledavky z upsaneho zakladniho kapitalu Naklady a Ofijmy prialich obdobi 26 46,_.,, iiia.4V "--, 67,spo 2se..

21 PASIVA Posledni den rozhodneho obdobi Posledni den minuleho rozhodneho obdobi Pasiva celkem (Z) Zavazky v0ei bankam a druzstevnim zalo2nam v torn: a) splatne na poiadani 3 b) ostatni zavazky Zavazky vcti nebankovnim subjektom v tom: a) splatne na poiadani 6 b) ostatni zavazky Zavazky z dluhovych cennych papin) v tom: a) emitovane dluhove canna papiry 9 b) ostatni zavazky z dluhovych cennych papiru 10 4 Ostatni pasiva Vynosy a vydaje pflatich obdobi Rezervy v tom: a) na cklchody a podobne zavazky 14 b) na dane c) ostatni 16 7 Podfizene zavazky 17 8 Zakladani kapital z toho: a) splaceny zakladni kapital Emisni azio Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku v torn: a) povinne rezervni fondy a rizikove fondy b) ostatni rezervni fondy 23 c) ostatni fondy ze zisku Rezervni fond na novo oceneni Kapitalove fondy Ocenovacl rozdily v torn: a) z majetku a zavazku b) ze zaligovacich derivati) 29 c) z prepootu gasti Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z pfedchozich obdobi Zisk nebo ztrata za Oeetni obdobi Viestni kapittil ( ) _ : Sestaveno dne: Sestavil: PodpisovV zaznam statutarniho organu aetni jednotky: Ing. Vladimir Faber pfedseda pfedstavenstva, :-.=

IC: hlavni pfedmet ainnosti:

IC: hlavni pfedmet ainnosti: Zprava nezavisleho auditora o oveteni qrani zpravy za obdobi od 1.1. 1 do 31.1. 1 Zakladni identifikaeni udaje tleetni jednotky: zapis v obchodnim rejstfiku: obchodni jmeno: sidlo: IC: hlavni pfedmet ainnosti:

Více

V.I.G. ND, uzavreny investicni fond a.s. Vyrocni zprava za rok koncici 31. prosincem 2014

V.I.G. ND, uzavreny investicni fond a.s. Vyrocni zprava za rok koncici 31. prosincem 2014 Vyrocni zprava za rok koncici 31. prosincem 2014 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeznf 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 11 1 Fax +420 222 123 100 Internet www.kpmg.cz

Více

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s.

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s. Vyrocni zprava za rok 2013 VEBA, textilni zavody a. s. Broumov Obsah: 11 Uvodni slovo 21 Ostatni informace 31 Financni vykazy 41 Zprava 0 vztazich 51 VYr0k auditora Uvodni slovo: Vazeni akcionari, vazeni

Více

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, 537 27 Chrudim ICO: 275 2 561 VYR6NJ ZPRAVA za raft 29 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani

Více

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet ww\'v.kpmg.cz

Více

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718 Vyrocni zprava sestavena za rok koncici 31. prosincem 2014 Obsah: 1. Identifikacnf udaje... 3 2. Informace o v'(voji v'{konnosti, Cinnosti a stavajfcim hospodarskem

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) vyrocni ZPRAvA ZA ROK 2011- Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval

Více

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31.

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. BREZNA 2011 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeinf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska repubfika Telephone

Více

DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok 2009-2010. spolecnosti DAICH spol.s r.o.

DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok 2009-2010. spolecnosti DAICH spol.s r.o. DAICH VYROCNI ZPRAVA zarok 29-21 spolecnosti DAICH spol.s r.o. l.uvod SpoleCnost s rucenim omezenym DAICH spol. s.r.o. byla zapsana 27.zafi 1991 do obchodnflio rejstflku Krajskeho soudu v Ceskych Budejovicich,

Více

, v,, VYROCNIZPRAVA. o podnikatelske cinnosti, stavu majetku spolecnosti a podnikatelske Iinii za rok. akciova spolecnost VJIKOLOM~ CERTOVY SCHOOY

, v,, VYROCNIZPRAVA. o podnikatelske cinnosti, stavu majetku spolecnosti a podnikatelske Iinii za rok. akciova spolecnost VJIKOLOM~ CERTOVY SCHOOY , v,, VYROCNIZPRAVA o podnikatelske cinnosti, stavu majetku spolecnosti a podnikatelske Iinii za rok 2013 akciova spolecnost VJIKOLOM~ ~ CERTOVY SCHOOY 23. dubna 2014 Obsah ryrocni zpnivy Str. Organy spoleenosti

Více

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov

Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova18 697 1 Kyjov Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. OBSAH Uvodni slovo predsedy predstavenstva... 3 Obecne udaje o spolecnosti... 4 Struktura akcionaru

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora rperťbe o n nentioí) \ ycj ni-.ork )I (ifleri:rlt I -: rti g jrr kreston cz I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. fondu Private Equity otevřený podílový fond, o ověření účetní závěrky a výroční zprívy

Více

Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 214 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfefof 648/1 a 186 Praha 8 Ceska republika Telephone +42 222 123 11 1 Fax +42 222

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, S. t.o. Pobfeznf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420222123100 Internet

Více

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 vč. ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 paré č.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA URČENÁ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

Více

ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pob1efnl 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420 222 123 100 Internet www.kpmg.cz

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit. s.r.o. Pobrefni 648/1 a 18600 Pra ha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420 222 123

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.kasten.cz OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY KONTAKTY 2 ADRESÁŘ MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI 3 O NÁS 4 SLUŽBY 5 CERTIFIKÁTY 6 VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY 8 LIDÉ 13 ZÍSKANÉ DOTACE 14 UDÁLOSTI

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi

SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi 02 Czech Republic a.s. KONSOLIDOV ANA UCETNi za VERKA ZA ROK KONCiCi 31. PROSINCE 2014 SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi 02 Czech Republic a.s. Konsolidovana (1cetni zaverlrn

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 211 1 Tel.: (+42) 318 647 15, 318 647 152 / Fax: (+42) 315 688 232 / GSM: (+42) 62 368 327 / E-mail: info@kasten.cz IČO: 6295489, DIČ: CZ6295489 / Společnost zapsaná u Městského soudu

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva Český holding, a.s.

Výroční zpráva Český holding, a.s. Výroční zpráva Český holding, a.s. Obsah Obsah Základní údaje 3 Základní kapitál a vlastnická struktura 4 Akcie 5 Zpráva představenstva 7 Plnění usnesení valných hromad Komentář k údajům výkazu zisku a

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

REICO investiční společnost České spořitelny. Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

REICO investiční společnost České spořitelny. Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz REICO investiční společnost České spořitelny Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Základní údaje 2 Náležitosti výroční zprávy 3 Údaje o významných skutečnostech 6 Zpráva o podnikatelské

Více