Registrační číslo projektu: CZ / /1051

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/1.1.01.3/1051"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zadávacímu řízení Dodávka kancelářské techniky, výpočetní techniky a software pro projekt Rekvalifikace účetnictví a praxe e-learning Registrační číslo projektu: CZ / /1051 Zadávací řízení vypisuje firma MAVO s.r.o., Černošická 20, Vonoklasy; IČO: Zadavatel Firma MAVO s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1994 od svého založení se zabývá zejména vzděláváním dospělých s širokým rejstříkem oborů vzdělávání. Firma se snaží o komplexní služby od vyškolení až po uplatnění účastníků školení na trhu práce. Většina realizovaných kurzů je akreditována MŠMT ČR. 2. Stručný popis zakázky Cílem zakázky je najít dodavatele výpočetní techniky, software a kancelářské techniky pro realizaci kurzu účetnictví včetně řízené praxe. Kurz je určen zejména pro osoby s tělesným postižením a osoby pečující o blízkou osobu z toho důvodu bude každému z účastníků kurzu poskytnut notebook s potřebným SW vybavením a bezdrátovým připojením na internet, tiskárna. Kancelář pro managera a lektora bude vybavena PC sestavou s multifunkčním zařízením a notebookem. Součástí dodávky jsou modemy pro bezdrátové internetové připojení (16 ks) a pro ADSL připojení (1 ks) - celkem pro 17 počítačových sestav. Výuky bude probíhat e-learningovou formou doplněnou osobními konzultacemi u účastníků. Podrobná technická a cenová specifikace požadavků na dodavatele je uvedena v příloze č Specifikace zakázky a) Zakázka bude splňovat technickou a cenovou specifikaci uvedenou v příloze č. 1.. Uvedené technické parametry jsou minimální, uvedená cena maximální. b) Při prodlení realizátora s dokončením zakázky řádně a včas je realizátor povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny zakázky za každý den prodlení. c) Realizátor veškerá zařízení zakázky bezplatně zapojí a vyzkouší funkčnost. d) Všechny nabízené výrobky musí splňovat normy platné pro provoz těchto zařízení v ČR. e) Záruční doba zboží bude stanovena minimálně na 24 měsíců. f) Záruční servis a opravy budou provedeny v případě závad ohrožujících chod výuky do 24 hodin, jinak se na lhůty reklamací vztahují zákony platné v ČR. g) Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční vady se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každý den prodlení ode dne prokazatelného vzniku smluvního nároku a za každou vadu. h) Prvky dodávky by měly být maximálně šetrné k životnímu prostředí.

2 4. Zpracování nabídkové ceny a) Realizátor předloží nabídkovou cenu obsahující dle přílohy č. 1: aa) cenu za jednotlivé položky zakázky včetně i bez DPH. bb) celkovou nabídkovou cenu zakázky včetně i bez DPH. b) Celková cena nesmí překročit částku ,60Kč bez DPH. c) Cena za jednotlivá zařízení nesmí překročit limitní částky uvedené u těchto zařízení v příloze č. 1.. d) V ceně zakázky budou zahrnuty náklady na dopravu, zapojení techniky včetně nutných kabelů a vyzkoušení funkčnosti. e) Nabídnutá cena musí být definována jako konečná a bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena pevná se započetím veškerých nákladů, poplatků, cla, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacím řízení. f) Nabídnutou cenu nelze dodatečně měnit. Neúplnost nabídky povede k jejímu vyloučení z dalšího hodnocení. 5. Vymezení úlohy realizátora a) Realizátor má možnost podat pouze jednu nabídku na dodávku výpočetní techniky a kancelářské techniky do zadávacího řízení dle této zadávací dokumentace. b) Vybraný realizátor musí zachovat svoji nabídku ještě dalších 60 dnů od data oznámení, kdy jeho nabídka byla vybrána. 6. Kvalifikační požadavky na realizátora Realizátor musí v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační požadavky: a) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (ne starší 90 dnů k dni podání nabídky), ze kterého bude patrné, že jako předmět podnikání má plnění předmětu zakázky, které je ve vypsaném zadávacím řízení uvedeno - dokládá se kopie. b) Kopie příslušného dokladu o oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list, koncesní listina nebo jiný doklad opravňující k podnikání (ověřené živnostenské listy na všechny činnosti nutné pro plnění předmětu zakázky) c) Seznam významnějších dodávek v posledních třech letech. Chybějící potvrzení výše uvedených kvalifikačních požadavků povede k vyloučení realizátora z dalšího hodnocení. 7. Obchodní podmínky a) Smluvní vztah mezi zadavatelem a úspěšným realizátorem bude upraven samostatnou smlouvou. b) Návrh smlouvy bude součástí nabídky. d) Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat.

3 8. Platební podmínky a) Není přípustné, aby úspěšný realizátor požadoval další platbu za části, které jsou nutné pro provoz zařízení s tím, že nebyly výslovně specifikovány v technické a cenové specifikaci. b) Zadavatel uhradí cenu v české měně bankovním převodem na účet realizátora uvedeného na faktuře nejpozději do 90 dnů po převzetí zboží bez závad a nedodělků a po převzetí faktury. c) Pokud je realizátor plátcem DPH, musí mít faktura charakter daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. d) Přílohou faktury bude dodací list potvrzený kontaktní osobou, která objednávku vystavila, popř. jí určeným zástupcem. e) Odběratel může uhradit fakturu v několika splátkách. f) Případné další platební podmínky budou dohodnuty ve smlouvě o dodávce. 9. Časový harmonogram zakázky a) Všechny položky dodávky budou dodány nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy. b) Položky jsou uvedeny v technické a cenové specifikaci. 10. Formální požadavky na poskytnutou nabídku a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce. b) Nabídka bude v tištěné podobě v jednom originále a dvou kopiích s jasným vyznačením originál a kopie ; současně v elektronické podobě ve formátu pdf na CD. Elektronická verze se nesmí od listinné lišit. 11. Obsahové požadavky na poskytnutou nabídku V nabídce realizátora bude uvedeno: a) Identifikace uchazeče (název, právní forma, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, jméno statutárního zástupce, telefon, , popř. internetové stránky). b) Technická specifikace a cenová nabídka c) Termín dodávky podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem realizátora (včetně ověřené plné moci osoby zmocněné). d) Doložené kvalifikační požadavky (viz bod 6). e) Doplněná a potvrzená příloha č. 2. f) Návrh smlouvy o dodávce. 12. Lhůta pro podání nabídky 1. prosince 2006 Podáním nabídky se rozumí okamžik doručení na adresu (osobně, poštou, kurýrem ) do firmy MAVO s.r.o Místo pro podání nabídky MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, Praha 1 kancelář B406.

4 14. Formální kritéria pro hodnocení nabídky a) Nabídky byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem: ANO NE b) Nabídka obsahuje kompletní identifikaci realizátora: ANO NE c) Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou: ANO NE d) Nabídky obsahuje kvalifikační předpoklady realizátora: ANO NE e) Nabídka obsahuje potvrzené termíny dodávek: ANO NE g) Nabídka splňuje technické parametry a cenové limity, stanovené v technické a cenové specifikaci: ANO NE f) Nabídky obsahuje požadované přílohy: ANO - NE Nesplnění shora uvedených bodů povede k vyloučení realizátora z dalšího hodnocení. 15. Obsahová kritéria nabídky a) Cena. 16. Personální složení hodnotící komise Mgr. Ivana Landsingerová manažerka projektu Ing. Pavel Horálek lektor; poradce pro IT Mgr. Václav Mašek jednatel společnosti MAVO s.r.o. 17. Podmínky zrušení zadávacího řízení a) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z doručených nabídek, zadávací řízení zrušit bez udání důvodu a odmítnout všechny předložené nabídky. b) Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací. 18. Ostatní podmínky a ujednání a) Nelze brát v úvahu jakékoliv výhrady k zadávací dokumentaci. Takové výhrady povedou bez dalšího vyhodnocování k vyloučení realizátora z následného hodnocení. b) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popřípadě upřesnit informace v nabídkách. c) Realizátoři budou po uzavření výběrového řízení písemně vyrozuměni o úspěšnosti jimi podané nabídky. d) Realizátor nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. e) Za ukončení dodávky se bude považovat předání provozuschopného požadovaného zařízení na základě předávacího protokolu zadavateli v termínu uvedeném realizátorem jako termín ukončení. Případné dotazy k zadávací dokumentaci je možné vznést písemně nebo em na osobu oprávněnou jednat: Václav Mašek, tel: ; MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, Praha 1

5 19. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1: Technická a cenová specifikace Příloha č. 2: Čestné prohlášení

6 Příloha č. 1: TECHNICKÁ A CENOVÁ SPECIFIKACE Položka č. 1: Notebook 16 kusů: Procesor Intel Pentium M, Celeron M, Core Solo, frekvence min. 1,4 GHz, min. L2 cache 1MB Pevný disk min. 40 GB Operační paměť min. 256MB Grafická karta se sdílenou nebo vlastní pamětí Kombinovaná optická mechanika DVD/CD-RW nebo DVD-RW LCD displej min. úhlopříčka 15 Vestavěná zvuková karta, mikrofon, reproduktory Vestavěný telefonní modem a síťová karta min. 10/100 Vestavěná WI-FI karta Další výstupy: min. 2-4x USB port, min. 1x slot PCMCIA typ I/II nebo 2.1. Notebook by měl být včetně operačního systému Windows XP Professional. Volitelně je možné k notebooku nabídnout ve stanovené ceně: brašnu, klávesnici USB (CZ), optickou myš, čtečku paměťových karet. Notebooky mohou být od značek: ACER, ASUS, HP Max. cena za 1 kus notebooku: ,40 Kč bez DPH Celková max. cena za položku č. 1: ,40 Kč bez DPH Položka č. 2: Počítač 1 kus: Procesor Intel (socket 775), frekvence min. 2,0 GHz. Základní deska značková s integrovanou grafickou, zvukovou a síťovou kartou (např. Intel, ASUS, MSI), Operační paměť min. 256MB DDR nebo DDR2, upřednostňujeme dvoukanálové. Pevný disk min. 80 GB ATA100, upřednostňujeme 120 GB SATA2 7200ot., 8MB cache WD, Seagate, Hitachi. Kombinovaná optická mechanika DVD/CD-RW nebo DVD-RW (Asus, Teac, LG) Skříň ATX min. 300 W zdroj, provedení midi, middle tower nebo desktop, může být přední USB. Klávesnice PS/2 Myš optická Monitor LCD min. 17 LCD odezva min. 16 ms, jas min. 300 cd/m 2, kontrastní poměr min. 500:1, výrobce např. ACER, LG, Neovo. Operační systém Windows XP Professional. Provedení počítače preferujeme v barvě černo-stříbrné. V těchto barvách by měly být sladěny i ostatní komponenty (LCD, klávesnice, myš, mechaniky) PC sestava muže být i značková, např. ACER, ASUS, HP, FSC. Sestava může být doplněna o sluchátka s mikrofonem, čtečkou paměťových karet. Max. cena za 1 kus počítač: ,70 Kč bez DPH Celková max. cena za položku č. 2: ,70 Kč bez DPH Položka č. 3: Multifunkční zařízení 1 kus: Možnost tisku, skenování, kopírování a faxování.

7 Barevný tisk. Počet stránek za minutu min. 15. Připojení na RJ45, paralelní nebo USB port. Laserová Výrobce HP. Max. cena za 1 kus multifunkční tiskárny: Kč bez DPH Celková max. cena za položku č. 3: Kč bez DPH Položka č. 4: Tiskárna 15 kusů: Připojení na USB port. Upřednostňujeme černobílý tisk, ale může být i barevný. Laserová nebo inkoustová s možností skenování. Výrobce HP. Čtečka paměťových karet výhodou. Max. cena za 1 kus tiskárny: 3 781,50 Kč bez DPH Celková max. cena za položku č. 4: ,70 Kč bez DPH Položka č. 5: Kancelářský software 17 kusů: MS OFFICE Min. musí obsahovat Word, Excel, Powerpoint. Max. cena za 1 kus software: 2 941,20 Kč bez DPH Celková max. cena za položku č. 5: ,40 Kč bez DPH Položka č. 6: Zařízení (modemy) pro připojení k internetu 17 kusů: Pro notebooky pouze mobilní internet CDMA, Internet 4G, GPRS nebo UMTS. Do kanceláře může být zvoleno pevné připojení k internetu nejlépe ADSL a to včetně modemu. Upřednostňujeme O2 czech republic z důvodu dostupnosti služby ve všech lokalitách Prahy. Zařízení (modem) pro notebooky může být interní PCMCIA nebo externí USB 16 kusů. Zařízení pro externí připojení stolního PC přes ethrnet a to včetně spliteru a kabelů 1 kus. 1. Max. cena za 1 kus zařízení - modem: 1680,70 Kč bez DPH Součtová cena za 17 kusů zařízení - modem: ,40 Kč bez DPH

8 Příloha č. 2: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já níže podepsaný.(jméno, příjmení), r.č.:.. bytem ve funkci... čestně prohlašuji, že firma/organizace:.. se sídlem: není v likvidaci nebyl proti ní v uplynulých 3 letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku nepozastavila obchodní činnost nemá v evidenci daní zachycené daňové nedoplatky nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání není proti ní vedeno trestní řízení a nebyla pravomocně odsouzena za podvody, korupci, členství ve zločinecké organizaci nebo jinou nelegální činnost, která poškozuje obchodní zájmy Evropského společenství závažným způsobem neporušila smlouvu nebo nedodržela smluvní ustanovení v rámci jiného zadávacího řízení nebo přidělení grantu financovaného z rozpočtů Evropského společenství. Toto prohlášení se vydává v souvislosti s realizací zakázky - Dodávka kancelářské techniky, výpočetní techniky a software pro projekt Rekvalifikace účetnictví a praxe e-learning. Výše uvedené čestně prohlašuji, vědom si možných trestně právních následků případné nepravdivosti tohoto mého tvrzení podaného čestného prohlášení. V.. dne.... jméno a příjmení oprávněné osoby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku Střední zemědělská škola v Písku poptává více zájemců v rámci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Název zakázky: Dodávka, instalace výpočetní techniky a programového vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli... 2 2. Předmět veřejné zakázky...

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup výpočetní techniky VZ/2014/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy: Střední

Více

Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace se sídlem: Krkonošská 613, 468 61, Desná III IČ: 70982597

Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace se sídlem: Krkonošská 613, 468 61, Desná III IČ: 70982597 Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu dle 12 ods.3 zákona 137/2006 Sb., na dodávky (dále jen zakázka. Zakázka je zadávána v souladu s pravidly a zásadami Smlouvy o založení ES a závaznými pravidly

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, 798 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, 798 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, 798 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Otevřená škola

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0013

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole Základní škola a mateřská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Dodávka serveru a wifi sítě stránka 1 (7) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka serveru a wifi sítě Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (7) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky, systému na elektronické vzdělávání e-learning a na služby související s dodávkou e-learningu. Registrační číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky 1) NÁZEV ZAKÁZKY Technika pro interaktivní výuku, výpočetní technika, LMS systém 2) ZADAVATEL Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software 1. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky, ostatní techniky a software určené pro projekt Počítačem

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kancelářských potřeb

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kancelářských potřeb Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kancelářských potřeb Otevřená společnost, o.p.s. jako hlavní partner rozvojového partnerství ProEquality vypisuje v zastoupení partnerů rozvojového partnerství

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 21/2013 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0027

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Identifikace zadavatele: Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro základní školy žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: ICT vybavení

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky 46/09/80 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadavatel NÁZEV: Ministerstvo práce a sociálních věcí SÍDLO: Na Poříčním Právu 1, Praha 2 IČ: 00551023 ZASTOUPENÝ: Mgr. Martin Žárský

Více