Poruchy spánku a jejich léčba na gerontopsychiatrických odděleních psychiatrické léčebny v Kroměříži průřezová studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy spánku a jejich léčba na gerontopsychiatrických odděleních psychiatrické léčebny v Kroměříži průřezová studie"

Transkript

1 Poruchy spánku a jejich léčba na gerontopsychiatrických odděleních psychiatrické léčebny v Kroměříži průřezová studie J. Lužný, K. Ivanová, E. Doněk Souhrn Příspěvek přináší původní výsledky průřezové studie zkoumající poruchy spánku a jejich léčbu u pacientů hospitalizovaných na ně kte rém z gerontopsychiatrických odděleních Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Autoři si všímají zejména zvolené strategie léčby poruch spánku (obligátní vs fakultativní forma terapie poruchy spánku, léková forma daného preparátu, monoterapie vs kombinovaná terapie poruchy spánku, potenciace či augmentace hypnotik sedativními antidepresivy či antipsychotiky), v kontextu hlavní příjmové diagnózy a ve světle poznatků léčby poruch spánku. Klíčová slova poruchy spánku organické poruchy senioři hypnotika Abstract Sleep disorders and treatment of sleep disorders in Inpatient Gerontopsychiatric Wards of Mental Health Hospital Kroměříž. The authors present original results of cross sectional study focusing on sleep disorders and its treatment in patients hospitalized in sime of inpatient gerontopsychiatric wards of Mental Health Hospital Kroměříž. Management of treatment of sleep disorders is observed (obligatory versus facultative therapy, galenic form of used therapeutic substance, monotherapy versus combined therapy of sleep disorder, potentiation and augmentation of hypnotics by sedative antidepressants or antipsychotics) in context to admission diagnosis and guidelines of sleep disorders treatment. Keywords sleep disorders organic disorders seniors hypnotics Úvod Mezinárodní klasifikace duševních a behaviorálních poruch MKN- 10 zahrnuje dva základní okruhy neorganických poruch spánku, a to dyssomnie (typickým rysem dyssomnií je porucha kvantity, kvality či načasování spánku, s podrobnějším dělením této skupiny poruch spánku na insomnie, hypersomnie a poruchy schématu spánek bdění), dále pak parasomnie (jejichž charakteristikou je abnormní epizodická událost vyskytující se v průběhu spánku s podrobnějším členěním této skupiny poruch spánku na somnambulizmus, noční děsy, noční můry). Neorganická insomnie jako nejčastější druh poruchy spánku je definována jako problematické usínání nebo jako nedostatečně zotavující spánek, vyskytující se u daného jedince alespoň třikrát týdně po dobu nejméně jednoho měsíce, vedoucí k osobnímu dyskomfortu nebo působícím potíže v běžném denním životě. Zároveň není u této 146

2 poruchy spánku znám žádný z organických příčinných faktorů (neurologických či somatických) či závislost na psychoaktivních látkách nebo porucha spánku farmakogenně navozená [1]. Prevalence poruch spánku v široké populaci je odhadována na 20 až 30 % všeobecné populace, s převažujícím výskytem u žen [2 4]. Prevalence klinicky závažné poruchy spánku, interferující se sociálním fungováním a pocitem subjektivní spokojenosti, je odhadována na 6 % všeobecné populace [2]. Diferenciální diagnostika poruch spánku [5] zahrnuje vyloučení fyziologicky snížené potřeby spánku ( short sleepers ) nevedoucí k subjektivnímu nepohodlí jedinců, kteří jinak hodnotí kvalitu svého spánku jako dostačující, dále pak vyloučení zevních faktorů zhoršujících či znesnadňujících spánek (neadekvátní spánková hygiena, environmentální rušící vlivy, chronobio logické faktory, limitované socioekonomické podmínky pro kvalitní spánek, )[4], chybnou interpretaci nespavosti u bezproblémově spících jedinců ( sleep state misperception ), vyloučení neurologické či somatické podstaty poruchy spánku (respirační choroby, endokrinní poruchy Addisonova choroba, Cushingův syndrom, dysfunkce štítné žlázy, revmatická onemocnění s doprovodnou algickou složkou, onkologická onemocnění, bolest nejrůznější etiologie) [2,6]. Problematiku zevních vlivů interferujících s kvantitou či kvalitou spánku blíže studovali francouzští autoři Ohayon a Lemoine [3,7]. Nelze zapomínat ani na fakt, že poruchy spánku jsou rovněž doprovodným jevem u řady duševních poruch, které mají být diagnostikovány přednostně a mají stát v popředí našeho komplexního terapeutického ovlivnění deprese, organické poruchy, závislosti na psychoaktivních látkách, poruchy schizofrenního okruhu, úzkostné poruchy apod [1 2,4]. O výskytu poruch spánku u deprese píše v české literatuře Pidrman [8]. Poruchy spánku ve stáří mají svá specifika vykazují oproti poruchám spánku v mladším věku větší a významnější podíl organického etiopatogenetického pozadí častěji zde nalezneme diskrétní změny v EEG křivkách, funkčních zobrazeních mozku (SPECT, PET) či diskrétní neurologické změny při podrobném neurologickém vyšetření [9]. Je třeba věnovat pozornost k vyloučení takových neurologických poruch jako je spánková apnoe či syndrom neklidných nohou [10]. Rovněž nepřekvapuje, že jsou poruchy spánku průvodním jevem vyskytujícím se u demencí. V populaci seniorů je prevalence poruch spánku podle ně kte rých studií odhadována až na % [11 13], ačkoliv rozsáhlejší studie s dostatečnou robusticitou mapující poruchy spánku u seniorů dosud chybí. Zajímavé je taktéž zjištění Ohayonovy a Lemoinovy studie: téměř třetina (32 %) seniorů starších 75 let užívá pravidelně hypnotika k facilitaci spánku [3]. Citelně chybí studie mapující poruchy spánku u seniorů trpících duševní poruchou, pro kterou jsou léčeni psychiatrem či gerontopsychiatrem. Terapii poruch spánku má vždy předcházet kvalitní spánková anamnéza. Následná terapie má vždy zahrnovat pokus o nefarmakologické ovlivnění spánku: revize principů správné spánkové hygieny (nepospávat během dne, pravidelná doba uléhání i vstávání, omezení zevních rušivých vlivů, vhodné prostředí k usínání, kvalitní lůžko, adekvátní fyzická aktivita během dne, snaha vyhnout se stresu, konfliktům a jiným rozrušením před ulehnutím na lůžko, vyhnout se požití kávy, čaje, alkoholu [14 15], dále pak kognitivně behaviorální terapie (u maladaptivní poruchy chování a dysfunkčního myšlení ve vztahu ke spánku anticipace nespavosti, kognitivní restrukturalizace), restrikce doby spánku (znamená omezení času tráveného v posteli na dobu spánku), případně spánková deprivace [15]. Pokud se slovy Vinaře pacient i lékař vzdali naděje, že je možné odhalit a odstranit příčinu nespavosti, saháme po hypnotiku [16], preferenčně bychom měli volit zejména nebenzodiazepinová hypnotika, resp. Z sloučeniny : zopiklon, zolpidem, zaleplon, i když ani použití (zejména pak dlouhodobé) této skupiny hypnotik není zcela bezproblémové [17 18]. Léčba poruch nespavosti se tak v běžné lékařské praxi stává nejen dovedností, ale i skutečným uměním. Metodika Ke dni byla uspořádána jednoduše designovaná průřezová studie, mapující problematiku poruch spánku u pacientů hospitalizovaných na ně kte rém z gerontopsychiatrických oddělení Psychiatrické léčebny v Kroměříži. K tomuto dni byla prozkoumána lékařská příjmová vyšetření, dále byly sledovány základní demografické údaje, hlavní příjmová diagnóza, přítomnost poruchy spánku stanovená na základě diagnostických kritérií MKN 10, ať již v anamnéze či zachycená během hospitalizace na gerontopsychiatrickém lůžku psychiatrické léčebny v Kroměříži. Dále pak byly studovány elektronické formy ordinací všech pacientů zahrnutých do této průřezové studie sledován byl typ použité hypnotické medikace, léčebná strategie ovlivnění poruchy spánku (obligátní vs fakultativní forma terapie poruchy spánku, léková forma daného preparátu, monoterapie vs kombinovaná terapie poruchy spánku, potenciace či augmentace hypnotik sedativními antidepresivy či antipsychotiky). Hypnotikem rozumíme látky zařazené do 2. (benzodiazepiny) a 3. generace hypnotik (nebenzodiazepinová hypnotika tzv. Z sloučeniny: zopiklon, zolpidem, zaleplon) a také ostatní látky s hypnotickým účinkem, podané ve večerní dávce s cílem využít jejich hypnotického účinku (antipsychotika, sedativně působící antidepresiva, melatonin) [14]. Výsledky studie byly statisticky zpracovány metodami deskriptivní statistiky. Výsledky a závěry Popisné charakteristiky souboru Zkoumaný soubor tvořilo celkem 235 subjektů. Genderovou většinou mezi zastoupenými pacienty hospitalizovanými na ně kte rém z gerontopsychiatricých oddělení Psychiatrické léčebny v Kroměříži jsou ženy (tab. 1). Ženy jako pacientky v našem souboru vykazují rovněž vyšší průměrný 147

3 věk (73,6 let) oproti pacientům mužům (66,1 let) (tab. 2). Nejčastější příjmovou diagnózou při přijetí pacienta na gerontopsychiatrické lůžko Psychiatrické léčebny v Kroměříži je organická duševní porucha (F0, nejčastější nosologické jednotky zde zastoupené jsou Alzheimerova demence, vaskulární demence, smíšené demence, jiné typy demencí, organická porucha s bludy, organická porucha nálady) a to jak u mužů (39,2 % příjmových diagnóz), tak i u žen (více než polovina všech příjmových diagnóz). Druhou nejčastější skupinu příjmových diagnóz v našem souboru tvořily poruchy schizofrenního okruhu (F2) často u pacientů s mnohaletým průběhem tohoto typu onemocnění, kteří dosáhli věku seniorů, a jsou tudíž směřováni k hospitalizaci na gerontopsychiatrické lůžko. O třetí místo v příjmových diagnózách se dělí u mužů závislosti na psychoaktivních látkách (celkově 22,9 % ze všech příjmových diagnóz u mužů, s dominantním zastoupením syndromu závislosti na alkoholu), u žen pak na třetí příčce nejčastějších příjmových diagnóz stojí afektivní poruchy (8,1 % ze všech příjmových diagnóz u žen, s dominantním zastoupením depresivní poruchy unipolární, bipolární i rekurentní) (tab. 3). Nespavost, stanovená anamnesticky či klinicky za hospitalizace dle diagnostických kritérií MKN 10, tvořila u žen lehce přes 91 % ze všech hospitalizovaných pacientek na gerontopsychiatrickém lůžku Psychiatrické léčebny v Kroměříži, u mužů lehce přes 90 % ze všech hospitalizovaných pacientů na gerontopsychiatrickém lůžku (tab. 4). Nespavost byla ve sledovaném souboru pacientů léčena převážně trvalou, každodenní medikací, a to jak u mužů, tak i u žen. Fakultativní terapie nespavosti ad hoc dle potřeby byla ordinována zhruba u třetiny pacientů sledovaného souboru (tab. 5). Tab. 1. Soubor podle pohlaví. Absolutně Relativně (%) soubor celkem ,0 muži 74 31,5 ženy ,5 Tab. 2. Průměrný věk souboru. Aritmetický průměr SD soubor celkem 71,2 10,3 muži 66,1 10,7 ženy 73,6 9,2 SD směrodatná odchylka Terapie nespavosti u podsouboru pacientů trpících nespavostí Nefarmakologická léčba Pokus o nefarmakologickou léčbu byl učiněn přibližně u 90 % pacientů. Nejčastějšími nefarmakologickými intervencemi byly restrikce celkové doby pobytu v lůžku a kognitivní restrukturalizace (s ohledem na úroveň pacientových kognitivních schopností). Nefarmakologická intervence byla úspěšná přibližně v 5 %. Nefarmakologická léčba nespavosti se v souboru našich pacientů a s ohledem na jejich příjmové diagnózy jeví jako poměrně málo účinná. Přesto, zhruba každá dvacátý pacient z nefarmakologické intervence profituje. Jako nejúspěšnější se jeví restrikce doby pobytu v lůžku (lůžko je k dispozici jen ke spánku). Tab. 3. Hlavní příjmové diagnózy souboru dle kategorií MKN- 10. Muži (abs.) Muži (%) Ženy (abs.) Ženy (%) Celkem (abs.) Celkem (%) F , , ,8 F ,9 7 4, ,2 F , , ,9 F3 2 2,7 13 8,1 15 6,5 F4 3 4,1 5 3,1 8 3,4 F6 1 1,4 0 0,0 1 0,4 F7 4 5,4 5 3,1 9 3,8 F0 organické duševní poruchy, F1 závislosti na psychoaktivních látkách, F2 poruchy schizofrenního okruhu, F3 afektivní poruchy, F4 úzkostné poruchy, F6 poruchy osobnosti, F7 mentální retardace Tab. 4. Výskyt nespavosti. Nespavost ano Nespavost NE abs. % abs. % muži 67 90,5 7 9,5 ženy ,3 14 8,7 celkem ,1 21 8,9 Tab. 5. Farmakologická léčba. Trvalá medikace Fakultativní medikace abs. % abs. % muži 41 61, ,8 ženy 98 66, ,7 celkem , ,1 148

4 Tab. 6. Typ medikace při stálé terapii nespavosti. Monoterapie Dvojkombinace Trojkombinace Více než 3 preparáty abs. % abs. % abs. % abs. % muži 28 68,3 9 21,9 3 7,3 1 2,5 ženy 69 70, ,4 8 8,2 0 0,0 celkem 97 69, ,6 11 7,9 1 0,7 Tab. 7. Typ medikace při fakultativní terapii nespavosti. Monoterapie Dvojkombinace Trojkombinace více než 3 preparáty abs. % abs. % abs. % abs. % muži 19 73,1 7 26,9 0 0 ženy 38 77, ,4 0 0 celkem 57 76, ,0 0 0 Tab. 8. Zvolená léková forma při stálé terapii nespavosti. Tablety Kapky Injekce abs. % abs. % abs. % muži 36 87,8 4 9,8 1 2,4 ženy 91 92,9 7 7,1 0 0,0 celkem ,4 11 7,9 1 0,7 Tab. 9. Zvolená léková forma při fakultativní terapii nespavosti. Tablety Kapky Injekce abs. % abs. % abs. % muži ženy celkem Farmakologická léčba Naprosto převažující formou stálé terapie nespavosti u sledovaného souboru pacientů tvoří monoterapie. Zhruba u jedné pětiny byla zvolena dvojkombinační léčba nespavosti preparáty ze dvou rozdílných terapeutických skupin, trojkombinace preparátů byla zvolena ojediněle (zejména se jednalo o pacienty se schizofrenním onemocněním v anamnéze s mnohaletým či celoživotním průběhem tohoto základního onemocnění, s reziduálními či obtížně terapeuticky zvládnutými symptomy). Čtyřkombinace preparátů se vyskytla zcela raritně (jedenkrát) jako ultimum refugium u muže se souběhem paranoidní schizofrenie a středně těžké mentální retardace s agresivními rapty, zcela refrakterní ku předchozí terapii (tab. 6). U fakultativní terapie nespavosti sledovaného souboru byla opět převažující formou léčby nespavosti monoterapie, kombinační terapie třemi nebo více preparáty nebyla zaznamenána ani jednou (tab. 7). Převažující lékovou formou u fixní terapie nespavosti sledovaného souboru tvořila tabletová galenická forma preparátu. U pacientů zejména s polykacími potížemi pak byla preferenčně zvolena jiná léková forma preparátu (nejčastěji formou kapek, zcela raritně a kazuisticky formou parenterální aplikace) (tab. 8). U fakultativní formy terapie nespavosti byla zvolena jednoznačně tabletová léková forma preparátů. Jiné lékové formy (kapky, parenterální léková forma) nebyla zaznamenána ve sledovaném souboru ani na kazuistické úrovni (tab. 9). V monoterapii nespavosti byl nejčastěji zvolenou generickou látkou tiaprid, a to u mužů (27,7 % ze všech zvolených účinných látek) i u žen (24,3 % ze všech zvolených účinných látek). V pořadí nejčastěji užitých látek při monoterapii nespavosti ve sledovaném souboru pak těsně následuje melperon (zhruba pětina ze všech zvolených účinných látek), třetí nejčastěji použitou látkou v monoterapii nespavosti sledovaného souboru byl prometazin. V dalším pořadí zvolených látek figurují benzodiazepiny, klasická antipsychotika, antidepresiva s hypnosedativním potenciálem, Z- sloučeniny. Na gerontopsychiatrických odděleních Psychiatrické léčebny v Kroměříži rovněž sbíráme zkušenosti s použitím moderního preparátu melatoninu v terapii nespavosti (tab. 10). U dvojkombinační stálé i fakultativní léčby nespavosti byl nejčastějším hlavním preparátem zvolen tiaprid, ke kterému byla přidána další hypnoticky působící látka nejčastěji melperon (téměř u třetiny pacientů), následován benzodiazepiny a prometazinem (téměř u pětiny pacientů). Minoritní byly kombinace tiapridu s antipsychotikem či antidepresivem, popř. jiné kombinace (tab. 11). Diskuze a závěr V porovnání s literárně popsanou prevalencí nespavosti u všeobecné populace dospělých jedinců (prevalence % dle jednotlivých souborů, srov. Ohayon et al [3]) a s prevalencí nespavosti u seniorů žijících v komunitě (prevalence % dle jednotlivých souborů, srov. Rao et al [12 13]) jsme v souboru pacientů hospitalizovaných na gerontopsychiatrickém 149

5 Tab. 10. Nejčastější typ zvoleného preparátu při monoterapii nespavosti (stálé i fakultativní). Muži Ženy Celkem Účinná látka abs. % abs. % abs. % tiaprid 13 27, , ,3 melperon 10 21, , ,5 prometazin 4 8, , ,4 levomepromazin 3 6,4 9 8,4 12 7,8 lorazepam 3 6,4 7 6,5 10 6,5 mirtazapin* 2 4,3 8 7,5 10 6,5* jiné BZD 2 4,3 4 3,7 6 3,9 trazodon* 1 2,1 5 4,7 6 3,9* haloperidol 2 4,3 4 3,7 6 3,9 mianserin* 0 0,0 5 4,7 5 3,2* fluvoxamin* 1 2,1 3 2,8 4 2,6* melatonin 3 6,4 1 0,9 4 2,6 jiné látky 1 2,1 2 1,8 3 1,9 Z- sloučeniny 1 2,1 1 0,9 2 1,3 zuklopentixol 1 2,1 0 0,0 1 0,6 BZD benzodiazepiny * sedativně působící antidepresiva (v součtu celkem 16,2 %) Tab. 11. Nejčastější typ dvojkombinací preparátů s hlavním hypnotickým či pomocným hypnotickým účinkem při terapii nespavosti (stálé i fakultativní). Muži Ženy Celkem Účinná látka abs. % abs. % abs. % tiaprid + melperon 5 31, , ,3 tiaprid + BZD 3 18,8 7 1, ,9 tiaprid + prometazin 3 18,8 6 18,8 9 18,8 tiaprid + antidepresivum 1 6,3 4 12,5 5 10,4 tiaprid + antipsychotikum 2 12,5 3 9,4 5 10,4 jiná dvojkombinace 2 12,5 2 6,3 4 8,3 BZD benzodiazepiny lůžku v Psychiatrické léčebně v Kroměříži nalezli velmi vysoký výskyt nespavosti, stanovené na základě diagnostických kritérií MKN- 10 (téměř u 91 % všech pacientů sledovaného souboru). Toto naše zjištění jsme se pokoušeli srovnat s ostatními autory, avšak studiem nám dostupné literatury jsme nezaznamenali data s uspokojivou robusticitou evidence based medicine, pocházející z rozsáhlejšího výzkumu mapující oblast výskytu nespavosti u pacientů hospitalizovaných právě v gerontopsychiatrickém zařízení institucionálního typu. Nejčastější formou terapie nespavosti u pacientů hospitalizovaných na gerontopsychiatrickém lůžku Psychiatrické léčebny v Kroměříži je fixní farmakologická terapie, kdy je hypnotikum podáno jako součást každodenní ordinace (zhruba u 2/ 3 pacientů). Pokus o nefarmakologické ovlivnění spánku byl učiněn v přibližně 90 %, avšak s poměrně vysokou mírou neúspěchu (pouze 5% úspěšnost při nefarmakologické léčbě). V managementu léčby dále následuje farmakologická léčba. Vzhledem ke spektru pacientů sledovaného souboru dle příjmové diagnózy (častý výskyt chronifikovaného duševního onemocnění, které stárne s pacientem, onemocnění s reziduálními příznaky, agresivními doprovodnými symptomy) je dle našeho názoru fixní terapie nespavosti ospravedlnitelná. Fakultativní terapie nespavosti je u nás používána poměrně pružně dle aktuálního klinického stavu pacienta, ve spolupráci s pacientem samotným tato strategie dle našich zkušeností pomáhá aktivní participaci pacienta na léčbě, pomáhá zachování a rozvoji jeho autonomie a rozhodovacích schopností, dále pak přispívá k větší adherenci pacienta k terapii jako celku a je pacienty samotnými hodnocena pozitivně. Převažující tabletová léková forma hypnotika je našimi pacienty dobře přijímána, u pacientů s polykacími potížemi však vzhledem k většímu subjektivnímu komfortu pacienta neváháme použít kapkové lékové formy, která je lépe tolerována i hodnocena pacienty zejména s dysfagickými obtížemi. Parenterální léková forma hypnotické terapie je v naší praxi zcela raritní a je volena spíše jako poslední z terapeutických možností, jak nespavost ovlivnit, vzhledem k nejméně vyhovujícímu komfortu při aplikaci parenterálního preparátu. 150

6 Mezi preferenčně volenými hypnotickými účinnými látkami v našem souboru patří šetrné preparáty, které hodnotíme z pohledu benefit to risk ratio tak, aby pacientovi přinášely maximální užitek při minimálních rizicích či vedlejších účincích (tiaprid, melperon). Naší snahou je odklánět se od paušálního použití antipsychotik, působících mnohdy značně sedativně či způsobujících nepříjemné vedlejší účinky vzhledem ke specifikům užití psychofarmak v gerontopsychiatrii je třeba v tomto směru zejména zmínit větší senzitivitu gerontopsychiatrických pacientů k extrapyramidovým a anticholinergním vedlejším účinkům psychofarmak (anticholinergní vedlejší účinky navíc potencují riziko kognitivní a mnestické deteriorace pacientů včetně výskytu amentiformních stavů a dokonce i farmakogenních delirií, srov. Pidrman [17 18]). Obligátní je v tomto ohledu vyhnutí se např. tricyklickým antidepresivům, které jsme ve sledovaném souboru nezaznamenali ani jednou. Komplexně o psychofarmakologii seniorů a aktuálních poznatcích této specifické podoblasti psychofarmakologie pojednává z českých autorů Pidrman, na jehož publikace zájemce odkazujeme [17 18]. Získáváme první zkušenosti s použitím melatoninu, jehož přínos v terapii nespavosti u gerontopsychiatrických pacientů hodnotíme dle našich zkušeností předběžně kladně. Zajímavé je v námi sledovaném souboru častější použití haloperidolu než např. Z sloučenin tento výsledek je zřejmě ovlivněn vyšší mírou zastoupení seniorů s onemocněním schizofrenního okruhu (25,9 %), případně s výrazným a jinak neovlivnitelným psychomotorickým neklidem (zastoupení blíže nebylo nesledováno), a dokumentuje tak specifika léčby poruch nespavosti u těchto seniorů. Z pohledu delší časové perspektivy je pak u těchto pacientů výhodnější právě použití antipsychotika v malé, avšak dosud účinné dávce, oproti dlouhodobému použití Z sloučenin (i u Z sloučenin hrozí riziko vzniku syndromu závislosti při jejich dlouhodobému užívání; kazuisticky jsme u Z sloučenin dokonce pozorovali i odvykací stav s deliriem, pozn. autorů). Poměrně časté je v námi sledovaném souboru použití benzodiazepinů v léčbě nespavosti, které užíváme zejména v počátečních dnech hospitalizace, nežli postupnou titrací dávek vhodnějších psychofarmak dosáhneme cílového terapeutického účinku. Benzodiazepiny volíme v rámci krátkodobé léčebné strategie, neboť účinek benzodiazepinů nastupuje rychle, zatímco v případě ostatních psychofarmak (antipsychotik, antidepresiv) pozorujeme jejich cílový účinek až s časovou prodlevou. V monoterapii poruch spánku u seniorů hospitalizovaných na gerontopsychiatrických odděleních psychiatrické léčebny v Kroměříži převažuje tiaprid, následovaný melperonem a sedativními antidepresivy. Použití sedativně působících antidepresiv je na základě statistického rozboru častější (celkem 16,2 %) než by odpovídalo zastoupení pacientů s depresivní či úzkostnou poruchou (F3 + F4: 9,9 %). Zdůvodnění tohoto rozdílu spatřujeme v použití antidepresiva se sedativním potenciálem i u pacientů trpících ně kte rou z forem demence s výraznými doprovodnými behaviorálními a psychologickými příznaky demence (behavioral and psychological symptoms of dementia BPSD), zejména pak úzkostí, depresivním poklesem nálady či nespavostí, což nadhodnocuje zastoupení sedativně působících antidepresiv v monoterapii nespavosti u celého sledovaného souboru. V provedené průřezové studii chybí podrobnější rozdělení použité hypnotické medikace podle příjmových psychiatrických diagnóz a tedy i statistické šetření případné korelace mezi těmito významnými proměnnými, což zároveň považujeme za citelnou limitaci naší studie. Důvodem tohoto opomenutí byly obavy z přílišného rozmělnění základního souboru do sedmi základních skupin psychiatrických diagnóz F0 F7, což by činilo interpretaci výsledků o použité hypnotické medikace značně problematickou. Studie zjišťující použití daného hypnotika vzhledem k základní příjmové psychiatrické diagnóze by se přitom jevila jako vysoce žádoucí, vyžadovala by však podstatně větší rozsah zkoumaného souboru. Dále je třeba poukázat na skutečnost, že v této studii tvořili sledovaný soubor senioři hospitalizovaní na gerontopsychiatrickém lůžku psychiatrické léčebny v Kroměříži pro ně kte rou z duševních poruch. Výsledky studie tedy můžeme interpretovat pouze ve vztahu k tomuto faktu a specifikám uvedené části populace seniorů. Výzvou pro naši praxi by měla být vždy důsledná snaha o podrobnou spánkovou anamnézu včetně diferenciálně diagnostické rozvahy, dále pak použití nefarmakologických intervencí u všech poruch spánku vyskytujících se u seniorů a tyto nefarmakologické intervence by se zároveň měly stát prvním krokem léčby nespavosti. Nefarmakologické intervence by se přitom neměly omezovat na pouhý jednorázový pokus o ovlivnění poruchy spánku, ale měly by být začleněny do komplexního a systematického managementu léčby nespavosti. Monitoring a hodnocení strategie léčby nespavosti na gerontopsychiatrických odděleních psychiatrických léčeben by se rovněž mohly stát námětem pro celoústavní odborné semináře, které se ve většině psychiatrických léčeben konají. Máme za to, že problematika poruch spánku u seniorů trpících duševní poruchou, může být významnou skutečností a výzvou pro důslednější diagnostiku i léčbu a to nejen pro psychiatry, ale i pro geriatry, praktické lékaře a lékaře jiných odborností, pečujících o tuto specifickou skupinu seniorů. Literatura 1. Smolík P. Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf Jessenius Semple D, Smyth R, Burns J et al. Oxford Handbook of Psychiatry Oxford Handbooks Series. Oxford: Oxford University Press Ohayon MM, Lemoine P. Sleep and insomnia markers in the general population. Encephale 2004; 30 (2): Dollander M. Etiology of adult insomnia. Encephale 2002; 28 (6 Pt 1):

7 5. Ancoli- Israel S, Martin JL. Insomnia and daytime napping in older adults. J Clin Sleep Med 2006; 2 (3): Drummond SP. Searching for the brain bases of insomnia. J Clin Sleep Med 2006; 2 (3): Ohayon MM, Lemoine P. A connection between insomnia and psychiatric disorders in the French general population. Encephale 2002; 28 (5 Pt 1): Pidrman V. Deprese seniorů. Čes Ger Rev 2005; 3 (2): Wooten V. Sleep disorders in geriatric patients. Clin Geriatr Med 1992; 8 (2): Neubauer DN. Sleep problems in the elderly. Am Fam Physician 1999; 59 (9): , Ohayon MM, Vecchierini MF. Normative slep data, cognitive function and daily living activities in older adults in the community. Sleep 2005; 28 (8): Rao V, Spiro JR, Samus QM et al. Sleep disturbances in the elderly residing in assisted living: findings from the Maryland Assisted Living Study. Int J Geriatr Psychiatry 2005; 20 (10): Rao V, Spiro JR, Samus QM et al. Insomnia and daytime sleepiness in people with dementia residing in assisted living: findings from the Maryland Assisted Living Study. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (2): Pidrman V. Psychofarmakoterapie u seniorů. In: Bouček J, Pidrman V (eds). Psychofarmaka v medicíně. Praha: Grada Publishing 2005; 37: Borzová K. Nefarmakologická léčba nespavosti. In: Spánek a zdraví. Sb. abstrakt. Sanofi- Synthelabo Vinař O, Bouček J, Pidrman V. Kompendium neurologie a psychiatrie. VIII. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi. Praha: Léčiva Praha Pidrman V. Demence. Praha: Grada Publishing Pidrman V. Indikace antidepresiv v léčbě seniorů. Čes Ger Rev 2009; 7 (1): Doručeno do redakce Schváleno k publikování MU Dr. Mgr. Jan Lužný 1,2 doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, PhD. 2 prim. MU Dr. Emanuel Doněk 1 1 Psychiatrická léčebna v Kroměříži 2 Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci MUDr. Mgr. Jan Lužný Vystudoval všeobecné lékařství na LF MU v Brně (promován 2005) a ekonomiku a řízení zdravotnictví management zdravotnictví na LF UP v Olomouci (promován 2009). Začínal jako sekundární lékař na interním oddělení nemocnice v Přerově, posléze působil jako interní doktorand na Psychiatrické klinice FN Olomouc, od roku 2007 působí jako sekundární lékař Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Mezi předměty jeho profesního zájmu patří sledování kvality života u seniorů s duševní poruchou (téma dizertační práce) a řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví. 152

Závislost na zolpidemu u seniorů

Závislost na zolpidemu u seniorů Závislost na zolpidemu u seniorů souborný článek Jan Chalany souhrn Summary Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Kontaktní adresa: Bc. Jan Chalany Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Havlíčkova 1265 767

Více

MUDr. Miroslav Moráň Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění, Neurologická klinika FN Brno

MUDr. Miroslav Moráň Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění, Neurologická klinika FN Brno FARMAKOLOGIE NESPAVOSTI MUDr. Miroslav Moráň Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění, Neurologická klinika FN Brno V krátkém přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky nespavosti, jejich

Více

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi

3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi. Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi v praxi 4/2014 psychiatrie 3 Léčba paliperidon palmitátem v klinické praxi Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 5 Agomelatin jeho využití v klinické praxi MUDr. Sylva Racková, Ph.D.; MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

AKTUÁLNÍ FARMAKOTERAPIE APIE

AKTUÁLNÍ FARMAKOTERAPIE APIE Farmakologie nespavosti MUDr. Miroslav Moráň V krátkém přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky nespavosti, jejich možné příčiny, stručný přehled léčebných možností, podrobněji jsou rozvedeny možnosti

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Marie Malinová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Marie Malinová Poruchy spánku a jejich vliv na duševní zdraví a kvalitu života dospělých

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Pavel Ressner Centrum pro diagnostiku a léčbu extrapyramidových onemocnění a kognitivních poruch, Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba Článek podává přehled

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Závěrečná práce: Vypracovala: Vliv depresívního onemocnění na způsobilost k řízení motorového vozidla Mgr. et

Více

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou 78 Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou Martina Maříková Nemocniční lékárna, FN Hradec Králové Deprese je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v dospělé populaci a zároveň patří

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE E. ÈEŠKOVÁ SOUHRN V následujícím článku je krátce shrnuta problematika bipolární poruchy včetně dostupných údajů týkajících se starší populace. Věnujeme pozornost klinickému

Více

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Neurologická klinika Pavel Martínek Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi Assessment of activities of daily living in

Více

Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě. Marie Valníčková

Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě. Marie Valníčková Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě Marie Valníčková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice demence. Teoretická část je zaměřena na stáří a jeho aktuální

Více

Kamila Marková, Martina Jedlinská, Kristýna Šoukalová. Abstrakt. Abstract. korespondence: kamcamarkova@seznam.cz. roč. 4, č. 1/2013 ISSN 1804-2740

Kamila Marková, Martina Jedlinská, Kristýna Šoukalová. Abstrakt. Abstract. korespondence: kamcamarkova@seznam.cz. roč. 4, č. 1/2013 ISSN 1804-2740 roč. 4, č. 1/2013 VZTAH REMINISCENČNÍCH AKTIVIT A DEPRESIVITY SENIORŮ V INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI THE RELATIONSHIP BETWEEN REMINISCENCE ACTIVITIES AND DEPRESSION OF SENIORS IN INSTITUTIONAL CARE Kamila Marková,

Více

Diagnostikujeme správně a včas demenci?

Diagnostikujeme správně a včas demenci? Přehledová práce Diagnostikujeme správně a včas demenci? J. Lužný: Diagnostikujeme správně a včas demenci? Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta OU v Ostravě, Ostrava Psychiatrická

Více

Péče o pacienty s kognitivní poruchou

Péče o pacienty s kognitivní poruchou Péče o pacienty s kognitivní poruchou ISBN 978-80-254-0177-4 9 788025 401774 PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU edice Vážka 2007 Tato publikace vznikla v rámci projektu Centrum praktického vzdělání

Více

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU EV public relations 2007 Tato publikace vznikla v rámci projektu Centrum praktického vzdělání ve zdravotně sociálních službách. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI as. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Erik Herman prim. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Robert Mikulík doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc. doc. MUDr. Jan Roth,

Více

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Hana Sovinová a Ladislav Csémy Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sestavili: Hana Sovinová a Ladislav Csémy STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ. MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org. Petr Mistoler, www.psychiatr.org

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ. MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org. Petr Mistoler, www.psychiatr.org 1 ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org 2 1. Souhrn a klíčová slova Východisko: Závislost na návykových látkách a jejich škodlivé užívání u lidí

Více

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

Smysluplnost života ve stáří

Smysluplnost života ve stáří Smysluplnost života ve stáří J. Ondrušová Souhrn Smysluplnost života ve stáří patří mezi nejvýznamnější salutogenní faktory, je jednou z položek kvality života a její ztráta souvisí s výskytem deprese.

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI MUDr. Dagmar Přikrylová Psychiatrická klinika FN Olomouc Tento článek je zaměřen na poruchy chování dospělých z pohledu interní medicíny. Poruchy chování jsou rozděleny

Více

Psychiatrie. Abstrakta. XI. konference ambulantních psychiatrů. 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PRO PRAXI

Psychiatrie. Abstrakta. XI. konference ambulantních psychiatrů. 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 2014 www.solen.cz ISSN 1803-5914 ISBN 978-80-7471-088-9 Abstrakta XI. konference ambulantních psychiatrů 27. 28. listopadu 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc Časopis je indexován

Více

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Veronika Benešová a kolektiv 2003 OBSAH Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Autoři: V. Benešová, J. Boleslav, L. Brož, A. M. Čelko, I. Černá, M. Grivna, J.

Více

Neuropsychiatrické obtíže u roztroušené sklerózy

Neuropsychiatrické obtíže u roztroušené sklerózy Neuropsychiatrické obtíže u roztroušené sklerózy Mgr. Jana Blahová Dušánková Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd

Více