81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku"

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2013 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram A. Příjmy (vč. DPH) účet číslo název členské příspěvky příjem z poskytovaných služeb příjem z pronájmu (ČRS,radia,02) příjem z pronájmu (1.SčV) příjmy z úroků příjem z pronájmu mov.věcí příjem z prodeje - šrot pojištění majetku (1.SčV) přefa. popl. za převedení vody maj. města Příbram (voda vrácená) 224,7 14,0 400, ,0 30,0 6,0 5,0 189,0 163,7 Součet ,4 Stav účtů k : účetč /0800 účetč /4300 účetč / ,7 1,8 2400,3 Součet 5698,8 A. Plánované příjmy vč. zústatku na účtech celkem 33125,2 8. Výdaje 81. Provoz Svazku vč. oprava udržování VH majetku Svazku Platy zaměstnanců v prac. poměru Pov. pojistné - sociální Pov. pojistné - zdravotní Ostatní pov. poj. Nákupy mat. j.n. Teplo EI. energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultace, porad. a právní služby 1060,0 280,0 95,0 7,0 80,0 20,0 12,0 40,0 14,0 80,0 250,0 40,0 200,0

2 Školení Nákupy ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní služby (ostraha.provize, geom. plány,znalecké posudky) Platby daní a popl. Pozemky 3,0 360,0 8672,5 16,0 2,0 30,0 800,0 5600,0 200,0 81. Celkem 17861,5 82. Inv. činnost Svazku 82a) Vodárenský majetek 1. úv Kozičín - dieselagregát 2. VOJ Kamenná - telemetrie 3.1 Posilující ČS pro Hluboš 4. Zadávací dokumentace ÚV Hvězdička 500,0 150,0 700,0 2700,0 82a) Celkem 4050,0 82b) Kanalizační majetek 82b) Celkem 82c) Průmyslový vodovod Uzavírací šoupě v úseku Pb V - spoj. věž 100,0 82c) Celkem 100,0 82d) Příspěvky člen. obcím 1. Příspěvky na prostou reprodukci 2. Rezerva na nepředvídané události 3. Daň z příjmů 2400,0 2370,0 640,0 82d) Celkem

3 Rekapitulace (vč. DPH) A. Příjmy vč. zústatku na účtech 33125,2 B. Výdaje B1. Provoz Svazku B2a) Vodárenský majetek B2b) Kanalizační majetek B2c) Průmyslový vodovod B2d) Příspěvky členským obcím 17861,5 4050,0 100,0 B. Výdaje celkem 27421,5 c. Úhrada předp. nájemného 1000,0 O.,Úhrada za vodu vrácenou 163,7 E. Úhrada úvěru od ČMZRB 3120,0 F. Úhrada úvěru ČS spoř. (ČOV Dubenec) úrok z úvěru 1400,0 20,0 Výdaje B až F 33125,2 Příjmy (A) - Výdaje (B až F) (návrh rozpočtu je vyrovnaný) 0,0 V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem Vypracoval: Ing. Mixl projednáno ve správní radě Svazku dne: 15. března 2013 Schváleno ve VH Svazku dne:.

4 Příloha č.3 pro jednání VB Komentář k rozpočtu na rok 2013 Plán příjmů na rok 2013 A. Plán příjmů vychází jednak z postoupení práv (nájemného) provozovateli I.SčV a.s. zakalkulovaného ve schválené kalkulaci vody předané, průmyslové, vodného a stočného na rok 2013 v celkové částce ,0. Dále jsou do příjmů zahrnuty příjmy sesrnluvněné s ČRS, Radiem Prácheň, ČR 2,02 a s.p. Diamo v celkové výši 400,0. Jedná se o příjmy z pronájmu. Další částkou v oblasti příjmů tvoří členské příspěvky obcí a města Příbram ve výši 224,7 a úroky z bankovních účtů Svazku v předpokládané výši 30. V oblasti příjmů je dále uvedeno pojištění vodohospodářského majetku ve výši 189 a příjem za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 163,7. Jedná se o položky, které jsou přefakturovávány provozovateli a objevují se rovněž ve výdajích. V plánovaných příjmech Svazku obcí pro rok 2013 jsou uvedeny zůstatky na účtech Svazku k v celkové výši 5.698,8. Plánované příjmy v návrhu rozpočtu včetně zústatku na účtech k činí celkem ,2. Plán výdajů na rok 2013 B1. V plánu výdajů na provoz Svazku (vč. oprava udržování VH majetku Svazku) se vychází jednak ze skutečnosti roku 2012 a předpokládaných potřeb roku V položce 5163 je zahrnuto pojištění vodohospodářského majetku Svazku (189 ) u ČS pojišťovny, které se přefakturovává provozovateli a pojištění služebního vozidla. Položka opravy a udržování - tato položka obsahuje především finanční částku na předpokládané opravy vodohospodářského majetku Svazku (viz Příloha k návrhu rozpočtu). V položce 5179 je částka 800,0, cožje předpoklad za služby, které bude Svazek v letošním roce požadovat. Položka 5362 obsahuje platby daní (daň silniční, daň z nemovitostí, daň z příjmu, platbu DPH vč. PDP). Plánované výdaje na provoz Svazku činí celkem ,5. B2a) V plánu výdajů na vodárenský majetek Svazku je uvedeno doplnění ÚV Kozičín o dieseagragát, neboť při výpadku el. energie zůstává úpravna bez možnosti ovládání. Dále je zde uvedeno doplnění VDJ Kamenná o telemetrii posilující ČS stanice pro Hluboš a zpracování zadávací dokumentace pro připravovanou rekonstrukci ÚV Hvězdička. Plánovaná částka pro vodárenský majetek Svazku činí 4.050,0. B2b) Na kanalizačním majetku Svazku se neplánují v roce 2013 žádné výdaje.

5 B2c) V plánu výdajů na průmyslový vodovod je uvedeno doplnění uzavíracího šoupátka v úseku průmyslového vodovodu Pb V - spojná věž, aby bylo možno v případě potřeby dodávat průmyslovou vodu z Vokačovského rybníka do průmyslové oblasti Příbrami. B2d) Příspěvky členským obcím Svazku vyplývají z nájemného zakalkulovaného v ceně vodného a stočného. Tato část nájemného je měsíčně převáděna na samostatný účet pro tento účel zřízený (č.ú /0600). Finanční prostředky z nájemného zakalkulovaného v ceně vodného a stočného na rok 2013 vč. zůstatku na účtu k činí 5.410,0. Návrh na rozdělení těchto finančních prostředků je na samostatné příloze. V rekapitulaci rozpočtu Svazku na rok 2013 je rovněž uvedena úhrada předplaceného nájemného I.SčV a.s. ve výši (souvisí s předplaceným nájemným na Rekonstrukci ÚV Kozičín), dále úhrada poskytnutého úvěru od ČMZRB na akci ÚV Kozičín ve výši 3.120, úhrada poplatku za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 163,7 a úhrada úvěru, kterou poskytla Čs. spořitelna na akci Intenzifikace ČOV Dubenec, připadající na letošní rok ve výši 1.400,0 a 20 úroků z tohoto úvěru. Z rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2013 vyplývá, že navržený rozpočet je vyrovnaný. V případě dotazů je možno konzultovat s Ing. Mixlem. Vypracoval: Ing. Lubomír Mixl Příbram 8. března 2013 Projednáno ve správní radě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dne 15. března 2013 Schváleno ve VH Svazku dne

6 Návrh na poskytnutí finančních prostředků členským obcím na opravy realizované v rámci prosté reprodukce v roce 2013 A. Přehled finančních prostředků Převod z roku 2012 (účetč /0600) Nájemné za rok ,0 3010,0 A. Finanční prostředky celkem B. Návrh na poskytnutí příspěvku Obec Požadováno Návrh na poskytnutí Poznámka Bohutín - vodovod - kanalizace 1076,7 239,9 Investice Investice Trh. Dušníky - vodovod 450,0 450,0 Rozp ,- Kč Třebsko - vodovod 360,0 360,0 Rozp ,- Kč Pečice - výměna tlak. nádoby - ATS oprava el. instal. - ATS oprava střechy 53,0 43,0 24,0 53,0 43,0 24,0 Rozp ,- Kč Rozp ,- Kč Rozp ,- Kč Milín - vodovod 250,0 250,0 Rozp ,- Kč Nerozepsáno 1220,0 B. Mezisoučet 2 496, ,0 Návrh rozdělení finančních prostředků do rozpočtu Svazku na rok Poskytnuté fln. prostředky na prostou reprodukci 2. Daň z příjmu 3. Rezerva na nenadálé události (dle směrnice č.1/2006) 2 400,0 640, ,0 Součet Vypracoval: Příbram Ing. Mixl Podmínkou pro uzavření "Dohody o poskytnutí finančního příspěvku" mezi Svazkem a žádající obcí bude předložení "Usnesení zastupitelstva", že obec žádá Svazek o příspěvek. Projednáno ve správní radě Svazku dne

7 Příloha rozpočtu na rok výdaje 5171 Opravy a udržování 1. ÚV Hatě - oprava stropní ventilace 2. ÚV Hatě - oprava rampy 3. ÚV Hatě - oprava omítek suterénu 4. ÚV Hatě - výměna tlak. nádoby VOJ I 5. ÚV Hatě - výměna kalových čerpadel 6. VOJ Kamenná - výměna potr. a armatur 7. Přívodní řad Pb - Trh. Oušníky 8. ÚV Kozičín - oprava izolace jímky síranu hlinitého 9. Spojná věž - oprava fasády 10 ČS Jablonná - oprava el. instalace 11. ÚV Hatě - oprava veřejného osvětlení 12. ÚV Hatě - oprava podesty a schodiště do suterénu 13. ÚV Hatě - oprava rozvodu provozní vody 14. Nerozepsáno 140,00 200,00 800,00 200, ,00 300,00 250,00 130, , Celkem opravy a udržování 8672,50 Vypracoval: Ing. Mixl Příbram Projednáno ve správní radě Svazku dne: 15. března 2013 v V VYVEJEAJO I I q.!j. / {J Ij

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více