Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 á ě ž é Ť Ě é é á ě ž ě á Š á á š ě ž é ž ě é ť é é ě é Ť š á ě Ť Ť š é é á ě š ě é Ť é é Ť á á á á

2 á ě ž á Š á á š ž é ú é ť á š ž á é ě ě ě Ť š ě Ť Ž ť ť ě Ť š á á ě š é á ě ě ť áš á á á Ť Ž á ě ť Žá á š á Š

3 ť ď š Č Ž á Š á á á š ěť ě Ž á ž ě ě Ž é Ů é é š á Č ě á š é á ě ť ě á ě á á ď ě ě é ě ě é ť ěť ž á ž ž ě ď é ť á Ť ě ž

4 1.3 Na jeho návrhy a námitky ani na nimitkyjiž dvezaprotoko1ovanéa s touto problematikousouvisejcnebylo zodpovědněreagovarroa problematikapetrvává dodnes (n.pť.clenérav ažavln'zakladové spáry,.ih*du zasklen lodžie u uy., pokus o hlasovin nebyl prukazrrya rejej hodnotitjako zmateeny.!10).ntes1ednf L,4 Následně zasfupci SVJ požádalio vydrnstavebnhopoiolen. cl.2 2. Vzhledem k tomu, žejsem se zp sobemprovedenstavebnchpracnesouhlasila a tyto nebyly ani Ťádněa pnikazně ďsouhlaseny shromrážděnm SVJ;pŤed1oženánedostatená a ne plná projektová dokumentacebyla nebyla Ťadněa zodpov8o''o zpracovina nemě1o bft možnok provedenprac v&becpťikroit. Navc dle mérozjištěnnebylo finann oceněnpracdostateněhodnověnrě posouzeno i z pohledu neavislfch odbomkri a možnéalternativy zprisobu provedennebyly brrny potu'. Proto musmkonstatovat, že tzv.,,revitelizďn práceo..(oprava některfch prvk "a iouvisej ic atepleď plrště?) nejsou konany rielněa z hlediska hospodrrného nakládrnse sveťen}miprostťedkyse jedná spšeo opak. Negativndopadna,,uživatelskaprrvď.je ďejmi e,x** * v projektuuvedenépráceje několikanisobněnavfšenaproti *"náo ovyklfm, je tťeba potats dďšmnavyšenp ry.vialirnšnipncev projektu,,opomenutymi..,& nemalá ástkaby pfipadla i na technicky neodrivodněnorr'ale jiz,,predpťipraiovanou.. celoplošnouhydroizolaci jinak oosuché.. spodnstavby. 2.2 V návazrrostina vyšeuvedenéokolnosti jsem proséednictvmméhozásfupce podala udělenstavebnéhopovoleď odvolán,kerému nabylo vyhověno, námitkv anzjevné negatiynskutenostinebyly projednárrya stavba byl* povolena 2,3 Stavbabyla zďrájena v souasnostiprobhá,t.z zateplenplrště'v tétosouvislosti mimo jiné došlok likvidaci prvkri qevnéhoi pohyblivéhoáu'*r"x lodžieu byťu.6(ehožjsem majitelkou) a k dalš,pro fádnou funkci objektu negativninnosti.rripominrm, že zasklen loďžie bylo provedeno certifikovan;im zpťrsobemna zakladě Ťádnéhostavebnho povolena na ménáklady. o pfipadnémuvedendo plnéfimknostijsem nebyla informovtna. 2.4 PŤipomnrm, Že mám enormnaijem na Ťádnérevitalizaci objektu * vetněvlasfuiěného bytu- a ráda budu plně spolupracovat.ale trvrá'tnna Ťádnéma zodpovědnémpťisfupu všechz astněnfchsubjektů,ťádné pťpravěveškerychinnostapo ťrnann strrincese musjednat o ceny obvyklé.nemohu souhlasit se změrnfm pťedrarže nim zar!elem,, neoprávněnéhozy}?hďněn firem a osob.ooani s neodrivodněnoustavebninnostk tomutocli směrovanou. Čl.3 3.l S ohledemna shorauvedenénawhuji vydantohoto rozsudku: t--.. -

5 ž é ď ž é Ž ď á é éá ť ž é á á Ů ě é Ň Ť š á á Š á ď ť Ú Č ť ě é ě Ž é ťú á ě é Ť Ý ť ě é é ť

6 Dyn a mic Solvent s.r.o., IČ z ,dič{z g,hvězd ov a 07 3l 33, Nusleo Praha 4, te , zapsána v obchodnm reistňkuvedeném MS v Praze. oddl C. vložka kusala(ddvnsol.cztel.: G Spol.vlastnkrij ednotekkonstantinova t 472, 1473,1474, Praha 4 Konstantinova Praha 4 - Chodov Věc: námen o uzavěen lou ohledáv k uhrazen Tmto Vám oznamuieme' že ďne 30. ervna20 5 byla uzavťenasmlouva o postoupen pohledávky mezi našspolenost a panklárou Šafránkovou'Hradn 181, Jenštejn, tykajci se pohledávky ve q ši ,. K + pťslušenstv v ivašemu spoleenstviztifulu náhrady škody. Dlužnou ástkuuhraďte na nášrietv K ,vedeny u Komerěn banky a.s.,a to nei ěii do 10. ervence201 o variabiln bol uveďte I datum poznámkv narozen a do svéiméno.abvchom mohli Vašplatbu lépeidentifikovat! V pťpadě,že celou dlužnouástkuve vyšeuvedenémtermnuneuhradte,bude nutno domáhat se splněnvašich povinnostžalobouu mstněpťslušného soudu s možnostnásledné exekuce Vašeho movitého i nemovitéhomajetku! Dále Vás upozorřujeme na skutenost, žeby Vašejednán mohlo naplřov at i znaky skutkovépodstaty majetkovéhopťeinunebo zloinu uvedenéhov trestnm zákonku,pťedevšm pak pťeinupodvodu dle $ 209 trestnhozákonku a pťeinupoškozenvěťiteled e 2Ž2 trestnho $ zákonku. Pokud nedojde zyaši strany neprodleně k rihradě celéhovašeho závazku anebo pokud ve shora uvedenémtermnunepťedložte hodnověrnédoklady o neexistenci vťlivám up atřované pohledávky, jsme pťipravenipťistoupitke zveťejněnnabdky tétopohledávky vriivám ve veťejně pťsfupné ďatabězi dlužnkri,která je inzerovánav celostátnmdennmtisku (www. dynamicsolvent.cz), jakoži na dalšchveťejně pťstupnychburzáchpohledávek (www.bpx.cz,atd.). Tyto databétzejsouvelmi astovylživány fyzckymi i právnickymi osobami, jakož i dalšmiinstitucemi, zarielemověťovánbonity a věrohodnosti jejich pťpadn;ich obchodnchpartneru! Y Praze dne 1. ervence20t5 Bc. Martin Hrneek.jednatelfirmy vz.ing. Kusala Eduard _ Inkasnspecialista Dyrranne $olvent s.!".o. tč: PŤlohy:Smlouva o postoupenpohledávek ze dne uvezaouftobď praha4 P.S, Pokud jste se dostali do špatnéfinann situace pťiiněnmvašich,,neplatit),,,jsme pžipraveni jednat o pťevzet Vašichpohledavek a za vyhodrtychpodmnek zajistit jejich prodej i vymáhán,pťevztvašifirmu ke kompletnmu vypož dán,jakv i dlužnk m, tak i věžitel m, popťpadězajistit odkup Vašfirmy nebo jej likvidaci (konkursn Ťzen).

7 á Č Ó Č á é ž ě Ň á á Š á š á é ě é á á ž ěť ž Č š š ě ě á ě á š ď ž š á é š ž á é š Ó á á š á Ž ť š á ž á Ž á á á é á Ť š ě ť Č ě ť

8 ě Č áž á š ěž é á á á ě é á é á Š á š š ě ě á á Ě á ě á š é éá á ž á Š á á š žá é ž š ě é á ž žá á ě á á ž š ě é á ěž é š š á á Ě ě

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka. BONA ELECTA dražební a realitní společnost... Vaše dobrá volba.....,,,.., DRAZEBNI VYHLASKA č.015099 o konání veřejné dražby dobrovolné dle 20 zák.č. 26/2000 Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražby

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2015 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

ŠÍ Ů ČÍ č Ť č č č ň Í Í č č ň ň č Ť ň ť č Í č Ť č č Ť Í Í č ť Ť č č Ťč č Ě Ťč Ť ň č Ť ť Ť Ť Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ť č č Ú č Ť Ď Ť ť č ň Ť Ť Í č č Ť Ď č č č č č ň Ť ň č Ť č Ť č Ý Ť ť ň č č č č č č ť Ť Ý č

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.5. 2007 Bod pořadu jednání: Věc: Řešení soudního sporu : RS PLUS SYSTÉM, s.r.o. Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová,

Více

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. se sídlem Na

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 1230/10-445 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

PRÁVNÍ PORADNA Informačně poradenské centrum pro zastupitele Téma: Pronájem obecních prostor Datum: 5. 4. 2013 Související ustanovení zákona: Dotaz

PRÁVNÍ PORADNA Informačně poradenské centrum pro zastupitele Téma: Pronájem obecních prostor Datum: 5. 4. 2013 Související ustanovení zákona: Dotaz PRÁVNÍ PORADNA Informačně poradenské centrum pro zastupitele Téma: Pronájem obecních prostor Datum: 5. 4. 2013 Související ustanovení zákona: celá řada ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Dražební vyhláška č. 10B391DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 10

Dražební vyhláška č. 10B391DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 10 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Dluhopis Profilas s.r.o. 2012 ISIN CZ přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. Profilas s.r.o.

Dluhopis Profilas s.r.o. 2012 ISIN CZ přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. Profilas s.r.o. Dluhopis Profilas s.r.o. 2012 ISIN CZ přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Profilas s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY Obsah: 1. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více