OČNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY U DĚTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OČNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY U DĚTÍ"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY OČNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY U DĚTÍ Bakalářská práce VYPRACOVALA: Iva Dolejšková obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2012/2013 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Mgr. Eliška Hladíková

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Elišky Hladíkové za použití literatury a dalších informačních zdrojů uvedených v závěru práce. V Olomouci dne Iva Dolejšková

3 Poděkování Děkuji své vedoucí práce Mgr. Elišce Hladíkové za odborné vedení, konzultace a podnětné připomínky k bakalářské práci.

4 Obsah: Úvod Fyziologický vývoj vidění a oční patologie u dětí Fyziologický vývoj Časté oční choroby a vady Metodika vyšetřování Komunikace a prostředí Anamnéza Postupy vyšetřování v závislosti na věku dítěte Vyšetřovací metody Vyšetření zrakové ostrosti Vyšetření motility Vyšetření postavení očí Vyšetření fixace Vyšetření refrakce Vyšetření screeningovým přístrojem Plusoptix Vyšetření barevného vidění Vyšetření nitroočního tlaku Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek... 41

5 Úvod Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala téma Oční vyšetřovací metody u dětí. Hodnocení zdravotního stavu dětí je obecně velmi důležité, jeho součástí je i vyšetřování zraku. Zrak je naším nejdůležitějším smyslem a je důležité o něj pečovat od samého začátku, tedy již od narození. Oční vyšetření malých dětí má svůj podstatný význam právě proto, že díky správné diagnostice můžeme včas zahájit léčbu, a tak předejít závažným stavům ohrožujícím život dítěte. Měla jsem možnost vyzkoušet vyšetření zraku dětí osobně během praxe na oční a ortoptické ambulanci Fakultní nemocnice v Olomouci. Děti jsou vynalézavé, a proto způsoby jejich vyšetření ve srovnání s dospělými je nutné jim přizpůsobit. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit ucelený přehled jednotlivých vyšetřovacích postupů a metod u dětí, který jsem dosud postrádala. Úvodní kapitola má dvě části. První pojednává o fyziologickém vývoji vidění dítěte od novorozeneckého období přes kojenecké, batolecí až k předškolnímu a školnímu věku dítěte. V druhé části pak popisuji časté oční choroby a vady, například šilhání, tupozrakost či astigmatismus. Druhá, stěžejní část mé bakalářské práce nazvaná Metodika vyšetřování, je rozdělena do čtyř kapitol a několika podkapitol. V nich se zaměřuji na komunikaci s dětským pacientem a na prostředí, ve kterém je vyšetřováno. Nezbytnou roli při vyšetřování má též anamnéza, díky níž můžeme zjistit podstatné informace pro stanovení správné diagnózy. Dále popisuji postupy vyšetřování v závislosti na věku dítěte, zvláště význam pravidelných preventivních prohlídek. Především se věnuji konkrétním vyšetřovacím metodám vyšetření zrakové ostrosti, motility, postavení očí, fixace, refrakce, dále vyšetření screeningovým přístrojem Plusoptix, vyšetření barevného vidění a nitroočního tlaku. Práce je doplněna obrázky ilustrujícími daný postup či metodu. Poznatky, ke kterým se v průběhu práce dospělo, jsou shrnuty v závěru. Nedílnou součástí této práce je seznam použité literatury, obrázků a tabulek. 5

6 1. Fyziologický vývoj vidění a oční patologie u dětí Fyziologický vývoj vidění je velmi důležitý a složitý proces, který se skládá z mnoha po sobě jdoucích pochodů. Pro pediatra je podstatné, aby znal fyziologický průběh vývoje vidění u dítěte. Proto se zde zaměřuji na jednotlivá vývojová období. Hlavní součástí této kapitoly jsou oční choroby a vady u dětí, které se projevují patologickými stavy oka a tím mohou ohrozit jak zrakovou funkci oka, tak dokonce i život dítěte Fyziologický vývoj Vývoji oka je třeba poskytnout skutečně velkou pozornost, protože některé vady a úrazy vznikají právě v dětství. S vývojem zrakové ostrosti se současně vyvíjí i motilita očí. Pro vývoj vidění je nejkritičtějším obdobím první rok života dítěte (především první polovina). Čas ztracený v tomto období kvůli nedokonalému, pozdnímu či chybného léčebného plánu je pro vývoj vidění nenahraditelný. Dva významní neurofyziologové Hubel a Wiessel zkoumali na Harvardské univerzitě fyziologický vývoj vidění na koťatech a opicích. Za tyto poznatky byli oceněni Nobelovou cenou. Na základě výsledků jejich výzkumu se změnil pohled na řešení vrozených a získávajících se patologických stavů po narození dítěte. Hubel a Wiessel přišli na důležitost odstranění všech chyb v oku do 3 měsíců po narození, aby se zrakové funkce vyvíjely normálně a aby se také správně upevňovaly monokulární a binokulární funkce. Toto období označili za tzv.,,kritickou periodu citlivosti. Z nedostatku smyslových podnětů vede oko k tupozrakosti. Proto se naprosto změnil názor na operace vrozených katarakt a glaukomů v novorozeneckém období. Operace by se měla vykonat do 8 týdnů věku dítěte. S vývojem jednotlivých částí oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových center se vyvíjí zraková ostrost (tab. č. 1). [1, 2, 3] 6

7 Věk Zraková ostrost novorozenec 0,033 (6/180) 3 měsíce 0,166 (6/36) 1 rok 0,3 (6/20) 3 roky 0,6 (6/9) 5 let 0,8-1,0 (6/9 6/6) 7-17 let 1,0 (6/6) Tab. č. 1 - Vývoj zrakové ostrosti [3] Novorozenecké období Oko novorozence je vyvinuté z velké části už po narození. První dny po porodu má dítě periferní (skotopické) vidění. Dítě v novorozeneckém věku neumí ještě sledovat a ani fixovat zrakové podněty. Na zrakové podněty reaguje konjugovanými pohyby očí versemi. V prvních dvou týdnech novorozenec vnímá pouze světlo a tmu, vidění není lepší než 0,02 tedy 1/50. Ve 2. týdnu se objevuje fotopické vidění. V průběhu týdne se vyvíjí monokulární fixační reflex. Fixace je nepravidelná a trhavá. [4] Kojenecké období Ve 2. měsíci se již objevuje binokulární fixace. Ve 3. měsíci dozrává foveola a dochází ke změně centrální fixace na nepravidelnou foveolární fixaci. Vyvíjí se disjunktivní pohyb očí vergence (konvergence do blízka a divergence do dálky). Ve 4. měsíci je zcela vyvinuta akomodace. Vzniká základ akomodačně-konvergenčního reflexu, který je důležitý hlavně pro vývoj binokulárního vidění, ale též k vývoji refrakce. V 6. měsíci je dokončen vývoj fovey a vyskytuje se fúzní reflex. V dalších měsících vzniká přechod z monokulárního vidění na binokulární vidění. Jednoduché binokulární vidění není vrozené, ale vyvíjí se postupně. [4] Batolecí období V měsíci se vyvíjí prostorové a hloubkové vidění dítěte. Do dvou let se upevňuje akomodace a konvergence a ve třech letech je ukončen vývoj všech reflexů. [4, 5] 7

8 Předškolní období Ve čtyřech letech zraková ostrost téměř dosahuje hodnot dospělých jedinců. Do šesti let se upevňuje a zdokonaluje prostorové a hloubkové vidění, stabilizují se reflexy. [5] Školní období U dítěte ve školním věku se vidění dále mění v prepubertě a pubertě ve vztahu k celkovému růstu (roste i bulbus). Zvětšuje se předozadní rozměr oka, a tak dochází k myopizaci. [4] 1.2. Časté oční choroby a vady Oční choroby a vady se u dětí projevují patologickým postavením bulbu, poklesem zrakové ostrosti a změnami na předním segmentu oka i na očním pozadí. Trvalé šilhání vede k snížení zrakové ostrosti a pokles zrakové ostrosti vede naopak k šilhání. Postavení očí a zrakovou ostrost mohou ovlivnit různé patologické stavy. Snížení zrakové ostrosti, a to i na jednom oku, je závažným důvodem pro návštěvu očního lékaře, kde se podrobným vyšetřením odhalí příčiny a zabezpečí se potřebná léčba. Patologické stavy oka jsou hrozbou pro zrakové funkce a mohou ohrozit i život dítěte. Nalezení a vykorigování refrakční vady zmenšuje riziko možných defektů jako strabismus a amblyopie, zlepšuje zrakovou ostrost a binokulární vidění. Refrakční vady postihují asi 2/3 populace. V 10 % jsou refrakční vady křivkové a indexové odchylky, v 90 % jsou refrakční vady osové (axiální) odchylky. U dětí se refrakce mění s věkem, postupně dochází k emetropizaci (snižování refrakční vady). U dětí se refrakce mění s věkem, postupně dochází k emetropizaci. Za praktickou emetropii se pokládá hodnota refrakce - 0,25 až do + 1,0 D. Mezi nejčastější refrakční vady u dětí patří hypermetropie. Děti do 5 let věku mají většinou hodnotu refrakce do + 3,0 D, u dětí od 6 do 8 let věku se hodnota refrakce pohybuje do + 1,5 D. Myopie se u dětí nevyskytuje tak často. Častou vadou je také astigmatismus, který se objevuje zhruba u 65 % dětské populace. V případě, že nejsou tyto vady včas zjištěné a léčené, způsobují u dětí tupozrakost. Jestliže se tupozrakost neodstraní nejpozději do 10 let, zůstává zraková ostrost trvale zhoršena. 8

9 Oční (refrakční) vady zjišťujeme při pravidelném vyšetření zrakové ostrosti, jestliže zjistíme horší vízus, následuje oftalmologické vyšetření (měření refrakce oka). Je velice důležité trvalé pozorování dítěte. Rozložení refrakčních vad v naší dětské populaci je takto: 75 % dětí má refrakci od 0,0 D do + 1,75 D, 22 % dětské populace má refrakci od - 4,0 do + 4,0 D a 3 % populace dětí má refrakci vyšší než +/- 4,0 D. [3, 5, 6, 7] Choroby oka Strabismus Šilhání je poměrně častou vadou u dětí a vyskytuje se u 5 7 %. Nejedná se o refrakční vadu. Je důsledkem poruchy svalové koordinace senzorického a centrálního nervového systému očí. Strabismus se u dětí vyskytuje už v novorozeneckém a kojeneckém období. Zašilhávání do jednoho roku dítěte je normálním projevem, protože se teprve vyvíjí souhra obou očí dohromady. Kdyby bylo šilhání neléčeno, vedlo by k tupozrakosti, ztrátě prostorového vidění a kosmetickému defektu. V první řadě je důležité zjistit dioptrickou vadu, která se zpravidla se šilháním pojí, a správně ji vykorigovat. Dítě musí korekci nosit nepřetržitě i při sportech. Také je velmi důležitá prevence a léčba tupozrakosti, která se u šilhání vyskytuje. [6, 8, 9, 10] Amblyopie U tupozrakosti jde o sníženou zrakovou ostrost, přičemž anatomický nález oka je naprosto v normálu. Tupozrakost se vyskytuje společně se šilháním a refrakčními vadami, ale může se objevovat i samostatně. Zvláště myopie, hypermetropie, astigmatismus a větší anizometropie zapříčiňuje u dětí tupozrakost, jestliže nejsou tyto refrakční vady včas zachyceny a korigovány. Amblyopie se objevuje u 2 4 % populace. Čím dříve se začne s léčbou tupozrakosti, tím rychlejšího a výraznějšího účinku se dosáhne. Nejčastěji se snažíme dosáhnout vyléčení tupozrakosti v předškolním věku. Amblyopie je léčitelná nejpozději do osmi let věku dítěte, pozdější léčba bývá neučinná a vízus zůstává trvale zhoršen. Léčba spočívá v okluzi vedoucího oka, aby se tupozraké oko donutilo k činnosti. Tupozraké oko je funkčně zcela slepé. U velmi malých dětí je dobré, když si rodiče jedno oko zakryjí a jdou dítěti příkladem. 9

10 Tupozraké oko se musí zakrýt co nejdříve. Na začátku zakrývání oka věnujeme dítěti více pozornosti a péče. Rodiče by měli chválit dítě za správné nošení okluzoru, podobně jako za nošení brýlí. Pro děti můžeme použít okluzor s obrázky, který ostatní děti obdivují. [5, 6, 10] Retinopatie nedonošených Jedná se o oboustranné postižení nezralosti sítnice a toto onemocnění je nejčastější příčinou slepoty u dětí. Mezi rizikové faktory patří nedonošenost (gestační věk nižší než 32. týdnů) a porodní hmotnost nižší než 1500 g. Retinopatie nedonošených vzniká při nesprávné koncentraci kyslíku v prostředí (inkubátoru), kde je novorozenec ošetřován. Prevencí jsou především kontroly rizikových dětí a udržování nedonošených dětí v inkubátoru jen po dobu potřebně nutnou. Vyšetřuje se vždy v mydriáze. [11, 12] Vrozená katarakta Vrozený šedý zákal může být dědičný nebo získaný (vzniká během embryonálního vývoje). Pro vrozený šedý zákal je charakteristická šedá zornice. Při vrozené kataraktě nevzniká ostrý obraz na sítnici a vyskytuje se zde těžká tupozrakost. V případě, že je zákal oboustranný, může vést až k praktické slepotě. U oboustranné katarakty je operace nutná co nejdříve po zjištění, zpravidla před 6. měsícem věku dítěte. [4, 6, 11, 13] Glaukom v dětském věku Zelený zákal je způsoben vývojovou poruchou úhlu přední komory nebo při vývojových vadách bulbu, v důsledku nádorů, zánětů a katarakt. Pro vrozený glaukom u dětí je typická neprůhledná rohovka, mnohdy není vidět ani zornička. U dětí je nejběžnějším projevem slzení a světloplachost. Do 3 let věku dítěte způsobuje zvýšený nitrooční tlak zvětšení bulbu. Pokud se zelený zákal nebude včas léčit, může dojít k těžkému poškození nervových vláken sítnice a zrakového nervu s následným poklesem zrakových funkcí až do praktické slepoty. [6, 10, 14] 10

11 Retinoblastom Je maligní nádor sítnice, který je vrozený nebo vzniká během prvních let života. Nejčastěji postihuje děti do věku tří let. Výskyt retinoblastomu u dětí nad 6 let věku je vzácný. Symptomem, který přivádí rodiče s dítětem k lékaři, je leukokorie (světlá zornice, šedobílá nebo nažloutlá). Onemocnění se rovněž projevuje šilháním, kvůli poklesu vidění. Retinoblastom ohrožuje dítě na životě a z tohoto důvodu je včasná diagnóza velmi důležitá. [6, 11] Vrozené vývojové anomálie Jsou skupinou vzácných postižení, která se vyskytují u nejmenších dětí. Setkáváme se zejména s abnormality rohovky, duhovky, předněkomorového úhlu a čočky. U vrozených vývojových anomálií je znatelný pokles zrakových funkcí. [6, 14] Vady oka Hypermetropie Hypermetropie neboli dalekozrakost je nejčastější oční vada, při které ohnisko dopadajících paprsků leží za sítnicí oka. Obraz tedy vzniká za sítnicí. Nejčastějším důvodem je menší předozadní délka oka (tzv. axiální osová vada) nebo snížená lomivost rohovky či čočky. Tuto vadu korigujeme spojkami (plusové čočky). Hypermetropie se objevuje u novorozenců a u dětí do deseti let, s růstem oka se vada zmenšuje a může i úplně zmizet. U předškolních dětí se určitý stupeň hypermetropie považuje za stav fyziologický. A tudíž se fyziologická hypermetropie do + 3,0 D nekoriguje, pokud jsou oči v paralelním postavení. U dětí ve školním věku se u vad vyšších než + 3,0 D předepisuje brýlová korekce. [10, 11, 15] Myopie Myopie neboli krátkozrakost je vada, při které ohnisko dopadajících paprsků leží před sítnicí oka. Obraz tedy vzniká před sítnicí. Většinou jde o vadu, kdy je předozadní délka oka větší (tzv. axiální myopie) nebo je vyšší lomivost rohovky či čočky. Tuto vadu korigujeme rozptylkami (minusové čočky). Fyziologická myopie se vyskytuje u dětí mezi rokem a převážně po 20. roce se už nezhoršuje. Děti 11

12 s nekorigovanou krátkozrakostí chodí blíže k televizi a ve škole nevidí na tabuli. U dětí se vždy předepisuje plná korekce (i s cylindry) a vyžaduje se její stálé nošení. [10, 11, 15] Astigmatismus Jedná se o vadu, která je nejčastěji způsobena nepravidelným vyklenutím rohovky nebo čočky. Obraz se tvoří v nestejných rovinách. Astigmatismus se koriguje cylindrickými čočkami. Astigmatismus je běžný u novorozenců, kojenců a také během raného dětství. Je zcela normální, že novorozenci mají cylindrickou refrakci, která nemá význam během prvních let života, protože v průběhu prvních 2 let života astigmatismus mnohem rychleji klesá. Fyziologický (malý) astigmatismus není obvykle nutno korigovat a většinou nezhoršuje zrakovou ostrost. U dětí se vždy předepisuje plná cylindrická korekce a doporučuje se její stálé nošení. [10, 11, 15, 16] Anizometropie Stav, kdy není refrakce obou očí stejná, ale je rozdílná. Anizometropie malého stupně se vyskytuje velice často, ale stejná hodnota refrakce na obou očí je spíše vzácná. Důvodem anizometropie je rozdílný vývoj refrakční vady, operace oka (např. afakie) či trauma. U vyšších anizometropií bývá porušeno binokulární vidění. Velikost anizometropie do 2 až 3 D je snášena celkem dobře a u dětí nejsou potíže ani u rozdílu 5 7 D. Snášenlivost je ale individuální a klesá s věkem. [6, 11, 15, 16] 12

13 2. Metodika vyšetřování V této kapitole se zaměřím na komunikaci s dětským pacientem a na spolupráci mezi dítětem, rodiči a zdravotníkem. Dále popisuji prostředí pro dětské pacienty, jak by měla být uzpůsobena čekárna i ordinace. Důležitou součástí každého vyšetření je i anamnéza. V další části kapitoly se zaměřuji na vyšetření očí a to zejména z pohledu časového pořadí preventivních kontrol zraku pediatrem. V poslední části kapitoly popisuji vyšetřovací metody u dětí Komunikace a prostředí Pro dětské pacienty by měla být uzpůsobena čekárna i ordinace tak, aby se dítě cítilo dobře. K tomu, aby vyšetřovací proces byl úspěšný a přinesl svá pozitiva, musí být dobrá spolupráce mezi dítětem, rodiči a zdravotníkem. Dítě by mělo být vyšetřováno v přítomnosti rodičů, nejlépe matky, protože ona je pro dítě základním zdrojem jistoty a bezpečí. Ne vždy je dítě doprovázeno rodičem, ti mohou být nahrazeni blízkou osobou (babičkou, dědečkem, event. i dalším rodinným vychovatelem). Podmínkou úspěšného průběhu všech vyšetření je dobrá příprava dítěte, kterou ovlivní především rodiče. Rodiče úzkostných a ustrašených dětí, by se měli snažit je uklidnit a povzbudit. Dětem by se měla říkat pravda, důležité je ji sdělovat s opatrností, postupně a v pravou chvíli. Každé dítě je jiné a může zareagovat odlišně. Proto bychom měli ke každému dítěti přistupovat individuálně. Určitě bychom měli dítěti vysvětlit, jak bude vypadat vyšetření, co obnáší a za jakým účelem se provádí. Doporučuje se, dítě vhodným způsobem motivovat k vyšetření a připravit na to, že vyšetření je zábava. U menších dětí je vhodné slovní projev doplnit obrázky, protože jedině tak budeme mít jistotu, že děti porozumějí smyslu slova a pochopí dané situace. Na děti bychom měli mluvit především pomalu, přiměřeně hlasitě a srozumitelně. Dále také na děti dobře působí živá a výrazná mimika a gestikulace. Cílevědomě se snažíme upoutat pozornost dítěte, pobavit ho a navázat s ním kontakt. Až pak můžeme posoudit, kdy a jaké informace se nám hodí. Dítě by nemělo v čekárně čekat moc dlouho, protože dlouhé čekání zatěžuje a vyčerpává nervový systém. Aby mělo dítě co pozorovat, je doporučeno oživit stěny čekárny obrázky s dětskými motivy. Samozřejmě je vhodné doplnit čekárnu hračkami 13

14 (zařídit hrací koutek), aby se dítě zabavilo. Je důležité, aby ošetřující lékař odměnil dítě za zvládnutí vyšetření, například v podobě obrázku nebo malé hračky. Tím si zajístíme, že dítě bude spokojené a že se bude těšit na další návštěvu. U vyšetření malých dětí se upřednostňuje sezení dítěte na klíně rodičů. U starších dětí je samozřejmé, že všechna vyšetření se dějí v přítomnosti rodičů, ale už jen postačí, když rodič sedí vedle dítěte nebo se nachází ve stejné místnosti. Dítě musí být před vyšetřením i během něho pozitivně naladěno. Důležité je samozřejmě také udržení pozornosti dítěte, například pomocí nápadných hraček a zvuků. Dále také můžeme upoutat zájem dítěte tím, že na něho budeme směřovat otázky už při anamnéze. U malého dítěte není lehké udržet pozornost, proto při vyšetřování musíme být v první řadě trpěliví. Na děti působí i vhodně zvolené oslovení a také správný tón hlasu. Musíme dítěti dávat jednoduché, srozumitelné a opakované informace. [17, 18, 19, 20] 2.2. Anamnéza Důležitou součástí vyšetření je anamnéza, tu můžeme dělit na rodinnou, osobní a oční. Anamnézu zjišťujeme obvykle od rodičů dítěte. Pokud se jedná o starší děti, ty by měly být schopny na otázky odpovídat samostatně a rodiče by měli anamnézu jenom doplňovat. V rodinné anamnéze se dotazujeme na dědičná onemocnění, jako je šedý zákal, zelený zákal, šilhání, refrakční vady a kongenitální malformace. Zejména tedy chceme vědět, jaké vady mají prarodiče, rodiče a sourozenci. V osobní anamnéze se ptáme na průběh těhotenství, okolnosti porodu (předčasný porod, porod císařským řezem), porodní váhu, dále na dětská infekční onemocnění, psychický stav, alergie, úrazy, operace a léky, které užívá. Měli bychom se především soustředit na onemocnění spojená s očním postižením (diabetes mellitus, hypertenze) a rovněž na celková onemocnění, která jsou provázena očními symptomy (onemocnění štítné žlázy, kloubní onemocnění a plicní onemocnění či gastrointestinální choroby). V oční anamnéze se ptáme na vidění pacienta od dětství až po přítomnost. Dále se ptáme na oční nemoci, na oční úrazy, na operace očí, na šilhání, na glaukom, na nošení brýlí (popř. kontaktních čoček) atd. Všechny získané anamnestické údaje bychom si měli pečlivě zaznamenat. [21, 22, 23, 24] 14

15 2.3. Postupy vyšetřování v závislosti na věku dítěte Preventivní prohlídky zraku u pediatra jsou velice důležité, protože pomocí nich můžeme včas odhalit a podchytit nezvratnou změnu v oku. Okamžitě po narození se dítě v porodnici dostává také kromě jiných doktorů do rukou očních lékařů. Ti sledují základní malformace oka, zdali se vyskytují obě oči, dále je také zajímá jejich velikost a poloha vzhledem k očnici, potom ještě barva duhovek a zornic. K primárním vyšetřením patří rovněž vybavení červeného reflexu, pupilo-motorického reflexu a kontrola očního pozadí, díky kterým se eliminují výskyty některých vrozených očních onemocnění. Časové pořadí preventivních kontrol zraku dětským lékařem byl sestaven podle předepsaného protokolu preventivní péče o děti a dospívající mládež v České republice ve věku: 4. měs. 8. měs. 12. měs. 18. měs. 3. roky a pak v opakujících se pravidelných intervalech každé 2 roky do 17 let života. Tyto preventivní kontroly předcházejí téměř všechny kritické etapy vývoje vidění dítěte, schází jen prohlídka dítěte ve 2. měsíci života. Obvykle nejkritičtějším obdobím pro vývoj vidění je prvních 6 měsíců života dítěte, kdy je dítě naprosto odkázané do rukou pediatra a je pouze na něm, aby při zjištěné nejasnosti nebo případné poruchy zrakových funkcí včas zahájil oční terapii nebo včas podchytil závažný stav ohrožující život dítěte. První rok života dítěte je velice důležitý, protože zanedbáme-li během tohoto roku dítěte péči o zrak, může to mít pro vývoj vidění dítěte nenahraditelný a vážný následek. [3, 4, 25] Případné abnormality se vyšetřují už na porodním sále. Po porodu jsou mnohdy prosáklá oční víčka, a proto samotné vyšetření očí odkládáme o pár dnů později. Novorozence nejlépe vyšetříme, když bude klidný a bude mít otevřené oči. Potom se světlo lehce dostane z oftalmoskopu do nitra oka a poté zjistíme průchodnost očních médií (vyvoláme tzv. červený reflex). Když dítě otevře oči a pozoruje náš obličej a je znatelný pohyb očí, můžeme téměř vyloučit slepotu. V prvních týdnech posuzujeme především schopnost fixovat obličej v těsné blízkosti. Také pozorujeme postavení, velikost a pohyblivost očí (bulbů), souměrnost obličeje a očních štěrbin, dále nás zajímá barva spojivky, ta by měla být růžová, a také barva bělimy - bílá, též barva a velikost zornic. [4, 9, 18] 15

16 Pediatr nejdříve musí sestavit velmi pečlivou rodinnou anamnézu. Jestliže se v rodině vyskytlo vážné oční onemocnění (vrozený glaukom, katarakta, atd.) nebo vysoká refrakční vada, potom by měli být rodiče s jejich dítětem co nejdříve odesláni k oftalmologovi. Nejdůležitějším úkolem pediatra při preventivních prohlídkách je správné zjištění vizu dítěte. Největší důraz je kladen na tříletou preventivní prohlídku kdy by se mělo nejdříve přijít na to, že dítě špatně vidí, aby mohla být včas předepsaná správná brýlová korekce, popřípadě zahájená pleoptická léčba (léčba tupozrakosti). Pokud je vízus chybně vyšetřen při preventivních prohlídkách, pak dochází k tomu, že dítě přichází už k oftalmologovi příliš pozdě (až kolem 7. roku života, kdy nastávají potíže s viděním ve škole). Hlavním důvodem chybně vyšetřeného vízu je nesprávné zakrytí oka. Rozhodně nenecháváme dítě, aby si zakrylo oko samo. Nejideálnější by bylo, kdyby oko zakrýval lékař nebo sestra, ale to není obvykle úplně možné. Takže se obracíme s prosbou na rodiče, aby oko velmi důkladně zakryli celou dlaní, eventuálně kartičkou, aby nikde nevznikla žádná škvíra (u nosu), kterou by dítě mohlo prohlédnout. Rodiče by neměli na zakryté oko tlačit. Když si nebudeme jistí tím, že dítě skutečně dobře vidělo, pozveme si ho znovu. Je to doopravdy důležité, protože následující vyšetření zraku je až za 2 roky, a to je poměrně dlouhá doba na to, aby se dítě už dávno léčilo. Tudíž zjišťování vízu při preventivních prohlídkách nesmíme brát na lehkou váhu a musíme přistupovat k vyšetření skutečně odpovědně. Podle doktorky Zobanové jsou k prohlídkám u pediatra doporučeny tyto vyšetřovací pomůcky papírové měřítko (na které se namalují černá kolečka o průměru 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, pak papír podélně rozstřiheme a vzniklou polovinu papíru srovnáváme s velikostí rohovek) (obr. č. 1.), oftalmoskop a černobílá šachovnice (velikost čtverců 2 a 1,5 cm, vzdálenost cm od obličeje). [3, 13] Obr. č. 1 Papírové měřítko [3] 16

17 Novorozenec Vyšetřujeme tupozrakost, šilhání, vrozené vývojové vady oka a centrální nervovou soustavu. Také pozorujeme postavení, polohu a velikost bulbů. Potom posuzujeme makroskopicky přední segment očí (např. třes očí neboli nystagmus). Vykonáváme reflex od očního pozadí (průchodnost očních medií), eventuálně rescreening na vrozenou kataraktu. Dále zkoušíme reakci na černobílou šachovnici. [3] Prohlídka ve 3. měsíci Použijeme doporučené vyšetřovací pomůcky + schématický obličej (o minimálním průměru 5 cm) (obr. č. 2). Sledujeme postavení a pohyb očí (nystagmus). Vyšetřujeme monokulární fixaci a pozorování pohybu na šachovnicovém vzoru nebo na schématickém obličeji. [3] Obr. č. 2 Schématický obličej [3] Další vyšetření zraku v 6., 12. a 18. měsíci Opět doporučené vyšetřovací pomůcky + černobílá šachovnice (velikost čtverců 0,8 cm, vzdálenost 55 cm od obličeje), náplasťový okluzor a schématický obličej. Vyšetřujeme fixaci na světlo, sledování nepohyblivého předmětu s vysokým kontrastem monokulárně i binokulárně (černobílá šachovnice). Vyšetření zorného pole při sledování pohyblivého nekontrastního předmětu. Zkoumáme symetrii pohybu očí ve stejném směru (verze) a v protisměrném (vergence). Sledujeme vzhled obličeje, očních víček a předního segmentu oka. [3, 4] 17

18 Vyšetření zraku ve 3. a 5. roce Opět využijeme doporučené vyšetřovací pomůcky, náplasťový okluzor + optotypy (obrázkové optotypy, Pflugerovy E háky nebo sada testů 3L na vzdálenost 3 m). Tady je nutná spolupráce rodičů při nácviku pojmenovávání obrázků. Vyšetřujeme symetrii pohybu očí ve stejném směru (verze) a v protisměrném (vergence). Dále vyšetřujeme zrakovou ostrost ve vzdálenosti 3 metrů (Pflugerovy háky a obrázkové optotypy). Ve třech letech zkoušíme schopnost rozlišování barev. V pátem roce zkoušíme vědomost základních barev orientačně (modrá, zelená, žlutá, červená). [3, 6, 9] Sada testů 3L Lea Gratings, Lea Hyvarinen Single symbols book, Lange test: Lea Gratings je test na vyšetření rozlišovací zrakové ostrosti pro děti od 3 měsíců do 3 let preferenční metodou (obr. č. 3). [3] Obr. č. 3 Lea Gratings [3] Lea Hyvarinen Single symbols book jsou obrázky na vyšetření rozpoznávací zrakové ostrosti pro děti od 2 let. Vyšetření se vykonává ze vzdálenosti 3 m (obr. č. 4). [3] 18

19 Obr. č. 4 - Lea Hyvarinen Single symbols book [3] Lange test na vyšetření spolupráce obou očí (obr. č. 5). [3] Obr. č. 5 - Lange test [3] Vyšetření zraku v dalších letech (v 7., 9., 11., 13., 15. a 17. roce) Opět doporučené vyšetřovací pomůcky, náplasťový okluzor + optotypy (Snellenovy optotypy, Pflügerovy háky nebo číslice volíme podle schopností dítěte) a Pseudoisochromatické tabulky k vyšetřování barvocitu. Vyšetřujeme zrakovou ostrost na vzdálenost 5 nebo 6 metrů. Ve třinácti letech vyšetřujeme barvocit. [3, 9] 19

20 2.4. Vyšetřovací metody Vyšetření zrakové ostrosti Zkouška zrakové ostrosti patří mezi základní a nejdůležitější oční vyšetření dítěte. Zpravidla dítě rychle pochopí, co se po něm chce, a tak s vyšetřením není problém. Vyšetření se provádí u každého oka zvlášť a je nutné, aby nevyšetřované oko bylo perfektně zakryté, nejlépe náplasťovým okluzorem. Zakrytí oka je skutečně důležité, protože dítě ve snaze vše vědět a dobře vidět by mohlo při špatném zakrytí nevyšetřovaného oka švindlovat. U malých dětí by nás měla averze nechat si zakrýt jedno oko upozornit na to, že něco není v pořádku. Zrakovou ostrost zkoušíme nejdříve bez korekce a potom s korekcí v případě, že dítě již nosí brýle. Měli bychom počítat i s tím, že děti jsou ohromně vynalézavé a mají skvělou paměť. Je tedy dobré přeskakovat znaky nebo použít projekční optotypy. Na vyšetření zrakové ostrosti se musí dítě patřičně připravit, rodiče naučí dítě doma pojmenovávat obrázky nebo směr otočení E háku, pomocí této domácí přípravy bude vyšetření přesnější. Znaky vybíráme podle věku a schopností dítěte. U malých dětí se zraková ostrost zkouší na obrázkových optotypech. Do tří let věku dítěte zkoušíme zrakovou ostrost zhruba orientačně a zapomocí obrázkových optotypů. Nabízíme dítěti různé hračky, barevné kuličky a sledujeme reakci dítěte. U novorozenců se zraková ostrost dá hrubě vyšetřit podle reakcí zornic na světlo a pomocí metody preferential looking, která se používá i u kojenců. U kojenců a batolat se používají Cardiffovy karty, Kay pictures a Lea symboly. Od 3 roku můžeme použít Pflugerovy háky nebo Landoltovy kruhy a od sedmého roku už Snellenovy optotypy (číslice, písmena). Při vyšetřování zrakové ostrosti na blízko vyžaduje dítě pro pohodlné čtení alespoň 3x větší znaky s velice dobrým kontrastem. [3, 5, 8, 9, 11, 13, 20, 26] Preferential looking je metoda objektivního vyšetření zrakové ostrosti u dětí od 3 měsíců přibližně do 3 let. Tato metoda je považována za přesný a rychlý způsob vyšetření zrakové ostrosti u malých dětí. Princip těchto testů je založen na upřednostnění pohledu na zrakově zajímavější plochu. K těmto testům se řadí Tellerovy karty, Cardiffovy karty a Lea Gartings. Každý test má zajisté svoji stupnici kvality zrakové ostrosti a normy pro věk dítěte. [1, 16, 26] 20

21 Tellerovy karty (obr. č. 6) jsou určené pro děti, které ještě nerozeznávají obrázky. Podstatou tohoto testu je rozlišení dvou polí. Je zde obdélníková karta, kde jsou dvě pole, a v centru každé karty se nachází pozorovací průzor, který nám umožňuje sledovat reakci dítěte při vyšetření. Jedno pole je šedé a druhé se skládá z černých a bílých pruhů ve čtvercové mřížce. Pokud jsou děti schopny vidět pruhy, instinktivně se jejich oči vydají směrem ke vzoru, protože je to pro ně více zajímavé než pouze obyčejná šedá plocha. Jestliže děti neuvidí pruhy, bude se jim zdát, že obě dvě strany jsou bez kresby (bez černobílého šrafování), tak u těchto dětí nezaznamenáme žádný pohyb očí nebo hlavy. Rodiče si posadí dítě na klín a vyšetřující se nachází za tabulí a otvorem pozoruje pohyby očí a směr pohledu dítěte. Nejdříve začínáme s velmi velkým vzorem a postupně předkládáme jemnější vzory karet až do té doby, než zjistíme, že dítě už není schopno vzorek fixovat (bloudí očima po papíru). Takže touto metodou můžeme posuzovat okamžitou reakci dítěte na předkládané karty. [26, 27, 28] Obr. č. 6 Tellerovy karty [29] Cardiffovy karty jsou vhodné pro děti od 1 roku do 3 let. Test kombinuje principy preferential looking a mizejících optotypů. Zkoušející představuje dítěti karty, opět začíná největším obrázkem ze vzdálenosti 1 m. V testu používáme různě kontrastní pásma různé intenzity nebo využíváme obrázky (dům, auto, kachna apod.), které více zaujmou pozornost dítěte. Obrázky jsou umístěny buď v horní nebo dolní části jinak šedé karty. Vyšetřující zaznamenává nejmenší šíři podnětů, kdy dítě ještě zafixuje nebo projeví nějaký zájem o obrázek (obr. č. 7). [16, 26] 21

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia LIONS EYE LVÍ OČKO I. Úvod 1 II. Podstata a cíle projektu 2 1. Způsob měření 3 2. Současná situace a zabezpečení projektu 3 3. Časový průběh realizace projektu 4 4. Financování

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

Čeká vaše dítě oční vyšetření? Co očekávat? Jak sebe a dítě připravit?

Čeká vaše dítě oční vyšetření? Co očekávat? Jak sebe a dítě připravit? Čeká vaše dítě oční vyšetření? Co očekávat? Jak sebe a dítě připravit? 1. Proč vyšetřovat oči a zrakové funkce u novorozenců a malých dětí? Novorozenec nevidí stejně jako dospělý člověk, vidění se vyvíjí

Více

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA Bakalářská práce VYPRACOVALA: Hana Rýparová Obor: 5345R008 Optometrie Studijní rok: 2011/2012 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Katedra optometrie a ortoptiky Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. a Klinika

Více

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Mgr. Martina Hamplová, Ortoptika Dr.Očka, Praha Spolupráce speciálního pedagoga s ortoptistou je v mnoha zemích EU běžná a zavedená praxe. V ČR tomu tak zatím není.

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA

TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA 1 CO JE TUPOZRAKOST? Tupozrakost je oční vada, která postihuje 3 % dětské populace. Jedná se o sníženou schopnost vidění levého nebo pravého oka. Na jedno oko vidí dítě velmi dobře,

Více

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz F. Pluháče, M. Halbrštátová, Optometrie-optika 2013, Olomouc 1 Kompenzovaná/dekompenzovan /dekompenzovaná HTF Kompenzovaná

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku)

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku) ř ů ť ž LIDSKÉ OKO A VLNOVÁ OPTIKA Teorii doplnit o: Na využití principu minima separabile jsou založeny optotypy, přístroje na vyšetřování zrakové ostrosti. Obsahují znaky o velikosti 5ti úhlových minut

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

Tupozrakost a její léčba

Tupozrakost a její léčba Tupozrakost a její léčba TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA Co je to tupozrakost? Jedná se o sníženou schopnost vidění levého nebo pravého oka. Postihuje celá 3 % dětské populace. Na jedno oko vidí dítě velmi dobře,

Více

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII Bakalářská práce VYPRACOVAL: Karla Křenková VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Bc. Lenka Musilová DiS. obor

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE Bakalářská práce Vypracovala: Brigita Ondroušková, DiS. B-5345 Specializace ve zdravotnictví obor Optometrie květen

Více

Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa

Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa 231 Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa MUDr. Anna Zobanová Soukromá oční ordinace, Praha Děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO) by měly být v České republice vyšetřovány dětskými oftalmology. Oční

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Hravě proti. tupozrakosti. (amblyopii) pravidelným. cvičením. Příručka pro rodiče. Brožuru sponzoruje firma 3M, dodavatel oční náplasti Opticlude.

Hravě proti. tupozrakosti. (amblyopii) pravidelným. cvičením. Příručka pro rodiče. Brožuru sponzoruje firma 3M, dodavatel oční náplasti Opticlude. Hravě proti tupozrakosti (amblyopii) pravidelným cvičením Brožuru sponzoruje firma 3M, dodavatel oční náplasti Opticlude. Příručka pro rodiče Tato brožurka je návodem, jak přispět pravidelným cvičením

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek

Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek REFRAKČNÍ VADY U DĚTÍ Z HLEDISKA LATERALITY A OKULÁRNÍ DOMINANCE CASE STUDY Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek Anotace V r. 2008 jsme ve spolupráci s CPFPV Litomyšlské nemocnice, a. s. provedli

Více

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU POSTIŽENÍ ZRAKU (ZRAKOVÉ VADY, DŮSLEDKY POSTIŽENÍ ZRAKU, REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB, DALŠÍ FORMY PODPORY) Studijní materiál pro účastníky kurzu

Více

Vaše dítě má nosit okluzi! Jak na to?

Vaše dítě má nosit okluzi! Jak na to? Vaše dítě má nosit okluzi! Jak na to? Co vlastně znamená slovo okluze a kdo ji předepisuje? Okluze znamená v očním lékařství zakrývání jednoho oka a je to důležitá součást léčby. Stanovení typu a způsobu,

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

Bulletin. Pozvánka na II. Live surgery a doprovodný multioborový seminář. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Plusoptix A09 a S09.

Bulletin. Pozvánka na II. Live surgery a doprovodný multioborový seminář. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Plusoptix A09 a S09. Bulletin Hlavní témata číslo 1. rok 2010 vydává Videris s. r. o. Plusoptix A09 a S09 OIS EyeScan NOČ Rayner - novinky 20 ga One step trokary Vážení čtenáři, vítáme Vás u prvního čísla bulletinu společnosti

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,

Více

Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa

Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 17 Zrak I. - Zraková ostrost, vady

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Veronika Vychopeňová HRA A HRAČKA U DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S PORUCHOU BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Olomouc

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011,

72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, 72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Více

Identifikace potřeb pacienta

Identifikace potřeb pacienta Identifikace potřeb pacienta 1 Cíle porady pracovníků Vysvětlit složky produktových potřeb pacienta Vytvořit proces, který budeme v naší praxi používat k identifikaci produktové potřeby pacientů, abychom

Více

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3)

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3) Podpora přístupu k informacím prostřednictvím využití SOP - podmínka úspěšné integrace do společnosti projekt OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem Praha & EU Investujeme do vaší

Více

Diagnostika zrakových funkcí

Diagnostika zrakových funkcí Diagnostika zrakových funkcí podporující výběr profese - podmínka úspěšné integrace do společnosti příspěvek podpořen projektem OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem PhDr. Dagmar

Více

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Anotace Materiál (DUM digitální

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie ODBORNÝ PROGRAM Pátek 6. září 04.00 -.50 Slavnostní zahájení prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. čestná předsedkyně

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Oko

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Oko STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Přístrojová technika v oftalmologii

Přístrojová technika v oftalmologii Pražské centrum vir tuální of talmochirurgie Přístrojová technika v oftalmologii autor: as. MUDr. Martin Hložánek et al. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě umožňuje rozdílné zacházení z důvodu věku tam, kde je vyšší pojistné riziko založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích. I

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3)

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3) Podpora přístupu k informacím prostřednictvím využití SOP - podmínka úspěšné integrace do společnosti projekt OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem Praha & EU Investujeme do vaší

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava Slovenská Oftalmologická Spoločnosť Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK XI. Sympózium detskej oftalmológie.-3. 5. 05 Hotel Saffron Bratislava Pozvánka s programom www.amedi.sk/kongresy-podujatia Program

Více

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery Termovizní měření Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery 1 Teoretický úvod Termovizní měření Termovizní kamera je přístroj pro bezkontaktní měření teplotních polí na

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Kotrncová obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více