OČNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY U DĚTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OČNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY U DĚTÍ"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY OČNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY U DĚTÍ Bakalářská práce VYPRACOVALA: Iva Dolejšková obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2012/2013 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Mgr. Eliška Hladíková

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Elišky Hladíkové za použití literatury a dalších informačních zdrojů uvedených v závěru práce. V Olomouci dne Iva Dolejšková

3 Poděkování Děkuji své vedoucí práce Mgr. Elišce Hladíkové za odborné vedení, konzultace a podnětné připomínky k bakalářské práci.

4 Obsah: Úvod Fyziologický vývoj vidění a oční patologie u dětí Fyziologický vývoj Časté oční choroby a vady Metodika vyšetřování Komunikace a prostředí Anamnéza Postupy vyšetřování v závislosti na věku dítěte Vyšetřovací metody Vyšetření zrakové ostrosti Vyšetření motility Vyšetření postavení očí Vyšetření fixace Vyšetření refrakce Vyšetření screeningovým přístrojem Plusoptix Vyšetření barevného vidění Vyšetření nitroočního tlaku Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek... 41

5 Úvod Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala téma Oční vyšetřovací metody u dětí. Hodnocení zdravotního stavu dětí je obecně velmi důležité, jeho součástí je i vyšetřování zraku. Zrak je naším nejdůležitějším smyslem a je důležité o něj pečovat od samého začátku, tedy již od narození. Oční vyšetření malých dětí má svůj podstatný význam právě proto, že díky správné diagnostice můžeme včas zahájit léčbu, a tak předejít závažným stavům ohrožujícím život dítěte. Měla jsem možnost vyzkoušet vyšetření zraku dětí osobně během praxe na oční a ortoptické ambulanci Fakultní nemocnice v Olomouci. Děti jsou vynalézavé, a proto způsoby jejich vyšetření ve srovnání s dospělými je nutné jim přizpůsobit. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit ucelený přehled jednotlivých vyšetřovacích postupů a metod u dětí, který jsem dosud postrádala. Úvodní kapitola má dvě části. První pojednává o fyziologickém vývoji vidění dítěte od novorozeneckého období přes kojenecké, batolecí až k předškolnímu a školnímu věku dítěte. V druhé části pak popisuji časté oční choroby a vady, například šilhání, tupozrakost či astigmatismus. Druhá, stěžejní část mé bakalářské práce nazvaná Metodika vyšetřování, je rozdělena do čtyř kapitol a několika podkapitol. V nich se zaměřuji na komunikaci s dětským pacientem a na prostředí, ve kterém je vyšetřováno. Nezbytnou roli při vyšetřování má též anamnéza, díky níž můžeme zjistit podstatné informace pro stanovení správné diagnózy. Dále popisuji postupy vyšetřování v závislosti na věku dítěte, zvláště význam pravidelných preventivních prohlídek. Především se věnuji konkrétním vyšetřovacím metodám vyšetření zrakové ostrosti, motility, postavení očí, fixace, refrakce, dále vyšetření screeningovým přístrojem Plusoptix, vyšetření barevného vidění a nitroočního tlaku. Práce je doplněna obrázky ilustrujícími daný postup či metodu. Poznatky, ke kterým se v průběhu práce dospělo, jsou shrnuty v závěru. Nedílnou součástí této práce je seznam použité literatury, obrázků a tabulek. 5

6 1. Fyziologický vývoj vidění a oční patologie u dětí Fyziologický vývoj vidění je velmi důležitý a složitý proces, který se skládá z mnoha po sobě jdoucích pochodů. Pro pediatra je podstatné, aby znal fyziologický průběh vývoje vidění u dítěte. Proto se zde zaměřuji na jednotlivá vývojová období. Hlavní součástí této kapitoly jsou oční choroby a vady u dětí, které se projevují patologickými stavy oka a tím mohou ohrozit jak zrakovou funkci oka, tak dokonce i život dítěte Fyziologický vývoj Vývoji oka je třeba poskytnout skutečně velkou pozornost, protože některé vady a úrazy vznikají právě v dětství. S vývojem zrakové ostrosti se současně vyvíjí i motilita očí. Pro vývoj vidění je nejkritičtějším obdobím první rok života dítěte (především první polovina). Čas ztracený v tomto období kvůli nedokonalému, pozdnímu či chybného léčebného plánu je pro vývoj vidění nenahraditelný. Dva významní neurofyziologové Hubel a Wiessel zkoumali na Harvardské univerzitě fyziologický vývoj vidění na koťatech a opicích. Za tyto poznatky byli oceněni Nobelovou cenou. Na základě výsledků jejich výzkumu se změnil pohled na řešení vrozených a získávajících se patologických stavů po narození dítěte. Hubel a Wiessel přišli na důležitost odstranění všech chyb v oku do 3 měsíců po narození, aby se zrakové funkce vyvíjely normálně a aby se také správně upevňovaly monokulární a binokulární funkce. Toto období označili za tzv.,,kritickou periodu citlivosti. Z nedostatku smyslových podnětů vede oko k tupozrakosti. Proto se naprosto změnil názor na operace vrozených katarakt a glaukomů v novorozeneckém období. Operace by se měla vykonat do 8 týdnů věku dítěte. S vývojem jednotlivých částí oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových center se vyvíjí zraková ostrost (tab. č. 1). [1, 2, 3] 6

7 Věk Zraková ostrost novorozenec 0,033 (6/180) 3 měsíce 0,166 (6/36) 1 rok 0,3 (6/20) 3 roky 0,6 (6/9) 5 let 0,8-1,0 (6/9 6/6) 7-17 let 1,0 (6/6) Tab. č. 1 - Vývoj zrakové ostrosti [3] Novorozenecké období Oko novorozence je vyvinuté z velké části už po narození. První dny po porodu má dítě periferní (skotopické) vidění. Dítě v novorozeneckém věku neumí ještě sledovat a ani fixovat zrakové podněty. Na zrakové podněty reaguje konjugovanými pohyby očí versemi. V prvních dvou týdnech novorozenec vnímá pouze světlo a tmu, vidění není lepší než 0,02 tedy 1/50. Ve 2. týdnu se objevuje fotopické vidění. V průběhu týdne se vyvíjí monokulární fixační reflex. Fixace je nepravidelná a trhavá. [4] Kojenecké období Ve 2. měsíci se již objevuje binokulární fixace. Ve 3. měsíci dozrává foveola a dochází ke změně centrální fixace na nepravidelnou foveolární fixaci. Vyvíjí se disjunktivní pohyb očí vergence (konvergence do blízka a divergence do dálky). Ve 4. měsíci je zcela vyvinuta akomodace. Vzniká základ akomodačně-konvergenčního reflexu, který je důležitý hlavně pro vývoj binokulárního vidění, ale též k vývoji refrakce. V 6. měsíci je dokončen vývoj fovey a vyskytuje se fúzní reflex. V dalších měsících vzniká přechod z monokulárního vidění na binokulární vidění. Jednoduché binokulární vidění není vrozené, ale vyvíjí se postupně. [4] Batolecí období V měsíci se vyvíjí prostorové a hloubkové vidění dítěte. Do dvou let se upevňuje akomodace a konvergence a ve třech letech je ukončen vývoj všech reflexů. [4, 5] 7

8 Předškolní období Ve čtyřech letech zraková ostrost téměř dosahuje hodnot dospělých jedinců. Do šesti let se upevňuje a zdokonaluje prostorové a hloubkové vidění, stabilizují se reflexy. [5] Školní období U dítěte ve školním věku se vidění dále mění v prepubertě a pubertě ve vztahu k celkovému růstu (roste i bulbus). Zvětšuje se předozadní rozměr oka, a tak dochází k myopizaci. [4] 1.2. Časté oční choroby a vady Oční choroby a vady se u dětí projevují patologickým postavením bulbu, poklesem zrakové ostrosti a změnami na předním segmentu oka i na očním pozadí. Trvalé šilhání vede k snížení zrakové ostrosti a pokles zrakové ostrosti vede naopak k šilhání. Postavení očí a zrakovou ostrost mohou ovlivnit různé patologické stavy. Snížení zrakové ostrosti, a to i na jednom oku, je závažným důvodem pro návštěvu očního lékaře, kde se podrobným vyšetřením odhalí příčiny a zabezpečí se potřebná léčba. Patologické stavy oka jsou hrozbou pro zrakové funkce a mohou ohrozit i život dítěte. Nalezení a vykorigování refrakční vady zmenšuje riziko možných defektů jako strabismus a amblyopie, zlepšuje zrakovou ostrost a binokulární vidění. Refrakční vady postihují asi 2/3 populace. V 10 % jsou refrakční vady křivkové a indexové odchylky, v 90 % jsou refrakční vady osové (axiální) odchylky. U dětí se refrakce mění s věkem, postupně dochází k emetropizaci (snižování refrakční vady). U dětí se refrakce mění s věkem, postupně dochází k emetropizaci. Za praktickou emetropii se pokládá hodnota refrakce - 0,25 až do + 1,0 D. Mezi nejčastější refrakční vady u dětí patří hypermetropie. Děti do 5 let věku mají většinou hodnotu refrakce do + 3,0 D, u dětí od 6 do 8 let věku se hodnota refrakce pohybuje do + 1,5 D. Myopie se u dětí nevyskytuje tak často. Častou vadou je také astigmatismus, který se objevuje zhruba u 65 % dětské populace. V případě, že nejsou tyto vady včas zjištěné a léčené, způsobují u dětí tupozrakost. Jestliže se tupozrakost neodstraní nejpozději do 10 let, zůstává zraková ostrost trvale zhoršena. 8

9 Oční (refrakční) vady zjišťujeme při pravidelném vyšetření zrakové ostrosti, jestliže zjistíme horší vízus, následuje oftalmologické vyšetření (měření refrakce oka). Je velice důležité trvalé pozorování dítěte. Rozložení refrakčních vad v naší dětské populaci je takto: 75 % dětí má refrakci od 0,0 D do + 1,75 D, 22 % dětské populace má refrakci od - 4,0 do + 4,0 D a 3 % populace dětí má refrakci vyšší než +/- 4,0 D. [3, 5, 6, 7] Choroby oka Strabismus Šilhání je poměrně častou vadou u dětí a vyskytuje se u 5 7 %. Nejedná se o refrakční vadu. Je důsledkem poruchy svalové koordinace senzorického a centrálního nervového systému očí. Strabismus se u dětí vyskytuje už v novorozeneckém a kojeneckém období. Zašilhávání do jednoho roku dítěte je normálním projevem, protože se teprve vyvíjí souhra obou očí dohromady. Kdyby bylo šilhání neléčeno, vedlo by k tupozrakosti, ztrátě prostorového vidění a kosmetickému defektu. V první řadě je důležité zjistit dioptrickou vadu, která se zpravidla se šilháním pojí, a správně ji vykorigovat. Dítě musí korekci nosit nepřetržitě i při sportech. Také je velmi důležitá prevence a léčba tupozrakosti, která se u šilhání vyskytuje. [6, 8, 9, 10] Amblyopie U tupozrakosti jde o sníženou zrakovou ostrost, přičemž anatomický nález oka je naprosto v normálu. Tupozrakost se vyskytuje společně se šilháním a refrakčními vadami, ale může se objevovat i samostatně. Zvláště myopie, hypermetropie, astigmatismus a větší anizometropie zapříčiňuje u dětí tupozrakost, jestliže nejsou tyto refrakční vady včas zachyceny a korigovány. Amblyopie se objevuje u 2 4 % populace. Čím dříve se začne s léčbou tupozrakosti, tím rychlejšího a výraznějšího účinku se dosáhne. Nejčastěji se snažíme dosáhnout vyléčení tupozrakosti v předškolním věku. Amblyopie je léčitelná nejpozději do osmi let věku dítěte, pozdější léčba bývá neučinná a vízus zůstává trvale zhoršen. Léčba spočívá v okluzi vedoucího oka, aby se tupozraké oko donutilo k činnosti. Tupozraké oko je funkčně zcela slepé. U velmi malých dětí je dobré, když si rodiče jedno oko zakryjí a jdou dítěti příkladem. 9

10 Tupozraké oko se musí zakrýt co nejdříve. Na začátku zakrývání oka věnujeme dítěti více pozornosti a péče. Rodiče by měli chválit dítě za správné nošení okluzoru, podobně jako za nošení brýlí. Pro děti můžeme použít okluzor s obrázky, který ostatní děti obdivují. [5, 6, 10] Retinopatie nedonošených Jedná se o oboustranné postižení nezralosti sítnice a toto onemocnění je nejčastější příčinou slepoty u dětí. Mezi rizikové faktory patří nedonošenost (gestační věk nižší než 32. týdnů) a porodní hmotnost nižší než 1500 g. Retinopatie nedonošených vzniká při nesprávné koncentraci kyslíku v prostředí (inkubátoru), kde je novorozenec ošetřován. Prevencí jsou především kontroly rizikových dětí a udržování nedonošených dětí v inkubátoru jen po dobu potřebně nutnou. Vyšetřuje se vždy v mydriáze. [11, 12] Vrozená katarakta Vrozený šedý zákal může být dědičný nebo získaný (vzniká během embryonálního vývoje). Pro vrozený šedý zákal je charakteristická šedá zornice. Při vrozené kataraktě nevzniká ostrý obraz na sítnici a vyskytuje se zde těžká tupozrakost. V případě, že je zákal oboustranný, může vést až k praktické slepotě. U oboustranné katarakty je operace nutná co nejdříve po zjištění, zpravidla před 6. měsícem věku dítěte. [4, 6, 11, 13] Glaukom v dětském věku Zelený zákal je způsoben vývojovou poruchou úhlu přední komory nebo při vývojových vadách bulbu, v důsledku nádorů, zánětů a katarakt. Pro vrozený glaukom u dětí je typická neprůhledná rohovka, mnohdy není vidět ani zornička. U dětí je nejběžnějším projevem slzení a světloplachost. Do 3 let věku dítěte způsobuje zvýšený nitrooční tlak zvětšení bulbu. Pokud se zelený zákal nebude včas léčit, může dojít k těžkému poškození nervových vláken sítnice a zrakového nervu s následným poklesem zrakových funkcí až do praktické slepoty. [6, 10, 14] 10

11 Retinoblastom Je maligní nádor sítnice, který je vrozený nebo vzniká během prvních let života. Nejčastěji postihuje děti do věku tří let. Výskyt retinoblastomu u dětí nad 6 let věku je vzácný. Symptomem, který přivádí rodiče s dítětem k lékaři, je leukokorie (světlá zornice, šedobílá nebo nažloutlá). Onemocnění se rovněž projevuje šilháním, kvůli poklesu vidění. Retinoblastom ohrožuje dítě na životě a z tohoto důvodu je včasná diagnóza velmi důležitá. [6, 11] Vrozené vývojové anomálie Jsou skupinou vzácných postižení, která se vyskytují u nejmenších dětí. Setkáváme se zejména s abnormality rohovky, duhovky, předněkomorového úhlu a čočky. U vrozených vývojových anomálií je znatelný pokles zrakových funkcí. [6, 14] Vady oka Hypermetropie Hypermetropie neboli dalekozrakost je nejčastější oční vada, při které ohnisko dopadajících paprsků leží za sítnicí oka. Obraz tedy vzniká za sítnicí. Nejčastějším důvodem je menší předozadní délka oka (tzv. axiální osová vada) nebo snížená lomivost rohovky či čočky. Tuto vadu korigujeme spojkami (plusové čočky). Hypermetropie se objevuje u novorozenců a u dětí do deseti let, s růstem oka se vada zmenšuje a může i úplně zmizet. U předškolních dětí se určitý stupeň hypermetropie považuje za stav fyziologický. A tudíž se fyziologická hypermetropie do + 3,0 D nekoriguje, pokud jsou oči v paralelním postavení. U dětí ve školním věku se u vad vyšších než + 3,0 D předepisuje brýlová korekce. [10, 11, 15] Myopie Myopie neboli krátkozrakost je vada, při které ohnisko dopadajících paprsků leží před sítnicí oka. Obraz tedy vzniká před sítnicí. Většinou jde o vadu, kdy je předozadní délka oka větší (tzv. axiální myopie) nebo je vyšší lomivost rohovky či čočky. Tuto vadu korigujeme rozptylkami (minusové čočky). Fyziologická myopie se vyskytuje u dětí mezi rokem a převážně po 20. roce se už nezhoršuje. Děti 11

12 s nekorigovanou krátkozrakostí chodí blíže k televizi a ve škole nevidí na tabuli. U dětí se vždy předepisuje plná korekce (i s cylindry) a vyžaduje se její stálé nošení. [10, 11, 15] Astigmatismus Jedná se o vadu, která je nejčastěji způsobena nepravidelným vyklenutím rohovky nebo čočky. Obraz se tvoří v nestejných rovinách. Astigmatismus se koriguje cylindrickými čočkami. Astigmatismus je běžný u novorozenců, kojenců a také během raného dětství. Je zcela normální, že novorozenci mají cylindrickou refrakci, která nemá význam během prvních let života, protože v průběhu prvních 2 let života astigmatismus mnohem rychleji klesá. Fyziologický (malý) astigmatismus není obvykle nutno korigovat a většinou nezhoršuje zrakovou ostrost. U dětí se vždy předepisuje plná cylindrická korekce a doporučuje se její stálé nošení. [10, 11, 15, 16] Anizometropie Stav, kdy není refrakce obou očí stejná, ale je rozdílná. Anizometropie malého stupně se vyskytuje velice často, ale stejná hodnota refrakce na obou očí je spíše vzácná. Důvodem anizometropie je rozdílný vývoj refrakční vady, operace oka (např. afakie) či trauma. U vyšších anizometropií bývá porušeno binokulární vidění. Velikost anizometropie do 2 až 3 D je snášena celkem dobře a u dětí nejsou potíže ani u rozdílu 5 7 D. Snášenlivost je ale individuální a klesá s věkem. [6, 11, 15, 16] 12

13 2. Metodika vyšetřování V této kapitole se zaměřím na komunikaci s dětským pacientem a na spolupráci mezi dítětem, rodiči a zdravotníkem. Dále popisuji prostředí pro dětské pacienty, jak by měla být uzpůsobena čekárna i ordinace. Důležitou součástí každého vyšetření je i anamnéza. V další části kapitoly se zaměřuji na vyšetření očí a to zejména z pohledu časového pořadí preventivních kontrol zraku pediatrem. V poslední části kapitoly popisuji vyšetřovací metody u dětí Komunikace a prostředí Pro dětské pacienty by měla být uzpůsobena čekárna i ordinace tak, aby se dítě cítilo dobře. K tomu, aby vyšetřovací proces byl úspěšný a přinesl svá pozitiva, musí být dobrá spolupráce mezi dítětem, rodiči a zdravotníkem. Dítě by mělo být vyšetřováno v přítomnosti rodičů, nejlépe matky, protože ona je pro dítě základním zdrojem jistoty a bezpečí. Ne vždy je dítě doprovázeno rodičem, ti mohou být nahrazeni blízkou osobou (babičkou, dědečkem, event. i dalším rodinným vychovatelem). Podmínkou úspěšného průběhu všech vyšetření je dobrá příprava dítěte, kterou ovlivní především rodiče. Rodiče úzkostných a ustrašených dětí, by se měli snažit je uklidnit a povzbudit. Dětem by se měla říkat pravda, důležité je ji sdělovat s opatrností, postupně a v pravou chvíli. Každé dítě je jiné a může zareagovat odlišně. Proto bychom měli ke každému dítěti přistupovat individuálně. Určitě bychom měli dítěti vysvětlit, jak bude vypadat vyšetření, co obnáší a za jakým účelem se provádí. Doporučuje se, dítě vhodným způsobem motivovat k vyšetření a připravit na to, že vyšetření je zábava. U menších dětí je vhodné slovní projev doplnit obrázky, protože jedině tak budeme mít jistotu, že děti porozumějí smyslu slova a pochopí dané situace. Na děti bychom měli mluvit především pomalu, přiměřeně hlasitě a srozumitelně. Dále také na děti dobře působí živá a výrazná mimika a gestikulace. Cílevědomě se snažíme upoutat pozornost dítěte, pobavit ho a navázat s ním kontakt. Až pak můžeme posoudit, kdy a jaké informace se nám hodí. Dítě by nemělo v čekárně čekat moc dlouho, protože dlouhé čekání zatěžuje a vyčerpává nervový systém. Aby mělo dítě co pozorovat, je doporučeno oživit stěny čekárny obrázky s dětskými motivy. Samozřejmě je vhodné doplnit čekárnu hračkami 13

14 (zařídit hrací koutek), aby se dítě zabavilo. Je důležité, aby ošetřující lékař odměnil dítě za zvládnutí vyšetření, například v podobě obrázku nebo malé hračky. Tím si zajístíme, že dítě bude spokojené a že se bude těšit na další návštěvu. U vyšetření malých dětí se upřednostňuje sezení dítěte na klíně rodičů. U starších dětí je samozřejmé, že všechna vyšetření se dějí v přítomnosti rodičů, ale už jen postačí, když rodič sedí vedle dítěte nebo se nachází ve stejné místnosti. Dítě musí být před vyšetřením i během něho pozitivně naladěno. Důležité je samozřejmě také udržení pozornosti dítěte, například pomocí nápadných hraček a zvuků. Dále také můžeme upoutat zájem dítěte tím, že na něho budeme směřovat otázky už při anamnéze. U malého dítěte není lehké udržet pozornost, proto při vyšetřování musíme být v první řadě trpěliví. Na děti působí i vhodně zvolené oslovení a také správný tón hlasu. Musíme dítěti dávat jednoduché, srozumitelné a opakované informace. [17, 18, 19, 20] 2.2. Anamnéza Důležitou součástí vyšetření je anamnéza, tu můžeme dělit na rodinnou, osobní a oční. Anamnézu zjišťujeme obvykle od rodičů dítěte. Pokud se jedná o starší děti, ty by měly být schopny na otázky odpovídat samostatně a rodiče by měli anamnézu jenom doplňovat. V rodinné anamnéze se dotazujeme na dědičná onemocnění, jako je šedý zákal, zelený zákal, šilhání, refrakční vady a kongenitální malformace. Zejména tedy chceme vědět, jaké vady mají prarodiče, rodiče a sourozenci. V osobní anamnéze se ptáme na průběh těhotenství, okolnosti porodu (předčasný porod, porod císařským řezem), porodní váhu, dále na dětská infekční onemocnění, psychický stav, alergie, úrazy, operace a léky, které užívá. Měli bychom se především soustředit na onemocnění spojená s očním postižením (diabetes mellitus, hypertenze) a rovněž na celková onemocnění, která jsou provázena očními symptomy (onemocnění štítné žlázy, kloubní onemocnění a plicní onemocnění či gastrointestinální choroby). V oční anamnéze se ptáme na vidění pacienta od dětství až po přítomnost. Dále se ptáme na oční nemoci, na oční úrazy, na operace očí, na šilhání, na glaukom, na nošení brýlí (popř. kontaktních čoček) atd. Všechny získané anamnestické údaje bychom si měli pečlivě zaznamenat. [21, 22, 23, 24] 14

15 2.3. Postupy vyšetřování v závislosti na věku dítěte Preventivní prohlídky zraku u pediatra jsou velice důležité, protože pomocí nich můžeme včas odhalit a podchytit nezvratnou změnu v oku. Okamžitě po narození se dítě v porodnici dostává také kromě jiných doktorů do rukou očních lékařů. Ti sledují základní malformace oka, zdali se vyskytují obě oči, dále je také zajímá jejich velikost a poloha vzhledem k očnici, potom ještě barva duhovek a zornic. K primárním vyšetřením patří rovněž vybavení červeného reflexu, pupilo-motorického reflexu a kontrola očního pozadí, díky kterým se eliminují výskyty některých vrozených očních onemocnění. Časové pořadí preventivních kontrol zraku dětským lékařem byl sestaven podle předepsaného protokolu preventivní péče o děti a dospívající mládež v České republice ve věku: 4. měs. 8. měs. 12. měs. 18. měs. 3. roky a pak v opakujících se pravidelných intervalech každé 2 roky do 17 let života. Tyto preventivní kontroly předcházejí téměř všechny kritické etapy vývoje vidění dítěte, schází jen prohlídka dítěte ve 2. měsíci života. Obvykle nejkritičtějším obdobím pro vývoj vidění je prvních 6 měsíců života dítěte, kdy je dítě naprosto odkázané do rukou pediatra a je pouze na něm, aby při zjištěné nejasnosti nebo případné poruchy zrakových funkcí včas zahájil oční terapii nebo včas podchytil závažný stav ohrožující život dítěte. První rok života dítěte je velice důležitý, protože zanedbáme-li během tohoto roku dítěte péči o zrak, může to mít pro vývoj vidění dítěte nenahraditelný a vážný následek. [3, 4, 25] Případné abnormality se vyšetřují už na porodním sále. Po porodu jsou mnohdy prosáklá oční víčka, a proto samotné vyšetření očí odkládáme o pár dnů později. Novorozence nejlépe vyšetříme, když bude klidný a bude mít otevřené oči. Potom se světlo lehce dostane z oftalmoskopu do nitra oka a poté zjistíme průchodnost očních médií (vyvoláme tzv. červený reflex). Když dítě otevře oči a pozoruje náš obličej a je znatelný pohyb očí, můžeme téměř vyloučit slepotu. V prvních týdnech posuzujeme především schopnost fixovat obličej v těsné blízkosti. Také pozorujeme postavení, velikost a pohyblivost očí (bulbů), souměrnost obličeje a očních štěrbin, dále nás zajímá barva spojivky, ta by měla být růžová, a také barva bělimy - bílá, též barva a velikost zornic. [4, 9, 18] 15

16 Pediatr nejdříve musí sestavit velmi pečlivou rodinnou anamnézu. Jestliže se v rodině vyskytlo vážné oční onemocnění (vrozený glaukom, katarakta, atd.) nebo vysoká refrakční vada, potom by měli být rodiče s jejich dítětem co nejdříve odesláni k oftalmologovi. Nejdůležitějším úkolem pediatra při preventivních prohlídkách je správné zjištění vizu dítěte. Největší důraz je kladen na tříletou preventivní prohlídku kdy by se mělo nejdříve přijít na to, že dítě špatně vidí, aby mohla být včas předepsaná správná brýlová korekce, popřípadě zahájená pleoptická léčba (léčba tupozrakosti). Pokud je vízus chybně vyšetřen při preventivních prohlídkách, pak dochází k tomu, že dítě přichází už k oftalmologovi příliš pozdě (až kolem 7. roku života, kdy nastávají potíže s viděním ve škole). Hlavním důvodem chybně vyšetřeného vízu je nesprávné zakrytí oka. Rozhodně nenecháváme dítě, aby si zakrylo oko samo. Nejideálnější by bylo, kdyby oko zakrýval lékař nebo sestra, ale to není obvykle úplně možné. Takže se obracíme s prosbou na rodiče, aby oko velmi důkladně zakryli celou dlaní, eventuálně kartičkou, aby nikde nevznikla žádná škvíra (u nosu), kterou by dítě mohlo prohlédnout. Rodiče by neměli na zakryté oko tlačit. Když si nebudeme jistí tím, že dítě skutečně dobře vidělo, pozveme si ho znovu. Je to doopravdy důležité, protože následující vyšetření zraku je až za 2 roky, a to je poměrně dlouhá doba na to, aby se dítě už dávno léčilo. Tudíž zjišťování vízu při preventivních prohlídkách nesmíme brát na lehkou váhu a musíme přistupovat k vyšetření skutečně odpovědně. Podle doktorky Zobanové jsou k prohlídkám u pediatra doporučeny tyto vyšetřovací pomůcky papírové měřítko (na které se namalují černá kolečka o průměru 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, pak papír podélně rozstřiheme a vzniklou polovinu papíru srovnáváme s velikostí rohovek) (obr. č. 1.), oftalmoskop a černobílá šachovnice (velikost čtverců 2 a 1,5 cm, vzdálenost cm od obličeje). [3, 13] Obr. č. 1 Papírové měřítko [3] 16

17 Novorozenec Vyšetřujeme tupozrakost, šilhání, vrozené vývojové vady oka a centrální nervovou soustavu. Také pozorujeme postavení, polohu a velikost bulbů. Potom posuzujeme makroskopicky přední segment očí (např. třes očí neboli nystagmus). Vykonáváme reflex od očního pozadí (průchodnost očních medií), eventuálně rescreening na vrozenou kataraktu. Dále zkoušíme reakci na černobílou šachovnici. [3] Prohlídka ve 3. měsíci Použijeme doporučené vyšetřovací pomůcky + schématický obličej (o minimálním průměru 5 cm) (obr. č. 2). Sledujeme postavení a pohyb očí (nystagmus). Vyšetřujeme monokulární fixaci a pozorování pohybu na šachovnicovém vzoru nebo na schématickém obličeji. [3] Obr. č. 2 Schématický obličej [3] Další vyšetření zraku v 6., 12. a 18. měsíci Opět doporučené vyšetřovací pomůcky + černobílá šachovnice (velikost čtverců 0,8 cm, vzdálenost 55 cm od obličeje), náplasťový okluzor a schématický obličej. Vyšetřujeme fixaci na světlo, sledování nepohyblivého předmětu s vysokým kontrastem monokulárně i binokulárně (černobílá šachovnice). Vyšetření zorného pole při sledování pohyblivého nekontrastního předmětu. Zkoumáme symetrii pohybu očí ve stejném směru (verze) a v protisměrném (vergence). Sledujeme vzhled obličeje, očních víček a předního segmentu oka. [3, 4] 17

18 Vyšetření zraku ve 3. a 5. roce Opět využijeme doporučené vyšetřovací pomůcky, náplasťový okluzor + optotypy (obrázkové optotypy, Pflugerovy E háky nebo sada testů 3L na vzdálenost 3 m). Tady je nutná spolupráce rodičů při nácviku pojmenovávání obrázků. Vyšetřujeme symetrii pohybu očí ve stejném směru (verze) a v protisměrném (vergence). Dále vyšetřujeme zrakovou ostrost ve vzdálenosti 3 metrů (Pflugerovy háky a obrázkové optotypy). Ve třech letech zkoušíme schopnost rozlišování barev. V pátem roce zkoušíme vědomost základních barev orientačně (modrá, zelená, žlutá, červená). [3, 6, 9] Sada testů 3L Lea Gratings, Lea Hyvarinen Single symbols book, Lange test: Lea Gratings je test na vyšetření rozlišovací zrakové ostrosti pro děti od 3 měsíců do 3 let preferenční metodou (obr. č. 3). [3] Obr. č. 3 Lea Gratings [3] Lea Hyvarinen Single symbols book jsou obrázky na vyšetření rozpoznávací zrakové ostrosti pro děti od 2 let. Vyšetření se vykonává ze vzdálenosti 3 m (obr. č. 4). [3] 18

19 Obr. č. 4 - Lea Hyvarinen Single symbols book [3] Lange test na vyšetření spolupráce obou očí (obr. č. 5). [3] Obr. č. 5 - Lange test [3] Vyšetření zraku v dalších letech (v 7., 9., 11., 13., 15. a 17. roce) Opět doporučené vyšetřovací pomůcky, náplasťový okluzor + optotypy (Snellenovy optotypy, Pflügerovy háky nebo číslice volíme podle schopností dítěte) a Pseudoisochromatické tabulky k vyšetřování barvocitu. Vyšetřujeme zrakovou ostrost na vzdálenost 5 nebo 6 metrů. Ve třinácti letech vyšetřujeme barvocit. [3, 9] 19

20 2.4. Vyšetřovací metody Vyšetření zrakové ostrosti Zkouška zrakové ostrosti patří mezi základní a nejdůležitější oční vyšetření dítěte. Zpravidla dítě rychle pochopí, co se po něm chce, a tak s vyšetřením není problém. Vyšetření se provádí u každého oka zvlášť a je nutné, aby nevyšetřované oko bylo perfektně zakryté, nejlépe náplasťovým okluzorem. Zakrytí oka je skutečně důležité, protože dítě ve snaze vše vědět a dobře vidět by mohlo při špatném zakrytí nevyšetřovaného oka švindlovat. U malých dětí by nás měla averze nechat si zakrýt jedno oko upozornit na to, že něco není v pořádku. Zrakovou ostrost zkoušíme nejdříve bez korekce a potom s korekcí v případě, že dítě již nosí brýle. Měli bychom počítat i s tím, že děti jsou ohromně vynalézavé a mají skvělou paměť. Je tedy dobré přeskakovat znaky nebo použít projekční optotypy. Na vyšetření zrakové ostrosti se musí dítě patřičně připravit, rodiče naučí dítě doma pojmenovávat obrázky nebo směr otočení E háku, pomocí této domácí přípravy bude vyšetření přesnější. Znaky vybíráme podle věku a schopností dítěte. U malých dětí se zraková ostrost zkouší na obrázkových optotypech. Do tří let věku dítěte zkoušíme zrakovou ostrost zhruba orientačně a zapomocí obrázkových optotypů. Nabízíme dítěti různé hračky, barevné kuličky a sledujeme reakci dítěte. U novorozenců se zraková ostrost dá hrubě vyšetřit podle reakcí zornic na světlo a pomocí metody preferential looking, která se používá i u kojenců. U kojenců a batolat se používají Cardiffovy karty, Kay pictures a Lea symboly. Od 3 roku můžeme použít Pflugerovy háky nebo Landoltovy kruhy a od sedmého roku už Snellenovy optotypy (číslice, písmena). Při vyšetřování zrakové ostrosti na blízko vyžaduje dítě pro pohodlné čtení alespoň 3x větší znaky s velice dobrým kontrastem. [3, 5, 8, 9, 11, 13, 20, 26] Preferential looking je metoda objektivního vyšetření zrakové ostrosti u dětí od 3 měsíců přibližně do 3 let. Tato metoda je považována za přesný a rychlý způsob vyšetření zrakové ostrosti u malých dětí. Princip těchto testů je založen na upřednostnění pohledu na zrakově zajímavější plochu. K těmto testům se řadí Tellerovy karty, Cardiffovy karty a Lea Gartings. Každý test má zajisté svoji stupnici kvality zrakové ostrosti a normy pro věk dítěte. [1, 16, 26] 20

21 Tellerovy karty (obr. č. 6) jsou určené pro děti, které ještě nerozeznávají obrázky. Podstatou tohoto testu je rozlišení dvou polí. Je zde obdélníková karta, kde jsou dvě pole, a v centru každé karty se nachází pozorovací průzor, který nám umožňuje sledovat reakci dítěte při vyšetření. Jedno pole je šedé a druhé se skládá z černých a bílých pruhů ve čtvercové mřížce. Pokud jsou děti schopny vidět pruhy, instinktivně se jejich oči vydají směrem ke vzoru, protože je to pro ně více zajímavé než pouze obyčejná šedá plocha. Jestliže děti neuvidí pruhy, bude se jim zdát, že obě dvě strany jsou bez kresby (bez černobílého šrafování), tak u těchto dětí nezaznamenáme žádný pohyb očí nebo hlavy. Rodiče si posadí dítě na klín a vyšetřující se nachází za tabulí a otvorem pozoruje pohyby očí a směr pohledu dítěte. Nejdříve začínáme s velmi velkým vzorem a postupně předkládáme jemnější vzory karet až do té doby, než zjistíme, že dítě už není schopno vzorek fixovat (bloudí očima po papíru). Takže touto metodou můžeme posuzovat okamžitou reakci dítěte na předkládané karty. [26, 27, 28] Obr. č. 6 Tellerovy karty [29] Cardiffovy karty jsou vhodné pro děti od 1 roku do 3 let. Test kombinuje principy preferential looking a mizejících optotypů. Zkoušející představuje dítěti karty, opět začíná největším obrázkem ze vzdálenosti 1 m. V testu používáme různě kontrastní pásma různé intenzity nebo využíváme obrázky (dům, auto, kachna apod.), které více zaujmou pozornost dítěte. Obrázky jsou umístěny buď v horní nebo dolní části jinak šedé karty. Vyšetřující zaznamenává nejmenší šíři podnětů, kdy dítě ještě zafixuje nebo projeví nějaký zájem o obrázek (obr. č. 7). [16, 26] 21

Metody preventivního vyšetřování zraku

Metody preventivního vyšetřování zraku Metody preventivního vyšetřování zraku MUDr.Anna Zobanová Úvod Vidění, neboli zrakové vnímání, je komplexní funkcí zrakového analyzátoru na všech jeho stupních tj. oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010

Více

Presbyopie a související

Presbyopie a související Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Úskalí diagnostiky zrakových funkcí

Úskalí diagnostiky zrakových funkcí Úskalí diagnostiky zrakových funkcí co vše ovlivní kvalitu příjmu informací při vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením? PhDr. Dagmar Moravcová (Centrum zrakových vad,s.r.o., pavilon 16, areál FN

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci 1 Přehled okohybných odchylek odchylka obvyklá velikost binokulární fúze vyšetřovací podmínky fixační disparita < 5 (< 0,15 pd) ano binokulární fúze

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Studijní program: B3921 - Biomedicínská a klinická technika Studijní obor: 5345R030 - Optika a optometrie

Více

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o.

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. 06 March 2013, Page 1 Trend ve vývoji individuálních progresivních čoček. Astigmatismus do blízka. Výsledky univerzitní

Více

7. Světelné jevy a jejich využití

7. Světelné jevy a jejich využití 7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického

Více

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia LIONS EYE LVÍ OČKO I. Úvod 1 II. Podstata a cíle projektu 2 1. Způsob měření 3 2. Současná situace a zabezpečení projektu 3 3. Časový průběh realizace projektu 4 4. Financování

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Katedra optometrie a ortoptiky Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. a Klinika

Více

Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura

Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura Katalog podpůrných opatření část pro žáky se zrakovým postižením a oslabením zrakového vnímání Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014

Více

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y Optické pomůcky do 4x zvětšení mŧže předepsat každý oční lékař na Poukaz na brýle a optické pomůcky. Zdravotní pojišťovna hradí 100,-Kč na 5 let. Název pomŧcky:

Více

... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese?

... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese? ... můžete nosit pouze jedny brýle, i když potřebujete brýle do dálky i do blízka?... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese?... téměř jakékoliv brýle lze zhotovit v samozabarvovacím

Více

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208 5.2.0 Oko Předpoklady: 5207, 5208 Pedagogická poznámka: Obsah této hodiny se asi nedá stihnout za 45 minut, ale je možné přetahovat v další hodině, která na tuto plynule navazuje. Cílem hodiny není nahrazovat

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Prof.MUDr.Blanka Brůnová,

Více

Zrak je pro člověka nejdůležitějším. Dítě s oční vadou nejenže vnímá svůj. Na základě výsledků měření zraku a. Vyjádření odborníků.

Zrak je pro člověka nejdůležitějším. Dítě s oční vadou nejenže vnímá svůj. Na základě výsledků měření zraku a. Vyjádření odborníků. Milí rodiče, dostává se Vám do rukou informativní brožura obecně prospěšné společnosti Prima Vizus, o.p.s., která se věnuje problematice screeningového preventivního vyšetření zraku předškolních dětí.

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz F. Pluháče, M. Halbrštátová, Optometrie-optika 2013, Olomouc 1 Kompenzovaná/dekompenzovan /dekompenzovaná HTF Kompenzovaná

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz 2015 Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz Zelený studijní program A I. Komunikace v praxi kontaktologa poznejte svůj komunikační

Více

VYŠETŘOVÁNÍ BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ U DĚTÍ

VYŠETŘOVÁNÍ BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ U DĚTÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY VYŠETŘOVÁNÍ BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ U DĚTÍ Bakalářská práce VYPRACOVALA: Lucie Křepelová obor 5345 OPTOMETRIE studijní rok 2009/2010 VEDOUCÍ

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Význam vyšetření barvocitu a klinické testování barvocitu

Význam vyšetření barvocitu a klinické testování barvocitu Význam vyšetření barvocitu a klinické testování barvocitu OPTA 2012, 25. 2. 2012, Brno Mgr. Petr Veselý, DiS. Katedra optometrie a ortoptiky Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny, Brno, přednosta

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA Bakalářská práce VYPRACOVALA: Hana Rýparová Obor: 5345R008 Optometrie Studijní rok: 2011/2012 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal INFORMACE PRO PACIENTY šedý zákal www.nemocnicesumperk.cz Obsah Oční oddělení Nemocnice Šumperk a.s.... 4 Co je šedý zákal... 5 Příčiny vzniku šedého zákalu... 6-7 Léčba... 8-9 Kdy se rozhodnout k operaci...

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Optika - AZ kvíz. Pravidla Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého

Více

TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA

TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA 1 CO JE TUPOZRAKOST? Tupozrakost je oční vada, která postihuje 3 % dětské populace. Jedná se o sníženou schopnost vidění levého nebo pravého oka. Na jedno oko vidí dítě velmi dobře,

Více

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Mgr. Martina Hamplová, Ortoptika Dr.Očka, Praha Spolupráce speciálního pedagoga s ortoptistou je v mnoha zemích EU běžná a zavedená praxe. V ČR tomu tak zatím není.

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se

Více

Čeká vaše dítě oční vyšetření? Co očekávat? Jak sebe a dítě připravit?

Čeká vaše dítě oční vyšetření? Co očekávat? Jak sebe a dítě připravit? Čeká vaše dítě oční vyšetření? Co očekávat? Jak sebe a dítě připravit? 1. Proč vyšetřovat oči a zrakové funkce u novorozenců a malých dětí? Novorozenec nevidí stejně jako dospělý člověk, vidění se vyvíjí

Více

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

5.3.5 Ohyb světla na překážkách 5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

Pokyny pro zpracování BP - Optometrie

Pokyny pro zpracování BP - Optometrie Pokyny pro zpracování BP - Optometrie 1. Rozsah a požadavky 25 35 stran, tzn. 45.000 63.000 znaků včetně mezer Formát A4 (tisk pouze na 1 stranu listu) Velikost písma 12 (nejčastěji Times New Roman) Řádkování

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Autor: Pavla Jalůvková Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf Světeln telná technika Literatura: Habel +kol.: Světelná technika a osvětlování - FCC Public Praha 1995 Ing. Jana Lepší Sokanský + kol.: ČSO Ostrava: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Fyzika 6. 9. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Fyzika 6. 9. Název DUM: VY_32_INOVACE_4A_15_OPTICKÉ_VLASTNOSTI_OKA Vyučovací předmět: Fyzika Název

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR 27. Februar 2012, Seite 1 Individuální progresivní brýlové čočky Rodenstock Impression První progresivní brýlové čočky s

Více

2.1.18 Optické přístroje

2.1.18 Optické přístroje 2.1.18 Optické přístroje Předpoklad: 020117 Pomůck: kompletní optické souprav I kdž máme zdravé oči (správné brýle) a skvěle zaostřeno, neuvidíme všechno. Př. 1: Co děláš, kdž si chceš prohlédnout malé,

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII Bakalářská práce VYPRACOVAL: Karla Křenková VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Bc. Lenka Musilová DiS. obor

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Život se zrakovým postižením em hodiny je přiblížit žákům svět osob

Více

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku)

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku) ř ů ť ž LIDSKÉ OKO A VLNOVÁ OPTIKA Teorii doplnit o: Na využití principu minima separabile jsou založeny optotypy, přístroje na vyšetřování zrakové ostrosti. Obsahují znaky o velikosti 5ti úhlových minut

Více

Tupozrakost a její léčba

Tupozrakost a její léčba Tupozrakost a její léčba TUPOZRAKOST A JEJÍ LÉČBA Co je to tupozrakost? Jedná se o sníženou schopnost vidění levého nebo pravého oka. Postihuje celá 3 % dětské populace. Na jedno oko vidí dítě velmi dobře,

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Srovnání vybraných metod objektivního měření refrakce

Srovnání vybraných metod objektivního měření refrakce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY Srovnání vybraných metod objektivního měření refrakce Diplomová práce VYPRACOVALA: Bc. Klára Kysilková R120161 obor N5345 OPTOMETRIE

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková Mikroskopie I M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz MIKROSVĚT nano Poměry velikostí mikro 9 10 10 8 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 size m 2 9 7 5 3 4 8 1 micela virus světlo 6 písek molekula

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu ZRAKOVÝ TERAPEUT MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu ZRAKOVÝ TERAPEUT MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Akreditovaného kvalifikačního kurzu Zrakový terapeut Akreditovaný kvalifikační kurz pořádá akreditované zařízení, kterému byla udělena akreditace Ministerstva

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Identifikace potřeb pacienta

Identifikace potřeb pacienta Identifikace potřeb pacienta 1 Cíle porady pracovníků Vysvětlit složky produktových potřeb pacienta Vytvořit proces, který budeme v naší praxi používat k identifikaci produktové potřeby pacientů, abychom

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Cv NS-i-3. Ústav nauky o budovách, 1. ročník, zimní semestr 2015/2016 21. 10. 31. 10. 2015. Jan Paroubek, Zbyšek Stýblo

Cv NS-i-3. Ústav nauky o budovách, 1. ročník, zimní semestr 2015/2016 21. 10. 31. 10. 2015. Jan Paroubek, Zbyšek Stýblo Cv NS-i-3 Ústav nauky o budovách, 1. ročník, zimní semestr 2015/2016 21. 10. 31. 10. 2015 Jan Paroubek, Zbyšek Stýblo NS I -3_ Cvičení Paroubek 2014/15 Fyziologie vidění Stavba oka řasnaté tělísko

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. JANA KRÁTKÁ V. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. JANA KRÁTKÁ V. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií JANA KRÁTKÁ V. ročník prezenční studium Obor: 1. stupeň ZŠ + speciální pedagogika REEDUKACE ZRAKU U DĚTÍ SE ZRAKOVÝM

Více

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Test na oční vady. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko?

Test na oční vady. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko? Test na oční vady Přinášíme vám několik testů, při kterých zjistíte, jak jste na tom s vaším zrakem. Čtěte dále a otestujte se. Test krátkozrakosti - jak vidíte na blízko? Test měří schopnost číst a vidět

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Problematika ambulantního dlouhodobého sledování vysoce rizikových novorozenců

Problematika ambulantního dlouhodobého sledování vysoce rizikových novorozenců Problematika ambulantního dlouhodobého sledování vysoce rizikových novorozenců Zbyněk Straňák, Václav Čunát Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA Ústav

Více

OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Optické přístroje TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ) Oko Oko je optická soustava, kterou tvoří: rohovka, komorová voda, čočka a sklivec.

Více

Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu. MUDr. Lenka Štrosová

Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu. MUDr. Lenka Štrosová Ověření znalostí individuálně u nemocných s poruchou zraku a sluchu MUDr. Lenka Štrosová Rozsah pracovně-lékařské prohlídky se řídí vyhl. č. 79/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona

Více

Semestrální projekt z předmětu: Obrazové inženýrství jméno:

Semestrální projekt z předmětu: Obrazové inženýrství jméno: Semestrální projekt z předmětu: Obrazové inženýrství jméno: Téma: Optické vlastnosti lidského oka jméno: Lucie Wolfová datum: 19. 12. 2002 Úvod: Viděním se rozumí činnost dostatečně vyvinutého zraku. Vnější

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více