Světlo elektromagnetické vlnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světlo elektromagnetické vlnění"

Transkript

1 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla a zjistit, že sětlo je druh elektromagnetického lnění (str. 88). O elektromagnetickém lnění jsme se zmínili Elektřině a magnetismu kapitole Střídaé proudy. V roce 865 popsal anglický fyzik J. C. Maxwell (83 879) elektrické a magnetické jey čtyřmi složitými ronicemi (tz. Maxwelloými ronicemi). Podle těchto ronic mají změny magnetického pole za následek znik elektrického pole a podobně změny elektrického pole mají za následek znik magnetického pole. Měnící se elektrické pole nelze tedy od měnícího se pole magnetického oddělit a zniká pole elektromagnetické. Toto elektromagnetické pole se pak šíří podobě lnění a nepotřebuje přitom žádné prostředí, magnetické pole je oporou pro znikající pole elektrické a naopak. Zkusme znázornit obrázkem šíření elektromagnetického lnění případě, že magnetické pole bude omezeno jen na lnoplochy roině nákresny: Všechna elektromagnetická lnění mají některé shodné lastnosti: odrážejí se a lámou stejně jako jiné druhy lnění mezi lnoou délkou a frekencí platí stejně jako pro jiná lnění známý ztah bude-li látka lnění pohlcoat, dojde k jejímu zahříání f šíří se rychlostí sětla a sětlo je jedním z elektromagnetických lnění. Existenci elektromagnetického lnění i jeho podstatné lastnostmi Maxwell ze sých ronic předpoěděl a tepre asi o 0 let později elektromagnetické lnění objeil H. Hertz pomocí pokusů. Elektromagnetická lnění se od sebe liší lnoými délkami a některými dalšími lastnostmi. Uedeme přehled elektromagnetických lnění, která seřadíme od nejdelších lnoých délek po nejkratší lnoé délky:(str ) Rádioé lny ( 0 3 m m) odrážejí se od odiých předmětů, čím mají kratší lnoou délku, tím přímočařeji se šíří (dlouhé lny se tedy ohýbají podél porchu Země, elmi krátké lny se šíří téměř po přímce). Mikrolny ( m 0 - m) se yužíají mikrolnných troubách (kde dochází k jejich pohlcoání potrainami a zahříání potrain), u radarů, mobilních telefonů, aj. Infračerené záření ( 0-4 m 0-7 m) yzařují zahřátá tělesa. Protože toto tepelné záření yzařují prakticky šechna tělesa, můžeme ho yužít pro idění e tmě nebo mlze pomocí tz. infračerených dalekohledů, yužíají se též dálkoých oladačích elektronických přístrojů. Sětlo ( 0-7 m, rozsah iditelného sětla je 390 nm 790 nm, přitom nejkratší lnoá délka odpoídá sětlu fialoému, nejdelší lnoá délka sětlu čerenému) Ultrafialoé záření ( 0-7 m 0-8 m) je yzařoáno mimo jiné též Sluncem nebo elektrickým obloukem (horským sluncem, soláriem). V menší míře opaluje pokožku a působí prospěšně, e ětší míře způsobuje spálení pokožky, podporuje znik rakoiny kůže, neblaze působí na zrak. Jeho intenzita na porchu Země roste s narušoáním ozónoé rsty atmosféře. Rentgenoé záření ( 0-8 m 0 - m) je pronikaé, je různě pohlcoáno různými materiály. Má chemické a biologické účinky. Použíá se lékařstí diagnostice i terapii. Slouží též ke zkoumání nitřní struktury látek a k yhledáání ad ýrobků.

2 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 γ záření ( 0-0 m a méně) je druhem radioaktiního záření, má podobné lastnosti jako rentgenoé, ale může být ještě pronikaější. Jako ochrana proti jeho biologickým účinkům slouží oloěné desky (stejně jako u rentgenoého záření). str.89 c. (/30) Odraz a lom sětla V přehledu elektromagnetických lnění jsme iděli, že sětlo je elektromagnetické lnění s elmi krátkou lnoou délkou (390 nm 790 nm, řádoě 0-7 m), proto se bude šířit e stejnorodém prostředí prakticky přímočaře. K yznačení tohoto šíření použíáme přímek, které budeme opatřoat šipkami a nazýat sětelnými paprsky. Čárkoaně yznačíme ta místa na sětelném paprsku, kam již sětlo nedošlo (např. nastal lom sětla). Ohyb sětla za překážku bude pozoroatelný jen u elmi malých předmětů elikostí sronatelných s lnoou délkou sětla. Ve akuu se šíří sětlo rychlostí přibližně = km.s -, každém jiném prostředí je jeho rychlost menší. Dopadne-li sětlo na rozhraní dou stejnorodých prostředí, rátí se jeho část do prního prostředí (odraz) a část pronikne do druhého prostředí (lom). Základní pojmy: dopadající paprsek kolmice dopadu 3 odražený paprsek 4 lomený paprsek 5 rozhraní prostředí úhel dopadu úhel odrazu úhel lomu rychlost sětla prním prostředí rychlost sětla druhém prostředí Zákon odrazu I. Dopadající paprsek, kolmice dopadu a odražený paprsek jsou jedné roině. II. = (elikost úhlu dopadu se roná elikosti úhlu odrazu). Zákon lomu I. Dopadající paprsek, kolmice dopadu a lomený paprsek jsou jedné roině. II. sinα sinβ 3 tečná roina U zákona lomu ystačíme často s tím, že při přechodu sětla z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího, tj. >, nastáá lom ke kolmici, tj. >. Naopak při přechodu sětla z prostředí opticky hustšího do opticky řidšího ( < ), nastáá lom od kolmice ( < ). 5 4

3 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 3 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 lom ke kolmici lom od kolmice Lom ke kolmici nastáá např. při přechodu sětla z akua do zduchu, ze zduchu do ody, ze zduchu do skla. Dodejme ještě, že sětla různých bare (tj. různých frekencí) se odrážejí pod stejným úhlem odrazu, ale sětla různých bare se lámou pod trochu jinými úhly lomu (úhel lomu záisí poněkud na frekenci sětla). Při lomu tedy může dojít k rozkladu sětla na spektrum (str.97). Rozbor takoého rozloženého sětla se nazýá spektrální analýza a může sloužit k určoání lastností zářící látky. Příklady odrazu a lomu sětla: a) odraz zrcadlem b) odraz rozptyl na neroném porchu c) lom zkreslení hloubky d) lom deskou posunutí předmětu zduch zduch sklo zduch oda Příklady a cičení: Situace znázorníme, popíšeme, jey ysětlíme: a) odraz sětla periskopu b) lom sětla bublinou e skle c) lom sětla odní kapkou d) lom sětla skleněným hranolem e) lom prasklinou e skle f) zlomení hole e odě

4 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 4 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 g) odraz sětla nad rozpálenou silnicí h*) lom sětla e zduchu nad plamenem i*) odraz sětla na zrcadlech úhlu j*) astronomická refrakce Pokud se nespokojíme pouze se skutečností lomu ke kolmici nebo od kolmice, ale budeme chtít stanoit elikost úhlu lomu, musíme tabulkách najít tz. index lomu: Podíl n se nazýá index lomu z prostředí do prostředí. V tabulkách jsou uedeny indexy lomu ze zduchu (případně z akua, což jsou elmi blízké zd zd n hodnoty) do daného prostředí: n, n n. n Potom je možno ypočítat při lomu přesně úhel lomu, známe-li úhel dopadu. Cičení: Index lomu zduch oda je,3. Vypočítejte úhel lomu, jestliže a) dopadá-li sětlo ze zduchu do ody pod úhlem dopadu = 60. b) dopadá-li sětlo z ody do zduchu pod úhlem dopadu = 60. Záěr: Při elkých úhlech dopadu při přechodu sětla z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího se přestáá sětlo lámat nastáá úplný odraz (při mezním úhlu dopadu m by se sětlo lámalo pod úhlem lomu = 90 ) V praxi: Optické zobrazoaní Každý předmět, který je zdrojem sětla (buď lastního, nebo rozptýleného), yzařuje na šechny strany sětelné paprsky. (Pro naše úahy je nejjednodušší bodoý zdroj, jehož rozměry se dají zanedbat.) Oko část sětla zachytí a idí předmět místě, ze kterého paprsky ycházejí (prohlédni obrázek): Je-li cestě sětlu prostředí, které rozbíhaý sazek paprsků spojí, znikne skutečný optický obraz předmětu. Oko idí zdroj Z místě, kde se paprsky protínají tj. místě Z skutečného obrazu předmětu (podíej se na obrázek):

5 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 5 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Je-li cestě sětlu prostředí, které způsobí, že se sětelné paprsky nespojí, ale budou zdánliě ycházet z jiného bodu, znikne tomto bodě neskutečný (zdánliý) obraz předmětu. Oko idí zdroj Z místě, ze kterého paprsky zdánliě ycházejí, tj. místě Z neskutečného obrazu předmětu (obrázek): Z zdroj Z Příklad zniku neskutečného obrazu předmětu pomocí roinného zrcadla: Vzniká neskutečný obraz předmětu Z e stejné zdálenosti za zrcadlem, jako je předmět před zrcadlem. Využití: Roinná zrcadla se kromě běžného použití k zobrazoání yužíají k násobení obrazů, k filmoým trikům, kaleidoskopu, u optických přístrojů atd. Zobrazoání kuloými zrcadly (str. 0 6) Základní pojmy: a) duté zrcadlo b) ypuklé zrcadlo S střed křiosti, F ohnisko, f ohniskoá zdálenost, a zdálenost předmětu od zrcadla, o optická osa, P předmět (zdroj sětla) Předpokládáme, že zrcadlící plocha je ždy nasměroána dolea a sětlo ždy přichází zlea Konstrukci obrazu proádíme na základě těchto zásad: I. Každý paprsek ronoběžný s optickou osou prochází po odrazu ohniskem (u ypuklého zrcadla e zpětném prodloužení). II. Každý paprsek procházející středem křiosti zrcadla se odráží zpět opačném směru. V praxi se odrážejí do ohniska jen paprsky, které nejsou příliš zdálené od optické osy. Pro jiné to již přesně neplatí. Příklady konstrukce obrazů kuloými zrcadly:

6 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 6 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Duté zrcadlo, a > f duté zrcadlo, a < f P P S F přerácený, zmenšený, skutečný obraz přímý, zětšený, neskutečný obraz. Cičení :Sestrojte obraz předmětu dutým zrcadlem, je-li a =5 cm, f = 3 cm, ýška předmětu cm. (a > f) Cičení :Sestrojte obraz předmětu ypuklým zrcadlem, a =5 cm, f = 3 cm, ýška předmětu,5 cm. (a > f) Cičení 3:Sestrojte obraz předmětu dutým zrcadlem, a =3 cm, f = cm, ýška předmětu 0,5 cm. (f < a < f) Dutá zrcadla se použíají jako objektiy hězdářských dalekohledů, k odrážení a soustřeďoání sětla u projektorů a mikroskopů, jako zubařská zrcátka aj. Vypuklá zrcadla se uplatňují jako zpětná zrcátka u automobilů, zrcadla na křižoatkách, u hězdářských dalekohledů aj.

7 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 7 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Zobrazoání čočkami (str. 6 ) Základní pojmy: a) spojná čočka spojka b) rozptylná čočka - rozptylka F ohnisko, S optický střed čočky, f ohniskoá zdálenost, a zdálenost předmětu od čočky, o optická osa, č čočka, P předmět. Budeme předpokládat, že sětlo přichází ždy zlea a oko bude ždy prao. Vystačíme potom u čoček jen s jedním ohniskem. Předpokládáme, že jde o čočky tenké a je tedy možno jejich tloušťku zanedbat. Podobně jako u zrcadel uažujeme jen paprsky blízké optické ose. Konstrukci obrazu proádíme podle těchto zásad: I. Každý paprsek ronoběžný s optickou osou prochází po lomu ohniskem (u rozptylky po zpětném prodloužení). II. Každý paprsek procházející optickým středem čočky nemění sůj směr. V praxi se lámou do ohniska jen paprsky, které nejsou příliš zdálené od optické osy. Pro jiné to již přesně neplatí. Zrcadloá a čočkoá ronice Pomocí podobnosti geometrii lze ododit ze základních praidel pro konstrukce obrazů zrcadly a čočkami čočkoou a zrcadloou ronici: a a f a je poloha obrazu měřená od zrcadla nebo od čočky. Ronici ještě musíme doplnit znaménkoou dohodou: pokud jsou u zrcadel měřené zdálenosti do lea, poažujeme je za kladné, jinak budou záporné; pokud jsou u čoček zdálenosti f, a měřené dopraa, budou kladné, jinak budou brány záporně; U zrcadel je přirozený odraz dolea, u čoček je přirozený lom dopraa. Tyto přirozené situace jsou yjadřoány kladnými čísly. Zrcadloá a čočkoá ronice umožňují polohy obrazu ypočítáat Optické přístroje (str. 5) Lupa je spojka, kterou přibližujeme k předmětu do menší zdálenosti, než je ohniskoá zdálenost. Princip zobrazení: spojka, a < f. Vznikne přímý, zětšený, neskutečný obraz. Lupa se použíá k zětšoání drobných předmětů (filatelisté, hodináři) nebo je součástí složitějších optických přístrojů (Keplerů dalekohled, mikroskop aj.).

8 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 8 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Fotoaparát, oko, objekti dalekohledu pracují na stejném zobrazoacím principu: spojka, a > f. Vzniká přerácený, zmenšený, skutečný obraz. Fotoaparát: Oko: objekti (spojná soustaa čoček) čočka (zaostřuje akomodací) clona (omezuje množstí sětla) duhoka (funguje jako clona) 3 citliá rsta (film, deska) 3 sítnice (obsahuje čípky a tyčinky citlié na sětlo) Vytoří-li oční čočka obraz před sítnicí (oko není schopno zaostřit, jde o krátkozrakost), použíáme brýle s rozptylkami. Vzniká-li obraz za sítnicí (dalekozrakost), použíáme brýle se spojkami. Přitom -D (dioptrie) odpoídá rozptylce s ohniskoou zdáleností ½ m, +0D odpoídá spojce s ohniskoou zdáleností 0, m Keplerů (hězdářský) dalekohled po úpraě triedr Galileů (holandský) dalekohled diadelní kukátko objekti, okulár (spojka) objekti, okulár (rozptylka) Dalekohled má elkou délku, dáá Dalekohled je krátký, dáá přímý elké zětšení a přerácený obraz. obraz, ale jen malé zětšení. Triedr je kratší a dáá přímý obraz.

9 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 9 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Promítací přístroj, objekti mikroskopu pracují na stejném zobrazoacím principu: spojka f < a < f zniká zětšený, přerácený a skutečný obraz Promítací přístroj (projektor) Mikroskop objekti, diapoziti (předmět), objekti (spojná soustaa), 3 kondenzor (soustaa čoček okulár (lupa), 3 preparát soustřeďujících sětlo), 4 žároka (předmět), 4 stojan (stati), 5 duté zrcadlo (odráží sětlo směrem 5 duté prosětloací zrcátko na diapoziti (k soustředění sětla na preparát) Vlnoé lastnosti sětla (str ) Jsou to zejména interference, ohyb a polarizace Interference sětla je skládání sětelných lnění (str. 03). V některých místech prostoru dochází k zesiloání, jiných k zeslaboání sětla (podobně jako u zuku nebo při skládání jiných lnění). V případě bílého sětla se mohou zesiloat některé bary, jiné se budou zeslaboat a je bude doproázen duhoými barami. Příklady: duhoé zabarení tenkých olejoých skrn, duhoé zabarení tenkých křídel hmyzu, mýdloých bublin, Newtonoých skel, zabarení objektiů optických přístrojů na nichž jsou naneseny tenké antireflexní rsty. Dále dochází k interferenci sětla po odrazech na gramofonoých deskách a na CD discích. Vysětlíme interferenci sětla na tenkých rstách pomocí obrázku: Po lomu urazí sětlo delší dráhu a oba paprsky mohou přijít do oka se stejnou nebo s různou fází (dojde k zesílení nebo zeslabení ).

10 FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum 0 Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 V případě bílého sětla složeného z různých barených sětel se určitém směru zesiluje např. bara čerená a zeslabuje bara zelená. Interference je doproázena znikem duhoých bare. Interference se yužíá praxi pro přesná měření a kontrolu přesných ýrobků. Ohyb sětla difrakce se uplatní případě dopadu sětla na překážky malých rozměrů lákna, štěrbiny, malé otory sětlo se dostane za tyto překážky a do míst, kam by se přímočarým šířením nedostalo (str. 04, 05). Malé rozměry jsou rozměry sronatelné s lnoou délkou použitého sětla Pokusy a příklady: žiletkou prořízneme štěrbinu alobalu a budeme přes ni ze zdálenosti asi 30 cm sledoat sětelný zdroj uidíme ohyboé proužky špičkou jehly propíchneme alobalu nepatrný otor a budeme přes něj ze zdálenosti asi 30 cm sledoat sětelný zdroj uidíme ohyboé kroužky při pohledu na sětelný zdroj přes jemnou tkaninu je možné idět ohyboé kroužky sětelné kruhy kolem Měsíce naznačují existenci drobných částic oblačnosti, na kterých zniká ohyboý je kroužky idí-li čloěk čistém prostředí kruhy, může to znamenat zakalení jeho oční rohoky nebo čočky Polarizace sětla Sětlo je příčné elektromagnetické lnění elektrické a magnetické eličiny E a B jsou kolmé ke směru šíření elektromagnetické lny (a i k sobě nazájem), ale jinak mohou mít roině kolmé ke směru šíření jakékoli směry (str. 05). Nakreslíme obrázek s možnými směry ektoru E : Vhodným odrazem nebo hodným lomem lze získat sětlo lineárně polarizoané, němž je ektor E např. jen sislý. Nakreslíme obrázek s možnými směry ektoru E : Využití polarizace sětla praxi: polarizační brýle umožňují sledoat prostoroě nafilmoané záznamy polarizační filtry pro fotografoání omezují odrazy sětla od ýkladních skříní nebo odních ploch. rybářům mohou omezit nepříjemné odrazy sětla od odních ploch také polarizační brýle některé organické látky stáčejí roinu polarizoaného sětla. Pomocí tz. polarimetrů je pak možné zjistit obsah příslušné organické látky roztoku (str. 06)

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

Optika nauka o světle

Optika nauka o světle Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook

Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook Optika Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

F - Lom světla a optické přístroje

F - Lom světla a optické přístroje F - Lom světla a optické přístroje Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé. Poěst, která znikne jednom městě, pronikne elmi brzo do druhého města, i když nikdo z lidí, kteří mají podíl na šíření zprá, neodcestuje z jednoho města do druhého. Účast na tom mají da docela různé pohyby,

Více

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. 3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. Pokud máme zdravý zrak, vidíme kolem sebe různé předměty, ze kterých do našeho oka přichází světlo. Předměty můžou být samy zdrojem světla (hvězdy, oheň,

Více

Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika. Jana Jurmanová

Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika. Jana Jurmanová Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika Jana Jurmanová Geometrická optika Následující úlohy řešte graficky či výpočtem. 1. Předmět vysoký 1cm je umístěn 30cm od spojky, která

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla:

8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM. Viditelné světlo Rozklad bílého světla: 8. Optika 8.1. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A JEHO SPEKTRUM Jak vzniká elektromagnetické záření? 1.. 2.. Spektrum elektromagnetického záření: Infračervené záření: Viditelné světlo Rozklad bílého světla:..

Více

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami II Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY Sada interaktivních materiálů pro 7. ročník Fyzika CZ.1.07/1.1.16/02.0079 plocha čas délka hmotnost objem teplota Interaktivní materiály slouží k procvičování, upevňování

Více

3. Optika III. 3.1. Přímočaré šíření světla

3. Optika III. 3.1. Přímočaré šíření světla 3. Optika III Popis soupravy: Souprava Haftoptik s níž je prováděn soubor experimentů Optika III je určena k demonstraci optických jevů pomocí segmentů se silnými magnety. Ty umožňují jejich fixaci na

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211

5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211 5.2.12 Dalekohledy Předpoklady: 5211 Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty oba čočkové dalekohledy sestavit v lavicích nepodaří se Vám hodinu stihnout za 45 minut. Dalekohledy: už z názvu poznáme,

Více

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Optika - AZ kvíz. Pravidla Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. -rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu -změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas Pohyb

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

7.ročník Optika Lom světla

7.ročník Optika Lom světla LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI 1. LOM SVĚTLA NA ROVINNÉM ROZHRANÍ DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ Sluneční světlo se od vodní hladiny částečně odráží a částečně proniká do vody. V čisté vodě jezera vidíme rostliny,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,

Více

Příklad 1 (25 bodů) Částice nesoucí náboj q vletěla do magnetického pole o magnetické indukci B ( 0,0, B)

Příklad 1 (25 bodů) Částice nesoucí náboj q vletěla do magnetického pole o magnetické indukci B ( 0,0, B) Přijímací zkouška na naazující magisterské studium - 05 Studijní program Fyzika - šechny obory kromě Učitelstí fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad Částice nesoucí náboj q letěla do

Více

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří

Více

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami.

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami. Paprsková optika Zobrazení zrcadl a čočkami zobrazování optickými soustavami tvořené zrcadl a čočkami obecné označení: objekt, který zobrazujeme, nazýváme předmět cílem je nalézt jeho obraz vzdálenost

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Zobrazení čočkou

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Zobrazení čočkou Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zobrazení čočkou Čočky, stejně jako zrcadla, patří pro mnohé z nás do běžného života. Někdo nosí brýle, jiný

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202 5.2.3 Duté zrcadlo I Předpoklady: 5201, 5202 Dva druhy dutých zrcadel: kulové = odrazivá plocha zrcadla je částí kulové plochy snazší výroba, ale horší zobrazení (aby se zobrazovalo přesně, musíme použít

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla, Odraz a lom světla Disperze světla

Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla, Odraz a lom světla Disperze světla Paprskoá optika Sětlo jako elektromagetiké lěí Šířeí sětla, Odraz a lom sětla Disperze sětla Sětlo jako elektromagetiké lěí James Clerk Maxwell (83 879) agliký fyzik autorem teorie, podle íž elektro-magetiké

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 4. ročík šestiletého a. ročík čtyřletého studia Laboratorí práce č. 4: Úlohy z paprskoé optiky G Gymázium Hraice Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 3. ročík šestiletého

Více

PaedDr. Jozef Beňuška ODRAZ A LOM SVĚTLA aneb Zákony při průchodu světla rozhraním

PaedDr. Jozef Beňuška ODRAZ A LOM SVĚTLA aneb Zákony při průchodu světla rozhraním PaedDr. Jozef Beňuška jbeuska@extra.sk ODRAZ A LOM SVĚTLA aeb Zákoy při průchodu sětla rozhraím Vlěí, jež dopadá a rozhraí dou prostředí se může: - odrazit od rozhraí, - projít do druhého prostředí. Odraz

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika

Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika 1. Stanovte absolutní index lomu prostředí, jestliže rychlost elektromagnetických vln v daném prostředí dosahuje hodnoty 0,65c. Jaký je rozdíl optických drah

Více

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

Název: Odraz a lom světla

Název: Odraz a lom světla Název: Odraz a lom světla Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika, Informatika) Tematický celek: Optika Ročník:

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

2. Optika II. 2.1. Zobrazování dutým zrcadlem

2. Optika II. 2.1. Zobrazování dutým zrcadlem 2. Optika II Popis stavebnice: jedná se o žákovskou verzi předcházející stavebnice, umístěné v lehce přenosném dřevěném kufříku. Experimenty, které jsou uspořádány v příručce, jsou určeny především pro

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

Sada Optika. Kat. číslo 100.7200

Sada Optika. Kat. číslo 100.7200 Sada Optika Kat. číslo 100.7200 Strana 1 z 63 Všechna práva vyhrazena. Dílo a jeho části jsou chráněny autorskými právy. Jeho použití v jiných než zákonem stanovených případech podléhá předchozímu písemnému

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ODRAZEM NA KULOVÉ PLOŠE aneb Kdy se v zrcadle vidíme převrácení. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZOBRAZOVÁNÍ ODRAZEM NA KULOVÉ PLOŠE aneb Kdy se v zrcadle vidíme převrácení. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZOBRAZOVÁNÍ ODRAZEM NA KULOVÉ PLOŠE aneb Kd se v zrcadle vidíme převrácení PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Kulová zrcadla - jsou zrcadla, jejichž zrcadlící plochu tvoříčást povrchu koule (kulový

Více

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Anotace Materiál (DUM digitální

Více

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202 5.2.3 Duté zrcadlo I Předpoklady: 520, 5202 Dva druhy dutých zrcadel: Kulové zrcadlo = odrazivá plocha zrcadla je částí kulové plochy snazší výroba, ale horší zobrazení (pro přesné zobrazení musíme použít

Více

1. Optika I. Poznámka: Stejné nebo obdobné demonstrace jsou uvedeny v závorkách za jednotlivými fy zikálními jevy a odpovídají seznamu literatury.

1. Optika I. Poznámka: Stejné nebo obdobné demonstrace jsou uvedeny v závorkách za jednotlivými fy zikálními jevy a odpovídají seznamu literatury. 1. Optika I Popis stavebnice: Soubor experimentů Optika I je prováděn s použitím stavebnic dodávaných na školy v 70.letech, z nichž mnohé slouží na školách dodnes. Jedna sestava je rozsáhlejší a je určena

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Kvarta 2 hodiny týdně

Více

6. Jehlan, kužel, koule

6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan, kužel, koule 9. ročník 6. Jehlan, kužel, koule 6. Jehlan ( síť, objem, porch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstau taru n-úhelníku. Podle počtu rcholů n-úhelníku má jehlan náze. Stěny toří

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika Úvod Vytváření obrazů na základě zákonů optiky je častým jevem kolem nás Základní principy Základní principy Zobrazování optickými přístroji

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

vzdálenost těžiště (myslí se tím těžiště celého tělesa a ne jeho jednotlivých částí) od osy rotace

vzdálenost těžiště (myslí se tím těžiště celého tělesa a ne jeho jednotlivých částí) od osy rotace Přehled příkladů 1) Valiý pohyb, zákon zachoání energie ) Těžiště tělesa nebo moment setračnosti ýpočet integrací - iz http://kf.upce.cz/dfjp/momenty_setracnosti.pdf Nejčastější chyby: záměna momentu setračnosti

Více

Pracovní list SVĚTELNÉ JEVY Jméno:

Pracovní list SVĚTELNÉ JEVY Jméno: Zadání projektu Optické jevy Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 9. 5. Vlastní práce 4 vyučovací hodiny do 22. 5. Prezentace 24.5. Test a odevzdání portfólií ke kontrole

Více

Optika Elektromagnetické záření

Optika Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření Záření, jehož energie se přenáší prostorem prostřednictvím elektromagnetického vlnění, nazýváme elektromagnetické záření. Ke svému šíření nepotřebuje látkové prostředí, může se

Více

5.1.3 Lom světla I. Předpoklady: 5101, Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka,

5.1.3 Lom světla I. Předpoklady: 5101, Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka, 5..3 Lom světla I Předpoklady: 50, 502 Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka, Pokus s mincí a miskou Opřu bradu o stůl a pozoruji minci v misce. Paprsky odražené od mince se šíří přímočaře

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 5 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1..00/21.2759 Název DUM: Opakování - optika

Více

6. Geometrická optika

6. Geometrická optika 6. Geometrická optika 6.1 Měření rychlosti světla Jak už bylo zmíněno v kapitole o elektromagnetickém vlnění, předpokládali přírodovědci z počátku, že rychlost světla je nekonečná. Tento předpoklad zpochybnil

Více

Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku

Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku Seznam součástek Sklo, ze kterého jsou zhotoveny optické prvky, má index lomu 1, 5 a tloušťku 15 mm. V následujících tabulkách uvádíme seznam prvků v soupravách GON a GON+ a absolutní hodnoty velikostí

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb 1 7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA Interference Ohyb Polarizace Co je to ohyb? 27.2 Ohyb Ohyb vln je jev charakterizovaný odchylkou od přímočarého šíření vlnění v témže prostředí. Ve skutečnosti se nejedná o nový jev

Více

7. Světelné jevy a jejich využití

7. Světelné jevy a jejich využití 7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 7. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu Uvede konkrétní příklady, na kterých doloží jednotlivé

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102

5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102 5..3 Lom světla Předpoklady: 50, 50 Pokus s mincí a miskou: Opřu bradu o stůl a pozoruji minci v misce. Paprsky odražené od mince se šíří přímočaře ke mně, miska jim nesmí překážet v cestě. Posunu misku

Více

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV Světlo vypadá jako bezbarvé, ale ve skutečnosti je směsí červené, žluté, zelené, modré, indigové modři a fialové barvy. Jednoduchými pokusy můžeme světlo rozkládat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Geometrie. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Geometrie. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Geometrie RNDr. Yetta Bartákoá Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázaou Objemy a porchy těles koule, kuloá plocha a jejich části VY INOVACE_05 9_M Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázaou Objemy a porchy těles

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í OPTICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ. Zrcdl prcují n principu odrzu světl druhy: rovinná kulová relexní plochy: ) rovinná zrcdl I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í obyčejné kovová vrstv npřená n sklo

Více

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění 3..5 Odraz, lom a ohyb vlnění Předpoklady: 304 Odraz a lom vlnění na rozhranní dvou prostředí s různou rychlostí šíření http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=16.0 Rovinná vlna dopadá šikmo

Více

2.1.18 Optické přístroje

2.1.18 Optické přístroje 2.1.18 Optické přístroje Předpoklad: 020117 Pomůck: kompletní optické souprav I kdž máme zdravé oči (správné brýle) a skvěle zaostřeno, neuvidíme všechno. Př. 1: Co děláš, kdž si chceš prohlédnout malé,

Více

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Sekunda 2 hodiny týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM Při hraní si s paprskem kapesní svítilny můžeme provádět mnohé neobvyklé věci, které se světlem mohou přihodit. Například při prosvěcování skla nebo vody můžeme dostat světlo,

Více