V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A"

Transkript

1 M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: IČ: V Ý Z V A V Komárově dne 13. června 2012 V souladu se zněním ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), Vás vyzývám k podání nabídky na stavební práce na akci Jednotná kanalizace v lokalitě Komárov Ke Ptákovu, zadávanou dle ust. 25 písm. b) zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení. I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: Veřejný zadavatel: Městys Komárov Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse IČ zadavatele: Sídlo: nám. Míru 204, Komárov, okres Beroun Kód obce dle ZÚJ: Kód okresu Beroun: CZ Tel Adresa pro podání nabídky: Městys Komárov, nám. Míru 204, Komárov II. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Název veřejné zakázky: Jednotná kanalizace v lokalitě Komárov Ke Ptákovu Místo plnění: Komárov Kód hl. místa plnění dle NUTS: CZ020 Předpokládaný začátek zahájení zakázky: 1. srpna 2012 Předpokládané dokončení: 30. listopad 2012 Předpokládaná cena veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH OSOBA POVĚŘENÁ PROVEDENÍM ZADAVATELKÝCH ČINNOSTÍ, JEJÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A ROZSAH POVĚŘENÍ: Výkonem zadavatelských činností podle 151 zák. č. 137/2006 Sb. pověřil zadavatel firmu: Název: Anna B í m o v á Sídlo: Březohorská 253, Příbram IČ: Tel: Mob: Není-li v dalším textu výslovně stanoveno jinak, je pro veškerou korespondenci a veškeré adresné úkony stanovena výše uvedená adresa jako doručovací adresa.

2 - 2 - VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Projektovaná jednotná kanalizace (prodloužení stoky B) zajistí podchycení dvou větví stávající dešťové kanalizace z osady Ptákov, které toho času odvádí vody do příkopu na pravé straně komunikace na Chaloupky. V trase stoky je uvažováno s napojením veškeré výhledové i stávající zástavby v souladu s ÚPD povodí viz. hydrotechnická situace v grafické příloze. Zároveň bude do kanalizace zaústěny přípojky od navrhovaných dešťových vpustí v komunikaci. Součástí stavby budou i veřejné části domovních kanalizačních přípojek pro přilehlé pozemky. Na nové stoce v prostranství u Kleštěnické ulice je navržena odlehčovací komora OK 3B pro přívalové deště z povodí, neboť do stávající jednotné kanalizace DN 300 mm v Komárově lze odvádět pouze omezené množství vod. Odlehčovací komora je navržena v přímé trati s bočním přelivem dle TNV na poměr ředění (1+n) Qh = (1+6) Qh, který je stejný jako u stávající OK 2B. Základní technické údaje Stoka PP DN 150 PP DN 300 PP DN 400 PP DN 600 Celkem B 12,21-593,74 12,46 618,41 B-13-39, ,82 OS ,96 6,96 Celkem 12,21 m 39,82 m 593,74 m 19,42 m 665,19 m Technické řešení Směrové a výškové vedení stok Výškově jsou kanaliační stoky navrženy tak, aby splňovaly podmínky křížení s ostatními inž. sítěmi a jejich přípojkami dle ČSN a zároveň, aby umožnily gravitační připojení nemovitostí v trase (vpravo od komunikace Komárov Chaloupky). Situačně jsou stoky téměř výlučně umístěny na veřejných plochách na pozemku krajské komunikace a veřejných prostranstvích. Stoka B-13 je navržena po soukromém pozemku na základě dohody s jeho vlastníkem. Zemní práce Zatřídění bylo provedeno pro potřeby projektu na základě informací investora o zemních pracích v blízkosti staveniště a geologické rešerše vypracované v rámci projektu splaškové kanalizace v Ptákově. Při vlastním provádění prací je nutné zeminy podrobně kategorizovat dle skutečnosti. Na základě uvedených skutečností byly horniny zastižené v území staveniště zatříděny dle ČSN do 3. až 4. třídy těžitelnosti (25, 75%) Kanalizační potrubí bude uloženo do pažených rýh nejmenší šířky 0,80 m (+ tl. pažení stěn), v závislosti na hloubce rýhy dle ČSN EN 1610 viz. vzorové řezy uložení potrubí. Veškeré výkopy rýh v komunikacích (hrana okraje vozovky III/11714) a asfaltových plochách budou započaty řezáním asf.povrchů. Materiál odstraněný z povrchu vozovek bude dočasně uložen a následně recyklován a využit na opravy místních komunikací. Výkopek z trasy kanalizace ve všech komunikacích a prostranstvích bude převezen na mezideponii do 1,5 km, kterou určí obecní úřad. Přebytečný materiál bude využit na úpravy terénu dle dispozic investora, nebo na deponii do 3 km dle předběžné dohody s obecním úřadem a vlastníkem pozemku. Na tyto terénní úpravy zajistí stavebník v předstihu územní souhlas.

3 - 3 - Realizaci zpětných zásypů a třídění materiálu je vhodné průběžně konzultovat s geologem stavby tak, aby se dosáhlo dostatečného stupně zhutnění a požadované únosnosti v úrovni zemní pláně pod projektovaný chodník. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN , zejména s požadavkem na úpravu dna výkopu při výskytu podzemní vody. V tomto případě bude spodní voda odčerpávána, nebo odváděna z dolní trasy výkopu. S podzemní vodou však pro potřeby PD je uvažováno v celém rozsahu výkopových prací. Po uložení kanalizačních rour a napojení přípojek se provede obsyp potrubí nesoudržným materiálem s max velikostí zrna 20 mm např. písek, štěrkopísek, štěrkodrť do výše min. 100 mm nad horní hranu potrubí. Obsyp potrubí musí být zhutněn na stupeň zhutnění Id 0,8 (nebo dle materiálu na 93-95% PS) ve vrstvách max. 20 cm, v blízkosti potrubí ručním pěchovačem, ostatní hutnění bude strojní. Zásyp zbylé části rýhy materiálem z výkopu bude hutněn ve vrstvách po 30 cm na míru zhutnění 95% PS u materiálu z hornin soudržných. Práce související s uložením trub budou prováděny v souladu s provozním předpisem dodavatele potrubí. Použité materiály, uložení ve výkopu Budou použity roury z žebrovaného polypropylenu s následující specifikací - rozměry potrubí dle DIN 16961: vnější průměr De , 335, 450, 670 mm vnitřní průměr Di , 300, 400, 600 mm kruhová tuhost (kn/m 2 dle DIN 16961) min. SN 8 životnost potrubí s ohledem na abrazi... konstruováno na 100 let základní materiál potrubí..... PP-B struktura stěny.. žebrovaná konstrukce s masivním profilovaným těsněním plné žebro v řezu stěny potrubí Pro budoucí přípojky budou vysazeny odbočky PP-B 400/150/45 v místech specifikovaných po dohodě s vlastníky připojovaných nemovitostí a projektantem přípojek. Potrubí PP, SN 8 DN 250 bude uložené na hutněné pískové nebo štěrkové lože s úhlem uložení 90, s hutněným obsypem drtí nebo pískem - viz. vzorové příčné řezy. Stupeň a způsob hutnění obsypu je uveden v předchozím odstavci. Šířky rýhy jsou navrženy dle ČSN EN Potrubí bude uloženo v souladu s provozním předpisem dodavatele. Revizní šachty Veškeré revizní šachty jsou navrženy z betonových dílců a musí být vyrobené z betonu pevnostní třídy C 40/50 v rozměrech : šachetní dna. stavební výška 720 (770) mm (DN 1000) skruže stavebních výšek 250, 500 a 1000 mm (DN 1000) přechodová skruž. st. výšky 600 mm (DN 1000/625) vyrovnávací prstence.. st. výšek 40, 60, 80, 100 mm (DN 625) Spojování dílců bude prováděno elastomerovým těsněním nasazeném na špici každého dílce. Připojení plastových trub na šachetní dno bude zajištěno z výroby osazenou šachetní vložkou s napojením na gumový kroužek. Šachtové dílce budou zhotoveny z betonu pevnostní třídy C 40/50

4 - 4 - s vysokou odolností proti obrusu a odolného proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1 dle ČSN EN Šachetní dna budou provedena jako kompaktní jednolitá, s úhlováním kynety dna i prostupů při sklonu nad 2%. Součástí šachet jsou zabudovaná stupadla v kroku 250 mm : - kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem - kapsové plastové stupadlo v přechodové skruži Zakrytí šachet bude zajištěno litinovými poklopy ze šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní. Litina je bez ochranného povlaku, dosedací plochy víka a rámu jsou mechanicky opracované. Poklopy s rámem o průměru 625 mm budou použity v třídě zatížení A 30 v šachtách na polních pozemcích, třídy B 125 v chodníku a třídy D 400 v místních účelových komunikacích a ve státních komunikacích. Budou použity poklopy s odvětráním. Oprava komunikací Veškeré živičné styčné plochy u hran výkopu budou zality asfaltovou emulzí. Oprava místních komunikací bude provedena z 300 mm štěrkového lože fr a 50 mm asfaltového koberce. Není vyloučeno použít na opravy místních cest recyklovaného asfaltového materiálu. Veřejné části kanalizačních přípojek Součástí stavby jsou i odbočky s veřejnou částí kanalizačních přípojek, které budou zaslepeny na hranici jednotlivých parcel přesná poloha jednotlivých přípojek bude upřesněna v rámci provádění staveb po dohodě s vlastníky pozemků, případně dle aktuálních geometrických plánů dělení pozemků. Pro vlastní potrubí přípojek jsou navrženy roury PVC-KG, DN 150 mm, které budou osazeny ve spádu min. 2% do pažené rýhy š. 800 mm. Potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 100 mm, po dokončení montáže bude proveden hutněný obsyp pískem 300 mm nad vrch roury (s důrazem na důkladné hutnění bočního obsypu). Zásyp rýhy bude proveden vhodným materiálem z výkopku, který bude hutněn ve vrstvách po 0,2 m. Potrubí bude utěsněno záslepkou DN 150 mm, geodeticky zaměřeno a označeno na povrchu terénu. Odlehčovací komora Je navržena OK s bočním přelivem v přímé trati jako prefabrikovaný výrobek, což zajistí dodržení projektovaných hydraulických podmínek. Jedná se polypropylenový skelet ve tvaru oválu 4,70x1,80 m (vnější rozměry) s připravenou výztuží včetně stropu (hotový výrobek), který se na stavbě vyplní betonem C 25/30, konzistence S1. Vstup do komory je zajištěn kruhovým poklopem s rámem tř. D 400 s betonovou výplní. Vlastní žlab, včetně přelivné hrany je rovněž z polypropylenu s přítokem DN 600 a odtokem škrtící tratí DN 150 mm. Na doregulování odlehčeních vod slouží nastavitelná přepadová hrana a stavítko v provedení z nerezu na odtoku DN 150. Instalace prefabrikované komory bude provedena v souladu s montážním předpisem výrobce. Odlehčovací stoka Pro odvedení dešťových vod je navržena odlehčovací stoka z rour z žebrovaného polypropylenu DN 600, třídy SN 8 zaústěná do stávajícího sběrače dešťových vod BET 800 novou spojnou komorou viz. další odstavec. Stoka bude uložená bude do pažené rýhy v souladu s podmínkami uvedenými v předchozích odstavcích.

5 - 5 - Spojná komora Součást odlehčovací stoky je spojná komora (spadiště) na sběrači BET 800 kam je svedena i OS ze stávající odlehčovací komory OK 2B. Komora, resp. její spodní část je navržena monolitická, včetně stropu vnitřních půdorysných rozměrů 1000/1000 mm z vodostavebního betonu C20/25, XA2 s tloušťkou stěny 450 mm, včetně zdiva z lomového kamene, lomových kostek, který tvoří vnitřní obklad stěn i dna komory. Vstup do šachty je zajištěn komínem z šachtových prefabrikátů průměr 1000 mm s vidlicovými litinovými stupadly ve stěně objektu a litinovým poklopem 600/600 mm s rámem tř. D 400. Podrobný popis stavby, výkresy a schémata jsou součástí zadávací dokumentace a jsou v její příloze. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Zadavatel v souladu s ust. 47 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uvádí klasifikaci dle CPV stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, ve znění nařízení komise (ES) č. 213/2008 ze dne Číselný kód: Slovní popis předmětu: Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí Stavební úpravy pro komunikace Druh veřejné zakázky: Délka zadávací lhůty: zjednodušené podlimitní řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb. stanovuje se na 30 kalendářních dní. III. POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE 48 ZÁKONA : Zadávací dokumentace je projekt zpracovaný firmou Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II, neoceněný výkaz výměr (soupis prací), platné územní rozhodnutí a stavební povolení, další níže uvedené podklady a tato výzva. Projektová dokumentace společně s výkazem výměr bude poskytována pouze v elektronické podobě. Součástí nabídky bude také návrh smlouvy o dílo, který bude v plném rozsahu respektovat obchodní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci! Zadávací dokumentaci si může zájemce vyžádat a vyzvednout na adrese: Anna Bímová, Březohorská 253, Příbram, a to ve lhůtě od 13. června do 26. června 2012, vždy v úřední hodiny od 9,00 do 12,00 hod. anebo po telefonické domluvě. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a normami dle obecně závazných a doporučených předpisů.

6 - 6 - Dále souvisí s realizací zakázky následující obecně platné právní předpisy: - Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, - Zákon č.254/2001 Sb., o vodách, - Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, - Zákon č.20/1996 Sb. (č.86/1992 Sb.), o péči a zdraví lidu, - Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických podmínkách na výstavbu, - Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, - Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce a ČBÚ č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracech, - Vyhláška MZe č.13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci dle ust. 49 zák. č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách: Místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné, proto jeho prohlídka nebude organizována. Ve lhůtě a formě uvedené v ust. 49 zák. č. 137/2006 Sb., a na téže adrese je možno vyžádat si dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit v písemné podobě na adresu: Anna Bímová, Březohorská 253, Příbram. Dotazy budou odpovězeny nejpozději do 3 dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou předány všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou poskytovány výlučně formou stanovenou v zákoně č. 137/2006 Sb., v ustanovení 49, tedy na základě písemné žádosti zájemce či uchazeče. Zadavatel výslovně upozorňuje, že dotazy nebudou zodpovídány a dodatečné informace k zadávací dokumentaci nebudou poskytovány telefonicky či elektronickou poštou, vzhledem k nutnosti zachování rovného zacházení se všemi zájemci a uchazeči a zásadě transparentnosti. Obsahuje-li zadávací dokumentace dle názoru dodavatele nejasnosti, nepřesnosti či ustanovení se sporným či nejednoznačným obsahem, je věcí dodavatele, aby v souladu s ustanovením 49 odst. 1 požadoval po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci a zadavatele na tyto nedostatky upozornil, a to neprodleně po jejich zjištění. IV.LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK: Nabídky se podávají výlučně v písemné podobě v uzavřené obálce označené názvem: Jednotná kanalizace v lokalitě Komárov Ke Ptákovu - NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ SOUTĚŽ. Na obálce musí být rovněž uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. V nabídce musí být mimo jiné uvedeny identifikační údaje o uchazeči. Nabídky musí být doručeny na adresu: Městys Komárov, nám. Míru 204, Komárov, a to nejpozději 29. června 2012 do 12,00 hodin. Termín otvírání obálek: 29. června 2012 ve 13,00 hodin na téže adrese. Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou a z hlediska požadovaného obsahu úplná.

7 - 7 - V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLE 62 ZÁKONA: 1) Předpokladem hodnocení nabídek v zadávacím řízení je splnění kvalifikace. 2) Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být zadavatelem vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. 3) Splněním kvalifikace se rozumí: a) prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53, b) prokázání profesních kvalifikačních předpokladů podle 54, c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti, d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů podle 56, to vše v rozsahu dále uvedeném. 1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel dle ust. 53, odst. 1 zákona: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,

8 - 8 - že majetek byl zcela nepostačujícínebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady předložením: - výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)]; - potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)]; - potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)]; - čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)] Kvalifikační předpoklady písm. a) až k) musí splňovat jde-li o právnickou osobu jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje. 2. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který dle ust. 54 předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

9 - 9 - Zadavatel požaduje předložení živnostenských listů či výpisu z živnostenského rejstříku, z něhož bude vyplývat oprávnění k činnosti odpovídající minimálně: - Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. - Prokázání odborné způsobilosti bude doloženo osvědčením o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., jako autorizovaný inženýr nebo technik v oboru vodohospodářském. Uchazeči mohou k prokázání kvalifikace předložit podle 127 zákona výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Ten nesmí být ke dni otevírání obálek starší než 3 měsíce. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením 57 odst. 2 zákona starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 3. Ekonomickou a finanční způsobilost splňuje dodavatel, který dle 50 odst. 1 písm. c) předloží: Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. V souladu s ustanovením 67 odst. 1 zákona, požaduje zadavatel složení peněžní jistoty ve výši ,- Kč na účet městyse Komárova. Číslo účtu: /0800 variabilní symbol: Peněžní jistota bude uchazeči uvolněna ve lhůtách uvedených v 67 odst. 2 zákona, a to včetně úroků zaúčtovaných peněžním ústavem. 4. Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který dle ust. 56 předloží: odst. 3 písm. a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. - Požadavek bude splněn předložením čestného prohlášení o realizaci alespoň tří staveb obdobného charakteru, a to s minimálním finančním objemem 10 mil. Kč bez DPH, pro každou z referenčních staveb. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

10 Uchazeči předloží výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. Před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem, bude dle 57 odst.1 zákona vyžadováno předložení originálů nebo ověřených kopií listin, prokazujících splnění kvalifikace. V. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Hodnocení nabídek bude v souladu s ust. 78 odst. 1 písm. b) provedeno dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky: Zadavatel si vyhrazuje právo: - nevracet uchazečům podané nabídky; - neposkytnout náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku; - upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici. Zadavatel nepožaduje předložení nabídky v jiném než v českém jazyce. Antonín M e r h a u t starosta městyse

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více