Skrínink deliria v klinické praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skrínink deliria v klinické praxi"

Transkript

1 Skrínink deliria v klinické praxi The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM ICUcz) Košťálová Milena Neurologická klinika LF MU a FN Brno CEITEC MU Brno

2 Syndrom deliria: terminologie, význam, diagnostická kritéria akutní poruchy duševního stavu a chování vyskytující se zvláště u nemocných vyššího věku s organickým mozkovým postižením Hippocrates phrenitis (lat. de lira mimo linii)

3 Syndrom deliria: terminologie, význam, diagnostická kritéria Poddiagnostikovaná jednotka - nerozpoznané asi 2/3 případů, výskyt 30% hospitalizovaných pacientů vyššího věku Negativně ovlivňuje mortalitu, morbiditu, zvyšuje náklady na péči, život ohrožující stav!

4 Syndrom deliria: terminologie, význam, diagnostická kritéria Narůst incidence v souvislosti se stárnutím populace poddiagnostikované studie se liší ve stanovení četnosti u seniorů % v průběhu hospitalizace se zvyšuje 11-30% u CMP % u pacientů v kritickém stavu až 80% (Oldenbeuving et al., 2011, Gustafson et al., 1991, Sieber et al., 2010)

5 Etiopatogeneze závažné somatické onemocnění, operace, úraz, vliv farmak či abstinence, primární mozkové léze Hlavní rizikové faktory vyšší věk, preexistující demence Výzkum: objasnění etiopatogeneze mozkové dysfunkce specifické rizikové faktory význam lokalizace mozkových lézí?

6 Projekt validace CAM-ICUcz incidence deliria u pacientů po CMP x pooperačního deliria rizikové faktory deliria

7 CAM ICU Test je snadno dostupný. Nevyžaduje verbální odpověď, pacient může odpovídat nonverbálně prostřednictvím předem dohodnutých signálů ve významu ano ne. vyšetření testem netrvá déle než 3-5 minut proveditelný u lůžka Pokud jsou splněna kritéria proveditelnosti testu (absence hlubší kvantitativní poruchy vědomí a možnost jednoduché komunikace), je použitelný i u kriticky nemocných včetně pacientů na umělé plicní ventilaci.

8 CAM ICUcz je jednoduchý Praktické zkušenosti s aplikací CAM-ICUcz u pacientů po CMP potvrdily, že test může po předchozím zácviku administrovat zdravotnický pracovník s lékařským i nelékařským vzděláním bez erudice v neuropsychologickém testování včetně zdravotních sester.

9 Kritéria deliria Americké psychiatrické asociace Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2000) A. Porucha vědomí se sníženou schopností zaměřit, udržet a přesunout pozornost. B. Změna kognitivních funkcí (poruch paměti, orientace, řeči) nebo poruchy percepce, které nelze vysvětlit preexistující demencí. C. Rychlý rozvoj poruchy během hodin či dnů a tendence ke kolísání její tíže během 24 hodin. D. Vznik - přímý důsledek obecné medicínské poruchy či onemocnění, intoxikace, vysazení léku či drogy nebo kombinované etiologie. E. Zvláštní kategorií jinak nespecifikovaná deliria, která splňují kritéria A-C, nikoliv D (příčina není zřejmá)

10 Diagnostika deliria v klinické praxi na JIP modifikovaný test Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit CAM ICU I. Fáze RASS vigilita + 3 až - 2 II.Fáze 4 kritéria hodnocení deliria akutní začátek, fluktuující průběh (anamnéza, sledování stavu během 24 h, kontinuální sedace) poruchy pozornosti (auditivní, vizuální) ZVP desorganizace myšlení (sady otázek, rozhovor) změna vigility

11 I.fáze: RASS (Richmond Agitation and Sedation Scale) Skóre Hodnocení / Popis + 4 Bojovný / Bojovný, násilný, ohrožuje bezprostředně personál + 3 Velmi agitovaný / Agresivní, odstraňuje si či tahá za katetry, hadice apod. + 2 Agitovaný / Časté neúčelné pohyby, interference s ventilátorem + 1 Neklidný / Úzkostný, ale pohyby nejsou časté ani prudké 0 Klidný a bdělý - 1 Ospalý (somnolence I) / Není plně bdělý, ale na oslovení otevře oči, naváže oční kontakt a setrvá > 10 s. - 2 Lehce utlumený (somnolence II) / Na oslovení se probere, otevře oči, naváže na chvíli oční kontakt < 10 s. - 3 Středně utlumený (somnolence III) / Na oslovení otevře oči či se pohne, ale nenaváže oční kontakt - 4 Těžký útlum (somnolence IV) / Nereaguje na hlas, ale na fyzický kontakt (dotyk či bolestivý stimulus) otevře oči či reaguje pohybem - 5 Neprobudný (sopor-kóma) / Žádná reakce na oslovení či fyzický kontakt (dotyk či bolestivý stimulus) Pokud je hodnota < - 4 ukončit vyšetření a opakovat později! Sessler, et al AJRCCM 2002; Ely, E.W., et al.jama 2003

12 II.fáze : Hodnocení deliria Kritérium 1: Akutní začátek změny psychického stavu nebo kolísavý průběh nebo kontinuální sedace Kritérium 2: Porucha pozornosti Kritérium 3: Inkoherentní (desorganizované) myšlení Kritérium 4: změna vigility Ely et al. Crit Care Med 2001; 29: Ely E.W. et al. JAMA 2001; 286,

13 Delirium po CMP vyšetření testem CAM ICUcz vizuální pozornost Attention Screening Examination

14 Delirium po CMP vyšetření testem CAM ICUcz - auditivní pozornost Attention Screening Examination

15 Delirium vyšetření testem CAM ICUcz - myšlení

16 CAM ICU zkušenosti u pacientů s neurogenní poruchou řeči či jazyka Vyšetření poruch pozornosti: použití obrázkového testu není možné u pacientů s afázií a těžkými poruchami rozumění. použití hláskového testu u pacientů s afázií? Inkoherentní myšlení: nelze vyšetřit u pacientů s těžkou afázií.?

17 Video: delirium a Wernickeova afázie po CMP CAM ICU Attention Screening Examination - nelze

18 Nový test pro orientační vyšetření vizuální pozornosti u pacientů s afázií u lůžka zkouška vizuální pozornosti

19 Diferenciální diagnostika??? DELIRIUM DEMENCE AFÁZIE DYSARTRIE

20 Problematika diferenciální diagnostiky fatická porucha delirium demence, deprese, psychóza, epilepsie vznik - náhlý začátek x kolísající x pozvolný začátek (anamnestická data) parafázie, neologizmy, inkoherentní myšlení, poruchy rozumění lepší výkon v rozumění na povely týkající se axiální oblasti u WA??? psaní obsah i forma paragrafie, motorické poruchy třes, mikrografie a prostorová orientace postižení obsahu, perseverace kliček čtení paralexie, redukce slov, vynechává řádky - pozornost???

21 Diferenciální diagnostika AFÁZIE DELÍRIUM syntax - + parafázie - + orientace, myšlení + - chování + - PM neklid + - halucinace + - kolísání stavu + - cyklus spánek x bdění + -

22 Dny po vzniku iktu Ilustrace výskytu deliria u pacientů po CMP Epizoda deliria u pacientů s akutním iktem Číslo pacienta Dny bez deliria Dny s deliriem

23 Vytvoření české verze CAM ICU a jeho validace CMP delirium 46,25 % Délka trvání deliria průměrně 5 dní Počátek během dne po CMP CAM-ICU detekovalo delirium u 36 / 37 nemocných s deliriem senzitivita 97,3 %. CAM-ICU vykázal výsledek bez deliria 40 / 43 u nemocných bez přítomnosti deliria specificitě testu 93,0 %.

24 CAM ICUcz Demence, deprese, schizofrenie 76 pacientů mělo výsledek CAM-ICU negativní (znak 1 pozitivní u pacientů s depresí a schizofrenií, znak 2 pozitivní u pacientů s demencí) Speciticita testu 100% UPV 10 pacientů 6 pacientů epizoda deliria (shoda expertního posouzení s CAM ICU) 100%

25 CAM-ICU určený pro zdravotnické pracovníky, kteří nejsou specialisty v neuropsychologickém testování validovaná česká verze (CAM-ICUcz) má vysokou senzitivitu i specificitu detekce deliria základ pro další výzkum a zkvalitnění péče o nemocné Projekt podpořen IGA MZČR a VZ MŠMT ČR MSM

26 Incidence deliria 43% (u 65% přítomno delirium v prvních 24 hodinách) Významné rizikové faktory deliria: vyšší věk >80 preexistující demence (BDS >3) chronický abusus ethanolu AUDIT anticholinergní medikace CMP: NIHSS Den1 >10, infarktové ložisko nebo hematom léze pravé hemisféry a hemineglect

27 shrnutí Test CAM ICUcz je skrínink použitelný pro detekci deliria u neurologicky nemocných pdf PŘÍTOMNOST SYNDROMU DELIRIA KOMPLIKUJE DIAGNOSTICKÉ I LÉČEBNÉ INTERAKCE A ZNEMOŽŇUJE PROVEDENÍ DETAILNÍ DIAGNOSTIKY DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA AFÁZIE, DELIRIA (A DEMENCE) - NEUROLOG, KLINICKÝ LOGOPED, PSYCHIATR, NEUROPSYCHOLOG

28 shrnutí DIAGNOSTIKA DELIRIA U NEMOCNÝCH S AFÁZIÍ A DYSARTRIÍ VYŽADUJE MODIFIKACI PŘÍSTUPŮ ODPOVÍDAJÍCÍ SPECIFICE A ZÁVAŽNOSTI KOMUNIKAČNÍ PORUCHY U PACIENTŮ S DELIRIEM PODPOROVAT ZAVEDENÍ STIMULACE K BĚŽNÉ ORIENTACI USMĚRŇOVÁNÍ KONTAKTU S OKOLÍM PODPŮRNÉ PSYCHOTERAPIE

29 Literatura: Mitášová A, Bednařík J, Košťálová M, Michalčáková R, Ježková M, Kašpárek T, Skutilová S, Straževská E, Šályová P, Šikolová V, Šrámková L. Standardizace české verze The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106: Mitášová A, Mitáš L, Urbánek I, Ryba L, Hanke I, Ruber M, Michalčáková R, Košťálová M, Bednařík J. Incidence a rizikové faktory pooperačního deliria. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(5): Mitasova A, Kostalova M, Bednarik J, Michalcakova R, Kasparek T, Balabanova P, Dusek L, Vohanka S, Ely EW. Poststroke delirium incidence and outcomes: Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Crit Care Med 2012;40(2):

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Psychologický ústav Studijní rok 2005/2006 DIPLOMOVÁ PRÁCE Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Soňa Bajerová Vedoucí

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 David Bláha Univerzita Pardubice Fakulta zdravotních věd Náročnost péče o pacienty se schizofrenií David Bláha Bakalářská práce

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Pavel Ressner Centrum pro diagnostiku a léčbu extrapyramidových onemocnění a kognitivních poruch, Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba Článek podává přehled

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ. MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org. Petr Mistoler, www.psychiatr.org

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ. MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org. Petr Mistoler, www.psychiatr.org 1 ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JEJICH ABUSUS VE STÁŘÍ MUDr. Petr Mistoler www.psychiatr.org 2 1. Souhrn a klíčová slova Východisko: Závislost na návykových látkách a jejich škodlivé užívání u lidí

Více

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI: Doc.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Závěrečná práce: Vypracovala: Vliv depresívního onemocnění na způsobilost k řízení motorového vozidla Mgr. et

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA: PORUCHY VYVÍJEJÍCÍHO VÍJEJÍCÍHO SE MOZKU MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno Článek prezentuje základní a komplexní přehled současných informací

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Neurologická klinika Pavel Martínek Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi Assessment of activities of daily living in

Více

Korekční program pro děti s ADHD. Nora Gavendová. Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006

Korekční program pro děti s ADHD. Nora Gavendová. Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 Korekční program pro děti s ADHD Nora Gavendová Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 OPAVA 2011 Název: Korekční program pro děti s ADHD Autor: Nora Gavendová Vydání:

Více

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 22. - 24. dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

Multioborová analýza současného stavu péče. o předčasně narozené děti v ČR PRAHA 2014. koordinátor analýzy: České zdravotnické fórum, o.p.s.

Multioborová analýza současného stavu péče. o předčasně narozené děti v ČR PRAHA 2014. koordinátor analýzy: České zdravotnické fórum, o.p.s. Multioborová analýza současného stavu péče o předčasně narozené děti v ČR PRAHA 2014 koordinátor analýzy: České zdravotnické fórum, o.p.s. Obsah Úvod... 3 Pohledem lékaře... 5 Klasifikace novorozenců...

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Marie Malinová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Marie Malinová Poruchy spánku a jejich vliv na duševní zdraví a kvalitu života dospělých

Více

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s ÚVOD U dítěte s Aspergerovým syndromem jsou obtíže v procesu učení násobeny specifickými charakteristikami této poruchy, zvláště v oblasti komunikace a sociálních vztahů. Vzdělávání těchto dětí je však

Více

Rehabilitace po traumatech mozku

Rehabilitace po traumatech mozku Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitace po traumatech mozku Bakalářská práce Autor: Sylva Fojtů Olomouc 2011 Vedoucí práce: Mgr. Elisa Isabel Yanac Paredes Jméno a příjmení

Více

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou 78 Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou Martina Maříková Nemocniční lékárna, FN Hradec Králové Deprese je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v dospělé populaci a zároveň patří

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci

Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci 297 Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci Mgr. Tomáš Nikolai 1, 2, 3, MUDr. Martin Vyhnálek 2, 3, Mgr. Eva Literáková 3, Hana Marková 4, doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. 2,

Více

Péče o pacienty s kognitivní poruchou

Péče o pacienty s kognitivní poruchou Péče o pacienty s kognitivní poruchou ISBN 978-80-254-0177-4 9 788025 401774 PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU edice Vážka 2007 Tato publikace vznikla v rámci projektu Centrum praktického vzdělání

Více

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU EV public relations 2007 Tato publikace vznikla v rámci projektu Centrum praktického vzdělání ve zdravotně sociálních službách. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě. Marie Valníčková

Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě. Marie Valníčková Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě Marie Valníčková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice demence. Teoretická část je zaměřena na stáří a jeho aktuální

Více

Dysport Bulletin. Be you

Dysport Bulletin. Be you číslo 2 Duben 2013 Dysport Bulletin Be you Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Neurologická

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI MUDr. Dagmar Přikrylová Psychiatrická klinika FN Olomouc Tento článek je zaměřen na poruchy chování dospělých z pohledu interní medicíny. Poruchy chování jsou rozděleny

Více